Panasonic CQVD5505N Operating instructions

Panasonic CQVD5505N Operating instructions
Dual DIN In-dash 7” Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver
Dual DIN In-Dash 7-Zoll Breitbild-LCD-Farbmonitor/DVD-Receiver
Moniteur vidéo couleur grand-écran à écran à cristaux liquides de 7
pouces double DIN/récepteur DVD intégrés en tableau de bord
Tweevoudige DIN In het dashboard gemonteerde 7” breedbeeld
kleuren LCD monitor/DVD-receiver
Sintolettore DVD con monitor a colori LCD 7” a schermo panoramico
da cruscotto doppio DIN
Monitor LCD en color de pantalla panorámica de 7”/receptor y DVD
DIN doble empotrado en el tablero de instrumentos
N
MUTE
VOL
DIMMER
SRC / PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
Model:
CQ-VD5505N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d instructions
Gebruiksaanwijzing
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
Nederlands
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere compo-
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan
nenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door
voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te
wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste
verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang
dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt
zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren
kunt gebruiken.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en
de installatie. Negeren van deze aanwijzingen
Waarschuwing
kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
leiden tot letsel of materiële schade.
Let op
1
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken.
Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit
systeem in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan
in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.
Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan
uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp
in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk
uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische
schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING
STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden
en andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het
bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere
onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading
moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag,
dient u zich voor de installatie op de hoogte te
stellen van de daarmee verband houdende
waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting
te voorkomen.
158
CQ-VD5505N
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap
kunt geven van het verkeer om u heen.
❑ Steek uw vingers of uw hand niet in het toestel en
zorg ervoor dat u niet beklemd raakt.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren
over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals
de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik
ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen,
bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te
wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.
Om letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat uw
hand of uw vingers niet beklemd kunnen raken tussen
bewegende onderdelen of in de discsleuf. Pas extra op
wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan
het toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat
kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden
en ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of
op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en
bedraden van het product.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.
Nederlands
Let op
2
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie.
Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het
vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel
kan worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één
paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting
op een tweeter.)
Niet opvolgen van de instructies voor het correct
installeren en bedraden van het product kan leiden tot
ongelukken of brand.
LET OP:
• U DIENT DE TER PLAATSE IN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND GELDENDE WETTEN EN REGELINGEN IN
ACHT TE NEMEN BIJ DE BEDRADING, INSTALLATIE EN IN HET GEBRUIK VAN DIT TOESTEL EN VAN DE AAN
TE SLUITEN APPARATUUR.
CQ-VD5505N
159
Veiligheidsinformatie (vervolg)
Nederlands
Laserproducten
Aanduiding van de labels en hun plaats
KLASSE 1 LASERPRODUCT
LET OP
LASERSTRALEN INDIEN
GEOPEND, NIET IN DE STRAAL
STAREN.
Waarschuwingsteken
3
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Let op: Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde
handelingen anders dan die in deze handleiding beschreven
staan kunnen leiden tot blootstelling aan potentieel gevaarlijke
stralen.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt
van een laser pickup om informatie af te lezen van de oppervlakte van Compact Discs. Deze laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of onderdelen
daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt
worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.
VORSICHT
- LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
DER
SIE ES,
SICH
LASERSTRAHLUNG
AUSZUSETZEN.
VAR OIT U S – LASER SÄTEILYVAARA
AVAT T AESSA. VAR O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
AD VAR SEL – LASER STRÅLING.
UNNGÅ
EKSPON ER IN G F OR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Deckmechaniek
(in het toestel,
bovenzijde)
Aansluiten van de handremdraad
Dit systeem is zo ontworpen dat u niet
naar bewegende beelden kunt kijken
wanneer u aan het rijden bent.
¡Parkeer op een veilige plek en trek de handrem
aan wanneer u iets op de monitor wilt bekijken.
¡Een (optioneel) achtermonitor kan wel bewegende
beelden weergeven terwijl er gereden wordt.
Opmerking:
¡U moet de handremdraad correct aansluiten.
(a Installatiehandleiding)
160
CQ-VD5505N
LCD paneel
¡Stoot niet tegen het LCD paneel.
¡Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
Wanneer het erg koud of erg warm is, kan het beeld
onduidelijk zijn of zeer langzaam bewegen. Ook kan
het lijken of de beelden niet synchroon lopen en de
beeldkwaliteit slecht is in onder dergelijke
omstandigheden. Dit betekent echter niet dat uw toestel kapot is of een probleem heeft.
¡Ter bescherming van het LCD paneel dient u het uit
direct zonlicht te houden, ook wanneer het niet
gebruikt wordt.
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur
(particulieren)
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten
niet bij het normale huishoudelijke afval
mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In
Nederland kunt u uw producten bij uw
winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw
product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert,
spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële
¡Plotselinge temperatuurswisselingen in de auto,
bijvoorbeeld wanneer de airconditioning of de verwarming net is ingeschakeld, kan leiden tot problemen
vanwege de vorming van waterdamp of condens
(kleine druppeltjes water) waardoor het paneel tijdelijk
niet naar behoren kan functioneren. Gebruik het toestel
niet onder dergelijke omstandigheden, maar laat het
een uur of zo met rust voor u het weer gaat gebruiken.
Nederlands
Opmerkingen voor het gebruik
4
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van
afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg
www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische
apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de
Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met
de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste
verwijderingsmethode is.
Toebehoren
1. Hoofdtoestel
(LCD monitor/DVD-speler)
N
MUTE
VOL
DIMMER
TA
SRC / PWR
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
TUNE/TRCK
Hoev.: 1
TILT
2. Gebruiksaanwijzing
<YFM284C685ZA>
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en onderdelennummers kunnen vanwege
verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Hoev.: 1
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
3. Installatiehandleiding
<YFM294C105ZA>
Hoev.: 1
4. Installatiebenodigdheden
(schroeven, bedrading enz.)
(a Installatiehandleiding)
CQ-VD5505N
161
Nederlands
Kenmerken
5
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten. Wij streven ernaar u te laten profiteren van elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons
bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te
behoren tot onze familie-kring als u eenmaal de kwalitiet, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid die wij hebben ingebouwd ontdekt.
■ Integratie van monitor, FM/AM radio, DVD
■
Video/Video CD-speler en CD/MP3/DivXspeler
Ingebouwde AV in-/uitgangsaansluitingen
Voor gemakkelijkere aansluitingen en setup bevinden
alle aansluitingen zich nu op het toestel zelf.
Opmerking:
¡Als er een navigatiesysteem van een andere fabrikant dan Panasonic wordt aangesloten op dit
toestel, kunnen we niet garanderen dat het product
naar behoren zal functioneren.
■ SQ (Toonkwaliteit)
U beschikt over 6 voorgeprogrammeerde instellingen
(Flat, Rock, Pop, Vocal, Jazz, Club). U kunt deze
instellingen (met uitzondering van Flat) aanpassen
aan uw eigen smaak en vervolgens voor later gebruik
opslaan.
SQ3 (3 banden Toonkwaliteit)
In elk van de 3 frequentiebanden kan de middenfrequentie en het niveau worden ingesteld. Hierdoor
kunt u de toonkleur van de weergave voor elk genre
apart aanpassen aan de akoestiek in uw auto en aan
uw persoonlijke voorkeuren. (a blz. 195)
■ GUI (Grafische gebruikers interface)
De kleurrijke grafische symbolen via welke het toestel
bediend wordt verbeteren de aflezing, het gebruiksgemak en het plezier dat u van het toestel zult
hebben.
■ Automatische herkenning disctype
De automatische signaalherkenning van dit toestel
betekent dat u niet meer hoeft te kiezen tussen PAL
of NTSC. (Voor het uitgangssignaal dient u
TV Type in te stellen. (a blz. 196))
162
CQ-VD5505N
■ Bediening via aanraakpaneel
U kunt vrijwel alle functies bedienen door met uw
vinger het scherm aan te raken. Eenvoudige menu’s
en pictogrammen wijzen uw vingers de weg zodat u
uw systeem vanaf de eerste dag zult weten te
gebruiken. Dat betekent ook dat u zich onder het rijden beter op de weg kunt concentreren.
■ DVD–R, DVD–RW weergave
(a blz. 172, 206 voor details)
■ ID code
De ID code van vier cijfers biedt u een betere
beveiliging.
Vul het ID codememo in (a blz. 204).
Inhoudsopgave
English
2
Deutsch
54
Français
106
Nederlands
158
Italiano
210
Español
262
¢ Veiligheidsinformatie ................. 158
¢ Opmerkingen voor het gebruik.................. 161
¢ Toebehoren ................................................. 161
¢ Kenmerken .................................................. 162
¢ Voorbereiding ............................. 164
Instellingen, In deze handleiding gebruikte symbolen
¢ Namen van de bedieningsorganen en hun functies .... 166
¢ Bediening via aanraakpaneel overzicht.... 168
¢ Algemeen..................................... 170
Stroomvoorziening aan/stroomvoorziening uit, display
open/dicht, functiekeuze, volume, geluid uit, kantelhoek
¢ Voor u een disc gaat afspelen...... 172
¢ Disc-speler ................................... 174
¢ Opmerkingen over MP3/DivX..................... 178
¢ Radio............................................ 180
¢ RDS (Radio Data Systeem) ........ 182
¢ TV ontvanger bediening............. 186
¢ AV1/AV2 ....................................... 188
¢ Instellingen.................................. 190
Bediening bij het instellen (setup)
Gebruiker, scherm, audio, DVD, radio
¢ Over DivX VOD materiaal ........................... 198
¢ Verhelpen van storingen............ 199
¢ Onderhoud................................................... 205
¢ Opmerkingen over discs ............................ 206
¢ Taalcodelijst ................................................ 207
¢ Woordenlijst ................................................ 208
¢ Technische gegevens................................. 209
CQ-VD5505N
163
Voorbereiding
Nederlands
Instellingen
User
(gebruikersinstellingen) (a blz. 192)
klok, ID code, Ingangsselectie, geheugen wissen, overige
Screen (scherminstellingen) (a blz. 194)
dimmer, beeld, beeldverhouding
Audio (audio instellingen) (a blz. 195)
SQ3, lage tonen/hoge tonen, links-rechts/voor-achter balans
7
DVD
(DVD instellingen) (a blz. 196)
taal, display, terugmengen, compressie dynamisch bereik,
DivX registratie
Radio
(radio instellingen) (a blz. 197)
FM instellingen, lokale afstemfunctie, RDS instelling
Opmerking:
¡Raadpleeg “Instellingen” (a blz. 190) voor meer informatie over de bediening, instellingen en overige bijzonderheden van het menuscherm.
Afhankelijk van de aan te sluiten apparatuur moet u
wellicht de volgende instellingen verrichten.
AV1/AV2 (camcorder, videorecorder enz.)
¡Stel
Input Select
in. (a blz. 193)
Waarschuwing
¡Wanneer u externe apparatuur verbindt met de AV1
IN/AV2 IN (AV1/AV2) ingangsaansluiting, moet u ook de
handremdraad aansluiten (aInstallatiehandleiding).
164
CQ-VD5505N
Pictogrammen
Disc-aanduidingen
Sommige handelingen kunnen zowel met de afstandsbediening als via het aanraakpaneel worden uitgevoerd. In
deze handleiding worden dergelijke handelingen als volgt
aangegeven. Zie hieronder voor de pictogrammen bovenaan elke tabel.
De volgende pictogrammen worden gebruikt bij de
beschrijvingen van de handelingen voor de diverse
soorten discs. (a blz. 173 - 177)
DVD : DVD
VCD : VCD (Video CD)
Geschikte
discs
Geschikte soorten disc
De geschikte soorten discs voor de handeling in kwestie.
Nederlands
In deze handleiding gebruikte symbolen
8
CD : CD
MP3 : CD-R/RW’s met MP3 bestanden
DivX : CD-R/RW’s of DVD-R/RW’s met DivX bestanden
Bediening via het aanraakpaneel
U kunt de gewenste handeling uitvoeren via het aanraakpaneel. Als bediening via het aanraakpaneel niet mogelijk
is, zal “––” getoond worden.
Bediening via het Hoofdtoestel
U kunt de gewenste handeling ook via het Hoofdtoestel
zelf verrichten. Als bediening via het Hoofdtoestel zelf niet
mogelijk is, zal “––” getoond worden.
CQ-VD5505N
165
Namen van de bedieningsorganen en hun functies
Nederlands
Display
N
9
MUTE
VOL
q [MUTE]
DIMMER
e [DIMMER]
w [+] [–] (VOL)
SRC / PWR
q [MUTE]
¡Hiermee kunt u de geluidsweergave
tijdelijk uitschakelen.
w [+] [–] (VOL)
¡Hiermee kunt u het volume regelen.
e [DIMMER]
¡De helderheid van het scherm wordt
heen en weer geschakeld tussen het
ingestelde niveau en de maximale
helderheid.
r [SRC/PWR]
¡Hiermee schakelt u de stroom aan/uit.
¡Verandert de bedieningsfunctie zoals
voor weergave van geluid en/of beeld.
t [TA]
¡Hiermee zet u de TA (verkeersinformatie) functie aan/uit.
CQ-VD5505N
TUNE/TRCK
TILT
Reset knopje y [s] [d]
(TUNE/TRCK)
r [SRC/PWR]
u [u TILT]
(SOURCE/POWER)
Sensor voor de
afstandsbediening
166
TA
t [TA]
y [s] [d]
(TUNE/TRCK)
¡Selecteren of opzoeken van een fragment, bestand, zender of kanaal.
¡Snel vooruit/terug
¡Vertraagde weergave ([d]).
u [u TILT]
¡Hiermee bepaalt u de hoek waaronder
de monitor staat.
¡Hiermee kunt u het paneel open of
dicht doen.
¡Laat de disc uitwerpen.
Nederlands
(Paneel open)
Discsleuf
10
CQ-VD5505N
167
Bediening via aanraakpaneel overzicht
Nederlands
❒ Opmerkingen over het aanraakpaneel
Voor u begint
¡Reinig het oppervlak van het aanraakpaneel.
(a blz. 205)
Bediening
¡Gebruik alleen uw vingers om het aanraakpaneel te bedienen.
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Gebruik in geen geval een pen of andere scherpe
voorwerpen om het aanraakpaneel te bedienen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
In de functie als bedieningsscherm
11
Voorbeeld: DVD stand
Opmerking:
¡De volgende afbeelding is gedeeltelijk donker gemaakt om de uitleg te verduidelijken.
¡De getoonde gegevens en hun plaats hangt af van de ingestelde functie. Raadpleeg de beschrijving van de gebruikte
functie voor details.
Toets voor de beeldverhouding (a page 194)
(alleen voor videobronnen)
Huidige Disc indicator (a blz. 173)
stand
(Licht op wanneer er een disc in het toestel zit.)
Verbodsteken
Wat u probeert is niet mogelijk omdat de uitgevoerde handeling niet ondersteund wordt
of niet is toegestaan.
Klok (a blz. 192)
Signaalbron toets
Set-up toets
(Wat deze doet hangt af van de
geselecteerde signaalbron)
Opent het signaalbron-keuzescherm.
Opent het instelscherm.
Signaalbron-keuzescherm
Het signaalbron-keuzescherm verschijnt. Raak
de knop voor de gewenste signaalbron aan.
Raak
aan om af te sluiten.
Instelscherm
Het instelscherm verschijnt. Selecteer de gewenste instelling.
Instelmenu, (a blz. 190)
Druk op [SRC/PWR] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Opmerking:
¡Het bovenstaande scherm verschijnt wanneer er
geen externe apparatuur is aangesloten op AV1, AV2.
168
CQ-VD5505N
Omschakelen van het display
Nederlands
Opmerking:
¡Raadpleeg de handleiding van de signaalbron in kwestie.
Audiobron
❒ CD
Raak
aan.
12
Raak
aan.
Bedieningsscherm
Lijstscherm
❒ MP3
Raak
aan.
Bedieningsscherm 1
(map/bestandsnaam)
Raak
aan.
Bedieningsscherm 2
(ID3 tekstgegevens)
Raak
Lijstscherm
aan.
Videobron
Opmerking:
¡ Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het midden van het aanraakpaneel aanraken. (Raak
aan om
te annuleren.)
¡ Als er langer dan 10 seconden geen handeling wordt uitgevoerd wanneer het bedieningsscherm aan staat, zal het
bedieningsscherm worden uitgeschakeld.
❒ DVD
Raak
aan.
Raak
aan.
Raak
aan.
Raak
aan.
Bedieningsscherm 1
Bedieningsscherm 2
Bedieningsscherm 3
❒ DivX
Raak
aan.
Raak
Raak
Bedieningsscherm 1
aan.
aan.
Bedieningsscherm 2
Raak
Lijstscherm
aan.
CQ-VD5505N
169
Nederlands
Algemeen
MUTE
[MUTE]
13
DIMMER
VOL
[+] [–] (VOL)
TA
SRC / PWR
TUNE/TRCK
TILT
[u TILT]
[SRC/PWR]
Voorbereiding: Zet het contactsleuteltje van uw auto op ACC of ON.
Algemene bediening
Bediening
Stroomvoorziening
Aan :
–
[SRC/PWR]
Stroomvoorziening
Uit :
–
[SRC/PWR]
Display open/dicht
–
[u TILT]
¡Eén keer drukken om te openen. Druk nog
eens om te sluiten.
Opmerking:
¡Het display zal automatisch worden gesloten nadat de waarschuwing heeft geklonken
als er verder ongeveer 30 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd.
¡Wanneer er nog een disc in het toestel zit, zal deze automatisch worden uitgeworpen.
Functiekeuze
(a blz. 168)
[SRC/PWR]
RADIO (AM/FM)
(a blz. 180)
DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/DivX)
(a blz. 174)
AV1/AV2
(a blz. 188)
Opmerking:
¡Als er geen externe signaalbronnen zijn aangesloten, kan de
AV1/AV2 stand worden overgeslagen. (a blz. 193)
Volume
Opmerking:
¡Het geluidsniveau
voor elke signaalbron
wordt apart bewaard
in het geheugen.
–
[+]
[–]
Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18
Opmerking:
¡ Het volume kan voor elke signaalbron en voor elk type disc apart worden ingesteld.
…… Tenminste 2 seconden aanraken/indrukken
170
CQ-VD5505N
Hoger
Lager
Nederlands
14
Algemene bediening (vervolg)
Bediening
Geluid uit
–
[MUTE]
Kantelhoek
–
[u TILT]
of
–
Hiermee kunt u de geluidsweergave tijdelijk uitschakelen.
Druk nog eens op deze toets om te annuleren.
q Houd tenminste 2 seconden ingedrukt.
w Druk de toets in om bij te stellen.
Instelbereik: 1 t/m 6
standaardinstelling: 1
Waarschuwing
1
6
¡Raak het toestel niet aan terwijl het scherm in beweging is. Steek geen handen, vingers of andere
vreemde voorwerpen in het toestel, want dit kan leiden tot verwondingen en tot schade aan het toestel.
Opmerking:
¡Nadat u deze hoek heeft ingesteld, dient u ook de helderheid te regelen. (a blz. 194)
¡Het interieur van uw auto en de installatie kunnen belemmeringen opleveren voor de
stand van uw monitor.
CQ-VD5505N
171
Voor u een disc gaat afspelen
Nederlands
Discs die kunnen worden weergegeven
❒ Disctype
DISC
DVD
VCD
(Video CD)
CD
CD-R/RW
Recordable
Teken/logo
TEXT
15
ReWr itable
(IEC62107)
❒ Symbolen op schijven en hun verpakking
(Voorbeelden van symbolen die u mogelijk tegen zult
komen)
NTSC / PAL
Videoformaat
LPCM,
MPEG1,
MPEG2,
Dolby
Digital
LPCM
(CD-DA*1),
MPEG1,
MPEG2
(SVCD)
LPCM (CD-DA*1),
MP3
*1 CD-DA: De algemene formattering voor gewone muziek-CD’s.
Opmerking:
¡Alleen discs met een logo dat staat afgebeeld in het deel
“Teken/logo” in de tabel hierboven kunnen worden afgespeeld.
¡Voor meer informatie over CD-R’s en CD-RW’s verwijzen we u
naar “Opmerkingen over CD-R/RW’s, DVD-R/RW’s”. (a blz. 206)
¡Het is mogelijk dat bepaalde CD’s met een kopieerbeveiliging niet afgespeeld kunnen worden.
¡Wanneer u een dts DVD of dts CD afspeelt, zal er geen
analoog geluidssignaal kunnen worden geproduceerd.
❒ Opmerkingen over DVD–R/RW’s
¡Zet geen DVD-Video materiaal en materiaal in andere formatteringen op één en delfde disc.
¡Discs in de Video Recording (VR) formattering kunnen
niet worden afgespeeld.
¡Discs die nog niet zijn afgesloten kunnen niet worden
afgespeeld.
¡Gebruik de zg. “disc-at-once” opnamemethode voor
DVD-R DL (dubbellaags).
¡Sommige discs zullen niet kunnen worden afgespeeld
vanwege eigenschappen van de disc zelf, of van het station (brander) en de software die werden gebruikt bij het
opnemen (branden) van de disc in kwestie.
❒ Niet ondersteunde discs
De volgende soorten discs kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-RAM
¡DVD+R
¡DVD+RW
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (met uitzondering van MP3)
¡CD-RW (met uitzondering van MP3/DivX en CD-DA)
¡CD-R (met uitzondering van MP3/DivX en CD-DA)
¡SACD
¡Photo CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (behalve CD-DA)
¡CD-EXTRA (alleen weergave van de audio mogelijk)
¡DVD’s met een ander regionummer dan “2” of
“ALL”.*2
¡Afspelen van een Photo CD met dit toestel kan de
gegevens op de schijf zelf verminken.
CQ-VD5505N
2
¡
Regionummer 2, ALL*2
172
¡DivX bestanden op CD-R/RW’s en DVD-R/RW’s kunnen gewoon worden afgespeeld. Raadpleeg
“Opmerkingen over MP3/DivX” voor meer informatie.
(a blz. 178)
12 cm
Afmetingen disc
Audioformaat
❒ Over DivX
: Aantal talen voor de ondertiteling
¡ 2
: Aantal audiosporen
¡
: Aantal camerastandpunten
3
De getallen geven het aantal talen, sporen, camerastandpunten enz. aan dat op de disc staat.
Schermafmetingen (h:v beeldverhouding)
¡
4:3
: 4:3 standaard
¡
LB
: Postbus (a blz. 196)
¡ 16:9 breedbeeld
16:9 LB
16:9 PS
: Weergave in het ‘postbus’ formaat op een
standaard scherm (4:3).
: Weergave in Pan & Scan formaat
(a blz. 196) op een standaard (4:3) beeldscherm.
Opmerking:
¡De manier waarop het beeld wordt weergegeven op het
scherm hangt af van de ingestelde weergavefunctie
( Aspect a blz. 194) en van het schermformaat van
het materiaal op de disc.
❒ Informatie over regionummers
Dit product is ontworpen en gefabriceerd om correct te
reageren op de regiogegevens zoals die zijn opgenomen
op de DVD.
Als het regionummer op de DVD niet overeenkomt met
het regionummer van dit toestel, kan het toestel de schijf
in kwestie niet afspelen.
*2Dit toestel is geschikt voor materiaal met regionummer “2” of “ALL”.
Voorbeeld:
1 2
2 3 4
ALL
Nederlands
Laden/uitwerpen van een disc
N
Waarschuwing
MUTE
VOL
DIMMER
SRC / PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
[u TILT] (uitwerpen)
Een disc in het toestel doen
DVD VCD CD MP3 DivX
CH-C
Druk op [u TILT] om het display te openen.
Bedrukte zijde
¡Raak het toestel niet aan terwijl het scherm in
beweging is. Steek geen handen, vingers of andere
vreemde voorwerpen in het toestel, want dit kan leiden tot verwondingen en tot schade aan het toestel.
16
Let op
¡Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
¡Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
¡Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs. Als er
toch een dergelijke disc in het toestel terecht
gekomen is, laat deze dan onmiddellijk uitwerpen
en verwijder de disc dan direct uit de sleuf.
Disc uitwerpen
DVD VCD CD MP3 DivX
CH-C
Druk op [u TILT] om de weergave te stoppen en de
disc te laten uitwerpen.
(Druk nog eens op [u TILT] om de disc weer te laden.)
¡De juiste stand voor de disc wordt geselecteerd en de
weergave zal beginnen.
Let op
¡Om krassen op de disc te voorkomen mag er geen
neerwaartse kracht worden uitgeoefend op de disc
wanneer deze geladen of uitgeworpen wordt.
DVD VCD CD MP3 DivX
CH-C
¡Het audioformaat wordt automatisch herkend.
(a blz. 172)
¡Zie “Hoofdstukken/titels selectie” op blz. 176 wanneer het menuscherm verschijnt.
Opmerking:
¡Als u de disc langer dan 30 seconden half uit de discsleuf laat steken na het uitwerpen, zal er drie keer een
luide pieptoon klinken en zal de disc automatisch worden herladen.
DVD VCD CD MP3 DivX
CH-C
¡Vanwege beperkingen van sommige discs is het
mogelijk dat bepaalde DVD’s en Video CD’s niet
helemaal reageren zoals beschreven in deze handleiding. Raadpleeg de documentatie van een
dergelijke disc voor meer informatie.
¡Dit toestel biedt geen ondersteuning voor DVD en
Video CD karaokefuncties.
Wanneer er al een disc in het toestel zit, kunt u overschakelen naar de discspeler stand (CD, MP3, DivX,
DVD of VCD (Video CD)) om de weergave te laten
beginnen.
DVD VCD CD MP3 DivX
CH-C
¡Het geluid kan enkele ogenblikken worden onderbroken terwijl het audioformaat herkend wordt.
CQ-VD5505N
173
Disc-speler
Signaalbron toets
Signaalbron kiezen
Nederlands
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
N
d
(DVD)
w Raak
aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
MUTE
17
VOL
DIMMER
TA
SRC / PWR
[SRC/PWR]
Druk op [SRC/PWR] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
TUNE/TRCK
TILT
[s] [d]
Herhaalde/willekeurige weergave indicator
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het midden
van het aanraakpaneel aanraken. (Alleen in de Video stand)
Videofunctie display
VCD (Video CD)
DVD
Signaalbron toets
Weergavetijd
Huidige fragment
Signaalbron toets
Huidige fragment
Audiofunctie display
Weergavetijd
Weergavetijd
Signaalbron toets
Huidige fragment
Selecteren via de lijst (mappen/bestanden/fragmenten)
MP3
Weergavetijd
DivX
(Voorbeeld: MP3 stand)
: Map
Signaalbron toets
: MP3/DivX bestand
Mappen selecteren
Titel/tekst scroll
Huidige fragment
Opmerking:
aan om het display te doen veranderen
¡Raak
(a blz. 169)
q Raak
(mapnaam) aan om de gewenste map te
selecteren.
,
: naar boven/beneden bladeren
door de bestandenlijst met 1 pagina tegelijk.
,
: naar boven/beneden bladeren
door de bestandenlijst met 1
regel tegelijk.
w Raak
(bestandsnaam) aan om het bestand weer te lgeven.
CD
Huidige fragment Signaalbron toets Weergavetijd
Huidige fragment
174
CQ-VD5505N
Titel/tekst scroll
Opmerking:
¡Met [d] en [s] op het hoofdtoestel kunt u ook met
1 pagina (scherm) tegelijk vooruit, respectievelijk terug
door de bestandenlijst bladeren.
¡Het is niet mogelijk om de hele structuur en
bestandenlijst van een map te laten zien.
¡Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van de
situatie.
Basisbediening
Bediening
Fragment/bestand
selectie
DVD VCD
CD
[d]
Volgende fragment/bestand
[s]
Begin van het huidige fragment/bestand
Vorige fragment/bestand (twee keer drukken/aanraken)
MP3 DivX
DVD
Snel vooruit/terug
DVD VCD
CD
MP3 DivX
DVD VCD DivX
Opmerking:
¡Wanneer er een DVD wordt afgespeeld kan het soms voorkomen dat u niet terug kunt naar
het begin van een hoofdstuk wanneer dat hoofdstuk zich uitstrekt over 2 titels.
Nederlands
Bediening
Geschikte
discs
18
Snel vooruit
Laat los om de weergave te hervatten.
Snel terug
[s]
Laat los om de weergave te hervatten.
De snelheid waarmee snel vooruit of snel terug wordt gespoeld verandert in
vier stappen met elke druk op de corresponderende toets.
[d]
Mappen selecteren
–
MP3 DivX
Volgende map
Vorige map
Titel/tekst scroll
CD MP3 DivX
–
Laat de titel/tekst één keer over het
scherm schuiven.
–
Raak
–
Raak nog eens aan, of raak
de weergave te hervatten.
DVD VCD
Stop
CD
aan om de weergave te hervatten.
MP3 DivX
DVD VCD
Pauze
CD
aan, om
MP3 DivX
Vertraagde weergave
[d]
DVD
VCD DivX
Herhaalde weergave
¡Aanraken/indrukken en vasthouden bij gepauzeerde weergave.
Er zal nu worden weergegeven met ongeveer 1/3 van de normale weergavesnelheid.
Raak
aan om de normale weergave te hervatten.
Opmerking:
¡Vertraagde weergave achteruit is niet mogelijk.
DVD VCD
*
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
MP3 DivX
–
Nog eens tenminste 2 seconden aanraken om te
annuleren.
CD
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
Nog eens aanraken en vasthouden om
te annuleren.
CD
MP3 DivX
Herhalen huidige map
Intro-weergave
Willekeurige weergave
*
CD
*
MP3 DivX
Willekeurige weergave van alle
bestanden in de huidige map
MP3 DivX
*
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
* De aanduidingen op het aanraakpaneel veranderen aan de hand van de gebruikte functie.
(
,
= map)
CQ-VD5505N
175
Disc-speler (vervolg)
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het midden van het aanraakpaneel aanraken.
Nederlands
Hoofdstukken/titels selectie
19
Bediening
Bediening
Geschikte
discs
Openen van een menu
en selecteren van een
item
*1 Opmerking over
VCD’s:
Raak
aan in
plaats van
bij
VCD’s.
–
of
*
VCD
d
d
DVD
*1
–
w Selecteer het gewenste item.
–
d
e Bepaal de gewenste instelling.
–
Terugkeren naar het vorige scherm.
–
q Schakelt heen en weer tussen de invoerfunctie
voor hoofdstuknummers, die voor titelnummers
en de invoerfunctie voor cijfers.
d
*2
Weergave laten beginnen vanaf een bepaald
hoofdstuk/titel
Raak de gewenste cijfertoetsen aan om een nummer direct in te voeren.
DVD
VCD
q Het menu verschijnt.
1
d
t/m
d
–
d
w Voer het gewenste nummer in.
d
–
e De weergave zal nu beginnen.
Opmerking:
aan om de keuze opnieuw te proberen wanneer u zich ver¡Raak
gist bij het invoeren.
Opmerking:
¡Als er binnen 8 seconden nadat u
, heeft aangeraakt geen verdere handeling wordt verricht, zullen de bedieningstoetsen verdwijnen.
¡Wanneer u een titel-/hoofdstuknummer heeft ingevoerd en vervolgens 8 seconden lang geen handeling uitvoert, zal de
weergave beginnen vanaf het ingevoerde titel-/hoofdstuknummer.
*2 Directe bediening via het beeldscherm (alleen voor DVD)
Bij sommige DVD’s kunt u het DVD menu bedienen door
het scherm aan te raken.
Laten verschijnen van de toets voor het kiezen van de
signaalbron en die voor de instellingen (Setup)
Druk op
. De Signaalbron-toets en de Setup-toets
verschijnen.
Signaalbron toets
(a blz. 168)
Set-up toets
(a blz. 168)
Verplaatsen van de bedieningstoetsen (alleen voor DVD)
Druk op
wanneer de bedieningstoetsen andere
bedieningsorganen in de weg zitten. De toetsen zullen dan
worden verplaatst zoals hieronder is afgebeeld.
176
CQ-VD5505N
DVD functiedisplay
Raak
aan.
Raak
aan.
Raak
aan.
Raak
aan.
Herhaalde weergave
Stop/pauze/weergave
Vorige
Nederlands
Hoofdstuk/titel selectie
snel vooruit/snel terug
Audiotaal/
camerastandpunt/
ondertitelingstaal
DVD menu
20
Nuttige functies
Bediening
Bediening
Geschikte
discs
Taal ondertiteling
–
DVD
DivX
Audiotaal
De taal voor de ondertiteling kan tijdens weergave worden veranderd mits er
andere talen op de disc staan.
Opmerking:
¡Het kan even duren voor de ondertiteling verschijnt.
–
DVD
DivX
¡Aanraken tijdens weergave.
De audiotaal kan tijdens weergave worden veranderd mits er andere talen op
de disc staan.
Camerastandpunt
–
DVD
¡Aanraken tijdens weergave.
¡Aanraken tijdens weergave.
Bij DVD’s met scènes die vanuit verschillende camerastandpunten zijn
opgenomen, kunt u dezelfde scène laten weergeven uit elk van deze camerastandpunten. ( Angle Mark a blz. 196)
Stereo & mono
–
VCD
U kunt heen en weer schakelen tussen stereo en mono (L of R) geluidsweergave.
ST
d
L-ch
d
R-ch
: stereoweergave
: het linker audiokanaal wordt via zowel de linker als de
rechter luidsprekers weergegeven.
: het rechter audiokanaal wordt via zowel de linker als de
rechter luidsprekers weergegeven.
Opmerking:
¡Als er binnen 10 seconden geen verdere handeling wordt verricht of als
wordt aangeraakt, zullen de
bedieningstoetsen verdwijnen.
¡De taal kan mogelijk niet worden omgeschakeld wanneer het DVD menu (a vorige blz.) of de DVD instellingen niet getoond worden. (a blz. 196)
¡De taal die bepaald wordt door uw DVD instellingen krijgt de voorkeur wanneer de stroom wordt ingeschakeld of
wanneer er een disc in het toestel gedaan wordt.
¡Het aantal talen en camerastandpunten hangt natuurlijk af van de disc in kwestie. Sommige discs bevatten slechts één
taal/camerastandpunt of hebben geen alternatieve talen/camerastandpunten om uit te kiezen.
CQ-VD5505N
177
Nederlands
Opmerkingen over MP3/DivX
21
Wat is MP3/DivX?
Display informatie (op het Hoofdtoestel)
MP3*: MP3 (MPEG Audio Layer-3) is de meest gebruikte
compressiemethode voor digitale audio. Deze standaard is
vastgesteld door de MPEG (Motion Picture Experts Group).
Met behulp van deze compressiemethode kunt u ongeveer 10
muziek-CD’s opnemen op één enkele CD (ervan uitgaande dat
er wordt opgenomen op een 650MB CD-R of CD-RW met een
vaste bitsnelheid van 128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
Getoonde gegevens
*Audiocoderingstechnologie MPEG layer 3, in licentie verleend
door Fraunhofer IIS en Thomson.
DivX: De compressiemethode voor videobestanden
ontwikkeld door DivX, Inc. verkleint videobestanden zonder al
te groot kwaliteitsverlies.
Opmerking:
¡ Met dit toestel wordt geen software meegeleverd waarmee u
MP3/DivX bestanden kunt opnemen.
Waar u aan moet denken wanneer u
MP3/DivX bestanden opneemt
Algemeen
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden
aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
MP3
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger” en
“vast” zetten.
DivX
¡Het is mogelijk dat DivX bestanden groter dan 2 GB of zonder index niet correct door dit toestel kunnen worden
weergegeven.
¡Dit toestel biedt ondersteuning voor alle resoluties tot maximaal 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
¡U kunt maximaal 8 typen audio en ondertiteling selecteren
op dit toestel.
¡GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
Let op
¡ Voeg in geen geval “.mp3” toe aan bestanden met
andere dan MP3 gegevens, en voeg geen “.DIVX”,
“.divx”, “.AVI” of “.avi” toe aan bestanden met andere
gegevens dan DivX materiaal. Hierdoor kan er lawaai
worden gereproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers,
maar ook uw gehoor kan beschadigen.
178
CQ-VD5505N
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttite
¡ MP3/DivX
Mapnaam
Bestandsnaam
¡ MP3
(ID3 tekstgegevens)
Album
Titel en artiest
Te tonen tekens
¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen 64
tekens. (Voor namen van bestanden en mappen in Unicode
tekens is slechts de helft van het aantal tekens beschikbaar.)
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg de
handleiding van de gebruikte software voor details
hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de diverse
talen kunnen worden getoond.
¡ Bepaalde Cyrillische Unicode tekens kunnen worden
weergegeven.
ASCII tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` {
|}~
Opmerking:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen
van MP3/DivX bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden, worden vervangen door een asterisk ( ).
¡ Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder dan 8
tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie).
*
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van MP3/DivX bestanden of het tonen van de bijbehorende
gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde
CD/DVD-recorders.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund, wordt
het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet,
Romeo
Nederlands
Opnemen van
Recording
MP3/DivX
MP3/WMA
bestanden
files on a op
CD-media
CD/DVD
¡ U kunt beter geen discs gebruiken waar twee of meer verschillende soorten bestanden op staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA als MP3 of DivX bestanden
staan, is het mogelijk dat de muziekstukken of video's niet in de
bedoelde volgorde worden weergegeven, of dat sommige
bestanden zelfs helemaal niet kunnen worden weergegeven.
¡ Wanneer er zowel MP3 als DivX bestanden op dezelfde
disc staan, dient u voor beide soorten bestanden verschillende mappen te gebruiken.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3/DivX bestanden op de disc op.
¡ De naam van een MP3/DivX bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem.
¡ De extensie “.mp3” moet aan de bestandsnaam van MP3
bestanden worden toegevoegd.
¡ Aan de naam van DivX bestanden kan de bestandsextensie
“.DIVX”, “.divx”, “.AVI” of “.avi” worden toegevoegd.
22
Opmerking:
¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden niet ondersteund.
Compressieformaten (Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u MP3/DivX bestanden opneemt” op de vorige blz.)
Compressiemethode
Bitsnelheid
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
DivX gegevens gecreëerd met ver.3.11, 4.x, 5.x* 8 k – 320 kbps
Ja
8 k – 48 kHz
* DivX videosysteem/MP2, MP3
Opmerking:
¡ Gebruik van VBR (variabele bitsnelheid) wordt niet aanbevolen.
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 999
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap “Root”)
Rootmap
Root Folder
(Root Directory)
(Root-directory)
1
2
Opmerking:
¡ U kunt de tijdsduur tussen het lezen van de gegevens en de
weergave bekorten door het aantal bestanden of mappen te
verkleinen, of door de mappenstructuur te vereenvoudigen.
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3/DivX
bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3/DivX bestanden bevat, zullen
de dichtstbijzijnde MP3/DivX bestanden op volgorde worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere MP3/DivXspelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de basismap op
de disc.
q
3
w
4
Mappen
selecteren
Folder Selection
Op volgorde 1
In the order
8
–
Bestanden
selecteren
File Selection
OpInvolgorde
the order
–
e
5
q
y
6
r
7
Tree
Tak 11
Tree 22
Tak
t
y
8
Tree
Tak 33
Tree 44
Tak
Tree
Tak 88
(Max.)
(Max.)
Auteursrecht
Geen garantie
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals
muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per december 2006. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/DivX
bestanden.
CQ-VD5505N
179
Radio
Frequentie
Signaalbron kiezen
Signaalbron toets
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
Nederlands
/
Each
All
indicator
d
w Raak
(RADIO) aan
op het
*Keuze uit een lijst
SignaalbronKiezen van de
radioband
keuzescherm.
N
Voorkeuzezenders
23
MUTE
Druk op [SRC/PWR] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
VOL
DIMMER
TA
SRC / PWR
TUNE/TRCK
TILT
[SRC/PWR]
[s] [d]
* Verschijnt wanneer
Setup e Radio e
All
is geselecteerd. (a blz. 197)
e Auto Preset e Each
FM Setup
/
Automatisch
voorprogrammeren
All
Afstemmen
Bediening
Kiezen van de
radioband
Keuze uit een lijst
Raadpleeg de volgende
pagina.
–
Each
FM 1
All
FM
FM 2
FM 3
AM
AM
Voorbereiding: Selecteer All . (a blz. 197)
Setup e Radio e FM Setup e Auto Preset e
Each
/
All
–
FM 1 (lijst 1)
FM 2 (lijst 2)
FM 3 (lijst 3)
Elke lijst bevat 6 zenders. U kunt de volgende 6 zenders oproepen door naar de volgende
lijst over te schakelen.
Zenderkeuze
Automatisch
afstemmen
–
–
[d]
Hoger
[s]
Lager
[d]
Hoger
[s]
Lager
Tenminste 0,5 seconden aanraken en dan loslaten. Het automatisch afstemmen begint.
…… Ingedrukt houden
180
CQ-VD5505N
Voorkeuzegeheugen
U kunt maximaal 6 zenders voorprogrammeren
in elke band (lijst).
Selecteer de radioband en de frequentie.
t/m
–
knippert één keer
¡Tenminste 2 seconden blijven aanraken.
¡De frequentie knippert één keer en de zender waarop is afgestemd wordt in het geheugen opgeslagen.
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
Automatisch voorprogrammeren
Voorbereiding: Selecteer Each . (a blz. 197) (standaardinstelling:
Setup e Radio e FM Setup e Auto Preset e
Each / All
A
Selecteer de radioband.
Each
In elke band (lijst) kunnen
automatisch zes zenders
worden voorgeprogrammeerd.
All
)
Nederlands
Handmatig voorprogrammeren
24
De 6 sterkste zenders zullen, de sterkste eerst, in
elk van de banden worden voorgeprogrammeerd.
¡Tenminste 2 seconden blijven aanraken.
¡Vervolgens zullen de voorgeprogrammeerde zenders elk 5 seconden lang worden
weergegeven. (Afstemmen met intro-weergave)
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
–
Opmerking:
¡ Bij de fabrieksinstelling (AF ON) zullen alleen RDS zenders worden opgeslagen. Zet de AF
functie uit (OFF) om ook niet-RDS zenders op te laten slaan. (a blz. 183)
B
All
Er kunnen in totaal 18 FM
zender automatisch worden voorgeprogrammeerd.
Voorbereiding: Selecteer All . (a blz. 197)
Setup e Radio e FM Setup e Auto Preset e
–
Each
/
All
De 18 sterkste FM zenders zullen, de sterkste
eerst, in één keer worden voorgeprogrammeerd.
¡Tenminste 2 seconden blijven aanraken.
¡Vervolgens zullen de voorgeprogrammeerde zenders elk 5 seconden lang worden
weergegeven. (Afstemmen met intro-weergave)
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
Opmerking:
¡ Bij de fabrieksinstelling (AF ON) zullen alleen RDS zenders worden opgeslagen. Zet de AF
functie uit (OFF) om ook niet-RDS zenders op te laten slaan. (a blz. 183)
Oproepen van
voorkeuzezenders
Selecteer eerst de gewenste band of lijst.
t/m
–
¡Raak de gewenste voorkeuzetoets aan.
Wisselen van
voorkeuzezenders
Een voorkeuzezender kan
van plaats wisselen met
een andere voorkeuzezender.
Voorbereiding: Selecteer All . (a blz. 197)
Setup e Radio e FM Setup e Auto Preset e
Each
/
All
q Selecteer de lijst en het voorkeuzenummer voor de zender die u van plaats wilt laten
wisselen (zie “Oproepen van voorkeuzezenders” hierboven).
w Selecteer vervolgens de doellijst en houdt het voorkeuzenummer met de andere
voorkeuzezender tenminste 2 seconden ingedrukt.
t/m
–
De bij stap q geselecteerde voorkeuzezender wisselt nu van plaats met de bij stap w
geselecteerde (Wisselen van voorkeuzezenders).
…… Aanraken en vasthouden
CQ-VD5505N
181
RDS (Radio Data Systeem)
Nederlands
RDS Basisinformatie
25
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS
gegevens met hun normale signalen mee. De radio in dit
toestel kan gebruik maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de RDS functies en hun bediening.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
Programma Servicenaam (PS) display
De naam van de zender zal worden getoond.
Alternatieve Frequentie (AF)
Bij slechte ontvangst zal er automatisch worden
afgestemd op een andere RDS zender die hetzelfde programma uitzendt.
Verkeersprogramma (TP)
Sommige RDS FM zenders verzorgen op gezette tijden
verkeersberichten.
Een station dat op deze manier verkeersberichten
uitzendt, valt onder de noemer “Traffic Programme” (TP).
Verkeersberichten (TA)
Radioberichten met betrekking tot verkeersomstandigheden.
Klok-tijd (CT) service
Bij ontvangst van een RDS zender kan de CT functie
automatisch de juiste tijd instellen. (a Blz. 192 over het
instellen van de klok)
Programmatype (PTY) display
RDS FM zenders zijn voorzien van een signaal dat het
soort uitgezonden programma identificeert.
Voorbeeld: nieuws, rock, klassieke muziek enz.
(a blz. 184)
Programma identificatie (PI)
Elk programma is voorzien van een eigen nummer. Dit
kan worden gebruikt om te zoeken naar een andere frequentie waarop hetzelfde programma wordt uitgezonden.
Regio (REG)
Elke regio heeft zijn eigen nummer. Op deze manier kan
de regio waar de zender waarop u heeft afgestemd vandaan komt worden herkend.
182
CQ-VD5505N
Overige RDS functies
Enhanced Other Networks (EON; Verbeterde service
andere netwerken)
Wanneer er EON gegevens worden ontvangen zal de EON
indicator oplichten en worden de TA en AF als volgt uitgebreid.
TA: Er kan verkeersinformatie van zenders op het huidige
netwerk, maar ook van andere netwerken worden
ontvangen.
AF: De frequentielijst voor de voorgeprogrammeerde
RDS zenders wordt aangevuld met EON gegevens.
Door EON kan de radio beter gebruik maken van de RDS
gegevens. De AF lijst met voorgeprogrammeerde zenders
wordt doorlopend bijgehouden, met inbegrip van de
gegevens voor de zender waarop u heeft afgestemd.
Wanneer u bijvoorbeeld een zender voorprogrammeert
wanneer u ver van huis bent, zult u deze later, eventueel
zelfs op een andere frequentie, kunnen ontvangen, of zal
er worden afgestemd op een andere zender die hetzelfde
programma aanbiedt. EON houdt ook bij welke TP zenders er ter plaatse beschikbaar zijn, zodat daar snel op
afgestemd kan worden.
Ontvangst van noodberichten
Wanneer er een alarm of noodbericht wordt uitgezonden
zal het toestel automatisch daarop afstemmen (ook wanneer het in een andere stand staat). Terwijl er een alarm
of noodbericht wordt ontvangen zal de aanduiding
“ALARM” op het display verschijnen.
Opmerking:
¡Noodberichten zullen worden weergegeven bij het TA
volumeniveau. (a blz. 185)
❏ AF (Alternatieve Frequentie)
Druk op
om de AF functie als volgt in te stellen.
AF aan/uit instelling *
AF indicator
AF On
: AF, Beste Zender en PI zoeken
zijn ingeschakeld.
AF Off
: Wanneer het AF netwerk van een
RDS zender niet nodig is.
*Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van de
situatie.
Opmerking:
¡De instelling gaat hetzelfde als die via de Setup
procedure. (a blz. 185)
U beschikt over de volgende mogelijkheden wanneer de AF
functie is ingeschakeld.
¡Bij slechte ontvangst zal er automatisch worden
afgestemd op een zender met een betere ontvangst.
¡Wanneer u de APM functie gebruikt zullen er alleen RDS
zenders worden geselecteerd.
¡Wanneer u een voorkeuzezender oproept zal automatisch de corresponderende zender met de beste ontvangst worden geselecteerd. (BSR; Best Stations
26
Research)
Nederlands
AF aan/uit
PI Seek
(Programma Identificatie zoeken)
Als de ontvangst slecht is wanneer u afstemt op een
voorkeuzezender, kunt u proberen nog eens op dezelfde
cijfertoets te drukken. Er zal dan gezocht worden naar hetzelfde station, maar dan met een betere ontvangst.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
Opmerking:
¡Om PI Seek te kunnen gebruiken moet u eerst de TA
functie uitschakelen voor u PI Seek laat uitvoeren.
❏ Verkeersberichten (TA)
N
MUTE
VOL
DIMMER
SRC / PWR
TA/TP indicator
TA
TUNE/TRCK
TILT
[TA]
TA aan/uit
(Alleen voor de [TA] toets op het toestel zelf)
Druk op [TA] om de TA functie als volgt in te stellen.
TA ON
: Automatisch ontvangen van verkeersprogramma’s.
TA OFF
: De TA functie is uitgeschakeld.
U beschikt over de volgende mogelijkheden wanneer de TA
functie is ingeschakeld.
¡Er wordt automatisch afgestemd op een TP (Traffic
Program) zender zodra de TA functie wordt
ingeschakeld en u luistert naar een non-TP zender.
¡Wanneer er automatisch wordt afgestemd of met APM,
zullen er alleen TP zenders worden geselecteerd.
¡Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen
overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de
oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie
(Behalve bij weergave van het menuscherm))
Alleen verkeersinformatie (TA Mute)
Als u alleen naar verkeersinformatie wilt luisteren, kunt u
de TA functie inschakelen en vervolgens het normale FM
volume op 0 zetten.
Wanneer er een verkeersbericht begint, zal het volume op
het TA volumeniveau worden ingesteld. (a blz. 185)
Opmerking:
¡Verkeersinformatie wordt mono weergegeven.
CQ-VD5505N
183
RDS (Radio Data Systeem) (vervolg)
Nederlands
❏ PTY (Programmatype)
N
PTY/PS display
PTY voorkeuze
PTY aan/uit instelling
27
MUTE
VOL
DIMMER
SRC / PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
[s] [d]
PTY aan/uit
Raak
Veranderen van de voorgeprogrammeerde programmatypes
aan om de PTY functie aan/uit te zetten.
PTY On
: PTY displayfunctie
De volgende functies worden ingeschakeld.
PTY Off
: PTY uitgeschakeld.
Opmerking:
¡Wanneer PTY aan staat, kunt u niet overschakelen
naar een andere radioband. Als u naar een andere
radioband wilt overschakelen, moet u eerst de PTY
functie uit zetten.
¡De instelling gaat hetzelfde als die via de Setup
procedure. (a blz. 185)
Gedetailleerde PTY keuze
SPEECH
/
Information /
Cultures
/
Rock Music /
Other Music /
Social Affairs /
Leisure & Hobby /
Oldies Music /
MUSIC
Sport
Science
/
/
/
Easy Listening /
Weather & Metr/
Religion /
Jazz Music /
Folk Music /
NEWS
/
Education
/
Varied Speech /
Light Classics M /
Finance
/
Phone In
/
Country Music/
Documentary
Current Affairs /
Drama
/
Pop Music /
Serious Classics /
Children’s Progs /
Travel & Touring /
National Music /
q Druk op [s] of [d] en selecteer het gewenste programmatype (PTY).
tenminste 2 seconden aanraken. Het
w Blijf
zoeken zal nu beginnen.
Opmerking:
¡Druk op
om het zoeken weer te stoppen.
¡Wanneer er geen zender met het gewenste program-
matype kan worden gevonden, zal de melding “NONE”
(Geen) verschijnen.
184
CQ-VD5505N
De programmatypes zijn in het geheugen opgeslagen onder
de voorkeuzetoetsen
t/m
op de manier zoals u
kunt zien in de tabel hieronder.
Om af te stemmen op een programma van een bepaald type,
dient u op één van de voorkeuzetoetsen
t/m
te
drukken.
PTY
Inhoud
1
2
News
SPEECH
3
4
5
6
Sport
Pop M
Classics
MUSIC
News
Current Affairs, Information, Education, Drama,
Cultures, Science, Varied Speech, Weather &
Metr, Finance, Children’s Progs, Social Affairs,
Religion, Phone In, Travel & Touring, Leisure
& Hobby, Documentary
Sport
Pop Music
Serious Classics
Rock Music, Easy Listening, Light Classics M,
Other Music, Jazz Music, Country Music,
National Music, Oldies Music, Folk Music
PTY voorkeuzegeheugen
q Selecteer een programmatype.
t/m
tenw Houd één van de voorkeuzetoetsen
minste 2 seconden ingedrukt om het geselecteerde programmatype onder deze toets op te slaan.
Zoeken bij voorgeprogrammeerde programmatypes
Als het oproepen van een voorgeprogrammeerd programmatype niet werkt, kunt u het toestel als volgt laten zoeken
naar een zender met een programma van het gewenste type.
q Selecteer het gewenste voorgeprogrammeerde programmatype.
w Het programmatype wordt 5 seconden lang op het display
getoond.
tene Raak dezelfde voorkeuzetoets aan (of blijf
minste 2 seconden aanraken) om af te stemmen op
een zender met een programma van het gewenste type.
Raadpleeg “Instellingen” voor meer informatie over andere items op het menu. (a blz. 190)
Openen van het RDS menu.
q
Raak
w
aan.
Raak
e
aan.
Raak
aan.
Nederlands
❏ MENU bediening bij RDS
28
Voorbeeld: Radio Stand
RDS SETUP
PTY
(PTY aan/uit instelling)
Instellingen voor RDS (Radio Data Systeem)
AF
(Alternatieve frequentie)
On
: AF, Beste Zender en PI zoeken zijn
ingeschakeld.
Off
: Wanneer het AF netwerk van een RDS
zender niet nodig is.
standaardinstelling:
Region
On
Off
] : lager,
: PTY displayfunctie
Off
: PTY uitgeschakeld.
Language
On
(Regio)
: De frequentie wordt alleen veranderd
voor sterke zenders uit dezelfde regio.
: De frequentie wordt veranderd ongeacht
waar het signaal vandaan komt.
standaardinstelling: Off
TA Volume
On
(Volume waarmee verkeersberichten worden weergegeven)
[ : hoger
Instelbereik: 0 t/m 40
standaardinstelling: 18
: Kiezen van de taal voor het PTY display
(a PTY Language hieronder)
standaardinstelling:
Off
Opmerking:
¡Wanneer PTY aan staat, kunt u niet overschakelen naar
een andere radioband. Als u naar een andere radioband
wilt overschakelen, moet u eerst de PTY functie uit
zetten.
PTY Language
(Kiezen van de taal voor het
PTY display)
English
: Engels
Deutsch
: Duits
Nederlands : Nederlands
Español
: Spaans
Français
: Frans
Svenska
: Zweeds
Italiano
: Italiaans
standaardinstelling:
English
CQ-VD5505N
185
Nederlands
TV ontvanger bediening
29
Voorbereiding:
¡Aansluiten van een TV ontvanger (CY-TUP153N,
optioneel) op het toestel.
¡Selecteer TV met behulp van “AV2 Ingangskeuze”
(a blz. 193).
¡Er moet een TV-antenne worden geïnstalleerd om
TV-signalen te kunnen ontvangen.
¡Wanneer u naar TV-uitzendingen wilt kijken, moet u
uw auto stoppen en veilig parkeren op een plek waar
de signalen onbelemmerd ontvangen kunnen worden.
Signaalbron toets
Signaalbron kiezen
Kanalen kiezen/
Afstemmen
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
(TV) aan
w Raak
op het Signaalbronkeuzescherm.
(De inhoud hangt af
van de aangesloten
apparatuur)
N
MUTE
Druk op [SRC/PWR] om over te
schakelen naar de TV-stand.
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken.
Opmerking:
¡De CY-TUP153N is een analoge ontvanger, specifiek voor TV.
¡Wanneer in een land of gebied het conventionele analoge systeem wordt vervangen door een digitaal televisiesysteem en
de CY-TUP153N toch wordt gebruikt, zullen er geen TV
uitzendingen meer kunnen worden ontvangen.
¡Informeer bij de autoriteiten in het land of gebied waar u de
CY-TUP153N wilt gebruiken of en zo ja wanneer er een eind
TV menu
Kiezen van de
frequentieband
VOL
DIMMER
SRC / PWR
Voorkeuzekanalen kiezen
komt aan de analoge televisie-uitzendingen.
¡Om de TV ontvanger met de bijbehorende afstandsbediening
te kunnen bedienen, dient u de afstandsbediening op de sensor van dit toestel te richten.
¡De afstandsbediening van de TV ontvanger (CY-TUP153N,
optioneel) kan de TV ontvanger niet aan of uit zetten.
–
Kanalen kiezen
Afstemmen
[d]
Hoger
[s]
Lager
[d]
Hoger
[s]
Lager
–
Selecteren van een
item op het TV menu
–
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
186
TV 2
Openen van het TV
menu
CQ-VD5505N
TILT
[s] [d]
Bediening
TV 1
TUNE/TRCK
[SRC/PWR]
Afstemmen
Kiezen van de
frequentieband
TA
Opent het menu van de ontvanger.
Raak nog eens aan om te annuleren.
Links/rechts
Hoger/lager
Voorkeuzegeheugen
Automatisch
voorprogrammeren
De 12 sterkste zenders zullen, de sterkste eerst, in elk van de banden worden voorgeprogrammeerd.
–
Selecteer de frequentieband.
¡Tenminste 2 seconden blijven aanraken.
¡ “–” zal worden getoond als het aantal zenders dat ontvangen kan worden minder is dan 12.
Nieuwe kanalen worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
Voorkeuzegeheugen
voorprogrammeren
U kunt uw favoriete
kanalen opslaan nadat u
de voorkeuzekanalen heeft
voorgeprogrammeerd.
Nederlands
Bediening
30
Selecteer de frequentieband en het kanaal.
–
d
¡Het scherm voor het opslaan
van een voorkeuzekanaal zal
nu verschijnen.
–
Selecteer het kanaal dat u wilt omwisselen.
–
Definitief maken.
–
¡Sluit het opslaan van voorkeuzezenders af.
d
Oproepen van
voorkeuzezenders
Lager
–
Hoger
Voorkeuzegeheugen
wissen
Selecteer de frequentieband en het kanaal.
–
U kunt ongewenste
kanalen wissen nadat u de
voorkeuzekanalen heeft
voorgeprogrammeerd.
d
¡Het scherm voor het wissen
van een voorkeuzekanaal zal
nu verschijnen.
–
Selecteer het voorkeuzenummer dat u wilt
wissen.
–
Definitief maken.
–
¡Sluit het wissen van voorkeuzezenders af.
d
…… Tenminste 2 seconden blijven aanraken
CQ-VD5505N
187
AV1/AV2
Nederlands
Voorbereiding:
¡Verbind los verkrijgbare externe apparatuur met de AV1/AV2 aansluiting.
31
Signaalbron kiezen
Signaalbron toets
Via de AV1/AV2 functie kunt u beeld en geluid weergeven
van aangesloten externe apparatuur.
N
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
/
w Raak
(AV1/AV2) aan op
het Signaalbronkeuzescherm.
MUTE
Druk op [SRC/PWR] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken.
Opmerking:
¡U kunt het systeem zo instellen dat de AV functie niet
geselecteerd kan worden (Signaalbron overslaan).
( Input Select a blz. 193)
¡Als er 10 seconden lang geen verdere handeling wordt
verricht of als
wordt aangeraakt, zullen de bedieningstoetsen verdwijnen.
188
CQ-VD5505N
VOL
DIMMER
SRC / PWR
TA
[SRC/PWR]
TUNE/TRCK
TILT
Nederlands
32
CQ-VD5505N
189
Nederlands
Instellingen
33
190
User
Clock
ID-Code
Input Select
Memory Clear
Other
Gebruiker
Instellen van de klok
ID Code instelling
AV1/AV2 Ingangskeuze
Wissen van het geheugen
Overige instellingen
(a blz. 192)
(a blz. 192)
(a blz. 193)
(a blz. 193)
(a blz. 193)
Screen
Dimmer
Picture
Aspect
Scherm
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in
Beeldweergave
Instelling beeldverhouding
(a blz. 194)
(a blz. 194)
(a blz. 194)
Audio
SQ3
Bass/Treble
Balance/Fader
Audio
SQ3 instelling
Lage tonen/hoge tonen regeling
Links-rechts/voor-achter balansregeling
(a blz. 195)
(a blz. 195)
(a blz. 195)
DVD
Language
Display
Down Mix
DR COMP
DivX Registration
DVD
Instellen van de taal
Eigenschappen DVD beelden
Instellen van het type terugmenging (down mix)
Kiezen van het soort compressie
DivX registratie
(a blz. 196)
(a blz. 196)
(a blz. 197)
(a blz. 197)
(a blz. 197)
Radio
FM Setup
Local
RDS Setup
Radio
Instellingen voor FM zenders
Instelling voor het opzoeken van zenders
Instellingen voor RDS
(a blz. 197)
(a blz. 197)
(a blz. 185)
CQ-VD5505N
❏ Bediening bij het instellen (setup)
(Voorbeeld: DVD stand)
w
Nederlands
q
34
Raak
e
Raak de gewenste instelling aan.
aan op het bedieningsscherm.
(Voorbeeld: instelscherm voor
Input Select
a blz. 193)
De instelling wordt definitief en er wordt teruggekeerd naar het vorige menu.
De instelling wordt definitief en het menu wordt
afgesloten.
Opmerking:
¡ Het display keert terug naar de vorige toestand wanneer er niet binnen 60 seconden nadat er is overgeschakeld naar
het instelmenu een handeling wordt uitgevoerd.
¡ Afhankelijk van het soort disc in het toestel en de stand waarin het toestel staat is het mogelijk dat een bepaald item
tijdelijk niet geselecteerd kan worden. Schakel in een dergelijk geval over naar een andere stand of signaalbron en
probeer dan het item in kwestie opnieuw in te stellen.
MUTE
VOL
DIMMER
[DIMMER]
(De helderheid van het
scherm wordt heen en
weer geschakeld
tussen het ingestelde
niveau en de maximale
helderheid)
SRC / PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
[SRC/PWR]
(Verlaat het menu)
CQ-VD5505N
191
Instellingen (vervolg)
Nederlands
User
Screen
Audio
DVD
Radio
Clock
ID-Code
Instellen van de klok
Display
(Tijdaanduiding)
On
: De tijd wordt aangegeven (“– –:– –” zal
verschijnen als u de klok nog niet gelijk
gezet heeft.)
Off
: De tijd zal niet worden aangegeven.
35
standaardinstelling:
Hour Adjust
Off
(Uren instellen)
In het algemeen is het niet nodig de ID code in te
voeren voor gebruik wanneer de stroomvoorziening van
het toestel (via de accu van de auto) niet is onderbroken.
] : uren terug
[ : uren vooruit
Minute Adjust
ID Code instelling
Voor u dit toestel gaat gebruiken verdient het aanbeveling
een ID code van 4 cijfers in te stellen ter beveiliging van
het toestel. Wanneer de ID code eenmaal is ingesteld kan
het toestel niet meer zomaar worden gebruikt wanneer de
stroomvoorziening wordt onderbroken en vervolgens hersteld. Het toestel wordt dan elektronisch geblokkeerd
zodat een eventuele dief het niet meer kan gebruiken zonder de door u ingestelde code.
Het instellen van een ID code mag alleen gebeuren door
de eigenaar.
0 t/m 9 code van 4 cijfers
(Minuten instellen)
standaardinstelling: geen
] : minuten terug
[ : minuten vooruit
Clock Mode
(Voorkeursinstelling gelijk zetten
van de klok)
RDS
: De klok wordt automatisch gelijk gezet
met behulp van de RDS klokfunctie.
(a blz. 182)
Manual
: De met de hand ingestelde tijd zal worden aangegeven.
standaardinstelling:
RDS
Opmerking:
/[SRC/PWR]
¡Om de klok te starten kunt u
aanraken/indrukken.
¡De zomertijd dient u met de hand in te stellen.
standaardinstelling: Hour Adjust: 0
Minute Adjust: 0
Instellen van uw ID code (voor het eerst)
q Voer een ID code van 4 cijfers in.
w Voer dezelfde ID code van 4 cijfers nog eens in.
Veranderen van uw ID code
q Voer de ingestelde (oude) ID code van 4 cijfers in. Als de
verkeerde ID code wordt ingevoerd, kan er geen nieuwe
ID code worden ingesteld.
w Voer een nieuwe ID code van 4 cijfers in.
e Voer dezelfde (nieuwe) ID code van 4 cijfers nog eens in.
Annuleren van een bestaande ID code
q Voer de ingestelde (oude) ID code van 4 cijfers in. Als de
verkeerde ID code wordt ingevoerd, kan de ID code vergrendeling niet worden geannuleerd.
aanraken/indrukken tot de melding
w Blijf
“Completed!” (Klaar) verschijnt. De procedure voor het
annuleren van een bestaande ID code is hiermee afgesloten. Het toestel werkt nu zonder beveiligende ID code.
Opmerking:
¡Mocht uw toestel ooit gerepareerd moeten worden,
annuleer dan uw ID code voor u het laat repareren.
¡Een eenmaal ingestelde ID code kan niet worden geannuleerd door de inhoud van het geheugen te wissen.
¡Ter beveiliging worden de ingevoerde cijfers niet getoond.
Let op
¡Maak een notitie van uw ID code en bewaar deze
op een veilige plek. (Vul het ID codememo in
(a blz. 204).) Als u de code vergeet, zult u het
toestel niet meer kunnen gebruiken. Raadpleeg
uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum
wanneer u uw ID code vergeten bent.
192
CQ-VD5505N
AV1
Really? zal verschijnen
wanneer u Yes kiest.
(AV1 ingangskeuze)
AV1
: er is externe apparatuur aangesloten op AV1.
Skip
: slaat AV1 over.
standaardinstelling:
AV2
36
Let op
(AV2 ingangskeuze)
: er is externe apparatuur aangesloten op AV2.
TV
: er is een TV ontvanger aangesloten op AV2.
: slaat AV2 over.
standaardinstelling:
: Geheugen wordt niet gewist.
Cancel
AV1
AV2
Skip
: Doorgaan.
OK
Nederlands
Input Select
AV1/AV2 Ingangskeuze
AV2
¡Wees voorzichtig, want hiermee wordt het toestel
teruggezet op de fabrieksinstellingen en worden al
uw instellingen gewist.
Other
Overige instellingen
Camera
(Achteruitkijk-camera instelling)
U kunt instellen of en op welke aansluiting er een
achteruitkijk-camera verbonden is met het toestel.
Voorbereiding: Sluit de achteruit-draad aan.
(a Installatiehandleiding)
On
: Aangesloten op de CAMERA IN ingang.
Off
: Niet aangesloten.
standaardinstelling:
Off
Opmerking:
¡U moet Off instellen als er geen achteruitkijk-camera
is aangesloten.
¡De beelden van de achteruitkijk-camera kunnen ’s
nachts of op donkere plekken onduidelijk worden.
Memory Clear
ACC Select
(Aan/uit zetten van de ACC functie)
On
: Selecteer ON als het contact van uw
auto een ACC stand heeft.
Off
: Selecteer OFF als het contact van uw
auto geen ACC stand heeft.
Off
standaardinstelling:
Opmerking:
¡Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. De volgende functies zijn in dat geval
beschikbaar.
¡De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer
er een disc in het toestel of een magazijn in de wisselaar gedaan wordt.
¡Als u Off instelt, kan het hoofdtoestel niet worden
ingeschakeld met de afstandsbediening.
Wissen van het geheugen
De inhoud van het geheugen kan worden teruggezet op
de fabrieksinstellingen.
Opmerking:
¡De ID code wordt niet geannuleerd door het geheugen
te wissen.
Yes
: Het geheugen wordt teruggezet op de
standaardinstellingen.
No
: Geheugen wordt niet gewist.
Het vorige scherm zal weer verschijnen.
Let op
¡U moet OFF kiezen wanneer het contactslot van uw
auto geen ACC stand heeft. Doet u dit niet, dan kan
de accu leeg lopen.
OFF
ACC
IGN
CQ-VD5505N
193
Instellingen (vervolg)
User
Screen
Audio
DVD
Radio
Nederlands
(Display)
37
Dimmer
Aspect
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in
1
2
Donkerder
3
Instelling beeldverhouding
Normal
¡De conventionele beeldverhouding
van 4:3 (horizontaal:verticaal).
¡In dit geval blijft er links en rechts
van het beeld een deel van het display leeg.
Full
¡Het beeld wordt horizontaal uitgerekt tot de beeldverhouding 16:9
bereikt is.
¡Elk gedeelte van het beeld wordt in
dezelfde mate uitgerekt.
Zoom
¡Het beeld blijft in de normale beeldverhouding 4:3, maar wordt in zijn
geheel uitvergroot.
¡De boven- en onderkant van het
beeld vallen hierdoor buiten het
display.
¡Het beeld wordt horizontaal uitgerekt tot de beeldverhouding 16:9
bereikt is.
¡De uiterste zijkanten van het beeld
worden meer uitgerekt dan het
midden.
standaardinstelling: Normal
Lichter
standaardinstelling: 1
Opmerking:
¡Wanneer [DIMMER] wordt ingedrukt, zal de helderheid van het scherm heen en weer worden geschakeld
tussen het via de bovenstaande procedure ingestelde
niveau en de maximale helderheid.
Picture
Beeldweergave
Contrast
(Instellen van het beeldcontrast)
] : Verminderen van het verschil tussen zwart en wit.
[ : Vergroten van het verschil tussen zwart en wit.
Bright
Just
(Instellen van de helderheid van het beeld)
] : Donkerder
[ : Lichter
Color
(Instellen van de kleurverzadiging)
] : Minder verzadigde of lichtere kleurweergave
[ : Meer verzadigde of donkerder kleurweergave
Tint
(Instellen van de toon van het beeld of de tint)
] : Versterken van het rood in het beeld
[ : Versterken van het groen in het beeld
Opmerking:
¡Bij een PAL/SECAM videosignaal is deze instelling niet
mogelijk.
Instelbereik: –15 t/m +15
standaardinstelling: ±0
194
CQ-VD5505N
Opmerking:
¡Het instelscherm voor de beeldverhouding kan ook
worden opgeroepen door Aspect aan te raken wanneer deze toets wordt weergegeven. (a bladzijde 168)
¡Deze instelling geldt voor alle videofuncties.
¡U kunt de beeldverhouding van menuschermen en
schermen in de CD, MP3 en Radio standen niet veranderen. Deze zijn vastgezet op weergave op het volledige
scherm (“Full”).
¡Wanneer er een achteruitkijk-camera is aangesloten en
de versnelling in zijn achteruit staat, zal het beeld alleen
met de “Full” instelling worden weergegeven.
¡In sommige gevallen kan het weergegeven beeld
afwijken van het oorspronkelijke beeld vanwege de
door u gekozen beeldverhouding.
Let op
¡Wij wijzen u erop dat het comprimeren of uitrekken van
het beeld via de instelling voor de beeldverhouding van
dit product voor handelsdoeleinden, voor geldelijk
gewin en/of voor publieke vertoning inbreuk kan maken
op de op deze beelden rustende auteursrechten zoals
voortvloeiend uit de daarop betrekking hebbende
auteursrechtelijke regelingen.
¡Door beelden met een normale beeldverhouding (4:3)
op te rekken met “Just”, “Zoom” of “Full”, is het
mogelijk dat u randen van het beeld niet meer kunt zien
of dat het beeld vervormd wordt weergegeven. Gebruik
daarom de “Normal” instelling om het oorspronkelijke
beeld, zoals bedoeld door de maker, te kunnen zien.
Screen
Audio
DVD
Radio
SQ3
Balance/Fader
SQ3 instelling
Links-rechts/voor-achter balansregeling
Af fabriek zijn er zes verschillende SQ instellingen voorgeprogrammeerd.
Balance
Flat : vlakke frequentierespons
Pop : brede en diepe weergave
[ : rechts sterker
Rock : vlotte en zware weergave
] : links sterker
Jazz : rijke weergave, vooral geschikt voor jazz
standaardinstelling:
38
Instelbereik: Rechts 15 t/m Links 15
standaardinstelling: Center
Club : weergave zoals ervaren in clubs en disco’s
Vocal : heldere weergave
(Instelling van de verhouding
tussen de geluidsniveaus van
de rechter en de linker luidspreker.)
Nederlands
User
Flat
U kunt als volgt uw eigen SQ instellingen opslaan onder
een geheugenpositie of een voorgeprogrammeerde
instelling wijzigen:
Instellen van de niveaus voor de voorgeprogrammeerde equalizers
q Selecteer een voorgeprogrammeerde SQ instelling die
u wilt wijzigen.
aan om een frequentie in een freof
w Raak
quentieband (BASS/MID/TRE) te selecteren.
aanraken om elk van de frequenof
e U kunt
ties in te stellen.
Fader
(Instellen van het verschil in geluidsniveau tussen de voor-luidsprekers en de achter-luidsprekers)
[ : voor sterker
] : achter sterker
Instelbereik: Voor 15 t/m Achter 15
standaardinstelling: Center
Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB
Instelbare frequenties:
BASS; 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz
MID; 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz
TRE; 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz
Opmerking:
¡De nieuw ingestelde niveaus overschrijven de eerdere
instellingen.
¡Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen dient u
Default tenminste 2 seconden lang aan te raken.
Bass/Treble
Lage tonen/hoge tonen regeling
Bass
(Instellen van de lage tonen)
[ : meer
] : minder
Treble
(Instellen van de hoge tonen)
[ : meer
] : minder
Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB
standaardinstelling: ±0 dB
CQ-VD5505N
195
Instellingen (vervolg)
Nederlands
User
39
Screen
Audio
DVD
Radio
Language
Display
Instellen van de taal
Menu
EN
FR
SP
GE
IT
Other
Beeldverhouding en stand voor DVD materiaal
(DVD menutaal)
: Engels
DVD Aspect
Narrow
: video wordt weergegeven in 4:3 beeldverhoudingen
Wide
: video wordt weergegeven in 16:9 beeldverhoudingen (breedbeeld)
: Frans
: Spaans
(Instelling beeldverhouding)
: Duits
: Italiaans
standaardinstelling:
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in.
(a blz. 207)
standaardinstelling: EN
Letter Box
Wide
(stand voor DVD materiaal)
Pan & Scan : geeft breedbeeldvideo weer met de zoge-
Subtitle
(Taal voor de ondertiteling)
Opmerking:
¡Bij een disc met andere ondertiteling in beeld kunnen
de ondertitels elkaar op het scherm gaan overlappen.
Zet de ondertiteling in een dergelijk geval uit.
EN
FR
SP
GE
IT
Other
: Engels
: Frans
standaardinstelling:
: Spaans
: Duits
: Italiaans
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in.
(a blz. 207)
standaardinstelling: EN
Audio
(Audiotaal)
Opmerking:
¡Wanneer u deze instelling wijzigt, zal de weergave
opnieuw beginnen vanaf het begin van de DVD.
EN
FR
SP
GE
IT
Other
196
Letter Box
naamde “Pan & Scan” methode (waarbij de
linker en rechter randen van het oorspronkelijke beeld buiten het scherm vallen).
: geeft breedbeeldvideo weer met de
zogenaamde “postbus” methode (waarbij het hele oorspronkelijke beeld wordt
weergegeven maar met zwarte balken
boven en onder op het scherm).
: Engels
: Frans
Pan & Scan
Opmerking:
¡Gebruik de instelling die het meest geschikt is volgens de bij het
weergegeven materiaal behorende documentatie. (a blz. 172)
¡De instelling voor DVD weergave wordt genegeerd indien Pan & Scan of Letter Box reeds door het
weergegeven materiaal wordt gespecificeerd.
¡De beeldverhouding van de display-eenheid kan worden aangepast via de instelling voor de beeldverhouding (a blz. 194) en via de door het DVD materiaal.
TV Type
PAL
NTSC
: Spaans
(instelling VIDEO OUT aansluiting)
: Stelt PAL in aan de hand van de apparatuur die is aangesloten op VIDEO OUT.
: Stelt NTSC in aan de hand van de apparatuur die is aangesloten op VIDEO OUT.
: Duits
standaardinstelling:
PAL
: Italiaans
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in.
(a blz. 207)
standaardinstelling: EN
CQ-VD5505N
Angle Mark
(Instelling van het pictogram voor
alternatieve camerastandpunten)
Het pictogram voor alternatieve camerastandpunten zal verschijnen als een scène uit een andere hoek kan worden bekeken.
On
: schakelt het pictogram voor alternatieve
camerastandpunten in
Off
: schakelt het pictogram voor alternatieve
camerastandpunten uit
standaardinstelling:
On
Down Mix
Screen
Lt/Rt
: terugmenging inclusief surroundelementen
(Lt = Links totaal, Rt = Rechts totaal)
Lo/Ro
: eenvoudige stereo terugmenging
(Lo = Alleen links, Ro = Alleen rechts)
Radio
Instellingen voor FM zenders
(Instelling automatisch voorAuto Preset
programmeren)
Each
All
: Zenders worden voorgeprogrammeerd in elk
van de beschikbare banden apart.
: Zenders worden voorgeprogrammeerd in
alle FM banden (lijsten) tegelijkertijd.
Opmerking:
¡Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een
“Dolby Digital” signaalbron wordt weergegeven.
standaardinstelling:
Mono
standaardinstelling:
Lt/Rt
DR COMP (Dynamisch bereik compressie)
Ook bij een laag niveau kunt u van een rijke weergave blijven genieten.
Instelling compressieverhouding
Off
DVD
FM Setup
Geef het type op om gebruik te maken van de terugmengfunctie
STD
MIN
Audio
: Compressie dynamisch bereik ingeschakeld
: Hoogste compressieniveau, ongeveer
gelijk aan dat van een tv-uitzending.
: Compressie dynamisch bereik uit
standaardinstelling:
DivX Registration
Laat de DivX Registratiecode zien (a blz. 198)
Nederlands
User
40
All
(Instelling mono weergave)
On
: Mono-ontvangst bij verminderd ruisniveau
Off
: Stereo-ontvangst
standaardinstelling:
Off
Local
Instelling voor het opzoeken van zenders
: Er wordt alleen gezocht naar zenders
On
met een sterke ontvangst
Off
: Er wordt ook gezocht naar zwakke
radiozenders
standaardinstelling:
Off
Off
RDS Setup (a blz. 185)
CQ-VD5505N
197
Nederlands
Over DivX VOD materiaal
41
DivX Video-on-Demand (VOD) materiaal is gecodeerd met het oog op bescherming van de op het materiaal rustende
auteursrechten. Om DivX VOD materiaal af te kunnen spelen met dit toestel, moet u het toestel eerst registreren.
Volg de instructies online om de registratiecode van dit toestel te registreren en DivX VOD materiaal te kunnen kopen.
Bezoek voor meer informatie over DivX VOD: www.divx.com/vod.
Laat de registratiecode van dit
toestel zien
q Raak
w Raak
w Raak
DVD
aan.
aan.
DivX Registration
aan.
8 letters en cijfers
Opmerking:
¡Wij raden u aan deze code op te schrijven omdat u
hem later nog eens nodig kunt hebben.
¡Nadat u voor het eerst DivX VOD materiaal heeft afgespeeld, zal er een andere registratiecode verschijnen
onder “DivX Registration”. Gebruik deze andere registratiecode in geen geval om DivX VOD materiaal te
kopen. Als u deze andere code gebruikt om DivX VOD
materiaal te kopen en dit materiaal vervolgens afspeelt
met dit toestel, zal materiaal dat u met de eerdere code
had aangeschaft niet meer afgespeeld kunnen worden.
¡Als u DivX VOD materiaal koopt met een andere registratiecode dan die voor dit specifieke toestel, zult u dat
materiaal niet kunnen afspelen met dit toestel. (Er verschijnt een “Authorization Error” foutmelding.)
198
CQ-VD5505N
Over DivX materiaal dat
slechts een beperkt aantal
keer kan worden afgespeeld
Soms kan DivX VOD materiaal maar een bepaald aantal
keer worden afgespeeld Wanneer u dergelijk materiaal
afspeelt zal er worden aangegeven hoeveel keer het nog
kan worden afgespeeld. Wanneer het aantal resterende
keren nul wordt, zult u dergelijk materiaal niet meer kunnen afspelen. (De foutmelding “Rental Expired” zal verschijnen.)
Wanneer dit materiaal wordt afgespeeld
¡ Het aantal resterende keren dat het materiaal kan worden afgespeeld zal met één worden verminderd wanneer
- op [SRC/PWR] drukt.
- u op [s] / [d] (a / f) enz. drukt en bij ander
materiaal uitkomt, of weer bij het begin van het
huidige stuk.
Verhelpen van storingen
❑ Als het apparaat niet juist werkt
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel
naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product
mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en
reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze
zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.
Waarschuwing
¡Gebruik het toestel in geen geval wanneer het
zich in een ongewone toestand bevindt,
bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt
geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een
vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik
van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw
dealer.
¡Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
Nederlands
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de
vereiste maatregelen.
42
■ Algemene storingen
Probleem
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten.
aControleer de bedrading.
Geen stroom.
Zekering doorgebrand.
aVerhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de zekering door een nieuwe. Raadpleeg uw leverancier.
De MUTE functie is ingeschakeld.
aZet de MUTE functie uit (OFF).
Geen geluid.
Storing
De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in.
aDe bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of
slecht contact in. (Installatiehandleiding)
Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de
buurt van het toestel of de bedrading daarvan.
a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de
buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien de
storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw auto.
De aarddraad maakt slecht contact.
aZorg ervoor dat de aarddraad goed is aangesloten op een blank en ongeverfd deel van het chassis.
De storing loopt
synchroon aan het
toerental.
De omvormer of dynamo van de auto veroorzaakt de storing.
aKies een andere plek voor de aansluiting van de aarddraad.
aBreng een ruisfilter aan.
Sommige handelingen
kunnen niet worden
uitgevoerd.
In bepaalde standen, bijvoorbeeld in het menu, zijn sommige handelingen niet mogelijk.
aLees de handleiding goed door en annuleer de huidige stand. Raadpleeg uw
leverancier als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert.
Geen geluidsweergave
via de luidspreker(s).
Er is een breuk, kortsluiting, slecht contact of verkeerde aansluiting in de luidsprekerbedrading.
aControleer de luidsprekerbedrading.
CQ-VD5505N
199
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
■ Algemene storingen (vervolg)
De luidsprekerkanalen
zijn links-rechts
verwisseld.
De stroom valt
onverwachts uit.
De luidsprekerbedrading is links-rechts verwisseld.
aControleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
De beveiliging is in werking getreden.
aRaadpleeg uw dealer of uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.
43
■ Display instellingen
Het beeld is erg donker.
Het beeld is erg licht.
Er is iets mis met het
beeld. De kleuren zien
er uitgebeten uit.
Het scherm is niet correct ingesteld.
aStel het scherm op de juiste manier in.
■ Radio
Slechte ontvangst of
veel storing.
Antenne-installatie of bedrading niet correct of defect.
aControleer of de installatiepositie van de antenne en de bedrading daarvan
op de juiste manier zijn uitgevoerd. Controleer ook of de antenne goed
geaard is op het chassis.
Geen stroom voor de antenne-versterker (bij gebruik van een folie-antenne enz.).
aControleer de stroomdraad van de antenne.
FM stereo uitzendingen
worden alleen in mono
ontvangen.
De MONO functie is ingeschakeld.
aSchakel de MONO functie uit.
Er kunnen alleen sterke
zenders worden
ontvangen.
De LOCAL functie is ingeschakeld.
aSchakel de LOCAL functie uit.
Er kunnen minder dan 6
zenders automatisch
voorgeprogrammeerd worden.
Er kunnen ook minder dan 6 zenders ontvangen worden.
aGa naar een plek waar u meer zenders kunt ontvangen en probeer het
automatisch voorprogrammeren opnieuw.
Voorkeuzezenders
kunnen niet worden
opgeslagen.
200
CQ-VD5505N
De accudraad maakt slecht contact, of de accudraad wordt niet doorlopend van
stroom voorzien.
aZorg ervoor dat de accudraad op de juiste manier wordt aangesloten en
probeer het voorprogrammeren dan opnieuw.
PS verschijnt niet, ook
al wordt er afgestemd op
een RDS zender. (“NO
PS” verschijnt.)
Vanwege een slechte ontvangst enz. kan er geen PS code worden ontvangen.
aEr zal een PS code worden weergegeven zodra deze wordt ontvangen.
Wacht tot de omstandigheden gunstiger zijn.
Het ontvangen
programma wijkt af van
het ingestelde PTY
Wanneer de zender van programma veranderd is en het toestel de PTY code niet
kon ontvangen.
aEr zal worden gezocht naar een geschikt programma waarop zal worden
afgestemd wanneer de corresponderende PTY code wordt ontvangen. U
moet even geduld oefenen.
“NONE” verschijnt bij
het selecteren van een
PTY.
Er kan niet worden afgestemd op het ingestelde PTY. Er wordt geen programma
van het gewenste type uitgezonden in uw gebied.
aSelecteer een ander PTY of wacht tot er een programma van het gewenste
type begint.
De tijd op de
ingebouwde klok (CT) is
niet correct.
Het toestel ontvangt een zender uit een andere tijdzone, of het toestel ontvangt
een zender die geen tijdsignaal uitzendt.
aStem af op een zender die de juiste tijd voor uw tijdzone uitzendt, of stel de
klok (CT) met de hand in.
Er kan geen AF zender
worden ontvangen, ook al
licht de AF indicator op.
Er is te weinig verschil in ontvangst tussen de huidige zender en eventuele AF zenders. Het bijwerken van de AF lijst is mislukt.
aWacht tot de AF lijst met succes is bijgewerkt. Bij een slechte ontvangst
kunt u proberen met de hand af te stemmen.
CQ-VD5505N
Nederlands
■ RDS
44
201
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
■ CD
45
Geen weergave of disc
wordt uitgeworpen.
Overslaan en ruis.
Geluid slaat over
vanwege trillingen.
De disc wordt niet
uitgeworpen.
De disc zit ondersteboven in het toestel.
aDoe de disc op de juiste manier in het toestel.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd.
aZet het toestel goed vast aan het dashboard.
Het toestel staat meer dan 30° schuin van voor naar achter.
aZorg ervoor dat deze hoek 30° of minder is.
Een belemmering, zoals een loszittende sticker, verhindert dat de disc wordt uitgeworpen.
aHoud [uTILT] tenminste 10 seconden ingedrukt (geforceerd uitwerpen).
Als ook het geforceerd uitwerpen niet helpt, dient u contact op te nemen
met uw dealer.
De microcomputer in het toestel functioneert niet naar behoren vanwege storing
of andere factoren.
aKoppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het
toestel nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te
raadplegen.
■ MP3/DivX
Geen weergave of disc
wordt uitgeworpen.
De disc bevat gegevens in een formattering die niet kan worden afgespeeld.
aRaadpleeg de paragraaf over MP3/DivX voor meer informatie over welke
bestanden weergegeven kunnen worden.
CD-R/RW’s/DVD-R’s/RW’s
die wel kunnen worden
afgespeeld op andere
apparatuur, kunnen niet
worden afgespeeld met dit
toestel.
Of bepaalde CD-R/RW’s/DVD-R/RW’s afgespeeld kunnen worden hangt mede af
van de combinatie van het gebruikte schijfje, opname-software en recorder, ook
wanneer deze CD-R/RW’s wel kunnen worden afgespeeld op andere apparatuur
zoals een PC.
aMaak CD-R/RW’s/DVD-R/RW’s met verschillende combinaties van schijfjes,
opname-software en recorder nadat u de paragraaf over MP3/DivX heeft
doorgenomen.
Overslaan en ruis.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc. Raadpleeg de paragraaf
over MP3/DivX voor informatie over MP3/DivX.
Het geluid kan overslaan bij weergave van VBR (Variabele Bitsnelheid) bestanden.
aSpeel alleen niet-VBR bestanden af (met constante of vaste bitsnelheid).
Het beeld stopt.
Het beeld kan stoppen als het DivX bestand groter is dan 2 GB.
aHoud daarom de bestanden kleiner dan 2 GB.
Opmerking:
¡Raadpleeg “Opmerkingen over MP3/DivX”. (a blz. 178)
202
CQ-VD5505N
De audiotaal/taal voor
de ondertiteling/het
camerastandpunt kan
niet worden
omgeschakeld.
¡Er kan niet worden omgeschakeld als er geen andere talen voor de
audio/ondertiteling of camerastandpunten op de disc zijn opgenomen.
(Raadpleeg daarvoor de documentatie van de disc in kwestie.)
¡Bij sommige discs moet er worden omgeschakeld via een menuscherm.
¡Soms kan er alleen bij bepaalde scènes worden omgeschakeld naar een ander
camerastandpunt.
De taal voor de
audio/ondertiteling die
bij de DVD instellingen
is geselecteerd wordt
niet gebruikt.
Als de gewenste taal voor audio of ondertiteling niet op de disc in kwestie staat,
zal er niet naar die taal kunnen worden overgeschakeld. (Bij sommige discs moet
er worden omgeschakeld via een menuscherm. Raadpleeg daarvoor de
documentatie van de disc in kwestie.)
Een DVD–R of DVD–RW
kan niet worden
weergegeven.
Geen geluid.
Nederlands
■ DVD
46
De disc is nog niet correct afgesloten.
aSluit de disc correct af.
Raadpleeg “Voor u een disc gaat afspelen” (a blz. 172) of “Opmerkingen
over discs” (a blz. 206) voor andere gevallen.
De disc is in de Video Recording (VR) formattering.
aAfspelen van discs met video formattering.
Raadpleeg “Voor u een disc gaat afspelen” (a blz. 172) of “Opmerkingen
over discs” (a blz. 206) voor andere gevallen.
Audiosignalen zoals dts kunnen niet met dit toestel worden gereproduceerd.
aGebruik geschikte discs waarop iets staat dat kan worden weergegeven.
Raadpleeg “Voor u een disc gaat afspelen” (a blz. 172) of “Opmerkingen
over discs” (a blz. 206) voor andere gevallen.
CQ-VD5505N
203
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
❑ Foutmeldingen
■ CD/MP3/DivX/DVD/VCD (Video CD)
Display
Non Playable Disc
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is vuil of zit ondersteboven.
aControleer de disc.
De disc heeft krassen.
aControleer de disc.
47
Mechanism Error
File Error
No Disc
Region Code Error
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
aDruk op [u TILT]. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen het
reset knopje in te drukken. Als het toestel dan nog niet normaal
functioneert, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het gekocht
heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
Er is een soort bestand geselecteerd dat niet wordt ondersteund.
aControleer de disc.
Er zit geen disc in de speler.
aDoe een disc in de discsleuf.
De regiocode van de af te spelen disc komt niet overeen met die van dit toestel.
aDruk op [u TILT] en controleer de disc.
U probeert DivX VOD materiaal af te spelen dat is aangeschaft met een andere
registratiecode.
aKoop het gewenste DivX VOD materiaal met de registratiecode van dit toestel. (a blz. 198)
Het DivX VOD materiaal heeft geen aanduiding voor het aantal resterende keren
dat het materiaal nog kan worden afgespeeld.
aSchaf het materiaal in kwestie opnieuw aan of speel iets anders af.
(a blz. 198)
Opmerking:
¡Het kan voorkomen dat de discnummers waarvoor een fout is opgetreden worden vergezeld van de melding “Non
Playable Disc”.
❑ Als u uw ID code vergeten
bent...
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Panasonic servicecentrum wanneer u uw ID code vergeten bent.
ID codememo
Kopieer het memo hieronder, vul uw ID code in en
bewaar het memo vervolgens op een veilige plek.
204
CQ-VD5505N
Model No. CQ-VD5505N
ID CODE
❑ Service en reparatie
❑ Als het toestel niet naar
Als de suggesties in de tabel het probleem niet verhelpen,
raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product
mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegde technici.
Reset knopje
Steek een stevig, dun voorwerp in het gaatje en druk het
knopje in.
Gebruik zekeringen met hetzelfde vermogen (15 A). Als u
ter vervanging zekeringen met een hoger vermogen
gebruikt, of het toestel direct aansluit, zonder zekering,
bestaat er brandgevaar of risico op schade aan het toestel.
Als de nieuwe zekering ook doorbrandt, dient u contact
op te nemen met uw dichtstbijzijnde Panasonic servicecentrum.
Nederlands
❑ Vervangen van de zekering
behoren functioneert…
Belangrijk
Druk dit knopje alleen in wanneer het toestel met de normale toetsen niet meer te bedienen is. (Reeds opgeslagen
instellingen worden niet gewist.)
Als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum en om reparatie te verzoeken.
DIMMER
SRC / PWR
TA
48
T
Reset knopje
Opmerking:
¡Als u een ID code heeft ingesteld, zal er onmiddellijk
nadat het toestel opnieuw ingeschakeld is om uw ID
code gevraagd worden.
Onderhoud
❑ Reinigen van dit toestel
Het door u aangeschafte product is ontworpen en gefabriceerd voor minimaal onderhoud. Gebruik een droge,
zachte doek om de buitenkant schoon te maken. Gebruik
in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Alcohol
Alcohol
Pesticide
Pesticide
Wax
Was
Thinner
Verfverdunner
Benzine
Benzine
Verwijderen van hardnekkige vlekken
1 Bevochtig een zachte doek met een
sopje van afwasmiddel en water en
wring het doekje goed uit.
2 Lichtjes afnemen. Wrijf na met een
droge doek.
Opmerking:
¡Doe in geen geval vloeibare reinigers direct op het
oppervlak, want anders kunnen er druppeltjes in het
binnenwerk terecht komen.
¡Pas op dat u het scherm niet krast met uw nagels of
andere harde voorwerpen. De hierdoor veroorzaakte
krassen of andere beschadigingen zijn zeer storend.
Let op
¡Als er onverhoopt water of een andere vloeistof in de
monitor terecht mocht komen, kan dit leiden tot
storingen.
CQ-VD5505N
205
Nederlands
Opmerkingen over discs
49
Vasthouden van een disc
¡Raak de onderkant (de kant met de gegevens) niet aan.
¡Maak geen krassen op de disc.
¡Verbuig de disc niet.
¡Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Bedrukte zijde
Gebruik geen discs die voldoen aan de omschrijvingen
hieronder. Gebruik van dergelijke discs kan leiden tot
beschadiging van de discs of tot storingen aan het toestel.
¡Discs met een speciale, niet ronde, vorm.
¡Gedeeltelijk of geheel transparante disc.
Geheel transparante disc*
Gedeeltelijk transparante disc
*Het is mogelijk dat een geheel of gedeeltelijk
transparante disc niet kan worden afgespeeld.
Wanneer u een disc in het toestel doet
Het oppervlak van nieuwe discs kan glibberig zijn. Daarom is
het mogelijk dat wanneer u een dergelijke disc voor het eerst
af wilt spelen, deze niet goed in het toestel geladen kan worden. Duw in een dergelijk geval de disc voorzichtig zo ver
mogelijk in het toestel tot de disc goed geladen wordt.
¡Wanneer u een disc in het toestel doet of eruit haalt,
houd de disc dan netjes recht en zorg ervoor dat de
disc bij het laden en uitwerpen parallel blijft met het
toestel. Doet u dit niet, dan kan de disc bekrast worden of op een andere manier beschadigd raken.
¡Pas op dat u niet de ene disc bovenop de andere
plaatst wanneer u een disc in het toestel doet. Doet u
dit toch, dan kunnen de discs vast komen te zitten.
Laat discs nooit op de volgende plekken liggen:
¡In direct zonlicht
¡Bij de verwarming van de auto
¡Op vieze, stoffige of vochtige plekken
¡Op stoelen of het dashboard
Schoonmaken van uw discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg voorzichtig van
het midden naar de buitenrand.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf niet op een disc, ook niet op de labelkant, met een
balpen of iets dergelijks.
¡Disc met labels enz. erop.
<Correct>
Discs met stickers of plakband erop.
Beschermende vellen of
folie
Discs met zelf geprinte
labels.
Disc accessoires (stabilisators, enz.)
¡Beschadigde of vervormde discs.
Discs van slecht fabrikaat.
Discs met bramen langs de rand.
Schraap eventuele bramen netjes
af voor gebruik.
206
CQ-VD5505N
Discs met scheurtjes,
krassen of stukjes eraf.
<Fout>
Opmerkingen over CD-R/RW’s, DVD–R/RW’s
¡Het is mogelijk dat u problemen zult ondervinden bij het
afspelen van bepaalde CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s
die zijn opgenomen op CD/DVD–Recorders (CD-R/CDRW’s, DVD–R/DVD–RW’s stations), hetzij vanwege de
opnamekarakteristieken van die discs, hetzij vanwege vuil,
vingerafdrukken, krassen enz.
¡CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s zijn minder goed
bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid
dan gewone muziek-CD’s. Als u ze langere tijd in uw
auto laat liggen, kunnen ze beschadigd raken en kan
het onmogelijk worden ze nog af te spelen.
¡Het is mogelijk dat het toestel niet in staat zal zijn een
CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s af te spelen die
gemaakt is met een bepaalde combinatie van brandsoftware, CD/DVD–Recorder (CD-R/CD-RW’s,
DVD–R/DVD–RW’s station) en disc als deze combinatie niet geschikt is voor dit toestel.
¡Dit toestel kan geen CD-R/CD-RW’s,
DVD–R/DVD–RW’s afspelen waarop de opnamesessie
niet correct is afgesloten.
¡Neem de instructies voor het hanteren van CD-R/CDRW’s, DVD–R/DVD–RW’s in acht.
¡Deze speler kan geen CD-R/RW’s of DVD–R/RW’s
afspelen met andere dan CD-DA of MP3/DivX
gegevens.
Taalcodelijst
Wanneer u “OTHER” instelt… (a blz. 196)
DVD Taalmenu (a blz. 196)
t/m
. Raak
Opmerking:
¡De instelling wordt afgesloten en het display keert terug naar het hoofdmenu.
aan om de keuze opnieuw te proberen wanneer u zich ver¡Raak
gist bij het invoeren.
Nederlands
Voer de taalcode van vier cijfers in met de cijfertoetsen
aan om uw keuze definitief te maken.
50
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abchazisch
Afrikaans
Amharisch
Arabisch
Assameens
Aymara
Azerbajdjaans
Basjkiers
Wit-Russisch
Bulgaars
Bihari
Bengaals
Tibetaans
Bretons
Catalaans
Corsicaans
Tsjechisch
Welsh
Deens
Duits
Bhutanees
Grieks
Engels
Esperanto
Spaans
Estisch
Baskisch
Perzisch
Fins
Fidji
Faeroer
Frans
Fries
Iers
Schots
Galicisch
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisch
Hongaars
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armeens
Interlingua
Indonesisch
IJslands
Italiaans
Hebreeuws
Japans
Jiddisch
Javaans
Georgisch
Kazaks
Groenlands
Cambodjaans
Kannada
Koreaans
Kasjmiri
Koerdisch
Kirgizisch
Latijn
Lingala
Laotiaans
Litouws
Lets
Madagascars
Maori
Macedonisch
Malayalam
Mongools
Moldavisch
Marathi
Maleis
Maltees
Birmees
Nauru
Nepalees
Nederlands
Noors
Oriya
Panjabi
Pools
Pashto, Pushto
Portugees
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romaans
Roemeens
Russisch
Sanskriet
Sindhi
Servo-Kroatisch
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Samoaans
Shona
Somalisch
Albanees
Servisch
Sundanees
Zweeds
Swahili
Tamil
Telugu
Tadjik
Thai
Tigrina
Turkmeens
Tagalog
Tonga
Turks
Tataars
Twi
Oekraïens
Urdu
Oesbeeks
Vietnamees
Volapük
Wolof
Xhosa
Joruba
Chinees
Zulu
CQ-VD5505N
207
Nederlands
Woordenlijst
51
Dolby Digital
Dit volledig gescheiden audioformaat verdeelt
muzieksignalen in 5.1 kanalen: Links voor (L),
Rechts voor (R), Midden (C), Links Surround (LS),
Rechts Surround (RS) en Subwoofer (SW: telt als
0.1 kanaal) voor opname en weergave. Hoeveel
kanalen er daadwerkelijk zijn opgenomen hangt af
van het afgespeelde materiaal. (1 t/m 5.1 kanalen)
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. ‘Dolby’ en het symbool double-D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken.
Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle
rechten voorbehouden.
Interactieve DVD
Een interactieve DVD is een DVD met bijvoorbeeld
meerdere camerastandpunten, meerdere verhaallijnen enz.
“Postbus” beeldweergave
Dit is een manier waarop het beeld van breedbeeld
DVD’s of VCD’s (Video CD) volledig op het scherm
van een conventionele tv wordt weergegeven met
zwarte balken boven en onder op het scherm.
LPCM (Lineaire PCM audio)
Bij dit formaat wordt het audiosignaal omgezet naar
digitale gegevens en zonder compressie opgenomen
in twee kanalen.
Omdat een DVD een enorme capaciteit heeft, kunnen
er veel meer gegevens op worden opgeslagen dan op
een CD.
“Pan & Scan” beeldweergave
Dit is een manier waarop een uitsnede uit het beeld
van breedbeeld DVD’s of VCD’s (Video CD) op het
volledige scherm van een conventionele tv wordt
weergegeven en de uiterste linker en rechterranden
van het beeld dus niet op het scherm worden
weergegeven.
208
CQ-VD5505N
Weergave-bediening (VCD (Video CD))
Als er “Playback Control” of iets dergelijks vermeld
staat op de disc zelf of op het hoesje, kunt u de
gegevens op de schijf bekijken (of beluisteren) via
een menu op het beeldscherm.
In deze handleiding noemen we deze weergave via
een menuscherm “menu weergave” voor Video CD’s.
Deze speler biedt ondersteuning voor Video CD’s met
weergave-bediening.
DivX
DivX is een populaire mediatechnologie die is
ontwikkeld door DivX, Inc. DivX mediabestanden
bestaan uit sterk gecomprimeerde video van uitstekende visuele kwaliteit met een relatief kleine
bestandsgrootte. DivX-bestanden kunnen ook geavanceerde mediafuncties bevatten, zoals menu’s,
ondertitels en alternatieve audiotracks. Er zijn online
veel DivX-mediabestanden beschikbaar om te downloaden. U kunt de bestanden ook zelf maken op basis
van uw eigen videomateriaal met de eenvoudig te
gebruiken hulpmiddelen van DivX.com.
Dit product maakt gebruik van
auteursrechtbeschermende technologie die op haar
beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en
andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van
deze auteursrecht-beschermende technologie
geschiedt met toestemming van Macrovision en is
alleen bedoeld voor de huiselijke kring of andere
besloten gezelschappen, behalve indien voor ander
gebruik toestemming is verkregen van Macrovision.
Reverse engineeren of disassembleren is verboden.
Officieel DivX® Certified product
Speelt alle versies van DivX®-video af (waaronder
DivX® 6), met standaard afspeelmogelijkheden voor
DivX®-mediabestanden.
DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo’s zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt
onder licentie.
Algemeen
LW radio
¡Stroomvoorziening
¡Frequentiebereik
: 153 kHz – 279 kHz
¡Bruikbare gevoeligheid : 32 dB/µV
: 12 V gelijkstroom (11 V – 16
V), testvoltage 14,4 V,
negatieve aarding
¡Stroomverbruik
: Minder dan 10 A (bij weergave van een disc)
¡Uitgangsvermogen
: 20 W x 4 kanalen
(DIN 45 324, bij 4 Ω)
¡Maximum uitgangsvermogent : 45 W x 4 kanalen
¡Geschikte
luidsprekerimpedantie : 4 Ω
¡Video ingangssignaal : Composiet videosignaal, 1,0
Vp-p (75 Ω)
¡Audio ingangsgevoeligheid: 2 Vrms
¡Video uitgangssignaal : Composiet videosignaal, 1,0
Vp-p (75 Ω)
¡Voltage uitgang voorversterker : 2 Vrms
¡Impedantie uitgang voorversterker : Minder dan 600 Ω
¡Afmetingen (b x h x d) : 178 x 100 x 160 mm
¡Gewicht
: 2,3 kg
Audio gedeelte
¡Uitgangsvoltage/Impedantie
¡Frequentiekarakteristieken
¡Dynamisch bereik
¡S/R verhouding
:
:
:
:
2 Vrms/600 Ω
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB (bij CD weergave)
95 dB (bij CD weergave)
Monitor
¡LCD paneel
¡Afmetingen scherm
(b x h x d)
¡Aantal beeldpunten
Nederlands
Technische gegevens
52
: 7” breedbeeld
: 154 x 87 x 177 mm
: 336 960 beeldpunten (234 verticaal x 480 horizontaal x 3)
¡Percentage werkzame beeldpunten : Meer dan 99,99%
¡Werkwijze display
: Transparante kleurenfilters
¡Aansturing
: TFT (Thin Film Transistor)
actieve matrix
FM Stereoradio
¡Frequentiebereik
¡Bruikbare gevoeligheid
¡Stereoscheiding
¡S/R verhouding
:
:
:
:
87,5 MHz – 108 MHz
7 dB/µV
30 dB (1 kHz)
62 dB
MW radio
¡Frequentiebereik
: 531 kHz – 1 602 kHz
¡Bruikbare gevoeligheid : 28 dB/µV
Opmerking:
¡De technische gegevens en het ontwerp kunnen wegens technologische verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd
worden.
¡Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
CQ-VD5505N
209
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C685CA
PTW1206-2037
Printed in China
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
Model:
CQ-VD5505N
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
LET OP:
Nederlands
•U
1
44
DIENT DE TER PLAATSE GELDENDE WETTEN
EN REGELINGEN IN ACHT TE NEMEN BIJ DE
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL.
• OM
HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE
SCHOKKEN OF SCHADE AAN HET PRODUCT TE
VERMINDEREN, MAG U DIT TOESTEL NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN, SPATTENDE OF
DRUIPENDE VLOEISTOFFEN, OF VOCHT.
CQ-VD5505N
TV ontvanger
(CY-TUP153N, optioneel)
Achtermonitor
Nederlands
Upgrade mogelijkheden
CQ-VD5505N
2
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.........................................44
Upgrade mogelijkheden ....................................45
Installatiegids .....................................................46
Elektrische aansluitingen..................................51
CQ-VD5505N
45
Installatiegids
Nederlands
Voorbereiding
3
Dashboard installatie
Installatie-opening
Let op
¡U dient de ter plaatse geldende wetten en regelingen
in acht te nemen bij de installatie van het toestel.
¡Wees voorzichtig dat u uw hand of vingers niet verwondt wanneer u de bevestigingslip van de bevestigingskraag ombuigt met een schroevendraaier.
¡We raden u sterk aan handschoenen te dragen bij de
installatiewerkzaamheden om verwonding te
voorkomen.
¡Controleer of de radio werkt met de antenne en de luidsprekers voor u het toestel gaat installeren.
¡Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu
los voor u begint met de installatie (zie ook de
waarschuwing hieronder).
¡Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met
de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een
maximale hoek van 30°.
Het toestel kan in elk dashboard met een opening zoals
hier rechts afgebeeld worden geïnstalleerd. Het dashboard moet 4,5 mm – 6 mm dik zijn om het toestel te
kunnen dragen.
111.6 mm
182 mm
Voorzorgen bij de installatie
Dit product moet indien enigszins mogelijk worden
geïnstalleerd door een vakbekwame installateur.
Raadpleeg bij moeilijkheden uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum.
1. Dit systeem kan alleen worden gebruikt in een 12 V
gelijkstroom accusysteem (auto) met negatieve aarding.
0 – 30°
2. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen
zorgvuldig op (a blz. 51 - 57). Doet u dit niet, dan kan
dit toestel beschadigd raken.
3. Sluit de stroomdraad pas aan nadat alle andere
aansluitingen voltooid zijn.
Let op
¡Maak de accu-aansluitingen van een auto met een
navigatiesysteem, want hierdoor zullen alle in het
geheugen daarvan opgeslagen gegevens verloren
gaan. Wees in plaats daarvan extra voorzichtig bij de
installatie van het toestel om kortsluiting te
voorkomen.
4. U moet de accudraad (geel) verbinden met de positieve
pool (+) van de accu, of de corresponderende aansluiting van het zekeringenblok (BAT).
5. Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
6. Zet alle losse draden netjes vast nadat het toestel
geïnstalleerd is.
7. Lees de handleidingen en de installatie-instructies van
de betrokken apparatuur goed door voor u het gaat
aansluiten op dit toestel.
46
CQ-VD5505N
❏ Installatiebenodigdheden
(Voor installatie)
Onderdeel
Afbeelding Hoev.
q Afwerkingsplaat
1
U moet voor gebruik (installatie) de transportbeugels
verwijderen. Gebruik schroeven met bolle kop (5 mmø
x 8 mm) voor de installatie. (a blz. 49)
Wees voorzichtig dat u de schroeven niet kwijt raakt.
<YFC054C091ZA>
w Bevestigingskraag
Transportbeugel
1
Nederlands
Nr.
❏ Verwijderen van de transportbeugel
<YFX214C437ZA>
e Ontgrendelingsplaat
4
2
<YFX994C134ZA>
r Bevestigingsbout (5 mmø)
1
<YEJV01060>
Schroef met bolle kop
t
(5 mmø x 8 mm)
Schroef met platte kop
y
(5 mmø x 8 mm)
Schroef met bolle kop (5 mmø x 8 mm)
2
6
<ZZBISVD6503>
❏ Voor de installatie
Let op
❏ Installatiebenodigdheden
(voor de bedrading)
Nr.
u
Onderdeel
Stroomaansluiting
(ISO stekker)
Afbeelding Hoev.
1
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
<YAJ024C123CA>
i ISO Antenne-adapter
1
<YEAA33144>
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en hun onderdeelnummers kunnen ten
behoeve van verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
¡Af fabriek is de bevestigingskraag w op het hoofdtoestel gemonteerd.
¡Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven bij de
installatie. Als u één of meer van deze schroeven kwijt
bent, dient u deze bij te bestellen.
CQ-VD5505N
47
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Bevestigen en verwijderen van het Hoofdtoestel
❏ Installatieprocedures (A) (bij gebruik van bevestigingskraag w)
BELANGRIJK
Wanneer dit toestel in een dashboard wordt geïnstalleerd
moet u ervoor zorgen dat er voldoende ventilatie rond het
toestel is om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor
dat de ventilatie-openingen van dit toestel niet geblokkeerd raken.
Opmerking:
¡Het is mogelijk dat het interieur, de omstandigheden bij
de installatie en de combinatie met andere apparatuur
het openen en sluiten of de mogelijke standen waarin
de monitor gezet kan worden belemmert of beperkt.
5
q Steek de bevestigingskraag w in het dashboard en buig de bevestigingslipjes om met
een schroevendraaier.
q
w Bevestig de achterkant van het toestel.
Nadat u de stroomaansluiting u heeft bevestigd, kunt u de achterkant van het toestel aan
het binnenwerk van de auto vastzetten via
methode (a) of (b).
e Steek het toestel in bevestigingskraag w.
Bevestig de klemplaat van bevestigingskraag
w aan de haak.
w
Breekpunt
e
r
t
r Breng de afwerkingsplaat q aan.
t Na de installatie kunt u de negatieve (–)
accupool weer aansluiten.
Methode voor het vast zetten van de achterkant van het toestel
(a) Gebruiken van de achtersteun (optioneel)
(b) Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Brandschot van de auto
3 mmø
Rubber stootkussen
(optioneel)
Achtersteun
(optioneel, YEFG044C002)
Achtersteun
(behorend bij de auto)
Zelftappende
schroef
(5 mmø x 16 mm)
(optioneel, XTT5+16AFN)
Naar het toestel
Zeskantige moer (5 mmø)
(optioneel, YEJN99023)
Naar het toestel
48
CQ-VD5505N
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
❏ Verwijderingsprocedure
Gebruik de beugels die bij uw auto werden geleverd voor
de bevestiging van dit toestel. De vorm van de beugels en
de manier waarop deze bevestigd moeten worden hangen
af van de fabrikant, het type en het jaar van fabricage van
de auto. Raadpleegt u hieromtrent alstublieft uw dealer of
installateur.
q Verwijder de afwerkingsrand q.
(wanneer bevestigingskraag w niet wordt gebruikt)
Nederlands
❏ Installatieprocedures (B)
6
q
w
w Ontgrendeling.
q Steek de ontgrendelingsplaat e naar binnen tot u
een klik hoort.
Opmerking:
¡Gebruik een tang om de
uitsteeksels van de beugel
verticaal te verbuigen.
w Trek het hoofdtoestel naar buiten.
Kies geschikte schroeven aan de hand van de positie en
de vorm van de gaatjes in de beugel.
t Schroef met bolle kop
(5 mmø x 8 mm)
Opmerking:
¡De schroeven met bolle kop waarmee de transportbeugels vast zaten kunt u opnieuw op
andere plekken gebruiken. (a blz. 47)
e Trek het toestel met beide handen naar
buiten.
y Schroef met platte kop
(5 mmø x 8 mm)
CQ-VD5505N
49
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van de handremdraad
Let op
¡Voor de veiligheid dient u een professionele installateur om aansluiting hiervan te verzoeken.
Handrem
Voetrem
Handremschakelaar
7
De plaatsing van de handremschakelaar hangt af van het model auto.
Voor details omtrent de exacte locatie van de handremschakelaar in uw
auto dient u uw dealer te raadplegen.
Remlicht
Accu
+
SIDE BRAKE
Handremdraad (Lichtgroen)
Wanneer de handrem wordt aangetrokken,
wordt het toestel geaard op het chassis.
q Bevestig een aansluitclip aan het uiteinde van de
handremdraad.
Aansluitclip
(In de handel verkrijgbaar product)
50
CQ-VD5505N
Chassis van de auto
w De aansluitclip moet worden vastgezet op de
stroomdraad van de handrem.
Komt tot hier.
Handremdraad
(Lichtgroen)
—
Stroomdraad
Elektrische aansluitingen
Nederlands
Let op
¡Controleer de aansluitingen in uw auto (zie de voorzorgen hieronder) voor u het systeem gaat aansluiten.
¡Dit toestel is ontworpen voor gebruik in een auto met een 12 V gelijkstroom, negatief geaard accusysteem.
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u het bedradingsschema te volgen.
¡Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden (alleen voor non-ISO aansluitingen).
¡Sluit de stroomstekker pas aan op het toestel wanneer de volledige bedrading is aangesloten.
¡U moet eventuele blootliggende bedrading goed isoleren om kortsluiting met het chassis van de auto te
voorkomen. Bundel bedrading samen en zorg ervoor dat aansluitingen niet in aanraking kunnen komen met andere
metalen onderdelen.
¡Vergeet niet dat het geheugen van eventuele gecomputeriseerde apparatuur in uw auto, zoals een navigatiesysteem, gewist kan worden wanneer de accu wordt losgekoppeld.
¡Leid de bedrading niet langs plekken waar de temperatuur hoog op kan lopen.
8
Voorzorgen (ISO stekker)
¡De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de ISO
standaard.
¡De pen-configuratie van ISO stekkers in sommige auto’s kan
afwijken van de ISO standaard.
¡Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw auto
inderdaad voldoet aan de ISO standaard.
¡Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de
rode en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat
aangegeven.
¡Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (✽) gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking:
¡Voor andere auto’s dan die van type A en B dient u uw
garage te raadplegen.
ISO
Standard ISO
Standaard
ISO
A7: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
(Rood) (✽) (Rood)
A7
ACC
BATTERY 15A
(Geel) (✽) (Geel)
A4
A4: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
A
Car Type AA
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood)
(✽)
(Geel)
BATTERY 15A
ACC
(Geel) (✽) (Rood)
A4: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
B
Car Type BB
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood) (✽)
(Rood)
ACC
BATTERY 15A
(Geel) (✽)
A4: Geen aansluiting
(Geel)
Opmerking:
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u de
bedradingsschema’s hier rechts te volgen.
¡U moet alle stekkers volledig in de corresponderende
aansluitingen steken. Zet alles vast met klemmen en
plakband.
¡Alle andere installatiemethoden vereisen het gebruik
van speciale metalen bevestigingsmaterialen.
Raadpleeg een bevoegde technicus of uw dealer indien
u een andere installatiemethode wilt toepassen.
¡Installatie van dit product kan een juiste aarding
verhinderen. Verbind in een dergelijk geval de
aarddraad van de aan te sluiten externe apparatuur met
de bevestigingsbout r waarmee dit product vast zit.
CQ-VD5505N
51
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
❏ Bedradingsschema
9
5
6
7
CQ-VD5505N
(Achter)
4
1
3
2
Radio-antenne aansluiting (RADIO ANT IN)
i ISO Antenne-adapter
(indien nodig)
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering
over aan uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
(Rood)
(Wit)
(Geel)
(R)(Rood)
(L)(Wit)
(zwart)
(Geel)
q
Camera ingangsaansluiting (CAMERA IN)
Aansluiten van een achteruitkijk-camera.
(a blz. 54)
w
Uitgangsaansluiting afstandsbediening
Naar een ingangsaansluiting voor afstandsbediening van aangesloten apparatuur.
voorversterker (achter)
e Uitgangsaansluiting
Naar een externe versterker.
voorversterker (voor)
r Uitgangsaansluiting
Naar een externe versterker.
Opmerking:
¡De voorversterker uitgang is uitsluitend bedoeld
voor aansluiting op een externe versterker. Daarom
mag u in geen geval een audio ingangsaansluiting
of een dergelijke aansluiting van andere externe
apparatuur met deze aansluiting verbinden.
52
CQ-VD5505N
t Video ingangsaansluiting (AV1 IN)
y Video ingangsaansluiting (AV2 IN)
Hierop kunt u een TV ontvanger, videorecorder,
camcorder, een navigatiesysteem van een
andere fabrikant enz. aansluiten (a blz. 55)
(Geel)
uitgangsaansluiting
u Video
Hierop kunt u een achtermonitor aansluiten.
(a blz. 57)
u Stroomaansluiting
Naar de stroomaansluiting van het toestel.
Nederlands
Handremdraad
(Lichtgroen)
U moet de handremdraad aansluiten voor uw en andermans veiligheid en om ongelukken te voorkomen.
Externe afstandsbedieningsdraad (Bruin met zwarte streep)
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van
Panasonic is, dient u voor aansluiting de handleiding of
de fabrikant van het product in kwestie te raadplegen.
Externe versterker stroomstuurdraad
(Blauw met witte streep)
Naar een externe versterker.
Opmerking:
¡Gebruik de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
voor het aansluiten van de TV ontvanger.
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
als de versterker bedieningsaansl van de externe versterker aan wanneer u tegelijkertijd de TV ontvanger
en een externe versterker wilt aansluiten.
10
SIDE BRAKE
Luidsprekers
B8 : Achter Links –
B7 : Achter Links +
B6 : Voor Links –
B5 : Voor Links +
Let op
Achteruit-draad (Paars met witte streep)
Wanneer u een achteruitkijk-camera aansluit,
moet u de achteruit-draad gebruiken. (a blz. 54)
¡Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 45 W of meer
Impedantie : 4 – 8 Ω
Gebruik van luidsprekers die niet voldoen aan de
specificaties kan leiden tot brand, rookvorming of
beschadiging van de luidsprekers.
Niet van toepassing.
ACC
¡Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of
meer
¡Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
A7 (Rood)
A5 (Blauw)
A8 (zwart)
BATTERY 15A
B5
B6
B7
A7 : Stroomdraad (IGN of ACC) (Rood)
Naar ACC stroomaansluiting, +12 V gelijkstroom.
A8 : Massadraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen
onderdeel van het chassis van de auto.
B8
A4 (Geel)
B8 (Groen met zwarte streep)
B6 (Wit met zwarte streep)
B7 (Groen)
B4 (Grijs met zwarte streep)
B5 (Wit)
B2 (Paars met zwarte streep)
B3 (Grijs)
B1 (Paars)
B4 : Voor Rechts –
B3 : Voor Rechts +
B2 : Achter Rechts –
B1 : Achter Rechts +
A5 : Antennemotorrelais-stuurdraad (Blauw)
Naar de antennemotor (Max. 100 mA).
Deze draad is niet bedoeld voor gebruik
met een gemotoriseerde antenne die door
een schakelaar bediend moet worden.
B4
B3
B2
B
B1
A
Opmerking:
¡De gemotoriseerde antenne wordt automatisch uitgetrokken wanneer de stroom voor
dit toestel wordt ingeschakeld.
A4 : Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
CQ-VD5505N
53
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een achteruitkijk-camera
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Camera ingangsaansluiting
(Geel)
Achteruitkijk-camera
bedieningseenheid
CQ-VD5505N (Achter)
11
Camera-ingang
Achteruitkijk-camera
(CY-RC50KN)
(Video)
(Geel)
Panaso nic
u Stroomaansluiting
RCA (tulpstekker) snoer
Achteruit-draad
(Paars met witte streep)
Aansluiten van de achteruit-draad
Als u een los verkrijgbare achteruitkijk-camera aansluit, moet u
de achteruit-draad aansluiten.
Sluit de achteruit-draad (paars met witte streep) aan op de positieve (+) draad van de achteruitrijdverlichting (lamp die oplicht
wanneer de versnelling in zijn achteruit wordt gezet).
Opmerking:
¡Sluit de achteruit-draad aan nadat u de aansluiting aan het
uiteinde heeft afgeknipt.
¡Gebruik indien noodzakelijk het achteruit-verlengsnoer
(optioneel).
Achteruitrij-lamp
Controleer de
achteruitrij-lamp.
Neem de lamp uit de fitting.
Aansluitclip
(In de handel
verkrijgbaar product)
Accu
Chassis van
de auto
P
R
N
D
2
L
54
CQ-VD5505N
Versnelling
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Stroomaansluiting
(meegeleverd met de CY-TUP153N)
RCA (tulpstekker) snoer
(meegeleverd met de CY-TUP153N)
Nederlands
Aansluiten van een TV ontvanger
PWR-CONT
Stroomstuurdraad
(Video)
(Geel)
12
(Video)
(Geel)
CQ-VD5505N
(Achter)
TV ontvanger
CY-TUP153N
(optioneel)
(L) (Wit)
(R) (Rood)
Aansluitclip
(In de handel
verkrijgbaar
product)
(Zwart)
(Zwart)
(L) (Wit)
(R) (Rood)
u Stroomaansluiting
RCA (tulpstekker) snoer
RCA (tulpstekker) snoer
Externe versterker stroomstuurdraad
Opmerking:
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
als de versterker bedieningsaansl van de externe versterker aan wanneer u tegelijkertijd de TV ontvanger en
een externe versterker wilt aansluiten.
CQ-VD5505N
55
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een videorecorder of camcorder
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
RCA (tulpstekker) snoer
(L)
(Wit)
(L) (Wit)
13
(R) (Rood)
(Video) (Geel)
(R)
(Rood)
(Video)
(Geel)
Voorbeeld:
Video-uitgang
Audio links
Audio rechts
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
CQ-VD5505N
(Achter)
56
CQ-VD5505N
Camcorder
Videorecorder
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Let op
Achtermonitor
¡In de voorstoelen kunt u tijdens de rit alleen
naar de geluidsweergave luisteren.
Nederlands
Aansluiten van een achtermonitor
14
Panasonic
Voorbeeld:
VM1500
Audio rechts
Audio links
Video-ingang
(Video) (Geel)
CQ-VD5505N
(Achter)
(Video) (Geel)
RCA (tulpstekker) snoer
CQ-VD5505N
57
Installation Instructions
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM294C105CA
PTW1206-2037
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement