Panasonic CQVD7001N Operating instructions

Panasonic CQVD7001N Operating instructions
TILT
OPEN / CLOSE
In-Dash 7” Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
DVD
RET
CQ-VD7001N
EN
RETURN
TER
TRACK / SEARCH
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
CQ-VD7001N
TILT
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC/FOLDER
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
VOL
ASPECT
A
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
MUTE
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
CAR AV
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Használati utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Dansk
Advarsel
1
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive alvorlig tilskadekomst eller død.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns
rækkevidde.
Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal
holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et
barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
436
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
CQ-VD7001N
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Dansk
Forsigtig
2
Iagttag følgende, når du håndterer batterierne
til fjernbetjeningen
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)
● Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–)
mærkerne i batterirummet.
● Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal
anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
●Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med
de lokale regler.
●Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
Hvis batteriet lækker:
● Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.
● Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal
du skylle den bort med rigelig vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med
rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
CQ-VD7001N
437
Sikkerhedsinformation (fortsættes)
Laserprodukt
Etikette-indikeringer og deres placering
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
SE IKKE IND I STRÅLEN
Advarselsmærkat
Dansk
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
3
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Forsigtig: Dette produkt anvender en laserstråle.
Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af
andre procedurer end de her specificerede, kan resultere i farlig
laserbestråling.
Skil ikke dette apparat ad og forsøg ikke selv at udføre
nogen ændringer af det.
Dette apparat er en meget følsom anordning, som betjener sig af en
laser-pickup til at hente information fra compact-diskens overflade.
Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger
ud af kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at ændre nogen af dens
dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og
farlig spænding.
VAR OIT U S – LASER SÄTEILYVAARA
AVAT T AESSA. VAR O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
AD VAR SEL – LASER STRÅLING.
UNNGÅ
EKSPON ER IN G F OR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Apparatets
(overside)
Tilslutning af sidebremsetilslutningsledningen
Dette system er lavet således, at du
ikke kan se levende billeder, mens du
kører.
¡Parker bilen på et sikkert sted og træk sidebremsen
(parkeringsbremsen), inden du ser på monitoren.
¡En bagmonitor (ekstraudstyr) viser de levende
billeder under kørslen.
Bemærk:
¡Sørg for at sætte sidebremsens (parkeringsbrem-
sens) tilslutningsledning i forbindelse.
(a Installationsanvisninger).
438
CQ-VD7001N
Angående anvendelsen Tilbehør
Flydende krystalskærm
TILT
OPEN / CLOSE
1. LCD-monitor/DVD-afspiller
Antal: 1
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
POWER
EJECT
MODE
PAUSE
MENU
NAVI
PLAY
DISP
RETURN
TER
DVD
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
NAVIGATION
PWR
STOP
TRACK / SEARCH
DVD MENU
EN
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
DISC/FOLDER
2. Fjernbetjening
(YEFX9995413)
Antal: 1
VOL
7
8
ASPECT
A
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
CAR AV
3. Litiumbatteri (CR2025)
Antal: 1
4. Aftørringsklud
(YEFX9991793)
Antal: 1
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
5. Brugsvejledning
(YEFM285662)
Antal: 1
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Dansk
¡Temperaturområde for opbevaring: – 20 °C til 80 °C
Hvis den flydende krystalskærm bliver for varm eller for
kold, vil der foregå kemiske ændinger inde i den flydende krystalskærm, som kan være årsag til fejfunktion.
¡Udsæt ikke den flydende krystalskærm for kraftige stød.
¡Når det er meget koldt eller varmt, er det ikke sikkert, at
billedet fremstår tydeligt eller det kan bevæge sig langsomt. Desuden kan billedets bevægelse tilsyneladende
være usynkroniseret. Men billedkvaliteten forringes ikke.
¡Temperaturområde ved brug: 0 °C til 40 °C
Der kan være røde punkter, blå punkter og grønne punkter på skærmens overflade. Dette er karakteristisk for
flydende krystalskærme og udgør ikke noget problem.
Den flydende krystalskærm er konstrueret med anvendelse af teknologi med meget høj præcision og har
mindst 99,99% effektive billedpixler.Vær opmærksom
på, at på 0,01% af skærmen kan der mangle pixler eller
der kan være pixler, som lyser konstant.
¡For at beskytte den flydende krystalskærm, må den ikke
udsættes for direkte sollys, mens apparatet anvendes.
¡Pludselige ændringer i temperaturen i bilen, som for
eksempel dem, der opstår umiddelbart efter at der er
tændt for bilens luftkonditioneringsanlæg eller varmeapparat, kan være årsag til, at der opstå kondens. Som en
følge heraf vil skærmen ikke fungerer som den skal.
Anvend ikke apparatet, hvis disse symptomer kan registreres, men lad det stå i omkring en time og fortsæt
derefter eller begynd at anvende apparatet.
4
6. Installationsanvisninger
(YEFM293938)
Antal: 1
7. Garantibevis
Antal: 1
8. Installationsdele (skruer, ledninger
etc.)
(a Installationsanvisninger)
Bemærk:
¡Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden
forudgående varsel grundet forbedringer.
CQ-VD7001N
439
Egenskaber
Dansk
Opgradering af systemet
■ 5.1-kanals surroundsystem
In-dash DVD-receiver med motordrevet 7 tommers
LCD touch-skærm
Dette apparat er udstyret med en indbygget 4-kanals
forstærker. Fremgangsmåden for forberedelse af et 5.1kanals surroundsystem til afspilning af DVD-software på
en måde, som skaber en “du er her” fornemmelse, er
beskrevet herunder.
CQ-VD7001N
Centerhøjttaler:
EAB-CF2
Panasonic
Effektforstærker
Bemærk:
¡Selv hvis du anvender apparatet uden at installere en
centerhøjttaler, surroundhøjttalere eller en subwoofer,
er det stadig nødvendigt at udføre højttalerindstillingerne for at lydbalancen kan reguleres.
TILT
O/C
CQ-VD7001U
ENTER
Fronthøjttalere:
CJ-DVD177N
Surroundhøjttalere:
CJ-SS162N
5
Subwoofer:
CJ-HD303N
Effektforstærker
■ Avanceret system
Dette apparat kan anvendes i kombination med andre
apparater som vist til højre. Vi henviser til brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater angående yderligere
detaljer.
Forberedelse:
Dette apparats indgangs/udgangssignal bør være det
samme som indgangs/udgangssignalet for de apparater,
som skal tilsluttes. Hvis dette ikke er tilfældet, vil billedet
blive uklart.
Panasonic
TILT
ENTER
A Bagmonitor
CQ-VD7001N
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Panasonic
DV2300
ROUTE CALCULATION
•BORDERLESS RECEIVER
GPS
•ALL IN VIEW
SENSOR
•GYROSCOPE
OUTPUT:
Udfør TV TYPE (fjernsynstype).
(a side 481, standard PAL )
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Panasonic
Videokamera (ekstraudstyr):
(aInstallationsanvisninger)
Videobåndoptager (ekstraudstyr):
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
Panasonic
(aInstallationsanvisninger)
Bagkamera (ekstraudstyr):
(aInstallationsanvisninger)
440
CQ-VD7001N
VM1500
B Bilnavigationssystem
C CD-skifter eller
DVD-skifter
INPUT:
Udfør PAL/NTSC SELECT (valg af PAL/NTSC).
(a side 483, standard PAL )
Andre muligheder
O/C
CQ-VD7001U
DV2300
ROUTE CALCULATION
•BORDERLESS RECEIVER
GPS
•ALL IN VIEW
SENSOR
•GYROSCOPE
VM1500
A Bagmonitor:
dvs. CY-VM1500EX (ekstraudstyr)
(aInstallationsanvisninger)
B Bilnavigationssystem:
CN-DV2300N (ekstraudstyr)
(aInstallationsanvisninger)
C CD-skifter:
CX-DP880N (ekstraudstyr)
(aInstallationsanvisninger)
DVD-skifter:
CX-DH801N (ekstraudstyr)
(aInstallationsanvisninger)
Indholdsfortegnelse
CQ-VD7001N
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise,
elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af
omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer,
som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har
skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil
give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget
den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det,
vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
■ Integration af monitor, FM/AM-radio,
■
DVD/Video CD-afspiller og CD/MP3/WMAafspiller.
Indbyggede AV-indgangs/udgangsklemmer
Alle klemmerne sidder nu på selve apparatet, hvilket
gør tilslutning og opsætning nemmere.
English
2
Deutsch
64
Français
126
Nederlands
188
Svenska
250
Italiano
312
Español
374
Dansk
436
■ Indbygget Dolby Digital-dekoder, DTSdekoder.
Der kan opnås et kraftigt 5.1 kanal-surroundsystem,
hvis man tilslutter en centerhøjttaler, en
effektforstærker og en subwoofer (ekstraudstyr).
■ Indbygget DSP
7-bånds grafisk equalizer. (a side 477)
■ GUI (Grafisk brugergrænseflade)
GUI giver forskellige indikeringer med farverige symboler, så en bedre visibilitet, og en større fornøjelse og
betjenbarhed opnås.
■ ID-kode
¢ Sikkerhedsinformation............... 436
¢ Angående anvendelsen.............................. 439
¢ Tilbehør........................................................ 439
¢ Egenskaber.................................................. 440
¢ Indholdsfortegnelse.................................... 441
¢ Forberedelse ............................... 442
¢ Kontrollernes navne og funktioner ........... 444
¢ Oversigt over anvendelse af berøringsskærm .... 448
4-cifret ID-kode giver øget sikkerhed.
■ CS Auto (Circle Surround Automotive)
Funktionen CS Auto gør det muligt at ændre bilens
interiør til et glimrende lydrum på et øjeblik. Hver
enkelt højttaler kan finindstilles. (a side 477)
*CS Auto, TruBass, FOCUS, SRS og
symbolet
er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
CS Auto-teknologi er indbygget på licens fra SRS
Labs, Inc.
Bemærk:
¡Hvis du aktiverer CS Auto, vil de følgende funktioner
automatisk blive sat ud af kraft:
GRAPHIC-EQ (grafisk equalizer), DOWN MIX (nedmiksning), MULTI-CH (flere kanaler), LPF/HPF
(lavpasfilter/højpasfilter).
■ Anvendelse af berøringsskærmen
Man behøver blot at berøre skærmen let, for at man
kan anvende næsten alle funktioner. Letanvendelige
menuer og ikoner lader dig “røre og vælge” det, du
ønsker, så du kan begynde at bruge dit system fra
allerførste dag. Det betyder også, at du kan koncentrere dig om kørslen, når du kører bil.
■ DVD-R, DVD-RW afspilning
¢ Generelt ....................................... 450
¢ Inden diskafspilning .................... 452
¢ Diskafspiller ................................. 454
¢ Angående MP3/WMA .................................. 458
¢ Radio............................................ 460
¢ RDS (Radio Data System) .......... 462
¢ Videobåndoptager ...................... 466
¢ AUX/Bilnavigationssystem ........ 467
¢ CD-skifterkontrol ........................ 468
¢ DVD-skifterkontrol...................... 469
¢ Indstillinger ................................. 472
¢ Fejlfinding ................................... 487
¢ Vedligeholdelse........................................... 492
¢ Angående disks .......................................... 493
¢ Sprogkodeliste ............................................ 494
¢ Definition af termer ..................................... 495
¢ Tekniske specifikationer ............................ 496
(a side 452, 493 angående detaljer)
CQ-VD7001N
441
Forberedelse
Indstillinger
ACC-valg
¡Udfør
ACC SELECT
ID-kode ( ID CODE
Ur ( CLOCK )
(ACC-indstilling). (a side 476)
) (a side 475)
Ur (a side 474)
Skærm ( DIMMER / PICTURE )
Lysdæmper/Kontrast/Lys/Farve/Farvetone (a side 476)
Dansk
Monitorvinkel (
DISPLAY UNIT
Fjernbetjeningen
Isætning af batterier i fjernbetjeningen (Isætning/udskiftning af batteriet)
q Fjern batteriholderen med fjernbetjeningen anbragt på
en plan overflade.
q Stik din tommelfinger ind i rillen og tryk holderen i
pilens retning, og gør samtidigt følgende.
w Træk den ud i pilens retning ved hjælp af et solidt,
spidst instrument.
)
Solidt spidst objekt
Hæld (a side 474)
DVD
Sprog ( LANGUAGE ) (a side 480)
Formatforhold ( DISPLAY ) (a side 481)
w
7
Det kan være nødvendigt at indstille følgende, afhængigt af
de apparater, som skal tilsluttes.
PAL/NTSC
¡Udfør
TV TYPE
(fjernsynstype) (a page 481) og
(valg af PAL/NTSC) (a page 483).
Bagside
q
w Anbring batteriet i hylsteret med (+) siden opad.
e Sæt hylsteret tilbage på plads.
PAL/NTSC SELECT
Litiumbatteri
(CR2025, medfølger)
Bagmonitor
¡Udfør REAR MONITOR (opsætning af bagmonitor).
(a side 483)
Bagkamera
w
e
Batterihylster
¡Udfør CAMERA (opsætning af bagkamera).
(a side 482)
Advarsel
Subwoofer
¡Udfør
(højttaleropsætning) (a side 478) og
(højttalerniveau). (a side 479)
SP SETUP
SP LEVEL
Andre højttalere
¡Udfør
SP SETUP
(højttaleropsætning). (a side 478)
VTR/AUX (videokamera, videobåndoptager etc.)
¡Reguler MODE LEVEL (VTR/AUX-indgangsniveau).
(a side 479)
Advarsel
¡Når du slutter eksterne apparater til videoindgangsklemmen (VTR), skal du sørge for at tilslutte sidebremse-tilslutningsledningen
(aInstallationsanvisninger).
442
CQ-VD7001N
¡Hold batterierne og isoleringsfilmen udenfor børns
rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvos et barn er
kommet til at sluge et batteri.
Forsigtig
¡Et udtjent batteri skal straks tages ud og bortskaffes på
forskriftsmæssig vis.
¡Et batteri må ikke skilles ad, opvarmes eller kortsluttes.
Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
¡Følg de lokale regler, når udtjente batterier bortskaffes.
¡Forkert anvendelse af et batteri kan medføre
overophedning, eksplosion eller antændelse med personskade eller brand til følge.
Bemærk:
¡Batteri-information:
Batteritype: Panasonic-lithiumbatteri (CR2025)
Batterilevetid: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse
(ved rumtemperatur)
Symboler, der anvendes i denne brugsvejledning
Piktogrammer
Du kan udføre udføre nogle af betjeningerne af dette apparat med en eller flere metoder med berøringsskærmen eller fjernbetjeningen. I denne brugsvejledning forklares sådanne betjeninger i tabel-form som beskrevet herunder. Vi henviser til det
følgende angående de piktogrammer, som findes i den øverste del af hver tabel.
q
w
e
r
q Kompatible disktyper
Disk, som er kompatible med objektoperationen.
w Betjening på berøringsskærmen
Dette er betjeningen med
berøringsskærmen til udførelse af objektoperationen. Hvis operationen ikke kan
udføres med berøringsskærmen, vil “––”
blive vist.
Dansk
Objektoperation
8
e Betjening med fjernbetjeningen
Dette er betjeningen med fjernbetjeningen
til udførelse af objektoperationen.
Hvis operationen ikke kan udføres med
fjernbetjeningen, vil “––” blive vist.
r Betjening på apparatet
Dette er betjeningen med apparatet til
udførelse af objektoperationen. Hvis operationen ikke kan udføres med apparatet,
vil “––” blive vist.
Diskmærker
De følgende piktogrammer anvendes til beskrivelse af diskbetjening. (a side 453-457, 468-471)
DVD : DVD
VCD : VCD (Video CD)
CD
: CD
MP3 : CD-R/RW’er, som indeholder MP3-filer
WMA : CD-R/RW’er, som indeholder WMA-filer
CQ-VD7001N
443
Kontrollernes navne og funktioner
!0 [TILT]
o [O/C] (OPEN/CLOSE)
DVD-afspiller
(Display hævet)
TILT
OPEN / CLOSE
q [ASP] (ASPECT)
(P•MODE)
Fjernbetjeningssensor
Dansk
Disksprække
w [VOL]
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
9
MUTE
e [MUTE]
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
EJECT
i [}] [{] (DISC)
[] ] [[ ] (TUNE/
TRACK)
[ENTER]
u [u] (EJECT)
r [MODE] (POWER)
t [TA] y [NAVI] (NAVIGATION)
DVD-afspiller
Lysdæmpersensor (a
(Display lukket)
DIMMER
, side 476)
!0 [TILT]
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
q [ASP] (ASPECT)
(P•MODE)
TILT
P·MODE
O/C
o [O/C] (OPEN/CLOSE)
CQ-VD7001N
VOL
MUTE
POWER
MODE
TA
q [ASP]
(ASPECT)
(P•MODE)
¡Vælger formatforholdet. (a side 485)
¡Aktiverer/deaktiverer privat-indstillingen.
(a side 486)
w [VOL]
¡Regulerer lydstyrken.
(a side 451)
e [MUTE]
¡Afbryder lyden midlertidigt.
(a side 451)
r [MODE]
(POWER)
¡Tænder/slukker for apparatet. (a side 450)
¡Skifter funktioner, som for eksempel lyd og
billede. (a side 450)
t [TA]
¡Ind- og udkobler TA-indstilling. (a side 463)
¡Få navigationsskærmen frem på displayet.
y [NAVI]
(a side 467)
(NAVIGATION)
u [u] (EJECT) ¡Udstøder/isætter en disk. (a side 453)
Bemærk:
¡En disk er i sprækken, når denne lyser blåt.
(a side 453)
444
CQ-VD7001N
NAVIGATION
NAVI
EJECT
i [}] [{]
(DISC)
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
¡Vælger en mappe eller en disk. (a side 455,
468, 469, 470)
¡Vælger (vertikalt) eller indstiller en operation
eller en post.
[]] [[]
(TUNE/TRACK)
¡Vælger eller søger efter et spor, en fil eller
station. (a side 455, 460, 468, 470)
¡Vælger (horisontalt) eller indstiller en operation eller en post.
[ENTER]
¡Åbner/lukker monitoren. (a side 460).
¡Søger efter radiostationer og gemmer dem
automatisk i hukommelsen som faste stationer. (a side 461)
¡Bestemmer en operation eller en post.
¡Åbner/lukker monitoren. (a side 450)
o [O/C]
(OPEN/CLOSE)
!0 [TILT]
¡Indstiller monitorpositionen.
(a side 451, 474)
¡Vipper skærmen fremad midlertidigt.
(a side 451)
Fjernbetjeningen- Generelt
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på displayet og anvend den.
(a foregående side).
t [MENU]
q [MODE]
POWER
w [PWR] (POWER)
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
y [NAVI] (NAVIGATION)
DISP
u [DISP]
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
i [}] [{]
[]] [[]
[ENTER]
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dansk
RETURN
DVD
EN
DVD MENU
TER
TRACK / SEARCH
DISC/FOLDER
e [A] (ASPECT) (P•MODE)
ASPECT
A
10
VOL
o [}] [{] (VOL)
MUTE
!0 [MUTE]
SCROLL
0
SCRL
P-MODE
r [0] – [9]
CAR AV
i [}] [{]
q [MODE]
¡Tænder/slukker for apparatet (a side 450)
¡Skifter funktion som for eksempel lyd og
billede. (a side 450)
w [PWR]
(POWER)
¡Tænder/slukker for apparatet. (a side 450)
[]] [[]
e [A]
(ASPECT)
(P•MODE)
¡Vælger formatforholdet. (a side 485)
¡Aktiverer/deaktiverer privat-indstillingen.
(a side 486)
¡Vælger eller søger efter en frekvens eller en
kanal. (a side 460)
¡Vælger (horisontalt) eller indstiller en operation eller en post.
[ENTER]
r [0] til [9]
¡Indstiller ID-koden. (a side 475)
t [MENU]
¡Viser menuskærmen. (a side 449, 472)
¡Vælger et bånd. (a side 460)
¡Søger efter radiostationer og gemmer dem i
hukommelsen som faste stationer.
(a side 461)
¡Bestemmer en operation eller en post.
¡Få navigationsskærmen frem på displayet.
y [NAVI]
(a side 467)
(NAVIGATION)
u [DISP]
¡Ændrer displayet.
¡Vælger (vertikalt) eller indstiller en operation
eller en post.
o [}] [{]
(VOL)
¡Regulerer lydstyrken. (a side 451)
!0 [MUTE]
¡Afskærer lyden midlertidigt. (a side 451)
CQ-VD7001N
445
Kontrollernes navne og funktioner (fortsættes)
Fjernbetjening- Disk-afspiller
Videoer (DVD, Video CD, DVD-afspiller)
u [MODE]
q
[■] (STOP)
[❚❚] (PAUSE)
POWER
[B] (PLAY)
[s] [d]
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
y
RETURN
DVD
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
[RET] (RETURN)
TITLE
[DVD] (DVD MENU)
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
t [REP] (REPEAT)
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
e
[SUB] (SUBTITLE)
4
5
6
[ANGLE]
7
8
9
[TITLE] (TITLE/CHAPTER)
[}] [{] []] [[]
[ENTER]
EN
DVD MENU
TER
TRACK / SEARCH
w
Dansk
MODE
DISP
(TRACK/SEARCH)
11
NAVIGATION
PWR
DISC/FOLDER
VOL
ASPECT
[AUDIO] (ST/MONO)
A
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
r [0] til [9]
q [■] (STOP)
¡Stopper afspilningen.
(a side 455, 469)
CAR AV
[❚❚] (PAUSE) ¡Pause (a side 455, 469)
[B] (PLAY) ¡Afspilning (a side 455, 469)
[s] [d] ¡Går til begyndelsen. (a side 455, 469)
(TRACK/SEARCH) ¡Hurtigt frem/hurtigt tilbage.
(a side 455, 469)
¡Langsom afspilning ([d]).
(a side 455, 470)
w [RET]
(RETURN)
¡Går tilbage til det foregående display. (a side 456, 470)
¡Indtaster nummeret igen.
(a side 456, 470)
¡Viser video CD-menuen.
(a side 456, 470)
[DVD]
¡Viser DVD/titel-menuen.
(DVD MENU) (Operationerne barierer, alt efter
mediaen) (a side 456, 470)
[TITLE]
¡Vælger titlen/kapitlet. (a side 456,
(TITLE/
470) [gælder kun DVD]
CHAPTER)
¡Ændring af undertekstsproget.
e [SUB]
(SUB TITLE) (a side 457, 471) [gælder kun
DVD]
[ANGLE]
446
CQ-VD7001N
¡Ændring af vinklen. (a side 457,
471) [gælder kun DVD]
[AUDIO]
¡Ændring af lydsproget. (a side
(ST/MONO)
457, 471) [gælder kun DVD]
¡Skifter mellem stereo og monofonisk
lyd. (a side 457, 471) [gælder kun
Video CD]
r [0] til [9]
¡Vælger en post på menuen.
(a side 456, 470)
¡Vælger en titel eller et kapitel.
(a side 456, 470)
t [REP]
¡Gentager en afspilning.
(a side 455, 469)
y [}] [{]
[]] [[]
¡Vælger en operation eller en post.
[ENTER]
u [MODE]
¡Bestemmer en operation eller en
post.
¡Skifter funktion som for eksempel
lyd og billede.
(a side 450, 454, 469)
Fjernbetjening- Disk-afspiller
Lyd (CD, MP3/WMA, CD-skifter/DVD-afspiller)
y
[MODE]
POWER
[B] (PLAY)
[s] [d]
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
t
DISP
[]] [[]
RETURN
DVD
RET
EN
DVD MENU
TER
TRACK / SEARCH
(TRACK/SEARCH)
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
DISC/FOLDER
7
8
A
SCRL
12
e
[}] [{] (DISC/FOLDER)
9
SCROLL
0
[SCAN]
[REP] (REPEAT)
VOL
ASPECT
r
[RAND] (RANDOM)
Dansk
q
[■] (STOP)
[❚❚] (PAUSE)
MUTE
P-MODE
w
[SCRL]
(SCROLL)
CAR AV
q [■] (STOP) ¡Stopper afspilning. (a side 455, 469)
[❚❚] (PAUSE) ¡Pause (a side 455, 469)
[B] (PLAY)
¡Afspilning (a side 455, 469)
[s] [d]
(TRACK/
SEARCH)
¡Går til begyndelsen. (a side 455,
468, 469)
¡Hurtigt frem/hurtigt tilbage.
(a side 455, 468, 469)
w [SCRL]
(SCROLL)
¡Viser titlen en gang som rulletekst.
(a side 455)
e [}] [{]
(DISC/
FOLDER)
¡Vælger en mappe. (a side 455,
469)
¡Vælger en disk. (a side 468, 470)
[gælder kun CD-skifter/DVDskifter]
r [RAND]
(RANDOM)
¡Afspilning i tilfældig rækkefølge.
(a side 455, 468, 470)
[REP]
¡Gentager en afspilning.
(a side 455, 468, 470)
[SCAN]
¡Søgeafspilning.
(a side 455, 468, 470)
t []] [[]
¡Vælger et spor eller en fil. (a side
455, 468, 469)
¡Hurtigt frem/hurtigt tilbage. (a side
455, 468, 469)
y [MODE]
¡Skifter funktioner som for eksempel
lyd og billede.
(a side 450, 454, 468, 469)
CQ-VD7001N
447
Oversigt over anvendelse af berøringsskærm
❒ Angående berøringsskærmen
Inden brugen
¡Rengør berøringsskærmens overflade. (a side 492)
Anvendelse
¡Brug kun fingrene til at berøre skærmen.
¡Tryk ikke for kraftigt på berøringsskærmen.
¡Vær påpasselig med ikke at ridse skærmen med fingerneglene elller andre hårde objekter.
¡Anvend ikke en pen eller et andet skarpt instrument til
at berøre skærmen.
¡Udsæt ikke frontpanelet for stød.
a Forsømmelse af at overholde ovenstående kan
bevirke, at berøringsskærmens glasoverflade går i
stykker.
Dansk
Betjeningsskærmens tilstand
Bemærk:
¡Visning af indhold og positioner kan være forskellige fra funktion til funktion. Vi henviser til beskrivelsen af hver enkelt
funktion angående detaljer.
Funktionsknap
Viser skærmen til valg af funktioner (a næste side).
Information om hver funktion
Forløbet spilletid, titel etc.
13
Menuknap (a næste side)
Forbudt
Indtastning er ikke muligt, fordi brugeren
har forsøgt at udføre en betjening, som
ikke er understøttet.
Supplerende information
Kildetype, forskellige indstillinger etc.
Betjeningsknapper
Eksempel: DVD-funktion
Visning af den skjulte del af skærmen.
Nogle poster har kontinuerlige dele. De kontinuerlige
dele kan ses, hvis du trykker på , ,
eller
.
DVD-funktion
Lydmenu
448
CQ-VD7001N
Brugbare berøringsknapper kommer frem.
Hvordan man skifter til den ønskede skærm
For at tænde for betjeningsskærmen, skal man berøre midten af berøringsskærmen eller trykke på [DISP] på fjernbetjeningen. (Gælder kun Video-funktion)
Standardskærm
Betjeningsskærm
/
Berøring/tryk på
[DISP]:
går tilbage til
standardskærmen.
/
Berøring/tryk på
går tilbage til
betjeningsskærmen.
Eksempel: Radiofunktion
Funktionsknap
Menuknap
Berør for “Skærm til
funktionsvalg”
Berør for
“Menuskærm”.
Dansk
[DISP]:
14
Skærm til funktionsvalg
Menuskærm
Menuskærmen kommer frem. Vælg den ønskede indstilling.
Skærmen til funktionsvalg kommer frem.
Berøringsfunktionsknap
Berør
for at afslutte.
Menuindstilling, (a side 472)
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
Disk-afspiller
Radio/RDS
/ [DISP].
berøring/tryk på
d
/ [DISP].
CD-skifter, DVD-skifter
VTR
berøring/tryk på
d
/ [DISP].
berøring/tryk på
d
/ [DISP].
d
berøring/tryk på
d
(DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
(a side 460-465)
(a side 454-457)
Bemærk:
¡CD-skifter- og DVD-skifter-funktion kan kun vælges, når en
CD-skifter og en DVD-skifter er tilsluttet. (AUX-funktionen
vælges, hvis der ikke er tilsluttet nogen CD-skifter, DVDskifter).
(a side 466)
(a side 468-471)
¡Hvis der ikke er tilsluttet nogen eksterne videokilder, kan
VTR/AUX-funktionen indstilles til overspring. (a side 482)
¡Vi henviser til beskrivelsen af hver funktion angående,
hvordan man anvender betjeningsskærmen.
CQ-VD7001N
449
Generelt
[VOL]
[TILT]
[O/C] (OPEN/CLOSE)
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
TILT
P·MODE
O/C
CQ-VD7001N
VOL
MUTE
[MUTE]
POWER
MODE
NAVIGATION
NAVI
TA
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
EJECT
[MODE] (POWER)
[] ] [[ ]
Dansk
Fjernbetjeningssensor
Forberedelse: Drej bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.
Generel anvendelse
Betjeninger
15
Strøm
Strøm
–
TIL (ON) :
[MODE]
END
–
FRA (OFF) :
Åbning/lukning af
display
[MODE]
eller
[PWR]
–
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Bemærk:
¡Du kan ikke tænde for apparatet via fjernbetjeningen, hvis OFF er valgt.
(a ACC SELECT , side 476)
[MODE]
[MODE]
eller
[PWR]
¡Hold indtrykket i mere end 2 sekunder.
[O/C]
¡Tryk en gang for at åbne. Tryk igen for
(OPEN/CLOSE)
at lukke.
–
Bemærk:
¡Når displayet åbnes eller lukkes, vil et højt bip lyde tre gange.
¡Hvis displayet stopper halvvejs, skal trykke på [O/C] (OPEN/CLOSE) igen for at trække det helt ind.
¡Åbning/lukning af displayet kan udføres, når der er slukket for apparatet ( ACC ON ).
Funktionsvalg
(a side 449) [MODE]
[MODE]
RADIO (MB/LB/FM)
(a side 460)
DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/WMA)
(a side 454)
VTR
(a side 466)
CH-C (CD-skifterkontrol)*1
eller
CH-C (DVD-skifterkontrol)*1
eller
AUX*2
(a side 468)
(a side 469)
(a side 467)
*1 CD-skifter og DVD-skifter kan ikke tilsluttes samtidigt.
*2 AUX kommer frem, hvis der ikke er nogen tilslutning til DIN-stikket.
…… Berør/hold indtrykket i mere end 2 sekunder
450
CQ-VD7001N
[PWR]
(POWER)
[MODE]
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
TRACK / SEARCH
RETURN
TER
DVD
RET
[]] [[]
EN
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
7
8
DISC/FOLDER
6
VOL
ASPECT
A
9
[}] [{]
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
[MUTE]
Dansk
CAR AV
Generel anvendelse (fortsættes)
Betjeninger
16
Lydstyrke
Bemærk:
¡Lydniveauet for
hver kilde gemmes i
hukommelsen.
Lydafskæring
(mute)
Hældningsvinkel
–
q [}]
w [{]
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
w
q
q Op
w Ned
Indstillingsområde: – 82 dB til 0 dB, standard: – 40 dB
–
[MUTE]
[MUTE]
–
–
[TILT]
–
[]] eller [[]
[]] eller [[]
Afbryder lyden.
Tryk igen for at annullere.
q Hold indtrykket i mere end 2 sekunder.
w Tryk for at indstille. Opsætningen er den samme
som fra MENU. Vi henviser til DISPLAY UNIT
(displayenhed) angående detaljer. (a side 474)
Advarsel
¡Rør ikke ved apparatet, mens displayet er i bevægelse. Hvis du stikker hænder, fingre eller
fremmedgenstande ind i apparatet, kan resultatet blive tilskadekomst og skade på apparatet.
Bemærk:
¡Vertikal vinkel (TILT) gemmes i hukommelsen, så når displayet trækkes ud næste gang,
vil det automatisk blive indstillet til den tidligere indstillede vinkel.
¡Indstil også lysstyrken, når du har indstillet vinklen. (a side 476)
¡Bilmodellen og installationsforholdene kan begrænse indstillingen af monitorens vinkel.
Midlertidlig
sænkning af
displayet
–
–
[TILT]
Tryk igen for at hæve displayet.
Bemærk:
¡Selv når der er slukket for apparatet, kan du sænke displayet midlertidigt.
Forsigtig
¡Undgå at udsætte monitoren for fysiske stød.
¡Anbring ikke nogen genstande oven på displayet og lad være med at anvende magt,
når du bruger det.
¡Anvend ikke magt, når du flytter displayet.
¡Monitorens bevægelsesområde kan være begrænset af biltypen, det sted, hvor monitoren er monteret etc.
CQ-VD7001N
451
Inden diskafspilning
Disks, som kan afspilles
❒ Disktype
DISC
VCD
(Video CD)
DVD
CD
Mærke/
logo
TEXT
Dansk
Diskstørrelse
17
: Antal undertekstsprog
¡ 2
: Antal lydspor
¡
: Antal vinkler
3
Tallene angiver antallet af sprog, spor, vinkler etc.,
som er optaget på disken.
Skærmstørrelse (H: V-formatforhold).
LPCM,
MPEG1
LPCM
LPCM
(CD-DA), (CD-DA),
dts
MP3/WMA
2
ALL
❒ Angående DVD-R, DVD-RW
¡Det er kun muligt at afspille video-formaterede disks.
Disks i videooptageformatet (VR) kan ikke afspilles.
¡Disks, der ikke er finaliserede, kan ikke afspilles.
¡Nogle disks kan ikke afspilles på grund af selve disken,
anordningen, drevet og softwaren, som anvendes til
diskoptagelse.
❒ Disks, som ikke understøttes
De følgende disks kan ikke afspilles på dette apparat.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-RAM
¡DVD+R
¡DVD+RW
¡SVCD
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (undtagen MP3/WMA)
¡CD-RW (undtagen MP3/WMA og CD-DA)
¡CD-R (undtagen MP3/WMA og CD-DA)
¡SACD
¡Foto-CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (undtagen CD-DA)
¡Divx videodisks
¡CD-EXTRA (kun lydafspilning mulig)
¡DVD’er med et andet regionsnummer end “2” eller “ALL”.
¡Afspilning af en foto-CD i dette apparat kan
ødelægge den data, som er optaget på disken.
CQ-VD7001N
2
ReWritable
Bemærk:
¡Vedrørende CD-R/RW og DVD-R/RW henviser vi til
“Angående CD-R/RW, DVD-R/RW”. (a side 493)
¡Visse kopispærrede musik-CD’er kan ikke afspilles.
¡Selv hvis du afspiller en dts-DVD eller en dts-CD, kan den
analoge lyd ikke gengives. (Kun digital lyd frembringes)
452
(Eksempler på sådanne symboler inkluderer)
¡
PAL
LPCM,
MPEG1,
Lydformat MPEG2,
dts, Dolby
Digital
❒ Symboler på diskhylsteret
Recordable
12 cm
Videoformat
Regionsnr.
CD-R/RW
¡
4:3
: 4:3 standardstørrelse
¡
LB
: Letterbox (a side 481)
¡ 16:9 bredformat-størrelse
16:9 LB
16:9 PS
: Afspilning i letterbox-format på en standardskærm (4:3).
: Afspilning i PAN & SCAN (pan og scan)
(a side 481) format på en standardskærm (4:3).
Bemærk:
¡Størrelsen af det billede, som vises på skærmen,
afhænger af skærmfunktionen (“Formatforhold”
a side 481) og af skærmstørrelsen for indholdet af
disken.
❒ Regionsstyringsinformation
Dette produkt er designet og konstrueret til at
modsvare den regionsstyringsinformation, som er
optaget på en DVD-disk. Hvis det på DVD-disken
beskrevne regionsnummer ikke svarer til regionsnummeret på dette produkt, vil det ikke være muligt at
afspille disken.
Regionsnummeret for dette produkt er “2” og
“ALL”.
Eksempel:
2
1 2
4 6
ALL
Isætning/udtagning af en disk
■ Når der er en disk i afspilleren...
TILT
OPEN / CLOSE
Trykt side
OPEN / CLOSE
CQ-VD7001N
TILT
O/C
Dansk
ASPECT
ASP
TEXT
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
Forsigtig
MUTE
¡Tryk aldrig hårdt ned på disken, når den sættes i eller
kommer ud, da den i så fald kan blive ridset.
Disk-isætning
DVD VCD CD MP3 WMA
¡Den funktion, som understøtter disken, vælges, hvoerefter afspilningen begynder.
DVD VCD CD MP3 WMA
CH-C
¡Lydformatet identificeres automatisk.
(a side 452)
¡Se “Valg af kapitel/titel” på side 456, når
menuskærmen kommer frem.
Når der er en disk i afspilleren, skal du skifte til diskafspillerfunktion (CD, MP3, WMA, DVD eller VCD (Video
CD)), hvorefter afspilningen begynder.
Bemærk:
¡Sæt ikke en disk i, når knappen til diskudkast
lyser, da der allerede er sat en disk i.
¡Apparatet tænder automatisk, når der sættes en disk i.
¡Det er muligt at afspille en disk, selv om monitoren er
lukket.
DVD VCD CD MP3 WMA
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
[u] (EJECT)
lyser.
Sæt ikke en disk i, når knappen til diskudkast
lyser, da der allerede er sat en disk i.
CH-C
Diskudtagning
DVD VCD CD MP3 WMA
18
CH-C
Tryk på [u] for at stoppe afspilningen og tage disken ud.
(Tryk på [u] igen for at sætte disken i igen).
Bemærk:
¡Hvis du lader en disk sidde i sprækken i mere end 30
sekunder, efter at den er kommet ud, vil disken automatisk blive genindsat, efter at et højt bip har lydt tre gange.
DVD VCD CD MP3 WMA
CH-C
¡På grund af begrænsningerne af visse disks, er det
ikke sikkert, at visse DVD- og VCD- (Video CD) disks
fungerer som beskrevet i denne brugsvejledning. Vi
henviser til diskhylsteret angående yderligere detaljer.
¡Dette apparat understøtter ikke DVD- og VCD- (Video
CD) karaokefunktioner.
CH-C
¡Lyden kan blive afbrudt kortvarigt, mens lydformatet
identificeres.
Forsigtig
¡Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
¡Stik ikke fremmedgenstande ind i disksprækken.
CQ-VD7001N
453
Diskafspiller
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
[MODE]
CQ-VD7001U
VOL
NAVIGATION
NAVI
EJECT
[MODE]
[]] [[] [}] [{]
For at tænde for betjeningsskærmen, skal man berøre
midten af berøringsskærmen eller trykke på [DISP] på
fjernbetjeningen. (Gælder kun Video-funktion)
POWER
[3] [y] [5]
[s] [d]
MODE
MENU
PAUSE
PLAY
NAVI
[DISP]
DISP
TRACK / SEARCH
DVD MENU
DVD
RETURN
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
[RAND]
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
[SCAN]
[REP]
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
DISC/FOLDER
[}] [{]
VOL
Valg af diskfunktion (DVD)
7
8
ASPECT
A
q Berør “Funktionsknap”. (a side 449)
(DVD) på skærmen til
w Berør
funktionsvalg.
Tryk på [MODE] for at skifte til den ønskede
funktion.
Dansk
NAVIGATION
PWR
STOP
TER
TA
EN
POWER
MODE
MUTE
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
9
SCROLL
0
SCRL
[0] – [9]
MUTE
P-MODE
[SCRL]
CAR AV
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Videofunktion
19
VCD (Video CD) funktionsdisplay
Funktionsknap
Spilletid
DVD-funktionsdisplay
Funktionsknap
Betjeningsknapper
Spilletid
Betjeningsknapper
Lydfunktion
❒ Valg af mappe/fil/spor
MP3/WMA-funktionsdisplay
Funktionsknap
(Eksempel: MP3-funktion)
Spilletid
: Mappe
: MP3/WMA-fil
Rulning af
titel/tekst
Betjeningsknapper
Valg af mappe
CD-funktionsdisplay
Funktionsknap
Valgt spor
Betjeningsknapper
454
CQ-VD7001N
Spilletid
Rulning af titel/tekst
q Berør
(mappenavn) for at
vælge en mappe.
,
: ruller fil-listen op/ned med 1
side.
,
: ruller fil-listen op/ned med 1
linje.
w Berør
(filnavn) for at afspille.
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
q Tryk på []], [[], [}] eller [{], for at
vælge en mappe.
[]] [[]: flytning mellem forskellige træniveauer
[}] [{]: flytning i det samme træ
w Tryk på [ENTER].
Bemærk:
¡Det er ikke muligt at vise hele træ- og fil-listen i en
mappe.
¡Det viste indhold på berøringsskærmen varierer, alt efter
forholdene.
compatibili
Discos
compatibles
Almindelige betjeninger
Betjeninger
Valg af spor/fil
Kompatible
disks
DVD VCD
[d]
CD
[s]
MP3 WMA
DVD
Hurtigt frem/
hurtigt tilbage
DVD VCD
CD
MP3 WMA
DVD VCD
Valg af mappe
MP3 WMA
Titelrulning
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
[[]
Næste spor/fil
[]]
Begyndelsen af det aktuelle spor/fil
Foregående spor/fil (Berør/tryk to gange).
Bemærk:
¡Når man afspiller en DVD, er der tilfælde, hvor det ikke er muligt at gå tilbage
til begyndelsen af et kapitel, som spænder over 2 titler. (a side 495)
Hurtigt frem
Slip for at fortsætte afspilningen.
Hurtigt tilbage
[]]
[s]
Slip for at fortsætte afspilningen.
Hastigheden skifter, hvis knappen holdes nede som vist herunder.
Almindelig hastighed /1,5 gange (DVD) /10 gange (DVD) /20 gange
Berør den
ønskede
mappe
CD MP3 WMA
[d]
[[]
[}]
[}]
Næste mappe
[{]
[{]
Foregående mappe
[SCRL]
–
Viser titlen en gang som rulletekst
[3]
–
Berør/tryk på
afspilningen.
[y]
–
Berør/tryk igen eller berør/tryk på
/[5] for at fortsætte afspilningen.
[d]
[[]
Dansk
Betjeninger
20
DVD VCD
Stop
CD
/ [5] for at fortsætte
MP3 WMA
DVD VCD
Pause
CD
MP3 WMA
Langsom afspilning
DVD VCD
¡Berør/tryk og hold inde i pause-indstilling.
Afspilning sker med omkring 1/3 af den
normale hastighed.
Berør/tryk
/ [5] for at fortsætte den
normale afspilning.
Bemærk:
¡Langsom baglæns afspilning er ikke muligt.
Gentaget afspilning
DVD VCD
*
[REP]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
MP3 WMA
[REP]
–
Berør/tryk og hold inde i mere end 2
sekunder igen for at annullere.
CD
[SCAN]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
[RAND]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
[RAND]
–
Berør/tryk og hold inde igen for at
annullere.
CD
MP3 WMA
Gentaget afspilning
inden for den valgte
mappe
Søgeafspilning
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
Tilfældig afspilning
inden for den valgte
mappe
*
CD
*
MP3 WMA
MP3 WMA
*
…… Berør/tryk og hold inde.
* Symbolerne på berøringsskærmen skifter som indikering af den aktuelle funktion.
,
{F= FOLDER (mappe)}
CQ-VD7001N
455
Dischi
compatibili
Diskafspiller (fortsættes)
Discos
For at tænde for betjeningsskærmen,
skal man berøre midten af berøringsskærmen eller trykke på [DISP] på fjernbetjeningen.
compatibles
Valg af kapitel/titel
Betjeninger
Betjeninger
Kompatible
disks
Dansk
Visning af menuen og
valg af en post
21
*1 Angående VCD:
For VCD: Berør/tryk
/[RET] i stedet for
/[DVD].
eller
*1
d
DVD
VCD
*1
–*2
d
–*2
[DVD]
–
eller
[RET]*1
d
[]] [[] []] [[]
[}] [{] [}] [{]
d
d
[ENTER] [ENTER]
Berør taltasten for at
indtaste et tal direkte.
DVD
VTR
RADIO
CH-C
[RET]
–
[TITLE]
–
d
til
d
[0] til [9]
–
d
d
[ENTER]
–
Start af afspilning fra et
bestemt kapitel/en
bestemt titel
q Menuen kommer frem.
END
DVD
Bemærk:
¡Berør/tryk
d
w Vælg den ønskede post.
d
e Bestem indstillingen.
Går tilbage til det foregående display.
q Skifter frem og tilbage mellem “funktion
for indtastning af kapitelnummer” og
“funktion for indtastning af titelnummer”.
d
w Indtast det ønskede nummer.
d
–
e Afspilningen begynder.
/[RET] for fornyet valg under nummerindtastning.
Bemærk:
¡For VCD-funktion trykkes på nummertasten for at indtaste et nummer direkte.
¡Hvis der ikke udføres nogen betjening i 8 sekunder, efter at du har berørt [TITLE], vil betjeningsknapperne forsvinde.
¡Hvis titel/kapitelnummeret indtastes, og der ikke udføres nogen betjening i 2 sekunder, vil afspilningen begynde fra nummeret på den indtastede titel/det indtastede spor.
*2 Direkte betjening på skærmen (kun DVD)
Visse DVD’er gør det muligt at anvende DVD-menuen ved
berøring af skærmen. Hvis din objektknap i sådan et
tilfælde sidder for tæt på andre knapper, kan en del af
skærmen forstørres, således at du kan være sikker på, at
du kan trykke på knappen.
Visning af funktionsknap og menuknap
Tryk på
. Funktionsknappen og menuknappen kommer
frem.
Funktionsknap
(a side 449) Menuknap
(a side 449)
Bemærk:
¡Hvis den aktuelle disk ikke er parat til direkte betjening
på skærmen, skal du udføre betjeninger med knapperne
på fjernbetjeningen eller apparatet.
¡Direkte betjening på skærmen med DVD-menuen kan
ikke udføres i DVD-skifterfunktion.
456
CQ-VD7001N
Flytning af betjeningsknapperne (kun DVD)
Tryk på
, hvis betjeningsknapperne forstyrrer betjeningerne. Knapperne flyttes som vist herunder.
Disques
compatibles
DVD-funktionsdisplay
Geschikte
discs
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
[RET]
NAVI
[DISP]
DISP
DVD MENU
RETURN
DVD
RET
EN
[DVD]
TER
TRACK / SEARCH
TITLE/CHAPTER RANDOM
Kompatibla
skivor
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[]] [[] [}] [{]
[ENTER]
DISC/FOLDER
[AUDIO]
[ANGLE]
[SUB]
VOL
Dischi
compatibili
ASPECT
A
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
[TITLE]
Dansk
[0] – [9]
CAR AV
Discos
compatibles
Nyttige funktioner
Betjeninger
Betjeninger
22
Kompatible
disks
Undertekstsprog
[SUB]
–
¡Berør/tryk under afspilning.
END
DVD
Lydsprog
Det er muligt at skifte undertekstsprog under afspilning, hvis der er optaget
flere sprog på disken.
Bemærk:
¡Der kan være en kortvarig forsinkelse, inden underteksterne kommer frem.
DVD
VTR
RADIO
CH-C
[AUDIO]
DVD
Vinkel
Stereo- &
monofonisk lyd
–
¡Berør/tryk under afspilning.
For DVD’er, som indeholder scener, der er optaget samtidigt fra forskellige vinkler, kan den samme scene ses fra hver af disse vinkler under afspilning.
[AUDIO]
VCD
¡Berør/tryk under afspilning.
Det er muligt at skifte lydsprog under afspilning, hvis der er optaget flere lydsprog på disken.
[ANGLE]
DVD
–
–
Det er muligt at skifte lyden mellem stereolyd og monolyd (L eller R).
STEREO
d
MONO.L
d
MONO.R
: stereolyd
: den venstre kanallyd kommer fra både venstre og højre
højttaler.
: den højre kanallyd kommer fra både venstre og højre
højttaler.
Bemærk:
/[DISP] berøres/trykkes ind, vil betjeningsknapperne forsvinde.
¡Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i 10 sekunder eller
¡Det er ikke sikkert, at det er muligt at skifte sprog, med mindre apparatet er indstillet til DVD-menuen (a foregående side)
eller er i DVD-indstillinger. (a side 480)
¡Sproget i DVD-indstillingerne har forrang, når der tændes for apparatet eller disken sættes i.
¡Antallet af sprog og vinkler afhænger af disken. Nogle disks har kun et sprog/en vinkel eller har ingen sprog/ingen vinkler.
CQ-VD7001N
457
Angående MP3/WMA
Hvad er MP3/WMA?
Displayinformation
MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows Media Audio)
er kompressionsformater for digitallyd. Førstnævnte er udviklet
af MPEG (Motion Picture Experts Group) og sidstnævnte er
udviklet af Microsoft Corporation. Ved hjælp af disse
kompressionsformater kan man optage indholdet af omkring 10
musik-CD’er på en enkelt CD. (Dette tal refererer til data, som er
optaget på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastsat
bithastighed på 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz.)
Viste punkter
Bemærk:
¡ MP3/WMA-kodning og CD-skrive-softwareprogrammer følger
ikke med dette apparat.
Karakterer, der kan vises
Dansk
TM
23
Ting, man bør huske på, når man laver
MP3/WMA-filer
¡ MP3 (ID3 tag)
Album
Titel og kunstner
¡ WMA (WMA tag)
Albumnavn
Titel og kunstner
Sportitel
¡ MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer.
¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden
for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog kan
vises.
Generelt
ASCII-karaktersæt
¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man
ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (Variable Bit Rate)(variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi afspilningstiden ikke angives korrekt og fordi
der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. Vi henviser til anvisningerne i din egen
kodningssoftware og skrive-software angående detaljer.
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenstående symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _
`{|}~
MP3
¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “128 kbps or more”
og “fixed”.
WMA
¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “64 kbps or more” og
“fixed”.
¡ Sæt ikke kopispærren på WMA-filen til at gøre det muligt at
afspille.
Forsigtig
¡ Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af
MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare
frembringe støj fra højttaleren, men også
føre til høreskader.
458
¡ CD-TEXT
Disktitel
CQ-VD7001N
Bemærk:
¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er
kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive
korrekt vist.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive ændret
til en asterisk ( ).
¡Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8 (eksklusive filnavntilføjelsen).
*
Windows Media og Windowslogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Optagelse Recording
af MP3/WMA-filer
MP3/WMA files
på on
CD-media
a CD-media
¡ Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMA-filer
eller visning af informationen i MP3/WMA-filer, som er
optaget med en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
¡ Dette apparat har ingen afspilningslistefunktion.
¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extension til ISO 9660, Joliet,
Romeo.
Bemærk:
¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.
Dansk
¡ Det anbefales at minimere risikoen for lave en disk, som
indeholder både CD-DA-filer og MP3/WMA-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3/WMA-filer på den samme
disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i
den tilsigtede rækkefølge eller i det hele taget vil blive
afspillet.
¡ Anvend forskellige mapper til hver data, når du gemmer
MP3-data og WMA-data på den samme disk.
¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag ikke
unødvendige mapper på en disk.
¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne som vist
i nedenstående beskrivelse og også være i overensstemmelse
med hvert filsystem.
¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3’ eller “.wma” bør gives til hver fil,
afhængigt af filformatet.
Kompressionsformater (Anbefaling: “Ting, man bør huske på, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8
64 k – 192 kbps
Nej
32, 44,1, 48 kHz
24
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 512
¡ Maks. antal filer i en folder: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet)
Rodmappe
(Rodkatalog)
1
2
q
Valg af mappe
3
w I rækkefølgen
1
–
8
4
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper uden hensyn til
tilstedeværelsen eller fraværet af en MP3/WMA-fil.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3/WMA-filer, vil de
nærmeste MP3/WMA-filer i afspilningsnummerorden blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre
MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
e
Valg af fil
I rækkefølgen
5
6
–
q
y
r
7
Træ 1
Træ 2
t
y
8
Træ 3
Træ 4
Træ 8
(Maks)
Ophavsret
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distrubution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med
vores undesøgelser fra december 2004. Den har ingen
garanti angående evnen til reproduktion eller visning af
MP3/WMA.
CQ-VD7001N
459
Radio
Funktionsknap (a side 449)
TILT
OPEN / CLOSE
[MODE]
Frekvens
POWER
MODE
MENU
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
Forvalgsstationer
TRACK / SEARCH
DVD
RETURN
TER
DVD MENU
RET
EN
Valg af
radiobånd
NAVIGATION
PWR
STOP
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
*1 Listevalg
RAND
ST/ MONO
Angiver intensiteten
af radiobølgen.
Stationsindstilling
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
POWER
MODE
NAVIGATION
NAVI
TA
EJECT
[]] [[]
[ENTER]
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
[1] – [6]
VOL
7
8
ASPECT
A
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
VOL
MUTE
REP
DISC/FOLDER
Automatisk forindstilling
Stereoindikator
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
SCAN
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
Dansk
CAR AV
25
[MODE]
[]] [[] [ENTER]
*1 Vises, når ALL (alle) er valgt. (a side 484)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH
/
ALL
Valg af radiofunktion
q Berør “Funktionsknap”. (a side 449)
(RADIO) på skærmen til
w Berør
funktionsvalg.
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
Stationsindstilling
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Betjeninger
Valg af radiobånd
*2
[ENTER]
*2 Det viste indhold på
berøringsskærmen varierer, alt
efter forholdene.
[ENTER]
END
FM 1
Listevalg
Vi henviser til næste side.
DVD
VTR
RADIO
CH-C
FM 2
FM 3
AM
Forberedelse: Vælg ALL (alle). (a side 484)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
*2
LIST 1
[ENTER]
[ENTER]
LIST 2
LIST 3
AM
EACH
*3
/
ALL
*2 Det viste indhold på
berøringsskærmen varierer, alt
efter forholdene.
Der er 6 stationer på hver liste. Du kan kalde de næste 6 stationer frem ved at skifte fra en
liste til en anden.
*3 Fra berøringsskærmen kan du kun skifte frem og tilbage mellem liste 1-3, men ikke AM.
Berør/tryk på
/[ENTER], hvis du vil skifte til AM.
Stationsvalg
Stationssøgning
[[]
[[]
Op
[]]
[]]
Ned
[[]
[[]
Op
[]]
[]]
Ned
Berør/tryk og hold indtrykket i mere end 0,5 sekund og slip derefter. Søgningen begynder.
…… Berør/tryk og hold inde.
460
CQ-VD7001N
Forvalgshukommelse
Manuel forvalgshukommelse
Der kan forindstilles op til
6 stationer som faste stationer på hvert bånd.
Vælg et bånd og en frekvens.
[1]
til
til
blinker en gang
–
[6]
¡Berør/tryk og hold indtrykket i mere end 2 sekunder.
¡Frekvensen blinker en gang, og en modtaget station gemmes i hukommelsen.
Nye stationer overskriver gamle stationer i hukommelsen.
Forberedelse: Vælg EACH (hver). (a side 484)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH /
A
Vælg et bånd.
Der programmeres
automatisk seks stationer
på hvert bånd.
ALL
Der vil blive programmeret 6 stationer med den
første til den sjette højeste signalstyrke fra hvert
[ENTER]
[ENTER]
bånd.
¡Berør/tryk og hold indtrykket i mere end 2 sekunder.
¡Når de programmerede stationer er indlæst, vil de blive scannet i rækkefølge i 5 sekunder hver (søgning).
Nye stationer overskriver de gamle stationer i hukommelsen.
Dansk
Automatisk forvalgshukommelse
26
Bemærk:
¡ Kun RDS-stationer vil blive gemt i standardindstillingen (AF ON). Sæt AF til OFF, hvis du
vil vælge stationer uden RDS. (a side 463)
B
I alt 18 FM-stationer programmeres automatisk
som faste stationer.
Forberedelse: Vælg ALL (alle). (a side 484)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH
/
ALL
18 stationer med den første til den attende
højeste signalstyrke vil blive programmeret samtidigt som faste stationer.
¡Berør/tryk og hold indtrykket i mere end 2 sekunder.
¡Når de programmerede stationer er indlæst, vil de blive scannet i rækkefølge i 5 sekunder hver (søgning).
Nye stationer overskriver de gamle stationer i hukommelsen.
[ENTER]
[ENTER]
Bemærk:
¡ Kun RDS-stationer vil blive gemt i standardindstillingen (AF ON). Sæt AF til OFF, hvis du
vil vælge stationer uden RDS. (a side 463)
Fremkaldning af
faste stationer
Vælg et bånd eller en liste
CH1
1
til
til
–
6
¡Berør/tryk på den ønskede forvalgsknap.
Ombytning af forvalgskanaler
En kanalindstilling kan
ombyttes med en anden
kanalindstilling.
Forberedelse: Vælg ALL (alle). (a side 484)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH
/
ALL
q Vælg den liste og det forvalgsnummer, som indeholder den kanal, som skal ombyttes
(se “Fremkaldning af faste stationer” herover).
w Vælg listen, og hold det forvalgsnummer nede, som indeholder objektkanalen i mere
end 2 sekunder.
CH1
1
til
til
6
…… Berør/tryk og hold inde.
–
Den i trin q valgte forvalgskanal erstattes
af den i trin w forvalgte objektkanal
(ombytning af forvalgskanaler).
CQ-VD7001N
461
RDS (Radio Data System)
PTY/PS-display
TILT
OPEN / CLOSE
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
DVD MENU
RETURN
DVD
RET
EN
PTY-forvalg
TER
TRACK / SEARCH
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
Indstilling af AF til/fra
Indstilling af PTY til/fra
SCAN
REP
[]] [[]
[ENTER]
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC/FOLDER
[1] – [6]
VOL
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
ASPECT
TEXT
P·MODE
A
CQ-VD7001U
Dansk
MUTE
27
Aktuel tilstand
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
ENTER
TUNE / ENTER
TRACK
[]] [[]
[ENTER]
Grundlæggende RDS
Programservicenavn (PS) display
Navnet på stationen vises.
Alternativ frekvens (AF)
Hvis modtagningen er dårlig, vil der automatisk blive stillet
ind på en RDS-station, som sender det samme program.
Trafikprogram (TP)
Nogle RDS FM-stationer sender periodiske trafikmeldinger.
Stationer, som sender trafikmeldinger, kaldes trafikprogrammer (TP).
Trafikmeldinger (TA)
Meldinger i radioen om trafikforholdene.
Urtid (CT) service
Når en RDS-station modtages, justerer CT-servicen
automatisk tiden. (a side 474, Indstilling af uret).
Programtype (PTY) display
RDS FM-stationer har et programtype-identifikationssignal.
Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc. (a side 464)
Program-identifikation (PI)
Hvert program har sit eget nummer. Dette kan anvendes til
søgning efter en anden frekvens, hvor det samme program
sendes.
Region (REG)
Hver region har sit eget nummer. Dette kan anvendes til at
identificere den region, hvor den station, du lytter til, findes.
CQ-VD7001N
SCRL
MUTE
CAR AV
[TA]
Nogle FM-stationer sender data, som er kompatibel med
RDS. Denne radio har bekvemme funktioner, som betjener
sig af sådanne data.
Tilgængeligheden af RDS-service er forskelligt fra område
til område. Hav venligst forståelse for, hvis der ikke er
nogen RDS-service i dit område og hvis den følgende service heller ikke er til rådighed. I dette kapitel gives en kortfattet forklaring af RDS og dens anvendelse.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS modtages.
462
SCROLL
0
P-MODE
VOL
Andre RDS-funktioner
EON (Enhanced Other Networks = Information om andre
netværk)
Når EON-data modtages, lyser EON-indikatoren, og TA- og
TF-funktionerne udvides som følger.
TA: Trafikinformation fra den aktuelle station og andre
netværksstationer kan modtages.
AF: Frekvenslisten med forindstillede RDS-stationer
opdateres af EON-data.
EON gør det muligt for radioen at udnytte RDS-informationen mere effektivt. Den opdaterer hele tiden AF-listen med
faste stationer, inklusive den, der er stillet ind på. Hvis du
for eksempel forindstiller en station, som er langt væk, vil
du senere blive i stand til at modtage den samme station
ved en alternativ frekvens eller en anden station med det
samme program. EON holder også øje med lokale,
disponible TP-stationer, som hurtigt kan modtages.
Modtagning af ekstraudsendelser
Når en ekstraudsendelse sendes, skifter apparatet automatisk til at modtage denne udsendelse (selv hvis indstillet til
CD-funktion eller MP3/WMA-funktion). Under modtagning
af en ekstraudsendelse, vil “ALARM” blive vist på displayet.
Bemærk:
¡Ekstraudsendelser sendes ved TA-lydstyrkeniveau. (a
side 465)
TILT
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
[TA]
TA til/fra
(Gælder kun knappen [TA] på afspilleren).
Tryk på [TA] for at skifte TA-funktionen som følger.
TA ON
: Modtager automatisk trafikprogrammer.
TA OFF
: TA er ikke aktiv.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen
er aktiveret.
¡Der søges automatisk efter og modtages en TP
(trafikprogram) station i det øjeblik, der skiftes til TA,
hvis du modtager en station uden TA.
¡Når der udføres stationssøgning eller APM, vælges der
kun TP-stationer.
¡Indstilling til TA med apparatet i en anden indstilling,
bevirker at der automatisk skiftes til radioindstilling, og
trafikmeldinger vil blive sendt, når de begynder. Når
trafikmeldingen er forbi, vil apparatet gå tilbage til den
foregående indstilling igen (TA-standbyindstiling
(Undtagen hvis det drejer sig om menuskærmen)).
Kun trafikinformation (TA Mute)
Hvis du kun vil høre trafikinformation, skal du aktivere TA
og indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.
Når trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til TAlydstyrke. (a side 465)
Bemærk:
¡Trafikinformation sendes monofonisk.
Dansk
❏ Trafikmelding (TA)
28
❏ AF (Alternativ frekvens)
AF til/fra
Berør
for at skifte AF-funktion som følger.
Indstilling af AF til/fra*
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er
aktiveret.
¡Når modtageforholdene er dårlige, vil der automatisk
blive stillet ind på en station, der går bedre igennem.
¡Når APM udføres, vælges der kun RDS-stationer.
¡Når en fast station kaldes frem, vælges den station, der
går bedst igennem (BSR = Best Station Research).
PI-søgning
(Program-identifikationssøgning)
AF ON
: AF, søgning efter bedste station og
PI-søgefunktionen er aktiverede.
AF OFF
: Når en RDS-stations AF-stationsnet
ikke er påkrævet.
*Det viste indhold på berøringsskærmen varierer, alt efter
forholdene.
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en
fast station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap. Dette vil bevirke, at der søges efter den samme
station med en bedre modtagning.
Tryk på den samme forvalgsnummerknap igen, hvis du vil
annullere.
Bemærk:
¡For PI-søgning annulleres TA-funktionen først, hvorefter
PI-søgning udføres.
Bemærk:
¡ Opsætningen er den samme som den fra MENU.
(a side 465)
CQ-VD7001N
463
RDS (Radio Data System) (fortsættes)
❏ PTY (Programtype)
TILT
OPEN / CLOSE
POWER
PTY/PS-display
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
RETURN
DVD
RET
EN
DVD MENU
TER
TRACK / SEARCH
PTY-forvalg
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
AUDIO
SCAN
REP
[]] [[]
[ENTER]
SUBTITLE
ANGLE
SUB
DISC/FOLDER
Indstilling af PTY til/fra
1
2
3
4
5
6
[1] – [6]
VOL
7
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
CQ-VD7001U
Dansk
MUTE
29
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
DISC
ENTER
TUNE / ENTER
TRACK
EJECT
A
[]] [[]
[ENTER]
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
CAR AV
PTY til/fra
Berør
PTY ON
Fremkaldning af PTY-forvalg
for at koble PTY ind/ud (ON/OFF).
: PTY-displayindstilling
De følgende funktioner aktiveres.
PTY OFF : PTY er ikke aktiveret.
Bemærk:
¡Når PTY er aktiveret, kan der ikke skiftes mellem
båndene. Hvis det er nødvendigt at gøre dette, skal du
deaktivere PTY.
¡ Opsætningen er den samme som den fra MENU.
(a side 465)
Detaljeret PTY-valg
SPEECH
/
Information /
Cultures
/
Rock Music /
Other Music /
Social Affairs /
Leisure & Hobby /
Oldies Music /
MUSIC
Sport
Science
/
/
/
Easy Listening /
Weather & Metr/
Religion /
Jazz Music /
Folk Music /
NEWS
/
Education
/
Varied Speech /
Light Classics M /
Finance
/
Phone In
/
Country Music/
Documentary
Current Affairs /
Drama
/
Pop Music /
Serious Classics /
Children’s Progs /
Travel & Touring /
National Music /
,
/ []], [[] for at vælge en
q Berør/tryk på
PTY.
w Tryk på og hold [ENTER] inde på fjernbetjeningens
eller DVD-afspilleren. Søgningen begynder.
Bemærk:
¡Tryk på [ENTER], hvis du vil stoppe søgningen.
¡Hvis der ikke er nogen modsvarende programtype-sta-
tion, vil “NONE” blive vist.
464
8
ASPECT
TEXT
P·MODE
VOL
CQ-VD7001N
Programtyper gemmes i hukommelsen under forvalgsknapperne [1] til [6] som vist i oversigten herunder.
For at stille ind på den ønskede programtype, skal du
trykke på en af forvalgsknapperne [1] til [6].
PTY
Indholdsfortegnelse
1
2
News
SPEECH
3
4
5
6
Sport
Pop M
Classics
MUSIC
News
Current Affairs, Information, Education, Drama,
Cultures, Science, Varied Speech, Weather &
Metr, Finance, Children’s Progs, Social Affairs,
Religion, Phone In, Travel & Touring, Leisure &
Hobby, Documentary
Sport
Pop Music
Serious Classics
Rock Music, Easy Listening, Light Classics M,
Other Music, Jazz Music, Country Music,
National Music, Oldies Music, Folk Music
PTY-forvalgshukommelse
q Vælg en programtype.
w Tryk på og hold en af forvalgsknapperne [1] til [6] inde
i mere end 2 sekunder for at programmere stationen i
hukommelsen.
Søgning efter forvalgt PTY
Hvis en fremkaldning af en fast station er mislykkedes, kan
der søges efter programtypestationen som vist herunder.
q Vælg en ønsket programtype med fremkaldning af forvalgt PTY.
w Den forvalgte programtype vises på displayet i 5 sekunder.
e Tryk på den samme forvalgsknap igen (eller hold
[ENTER] inde i mere end 2 sekunder) for at stille ind
på den ønskede programtype-station.
❏ MENU-betjeninger på RDS
Vi henviser til “Indstillinger” angående yderligere information om andre poster på menuen. (a side 472)
Åbning af RDS-menuen
Berør
w
.
Berør
e
.
Berør
.
Dansk
q
Eksempel: Radio-funktion
RDS SETUP
PTY
30
(Indstilling af PTY til/fra)
Indstilling for RDS (Radio Data System)
AF
(automatisk genindstilling)
OFF
: Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke
er påkrævet.
ON
: AF, søgning efter bedste station og PIsøgefunktionen er aktiverede.
standard:
REGION
ON
: PTY-displayindstilling
De følgende funktioner aktiveres.
LANGUAGE : Valg af sprog for PTY-display
(a
PTY LANGUAGE
herunder)
standard:
(Region)
: Frekvensen ændres for programmer fra
ubegrænsede regioner.
ON
: Frekvensen ændres kun for programmer
inden for regionen.
standard: OFF
] : ned,
: PTY er ikke aktiv.
OFF
ON
OFF
TA VOLUME
OFF
(Lydstyrkeniveau for trafikmeldinger)
Bemærk:
¡Når PTY er aktiveret, kan der ikke skiftes mellem
båndene. Hvis det er nødvendigt at gøre dette, skal du
deaktivere PTY.
PTY LANGUAGE
ENGLISH
: Engelsk
DEUTSCH
: Tysk
NEDERLANDS : Hollandsk
ESPAÑOL
[ : op
(Valg af sprog for PTY-display)
: Spansk
FRANÇAIS : Fransk
Indstillingsområde: – 82 dB til 0 dB
standard: – 40 dB
SVENSKA
: Svensk
ITALIANO
: Italiensk
standard:
ENGLISH
CQ-VD7001N
465
Videobåndoptager
Funktionsknap (a side 449)
TILT
[MODE]
OPEN / CLOSE
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
[DISP]
DISP
TRACK / SEARCH
TER
DVD
RETURN
RET
EN
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
AUDIO
SCAN
REP
SUBTITLE
ANGLE
SUB
DISC/FOLDER
1
2
4
5
3
6
7
8
9
VOL
ASPECT
A
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001U
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
CQ-VD7001U
VOL
Dansk
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
CAR AV
[MODE]
For at tænde for betjeningsskærmen, skal man berøre midten af berøringsskærmen eller trykke på [DISP] på fjernbetjeningen.
31
Valg af videobåndoptagerindstilling
Du kan henholdsvis se billederne og lytte til lyden fra tilsluttede, eksterne apparater i videobåndoptagerindstillingen.
Forberedelse:
¡Forbind et eksternt apparat (ekstraudstyr) til dette apparat.
q Berør “Funktionsknap”. (a side 449)
(VTR) på skærmen til funktionsvalg.
w Berør
END
Bemærk:
¡Det er muligt at indstille systemet således, at videobåndoptagerindstillingen ikke vælges (funktionsoverspring). (a side
482). (VTR sat til NAVI INPUT springes ikke over, selv hvis
MODE SKIP (funktionsoverspring) er sat til ON (til).)
¡Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i 10 sekunder eller
/[DISP] berøres/trykkes ind, vil betjeningsknapperne forsvinde.
¡Videobåndoptagerklemmen anvendes ikke til Panasonic navigationssystemet (CN-DV2300N, ekstraudstyr). Vi henviser til
NAVI SETUP (opsætning af navigation) angående indstilling.
(a side 482)
466
CQ-VD7001N
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
AUX/Bilnavigationssystem
Funktionsknap (a side 449)
TILT
[MODE]
OPEN / CLOSE
[NAVI]
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
TRACK / SEARCH
RETURN
TER
DVD
RET
EN
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC/FOLDER
VOL
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001U
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
ASPECT
A
VOL
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
[MODE]
Dansk
CAR AV
[NAVI]
32
Valg af AUX-indstilling
Du kan henholdsvis se billederne og lytte til lyden fra tilsluttede, eksterne apparater i AUX-indstillingen.
Forberedelse:
¡Forbind et eksternt apparat (ekstraudstyr) til dette
apparat.
q Berør “Funktionsknap”. (a side 449)
(AUX) på skærmen til funkw Berør
tionsvalg.
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Bemærk:
¡Det er muligt at indstille systemet således, at AUX-indstillingen ikke vælges (funktionsoverspring). (a side
482)
Valg af bilnavigationsfunktion
Forberedelse:
¡Specificer den korrekte terminal, som er forbundet til
bilnavigationssystemet i NAVI INPUT (navigationsinput). (a side 482)
Tryk på [NAVI] for at skifte til bilnavigationsfunktion.
Tryk på [NAVI] igen for at annullere.
Bemærk:
¡Hvis navigationsfunktionen er aktiveret (ON), skiftes kun
lydsignalet, mens videosignalet forbliver som det er.
¡Funktionen kan skiftes, selv hvis displayet er i
tilbagetrukket stilling.
¡Lydstyrken for stemmevejledningen fra bilnavigationssystemet kan indstilles (a side 482)
Tilslutning af Panasonic bilnavigationssystem (dvs.
CN-DV2300N, ekstraudstyr)
Slut et Panasonic bilnavigationssystem til RGBstikket (a side 482, Installationsanvisninger)
CQ-VD7001N
467
CD-skifterkontrol
Funktionsknap (a side 449)
[MODE]
Disknummer
Disktitel
POWER
[d]
[s]
Titelrulning
PLAY
NAVI
TRACK / SEARCH
DVD MENU
DVD
RETURN
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
[RAND]
Afspilning i tilfældig rækkefølge
Søgeafspilning
Gentaget afspilning
OPEN / CLOSE
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
[REP]
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
7
8
6
VOL
ASPECT
A
[] ] [[ ]
[}] [{]
9
[}] [{]
[SCAN]
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
VOL
MUTE
Dansk
MENU
DISC/FOLDER
ASPECT
ASP
33
MODE
PAUSE
DISP
Sportitel
Valg af disk
Aktuelt spor
Valg af spor
NAVIGATION
PWR
STOP
TER
OPEN / CLOSE
EN
TILT
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
[SCRL]
[] ] [[ ]
[}] [{]
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
EJECT
CAR AV
[MODE]
Valg af CD-skifterfunktion
q Berør “Funktionsknap”. (a side 449)
(CH-C) på skærmen til funkw Berør
tionsvalg.
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
¡CD-skifterfunktioner er beregnet til Panasonic CDskifteren (CX-DP880N).
Forberedelse:
¡Tilslut CD-skifteren, og sæt et magasin i (disks).
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
Almindelige betjeninger
Betjeninger
[}]
[}]
Næste disk
[{]
Foregående disk
[d]
[[]
[s]
[]]
Næste spor
Begyndelsen af det aktuelle spor
Foregående spor (Berør/tryk to gange).
[d]
[[]
[s]
[]]
Hurtigt frem
Slip for at fortsætte afspilningen.
Hurtigt tilbage
Slip for at fortsætte afspilningen.
Titelrulning
[SCRL]
–
Viser titlen en gang som rulletekst
Gentaget afspilning
[REP]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
[REP]
–
Berør/tryk og hold inde i mere end 2
sekunder igen for at annullere.
[SCAN]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
[SCAN]
–
De første 10 sekunder af alle diskene afspilles.
Berør/tryk og hold inde i mere end 2 sekunder igen
for at annullere.
[RAND]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
[RAND]
–
Berør/tryk og hold inde i mere end 2
sekunder igen for at annullere.
Discwahl
[{]
Valg af spor
Hurtigt frem/
hurtigt tilbage
Gentaget afspilning inden
for den valgte disk
*
Søgeafspilning
Diskscan-afspilning
*
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
Tilfældig afspilning inden
for den valgte disk
…… Berør/tryk og hold inde.
468
CQ-VD7001N
*
END
DVD
VTR
RADIO
CH-C
* Symbolerne på berøringsskærmen skifter som indikering af den aktuelle
funktion.
,
,
{D= DISC (disk)}
DVD-skifterkontrol
[MODE]
OPEN / CLOSE
Geeignete
Discs
[3] [y] [5]
[s] [d]
[DVD]
[RET]
[TITLE]
Valg af
disk/mappe
Disques
compatibles
CQ-VD7001N
P·MODE
POWER
[AUDIO]
[ANGLE]
[SUB]
MODE
MENU
PAUSE
PLAY
O/C
NAVI
DISP
TRACK / SEARCH
DVD MENU
DVD
RETURN
RET
TITLE/CHAPTER RANDOM
RAND
SCAN
ST/ MONO
AUDIO
REP
SUBTITLE
ANGLE
SUB
DISC/FOLDER
1
2
4
5
7
8
3
9
ASPECT
TEXT
A
CQ-VD7001U
[] ] [[ ]
[}] [{]
[ENTER]
[RAND]
[SCAN]
[REP]
6
VOL
OPEN / CLOSE
TILT
NAVIGATION
PWR
STOP
TITLE
Betjening
sknapper
ASPECT
ASP
[DISP]
TER
TILT
EN
Funktionsknap (a side 449)
Compatible
Discs
[}] [{]
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
VOL
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
[0] – [9]
[]] [[]
[}] [{]
CAR AV
Geschikte
[MODE]
discs
For at tænde for betjeningsskærmen, skal man berøre midten af berøringsskærmen eller trykke på [DISP] på fjernbetjeningen.
Valg af DVD-skifterfunktion
Kompatibla
(a side 449)
q Berør “Funktionsknap”.
skivor
(CH-C)
på skærmen til funkw Berør
tionsvalg.
Tryk på [MODE] for at skifte til den
ønskede funktion.
END
VTR
RADIO
CH-C
34
Bemærk:
¡Sørg for at sætte RCA-ledningen på Panasonic DVDskifteren i CH/AUX-IN. Hvis dette ikke gøres, vil det ikke
være muligt at styre skifteren via dette apparat (a
Installationsanvisningerne).
¡Vi henviser til også betjenings/installationsanvisningerne
for CX-DH801N.
¡DVD-skifterfunktioner er beregnet til Panasonic DVDDischi
skifteren (CX-DH801N).
compatibili
Forberedelse:
¡Tilslut DVD-skifteren, og sæt et magasin i (disks).
DVD
Dansk
MUTE
Discos
compatibles
Almindelige betjeninger
Betjeninger
Betjeninger
Valg af spor/fil
Kompatible
disks
DVD VCD
[d]
CD
[s]
MP3
DVD
Hurtigt frem/hurtigt
tilbage
CD
Valg af mappe
DVD
VTR
RADIO
CH-C
MP3
Næste spor/fil
–
Begyndelsen af det aktuelle spor/fil
Foregående spor/fil (Berør/tryk to gange).
Bemærk:
¡Når man afspiller en DVD, er der tilfælde, hvor det ikke er muligt at gå tilbage
til begyndelsen af et kapitel, som spænder over 2 titler. (a side 495)
Hurtigt frem
Slip for at fortsætte afspilningen.
Hurtigt tilbage
[s]
–
Slip for at fortsætte afspilningen.
Hastigheden skifter, hvis knappen holdes nede som vist herunder.
Almindelig hastighed / 2 gange / 5 gange / 10 gange / 30 gange
[d]
DVD VCD
–
END
–
[}]
MP3
–
[{]
Næste mappe
–
DVD VCD
Stop
CD
Pause
MP3
DVD VCD
CD
MP3
Foregående mappe
[3]
–
Berør/tryk på
afspilningen.
/ [5] for at fortsætte
[y]
–
Berør/tryk på
afspilningen.
/ [5] for at fortsætte
…… Berør/tryk og hold inde.
CQ-VD7001N
469
DVD-skifterkontrol (fortsættes)
Almindelige betjeninger (fortsættes)
Langsom afspilning
[d]
DVD VCD
–
¡Berør/tryk og hold inde i pause-indstilling.
Afspilning sker med omkring 1/4 af den
normale hastighed.
Berør/tryk
/ [5], når du vil fortsætte
den normale afspilning.
Bemærk:
¡Langsom baglæns afspilning er ikke muligt.
Dansk
Gentaget afspilning
35
DVD VCD
–
[REP]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
–
[REP]
–
Berør/tryk og hold inde i mere end 2
sekunder igen for at annullere.
MP3
–
[REP]
–
Berør/tryk og hold inde i mere end 2
sekunder igen for at annullere.
Søgeafspilning
CD
–
[SCAN]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
CD
–
[RAND]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
MP3
–
[RAND]
–
Berør/tryk igen for at annullere.
DVD VCD
[}]
–
Næste disk
CD
[{]
–
Foregående disk
Gentaget afspilning
inden for den aktuelle
mappe
Gentaget afspilning
inden for den valgte
mappe
Tilfældig afspilning
inden for den valgte
mappe
Valg af disk
CD
MP3
VCD
CD
MP3
…… Berør/tryk og hold inde.
Valg af kapitel/titel/spor
Visning af menuen og
valg af en post
*1 Angående VCD:
For VCD: tryk [RET] i
stedet for [DVD].
DVD VCD
*
–
Start af afspilning fra et
bestemt kapitel/en
bestemt titel
DVD
470
CQ-VD7001N
–
[DVD]
–
d
[]] [[] []] [[]
[}] [{] [}] [{]
d
d
q Menuen kommer frem.
[ENTER] [ENTER]
e Bestem indstillingen.
[RET]
–
[TITLE]
d
–
[]] [[]
–
d
[0] til [9]
–
d
w Vælg den ønskede post.
d
Går tilbage til det foregående display.
q Vælg indgangsindstilling.
d
w Skifter frem og tilbage mellem “funktion
for indtastning af kapitelnummer”og
“funktion for indtastning af titelnummer”.
d
e Indtast det ønskede nummer.
d
[ENTER]
d
–
r Afspilningen begynder.
[RET]
–
Går tilbage til det foregående display.
Valg af kapitel/titel/spor (fortsættes)
VCD
–
q Aktiverer indgangsindstilling.
d
w Indtast det ønskede nummer.
d
[ENTER]
–
e Afspilningen begynder.
[RET]
–
Går tilbage til det foregående display.
[TITLE]
d
[0] til [9]
CD
MP3
–
–
d
Bemærk:
¡For VCD-funktion trykkes på nummertasten for at indtaste et nummer direkte.
¡The on-screen direct operation of the DVD menu is not available in the DVD changer mode. (a sidan 456)
¡Hvis der ikke udføres nogen betjening i 8 sekunder, efter at du har berørt [TITLE], vil betjeningsknapperne forsvinde.
¡Hvis titel/kapitelnummeret indtastes, og der ikke udføres nogen betjening i 2 sekunder, vil afspilningen begynde fra nummeret på den indtastede titel/det indtastede spor.
Nyttige funktioner
Dansk
Direkte valg af spor
36
Undertekstsprog
–
DVD
Lydsprog
Vinkel
VCD
[AUDIO]
–
¡Tryk under afspilning.
[ANGLE]
–
¡Tryk under afspilning.
For DVD’er, som indeholder scener, der er optaget samtidigt fra forskellige vinkler, kan den samme scene ses fra hver af disse vinkler under afspilning.
–
Stereo- &
monofonisk lyd
¡Tryk under afspilning.
Det er muligt at skifte lydsprog under afspilning, hvis der er optaget flere lydsprog på disken.
–
DVD
–
Det er muligt at skifte undertekstsprog under afspilning, hvis der er optaget
flere sprog på disken.
Bemærk:
¡Der kan være en kortvarig forsinkelse, inden underteksterne kommer frem.
–
DVD
[SUB]
[AUDIO]
–
Det er muligt at skifte lyden mellem stereolyd og monolyd (L eller R).
STEREO
d
MONO.L
d
MONO.R
: stereolyd
: den venstre kanallyd kommer fra både venstre og højre
højttaler.
: den højre kanallyd kommer fra både venstre og højre
højttaler.
Bemærk:
/[DISP] berøres/trykkes ind, vil betjeningsknapperne forsvinde.
¡Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i 10 sekunder eller
¡Det er ikke sikkert, at det er muligt at skifte sprog, med mindre apparatet er indstillet til DVD-menuen (a foregående side)
eller er i DVD-indstillinger. (a side 480)
¡Sproget i DVD-indstillingerne har forrang, når der tændes for apparatet eller disken sættes i.
¡Antallet af sprog og vinkler afhænger af disken. Nogle disks har kun et sprog/en vinkel eller har ingen sprog/ingen vinkler.
CQ-VD7001N
471
Indstillinger
(Eksempel: DVD-funktion)
TILT
OPEN / CLOSE
Dansk
Menuknap
Berør for
“Menuskærm”.
37
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
POWER
MODE
MUTE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
[MODE]
(afslutning af menuen)
DISC
ENTER
TUNE / ENTER
TRACK
[}] [{] []] [[]
(Vælg/indstil)
[ENTER] (Bestem)
[MODE]
(afslutning af menuen)
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
RETURN
DVD
RET
EN
DVD MENU
TER
TRACK / SEARCH
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISC/FOLDER
VOL
ASPECT
A
SCROLL
0
SCRL
P-MODE
CAR AV
472
CQ-VD7001N
MUTE
[MENU]
(Viser menuskærmen/
Går tilbage til den foregående menu)
[}] [{] []] [[]
(Vælg/indstil)
[ENTER]
(Bestem)
❏ MENU-betjening
(Eksempel: DVD-funktion)
w
Berør
på betjeningsskærmen.
: Tryk på [MENU].
e
Dansk
q
Berør den ønskede indstilling.
: Tryk på [}], [{], []] eller [[]
for at vælge, efterfulgt af
[ENTER] for at bestemme.
38
(Eksempel: indstillingsskærmen på DISPLAY UNIT a side 474)
Bestemmer indstillingen og går tilbage til den
foregående menu og afslutter menuen.
: Tryk på [ENTER], og tryk derefter på [MENU].
Bestemmer indstillingen og afslutter menuen.
: Tryk på [ENTER], og tryk
derefter på [MODE].
Bemærk:
¡ Displayet går tilbage til den foregående status, hvis der ikke sker nogen betjeninger i mere end 60 sekunder, efter
at indstillingsmenuen er ændret.
CQ-VD7001N
473
Indstillinger (fortsættes)
USER
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
DISPLAY UNIT
HOUR ADJUST
Indstilling af displayet
TILT
1
2
] : stiller timetallet tilbage
(Indstilling af hældningsvinklen)
3
(Indstilling af timetallet)
4
5
1
[ : stiller timetallet frem
MINUTE ADJUST
5
(Minut-indstilling)
Dansk
] : stiller minuttallet tilbage
standard: 5
OPEN/CLOSE
AUTO
(Indstilling af monitoren, når der
er tændt for apparatet)
: Monitoren åbnes automatisk, når ACC
aktiveres (ON).
39
MANUAL
Bemærk:
¡Uret startes ved at man berører/trykker på
/[MODE].
¡Indstil sommertiden manuelt.
standard: HOUR ADJUST: 0
MINUTE ADJUST: 0
: Monitoren åbnes ikke automatisk.
standard:
MANUAL
Bemærk:
¡Menuen for indstilling af monitorpositionen kan også
vises ved at man trykker [TILT]-knappen på displayet
ind i mere end 2 sekunder. (a side 451)
CLOCK
Indstilling af uret
DISPLAY
(Urdisplay)
OFF
: urdisplay fra (OFF)
ON
: urdisplay til (ON) (“0:00” vises, inden
uret stilles)
standard:
CLOCK MODE
RDS
OFF
(Ur-præference)
TOUCH PANEL
Indstilling af skærmberøringsposition
Positionsforskellen mellem berøringspositionen og positionen for symbolvisning kan komme frem i de følgende situationer:
1. Indstilling af displaypositionen udføres.
2. Systemet initialiseres.
3. Der slukkes for apparatet kort tid efter at
berøringsskærmen er indstillet.
I ovenstående tilfælde skal man indstille positionen af
berøringsskærmen igen.
Bemærk:
¡Denne funtion kan udføres på berøringsskærmen.
Denne funktion anvedes kun, når der er forskel mellem
berøringspositionen og den på monitoren viste symbolposition.
Denne funktion anvendes normalt ikke.
: Uret stilles automatisk med brug af RDSurtidsservicefunktionen. (a side 462)
MANUAL
: Den manuelt indstillede tid vises.
standard:
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
474
[ : stiller minuttallet frem
CQ-VD7001N
RDS
: Afslut
q Vælg YES (ja) for at fortsætte.
w Berør de fire hjørner af berøringsskærmen i retningen
mod uret.
e Berør YES (ja) for at frembringe reflektion. For at afslutte, berøres NO (nej).
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
r Fjerde berøring
e Tredje berøring
Forsigtig
¡Skriv din registrerede ID-kode ned og gem den på et sikkert
sted. Hvis du glemmer koden, vil du ikke kunne anvende
apparatet. Hvis du glemmer koden, bedes du rette henvendelse til nærmeste Panasonic servicecenter.
MEMORY CLEAR
w Anden berøring
Sletning af hukommelsen
Alle de aktuelle hukommelsers tilstand stilles tilbage til
standardindstillingerne.
ID-CODE
Indstilling af ID-kode
Inden dette apparat betjenes, er det tilrådeligt at lave en 4cifret kode af sikkerhedsgrunde. Når først ID-koden er indstillet, kan apparatet ikke anvendes, hvis strømforbindelsen
til det afbrydes og derefter etableres igen. Det vil være elektronisk låst, således at en tyv ikke kan anvende det stjålne
apparat, med mindre den pågældende person kender den
kode, du har indstillet.
Indstilling af ID-koden må kun udføres af den person, som
ejer apparatet.
Bemærk:
¡ID-koden slettes ikke, hvis man sletter hukommelsen.
NO
: ingen hukommelsessletning.
Displayet går tilbage til dets foregående
indstilling.
YES
: nulstiller hukommelsen til standardindstillingerne.
standard:
Almindeligvis er det ikke nødvendigt at indtaste ID-koden hver
gang apparatet skal anvendes, hvis det ikke har været taget ud
af forbindelse med strømforsyningen (bilbatteri).
0 til 9
Dansk
q Første berøring
40
NO
REALLY? (virkelig?) kommer frem, når YES vælges.
4-cifret numerisk kode
standard: ingen
CANCEL
Hvordan ID-koden indstilles (første gang)
q Indtast en 4-cifret ID-kode.
w Indtast den samme 4-cifrede ID-kode igen.
OK
Hvordan ID-koden ændres
q Indtast den forindstillede (gamle) ID-kode. Hvis en forkert
ID-kode indtastes, kan en ny ID-kode ikke registreres.
w Indtast en ny 4-cifret ID-kode.
e Indtast en ny 4-cifret ID-kode igen.
Hvordan den kendte ID-kode annulleres
q Indtast den forindstillede (gamle) ID-kode. Hvis en forkert
ID-kode indtastes, vil det ikke være muligt at annullere IDkodefunktionen.
/[ENTER], indtil “Complete!”
w Berør/tryk på
vises. Proceduren for annullering af ID-koden er nu
fuldført. Apparatet fungerer nu uden nogen ID-kode.
: ingen sletning af hukommelsen.
: Fortsæt.
Forsigtig
¡Vær opmærksom på, at denne indstilling nulstiller
apparatet igen, således at hele hukommelsen og alle
de indstillinger, du har udført, vil blive elimineret.
Bemærk:
¡Hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt at servicere dit
apparat, skal du annullere din ID-kode, inden du sender
apparatet til reparation.
¡Indstillingen af ID-koden kan ikke elimineres, heller ikke
med funktionen for sletning af hukommelsen.
¡Den indtastede kode vises af sikkerhedsgrunde ikke.
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
: Afslut
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
Sletning af
ID-kode
Sletning
af ID[ENTER] : kode, Bestem
:
CQ-VD7001N
475
Indstillinger (fortsættes)
USER
(USER fortsættes)
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
(Display)
DIMMER
OTHER
Andre indstillinger
BEEP
Indstilling af lysstyrken
AUTO
(Bip-indstilling)
OFF
: betjeningslyd (bip) fra (OFF)
ON
: betjeningslyd (bip) til (ON)
1
standard:
ON
: Lysstyrken indstilles automatisk i
overensstemmelse med intensiteten af
det omgivende lys.
2
3
Mørkere
4
Lysere
Dansk
standard:
41
ACC SELECT
OFF
(Indstilling af ACC til ON og OFF)
PICTURE
: Sæt til OFF, hvis din bil ikke har nogen
ACC-position.
ON
AUTO
Displayets udseende
: Sæt til ON, hvis din bil har en ACC-position.
standard:
OFF
Bemærk:
¡Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. De følgende
funktioner er til rådighed. (standard: udkoblet)
¡Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en
disk eller et magasin ind.
¡Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
CONTRAST
(Indstiller billedkontrasten)
] : Mindsker kontrasten mellem sort og hvid.
[ : Øger kontrasten mellem sort og hvid.
BRIGHT
(Indstiller billedets lysstyrke)
] : Mørkere
[ : Lysere
Forsigtig
¡Sørg for at vælge stilling OFF, hvsi din bil ikke har
nogen ACC-stilling til tændingsnøglen. Forsømmelse
af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.
COLOR
(Indstiller billedets farvedybde)
] : Gør farvedybden lysere på displayet
[ : Øger farvedybden på displayet.
OFF
ACC
IGN
TINT
(Indstiller billedtonen eller farvetonen)
] : Fremhæver den røde farve i farvebilledet.
[ : Fremhæver den grønne farve i farvebilledet
Bemærk:
¡Når PAL er valgt til VTR (VTR-klemme indstilling), kan
TINT ikke reguleres.
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
476
CQ-VD7001N
: Afslut
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
GRAPHIC-EQ (Graphic-equalizer)
SRS
Grafisk equalizer
CS Auto indstilling
Når du modtager dette apparat, er det allerede udstyret
med seks EQ-forindstillinger. For at kalde en forvalgshukommelse frem, skal du trykke på de modsvarende
forvalgsknapper [1] til [6].
1 : (Flat) flad frekvensgang
CS Auto
(CS Auto til/fra (ON/OFF).
ON
: aktiverer SRS
OFF
: deaktiverer SRS
standard:
2 : (Rock) hurtig og tung lyd
3 : (Pop) bred og dyb lyd
CUSTOMIZE
4 : (Vocal) klar lyd
FOCUS
5 : (Jazz) jazz-specifik dyb lyd
(Brugertilpasning af indstillingen)
(Hæver lydbilledet)
FRONT FOCUS (Hæver frontlydbilledet)
6 : (Club) klub- og disko-specifik lyd
Du kan indstille din egen EQ eller modificere fabriksindstillingerne i hver hukommelsesknap ved at gå frem som
beskrevet herunder.
[ : Mere
Indstilling af niveauet af hvert forvalg
REAR FOCUS (Hæver baglydbilledet)
Niveauet af hver af de 7 frekvensbånd kan indstilles.
q Vælg det forvalgsnummer, som du vil indstile.
/[{][}] for at indstille hver
w Berør/tryk på
frekvens.
e Berør/tryk på det samme forvalgsnummer i mere end
2 sekunder.
[ : Mere
Frekvensbånd
60
160
OFF
Dansk
USER
42
] : Mindre
] : Mindre
CENTER FOCUS (Hæver centerlydbilledet)
[ : Mere
] : Mindre
400
1k
3k
6k
16 k (Hz)
Indstillingsområde: –12 db til +12 dB (i trin på 2 dB)
standard: ± 0 dB for hvert bånd
Bemærk:
¡Den nye niveauindstilling vil overskrive den gamle
niveauindstilling.
¡For at genoptage fabriksindstillingerne, skal du berøre og
holde
(7 (initialiser) inde i mere end 2 sekunder.
¡De forventede effekter er forskellige, alt efter hvilket lydformat, der skal anvendes tillige med indstillingerne i
menuen og andre faktorer.
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
: Afslut
Indstillingsområde: udkoblet, + 1 till + 10
standard: udkoblet
Bemærk:
¡FOCUS
Fokus er en lydteknologi, som flytter afspilningslydens lydbillede vertikalt, så lyden fra instrumenter og stemmer gengives klart.
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
CQ-VD7001N
477
Indstillinger (fortsættes)
(AUDIO fortsættes)
TruBass
SP SETUP (Speaker set up)
(TruBass-indstilling)
Instilling af fravær/præsens og størrelse af hver højttaler
FRONT TruBass (Gælder fronthøjttalerne)
FRONT
[ : Mere
] : Mindre
LARGE : Til store højttalere, når basafspilning er mulig
(mindst 100 Hz eller lavere)
REAR TruBass (Gælder baghøjttalerne)
SMALL : Til små højttalere, når basafspilning ikke er
mulig
Dansk
[ : Mere
43
(Fronthøjttalerindstilling)
standard:
] : Mindre
CENTER
SUB-W TruBass (Gælder subwooferen)
(Centerhøjttalerindstilling)
LARGE : Til store højttalere, når basafspilning er mulig
[ : Mere
(mindst 100 Hz eller lavere)
] : Mindre
SMALL : Til små højttalere, når basafspilning ikke er
Indstillingsområde: udkoblet, + 1 till + 10
standard: udkoblet
Bemærk:
¡TruBass
TruBass er en lydteknologi, til hvilken den basgengivelsesteknik, som anvendes i pibeorgler, frembringes elektronisk,
og i hvilken der slet ikke anvendes en equalizer og baslyd
fra højttalerne, og den baslyd fra højttalerne, som skal
anvendes, gengives til fulde.
Mixing
(Indstiller SRS-effekten)
NONE
mulig
: Når der ikke anvendes nogen centerhøjttaler
standard: NONE
* En centerhøjttaler (ekstraudstyr, EAB-CF2 anbefales) er
påkrævet.
SURROUND
(Surroundhøjttalerindstilling)
LARGE : Til store højttalere, når basafspilning er mulig
(mindst 100 Hz eller lavere)
SMALL : Til små højttalere, når basafspilning ikke er
FRONT TO REAR Mixing (Indstiller SRS-effekten (front) på
baghøjttalerne).
NONE
mulig
: Når der ikke anvendes nogen surroundhøjttaler
standard:
[ : Mere
] : Mindre
SUB - W
CENTER TO REAR Mixing (Indstiller SRS-effekten (center)
[ : Mere
] : Mindre
Indstillingsområde: udkoblet, + 1 till + 10
standard: + 5
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
CQ-VD7001N
: Afslut
LARGE
(Subwooferhøjttalerindstilling)
YES
: Når en subwoofer anvendes
NO
: Når der ikke anvendes nogen subwoofer
standard: NO
* En subwoofer (ekstraudstyr, CJ-HD303N anbefales) er
påkrævet. En effektforstærker (ekstraudstyr) er ligeledes
påkrævet til tilslutning af en subwoofer.
Bemærk:
¡Når den private indstilling er aktiveret, kan kun
indstilles.
478
LARGE
FRONT
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
SP LEVEL (Speaker level)
SP DELAY (Speaker delay)
] : ned,
[ : op
CENTER
] : ned,
] : ned,
] : ned,
(Højre surroundhøjttalers
udgangsbalance)
(Indstilling af surroundhøjttalerens
forsinkelsestid)
[ : op
44
Indstillingsområde: 0 ms til 15 ms (1 ms trin)
1 ms = 0,001 sekund
standard: 0 ms
(Venstre surroundhøjttalers
udgangsbalance)
[ : op
SUB - W
] : ned,
SURROUND
[ : op
L¡SURROUND
[ : op
Indstillingsområde: 0 ms til 5 ms (1 ms trin)
1 ms = 0,001 sekund
standard: 0 ms
(Højre fronthøjttalers udgangsbalance)
[ : op
R¡SURROUND
] : ned,
] : ned,
(Centerhøjttalers udgangsbalance)
[ : op
FRONT R
] : ned,
Indstilling af synkroniseringen, med hvilken lyden fra hver
højttaler når lyttepositionen.
(Indstilling af centerhøjttalerens
CENTER
forsinkelsestid)
Dansk
Indstilling af udgangsbalancen for hver højttaler
(Venstre fronthøjttalers
FRONT L
udgangsbalance)
(Subwooferhøjttalers udgangsbalance)
[ : op
¡Foretag denne indstilling, mens du lytter til lyden.
¡Hvis højttalerindstillingen er NONE (ingen) for en
højttaler, kan den pågældende højttaler ikke vælges.
¡Når “PRO LOGIC” vises, føjes 15 ms automatisk til indstillingen af forsinkelsestiden for surroundhøjttalerne.
MODE LEVEL
Indstillingsområde: –10 dB til +10 dB (1 dB trin)
standard: ± 0 db for alle højttalere
Et testsignal (et uafbrudt tone) sendes fra hver højttaler i
omkring to sekunder).
Indstil udgangsbalancen således, at tonen fra hver
højttaler synes at have samme lydstyrke.
Indstilling af udgangsbalancen:
Indstil lydstyrken for alle de andre højttalere til lydstyrken for
den højttaler, fra hvilken testsignalet synes at være lavest.
¡Hvis højttaler indstillingen er NONE (ingen indstilling)
eller NO (nej), sendes testsignalet ikke, og den højttaler
kan ikke vælges.
¡Drej lydstyrkedrejeknappen eller tryk på [}] eller [{]
(VOL) for at regulere testsignalets lydstyrke.
Bemærk:
¡Når den private
indstilling er
aktiveret, kan kun
FRONT L og
FRONT R indstilles.
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
: Afslut
Indstilling af VTR/AUX-indgangsniveau
Udfør denne indstilling, hvis det ikke er muligt at regulere lydstyrken gennem det tilsluttede apparat (på udgangssiden).
(Indstilling for videobåndopVTR LEVEL
tager)
LOW
: Indstiller niveauet lavt/lydstyrken øges
HIGH
: Indstiller niveauet højt/lydstyrken mindskes
standard:
AUX LEVEL
HIGH
(Indstilling for AUX)
LOW
: Indstiller niveauet lavt/lydstyrken øges
HIGH
: Indstiller niveauet højt/lydstyrken mindskes
Bemærk:
¡Hvis indgangsniveauet fra VTR/AUX er for højt, vil lyden
ikke blive sendt ud på normal vis.
¡Efter indstilling af indgangsniveauet
Lydstyrken kan reguleres ved at man trykker på [}]
eller [{] (VOL) på fjernbetjeningen eller drejer lydstyrkedrejeknappen på apparatet.
standard: HIGH
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
CQ-VD7001N
479
Indstillinger (fortsættes)
USER
(AUDIO fortsættes)
LPF/HPF (Low Pass Filter/High Pass Filter)
] : ned,
MENU
(Subwoofer-lavpasfilter)
Dansk
Indstillingsområde: 60 Hz till 160 Hz (i 5 Hz trin)
standard: 100 Hz
45
] : ned,
INPUT/OUTPUT
RADIO
Sprogindstilling
[ : op
HPF CUT OFF
DVD
LANGUAGE
Afskæringsfrekvens
LPF CUT OFF
SCREEN AUDIO
(Højpasfilter)
ENG
FRA
SPA
GER
ITA
OTHER
[ : op
Indstillingsområde: udkoblet, 90 Hz till 225 Hz (i 5 Hz trin)
standard: udkoblet
Bemærk:
¡Denne indstilling er ikke til rådighed, hvis CS Auto
(SRS-indstilling) er sat til ON (til).
¡ HPF CUT OFF (Højpasfilter) aktiveres kun på
fronthøjttalerne (L/R, højre/venstre) og baghøjttalerne
(L/R, venstre højre)
(DVD-menusprog)
: Engelsk
: Fransk
: Spansk
: Tysk
: Italiensk
: andre sprog. Indtast sprogkoden.
(a side 494)
standard:
SUBTITLE
ENG
(undertekstsprog)
Bemærk:
¡En disk, som understøtter lukkede billedtekster eller
undertekster kan overlappe hinanden på skærmen. Kobl i
dette tilfælde underteksten ud.
ENG
FRA
SPA
GER
ITA
OTHER
: Engelsk
: Fransk
: Spansk
: Tysk
: Italiensk
: andre sprog. Indtast sprogkoden.
(a side 494)
standard:
AUDIO
ENG
(Lydsprog)
Bemærk:
¡Når disse indstillinger er udført, vil afspilningen begynde
fra begyndelsen af en disk.
ENG
FRA
SPA
GER
ITA
OTHER
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
480
CQ-VD7001N
: Afslut
: Engelsk
: Fransk
: Spansk
: Tysk
: Italiensk
: andre sprog. Indtast sprogkoden.
(a side 494)
standard:
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
ENG
DISPLAY
PRO LOGIC
DVD ASPECT
NARROW
WIDE
5.1-kanals lytning i Dolby surroundlyd
(Indstilling af displayforhold)
OFF
ON
: afspiller video på 4:3 skærm
: afspiller video på bredformatskærm (16:9).
standard:
LETTER BOX
WIDE
(DVD-softwareindstilling)
PAN & SCAN : Afspiller bredformatskærm-video i Pan &
Scan indstilling (i hvilken de venstre og
højre kanter på skærmen afskæres).
LETTER BOX : Afspiller bredformatskærm-video i letterbox-indstilling (i hvilken sorte striber
kommer frem øverst og nederst på
skærmen).
standard:
PAN & SCAN
Bemærk:
¡Udfør software-indstillingen i overensstemmelse med
symbolet på hylsteret. (a side 452)
¡DVD-softwareindstillingen ignoreres, hvis PAN & SCAN
eller LETTER BOX allerede er indstillet i softwaren.
¡Displayets skærmforhold ændres i overensstemmelse
med indstillingen af formatforholdet (a side 485) og
DVD-softwarens forhold.
: Pro Logic inaktiv
: Pro Logic aktiv
standard: OFF
Bemærk:
¡Denne indstilling aktiveres kun i DVD/VCD/CD-afspillerindstilling.
¡ ON valget i nogle lydindstillinger kan bevirke, at lyden
fra subwooferen afbrydes.
DOWN MIX
Ændring af Dolby digital/dts Audio til 2-kanals stereoafspilning
Dansk
Indstilling af displayforhold og DVD-software
46
Bemærk:
¡Denne funktion er kun til rådighed, når “Dolby digital”kilden er under afspilning.
OFF
ON
: Original lydkilde
: 2-kanals konversion
standard:
OFF
DR COMP (Dynamic Range Compression)
Opretholder rumvirkningen, selv når det lyttes ved lav lydstyrke.
Valg af kompressonsstil
TV TYPE
NTSC
PAL
(VIDEO-OUT-terminalindstilling)
: Indstiller NTSC i overensstemmelse med
det udstyr, der er tilsluttet VIDEO-OUT.
: Indstiller PAL i overensstemmelse med
det udstyr, der er tilsluttet VIDEO-OUT.
standard:
OFF
STD
MIN
: DR COMP OFF
: DR COMP ON
: Lavet med den største kompression,
nogenlunde svarende til en fjernsynsudsendelse.
standard:
PAL
OFF
MULTI-CH (Multiple channel)
Dolby Digital 2-kanals lyd fra alle højttalere.
OFF
: opretholder 2-kanals lyden
ON
: ændrer lyden fra 2-kanals til 5.1-kanals.
standard:
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
: Afslut
OFF
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
CQ-VD7001N
481
Indstillinger (fortsættes)
USER
SCREEN AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
NAVI SETUP (Navigation set up)
SCALE
Navigationsindstilling
NAVI SP
Billeder, som optages med bagkameraet, kan vises i
skaladisplayindstilling.
(Navigationshøjttaler)
BOTH
: Venstre/højre fronthøjttaler
OFF
: skaladisplay fra
L ch
: Kun venstre fronthøjttaler
ON
: skaladisplay til
R ch
: Kun højre fronthøjttaler
standard:
Dansk
standard:
47
(Bagkameraskala)
NAVI MUTE
BOTH
(navigationslydafskæringsniveau)
(skalaindstilling)
: uændret
MODE SKIP
LEVEL 1 : 10 trins mindskning
Funktionsoverspring
LEVEL 2 : 15 trins mindskning
VTR SKIP
LEVEL 3 : ingen lyd
standard:
LEVEL 1
Bemærk:
¡Du kan indstille navigationslydafskæringsniveauet, når
RGB er valgt på NAVI INPUT (navigationsinput).
NAVI VOLUME
(Overspring af videobåndoptager)
Hvis der ikke anvendes nogen videobåndoptager, vil videobåndoptagerfunktionen blive sprunget over, når funktiionen ændres.
OFF
: springer ikke over
ON
: springer videobåndoptager over
(navigationslydstyrke)
standard:
Lydstyrkeregulering af bilens navigationssystem.
] : ned,
SCALE ADJUST
] eller [ : Indstil
Forberedelse: Sæt navi mute-ledningen i forbindelse.
OFF
AUX SKIP
[ : op
Indstillingsområde: 0 till 40
standard: 30
CAMERA SETUP
CAMERA
Hvis der ikke anvendes AUX-udstyr, vil AUX-funktionen
blive sprunget over, når funktionen ændres.
OFF
: springer ikke over
ON
: springer AUX over
standard:
(opsætning af bagkamera)
Indgangsvalg
Forberedelse: Tilslut ledningen til baklygten.
(a Installationsanvisninger)
OFF
: ikke tilsluttet
ON
: sluttet til CAMERA-IN
NAVI INPUT
standard:
OFF
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
CQ-VD7001N
OFF
(navigationsindgang)
RGB
: Sluttet til RGB-indgangsledningen, eller et
bilnavigationssystem er ikke tilsluttet.
VTR
: sluttet til VTR-IN
standard:
, hvis der ikke anvendes noget
: Foregående menu
OFF
INPUT SELECT
Valg af den klemme, som forbinder til bagkameraet.
Bemærk:
¡Sørg for at vælge
bagkamera.
OFF
(AUX-overspring)
Opsætning af bagkamera
482
OFF
: Afslut
RGB
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
PAL/NTSC SELECT
(klargøring af fjernsynstuner)
Valg af PAL/NTSC
Valg af den klemme, som forbinder til fjernsynstuneren.
VTR
Forberedelse: Tilslut ledningen til baklygten.
(a Installationsanvisninger)
OFF
: ikke tilsluttet
VTR
: sluttet til VTR-IN
standard:
Bemærk:
¡Sørg for at vælge
fjernsynstuner.
OFF
CH VIDEO INPUT
NTSC
: Indstiller NTSC i overensstemmelse med det
til VTR-IN tilsluttede udstyr.
PAL
: Indstiller PAL i overensstemmelse med det til
VTR-IN tilsluttede udstyr.
standard:
, hvis der ikke er tilsluttet nogen
CAMERA
(Videoindgang til DVD-skifter)
OFF
: ikke tilsluttet
VTR
: sluttet til VTR-IN
CAMERA
OFF
(Indstilling af VTR-klemme)
NTSC
PAL
: sluttet til CAMERA-IN
standard:
PAL
(Kameraklemme-indstilling)
: Indstiller NTSC i overensstemmelse med det
til CAMERA-IN tilsluttede udstyr.
Dansk
TV TUNER
48
: Indstiller PAL i overensstemmelse med det til
CAMERA-IN tilsluttede udstyr.
standard: PAL
OFF
Bemærk:
¡Lydudgangen bør være tilsluttet CH/AUX-IN.
OUTPUT SELECT
Udgangsvalg
REAR MONITOR
(opsætning af bagmonitor)
Du kan have forskelligt billede og lyd på front- og bagmonitorerne samtidigt.
Forberedelse: Tilslut endnu en bagmonitor (ekstraudstyr) (dvs. CY-VM1500EX) (a Installationsanvisninger)
AUTO
: samme som frontmonitoren.
DVD
: DVD/VCD/CD/MP3/WMA
VTR
: Videobåndoptager
standard:
AUTO
Bemærk:
/[MENU]
¡Denne menu kan også åbnes ved at
berøres/holdes inde.
¡For CD/MP3/WMA bliver skærmen blå.
¡Billeder vises ikke på bagmonitoren i DVD-skifterindstilling, selv hvis AUTO er valgt.
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
: Afslut
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
CQ-VD7001N
483
Indstillinger (fortsættes)
USER
SCREEN AUDIO
DVD INPUT/OUTPUT
RADIO
FM SETUP
RDS SETUP (a side 465)
Indstilling for FM-stationer
NOISE SUPPRESSION
AUTO
(Skift af FM IF-filter)
: Indstilles automatisk
NARROW : Indsnævrer den frekvensbåndbredde, der skal
modtages, så støjreduktion prioriteres.
Dansk
WIDE
: Udvider den frekvensbåndbredde, der skal
modtages, så lydkvaliteten prioriteres.
standard:
AUTO PRESET
49
EACH
ALL
AUTO
(Automatisk forvalgsindstilling)
: Gemmer de faste stationer på hvert bånd i hukommelsen.
: Gemmer de faste stationer i alle FM-lister
uanset bånd.
standard:
MONO
ALL
(Monofonisk indstilling)
OFF
: Modtagning i stereo
ON
: Modtagning i mono og reduktion af støjniveauet
standard:
OFF
AM SETUP
Indstilling for AM-stationer
NOISE SUPPRESSION
(Støjundertrykkelse)
NARROW : Indsnævrer den frekvensbåndbredde, der skal
MID
WIDE
modtages, så støjreduktion prioriteres.
: Ligger mellem NARROW og WIDE .
: Udvider den frekvensbåndbredde, der skal
modtages, så lydkvaliteten prioriteres.
standard:
MID
LOCAL
Indstilling til stationssøgning
OFF
: Søgning efter selv en radiostation med en relativt lav intensitet
ON
: Søgning efter udelukkende en radiostation
med høj intensitet.
standard:
: Foregående menu
[MENU] : Foregående menu
(Fjernbetjeningen)
484
CQ-VD7001N
OFF
: Afslut
: Vælg/indstil
[MODE] : Afslut []] [[] [}] [{] : Vælg/indstil
[ENTER] : Bestem
[ASP]
TILT
OPEN / CLOSE
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
TRACK / SEARCH
RETURN
TER
DVD
RET
EN
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC/FOLDER
VOL
ASPECT
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
A
O/C
TEXT
P·MODE
9
SCROLL
0
SCRL
P-MODE
CQ-VD7001U
[A]
VOL
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
❑ Formatforhold
Standard: NORMAL
Funktion: 4 typer
Tryk på og hold [ASP] inde på displayet eller på [A] på
fjernbetjeningen for at ændre formatforholdet som vist
herunder.
NORMAL
¡Det konventionelle displaybillede har et 4 til 3 vandret-tillodret forhold .
¡I dette tilfælde bliver der et tomt
område tilbage i højre og venstre side af displayet.
FULL
¡Skærmen udvides horisontalt
som en helhed til et formatforhold på 16 til 9.
¡Udvidelsesforholdet er det
samme på et hvilket som helt
punkt på skærmen.
¡Skærmen udvides fuldt ved det
normale formatforhold på 4:3.
¡Den øverste og nederste del af
skærmen afskæres en smule.
CAR AV
Bemærk:
¡Denne indstilling er almindelig i video-indstilling.
¡Det er ikke muligt at ændre formatforholdet på
menuskærmen og en skærm i CD-, MP3/WMA-, radio- og
CD-skifterfunktionen. Disse er fastsat til “FULL” såvel som
et navigationsbillede.
¡Når bagkameraet er i aktion med transmissionsgearskiftestangen i bakposition, vises billedet kun på
“FULL”-skærmen.
¡I nogle tilfælde ser billedet anderledes ud fra den
oprindelige position på grund af valget af formatforhold.
Dansk
MUTE
ZOOM
MUTE
50
Forsigtig
¡Dette for at minde dig om, at kompression eller
udvidelse af skærmen med brug af dette produkts
funktion for ændring af formatforholdet (skærmfunktion) for kommerciel anvendelse med profit for øje
eller offentlig sening/lytning, kan krænke de ejerrettigheder, som er underkastet loven om ophavsret.
¡Hvis du udvider et almindeligt billede (4 til 3) med brug
af “JUST”, “ZOOM” eller “FULL” formatforholdet til
hele skærmen, er det ikke sikkert, at du kan se kanten
af billedet, eller du kan måske se et forvrænget billede.
Anvend derfor “NORMAL” funktionen til at se det originale billede sådan som forfatteren har ønsket det.
JUST
¡Skærmen udvides horisontalt til
formatforholdet 16 til 9.
¡Udvidelsesforholdet øges mod
de højre og venstre ender af
skærmen.
CQ-VD7001N
485
Indstillinger (fortsættes)
[ASP]
TILT
OPEN / CLOSE
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
TRACK / SEARCH
RETURN
TER
DVD
RET
EN
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC/FOLDER
VOL
ASPECT
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
A
O/C
SCRL
MUTE
P-MODE
TEXT
P·MODE
9
SCROLL
0
CQ-VD7001U
[A]
VOL
Dansk
MUTE
51
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
EJECT
❑ Privat indstilling
Det er om nødvendigt muligt at afbryde lyden fra
baghøjttalerne. Aktivering af privat-indstillingen giver dig
mulighed for samtidigt at anvende frontmonitoren og bagmonitoren (dvs. CY-VM1500EX) uafhængigt med forskellige kilder.
Standard: Privat indstilling udkoblet
“P • MODE”-indikatoren lyser, når privatindstillingen er
aktiveret.
Tryk på og hold [ASP] inde på displayet eller [A] på fjernbetjeningen i mere end 2 sekunder for at aktivere den private indstillingsfunktion eller deaktivere den skiftevis.
486
CAR AV
CQ-VD7001N
Bemærk:
¡Sørg for at sætte privat-indstillingen til OFF, hvis den
ikke skal anvendes.
¡Det er ikke muligt at vælge og indstille
SRS (CS Auto-indstilling) (a side 477) og
SP DELAY (højttalerforsinkelse)(a side 479) på lydindstillingsmenuen, mens den private indstilling er aktiveret.
Privat indstilling
Privat indstilling
udkoblet
indkoblet
Radio
Radio
DVD
DVD
Radio
Mute
Fejlfinding
❑ Hvis du mener, at der er noget galt
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres
af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til
en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage
til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter
eget eftersyn.
Advarsel
¡Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer
fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er
nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte,
som kan forårsage antændelse eller elektriske
stød. Hold i så fald øjeblikkeligt op med at
anvende apparatet og henvend dig til din
forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette
kan være farligt.
■ Generelt
Der er ingen strøm til
apparatet.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Dansk
Problem
Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.
aKontroller tilslutningen.
En sikring er sprunget.
aEliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.
Ret henvendelse til forhandleren.
52
MUTE er sat til ON.
aSæt MUTE til OFF.
Der er ingen lyd.
Støj
Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig
kontakt er sket.
aKontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutnings-diagramm
et. (aInstallationsanvisninger)
Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.
aHold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en
mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen
ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.
Jordledningens kontakt er dårlig.
aBekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.
Der er støj i motoromdrejningerne.
Der er generatorstøj fra bilen.
aÆndr jordledningens tilslutningsposition.
aMonter et støjfilter på strømforsyningen.
Nogle betjeninger er
ikke mulige.
Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel
menu-indstilling.
aLæs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig
til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
Ingen lyd fra
højttaleren
(højttalerne)
Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert
tilslutning med hensyn til højttalerne.
aKontroller højttalertilslutningerne.
Højre og venstre
højttalerkanal er i modfase.
Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med
tilslutningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke
tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden er
ikke fastlagt.
Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er
tilsluttet i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med
tilslutningsdiagrammet.
CQ-VD7001N
487
Fejlfinding (fortsættes)
■ Generelt (fortsættes)
Strømmen til apparatet
afbrydes utilsigtet.
Sikkerhedsanordningen er aktiveret.
aRådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
■ Radio
Dårlig modtagning
og/eller støj
Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.
aKontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt.
Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til
karrosseriet.
Dansk
Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).
aKontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.
FM-stereoudsendelser
modtages kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller MONO-indstillingen.
Kun stationer med et
kraftigt sendesignal
kan modtages.
LOCAL-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller LOCAL-indstillingen.
Antallet af automatiske, faste stationer er
mindre end 6.
Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.
aFlyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv
at forindstille dem.
Faste stationer kan
ikke gemmes i hukommelsen
Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.
aSørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil
derefter stationerne igen.
53
■ RDS
488
PS vises ikke, selv
hvis der er stillet ind
på en RDS-station.
(“NO PS” vises).
En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.
aEn PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har
ændret sig.
Modtagning af
udsendelser afviger fra
den PTY, som allerede
er indstillet.
Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.
aDer søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en
modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.
“NONE” vises, når PTY
vælges.
Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket
udsendelse sendes i dit område.
aVælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.
Urtiden (CT) er ikke
præcis.
Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.
aModtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller
indstil CT manuelt.
En AF-station kan ikke
modtages, selv om AFindikatoren lyser.
Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station
og AF-stationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.
aVent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil
modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.
CQ-VD7001N
■ CD
Lydudfald eller støj.
Lydudfald på grund af
vibrationer.
Disken kan ikke tages
ud.
Disken er sat omvendt i.
aSæt disken i på korrekt vis.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.
aFastgør apparatet til konsolboksen.
Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.
aGør vinklen 30 grader eller mindre.
Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.
aHold [u] inde i mere end 10 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller
andre faktorer.
aTag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis
apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Dansk
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
54
■ MP3/WMA
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Disken indeholder uafspillelig formateret data.
aVi henviser til beskivelsen af MP3/WMA angående afspillelig lyddata
med undtagelse af CD-DA (dvs. musik-CD).
CD-R/CD-RW’er, som
kan afspilles på andre
apparater, kan ikke
afspilles i dette apparat.
Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af
media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CDR/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.
aLav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware
og optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.
Lydudfald elller støj.
Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se
beskrivelse af MP3/WMA.
Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.
aAfspil ikke-VBR-filer.
Bemærk:
¡Vi henviser til afsnittet “Angående MP3/WMA” (a side 458)
■ DVD
Lyden kan ikke skiftes
Sprog/undertekst
Sprog/vinkel
¡Det er ikke muligt at skifte, hvis der ikke er optaget flere lydsprog/undertekstsprog/vinkler på disken. (Vi henviser til den vejledning, der følger med
disken).
¡Nogle disks tillader ikke skift via en menuskærm.
¡Somme tider er det kun muligt at skifte vinkler med visse scener.
Den lyd/det undertekstsprog, som er valgt i
DVD-indstillingerne,
anvendes ikke.
Hvis lyd eller undertekster på det sprog ikke er optaget på disken, vil lyden
eller underteksterne ikke skifte til det sprog. (Nogle disks tillader skift via en
menuskærm. Vi henviser til den vejledning, som følger med disken).
CQ-VD7001N
489
Fejlfinding (fortsættes)
■ DVD (fortsættes)
En DVD-R eller
DVD-RW kan ikke
afspilles.
Disken er stadig ikke finaliseret.
aFinaliser disken.
Vi henviser til “Inden diskafspilning” (a side 452) eller “Angående
disks” (a side 493) angående andre tilfælde.
■ Bilnavigation, videobåndoptager, videokamera, bagkamera, bagmonitor
Dansk
Billedet fra et bilnavigationssystem vises
ikke.
55
Billedet fra en videobåndoptager
eller et videokamera vises ikke.
Billedet fra et bagkamera vises ikke på korrekt vis.
Bagmonitorens billede
og lyd kan ikke skiftes.
Tilslutningen af et bilnavigationssystem er ikke korrekt.
aUdfør tilslutningen på korrekt vis.
Indgangsindstilling af et bilnavigationssystem er ikke korrekt.
aUdfør indgangsindstillingen på korrekt vis.
Videobåndoptager eller videokameraet er ikke tillsuttet på korrekt vis.
aTilslut videobåndoptageren eller videokameraet på korrekt vis.
Bagkameraet er ikke tilsluttet på korrekt vis.
aTilslut bagkameraet på correct vis.
Kameraets indgangsindstilling er ikke korrekt.
aUdfør indgangsindstillingen på korrekt vis.
AUTO (AUTO) er ikke valgt som indstilling af bagmonitoren.
aVælg AUTO (AUTO) som indstilling.
■ Displayindstillinger
Skærmens lysstyrke er
ikke stabil.
AUTO (AUTO) lysdæmper er valgt.
aVælg et af lysdæmperniveauerne fra 1 til 4 for at eliminere lysintensitet
fra lysdæmperindstillingen.
Billedet er mørkt.
Billedet er hvidligt.
Der er noget galt med
billedet. Billedet er lyst
i farven.
Skærmen er ikke korrekt indstillet.
aForetag de nødvendige indstillinger af skærmen.
Displayet går ikke tilbage
i apparatet igen.
Monitoren stopper på vejen til udgangspositionen.
aTryk på [O/C] (OPEN/CLOSE).
Røde, blå eller grønne
punkter kommer frem.
Dette er karakteristisk for flydende krystalskærme og udgør ikke noget problem.
■ Fjernbetjening
Batteriet vender forkert. Der er sat et forkert batteri i.
a Sæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.
Batteriet er svagt.
a Skift batteriet ud med et nyt.
Knaptryk virker ikke
Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.
a Ret fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.
Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil
fungere, hvis sensoren er udsat for direkte sol. Dette problem betyder ikke, at
der er noget i vejen med systemet).
a Sørg for, at sensoren ikke rammes af direkte sol.
490
CQ-VD7001N
■ Lydindstillinger
Kablerne er ikke tilsluttet på korrekt vis.
aTilslut kablerne på korrekt vis.
Venstre og højre lyd er
i modfase.
Højttalerledningerne er tilsluttet i modfase mellem højre og venstre.
aTilslut højttalerledningerne på korrekt vis.
Ingen lyd fra
højttaleren.
Højttalerindstillingen er NO (nej) eller NONE (ingen) .
aIndstil på korrekt vis.
Ingen lyd fra
subwooferen
Afspilning af en disk, som har en subwooferkanal
¡Subwooferen er indstillet til NO (nej) i højttalerindstillingen.
aIndstil subwooferen til YES (ja).
¡Nedmiksning
aIngen tekniske problemer. Annuller nedmiksningen.
¡Privat-indstillingen er indstillet til ON (til).
aSæt privat-indstillingen til OFF (fra).
¡Pro Logic er indstillet til ON (til)
aIndstil Pro Logic til OFF (fra).
Dansk
Ingen lyd fra venstre,
højre, front- eller
baghøjttaler.
56
❑ Meddelelser på fejldisplayet
■ CD/MP3/WMA/DVD/VCD (Video CD)/CD-skifter/DVD-skifter
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
-E1-
Disken er snavset eller lagt omvendt i.
aKontroller disken.
-E2-
Disken er ridset.
aKontroller disken.
-E3-
Ingen funktion af uvisse årsager
aTryk på [u]. Tryk på nulstillingsknappen, hvis dette ikke løser problemet. (Tryk på nulstillingsknappen på CD-skifteren). Hvis den normale
drift ikke genetableres, bedes du rette henvendelse til den forretning,
hvor du har købt apparatet eller til nærmeste Panasonic servicecenter.
-E4-
Den valgte filtype understøttes ikke.
aKontroller disken.
PROTECTED
NO DISC
NO MAGAZINE
REGION ERROR
En WMA-fil kan kopieringsspærres.
aEn fil, som er kopieringsspærret, kan ikke afspilles.
Der er ingen disk i afspilleren.
aSæt en disk i disksprækken.
Der er ikke noget magasin i skifteren.
aSæt et magasin med CD’er i skifteren.
Der er gjort et forsøg på at afspille en disk med et andet regionsnummer end
“2” eller “ALL”.
aTryk på [u] og kontroller disken.
Bemærk:
¡Der kan være tilfælde, hvor de disknumre, som er påvirket af en fejl, vises foran E1 og E2.
¡Visninger og trin, som regnes for fejl, er delvist forskellige fra skifter til skifter. Vi henviser til brugsvejledningen for den
anvendte skifter angående detaljer.
CQ-VD7001N
491
Fejlfinding (fortsættes)
❑ Servicering af produktet
❑ Hvis apparatet begynder at
Hvis forslagene i oversigten ikke løser problemet, anbefaler
vi, at du indleverer apparatet til nærmeste, autoriserede
Panasonic servicecenter. Produktet bør kun serviceres af
en kvalificeret tekniker.
Nulstillingsknap
Stik en hård, tyndt instrument ind i hullet og tryk på knappen.
Dansk
❑ Udskiftning af sikringen
Anvend sikringer med den samme specificerede mærkekapacitet (15 A). Anvendelse af forskellige sikringserstatninger eller sikringer med en højere mærkekapacitet, eller
direkte tilslutning af produktet uden anvendelse af en
sikring, kan resultere i brand eller skade på apparatet.
Hvis udskiftningssikringen ikke fungerer, bedes du rette
henvendelse til nærmeste Panasonic servicecenter for at
få hjælp.
fungere forkert...
Vigtigt
Tryk kun på knappen, hvis apparatet ikke reagerer på
nogen knaptryk. (Gemte indstillinger og justeringer slettes
ikke).
Hvis apparatets normale tilstand ikke genoprettes, bedes
du rette henvendelse til nærmest Panasonic servicecenter
og få apparatet repareret.
OPEN / CLOSE
TILT
O/C
TEXT
ON
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
57
Nulstillingsknap
Bemærk:
¡Hvis din ID-kode (ID-CODE) allerede er indstillet, vil du
blive bedt om at indtaste din ID-kode (ID-CODE) lige
efter at apparatet er startet igen.
Vedligeholdelse
❑ Forsigtighedsregler for
rengøring
❑ Rengøring af apparatet
Hvis apparatet er blevet snavset, skal displayets overflade
tørres af med aftørringskluden (medfølger).
Rengøring uden den medfølgende klud
Alcohol
Alkohol
Pesticide
Pesticider
Fortynder
Thinner
1 Fugt en blød klud i vand med en smule
sæbevand og vrid den godt op.
2 Tør forsigtigt af. Tør overfladen af igen
med en tør klud.
Wax
Voks
Benzine
Benzin
Dette produktet er designet og konstrueret til at kunne
anvendes med et mindstemål af vedligeholdelse. Anvend
kun en tør, blød klud til almindelig rengøring af apparatets
ydre. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre
opløsningsmidler.
Bemærk:
¡Eftersom der er risiko for, at der trænger vandråber ind i
apparatet, må man ikke komme rengøringsmidler direkte
på overfladen.
¡Undgå at ridse skærmen med neglene eller andre hårde
objekter. De ridser eller mærker, der opstår herved, vil
forringe billedet.
Forsigtig
¡Hvis vanddråber eller lignende substanser kommer
ind i monitoren, kan resultatet blive fejlfunktion.
492
CQ-VD7001N
Angående disks
Trykt side
Anvend ikke disks, som svarer til nedenstående beskrivelser. Anvendelse af sådanne disks kan medføre skade
på disken og bevirke, at apparatet ikke fungerer eftrer
hensigten.
¡Specielle disks, som ikke er runde.
¡Disks med påklistrede etiketter etc.
Disks med påklistrede
stickere eller tape
Isætning af disks
Overfladen på nye disks har tendens til at være glat. Når du
derfor anvender en ny disk for første gang, er det ikke
sikkert, at den kan sættes i på tilfredsstillende vis, selv hvis
den er sat i apparatet.
I en sådan situation, skal du sætte disken så langt ind i
apparatet som den kan komme, indtil den er sat i på korrekt vis.
Når man sætter en disk i eller tager den ud af apparatet,
skal den sættes lige ind og tages ud parallelt med apparatet. Ellers kan disken blive ridset eller få mærker
under forløbet.
Lad ikke disks ligge på følgende steder:
¡I solen
¡I nærheden af varmeapparater
¡På steder med snavs, støv og fugt
¡På bilens sæder eller instrumentbræt
Rengøring af disks
Anvend en tør, blød klud og tør af fra midten og udefter.
Sæt ikke segl eller etiketter på diskene.
Lad være med at skrive på disketiketten med en kraftig pen
eller kuglepen.
Dansk
Hvordan disken holdes
¡Rør ikke ved diskens underside.
¡Undgå at ridse disken.
¡Undgå at bøje disken.
¡Læg altid disken i dens hylster, når den ikke anvendes.
58
Etiketter lavet på en printer
<Rigtigt>
<Forkert>
Angående CD-R/RW, DVD-R/RW
Beskyttelsesfilm eller ark
Disk-tilbehør (stabilisatorer
etc.)
¡Beskadigede eller deforme disks
Disks af dårlig kvalitet.
Disks med grater.
Fjern venligst disse inden
brug.
Disks med revner, ridser
eller manglende dele.
¡Der kan være problemer med at afspille nogle CDR/RW-disks, DVD-R/RW-disks som er optaget på
CD/DVD-optagere (CD-R/RW-drev, DVD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optageegenskaber eller snavs,
fingeraftryk, ridser o.lign. på diskens overflade.
¡CD-R/RW-disks, DVD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj
luftfugtighed end almindelige musik-CD’er. Hvis man
lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade,
og afspilning kan blive umulig.
¡Det er ikke sikkert, at apparatet altid kan afspille en CDR/RW-disk, DVD-R/RW-disks, som er lavet af en kombination af writing-software, en CD/DVD-optager (CDR/RW-drev, DVD-R/RW-drev) og en disk, hvis de ikke er
kompatible med hinanden.
¡Afspilleren kan ikke afspille CD-R/RW-disks, DVDR/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡Husk altid at iagttage anvisningerne for korrekt behandling af CD-R/RW-disks, DVD-R/RW-disks.
¡Afspilleren kan ikke afspille CD-R/RW-disks som indeholder andre data end CD-DA- eller MP3/WMA-data.
CQ-VD7001N
493
Sprogkodeliste
In andre tilfælde (“OTHER”)... (a side 480)
Indtast den fircifrede sprogkode med knapperne [0] til [9]
Dansk
DVD-sprogmenu (a side 480)
59
494
Bemærk:
¡Indstillingen er færdig og displayet går tilbage til hovedmenuen.
¡Displayet går tilbage til den foregående visning, når der trykkes på [RET].
(Indstillingen reflekteres ikke).
Kode
Sprognavn
Kode
Sprognavn
Kode
Sprognavn
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abkhaziansk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armensk
Interlingua
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Hebraisk
Japansk
Yiddish
Javanesisk
Georgisk
Kazakhstansk
Grønlandsk
Cambodjansk
Kannada
Koreansk
Kashmirisk
Kurdisk
Kirgisisk
Latin
Lingala
Laotisk
Litauisk
Lettisk
Malagassisk
Maorisk
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalesisk
Hollandsk
Norsk
Oriya
Punjabi
Polsk
Pashto, Pushto
Portugisisk
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romance
Rumænsk
Russisk
Sanskrit
Sindhi
Seerbo-kroatisk
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Sudanesisk
Svensk
Swahili
Tamulisk
Telugu
Tadsjikisk
Thailandsk
Tigrinya
Turkmensk
Tagalog
Tonga
Tyrkisk
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekistansk
Vietnamesisk
Volapyk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
Bengalsk, Bangladeshisk
Tibetansk
Bretonsk
Katalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutansk
Græsk
Engelsk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
Irsk
Skotsk gælisk
Galisisk
Guarani
Gujarti
Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
CQ-VD7001N
Definition af termer
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Dolby Pro Logic
Dette format optager signaler fra fire kanaler [Venstre
front (L), højre front (R), center (C) og monofonisk lyd
(S)] i to kanaler, dekoder disse kanaler via en Dolby
Pro Logic-dekoder, og sender derefter de resulterende
signaler i fire kanaler.
dts
Dette format kræver flere data en Dolby Digital og
giver en surroundafspilning af højere kvalitet.
I lighed med Dolby Digital opdeler det fuldt diskrete
format musiksignalerne i 5.1-kanaler: Venstre front
(L), højre front (R), center (C), venstre surround (LS),
højre surround (RS) og subwoofer (SW: 0.1-kanal) til
optagelse og afspilning.
Interaktiv DVD
En interaktiv DVD er DVD-software, som indeholder
flere vinkler, flere plot-slutninger etc.
Letterbox-skærm
Dette betegner en skærm, på hvilken afspilningsbilledet på bredformat-DVD’er eller VCD (Video CD)
kommer frem med sorte striber øverst og nederst på
skærmen.
LPCM (Lineær PCM-lyd)
I dette format ændres lydsignalet til digital data og
optages i to kanaler uden kompression.
Eftersom en DVD-disks kapacitet er stor, kan den
indeholde flere data med større præcision end en CD.
Pan & Scan skærm
Dette betegner en skærm, på hvilken afspilningsbilledet på bredformat-DVD’er eller VCD (Video CD)
afskæres i venstre og højre side.
Dansk
Dolby Digital
Dette fuldt diskrete format deler musiksignaler i 5.1kanaler: Venstre front (L), højre front (R), center (C),
venstre surround (LS), højre surround (RS) og subwoofer (SW: 0.1-kanal) til optagelse og afspilning. Det
antal kanaler, som optages, afhænger af softwaren. (1
til 5.1-kanaler).
60
Afspilningskontrol (VCD (Video CD))
Hvis VCD (Video CD) har “With Playback Control” eller
andet skrevet på diskoverfladen eller på hylsteret, kan
de scener eller den information, man vil se (eller høre)
vælges interaktivt med skærmen, ved at man ser på
den menu, der vises på skærmen.
I denne brugsvejledning betegnes afspilning, som betjener sig af menuskærmen, som “menu-afspilning” for
video CD’er. Denne afspiller understøtter Video CD’er
med afspilningskontrol.
Titel, kapitel (DVD)
DVD’er opdeles i nogle store sekstioner (titler) og
nogle små sektioner (kapitler). Hver sektion er nummereret, og disse numre kaldes “Titelnumre” eller
“Kapitelnumre”.
Titel 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Titel 2
……
Kapitel 1
……
Spor (Video CD/CD)
Video CD’er eller CD’er er opdelt i nogle sektioner
(spor). Hver sektion er nummereret, og disse numre
kaldes “Spornummer”.
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Spor ……
CQ-VD7001N
495
Tekniske specifikationer
Lydsektion
Generelt
¡Strømforsyning
¡Effektforbrug
Dansk
¡Maks. udgangseffekt
¡Kompatibel
højttalerimpedans
¡Videoindgangssignal
61
: 12 V DC (11 V – 16 V),
prøvespænding 14,4 V, negativ jording
: Mindre end 10 A (under
diskafspilnng)
: 50 W x 4 kanaler
: 4Ω
: Komposit-videosignal,
1,0 Vp-p (75 Ω)
¡Lydindgangsfølsomhed : 2 Vrms
¡Videoudgangssignal
: Komposit-videosignal,
1,0 Vp-p (75 Ω)
¡Forforstærkerudgangsspænding
: 2 vrms
¡Forforstærkerudgangsimpedans
: Mindre end 600 Ω
¡Mål (B x H x D)
: 178 x 50 x 165 mm
¡Vægt
: 2,4 kg
FM-stereoradio
¡Frekvensområde
¡Brugbar følsomhed
¡Stereoadskillelse
¡Signal/støjforhold
:
:
:
:
87, 5 MHz – 108 MHz
12,2 dBf
40 dB (1 kHz)
63 dB
AM (MB) radio
¡Frekvensområde
¡Brugbar følsomhed
¡Udgangsspænding/
impedans
: 2 Vrms/600 Ω
¡Frekvenskarakteristik (når “LARGE” er valgt)
Venstre/højre front, center, bag (surround) V/H
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
¡Forsinkelsestid
• Dolby Digital
Center
: 0 – 5 ms
Bag (surround) V/H : 0 – 15 ms
• Dolby Pro Logic
Bag (surround) V/H : 15 – 30 ms
• Forvrængning
Venstre/højre front
(1 kHz, 0 dB, PCM-indgang)
: 0,01%
Monitor
¡Flydende krystalskærm : 7” bredde
¡Skærmmål (B x H x D) : 154 x 87 x 177 mm
¡Antal pixler
: 366 960 pixler (234 vertikele x
480 horisontale x 3)
¡Gyldige pixelforhold
: Over 99,99%
¡Displaymetode
: Transparent farvefilterformat
¡Drivmetode
: TFT (tynd film-transistor)
aktivt matrixformat
¡Lyskilde
: Internt lys (lille indbygget
lysstoflampe)
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 25 dB/µV
AM (LB) radio
¡Frekvensområde
¡Brugbar følsomhed
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV
Bemærk:
¡Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel grundet teknologiske forbedringer.
¡Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan afvige fra produktet.
496
CQ-VD7001N
“DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
ReWritable
Dansk
Recordable
TEXT
62
“Dette produkt indeholder ophavsretsligt beskyttet
teknologi, som er beskyttet af US-patenter og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder. Anvendelse af
denne ophavsretsligt beskyttede teknologi skal være
godkendt af Microvision og er kun beregnet til hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med mindre
andet er godkendt af Microvision. Reverse engineering og demontering er forbudt”.
CQ-VD7001N
497
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285662 TAMACO0105-0
Printed in Taiwan
TILT
OPEN / CLOSE
In-Dash 7” Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver
POWER
NAVIGATION
PWR
MODE
MENU
STOP
PAUSE
PLAY
NAVI
DISP
DVD
RET
CQ-VD7001N
EN
RETURN
TER
TRACK / SEARCH
DVD MENU
TITLE/CHAPTER RANDOM
TITLE
RAND
ST/ MONO
CQ-VD7001N
TILT
SCAN
REP
SUBTITLE
AUDIO
ANGLE
SUB
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC/FOLDER
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
VOL
ASPECT
A
9
SCROLL
0
SCRL
MUTE
P-MODE
MUTE
POWER
MODE
TA
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE / ENTER
TRACK
CAR AV
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
instalaci
Installationsanvisninger
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Sikkerhedsinformation
FORSIGTIG:
• OVERHOLD
VENLIGST LOVENE OG BESTEMMELSERNE I DIN STAT, PROVINS ELLER DIT LAND
ANGÅENDE INSTALLATION AF DETTE APPARAT.
• FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER
Dansk
ELEKTRISK STØD ELLER SKADE PÅ PRODUKTET,
MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN,
VANDSPRØJT, VANDDRYP ELLER FUGT.
1
Indholdsfortegnelse
¢ Sikkerhedsinformation.......................... 114
¢ Indholdsfortegnelse .............................. 114
¢ Muligheder for opgradering.................. 115
¢ Installation.............................................. 116
¢ Elektriske tilslutninger.......................... 122
114
CQ-VD7001N
Muligheder for opgradering
In-dash DVD-receiver med motordrevet 7 tommers
LCD touch-skærm
CQ-VD7001N
■ Avanceret system
Dette apparat kan anvendes i kombination med andre
apparater som vist herunder. Vi henviser til brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater angående yderligere
detaljer.
CD-skifter: CX-DP880N (ekstraudstyr)
Centerhøjttaler:
EAB-CF2
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til CDskifter” (a side 125)
Panasonic
Effektforstærker
Bilnavigationssystem: CN-DV2300N
Fronthøjttalere:
CJ-DVD177N
(ekstraudstyr)
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til
Bilnavigationssystem” (a side 127)
DV2300
ROUTE CALCULATION
•BORDERLESS RECEIVER
GPS
•ALL IN VIEW
SENSOR
•GYROSCOPE
Surroundhøjttalere:
CJ-SS162N
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Panasonic
Effektforstærker
Dansk
DVD-skifter: CX-DH801N (ekstraudstyr)
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til
DVD-skifter” (a side 126)
2
Bagmonitor: dvs. CY-VM1500EX (ekstraudstyr)
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til bagmonitor” (a side 128)
VM1500
Videokamera (ekstraudstyr):
Subwoofer:
CJ-HD303N
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til en
videobåndoptager eller et videokamera”
(a side 128)
Videobåndoptager (ekstraudstyr):
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
Panasonic
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til en
videobåndoptager eller et videokamera”
(a side 128)
Bagkamera (ekstraudstyr):
• Vi henviser til afsnittet “Tilslutning til
bagkamera” (a side 129)
CQ-VD7001N
115
Installation
Forberedelse
Forsigtig
Dansk
¡Overhold venligst lovene og bestemmelserne i din
provins eller dit land om installation af apparatet.
¡Vær påpasselig med ikke at komme til skade med
hænderne og fingrene, når du bøjer monteringsfligen
på monteringskraven med en skruetrækker.
¡Vi anbefaler stærkt, at du bærer handsker under
installationsarbejdet for at gardere dig mod at komme
til skade.
3
¡Kontroller, inden du udfører installationen, at radioen
fungerer med antennerne og højttalerne.
¡Tag kablet ud af forbindelse med den negative (–) batteriklemme (se “Forsigtig” herunder).
¡Apparatet bør installeres i vandret stilling med forenden
opad i en bekven vinkel, som ikke er større end 30°.
Installation i instrumentbrættet
Installationsåbning
Apparatet kan installeres i et hvilket som helst instrumentbræt, som har en åbning, som den der vises til højre.
Instrumentbrættet skal være 4,5 mm – 6 mm tykt for at det
kan bære apparatet.
53 mm
182 mm
Forsigtighedsregler for
installationen
Dette produkt bør om muligt installeres af en professionel
installatør.
Hvis installationen er vanskelig, bedes du rette henvendelse
til nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter.
1. Dette system må kun anvendes i et 12-V, DC-batteri-system (bil) med negativ jording.
0 – 30°
2. Følg omhyggeligt beskirvelsen af de elektriske tilslutninger (a side 122-129). Forsømmelse af dette kan
resultere i skade på apparatet.
3. Sæt først netledningen i forbindelse, når alle andre tilslutninger er udført.
Forsigtig
¡Afbryd ikke batteriklemmerne i en bil med udløser
eller navigationscomputer, da alle brugerindstillingerne i hukommelsen derved vil gå tabt. Vær tværtimod særlig forsigtig med installeringen af dette apparat for at undgå kortslutninger.
116
CQ-VD7001N
4. Sørg for at slutte batteriledningen (gul) til den positive
klemme (+) på batteriet eller sikringsblok (BAT) klemmen.
5. Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
6. Fastgør alle løse ledninger, når apparatet er installeret.
7. Læs venligst brugs- og installationsanvisningerne for det
respektive udstyr, inden tilslutning til dette apparat.
Nr.
Post
Diagram
❏ Installationsdele (til ledningsnet)
Antal
q Trimplade
Nr.
Post
(YEP9FZ2739)
(YAJ024C114A)
(YEFG012694)
(WAVS05M6000T)
(YEFX0052714)
1
(YEAT034C012)
!3 ISO-antenneadapter
1
1
(YEAA33144)
(YEJVO1060)
Rundhovedet skrue
t
(5 mmø x 6 mm)
Fladhovedet skrue
y
(5 mmø x 6 mm)
Rundhovedet skrue
u
(4 mmø x 3 mm)
1
!2 Klemme-konnektor
2
r Monteringsbolt (5 mmø)
1
!1 Forlængerledning til baklys
1
e Monteringsfjeder
Antal
!0 Netstik
1
w Monteringskrave
Diagram
2
4
4
(ZZBISVD7001B)
i Mellemstykke
2
Bemærk:
¡Tallene i parentes under hvert navn på tilbehørsdelene er
delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡Tilbehørsdele og deres delnumre kan ændres uden
varsel på grund af forbedringer.
¡Anvend udelukkende de medfølgende skruer til installation. Hvis en eller flere af skruerne skulle gå tabt, bedes
du bestille nye af samme slags.
Dansk
❏ Installationsdele (til installation)
4
1
sæt
o Dobbeltsidet klæbebånd
(ZZBISVD7001E)
Fjernelse af
transportkonsol
Rundhovedet skrue
(5 mmø x 6 mm)
Rundhovedet skrue
(5 mmø x 6 mm)
Sørg for at fjerne transportkonsollerne inden brugen (installation). Anvend skruer (5 mm dia. x 6
mm) med spændeskiver til installationen.
Vær påpasselig med ikke at tabe disse skruer.
Transportkonsol
Transportkonsol
CQ-VD7001N
117
Installation (fortsættes)
Montering af enheden
Dansk
❏ Fremgangsmåde for installation (når monteringskrave w) anvendes
5
1
Bemærk:
¡Bilmodellen, installationsforholdene og kombinationen af de
anvendte enheder kan hæmme
åbningen og lukningen af monitoren såvel som den vinkel og
position, til hvilken monitoren kan
indstilles.
VIGTIGT
Sørg for, når dette apparat
installeres i instrumentbrættet, at
der er tilstrækkelig ventilation
omkring apparatet, således at skade
forårsaget af overophedning forhindres. Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatet.
Sæt monteringskraven w ind i instrumentbrættet og bøj
monteringsfligene udad med en skruetrækker.
Fastgøring af monteringskraven w
Hvor meget fligene skal bøjes, afhænger af bilen. Bøj
dem med en skruetrækker, så monteringskraven w
fastgøres forsvarligt på instrumenbrættet.
Instrumentbræt
w Monteringskrave
Fane
r Monteringsbolt
(5 mmø)
!0 Netstik
e Monteringsfjeder
y Fladhovedet skrue
(5 mmø x 6 mm)
2
3
4
5
6
118
CQ-VD7001N
Monter monteringsfjedrene e på apparatet.
Udfør den bageste tilslutning på apparatet.
Efter at netstikket !0 er fastgjort, fastgøres bagsiden af
apparatet til bilens karosseri med en af metoderne (a)
eller (b) som vist på illustrationen til højre.
Sæt apparatet ind i monteringskraven w.
Fastgør monteringskravens w spændeplade
på krogen på monteringsfjederen e.
Spændeplade
Sæt trimpladen q ind.
Når installationen er
udført, tilsluttes den
negative (–) batteriklemme
igen.
Metode til fastgøring af monteringsfjederen
De to huller i monteringsfjederen gør det muligt at vælge mellem to typer montering som vist herunder.
(B) Metode til dybere installation
Et par millimeter af
konsollen stikker
frem
y Fladhovedet skrue
Stikker ikke så meget
frem
y Fladhovedet skrue
Dansk
(A) Almindelig installationsmetode
6
y Fladhovedet skrue
y Fladhovedet skrue
Forsigtig
¡Metode (B) kan ikke anvendes i visse biltyper.
Metode til fastgøring af bagsiden af apparatet
(a) Anvendelse af bagsidestøtteremmen
(ekstraudstyr)
(b) Anvendelse af gummipuden
(ekstraudstyr)
Bilens brandvæg
3 mmø
Bagsidestøtterem
(ekstraudstyr)
Bagsidestøttekonsol
(sidder i bilen)
Gummibøsning
(ekstraudstyr)
Galopskrue
(ekstraudstyr)
Sekskantmøtrik
(ekstraudstyr)
r Monteringsbolt
(5 mmø)
r Monteringsbolt
(5 mmø)
CQ-VD7001N
119
Installation (fortsættes)
❏ Fremgangsmåde for installation (når der ikke anvendes monteringskrave w).
Anvend de konsoller, som følger med bilen, når dette apparat monteres. Konsollens form og metoden til montering
afhænger af bilfabrikanten, biltypen og fabrikationsåret. Rådfør dig venligst med nærmeste forhandler eller installatør.
Anvend monteringsskruer som passer til hullernes position og form på konsollen.
t Rundhovedet skrue (5 mmø x 6 mm)
2 stk.
Genbrug de rundhovedede skruer, som fastholdt transportkonsollerne i to positioner til.
Når disse
monteringshuller
anvendes
Dansk
u Rundhovedet skrue (4 mmø x 3 mm)
4 stk.
y Fladhovedet skrue (5 mmø x 6 mm)
4 stk.
7
t Rundhovedet skrue
(5 mmø x 6 mm)
Anvend det medfølgende mellemstykke i hvis monteringshullet på
din bil har den herunder viste form.
i Mellemstykke
Monteringshul i
konsol
(i sektion)
Konsol
Eksistrende konsol
(R, højre)
o Dobbeltsidet klæbebånd
t Rundhovedet skrue
(5 mmø x 6 mm)
i Mellemstykke
o Dobbeltsidet klæbebånd
Eksisterende konsol (L, venstre) (konsol monteret i bilen)
Aftagning af enheden
q Tryk venstre og højre spændeplade udad, en ad gangen, og træk enheden mod dig.
w Træk i delen med begge hænder, indtil den kommer ud, efter at du har fjernet højre og venstre spændeplade.
w
q
Tryk her for at
fjerne
spændepladerne.
* Trimpladen q tages af ved at man trækker den fra højre til venstre side.
120
CQ-VD7001N
Tilslutning af tilslutningsledningen til sidebremsen (parkeringsbremse)
Forsigtig
¡Lad af sikkerhedsgrunde nærmeste professionelle installatør udføre denne tilslutning.
Håndbremse
Fodbremse
Dansk
Parkeringsbremse kontakt
8
Parkeringsbremse kontaktposition varierer, alt efter bilmodellen.
Kontakt din forhandler angående detaljer om, hvor præcist parkeringsbremse
kontakten i din bil sidder.
Bremselys
Batteri
+
SIDE BRAKE
Tilslutningsledning til sidebremse (parkeringsbremse) (blå med gul stribe)
Når parkeringsbremse greb er trukket, er
apparatet jordet via chassiset.
!2 Klemme-konnektor
q Monter en klemmekonnektor !2 på enden af sidebremsens (parkeringsbremse) tilslutningsledning
–
Bilchassis
w Klemmekonnektoren !2 er tilsluttet parkeringsbremse grebets strømforsyningssideledning.
Kommer op til dette punkt.
Tilslutningsledning til sidebremse
(parkeringsbremse) (blå med gul stribe)
Strømforsyningssideledning
CQ-VD7001N
121
Elektriske tilslutninger
❏ Ledningsdiagram
Forsigtig
Dansk
¡Kontroller stikkene i din bil (se “Forholdsregler” herunder), inden du tilslutter systemet.
¡Dette apparat er beregnet til brug i en bil med 12-volts negativt jordbatterisystem.
¡Sørg for at følge tilslutningsdiagrammet, således at beskadigelse af apparatet undgås.
¡Fjern omkring 5 mm af ledningsenderne til tilslutning (kun ikke-ISO-stikledninger).
¡Sæt ikke netstikket ind i apparatet, før tilslutningerne er fuldførte.
¡Sørg for at isolere alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning med bilens chassis. Sammenbind alle kabler og
sørg for, at kabelklemmerne ikke kommer i berøring med metaldele.
¡Bemærk, at hvis din bil er udstyret med en kørselscomputer eller en navigationscomputer, vil frakobling af kablet fra
batteriet muligvis bevirke, at hukommelsen slettes.
¡Før ledningerne udenom steder, hvor temperaturen kan være meget høj.
9
Forholdsregler
(ISO-apparatstikforbindelse)
¡Netstikkets stikbensarrangement er i overensstemmelse med ISO-standarden.
¡ISO-stikkenes stikbensarrangement i visse biler kan
afvige fra ISO-standarden.
¡Kontroller venligst, at apparatstikforbindelsens stikbenarrangement i din bil er i overensstemmelse med
ISO-standarden.
¡For biltyperne A og B skal ledningsføringen af de røde
og gule ledninger ændres som vist herunder.
¡Isoler, efter tilslutningen, de med (C) afmærkede dele
med isolerbånd.
Bemærk:
¡For andre biltyper end A og B, bedes du rette henvendelse til en lokal bilforhandler.
ISO
Standard ISO
Standard
ISO
A7: IGN eller ACC 12 V forsyning
(Rød) C (Rød)
A7
(Angående bagsidens stik , a side 124)
ACC
BATTERY 15A
C (gul)
(gul)
A4
A4: 12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
A
!0 Netstik
CQ-VD7001N
(Bagside)
Biltype
AA
Car Type
A7: 12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(Rød)
C (gul)
BATTERY 15A
(gul)
C (Rød)
ACC
A4: IGN eller ACC 12 V forsyning
B
Car TypeBB
Biltype
A7: 12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(Rød)
C
(Rød)
ACC
BATTERY 15A
(gul)
A4: Ingen tilslutning
122
CQ-VD7001N
C
(gul)
Bemærk:
¡Sørg for at følge ledningsdiagrammerne til højre for at
forhindre, at apparatet lider skade.
¡Sørg for at trykke stikkene helt ind. Fastgør dem med
klemmer og tape.
¡Alle andre installationsmetoder kræver anvendelse af
specielle metalbeslag. Rådfør dig med en kvalifceret fagmand eller din forhandler, hvis det er nødvendigt at
anvende andre metoder.
!0 Netstik
Til netstik på apparatet.
REVERSE
SIDE BRAKE
NAVI MUTE
Højttalere
B8 : Bag, venstre –
B7 : Bag, venstre +
B6 : Front, venstre –
B5 : Front, venstre +
AMP-CONT MAX 0.1A
Anvendes ikke
ACC
A7 : Netledning (ACC eller IGN) (Rød)
Til ACC-strøm, + 12 V DC.
A5 (Blå)
Støjfilter
BATTERY 15A
B4 : Front, højre –
B3 : Front, højre +
B2 : Bag, højre –
B1 : Bag, højre +
¡Anvend kun højttalere, som ikke er jordede.
Tilladt tilført effekt: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
¡Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere
¡Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger (undtagen ved tilslutning til en diskanthøjttaler).
A7 (Rød)
A8 (sort)
(Sikring 15 A)
10
Forsigtig
ANT-CONT MAX 0.1A
Modstand (220 Ω)
Dansk
Ledning til baglys
(violet med hvid stribe)
Anvend denne ledning, når du tilslutter bagkameraet.
Tilslutningsledning til sidebremse (parkeringsbremse)
(blå med gul stribe)
Sørg for af sikkerhedsgrunde og for at forhindre ulykker at
forbinde parkeringsbremse.
Navi mute-ledning
(orangefarvet)
Til bilnavigationssystemets navi mute-ledning.
Ekstern forstærkerkontrolnetledning
(blå med hvid stribe)
Til en ekstern forstærker.
CQ-VD7001N
(Bagside)
B5
B6
B7
A8 : Jordledning (sort)
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
karosseri.
B8
A4 (gul)
A5 : Motorantennerelæ-kontrolledning
B8 (grøn med sort stribe)
(Blå)
B6 (hvid med sort stribe)
B7 (grøn)
B4 (grå med sort stribe)
B5 (hvid)
B2 (violet med sort stribe)
B3 (grå)
B1 (Violet)
Til motorantenne. (Maks. 100 mA)
Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne.
Bemærk:
¡Antennen forlænges automatisk, når
der tændes for dette apparat.
B4
B3
B2
B
A
A4 : Batteriledning (gul)
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
B1
CQ-VD7001N
123
Elektriske tilslutninger (fortsættes)
Bagsidestikkenes navne og farve
RGB-stik
Til Panasonic-bilnavigationssystem.
DIN-stik
Til DIN-stik på en CD-skifter/DVD-skifter
(dvs. CX-DP880N, CX-DH801N).
Dansk
CQ-VD7001N
(Bagside)
!3 ISO-antenneadapter
(hvis nødvendig)
11
(R)(Rød)
!0 Netstik
(a side 123)
VIDEO-OUT
(L)(hvid)
(gul)
REMOTE-OUT
PRE-OUT FRONT
PRE-OUT CENTER
PRE-OUT REAR
S.W-OUT
(sort)
Fjernbetjening-ud ledning
Til fjernbetjening-ind på tilsluttet apparat.
(R)(Rød)
Forforstærker-ud-stik (front)
Til ekstern forstærker
(L)(hvid)
(sort)
Forforstærker-ud-stik (center)
Til ekstern forstærker
(R)(Rød)
Forforstærker-ud-stik (bag)
Til ekstern forstærker
(L)(hvid)
(sort)
(R)(Rød)
VTR-IN
(L)(hvid)
(gul)
(Brun med sort stribe)
(R)(Rød)
CH/AUX-IN
CAMERA-IN
TV-CONT
(Blå med rød stribe)
CQ-VD7001N
Forforstærker-subwoofer-stik (mono)
Til ekstern forstærker
Videoindgangsklemme (VTR-IN)
Tilslut en videobåndoptager, et videokamera,
et navigationssystem af et andet mærke etc.
(a side 128)
Fjernbetjening-ind-ledning
Til fjernbetjening-ud på tilsluttet apparat
REMOTE-IN
124
Videoudgangsklemme (VIDEO-OUT)
Tilslut bagmonitoren. (a side 128)
(L)(hvid)
(gul)
Skifter/AUX indgangsstik
Til RCA-ledning på skifter/AUX
Kameraindgangsklemme (CAMERA-IN)
Tilslut en bagkamera (a side 129)/DVDskifter (a side 126).
TV-kontrolledning (TV CONT)
Tilslut, når TV-tuneren er tilsluttet VTR IN.
Tilslutning til CD-skifter (CX-DP880N)
Bemærk:
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
CD-skifter
Netstik
(Følger med CX-DP880N)
Jordledning (sort)
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
chassis.
Batteriledning (gul)
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12
V DC
DIN-stik
Dansk
CX-DP880N (ekstraudstyr)
12
DIN-ledning (sort)
RCA-ledning
CQ-VD7001N
(Bagside)
(R) (Rød)
CH/AUX-IN
(L) (hvid)
CQ-VD7001N
125
Elektriske tilslutninger (fortsættes)
Tilslutning til DVD-skifter (CX-DH801N)
Bemærk:
¡Der er to typer skifter-tilslutninger som vist herunder. Vær opmærksom på hver enkelt tilslutnings egenskaber, inden
tilslutningerne udføres.
Type A: Det er ikke muligt at styre skifteren fra hovedapparatet. Bagmonitoren viser ikke nogen billeder.
Type B: Det er muligt at se billeder på bagmonitoren. Skifteren skal imidlertid styres uafhængigt.
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
DVD-skifter
Dansk
CX-DH801N (ekstraudstyr)
13
Jordledning (sort)
Til en ren, nøgen metaldel på bilens chassis.
Fjernbetjening-ind
(RCA)
Netstik
(Følger med CX-DH801N)
Batteriledning (gul)
BATTERY 5 A
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC
Netledning (Rød) (Anvendes ikke)
DIN-ledning (sort)
ACC
DIN-stik
Forlængerledning
til fjernbetjeningssensor
(ekstraudstyr)
RCA-ledning
A
(R) (Rød)
(L)
(hvid)
Fjernbetjening-ud
ledning
(sort)
(R) (Rød)
CH/AUX-IN
REMOTE-OUT
(L) (hvid)
(Video)
(gul)
CAMERA-IN
(Video) Kameraindgangsklemme
(gul)
(gul)
CQ-VD7001N
(Bagside)
Netledning (Rød)
Til ACC-strøm, + 12 V DC.
ACC
DIN-ledning (Anvendes ikke)
B
(L)
(hvid)
RCA-ledning
Fjernbetjeningud ledning
(sort)
(R) (Rød)
(R) (Rød)
(Video)
(gul)
VTR-IN
REMOTE-OUT
(L) (hvid)
126
CQ-VD7001N
Forlængerledning
til fjernbetjeningssensor
(ekstraudstyr)
(Video)
(gul)
CQ-VD7001N
(Bagside)
Tilslutning til bilnavigationssystem (CN-DV2300N)
Bemærk:
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
RGB-ledning
(Følger med CN-DV2300N)
Dansk
Bilnavigationssystem
CN-DV2300N (ekstraudstyr)
Netstik
(Følger med CN-DV2300N)
CQ-VD7001N
(Bagside)
14
RGB-stik
!0 Netstik
Klemme-konnektor
(ekstraudstyr)
NAVI MUTE
NAVI MUTE
Navi Mute-ledning
(orangefarvet)
Navi Mute-ledning
(orangefarvet)
CQ-VD7001N
127
Elektriske tilslutninger (fortsættes)
Tilslutning til bagmonitor
Bemærk:
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
¡Bemærk venligst, hvilken farve stikkene og tilslutningsanordningerne har og hvor de skal tilsluttes, således at du kan
være sikker på at de rigtige tilslutninger opnås.
STAND BY (R)
ON (G)
Dansk
Panasonic
Forsigtig
Bagmonitor
dvs. CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
COLOR LCD MONITOR
¡Personer på forsæderne kan nyde
udelukkende lyden under kørslen.
VM1500
Audio venstre
Audio højre
Videoindgang
Eksempel:
15
(R) (Rød)
(Video) (gul)
(L) (hvid)
CQ-VD7001N
(Bagside)
(Video) (gul)
VIDEO-OUT
RCA-ledning
(ekstraudstyr)
(R) (Rød)
(L) (hvid)
Tilslutning til en videobåndoptager eller et videokamera
Bemærk:
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
¡Bemærk venligst, hvilken farve stikkene og tilslutningsanordningerne har og hvor de skal tilsluttes, således at du kan
være sikker på at de rigtige tilslutninger opnås.
CQ-VD7001N
(Bagside)
(Video) (gul)
RCA-ledning
(ekstraudstyr)
VTR-IN
(R) (Rød)
(L)
(hvid)
(L) (hvid)
(R)
(Rød)
(Video)
(gul)
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
Videokamera
(ekstraudstyr)
128
CQ-VD7001N
Videobåndoptager
(ekstraudstyr)
Eksempel:
Videoudgang
Audio højre
Audio venstre
Tilslutning til bagkamera
Bemærk:
¡Se desuden brugsvejledningerne for de tilsluttede apparater.
Bagkamera-kontrolenhed
(ekstraudstyr)
CQ-VD7001N
(Bagside)
Kameraindgang
(Video)
(gul)
Bagkamera (ekstraudstyr)
Dansk
Panaso nic
RCA-ledning (ekstraudstyr)
16
!0 Netstik
REVERSE
Ledning til baglys
(violet med hvis stribe)
CAMERA-IN
Kameraindgangsklemme
(gul)
(Video)
(gul)
Tilslutning af ledningen til baglys
Hvis du anvender et bagkamera (ekstraudstyr), skal ledningen
til baglyset tilsluttes.
Tilslut ledningen til baglyset (violet med hvid stribe) til den positive (+) ledning på baglyset (lampen med en klar linse, som lyser,
når transmissionsgearet skiftes til bakgear).
Bemærk:
¡Tilslut om nødvendigt ledningen til baglyset efter afskæring af
klemmen ved enden.
¡Anvend om nødvendigt en forlængerledning til baglys !1.
Baglys
Klemme-konnektor
(ekstraudstyr)
Kontroller baglyset.
Tag den ud fra bagsiden af
baglygtefatningen.
Batteri
Bilchassis
P
!1 Forlængerledning til baklys
(violet med hvid stribe)
R
N
D
2
L
Transmissionsgear
CQ-VD7001N
129
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293938 TAMACO0105-0
Printed in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement