Panasonic | CQVW100N | Operating instructions | Panasonic CQVW100N Handleiding

Panasonic CQVW100N Handleiding
Model:
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
CQ-VW100N
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig
auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading/Cablaggio/Conexiones eléctricas
System-up Connector/System-Upgrade-Stecker/Connecteur de mise à niveau de système/Systeemuitbreidingsaansluiting/
Connettore di potenziamento del sistema/Conector de mejora del sistema
1 Side Brake (Parking Brake) Connection Lead
2 External Remote Control Lead
3 External Amplifier Control Power Lead
4 Reverse Lead
1
SIDE BRAKE
(Bright green) (Leuchtend grün) (Vert clair)
(Lichtgroen) (Verde chiaro) (Verde claro)
2
(Brown/black stripe) (Braun mit schwarzem Streifen) (Brun à rayures noires)
(Bruin met zwarte streep) (Marrone con riga nera) (Marrón con franja negra)
3
(Blue/white stripe) (Blau mit weißem Streifen) (Bleu à rayures blanches)
(Blauw met witte streep) (Blu con riga bianca) (Azul con franja blanca)
4
(Violet/white stripe) (Violett mit weißem Streifen)
(Violet à rayures blanches) (Paars met witte streep)
(Viola con riga bianca) (Violeta con franja blanca)
ACC
B5
A4
B6
A5
A8
B7
B8 A7
Antenna/Antenne/Antenne/Antenne/Antenna/Antena
1 Verbindungskabel für Feststellbremse (Handbremse)
2 Leitungsdraht für externe Fernbedienung
3 Stromsteuerkabel des externen Verstärkers
4 Rückwärtsgangkabel
1 Fil de connexion de frein à main (frein de stationnement)
2 Fil de la télécommande extérieure
3 Fil d’alimentation pour commande d’amplificateur
extérieur
4 Fil de marche arrière
1 Handremdraad
2 Externe afstandsbedieningsdraad
3 Externe versterker stroomstuurdraad
4 Achteruit-draad
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized
Panasonic Service Centre. Do not try fuse replacement by yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung
an eine autorisierte Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe.
Versuchen Sie nicht, den Austausch selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confiez le remplacement de fusible au centre de
service après-vente Panasonic agréé le plus proche. N’essayez pas
de remplacer le fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan uw
dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval
zelf de zekering te vervangen.
1 Cavo di collegamento del freno a mano (freno di stazionamento)
2 Cavo di telecomando esterno
3 Cavo alimentazione controllo amplificatore esterno
4 Cavo di retromarcia
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più
vicino Centro di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di
sostituire il fusibile da sé.
1 Cable de conexión del freno de mando (freno de estacionamiento)
2 Cable de control remoto externo
3 Cable de alimentación de control de amplificador externo
4 Cable de marcha atrás
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de
servicio Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de
reemplazar usted mismo el fusible.
BATTERY 15A
B4
B3
B2
B1
Speakers
B8 : Rear Left –
(Green/black stripe)
B7 : Rear Left + (Green)
B6 : Front Left –
(White/black stripe)
B5 : Front Left + (White)
B4 : Front Right –
(Gray/black stripe)
B3 : Front Right + (Gray)
B2 : Rear Right –
(Violet/black stripe)
B1 : Rear Right + (Violet)
B
A
A4 : Battery Lead (Yellow)
A5 : Motor Antenna Relay Control Lead (Blue)
A7 : Power Lead (IGN or ACC) (Red)
A8 : Ground Lead (Black)
A4 : Accudraad (Geel)
A5 : Antennemotorrelais-stuurdraad (Blauw)
A7 : Stroomdraad (IGN of ACC) (Rood)
A8 : Massadraad (Zwart)
A4 : Batteriekabel (Gelb)
A5 : Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne (Blau)
A7 : Versorgungskabel (IGN oder ACC) (Rot)
A8 : Massekabel (Schwarz)
A4 : Cavo batteria (Giallo)
A5 : Cavo di controllo relé antenna motorizzata (Blu)
A7 : Cavo di alimentazione (IGN o ACC) (Rosso)
A8 : Cavo di massa (Nero)
A4 : Fil de batterie (Jaune)
A5 : Fil de commande de relais de moteur d’antenne (Bleu)
A7 : Fil d’alimentation (IGN ou ACC) (Rouge)
A8 : Fil de masse (Noir)
A4 : Cable de la batería (Amarillo)
A5 : Cable de control del relé de la antena motorizada (Azul)
A7 : Cable de la alimentación (IGN o ACC) (Rojo)
A8 : Cable de masa (Negro)
Lautsprecher
B8 : Hinten Links –
(Grün mit schwarzem Streifen)
B7 : Hinten Links + (Grün)
B6 : Vorne Links –
(Weiß mit schwarzem Streifen)
B5 : Vorne Links + (Weiß)
B4 : Vorne Rechts –
(Grau mit schwarzem Streifen)
B3 : Vorne Rechts + (Grau)
B2 : Hinten Rechts –
(Violett mit schwarzem Streifen)
B1 : Hinten Rechts + (Violett)
Haut-parleurs
B8 : Arrière Gauche –
(Vert à rayures noires)
B7 : Arrière Gauche + (Vert)
B6 : Avant Gauche –
(Blanc à rayures noires)
B5 : Avant Gauche + (Blanc)
B4 : Avant Droit –
(Gris à rayures noires)
B3 : Avant Droit + (Gris)
B2 : Arrière Droit –
(Violet à rayures noires)
B1 : Arrière Droit + (Violet)
luidsprekers
B8 : Achter Links –
(Groen met zwarte streep)
B7 : Achter Links + (Groen)
B6 : Voor Links –
(Wit met zwarte streep)
B5 : Voor Links + (Wit)
B4 : Voor Rechts –
(Grijs met zwarte streep)
B3 : Voor Rechts + (Grijs)
B2 : Achter Rechts –
(Paars met zwarte streep)
B1 : Achter Rechts + (Paars)
Altoparlanti
B8 : Posteriore Sinistro –
(Verde con riga nera)
B7 : Posteriore Sinistro + (Verde)
B6 : Anteriore Sinistro –
(Bianco con riga nera)
B5 : Anteriore Sinistro + (Bianco)
B4 : Anteriore Destro –
(Grigio con riga nera)
B3 : Anteriore Destro + (Grigio)
B2 : Posteriore Destro –
(Viola con riga nera)
B1 : Posteriore Destro + (Viola)
Altavoces
B8 : Trasero Izquierdo –
(Verde con franja negra)
B7 : Trasero Izquierdo + (Verde)
B6 : Frontal Izquierdo –
(Blanco con franja negra)
B5 : Frontal Izquierdo + (Blanco)
B4 : Frontal Derecho –
(Gris con franja negra)
B3 : Frontal Derecho + (Gris)
B2 : Trasero Derecho –
(Violeta con franja negra)
B1 : Trasero Derecho + (Violeta)
Veiligheidsinformatie
LET OP:
Nederlands
•U
1
50
DIENT DE TER PLAATSE GELDENDE WETTEN
EN REGELINGEN IN ACHT TE NEMEN BIJ DE
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL.
• OM
HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE
SCHOKKEN OF SCHADE AAN HET PRODUCT TE
VERMINDEREN, MAG U DIT TOESTEL NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN, SPATTENDE OF
DRUIPENDE VLOEISTOFFEN, OF VOCHT.
CQ-VW100N
TV ontvanger
(CY-TUP153N, optioneel)
Achtermonitor
Nederlands
Upgrade mogelijkheden
Hoofdtoestel
CQ-VW100N
2
iPod®
Handsfreeset met autostreaming,
voorzien van Bluetooth®-technologie
(Bluetooth toestel: CY-BT200N,
optioneel)
CD-wisselaar
(CX-DP880N, optioneel)
DVD-wisselaar
(CX-DH801N, optioneel)
Expansion Module
(CY-EM100N, optioneel)
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.........................................50
Upgrade mogelijkheden ....................................51
Installatiegids .....................................................52
Elektrische aansluitingen..................................57
CQ-VW100N
51
Installatiegids
Nederlands
Voorbereiding
3
Dashboard installatie
Installatie-opening
Let op
¡U dient de ter plaatse geldende wetten en regelingen
in acht te nemen bij de installatie van het toestel.
¡Wees voorzichtig dat u uw hand of vingers niet verwondt wanneer u de bevestigingslip van de bevestigingskraag ombuigt met een schroevendraaier.
¡We raden u sterk aan handschoenen te dragen bij de
installatiewerkzaamheden om verwonding te
voorkomen.
¡Controleer of de radio werkt met de antenne en de luidsprekers voor u het toestel gaat installeren.
¡Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu
los voor u begint met de installatie (zie ook de
waarschuwing hieronder).
¡Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met
de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een
maximale hoek van 30°.
Het toestel kan in elk dashboard met een opening zoals
hier rechts afgebeeld worden geïnstalleerd. Het dashboard moet 4,5 mm – 6 mm dik zijn om het toestel te
kunnen dragen.
111.6 mm
182 mm
Voorzorgen bij de installatie
Dit product moet indien enigszins mogelijk worden
geïnstalleerd door een vakbekwame installateur.
Raadpleeg bij moeilijkheden uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum.
1. Dit systeem kan alleen worden gebruikt in een 12 V
gelijkstroom accusysteem (auto) met negatieve aarding.
0 – 30°
2. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen
zorgvuldig op (a blz. 57 - 65). Doet u dit niet, dan kan
dit toestel beschadigd raken.
3. Sluit de stroomdraad pas aan nadat alle andere
aansluitingen voltooid zijn.
Let op
¡Maak de accu-aansluitingen van een auto met een
navigatiesysteem, want hierdoor zullen alle in het
geheugen daarvan opgeslagen gegevens verloren
gaan. Wees in plaats daarvan extra voorzichtig bij de
installatie van het toestel om kortsluiting te
voorkomen.
4. U moet de accudraad (geel) verbinden met de positieve
pool (+) van de accu, of de corresponderende aansluiting van het zekeringenblok (BAT).
5. Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
6. Zet alle losse draden netjes vast nadat het toestel
geïnstalleerd is.
7. Lees de handleidingen en de installatie-instructies van
de betrokken apparatuur goed door voor u het gaat
aansluiten op dit toestel.
52
CQ-VW100N
❏ Installatiebenodigdheden
(Voor installatie)
Onderdeel
Afbeelding Hoev.
q Afwerkingsplaat
1
U moet voor gebruik (installatie) de transportbeugels
verwijderen. Gebruik schroeven met bolle kop (5 mmø
x 8 mm) voor de installatie. (a blz. 55)
Wees voorzichtig dat u de schroeven niet kwijt raakt.
<YFC054C091ZA>
w Bevestigingskraag
Transportbeugel
1
Nederlands
Nr.
❏ Verwijderen van de transportbeugel
<YFX214C437ZA>
e Ontgrendelingsplaat
4
2
<YFX994C134ZA>
r Bevestigingsbout (5 mmø)
1
<YEJV014C002N>
Schroef met bolle kop
t
(5 mmø x 8 mm)
Schroef met platte kop
y
(5 mmø x 8 mm)
Schroef met bolle kop (5 mmø x 8 mm)
2
6
<ZZBISVD6505>
❏ Voor de installatie
Let op
❏ Installatiebenodigdheden
(voor de bedrading)
Nr.
u
Onderdeel
Stroomaansluiting
(ISO stekker)
Afbeelding Hoev.
1
¡Druk niet te hard op het paneel.
¡Zorg ervoor dat u het paneel niet bekrast met uw
nagels of met andere harde voorwerpen.
¡Stoot niet tegen het voorpaneel.
a Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan
het glas dat het oppervlak van het aanraakpaneel
vormt breken of beschadigd raken.
<YAJ024C128CA>
i ISO Antenne-adapter
1
<YEAA33144>
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en hun onderdeelnummers kunnen ten
behoeve van verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
¡Af fabriek is de bevestigingskraag w op het hoofdtoestel gemonteerd.
¡Gebruik uitsluitend de meegeleverde schroeven bij de
installatie. Als u één of meer van deze schroeven kwijt
bent, dient u deze bij te bestellen.
CQ-VW100N
53
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Bevestigen en verwijderen van het Hoofdtoestel
❏ Installatieprocedures (A) (bij gebruik van bevestigingskraag w)
BELANGRIJK
Wanneer dit toestel in een dashboard wordt geïnstalleerd
moet u ervoor zorgen dat er voldoende ventilatie rond het
toestel is om oververhitting te voorkomen. Zorg ervoor
dat de ventilatie-openingen van dit toestel niet geblokkeerd raken.
Opmerking:
¡Het is mogelijk dat het interieur, de omstandigheden bij
de installatie en de combinatie met andere apparatuur
het openen en sluiten of de mogelijke standen waarin
de monitor gezet kan worden belemmert of beperkt.
5
q Steek de bevestigingskraag w in het dashboard en buig de bevestigingslipjes om met
een schroevendraaier.
q
w Bevestig de achterkant van het toestel.
Nadat u de stroomaansluiting u heeft bevestigd, kunt u de achterkant van het toestel aan
het binnenwerk van de auto vastzetten via
methode (a) of (b).
e Steek het toestel in bevestigingskraag w.
Bevestig de klemplaat van bevestigingskraag
w aan de haak.
w
Breekpunt
e
r
t
r Breng de afwerkingsplaat q aan.
t Na de installatie kunt u de negatieve (–)
accupool weer aansluiten.
Methode voor het vast zetten van de achterkant van het toestel
(a) Gebruiken van de achtersteun (optioneel)
(b) Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Brandschot van de auto
3 mmø
Rubber stootkussen
(optioneel)
Achtersteun
(optioneel, YEFG044C002)
Achtersteun
(behorend bij de auto)
Zelftappende
schroef
(5 mmø x 16 mm)
(optioneel, XTT5+16AFN)
Naar het toestel
Zeskantige moer (5 mmø)
(optioneel, YEJN99023)
Naar het toestel
54
CQ-VW100N
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
r Bevestigingsbout
(5 mmø)
❏ Verwijderingsprocedure
Gebruik de beugels die bij uw auto werden geleverd voor
de bevestiging van dit toestel. De vorm van de beugels en
de manier waarop deze bevestigd moeten worden hangen
af van de fabrikant, het type en het jaar van fabricage van
de auto. Raadpleegt u hieromtrent alstublieft uw dealer of
installateur.
q Verwijder de afwerkingsrand q.
(wanneer bevestigingskraag w niet wordt gebruikt)
Nederlands
❏ Installatieprocedures (B)
6
q
w
w Ontgrendeling.
q Steek de ontgrendelingsplaat e naar binnen tot u
een klik hoort.
Opmerking:
¡Gebruik een tang om de
uitsteeksels van de beugel
verticaal te verbuigen.
w Trek het hoofdtoestel naar buiten.
Kies geschikte schroeven aan de hand van de positie en
de vorm van de gaatjes in de beugel.
t Schroef met bolle kop
(5 mmø x 8 mm)
Opmerking:
¡Gebruik de twee schroeven met bolle kop die u
verwijderd heeft van de transportbeugels.
(a blz. 53)
e Trek het toestel met beide handen naar
buiten.
y Schroef met platte kop
(5 mmø x 8 mm)
CQ-VW100N
55
Installatiegids (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van de handremdraad
Let op
¡Voor de veiligheid dient u een professionele installateur om aansluiting hiervan te verzoeken.
Handrem
Voetrem
Handremschakelaar
7
De plaatsing van de handremschakelaar hangt af van het model auto.
Voor details omtrent de exacte locatie van de handremschakelaar in uw
auto dient u uw dealer te raadplegen.
Remlicht
Accu
+
SIDE BRAKE
Handremdraad (Lichtgroen)
Wanneer de handrem wordt aangetrokken,
wordt het toestel geaard op het chassis.
q Bevestig een aansluitclip aan het uiteinde van de
handremdraad.
Aansluitclip
(Van een auto-accessoirewinkel)
56
CQ-VW100N
Chassis van de auto
w De aansluitclip moet worden vastgezet op de
stroomdraad van de handrem.
Komt tot hier.
Handremdraad
(Lichtgroen)
—
Stroomdraad
Elektrische aansluitingen
Nederlands
Let op
¡Controleer de aansluitingen in uw auto (zie de voorzorgen hieronder) voor u het systeem gaat aansluiten.
¡Dit toestel is ontworpen voor gebruik in een auto met een 12 V gelijkstroom, negatief geaard accusysteem.
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u het bedradingsschema te volgen.
¡Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden (alleen voor non-ISO aansluitingen).
¡Sluit de stroomstekker pas aan op het toestel wanneer de volledige bedrading is aangesloten.
¡U moet eventuele blootliggende bedrading goed isoleren om kortsluiting met het chassis van de auto te
voorkomen. Bundel bedrading samen en zorg ervoor dat aansluitingen niet in aanraking kunnen komen met andere
metalen onderdelen.
¡Vergeet niet dat het geheugen van eventuele gecomputeriseerde apparatuur in uw auto, zoals een navigatiesysteem, gewist kan worden wanneer de accu wordt losgekoppeld.
¡Leid de bedrading niet langs plekken waar de temperatuur hoog op kan lopen.
8
Voorzorgen (ISO stekker)
¡De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de ISO
standaard.
¡De pen-configuratie van ISO stekkers in sommige auto’s kan
afwijken van de ISO standaard.
¡Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw auto
inderdaad voldoet aan de ISO standaard.
¡Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de
rode en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat
aangegeven.
¡Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (✽) gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking:
¡Voor andere auto’s dan die van type A en B dient u uw
garage te raadplegen.
ISO
Standard ISO
Standaard
ISO
A7: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
(Rood) (✽) (Rood)
A7
ACC
BATTERY 15A
(Geel) (✽) (Geel)
A4
A4: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
A
Car Type AA
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood)
(✽)
(Geel)
BATTERY 15A
(Geel)
(✽)
ACC
(Rood)
A4: IGN of ACC 12 V stroomvoorziening
B
Car Type BB
Autotype
A7: 12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(Rood)
(✽)
(Rood)
ACC
(Geel)
A4: Geen aansluiting
(✽)
BATTERY 15A
(Geel)
Opmerking:
¡Om schade aan het toestel te voorkomen dient u de
bedradingsschema’s hier rechts te volgen.
¡U moet alle stekkers volledig in de corresponderende
aansluitingen steken. Zet alles vast met klemmen en
plakband.
¡Alle andere installatiemethoden vereisen het gebruik
van speciale metalen bevestigingsmaterialen.
Raadpleeg een bevoegde technicus of uw dealer indien
u een andere installatiemethode wilt toepassen.
CQ-VW100N
57
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
❏ Bedradingsschema
(L)(Wit)
(R)(Rood)
(Geel)
CQ-VW100N (Achter)
Audio/Video ingangsaansluiting (AV1 IN)
Audio/Video ingangsaansluiting (AV2 IN)
9
Hierop kunt u een videorecorder, camcorder,
een navigatiesysteem van een andere fabrikant enz. aansluiten. (a blz. 63)
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering
over aan uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
(R)(Rood)
PRE OUT FRONT
(L)(Wit)
(R)(Rood)
PRE OUT REAR
(L)(Wit)
Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)
Naar een externe versterker.
(Geel)
Video ingangsaansluiting (EXT VIDEO IN)
Sluit de video uitgangsaansluiting van de uitbreidingsmodule
(CY-EM100N, optioneel) aan.
VIDEO OUT
(Geel)
Video uitgangsaansluiting (VIDEO OUT)
Hierop kunt u een achtermonitor aansluiten. (a blz. 63)
CAMERA IN
(Geel)
Camera ingangsaansluiting (CAMERA IN)
Aansluiten van een achteruitkijk-camera. (a blz. 64)
S.W OUT
(Zwart)
Subwoofer uitgangsaansluiting voorversterker (mono)
Naar een externe versterker.
EXT VIDEO IN
58
Uitgangsaansluiting voorversterker (voor)
Naar een externe versterker.
CQ-VW100N
Systeemuitbreidingsaansluiting
Naar externe apparatuur met een systemup aansluiting.
u Stroomaansluiting
Naar de stroomaansluiting van het toestel.
Nederlands
Handremdraad
(Lichtgroen)
U moet de handremdraad aansluiten voor uw en andermans veiligheid en om ongelukken te voorkomen.
Externe afstandsbedieningsdraad (Bruin met zwarte streep)
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van
Panasonic is, dient u voor aansluiting de handleiding of
de fabrikant van het product in kwestie te raadplegen.
Externe versterker stroomstuurdraad
(Blauw met witte streep)
Naar een externe versterker.
Opmerking:
¡Gebruik de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
voor het aansluiten van de TV ontvanger.
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
als de versterker bedieningsaansl van de externe versterker aan wanneer u tegelijkertijd de TV ontvanger
en een externe versterker wilt aansluiten.
Radio-antenne aansluiting (RADIO ANT IN)
i ISO Antenne-adapter
(indien nodig)
10
SIDE BRAKE
Luidsprekers
B8 : Achter Links –
B7 : Achter Links +
B6 : Voor Links –
B5 : Voor Links +
Let op
Achteruit-draad (Paars met witte streep)
Wanneer u een achteruitkijk-camera aansluit,
moet u de achteruit-draad gebruiken. (a blz. 61)
¡Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of meer
Impedantie : 4 – 8 Ω
Gebruik van luidsprekers die niet voldoen aan de
specificaties kan leiden tot brand, rookvorming of
beschadiging van de luidsprekers.
Niet van toepassing.
ACC
¡Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of
meer
¡Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
A7 (Rood)
A5 (Blauw)
A8 (Zwart)
BATTERY 15A
B5
B6
B7
A7 : Stroomdraad (IGN of ACC) (Rood)
Naar ACC stroomaansluiting, +12 V gelijkstroom.
A8 : Massadraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen
onderdeel van het chassis van de auto.
B8
A4 (Geel)
B8 (Groen met zwarte streep)
B6 (Wit met zwarte streep)
B7 (Groen)
B4 (Grijs met zwarte streep)
B5 (Wit)
B2 (Paars met zwarte streep)
B3 (Grijs)
B1 (Paars)
B4 : Voor Rechts –
B3 : Voor Rechts +
B2 : Achter Rechts –
B1 : Achter Rechts +
A5 : Antennemotorrelais-stuurdraad (Blauw)
Naar de antennemotor (Max. 100 mA).
Deze draad is niet bedoeld voor gebruik
met een gemotoriseerde antenne die door
een schakelaar bediend moet worden.
B4
B3
B2
B
B1
A
Opmerking:
¡De gemotoriseerde antenne wordt automatisch uitgetrokken wanneer de stroom voor
dit toestel wordt ingeschakeld.
A4 : Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
CQ-VW100N
59
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een DVD-wisselaar (CX-DH801N)
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
DVD-wisselaar
CX-DH801N (optioneel)
11
Aarddraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen deel van het
chassis van de auto.
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met de CX-DH801N)
Accudraad
BATTERY 5 A
(Geel) Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
Stroomdraad (Rood) (Niet gebruikt)
DIN snoer (Zwart)
ACC
DIN aansluiting
(R) (Rood)
CHANGER IN
(L) (Wit)
RCA (tulpstekker) snoer
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
Video ingangsaansluiting
(EXT VIDEO IN)
EXT VIDEO IN
(Video)
(Geel)
CQ-VW100N
(Achter)
Systeemuitbreidingsaansluiting
60
CQ-VW100N
Aansluiten van een CD-wisselaar (CX-DP880N)
Nederlands
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
CD-wisselaar
CX-DP880N (optioneel)
12
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met de CX-DP880N)
Aarddraad (Zwart)
Naar een schoon, blank metalen deel
van het chassis van de auto.
Accudraad (Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening +12 V
gelijkstroom.
DIN snoer (Zwart)
(R) (Rood)
RCA (tulpstekker)
snoer
(L) (Wit)
CHANGER IN
DIN aansluiting
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
Systeemuitbreidingsaansluiting
CQ-VW100N
(Achter)
CQ-VW100N
61
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een TV ontvanger (CY-TUP153N)
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
RCA (tulpstekker) snoer
(meegeleverd met de CY-TUP153N)
Stroomaansluiting
(meegeleverd met de CY-TUP153N)
PWR-CONT
Stroomstuurdraad
13
(Video)
(Geel)
EXT VIDEO IN
Video
ingangsaansluiting
(EXT VIDEO IN)
Systeemuitbreidingsaansluiting
(meegeleverd met de
CY-TUP153N)
TV ontvanger
CY-TUP153N (optioneel)
Aansluitclip
(Van een autoaccessoirewinkel)
Systeemuitbreidingsaansluiting
CQ-VW100N
(Achter)
u Stroomaansluiting
Externe versterker stroomstuurdraad
Opmerking:
¡Sluit zowel de stroomstuurdraad van de TV ontvanger
als de versterker bedieningsaansl van de externe versterker aan wanneer u tegelijkertijd de TV ontvanger
en een externe versterker wilt aansluiten.
62
CQ-VW100N
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Verbindingskabel
hoofdtoestel/Expansion Module
(Meegeleverd met de CY-EM100N)
(Video) (Geel)
Systeemuitbreid
ingsaansluiting
(L) (Wit)
(R)
(Rood)
VIDEO OUT
AUDIO OUT
Camcorder
Nederlands
Aansluiten van een Expansion Module (CY-EM100N)
14
CQ-VW100N
(Achter)
(R) (Rood)
(L) (Wit)
(Video) (Geel)
Expansion Module
EXT VIDEO IN
CY-EM100N (optioneel)
DVD-wisselaar
CX-DH801N (optioneel)
Video ingangsaansluiting
(EXT VIDEO IN)
(Video)
(Geel)
VIDEO OUT
RCA (tulpstekker)
snoer (optioneel)
iPod
VIDEO-CNT
(Video)
(Geel)
(L) (Wit)
CHANGER IN
(R) (Rood)
Conversiekabel voor
DVD/CD-wisselaar
(CA-CC30N, optioneel)
Directe verbindingskabel voor iPod Video
(CA-VDC300N, optioneel)
CQ-VW100N
63
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Nederlands
Aansluiten van een achtermonitor
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Let op
¡In de voorstoelen kunt u tijdens de rit alleen
naar de geluidsweergave luisteren.
15
Achtermonitor
Panasonic
VM1500
Audio rechts
Audio links
Video-ingang
Voorbeeld:
CQ-VW100N
(Achter)
(Video) (Geel)
VIDEO OUT
Video ingangsaansluiting (VIDEO
OUT)
(Video) (Geel)
RCA (tulpstekker) snoer (optioneel)
Aansluiten van een videorecorder of camcorder
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
¡Let goed op de vormen van de verschillende aansluitingen voor de gebruikte apparatuur en hoe ze aangesloten
moeten worden om verzekerd te kunnen zijn van de juiste verbindingen.
(L) (Wit)
(R) (Rood)
(Video) (Geel)
RCA (tulpstekker) snoer
(optioneel)
(L)
(Wit)
(R)
(Rood)
(Video)
(Geel)
Voorbeeld:
Video-uitgang
Audio links
Audio rechts
INTELLIGENT SYSTEM
POWER
BS G-CODE
CQ-VW100N
(Achter)
64
CQ-VW100N
Camcorder
Videorecorder
Opmerking:
¡Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Camera ingangsaansluiting (CAMERA IN) (Geel)
CAMERA IN
Achteruitkijk-camera
bedieningseenheid (optioneel)
Camera-ingang
Nederlands
Aansluiten van een achteruitkijk-camera
16
(Video)
(Geel)
Achteruitkijk-camera
(CY-RC50KN) (optioneel)
Panaso nic
CQ-VW100N (Achter)
u Stroomaansluiting
RCA (tulpstekker) snoer (optioneel)
Achteruit-draad
(Paars met witte streep)
Aansluiten van de achteruit-draad
Als u een los verkrijgbare achteruitkijk-camera aansluit, moet
u de achteruit-draad aansluiten.
Sluit de achteruit-draad (paars met witte streep) aan op de positieve (+) draad van de achteruitrijdverlichting (lamp die oplicht
wanneer de versnelling in zijn achteruit wordt gezet).
Opmerking:
¡Sluit de achteruit-draad aan nadat u de aansluiting aan het
uiteinde heeft afgeknipt.
¡Gebruik indien noodzakelijk het achteruit-verlengsnoer
(optioneel).
Achteruitrij-lamp
Aansluitclip
(Van een autoaccessoirewinkel)
Controleer de
achteruitrij-lamp.
Neem de lamp uit de fitting.
Accu
Chassis van
de auto
P
R
N
D
2
L
Versnelling
CQ-VW100N
65
Installation Instructions
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM294C124CA
PTW1207-1018
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising