Panasonic CXDH801N Operating instructions

Panasonic CXDH801N Operating instructions
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
1
2
4
5
7
8
REP
SUBTITLE
CX-DH801N
OSD
NTSC/PAL
0
3
6
SUB
8-Disc DVD Changer
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
CAR AV
CX-DH801N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
®
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Sikkerhedsinformation
Advarsel:
Dansk
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD MÅ DETTE PRODUKT IKKE
UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER
ELEKTRISK STØD OG GENERENDE INTERFERENS
BØR KUN DE MEDFØLGENDE KOMPONENTER
ANVENDES.
BØR IKKE ANVENDES ET STED HVOR
VIDEOSKÆRMEN KAN SES AF CHAUFFØREN FOR AT
UNDGÅ FAREN FOR ALVORLIG PERSONSKADE
ELLER MULIG OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE
LOVE.
1
Laserprodukt
Mærkater og deres placering
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN.
SE IKKE IND i STRÅLEN.
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
¡APPAREIL À LASER DE CLASSE
¡KLASS 1 LASER APPARAT
¡LUOKAN 1 LASERPLAITE
Advarselsmærkat
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
DEM
GEGENÜBER
LASERSTRAHL.
Forsigtig: Dette produkt betjener sig af en laser.
Anvendelse af andre kontroller eller justeringer eller fremgangsmåder
end de her specificerede kan resultere i farlig udsættelse for stråling.
Laserprodukter:
Bølgelængde: 650 nm
Laserenergi: Ingen farlig stråling udsendes med sikkerhedsbeskyttelse
på plads.
Skil ikke dette apparat ad og lad være med selv at forsøge
at ændre det.
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som betjener sig af en
laser-pickup til at hente information fra compact diskens overflade.
Laseren er godt beskyttet, således at dens stråler ikke kan trænge ud af
kabinettet.
Derfor må du aldrig forsøge at skille afspilleren ad eller ændre nogen af
dens dele, eftersom dette kan resultere i, at du udsættes for laserstråler
og farlig spænding.
394
CX-DH801N
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET–
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Indholdsfortegnelse
CX-DH801N
8-disks DVD-skifter
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
2
58
114
170
226
282
338
394
¢ Sikkerhedsinformation ............................... 394
¢ Indholdsfortegnelse ................................................................... 395
¢ Sikkerhedsinformation ............................... 396
¢ Anvend dette apparat på forsvarlig vis .................................... 398
¢ Egenskaber ................................................................................. 398
¢ Disks der kan afspilles ............................................................... 399
¢ Systemkombination.................................................................... 400
¢ Klargøring .................................................... 402
¢ Kontrollernes navne og funktioner ........................................... 404
¢ Grundlæggende om DVD-skifteren .............. 407
¢ OSD (On Screen Display (På-skærm visning)) skift og visninger..... 411
¢ DVD/VCD (Video CD) Afspilning ................... 412
¢ CD/MP3 Afspilning ..................................... 416
¢ Angående MP3 ............................................................................ 418
¢ Indstillinger ................................................. 420
¢ Fejlfinding .................................................... 426
¢ Vedligeholdelse .......................................................................... 431
¢ Tilsvarende funktioner ............................................................... 432
¢ Liste over sprogkoder ................................................................ 433
¢ Definition af termer ..................................................................... 432
¢ Installation .................................................... 436
¢ Elektriske tilslutninger ............................................................... 441
¢ Tekniske specifikationer ............................................................ 448
CX-DH801N
395
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre
apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages
i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive alvorlig tilskadekomst eller død.
Dansk
Advarsel
3
Iagttag de følgende advarsler, når dette
apparat anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterierne uden for små børns rækkevidde.
Batterier kan blive slugt, hvorfor de skal holdes væk fra små
børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn er kommet til
at sluge et batteri.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under
bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en
kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
396
CX-DH801N
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af
piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt
ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende
denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–)
batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og
personskade på grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk
sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af
batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN
RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET
ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN
OG PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til
installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter
(benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til
tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for
anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette
fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød
eller en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og
forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre
kortslutning.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en
bilvask eller i regnvejr.
❑ Sørg for at holde lågen til diskapparatet lukket for at
forhindre at snavs og støv trænger ind i apparatet og
forårsager mulige fejlfunktioner.
❑ Magasinet kan ikke indsættes når en bakke ikke er
sat i. Hvis man i denne sitaution prøver at sætte det
ind med magt, kan det medføre skade på både
apparatet og magasinet.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller
brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises
forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
❑ Undgå at blokere apparatets ventilationsåbning.
Hvis denne del blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet, hvilket kan resultere i brand eller anden skade.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med
forenden sat op til den angivne vinkel, 0°, 22,5°, 45°, 67,5°
eller 90°.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Iagttag følgende, når du håndterer batterierne
til fjernbetjeningen
Dansk
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at
man omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
4
Sikkerhedsinformation
Forsigtig
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)
● Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–)
mærkerne i batterirummet.
● Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal
anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
● Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med
de lokale regler.
● Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller
kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
Hvis batteriet lækker:
● Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt
batteri i.
● Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal
du skylle den bort med rigelig vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med
rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.
CX-DH801N
397
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt
valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi
er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed,
vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
Anvend dette apparat på forsvarlig vis Egenskaber
Af hensyn til trafiksikkerheden er dette system
ikke beregnet til at man skal se film mens man
kører.
¡Parker bilen på et sikkert sted og brug parkeringsbremsen
før du begynder at se film.
¡For din egen sikkerheds skyld bør du forvisse dig om at
håndbremsens ledninger er korrekt forbundne.
(a side 442)
❑ DVD Video / Video CD / CD (CD-DA, MP3) 8
Diskskifter
¡DVD, Video CD og CD disks kan udskiftes. Skifteren
kan også afspille en MP3.
¡En blanding af forskellige typer disks (DVD Video,
Video CD’er og Audio CD’er) er acceptabel.*
(a side 399)
❑ 5,1 kanal-system kan bygges op
Dansk
¡Dette apparat er udstyret med en optisk, digital
udgang. For at slutte en optisk, digital
surroundprocessor (ekstraudstyr) til dette apparat,
kan 5,1-kanal-systemet opbygges.
❑ Software i både NTSC og PAL format kan
5
afspilles (a side 422)
❑ Både NTSC og PAL videoformat kan
gengives
¡Der kan skiftes mellem videoformaterne NTSC og PAL
ved blot et enkelt tryk. (a side 422)
* Hvis den samme type disks ikke er arrangeret samlet, kan det
tage længere tid at skifte disks.
Hovedbetjening
Anvend fjernbetjeningen til de almindelige
betjeninger
De basale funktioner på denne DVD-skifter kan også udføres
ved hjælp af kontrolenheden og fjernbetjeningen for
kontrolenheden. Almindelige musik-CD’er (inklusive MP3
disks) kan kun betjenes ved hjælp af kontrolenheden eller
dens fjernbetjening.
Knaptildelingen for de funktioner der kan betjenes ved hjælp
af kontrolenheden varierer afhængigt af kontrolenheden. Der
henvises til “Tilsvarende funktioner” på side 432 for
yderligere detaljer.
Nogle ældre typer bil-audio apparater kan ikke understøtte
en DVD-skifter. Henvend dig venligst til den nærmeste
forhandler eller det nærmeste Panasonic servicecenter
angående skifternes kompatibilitet.
Kontrolenhed
Kontrolenheden er en tilsluttet Panasonic-bilstereoenhed
med CD/DVD-skifterkontrol. Kontrolenheden kan kun styre
denne DVD/afspillers basale funktioner. Angående ordinære
DVD-betjeninger, anbefaler vi anvendelse af den
fjernbetjening, som følger med denne DVD-skifter. De
herunder angivne funktioner kan imidlertid kun anvendes
med kontrolenheden. Nogle apparater tillader ikke “PLAY”og/eller “PAUSE”-funktionen hos denne DVD-afspiller.
• Tænd/sluk
• Valg af lydkilde
• Lydstyrke op/ned
Kontrolenhedens fjernbetjening
Nogle kontrolenheder har en fjernbetjening eller
fjernbetjeningen findes som ekstra tilbehør. Disse kan også
betjene de basale funktioner på en DVD-skifter. De
funktioner, der kan anvendes, afhænger af den type
kontrolapparat og fjernbetjening, der anvendes. Der
henvises til “Tilsvarende funktioner” på side 432 for
yderligere detaljer.
For en nærmere beskrivelse af funktionerne se også betjeningsinstruktionerne til
kontrolenheden (CQ-C9901N, CQ-VD7001N osv.).
398
CX-DH801N
Disks der kan afspilles
❒ Disktype
DVD
VCD
(Video CD)
CD
: Antal undertekstssprog
¡ 2
: Antal lydspor
¡
: Antal vinkler
Recordable
ReWritable
12 cm
Tallene angiver antallet af sprog, spor, vinkler osv.,
som er optaget på disken.
Skærmstørrelse (H:B formatforhold)
NTSC / PAL
LPCM,
MPEG1,
MPEG2,
DTS*,
Dolby
Digital
3
¡
4:3
: 4:3 standardstørrelse
¡
LB
: Letterbox (a side 422, 434)
¡ 16:9 bredformat
LPCM,
MPEG1
LPCM (CD-DA),
MP3, DTS*
Regionsnu
2
mmer ALL (ALLE)
Bemærk:
¡Angående CD-R’er og CD-RW’er se “Bemærkninger om
CDR’er/RW’er”. (a side 407)
¡Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
¡DTS virker kun med optisk udgang.*
¡Selv om du afspiller en DTS DVD eller en DTS CD, kan
analog lyd ikke reproduceres. (Kun digital lyd udsendes)
¡WMA-filer kan ikke afspilles.
¡Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
❒ Disks, der ikke er understøttes
De følgende disks kan ikke afspilles på dette produkt.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-R
¡DVD+R
¡DVD-RAM
¡DVD+RW
¡DVD-RW
¡SVCD
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (med undtagelse af MP3)
¡CD-RW (med undtagelse af MP3 og CD-DA)
¡CD-R (med undtagelse af MP3 og CD-DA)
¡SACD
¡Foto CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (undtagen CD-DA)
¡CD-TEXT (med undtagelse af lydgengivelse)
¡Divx Video disks
¡CD-EXTRA (kun lyd-afspilning er mulig)
¡DVD’er med et regionsnummer som ikke er “2” or
16:9 LB
16:9 PS
: Afspilning i letterbox format på en
skærm i standard størrelse (4:3).
: Afspilning i PAN & SCAN (pan og scan)
(a side 422, 434) format på en skærm i
standardstørrelse (4:3).
Bemærk: Størrelsen på det billede, der vises på
skærmen, afhænger af skærmindstillingen (“TV MODE”
(TV INDSTILLING) a side 422), og af skærmstørrelsen
for indholdet på disken.
❒ Information om regionstilpasning
Dette produkt er udviklet og fremstillet til at modsvare
den regionstilpasningsinformation, der er indspillet på
DVD disken. Hvis regionsnummeret på DVD disken
ikke passer til regionsnummeret på dette produkt, kan
dette apparat ikke afspille disken.
Regionsnummeret for dette produkt er “2” eller
“ALL” (ALLE).
Eksempel:
2
1 2
4 6
ALL
“ALL”
¡Afspilning af en foto-CD på dette apparat kan
Dansk
Diskstørrelse
Lydformat
2
¡
Mærke/
logo
Videoformat
(Eksempler på sådanne symboler inkluderer)
CD-R/RW
6
Anvend dette apparat på forsvarlig vis, Egenskaber, Disks der kan afspilles
DISK
❒ Symboler anvendt på omslag
ødelægge de data, der er optaget på disken.
CX-DH801N
399
Systemkombination
❑ Ekstra tilbehør (Eksempel)
Dette apparat kan forbindes med andre komponenter, som vist nedenfor. Se brugsanvisningerne til de tilsluttede komponenter for yderligere detaljer.
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
CE
SOUR
AC300
display
super
VOL
MUTE
SEL
Farve LCD-skærm: CY-VM1500EX
SOURCE
bright
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
3
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
2
1
DR COMP
POSI
SPC
DIM
Digital surroundprocessor: CY-AC300
PWR
VM1500
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver med
512 farve OEL-display:
CQ-C9901N
CS
SRC
Dansk
TILT
7
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
In-dash DVD-receiver med motordrevet 7 tommers LCD touch-skærm:
CQ-VD7001N
❑ Til brugere af CQ-VD7001N
Sådan tændes for DVD-skifterens display
I DVD-skifter-indstilling vil DVD-skifter-displayet
automatisk komme frem, hvis du foretager de følgende
indstillinger i “INPUT/OUTPUT”-menuen.
q Tryk på/berør [MENU].
w Tryk på /berør [INPUT/OUTPUT] / [SELECT] /
[INPUT SELECT].
e Vælge [CH INPUT] / Vælge [VTR]. *
r Tryk på /berør [END] for at afslutte menuen.
* Når DVD-skifterens video udgangen forbindes med VTR1
indgangen på CQ-VD7001N.
400
CX-DH801N
Ekstern effektforstærker
Ved blot at forbinde en displayskærm og denne DVDskifter med dit basis 1 DIN lydsystem får du mulighed
for ikke kun at se DVD, men også at lytte til ordinære
musik CD’er og MP3 disks.
WMA MP3 CDafspiller/Receiver
med 512 farve OELdisplay: CQ-C9901N
❑ 5,1-kanals surroundsystem
Dette apparat har en optisk digital udgang. Ved at
forbinde den digitale surround
processor (CY-AC300) (ekstra tilbehør) med dette
apparat kan du skabe et 5,1-kanals surroundsystem
således at du kan afspille DVD software på en måde, der
skaber en følelse af at “være der selv” – selv i bilen.
Centerhøjttaler:
EAB-CF2
Forhøjttaler:
CJ-DA1700
Farve LCD-skærm:
CY-VM1500EX
STAND BY (R)
ON (G)
In-dash DVDreceiver med
motordrevet 7
tommers LCD
touch-skærm:
CQ-VD7001N
8
COLOR LCD MONITOR
VM1500
Panasonic
TILT
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
SRC
Dansk
Forbind displayskærmen og 1DIN CD/receiveren
med CD/DVD-skifterkontrollen.
P·MODE
CS
CQ-VD7001U
VOL
POWER
MODE
MUTE
NAVIGATION
NAVI
MENU
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
EJECT
8-Disks
DVD-skifter:
CX-DH801N
CX-DH801
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
CE
SOUR
AC300
display
super
VOL
SEL
MUTE
SOURCE
bright
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
2
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
DR COMP
DIM
SPC
POSI
3
1
PWR
Systemkombination
❑ Basis system
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
1
2
REP
SUBTITLE
4
5
7
8
OSD
0
NTSC/PAL
3
6
SUB
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
CX-DH801
CAR AV
8-Disks DVD-skifter:
CX-DH801N
Digital surroundprocessor:
CY-AC300
Effektforst
ærker
(ekstra
tilbehør)
Surroundhøjttalere:
CJ-DA6920
Subwoofer:
CJ-HD303
CX-DH801N
401
Klargøring
Dele
Fjernbetjening
Batterimontering
1. DVD-skifter
Antal: 1
CX-DH801N
2. Diskmagasin
<VYQ3174>
Antal: 1
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
RAND
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
SCAN
REP
2
3
SUB
5
6
AUDIO
8
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
SUBTITLE
1
4
7
OSD
0
NTSC/PAL
3. Fjernbetjening
<YEFX999256A>
(Isættelse/Udskiftning af batteriet)
q Fjern batteriholderen.
Fjernbetjeningen bør være placeret på en plan overflade.
q Stik tommelfingerneglen ind i revnen og skub
samtidigt holderen i pilens retning.
w Træk holderen ud i pilens retning ved hjælp af en
skarp, spids genstand.
Antal: 1
TITLE/CHAPTER
CAR AV
Dansk
Skarp, spids genstand
4. Lithiumbatteri (CR2025)
Antal: 1
Bagside
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
9
5. Brugsvejledning
<YFM284C439ZA>
Antal: 1
6. Garantibevis, etc.
Antal: 1 sæt
7. Installationsdele (skruer, ledninger,
etc.) (a side 438)
Bemærk:
¡Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er
delnummeret, der skal bruges ved vedligeholdelse og
service.
¡Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden
forudgående varsel grundet forbedringer.
w
q
w Læg batteriet i batteriholderen.
Sæt et nyt batteri rigtigt i med dets (+) side vendende
opad som vist på illustrationen.
e Sæt batteriholderen tilbage i dens oprindelige position.
Lithiumbatteri
(CR2025: medfølger)
w
e
Batteriholder
402
CX-DH801N
Forsigtig
¡Fjern og bortskaf gamle batterier med det samme.
¡Forsøg ikke at adskille, opvarme eller kortslutte
batteriet. Kast ikke batteriet i ild eller vand.
¡Følg de lokale regler når batterierne skal bortskaffes.
¡Uhensigtsmæssig anvendelse af batteriet kan medføre
overophedning,eksplosion eller antænding hvilket kan
resultere i personskade eller brand.
Bemærk: Batteri information:
Batteitype: Panasonic lithiumbatteri (CR2025)
Batteriets varighed: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse
(ved stuetemperatur)
Det er en god ide at tjekke og foretage de følgende
indstillinger før apparatet tages i brug for første gang.
Betjeningerne varierer afhængigt af disken. Se de
instruktioner, der følger med disken, for yderligere detaljer.
TV TYPE (a side 422)
Indstillinger:
Indstil dit skærmdisplays videoformat i “TV TYPE”.
Tjek:
Kontroller om “TV TYPE” er indstillet til “PAL” (eller “NTSC”)
når der tilsluttes et PAL (eller et NTSC) skærmdisplay.
TV MODE (a side 422)
Indstillinger:
Vælg formatforholdet i “TV MODE”. Panasonics
standardformat er “WIDE”.
Tjek:
Tjek om billedet på skærmen ser naturligt ud.
PREFERENCES (a side 424)
Indstillinger:
Vælg det sprog, der skal have første prioritet ved gengivelse,
i “PREFERENCES”.
*Denne indstilling kan kun foretages hvis DVD softwaren
indeholder det valgte sprog.
Tjek:
Kontroller at apparatet viser undertekster og/eller
diskmenuen eller gengiver lyden på det sprog, du har valgt.
Dansk
Advarsel
¡Opbevar batteriet udenfor børns rækkevidde for at
undgå ulykker. Hvis et barn kommer til at sluge et
batteri, bør en læge straks opsøges.
Indstillinger og tjek
10
Klargøring
Batteri information
COMPRESSION (DR COMP: dynamiske
kompressionsomåde)
(a side 423)
Piktogrammer
I denne brugsvejledning angiver illustrationerne nedenfor
kompatible typer disks og betjeningsdele.
DVD :VCD
MP3
DVDCD
Video
Disks
CH-C
Indstillinger:
Indstil det dynamiske område for lydgengivelse i
“COMPRESSION” (KOMPRESSION) menuen.
For at forhindre, at lyden pludseligt når maksimalniveauet,
anbefaler vi, at du indstiller denne værdi til “MINIMUM”.
Tjek:
Kontroller om du hører lyden ved lav lydstyrke klart når der
afspilles en DVD med et stort dynamisk område.
DVD VCD :CD
CH-C
VCDMP3
(Video
CD)
DVD VCD CD MP3
: CD CH-C
DVD VCD CD MP3 : CH-C
CD-R/RW’er der indeholder MP3 filer
Kontroller
: Kontrolenhed eller fjernbetjening til
kontrolenheden.
: DVD-skifters fjernbetjening
CX-DH801N
403
Kontrollernes navne og funktioner
DVD-skifter, diskmagasin og bakke
❑ DVD-skifter
B
C
V
Bemærk: Rør ikke
ved denne lukker.
Dansk
HA
Blænder til
beskyttelse af
afspillermekanismen
Skub magasinet lige ind i
indstikssprækken således
at blænderen skubbes
korrekt tilbage.
11
Indstikssprække til
diskmagasin
Vinkeljusteringsskrue
Skrue til at justere monteringsvinklen.
En på højre og venstre side.
(a side 439 for yderligere detaljer.)
Nulstillingsknap
(a side 431)
Dør
Hold denne dør lukket
undtaget når et magasin
sættes i eller tages ud. Støv
kan medføre at apparatet
ikke kan betjenes korrekt.
Udskubningsknap (u)
(a side 409)
❑ Diskmagasin
Bakke
Sørg for at anvende det magasin, der fulgte med apparatet
som tilbehør (VYQ3174). Andre slags magasiner kan ikke
anvendes.
Pil der angiver
indsættelsesretning
Bakke
Læg en disk på bakken
og skub bakken helt ind
i magasinet indtil den
klikker på plads.
Bemærk: Anvend ikke 8 cm disks.
404
CX-DH801N
Fjernbetjening
❑ Generelt
Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren og begynd betjeningen. (Se bemærkningen nedenfor).
[]] [[]
¡Vælger (vandret) eller justerer en
betjening eller et punkt.
[MENU]
¡Viser menuskærmen. (a side 413)
[}]
TITLE
[]]
MENU
STOP
PAUSE
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
[0] til [9]
¡Indstiller sprogkoden. (a side 433)
[OSD]
¡Viser information om hver kilde på
skærmen. (a side 411)
¡Skifter mellem NTSC/PAL. (a side 422)
NTSC/PAL
12
TER
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
[[]
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
[{]
[ENTER]
¡Fastsætter en betjening eller et
punkt.
[ENTER]
TITLE/CHAPTER
[DISC}] [DISC{] (DISC/FOLDER)
¡Vælger en disk. (a side 410)
CAR AV
Kontrollernes navne og funktioner
SETUP
TRACK/SEARCH
EN
[SETUP]
¡Vis SETUP (opsætning) menuen.
(a side 420)
Dansk
[}] [{]
¡Vælger (lodret) eller justerer
en betjening eller et punkt.
Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningen og tilslutningerne:
¡Ret DVD-skifterens fjernbetjening mod fjernbetjeningssensoren på skærmdisplayet (hvis dets fjernbetjenings-udgang er
forbundet med DVD-skifterens fjernbetjenings-indgang) eller mod den inkluderede fjernbetjeningssensor og betjen den.
¡Hvis kontrolenheden er udstyret med en fjernbetjeningssensor og overfører fjernbetjeningskontrollens data til DVDskifteren, kan du betjene den ved at pege mod kontrolenheden.
¡Anvend aldrig begge fjernbetjeningsindgange samtidigt (den ene er mini-pin, den anden er RCA). Overholdes dette ikke,
kan det lede til fejlbetjening.
¡Der kan opstå fejlbetjening hvis fjernbetjeningens sensor er nær andet infrarødt udstyr (for eksempel: infrarøde
hovedtelefoner). I så fald bør DVD-skifterens fjernbetjeningssensor installeres på afstand af andet infrarødt udstyr.
CX-DH801N
405
Kontrollernes navne og funktioner
❑ Disks (DVD/VCD/CD/MP3)
Bemærk: Betjeningen afhænger af disken.
[s] [d] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Vender tilbage til begyndelsen.
(a side 412, 416)
¡Hurtigt frem/hurtigt tilbage
(a side 412, 416)
[MENU] (TITLE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Viser DVD menuen. (a side 413)
¡Viser titelmenuen. (a side 413)
[d] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Langsom afspilning (a side 412)
[}] [{] []] [[] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Vælger en betjening eller et punkt. (a side 413)
13
[ENTER] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Fastsætter en betjening eller et punkt.
(a side 413, 416)
[❚❚] (PAUSE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Pause (a side 412, 417)
DVD[ENTER]
VCD CD MP3
TITLE
SETUP
MENU
[REP] (REPEAT) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Gentaget afspilning
(a side 412, 417)
VCD CD MP3
[SCAN]DVD
(SCAN)
CH-C
¡Scan-afspilning (a side 417)
STOP
RAND
1
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
SCAN
2
4
5
7
8
NTSC/PAL
[0] til [9] DVD VCD CD MP3
PAUSE
RANDOM
OSD
[0] til DVD
[9] VCD CD MP3 CH-C
¡Vælger et punkt på menuen.
(a side 413)
TER
TRACK/SEARCH
DVD VCD CD MP3 CH-C
[RAND] (RANDOM)
¡Tilfældig afspilning (a side 417)
0
REP
3
ANGLE
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
[GRP] (TRACK) (TITLE/CHAPTER) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Valg af titel/kapitel (a side 413)
¡Direkte sporvalg (a side 413, 416)
¡Direkte fil/mappe valg (a side 416)
CH-C
AUDIO
RETURN
[0] til DVD
[9] VCD CD MP3 CH-C
¡Direkte sporvalg (a side 413, 416)
¡Direkte fil/mappe valg
(a side 416)
[FOLDER}] [FOLDER{] (DISC/FOLDER)
¡Mappe op/ned (a side 416)
9
CH-C
CX-DH801N
SUB
TRACK
CAR AV
DVD []]
VCD [[]
CD MP3 CH-C
[}] [{]
¡Vælger en mappe eller en fil. (a side 416)
SUBTITLEVCD CD MP3
DVD
6
¡Valg af titel/kapitel (a side 413)
406
CH-C
¡Valg af punkt (a side 416)
EN
Dansk
[■] (STOP) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Stopper afspilning. (a side 412, 417)
[B] (PLAY) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Afspilning (a side 410)
(fortsat)
[SUB] (SUBTITLE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Skifter undertekstssprog (a side 414)
[AUDIO] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Skifter lydsprog (a side 414)
[ANGLE] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Skifter vinkel (a side 414)
DVD VCD CD MP3 CH-C
[AUDIO]
¡Skifter mellem stereo og monofonisk lyd.
(a side 414)
[RET] (RETURN) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Returnerer til den foregående status.
(a side 413)
¡Viser VCD (Video CD) menuen. (a side 413)
Grundlæggende om DVD-skifteren
Angående disks
Hvordan man holder en disk
¡Rør ikke ved diskens underside.
¡Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡Lad være med at bøje disken.
¡Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal
anvendes.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡I direkte sol.
¡I nærheden af varmeapparater.
¡På steder med snavs, støv og fugt.
¡På sæder og instrumentbræt
<Rigtigt>
<Forkert>
Angående CD-R/CD-RW-disks
¡Disks med påklistrede mærkater o.lign.
Disk med påklistret
klistermærker eller tape
Mærkater lavet på en printer
Beskyttende film eller
belægning
Disktilbehør (stabilisatorer,
o.lign.)
¡Ødelagte eller deforme disks
Dårligt producerede disks
¡Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RWdisks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på
grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på
diskens overflade.
¡CD/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje
temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan
de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡Apparatet kan måske ikke afspille en CD-R/RW-disk, der
er lavet som en kombination af skrive-software, en CDoptagelse (CD-R/RW drev) og en disk hvis de ikke er
kompatible.
¡Dette apparat kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis
sessionen ikke er lukket.
¡Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som
indeholder andet end CD-DA- eller MP3-data (Video CD,
o.lign.).
¡Sørg for at overholde CD-R/RW diskenes
håndteringsinstruktioner.
Disks med revner, ridser
eller manglende dele
14
Kontrollernes navne
og funktioner
¡Specialdisks med en form som ikke er rund
Grundlæggende om DVD-skifteren
Anvend ikke disks, der passer med beskrivelserne
nedenfor. Anvendelse af den slags disks kan ødelægge
diskene eller forårsage at apparatet ikke fungerer korrekt.
Dansk
Rengøring af disks
Anvend en tør, blød klud til at tørre fra midten og ud mod
randen af disken.
Påklæb ikke nogen mærkater eller papirlapper på diskene.
Skriv ikke på disketiketten med en tusch eller en kuglepen.
Mærkatside
Disks med ru kant
Fjern grattet før anvendelse.
CX-DH801N
407
Grundlæggende om DVD-skifteren
(fortsat)
Isættelse og udtagning af en disk
Forsigtig: Sæt diskbakkerne i magasinet indtil der lyder et klik. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre at
diskene blokerer for hinanden i DVD-skifteren eller at DVD-skifteren ikke fungerer som den skal.
❑ Isættelse af en disk
Magasin
Bakke
Dansk
q Placer diskmagasinet med retningspilen vendende opad
og træk bakkerne helt ud fra magasinet, en efter en.
w Læg en disk i bakken.
e Skub bakken lige ind i magasinet indtil den klikker på
plads (Se “Forsigtig” ovenfor).
15
Bemærk:
¡Læg ikke mere end en disk på en hver enkelt bakke for at
beskytte apparatet mod problemer.
¡Isæt diskene således at den samme type disks, så vidt det
er muligt, følger efter hinanden. Hvis den samme type
disks ikke er arrangeret samlet, kan det tage længere tid at
skifte disks.
¡Sørg for at anvende det magasin, der fulgte med apparatet
som tilbehør (VYQ3174). Andre slags magasiner kan
ikke anvendes.
¡Anvend aldrig beskyttelsesfilm eller stabilisatorer, der fås i
handlen, som disktilbehør. Det kan skabe problemer.
¡Anvend ikke disks med en uregelmæssig form.
Overholdes dette ikke, kan der forekomme fejlagtig
funktion.
❑ Udtagelse af en disk
Træk bakkerne ud fra magasinet til stoppunktet og tag med
hånden en compact disk fra hver af dem.
Pas på ikke at tabe disken på jorden mens den tages ud.
Bemærk: Vær forsigtig med håndteringen af magasinet.
Diskene kan løsne sig og falde ud hvis magasinet placeres
med dets disk-isættelsesåbning vendende nedad.
408
CX-DH801N
q
Retningspil for
indsættelse af magasinet
Disk med etiketsiden
w
e
Bemærk: DVD-skifterens diskbakker kan nemt
tages ud af magasinet. Kontroller venligst, at
bakkerne ikke glider ud af magasinet, når en disk
sættes i.
Hvis en af bakkerne glider ud og fjernes, skal du
sætte diskbakken forsigtigt ind i magasinet,
indtil et klik registreres.
Isættelse og udtagelse af magasinet
Bemærk: Vent venligst i 10 sekunder eller mere, efter tilslutning af batteriledningen inden du sætter diskmagasinet i.
Forsømmelse af dette kan resultere i en fejlagtig disk-isætning.
❑Isættelse af magasinet
q Skub døren til højre, indtil der lyder et klik og den er helt åben.
q
Bemærk:
• Følg pilen på magasinet for isætttelsesretningen når magasinet skal
sættes ind.
• Sørg for at alle diskbakker er lagt på plads før magasinet sættes ind.
Dansk
w Bekræft, ved at se på apparatet, magasinets isættelsesretning og
skub forsigtigt magasinet lige ind indtil du hører et klik.
16
w
e Luk døren helt i indtil du hører et klik.
Forsigtig:
• Sørg for at holde diskenhedens dør lukket for at forebygge, at der
trænger snavs og støv ind i apparatet, hvilket kan forårsage betjeningsproblemer.
• Magasinet kan ikke isættes hvis der ikke er lagt en bakke i. Hvis
man alligevel med magt prøver at sætte det ind, kan apparatet og
magasinet blive ødelagt.
❑Udtagelse af magasinet
q Åbn døren.
w Tryk på udskubningsknappen (eject) (u).
Magasinet skubbes automatisk ud.
q
w
Udskubningskna
p (eject) (u)
e Træk magasinet lige ud i pilens rækning indtil det kommer ud af
apparatet.
r Luk døren.
e
Grundlæggende om DVD-skifteren
e
r
CX-DH801N
409
Grundlæggende om DVD-skifter
(fortsat)
CD/DVD-skifter indstilling
Eksempel: CY-VM1500EX skærm
Eksempel: EUR7641010 (ekstraudstyr)
Fjernbetjening til kontrolenhed
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
[POWER]
POWER
SOURCE MENU
[SRC]
(POWER)
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
Eksempel: CQ-C9901N kontrolenhed
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
[VOL }]
[VOL {]
(Lydstyrke)
TUNE
#
TITLE
NUMBER
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
SRC
CS
STOP
PAUSE
PLAY
CAR AUDIO
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
Dansk
SUBTITLE
[VOLUME]
[}] [{]
(DISC)
[}] [{] (DISC)
[SRC] (PWR: Strøm)
SUB
[5] (PLAY)
[}] [{]
(DISC/FOLDER)
17
STRØM
Valg af disks
Drej bilens tændingsnøgle til ACC eller ON indstillingen og
tryk derefter på kontrolenhedens power-knap for at tænde
for kontrolenheden og DVD-skifteren.
Tryk også på [POWER] for at tænde for skærmdisplayet når
du vil se DVD.
Angående oplysninger om tænd/sluk henvises til
brugsvejledningen for hvert enkelt apparat.
Bemærk: Fjernbetjeningen til DVD-skifteren har ikke nogen
power-knap. Anvend power-knappen på
kontrolenheden eller fjernbetjeningen til
kontrolenheden i stedet for.
CD/DVD-skifter indstilling
(kildevalg)
Tryk på [SRC] (kilde)/[MODE] for at skifte til CD/DVD-skifter
indstillingen og afspilningen starter.
(Eksempel: CQ-C9901N, CQ-VD7001N osv.)
Bemærk: Hvis du ikke har skiftet til CD/DVD-skifter
indstillingen, kan du ikke lytte til lyden fra DVDskifteren når du trykker på [5](PLAY) knappen
på DVD-skifterens fjernbetjening.
(Eksempel: CQ-C9901N, CQ-VD7001N osv.)
[}] eller [8]: Næste disk
[{] eller [0]: Foregående disk
[DISC }] : Næste disk
[DISC {] : Foregående disk
Lydstyrke
Drej på kontrolenhedens lydstyrkeknap eller tryk på
lydstyrkeknapperne.
(Eksempel: CQ-C9901N, CQ-VD7001N osv.)
[}] (Volume): Op
Ned
Op eller [{] (Volume): Ned
Afspilning
DVD VCD CD MP3
CH-C
Tryk på [5] (PLAY) for at starte afspilningen eller genoptage
afspilningen fra pause eller stop.
Bemærk:
¡Da afspilningen ikke starter automatisk når DVD-skifteren
anvendes uden hovedenheden, skal der trykkes på
[5](PLAY) for at starte afspilningen.
¡Nogle kontrolenheder har ikke “Afspilning”-funktionen.
For en nærmere beskrivelse af funktionerne se også betjeningsinstruktionerne til
kontrolenheden (CQ-C9901N, CQ-VD7001N osv.).
410
CX-DH801N
OSD (On Screen Display (På-skærm visning)) skift og visninger
Dette apparat har 9 typer OSD. De følgende betjeninger gør det muligt at skifte mellem de
forskellige OSD.
❑ DVD/VCD (Video CD)
❑ CD/MP3
Forbud
Indgang er ikke mulig fordi et lydspor, et understekstssprog
eller et vinkeltal som ikke er indspillet på disken er blevet
valgt eller fordi brugeren har forsøgt at udføre en betjening
som ikke understøttes af apparatet.
¡Listen over fil/mappe og afspilningstiden vises.
(MP3) (kan ikke slukke)
Dansk
¡Afspilningstid vises. (CD) (kan ikke slukke)
18
• Visning af samlet tid
(VCD) (standard)
• Visning af forløbet tid
for titlen (DVD)
(standard)
Tryk på [OSD].
Tryk på [OSD].
• Visning af sportiden
(VCD)
• Visning af forløbet tid
for kapitlet (DVD)
Tryk på [OSD].
• Intet OSD (On Screen
Display) vises (VCD)
On-screen displayet (OSD) er
kun til rådighed, når
afspilningskontrol (PBC) er
deaktiveret (“OFF”). (VCD)
• Intet OSD (On Screen
Display) vises under
afspilning (DVD)
Tryk på [OSD].
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
[OSD]
(On Screen Display
(på-skærm visning))
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
Bemærk: Visningen af indholdet og stedet hvor det vises kan være delvis forskellig afhængig af indstillingen. Se beskrivelsen
af hver indstilling for detaljer.
CX-DH801N
Grundlæggende om DVD-skifteren, OSD (On Screen Display (På-skærm visning)) skift og visninger
¡ID3-tag (hvis tilgengængeligt) vises
under afspilning.
411
DVD/VCD (Video CD) Afspilning
Grundlæggende betjening
DVD /VCD indstillingsdisplay
Titelnummer,
kapitelnummer,
afspilningstid,
disknummer og så
videre.
Bemærk: Se også “Grundlæggende om DVD-skifter”.
(a side 407)
[MENU] (TITLE)
TITLE
SETUP
MENU
Dansk
[OSD]
Viser information
om hver kilde på
skærmen.
(a side 411)
EN
[3] (STOP)
[y] (PAUSE)
[s] [d]
[5] (PLAY)
TER
TRACK/SEARCH
*Se næste side for
et detaljeret
display.
(Eksempel på kontrolenheds LCD-display: Efter 2005 (eks.
CQ-C9901/C9701N) type 1 DIN receiver)
Kapitelnummer Afspilningstid
Disknummer
[]] [[] [}] [{]
(Vælg)
[ENTER]
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
[REP] (REPEAT)
[0] til [9]
(Titel/kapitelnummer)
TITLE/CHAPTER
CAR AV
[RET] (RETURN)
[GRP]
(TITLE/CHAPTER)
19
Tilbage til begyndelsen
Pause
DVD VCD CD MP3
Tryk på [y] (PAUSE).
Tryk på [5] (PLAY) igen for at genoptage afspilningen.
CH-C
[d]: næste spor/kapitel
[s]: begyndelsen af det aktuelle spor/kapitel
Foregående spor/kapitel (Tryk to gange.)
Bemærk: Når der afspilles en DVD, kan det forekomme at
det ikke er muligt at returnere til starten af et kapitel, der
strækker sig over 2 titler. (a side 435)
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
DVD VCD CD MP3
CH-C
Tryk og hold inde
[d]: Hurtigt frem
[s]: Hurtigt tilbage
Slip for at genoptage afspilningen.
Hastigheden øges gradvist, hvis knappen holdes nede.
Stop
DVD VCD CD MP3
DVD VCD CD MP3
CH-C
Bemærk: Nogle kontrolenheder har ikke “Pause”funktionen.
Langsom afspilning
DVD VCD CD MP3
Tryk og hold [d] nede i pausen.
For at genoptage normal afspilning, tryk på [5] (PLAY).
For at holde pause, tryk på [y] (PAUSE) igen.
Bemærk: Langsom afspilning i baglæns rækkefølge er ikke
mulig.
Gentaget afspilning
DVD VCD CD MP3
Tryk på [REP] (REPEAT) for at gentage det aktuelle
kapitel/spor.
Tryk på [REP] (REPEAT) igen for at annullere.
CH-C
Tryk på [3] (STOP).
Tryk på [5] (PLAY) igen, og afspilningen bliver genoptaget
fra det punkt hvor [3] (STOP) blev trykket ned. (Fortsat
afspilningsfunktion)
For at annullere fortsat afspilning, skal man holde [3]
(STOP) inde i mere end 2 sekunder i stopindstilling.
Tryk og hold [REP] (REPEAT) nede i mere end 2 sekunder
for at gentage den aktuelle titel/disk.
Tryk og hold [REP] (REPEAT) igen for at annullere.
Ramme-til-ramme afspilning
DVD VCD CD MP3
CH-C
Tryk på [y] (PAUSE) for at gå til den næste ramme i pausen.
Tryk på [5] (PLAY) for at genoptage normal afspilning.
412
CX-DH801N
CH-C
CH-C
¡Betjeningerne varierer afhængigt af disken. Se de instruktioner, der følger med disken, for yderligere detaljer.
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C angiver
CH-C
¡Piktogrammerne DVD VCD
og
de typer disks, der er kompatible.
Valg af kapitel/titel
DVD indstillingsdisplay
VCD (Video CD) indstillingsdisplay
(Visning af titeltid)
(On-screen displayet (OSD) er kun til rådighed, når
afspilningskontrol (PBC) er deaktiveret (“OFF”).)
(Visning af den totale tid)
Disknr./Disktype
Spilletid
(Visning af kapiteltid)
OSD
Disknr./Disktype
Spilletid
OSD
(Visning af sportid)
Disknr./Disktype
Spilletid
Disknr./Disktype
Spilletid
(Under anvendelse)
Kapitelnummeret er revideret.
Titelnummeret er revideret.
Dansk
(Under anvendelse)
Spornummeret er revideret.
Afspilningstiden er revideret.
20
DVD VCD CD MP3
CH-C
Valg af indhold, lyd, undertekst, osv.
q Tryk på [MENU] (TITLE ) under DVD afspilning.
(For VCD (Video CD) menuen, tryk på [RET] (RETURN)
under afspilning.)
w Tryk på []], [[], [}] eller [{] for at vælge den
foretrukne menu.
For VCD (Video CD) med afspilningskontrol (a side
425, 434), tryk på [0] til [9] på fjernbetjeningen.
e Tryk på [ENTER].
For at returnere til den foregående status, tryk på [RET]
(RETURN).
Titelmenu
DVD VCD CD MP3
DVD VCD
Direkte sporvalg
Bemærk:
¡Hvis der ikke foretages nogen betjening i 10 sekunder,
efter at der er trykket på [GRP] (TITLE/CHAPTER), vil
displayet gå tilbage til den almindelige funktion.
¡Hvis titel/kapitelnummeret er indtastet, men der ikke
udføres nogen betjening i 10 sekunder, vender skærmen
tilbage til den ordinære indstilling.
¡Direkte sporvalg er kun muligt, når PBC er deaktiveret
(“OFF”).
CH-C
DVD VCD CD MP3
Påbegyndelse af afspilningen fra en specifik titel/kapitel.
q Tryk på [GRP] (TITLE/CHAPTER) for at vælge
indgangsindstillingen. Indstillingen skifter hver gang
[]]/[[] trykkes ned.
w Tryk på [0] til [9] for at indtaste den ønskede
titel/kapitelnummer.
e Tryk på [ENTER]. Afspilningen påbegyndes.
CH-C
q Tryk på [GRP] under afspilning.
w Tryk på [0] til [9] (spornummer) for at vælge et spor.
e Tryk på [ENTER].
Ordinær indstilling
Valg af titlen for at starte afspilningen.
q Tryk og hold [MENU] (TITLE ) nede i mere end
2 sekunder under afspilning.
w Tryk på []], [[], [}] eller [{] tfor at vælge den
ønskede titel.
e Tryk på [ENTER].
For at returnere til den foregående status, tryk på [RET]
(RETURN).
Valg af titel/kapitel
CD MP3
[GRP]
[ENTER]
Kapitelnummer-indtastning
[]]/[[]
Titelnummer-indtastning
CH-C
Kapitelvalg
DVD/VCD (Video CD) Afspilning
DVD menu/VCD (Video CD) menu
lyser gult
Titelvalg
lyser gult
CX-DH801N
413
DVD/VCD (Video CD) Afspilning
(fortsat)
Nyttige funktioner
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
[SUB] (SUBTITLE)
[AUDIO]
[ANGLE]
Dansk
CAR AV
21
Udskiftning af undertekstsprog
DVD VCD CD MP3
CH-C
Udskiftning af vinkel
DVD VCD CD MP3
Tryk på [ANGLE] under afspilning.
Tryk på [SUB] (SUBTITLE) under afspilning.
Det er muligt at ændre undertekstsproget under afspilning
hvis flere sprog er optaget på disken.
På DVD’er, som indeholder scener der er blevet indspillet
samtidigt fra forskellige vinkler, kan den samme scene ses
fra hver af disse forskellige vinkler under afspilning.
Aktuelle vinkel
Sprog
Samlet antal sprog
Samlet vinkelantal
Aktuelle sprognummer
Bemærk: Der kan være en kort forsinkelse før
underteksterne vises.
DVD VCD
Stereo og mono
Udskiftning af lydsprog
Tryk på [AUDIO]
DVD VCD CD MP3
Tryk på [AUDIO] under afspilning.
Det er muligt at ændre lydsproget under afspilning hvis
flere lydsprog er optaget på disken.
CH-C
CH-C
Det er muligt at skifte lyden mellem stereolyd og
monofonisk lyd. (L (V) eller R(H)).
STEREO
: stereolyd
MONO LEFT : lyden fra den venstre kanal udsendes både
Lydformat
gennem den venstre og højre højttaler.
Lydnavn
Samlet antal lyd
Aktuelle lydnummer
414
CD MP3
CX-DH801N
MONO RIGHT : lyden fra den højre kanal udsendes både
gennem den venstre og højre højttaler.
Bemærk:
¡Hvis der ikke udføres nogen betjening i 2 sekunder,
vender skærmen tilbage til den ordinære indstilling.
¡Sproget på DVD-indtillingerne bliver prioriteret når der
tændes for strømmen eller en disk sættes i.
(a side 424)
¡Antallet af sprog afhænger af disken. Nogle disks har kun
et sprog eller har slet ikke noget sprog overhovedet.
CH-C
¡Betjeningerne varierer afhængigt af disken. Se de instruktioner, der følger med disken, for yderligere detaljer.
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C angiver
CH-C
¡Piktogrammerne DVD VCD
og
de typer disks, der er kompatible.
q Drej lydstyrke tilbage til det forrige niveau (sænk lydstyrken).
w Tryk på [SETUP].
e Tryk på [}] eller [{] for at vælge AUDIO SETUP .
r Tryk på [}], [{], []] eller [[] for at vælge COMPRESSION a
[ENTER].
t Tryk på []] eller [[] for at vælge MINIMUM .a [ENTER]
y Genindstil lydstyrkeniveauet.
(a side 423)
OFF
STANDARD MINIMUM
Samtaleniveau
Dansk
Forsigtig: Lyden på DVD
audio/video dækker et stort
dynamisk område på mere
end 100dB. Derfor kan den
gengivne lydstyrke på nogle
DVD-disks være temmelig
lav. Når du i dette tilfælde
øger lydstyrken, kan lyden
pludselig nå topniveauet og
dette kan føre til en
traffikulykke. For at undgå en
sådan ulykke kan du anvende
DR COMP (Dynamic Range
Compression) funktionen.
Denne funktion kan indstilles
ved hjælp af
fremgangsmåde.
DR COMP (dynamiske kompressionsomåde)
22
DVD/VCD (Video CD) Afspilning
Om DVD Video
Wide Dynamic
Range
CX-DH801N
415
CD/MP3 Afspilning
(Eksempel på skærmdisplay: MP3 navigationsdisplay)
(Eksempel på skærmdisplay: CD afspilning)
Disktype (CDDA: Almindelig musik-CD)
Spilletid
Fil/mappe-numre
Mappenavn
(Eksempel på kontrolenheds LCD-display: Efter 2005 (eks.
CQ-C9901/C9701N) type 1 DIN receiver)
Spilletid
Dansk
Spor/filnr.
Bemærk:
¡ Det er ikke muligt at vise hele træer og en filliste i en
mappe.
¡Det er ikke muligt at betjene navigationsindstillingen
under afspilning.
¡Fil/Mappe-numre anvendes, når direkte valg af fil er
aktiveret.
Disktype
23
Tilbage til begyndelsen
DVD VCD CD MP3
CH-C
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
DVD VCD CD MP3
Direkte spor/fil/mappe valg
DVD VCD CD MP3
[d]: næste spor/fil
[s]: begyndelsen af den aktuelle spor/fil
Foregående spor/fil (Tryk to gange.)
CH-C
DVD VCD CD
Valg af fil/mappe
CH-C
q Tryk på [GRP] under afspilning.
w Tryk på [0] til [9] (spor/fil/mappenummer) for at vælge
et spor/en fil/en mappe.
e Tryk på [ENTER].
VCD CD
MappeDVD
op/ned
MP3
CH-C
Tryk og hold [DISC/FOLDER }] nede i mere end 2 sekunder:
Næste mappe
Tryk og hold [DISC/FOLDER {] nede i mere end 2 sekunder:
Foregående mappe
Tryk og hold inde
[d]: Hurtigt frem
[s]: Hurtigt tilbage
Slip for at genoptage afspilning.
Bemærk: Det kan tage lang tid at flytte mellem mapperne.
MP3
CH-C
q Tryk på []], [{], [}], [[] for at vælge
afspilningsstop.
w Tryk på [ENTER].
416
Filnavn
CX-DH801N
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C angiver
CH-C
¡Piktogrammerne DVD VCD
og
de typer disks, der er kompatible.
¡Med nogle funktioner kan DVD-skifterens operationer adskille sig fra kontrolenhedens (Eksempel:
CQ-C99001N, CQ-VD7001N etc.)
(Eksempel på skærmdisplay: MP3 afspilning med ID3 .tag)
Spilletid
Kunstnernavn
Albumnavn
Disktype
(MP3: En disk
optaget med MP3)
(Eksempel på kontrolenheds LCD-display: Inden 2004 (eks.
CQ-RD243N, CQ-C3300N etc.) type 1 DIN CD/kassette-receiver)
Spilletid
STOP
TER
[DISC/FOLDER }]
[DISC/FOLDER {]
[0] til [9]
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUBTITLE
4
5
7
8
OSD
NTSC/PAL
[OSD]
Viser information
om hver kilde på
skærmen.
(a side 411)
MENU
PAUSE
0
6
SUB
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
CAR AV
[GRP] (TRACK)
Dansk
Disknr.
[RAND] (RANDOM)
[SCAN]
[REP] (REPEAT)
TITLE
SETUP
TRACK/SEARCH
EN
Disktitel
[3] (STOP)
[y] (PAUSE)
[s] [d]
[5] (PLAY)
[] ] [[ ]
(Mappe/fil)
[}] [{]
(Mappe/fil)
[ENTER]
Spornr.
24
CD MP3
Tilfældig afspilning
CH-C
Tryk på [3] (STOP).
Tryk på [5] (PLAY) igen, og afspilningen bliver genoptaget
fra det punkt hvor [3] (STOP) blev trykket ned. (Fortsat
afspilningsfunktion)
For at annullere fortsat afspilning, skal man holde
[3] (STOP) inde i mere end 2 sekunder i stopindstilling.
DVD VCD
Pause
CD MP3
CH-C
Tryk på [y] (PAUSE).
For at genoptage afspilningen, [5] (PLAY) eller [y]
(PAUSE) igen.
Bemærk: Nogle kontrolenheder har ikke “Pause”
funktionen.
DVD VCD
Gentaget afspilning
CD MP3
DVDspor:
VCD CD MP3 CH-C
¡Alle
Tryk på [RAND] (RANDOM).
Tryk på [RAND] (RANDOM) igen for at annullere.
DVD VCD
CD MP3 CH-C
¡Alle filer i den aktuelle
mappa:
Tryk på [RAND] (RANDOM).
Tryk på [RAND] (RANDOM) igen for at annullere.
DVD VCD
Scan-afspilning
CD MP3
CH-C
Tryk på [SCAN] for at skanne alle sporene i den aktuelle
CD-DA disk.
Tryk på [SCAN] igen for at annullere.
CH-C
¡Aktuelle spor/fil:
Tryk på [REP] (REPEAT).
Tryk på [REP] (REPEAT) igen for at annullere.
¡Aktuelle disk/mappe:
Tryk og hold [REP] (REPEAT) nede i mere end 2 sekunder.
Tryk på [REP] (REPEAT) igen for at annullere.
CX-DH801N
CD/MP3 Afspilning
DVD VCD
Stop
417
Angående MP3
Hvad er MP3?
MP3 (MPEG Audio-Layer-3) er kompressionsformat for digitallyd. MP3 er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts
Group). Ved at anvende dette kompressionsformat, kan du indspille hvad der svarer til indholdet af omkring 10 musik CDer
på en single CD media (Dette tal bygger på data indspillet på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastlagt rate på 128 kbps
og en samplingsfrekvens på 44,1 kHz).
Bemærk:
¡MP3-kodnings- og skrive-software følger ikke med dette apparat.
¡CD skrive-software følger ikke med dette apparat.
Dansk
Ting, man bør huske på, når man laver MP3-filer
25
¡En høj bithastighed og en høj samplingfrekvens
anbefales, hvis du ønsker lyd af høj kvalitet.
¡VBR (Variabel bithastighed) understøttes ikke fordi
afspilningstiden ikke vises rigtigt og lyden kan springe.
¡Samplingsfrekvensen 16 kHz på MPEG-1 bliver ikke
gengivet.
¡Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af
kodningsomstændighederne.For yderligere detaljer
henviser vi til brugsvejledningen for din
kodningssoftware og skrivesoftware.
¡Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps or
more” og “fixed”.
Forsigtig: Tildel aldrig “.mp3”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af MP3 -format.Dette kan ikke bare
frembringe støj fra højttaleren, men også føre til høreskader.
Displayinformation
Viste punkter
MP3
¡Mappenavn
¡Filnavn
MP3 (ID3 tag)
¡Album
¡Titel og kunstner
Tegn, der kan vises
¡Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 9 tegn.
¡Visbar længde på ID3 tag data: indenfor 20 characters
¡Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem.Vi henviser til anvisningerne for
skrivesoftware angående detaljer.
¡Apparatet genkender kun ASCII-tegn sæt. Kinesiske tegn, franske og spanske bogstaver med accent bliver omdannet til
en asterisk.
¡Specielle tegn kan ikke vises.
¡Det er ikke sikkert, at karaktererne vises på korrekt vis, afhængigt af diskene.
ASCII-tegnsæt
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenst[ende symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ
_`{|}~
Specielle tegn (eksempel)
À Á Â Ã Å à á â ã å
Ä ä
Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö
Ù Ú Û Ü ù ú û ü
Bemærk:
¡Med en del software, i hvilken filer af MP3-format er kodet, er det ikke sikkert, at tegninformationen vil blive korrekt vist.
¡Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive ændret til en asterisk.
¡Det anbefales, at længden på filnavnet er mindre end 8 (eksklusive filnavntilføjelsen).
418
CX-DH801N
¡Med nogle funktioner kan DVD-skifterens operationer adskille sig fra kontrolenhedens (Eksempel: CQC99001N, CQ-VD7001N etc.)
Optagelse af MP3-filer på CD-media
¡Filnavnstilføjelsen “.mp3” bør gives til hver fil.
¡Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales
anvendelsen af Disc-at-Once.
¡Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware
understøttes ikke.
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Joliet, Romeo
Bemærk: Apple Externsions til ISO 9660, Apple HFS, UDF
1,50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.
Dansk
I følge standarden kan “á”, “ç” osv. anvendes. Dette
apparat viser imidlertid ikke disse bogstaver.
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡Maks. antal filer: 999
¡Maks. antal filer i en mappe: 255
¡Maks. dybde af træer: 8
¡Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet.)
1
2
Bemærk:
¡Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset
tilstedeværelsen eller fraværet af MP3-filer.
¡Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på
andre MP3-afspillere, selv hvis den samme disk
anvendes.
¡“ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
26
Rodmappe
Root
Folder
(Root
Directory)
(Rodkatalog)
Valg
af mappe
Folder
Selection
I rækkefølgen
In the order
q
1
3
Rod
Root
Træ
Tree 11
6
Valg
fil
FileafSelection
I rækkefølgen
In the order
e
5
6
~
w
4
~
q
r
Træ
Tree 22
r
Træ
Tree3 3
Ophavsret
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten,
undtagen til personlig brug.
Et fil/mappe-nummer i ovenstående illustration svarer ikke
til det i direkte valg af fil/mappe.
Ingen garanti
Angående MP3
¡Det anbefales, at du mininerer risikoen for at lave en
disk, som indeholder både CD-DA-filer og MP3-filer.
¡Hvis der er CD-DA-filer og MP3-filer på den samme
disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive
afspillet i den planlagte rækkefølge. Nogle melodier
vil måske slet ikke blive afspillet. Undlad at optage
CD-DA-filer og MP3-filer på den samme disk. Hvis
dette ignoreres, kan det medføre, at en af disse to
typer ikke kan afspilles.
¡Optag ikke andre filer end MP3-filer og optag ikke
unødvendige mapper på en disk.
¡Navnet på en MP3-fil bør tilføjes efter reglerne som vist i
nedenstående beskrivelse og også være i
overensstemmelse med hvert filsystem.
¡Der kan være problemer med afspilning af MP3-filer eller
visning af information om MP3-filer, som er optaget
med en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores
undersøgelser fra december 2004. Den har ingen garanti
angående evnen til reproduktion eller visning af MP3.
CX-DH801N
419
Indstillinger: Oversigt over opstillingsmenu
Træ 1
GENERAL
SETUP
(Generelt
klargøring)
Dansk
AUDIO
SETUP
(Lyd
klargøring)
Træ 2
Beskrivelse
TV TYPE
Vælg en tv-type.
(Fjernsynstype)
TV MODE
Vælg en skærmstørrelse.
(Fjernsynsfunktion)
COMPRESSION
(DR COMP)
(Kompression)
Kompressionsniveauets dynamiske
område
OUTPUT LEVEL
Lydudgangsniveau
(Udgangsniveau)
27
AUDIO
(Lyd)
PREFERENCES
Lydsprog
SUBTITLE
(Undertekst)
Undertekstssprog, undertekster ON/OFF
DISC MENU
(Diskmenu)
Sprog på diskmenu
(Præferencer)
PBC
420
Afspilningskontrol til/fra
CX-DH801N
Træ 3
Beskrivelse
side
MULTI. SYSTEM
NTSC
PAL
PAN & SCAN
LETTER BOX
WIDE
Automatisk detektion
NTSC standard
PAL standard
Pan & scan-størrelses skærm
Letter Box-størrelses skærm
Bredformatsskærm
422
422
422
422
422
422
MINIMUM
STANDARD
OFF
MAX
MID
MIN
Minimum kompressionsniveau
Standard kompressionsniveau
Kompression fra
Maksimal lydudgangsniveau
Minimum lydudgangsniveau
Medium lydudgangsniveau
423
423
423
423
423
423
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
OFF
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
ON
OFF
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Lydsprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekstssprog
Undertekster fra
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Sprog på diskmenu
Afspilningskontrol til
Afspilningskontrol fra
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
Indstillinger: Opstilling
TITLE
SETUP
MENU
TER
TRACK/SEARCH
EN
[SETUP]
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
9
ANGLE
TRACK
RETURN
OSD
0
GRP
RET
SUBTITLE
NTSC/PAL
TITLE/CHAPTER
[}] [{] []] [[]
[ENTER]
(Valg/indstilling)
[RET] (RETURN)
❏ MENU indstilling
Dansk
CAR AV
q Menuopstillingsskærm.
28
w Valg (eller indstilling).
[}]
[{]
Tryk på [}], [{], []] eller [[] for at
vælge en post.
[]] [[]
e Fastsættelse.
Tryk på [ENTER].
Indstillinger: Oversigt over opstillingsmenu, Opstilling
Tryk på [SETUP].
Bemærk:
¡Vælg RETURN og [ENTER] for at gå tilbage til den
foregående menu.
¡For at afslutte opsætningen, trykkes på [RET].
CX-DH801N
421
Indstillinger: GENERAL
GENERAL
AUDIO
PREFERENCE
TV TYPE (TV standardformat opstilling)
MULTI. SYSTEM
PAN & SCAN
(Automatsik valg af et TV standardformat)
Dansk
Apparatet transmitterer det samme TV standard
formatterede signal som det afspillede video software.
(a side 399, 434)
29
TV MODE (Opstilling af skærmformat)
Tryk og hold [OSD] (NTSC/PAL) inde i mere end 6 sekunder
for at skifte mellem NTSC og PAL.
Tryk på og hold [OSD] (NTSC/PAL) inde i mere end
6 sekunder to gange, når den aktuelle indstilling er “NTSC”.
(Når NTSC-formateret software er under afspilning)
(Opstilling af Pan & Scan skærmformat)
Skærmformatet indstilles til Pan & Scan.
(a side 434)
LETTER BOX
(Letter Box skærmformat)
Skærmformatet indstilles til Letter Box.
(a side 434)
NTSC
(NTSC)
Apparatet transmitterer det NTSC formatterede signal uanset
om der afspilles en NTSC formatteret video eller en PAL
formatteret video. (a side 399, 434)
Tryk og hold [OSD] (NTSC/PAL) inde i mere end 6 sekunder
for at skifte mellem NTSC og PAL.
WIDE
(Wide skærmformat)
Skærmformatet indstilles til bredformat.
(a side 435)
Standard: WIDE
PAL
(PAL)
Apparatet transmitterer det PAL formatterede signal uanset
om der afspilles en NTSC formatteret video eller en PAL
formatteret video. (a side 399, 434)
Tryk og hold [OSD] (NTSC/PAL) inde i mere end 6 sekunder
for at skifte mellem NTSC og PAL.
Standard: PAL
Bemærk:
• Det anbefales at anvende PAL som “TV TYPE”.
• Sørg for at videoformatet på DVD-skifteren svarer til
videoformatet på skærmdisplayet.
RETURN
422
: Foregående menu
[}][{][]][[]: Vælg
CX-DH801N
[ENTER]: Fastsæt
[RET]: Forlad
Indstillinger: AUDIO
GENERAL
AUDIO
PREFERENCE
COMPRESSION (DR COMP: dynamiske kompressionsomåde)
MINIMUM
OUTPUT LEVEL (Indstilling af udgangsniveau)
MAX
(Minimum dynamisk lydområde)
(Maximum)
Udgangsniveauet for lyden bliver sat til maximum.
Største kompressionsniveau svarer omtrent til en TVudsendelse.
MID
Udgangsniveauet for lyden bliver sat til medium.
(Standard dynamisk lydområde)
Kompressionniveau anbefalet af softwarefabrikanten ved
lytning ved lave lydstyrke.
Dansk
(Medium)
STANDARD
30
MIN
(Minimum)
Standard: MAX
(Dynamisk kompressionsområde fra)
Det dynamiske kompressionsområde er slået fra).
En biograf dynamisk område uden nogen kompression.
Standard: OFF
Bemærk: Denne indstilling bør kun udføres når der
forekommer forvrængning af lyden.
Bemærk: Denne funktion er virkningsfuld ved afspilningen
af Dolby Digital/Dolby Surround DVD. En skuespillers ord,
som næsten ikke kan høres under afspilning ved lav
lydstyrke, vil for eksempel blive meget lettere at lytte til ved
at vælge “MINIMUM”.
OFF
STANDARD MINIMUM
Samtaleniveau
RETURN
: Foregående menu
[}][{][]][[]: Vælg
[ENTER]: Fastsæt
Indstillinger: GENERAL, AUDIO
Udgangsniveauet for lyden bliver sat til minimum.
OFF
[RET]: Forlad
CX-DH801N
423
Indstillinger: PREFERENCES
GENERAL
AUDIO
PREFERENCES
GENERAL
AUDIO (Indstilling af lydsprog)
ENGLISH
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
engelsk.
JAPANESE
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til engelsk.
JAPANESE
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
japansk.
FRENCH
Dansk
PREFERENCES
SUBTITLE (Indstilling af undertekstssproget)
ENGLISH
31
AUDIO
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til japansk.
FRENCH
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
fransk.
SPANISH
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til fransk.
SPANISH
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
spansk.
CHINESE
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til spansk.
CHINESE
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
kinesisk.
GERMAN
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til kinesisk.
GERMAN
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til tysk.
ITALIAN
Lydsproget under DVD-video afspilning er indstillet til
italiensk.
OTHER
Lydsproget indstilles til andre sprog end de her ovenfor
viste.
Indtast den 4-cifrede sprogkode som vist på side 433.
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til tysk.
ITALIAN
Undertekstsproget under DVD-video afspilningen indstilles
til italiensk.
OTHER
Undertekstsproget indstilles til andre sprog end de her
ovenfor viste.
Indtast den 4-cifrede sprogkode som vist på side 433.
Standard: ENGLISH
Bemærk: Når disse indstillinger er udførte, begynder
afspilningen fra begyndelsen af en disk.
OFF
Der vises ikke undertekster.
Standard: ENGLISH
Bemærk:
• Når disse indstillinger er udførte, begynder afspilningen fra
begyndelsen af en disk.
• Ved afspilning af en disk med både spærret tekstning og
almindelige undertekster kan det forekomme at disse
overlapper hinanden på skærmen. Slå i så fald
underteksterne fra.
RETURN
424
: Foregående menu
[}][{][]][[]: Vælg
CX-DH801N
[ENTER]: Fastsæt
[RET]: Forlad
AUDIO
PREFERENCES
DISC MENU (Indstilling af diskmenuens sprog)
ENGLISH
GENERAL
AUDIO
PREFERENCES
PBC (PlayBack Control (afspilningskontrol))
ON
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til engelsk.
Afspilningskontrol er indstillet til On (til).
OFF
JAPANESE
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til japansk.
Afspilningskontrol er indstillet til Off (fra).
Standard:
FRENCH
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til fransk.
ON
Bemærk: Vælg ON (til) i denne indstilling for at aktivere
menufunktionen på en VCD (Video CD)
SPANISH
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til spansk.
Dansk
GENERAL
32
CHINESE
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til kinesisk.
Indstillinger: PREFERENCES
GERMAN
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til tysk.
ITALIAN
Diskmenusproget, der anvendes i DVD-video menuen,
indstilles til italiensk.
OTHER
Diskmenusproget indstilles til andre sprog end de her
ovenfor viste.
Indtast den 4-cifrede sprogkode som vist på side 433.
Standard: ENGLISH
Bemærk:
• Når disse indstillinger er udførte, begynder afspilningen fra
begyndelsen af en disk.
• Denne menu er ikke beregnet til valg af menu-sproget for
selve dette apparat. Dette apparat kan kun understøtte
engelsk.
RETURN
: Foregående menu
[}][{][]][[]: Vælg
[ENTER]: Fastsæt
[RET]: Forlad
CX-DH801N
425
Fejlfinding
Hvis du mener, at der er noget galt
Udfør nedenstående kontrol og træf de i nedenstående oversigt
nævnte afhjælpningsforanstaltninger.
Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne
forslag, anbefales det, at du indleverer apparatet til nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet må kun serviceres af
en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en
professionel fagmand. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker,
som kan føres tilbage til forsømmelse af kontrol af apparatet eller
reparation, som er foretaget af brugeren efter egen kontrol.
Advarsel:
¡Anvend ikke apparatet, hvis det er i en
uregelmæssig tilstand, for eksempel uden lyd,
eller hvis det afgiver røg eller dårlig lugt, da
dette kan medføre elektrisk stød. Stop
øjeblikkeligt anvendelse af apparatet og ret
henvendelse til forretningen, hvor du købte det.
¡Forsøg aldrig at reparere apparatet selv da
det medfører fare for elektrisk skade og
mulig skade på elektrisk sikkerhedsudstyr.
■ Generelt
Dansk
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Bilens tændingskontakt er ikke sat til.
aDrej bilens tændingskontakt til ACC eller ON.
Kablerne er ikke korrekt forbundet.
aForbind kablerne korrekt.
33
Batterikablerne er ikke korrekt forbundet.
aForbind batterikablet til den terminal, der altid er strømførende.
Ingen strøm
Tilbehørskablet er ikke korrekt forbundet.
aForbind tilbehørskablet til bilens ACC kilde.
Jordledningen er ikke korrekt forbundet.
aForbind jordledningen til en metaldel i bilen.
Sikringen er sprunget.
aRet henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet eller det
nærmeste Panasonic servicecenter og bed om udskiftning af sikringen.
Lydstyrken er indstillet til nul. (kontrolenhed)
aØg lydstyrken.
Lydafbrydelse er sat til ON. (kontrolenhed)
aSæt lydafbrydelse til OFF.
Ingen lyd
Kablerne er ikke korrekt forbundet.
aForbind kablerne korrekt.
Kondens (fugt)
aVent et stykke tid før anvendelse.
Kun lyd, intet billede.
Støj
Billedet er ikke skarpt.
426
CX-DH801N
Parkeringsbremsens (sidebremse) leder er ikke korrekt forbundet.
aForbind sidebremsens forbindelsesleder korrekt.
Du har ikke trukket i parkeringsbremsen (sidebremsen).
aTræk parkeringsbremsen (sidebremsen).
En mobiltelefon anvendes nær apparatet.
aHold mobiltelefoner på god afstand af apparatet.
Apparatets jordledning er ikke forbundet på forsvarlig vis.
aKontroller metalområderne i bilens karosseri og forbind jordledningen
mere sikkert.
■ DVD, VCD (Video CD), CD, CD-R, CD-RW
Disken er sat omvendt i.
aPlacer disken in den korrekte retning, med etiketsiden vendende opad.
Disken er isat men der
er ingen lyd.
Disken er tilsmudset.
aRengør disken i henhold til anvisningerne i afsnittet “Bemærkninger om
diske” (a side 407).
CD lydudfald,
klangkvaliteten er
dårlig.
Disken er tilsmudset.
aRengør disken i henhold til anvisningerne i afsnittet “Bemærkninger om
diske” (a side 407).
Lydudfald forårsaget
af vibration.
Ustabil montering.
aMonter apparatet på forsvarlig vis med monteringsdelene, i henhold til
afsnittet om installaring.
Knapperne virker ikke.
Nogle betjeninger er ikke tilladte med nogle disks.
(Se anvisningerne der følger med disken.)
Magasinet udskydes
ikke.
¡Disken er i stykker.
¡Mekanisk problem.
aTryk på [u]. Tryk på nulstillingsknappen, hvis problemet varer ved
(a side 431). Ret henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet
eller det nærmeste Panasonic servicecenter, hvis normal betjening ikke
genoptages.
Dansk
Apparatet kan kun afspille de følgende typer disks: DVD, VCD (Video CD),
musik CD og MP3.
34
Lydsprog/undertekstsprog/vinkel kan ikke
skiftes.
¡Det er ikke muligt skifte mellem sprogene hvis disken ikke har flere lydsprog/undertekstsprog/vinkler optaget på den. (Vi henviser til anvisninger,
der fulgte med disken.)
¡På nogle disks er det muligt at skifte ved hjælp af en menuskærm.
¡Nogle gange er det kun muligt at skifte vinkler på visse scener.
Lyd/undertekstsprog,
der valgtes i DVD indstillingerne, anvendes
ikke.
Hvis lyden eller underteksterne i sprogene ikke er optaget på disken, skifter
lyden eller underteksterne ikke til det sprog. (På nogle disks er det muligt at
skifte ved hjælp af en menuskærm. Vi henviser til anvisninger, der fulgte med
disken.)
■ CD
CD-tekst vises ikke.
Dette apparat understøtter ikke CD-TEXT visning. Dette er normalt og betyder
ikke, at der er noget i vejen.
Nogle dele af en mixfunktions disk eller en
multi-sessions disk
kan ikke gengives.
Dette apparat afspiller almindeligvis filer, som kun er baseret på sessionsdata.
Desuden kan den kun afspille MP3-data på en disk, som indeholder både CD-DA
og MP3.
aAnvend en enkeltsessions disk. Lad være med at optage både CD-DA og
MP3 på den samme disk.
CX-DH801N
Fejlfinding
■ DVD
427
Fejlfinding
(fortsat)
■ MP3
Ingen afspilning.
Disken passer ikke til nogen af de filsystemer, der understøttes af denne
afspiller.
aIsæt en disk, der passer til de filsystemer, der understøttes af denne
afspiller. (a side 419).
MP3 filen mangler “.mp3” filnavnforlængelsen.
aSørg for at tilføje “.mp3” forlængelsen til hvert MP3 filnavn.
Bring apparatet til et service-center og få en ny sikring sat i.
Dansk
Det tager lang tid før
afspilningen starter.
35
Dårlig indspilningskvalitet,
lydudfald
De på disken optagne mapper og filer har for mange lag.
aDa det i sådant tilfælde tager længere tid at checke filerne, bør der ikke
indspilles unødvendige mapper eller filer andre end MP3er på disken.
Den samme type disks står ikke i rækkefølge i skiftermagasinet.
aArranger den samme type disks i rækkefølge i magasinet.
aOptagekvaliteten varierer afhængig af den indkodningssofteware, der blev
brugt og af indstillingerne, så som bithastigheden. Indstil bithastigheden
indenfor det område, der er specificeret i specifikationsoversigten
(a side 449).
Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps or more” og
“Fixed”.
Højhastighedsskrivning blev udført da MP3 data blev indspillet på disken.
aSænk skrivehastigheden så den er så lav som muligt.
Filer afspilles ikke i
den ønskede
rækkefølge.
Filer eller mapper indspilles ikke i den ønskede afspilningsrækkefølge.
aNoget skrive-software gør det muligt at specificere
indspilningsrækkefølgen ved at tilføje en prefix indenfor området “01” –
“99”, etc. til filnavnet. For yderligere detaljer henviser vi til brugsanvisningen til skrive-softwaren.
Disken passer ikke til nogen af de filsystemer, der understøttes af denne
afspiller.
aIsæt en disk, der passer til de filsystemer, der understøttes af denne
afspiller. (a side 419).
Mappe/filnavn vises
ikke korrekt.
aDer kan være opstået et problem med dit skrive-software eller CDoptageren (CDR/ RW drev). For yderligere detaljer henviser vi til
brugsanvisningen til skrive-softwaren.
ID3 tags, filnavne og mappenavne vises ikke på LCD-skærmen på
værtsapparatet.
aDenne DVD-skifter kan ikke vise diskinformation på værtsapparatet. Se
dem den eksterne skærm, der er forbundet med DVD-skifteren.
Filafspilningstiden
vises ikke korrekt.
428
CX-DH801N
Du har slukket for bilens tændingskontakt under afspilning.
aAfspilning af en anden fil vil få filafspilningstiden til at returnere til
normal.
■ Fjernbetjening
Batteripolariteten (+) (–) er byttet om.
aIsæt batteri på korrekt vis.
Forkert batteri.
aKontroller batteriet.
Knapperne kan ikke
anvendes til betjening.
Batteriet er udtjent.
aUdskift batteriet.
Fjernbetjeningen vender i forkert retning.
aRet fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på skærmenheden.
Dansk
Direkte sollys forstyrrer fjernbetjeningens.
aFlyt bilen for at forhindre at bilen bliver udsat for direkt sollys eller
installer fjernbetjeningssensoren et andet sted så den ikke er i direkte
sollys.
■ Lydindstillinger
Ingen lyd fra venstre,
højre, front- eller
baghøjttaler
Kablerne er ikke korrekt forbundet.
aForbind kablerne korrekt.
Venstre og højre lyd er
i modfase.
Højttalerledningerne er forbundet modsat mellem højre og venstre.
aForbind højttalerledningerne korrekt.
36
■ Skærmindstilling
Videoformatet på DVD-skifteren passer ikke til videoformatet på
skærmdisplayet.
aSørg for at videoformatet på DVD-skifteren passer til videoformatet på
skærmdisplayet.
Fejlfinding
Displayskærmen er
ikke stabilt og/eller
farvet, eller roterer
uhensigtsmæssigt.
CX-DH801N
429
Fejlfinding
(fortsat)
Fejldisplaymeddelelser
■ DVD-skifter (Kontrolenhed/Skærmdisplay)
Problem
-E1(Kontrolenhedens skærm)
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
-E2(Kontrolenhedens skærm)
Dansk
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
37
-E3(Kontrolenhedens skærm)
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
-E6(Kontrolenhedens skærm)
(REGION ERROR osv.)
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
NO DISC
NO MAGAZINE
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
aKontroller disken.
Der er ridser på disken.
aKontroller disken.
Ingen funktion af en eller anden årsag.
aSæt ACC-kontakten til deaktiveret stilling, og sæt den derefter i aktiveret
stilling. Tryk desuden på nulstillingsknappen (a se næste side). Hvis
dette mislykkes, skal du kontakte den forretning, hvor du har købt
apparatet eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
Der blev forsøgt at afspille en disk med et regionsnummer, der ikke er “2” eller
“ALL”. Eller en ukendt, diskrelateret fejl forekommer.
aKontroller disken.
Der er ingen disk i skifteren.
aIsæt en disk i diskbakken.
Der er intet magasin i skifteren.
aIsæt et magasin med disks i skifteren.
■ DVD-skifter (Skærmdisplay)
PLAYBACK ERROR
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
MECHANICAL ERROR
THIS TYPE OF DISC
CANNOT BE PLAYED.
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
REGION ERROR
(Næste disk bliver automatisk
valgt efter 5 sekunder.)
Disken er tilsmudset eller er sat omvendt i eller har ridser.
aKontroller disken.
DVD-skifterens mekanisme er i stykker.
aSæt ACC-kontakten til deaktiveret stilling, og sæt den derefter i aktiveret
stilling. Tryk desuden på nulstillingsknappen (a se næste side). Hvis
dette mislykkes, skal du kontakte den forretning, hvor du har købt
apparatet eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
Den type disk, der er valgt, understøttes ikke.
aKontroller disken.
Der blev forsøgt at afspille en disk med et regionsnummer, der ikke er “2” eller
“ALL”.
aKontroller disken.
Bemærk: Der kan være tilfælde hvor disknumrene, påvirket af en fejl, vises før E1 og E2.
430
CX-DH801N
Vedligeholdelse
Produktservice
Hvis forslagene i oversigten ikke løser problemet, anbefaler
vi at du konsulterer det nærmeste autoriserede Panasonic
servicecenter. Apparatet må kun serviceres af en kvalificeret
fagmand.
Forsigtighed ved rengøring
Alkohol
Alcohol
Hvis apparatet begynder at
fungere forkert...
Nulstillingsknap
Isæt en hård, tynd pind lige i hullet og skub knappen ind.
Vigtigt
Skub kun knappen ind når apparatet ikke fungerer ved hjælp
af de andre kanpper. (Gemte indstillinger og justeringer
slettes ikke.)
Henvend dig til det nærmeste Panasonic servicecenter og
bed om reparation, hvis apparatet ikke returnerer til normal
indstilling.
Fortynder
Pesticide
Voks
Wax
Thinner
Dansk
Sprøjtegift
Rensebenzin
Benzine
38
Dit produkt er designet og fremstillet til at fungere med et
mindstemål af vedligeholdelse.Anvend kun en tør, blød klud
til udvendig, rutinemæssig rengøring.Anvend aldrig
rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Anvend sikringer af samme specificerede klassificering
(5 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere
klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en
sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet.
Hvis sikringen ofte springer, kan der muligvis være noget
galt med apparatet. Ret henvendelse til det nærmste
Panasonic servicecenter for servicering.
Nulstillingsknap
Sikring (5 A)
H
HA
C
B
V
B
C
Fejlfinding, Vedligeholdelse
Produktservice
V
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
CX-DH801N
431
Tilsvarende funktioner
Taster på DVD-skifterens fjernbetjening, kontrolenheden og dens fjernbetjening, der svarer til
hinanden.
Fjernbetjening (DVD-skifter)
Dansk
Funktion
Næste spor/kapitel
Foregående spor/kapitel
Hurtigt frem
Hurtigt tilbageAfspilning
39
Play
Stop (Genoptagelse)
Pause
Langsom afspilning
Tilbage
Gentag
Tilfældig
Scan
Disk op
Disk ned
Næste fil (MP3)
Foregående fil (MP3)
Kontrolenhed
Fjernbetjening (kontrolenhed)
(PAUSE/PLAY)
Kan ikke anvendes
[MODE] / [SRC] [BAND]
(PAUSE/PLAY)
Kan ikke anvendes
Kan ikke anvendes
Kan ikke anvendes
Kan ikke anvendes
Kan ikke anvendes
[REPEAT] (6)
[RANDOM] (4)
Bemærk: Nogle betjeninger er ikke tilladt med visse apparater.
POWER
SOURCE MENU
SRC
CS
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
#
NUMBER
Eksempel: WMA MP3 CD-afspiller/Receiver med 512 farve OEL-display: CQ-C9901N
TILT
Eksempel:
Fjernbetjening EUR7641010
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
Eksempel: In-dash DVD-receiver med motordrevet 7 tommers LCD touch-skærm: CQ-VD7001N
432
CX-DH801N
CAR AUDIO
Liste over sprogkoder
I “ANDRE” tilfælde... (a side 424, 425)
q Indtast de 4-cifrede sprogkoder ved at trykke på knapperne [0] to [9] på
fjernbetjeningen.
w Tryk på [ENTER] for at indstille.
Bemærk: For at afslutte opsætningen, trykkes på [RET]. (Indstillingen afspejles
ikke når [ENTER] ikke trykkes ned.)
Sprognavn
Kode
Sprognavn
Kode
Sprognavn
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abkhaziansk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armensk
Interlingua
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Hebraisk
Japansk
Yiddish
Javanesisk
Georgisk
Kazakhstansk
Grønlandsk
Cambodjansk
Kannada
Koreansk
Kashmirisk
Kurdisk
Kirgisisk
Latin
Lingala
Laotisk
Litauisk
Lettisk
Malagassisk
Maorisk
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalesisk
Hollandsk
Norsk
Oriya
Punjabi
Polsk
Pashto, Pushto
Portugisisk
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romance
Rumænsk
Russisk
Sanskrit
Sindhi
Seerbo-kroatisk
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Sudanesisk
Svensk
Swahili
Tamulisk
Telugu
Tadsjikisk
Thailandsk
Tigrinya
Turkmensk
Tagalog
Tonga
Tyrkisk
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekistansk
Vietnamesisk
Volapyk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
Bengalsk, Bangladeshisk
Tibetansk
Bretonsk
Katalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutansk
Græsk
Engelsk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
Irsk
Skotsk gælisk
Galisisk
Guarani
Gujarti
Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
CX-DH801N
40
Tilsvarende funktioner, Liste over sprogkoder
Kode
Dansk
Præferencemenu
433
Definition af termer
Dansk
Digital audio output bøsning (optisk)
Den digitale audio output bøsning (optisk) konverterer
elektriske signaler til optiske signaler og overfører
dem til forstærkeren. Den har derfor følgende fortrin;
upåvirkelighed overfor elektrisk interferens fra
eksterne kilder, evne til forebygge opbygningen af støj
og minimal effekt på det ydre miljø.
41
Dolby Digital
Dette fuldtud diskrete format opdeler musiksignalerne
i 5,1 kanaler: Venstre foran (L), højre foran (R), center
(C), venstre surround (LS), højre surround (RS) og
subwoofer (SW: 0,1 kanal) ved indspilning og
afspilning. Antallet af kanaler, der er indspillet,
afhænger af softwaren. (1 til 5,1 kanaler)
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Fortroligt materiale, der ikke er offentliggjort.
Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle
rettigheder forbeholdes.
Dolby Pro Logic
Dette format indspiller signaler fra fire kanaler
[Venstre foran (L), højre foran (R), center (C),og
mono surround (S)] i to kanaler, afkoder disse kanaler
gennem en Dolby Pro Logic dekoder, og udsender de
opnåede signaler i fire kanaler.
DTS
Dette format kræver mere data end Dolby Digital, og
giver surround afspilning af høj kvalitet.
På samme måde som Dolby Digital, deler dette fuldtud
diskrete format musiksignaler i 5,1 kanaler: Venstre
foran (L), højre foran (R), center (C), venstre surround
(LS), højre surround (RS) og subwoofer (SW: 0,1
kanal) ved indspilning og afspilning.
Fremstillet under licens tilhørende Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 og andre
verdensomspændende patenter, både udstedte
og under behandling. “DTS” og “DTS Digital Out”
er varemærker tilhørende Digital Theater
Systems, Inc. © 1996 Digital Theater Systems,
Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
434
CX-DH801N
Interaktiv DVD
En interaktiv DVD er DVD software som indeholder
flere vinkler, flere handlingsafslutninger, osv.
Letterbox-skærm
Dette henviser til en skærm på hvilken
afspilningsbilledet fra bredskærms DVDs eller VCD
(Video CD)er vises med sorte bånd foroven og
forneden.
LPCM (Linær PCM lyd)
I dette format konverteres lydsignalerne til digital data
og indspilles i to kanaler uden kompression. Da DVD
diskens kapacitet er stor, kan den gemme mere data
med bedre precision end en CD.
NTSC
NTSC (National Television Standard Committee
format) er et farve-tv udsendelsesformat for
jordbølger som blev fremlagt af National Television
Standard Committee i 1953. Dette format er udbredt i
Nordamerika, Mellem- og Sydamerika og Japan.
Opløsningen på den vandrette fremløbslinier er 525 og
rammeantallet per sekund er 30.
PAL
PAL (Phase Alternation by Line (Faseskift per line) er
et farve-tv udsendelsesformat for jordbølger som blev
udviklet i Tyskland i 1967. Dette format er udbredt i
Vesteuropa, Sydamerika, Afrika, Kina og andre
asiatiske lande. Opløsningen på den vandrette
fremløbslinier er 625 (525 i Brasilien) og
rammeantallet per sekund er 25.
Pan & Scan skærm
Dette henviser til en skærm på hvilken
afspilningsbilledet fra bredskærms DVDs eller VCD
(Video CD)er er afskåret i venstre og højre side.
Afspilningskontrol (VCD (Video CD))
Hvis VCD (Video CD)en har “With Playback Control”
(med afspilningskontrol) eller andet skrevet på
diskoverfladen eller på omslaget, kan de scener eller
informationen, der skal ses (eller lyttes til) vælges
interaktivt med skærmen ved at se på menuen, der er
vist skærmen.
I disse instruktioner omtales afspilning ved hjælp af
menuskærmen som “menu play” (menuafspilning) for
Video-CDer. Denne afspiller understøtter Video-CDer
med afspilningskontrol.
Titel, kapitel (DVD)
DVDer er inddelt i nogle store afsnit (titler) eller nogle
små afsnit (kapitler). Hvert afsnit er nummeret og
disse numre kaldes “titelnummer” eller
“kapitelnummer”.
Kapitel 1
Kapitel 2
……
Titel 2
Kapitel 1 ……
Dansk
Spor (Video CD/CD)
Video-CDer eller CDer er inddelt i nogle store afsnit
(spor). Hvert afsnit er nummereret; disse numre
kaldes “spornummer”.
Spor 2
Spor ……
Spor 1
Spor 3
WIDE (Bredformat)
“WIDE” (bredformat) betyder en skærm i forholdet
16 : 9. Standardstørrelsen på Panasonics bil AV
udstyr har en skærm med dette forhold. Derfor er
standard værdien i dette apparat “WIDE” i “TV MODE”
(tv-indstilling).
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker tilhørende
Digital Theater Systems, Inc.
ReWritable
42
U.S. Patent Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098;
4,907,093; 5,315,448; og 6,516,132.
Dette produkt inkorporerer copyright beskyttet
teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og
andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Anvendelse af
denne copyright beskyttede teknologi skal være
godkendt af Macrovision, og er kun beregnet for
hjemmebrug og andet begrænsede brug, med mindre
det er godkendt af Macrovision. Omvendt samling eller
adskillelse er forbudt.
Recordable
CX-DH801N
Definition af termer
Titel 1
435
Installation
Advarsel:
❐ Denne installationsinformation er beregnet for professionelle installatører som er
Dansk
bekendt med de elektriske sikkerhedssystemer i biler. Den er således ikke beregnet for
gør-det-selv personer, som ikke er teknikere. Den indeholder ikke instruktioner
vedrørende den elektriske installation og heller ikke vedrørende hvordan man undgår
mulig skade på airbag, antityveri og ABS bremsen eller andre systemer, der er
nødvendige for at installere dette produkt.
Alle forsøg på at installere dette produkt i et motorkøretøj af andre end en professionel
installatør kan ødelægge det elektriske sikkerhedssystem og kan resultere i alvorlig
personskade eller død.
43
❐ Hvis bilen er udstyret med airbag og/eller antityveri systemer, kan det være
nødvendigt med specielle fremgangsmåder for at samle og adskille batteriet, der skal
installeres i dette produkt.
Før der gøres nogen som helst forsøg på at installere denne elektroniske komponent på
en måde, der går imod producentens anbefalinger, bør du kontakte din bilforhandler
eller producenten for at fastsætte den anbefalede fremgangsmåde. Instruktionerne skal
overholdes meget nøje.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET RESULTERE I UFORVENTET
UDLØSNING AF AIRBAGS ELLER AKTIVERING AF ANTITYVERI SYSTEMET, HVILKET KAN
RESULTERE I BESKADIGLESE AF KØRETØJET OG PERSONSKADE ELLER DØD.
❏ Oversigt
Dette produkt bør installeres af en professionel. Hvis du
alligevel bestemmer dig for at installere dette produkt på en
måde, der går imod producentens anbefalinger, bør du vide
at denne betjeningsinstruktion ikke indeholder elektriske
installationsinstruktioner. Du bør kontakte bilforhandleren
eller producenten vedrørende instruktioner om de elektriske
tilslutninger for at undgå mulig skade på det elektriske
sikkerhedssystem og efterfølgende skade eller død. (Se
venligst “ADVARSEL” afsnittet ovenfor).
Det næste trin er at bestemme hvor enheden skal installeres.
Instruktionerne på disse sider vil guide dig gennem
tilbageværende trin.
¡Identificer og mærk bil-ledningerne.
¡Forbind bil-ledningerne til ledningerne på
strømbøsningen.
¡Installer apparatet.
¡Kontroller apparatets drift.
Hvis der opstår problemer, bedes du rette henvendelse til
den nærmeste professionelle installatør.
436
CX-DH801N
Advarsel: Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem.
Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.
Før du påbegynder installationen, bør du kontrollere at de
følgende ting er pakket sammen med apparatet.
¡Garantibevis …… Udfyld dette med det samme.
¡Vejviser til Panasonic servicecenter …… Gem til senere
brug i tilfælde af at produktet skal serviceres.
¡Installations hardware …… Bruges ved installationen.
¡Kablet skal kobles fra den negative (–) batteriterminal (se
advarslen til højre ).
¡Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med
forenden sat op til den angivne vinkel, 0°, 22,5°, 45°,
67,5° eller 90°.
Advarsel: Hvis bilen er udstyret med airbag
og/eller antityveri systemer, kan det være
nødvendigt med specielle fremgangsmåder for at
samle og adskille batteriet, der skal installeres i
dette produkt
Før der gøres nogen som helst forsøg på at
installere denne elektroniske komponent på en
måde, der går imod producentens anbefalinger,
bør du kontakte din bilforhandler eller producenten
for at fastsætte den anbefalede fremgangsmåde.
Instruktionerne skal overholdes meget nøje.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN
DET RESULTERE I UFORVENTET UDLØSNING AF
AIRBAGS ELLER AKTIVERING AF ANTITYVERI
SYSTEMET, HVILKET KAN RESULTERE I
BESKADIGLESE AF KØRETØJET OG PERSONSKADE ELLER DØD.
Dette apparat bør installeres af en professionel. Opstår der
problemer, bedes henvende dig til den nærmeste professionelle installatør.
1. Dette apparat fungerer på et 12 V DC negativt jordsystem.
2. Overhold nøje de elektriske tilslutninger (a side
441–447). Gøres det ikke, kan det medføre skade på
apparatet.
3. Forbind strømledningen efter alle de andre forbindelser er
udførte.
4. Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal
på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).
5. Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
6. Fastgør alle løse ledninger efter at apparatet er installeret.
7. Læs venligst betjenings- og installationsinstruktionerne til
det respektive udstyr før det forbindes til dette apparat.
Dansk
Forsigtig:
¡Vi anbefaler stærkt at du bærer handsker under
installationsarbejdet for at beskytte dig selv mod
skader.
¡Når monteringsfligen på monteringsringen bøjes med
en skruetrækker, skal du passe på ikke at skade dine
hænder og fingre.
Forsigtig: Forskellige indstillinger, der er blevet
gemt i hukommelsen på andet udstyr ombord i bilen
(bilnavigering osv.), kan tabes hvis batteriterminalerne
frakobles.
Derfor anbefaler vi at du skriver indstillingerne ned eller
laver en back-up før terminalerne frakobles.
Efter installationen af hovedenheden er fuldført, skal
udstyret genindstilles i henhold til indstillingerne.
44
Forsigtig: Følg love og regulativer i det område
eller land, hvor du bor.
Installation
❏ Sikkerhedsforanstaltninger
CX-DH801N
437
Installation
(fortsat)
Kontroller at alt installationsudstyr nævnt nedenfor følger med.
❑ Installationdele (til montering)
Dansk
Nr.
45
Punkt
Diagram
Antal
q
Monteringsbolt med dobbelt spændeskive
(4 mmφx 8 mm) YJT034C707ZA
4
w
Basekonsol
YFG014C920ZC
2
e
Sekskantsmøtrik (5 mmφ)
YJN014C703ZA
4
r
Monteringskonsol (V)
YFX214C387ZA
1
t
Monteringskonsol (H)
YFX214C386ZA
1
y
Dobbeltklæbende tape
YFX9994C725ZA
2
Bemærk: Til installationen bør der anvendes skruer, der er kortere end 5 mm hvis du anvender andre skruer end den ovenfor
nævnte monteringsbolt med dobbelt spændeskive q.
❑ Installationdele (til forbindelse)
Nr.
u
Punkt
Forlængerledning (5 m)
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
YAJ024C107ZA
i
Klemmebøsning
YEAT034C012
o
Fjernbetjening (kabellængde 3 m)
YEFX9991540
!0
Forlængerledning til fjernbetjeningssensor (3 m)
YAJ074C024ZA
!1
!2
Ledningsklemme
(til fjernbetjeningssensor)
YEFX007570
Dobbeltklæbende tape
(til fjernbetjeningssensor)
YFX994C124ZA
Diagram
Antal
1
1
ER
POW
1 sæt
1
2
1
Bemærk:
¡Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.
438
CX-DH801N
Installationsplacering
Undgå at installere apparatet på følgende steder.
¡På steder med direkte sol, varm luft fra varmeapparatet eller andre steder med høj temperatur.
¡På et sted hvor det ikke er muligt at fastgøre apparatet sikkert eller på steder med høj vibration.
¡På steder med høj fugtighed eller meget snavs og støv.
Vælg monteringsvinklen.
HA
B
Standard: H
Anvend en skruetrækker til at indstille vinkeljusteringsskruen til positionen “V” eller “H”,
afhængigt af den valgte monteringsvinkel.
Dette apparat kan indstilles i fem retninger: vandret, lodret, og positionerne A (22,5°), B
(45°), og C (67,5°). Monter apparatet ved at konsultere tegningerne nedenfor.
C
V
H AB
C
V
Forsigtig:
¡Sæt vinkeljusteringsskruen til den samme vinkel som apparatet er installeret i.
¡Sæt hullerne til de samme positioner for både venstre og højre.
Dansk
Juster vinklen med en
skruetrækker.
46
HA
HA
C (67,5°)
H AB
AH
C
V
V (90°)
V
(V)
V
(H)
Vinkel
CB
H AB
V
(H)
H
CB
AH
H
V
B
C
CB
H
R
A
C
CB
B
H
V
VAB
CB
B
CB
C
HA H
67,5°
H
AH
V
(V)
(H)
Vælg en monteringsvinkel.
HA
(0˚)
Vandret:
BC
(På hovedet)
(Up-side
down)
V
Typisk lodret installation
(Normal)
(Normal)
(På hovedet)
(Up-side
down)
Begræns til
mindre end 10
grader.
HA
(90˚)
BC
Hæld ikke i denne
retning.
Begræns til mindre
end 10 grader.
Sæt skruen til samme
position for både
venstre og højre.
V
Installation
Begræns til mindre end 10 grader.
Lodret:
V
C
B A
A
Typisk vandret installation
(Normal)
C
AH
B
R
M4 × 5mmMAX
Installation
(V)
C
V
(H)
V
H
HA
(V)
V
M4×5mmMA×
V.A.B
(H)
V
C
V
H AB
V
B
B A
R
B (45°)
C
V
C
C
A
45°
AH
H
H AB
H
B A
V
(22,5°)
A (22.5°)
AH
V
B
C
H
C
C
(V)
RmMA×V
C BA
C
C
H
22,5°
H (0°)
V
5m
A
C
H
H AB
M4
×
V
V
V
V
B
C
.A.B
A
M4×5mmMA×
V.A.B
HA
B A
H
AH
.B
R
HA
H
V
B
C
B V H
C
C
H
V
V
B
C
H
× .A
A V
M
m
m
5
B A
AH
×
4
M
V
B
V
C
C
× .A.B
MA V
mm
×5
M4
HA
V
C BA
Sæt skruen til samme
position for både
venstre og højre.
CX-DH801N
439
Installation
(fortsat)
Typisk lodret installation
1
Monter en monteringskonsol (V) eller (H) på begge
sider af kontrolenheden med monteringsbolten med
dobbelt spændeskive (4 mmφx 8 mm).
2
Vælg det sted hvor apparatet skal monteres.
Påsæt basekonsolerne på dobbeltklæbende tape.
Monteringskonsol (R) t
Dansk
Basekonsol w x 2
47
Monteringskonsol (L)
r
Dobbeltklæbende tape y x 2
Monteringsbolt med dobbelt
spændeskive (4 mmφx 8 mm) q x 4
3
Anvend en kniv til at skære et lille kryds i tæppet, der
hvor 5 mmφ boltene på basekonsolen skal placeres.
4
Monter apparatet på tæppet med fire møtrikker
(5 mmφ).
Møtrikker (5 mmφ) e x 4
Tæppe
Basekonsol w x 2
Fastgør både basekonsolerne og det dobbeltklæbende
tape til en monteringsoverflade under tæppet.
Typisk lodret installation
Monter apparatet med monteringskonsolen på begge sider med
en monteringsbolt med dobbelt spændeskive (4 mmφx 8 mm).
Monteringskonsol (L) r
Tæppe
Forholdet mellem
monteringshuller og vinkler
Monteringskonsol (R) t
V
C
B
H
A B
L
C
V
C
C
V
V
A
Monteringskonsol (V)
440
CX-DH801N
H
R
A
H
Monteringsbolt med dobbelt
spændeskive (4 mmφx 8 mm) q x 4
B
B A
H
Monteringskonsol (H)
Forholdet mellem monteringshuller og vinklerne på monteringskonsolerne (V og H) er vist ovenfor. De symboler,
der svarer til monteringsvinklerne, er markeret nær de
respektive huller. Vælg de rigtige huller, så de passer til de
monteringsvinkler, der skal anvendes.
Elektriske tilslutninger
Forsigtig:
• Dette apparat er udviklet til brug i en bil, der har et 12 V negativt jordbatterisystem.
• Sørg for at isolere fritliggende ledninger fra bilens karosseri Bind alle kabler sammen og sørg for at
kabelterminalerne ikke er i berøring med metaldele.
• Bemærk at hvis bilen har en kørecomputer eller en navigationscomputer kan hukommelsen blive slettet hvis kablet
afbrydes fra batteriet.
• Sørg for ved ledningsføring at undgå steder, hvor temperaturen kan blive meget høj.
Oversigt
o Fjernbetjeningssensor
ER
POW
H
HA
C
B
V
B
C
V
Sikring 5 A
Forlængerledning u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
REMOTE-IN
(Sort)
REMOTE-OUT
(Sort)
Jordledning
Til en ren, nøgen metaldel på
bilens karosseri.
Tilslutningsledning til parkeringsbremsen
Sørg for at tilslutte parkeringsbremsen af hensyn til sikkerheden og for at undgå ulykker.
Videokontrolledning (udgang)
Til videokontrolledning
(indgang) på andet udstyr
Strømledning
Til ACC-strøm, +12V DC.
(Sort)
REMOTE-IN
(Sort)
PARKING BRAKE
(Blå med gul stribe)
(Sort)
(Gul)
VIDEO-CONT
Remote-Out (RCA)
Til fjernbetjening-In på andet udstyr
såsom et TV
Remote-In (RCA)
Til fjernbetjening-Out på andet udstyr
DIN-kabel
Til skifterens bøsning
Video udgang
RCA-kabel
(Grøn med gul stribe)
(Rød)
Audio udgang (H)
ACC
(Rød)
(Hvid)
Batteriledning
Til bilbatteriet, kontinuerlig
+12 V DC.
Anvend
48
fjernbetjeningssensore
ns forlængerledning
!0 hvis den originale
fjernbetjeningssensorl
edning ikke når DVDskifteren.
Remote -In (Mini.Pin)
Til fjernbetjeningssensoren eller
fjernbetjening-ud på andet udstyr
Audio udgang (V)
BATTERY 5A
(Gul)
Fastgør fjernbetjeningssensoren o
Dobbeltklæbende tape !2
Sæt receiveren på.
Fastgør fjernbetjeningssensorledningen med
ledningsklemme !1
Installation, Elektriske tilslutninger
DVD-skifter
CX-DH801N
Dansk
Bemærk:
• Sørg for at følge det nedenstående skema over ledningsføring for at undgå skade på apparatet.
• Sørg for at sætte bøsningerne helt ind. Fastgør dem med klemmer og tape.
• Alle andre installationsmetoder kræver at der anvendes bestemte metalbeslag, der er beregnet til dette formål.
Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren hvis andre metoder er påkrævet.
Bemærk: Fjernbetjeningssensoren bør installeres på et sted
hvor den ikke udsættes for direkte sollys og hvor den ikke
virker forstyrrende på chaufførens kørsel.
CX-DH801N
441
Elektriske tilslutninger
(fortsat)
Tilslutning af parkeringsbremsens (sidebremsen) tilslutningsledning
Forsigtig: Af sikkerhedshensyn bør det overlades til den nærmeste professionelle installatør at udføre denne
tilslutning.
Parkerings- (side) bremse
Fodbremse
Dansk
Parkeringsbremse
(sidebremse)
kontakt
Placeringen af parkerings- (side) bremsekontakten varierer afhængig af
bilmodellen.
For yderligere detaljer om den præcise placering af kontakten for
parkeringsbremsen (sidebremsen) i din bil bedes du kontakte forhandleren.
49
Klemmebøsning i
Batteri
+
Parkeringsbremes (sidebremse) tilslutningsledning (Blå med gul stribe)
Når armen på parkeringsbremsen (sidebremsen)
er trykket ind, er enheden jordforbundet af
karosseriet.
q Fastgør en klemmebøsning i til spidsen af tilslutningsledning på parkeringsbremsen (sidebremsen).
Bilkarosseri
–
Bremselys
w Klemmebøsningen i er tilsluttet til strømkildens
side på parkeringsbremsen (sidebremsen).
Kommer op til dette punkt.
Tilslutningsledning på parkeringsbremsen
(sidebremsen).
(Blå med gul stribe)
442
CX-DH801N
Ledning på strømkildeside
Tilslutning til DVD/Monitor Receiver (CQ-VD7001N)
Tilslutning til DVD/Monitor Receiver med CD/DVD-skifterkontrol (ekstraudstyr, (CQ-VD7001N)
Bemærk: Se brugsanvisningerne til det tilsluttede udstyr for yderligere detaljer.
DVD-skifter
CX-DH801N
HA
C
B
V
Sikring 5 A
C
M4X5mmMAX
V.A.B
Forlængerledning u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
H.A
REMOTE-IN
Remote-IN
(RCA) (Sort)
Anvendes ikke.
(Sort)
Jordledning
Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
Fjernbetjeningsse
nsorens
forlængerledning
(ekstraudstyr)
Remote-out
(Sort)
PARKING BRAKE
Parkeringsbremseledning Sørg for at tilslutte parkeringsbremsen af hensyn til sikkerheden
(Blå med gul stribe)
og for at undgå ulykker.
Dansk
Bemærk: Anvend aldrig RemoteIns (den ene er et mini-pin jackstik,
det andet er et RCA-stik) samtidigt.
Overholdes dette ikke, kan det
medføre fejlbetjening.
H
V
B
C
50
ACC
(Rød)
Strømledning
Anvendes ikke. Tilslut ikke strømledningen (ACC)
hvis kontrolenheden er slået til.
VIDEO-CNT
Videokontrolledning (udgang)
(Grøn med gul stribe)
Anvendes ikke.
BATTERY 5A
(Gul)
Batteriledning
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
Video udgang (gul)
RCA-kabel
Audio udgang (V)
(Hvid)
DIN-stik
DIN-kabel
(Sort)
Til skifterens
bøsning
Audio udgang (H)
(Rød)
Elektriske tilslutninger
CQ-VD7001N
(ekstraudstyr)
(H) (Rød)
Skifter/AUX indgangsstik
(V) (Hvid)
CH/AUX IN
VTR IN
(gul)
Videoindgangsklemme
Bemærk: Vælg [VTR] i [CH INPUT] af [INPUT/OUTPUT]-menuen på forhånd, hvis du gerne vil se DVD-skifterens display
med CQ-VD7001N (a se side 400).
CX-DH801N
443
Elektriske tilslutninger
(fortsat)
Tilslutning til CD/receiver (CQ-C9901N)
Tilslutning til CD/receiver med CD/DVD-skifterkontrol (ekstraudstyr, CQ-C9901N)
Bemærk: Se brugsanvisningerne til det tilsluttede udstyr for yderligere detaljer.
Bemærk: Anvend aldrig RemoteIns (den ene er et mini-pin jackstik,
det andet er et RCA-stik) samtidigt.
Overholdes dette ikke, kan det
medføre fejlbetjening.
DVD-skifter
CX-DH801N
H
HA
C
B
V
B
C
RCA-kabel (ekstraudstyr)
V
Sikring 5 A
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
Dansk
REMOTE-IN
Forlængerledning u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
51
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
karosseri.
Jordledning
Anvendes
ikke.
Remote-IN
(RCA) (Sort)
Skærmenhed
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
PARKING BRAKE
(Sort)
(Rød)
ACC
Strømledning Anvendes ikke.Tilslut ikke
strømledningen (ACC) hvis kontrolenheden er
slået til.
(Gul)
BATTERY 5A
Batteriledning
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
Parkeringsbremseledning
(Blå med gul stribe)
Sørg for at tilslutte
parkeringsbremsen af
hensyn til sikkerheden og
for at undgå ulykker.
Video-IN
Remote-OUT
kontrolenhed
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
Videokontrolle Videokontrolled
dning (udgang) ning (indgang)
VIDEO-CNT
(Grøn med gul (Grøn med gul
stribe)
stribe)
Video udgang
RCA-kabel
(gul)
Audio udgang
(H) (Rød)
DIN-kabel
(Sort)
CH/AUX2-IN
(V) (Hvid)
Audio udgang
CD/DVDskifter/AUXindgangsstik
Skifterens kontrolbøsning
CQ-C9901N (ekstraudstyr)
Strømbøsning
444
CX-DH801N
Tilslutning uden kontrolenhed
Tilslutninger til den mindste kombination (kombination med CY-VM1500EX, ekstern effektforstærker, ekstraudstyr)
Bemærk:
• Se brugsanvisningerne til det tilsluttede udstyr for yderligere detaljer.
• Tilslut den medfølgende fjernbetjeningssensor til Remote-In i tilfælde af at der ikke er nogen fjernbetjeningskontrolssensor på skærmenheden.
Bemærk: Anvend aldrig RemoteIns (den ene er et mini-pin jackstik,
det andet er et RCA-stik) samtidigt.
Overholdes dette ikke, kan det
medføre fejlbetjening.
DVD-skifter
CX-DH801N
H
HA
C
B
V
Sikring 5 A
C
Forlængerledning u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
H.A
Remote-In (anvendes ikke)
REMOTE-IN
Remote-Out (anvendes ikke)
(Sort)
REMOTE-OUT
Jordledning
Til en ren, nøgen metaldel
på bilens karosseri.
Parkeringsbremseledning
Sørg for at tilslutte parkeringsbremsen af hensyn til sikkerheden
og for at undgå ulykker.
(Sort)
(Sort)
REMOTE-IN
(Sort)
52
Remote-In
PARKING BRAKE
(Blå med gul stribe)
ACC
(Rød)
Strømledning
Til ACC-strøm, +12V DC.
BATTERY 5A
(Gul)
(Sort)
RCA-kabel
DIN-kabel anvendes ikke
VIDEO-CNT
Videokontrolledning
(udgang)
(Grøn med gul stribe)
Skærmenhed
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
kontrolenhed
Audio udgang
(H)
(Rød)
(V)
(Hvid)
Video Output
(Yellow)
RCA-kabel
(ekstraudstyr)
Remote-OUT
Elektriske tilslutninger
Batteriledning
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
Videokontrolledning
(indgang)
(Grøn med gul stribe)
M4X5mmMAX
V.A.B
Dansk
V
B
C
Strømbøsning
CX-DH801N
445
Elektriske tilslutninger
(fortsat)
Tilslutning til Digital surroundprocessor (CY-AC300)
Tilslutning til Digital surroundprocessor (CY-AC300, ekstraudstyr) og effektforstærkere (ekstraudstyr).
Bemærk: Se brugsanvisningerne til det tilsluttede udstyr for yderligere detaljer.
Digital surroundprocessor
CY-AC300 (ekstraudstyr)
Betjeningsenhed/hovedenhed DIN
tilslutningsledning
(Leveres med CY-AC300)
L
DIGITA
R
AL SURR
OUND
PRO LOGIC
PROCESSO
DIGAT
CE
UR
SO
AC300
super
VOL
Dansk
SE
L
MUTE
53
SOURCE
brigh
t mult
i-color
display
& 30w
Powe
4
2
r
Amplifier
for Cent
er Spea
POSITION
ker
SPAC
E
DIMM
ER
DIM
SPC
P POSI
DR COM
3
CY-AC300
Hovedenhed (forside)
1
PWR
(Front)
SUB•W (MONO)
ANALOG-IN
Bag
Front
DIGITAL-IN
L L
L R
Jordledning
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
karosseri.
ACC (eller IGN) netledning
Til ACC-strøm,
+12V DC
R R
(Sort)
Strømbøsning
(Leveres med
CY-AC300)
(Rød)
RCA-kabel (ekstraudstyr)
(V)
(H)
(V) (H) (V) (H)
ACC
Modstand (220 Ω)
(Gul)
Batteriledning
Til bilbatteriet,
kontinuerlig +12 V DC
Optisk fiberkabel
(CA-LRD60, ekstraudstyr)
(V)
BATTERY 5A
(Når der anvendes
en Y-formet ledning)
(H)
(V)
Sikring (5 A)
Ekstern effektforstærker
(ekstraudstyr)*
(V)
RCA-kabel
(H) (ekstraudstyr)
(H)
Ekstern
effektforstærker
(ekstraudstyr)
(Sort med grøn stribe)
CENTER
(Sort)
Centerhøjttalerledning
AMP-CONT MAX 0.1A
Ekstern
forstærker
kontrolledning
(Blå med hvid stribe)
RCA-kabel
(ekstraudstyr)
Forstærker
kontrolledning
(Blå med hvid stribe)
Forstærker kontrolledning
(Blå med hvid stribe)
(Tilslut til AMP-CONT)
Højre
Venstre Højre Venstre
højttaler højttaler højttaler højttaler
(bag) (front)
(front)
(bag)
Centerhøjttaler
EAB-CF2
(ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
Subwoofer
(ekstraudstyr)
* Anvendes som en monofonisk forstærker (brotilslutning)
446
CX-DH801N
Bemærkning om håndtering af optisk fiberkabel:
¡Undgå at kablet bliver ødelagt ved at det sidder fast i døren, der anbringes
en tung genstand ovenpå det osv.
¡Sørg for at kablet ikke er strukket for meget ud når det tilsluttes.
¡Bøj ikke kablet skarpt.
¡Installer DVD-skifteren på et sted der forhindrer at den optiske fiberbøsning
slår mod omgivelserne.
25 mm eller mere.
CX-DH801N (venstre)
H
V
B
C
HA
C
B
V
C
Sikring 5 A
Forlængerledning u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
Jordledning
(Sort)
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
karosseri.
Strømledning
(Rød)
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
Bemærk: Anvend aldrig RemoteIns (den ene er et mini-pin jackstik,
det andet er et RCA-stik) samtidigt.
Overholdes dette ikke, kan det
medføre fejlbetjening.
REMOTE-IN
Remote-IN
RCA-kabel
Anvendes (RCA) (Sort) (ekstraudstyr)
ikke.
Parkeringsbremseledning (Blå med gul stribe)
PARKING BRAKE
Sørg for at tilslutte parkeringsbremsen af hensyn til sikkerheden og for at undgå ulykker.
Skærmenhed
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
ACC
Anvendes ikke.Tilslut ikke strømledningen (ACC)
hvis kontrolenheden er slået til.
Batteriledning
(Gul)
BATTERY 5A
Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
Video udgang (gul)
RCA-kabel
Audio udgang (V) (Hvid)
VIDEO-CNT
Videokontrolled-ning (udgang)
(Grøn med gul stribe) Anvendes ikke.
DIN-kabel (Sort)
Til skifterens bøsning
Audio udgang (H) (Rød)
DIN-stik
kontrolenhed
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
CQ-VD7001N
(ekstraudstyr)
(Rød)
54
Remote-out
(Sort)
(gul)
(H) (Rød)
CH/AUX IN
Skifter/AUX indgangsstik
(Hvid)
VTR IN
(gul)
Videoindgangsklemme
(V) (Hvid)
VIDEO OUT
(V) (Hvid)
PRE-OUT FRONT
(H) (Rød)
Videoudgangsklemme
(gul)
Forforstærker-ud-stik
(front)
(H) (Rød)
RCA-kabel
(ekstraudstyr)
(V) (Hvid)
Elektriske tilslutninger
CX-DH801N (bag)
Dansk
DVD-skifter
DVD-skifter
Bemærk: Vælg [VTR] i [CH INPUT] af [INPUT/OUTPUT]-menuen på forhånd, hvis du gerne vil se DVD-skifterens display
med CQ-VD7001N (a se side 400).
CX-DH801N
447
Tekniske specifikationer
Generelt
Strømforsyning
Effektforbrug
Mål (B x H x D)
DVD-skifter
Diskmagasin
Vægt
DVD-skifter
Diskmagasin
Diskmagasin
: 12 V DC (11 V – 16 V), prøvespænding 14,4 V, negativ jord
: Mindre end 2,0 A (afspilningsindstilling)
: 231 x 73 x 168 mm
: 121 x 35 x 128 mm
: 1,5 kg
: 0,2 kg
: VYQ3174 (inkluderet) kan indeholde 8 disks
Dansk
DVD-skifter
55
Belastningsimpedans
Udgangsspænding
Udgangsimpedans
Kanal
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Lyskilde
Bølgelængde
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mere end 10 kΩ
2 V rms (1 kHz, 0 dB, maksimalt.)
600 Ω
2 kanaler
5 – 20 000 Hz ±1 dB
95 dB
0,006 % (1 000 Hz)
Under den målelige grænse
Halvlederlaser
650 nm
Video
: Video kompositsignal, 1,0 V [p-p], 75 Ω
Video udgang
448
CX-DH801N
Digital audio udgang
Disk
Lydoptageformat
Optisk digital lydudgang fra bøsningen
Dolby Digital
Dolby Digital bitstrøm (1 – 5,1 ch)
DTS*
DTS bitstrøm (1 – 5,1 ch)
(Den analoge del udsendes ikke.)
DVD
Linær PCM
Linær PCM (2 ch)
(44,1/48/88,2/96 kHz 16/20/24 bit) (44,1/48/88,2/96 kHz 16/20/24 bit)
LPCM (48 kHz/16 bit)
MPEG 2
LPCM (48 kHz/16 bit)
MPEG 1
MPEG 1 bitstrøm
Linær PCM
Linær PCM (2 ch)
(44,1 kHz sampling/16 bit)
Linær PCM
Linær PCM (2 ch)
(44,1 kHz sampling/16 bit)
DTS*
DTS bitstrøm (5,1 ch)
(Den analoge del udsendes ikke.)
MP3
Linær PCM (2 ch)
(48 kHz sampling/16 bit)
Dansk
MPEG 1
56
Video CD
CD
MP3
Kompressionsformater (Anbefalet: “Bemærkninger om MP3 filer” på side 418)
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Tekniske specifikationer
*DTS virker kun med optisk udgang.
Bemærk:
¡Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CX-DH801N
449
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C439ZA TAMACO0205-0
Printed in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement