Panasonic CQRX103N Operativní instrukce

Panasonic CQRX103N Operativní instrukce
• Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte pokyny uvedené zde v návodu, který uschovejte jako referenci.
Příslušenství
Počet
Návod k obsluze
(English:
YGFM286051)
(Deutsch: YGFM286052)
(Français: YGFM286053)
(Nederlands:YGFM286054)
(Svenska: YGFM286055)
(Italiano:
YGFM286056)
(Español:
YGFM286057)
(Dansk:
YGFM286058)
(Polski:
YGFM286059)
(Česky:
YGFM286060)
(Magyar:
YGFM286061)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
1 sada
Odjišťovací destičky
1 sada
Montážní šroub (5 mm œ)
Počet
Montážní zásuvka
1
Čelní rámeček
1
(YEFX0217263A)
(YGFC051023)
1
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
\CQ-RX200N\
Návod k modernizaci systému
(YGFM262851)
Návod k montáži
1
(English, Deutsch, Français,
Nederlands
: YGFM294417)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YGFM294418)
(Polski, Česky, Magyar
: YGFM294419)
Konektor napájení
1
(K1HY13YY0002)
PAN EUROPEAN GUARANTEE 1
(Záruční list)
Poznámky:
• Číslo v závorkách uvedené pod názvem dílu příslušenství
je číslem dílu pro potřeby údržby a servisu.
• Příslušenství a související čísla dílů podléhají změnám
bez předchozího upozornění z důvodu jejich vylepšování.
• Montážní zásuvka a čelní lišta jsou při dodání upevněny k
hlavnímu přístroji.
Počet
Montážní sada (YEP0FZ5700)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Dálkový ovladač (obsahuje
baterii)
(EUR7641010)
1
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Pouzdro na odnímatelný čelní
panel
(YGFA134302)
1
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Výzva k používání pouzdra na odnímatelný čelní panel:
• V rámci předcházení problémům a k zajištění bezpečnosti
používejte volitelné pouzdro na odnímatelný čelní panel
(YGFA134302).
Technické údaje
Při používání tohoto přístroje dodržujte
ustanovení následujících výstrah.
RPři jízdě by řidič neměl sledovat displej ani se
systémem provádět žádné operace.
Sledování displeje nebo provádění operací se systémem
odvádí pozornost řidiče od dění před vozidlem a může
způsobit dopravní nehodu. Předtím, než začnete sledovat
displej nebo provádět operace se systémem, vždy
zastavte na bezpečném místě a zatáhněte ruční brzdu.
RPoužívejte správný zdroj napětí.
Tento přístroj je určen pro provoz s bateriovým systémem
(12 V =) s uzemněným záporným pólem. Tento přístroj za
žádných okolností neprovozujte s jiným typem bateriového
systému, zejména ne se stejnosměrným napětím 24 V.
RUchovávejte baterie a izolační fólii mimo dosah dětí.
Baterie a izolační fólii lze spolknout, takže je uchovávejte
mimo dosah dětí. Pokud dítě spolkne baterii nebo izolační
fólii, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
RChraňte mechaniku v zařízení.
Nezasunujte žádné cizí předměty do otvorů v tomto
přístroji.
RNedemontujte ani neupravujte přístroj.
Nedemontuje ani neupravujte přístroj a nepokoušejte se ho sami
opravit. Pokud přístroj vyžaduje opravu, obraťte se na prodejce
nebo autorizované servisní středisko Panasonic.
RNepoužívejte přístroj, pokud není v pořádku.
Je-li přístroj porouchán (bez napájení, neprodukuje zvuk
atd.) nebo nachází-li se ve vadném stavu (obsahuje cizí
předměty či vodu, vydává kouř nebo zápach atd.), ihned
jej vypněte a obraťte se na prodejce.
RDálkový ovladač by neměl být pohozen ve
vozidle.
Je-li dálkový ovladač někde pohozen, může za jízdy
spadnout na podlahu, zaklínit se pod brzdový pedál a
způsobit dopravní nehodu.
RVýměnu pojistky přenechte kvalifikovanému
pracovníkovi servisu.
Dojde-li ke spálení pojistky, odstraňte příčinu této poruchy
a nechte pojistku vyměnit kvalifikovaným pracovníkem
servisu. Nesprávná výměna pojistky může vést ke vzniku
kouře, požáru a k poškození přístroje.
Pozor!
Při používání přístroje dodržujte ustanovení
následujících upozornění.
RUdržujte hlasitost na vhodné úrovni.
Obecné informace
Přehrávač disků
Zdroj napájení
: ss 12 V (11 V – 16 V ss),
testovací napětí 14,4 V,
uzemněný záporný pól
Odběr proudu
: Méně než 2,1 A
(režim CD; 0,5 W x 4 kanály)
Max. výstupní výkon
: 50 W x 4 kanály (při 1 kHz),
maximální nastavení hlasitosti
Výstupní výkon
: 22 W x 4 kanály (DIN 45 324,
při 4 j )
Rozsah úprav tónů/SQ
: SQ nízké/hloubky: ±12 dB
(při 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ střední: ±12 dB
(při 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ vysoké/výšky: ±12 dB
(při 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
Impedance reproduktorů : 4 – 8 j
Výstupní napětí
předzesilovače
: 2,0 V (režim CD, 1 kHz, 0 dB)
Výstupní impedance
předzesilovače
: 200 j
Konektor USB \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Kompatibilita standardu USB:
1.1/2.0 Full Speed
Max. napájecí proud : 500 mA
Čelní vstup AUX
Vstupní impedance
: 10 kj
Přípustný externí vstup : 2,0 V
Konektor
: 3,5 mm œ Stereo mini jack
Rozměry (Š x V x H)
: 178 x 50 x 160 mm
Hmotnost
: 1,2 kg
Vzorkovací frekvence
Převodník DA
Typ snímání
Světelný zdroj
Vlnová délka
Frekvenční odezva
Poměr signálu k šumu
Celkové harmonické
zkreslení
Pomalé a rychlé kolísání
výšky tónu
Odstup kanálů
: 8 násobné převzorkování
: 1bitový systém DAC
: Astigmatické 3 paprskové
: Polovodičový laser
: 790 nm
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
: 96 dB
: 0,01 % (1 kHz)
: Pod měřitelnými limity
: 85 dB
FM rádio
Kmitočtový rozsah
Užitečná citlivost
Odstup stereo kanálů
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
: 6 dB/μV (S/Š 30 dB)
: 35 dB (při 1 kHz)
AM (SV) rádio
Kmitočtový rozsah
Užitečná citlivost
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/μV (S/Š 20 dB)
AM (DV) rádio
Kmitočtový rozsah
Užitečná citlivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/μV (S/Š 20 dB)
Poznámky:
• Technické údaje a konstrukce podléhají změnám bez
předchozího upozornění z důvodu jejich vylepšování.
• Některé údaje a ilustrace v této příručce se mohou od
skutečného výrobku lišit.
Během řízení hlasitost příliš nezesilujte, abyste dostatečně
slyšeli zvuk okolního provozu.
RTento přístroj je určen výhradně pro použití
v automobilech.
RNenechávejte přístroj delší dobu zapnutý při
nespuštěném motoru.
Pokud by byl při vypnutém motoru audio systém zapnutý
po delší dobu, mohlo by dojít k vybití baterie.
RNevystavujte přístroj vlivu přímého slunečního
světla nebo nadměrného tepla.
Mohlo by dojít ke zvýšení teploty uvnitř přístroje, což může vést
ke vzniku kouře, požáru nebo k jinému poškození přístroje.
RNepoužívejte přístroj tam, kde by byl vystaven
vlivu vody, vlhkosti nebo prachu.
Mohlo by to vést ke vzniku kouře, ohně nebo k jinému
poškození přístroje. Zejména se ujistěte, že přístroj
nebude vystaven vlivu vlhkosti v myčce aut nebo při dešti.
RPřed dokončením připojení vstupu AUX nastavte
hlasitost na dostatečně nízkou úroveň.
V opačném případě může dojít k vygenerování nadměrného hluku
a poškození reproduktorů nebo sluchu. Přímé připojení výstupu
reproduktoru/sluchátek k externímu zařízení bez jakýchkoli
útlumových článků jej může poškodit nebo zkreslit zvuk.
Při montáži přístroje dbejte následujících
upozornění.
RMontáž a zapojení elektroinstalace přenechte
kvalifikovanému pracovníkovi servisu.
Montáž tohoto přístroje vyžaduje zvláštní odbornost a
zkušenosti. Pro zajištění maximální bezpečnosti by měl přístroj
nainstalovat přímo prodejce. Společnost Panasonic nezodpovídá
za problémy vyplývající z montáže, kterou provedete sami.
RPři montáži a zapojení elektroinstalace přístroje
dodržujte tyto pokyny.
Nedodržení těchto pokynů při montáži a zapojení elektroinstalace
přístroje by mohlo vést k nehodě nebo ke vzniku požáru.
RDávejte pozor, aby nedošlo k poškození kabelů.
(CA-RC80N)
Ztišení/ztlumení
Napájení
Režim
(zdroj)
Hlasitost
Ladění
Výběr skladby
Rychlý posun vpřed/
rychlý posun zpět
Pásmo
Pauza
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YGFM286060A
FT1007-1117
Poznámky:
• Dálkový ovladač je volitelný u modelů CQ-RX200N/
CQ-RX103N/CQ-RX102N/CQ-RX101N (CA-RC80N).
• Volitelný dálkový ovladač lze pořídit u místního prodejce.
(CA-RC80N)
ATEST
8 SD
2131
Tento výrobek je shodný s typem schváleným
Ministerstvem dopravy a spojû České republiky
pod číslem 2131 č.j.1964/2004-150-SCH2.
Authorized Representative
[Requirements of the EMC directive]:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
Vytištěno v Číně
Při zapojování elektroinstalace dávejte pozor, aby nedošlo
k poškození kabelů. Kabely se nesmí zachytit do karoserie
vozidla, šroubů nebo pohyblivých dílů, jako jsou vodicí
lišty sedadel. Netahejte za kabely ani je neohýbejte a
nekruťte. Neveďte kabely podél zdrojů tepla ani na ně
neumisťujte těžké předměty. Pokud kabel musíte vést přes
ostrou kovovou hranu, omotejte ho izolační páskou nebo
ho jinak ochraňte.
RPři montáži používejte specifikované součásti a
nástroje.
Při montáži přístroje používejte dodané nebo
specifikované součásti a příslušné nástroje. Pokud byste
použili jiné než dodané nebo specifikované součásti,
mohlo by to vést k vnitřnímu poškození přístroje.
Nesprávná montáž přístroje může vést k nehodě,
poruchovému provozu nebo ke vzniku požáru.
RNezakrývejte větrací otvory ani chladící desku
přístroje.
Zakrytí těchto míst může způsobit přehřívání přístroje a
vznik požáru nebo jinou škodu.
Tento piktogram upozorňuje na přítomnost
důležitých provozních a montážních pokynů.
Jejich nedodržení může vést ke zranění nebo
Pozor!
k materiálním škodám.
Při montáži přístroje se řiďte následujícími
výstrahami.
RPřed zahájením montáže odpojte kabel od
záporného (–) pólu baterie.
Při montáži s kabelem připojeným k zápornému (–) pólu baterie
může v důsledku zkratu dojít k úrazu elektrickým proudem. U
některých automobilů vybavených elektronickým bezpečnostním
systémem vyžaduje odpojení baterie speciální postup.
NEDODRŽENÍ TOHOTO POSTUPU MŮŽE ZPŮSOBIT
NECHTĚNOU AKTIVACI ELEKTRONICKÉHO
BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU, COŽ MŮŽE VÉST
K POŠKOZENÍ VOZIDLA NEBO VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ ČI
ÚMRTÍ.
Upozornění:
Tento přístroj využívá technologii laseru.
Pokud nebudete postupovat v souladu s
pokyny uvedenými v tomto návodu, může to
vést k nebezpečnému ozáření laserem.
Štítek s varováním
Konektor USB
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Konektor USB je umístěn na čelním panelu.
(« Návod k modernizaci systému)
Připojením jednotky USB Flash (není součástí dodávky) ke konektoru
USB prodlužovacím kabelem USB (USB 2.0, není součástí dodávky)
získáte možnost přehrávat ve vozidle soubory MP3/WMA/AAC
uložené v jednotce USB Flash (není součástí dodávky).
\CQ-RX400N\
Nedemontuje tento přístroj ani se
nepokoušejte ho sami upravovat.
Tento přístroj tvoří velmi složité zařízení, které
využívá laserový snímač k načítání informací
z povrchu kompaktních disků. Laser je pečlivě
odstíněn, aby jeho paprsky zůstaly uvnitř skříňky.
Proto se nikdy nepokoušejte o demontáž
přehrávače ani o úpravy jeho dílů: může dojít
k vystavení laserovým paprskům a nebezpečnému
napětí.
Připojením zařízení řady iPod ke konektoru USB prodlužovacím
kabelem USB pro iPod (USB 2.0, není součástí dodávky) získáte
možnost přehrávat ve vozidle hudební soubory uložené v zařízení
řady iPod.
Sestava zařízení
(v přístroji, horní
strana)
RSoučásti související s bezpečností vozu nikdy
nepoužívejte pro potřeby montáže, uzemnění a
podobné funkce.
Nepoužívejte součásti související s bezpečností
automobilu (palivová nádrž, brzdový systém, zavěšení kol,
pedály, airbag atd.) k zapojení elektroinstalace nebo pro
upevnění tohoto výrobku nebo jeho příslušenství.
RMontáž tohoto přístroje na kryt airbagu nebo na
jakékoli místo, kde by překážel jeho činnosti, je
zakázána.
RPřed zahájením montáže přístroje ověřte
umístění všech rozvodů a elektroinstalace,
palivové nádrže atd.
Musíte-li při upevňovaní přístroje udělat otvor do karoserie
vozidla, nejprve ověřte umístění kabelových svazků,
rozvodů, elektroinstalace, palivové nádrže atd. Poté
udělejte otvor do karoserie pokud možno zvenku.
RNikdy neinstalujte přístroj na místo, kde by
překážel ve výhledu z vozidla.
RNikdy nerozdvojujte přívodní kabel, abyste s ním
napájeli i jiná zařízení.
RPo montáži a zapojení elektroinstalace ověřte,
že ostatní elektrická zařízení fungují správně.
Pokud byste tato zařízení používali i za abnormálních
provozních podmínek, mohlo by to vést ke vzniku požáru,
k úrazu elektrickým proudem či dopravní nehodě.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické
výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma.
Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového
produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od
svého prodejce.
RPřed montáží přístroje v automobilu vybaveném airbagy
ověřte výstrahy a upozornění výrobce daného vozidla.
RZajistěte, aby kabely nepřekážely při řízení nebo
při nástupu a výstupu z vozidla.
RVšechny odkryté části vodičů izolujte, aby
nedošlo ke zkratu.
RNeinstalujte přístroj tam, kde by byl vystaven
silným vibracím nebo by byl nestabilní.
Neprovádějte montáž na šikmé nebo tvarované ploše.
Pokud přístroj není nainstalován pevně, může během
řízení automobilu spadnout, což může vést k dopravní
nehodě nebo ke zranění.
Přehrávatelné hudební soubory
Přístroj by měl být nainstalován v horizontální poloze s přední
stranou zvednutou v přiměřeném úhlu (maximálně 30˚).
Uživatel musí počítat s tím, že v některých státech existují
omezení vztahující se ke způsobu a místu montáže audio systému
v automobilu. Další podrobnosti zjistíte u svého prodejce.
CQ-RX400N
CQ-RX300N
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
RZ bezpečnostních důvodů si nasaďte rukavice.
Před montáží se ujistěte, že kabeláž jednotky je
kompletně zapojena.
RNezapojujte napájecí kabel, dokud
elektroinstalace není zcela zapojena. Mohlo by
dojít k poškození přístroje.
RK jedné sadě reproduktorových kabelů
nepřipojujte více než jeden reproduktor. (kromě
výškového reproduktoru)
• Použijte pouze určenou baterii (CR2025).
• Zajistěte, aby polarita baterie odpovídala značkám (A) a
(B) v bateriovém pouzdru.
• Vybitou baterii ihned vyměňte za novou.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z
něj baterii.
• Před likvidací či uskladněním baterii izolujte (např. vložením do
plastového obalu nebo omotáním izolační pásky).
• Baterii likvidujte v souladu s místními předpisy.
• Baterii nerozebírejte, nenabíjejte, nezahřívejte ani
nezkratujte. Baterii nevhazujte do ohně ani do vody.
V případě úniku elektrolytu z baterie
• Pečlivě otřete elektrolyt z bateriového pouzdra a vložte novou baterii.
• Dojde-li k potřísnění jakékoli části těla nebo oblečení
elektrolytem, omyjte jej dostatečným množstvím vody.
• Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a neprodleně vyhledejte
lékařské ošetření.
Při používání zařízení USB dodržujte
následující ustanovení. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Zařízení USB nepřipojujte přímo k tomuto přístroji. Je-li zařízení
USB připojeno přímo k tomuto přístroji a dojde-li k nehodě nebo
k náhlému zabrždění vozidla, může dojít k nárazu řidiče nebo
spolujezdce do zařízení USB a k jejich případnému zranění.
• Umístěte zařízení USB a prodlužovací kabel USB tak, aby
nebránily řidiči při řízení vozidla.
• Nepřipojujte žádné jiné zařízení USB než jednotku USB
Flash, zvukový přehrávač USB nebo zařízení řady iPod
(\CQ-RX400N\). Ke konektoru USB nepřipojujte více zařízení
USB. Napájení několika zařízení USB jedním konektorem
může vyvolat přehřátí a vznik kouře.
Vstupní konektor AUX (AUX1)
Vstupní konektor AUX je umístěn na čelním panelu.
K tomuto konektoru přístroje lze bez potíží připojit přenosný
zvukový přehrávač či jiná zařízení.
Volitelný adaptér (přímý kabel pro iPod: CA-DC300N) umožňuje
připojení volitelného zařízení řady iPod.
iPod je ochrannou známkou společnosti Apple Inc. registrovanou ve
Spojených státech amerických a v dalších zemích.
• Měnič disků CD
Volitelný adaptér (redukční kabel pro měnič disků DVD/CD: CA-CC30N) umožňuje
připojení volitelné jednotky měniče disků CD Panasonic (CX-DP880N).
• Bluetooth®
Použití volitelné jednotky Bluetooth (CY-BT200N) se
zařízením Bluetooth umožní využít přístroj k telefonování v
režimu handsfree a k poslechu v režimu Bluetooth Audio.
Poznámka: Přístroj nepodporuje bluetooth handsfree CY-BT100N.
Bluetooth®
Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jakékoli využití těchto značek společností Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. je vázáno licencí. Ostatní ochranné zámky a obchodní
názvy náleží jejich příslušným vlastníkům.
Než začnete se čtením návodu
Společnost Panasonic vás vítá v neustále rostoucí rodině vlastníků elektronických výrobků Panasonic.
Naším cílem je přinášet zákazníkům prospěch z precizní elektronické a mechanické konstrukce, výroby použitím pečlivě vybraných součástí
a montáže prováděné pracovníky hrdými na pověst své práce, jíž je naše společnost proslulá. Víme, že tento výrobek vám zajistí mnoho
hodin zábavy a jakmile si uvědomíte kvalitu, hodnotu a spolehlivost, jež jsou jeho nedílnou součástí, stanete se hrdými členy naší rodiny.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Tento manuál sestává ze 2 příruček. Jednou je „Návod k obsluze“ s popisem operací hlavního přístroje.
Druhou je pak „Návod k modernizaci systému“ obsahující popis volitelných zařízení, například měniče disků CD.
Rozdíly mezi 6 modely
Tento manuál s návodem k obsluze je určen pro 6 modelů: CQ-RX400N, CQ-RX300N, CQ-RX200N, CQ-RX103N, CQ-RX102N a CQ-RX101N.
Veškeré ilustrace v příručce představují model CQ-RX400N, pokud není uvedeno jinak. Následující tabulka obsahuje popis rozdílů mezi 6 modely.
Modely CQ-RX400N
CQ-RX300N
Funkce
Pouzdro na odnímatelný čelní panel Obsaženo
Obsaženo
Dálkový ovladač
Obsaženo
Obsaženo
Návod k modernizaci systému Obsažen
Obsažen
Konektor k rozšíření systému Podporován
Podporován
Výst. konektor pro předzesilovač 2 (čelní/zadní) 2 (čelní/zadní)
Konektor USB
Podporován
Podporován
(USB iPod)
Přehrávání AAC
Podporováno Podporováno
Barva loga tlačítka
Modrá
Červená
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
Není obsaženo
Není obsaženo
Obsažen
Podporován
1 (zadní)
Není obsaženo
Není obsaženo
Není obsažen
Není podporován
1 (zadní)
Není obsaženo
Není obsaženo
Není obsažen
Není podporován
1 (zadní)
Není obsaženo
Není obsaženo
Není obsažen
Není podporován
1 (zadní)
Čištění
přístroje
Přístroj byl navržen a vyroben s ohledem na zajištění minimálních nároků na údržbu. K běžnému čištění zvenku
použijte suchou měkkou tkaninu. Nikdy nepoužívejte benzin, ředidlo ani jiná rozpouštědla.
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
Poznámky k přehrávání formátu AAC se týkají
pouze modelu CQ-RX400N/CQ-RX300N.
Co jsou formáty MP3/WMA/AAC?
Jestliže se spálí pojistka, obraťte se na prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko Panasonic.
Výstraha!
• Používejte pojistky stejné stanovené hodnoty (15 A). Používání náhražek, pojistek s vyššími hodnotami nebo
připojování jednotky přímo bez pojistky může způsobit požár nebo poškození přístroje. Jestliže se spálí i
nová pojistka, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko Panasonic.
Systém zabezpečení proti krádeži
Přístroj je vybaven odnímatelným čelním panelem. Sejmutím čelního panelu se přístroj stává zcela nepoužitelným.
Poznámky:
• Nedotýkejte se kontaktů čelního panelu na hlavním
přístroji – mohlo by dojít k nedostatečnému
kontaktu.
• Usadí-li se na kontaktech nečistoty či jiné cizorodé
látky, otřete je čistou a suchou tkaninou.
Sejmutí
Nasazení
1
2 Stiskněte [
]. Čelní panel se povysune.
3 Vytáhněte jej směrem k sobě.
stranu čelního panelu nasuňte na
1 Levou
místo.
pravou stranu čelního panelu, až
2 Stiskněte
uslyšíte „cvaknutí“.
Vypněte napájení.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
4
Čelní panel vložte do pouzdra.
MP3* (MPEG Audio Layer-3) a WMA (Windows MediaTM
Audio) jsou formáty komprese digitálního zvuku. První
z nich byl vyvinut skupinou MPEG (Motion Picture
Experts Group) a druhý je dílem společnosti Microsoft
Corporation. Použitím těchto formátů komprese
umožňuje záznam obsahu asi 10 hudebních disků
CD na jediné médium CD (tyto údaje odpovídají
datům zaznamenaným na disk CD-R nebo CD-RW s
kapacitou 650 MB při konstantní přenosové rychlosti
128 kb/s a vzorkovací frekvenci 44,1 kHz).
*Držitelem licence na technologii kódování zvuku
MPEG Layer-3 je společnost Fraunhofer.
AAC je zkratka pro „Advanced Audio Coding“.
Jedná se o standard definovaný pro technologii
komprese zvuku použitím formátu MPEG 2 a MPEG 4.
Poznámka: Software pro kódování a záznam ve
formátech MP3/WMA/AAC není s přístrojem dodáván.
Důležité poznámky k vytváření souborů
ve formátech MP3/WMA/AAC
Všeobecná fakta
• K získání velmi kvalitního zvuku se doporučují vysoké
přenosové rychlosti a vysoká vzorkovací frekvence.
• Volba VBR (Variable Bit Rate - variabilní přenosová
rychlost) se nedoporučuje, neboť doba přehrávání
se nezobrazuje správně a může dojít k přeskakování
zvuku.
• Kvalita přehrávaného zvuku se liší v závislosti na
podmínkách kódování. Podrobnosti naleznete v
pokynech ke kódovacímu a záznamovému softwaru.
Příponu „.mp3“, „.wma“ či „.m4a“ nikdy
nepřiřazujte souboru, jenž není ve formátu
MP3/WMA/AAC. Mohlo by tím dojít k šumu
poškozených reproduktorů a také k poškození
vašeho sluchu.
iTunes je ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
registrovanou ve Spojených státech amerických a v
dalších zemích či oblastech.
Windows Media a logo
Windows jsou ochranné
známky či registrované
ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve
Spojených státech amerických
a/nebo v jiných zemích či
oblastech.
Nepoužívejte disky odpovídající některému z níže
uvedených popisů. Používání takových disků může
způsobit jejich poškození nebo poruchu přístroje.
• Speciální disky jiného než kulatého tvaru
Plochy nových disků bývají kluzké. Při prvním použití
takového disku tedy nemusí dojít k dostatečnému
vtažení ani tehdy, jestliže byl disk do přístroje vložen.
V takovém případě vložte disk do přístroje co nejdále,
až bude správně vtažen.
• Při vkládání disku nebo jeho vysouvání a
vyjímání z přístroje jej vkládejte či vyjímejte a
vytahujte zpříma, souběžně s přístrojem.
Všimněte si, zda během postupu nedošlo k
poškrábání či umazání disku.
• Při vkládání nepokládejte jeden disk na druhý. V
opačném případě může dojít k zaseknutí disků.
Nenechávejte disky na těchto místech:
• na přímém slunečním světle,
• poblíž topných těles vozidla,
• na znečištěných, zaprášených či vlhkých plochách,
• na sedadlech a přístrojové desce.
• Částečně nebo zcela průhledné disky
Čištění disků
• K otírání směrem od středu ven použijte suchou
měkkou tkaninu.
Zcela průhledný disk
Částečně průhledný disk
Zcela poloprůhledný disk pravděpodobně
nebude možné přehrát.
<Správně>
• Disky s přilepenými štítky atd.
<Nesprávně>
• Na disky nepřipevňujte žádné nálepky ani štítky.
• Při popisování disku netlačte na popisovač a
nepoužívejte kuličkové pero.
Disky s nálepkami či
lepicí páskou
Štítky vytvořené v tiskárně
Ochranné fólie nebo
potahy
Příslušenství k diskům
(stabilizátory atd.)
Poznámky k diskům CD-R/RW
• Poškozené či deformované disky
Disky s prasklinami, rýhami
či chybějícími částmi
Disky s otřepy
Před použitím otřepy
odstraňte.
Není podporováno Není podporováno Není podporováno Není podporováno
Červená
Modrá
Zelená
Červená
Zobrazení informací
Zobrazené položky
• CD-TEXT
• MP3 (značka ID3)
Název disku
Název alba
Název skladby
Název titulu/jméno interpreta
• MP3/WMA/AAC
• WMA (značka WMA)
Název složky
Název alba
Název souboru
Název titulu/jméno interpreta
• AAC (informace o skladbě)
Název alba
Název titulu/jméno interpreta
Zobrazitelné znaky
• Zobrazitelná délka názvu souboru/složky: max. 32 znaků.
(Názvy souborů a složek vytvořené znakovou sadou
Unicode snižují počet zobrazitelných znaků na polovinu.)
• Názvy souborů a složek v souladu se standardem
daného systému souborů. Podrobnosti naleznete v
pokynech k záznamovému softwaru.
• Lze zobrazit znakovou sadu ASCII a speciální znaky
v každém jazyce.
• Lze zobrazit některé znaky cyrilice znakové sady
Unicode.
Znaková sada ASCII
A až Z, a až z, číslice 0 až 9 a následující symboly:
(mezera) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` { | } ~
Zvláštní znaky
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
Záznam souborů MP3/WMA/AAC
na média CD a zařízení USB
• Možnost vytvoření disku obsahujícího soubory
CD-DA a zároveň soubory MP3/WMA/AAC
doporučujeme omezit na minimum.
• Budou-li soubory CD-DA na stejném disku
jako soubory MP3, WMA či AAC, skladby se
pravděpodobně nebudou přehrávat v určeném
pořadí nebo se některé skladby nepřehrají vůbec.
• Při ukládání dat MP3, WMA či AAC na stejný disk
použijte pro každý typ dat samostatnou složku.
• Na disk nezaznamenávejte jiné soubory než MP3/
WMA/AAC ani nepotřebné složky.
• Názvy souborů MP3/WMA/AAC je třeba zadávat
podle pravidel uvedených v následujícím popisu,
přičemž musejí odpovídat i pravidlům daného
systému souborů.
• V závislosti na formátu souboru je třeba za jeho název
doplnit příponu „.mp3“, „.wma“, nebo „.m4a“.
• Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC nebo
zobrazování informací souborů MP3/WMA/AAC
zaznamenaných použitím určitého záznamového
softwaru či CD rekordéry může dojít k potížím.
• Tento přístroj nedisponuje funkcí přehrávání seznamu
skladeb.
• Přestože je záznam více oddílů podporován,
doporučujeme používat disky vytvořené metodou
Disc-at-Once.
Podporované systémy souborů
QMédia CD
Poznámky:
• U některých softwarů použitých ke kódování souborů
formátu MP3/WMA/AAC se znakové informace
nemusejí zobrazit správně.
• Nezobrazitelné znaky a symboly budou převedeny na
hvězdičky ( ).
• Doporučená délka názvů souborů je max. 8 znaků
(není zahrnuta přípona souboru).
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension podle
normy ISO 9660, Joliet, Romeo
Poznámka: Nejsou podporovány formáty Apple HFS,
UDF 1.50, Mix CD a CD Extra.
QZařízení USB \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Systém souborů je FAT12/16/32
Formáty komprese
(Doporučení: „Důležité poznámky k vytváření souborů ve formátech MP3/WMA/AAC“ «viz vlevo)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Metoda komprese
Přenosová
rychlost
VBR
Vzorkovací frekvence
WMA
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
32 k – 320 kb/s
Ano
32, 44,1, 48 kHz
• Doporučené nastavení přenosové rychlosti je
„64 kb/s či více“ a „pevná“.
• U souboru WMA nenastavujte atribut ochrany proti
kopírování, jinak jej přístroj nebude moci přehrát.
MPEG 2 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kb/s
Ano
16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2.5 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kb/s
Ano
8, 11,025, 12 kHz
Windows Media Audio Ver. 2B9*
64 k – 160 kb/s
Ano
32, 44,1, 48 kHz
AAC
MPEG 4 AAC LC
(Advanced Audio Coding Low Complexity)
16 k – 320 kb/s
Ano
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1, 48 kHz
• Doporučené nastavení přenosové rychlosti je
„128 kb/s či více“ a „pevná“.
Potištěná strana
Nekvalitně vyrobené
disky
Není podporován Není podporován Není podporován Není podporován
MP3
• Doporučené nastavení přenosové rychlosti je
„128 kb/s či více“ a „pevná“.
Vkládání disku
• Nedotýkejte se spodní strany disku.
• Dbejte, abyste disk nepoškrábali.
• Disk neohýbejte.
• Pokud disk nepoužíváte, uložte jej do obalu.
• Při přehrávání některých disků CD-R/RW se
záznamem pořízeným CD rekordéry (jednotkami
CD-R/RW) mohou nastat potíže v důsledku
záznamových charakteristik, nebo nečistot, otisků
prstů, škrábanců atd. na jejich povrchu.
• Disky CD-R/RW jsou méně odolné vůči vysokým
teplotám a vlhkosti než běžné hudební disky CD.
Ponecháte-li je delší dobu ve vozidle, může dojít k
jejich poškození a znemožnění přehrávání.
• Přístroj pravděpodobně nebude úspěšně přehrávat
disky CD-R/RW, jež byly vytvořeny kombinací
nekompatibilního záznamového softwaru, CD
rekordéru (jednotky CD-R/RW) a disku.
• Přehrávač neumožňuje přehrávání disků CD-R/RW s
neuzavřeným oddílem.
• Při manipulaci s disky CD-R/RW postupujte podle
příslušných pokynů.
• Tento přehrávač neumožňuje přehrávání disků
CD-R/RW, jež obsahují jiná data než CD-DA nebo
MP3/WMA/AAC (Video CD atd.).
Řešení problémů
• Formáty a přípony datových souborů AAC se liší
podle použitého kódovacího softwaru.
• Soubory AAC, jež lze v tomto přístroji přehrávat, mají
příponu „.m4a“ a byly kódovány softwarem Apple
iTunes® verze 7.
• Přípona souborů kódovaných softwarem iTunes Apple
Lossless Encoder je „.m4a“, avšak takovéto soubory
nelze v přístroji přehrávat.
• Nelze přehrávat soubory s ochranou autorských práv.
Pozor!
Při použití komerčních disků CD musí být disky označeny některým z log
uvedených vpravo.
Některé hudební disky s ochranou proti kopírování nebude možné přehrát.
Způsob uchopení disku
Poznámky k formátům MP3/WMA/AAC
RÚhel montáže
Při manipulaci s baterií pro dálkový
ovladač dodržujte ustanovení následujících
upozornění. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Široká řada komponent k rozšíření systému
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Díky nejrůznějším volitelným komponentám má uživatel k dispozici
širokou škálu možností rozšíření systému. Rozšíření systému zajistí
ve vozidle příjemný audiovizuální prostor. Další informace získáte v
samostatném Návod k modernizaci systému.
• iPod
Poznámky k diskům
Poznámky k diskům CD/CD-médiím (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Výstraha!
(CQ-RX400N/
CQ-RX300N)
Sada návodů
Tento piktogram upozorňuje na přítomnost
důležitých provozních a montážních pokynů.
Jejich nedodržení může vést k vážnému zranění
Výstraha!
nebo úmrtí.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Připojení rozšiřovacího modulu (rozbočovače CY-EM100N)
umožní uživatelům připojit až 4 níže uvedená volitelná zařízení.
Pojistka
CQ-RX200N/CQ-RX103N/
CQ-RX102N/CQ-RX101N
Rozšiřovací modul (rozbočovač)
Kvalita zvuku SQ (Sound Quality)
K dispozici je 6 přednastavených režimů (FLAT, ROCK, POP,
VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastavení těchto režimů si můžete upravit
a uložit k okamžitému vyvolání.
SQ3 (3pásmová kvalita zvuku)
Střední kmitočty a úroveň lze upravit ve všech 3 pásmech.
Budete si moci přesně doladit kvalitu zvuku pro jednotlivé
hudební žánry tak, aby vyhovovala akustice interiéru vozidla a
vašim osobním preferencím. (« „Ovládání zvuku“)
(Systém zabezpečení proti krádeži)
Model:
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
(Dolní část přístroje)
Údržba/pojistka
* Nejsou podporovány formáty WMA 9 Professional/LossLess/Voice.
Pokud zpozorujete nějaký problém
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Metoda komprese
Přenosová rychlost
VBR
Vzorkovací frekvence
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
32 k – 320 kb/s
Ano
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kb/s
Ano
16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2.5 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kb/s
Ano
8, 11,025, 12 kHz
Windows Media Audio Ver. 2B9*
64 k – 160 kb/s
Ano
32, 44,1, 48 kHz
* Nejsou podporovány formáty WMA 9 Professional/LossLess/Voice.
Poznámky k formátům MP3/WMA/AAC (pokračování)
(CQ-RX400N)
POZOR!
LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ.
NEDÍVEJTE SE NA PŘÍMO DO PAPRSKU.
Poznámky k formátům MP3/WMA/AAC (pokračování)
Přehrávač CD/MP3/WMA s rádiem
Označení štítků a jejich umístění
w V tomto návodu jsou použity piktogramy, které mají
upozornit na možná nebezpečí vyplývající z nesprávného
zapojení kabelů nebo nesprávné obsluhy přístroje. Význam
těchto piktogramů je uveden níže. Pro správné používání
audio-systému a tohoto návodu je důležité, abyste se
s významem piktogramů seznámili.
Laserový produkt
CQ-RX400N/CQ-RX300N
w Předtím, než začnete tento přístroj a ostatní součásti audiosystému vozidla používat, přečtěte si pozorně všechny
návody k obsluze. Návody obsahují informace o bezpečném
a efektivním používaní daného audio-systému. Společnost
Panasonic nepřijímá žádnou zodpovědnost za problémy
vyplývající z nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
Poznámky k formátům MP3/WMA/AAC
Přehrávač CD/AAC/MP3/WMA s rádiem
Model:
Česky
Návod k obsluze
Funkce
Sejmutí/nasazení čelního panelu
Informace o bezpečnosti
Pořadí výběru složek/přehrávání souborů
Maximální počet souborů/složek
• Maximální hloubka stromů: 8
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Maximální počet souborů
Média CD: 999
Zařízení USB: 65 535
• Maximální počet souborů v jedné složce
Média CD: 999
Zařízení USB: 999
• Maximální počet složek:
Média CD: 256 (je zahrnuta i kořenová složka.)
Zařízení USB: 255 (je zahrnuta i kořenová složka.)
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
• Maximální počet souborů: 999
• Maximální počet souborů v jedné složce: 999
• Maximální počet složek: 256 (je zahrnuta i kořenová
složka.)
Poznámky:
• Dobu mezi čtením dat a přehráváním můžete zkrátit
snížením počtu souborů či složek nebo omezením
hloubky hierarchie.
• Přístroj počítá počet složek bez ohledu na přítomnost
či nepřítomnost souborů MP3/WMA/AAC.
• Neobsahuje-li vybraná složka žádné soubory MP3/
WMA/AAC, přehrají se nejbližší soubory MP3/WMA/
AAC v daném pořadí.
• Pořadí přehrávání se u jiných přehrávačů MP3/WMA/
AAC může lišit i v případě, že bude použit stejný disk.
• „ROOT“ se zobrazí při zobrazení názvu kořenové
složky.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Prázdné složky uložené v jednotce USB Flash
nebudou do počtu složek zahrnuty.
• Pořadí přehrávání souborů se může od pořádku
uložení souborů lišit v závislosti na připojené jednotce
USB Flash.
Autorská práva
Zákon o autorských právech zakazuje kopírování,
rozšiřování a poskytování materiálů chráněných
autorskými právy (například hudby) bez schválení
vlastníka s výjimkou osobní potřeby.
Problém
QMédia CD
1
Proveďte kontrolu a postupujte podle níže uvedených kroků.
Jestliže popsané návrhy problém nevyřeší, doporučujeme
přístroj dopravit do nejbližšího autorizovaného servisního
střediska Panasonic. Výrobek by měl být opravován pouze
kvalifikovanými pracovníky. Kontrolu a opravy tedy svěřte
profesionálům. Společnost Panasonic neodpovídá za žádné
nehody vyplývající ze zanedbání kontroly přístroje nebo
opravy provedené uživatelem.
Nikdy neprovádějte žádná jiná opatření, než jaká jsou
naznačena v níže uvedené části „Možné řešení“
kurzívou – může se totiž jednat o kroky vystavující
uživatele značnému ohrožení.
Kořenová složka
(kořenový adresář)
Výběr složek
2
V pořadí
1
4
Všeobecná fakta
8
Chybí napájení
5
6
8
7
Strom 1 Strom 2 Strom 3 Strom 4
Strom 8 (max.)
QZařízení USB \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Kořenová složka
(kořenový adresář)
Výběr složek
1
V pořadí
1
2
Výběr souborů
3
V pořadí
5
4
Bez záruky
Není slyšet
zvuk
Strom 8 (max.)
Výše uvedený popis odpovídá stavu k měsíci září roku
2007. Neobsahuje žádnou záruku reprodukovatelnosti
či zobrazitelnosti souborů MP3/WMA/AAC.
Rádio
• Přelaďte na jinou stanici se silnějším
Často dochází
k šumu
• Vypněte funkci ztišení.
• Zkontrolujte zapojení kabelů.
• Před zapnutím přístroje vyčkejte, až
Chybová hlášení na displeji (přehrávač disků)
se odpaří kondenzovaná vlhkost.
Dochází k
šumu
• Ověřte správnost zapojení uzemnění
Není slyšet zvuk
levého, pravého,
předního či zadního
reproduktoru
• Seřiďte vyvážení L-R a přední/zadní
Zvuky zleva
a zprava jsou
obrácené
• Zapojte vodiče reproduktorů
přístroje.
hlasitost.
• Zkontrolujte zapojení kabelů.
správným způsobem.
Není slyšet zvuk
nebo se disk
automaticky
vysouvá
• Vložte disk správným způsobem.
• Očistěte disk.
Vynechává
zvuk, nízká
kvalita zvuku
• Očistěte disk.
Zvuk vynechává
v důsledku
vibrací
• Maximální přípustný úhel naklonění
Disk nelze
vysunout
Možné řešení
zapalování do polohy ACC [akum.].)
• Zkontrolujte zapojení kabelů. (vedení
akumulátoru, napájení, uzemnění atd.)
• Je spálená pojistka (obraťte se na
nejbližší servisní středisko Panasonic.)
• Požádejte odborníka o výměnu pojistky.
• Zajistěte použití pojistky stejné hodnoty.
Přehrávač disků
5
Strom 1Strom 2Strom 3 Strom 4 Strom 5
Problém
• Nastartujte motor. (Nebo otočte klíčkem
Výběr souborů
V pořadí
3
Možné řešení
Výstraha!
• Nepoužívejte přístroj, pokud není v pořádku (např.
nevydávají-li reproduktory žádný zvuk, vychází-li z
přístroje kouř či zápach atd.). Mohlo by dojít ke vzniku
požáru či úrazu elektrickým proudem. Přístroj přestaňte
neprodleně používat a obraťte se na prodejce.
• Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat sami, je to
velmi nebezpečné.
přístroje je 30 °.
• Upevněte přístroj.
• Stiskněte tlačítko []. Nedojde-
li k vysunutí disku, obraťte se na
nejbližší servisní středisko Panasonic.
Smazala se
data předvoleb
signálem.
• Ověřte řádné uzemnění montážního
bodu antény přístroje.
• Při odpojení konektoru napájení či
baterie se smaže paměť předvoleb a
obnoví se původní výrobní nastavení.
(Disk se automaticky vysunul.)
Disk je znečištěný nebo obrácený.
• Zkontrolujte disk.
(Disk se automaticky vysunul.)
Disk je poškrábaný.
• Zkontrolujte disk.
Jednotka z nějakého důvodu
nepracuje.
• Neobnoví-li se normální funkce,
obraťte se na prodejce nebo nejbližší
servisní středisko se žádostí o
opravu.
Nelze přečíst soubor
• Zkontrolujte disk.
Soubor WMA/AAC může být chráněn
autorskými právy.
• Soubor chráněný autorskými právy
nelze přehrávat.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Poznámka: Chybová hlášení k volitelným produktům
naleznete v příručce Návod k modernizaci systému.
Nastavení hlasitosti
Otočte klíčkem zapalování vozu do polohy ACC (akum.) nebo ON (zap.).
Poznámka: Informace o baterii:
Typ baterie:
Lithiová baterie Panasonic
(CR2025) (je vložena do dálkového
ovladače)
Životnost baterie: Při běžném používání asi 6 měsíců
(při pokojové teplotě)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Ze zadní strany dálkového
ovladače opatrně vytáhněte
izolační fólii.
Zapnutí: Stiskněte tlačítko [SRC] (PWR).
Vypnutí: Přidržte tlačítko [SRC] (PWR) déle
než 1 sekundu.
Obecné operace
Nastavení hodin
1
Vyberte režim vysílání AM. (« „Rádio (AM
[DV/SV]/FM)“).
5 Stiskněte tlačítko [DISP].
Minuty blikají
6 Nastavte minuty.
2 Stiskněte tlačítko [DISP].
Minuty zadány
(zobrazení času)
tlačítko [DISP] déle než
3 Přidržte
2 sekundy.
[]: posune minuty vpřed.
[]: posune minuty zpět.
Hodiny blikají
Přehrávač
disků
Rádio
Konektor
k rozšíření
systému
[]: posune hodiny vpřed.
[]: posune hodiny zpět.
Konektor
USB
AUX 1*
(«viz vpravo)
(«viz vpravo)
Poznámka: K zajištění obsluhy zařízení iPod připojeného
konektorem USB vyberte režim USB Connector.
(« Návod k modernizaci systému)
Rádio
Přehrávač disků
Konektor k rozšíření
systému
AUX 1*
• Před nastavením hodin se zobrazuje hlášení „NO
CT“.
(«viz vpravo)
• Při příjmu signálu RDS (Radio Data System)
v pásmu FM se hodiny nastaví automaticky
pomocí služby CT (časový kód).
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Rádio
• Přidržením tlačítka [] nebo [] zajistíte
rychlou změnu číslic.
Dálkový ovladač
AF (alternativní kmitočet)
[MUTE]
zapne či vypne ztišení.
(Platí pouze pro dálkový ovladač)
Poznámka: Můžete vybrat ztišení
nebo ztlumení. (« „Nastavení funkcí“)
1 Stiskněte tlačítko [#] (NUMBER).
2 Stiskněte tlačítko [5].
3 Stiskněte tlačítko [BAND] (SET).
Poznámky:
• Přímý výběr přerušíte stisknutím tlačítka [DISP].
• Při výběru složky zadejte číslo po dvojím stisknutí
tlačítka [#] (NUMBER) .
Funkce dostupné pouze na hlavním přístroji
Následující funkce nejsou na dálkovém ovladači k
dispozici.
• Posouvání
• Vysunutí disku
• Zap./vyp. značek
Výměna baterie
Pevný zašpičatělý
Dálkový ovladač položte na
předmět
rovnou plochu a vyjměte
držák baterie.
Nehet palce zastrčte
do drážky a zároveň na
držák zatlačte ve směru
šipky.
2
Pevným zašpičatělým
1
předmětem jej pak vytlačte
ven ve směru šipky.
Zadní strana
Baterii vkládejte
do držáku kladným
(+) kontaktem
směrem nahoru.
Držák vložte zpět.


Výstraha!
Uchovávejte baterie a izolační fólii mimo dosah dětí.
Baterie a izolační fólii lze spolknout, takže je
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dítě spolkne
baterii nebo izolační fólii, neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc.
Pozor!
• Starou baterii ihned vyjměte a zlikvidujte.
• Baterii nerozebírejte, nezahřívejte a nezkratujte.
Baterie nevhazujte do ohně ani do vody.
• Při likvidaci baterie postupujte podle místních předpisů.
• Nesprávné používání baterií může vést k jejich
přehřátí, explozi nebo vznícení a následnému
zranění či požáru.
Poznámky: Informace o baterii:
Typ baterie:
Lithiová baterie Panasonic
(CR2025) (je vložena do dálkového
ovladače)
Životnost baterie: Při běžném používání asi 6 měsíců
(při pokojové teplotě)
Následující funkce jsou k dispozici v případě aktivního
režimu AF (
svítí).
• Zhorší-li se podmínky příjmu, naladí se automaticky
stanice s lepšími podmínkami příjmu.
• Při spuštění funkce APM budou vybrány pouze
stanice s funkcí RDS.
• Při vyvolání předvolené stanice se automaticky
vybere její nejsilnější kmitočet. (BSR vyhledání
nejsilnějších stanic)
Poznámky:
• Lze nastavit citlivost AF.
• Lze nastavit dostupný dosah AF. (« „Nastavení
funkcí“)
TA (dopravní hlášení)
Následující funkce jsou k dispozici v případě aktivního
režimu TA ( svítí).
• Máte-li naladěnou stanici bez TP nebo stanici
TP se slabým příjmem a zapnete režim TA, dojde
k okamžitému automatickému vyhledání a příjmu
stanice s TP.
• Při spuštění vyhledávání stanic nebo funkce APM
budou vybrány pouze stanice s TP.
• Nastavení režimu TA vyvolá u přístroje v jiném režimu
automatické přepnutí do režimu rádia a zapnutí
dopravního hlášení ve chvíli, kdy začne jeho vysílání.
Po dokončení dopravního hlášení se přístroj vrátí do
předchozího režimu. (Pohotovostní režim TA)
AF (alternativní kmitočet)
Můžete provést přímý výběr skladby (režim CD),
souboru i složky (režim MP3/WMA/AAC).
Příklad: Skladba číslo 5
[DISP] (displej)
slouží k přepínání informací na displeji
a ukončení zvukové nabídky.
Co je RDS?
[VOL] (hlasitost)
slouží k nastavení hlasitosti, k výběru
hodnoty ve zvukové nabídce atd.
Přímý přístup
AUX*
Úroveň AF
Přidržením tlačítka [TA] (AF) déle než 2 sekundy
vyberte úroveň AF.
Nízká úroveň provozní citlivosti AF. (Výchozí
nastavení)
Vysoká úroveň provozní citlivosti AF.
Vypnuto, není-li u stanice s RDS síť AF
vyžadována.
knoflíku [VOL] vpravo nebo vlevo
3 Otáčením
proveďte nastavení.
Hlasitost
Poznámka: Přidržením tlačítka déle než 0,5 sekundy
či déle a následným uvolněním spustíte vyhledávání
stanice.
(Rozsah nastavení: 0 až 40, Výchozí hodnota: 18)
Výběr předvolené stanice
Režim AM (DV/SV):
Pásmo/
kmitočet
Režim FM (bez RDS):
Režim RDS:
PS (název
programové
služby)
Pásmo/
kmitočet
Pásmo/
kmitočet
PS
CT (časový
kód)
CT
QKonektor k rozšíření systému
Změna nastavení SQ
: Zvýšení
: Snížení
(Rozsah nastavení: –12 dB až +12 dB po 2 dB, Výchozí
hodnota: 0 dB)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Připojení volitelného zařízení:
Přepněte na připojené zařízení
Připojení měniče disků CD
Připojení zařízení iPod
NEBO
Připojení rozšiřovacího modulu:
Zařízení připojená k portům 1 až 4 budou po přepnutí
na AUX2 postupně aktivována (zařízení připojená ke
konektoru AUX rozšiřovacího modulu).
V pásmech AM, FM1, FM2 a FM3 může být samostatně naladěno až 6 stanic.
Předvolené stanice lze jednoduše vyvolat stisknutím tlačítek [1] až [6].
Automatické ukládání do paměti předvoleb (APM)
Tato funkce umožňuje automatické uložení stanic
s dobrými podmínkami příjmu do paměti předvoleb.
1
tlačítko [BAND] (APM) déle než
2 Přidržte
2 sekundy.
Vyberte pásmo.
Po předvolbě stanic (SCAN) s nejlepšími podmínkami
příjmu se každá z nich naladí na dobu 5 sekund. Chceteli skenování zastavit, stiskněte jedno z tlačítek [1] až [6].
PTY (typ programu)
Následující funkce jsou k dispozici v případě aktivního
režimu PTY.
• Zobrazí se informace PTY naladěné stanice.
• Programy je možné vyhledávat podle typu PTY.
Poznámka: Jazyk PTY lze zvolit. (« „Nastavení funkcí“)
Stiskněte tlačítko [VOL] (PUSH SEL:
výběr) a vyberte SQ.
3
Otočením knoflíku [VOL] vyberte
jeden z typů zvuku.
: Zvýšení
: Snížení
(Rozsah nastavení: FLAT/ROCK/POP/VOCAL/JAZZ/CLUB,
Výchozí hodnota: FLAT)
(« „Ovládání zvuku“)
Úpravy SQ
(Upravitelný rozsah tónů/SQ: B12 dB až A12 dB (po 2 dB))
Rozsah nastavení:
SQ nízké/hloubky: ±12 dB (při 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ střední:
±12 dB (při 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ vysoké/výšky: ±12 dB (při 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
/: zvýšení/snížení středních
kmitočtů
[] []: Výběr pásma
[] []: Zvýšení/snížení
úrovně
Poznámka: Informace k nastavení jednotlivých
reproduktorů naleznete v části „Nastavení zvuku“.
Střední kmitočty a úroveň lze upravit ve všech 3
pásmech. Budete si moci přesně doladit kvalitu zvuku
pro jednotlivé hudební žánry tak, aby vyhovovala
akustice interiéru vozidla a vašim osobním preferencím.
Upravitelný rozsah tónů/SQ: B12 dB až A12 dB
(po 2 dB)
SQ nízké/hloubky: ±12 dB (při 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ střední:
±12 dB (při 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ vysoké/výšky: ±12 dB (při 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
• Úroveň kontroly hloubek/výšek každého kmitočtu je
fixována na kmitočet vybraný pro SQ.
Návrat upravené hodnoty SQ do výchozího
nastavení
Vyberte hodnotu SQ, jež má být vrácena do
výchozího nastavení.
(Postupujte podle kroků 1 až 3 v části „Změna
nastavení SQ“. « viz výše)
Přidržte tlačítko [BAND] po dobu 2 sekund či déle.
: Zvýšení vpravo (R)
: Zvýšení vlevo (L)
Přední-zadní hlasitost
(Rozsah nastavení: 15 úrovní, Výchozí hodnota: CNT (střed))
Poznámka: Nové stanice přepíší stávající uložené
stanice.
Stisknutím tlačítka [1] až [6] vyberte PTY
v režimu PTY.
Informace systému RDS jsou neustále aktualizovány
v závislosti na aktuální poloze.
Typ programu
EON-TA
Můžete přijímat dopravní hlášení z aktuální stanice i z
jiných stanic sítě.
1
NEWS
2
SPEECH
Obsah
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER,
FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE
IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
Chcete-li poslouchat pouze dopravní informace,
aktivujte funkci TA a hlasitost v režimu FM nastavte na
0.
Při zahájení vysílání dopravních informací se hlasitost
přepne na hlasitost funkce TA.
: Zvýšení vpředu (F)
: Zvýšení vzadu (R)
Poznámka: Disk obsahující data CD-DA a data MP3/WMA/
AAC nemusí být reprodukován normálně.
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Další stanici se stejným označením PTY vyhledáte
stisknutím tlačítka [BAND].
Poznámky:
• Nebude-li nalezena stanice s odpovídajícím typem
programu, zobrazí se hlášení „NONE“.
• Požadovaný typ programu PTY se zobrazí po dobu
5 sekund.
• Předvolený obsah je možné změnit.
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
Poznámky k přehrávání formátu AAC se týkají pouze
modelu CQ-RX400N/CQ-RX300N.
Zásuvka disku
disk vkládejte potištěnou
stranou nahoru.
MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
[] []
přeskočí do předchozí/
následující složky.
[] (vysunout)
vysune disk.
tlačítko [BAND].
2 Stiskněte
Spustí se vyhledávání.
Poznámky:
• Vyhledávání ukončíte stisknutím tlačítka [BAND]
(SET).
• Nebude-li nalezena stanice s odpovídajícím typem
programu, zobrazí se hlášení „NONE“.
Změna předvolby PTY
Původní předvolby PTY lze změnit podle potřeby.
[SRC] (zdroj)
slouží k výběru zdroje zvuku.
[DISP] (displej)
slouží k přepínání informací na
displeji.
() (přehrávání/pauza)
v režimu přehrávače přepíná mezi
pauzou/přehráváním.
[] []
v režimu přehrávače přeskočí na
předchozí/následující skladbu/soubor.
Stisknutím a přidržením příslušného
tlačítka spustíte rychlý posun zpět/
vpřed.
Poznámky:
.
• Nevkládejte disk, jestliže svítí indikátor
• Viz část „Poznámky k diskům“ a „Poznámky k formátům
MP3/WMA/AAC“.
• Přístroj nepodporuje disky s průměrem 8 cm.
1 Vyberte typ PTY, který chcete předvolit.
podle pokynů pro běžné
2 Postupujte
nastavení předvoleb. (« „Předvolby stanic“
v části „Rádio (AM [DV/SV]/FM)“)
tlačítka [SRC] vyberte režim
1 Stisknutím
přehrávače disků.
2 Vyberte požadovanou část.
Výběr skladby/souboru
Stiskněte tlačítko [] / [].
Poznámka: Stisknutím a přidržením příslušného
tlačítka spustíte rychlý posun vpřed/zpět.
Přehrávač disků (disk CD-DA):
Předchozí/následující skladba
Přehrávač disků (disk MP3/WMA/AAC):
Předchozí/následující soubor
Výběr složky (MP3/WMA/AAC)
Stiskněte tlačítko [] / [].
Zobrazení režimu CD-DA
Přehrávatelné hudební soubory
CQ-RX400N
CQ-RX300N
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
Stisknutím tlačítka [] nebo []
vyberte PTY.








obvyklého režimu.
tlačítka [VOL] (PUSH SEL)
knoflíku [VOL] vpravo nebo vlevo
2 Stisknutím
3 Otáčením
vyberte režim, který chcete nastavit.
proveďte nastavení.
Monofonní
FM [FM]
Při naladění stanice se slabým signálem v
pásmu FM dojde k podstatnému snížení
šumu.
(CLUB) zvuk specifický pro prostředí
diskoték a klubů:
vytvoření zvukových podmínek klubu.
1
Stiskněte tlačítko [VOL] (PUSH
SEL: výběr) a otevřete zvukovou
nabídku.
2
Stiskněte tlačítko [VOL] (PUSH SEL:
výběr) a vyberte SQ SET.
3
Nastavte pásma.
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/
[6] (REPEAT)
slouží k zapnutí či vypnutí daného
režimu přehrávání.
[3] (SCROLL)
posouvá zobrazení informací na displeji.
• Pokud jste vložili 8 cm disk a nemůžete jej vysunout, vypněte
zapalování vozu, poté jej znovu zapněte do polohy ACC a
stiskněte tlačítko [] (vysunout).
• Do zásuvky disku nevkládejte jiné předměty.
Pauza
Stiskněte tlačítko [BAND] ().
Zrušení provedete opětovným stisknutím
tlačítka.
Při vyhledávání budou nalezeny pouze
stanice s dobrým příjmem.
Místní AM
[AM]
Při vyhledávání budou nalezeny pouze
stanice s dobrým příjmem.
/: zvýšení/snížení středních kmitočtů
[] []: Výběr pásma
[] []: Zvýšení/snížení úrovně
Region ]RDS]
Úroveň
Kmitočet
4
Poznámka: Při přepnutí režimu regionu z
OFF (vyp.) na ON (zap.) nebo naopak se
automaticky zapne režim AF.
Přidržte číselné tlačítko [2] až [6] po dobu
2 sekund či déle.
• Upravená hodnota SQ se nastaví jako předvolba
pod číslem vybraného tlačítka a obnoví se návrat do
obvyklého režimu.
• Úprava SQ se neuloží, nebude-li uložena v předvolbě.
Po provedení úprav vždy proveďte uložení do
předvolby.
Jazyk
funkce PTY
]RDS]
Změna zobrazení
Přehrávač disků
(disk CD-DA):
Normální
Číslo skladby
Doba
přehrávání
Indikátory režimu
přehrávání
Přehrávač disků (disk MP3/
WMA/AAC):
Normální
Název
disku
Doba
přehrávání
Název
skladby
Název
složky/alba*
Hodiny
Název
souboru/titul,
interpret*
Hodiny
Zobrazení režimu MP3/WMA/AAC
*Vyp./zap značek ID3/
WMA/AAC
Přidržte tlačítko [3] déle
než 2 sekundy.
Číslo
souboru
Číslo složky
Indikátory režimu
přehrávání
zobrazí se název alba a
skladby/jméno interpreta.
(Výchozí)
Svítí při aktivaci náhodného/opakovaného/
ukázkového přehrávání složky.
zobrazí se název složky/
souboru.
Poznámky:
• Posun textu aktivujete stisknutím tlačítka [3] (SCROLL).
• Nejsou-li na disku žádné informace, zobrazí se hlášení „NO TEXT“.
Náhodné přehrávání
Všechny dostupné skladby (stopy/soubory) budou
přehrávány v náhodném pořadí.
Stiskněte tlačítko [4] (RANDOM).
Zrušení provedete opětovným stisknutím
tlačítka.
Náhodné přehrávání složky (MP3/WMA/AAC)
Všechny dostupné soubory v aktuální složce budou
přehrávány v náhodném pořadí.
Přidržte tlačítko [4] (RANDOM) déle než 2
sekundy.
Zrušení provedete opětovným stisknutím a
přidržením tlačítka.
Opakované přehrávání
Aktuální skladba (stopa/soubor) bude přehrávána
opakovaně.
Stiskněte tlačítko [6] (REPEAT).
Zrušení provedete opětovným stisknutím
tlačítka.
: MONO OFF
(Výchozí nastavení)
: LOCAL ON
(
svítí.)
: LOCAL OFF
(Výchozí nastavení)
: LOCAL ON
(
svítí.)
: LOCAL OFF
(Výchozí nastavení)
: Kmitočet se změní
pouze u programů
v rámci daného
regionu.
: Kmitočet se změní
i u programů mimo
daný region. (Výchozí
nastavení)
: angličtina
(Výchozí nastavení)
(«pokračování níže)
Stisknutím tlačítka [DISP] změňte zobrazení.
Svítí po vložení disku.
: MONO ON
(
svítí.)
: švédština
Poznámky:
• Tlačítku [1] nelze přiřadit žádnou hodnotu přednastavení SQ.
• Žádné úpravy SQ nepřinesou změny ve
zobrazovaných názvech, například ROCK nebo JAZZ.
• Neaktivujte současně SQ a hloubky/výšky, aby
nedošlo ke zkreslení zvuku.
Poznámky:
• Hlasitost lze také nastavit přímo použitím knoflíku [VOL] na hlavním přístroji. (« „Obecné informace“)
• Další informace o nastavení kvality zvuku SQ (Sound Quality) naleznete v části „Ovládání zvuku“.
• Neaktivujte současně SQ a hloubky/výšky, aby nedošlo ke zkreslení zvuku.
Potištěnou stranou
nahoru
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
tlačítko [VOL] (PUSH SEL) po dobu 2 sekund či déle a otevřete nabídku funkcí.
1 Přidržte
Poznámka: Nebude-li v nastavení funkcí provedena do 5 sekund žádná operace, vrátí se displej do
(JAZZ) zvuk s hloubkou specifickou pro
jazz:
zvuk s důrazem na ostrost činelů high-hat a
ozvěnu saxofonu.
Jestliže se chcete vrátit do obvyklého režimu, stiskněte
tlačítko [DISP].
SQ3 (3pásmová kvalita zvuku)
(Rozsah nastavení: 15 úrovní, Výchozí hodnota: CNT (střed))
(jednou blikne)
1
[DISP] (displej)
ukončí nabídku funkcí.
(VOCAL) jasný zvuk:
zvýrazní se střední tóny a mírně i výšky.
Charakteristiky aktuálně vybraného typu zvuku (SQ) si
můžete upravit. (« viz výše)
Můžete si také přednastavit až 5 různých upravených
nastavení SQ.
Kvalita zvuku SQ
(Sound Quality)
Podrobný výběr PTY
Použitím původní předvolby funkce PTY lze vyhledávat
odpovídající programy.
EON (rozšířené informace o sítích)
Poznámka: Před spuštěním funkce vyhledávání PI
zrušte nejprve režim TA a pak spusťte vyhledávání PI.
Poznámky:
• Tento režim nelze nastavit pomocí dálkového
ovladače.
• Dopravní hlášení se vysílá monofonně.
• Hlasitost TA lze nastavit pouze během příjmu TA.
Vyhledání programu funkcí PTY
Kromě kmitočtu se zobrazí i název naladěné stanice.
(bliká)
2
(POP) rozlehlý zvuk s hloubkou:
mírně se zvýrazní hloubky a výšky.
Místní FM
[FM]
Vyvážení L-R
1 Nalaďte požadovanou stanici.
stisknuté jedno z tlačítek předvolby
2 Přidržte
od [1] do [6] déle než 2 sekundy.
Pouze dopravní hlášení (tichý režim s TA)
Zapnutí/vypnutí PTY
PS (název programové služby)
Jestliže se příjem naladěné předvolené stanice zhorší,
stiskněte číselné tlačítko téže předvolby. Vyhledá se
stejná stanice s lepším příjmem.
Zrušení provedete opětovným stisknutím číselného
tlačítka téže předvolby.
Zapnutí/vypnutí TA
Stisknutím tlačítka [TA] zapnete nebo vypnete funkci
TA.
Přidržením tlačítka [DISP] (PTY) déle než 2 sekundy
zapnete či vypnete režim PTY.
Hodiny se automaticky seřídí.
Vyhledávání PI (vyhledávání identifikace programu)
(ROCK) rychlý a mohutný zvuk:
zdůrazní se hloubky a výšky.
Stiskněte tlačítko [VOL] (PUSH
SEL: výběr) a otevřete zvukovou
nabídku.
Přehrávač (přehrávač disků)
CT (časový kód)
Při příjmu nouzových hlášení dojde k jejich
automatickému zobrazení na displeji.
1
[VOL]
slouží k výběru hodnoty v nabídce
funkcí.
(PUSH SEL) (stisknutím provedete
výběr)
slouží k výběru položek v nabídce funkcí.
: Zvýšení
: Snížení
(Rozsah nastavení: –12 dB až +12 dB po 2 dB, Výchozí
hodnota: 0 dB)
Ruční předvolba stanic
Poznámka: Nové stanice přepíší stávající uložené stanice.
Další funkce systému RDS
Příjem nouzových hlášení
(FLAT) plochá frekvenční odezva:
nezvýrazní se žádná oblast. (Výchozí nastavení)
Hloubky
Naladění předvolené stanice provedete stisknutím
odpovídajícího tlačítka předvolby od [1] do [6].
CT
Některé stanice FM vysílají další data kompatibilní se systémem RDS. Tento rozhlasový přijímač nabízí užitečné
funkce při jejich využití.
Dostupnost systému RDS je různých oblastech odlišná. Vezměte prosím na vědomí, že v případě absence služby
RDS v dané oblasti nebudou následující funkce k dispozici.
Následující funkce jsou k dispozici pouze při příjmu stanic RDS.
[SRC] (SOURCE)
slouží k výběru zdroje zvuku.
(POWER)
slouží k zapnutí či vypnutí
[MENU] (SEL: výběr)
napájení.
vybere položky ve zvukové nabídce.
[] []
v režimu přehrávače slouží k přeskočení na
předchozí či následující soubor. Stisknutím a
přidržením spustíte rychlý posun zpět nebo vpřed.
Připojení volitelné jednotky USB Flash:
Načítání dat MP3/WMA/AAC
V oblastech s pokrytím RDS (Radio Data System) jsou dostupné užitečné funkce, jako jeAF, TA, PTY.
[BAND] (SET)
při výběru tuneru slouží k výběru pásma, při výběru přehrávače
přepíná mezi pauzou a přehráváním,
při výběru tuneru aktivuje funkci APM (Auto Preset Memory)
(přidržte tlačítko déle než 2 sekundy.)
v režimu přehrávače slouží k přeskočení do
předchozí či následující složky.
Přehrávač
disků
tlačítka [VOL] (PUSH SEL)
2 Stisknutím
vyberte režim, který chcete nastavit.
[TUNE ]: nižší
[TUNE ]: vyšší
Radio Data System (RDS) ve vysílání FM
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Poznámky:
• Tento manuál obsahuje vysvětlení obsluhy použitím tlačítek na hlavním přístroji. (Jinými operacemi se nezabývá)
• Dálkový ovladač namiřte na čidlo a používejte jej k obsluze.
[0] až [9]
slouží k výběru předvoleb stanic (1 až 6),
nastaví předvolbu aktuální stanice (přidržte déle než
2 sekundy), slouží k zadání čísla při přímém výběru.
[#] (NUMBER)
slouží k uskutečnění přímého výběru.
[RANDOM] [SCAN] [REPEAT]
slouží k zapnutí či vypnutí daného režimu přehrávání.
[] []
zvyšování či snižování nastaveného kmitočtu
(přidržením tlačítka déle než 0,5 sekundy a
následným uvolněním spustíte vyhledávání stanice.)
[] []
QKonektor USB \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Připojení jednotky Bluetooth
Poznámky:
Vyberte stanici.
hlasitosti a 10 sekund v nastavení SQ), vrátí se displej do obvyklého režimu.
K dispozici je 6 přednastavených režimů (FLAT, ROCK,
POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastavení těchto režimů si
můžete upravit a uložit k okamžitému vyvolání.
Výšky
Není-li volitelná jednotka USB Flash připojena:
Dokončeno
Hodiny zadány
Otočte knoflíkem [VOL].
1
2 Stisknutím tlačítka [BAND] vyberte pásmo.
3
tlačítka [VOL] (PUSH SEL) otevřete zvukovou nabídku.
1 Stisknutím
Poznámka: Nebude-li v nastavení zvuku provedena do 5 sekund žádná operace, (2 sekundy v nastavení
Nastavení kmitočtu
Stisknutím tlačítka [DISP] změňte zobrazení.
\CQ-RX200N\
7 Stiskněte tlačítko [DISP].
4 Nastavte hodiny.
(Rozsah nastavení: 0 až 40, výchozí hodnota: 18)
[DISP] (displej)
slouží k ukončení zvukové nabídky.
Tlačítka předvoleb [1] až [6]
v režimu rádia slouží k výběru předvolené stanice.
a k předvolbě aktuální stanice. (Přidržte tlačítko déle než 2 sekundy.)
Stisknutím tlačítka [SRC] vyberte režim rádia.
Výběr zdroje zvuku
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Hodiny využívají 24hodinový formát času.
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Kmitočet
Poznámky:
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
• Pořadí a obsah položek nastavení mohou záležet
na stavu připojovaných zařízení. Další informace
naleznete v příručce Návod k modernizaci
systému nebo v manuálech k připojovaným
zařízením.
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\
\CQ-RX101N\
• Bude-li hlasitost nastavena na přední reproduktory,
omezí se výstup předzesilovače (vzadu).
Opakované přehrávání složky
(MP3/WMA/AAC)
Aktuální složka bude přehrávána opakovaně.
Přidržte tlačítko [6] (REPEAT) déle než
2 sekundy.
Zrušení provedete opětovným stisknutím a
přidržením tlačítka.
Ukázkové přehrávání
Postupně bude přehráno prvních 10 sekund každé
skladby (stopy/souboru).
Stiskněte tlačítko [5] (SCAN).
Zrušení provedete opětovným stisknutím tlačítka.
Ukázkové přehrávání složky (MP3/WMA/AAC)
Od následující složky se postupně přehraje prvních
10 sekund prvního souboru v každé složce.
Přidržte tlačítko [5] (SCAN) déle než
2 sekundy.
Zrušení provedete opětovným stisknutím a
přidržením tlačítka.
Nabídka funkcí
Zapnutí/vypnutí přístroje
AUX IN*:
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Postup operací
Pozor!
Pásmo
[VOL]
slouží k výběru hodnoty ve
zvukové nabídce.
(PUSH SEL) (stisknutím
provedete výběr)
slouží k výběru položek ve
zvukové nabídce.
Kvalita zvuku SQ (Sound Quality)
[TA/AF]
(« „Radio Data System
(RDS) ve vysílání FM“)
• Před připojením ke vstupu AUX nastavte hlasitost na
dostatečně nízkou úroveň.
V opačném případě může dojít k vygenerování hlasitého
hluku a poškození reproduktorů a sluchu.
Číslo předvolby
svítí v průběhu příjmu signálu
FM stereo.
[BAND]
slouží k výběru
pásma v režimu rádia.
[APM] (automatické ukládání do paměti předvoleb)
v režimu rádia spustí funkci APM. (Přidržte tlačítko déle než 2 sekundy.)
Stisknutím tlačítka [SRC] změníte zdroj zvuku.
Funkce
[DISP] (displej)
slouží k přepínání
informací na displeji.
Změna
zobrazení
stisknuté tlačítko [VOL] (PUSH
3 Přidržte
SEL: výběr) po dobu 2 sekund či déle a
• Chcete-li se vrátit do obvyklého režimu, stiskněte
tlačítko [DISP].
• Viz část “Nastavení funkcí”.
• Jestliže se zobrazuje hlášení „NO USB“
(\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\) nebo „NO DISC“, nebude
možné režim předvádění zrušit.
Zobrazení v režimu rádia
Poznámka: Konektor nese označení „AUX1“, avšak na
displeji se zobrazuje jako „<AUX IN>“. (« viz níže)
Předvolby stanic
\CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Poznámky:
[TUNE ] [TUNE ]
snižování/zvyšování kmitočtu. (Přidržením tlačítka déle než
0,5 sekundy a následným uvolněním spustíte vyhledávání stanice.)
Výběr SQ podle žánru
Čidlo dálkového ovladače
[VOL] (hlasitost)
\CQ-RX400N\
otevřete nabídku funkcí.
Vložení
baterie
[SRC] (zdroj)
slouží k výběru zdroje zvuku.
[PWR] (napájení)
slouží k zapnutí či vypnutí
napájení.
[SRC] (zdroj)
slouží k výběru
zdroje zvuku.
Úpravy SQ
klíčkem zapalování vozu do polohy
1 Otočte
ACC (akum.) nebo ON (zap.).
tlačítko [SRC] (PWR: napájení).
2 Stiskněte
Zobrazí se předváděcí obrazovka.
Stisknutím tlačítka [VOL] (PUSH SEL:
4 výběr)
vyberte DEMO.
knoflíkem [VOL] vlevo.
5 Otočte
Při použití dálkového ovladače stiskněte [0] ().
Konektor AUX1 (3,5 mm œ stereo)
Z výstupního vedení externího zvukového zařízení (např.
přehrávače Flash, přehrávače s pevným diskem atd.)
Poznámka: Informace o připojitelných zařízeních
naleznete v příručce Návod k modernizaci
systému nebo v manuálech k příslušným zařízením.
TA (dopravní
hlášení)
Zrušení režimu
předvádění
Při prvním použití se zobrazí předváděcí zpráva.
Nastavení funkcí
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Stiskněte tlačítko [SRC] (PWR: napájení).
Zobrazení zdroje přehrávače
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Ovládání zvuku
Náhodné, opakované a ukázkové
přehrávání
2
ACC
ON
Nastavení zvuku
Zvuková nabídka
Otočte klíčkem zapalování
vozu do polohy ACC (akum.)
nebo ON (zap.).
Rádio (AM [DV/SV]/FM)
Postup operací
1
Obecné informace
PTY (typ programu)
První zapnutí
napájení
Příprava
Režim
předvádění
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Zobrazení režimu předvádění můžete
aktivovat nebo skrýt.
: Zap. (výchozí
nastavení)
: Vyp.
Poznámka: Pomocí tlačítek na hlavním
přístroji nebo dálkovém ovladači můžete
zobrazení režimu předvádění na 20 sekund
zrušit a uskutečnit zvolenou operaci i při
aktivovaném režimu předvádění.
Ztišení/
ztlumení
: Snížení hlasitosti
o 10 kroků
Můžete vybrat ztišení nebo ztlumení.
: Hlasitost vyp.
(Výchozí nastavení)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
\CQ-RX200N\
Přeskočení
režimu
AUX1
Není-li konektor AUX1 využíván, bude při
výběru zdroje režim AUX1 přeskočen.
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\
\CQ-RX101N\
Přeskočení
režimu AUX
Není-li konektor AUX využíván, bude při
výběru zdroje režim AUX přeskočen.
: Zap (přeskočení
zakázáno.) (Výchozí
nastavení)
: Vyp. (přeskočení
povoleno.)
: Zap (přeskočení
zakázáno.) (Výchozí
nastavení)
: Vyp. (přeskočení
povoleno.)
Poznámky:
• Chcete-li se vrátit do obvyklého režimu, stiskněte tlačítko [DISP].
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
• Pořadí a obsah položek nastavení mohou záležet na stavu připojovaných zařízení. Další informace naleznete
v příručce Návod k modernizaci systému nebo v manuálech k připojovaným zařízením.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement