Panasonic CQVD6505N Operating instructions

Panasonic CQVD6505N Operating instructions
Dual DIN In-dash 6.5” Widescreen Color LCD Monitor/DVD Receiver
Dual DIN In-Dash 6,5-Zoll Breitbild-LCD-Farbmonitor/DVD-Receiver
Moniteur vidéo couleur grand-écran à écran à cristaux liquides de 6,5 pouces double DIN/récepteur DVD intégrés en tableau de bord
Tweevoudige DIN In het dashboard gemonteerde 6,5” breedbeeld kleuren LCD monitor/DVD-receiver
Sintolettore DVD con monitor a colori LCD 6,5” a schermo panoramico da cruscotto doppio DIN
Monitor LCD en color de pantalla panorámica de 6,5”/receptor y DVD DIN doble empotrado en el tablero de instrumentos
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
Model:
PWR
MUTE
SRC
VOL
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
CQ-VD6505N
ENTER / BAND
ENT
TOP MENU
RET
P-MODE
ASPECT
RETURN
DVD MENU
ASP
TILT
CAR AV
CQ-VD6505N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
Nederlands
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere compo-
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan
nenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door
voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te
wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste
verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang
dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt
zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren
kunt gebruiken.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en
de installatie. Negeren van deze aanwijzingen
Waarschuwing
kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
leiden tot letsel of materiële schade.
Let op
1
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken.
Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit
systeem in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van
kinderen.
Batterijen en isolatiemateriaal kunnen worden ingeslikt,
dus zorg er voor dat kleine kinderen er in geen geval bij
kunnen. Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij
of isolatiemateriaal inslikken, zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan
in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.
Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan
uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp
in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk
uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat de afstandsbediening niet slingeren in de auto.
Als de afstandsbediening niet goed opgeborgen wordt, kan
deze op de vloer terecht komen terwijl u aan het rijden bent
en bijvoorbeeld onder het rempedaal terecht komen, hetgeen kan leiden tot een verkeersongeluk.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
164
CQ-VD6505N
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische
schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING
STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden
en andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het
bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere
onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading
moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag,
dient u zich voor de installatie op de hoogte te
stellen van de daarmee verband houdende
waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting
te voorkomen.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap
kunt geven van het verkeer om u heen.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.
❑ Steek uw vingers of uw hand niet in het toestel en
zorg ervoor dat u niet beklemd raakt.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Om letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat uw
hand of uw vingers niet beklemd kunnen raken tussen
bewegende onderdelen of in de discsleuf. Pas extra op
wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan
het toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat
kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden
en ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of
op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en
bedraden van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct
installeren en bedraden van het product kan leiden tot
ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren
over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals
de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik
ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen,
bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te
wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Nederlands
Let op
2
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie.
Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het
vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel
kan worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één
paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting
op een tweeter.)
Neem de volgende voorzorgen in acht bij het hanteren
van de batterijen voor de afstandsbediening.
● Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij (CR2025).
● Zorg ervoor dat de polen van de batterij overeenkomen met
de (+) en (–) tekens in het batterijvak.
● Vervang een lege batterij zo spoedig mogelijk.
● Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze
langere tijd niet zult gebruiken.
● Isoleer de batterij (door deze in een plastic zakje te doen of af
te plakken met plakband) voor u deze weggooit of opbergt.
● Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
● Probeer in geen geval de batterij te demonteren, opladen,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur
of in het water.
Wanneer de batterij gelekt heeft
● Veeg het gelekte materiaal zorgvuldig weg uit het batterijvak
voor u de nieuwe batterij inbrengt.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met enig lichaamsdeel of met kleding, was het dan af met overvloedig water.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met uw ogen,
spoel ze dan met overvloedig water en zoek onmiddellijk
medische assistentie.
LET OP:
• U DIENT DE TER PLAATSE IN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND GELDENDE WETTEN EN REGELINGEN IN
ACHT TE NEMEN BIJ DE BEDRADING, INSTALLATIE EN IN HET GEBRUIK VAN DIT TOESTEL EN VAN DE AAN
TE SLUITEN APPARATUUR.
CQ-VD6505N
165
Veiligheidsinformatie (vervolg)
Nederlands
Laserproducten
Aanduiding van de labels en hun plaats
LET OP
LASERSTRALEN INDIEN
GEOPEND, NIET IN DE STRAAL
STAREN.
KLASSE 1 LASERPRODUCT
Waarschuwingsteken
3
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Let op: Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde handelingen anders dan die in deze handleiding
beschreven staan kunnen leiden tot blootstelling aan
potentieel gevaarlijke stralen.
VORSICHT
- LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
DER
SIE ES,
SICH
LASERSTRAHLUNG
AUSZUSETZEN.
VAR OIT U S – LASER SÄTEILYVAARA
AVAT T AESSA. VAR O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
AD VAR SEL – LASER STRÅLING.
UNNGÅ
EKSPON ER IN G F OR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik
maakt van een laser pickup om informatie af te lezen van
de oppervlakte van Compact Discs. Deze laser is
zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor
blootgesteld kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke
spanningen.
Deckmechaniek
(in het toestel,
bovenzijde)
Aansluiten van de handremdraad
Dit systeem is zo ontworpen dat u niet
naar bewegende beelden kunt kijken
wanneer u aan het rijden bent.
¡Parkeer op een veilige plek en trek de handrem
aan wanneer u iets op de monitor wilt bekijken.
¡Een (optioneel) achtermonitor kan wel bewegende
beelden weergeven terwijl er gereden wordt.
Opmerking:
¡U moet de handremdraad correct aansluiten.
(a Installatiehandleiding)
166
CQ-VD6505N
LCD paneel
¡Stoot niet tegen het LCD paneel.
¡Bedrijfstemperatuur: 0 °C t/m 40 °C
Wanneer het erg koud of erg warm is, kan het beeld
onduidelijk zijn of zeer langzaam bewegen. Ook kan
het lijken of de beelden niet synchroon lopen en de
beeldkwaliteit slecht is in onder dergelijke
omstandigheden. Dit betekent echter niet dat uw toestel kapot is of een probleem heeft.
¡Ter bescherming van het LCD paneel dient u het uit
direct zonlicht te houden, ook wanneer het niet
gebruikt wordt.
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur
(particulieren)
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten
niet bij het normale huishoudelijke afval
mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In
Nederland kunt u uw producten bij uw
winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw
product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert,
spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële
¡Plotselinge temperatuurswisselingen in de auto,
bijvoorbeeld wanneer de airconditioning of de verwarming net is ingeschakeld, kan leiden tot problemen
vanwege de vorming van waterdamp of condens
(kleine druppeltjes water) waardoor het paneel tijdelijk
niet naar behoren kan functioneren. Gebruik het toestel
niet onder dergelijke omstandigheden, maar laat het
een uur of zo met rust voor u het weer gaat gebruiken.
Nederlands
Opmerkingen voor het gebruik
4
negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van
afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg
www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische
apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de
Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met
de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste
verwijderingsmethode is.
Toebehoren
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
MENU
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
1. Hoofdtoestel
(LCD monitor/DVD-speler)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
5. Systeemuitbreidingsgids
<YFM284C680ZA>
P-MODE
ASPECT
ASP
Hoev.: 1
Hoev.: 1
TILT
PWR
MUTE
SRC
VOL
ENTER / BAND
ENT
TOP MENU
RET
RETURN
DVD MENU
CAR AV
2. Afstandsbediening
<EUR7641060>
(Inclusief batterij)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Hoev.: 1
3. Reinigingsdoekje
<YEFX9991793>
Hoev.: 1
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
6. Installatiehandleiding
<YFM294C101ZA>
4. Gebruiksaanwijzing
<YFM284C679ZA>
Hoev.: 1
Hoev.: 1
7. Installatiebenodigdheden
(schroeven, bedrading enz.)
(a Installatiehandleiding)
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en onderdelennummers kunnen vanwege
verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
CQ-VD6505N
167
Nederlands
Kenmerken
5
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten. Wij streven ernaar u te laten profiteren van elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons
bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te
behoren tot onze familie-kring als u eenmaal de kwalitiet, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid die wij hebben ingebouwd ontdekt.
Raadpleeg de aparte “Systeemuitbreidingsgids” voor de manier waarop u dit toestel moet bedienen wanneer er
optionele apparatuur is aangesloten.
■ Er is geen andere apparatuur aangesloten op dit toestel. a De basisbediening wordt behandeld in dit document.
■ Er is wel andere apparatuur aangesloten op dit toestel. a Raadpleeg tevens de “Systeemuitbreidingsgids”.
■ Gelijktijdige aansluiting van meerdere
apparaten (met de Expansion Module
(verdeler of ‘hub’))
U kunt de los verkrijgbare Expansion Module (verdeler
of ‘hub’) (CY-EM100N) aansluiten. Door de Expansion
Module aan te sluiten kunt u de eerder genoemde los
verkrijgbare apparatuur en andere AV apparatuur
tegelijkertijd aansluiten. Voor details verwijzen we u
naar de handleiding van de Expansion Module.
Aan te sluiten apparatuur
¡CD/DVD-wisselaar (max. 1)
¡iPod® (max. 2)
¡iPod Video (max. 1)
¡Hands-free telefoonsysteem (max. 1)
¡TV-ontvanger (max. 1)
Opmerking:
¡Verkrijgbaarheid en prijzen van de los verkrijgbare
apparatuur kunnen per land of regio verschillen.
Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
¡Als er een navigatiesysteem van een andere fabrikant dan Panasonic wordt aangesloten op dit toestel, kunnen we niet garanderen dat het product naar
behoren zal functioneren.
¡Als er reeds een iPod Video is aangesloten, kan er
geen andere iPod meer worden aangesloten.
■ Integratie van monitor, FM/AM radio, DVD
■
Video/Video CD-speler en CD/MP3/WMAspeler
Ingebouwde AV in-/uitgangsaansluitingen
Voor gemakkelijkere aansluitingen en setup bevinden
alle aansluitingen zich nu op het toestel zelf.
■ Ingebouwde Dolby Digital decoder, DTS
decoder
U kunt een krachtig 5.1-kanaals surroundsysteem
samenstellen door een los verkrijgbare midden-luidspreker, eindversterker en subwoofer aan te sluiten.
■ Ingebouwde DSP
Grafische equalizer met 7 banden. (a blz. 198)
■ GUI (Grafische gebruikers interface)
De kleurrijke grafische symbolen via welke het toestel
bediend wordt verbeteren de aflezing, het gebruiksgemak en het plezier dat u van het toestel zult hebben.
168
CQ-VD6505N
■ Disctype en automatische herkenning van
ingangssignalen
De automatische signaalherkenning van dit toestel
betekent dat u niet meer hoeft te kiezen tussen PAL
of NTSC. (Voor het uitgangssignaal dient u
TV TYPE in te stellen. (a blz. 202))
■ CS Auto (Circle Surround voor Automobielen)
Met de “CS Auto” functie kunt u in één ogenblik uw
auto veranderen in een schitterende audiostudio. Elke
luidspreker kan tot in details worden ingesteld.
(a blz. 199)
is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
CS Auto technologie wordt gebruikt onder licentie
van SRS Labs, Inc.
Opmerking:
¡Als u CS Auto inschakelt, zullen de volgende functies automatisch worden uitgeschakeld:
GRAPHIC-EQ , CROSS OVER , DOWN MIX ,
MULTI-CH (a blz. 198-203)
■ Bediening via aanraakpaneel
U kunt vrijwel alle functies bedienen door met uw
vinger het scherm aan te raken. Eenvoudige menu’s
en pictogrammen wijzen uw vingers de weg zodat u
uw systeem vanaf de eerste dag zult weten te
gebruiken. Dat betekent ook dat u zich onder het rijden beter op de weg kunt concentreren.
■ DVD–R, DVD–RW weergave
(a blz. 178, 214 voor details)
■ ID code
De ID code van vier cijfers biedt u een betere
beveiliging.
Vul het ID codememo in (a blz. 212).
Inhoudsopgave
English
2
Deutsch
56
Français
110
Nederlands
164
Italiano
218
Español
272
¢ Veiligheidsinformatie ................. 164
¢ Opmerkingen voor het gebruik.................. 167
¢ Toebehoren ................................................. 167
¢ Kenmerken .................................................. 168
¢ Inhoudsopgave ........................................... 169
¢ Voorbereiding ............................. 170
Voor het eerst de stroom inschakelen, overige instellingen,
afstandsbediening, in deze handleiding gebruikte symbolen
¢ Namen van de bedieningsorganen en hun functies ...... 172
¢ Bediening via aanraakpaneel overzicht.... 174
¢ Algemeen..................................... 176
Stroomvoorziening aan/stroomvoorziening uit, display
open/dicht, functiekeuze, volume, geluid uit, kantelhoek
¢ Voor u een disc gaat afspelen...... 178
¢ Disc-speler ................................... 180
¢ Opmerkingen over MP3/WMA.................... 184
¢ Radio............................................ 186
¢ RDS (Radio Data Systeem) ........ 188
¢ AV1/AV2 ....................................... 192
¢ Instellingen.................................. 194
Bediening van de menu’s
Gebruiker, scherm, audio, DVD, ingang/uitgang, radio
¢ Verhelpen van storingen............ 207
¢ Onderhoud................................................... 213
¢ Opmerkingen over discs ............................ 214
¢ Taalcodelijst ................................................ 215
¢ Woordenlijst ................................................ 216
¢ Technische gegevens................................. 217
CQ-VD6505N
169
Nederlands
Voorbereiding
7
Voor het eerst de stroom inschakelen
Afstandsbediening
Wanneer de stroom voor de eerste keer wordt ingeschakeld
zal eerst het openingsscherm en vervolgens het instelscherm voor de luidsprekers verschijnen. Stel de luidsprekers in aan de hand van de omstandigheden in de auto
waarin dit toestel is geïnstalleerd. ( SP SETUP a blz. 200)
Voor u het toestel voor het eerst gaat gebruiken
Overige instellingen
Raadpleeg de aparte “Systeemuitbreidingsgids” voor
de manier waarop u dit toestel moet bedienen wanneer er optionele apparatuur is aangesloten.
USER (gebruikersinstellingen) (a blz. 196)
display-eenheid, klok, ID code, geheugen wissen, overige
SCREEN (scherminstellingen) (a blz. 198)
Trek de isolatiefolie voorzichtig
uit de achterkant van de
afstandsbediening.
Vervangen van de batterijen
q Leg de afstandsbediening op een vlak oppervlak voor
u de batterijhouder eruit haalt.
q Steek een vingernagel in de groef en duw de houder in de richting van de pijl, en tegelijkertijd.
w Trek de houder met een stevig, gepunt voorwerp
naar buiten, in de richting van de pijl.
Stevig, gepunt voorwerp
dimmer, beeld
AUDIO (audio instellingen) (a blz. 198)
geluidsinstellingen, grafische equalizer, CS Auto, luidspreker-instellingen, luidsprekerniveau, vertraging, signaalbronniveau, cross-over
DVD
(DVD instellingen) (a blz. 202)
taal, display, Pro Logic, terugmengen, compressie
dynamisch bereik, multikanaals weergave
w Doe de batterij in de houder met de (+) kant naar boven.
e Doe de houder terug op zijn plaats.
Lithium batterij
2 (CR2025)
INPUT/OUTPUT (AV-IN/OUT instellingen) (a blz. 203)
signaalbron overslaan
RADIO
(radio instellingen) (a blz. 204)
3
Batterijhouder
FM instellingen, AM instellingen, lokale afstemfunctie
Opmerking:
¡Raadpleeg “Instellingen” (a blz. 194) voor meer informatie over de bediening, instellingen en overige bijzonderheden van het menuscherm.
Afhankelijk van de aan te sluiten apparatuur moet u
wellicht de volgende instellingen verrichten.
Subwoofer
¡Voer de SP LEVEL (Luidsprekerniveau) instelling uit.
(a blz. 200)
AV1/AV2 (camcorder, videorecorder enz.)
¡Regel het SOURCE LEVEL (AV1/AV2 ingangsniveau).
(a blz. 201)
Waarschuwing
¡Wanneer u externe apparatuur verbindt met de AV1IN/AV2-IN (AV1/AV2) ingangsaansluiting, moet u ook de
handremdraad aansluiten (aInstallatiehandleiding).
Waarschuwing
¡Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van kinderen.
Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij inslikken, zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
Let op
¡Verwijder een oude, lege batterij onmiddellijk en gooi
hem op de juiste manier weg.
¡Probeer in geen geval de batterij te demonteren, verhitten of
kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur of in het water.
¡Volg de plaatselijk geldende regelgeving wanneer u
de batterij weggooit.
¡Incorrect gebruik van een batterij kan leiden tot oververhitting, ontbranding of zelfs ontploffing, hetgeen kan leiden tot letsel of brand.
Opmerking:
¡Batterijgegevens:
Type batterij: Panasonic lithium batterij (CR2025)
Levensduur batterij: Ongeveer 6 maanden bij normaal
gebruik (bij kamertemperatuur)
Weggooien van batterijen (Nederland)
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA (klein chemisch afval).
Dit toestel bevat een lithium-batterij voor het ondersteunen van het interne geheugen. Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer deze
batterij moet worden vervangen.
Gooi de batterij niet zomaar weg. Bescherm het milieu en breng naar een speciaal verwerkingspunt voor chemisch afval.
170
CQ-VD6505N
In deze handleiding gebruikte symbolen
Geeignete
Pictogrammen
Discs
Disc-aanduidingen
Sommige handelingen kunnen zowel met de afstandsbediening als via het aanraakpaneel worden uitgevoerd. In
deze handleiding worden dergelijke handelingen als volgt
Disques
aangegeven.
compatibles Zie hieronder voor de pictogrammen bovenaan elke tabel.
De volgende pictogrammen worden gebruikt bij de
beschrijvingen van de handelingen voor de diverse
soorten discs. (a blz. 179-183)
DVD : DVD
VCD : VCD (Video CD)
Geschikte
discs
Geschikte soorten disc
De geschikte soorten discs voor de handeling in kwestie.
Nederlands
Compatible
Discs
8
CD : CD
MP3 : CD-R/RW’s met MP3 bestanden
WMA : CD-R/RW’s met WMA bestanden
Kompatibla
skivor
Bediening via het aanraakpaneel
U kunt
de gewenste handeling uitvoeren via het aanraakDischi
paneel.
Als bediening via het aanraakpaneel niet mogelijk
compatibili
is, zal “––” getoond worden.
Discos
compatibles
Bediening via de afstandsbediening
U kunt de gewenste handeling uitvoeren via de afstandsbediening. Als bediening via de afstandsbediening niet
Kompatible
mogelijk
is, zal “––” getoond worden.
disks
Bediening via het Hoofdtoestel
U kunt de gewenste handeling ook via het Hoofdtoestel
zelf verrichten. Als bediening via het Hoofdtoestel zelf niet
mogelijk is, zal “––” getoond worden.
CQ-VD6505N
171
Namen van de bedieningsorganen en hun functies
Nederlands
Hoofdtoestel
9
q [SRC] (PWR)
(SOURCE/POWER)
Display
PWR
SRC
w [TA]
ALBUM
FOLDER
TA
e [+] [–]
(VOL)
r [MUTE]
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
t [ASP]
(P•MODE
(PRIVATE
MODE)
ASPECT)
y [}] [{]
(ALBUM FOLDER)
u [s] [d]
(TUNE TRACK)
i [NAVI]
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Sensor voor de
afstandsbediening
o [u] (TILT) Beveiligingslampje (LED)
(
SECURITY LED
a blz. 197)
Dimmer sensor
(
Hoofdtoestel
DIMMER
a blz. 198)
(Paneel open)
Discsleuf
Opmerking:
¡[MENU], [ASP], [NAVI], [u] zijn alleen beschikbaar op het hoofdtoestel zelf.
q [SRC]
(PWR)
¡Hiermee schakelt u de stroom aan/uit.
¡Verandert de bedieningsfunctie zoals voor
weergave van geluid en/of beeld.
w [TA]
¡Hiermee zet u de TA (verkeersinformatie)
functie aan/uit.
e [+] [–] (VOL) ¡Hiermee kunt u het volume regelen.
172
y [}] [{]
(ALBUM
FOLDER)
¡Selecteer een map of een disc.
¡Selecteren (verticaal) of instellen van een
functie of menu-onderdeel.
u [s] [d]
(TUNE
TRACK)
¡Terug naar het begin.
¡Snel vooruit/terug
¡Vertraagde weergave ([d]).
r [MUTE]
¡Hiermee kunt u de geluidsweergave
tijdelijk uitschakelen.
i [NAVI]
¡Schakelt het navigatiescherm in of uit.
t [ASP]
(P•MODE)
(ASPECT)
¡Hiermee kunt u de beeldverhouding
instellen.
¡Hiermee zet u de Privé functie aan/uit.
o [u] (TILT)
¡Hiermee bepaalt u de hoek waaronder de
monitor staat.
¡Hiermee kunt u het paneel open of dicht
doen.
¡Laat de disc uitwerpen.
CQ-VD6505N
Afstandsbediening
q [SRC] (PWR)
(SOURCE/POWER)
Nederlands
Richt de afstandsbediening op de sensor op het hoofdtoestel om dit te bedienen.
r [MUTE]
PWR
t [+] [–] (VOL)
MUTE
SRC
VOL
w
[■] [❚❚] [B]
10
ENTER / BAND
ENT
[s] [d]
TOP MENU
e [RET] (RETURN)
RET
RETURN
DVD MENU
y [}] [{]
[] ] [[ ]
[ENT](ENTER/BAND)
u[
Opmerking:
¡[ENT], [RET], [■], [❚❚], [B], [
]
(TOP MENU/DVD MENU)
CAR AV
] zijn alleen beschikbaar op de afstandsbediening.
q [SRC]
(PWR)
¡Hiermee schakelt u de stroom aan/uit.
¡Verandert de bedieningsfunctie zoals voor
weergave van geluid en/of beeld.
w [■]
¡Weergave stoppen.
[❚❚]
¡Pauze
[B]
¡Weergave
[s] [d]
¡Terug naar het begin.
¡Snel vooruit/terug
¡Vertraagde weergave ([d]).
e [RET]
(RETURN)
¡Terugkeren naar het vorige scherm.
¡Voert het nummer opnieuw in.
¡Opent het Video CD menu.
r [MUTE]
¡Hiermee kunt u de geluidsweergave
tijdelijk uitschakelen.
t [+] [–]
(VOL)
¡Hiermee kunt u het volume regelen.
y []] [[]
¡Selecteren of opzoeken van een fragment,
bestand, zender of kanaal.
¡Selecteren (horizontaal) of instellen van
een functie of menu-onderdeel.
[}] [{]
¡Selecteren (verticaal) of instellen van een
functie of menu-onderdeel.
[ENT]
(ENTER/
BAND)
¡Hiermee selecteert u de radioband.
¡Toont het in-beeld display (OSD).
¡Zoekt naar zenders en slaat deze automatisch in het geheugen op.
¡Definitief maken van een instelling of
menu-onderdeel.
]
u[
(TOP MENU/
DVD MENU)
¡Opent het DVD/titelmenu. (De bediening
hangt mede af van de disc in kwestie.)
CQ-VD6505N
173
Bediening via aanraakpaneel overzicht
Nederlands
❒ Opmerkingen over het aanraakpaneel
Voor u begint
¡Reinig het oppervlak van het aanraakpaneel.
(a blz. 213)
Bediening
¡Gebruik alleen uw vingers om het aanraakpaneel te bedienen.
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Gebruik in geen geval een pen of andere scherpe
voorwerpen om het aanraakpaneel te bedienen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
In de functie als bedieningsscherm
11
Voorbeeld: DVD stand
Opmerking:
¡De volgende afbeelding is gedeeltelijk donker gemaakt om de uitleg te verduidelijken.
¡De getoonde gegevens en hun plaats hangt af van de ingestelde functie. Raadpleeg de beschrijving van de gebruikte
functie voor details.
Volume
Huidige Disc indicator
indicator stand
(Licht op wanneer er een disc in het toestel zit.)
Klok (a blz. 196)
Displaytoets
(a volgende bladzijde)
Verbodsteken
Wat u probeert is niet mogelijk omdat de
uitgevoerde handeling niet ondersteund
wordt of niet is toegestaan.
Signaalbrontoets
Menutoets
(Wat deze doet hangt af van de
geselecteerde signaalbron)
Opent het signaalbron-keuzescherm.
Opent het menuscherm.
Signaalbron-keuzescherm
Het signaalbron-keuzescherm verschijnt. Raak
de knop voor de gewenste signaalbron aan.
Raak
aan om af te sluiten.
Menuscherm
Het menuscherm verschijnt. Selecteer de gewenste instelling.
Menu instelling (a blz. 194)
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Opmerking:
¡Het scherm hierboven zal verschijnen wanneer er geen
externe apparatuur is aangesloten op AV1, AV2 of de
Expansion Module (CY-EM100N, optioneel).
174
CQ-VD6505N
Raadpleeg de aparte “Systeemuitbreidingsgids” voor de manier waarop u dit toestel moet bedienen wanneer er
optionele apparatuur is aangesloten.
Door
aan te raken kunt u het display als volgt doen veranderen.
❏ Oproepen van bedieningsschermen
Bron
Standaardscherm
Bedieningsscherm
Nederlands
Omschakelen van het display
12
Radio
(a blz. 186)
Disc-speler (DVD/VCD (*1)/
CD/MP3/WMA)
(a blz. 180)
❏ Annuleren van het in-beeld display (OSD; On Screen Display)
Bron
Standaardscherm
OSD OFF *2
AV1/AV2 (*1)
(a blz. 192)
*1 Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het midden van het aanraakpaneel aanraken of op [ENTER] op de
afstandsbediening drukken.
*2 Het bedieningsscherm is niet beschikbaar in de videostand.
Opmerking:
¡Raadpleeg de beschrijving voor elke functie voor meer informatie over de bediening via het bedieningsscherm.
Tonen van het verborgen deel van het scherm.
Sommige items hebben meer onderdelen dan op dit moment getoond worden. U kunt die overige onderdelen te zien krijgen door op
of
te drukken.
DVD stand
CQ-VD6505N
175
Algemeen
[SRC] (PWR: aan/uit)
Nederlands
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
[+] [–]
(VOL)
[MUTE]
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
[s] [d]
P-MODE
ASPECT
Sensor voor de
afstandsbediening
ASP
TILT
13
[MUTE]
CQ-VD6505N
[u] (TILT)
Voorbereiding: Zet het contactsleuteltje van uw auto op ACC of ON.
Algemene bediening
Bediening
Stroomvoorziening
Aan :
–
[SRC]
[SRC]
Stroomvoorziening
Uit :
–
[SRC]
[SRC]
Display open/dicht
–
–
[u]
Opmerking:
¡U kunt de stroom niet inschakelen met de
afstandsbediening wanneer ACC SELECT is
ingesteld op OFF .
(a ACC SELECT , blz. 197)
¡Eén keer drukken om te openen. Druk nog
eens om te sluiten.
Opmerking:
¡Het display zal automatisch worden gesloten nadat de waarschuwing heeft geklonken
als er verder ongeveer 30 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd.
¡Wanneer er nog een disc in het toestel zit, zal deze automatisch worden uitgeworpen.
Functiekeuze
(a blz. 174)
[SRC]
[SRC]
RADIO (AM/FM)
(a blz. 186)
DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/WMA)
(a blz. 180)
AV1/AV2
(a blz. 192)
Signaalbronnen aangesloten op de
Expansion Module (CY-EM100N) *1
(a Systeemuitbreidingsgids)
*1 Wanneer de Expansion Module (CY-EM100N, optioneel) is aangesloten. (a Systeemuitbreidingsgids)
Opmerking:
¡Als er geen externe signaalbronnen zijn aangesloten, kan de
AV1/AV2 stand worden overgeslagen. (a blz. 203)
…… Touch/Press and hold for more than 2 seconds
176
CQ-VD6505N
[SRC] (PWR: aan/uit)
MUTE
SRC
VOL
Nederlands
[MUTE]
PWR
[+] [–]
(VOL)
ENTER / BAND
ENT
[] ] [[ ]
TOP MENU
RET
RETURN
DVD MENU
14
CAR AV
Algemene bediening (vervolg)
Bediening
Volume
Opmerking:
¡Het geluidsniveau
voor elke signaalbron wordt apart
bewaard in het
geheugen.
–
[+]
[–]
[+]
[–]
Hoger
Lager
Instelbereik: – 82 dB t/m 0 dB, standaardinstelling: – 40 dB
Opmerking:
¡ Het volume kan voor elke signaalbron en voor elk type disc apart worden ingesteld.
Geluid uit
–
[MUTE]
[MUTE]
Kantelhoek
–
–
[TILT]
of
[]] of [[]
[s] of [d]
Hiermee kunt u de geluidsweergave tijdelijk uitschakelen. Druk nog eens op deze toets om te annuleren.
q Houd tenminste 2 seconden ingedrukt.
w Druk de toets in om bij te stellen. De
instelling is hetzelfde als via MENU.
Raadpleeg DISPLAY UNIT voor
details. (a blz. 196)
Waarschuwing
¡Raak het toestel niet aan terwijl het scherm in beweging is. Steek geen handen, vingers of andere
vreemde voorwerpen in het toestel, want dit kan leiden tot verwondingen en tot schade aan het toestel.
Opmerking:
¡Nadat u deze hoek heeft ingesteld, dient u ook de helderheid te regelen. (a blz. 198)
¡Het interieur van uw auto en de installatie kunnen belemmeringen opleveren voor de
stand van uw monitor.
CQ-VD6505N
177
Voor u een disc gaat afspelen
Nederlands
Discs die kunnen worden weergegeven
❒ Disctype
DISC
¡DVD’s met een ander regionummer dan “2” of
DVD
VCD
(Video CD)
CD
CD-R/RW
de gegevens op de schijf zelf verminken.
Recordable
Teken/logo
TEXT
ReWr itable
15
Videoformaat
❒ Symbolen op schijven en hun verpakking
(Voorbeelden van symbolen die u mogelijk tegen
zult komen)
12 cm
Afmetingen disc
NTSC/PAL
LPCM,
MPEG1,
Audioformaat MPEG2,
dts, Dolby
Digital
LPCM,
MPEG1
2
¡
LPCM
LPCM
(CD-DA),
(CD-DA),
MP3/
dts
WMA
: Aantal talen voor de ondertiteling
¡ 2
: Aantal audiosporen
¡
: Aantal camerastandpunten
3
De getallen geven het aantal talen, sporen, camerastandpunten enz. aan dat op de disc staat.
Regionummer 2 (ALL)
Schermafmetingen (h:v beeldverhouding)
Opmerking:
¡Voor meer informatie over CD–R/RW’s en DVD–R/RW’s
verwijzen we u naar “Opmerkingen over CD–R/RW’s,
DVD–R/RW’s”. (a blz. 214)
¡Het is mogelijk dat bepaalde CD’s met een kopieerbeveiliging niet afgespeeld kunnen worden.
¡
4:3
: 4:3 standaard
¡
LB
: Postbus (a blz. 202)
❒ Opmerkingen over DVD–R/RW’s
¡Alleen voor video geformatteerde discs kunnen worden
afgespeeld. Discs in de Video Recording (VR) formattering kunnen niet worden afgespeeld.
¡Discs die nog niet zijn afgesloten kunnen niet worden
afgespeeld.
¡Sommige discs zullen niet kunnen worden afgespeeld
vanwege eigenschappen van de disc zelf, of van het
station (brander) en de software die werden gebruikt
bij het opnemen (branden) van de disc in kwestie.
178
“ALL”.
¡Afspelen van een Photo CD met dit toestel kan
¡ 16:9 breedbeeld
16:9 LB
16:9 PS
: Weergave in het LETTER BOX formaat
(postbus) op een standaard scherm
(4:3).
: Weergave in PAN & SCAN (formaat)
(a blz. 202) op een standaard (4:3)
beeldscherm.
Opmerking:
¡De manier waarop het beeld wordt weergegeven
op het scherm hangt af van de ingestelde weergavefunctie (“Beeldverhouding”a blz. 205) en van
het schermformaat van het materiaal op de disc.
❒ Niet ondersteunde discs
❒ Informatie over regionummers
De volgende soorten discs kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-RAM
¡DVD+R
¡DVD+RW
¡SVCD
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (met uitzondering van MP3/WMA)
¡CD-RW (met uitzondering van MP3/WMA en CD-DA)
¡CD-R (met uitzondering van MP3/WMA en CD-DA)
¡SACD
¡Photo CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (behalve CD-DA)
¡Divx Video Discs
¡CD-EXTRA (alleen weergave van de audio mogelijk)
Dit product is ontworpen en gefabriceerd om correct
te reageren op de regiogegevens zoals die zijn
opgenomen op de DVD.
Als het regionummer op de DVD niet overeenkomt
met het regionummer van dit toestel, kan het toestel
de schijf in kwestie niet afspelen.
CQ-VD6505N
Dit toestel is geschikt
voor materiaal met
regionummer “2” of
“ALL”.
Voorbeeld:
2
1 2
4 6
ALL
Nederlands
Laden/uitwerpen van een disc
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
Waarschuwing
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
¡Raak het toestel niet aan terwijl het scherm in
beweging is. Steek geen handen, vingers of andere
vreemde voorwerpen in het toestel, want dit kan leiden tot verwondingen en tot schade aan het toestel.
CQ-VD6505N
[u] (uitwerpen)
Een disc in het toestel doen
Druk op [u] om het display te openen.
Bedrukte zijde
16
Let op
¡Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
¡Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
¡Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs. Als er
toch een dergelijke disc in het toestel terecht
gekomen is, laat deze dan onmiddellijk uitwerpen
en verwijder de disc dan direct uit de sleuf.
Disc uitwerpen
¡De juiste stand voor de disc wordt geselecteerd en de
weergave zal beginnen.
Let op
¡Om krassen op de disc te voorkomen mag er geen
neerwaartse kracht worden uitgeoefend op de disc
wanneer deze geladen of uitgeworpen wordt.
DVD VCD CD MP3 WMA
CH-C
¡Het audioformaat wordt automatisch herkend.
(a blz. 178)
¡Zie “Hoofdstukken/titels selectie” op blz. 182 wanneer het menuscherm verschijnt.
Druk op [u] om de weergave te stoppen en de disc te
laten uitwerpen.
(Druk nog eens op [u] om de disc weer te laden.)
Opmerking:
¡Als u de disc langer dan 30 seconden half uit de discsleuf laat steken na het uitwerpen, zal er drie keer een
luide pieptoon klinken en zal de disc automatisch worden herladen.
DVD VCD CD MP3 WMA
CH-C
¡Vanwege beperkingen van sommige discs is het
mogelijk dat bepaalde DVD’s en Video CD’s niet
helemaal reageren zoals beschreven in deze handleiding. Raadpleeg de documentatie van een
dergelijke disc voor meer informatie.
¡Dit toestel biedt geen ondersteuning voor DVD en
Video CD karaokefuncties.
Wanneer er al een disc in het toestel zit, kunt u overschakelen naar de discspeler stand (CD, MP3, WMA,
DVD of VCD (Video CD)) om de weergave te laten
beginnen.
Opmerking:
¡De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer er
een disc in het toestel wordt gedaan.
¡U kunt ook een disc afspelen wanneer de monitor dicht is.
DVD VCD CD MP3 WMA
CH-C
¡Het geluid kan enkele ogenblikken worden onderbroken terwijl het audioformaat herkend wordt.
CQ-VD6505N
179
Disc-speler
Discfunctie (DVD) keuze
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
[SRC]
Nederlands
d
w Raak
(DVD) aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
Signaalbron toets
PWR
ALBUM
FOLDER
[}] [{]
VOL
TUNE
TRACK
[s] [d]
MUTE
NAVI
SRC
TA
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
17
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken of op
[ENTER] op de afstandsbediening drukken. (Alleen in
de Video stand)
Videofunctie
VCD (Video CD) functiedisplay
DVD functiedisplay
Signaalbron toets
Weergavetijd
Signaalbron toets
Huidige fragment
Weergavetijd
Huidige fragment
Audiofunctie
❒ Selecteren van mappen/bestanden/fragmenten
MP3/WMA functiedisplay
Signaalbron toets
(Voorbeeld: MP3 stand)
Weergavetijd
: Map
: MP3/WMA bestand
Titel/tekst scroll
Huidige fragment
Mappen selecteren
CD functiedisplay
Signaalbron toets
Huidige fragment Weergavetijd
Huidige fragment
180
CQ-VD6505N
Titel/tekst scroll
q Raak
(mapnaam) aan om de
gewenste map te selecteren.
,
: naar boven/beneden bladeren door de
bestandenlijst met 1 pagina tegelijk.
,
: naar boven/beneden bladeren door
de bestandenlijst met 1 regel tegelijk.
w Raak
(bestandsnaam) aan om
het bestand weer te lgeven.
q Gebruik []], [[], [}] of [{] om de
gewenste map te selecteren.
[]] [[]: bladeren door de verschillende
niveaus van de mappenstructuur
[}] [{]: bladeren door dezelfde tak in de
mappenstructuur
w Druk op [ENTER].
Opmerking:
¡Het is niet mogelijk om de hele structuur en
bestandenlijst van een map te laten zien.
¡Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van de situatie.
Discs
Disques
compatibles
Basisbediening
Bediening
Fragment (hoofdstuk)
/bestand selectie
DVD VCD
CD
Kompatibla
MP3
WMA
skivor
DVD
Snel vooruit/terug
Dischi
DVD VCD
compatibili
CD
MP3 WMA
Discos
DVD VCD
compatibles
Mappen selecteren
[d]
Volgende fragment/bestand
[s]
[s]
Begin van het huidige fragment/bestand
Vorige fragment/bestand (twee keer drukken/aanraken)
Opmerking:
¡Wanneer er een DVD wordt afgespeeld kan het soms voorkomen dat u niet terug kunt naar
het begin van een hoofdstuk wanneer dat hoofdstuk zich uitstrekt over 2 titels. (a blz. 216)
18
Snel vooruit
Laat los om de weergave te hervatten.
Snel terug
[s]
[s]
Laat los om de weergave te hervatten.
De snelheid verandert als volgt bij het ingedrukt houden van de toets.
Normale snelheid / 1,5 keer (DVD) / 10 keer (DVD) / 20 keer
Raak de
gewenste
Kompatible map aan
MP3 WMA
Titel/tekst scroll
[d]
Nederlands
Bediening
Geschikte
discs
[d]
[d]
[}]
[}]
Volgende map
[{]
[{]
Vorige map
–
–
Laat de titel/tekst één keer over het
scherm schuiven.
[3]
–
Druk op/raak aan
/ [5] om de
weergave te hervatten.
[y]
–
Nog eens indrukken/aanraken, of
/ [5] indrukken/aanraken om de
weergave te hervatten.
[d]
[d]
disks
CD MP3 WMA
DVD VCD
Stop
CD
MP3 WMA
DVD VCD
Pauze
CD
MP3 WMA
Vertraagde weergave
DVD VCD
¡Aanraken/indrukken en vasthouden bij
gepauzeerde weergave.
Er zal nu worden weergegeven met ongeveer
1/3 van de normale weergavesnelheid.
/ [5] Indrukken/aanraken om de
normale weergave te hervatten.
Opmerking:
¡Reverse slow playback is not possible.
Herhaalde weergave
DVD VCD
*
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
MP3 WMA
–
–
Nog eens tenminste 2 seconden aanraken om te annuleren.
CD
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
–
Nog eens aanraken en vasthouden om
te annuleren.
CD
MP3 WMA
Herhalen huidige map
Intro-weergave
Willekeurige weergave
*
CD
*
MP3 WMA
Willekeurige weergave van alle
bestanden in de huidige map
MP3 WMA
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
*
* De aanduidingen op het aanraakpaneel veranderen aan de
hand van de gebruikte functie.
,
{F= FOLDER (map)}
CQ-VD6505N
181
Geeignete
Discs
Disc-speler (vervolg)
Disques
Om het bedieningsscherm in te schakelen,
kunt u het midden van het aanraakpaneel aanraken of op [ENTER] op de afstandsbediening drukken.
compatibles
Nederlands
Hoofdstukken/titels selectie
19
Bediening
Bediening
Openen van een menu
en selecteren van een
item
*1 Opmerking over
VCD’s:
Druk op/raak aan
/[RETURN] n
plaats van
/[DVD
MENU] bij VCD’s.
Geschikte
discs
Kompatibla
skivor
DVD
VCD
*1
Dischi
compatibili
Raak de gewenste cijfertoetsen aan om een nummer direct in te voeren.
*1
d
–*2
d
–*2
–
Discos
compatibles
Weergave laten beginnen vanaf een bepaald
hoofdstuk/titel
of
Kompatible
disks
[DVD MENU]
–
of
[RETURN]*1
d
[] ] [[ ] [s][d]
[}] [{] [}] [{]
d
[ENTER]
–
[RETURN]
–
q Het menu verschijnt.
d
w Selecteer het gewenste item.
d
e Bepaal de gewenste instelling.
Terugkeren naar het vorige scherm.
Opmerking:
¡Wanneer het topmenu niet verschijnt wanneer u op [DVD MENU] drukt,
kunt u proberen deze toets tenminste 2 seconden ingedrukt te houden.
d
t/m
–
–
–
–
q Schakelt heen en weer tussen de invoerfunctie voor hoofdstuknummers, die voor titelnummers en de invoerfunctie voor cijfers.
d
w Voer het gewenste nummer in.
DVD
d
d
[ENTER]
–
e De weergave zal nu beginnen.
Opmerking:
/[RETURN] om de keuze opnieuw te proberen
¡Druk op/raak aan
wanneer u zich vergist bij het invoeren.
Opmerking:
¡Als er binnen 8 seconden nadat u
, heeft aangeraakt geen verdere handeling wordt verricht, zullen de bedieningstoetsen verdwijnen.
¡Wanneer u een titel-/hoofdstuknummer heeft ingevoerd en vervolgens 2 seconden lang geen handeling uitvoert, zal de
weergave beginnen vanaf het ingevoerde titel-/hoofdstuknummer.
*2 Directe bediening via het beeldscherm (alleen voor DVD)
Bij sommige DVD’s kunt u het DVD menu bedienen door
het scherm aan te raken.
In een dergelijk geval kan een deel van het beeld worden
uitvergroot zodat u gemakkelijker op een knop die zich te
dicht bij andere knoppen bevindt.
Laten verschijnen van de Signaalbron-toets en de menutoets
Druk op
. De Signaalbron-toets en de menutoets verschijnen.
Signaalbron toets
(a blz. 174) Menutoets
(a blz. 174)
Opmerking:
¡Wanneer de huidige disc niet direct gebruikt kan worden via het scherm, dient u de bediening uit te voeren
via de afstandsbediening of de toetsen op het toestel
zelf.
¡Directe bediening van het DVD menu via het scherm is
niet mogelijk in de DVD-wisselaar stand.
182
CQ-VD6505N
Verplaatsen van de bedieningstoetsen (alleen voor DVD)
Druk op
wanneer de bedieningstoetsen andere
bedieningsorganen in de weg zitten. De toetsen zullen dan
worden verplaatst zoals hieronder is afgebeeld.
Nederlands
DVD functiedisplay
Compatible
Discs
Geeignete
Discs
Herhaalde weergave DVD menu
Vorige
Hoofdstuk/titel selectie/
snel vooruit/snel terug
Disques
Weergave/stop/pauze
compatibles
Audiotaal/camerastandpunt/ondertitelingstaal
20
Nuttige functies
Bediening
Bediening
Taal ondertiteling
Audiotaal
Geschikte
discs
–
–
¡Aanraken tijdens weergave.
Kompatibla
DVD
De taal voor de ondertiteling kan tijdens weergave worden veranderd mits er
skivor
andere talen op de disc staan.
Opmerking:
¡Het kan even duren voor de ondertiteling verschijnt.
Dischi
–
–
¡Aanraken tijdens weergave.
compatibili
DVD
De audiotaal kan tijdens weergave worden veranderd mits er andere talen op
de disc staan.
Camerastandpunt
Discos
compatibles
Stereo & mono
Bij DVD’s met scènes die vanuit verschillende camerastandpunten zijn
opgenomen, kunt u dezelfde scène laten weergeven uit elk van deze cameraKompatible standpunten. ( ANGLE MARK a blz. 202)
disks
–
–
–
–
¡Aanraken tijdens weergave.
DVD
U kunt heen en weer schakelen tussen stereo en mono (L of R) geluidsweergave.
VCD
STEREO
d
MONO.L
d
MONO.R
: stereoweergave
: het linker audiokanaal wordt via zowel de linker als de
rechter luidsprekers weergegeven.
: het rechter audiokanaal wordt via zowel de linker als de
rechter luidsprekers weergegeven.
Opmerking:
¡Als er binnen 10 seconden geen verdere handeling wordt verricht of als
wordt aangeraakt, zullen de
bedieningstoetsen verdwijnen.
¡De taal kan mogelijk niet worden omgeschakeld wanneer het DVD menu (a vorige blz.) of de DVD instellingen niet getoond worden. (a blz. 202)
¡De taal die bepaald wordt door uw DVD instellingen krijgt de voorkeur wanneer de stroom wordt ingeschakeld of
wanneer er een disc in het toestel gedaan wordt.
¡Het aantal talen en camerastandpunten hangt natuurlijk af van de disc in kwestie. Sommige discs bevatten slechts één
taal/camerastandpunt of hebben geen alternatieve talen/camerastandpunten om uit te kiezen.
CQ-VD6505N
183
Opmerkingen over MP3/WMA
Wat is MP3/WMA?
Display informatie
MP3* (MPEG Audio Layer-3) en WMA (Windows Media
Audio) zijn compressiemethoden voor digitale audio. De
eerstgenoemde methode is ontwikkeld door de MPEG (Motion
Picture Experts Group), en de laatstgenoemde methode is
ontwikkeld door Microsoft Corporation. Met behulp van deze
compressiemethoden kunt u ongeveer 10 muziek-CD’s
opnemen op een enkele opname-CD (ervan uitgaande dat er
wordt opgenomen op een 650 MB CD-R of CD-RW met een
vaste bitsnelheid van 128 kbps en een
bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
Nederlands
TM
21
*Audiocoderingstechnologie MPEG layer 3, in licentie verleend
door Fraunhofer IIS en Thomson.
Opmerking:
¡ Met dit toestel wordt geen software meegeleverd waarmee
u MP3/WMA bestanden kunt opnemen.
Waar u aan moet denken wanneer u
MP3/WMA bestanden opneemt
Algemeen
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie
gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden
aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
MP3
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger” en
“vast” zetten.
WMA
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “64 kbps of hoger” en
“vast” zetten.
¡ Stel in geen geval de kopieerbeveiliging van het WMA
bestand, want anders kan dit toestel het niet afspelen.
Let op
¡Geef in geen geval de extensie “.mp3” of
“.wma” aan bestanden die niet in het
MP3/WMA formaat zijn. Hierdoor kan er lawaai
worden gereproduceerd dat niet alleen uw
luidsprekers, maar ook uw gehoor kan
beschadigen.
184
CQ-VD6505N
Getoonde gegevens
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttite
¡ MP3/WMA
Mapnaam
Bestandsnaam
¡ MP3
(ID3 tekstgegevens)
Album
Titel en artiest
¡ WMA
(WMA tekstgegevens)
Album
Titel en artiest
Te tonen tekens
¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen 64
tekens. (Voor namen van bestanden en mappen in Unicode
tekens is slechts de helft van het aantal tekens beschikbaar.)
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg de
handleiding van de gebruikte software voor details
hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de diverse
talen kunnen worden getoond.
¡ Bepaalde Cyrillische Unicode tekens kunnen worden
weergegeven.
ASCII tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` {
|}~
Opmerking:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen
van MP3/WMA bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden, worden vervangen door een asterisk ( )
¡ Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder dan 8
tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie).
*
Windows Media en het Windows
logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen/gebieden.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van MP3/WMA bestanden of het tonen van de bijbehorende
gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde CDrecorders.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund, wordt
het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
Nederlands
Opnemen van
Recording
MP3/WMA
MP3/WMA
bestanden
files on a CD-media
op CD
¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen
dat er zowel CD-DA bestanden als MP3/WMA bestanden
op een enkele disc staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3 of
WMA bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave
niet plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige
stukken zelfs helemaal niet kunnen worden weergegeven.
¡ Wanneer er zowel MP3 als WMA bestanden op dezelfde
disc staan, dient u voor beide soorten bestanden verschillende mappen te gebruiken.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3/WMA bestanden op de disc op.
¡ De naam van een MP3/WMA bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem.
¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
extensie, “.mp3” respectievelijk “.wma” nodig.
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet,
Romeo
22
Opmerking:
¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden niet ondersteund.
Compressieformaten (Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt” op de vorige blz.)
Compressiemethode
Bitsnelheid
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
* Voor WMA 9 Professional/LossLess/Voice wordt geen ondersteuning geboden.
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 511 (bestanden + mappen)
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Rootmap
Root Folder
(Root Directory)
(Root-directory)
1
2
q
3
w
4
In the order
8
–
Bestanden
selecteren
File Selection
OpInvolgorde
the order
–
e
Opmerking:
¡ U kunt de tijdsduur tussen het lezen van de gegevens en de
weergave bekorten door het aantal bestanden of mappen te
verkleinen, of door de mappenstructuur te vereenvoudigen.
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3/WMA
bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3/WMA bestanden
bevat, zullen de dichtstbijzijnde MP3/WMA bestanden op
volgorde worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Mappen
selecteren
Folder Selection
Op volgorde 1
5
q
y
6
r
7
Tree
Tak 11
Tree 22
Tak
t
y
8
Tree
Tak 33
Tree 44
Tak
Tree
Tak 88
(Max.)
(Max.)
Auteursrecht
Geen garantie
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal
zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per december 2006. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/WMA
bestanden.
CQ-VD6505N
185
Radio
Nederlands
Selectie radiofuncties
Signaalbron toets
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
w Raak
(RADIO) aan op
het Signaalbronkeuzescherm.
[SRC]
[s] [d]
Frequentie
[}] [{]
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
23
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Raak
aan om het bedieningsscherm te openen.
*1 Keuze uit een lijst Voorkeuz
ezenders
Kiezen van de radioband
*1 Verschijnt wanneer ALL is geselecteerd. (a blz. 204)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH /
Stereo
indicator
Automatisch
voorprogrammeren
a blz. 204)
(
ALL
Afstemmen
Bediening
Kiezen van de
radioband
*2
FM 1
Keuze uit een lijst
Raadpleeg de volgende
pagina.
[BAND]
–
FM 2
FM 3
*2 Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van de situatie.
AM
Voorbereiding: Selecteer ALL . (a blz. 204)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
*2
LIST 1
[BAND]
–
LIST 2
LIST 3
AM
EACH
*3
/
ALL
*2 Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van
de situatie.
Elke lijst bevat 6 zenders. U kunt de volgende 6 zenders oproepen door naar de volgende
lijst over te schakelen.
*3 Via het aanraakpaneel kunt u overschakelen naar de lijsten 1-3, maar niet naar AM .
Om naar AM over te schakelen dient u
aan te raken.
Zenderkeuze
Automatisch
afstemmen
[[]
[d]
Hoger
[]]
[s]
Lager
[[]
[d]
Hoger
[]]
[s]
Lager
Tenminste 0,5 seconden aanraken/indrukken en dan loslaten. Het automatisch afstemmen begint.
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
186
CQ-VD6505N
Voorkeuzegeheugen
U kunt maximaal 6 zenders voorprogrammeren
in elke band (lijst).
Selecteer de radioband en de frequentie.
t/m
–
–
knippert één keer
¡Tenminste 2 seconden aanraken/ingedrukt houden.
¡De frequentie knippert één keer en de zender waarop is afgestemd wordt in het
geheugen opgeslagen.
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
Automatisch voorprogrammeren
Voorbereiding: Selecteer
A
Selecteer de radioband.
In elke band (lijst) kunnen
automatisch zes zenders
worden voorgeprogrammeerd.
De 6 sterkste zenders zullen, de sterkste eerst, in
elk van de banden worden voorgeprogrammeerd.
¡Tenminste 2 seconden aanraken/indrukken.
¡Vervolgens zullen de voorgeprogrammeerde zenders elk 5 seconden lang worden
weergegeven. (Afstemmen met intro-weergave)
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
MENU
e
e
RADIO
[BAND]
FM SETUP
EACH
e
. (a blz. 204) (standaardinstelling:
AUTO PRESET
e
EACH
/
ALL
Nederlands
Handmatig voorprogrammeren
24
)
ALL
–
Opmerking:
¡ Bij de fabrieksinstelling (AF ON) zullen alleen RDS zenders worden opgeslagen. Zet de AF
functie uit (OFF) om ook niet-RDS zenders op te laten slaan. (a blz. 189)
B
Er kunnen in totaal 18 FM
zender automatisch worden voorgeprogrammeerd.
Voorbereiding: Selecteer ALL . (a blz. 204)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH
/
ALL
De 18 sterkste FM zenders zullen, de sterkste
eerst, in één keer worden voorgeprogrammeerd.
¡Tenminste 2 seconden aanraken/indrukken.
¡Vervolgens zullen de voorgeprogrammeerde zenders elk 5 seconden lang worden
weergegeven. (Afstemmen met intro-weergave)
Nieuwe zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
[BAND]
–
Opmerking:
¡ Bij de fabrieksinstelling (AF ON) zullen alleen RDS zenders worden opgeslagen. Zet de AF
functie uit (OFF) om ook niet-RDS zenders op te laten slaan. (a blz. 189)
Oproepen van
voorkeuzezenders
Selecteer eerst de gewenste band of lijst.
t/m
–
–
¡Raak de gewenste voorkeuzetoets aan.
Wisselen van
voorkeuzezenders
Een voorkeuzezender kan
van plaats wisselen met
een andere voorkeuzezender.
Voorbereiding: Selecteer ALL . (a blz. 204)
MENU e RADIO e FM SETUP e AUTO PRESET e
EACH
/
ALL
q Selecteer de lijst en het voorkeuzenummer voor de zender die u van plaats wilt laten
wisselen (zie “Oproepen van voorkeuzezenders” hierboven).
w Selecteer vervolgens de doellijst en houdt het voorkeuzenummer met de andere
voorkeuzezender tenminste 2 seconden ingedrukt.
t/m
–
–
De bij stap q geselecteerde voorkeuzezender wisselt nu van plaats met de bij stap w
geselecteerde (Wisselen van voorkeuzezenders).
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
CQ-VD6505N
187
RDS (Radio Data Systeem)
PWR
Nederlands
SRC
ALBUM
FOLDER
PTY/PS display
TA
PTY voorkeuze
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
AF aan/uit instelling
ASP
TILT
CQ-VD6505N
PTY aan/uit instelling
25
[TA]
Huidige status
RDS Basisinformatie
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS
gegevens met hun normale signalen mee. De radio in dit
toestel kan gebruik maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de RDS functies en hun bediening.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
Programma Servicenaam (PS) display
De naam van de zender zal worden getoond.
Alternatieve Frequentie (AF)
Bij slechte ontvangst zal er automatisch worden afgestemd
op een andere RDS zender die hetzelfde programma
uitzendt.
Verkeersprogramma (TP)
Sommige RDS FM zenders verzorgen op gezette tijden
verkeersberichten.
Een station dat op deze manier verkeersberichten
uitzendt, valt onder de noemer “Traffic Programme” (TP).
Verkeersberichten (TA)
Radioberichten met betrekking tot verkeersomstandigheden.
Klok-tijd (CT) service
Bij ontvangst van een RDS zender kan de CT functie
automatisch de juiste tijd instellen. (a Blz. 196 over het
instellen van de klok)
Programmatype (PTY) display
RDS FM zenders zijn voorzien van een signaal dat het
soort uitgezonden programma identificeert.
Voorbeeld: nieuws, rock, klassieke muziek enz. (a blz. 190)
Programma identificatie (PI)
Elk programma is voorzien van een eigen nummer. Dit
kan worden gebruikt om te zoeken naar een andere frequentie waarop hetzelfde programma wordt uitgezonden.
188
CQ-VD6505N
Regio (REG)
Elke regio heeft zijn eigen nummer. Op deze manier kan
de regio waar de zender waarop u heeft afgestemd vandaan komt worden herkend.
Overige RDS functies
Enhanced Other Networks (EON; Verbeterde service
andere netwerken)
Wanneer er EON gegevens worden ontvangen zal de EON
indicator oplichten en worden de TA en AF als volgt uitgebreid.
TA: Er kan verkeersinformatie van zenders op het huidige
netwerk, maar ook van andere netwerken worden
ontvangen.
AF: De frequentielijst voor de voorgeprogrammeerde
RDS zenders wordt aangevuld met EON gegevens.
Door EON kan de radio beter gebruik maken van de RDS
gegevens. De AF lijst met voorgeprogrammeerde zenders
wordt doorlopend bijgehouden, met inbegrip van de
gegevens voor de zender waarop u heeft afgestemd.
Wanneer u bijvoorbeeld een zender voorprogrammeert
wanneer u ver van huis bent, zult u deze later, eventueel
zelfs op een andere frequentie, kunnen ontvangen, of zal
er worden afgestemd op een andere zender die hetzelfde
programma aanbiedt. EON houdt ook bij welke TP zenders er ter plaatse beschikbaar zijn, zodat daar snel op
afgestemd kan worden.
Ontvangst van noodberichten
Wanneer er een alarm of noodbericht wordt uitgezonden
zal het toestel automatisch daarop afstemmen (ook wanneer het in een andere stand staat). Terwijl er een alarm
of noodbericht wordt ontvangen zal de aanduiding
“ALARM” op het display verschijnen.
Opmerking:
¡Noodberichten zullen worden weergegeven bij het TA
volumeniveau. (a blz. 191)
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
[TA]
TA aan/uit
(Alleen voor de [TA] toets op het toestel zelf)
Druk op [TA] om de TA functie als volgt in te stellen.
TA ON
: Automatisch ontvangen van verkeersprogramma’s.
TA OFF
: De TA functie is uitgeschakeld.
U beschikt over de volgende mogelijkheden wanneer de
TA functie is ingeschakeld.
¡Er wordt automatisch afgestemd op een TP (Traffic
Program) zender zodra de TA functie wordt
ingeschakeld en u luistert naar een non-TP zender.
¡Wanneer er automatisch wordt afgestemd of met APM,
zullen er alleen TP zenders worden geselecteerd.
¡Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen
overschakelen naar de radio voor weergave van een
verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de
oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie
(Behalve bij weergave van het menuscherm))
Nederlands
❏ Verkeersberichten (TA)
26
Alleen verkeersinformatie (TA Mute)
Als u alleen naar verkeersinformatie wilt luisteren, kunt u
de TA functie inschakelen en vervolgens het normale FM
volume op 0 zetten.
Wanneer er een verkeersbericht begint, zal het volume op
het TA volumeniveau worden ingesteld. (a blz. 191)
Opmerking:
¡Verkeersinformatie wordt mono weergegeven.
❏ AF (Alternatieve Frequentie)
AF aan/uit
Druk op
om de AF functie als volgt in te stellen.
AF aan/uit instelling *
AF ON
: AF, Beste Zender en PI zoeken zijn
ingeschakeld.
AF OFF
: Wanneer het AF netwerk van een RDS
zender niet nodig is.
*Wat er op het aanraakpaneel verschijnt hangt af van de
situatie.
Opmerking:
¡De instelling gaat hetzelfde als die via het MENU.
(a blz. 191)
U beschikt over de volgende mogelijkheden wanneer de
AF functie is ingeschakeld.
¡Bij slechte ontvangst zal er automatisch worden
afgestemd op een zender met een betere ontvangst.
¡Wanneer u de APM functie gebruikt zullen er alleen
RDS zenders worden geselecteerd.
¡Wanneer u een voorkeuzezender oproept zal automatisch de corresponderende zender met de beste ontvangst worden geselecteerd. (BSR; Best Stations
Research)
PI Seek
(Programma Identificatie zoeken)
Als de ontvangst slecht is wanneer u afstemt op een
voorkeuzezender, kunt u proberen nog eens op dezelfde
cijfertoets te drukken. Er zal dan gezocht worden naar
hetzelfde station, maar dan met een betere ontvangst.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
Opmerking:
¡Om PI Seek te kunnen gebruiken moet u eerst de TA
functie uitschakelen voor u PI Seek laat uitvoeren.
CQ-VD6505N
189
RDS (Radio Data Systeem) (vervolg)
Nederlands
❏ PTY (Programmatype)
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
PTY/PS display
PTY voorkeuze
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
[s] [d]
AF aan/uit instelling
ASP
TILT
27
CQ-VD6505N
PTY aan/uit instelling
Huidige status
PTY aan/uit
Raak
Veranderen van de voorgeprogrammeerde programmatypes
aan om de PTY functie aan/uit te zetten.
PTY ON
: PTY displayfunctie
De volgende functies worden ingeschakeld.
PTY OFF : PTY uitgeschakeld.
Opmerking:
¡Wanneer PTY aan staat, kunt u niet overschakelen naar
een andere radioband. Als u naar een andere radioband
wilt overschakelen, moet u eerst de PTY functie uit
zetten.
¡De instelling gaat hetzelfde als die via het MENU.
(a blz. 191)
Gedetailleerde PTY keuze
SPEECH
/
Information /
Cultures
/
Rock Music /
Other Music /
Social Affairs /
Leisure & Hobby /
Oldies Music /
MUSIC
Sport
Science
/
/
/
Easy Listening /
Weather & Metr/
Religion /
Jazz Music /
Folk Music /
NEWS
/
Education
/
Varied Speech /
Light Classics M /
Finance
/
Phone In
/
Country Music/
Documentary
Current Affairs /
Drama
/
Pop Music /
Serious Classics /
Children’s Progs /
Travel & Touring /
National Music /
q
,
/ [s], [d] aanraken/indrukken om
een PTY te selecteren.
w Houd [ENTER] oop de afstandsbediening of op het
toestel zelf ingedrukt. Het zoeken zal nu beginnen.
Opmerking:
¡Druk op [ENTER] op de afstandsbediening om het
zoeken weer te stoppen.
¡Wanneer er geen zender met het gewenste program-
matype kan worden gevonden, zal de melding “NONE”
(Geen) verschijnen.
190
CQ-VD6505N
De programmatypes zijn in het geheugen opgeslagen onder
(1) t/m
(6) op de
de voorkeuzetoetsen
manier zoals u kunt zien in de tabel hieronder.
Om af te stemmen op een programma van een bepaald type,
dient u op één van de voorkeuzetoetsen
(1) t/m
(6) te drukken.
PTY
Inhoud
1
2
News
SPEECH
3
4
5
6
Sport
Pop M
Classics
MUSIC
News
Current Affairs, Information, Education, Drama,
Cultures, Science, Varied Speech, Weather &
Metr, Finance, Children’s Progs, Social Affairs,
Religion, Phone In, Travel & Touring, Leisure
& Hobby, Documentary
Sport
Pop Music
Serious Classics
Rock Music, Easy Listening, Light Classics M,
Other Music, Jazz Music, Country Music,
National Music, Oldies Music, Folk Music
PTY voorkeuzegeheugen
q Selecteer een programmatype.
(1) t/m
w Houd één van de voorkeuzetoetsen
(6) tenminste 2 seconden ingedrukt om het geselecteerde programmatype onder deze toets op te slaan.
Zoeken bij voorgeprogrammeerde programmatypes
Als het oproepen van een voorgeprogrammeerd programmatype niet werkt, kunt u het toestel als volgt laten zoeken
naar een zender met een programma van het gewenste type.
q Selecteer het gewenste voorgeprogrammeerde programmatype.
w Het programmatype wordt 5 seconden lang op het display
getoond.
e Druk nog eens op dezelfde toets (of houd [ENTER] tenminste 2 seconden ingedrukt) om af te stemmen op een
zender met een programma van het gewenste type.
Raadpleeg “Instellingen” voor meer informatie over andere items op het menu. (a blz. 194)
Openen van het RDS menu.
q
Raak
w
aan.
Raak
e
aan.
Raak
aan.
Nederlands
❏ MENU bediening bij RDS
28
Voorbeeld: Radio stand
RDS SETUP
PTY
(PTY aan/uit instelling)
Instellingen voor RDS (Radio Data Systeem)
AF
(Alternatieve frequentie)
ON
: AF, Beste Zender en PI zoeken zijn
ingeschakeld.
OFF
: Wanneer het AF netwerk van een RDS
zender niet nodig is.
standaardinstelling:
REGION
OFF
: PTY uitgeschakeld.
tie instellen
(a PTY LANGUAGE hieronder)
standaardinstelling:
OFF
ON
(Regio)
: De frequentie wordt alleen veranderd
voor sterke zenders uit dezelfde regio.
OFF
: De frequentie wordt veranderd ongeacht
waar het signaal vandaan komt.
standaardinstelling: OFF
] : lager,
: PTY displayfunctie
LANGUAGE : U kunt de taal voor de PTY displayfunc-
ON
TA VOLUME
ON
(Volume waarmee verkeersberichten worden weergegeven.)
[ : hoger
Opmerking:
¡Wanneer PTY aan staat, kunt u niet overschakelen naar
een andere radioband. Als u naar een andere radioband
wilt overschakelen, moet u eerst de PTY functie uit
zetten.
PTY LANGUAGE
ENGLISH
: Engels
DEUTSCH
: Duits
(Kiezen van de taal voor het
PTY display)
NEDERLANDS : Nederlands
ESPAÑOL
: Spaans
FRANÇAIS : Frans
Instelbereik: –82 dB t/m 0 dB
standaardinstelling: –40 dB
SVENSKA
: Zweeds
ITALIANO
: Italiaans
standaardinstelling:
ENGLISH
CQ-VD6505N
191
AV1/AV2
Nederlands
Raadpleeg de aparte “Systeemuitbreidingsgids” voor de manier waarop u dit toestel moet bedienen wanneer er
optionele apparatuur is aangesloten.
29
Voorbereiding:
¡Verbind los verkrijgbare externe apparatuur met de AV1/AV2 aansluiting.
AV functieselectie
Via de AV1/AV2 functie kunt u beeld en geluid weergeven
van aangesloten externe apparatuur.
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
Signaalbron toets
[SRC]
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
/
w Raak
(AV1/AV2) aan op
het Signaalbronkeuzescherm.
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Opmerking:
¡U kunt het systeem zo instellen dat de AV functie niet
geselecteerd kan worden (Signaalbron overslaan).
(a blz. 203) (AV indien ingesteld op NAVI INPUT kan
niet worden overgeslagen, zelfs niet wanneer
SOURCE SKIP (signaalbron overslaan) is ingesteld op
ON (aan).)
¡Als er 10 seconden lang geen verdere handeling wordt
verricht of als
wordt aangeraakt, zullen de bedieningstoetsen verdwijnen.
¡De AV aansluiting wordt niet gebruikt voor een
Panasonic auto-navigatiesysteem. Raadpleeg
NAVI SETUP (Navigatiesysteem instelling) voor de te
verrichten instellingen. (a Systeemuitbreidingsgids)
192
CQ-VD6505N
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken of op
[ENTER] op de afstandsbediening drukken.
Nederlands
30
CQ-VD6505N
193
Nederlands
Instellingen
31
USER
DISPLAY UNIT
CLOCK
ID-CODE
MEMORY CLEAR
OTHER
Gebruiker
Display instelling
Instellen van de klok
ID Code instelling
Wissen van het geheugen
Overige instellingen
(a blz. 196)
(a blz. 196)
(a blz. 196)
(a blz. 197)
(a blz. 197)
SCREEN
DIMMER
PICTURE
Scherm
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in
Beeldweergave
(a blz. 198)
(a blz. 198)
AUDIO
SOUND SETUP
GRAPHIC-EQ
CS Auto
SP SETUP
SP LEVEL
TIME ALIGNMENT
SOURCE LEVEL
CROSS OVER
Audio
Geluidsinstelling
Instellen van de grafische equalizer
CS Auto instelling
Instellen van de af-/aanwezigheid van elk van de luidsprekers
Regelen van de balans van de geluidsweergave van elk van de luidsprekers
Instelling van de vertraging voor de diverse luidsprekers
Instellen van het AV1/AV2 ingangsniveau
Afsnijfrequentie
(a blz. 198)
(a blz. 198)
(a blz. 199)
(a blz. 200)
(a blz. 200)
(a blz. 201)
(a blz. 201)
(a blz. 201)
DVD
LANGUAGE
DISPLAY
DVD SOUND
MULTI-CH
DVD
Instellen van de taal
Eigenschappen DVD beelden
DVD geluidsinstelling
Keuze geluidsweergave
(a blz. 202)
(a blz. 202)
(a blz. 203)
(a blz. 203)
INPUT/OUTPUT
NAVI SETUP
SOURCE SKIP
INPUT SELECT
OUTPUT SELECT
H-F SETUP
Ingang/uitgang
Instelling navigatiesysteem
Signaalbron overslaan
Selecteren van de ingangsaansluiting
Selectie uitgangsaansluiting
Hands-free instelling
(*1)
(a blz. 203)
(*1)
(*1)
(*1)
RADIO
FM SETUP
AM SETUP
LOCAL
RDS SETUP
Radio
Instellingen voor FM zenders
Instellingen voor AM zenders
Instelling voor het opzoeken van zenders
Instellingen voor RDS
(a blz. 204)
(a blz. 204)
(a blz. 204)
(a blz. 191)
(*1) Raadpleeg de Systeemuitbreidingsgids.
194
CQ-VD6505N
❏ Bediening van de menu’s
q
Nederlands
(Voorbeeld: DVD stand)
w
32
Raak
e
Raak de gewenste instelling aan.
aan op het bedieningsscherm.
(Voorbeeld: instelscherm voor DISPLAY UNIT a blz. 196)
De instelling wordt definitief en er wordt
teruggekeerd naar het vorige menu.
De instelling wordt definitief en het menu wordt
afgesloten.
Opmerking:
¡ Het display keert terug naar de vorige toestand wanneer er niet binnen 60 seconden nadat er is overgeschakeld
naar het instelmenu een handeling wordt uitgevoerd.
[SRC]
(Verlaat het menu)
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
[}] [{]
(Selecteren/instellen)
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
CQ-VD6505N
195
Instellingen (vervolg)
Nederlands
USER
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
MINUTE ADJUST
DISPLAY UNIT
Display instelling
(Instellen van de hoek waaronder het display gekanteld staat)
TILT
1
2
3
4
5
(Minuten instellen)
] : minuten terug
[ : minuten vooruit
Opmerking:
/[SRC] aanrak¡Om de klok te starten kunt u
en/indrukken.
¡De zomertijd dient u met de hand in te stellen.
6
33
standaardinstelling: HOUR ADJUST: 0
MINUTE ADJUST: 0
standaardinstelling: 1
CLOCK
Instellen van de klok
DISPLAY
(Tijdaanduiding)
ON
: De tijd wordt aangegeven (“0:00” zal
verschijnen als u de klok nog niet gelijk
gezet heeft.)
OFF
: De tijd zal niet worden aangegeven.
standaardinstelling:
CLOCK MODE
RDS
MANUAL
ID-CODE
ID Code instelling
Het instellen van een ID code mag alleen gebeuren door
de eigenaar.
OFF
(Voorkeursinstelling gelijk zetten
van de klok)
: De klok wordt automatisch gelijk gezet
met behulp van de RDS klokfunctie.
(a blz. 188)
: De met de hand ingestelde tijd zal worden aangegeven.
standaardinstelling:
HOUR ADJUST
] : uren terug
[ : uren vooruit
(Uren instellen)
Voor u dit toestel gaat gebruiken verdient het aanbeveling
een ID code van 4 cijfers in te stellen ter beveiliging van
het toestel. Wanneer de ID code eenmaal is ingesteld kan
het toestel niet meer zomaar worden gebruikt wanneer de
stroomvoorziening wordt onderbroken en vervolgens hersteld. Het toestel wordt dan elektronisch geblokkeerd
zodat een eventuele dief het niet meer kan gebruiken zonder de door u ingestelde code.
RDS
In het algemeen is het niet nodig de ID code in te
voeren voor gebruik wanneer de stroomvoorziening van
het toestel (via de accu van de auto) niet is onderbroken.
0 t/m 9 code van 4 cijfers
standaardinstelling: geen
Instellen van uw ID code (voor het eerst)
q Voer een ID code van 4 cijfers in.
w Voer dezelfde ID code van 4 cijfers nog eens in.
Veranderen van uw ID code
q Voer de ingestelde (oude) ID code van 4 cijfers in. Als de
verkeerde ID code wordt ingevoerd, kan er geen nieuwe
ID code worden ingesteld.
w Voer een nieuwe ID code van 4 cijfers in.
e Voer dezelfde (nieuwe) ID code van 4 cijfers nog eens in.
Annuleren van een bestaande ID code
q Voer de ingestelde (oude) ID code van 4 cijfers in. Als de
verkeerde ID code wordt ingevoerd, kan de ID code vergrendeling niet worden geannuleerd.
aanraken/indrukken tot de melding “COMw Blijf
PLETED!” (Klaar) verschijnt. De procedure voor het
annuleren van een bestaande ID code is hiermee afgesloten. Het toestel werkt nu zonder beveiligende ID code.
196
CQ-VD6505N
ACC SELECT
ON
: Selecteer ON als het contact van uw
auto een ACC stand heeft.
OFF
: Selecteer OFF als het contact van uw
auto geen ACC stand heeft.
Let op
¡Maak een notitie van uw ID code en bewaar deze
op een veilige plek. (Vul het ID codememo in
(a blz. 212).) Als u de code vergeet, zult u het
toestel niet meer kunnen gebruiken. Raadpleeg uw
dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum wanneer u uw ID code vergeten bent.
MEMORY CLEAR
Wissen van het geheugen
De inhoud van het geheugen kan worden teruggezet op
de fabrieksinstellingen.
Opmerking:
¡De ID code wordt niet geannuleerd door het geheugen
te wissen.
YES
NO
: Het geheugen wordt teruggezet op de
standaardinstellingen.
standaardinstelling:
Let op
¡U moet OFF kiezen wanneer het contactslot van uw
auto geen ACC stand heeft. Doet u dit niet, dan kan
de accu leeg lopen.
OFF
ACC
IGN
REMOTE CONTROL
OK
CANCEL
: speciaal voor het hoofdtoestel bedoelde
afstandsbediening
REAR
: speciaal voor de achtermonitor
(optioneel) bedoelde afstandsbediening
: Geheugen wordt niet gewist.
standaardinstelling:
SECURITY LED
¡Wees voorzichtig, want hiermee wordt het toestel
teruggezet op de fabrieksinstellingen en worden al
uw instellingen gewist.
OTHER
Overige instellingen
BEEP
(Instelling piepsignaal)
ON
: Bedieningssignaal (piep) aan
OFF
: Bedieningssignaal (piep) uit
standaardinstelling:
(Instelling van de afstandsbediening)
FRONT
: Doorgaan.
Let op
34
OFF
Opmerking:
¡Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. De volgende functies zijn in dat geval
beschikbaar.
¡De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer
er een disc in het toestel of een magazijn in de wisselaar gedaan wordt.
¡Als u OFF instelt, kan het hoofdtoestel niet worden
ingeschakeld met de afstandsbediening.
: Geheugen wordt niet gewist.
Het vorige scherm zal weer verschijnen.
REALLY? zal verschijnen
wanneer u YES kiest.
(Aan/uit zetten van de ACC functie)
Nederlands
Opmerking:
¡Mocht uw toestel ooit gerepareerd moeten worden,
annuleer dan uw ID code voor u het laat repareren.
¡Een eenmaal ingestelde ID code kan niet worden geannuleerd door de inhoud van het geheugen te wissen.
¡Ter beveiliging worden de ingevoerde cijfers niet getoond.
FRONT
(Instelling beveiligingslampje)
OFF
: Het lampje (LED indicator) knippert niet
met de contactsleutel in een andere
stand dan ACC
ON
: Het lampje (LED indicator) knippert met
de contactsleutel in een andere stand
dan ACC
standaardinstelling:
ON
ON
CQ-VD6505N
197
Instellingen (vervolg)
USER
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
USER SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
Nederlands
(Display)
SOUND SETUP
DIMMER
Geluidsweergave setup
Hiermee stelt u de helderheid van het beeld in
AUTO
1
: Automatische instelling aan de hand van
de lichtomstandigheden.
2
3
4
SOUND EFFECT
THROUGH : Geen GEQ of CS Auto instelling
GEQ
35
Donkerder
Lichter
standaardinstelling:
AUTO
(Instelling geluidseffecten)
CS Auto
: Naar de GEQ (GRAPHIC-EQ) instelling
: Naar de CS Auto instelling
standaardinstelling:
PICTURE
GRAPHIC-EQ (Graphic-equalizer)
Beeldweergave
CONTRAST
THROUGH
(Instellen van het beeldcontrast)
] : Verminderen van het verschil tussen zwart en wit.
[ : Vergroten van het verschil tussen zwart en wit.
Grafische equalizer
Af fabriek zijn er zes verschillende EQ instellingen
voorgeprogrammeerd. Om een in het geheugen opgeslagen instelling op te roepen dient u de corresponderende voorkeuzetoets [1] t/m [6] te gebruiken.
1 : (Flat) vlakke frequentierespons
BRIGHT
(Instellen van de helderheid van het beeld)
2 : (Rock) vlotte en zware weergave
3 : (Pop) brede en diepe weergave
] : Donkerder
4 : (Vocal) heldere weergave
[ : Lichter
5 : (Jazz) rijke weergave, vooral geschikt voor jazz
6 : (Club) weergave zoals ervaren in clubs en disco’s
COLOR
(Instellen van de kleurverzadiging)
] : Minder verzadigde of lichtere kleurweergave
[ : Meer verzadigde of donkerder kleurweergave
TINT
(Instellen van de toon van het beeld of de tint)
] : Versterken van het rood in het beeld
[ : Versterken van het groen in het beeld
U kunt als volgt uw eigen EQ instellingen opslaan
onder een voorkeuzetoets of een voorgeprogrammeerde instelling wijzigen:
Instellen van de niveaus voor de voorgeprogrammeerde equalizers
Het niveau van elk van de 7 frequentiebanden kan apart
worden ingesteld.
q Selecteer het voorkeuzenummer voor de equalizer
die u wilt instellen.
/[{][}] aanraken/indrukken om de
w U kunt
frequentie in te stellen.
e U moet het gewenste voorkeuzenummer tenminste
2 seconden lang aanraken/indrukken.
Frequentieband
60
160
400
1k
3k
6k
16 k (Hz)
Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB (in stappen van 2 dB)
Standaardinstelling: ±0 dB voor elke frequentieband
Opmerking:
¡De nieuw ingestelde niveaus overschrijven de eerdere
instellingen.
198
CQ-VD6505N
TruBass
(TruBass instelling)
FRONT TruBass (Van toepassing op de voor-luidsprekers)
[ : Meer
] : Minder
REAR TruBass (Van toepassing op de achter-luidsprekers)
Nederlands
¡Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen dient u
(initialiseren) tenminste 2 seconden lang aan
te raken.
¡Om het niveau op een vlakke weergave in te stellen,
dient u
(vlakke weergave) tenminste 2 seconden lang aan te raken.
¡De verkregen effecten hangen mede af van het soort
audio, de instellingen in de diverse menu's en van
andere factoren.
36
[ : Meer
] : Minder
SUB-W TruBass (Van toepassing op de subwoofer)
[ : Meer
] : Minder
CS Auto
Instelbereik: uit, +1 t/m +10
standaardinstelling: uit
CS Auto instelling
SELECT
FOCUS
(Aanpassen van instellingen)
(Brengt het geluidsbeeld omhoog)
FRONT FOCUS (Brengt het geluidsbeeld aan de voorkant omhoog)
[ : Meer
] : Minder
REAR FOCUS (Brengt het geluidsbeeld aan de achterkant omhoog)
[ : Meer
Opmerking:
¡TruBass®
TruBass is een audiotechnologie die de manier waarop
zeer lage tonen worden gereproduceerd in traditionele
orgels via een elektronische techniek toepast, waarbij
geen gebruik gemaakt wordt van een equalizer en waarbij
een rijke weergave van de lage tonen via alle luidsprekers
wordt bereikt.
Mixing
(Regelt het SRS effect)
FRONT TO REAR Mixing (Regelt het SRS effect (voor) via
de achter-luidsprekers)
] : Minder
CENTER FOCUS (Brengt het geluidsbeeld in het midden omhoog)
[ : Meer
] : Minder
[ : Meer
CENTER TO REAR Mixing (Regelt het SRS effect (midden)
] : Minder
via de achter-luidsprekers)
Instelbereik: uit, +1 t/m +10
standaardinstelling: uit
Opmerking:
¡FOCUS®
Focus is een audiotechnologie die het geluidsbeeld verticaal verplaatst zodat zowel de instrumenten als de
vocalen zo helder mogelijk worden weergegeven.
[ : Meer
] : Minder
Instelbereik: uit, +1 t/m +10
standaardinstelling: +5
CQ-VD6505N
199
Instellingen (vervolg)
Nederlands
(AUDIO vervolg)
37
PHASE
SP SETUP (Speaker set up)
Instellen van de af-/aanwezigheid en de afmetingen van
elk van de luidsprekers
0°
180°
FRONT
(Instelling voor-luidspreker)
SMALL : voor kleine luidsprekers, of wanneer weergave van lage tonen om andere redenen niet
mogelijk is
(Fase instelling)
: subwoofer fase 0 graden
: subwoofer fase 180 graden omgekeerd
Opmerking:
¡Deze instelling is alleen mogelijk wanneer
ingesteld op YES .
standaardinstelling:
LARGE : voor grote luidsprekers die ook lage tonen
is
SUB-W
0°
kunnen weergeven (tenminste 100 Hz of lager)
standaardinstelling:
CENTER
NONE
LARGE
(Instelling midden-luidspreker)
: wanneer er geen midden-luidspreker gebruikt wordt
SMALL : voor kleine luidsprekers, of wanneer weergave van
LARGE
lage tonen om andere redenen niet mogelijk is
: voor grote luidsprekers die ook lage tonen
kunnen weergeven (tenminste 100 Hz of lager)
standaardinstelling: NONE
* Een midden-luidspreker (optioneel, EAB-CF2 aanbevolen) is vereist.
SUR
NONE
(Instelling surround-luidsprekers)
: wanneer er geen surround-luidspreker gebruikt wordt
SMALL : voor kleine luidsprekers, of wanneer weergave van
lage tonen om andere redenen niet mogelijk is
LARGE : voor grote luidsprekers die ook lage tonen
kunnen weergeven (tenminste 100 Hz of lager)
standaardinstelling:
SP LEVEL (Speaker level)
Regelen van het door elk van de luidsprekers geproduceerde volume
(Uitgangsniveau linker voor-luidFRONT L
spreker)
] : lager,
[ : hoger
CENTER
] : lager,
[ : hoger
FRONT R
] : lager,
[ : hoger
YES
: wanneer er een subwoofer wordt gebruikt.
NO
: wanneer er geen subwoofer gebruikt wordt.
Opmerking:
¡Wanneer de privé functie is ingeschakeld, kan alleen
FRONT worden ingesteld.
CQ-VD6505N
(Uitgangsniveau subwoofer)
(Instelling subwoofer)
standaardinstelling: NO
* Een subwoofer (optioneel, CJ-SW3003 aanbevolen) is
vereist. Een eindversterker (optioneel) is eveneens
vereist voor het aansluiten van een subwoofer.
200
(Uitgangsniveau linker surroundluidspreker)
LARGE
SUB - W
SUB - W
(Uitgangsniveau rechter surround-luidspreker)
[ : hoger
L¡SUR
] : lager,
(Uitgangsniveau rechter voorluidspreker)
[ : hoger
R¡SUR
] : lager,
(Uitgangsniveau midden-luidspreker)
] : lager,
[ : hoger
Instelbereik: –10 dB t/m +10 dB (in stappen van 1 dB)
standaardinstelling: ±0 dB voor alle luidsprekers
¡Als een bepaalde luidspreker niet aanwezig is en op
NONE of NO is ingesteld, zal het testsignaal niet via
dat kanaal worden gereproduceerd en kan die luidspreker niet worden geselecteerd.
¡Druk op [+] of [–] (VOL) om het volume van het testsignaal te regelen.
SOURCE LEVEL
Het AV1/AV2 ingangsniveau kan worden ingesteld
Deze instelling is vereist wanneer het niet mogelijk is het volume
van het (uitgangsniveau van het) aangesloten toestel te regelen.
AV1 LEVEL
TEST TONE
ON
: schakelt de testtoon in
OFF
: schakelt de testtoon uit
standaardinstelling:
Regelen van de uitgangsniveaus:
Stem het volume van de andere luidsprekers af op het volumeniveau van de luidspreker waaruit de testtoon het
zachtst klinkt.
TIME ALIGNMENT
(Instelling van de vertraging voor de diverse luidsprekers)
De timing waarmee de geluidssignalen uit de diverse luidsprekers uw oren bereiken kan ook worden ingesteld.
(Instelling vertraging middenCENTER
luidspreker)
[ : hoger
Instelbereik: 0 ms t/m 5 ms (in stappen van 1 ms)
1 ms = 0,001 seconde
standaardinstelling: 0 ms
SUR
] : lager,
LOW
: instelling voor een laag ingangsniveau/het
weergegeven volume is hoger
HIGH
: instelling voor een hoog ingangsniveau/het
weergegeven volume is lager
OFF
¡Wanneer de testtoon is ingeschakeld, zal er uit elk van
de luidsprekers ongeveer 2 seconden lang een testsignaal (een continue toon) worden weergegeven. Regel
het uitgangsniveau zo dat de toon uit elke luidspreker
even hard klinkt.
] : lager,
(Instelling voor de AV1 aansluiting)
(Testtoon weergave)
standaardinstelling:
AV2 LEVEL
Nederlands
Opmerking:
¡Wanneer de privé
functie is ingeschakeld,
kunnen alleen FRONT L
en FRONT R worden
ingesteld.
38
HIGH
(Instelling voor de AV2 aansluiting)
LOW
: instelling voor een laag ingangsniveau/het
weergegeven volume is hoger
HIGH
: instelling voor een hoog ingangsniveau/het
weergegeven volume is lager
Opmerking:
¡Als het ingangsniveau van het via AV1/AV2 ontvangen
signaal te hoog is, kan het geluid niet naar behoren worden weergegeven.
¡Nadat u het ingangsniveau heeft ingesteld
Het volume kan worden geregeld met [+] of [–] (VOL).
standaardinstelling:
HIGH
CROSS OVER
Afsnijfrequentie
LPF CUT OFF
] : lager,
(Subwoofer Laag-doorlaatfilter)
[ : hoger
Instelbereik: 63 Hz t/m 200 Hz
standaardinstelling: 100 Hz
(Instelling vertraging surround-luidsprekers)
[ : hoger
Instelbereik: 0 ms t/m 15 ms (in stappen van 1 ms)
1 ms = 0,001 seconde
standaardinstelling: 0 ms
¡Maak deze instellingen terwijl u ergens naar luistert.
¡Als een bepaalde luidspreker is ingesteld op NONE , kan
die luidspreker niet worden geselecteerd.
¡Wanneer de melding “PRO LOGIC” verschijnt, worden
er automatisch 15 ms bijgeteld bij de ingestelde vertraging voor de surround-luidsprekers.
HPF CUT OFF
] : lager,
(Hoog-doorlaatfilter)
[ : hoger
Instelbereik: uit, 63 Hz t/m 200 Hz
standaardinstelling: uit
Opmerking:
¡Deze instelling is niet beschikbaar indien CS Auto
(SRS instelling) is ingesteld op ON .
¡ HPF CUT OFF is alleen van toepassing op de voor-luidsprekers (L/R) en de achter-luidsprekers (L/R).
CQ-VD6505N
201
Instellingen (vervolg)
Nederlands
USER
39
SCREEN AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
LANGUAGE
DISPLAY
Instellen van de taal
MENU
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
Beeldverhouding en DVD functie
DVD ASPECT
(DVD menutaal)
: Engels
NARROW
: video wordt weergegeven in 4:3 beeldverhoudingen
WIDE
: video wordt weergegeven in 16:9 beeldverhoudingen (breedbeeld)
: Frans
: Spaans
(Instelling beeldverhouding)
: Duits
: Italiaans
standaardinstelling:
WIDE
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in. (a blz. 215)
standaardinstelling:
EN
LETTER BOX
(stand voor DVD materiaal)
PAN & SCAN : geeft breedbeeldvideo weer met de zoge-
SUBTITLE
(Taal voor de ondertiteling)
Opmerking:
¡Bij een disc met andere ondertiteling in beeld kunnen
de ondertitels elkaar op het scherm gaan overlappen.
Zet de ondertiteling in een dergelijk geval uit.
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
: Engels
: Frans
standaardinstelling:
: Spaans
: Duits
: Italiaans
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in. (a blz. 215)
standaardinstelling:
AUDIO
EN
(Audiotaal)
Opmerking:
¡Wanneer u deze instelling wijzigt, zal de weergave
opnieuw beginnen vanaf het begin van de DVD.
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
naamde “Pan & Scan” methode (waarbij de
linker en rechter randen van het oorspronkelijke beeld buiten het scherm vallen).
LETTER BOX : geeft breedbeeldvideo weer met de
zogenaamde “postbus” methode (waarbij het hele oorspronkelijke beeld wordt
weergegeven maar met zwarte balken
boven en onder op het scherm).
Opmerking:
¡Gebruik de instelling die het meest geschikt is volgens de bij het
weergegeven materiaal behorende documentatie. (a blz. 178)
¡De instelling voor DVD weergave wordt genegeerd indien PAN & SCAN of LETTER BOX reeds door het
weergegeven materiaal wordt gespecificeerd.
¡De beeldverhouding van de display-eenheid kan worden aangepast via de instelling voor de beeldverhouding (a blz. 205) en via de door het DVD materiaal.
TV TYPE
PAL
: Engels
: Frans
NTSC
: Spaans
PAN & SCAN
(instelling AV-OUT aansluiting)
: Stelt PAL in aan de hand van de apparatuur die is aangesloten op AV-OUT.
: Stelt NTSC in aan de hand van de apparatuur die is aangesloten op AV-OUT.
: Duits
standaardinstelling:
: Italiaans
: andere talen. Voer de gewenste taalcode in. (a blz. 215)
standaardinstelling:
EN
ANGLE MARK
PAL
(Instelling van het pictogram voor
alternatieve camerastandpunten)
Het pictogram voor alternatieve camerastandpunten zal verschijnen als een scène uit een andere hoek kan worden bekeken.
ON
OFF
: schakelt het pictogram voor alternatieve
camerastandpunten in
: schakelt het pictogram voor alternatieve
camerastandpunten uit
standaardinstelling:
202
CQ-VD6505N
ON
DVD SOUND
SCREEN AUDIO
DVD
ON
OFF
RADIO
NAVI SETUP (Navigation set up)
DVD geluidsinstelling
PRO LOGIC
INPUT/OUTPUT
(a Systeemuitbreidingsgids)
(5.1-kanaals weergave met
Dolby Surround)
SOURCE SKIP
Signaalbron overslaan
: De Pro Logic functie wordt ingeschakeld.
AV1 SKIP
(AV1 ingang overslaan)
: De Pro Logic functie wordt uitgeschakeld.
standaardinstelling:
OFF
Opmerking:
¡Deze instelling werkt alleen in de DVD/VCD/CD
gebruiksfunctie.
¡De ON instelling bij bepaalde audio-instellingen kan
ertoe leiden dat de subwoofer geen geluid produceert.
DOWN MIX
(Geef het type op om gebruik te
maken van de terugmengfunctie)
Lo/Ro
: eenvoudige stereo terugmenging
(Lo = Alleen links, Ro = Alleen rechts)
Lt/Rt
: terugmenging inclusief surroundelementen
(Lt = Links totaal, Rt = Rechts totaal)
Opmerking:
¡Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er “Dolby
Digital” of “dts” materiaal wordt weergegeven en wanneer er alleen via de met SP SETUP ingestelde luidsprekers geluid wordt weergegeven.
standaardinstelling:
DR COMP
Lt/Rt
(Dynamisch bereik compressie)
Ook bij een laag niveau kunt u van een rijke weergave blijven genieten.
Instelling compressieverhouding
ON
: AV1 wordt overgeslagen
OFF
: niet overslaan
standaardinstelling:
AV2 SKIP
40
OFF
(AV2 ingang overslaan)
Als de AV2 aansluiting niet wordt gebruikt, zal deze
ingangsfunctie bij het overschakelen worden overgeslagen.
ON
: AV2 wordt overgeslagen
OFF
: niet overslaan
standaardinstelling: OFF
Opmerking:
¡Wanneer er externe apparatuur is aangesloten op dit
toestel zonder gebruik te maken van de Expansion
Module (CY-EM100N, optioneel), kan AV2 niet worden
overgeslagen omdat de aangesloten externe apparatuur
wordt herkend als AV2.
INPUT SELECT
(a Systeemuitbreidingsgids)
OUTPUT SELECT
(a Systeemuitbreidingsgids)
STD
: Compressie dynamisch bereik ingeschakeld
MIN
: Hoogste compressieniveau, ongeveer
gelijk aan dat van een tv-uitzending.
OFF
: Compressie dynamisch bereik uit
standaardinstelling:
Als de AV1 aansluiting niet wordt gebruikt, zal deze
ingangsfunctie bij het overschakelen worden overgeslagen.
Nederlands
USER
H-F SETUP
(a Systeemuitbreidingsgids)
OFF
MULTI-CH (Multiple channel)
Dolby Digital 2-kanaals weergave via alle luidsprekers
ON
: omzetting van 2 naar 5.1-kanaals weergave.
OFF
: weergave van het oorspronkelijke 2kanaals signaal.
standaardinstelling:
OFF
CQ-VD6505N
203
Instellingen (vervolg)
Nederlands
USER
SCREEN AUDIO
DVD INPUT/OUTPUT
RADIO
FM SETUP
LOCAL
Instellingen voor FM zenders
NOISE SUPPRESSION
AUTO
Instelling voor het opzoeken van zenders
: Er wordt alleen gezocht naar zenders
ON
met een sterke ontvangst.
:
Er
wordt ook gezocht naar zwakke
OFF
radiozenders
(FM IF filterschakeling)
: Automatische regeling
NARROW : Maakt de frequentie-bandbreedte waarop
wordt afgestemd smaller om zoveel mogelijk
ruis te vermijden.
41
WIDE
: Maakt de frequentie-bandbreedte waarop
wordt afgestemd breder om een zo goed
mogelijke geluidskwaliteit te verkrijgen.
standaardinstelling:
AUTO PRESET
EACH
ALL
AUTO
(Instelling automatisch voorprogrammeren)
: Zenders worden voorgeprogrammeerd in elk
van de beschikbare banden apart.
: Zenders worden voorgeprogrammeerd in
alle FM banden (lijsten) tegelijkertijd.
standaardinstelling:
MONO
ON
OFF
ALL
(Instelling mono weergave)
: Mono-ontvangst bij verminderd ruisniveau
: Stereo-ontvangst
standaardinstelling:
OFF
AM SETUP
Instellingen voor AM zenders
NOISE SUPPRESSION
(Ruisonderdrukking)
NARROW
: Maakt de frequentie-bandbreedte
waarop wordt afgestemd smaller om
zoveel mogelijk ruis te vermijden.
MID
: Een instelling die het midden houdt
tussen NARROW en WIDE .
WIDE
: Maakt de frequentie-bandbreedte
waarop wordt afgestemd breder om een
zo goed mogelijke geluidskwaliteit te
verkrijgen.
standaardinstelling:
204
CQ-VD6505N
MID
standaardinstelling:
RDS SETUP (a blz. 191)
OFF
SRC
Nederlands
PWR
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
42
[ASP]
❑ Beeldverhouding
Standaardinstelling: NORMAL
Mogelijke instellingen: 4 types
Houd [ASP] op de display-eenheid ingedrukt om de
beeldverhouding als volgt te doen veranderen.
NORMAL
¡De conventionele beeldverhouding van 4:3
(horizontaal:verticaal).
¡In dit geval blijft er links en
rechts van het beeld een deel
van het display leeg.
FULL
ZOOM
JUST
¡Het beeld wordt horizontaal
uitgerekt tot de beeldverhouding 16:9 bereikt is.
¡Elk gedeelte van het beeld
wordt in dezelfde mate uitgerekt.
¡Het beeld blijft in de normale
beeldverhouding 4:3, maar
wordt in zijn geheel uitvergroot.
¡De boven- en onderkant van
het beeld vallen hierdoor
buiten het display.
¡Het beeld wordt horizontaal
uitgerekt tot de beeldverhouding 16:9 bereikt is.
¡De uiterste zijkanten van het
beeld worden meer uitgerekt
dan het midden.
Opmerking:
¡Deze instelling geldt voor alle videofuncties.
¡U kunt de beeldverhouding van menuschermen en schermen in de CD, MP3/WMA, Radio en CD-wisselaar
standen niet veranderen.
De weergave hiervan is vastgezet op “FULL”, net als het
beeld van het navigatiesysteem.
¡Wanneer er een achteruitkijk-camera is aangesloten en
de versnelling in zijn achteruit staat, zal het beeld alleen
met de “FULL” instelling worden weergegeven.
¡In sommige gevallen kan het weergegeven beeld
afwijken van het oorspronkelijke beeld vanwege de
door u gekozen beeldverhouding.
Let op
¡Wij wijzen u erop dat het comprimeren of uitrekken
van het beeld via de instelling voor de beeldverhouding van dit product voor handelsdoeleinden,
voor geldelijk gewin en/of voor publieke vertoning
inbreuk kan maken op de op deze beelden rustende
auteursrechten zoals voortvloeiend uit de daarop
betrekking hebbende auteursrechtelijke regelingen.
¡Door beelden met een normale beeldverhouding
(4:3) op te rekken met “JUST”, “ZOOM” of “FULL”,
is het mogelijk dat u randen van het beeld niet meer
kunt zien of dat het beeld vervormd wordt
weergegeven. Gebruik daarom de “NORMAL”
instelling om het oorspronkelijke beeld, zoals
bedoeld door de maker, te kunnen zien.
CQ-VD6505N
205
Nederlands
Instellingen (vervolg)
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
43
CQ-VD6505N
[ASP] (P•MODE)
❑ Privé functie
Indien gewenst kunt u de geluidsweergave via de achterluidsprekers uitschakelen.
Met deze functie voor privé gebruik kunt u tegelijkertijd de
voormonitor en de achtermonitor gebruiken met verschillende signaalbronnen.
Standaardinstelling: Privé functie uit
De “P • MODE”
indicator licht op
wanneer de privé
functie in werking is.
Houd [ASP] (P•MODE) op het hoofdtoestel tenminste 2
seconden ingedrukt om de privé-functie aan of uit te
zetten.
Opmerking:
¡Vergeet deze functie niet uit (OFF) te zetten wanneer
u hem niet gebruikt.
¡Het is niet mogelijk om de CS Auto (a blz. 199) en
TIME ALIGNMENT (a blz. 201) te selecteren en in te
stellen via het menu voor de geluidsinstellingen wanneer de privé functie is ingeschakeld.
206
Privé functie
Privé functie
uit
aan
Radio
Radio
DVD
DVD
Radio
Geluid uit
CQ-VD6505N
Verhelpen van storingen
❑ Als het apparaat niet juist werkt
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel
naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product
mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en
reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze
zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.
Waarschuwing
¡Gebruik het toestel in geen geval wanneer het
zich in een ongewone toestand bevindt,
bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt
geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een
vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik
van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw
dealer.
¡Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
Nederlands
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de
vereiste maatregelen.
44
■ Algemene storingen
Probleem
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten.
aControleer de bedrading.
Geen stroom.
Zekering doorgebrand.
aVerhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de zekering door een nieuwe. Raadpleeg uw leverancier.
De MUTE functie is ingeschakeld.
aZet de MUTE functie uit (OFF).
Geen geluid.
Storing
De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in.
aDe bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of
slecht contact in. (Installatiehandleiding)
Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de
buurt van het toestel of de bedrading daarvan.
a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de
buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien de
storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw auto.
De aarddraad maakt slecht contact.
aZorg ervoor dat de aarddraad goed is aangesloten op een blank en ongeverfd deel van het chassis.
De storing loopt
synchroon aan het
toerental.
De omvormer of dynamo van de auto veroorzaakt de storing.
aKies een andere plek voor de aansluiting van de aarddraad.
aBreng een ruisfilter aan.
Sommige handelingen
kunnen niet worden
uitgevoerd.
In bepaalde standen, bijvoorbeeld in het menu, zijn sommige handelingen niet mogelijk.
aLees de handleiding goed door en annuleer de huidige stand. Raadpleeg uw
leverancier als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert.
Geen geluidsweergave
via de luidspreker(s).
Er is een breuk, kortsluiting, slecht contact of verkeerde aansluiting in de luidsprekerbedrading.
aControleer de luidsprekerbedrading.
De luidsprekerkanalen
zijn links-rechts
verwisseld.
De luidsprekerbedrading is links-rechts verwisseld.
aControleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
De stroom valt
onverwachts uit.
De beveiliging is in werking getreden.
aRaadpleeg uw dealer of uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.
CQ-VD6505N
207
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
■ Radio
45
Slechte ontvangst of
veel storing.
Antenne-installatie of bedrading niet correct of defect.
aControleer of de installatiepositie van de antenne en de bedrading daarvan
op de juiste manier zijn uitgevoerd. Controleer ook of de antenne goed
geaard is op het chassis.
Geen stroom voor de antenne-versterker (bij gebruik van een folie-antenne enz.).
aControleer de stroomdraad van de antenne.
FM stereo uitzendingen
worden alleen in mono
ontvangen.
De MONO functie is ingeschakeld.
aSchakel de MONO functie uit.
Er kunnen alleen sterke
zenders worden
ontvangen.
De LOCAL functie is ingeschakeld.
aSchakel de LOCAL functie uit.
Er kunnen minder dan 6
zenders automatisch
voorgeprogrammeerd worden.
Er kunnen ook minder dan 6 zenders ontvangen worden.
aGa naar een plek waar u meer zenders kunt ontvangen en probeer het
automatisch voorprogrammeren opnieuw.
Voorkeuzezenders
kunnen niet worden
opgeslagen.
De accudraad maakt slecht contact, of de accudraad wordt niet doorlopend van
stroom voorzien.
aZorg ervoor dat de accudraad op de juiste manier wordt aangesloten en
probeer het voorprogrammeren dan opnieuw.
■ RDS
208
PS verschijnt niet, ook
al wordt er afgestemd op
een RDS zender. (“NO
PS” verschijnt.)
Vanwege een slechte ontvangst enz. kan er geen PS code worden ontvangen.
aEr zal een PS code worden weergegeven zodra deze wordt ontvangen.
Wacht tot de omstandigheden gunstiger zijn.
Het ontvangen
programma wijkt af van
het ingestelde PTY
Wanneer de zender van programma veranderd is en het toestel de PTY code niet
kon ontvangen.
aEr zal worden gezocht naar een geschikt programma waarop zal worden
afgestemd wanneer de corresponderende PTY code wordt ontvangen. U
moet even geduld oefenen.
“NONE” verschijnt bij
het selecteren van een
PTY.
Er kan niet worden afgestemd op het ingestelde PTY. Er wordt geen programma
van het gewenste type uitgezonden in uw gebied.
aSelecteer een ander PTY of wacht tot er een programma van het gewenste
type begint.
De tijd op de
ingebouwde klok (CT) is
niet correct.
Het toestel ontvangt een zender uit een andere tijdzone, of het toestel ontvangt
een zender die geen tijdsignaal uitzendt.
aStem af op een zender die de juiste tijd voor uw tijdzone uitzendt, of stel de
klok (CT) met de hand in.
Er kan geen AF zender
worden ontvangen, ook al
licht de AF indicator op.
Er is te weinig verschil in ontvangst tussen de huidige zender en eventuele AF zenders. Het bijwerken van de AF lijst is mislukt.
aWacht tot de AF lijst met succes is bijgewerkt. Bij een slechte ontvangst
kunt u proberen met de hand af te stemmen.
CQ-VD6505N
■ CD
Overslaan en ruis.
Geluid slaat over
vanwege trillingen.
De disc wordt niet
uitgeworpen.
De disc zit ondersteboven in het toestel.
aDoe de disc op de juiste manier in het toestel.
Nederlands
Geen weergave of disc
wordt uitgeworpen.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd.
aZet het toestel goed vast aan het dashboard.
46
Het toestel staat meer dan 30° schuin van voor naar achter.
aZorg ervoor dat deze hoek 30° of minder is.
Een belemmering, zoals een loszittende sticker, verhindert dat de disc wordt uitgeworpen.
aHoud [u] tenminste 10 seconden ingedrukt (geforceerd uitwerpen). Als
ook het geforceerd uitwerpen niet helpt, dient u contact op te nemen met
uw dealer.
De microcomputer in het toestel functioneert niet naar behoren vanwege storing
of andere factoren.
aKoppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het
toestel nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te
raadplegen.
■ MP3/WMA
Geen weergave of disc
wordt uitgeworpen.
De disc bevat gegevens in een formattering die niet kan worden afgespeeld.
aRaadpleeg de paragraaf over MP3/WMA voor de geluidsbestanden die kunnen worden afgespeeld, naast CD-DA (d.w.z. muziek-CD’s).
CD-R/RW’s die wel kunnen
worden afgespeeld op
andere apparatuur,
kunnen niet worden
afgespeeld met dit toestel.
Of bepaalde CD-R/RW’s afgespeeld kunnen worden hangt mede af van de
combinatie van het gebruikte schijfje, opname-software en recorder, ook wanneer
deze CD-R/RW’s wel kunnen worden afgespeeld op andere apparatuur zoals een
PC.
aMaak CD-R/RW’s met verschillende combinaties van schijfjes, opnamesoftware en recorder nadat u de paragraaf over MP3/WMA heeft
doorgenomen.
Overslaan en ruis.
De disc is beschadigd of vuil.
aReinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc. Raadpleeg de paragraaf
over MP3/WMA voor informatie over MP3/WMA.
Het geluid kan overslaan bij weergave van VBR (Variabele Bitsnelheid) bestanden.
aSpeel alleen niet-VBR bestanden af (met constante of vaste bitsnelheid).
Opmerking:
¡Raadpleeg “Opmerkingen over MP3/WMA”. (a blz. 184)
CQ-VD6505N
209
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
■ DVD
47
De audiotaal/taal voor
de ondertiteling/het
camerastandpunt kan
niet worden
omgeschakeld.
¡Er kan niet worden omgeschakeld als er geen andere talen voor de
audio/ondertiteling of camerastandpunten op de disc zijn opgenomen.
(Raadpleeg daarvoor de documentatie van de disc in kwestie.)
¡Bij sommige discs moet er worden omgeschakeld via een menuscherm.
¡Soms kan er alleen bij bepaalde scènes worden omgeschakeld naar een ander
camerastandpunt.
De taal voor de
audio/ondertiteling die
bij de DVD instellingen
is geselecteerd wordt
niet gebruikt.
Als de gewenste taal voor audio of ondertiteling niet op de disc in kwestie staat,
zal er niet naar die taal kunnen worden overgeschakeld. (Bij sommige discs moet
er worden omgeschakeld via een menuscherm. Raadpleeg daarvoor de
documentatie van de disc in kwestie.)
Een DVD–R of DVD–RW
kan niet worden
weergegeven.
De disc is nog niet correct afgesloten.
aSluit de disc correct af.
Raadpleeg “Voor u een disc gaat afspelen” (a blz. 178) of “Opmerkingen
over discs” (a blz. 214) voor andere gevallen.
De disc is in de Video Recording (VR) formattering.
aAfspelen van discs met video formattering.
Raadpleeg “Voor u een disc gaat afspelen” (a blz. 178) of “Opmerkingen
over discs” (a blz. 214) voor andere gevallen.
■ Display instellingen
De helderheid van het
scherm varieert.
Het beeld is erg donker.
Het beeld is erg licht.
Er is iets mis met het
beeld. De kleuren zien
er uitgebeten uit.
210
CQ-VD6505N
De dimmer is op AUTO ingesteld.
aKies één van de dimmerniveaus 1 t/m 4 om de dimmer onafhankelijk te
maken van het omgevingslicht.
Het scherm is niet correct ingesteld.
aStel het scherm op de juiste manier in.
De batterij is verkeerdom ingebracht. Er zit een verkeerde batterij in de afstandsbediening.
aDoe de juiste batterij op de juiste manier in de afstandsbediening.
De batterij is leeg of bijna leeg.
aVervang de batterij door een nieuwe.
Geen reactie wanneer de
toetsen worden gebruikt.
De afstandsbediening wordt verkeerd gericht.
aRicht de afstandsbediening op de sensor op het toestel en druk dan op de
gewenste toetsen.
De sensor staat bloot aan direct zonlicht. (De afstandsbediening kan mogelijk niet
werken wanneer de sensor blootstaat aan direct zonlicht. In een dergelijk geval is
uw systeem niet kapot.)
aHoud de sensor uit de zon.
Nederlands
■ Afstandsbediening
48
REAR is geselecteerd als instelling voor de afstandsbediening.
aSelecteer FRONT als instelling voor de afstandsbediening.
Het hoofdtoestel kan niet
worden ingeschakeld
met de
afstandsbediening.
OFF is geselecteerd als ACC instelling.
aSelecteer ON als ACC instelling.
aDruk op [SRC] (PWR) op het hoofdtoestel om de stroom in te schakelen.
■ Geluidsinstellingen
Geen geluid uit de
linker, rechter, voor of
achter-luidspreker.
Bedrading niet correct aangesloten.
aSluit de bedrading op de juiste manier aan.
De geluidsweergave is
links-rechts verwisseld.
De luidsprekerdraden zijn links-rechts verwisseld.
aSluit de luidsprekerdraden op de juiste manier aan.
Geen geluid uit een
bepaalde luidspreker.
De luidspreker in kwestie is op NO of NONE ingesteld.
aMaak de juiste instellingen.
Er komt geen geluid uit
de subwoofer.
Speel materiaal af dat is voorzien van een subwoofer-kanaal.
¡De subwoofer is ingesteld op NO via de luidspreker-instellingen.
aStel de subwoofer in op YES .
¡De privé functie is ingeschakeld ON .
aZet de privé functie uit OFF .
¡De Pro Logic functie is ingeschakeld ON .
aZet de Pro Logic functie uit OFF .
CQ-VD6505N
211
Verhelpen van storingen (vervolg)
Nederlands
❑ Foutmeldingen
■ CD/MP3/WMA/DVD/VCD (Video CD)
Display
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
NON PLAYABLE DISC
De disc is vuil of zit ondersteboven.
aControleer de disc.
De disc heeft krassen.
aControleer de disc.
49
MECHANISM ERROR
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
aDruk op [u]. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen het
reset knopje in te drukken. Als het toestel dan nog niet normaal
functioneert, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het gekocht
heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
FILE ERROR
Er is een soort bestand geselecteerd dat niet wordt ondersteund.
aControleer de disc.
PROTECTED
Er kunnen auteursrechten rusten op een WMA bestand.
aEen bestand met een auteursrechtelijke beveiliging kan niet worden afgespeeld.
Er zit geen disc in de speler.
aDoe een disc in de discsleuf.
NO DISC
REGION ERROR
Er wordt geprobeerd een disc af te spelen met een ander regionummer dan “2” of
“ALL”.
aDruk op [u] en controleer de disc.
Opmerking:
¡Het kan voorkomen dat de discnummers waarvoor een fout is opgetreden worden vergezeld van de melding “NON
PLAYABLE DISC”.
❑ Als u uw ID code vergeten bent...
Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum wanneer u uw ID code vergeten bent.
ID codememo
Kopieer het memo hieronder, vul uw ID code in en bewaar het memo vervolgens op een veilige plek.
Model No. CQ-VD6505N
ID CODE
212
CQ-VD6505N
❑ Als het toestel niet naar
Als de suggesties in de tabel het probleem niet verhelpen,
raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product
mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegde technici.
Reset knopje
Steek een stevig, dun voorwerp in het gaatje en druk het
knopje in.
❑ Vervangen van de zekering
Gebruik zekeringen met hetzelfde vermogen (15 A). Als u
ter vervanging zekeringen met een hoger vermogen
gebruikt, of het toestel direct aansluit, zonder zekering,
bestaat er brandgevaar of risico op schade aan het toestel.
Als de nieuwe zekering ook doorbrandt, dient u contact
op te nemen met uw dichtstbijzijnde Panasonic servicecentrum.
behoren functioneert…
Belangrijk
Druk dit knopje alleen in wanneer het toestel met de normale toetsen niet meer te bedienen is. (Reeds opgeslagen
instellingen worden niet gewist.)
Als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum en om reparatie te verzoeken.
Nederlands
❑ Service en reparatie
50
SRC
TA
VOL
MUTE
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Reset knopje
Opmerking:
¡Als u een ID code heeft ingesteld, zal er onmiddellijk
nadat het toestel opnieuw ingeschakeld is om uw ID
code gevraagd worden.
Onderhoud
❑ Pas op bij het schoonmaken
❑ Reinigen van dit toestel
Wanneer dit vuil geworden is, kunt u het display afnemen
met het reinigingsdoekje (meegeleverd).
Alcohol
Alcohol
Schoonmaken zonder het meegeleverde doekje
Pesticide
Pesticide
Wax
Was
Verfverd
Thinner
unner
Benzine
Benzine
Het door u aangeschafte product is ontworpen en gefabriceerd voor minimaal onderhoud. Gebruik een droge,
zachte doek om de buitenkant schoon te maken. Gebruik
in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
1 Bevochtig een zachte doek met een
sopje van afwasmiddel en water en
wring het doekje goed uit.
2 Lichtjes afnemen. Wrijf na met een
droge doek.
Opmerking:
¡Doe in geen geval vloeibare reinigers direct op het
oppervlak, want anders kunnen er druppeltjes in het
binnenwerk terecht komen.
¡Pas op dat u het scherm niet krast met uw nagels of
andere harde voorwerpen. De hierdoor veroorzaakte
krassen of andere beschadigingen zijn zeer storend.
Let op
¡Als er onverhoopt water of een andere vloeistof in de
monitor terecht mocht komen, kan dit leiden tot
storingen.
CQ-VD6505N
213
Nederlands
Opmerkingen over discs
51
Vasthouden van een disc
¡Raak de onderkant (de kant met de gegevens) niet aan.
¡Maak geen krassen op de disc.
¡Verbuig de disc niet.
¡Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Bedrukte zijde
Gebruik geen discs die voldoen aan de omschrijvingen
hieronder. Gebruik van dergelijke discs kan leiden tot
beschadiging van de discs of tot storingen aan het toestel.
¡Discs met een speciale, niet ronde, vorm.
¡Gedeeltelijk of geheel transparante disc.
Geheel transparante disc*
Gedeeltelijk transparante disc
*Het is mogelijk dat een geheel of gedeeltelijk
transparante disc niet kan worden afgespeeld.
Wanneer u een disc in het toestel doet
Het oppervlak van nieuwe discs kan glibberig zijn. Daarom is
het mogelijk dat wanneer u een dergelijke disc voor het eerst
af wilt spelen, deze niet goed in het toestel geladen kan worden. Duw in een dergelijk geval de disc voorzichtig zo ver
mogelijk in het toestel tot de disc goed geladen wordt.
¡Wanneer u een disc in het toestel doet of eruit haalt,
houd de disc dan netjes recht en zorg ervoor dat de
disc bij het laden en uitwerpen parallel blijft met het
toestel. Doet u dit niet, dan kan de disc bekrast worden of op een andere manier beschadigd raken.
¡Pas op dat u niet de ene disc bovenop de andere
plaatst wanneer u een disc in het toestel doet. Doet u
dit toch, dan kunnen de discs vast komen te zitten.
Laat discs nooit op de volgende plekken liggen:
¡In direct zonlicht
¡Bij de verwarming van de auto
¡Op vieze, stoffige of vochtige plekken
¡Op stoelen of het dashboard
Schoonmaken van uw discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg voorzichtig van
het midden naar de buitenrand.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf niet op een disc, ook niet op de labelkant, met een
balpen of iets dergelijks.
¡Disc met labels enz. erop.
<Correct>
Discs met stickers of plakband erop.
Beschermende vellen of
folie
Discs met zelf geprinte
labels.
Disc accessoires (stabilisators, enz.)
¡Beschadigde of vervormde discs.
Discs van slecht fabrikaat.
Discs met bramen langs de rand.
Schraap eventuele bramen netjes
af voor gebruik.
214
CQ-VD6505N
Discs met scheurtjes,
krassen of stukjes eraf.
<Fout>
Opmerkingen over CD-R/RW’s, DVD–R/RW’s
¡Het is mogelijk dat u problemen zult ondervinden bij het
afspelen van bepaalde CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s
die zijn opgenomen op CD/DVD–Recorders (CD-R/CDRW’s, DVD–R/DVD–RW’s stations), hetzij vanwege de
opnamekarakteristieken van die discs, hetzij vanwege vuil,
vingerafdrukken, krassen enz.
¡CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s zijn minder goed
bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid
dan gewone muziek-CD’s. Als u ze langere tijd in uw
auto laat liggen, kunnen ze beschadigd raken en kan
het onmogelijk worden ze nog af te spelen.
¡Het is mogelijk dat het toestel niet in staat zal zijn een
CD-R/CD-RW’s, DVD–R/DVD–RW’s af te spelen die
gemaakt is met een bepaalde combinatie van brandsoftware, CD/DVD–Recorder (CD-R/CD-RW’s,
DVD–R/DVD–RW’s station) en disc als deze combinatie niet geschikt is voor dit toestel.
¡Dit toestel kan geen CD-R/CD-RW’s,
DVD–R/DVD–RW’s afspelen waarop de opnamesessie
niet correct is afgesloten.
¡Neem de instructies voor het hanteren van CD-R/CDRW’s, DVD–R/DVD–RW’s in acht.
¡Deze speler kan geen CD-R/RW’s afspelen met andere
dan CD-DA of MP3/WMA gegevens.
Taalcodelijst
Voer de taalcode van vier cijfers in met de cijfertoetsen
aan om uw keuze definitief te maken.
DVD Taalmenu (a blz. 202)
t/m
. Raak
Opmerking:
¡De instelling wordt afgesloten en het display keert terug naar het hoofdmenu.
/[RETURN] indrukken/aanraken om de keuze opnieuw te proberen
¡
wanneer u zich vergist bij het invoeren.
Nederlands
Wanneer u “OTHER” instelt… (a blz. 202)
52
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abchazisch
Afrikaans
Amharisch
Arabisch
Assameens
Aymara
Azerbajdjaans
Basjkiers
Wit-Russisch
Bulgaars
Bihari
Bengaals
Tibetaans
Bretons
Catalaans
Corsicaans
Tsjechisch
Welsh
Deens
Duits
Bhutanees
Grieks
Engels
Esperanto
Spaans
Estisch
Baskisch
Perzisch
Fins
Fidji
Faeroer
Frans
Fries
Iers
Schots
Galicisch
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisch
Hongaars
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armeens
Interlingua
Indonesisch
IJslands
Italiaans
Hebreeuws
Japans
Jiddisch
Javaans
Georgisch
Kazaks
Groenlands
Cambodjaans
Kannada
Koreaans
Kasjmiri
Koerdisch
Kirgizisch
Latijn
Lingala
Laotiaans
Litouws
Lets
Madagascars
Maori
Macedonisch
Malayalam
Mongools
Moldavisch
Marathi
Maleis
Maltees
Birmees
Nauru
Nepalees
Nederlands
Noors
Oriya
Panjabi
Pools
Pashto, Pushto
Portugees
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romaans
Roemeens
Russisch
Sanskriet
Sindhi
Servo-Kroatisch
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Samoaans
Shona
Somalisch
Albanees
Servisch
Sundanees
Zweeds
Swahili
Tamil
Telugu
Tadjik
Thai
Tigrina
Turkmeens
Tagalog
Tonga
Turks
Tataars
Twi
Oekraïens
Urdu
Oesbeeks
Vietnamees
Volapük
Wolof
Xhosa
Joruba
Chinees
Zulu
CQ-VD6505N
215
Nederlands
Woordenlijst
53
Dolby Digital
Dit volledig gescheiden audioformaat verdeelt
muzieksignalen in 5.1 kanalen: Links voor (L),
Rechts voor (R), Midden (C), Links Surround (LS),
Rechts Surround (RS) en Subwoofer (SW: telt als
0.1 kanaal) voor opname en weergave. Hoeveel
kanalen er daadwerkelijk zijn opgenomen hangt af
van het afgespeelde materiaal. (1 t/m 5.1 kanalen)
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
‘Dolby’, ‘Pro Logic’ en het symbool dubele-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Dolby Pro Logic
Dit signaalformaat neemt op in vier kanalen [Links
Voor(L), Rechts Voor (R), Midden (C), en Mono
Surround (S)], gecodeerd in twee audiosporen die
op hun beurt kunnen worden gedecodeerd met een
Dolby Pro Logic decoder, waarna het resultaat over
vier kanalen zal worden weergegeven.
dts
Dit formaat vergt meer gegevens dan Dolby Digital
maar levert daarmee wel een hogere weergavekwaliteit.
Net als Dolby Digital verdeelt dit volledig gescheiden
audioformaat muzieksignalen in 5.1 kanalen: Links
voor (L), Rechts voor (R), Midden (C), Links
Surround (LS), Rechts Surround (RS) en Subwoofer
(SW: telt als 0.1 kanaal) voor opname en weergave.
Interactieve DVD
Een interactieve DVD is een DVD met bijvoorbeeld
meerdere camerastandpunten, meerdere verhaallijnen enz.
“Postbus” beeldweergave
Dit is een manier waarop het beeld van breedbeeld
DVD’s of VCD’s (Video CD) volledig op het scherm
van een conventionele tv wordt weergegeven met
zwarte balken boven en onder op het scherm.
LPCM (Lineaire PCM audio)
Bij dit formaat wordt het audiosignaal omgezet naar
digitale gegevens en zonder compressie opgenomen
in twee kanalen.
Omdat een DVD een enorme capaciteit heeft, kunnen
er veel meer gegevens op worden opgeslagen dan op
een CD.
216
CQ-VD6505N
“Pan & Scan” beeldweergave
Dit is een manier waarop een uitsnede uit het beeld
van breedbeeld DVD’s of VCD’s (Video CD) op het
volledige scherm van een conventionele tv wordt
weergegeven en de uiterste linker en rechterranden
van het beeld dus niet op het scherm worden
weergegeven.
Weergave-bediening (VCD (Video CD))
Als er “Playback Control” of iets dergelijks vermeld
staat op de disc zelf of op het hoesje, kunt u de
gegevens op de schijf bekijken (of beluisteren) via
een menu op het beeldscherm.
In deze handleiding noemen we deze weergave via
een menuscherm “menu weergave” voor Video CD’s.
Deze speler biedt ondersteuning voor Video CD’s met
weergave-bediening.
Titel, hoofdstuk (DVD)
De gegevens op DVD’s worden verdeeld in grote
stukken (titels) en kleinere stukken (hoofdstukken),
ongeveer zoals boeken of albums. Elk van deze
onderverdelingen heeft een eigen nummer; een
“Titelnummer” of “Hoofdstuknummer”.
Titel 1
Titel 2
……
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 1 ……
Fragment (Video CD/CD)
De gegevens op Video CD’s en CD’s zijn verdeeld in
kleinere stukken (fragmenten), ongeveer zoals een
LP. Elk van deze onderverdelingen heeft een eigen
nummer; een “Fragmentnummer”.
Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment ……
“DTS” en “DTS Digital Surround” zijn gedeponeerde
handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.
“Dit product maakt gebruik van auteursrechtbeschermende technologie die op haar beurt beschermd
wordt door octrooien in de V.S. en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van deze
auteursrecht-beschermende technologie geschiedt
met toestemming van Macrovision en is alleen
bedoeld voor de huiselijke kring of andere besloten
gezelschappen, behalve indien voor ander gebruik
toestemming is verkregen van Macrovision. Reverse
engineeren of disassembleren is verboden.”
Technische gegevens
: 12 V gelijkstroom
(11 V – 16 V), testvoltage
14,4 V, negatieve aarding
¡Stroomverbruik
: Minder dan 10 A (bij weergave van een disc)
¡Uitgangsvermogen
: 22 W x 4 kanalen
(DIN 45 324, bij 4 Ω)
¡Maximum uitgangsvermogent : 50 W x 4 kanalen
¡Geschikte
luidsprekerimpedantie : 4 Ω
¡Video ingangssignaal : Composiet videosignaal, 1,0
Vp-p (75 Ω)
¡Audio ingangsgevoeligheid: 2 Vrms
¡Video uitgangssignaal : Composiet videosignaal, 1,0
Vp-p (75 Ω)
¡Voltage uitgang voorversterker : 2 Vrms
¡Impedantie uitgang voorversterker : Minder dan 600 Ω
¡Afmetingen (b x h x d) : 178 x 100 x 165 mm
¡Gewicht
: 2,5 kg
¡Uitgangsvoltage/Impedantie : 2 Vrms/600 Ω
¡Frequentiekarakteristieken
(wanneer “LARGE” is geselecteerd)
L/R Voor, Midden, L/R Achter
(surround)
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
¡Vertraging
• Dolby Digital
Midden
: 0 – 5 ms
L/R Achter (surround) : 0 – 15 ms
• Dolby Pro Logic
L/R Achter (surround) : 15 – 30 ms
• Vervorming
L/R Voor
(1 kHz, 0 dB, PCM ingangssignaal)
: 0,01 %
FM Stereoradio
: 143 x 79 x 164 mm
: 288 880 beeldpunten (234 verticaal x 400 horizontaal x 3)
¡Percentage werkzame beeldpunten : Meer dan 99,99%
¡Werkwijze display
: Transparante kleurenfilters
¡Aansturing
: TFT (Thin Film Transistor)
actieve matrix
¡Stroomvoorziening
¡Frequentiebereik
¡Bruikbare gevoeligheid
¡Stereoscheiding
¡S/R verhouding
:
:
:
:
87,5 MHz – 108 MHz
7 dB/µV
40 dB (1 kHz)
63 dB
MW radio
Nederlands
Audio gedeelte
Algemeen
54
Monitor
¡Opslagtemperatuur
¡LCD paneel
¡Afmetingen scherm
(b x h x d)
¡Aantal beeldpunten
: –20 °C – +80 °C
: 6,5” breedbeeld
¡Frequentiebereik
: 531 kHz – 1 602 kHz
¡Bruikbare gevoeligheid : 25 dB/µV
LW radio
¡Frequentiebereik
: 153 kHz – 279 kHz
¡Bruikbare gevoeligheid : 32 dB/µV
Opmerking:
¡De technische gegevens en het ontwerp kunnen wegens technologische verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd
worden.
¡Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
CQ-VD6505N
217
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C679CA
PTW0107-1027
Printed in China
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
Model:
CQ-VD6505N
TEXT
¡ For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after read.
¡ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
¡ Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce manuel
dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
¡ Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later
gebruik.
¡ Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
¡ Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
LET OP:
Nederlands
•U
1
56
DIENT DE TER PLAATSE GELDENDE WETTEN
EN REGELINGEN IN ACHT TE NEMEN BIJ DE
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL.
• OM
HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE
SCHOKKEN OF SCHADE AAN HET PRODUCT TE
VERMINDEREN, MAG U DIT TOESTEL NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN, SPATTENDE OF
DRUIPENDE VLOEISTOFFEN, OF VOCHT.
CQ-VD6505N
TV ontvanger
(CY-TUP153N, optioneel)
Achtermonitor
Nederlands
Upgrade mogelijkheden
Hoofdtoestel
CQ-VD6505N
2
iPod®
Handsfree Kit met
Bluetooth® technologie
(CY-BT100N, optioneel)
Expansion Module
(CY-EM100N, optioneel)
CD-wisselaar
(CX-DP880N, optioneel)
DVD-wisselaar
(CX-DH801N, optioneel)
Autonavigatiesysteem
(CN-DV2300N, optioneel)
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.........................................56
Upgrade mogelijkheden ....................................57
Inhoudsopgave...................................................57
Installatiegids .....................................................58
Elektrische aansluitingen..................................63
CQ-VD6505N
57
Installatiegids
Nederlands
Voorbereiding
3
Dashboard installatie
Installatie-opening
Let op
¡U dient de ter plaatse geldende wetten en regelingen
in acht te nemen bij de installatie van het toestel.
¡Wees voorzichtig dat u uw hand of vingers niet verwondt wanneer u de bevestigingslip van de bevestigingskraag ombuigt met een schroevendraaier.
¡We raden u sterk aan handschoenen te dragen bij de
installatiewerkzaamheden om verwonding te
voorkomen.
¡Controleer of de radio werkt met de antenne en de luidsprekers voor u het toestel gaat installeren.
¡Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu
los voor u begint met de installatie (zie ook de
waarschuwing hieronder).
¡Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met
de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een
maximale hoek van 30°.
Het toestel kan in elk dashboard met een opening zoals
hier rechts afgebeeld worden geïnstalleerd. Het dashboard moet 4,5 mm – 6 mm dik zijn om het toestel te
kunnen dragen.
111.6 mm
182 mm
Voorzorgen bij de installatie
Dit product moet indien enigszins mogelijk worden
geïnstalleerd door een vakbekwame installateur.
Raadpleeg bij moeilijkheden uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum.
1. Dit systeem kan alleen worden gebruikt in een 12 V
gelijkstroom accusysteem (auto) met negatieve aarding.
0 – 30°
2. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen
zorgvuldig op (a blz. 63-73). Doet u dit niet, dan kan
dit toestel beschadigd raken.
3. Sluit de stroomdraad pas aan nadat alle andere
aansluitingen voltooid zijn.
Let op
¡Maak de accu-aansluitingen van een auto met een
navigatiesysteem, want hierdoor zullen alle in het
geheugen daarvan opgeslagen gegevens verloren
gaan. Wees in plaats daarvan extra voorzichtig bij de
installatie van het toestel om kortsluiting te
voorkomen.
4. U moet de accudraad (geel) verbinden met de positieve
pool (+) van de accu, of de corresponderende aansluiting van het zekeringenblok (BAT).
5. Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
6. Zet alle losse draden netjes vast nadat het toestel
geïnstalleerd is.
7. Lees de handleidingen en de installatie-instructies van
de betrokken apparatuur goed door voor u het gaat
aansluiten op dit toestel.
58
CQ-VD6505N
❏ Installatiebenodigdheden
(Voor installatie)
Onderdeel
Afbeelding Hoev.
q Afwerkingsplaat
1
U moet voor gebruik (installatie) de transportbeugels
verwijderen. Gebruik schroeven met bolle kop (5 mmø
x 8 mm) voor de installatie. (a blz. 61)
Wees voorzichtig dat u de schroeven niet kwijt raakt.
<YFC054C088ZA>
w Bevestigingskraag
Transportbeugel
1
Nederlands
Nr.
❏ Verwijderen van de transportbeugel
<YFX214C437ZA>
e Ontgrendelingsplaat
4
2
<YFX994C134ZA>
r Bevestigingsbout (5 mmø)
1
<YEJVO1060>
t Achtersteun
Schroef met bolle kop (5 mmø x 8 mm)
1
<YEFG044C002>
Schroef met bolle kop
y
(5 mmø x 8 mm)
Schroef met platte kop
u
(5 mmø x 8 mm)
2
6
<ZZBISVD6503>
❏ Installatiebenodigdheden
(voor de bedrading)
Nr.
Onderdeel
Let op
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
Afbeelding Hoev.
Stroomaansluiting
(ISO stekker)
1
o Achteruit verlengsnoer
1
!0 Aansluitclip
1
i
❏ Voor de installatie
<YEAJ012891>
!1 ISO Antenne-adapter
1
<YEAA33144>
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en hun onderdeelnummers kunnen ten
behoeve van verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
¡Af fabriek is de bevestigingskraag w op het hoofdtoestel gemonteerd.
¡Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven bij de
installatie. Als u één of meer van deze schroeven kwijt
bent, dient u deze bij te bestellen.
CQ-VD6505N
59
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Bevestigen en verwijderen van het Hoofdtoestel
❏ Installatieprocedures (A) (bij gebruik van bevestigingskraag w)
Opmerking:
¡Het is mogelijk dat het interieur, de omstandigheden bij
de installatie en de combinatie met andere apparatuur
het openen en sluiten of de mogelijke standen waarin
de monitor gezet kan worden belemmert of beperkt.
5
BELANGRIJK
Wanneer dit toestel in een dashboard wordt geïnstalleerd
moet u ervoor zorgen dat er voldoende ventilatie rond het
toestel is om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor
dat de ventilatie-openingen van dit toestel niet geblokkeerd raken.
q Steek de bevestigingskraag w in het dash-
q
board en buig de bevestigingslipjes om met
een schroevendraaier.
w Bevestig de achterkant van het toestel.
Nadat u de stroomaansluiting i heeft bevestigd, kunt u de achterkant van het toestel aan
het binnenwerk van de auto vastzetten via
methode (a) of (b).
e Steek het toestel in bevestigingskraag w.
Bevestig de klemplaat van bevestigingskraag
w aan de haak.
w
e
r
t
Breekpunt
r Breng de afwerkingsplaat q aan.
t Na de installatie kunt u de negatieve (–)
accupool weer aansluiten.
Methode voor het vast zetten van de achterkant van het toestel
(a) Gebruiken van de achtersteun t.
(b) Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Brandschot van de auto
3 mmø
Rubber stootkussen
(optioneel)
t Achtersteun
Achtersteun
(behorend bij de auto)
Zelftappende schroef
(optioneel)
(5 mmø x 16 mm)
Naar het toestel
60
CQ-VD6505N
Naar het toestel
Zeskantige moer
(optioneel)
(5 mmø)
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
❏ Verwijderingsprocedure
Gebruik de beugels die bij uw auto werden geleverd voor
de bevestiging van dit toestel. De vorm van de beugels en
de manier waarop deze bevestigd moeten worden hangen
af van de fabrikant, het type en het jaar van fabricage van
de auto. Raadpleegt u hieromtrent alstublieft uw dealer of
installateur.
q Verwijder de afwerkingsrand q.
(wanneer bevestigingskraag w niet wordt gebruikt)
q
Nederlands
❏ Installatieprocedures (B)
6
w
w Ontgrendeling
q Steek de ontgrendelingsplaat e naar binnen tot u
een klik hoort.
Opmerking:
¡Gebruik een tang om de
uitsteeksels van de beugel
verticaal te verbuigen.
w Trek het hoofdtoestel naar buiten.
Kies geschikte schroeven aan de hand van de positie en
de vorm van de gaatjes in de beugel.
y Schroef met bolle kop
(5 mmø x 8 mm)
Opmerking:
¡De schroeven met bolle kop waarmee de transportbeugels vast zaten kunt u opnieuw op
andere plekken gebruiken. (a blz. 59)
e Trek het toestel met beide handen naar
buiten.
u Schroef met platte kop
(5 mmø x 8 mm)
CQ-VD6505N
61
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van de handremdraad
Let op
¡Voor de veiligheid dient u een professionele installateur om aansluiting hiervan te verzoeken.
Handrem
Voetrem
Handremschakelaar
7
De plaatsing van de handremschakelaar hangt af van het model auto.
Voor details omtrent de exacte locatie van de handremschakelaar in uw
auto dient u uw dealer te raadplegen.
Remlicht
Accu
+
SIDE BRAKE
Handremdraad (Lichtgroen)
Wanneer de handrem wordt aangetrokken,
wordt het toestel geaard op het chassis.
q Bevestig een aansluitclip !0 aan het uiteinde van de
handremdraad.
!0 Aansluitclip
Chassis van de auto
w De aansluitclip !0 moet worden vastgezet op de
stroomdraad van de handrem.
Komt tot hier.
Handremdraad
(Lichtgroen)
62
CQ-VD6505N
—
Stroomdraad
Elektrische aansluitingen
Nederlands
Let op
¡Controleer de aansluitingen in uw auto (zie de voorzorgen hieronder) voor u het systeem gaat aansluiten.
¡Dit toestel is ontworpen voor gebruik in een auto met een 12 V gelijkstroom, negatief geaard accusysteem.
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u het bedradingsschema te volgen.
¡Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden (alleen voor non-ISO aansluitingen).
¡Sluit de stroomstekker pas aan op het toestel wanneer de volledige bedrading is aangesloten.
¡U moet eventuele blootliggende bedrading goed isoleren om kortsluiting met het chassis van de auto te
voorkomen. Bundel bedrading samen en zorg ervoor dat aansluitingen niet in aanraking kunnen komen met andere
metalen onderdelen.
¡Vergeet niet dat het geheugen van eventuele gecomputeriseerde apparatuur in uw auto, zoals een navigatiesysteem, gewist kan worden wanneer de accu wordt losgekoppeld.
¡Leid de bedrading niet langs plekken waar de temperatuur hoog op kan lopen.
8
Voorzorgen (ISO stekker)
¡De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de ISO
standaard.
¡De pen-configuratie van ISO stekkers in sommige auto’s kan
afwijken van de ISO standaard.
¡Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw auto
inderdaad voldoet aan de ISO standaard.
¡Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de
rode en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat
aangegeven.
¡Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (C) gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking:
¡Voor andere auto’s dan die van type A en B dient u uw
garage te raadplegen.
ISO
Standard ISO
Standaard
ISO
A7: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
(Rood) C (Rood)
A7
ACC
BATTERY 15A
(Geel) C (Geel)
A4
A4: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
A
Car Type AA
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood) C (Geel)
BATTERY 15A
(Geel)
ACC
C (Rood)
A4: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
B
Car Type BB
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood) C
(Rood)
ACC
BATTERY 15A
(Geel)
A4: Geen aansluiting
C
(Geel)
Opmerking:
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u de
bedradingsschema’s hier rechts te volgen.
¡U moet alle stekkers volledig in de corresponderende
aansluitingen steken. Zet alles vast met klemmen en
plakband.
¡Alle andere installatiemethoden vereisen het gebruik
van speciale metalen bevestigingsmaterialen.
Raadpleeg een bevoegde technicus of uw dealer indien
u een andere installatiemethode wilt toepassen.
CQ-VD6505N
63
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
❏ Bedradingsschema
5
6
8 mmMA X
9
CQ-VD6505N
(Achter)
FUSE 1 5 A
>PBT<
1
2
3
J A M- S A a
4
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering
over aan uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
(Zwart) (Wit)
(R)(Rood)
(L)(Wit)
(Geel)
(Zwart) (Rood)
q
uitgangsaansluiting voorversterker (mono)
w Subwoofer
Naar een externe versterker.
voorversterker (achter)
e Uitgangsaansluiting
Naar een externe versterker.
Uitgangsaansluiting voorversterker (midden)
Naar een externe versterker.
voorversterker (voor)
r Uitgangsaansluiting
Naar een externe versterker.
t Video ingangsaansluiting (AV1-IN)
y Video ingangsaansluiting (AV2-IN)
Hierop kunt u een videorecorder, camcorder,
een navigatiesysteem van een andere fabrikant enz. aansluiten. (a blz. 72)
Opmerking:
¡Wanneer er externe apparatuur is aangesloten op de system-up aansluiting, staan
de audio-aansluitingen {(R)(Rood),
(L)(Wit)} van AV2-IN buiten werking.
(R)(Rood)
AV-OUT
(L)(Wit)
Video uitgangsaansluiting (AV-OUT)
Hierop kunt u een achtermonitor aansluiten. (a blz. 70)
(Geel)
CAMERA-IN
64
CQ-VD6505N
(Geel)
Camera ingangsaansluiting (CAMERA-IN)
Aansluiten van een achteruitkijk-camera. (a blz. 71)
RGB aansluiting
Naar een Panasonic auto-navigatiesysteem.
Radio-antenne aansluiting (RADIO ANT IN)
!1 ISO Antenne-adapter
(indien nodig)
Systeemuitbreidingsaansluiting
Naar externe apparatuur met een
system-up aansluiting.
i Stroomaansluiting
Naar de stroomaansluiting van het toestel.
REVERSE
Luidsprekers
B8 : Achter Links –
B7 : Achter Links +
B6 : Voor Links –
B5 : Voor Links +
SIDE BRAKE
Gebruik van luidsprekers die niet voldoen aan de
specificaties kan leiden tot brand, rookvorming of
beschadiging van de luidsprekers.
¡Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of
meer
¡Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
ACC
A7 : Stroomdraad (IGN of ACC) (Rood)
Naar ACC stroomaansluiting, +12 V
gelijkstroom.
A8 : Massadraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen
onderdeel van het chassis van de auto.
A5 : Antennemotorrelais-stuurdraad
(Blauw)
Naar de antennemotor (Max. 100 mA).
Deze draad is niet bedoeld voor gebruik
met een gemotoriseerde antenne die door
een schakelaar bediend moet worden.
A5 (Blauw met witte streep)
B5
B6
B7
B8
A4 (Geel)
B8 (Groen met zwarte streep)
B6 (Wit met zwarte streep)
B7 (Groen)
B4 (Grijs met zwarte streep)
B5 (Wit)
B2 (Paars met zwarte streep)
B3 (Grijs)
B1 (Paars)
B4 : Voor Rechts –
B3 : Voor Rechts +
B2 : Achter Rechts –
B1 : Achter Rechts +
¡Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of meer
Impedantie : 4 – 8 Ω
A7 (Rood)
BATTERY 15A
10
Let op
Opmerking:
¡Gebruik de stroomstuurdraad van de TV
ontvanger voor het aansluiten van de TV
ontvanger.
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de TV
ontvanger als de versterker bedieningsaansl
van de externe versterker aan wanneer u
tegelijkertijd de TV ontvanger en een externe
versterker wilt aansluiten.
A8 (zwart)
Nederlands
Achteruit-draad
(Paars met witte streep)
Wanneer u een achteruitkijk-camera aansluit, moet u de
achteruit-draad gebruiken.
Handremdraad
(Lichtgroen)
U moet de handremdraad aansluiten voor uw en andermans veiligheid en om ongelukken te voorkomen.
Dempingsdraad navigatiesysteem
(Oranje)
Naar de dempingsdraad van het auto-navigatiesysteem.
Externe afstandsbedieningsdraad
(Bruin met zwarte streep)
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van
Panasonic is, dient u voor aansluiting de handleiding of
de fabrikant van het product in kwestie te raadplegen.
Externe versterker stroomstuurdraad
(Blauw met witte streep)
Naar een externe versterker.
B4
B3
B2
B
B1
A
Opmerking:
¡De gemotoriseerde antenne wordt
automatisch uitgetrokken wanneer
de stroom voor dit toestel wordt
ingeschakeld.
A4 : Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
CQ-VD6505N
65
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een DVD-wisselaar (CX-DH801N)
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
DVD-wisselaar
CX-DH801N (optioneel)
11
Aarddraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen deel van het
chassis van de auto.
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met de CX-DH801N)
BATTERY 5 A
Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
Stroomdraad (Rood) (Niet gebruikt)
DIN snoer (Zwart)
ACC
DIN aansluiting
(R) (Rood)
CHANGER IN
(L) (Wit)
RCA (tulpstekker) snoer (Video)
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
(Geel)
(Niet gebruikt)
CQ-VD6505N
(Achter)
8 mmMA X
FUSE 1 5 A
>PBT<
J A M- S A a
Systeemuitbreidingsaansluiting
66
CQ-VD6505N
Aansluiten van een CD-wisselaar (CX-DP880N)
Nederlands
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
CD-wisselaar
CX-DP880N (optioneel)
12
Aarddraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen deel
van het chassis van de auto.
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met de CX-DP880N)
Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening +12 V
gelijkstroom.
RCA (tulpstekker) snoer
(R) (Rood)
DIN snoer (Zwart)
(L) (Wit)
CHANGER IN
DIN aansluiting
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
8 mmMA X
FUSE 1 5 A
>PBT<
CQ-VD6505N
(Achter)
J A M- S A a
Systeemuitbreidingsaansluiting
CQ-VD6505N
67
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een TV ontvanger (CY-TUP153N)
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
RCA (tulpstekker) snoer (meegeleverd met de CY-TUP153N)
Stroomaansluiting
(meegeleverd met de CY-TUP153N)
PWR-CONT
Stroomstuurdraad
13
System-up Connector
(meegeleverd met de
CY-TUP153N)
(Video)
(Geel)
TV ontvanger
CY-TUP153N (optioneel)
Aansluitclip
(optioneel)
8 mmMA X
Systeemuitbreidingsaansluiting
FUSE 1 5 A
>PBT<
J A M- S A a
CQ-VD6505N
(Achter)
i Stroomaansluiting
ISO stekker
68
CQ-VD6505N
Externe versterker stroomstuurdraad
Opmerking:
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de
TV ontvanger als de versterker bedieningsaansl van de externe versterker aan
wanneer u tegelijkertijd de TV ontvanger
en een externe versterker wilt aansluiten.
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Verbindingskabel
hoofdtoestel/Expansion Module
(Meegeleverd met de CY-EM100N)
(Video) (Geel)
Nederlands
Aansluiten van een Expansion Module (CY-EM100N)
(L) (Wit)
(R)
(Rood)
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Camcorder
(optioneel)
Systeemuitbreiding
saansluiting
(R) (Rood)
14
(L) (Wit)
(Video) (Geel)
8 mmMA X
FUSE 1 5 A
Expansion Module
CY-EM100N (optioneel)
DVD-wisselaar
CX-DH801N (optioneel)
>PBT<
J A M- S A a
CQ-VD6505N
(Achter)
(Video)
(Geel)
VIDEO OUT RCA (tulpstekker) snoer
(optioneel)
iPod
VIDEO-CNT
(Video)
(Geel)
(L) (Wit)
CHANGER IN
(R) (Rood)
Conversiekabel voor
DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
Directe aansluitkabel voor iPod
(CA-DC300N, optioneel)
CQ-VD6505N
69
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een achtermonitor
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Let op
¡In de voorstoelen kunt u tijdens de rit alleen
naar de geluidsweergave luisteren.
Achtermonitor
15
Panasonic
Audio rechts
Audio links
Video-ingang
VM1500
Voorbeeld:
8 mmMA X
(R) (Rood)
(Video) (Geel)
FUSE 1 5 A
>PBT<
(L) (Wit)
(Video) (Geel)
AV-OUT
RCA (tulpstekker) snoer
(optioneel)
70
CQ-VD6505N
(R) (Rood)
(L) (Wit)
J A M- S A a
CQ-VD6505N
(Achter)
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
CQ-VD6505N (Achter)
Achteruitkijk-camera
bedieningseenheid
(optioneel)
8 mmMA X
Camera-ingang
>PBT<
CAMERA-IN
FUSE 1 5 A
J A M- S A a
Nederlands
Aansluiten van een achteruitkijk-camera
16
Achteruitkijk-camera
(CY-RC50KN) (optioneel)
(Video)
(Geel)
Panaso nic
i Stroomaansluiting
REVERSE
Achteruit-draad
(Paars met witte streep)
(Video)
(Geel)
RCA (tulpstekker) snoer
(optioneel)
Camera ingangsaansluiting
(Geel)
Aansluiten van de achteruit-draad
Als u een los verkrijgbare achteruitkijk-camera aansluit, moet
u de achteruit-draad aansluiten.
Sluit de achteruit-draad (paars met witte streep) aan op de positieve (+) draad van de achteruitrijdverlichting (lamp die oplicht
wanneer de versnelling in zijn achteruit wordt gezet).
Opmerking:
¡Sluit de achteruit-draad aan nadat u de aansluiting aan het
uiteinde heeft afgeknipt.
¡Gebruik indien noodzakelijk het achteruit-verlengsnoer o.
Achteruitrij-lamp
Controleer de
achteruitrij-lamp.
Neem de lamp uit de fitting.
Aansluitclip
(optioneel)
Accu
Chassis van
de auto
P
o Achteruit verlengsnoer
(Paars met witte streep)
R
N
D
2
L
Versnelling
CQ-VD6505N
71
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een videorecorder of camcorder
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
(L) (Wit)
17
(R) (Rood)
(Video) (Geel)
CQ-VD6505N
(Achter)
8 mmMA X
RCA (tulpstekker) snoer
(optioneel)
FUSE 1 5 A
>PBT<
J A M- S A a
(L)
(Wit)
(R)
(Rood)
(Video)
(Geel)
Video-uitgang
Audio links
Audio rechts
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
Camcorder
(optioneel)
72
CQ-VD6505N
Videorecorder
(optioneel)
Aansluiten van een autonavigatiesysteem (CN-DV2300N)
Nederlands
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Autonavigatiesysteem
CN-DV2300N (optioneel)
18
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met de CN-DV2300N)
RGB snoer
(Meegeleverd met de CN-DV2300N)
CQ-VD6505N
(Achter)
8 mmMA X
FUSE 1 5 A
>PBT<
RGB aansluiting
J A M- S A a
i Stroomaansluiting
Aansluitclip
(optioneel)
NAVI MUTE
Dempingsdraad navigatiesysteem
(Oranje)
Dempingsdraad
navigatiesysteem
(Oranje)
CQ-VD6505N
73
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM294C101CA
PTW0107-1027
Printed in China
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Model:
CQ-VD6505N
¡ For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after read.
¡ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
¡ Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce manuel
dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
¡ Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er later
nog eens iets in op kunt zoeken.
¡ Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
¡ Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
Nederlands
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere compo-
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan
nenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door
voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te
wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste
verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang
dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt
zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren
kunt gebruiken.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en
de installatie. Negeren van deze aanwijzingen
Waarschuwing
kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
leiden tot letsel of materiële schade.
Let op
1
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken.
Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit
systeem in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van
kinderen.
Batterijen en isolatiemateriaal kunnen worden ingeslikt,
dus zorg er voor dat kleine kinderen er in geen geval bij
kunnen. Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij
of isolatiemateriaal inslikken, zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan
in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.
Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan
uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp
in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk
uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat de afstandsbediening niet slingeren in de auto.
Als de afstandsbediening niet goed opgeborgen wordt, kan
deze op de vloer terecht komen terwijl u aan het rijden bent
en bijvoorbeeld onder het rempedaal terecht komen, hetgeen kan leiden tot een verkeersongeluk.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
68
CQ-VD6505N
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische
schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING
STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden
en andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het
bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere
onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading
moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag,
dient u zich voor de installatie op de hoogte te
stellen van de daarmee verband houdende
waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting
te voorkomen.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap
kunt geven van het verkeer om u heen.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.
❑ Steek uw vingers of uw hand niet in het toestel en
zorg ervoor dat u niet beklemd raakt.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Om letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat uw
hand of uw vingers niet beklemd kunnen raken tussen
bewegende onderdelen of in de discsleuf. Pas extra op
wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan
het toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat
kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
bij de installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden
en ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of
op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en
bedraden van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct
installeren en bedraden van het product kan leiden tot
ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren
over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals
de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik
ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen,
bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te
wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Nederlands
Let op
2
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie.
Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het
vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel
kan worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één
paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting
op een tweeter.)
Neem de volgende voorzorgen in acht bij het hanteren
van de batterijen voor de afstandsbediening.
● Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij (CR2025).
● Zorg ervoor dat de polen van de batterij overeenkomen met
de (+) en (–) tekens in het batterijvak.
● Vervang een lege batterij zo spoedig mogelijk.
● Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze
langere tijd niet zult gebruiken.
● Isoleer de batterij (door deze in een plastic zakje te doen of af
te plakken met plakband) voor u deze weggooit of opbergt.
● Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
● Probeer in geen geval de batterij te demonteren, opladen,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur
of in het water.
Wanneer de batterij gelekt heeft
● Veeg het gelekte materiaal zorgvuldig weg uit het batterijvak
voor u de nieuwe batterij inbrengt.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met enig lichaamsdeel of met kleding, was het dan af met overvloedig water.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met uw ogen,
spoel ze dan met overvloedig water en zoek onmiddellijk
medische assistentie.
LET OP:
• U DIENT DE TER PLAATSE IN UW STAAT, PROVINCIE OF LAND GELDENDE WETTEN EN REGELINGEN IN
ACHT TE NEMEN BIJ DE BEDRADING, INSTALLATIE EN IN HET GEBRUIK VAN DIT TOESTEL EN VAN DE AAN
TE SLUITEN APPARATUUR.
CQ-VD6505N
69
Nederlands
Voor u deze instructies gaat lezen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten. Wij streven ernaar u te laten profiteren van elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons
bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te
behoren tot onze familie-kring als u eenmaal de kwalitiet, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid die wij hebben ingebouwd ontdekt.
Deze gids is speciaal bedoeld voor wanneer u uw systeem gaat uitbreiden. Raadpleeg de gewone handleiding
voor de basisbediening, menuschermen, technische gegevens enz.
3
Voorbeeld systeemuitbreiding
TV ontvanger
(CY-TUP153N, optioneel)
Achtermonitor
Hoofdtoestel
CQ-VD6505N
iPod®
Handsfree Kit met
Bluetooth® technologie
(CY-BT100N, optioneel)
Expansion Module
(CY-EM100N, optioneel)
CD-wisselaar
(CX-DP880N, optioneel)
DVD-wisselaar
(CX-DH801N, optioneel)
Autonavigatiesysteem
(CN-DV2300N, optioneel)
70
CQ-VD6505N
■ DVD-wisselaar
■ Hands-free telefoonsysteem
De los verkrijgbare adapter (Conversiekabel voor DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) stelt u in staat de los verkrijgbare
Panasonic DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan te sluiten. Voor
details verwijzen we u naar de handleiding van de DVDwisselaar.
U kunt de los verkrijgbare Hands-free telefoonsysteem
(Handsfree Kit met Bluetooth® technologie CY-BT100N)
aansluiten. Voor details verwijzen we u naar de handleiding
van de Hands-free telefoonsysteem.
Opmerking: Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor het
ontvangen van gesprekken. U kunt er niet iemand anders mee
bellen.
Bluetooth®
Het Bluetooth woordbeeld en logo zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt door
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan de desbetreffende eigenaren.
■ CD-wisselaar
De los verkrijgbare adapter (Conversiekabel voor DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) stelt u in staat de los verkrijgbare
Panasonic CD-wisselaar (CX-DP880N) aan te sluiten. Voor
details verwijzen we u naar de handleiding van de CDwisselaar.
■ TV ontvanger
U kunt een los verkrijgbare Panasonic TV ontvanger (CYTUP153N) aansluiten. Voor details verwijzen we u naar de
handleiding van de TV ontvanger.
Opmerking:
¡De CY-TUP153N is een analoge ontvanger, specifiek voor
TV.
¡Wanneer in een land of gebied het conventionele analoge
systeem wordt vervangen door een digitaal televisiesysteem
en de CY-TUP153N toch wordt gebruikt, zullen er geen TV
uitzendingen meer kunnen worden ontvangen.
¡Informeer bij de autoriteiten in het land of gebied waar u de
CY-TUP153N wilt gebruiken of en zo ja wanneer er een eind
komt aan de analoge televisie-uitzendingen.
■ iPod®
De los verkrijgbare adapter (Directe aansluitkabel voor iPod: CADC300N) stelt u in staat apparatuur uit de los verkrijgbare iPod
serie aan te sluiten.
Uitsluitend iPod apparatuur voorzien van een zg. dock-aansluiting
kan worden aangesloten. Hieronder vindt u meer informatie over
bruikbare iPod apparatuur.
Geschikte iPod/software versies
¡ 3e generatie iPod/ver. 2.3
¡ 4e generatie iPod/ver. 3.1.1
¡ 5e generatie iPod/ver. 1.2 (Raadpleeg “Voorzorgen bij
gebruik van een iPod Video”)
¡ iPod Photo/ver. 1.2.1
¡ iPod mini/ver. 1.4.1
¡ iPod nano/ver. 1.2
* De werking van software die beschikbaar was aan het
eind van september 2006 is gecontroleerd. Wij kunnen
geen garantie geven voor de werking met producten die
wij in de toekomst zullen produceren, of met software
upgrades.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de
V.S. en andere landen.
Nederlands
Aan te sluiten apparatuur
4
■ Expansion Module (verdeler of ‘hub’)
U kunt de los verkrijgbare Expansion Module (verdeler of
‘hub’) (CY-EM100N) aansluiten. Door de Expansion Module
aan te sluiten kunt u de eerder genoemde los verkrijgbare
apparatuur en andere AV apparatuur tegelijkertijd aansluiten.
Voor details verwijzen we u naar de handleiding van de
Expansion Module.
Aan te sluiten apparatuur
¡ CD/DVD-wisselaar (max. 1)
¡ iPod (max. 2)
¡ iPod Video (max. 1)
¡ Hands-free telefoonsysteem (max. 1)
¡ TV ontvanger (max. 1)
Opmerking:
¡Verkrijgbaarheid en prijzen van de los verkrijgbare apparatuur kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.
¡Als er een navigatiesysteem van een andere fabrikant dan
Panasonic wordt aangesloten op dit toestel, kunnen we niet
garanderen dat het product naar behoren zal functioneren.
¡Als er reeds een iPod Video is aangesloten, kan er geen
andere iPod meer worden aangesloten.
CQ-VD6505N
71
Voor u deze instructies gaat lezen (vervolg)
Nederlands
Voorbeeld systeemuitbreiding
■ Gelijktijdig aansluiten van meerdere apparaten
CQ-VD6505N
CD-wisselaar
Systeemuitbreidingsaansluiting
(CX-DP880N, optioneel)
DVD-wisselaar
5
(CX-DH801N, optioneel)
Slechts 1 toestel
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
iPod
Maximaal 4 toestellen
Directe aansluitkabel
voor iPod
(CA-DC300N, optioneel)
Expansion Module
Mobiele telefoon
(CY-EM100N, optioneel)
CY-BT100U
Opmerking:
¡ Raadpleeg de instructie- en installatiehandleidingen van de apparatuur in
kwestie voor gedetailleerde installatieinstructies en de juiste bedrading.
Handsfree Kit met
Bluetooth® technologie
(CY-BT100N, optioneel)
TV ontvanger
(CY-TUP153N, optioneel)
72
CQ-VD6505N
Dit toestel is voorzien van een 4-kanaals versterker. Hieronder wordt de procedure beschreven waarmee u een 5.1kanaals surroundsysteem kunt instellen voor de weergave van DVD materiaal in uw auto.
Opmerking:
¡Ook wanneer u dit toestel gebruikt zonder midden-luidspreker, surround-luidsprekers of subwoofer dient u toch de
luidspreker-instellingen te verrichten om de balans van de geluidsweergave correct af te kunnen regelen.
Nederlands
■ 5.1-Kanaals surroundsysteem
6
Midden-luidspreker:
EAB-CF2
Panasonic
Eindversterker
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
MENU
TUNE
TRACK
VOL
CQ-VD6505N
NAVI
MUTE
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505U
Voor-luidsprekers:
CJ-DA1733
Surround-luidsprekers:
CJ-DA6923
Eindversterker
Subwoofer:
CJ-SW3003
Inhoudsopgave
Algemeen
Veiligheidsinformatie.........................................68
Voor u deze instructies gaat lezen ...................70
Inhoudsopgave...................................................73
Bediening via aanraakpaneel overzicht ...........74
Instellingen
Instellingen .........................................................86
Indien nodig
Verhelpen van storingen ...................................88
Per signaalbron
TV ontvanger bediening ....................................76
CD-wisselaar bediening.....................................78
DVD-wisselaar bediening ..................................79
Autonavigatiesysteem .......................................81
Bluetooth Hands-free Kit...................................82
iPod bediening ...................................................84
CQ-VD6505N
73
Bediening via aanraakpaneel overzicht
Nederlands
❒ Opmerkingen over het aanraakpaneel
Voor u begint
¡Reinig het oppervlak van het aanraakpaneel.
(a Gebruiksaanwijzing)
Bediening
¡Gebruik alleen uw vingers om het aanraakpaneel te
bedienen.
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Gebruik in geen geval een pen of andere scherpe
voorwerpen om het aanraakpaneel te bedienen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
Opmerking:
¡Het navigatiesysteem (CN-DV2300N, optioneel) kan niet
via het aanraakpaneel van dit toestel worden bediend.
7
In de functie als bedieningsscherm
Voorbeeld: CD-wisselaar
Opmerking:
¡De volgende afbeelding is gedeeltelijk donker gemaakt om de uitleg te verduidelijken.
¡De getoonde gegevens en hun plaats hangt af van de ingestelde functie. Raadpleeg de beschrijving van de gebruikte functie voor details.
Displaytoets
(a volgende bladzijde)
Signaalbrontoets
Menutoets
(Wat deze doet hangt af van de
geselecteerde signaalbron.)
Opent het signaalbron-keuzescherm.
Opent het menuscherm.
Signaalbron-keuzescherm
Menuscherm
Het signaalbron-keuzescherm verschijnt. Raak
Het menuscherm verschijnt. Selecteer de gewenste instelling.
de knop voor de gewenste signaalbron aan.
Menu instelling (a Gebruiksaanwijzing)
Raak
aan om af te sluiten.
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de gewenste gebruiksfunctie.
Opmerking:
¡Wanneer er een
,
,
of
is
aangesloten op dit toestel zonder dat gebruik gemaakt
wordt van de Expansion Module (CY-EM100N, optioneel),
kan elk van deze apparaten verschijnen op de AV2 positie.
74
CQ-VD6505N
¡Wanneer
iwordt geselecteerd terwijl de Expansion
Module is aangesloten op dit toestel, zullen de video- en
audiosignalen van de signaalbron die is verbonden met de
AUDIO IN/VIDEO IN aansluiting van de Expansion Module
worden gereproduceerd.
Door
aan te raken kunt u het display als volgt doen veranderen.
❏ Oproepen van bedieningsschermen
Bron
Standaardscherm
Bedieningsscherm
Nederlands
Omschakelen van het display
8
CD-wisselaar
(a blz. 78)
iPod
(a blz. 84)
❏ Annuleren van het in-beeld display (OSD; On Screen Display)
Bron
Standaardscherm
OSD OFF *2
TV ontvanger (*1)
(a blz. 76)
DVD-wisselaar (*1)
(a blz. 79)
*1 Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het midden van het aanraakpaneel aanraken of op [ENTER] op de
afstandsbediening drukken.
*2 Het bedieningsscherm is niet beschikbaar in de videostand.
Opmerking:
¡Raadpleeg de beschrijving voor elke functie voor meer informatie over de bediening via het bedieningsscherm.
CQ-VD6505N
75
Nederlands
TV ontvanger bediening
9
Voorbereiding:
¡Aansluiten van een TV ontvanger (CY-TUP153N,
optioneel) op het toestel.
¡Er moet een TV-antenne worden geïnstalleerd om
TV-signalen te kunnen ontvangen.
TV-functie selectie
¡Wanneer u naar TV-uitzendingen wilt kijken, moet u
uw auto stoppen en veilig parkeren op een plek waar
de signalen onbelemmerd ontvangen kunnen worden.
Kiezen van de
Signaalbron toets frequentieband
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
[}] [{]
PWR
SRC
(TV)
w Raak
aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
(De inhoud hangt af
van de aangesloten
apparatuur)
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de TV-stand.
TV menu
[SRC]
Opmerking:
¡Om de TV ontvanger met de bijbehorende afstandsbediening te kunnen bedienen, dient u de afstandsbediening op de sensor van dit toestel te richten.
¡De afstandsbediening van de TV ontvanger (CY-TUP153N,
optioneel) kan de TV ontvanger niet aan of uit zetten.
Kanalen kiezen/
Afstemmen
Voorkeuzekanalen
kiezen
[s] [d]
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken of op
[ENTER] op de afstandsbediening drukken.
Afstemmen
Bediening
Kiezen van de
frequentieband
[BAND]
TV 1
Kanalen kiezen
Afstemmen
Openen van het TV
menu
Selecteren van een
item op het TV menu
TV 2
[[]
[d]
Hoger
[]]
[s]
Lager
[[]
[d]
Hoger
[]]
[s]
Lager
–
–
[}] [{]
[}] [{]
Hoger/lager
[] ] [[ ]
[s] [d]
Links/rechts
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
76
CQ-VD6505N
–
Opent het menu van de ontvanger.
Raak nog eens aan om te annuleren.
Voorkeuzegeheugen
Automatisch voorprogrammeren
De 12 sterkste zenders zullen, de sterkste eerst, in elk van de banden worden voorgeprogrammeerd.
[BAND]
Selecteer de frequentieband.
–
¡Tenminste 2 seconden aanraken/indrukken.
¡ “–” zal worden getoond als het aantal zenders dat ontvangen kan worden minder is dan 12.
Nieuwe kanalen worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
Voorkeuzegeheugen
voorprogrammeren
U kunt uw favoriete
kanalen opslaan nadat u
de voorkeuzekanalen heeft
voorgeprogrammeerd.
d
[}]
[}]
d
d
¡Het scherm voor het opslaan
van een voorkeuzekanaal zal
nu verschijnen.
d
Oproepen van
voorkeuzezenders
U kunt ongewenste
kanalen wissen nadat u de
voorkeuzekanalen heeft
voorgeprogrammeerd.
10
Selecteer de frequentieband en het kanaal.
[] ] [[ ]
Voorkeuzegeheuge
n wissen
Nederlands
Bediening
[s] [d]
Selecteer het kanaal dat u wilt omwisselen.
d
[BAND]
–
Definitief maken.
–
–
¡Sluit het opslaan van voorkeuzezenders af.
[}]
[}]
Lager
[{]
[{]
Hoger
Selecteer de frequentieband en het kanaal.
d
[{]
[{]
d
d
¡Het scherm voor het wissen
van een voorkeuzekanaal zal
nu verschijnen.
[}] [{]
d
[}] [{]
Selecteer het voorkeuzenummer dat u wilt
wissen.
d
[BAND]
–
Definitief maken.
–
–
¡Sluit het wissen van voorkeuzezenders af.
…… Tenminste 2 seconden aanraken/indrukken.
CQ-VD6505N
77
CD-wisselaar bediening
Nederlands
¡De CD-wisselaar functies zijn ontworpen voor een los
verkrijgbare Panasonic CD-wisselaar. (CX-DP880N)
Voorbereiding
¡Sluit de CD-wisselaar aan en doe er een magazijn (discs) in.
CD-wisselaar functiekeuze
Titel verschuiven
(scrollen)
Signaalbron toets
[SRC]
Discnummer Discs selecteren
[}] [{]
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
(CH-C)
w Raak
aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
(De inhoud hangt af
van de aangesloten
apparatuur)
11
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de CD-wisselaar stand.
Raak
CQ-VD6505N
Fragment selecteren Willekeurige weergave [s] [d]
Intro-weergave
Huidige fragment
Herhaalde weergave
aan om het bedieningsscherm te openen.
Basisbediening
Bediening
Discs selecteren
Fragment selecteren
Snel vooruit/terug
Herhaalde weergave
Herhaalde weergave
huidige disc
*
Intro-weergave
[}]
[}]
Volgende disc
[{]
[{]
Vorige disc
[d]
[d]
[s]
[s]
[d]
[d]
[s]
[s]
Volgende fragment
Begin van het huidige fragment
Vorige fragment (twee keer drukken/aanraken)
Snel vooruit
Laat los om de weergave te hervatten.
Snel terug
Laat los om de weergave te hervatten.
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
–
Nog eens tenminste 2 seconden aanraken om te
annuleren.
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
–
De eerste 10 seconden van elk van de discs zal
worden weergegeven.
Nog eens tenminste 2 seconden aanraken om te
annuleren.
–
–
Nog eens aanraken om te annuleren.
–
–
Nog eens tenminste 2 seconden aanraken om te
annuleren.
–
–
Laat de titel één keer over het scherm schuiven.
Intro-weergave discs
*
Willekeurige weergave
Willekeurige weergave
huidige disc
Titel verschuiven
(scrollen)
*
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
78
CQ-VD6505N
* De aanduidingen op het aanraakpaneel veranderen aan de hand van
de gebruikte functie.
,
,
{D= DISC (disc)}
DVD-wisselaar bediening
DVD-wisselaar functiekeuze
Signaalbron toets
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
[}] [{]
[SRC]
d
PWR
(CH-C)
w Raak
aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
(De inhoud hangt af
van de aangesloten
apparatuur)
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
Nederlands
Voorbereiding:
¡Sluit de DVD-wisselaar aan en doe er een magazijn (discs) in.
¡De DVD-wisselaar functies zijn ontworpen voor een los
verkrijgbare Panasonic DVD-wisselaar. (CX-DH801N)
12
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Druk op [SRC] om over te schakelen
Compatible stand.
naar de DVD-wisselaar
Discs
Bedieningstoetsen
Opmerking:
¡U moet het RCA (tulpstekker) snoer (video)(geel) van
de Panasonic DVD-wisselaar Geeignete
aansluiten op AV2-IN en
CH VIDEO INPUT instellen op ON
(a blz. 86). Doet u
Discs
dit niet, dan kan de wisselaar niet via dit toestel worden
bediend.
¡Raadpleeg tevens de handleiding en de installatieinstructies van de CX-DH801N.Disques
compatibles
Disc/map
selectie
[s] [d]
Om het bedieningsscherm in te schakelen, kunt u het
midden van het aanraakpaneel aanraken of op
[ENTER] op de afstandsbediening drukken.
Basisbediening
Bediening
Bediening
Fragment/bestand
selectie
Geschikte
discs
DVD VCD
[d]
–
Volgende fragment/bestand
Kompatibla
CD MP3
skivor
[s]
–
Begin van het huidige fragment/bestand
Vorige fragment/bestand (twee keer drukken/aanraken)
DVD
Snel vooruit/terug
Dischi
compatibili
DVD VCD
CD
MP3
Discos
compatibles
Mappen selecteren
Stop
Snel vooruit
Laat los om de weergave te hervatten.
Snel terug
[s]
–
Laat los om de weergave te hervatten.
De snelheid verandert als volgt bij het ingedrukt houden van de toets.
Normale snelheid / 2 keer / 5 keer / 10 keer / 30 keer
[d]
–
–
–
Volgende map
–
–
Vorige map
[3]
–
Druk op/raak aan
/ [5] om de
weergave te hervatten.
[y]
–
Druk op/raak aan
/ [5] om de
weergave te hervatten.
MP3
Kompatible
disks
DVD
VCD
CD
Pauze
Opmerking:
¡Wanneer er een DVD wordt afgespeeld kan het soms voorkomen dat u niet terug kunt naar het
begin van een hoofdstuk wanneer dat hoofdstuk zich uitstrekt over 2 titels (a Gebruiksaanwijzing)
MP3
DVD VCD
CD
MP3
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
CQ-VD6505N
79
DVD-wisselaar bediening (vervolg)
Basisbediening (vervolg)
Nederlands
Vertraagde weergave
13
[d]
DVD VCD
[d]
¡Aanraken/indrukken en vasthouden
bij gepauzeerde weergave.
Er zal nu worden weergegeven met
ongeveer 1/4 van de normale weer/ [5] Indrukken/aangavesnelheid.
raken om de normale weergave te hervatten.
Opmerking:
¡Vertraagde weergave achteruit is niet mogelijk.
Discs selecteren
DVD VCD
–
–
Volgende disc
CD
–
–
Vorige disc
MP3
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
Hoofdstukken/titels/fragmenten selectie
Openen van een menu
en selecteren van een
item
* Opmerking over
VCD’s:
Druk op [RETURN] n
plaats van [DVD
MENU] bij VCD’s.
80
CQ-VD6505N
DVD
VCD
*
–
[DVD MENU]
–
d
[]] [[] [s] [d]
[}] [{] [}] [{]
d
q Het menu verschijnt.
[ENTER]
–
e Bepaal de gewenste instelling.
[RETURN]
–
Terugkeren naar het vorige scherm.
d
w Selecteer het gewenste item.
d
Voorbereiding:
¡Een auto-navigatiesysteem aansluiten.
¡Via NAVI INPUT moet u instellen op welke ingang het autonavigatiesysteem is aangesloten. (a blz. 86)
¡Als er een CN-DV2300N is aangesloten, dient u de positie van het display van de CN-DV2300N aan te passen.
(a Raadpleeg de methode op bladzijde 145 in de handleiding van de CN-DV2300N.)
Autonavigatie-functiekeuze
Druk op [NAVI] om over te schakelen naar
het autonavigatiesyeteem.
Druk nog eens op [NAVI] om te annuleren.
Nederlands
Autonavigatiesysteem
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
14
TA
Druk op [ENTER] op de afstandsbediening om het
bedieningsscherm te openen.
Opmerking:
¡Als u de navigatiefunctie heeft ingeschakeld, kan alleen
het audiosignaal van een andere signaalbron worden
gebruikt, het videosignaal blijft onveranderd.
¡U kunt het volume voor de stembegeleiding van het
autonavigatiesysteem instellen. (a blz. 86)
¡Druk op [NAVI] nadat u gecontroleerd heeft of de
aan/uit toets op het hoofdtoestel inderdaad aan staat.
Door op [NAVI] te drukken kan ook wanneer de
aan/uit toets van het hoofdtoestel uit staat de navigatiefunctie worden ingeschakeld, maar de bediening
kan dan verschillen van de andere standen.
¡De instelling van de positie van het navigatiescherm
dient te worden uitgevoerd op de navigatie-eenheid.
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
[NAVI]
Aansluiting van een Panasonic autonavigatiesysteem
(bijv. CN-DV2300N, optioneel)
Sluit uw Panasonic autonavigatiesysteem aan op
de RGB aansluiting.
CQ-VD6505N
81
Nederlands
Bluetooth Hands-free Kit
15
Voorbereiding:
¡Sluit de Bluetooth hands-free kit (CY-BT100N) aan
en breng de juiste verbindingen tot stand.
Raadpleeg de handleiding van de Bluetooth handsfree kit voor meer informatie.
Door aansluiting van de los verkrijgbare Bluetooth
Hands-free Kit kunt u in uw auto gebruik maken van een
daarvoor geschikte mobiele telefoon.
Opmerking:
¡De CY-BT100N is uitsluitend ontworpen voor het ontvangen van gesprekken. U kunt er niet iemand
anders mee bellen.
Bluetooth Hands-free stand
Deze stand kan niet worden geselecteerd met [SRC] of
door een item op het scherm aan te raken, maar treedt in
werking wanneer er een gesprek binnenkomt. (Om de
telefoon op te nemen, dient u op [Hang-on] op de
Hands-free Kit te drukken.)
Opmerking:
¡ Het telefoonnummer van de beller zal worden
getoond.
¡ De melding “CONNECT” zal verschijnen wanneer er
geen gegevens over de beller verkregen kunnen worden.
¡ Wij kunnen niet garanderen dat alle functies van uw
voor Bluetooth geschikte mobiele telefoon worden
ondersteund.
[+] [–]
PWR
SRC
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
Schakeleenheid
Status indicator (Blauwe LED)
Licht op: Gesprek in wacht/Bezig
Blijft uit: Geen verbinding
Knippert snel: Er wordt een
gesprek ontvangen
Knippert langzaam: Verbinding
zoeken/Opnieuw verbinding zoeken
[Hang-on]/Blauwe LED
[Hang-up]/Rode LED
Voorbeeld: DVD stand
82
CQ-VD6505N
ALBUM
FOLDER
TA
Wanneer er een
gesprek binnenkomt…
CQ-VD6505N
Bediening
Regelen van het
belvolume
Stel het gewenste volume in wanneer u een gesprek aan het voeren bent.
–
Wanneer de beltoon hetzelfde is als van de
mobiele telefoon,
[–]
lager
16
–
Wanneer de beltoon niet
hetzelfde is als van de
mobiele telefoon (maar
een voor dit toestel specifiek ingesteld geluid),
[–]
Nederlands
Nuttige functies
[+]
[+]
hoger
Stel het gewenste volume in wanneer u een gesprek aan het voeren bent.
[+]
of
[]]
[+]
aan
[–]
geluid uit
[–]
of
[[]
¡
Regelen van het
volume van het
weergegeven geluid van de telefoon
Terug naar de
vorige signaalbron
en
verschijnen alleen wanneer de beltoon niet hetzelfde is als die van de
mobiele telefoon. De knoppen verdwijnen wanneer de communicatie begint.
–
[–]
[–]
lager
–
[+]
[+]
hoger
–
–
–
¡Druk op [Hang-up] op de Hands-free Kit.
¡Wanneer u op [Hang-up] op de Hands-free Kit drukt om het gesprek te beëindigen,
zal het toestel vervolgens terugkeren naar de oorspronkelijke stand.
Opmerking:
¡ Ontvangst van een gesprek terwijl u gebruik maakt
van de camera of het navigatiesysteem zal niet het
Hands-free scherm openen, maar alleen het telefoonnummer van de beller tonen op het scherm. Druk op
[Hang-on] om het telefoonnummer van het scherm
te laten verdwijnen.
verschijnt niet.
¡ Ontvangst van een gesprek terwijl de geluidsweergave
tijdelijk is uitgeschakeld (MUTE-on), zal de geluidsweergave tijdelijk herstellen en overige handelingen
verhinderen. Wanneer het telefoongesprek klaar is, zal
de geluidsweergave weer worden uitgeschakeld.
¡ Terwijl er een gesprek gaande is, kunt u niet van signaalbron veranderen en kunt u ook geen AUDIO gerelateerde handelingen uitvoeren via het menu. U
kunt tijdens een gesprek wel het volume regelen en de
stroom uitschakelen.
¡ De stroom voor dit toestel wordt niet automatisch
ingeschakeld wanneer er een gesprek binnenkomt.
CQ-VD6505N
83
iPod bediening
Nederlands
Voorbereiding:
¡Sluit de iPod aan door middel van de verbindingskabel (CA-DC300N, optioneel).
iPod stand selectie
Signaalbron toets Informatie voor het huidi- [}] [{]
ge fragment/bestand
[SRC]
q Raak de “Signaalbron toets” aan.
d
(iPod)
w Raak
aan op het
Signaalbronkeuzescherm.
(De inhoud hangt af
van de aangesloten
apparatuur)
17
PWR
SRC
ALBUM
FOLDER
TA
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Druk op [SRC] om over te schakelen
naar de iPod-stand.
Bedieningstoetsen
Titel/tekst scroll
[s] [d]
Raak
aan om het bedieningsscherm te openen.
Opmerking:
¡ Koppel de iPod los van dit toestel, reset de iPod en sluit de
iPod vervolgens weer aan wanneer zich problemen als de
onderstaande voordoen: de iPod wordt niet herkend/de iPod
kan niet worden bediend op de iPod zelf of vanaf dit toestel/het
beeld of geluid van de op dit toestel aangesloten iPod wordt
niet correct weergegeven.
¡ De melding “NO iPod” zal getoond worden totdat de iPod is herkend nadat deze is aangesloten, nadat het hoofdtoestel is
ingeschakeld, of nadat de signaalbron geselecteerd is op het
hoofdtoestel. Dit geeft aan dat er niets mis is met het hoofdtoestel.
¡ Wij kunnen niet garanderen dat alle functies van uw iPod worden ondersteund.
¡ Uitsluitend iPod apparatuur voorzien van een zg. dockaansluiting kan worden aangesloten.
¡ Het aantal tekens van een bestandsnaam dat kan worden
weergegeven is beperkt. (maximaal 252 bytes)
Geschikte iPod/software versies
¡ 3e generatie iPod/ver. 2.3
¡ 4e generatie iPod/ver. 3.1.1
¡ 5e generatie iPod/ver. 1.2 (Raadpleeg “Voorzorgen bij
gebruik van een iPod Video”)
¡ iPod Photo/ver. 1.2.1
¡ iPod mini/ver. 1.4.1
¡ iPod nano/ver. 1.2
* De werking van software die beschikbaar was aan het eind
van september 2006 is gecontroleerd. Wij kunnen geen
garantie geven voor de werking met producten die wij in de
toekomst zullen produceren, of met software upgrades.
Basisbediening
Bediening
Fragment/bestand
selectie
[d]
[d]
Volgende fragment/bestand
[s]
[s]
Begin van het huidige fragment/bestand
Vorige fragment/bestand (twee keer drukken/aanraken)
Snel vooruit/terug
[d]
[d]
[s]
[s]
Snel vooruit
Laat los om de weergave te hervatten.
Snel terug
Laat los om de weergave te hervatten.
–
–
Laat de titel één keer over het scherm
schuiven.
[y]
–
Nog eens indrukken/aanraken, of
/ [5]
indrukken/aanraken om de weergave te hervatten.
Titel verschuiven
(scrollen)
Pauze
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
84
CQ-VD6505N
Willekeurige weergave
van songs (Shuffle Songs)
*
Willekeurige weergave
van albums (Shuffle
Albums)
*
–
–
Raak nog eens aan om te annuleren.
–
–
Nog eens aanraken en vasthouden om
te annuleren.
Opmerking:
¡De willekeurige weergavefunctie van de iPod (Shuffle) komt overeen met de RANDOM functie van dit toestel.
Herhaalde weergave
–
–
Nederlands
Nuttige functies
Raak nog eens aan om te annuleren.
18
Opmerking:
¡De functie voor herhaalde weergave van alle bestanden van de iPod is altijd in
werking en kan niet via dit toestel worden uitgeschakeld.
…… Aanraken/indrukken en vasthouden
* De aanduidingen op het aanraakpaneel veranderen aan de hand
van de gebruikte functie.
{A= ALBUM (album),
{S= SONG (song)}
Door
aan te raken kunt u het display als volgt doen veranderen.
Standaardscherm
Bestandsindicator
Nummers tot maximaal 999 kunnen worden weergegeven.
Huidige status
Bestand hoger/lager
Bedieningsscherm
Bestandsindicator
Nummers tot maximaal 999 kunnen worden weergegeven.
Titel verschuiven (scrollen)
Weergave/Pauze
Weergavefunctie
Bestand hoger/lager
Mappenlijst/Bestandenlijst scherm
Terug naar de directory op 1 niveau hoger
Weergavecategorie selectietoets
Weergave via speellijst (standaardinstelling)
Weergave op album
Weergave op song
Weergave op artiest
Mappenlijst/Bestandenlijst
CQ-VD6505N
85
Instellingen
Nederlands
Deze gids is speciaal bedoeld voor wanneer u uw systeem gaat uitbreiden. Raadpleeg de gewone handleiding
voor de basisbediening, menuschermen, technische gegevens enz.
USER
SCREEN AUDIO
INPUT/OUTPUT
RADIO
NAVI SETUP (Navigation set up)
NAVI INPUT
Instelling navigatiesysteem
(Navigatie luidspreker)
: Linker/rechter voor-luidsprekers
BOTH
L ch
: Alleen de linker voor-luidspreker wordt gebruikt.
R ch
: Alleen de rechter voor-luidspreker wordt gebruikt.
standaardinstelling:
NAVI MUTE
BOTH
(Demping bij weergave navigatiesysteem)
Voorbereiding: Sluit de navi-dempingsdraad aan.
OFF
: ongewijzigd
LEV 1
: – 20 dB
LEV 2
: – 30 dB
LEV 3
: geen geluid
LEV 1
(Volume navigatiesysteem)
U kunt het volume van de weergave van uw autonavigatiesysteem instellen.
] : lager,
[ : hoger
Instelbereik: 0 t/m 40
standaardinstelling: 20
CQ-VD6505N
: Er is een navigatiesysteem verbonden
met de RGB ingang, of er is geen navigatiesysteem aangesloten.
AV1
: aangesloten op AV1-IN.
standaardinstelling:
CH VIDEO INPUT
RGB
(Video ingang voor DVD-wisselaar)
ON
: aangesloten op AV2-IN.
OFF
: niet aangesloten.
standaardinstelling: OFF
Opmerking:
¡De audio-uitgang moet worden verbonden met de AV2IN aansluiting.
(Achteruitkijk-camera instelling)
U kunt instellen of er een achteruitkijk-camera verbonden
is met het toestel.
Opmerking:
¡U kunt het dempingsniveau voor het navigatiesysteem
instellen wanneer RGB is geselecteerd bij NAVI INPUT
(Navigatiesysteem ingang).
NAVI VOLUME
(Navigatie ingang)
RGB
CAMERA
standaardinstelling:
86
INPUT SELECT
Selecteren van de ingangsaansluiting
NAVI SP
19
DVD
Voorbereiding: Sluit de achteruit-draad aan.
(a Installatiehandleiding)
ON
: Aangesloten op de CAMERA-IN ingang.
OFF
: Geen camera aangesloten.
standaardinstelling:
OFF
Opmerking:
¡U moet OFF instellen als er geen achteruitkijk-camera
is aangesloten.
¡De beelden van de achteruitkijk-camera kunnen’s
nachts of op donkere plekken onduidelijk worden.
Opmerking:
Nederlands
OUTPUT SELECT
¡Het hierboven afgebeelde scherm is een voorbeeld van
een geval waarin er geen apparatuur is aangesloten op
de Expansion Module. In een dergelijk geval zullen de
extra knoppen grijs worden weergegeven en niet
gebruikt kunnen worden.
¡Er kan slechts één audio- en of videobron worden
doorgegeven door de Expansion Module (CY-EM100N,
optioneel). Als dus de audio en video van de wisselaar
worden weergegeven op de voormonitor, kunnen de
audio en video van de TV ontvanger niet tegelijkertijd
worden weergegeven op de achtermonitor.
20
Selectie uitgangsaansluiting
REAR MONITOR
(Achtermonitor instelling)
U kunt via de voor- en achtermonitor verschillende
beelden tegelijkertijd laten weergeven.
Voorbereiding: Sluit een andere, los verkrijgbare, achtermonitor aan. (a Installatiehandleiding)
❑ Wanneer de Expansion Module (CY-EM100N,
optioneel) niet is aangesloten:
AUTO
: dezelfde weergave als de voormonitor*
DVD
: DVD/VCD/CD/MP3/WMA
AV1
: AV1
AV2
: AV2
Voorbeeld:
Wanneer er een DVD-wisselaar en een TV ontvanger
zijn aangesloten op de Expansion Module (CYEM100N, optioneel),
* iPod Video inclusief.
standaardinstelling:
AUTO
Opmerking:
een tijd¡Dit menu kan ook worden geopend door
je aan te raken/in te drukken.
¡In de stand voor de DVD-wisselaar zullen er geen
beelden worden weergegeven op de achtermonitor,
ook niet als AUTO is ingesteld.
❑ Wanneer de Expansion Module (CY-EM100N,
optioneel) is aangesloten:
worden geselecteerd. Dit is echter niet
¡kan
mogelijk wanneer de wisselaar wordt gebruikt via de
voormonitor.
¡Om TV te kunnen kijken op de achtermonitor, dient u
te selecteren voor de voormonitor, of een
andere signaalbron dan de Expansion Module.
H-F SETUP (Hands-free Set Up)
Hands-free instelling
H-F SP
¡Aansluiting van de Expansion Module (CY-EM100N,
optioneel) geeft u de beschikking over twee extra signaalbrontoetsen.
¡Aansluiting van een signaalbron met alleen audio op de
Expansion Module (CY-EM100N, optioneel) geeft u niet
de beschikking over een extra knop.
(Hands-free luidspreker)
Voorbereiding: Sluit de Bluetooth Hands-free Kit (CYBT100N) aan. (a Installatiehandleiding)
BOTH
: Linker/rechter voor-luidspreker
L ch
: Alleen de linker voor-luidspreker wordt
gebruikt.
R ch
: Alleen de rechter voor-luidspreker
wordt gebruikt.
standaardinstelling:
BOTH
CQ-VD6505N
87
Verhelpen van storingen
Nederlands
❑ Als het apparaat niet juist werkt
21
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de
vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel
naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product
mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en
reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze
zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.
Waarschuwing
¡Gebruik het toestel in geen geval wanneer het
zich in een ongewone toestand bevindt,
bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt
geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een
vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het gebruik
van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw
dealer.
¡Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
■ Autonavigatie, videorecorder, camcorder, achteruitkijk-camera, achtermonitor
Probleem
Het beeld van het
navigatiesysteem wordt
niet weergegeven.
Het beeld van een
videorecorder of camcorder
wordt niet weergegeven.
Het beeld van de
achteruitkijk-camera
wordt niet weergegeven.
Het beeld of geluid van
de achtermonitor kan niet
omgeschakeld worden.
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Het navigatiesysteem is niet correct aangesloten.
aSluit het systeem op de juiste manier aan.
De correcte ingang voor het navigatiesysteem is niet ingesteld.
aCorrigeer de instelling voor de ingang.
De videorecorder of camcorder is niet correct aangesloten.
aSluit de videorecorder of camcorder op de juiste manier aan.
De achteruitkijk-camera is niet correct aangesloten.
aSluit de achteruitkijk-camera op de juiste manier aan.
De correcte ingang voor de camera is niet ingesteld.
aCorrigeer de instelling voor de ingang.
De achtermonitor is niet op AUTO ingesteld.
aStel AUTO in voor de achtermonitor.
■ iPod bediening
De iPod wordt niet
herkend. De iPod kan
niet worden bediend op
de iPod zelf of via dit
toestel. Het beeld of
geluid van de op dit
toestel aangesloten iPod
wordt niet correct
weergegeven.
88
CQ-VD6505N
De communicatie tussen dit toestel en de iPod kan tijdelijk worden onderbroken,
ook wanneer beide zijn ingeschakeld. Dit betekent echter niet dat dit toestel kapot
is of een storing vertoont.
aKoppel de iPod los en reset de iPod. Sluit de iPod opnieuw aan nadat de
iPod volledig gereset is.
❑ Foutmeldingen
Display
NON PLAYABLE DISC
MECHANISM ERROR
Nederlands
■ CD-wisselaar/DVD-wisselaar bediening
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is vuil of zit ondersteboven.
aControleer de disc.
De disc heeft krassen.
aControleer de disc.
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
aDruk op [u]. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen het reset
knopje in te drukken. (Druk het reset knopje op de CD-wisselaar in.) Als het toestel dan nog niet normaal functioneert, dient u contact op te nemen met de winkel
waar u het gekocht heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
FILE ERROR
Er is een soort bestand geselecteerd dat niet wordt ondersteund.
aControleer de disc.
PROTECTED
Er kunnen auteursrechten rusten op een WMA bestand.
aEen bestand met een auteursrechtelijke beveiliging kan niet worden afgespeeld.
NO DISC
NO MAGAZINE
REGION ERROR
22
Er zit geen disc in de speler.
aDoe een disc in de discsleuf.
Er zit geen magazijn in de wisselaar.
aDoe een magazijn met CD’s in de wisselaar.
Er wordt geprobeerd een disc af te spelen met een ander regionummer dan “2” of “ALL”.
aDruk op [u] en controleer de disc.
Opmerking:
¡Het kan voorkomen dat de discnummers waarvoor een fout is opgetreden worden vergezeld van de melding “NON
PLAYABLE DISC”.
¡De meldingen en de stappen die ondernomen moeten worden bij bepaalde fouten hangen mede af van het model wisselaar. Voor details verwijzen we u naar de handleiding van de wisselaar in kwestie.
■ iPod bediening
NO iPod
NO SONGS
De iPod kabel is losgeraakt terwijl het toestel in de iPod stand of
bedieningsfunctie stond.
aSluit de iPod kabel weer aan.
Er staat geen muziek op uw iPod die kan worden weergegeven.
aDownload muziek naar uw iPod die wel kan worden weergegeven.
CQ-VD6505N
89
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C680CA
PTW0107-2037
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement