Panasonic CXDH801N Operating instructions

Panasonic CXDH801N Operating instructions
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
1
2
4
5
7
8
REP
SUBTITLE
CX-DH801N
OSD
NTSC/PAL
0
3
6
SUB
8-Disc DVD Changer
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
CAR AV
CX-DH801N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
®
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Veiligheidsinformatie
Nederlands
WAARSCHUWING:
1
OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U DIT
PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF
VOCHT.
OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE
SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIE TE
VERMINDEREN MAG U UITSLUITEND GEBRUIK
MAKEN VAN DE MEEGELEVERDE COMPONENTEN.
NIET VOOR GEBRUIK OP PLEKKEN WAAR DE
VIDEOMONITOR ZICHTBAAR IS VOOR DE
BESTUURDER OM HET RISICO VAN ERNSTIG
LETSEL OF EEN MOGELIJKE OVERTREDING VAN
WETTEN OF ANDERE REGELGEVING TE
VOORKOMEN.
Laserproducten
Aanduidingen op de waarschuwingslabels
en waar deze zich bevinden
LET OP
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND,
NIET IN DE STRAAL STAREN.
KLASSE 1 LASERPRODUCT
¡APPAREIL À LASER DE CLASSE
¡KLASS 1 LASER APPARAT
¡LUOKAN 1 LASERPLAITE
Waarschuwingslabel
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Let op: Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde
handelingen anders dan die in deze handleiding beschreven staan
kunnen leiden tot blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.
Laserproducten:
Golflengte:
650 nm
Laservermogen: Er komen geen gevaarlijke stralen vrij bij inachtneming
van de veiligheidsvoorzorgen.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt van een
laser pickup om informatie af te lezen van de oppervlakte van Compact
Discs. Deze laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de
behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of onderdelen daarvan te
modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.
170
CX-DH801N
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
DEM
GEGENÜBER
LASERSTRAHL.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET–
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Inhoud
CX-DH801N
8-discs DVD-wisselaar
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
2
58
114
170
226
282
338
394
¢ Veiligheidsinformatie .................................. 170
¢ Inhoud .......................................................................................... 171
¢ Veiligheidsinformatie .................................. 172
¢ Gebruik dit product op een veilige manier ............................... 174
¢ Kenmerken .................................................................................. 174
¢ Discs die kunnen worden weergegeven................................... 175
¢ Combinatiesystemen.................................................................. 176
¢ Voorbereiding .............................................. 178
¢ Namen van de bedieningsorganen en hun functies................ 180
¢ Basisbediening DVD-wisselaar .................... 183
¢ In-beeld display (OSD; On Screen Display) aanduidingen ..... 187
¢ DVD/VCD (Video CD) weergave .................... 188
¢ CD/MP3 weergave ....................................... 192
¢ Opmerkingen over MP3.............................................................. 194
¢ Instellingen .................................................. 196
¢ Problemen oplossen ................................... 202
¢ Onderhoud .................................................................................. 207
¢ Corresponderende functies ....................................................... 208
¢ Taalcodelijst ................................................................................ 209
¢ Woordenlijst ................................................................................ 210
¢ Installatie....................................................... 212
¢ Elektrische aansluitingen .......................................................... 217
¢ Technische gegevens ................................................................ 224
CX-DH801N
171
Veiligheidsinformatie
Nederlands
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere
componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig
door voor u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u
aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het
systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
3
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
Waarschuwing
leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder
afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop
het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan
voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V
gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit
systeem in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Batterijen kunnen worden ingeslikt, dus zorg er voor dat
kleine kinderen er in geen geval bij kunnen. Mocht een klein
kind onverhoopt toch een batterij inslikken, zoek dan
onmiddellijk medische assistentie.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in
het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als
het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw
dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in
terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel
produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te
zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat de afstandsbediening niet slingeren in de auto.
Als de afstandsbediening niet goed opgeborgen wordt, kan
deze op de vloer terecht komen terwijl u aan het rijden bent
en bijvoorbeeld onder het rempedaal terecht komen, hetgeen
kan leiden tot een verkeersongeluk.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
172
CX-DH801N
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te
geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen
op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en
handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden
hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van
deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en
het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Let op
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
leiden tot letsel of materiële schade.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken
en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto’s die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden
om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN,
HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN
PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van
veiligheidsgerelateerde componenten voor het
installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid
te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur,
pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen
van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren op
de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de
werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de
brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en
andere onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de
brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading moet
u controleren of de andere elektrische apparatuur nog
normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale
toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een
verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient
u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van
de daarmee verband houdende waarschuwingen en
opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen
naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
❑ Steek uw vingers of uw hand niet in het toestel en
zorg ervoor dat u niet beklemd raakt.
Om letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat uw
hand of uw vingers niet beklemd kunnen raken tussen
bewegende onderdelen of in de discsleuf. Pas extra op
wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het
toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan
worden in autowasstraten of wanneer het regent.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en
gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken,
storingen of brand.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen van het
toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden
tot brand of andere schade.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie.
Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het
vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht met een hoek
van 0°, 22,5°, 45°, 67,5° of 90°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan
worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
Neem de volgende voorzorgen in acht bij het hanteren
van de batterijen voor de afstandsbediening.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en
ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen
die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden
van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet
beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren
over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de
stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze
ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen
4
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
❑ Houd de klep van de disceenheid dicht om te
voorkomen dat er vuil of stof in komt waardoor het
toestel mogelijk kapot zou kunnen gaan.
❑ Het magazijn kan niet worden ingebracht wanneer
er geen lade aanwezig is. In een dergelijk geval kan
forceren van het magazijn zowel het toestel zelf als
het magazijn beschadigen.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
Nederlands
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading
noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm
dan de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of
via een soortgelijke beschermingsmaatregel.
Veiligheidsinformatie
Let op
● Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij (CR2025).
● Zorg ervoor dat de polen van de batterij overeenkomen met
de (+) en (–) tekens in het batterijvak.
● Vervang een lege batterij zo spoedig mogelijk.
● Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze
langere tijd niet zult gebruiken.
● Isoleer de batterij (door deze in een plastic zakje te doen of af
te plakken met plakband) voor u deze weggooit of opbergt.
● Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving.
● Probeer in geen geval de batterij te demonteren, opladen,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur of
in het water.
Wanneer de batterij gelekt heeft
● Veeg het gelekte materiaal zorgvuldig weg uit het batterijvak
voor u de nieuwe batterij inbrengt.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met enig lichaamsdeel
of met kleding, was het dan af met overvloedig water.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met uw ogen, spoel
ze dan met overvloedig water en zoek onmiddellijk medische
assistentie.
CX-DH801N
173
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek,
gefabriceerd met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk
ons bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren
tot onze familiekring wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
Nederlands
Gebruik dit product op een veilige manier Kenmerken
5
Voor uw en andermans veiligheid is dit product
zo ontworpen dat de bestuurder geen
bewegende beelden kan zien.
¡Parkeer uw auto op een veilige plek en trek de handrem
aan voor u naar bewegende beelden kijkt.
¡Voor uw en andermans veiligheid moet u ervoor zorgen
dat de handremdraad correct is aangesloten.
(a bladzijde 218)
❑ DVD Video / Video CD / CD (CD-DA, MP3) 8
Discs wisselaar
¡DVD’s, Video CD’s en CD’s kunnen door het toestel
gewisseld worden. De wisselaar is tevens in staat
MP3 bestanden weer te geven.
¡Verschillende typen discs (DVD Video, Video CD en
Audio CD) kunnen door elkaar gebruikt worden.*
(a bladzijde 175)
❑ U kunt een 5,1-kanaals systeem opbouwen
¡Dit toestel heeft een optisch digitale
uitgangsaansluiting. Door een los verkrijgbare digitale
surround processor (CY-AC300) op dit toestel aan te
sluiten kunt u een 5,1-kanaals systeem samenstellen.
❑ Zowel NTSC als PAL materiaal kan worden
weergegeven. (a bladzijde 198)
❑ Zowel NTSC als PAL videosignalen kunnen
worden geproduceerd.
¡Met één druk op een toets kan er worden
omgeschakeld tussen NTSC en PAL videosignalen.
(a bladzijde 198)
* Wanneer er veel verschillende soorten discs door elkaar
zitten, zal het wisselen van disc langer duren.
Hoofdlijnen bediening
Gebruik het hoofdtoestel voor de normale
bediening.
De basisfuncties van deze DVD-wisselaar kunnen ook worden
aangestuurd via het hoofdtoestel en de afstandsbediening
van het hoofdtoestel. Gewone muziek CD’s (inclusief MP3
discs) kunnen volledig worden bediend via het hoofdtoestel
of de daarbij behorende afstandsbediening.
Hoofdtoestel
Een hoofdtoestel of bedieningseenheid verwijst in dit geval
naar een Panasonic autostereo met CD/DVD-wisselaar
bedieningsfunctie. Het hoofdtoestel of de bedieningseenheid
kan alleen de basisfuncties van deze DVD-wisselaar
aansturen. Voor overige DVD functies raden we u aan de
met deze DVD-wisselaar meegeleverde afstandsbediening te
gebruiken. De hieronder vermelde functies kunnen echter
alleen met de afstandsbediening worden gebruikt. Sommige
toestellen zijn niet in staat de weergave (PLAY) en/of
pauzestand (PAUSE) van deze DVD-wisselaar aan te sturen.
• Aan/uit
• Signaalbron kiezen
• Volume hoger/lager
Welke toetsen horen bij welke functies hangt mede af van de
gebruikte afstandsbediening. Raadpleeg voor details
“Corresponderende functies” op bladzijde 208.
Sommige oudere typen autostereo’s bieden geen
ondersteuning voor DVD-wisselaars.
Voor wat betreft de compatibiliteit van de wisselaar kunt u
het beste uw eigen dealer of uw dichtstbijzijnde Panasonic
service-centrum raadplegen.
Afstandsbediening voor het hoofdtoestel
Sommige hoofdtoestellen of bedieningseenheden hebben
een eigen afstandsbediening. Hiermee kunt u ook de
basisfuncties van de DVD-wisselaar aansturen. Welke
functies bediend kunnen worden hangt mede af van het type
hoofdtoestel of afstandsbediening dat u gebruikt. Raadpleeg
voor details “Corresponderende functies” op bladzijde 208.
Voor een omschrijving van de beschikbare functies dient u de handleiding van het
hoofdtoestel of aansturende toestel (CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.) te raadplegen.
174
CX-DH801N
Discs die kunnen worden weergegeven
DVD
VCD
(Video CD)
CD
(Voorbeelden van symbolen die mogelijk tegen zult
komen)
CD-R/RW
2
¡
Recordable
Teken/logo
ReWritable
Afmetingen
disc
Video-formaat
Audio-formaat
: Aantal talen voor de ondertiteling
¡ 2
: Aantal audiosporen
¡
: Aantal camerastandpunten
3
De getallen geven het aantal talen, sporen,
camerastandpunten enz. aan dat op de disc staat.
12 cm
Schermafmetingen (h:v beeldverhouding)
NTSC / PAL
LPCM,
MPEG1,
MPEG2,
DTS*,
Dolby
Digital
LPCM,
MPEG1
LPCM (CD-DA),
MP3, DTS*
¡
4:3
: 4:3 standaard
¡
LB
: Postbus (a bladzijde 198, 210)
❒ Niet ondersteunde discs
De volgende soorten discs kunnen niet met dit
toestel worden afgespeeld.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-R
¡DVD+R
¡DVD-RAM
¡DVD+RW
¡DVD-RW
¡SVCD
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (met uitzondering van MP3)
¡CD-RW (met uitzondering van MP3 en CD-DA)
¡CD-R (met uitzondering van MP3 en CD-DA)
¡SACD
¡Photo CD
¡CDV
¡Hybride SACD (met uitzondering van CD-DA)
¡CD-TEXT (behalve voor geluidsweergave)
¡Divx Video Discs
¡CD-EXTRA (alleen weergave van de audio mogelijk)
¡DVD’s met een ander regionummer dan “2” of “ALL”.
¡Afspelen van een Photo CD met dit toestel kan de
gegevens op de schijf zelf verminken.
6
¡ 16:9 breedbeeld
16:9 LB
16:9 PS
Regio2
nummer ALL (Alles)
Opmerking:
¡Voor meer informatie over CD-R’s en CD-RW’s verwijzen we
u naar “Opmerkingen over CDR/RW’s”. (a bladzijde 183)
¡Het is mogelijk dat bepaalde CD’s met een kopieerbeveiliging niet afgespeeld kunnen worden.
¡DTS werkt alleen met optische uitgangssignalen.*
¡Bij weergave van een DTS DVD of DTS CD kan er geen
analoog geluidssignaal worden geproduceerd. (Er wordt
alleen een digitaal uitgangssignaal geproduceerd.)
¡WMA bestanden kunnen niet worden weergegeven.
¡Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs.
Nederlands
DISC
❒ Symbolen op schijven en hun verpakking
: Weergave in “postbusformaat” op een
standaard (4:3) beeldscherm
: Weergave in PAN & SCAN (pan en scan)
formaat (a bladzijde 198, 210) op een
standaard (4:3) beeldscherm.
Opmerking: De manier waarop het beeld wordt
weergegeven op het scherm hangt af van de ingestelde
weergavefunctie (“TV MODE” a bladzijde 198) en van
het schermformaat van het materiaal op de disc.
❒ Informatie over regionummers
Dit product is ontworpen en gefabriceerd om correct
te reageren op de regiogegevens zoals die zijn
opgenomen op de DVD. Als het regionummer op de
DVD niet overeenkomt met het regionummer van dit
toestel, kan het toestel de schijf in kwestie niet
afspelen.
Dit toestel is geschikt voor materiaal met
regionummer “2” of “ALL”.
Voorbeeld:
2
1 2
4 6
ALL
CX-DH801N
Gebruik dit product op een veilige manier, Kenmerken, Discs die kunnen worden weergegeven
❒ Disctype
175
Combinatiesystemen
❑ Optionele systemen (Voorbeeld)
Dit toestel kan worden gecombineerd met andere apparatuur, zoals hieronder staat aangegeven. Raadpleeg de
handleiding van de aangesloten apparatuur voor meer details.
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
Kleuren LCD monitor: CY-VM1500EX
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
CE
SOUR
AC300
display
super
VOL
SEL
Nederlands
MUTE
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
2
3
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
DR COMP
POSI
SPC
DIM
Digitale Surround Processor:
CY-AC300
1
PWR
VM1500
WMA MP3 CD-speler/radio met 512
kleuren OEL display:
CQ-C9901N
CS
SRC
7
TILT
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
7 inch breedbeeld in-dash LCD
kleurenmonitor/radio/DVD-speler:
CQ-VD7001N
❑ Voor CQ-VD7001N gebruikers
Omschakelen van het DVD-wisselaar display
In de stand voor de DVD-wisselaar zal het DVDwisselaar display automatisch verschijnen wanneer de
volgende instellingen zijn uitgevoerd in het
“INPUT/OUTPUT” menu.
q [MENU] indrukken/aanraken.
w [INPUT/OUTPUT] / [SELECT] / [INPUT SELECT]
indrukken/aanraken.
e Selecteer [CH INPUT] / Selecteer [VTR]. *
r Druk op/raak aan [END] om het menu te sluiten.
* Wanneer de video-uitgang van de DVD-wisselaar is
verbonden met de VTR1 ingangsaansluiting van de CQVD7001N.
176
SOURCE
bright
CX-DH801N
Externe eindversterker
Aansluiten van een beeldscherm en 1 DIN
CD/Radio met CD/DVD-wisselaar bediening.
Door alleen een beeldscherm aan te sluiten en deze
DVD-wisselaar te verbinden met uw basis DIN
audiosysteem, kunt u niet alleen naar DVD’s kijken,
maar kunt u ook luisteren naar gewone muziek-CD’s en
MP3 discs.
WMA MP3 CDspeler/radio met 512
kleuren OEL display:
CQ-C9901N
Kleuren LCD monitor:
CY-VM1500EX
STAND BY (R)
ON (G)
❑ 5,1-Kanaals surroundsysteem
Dit toestel heeft een optisch digitale uitgangsaansluiting. Met de los verkrijgbare digitale surroundprocessor
(CY-AC300) aangesloten op dit toestel kunt u een 5,1kanaals surroundsysteem opbouwen in uw eigen auto
zodat u optimaal kunt profiteren van uw DVD materiaal.
Midden-luidspreker:
EAB-CF2
7 inch breedbeeld
in-dash LCD
kleurenmonitor/
Voor-luidsprekers:
radio/DVD-speler:
CJ-DA1700
CQ-VD7001N
8
Panasonic
TILT
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CS
CQ-VD7001U
VOL
POWER
MODE
MUTE
NAVIGATION
NAVI
MENU
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
EJECT
8-Discs DVDwisselaar:
CX-DH801N
CX-DH801
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
CE
SOUR
AC300
display
super
VOL
SEL
MUTE
SOURCE
bright
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
2
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
DR COMP
DIM
SPC
POSI
3
1
PWR
Combinatiesystemen
COLOR LCD MONITOR
VM1500
SRC
Nederlands
❑ Basissysteem
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
1
2
REP
SUBTITLE
4
5
7
8
OSD
0
NTSC/PAL
3
6
SUB
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
Eindversterker
(los verkrijgbaar)
CX-DH801
CAR AV
8-Discs DVD-wisselaar:
CX-DH801N
Digitale Surround
Processor:
CY-AC300
Surround-luidsprekers: CJ-DA6920
Subwoofer:
CJ-HD303
CX-DH801N
177
Voorbereiding
Componenten
Installatie van de batterij
1. DVD-wisselaar
Hoeveelheid: 1
Nederlands
CX-DH801N
2. Discmagazijn
<VYQ3174>
Hoeveelheid: 1
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
RAND
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
SCAN
REP
2
3
SUB
5
6
AUDIO
8
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
SUBTITLE
1
9
4
7
OSD
0
NTSC/PAL
Afstandsbediening
3. Afstandsbediening
<YEFX999256A>
(Inzetten/vervangen van de batterij)
q Verwijder de batterijhouder.
Leg de afstandsbediening eerst op een vlak oppervlak.
q Steek een vingernagel in de groef en duw de houder in
de richting van de pijl, en tegelijkertijd.
w Trek de houder naar buiten met behulp van een stevig,
gepunt voorwerp.
Hoeveelheid: 1
TITLE/CHAPTER
CAR AV
Stevig, gepunt voorwerp
4. Lithium batterij (CR2025)
Hoeveelheid: 1
Achterkant
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
5. Handleiding
<YFM284C439ZA>
Hoeveelheid: 1
6. Garantiekaart enz.
Hoeveelheid: 1 set
7. Installatiebenodigdheden (schroeven,
bedrading enz.) (a bladzijde 214)
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en hun onderdeelnummers kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
w
q
w Doe de batterij in de batterijhouder.
Doe de nieuwe batterij in de houder met de (+) kant naar
boven, zoals aangegeven op de afbeelding.
e Doe de batterijhouder terug op zijn plaats.
Lithium batterij
(CR2025: meegeleverd)
Weggooien van batterijen (Nederland)
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer
deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar
inleveren als KCA (klein chemisch afval).
Dit toestel bevat een lithium-batterij voor het
ondersteunen van het interne geheugen.
Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer deze
batterij moet worden vervangen.
Gooi de batterij niet zomaar weg. Bescherm het
milieu en breng naar een speciaal
verwerkingspunt voor chemisch afval.
178
CX-DH801N
w
e
Batterijhouder
Pas op
¡Verwijder een oude, lege batterij onmiddellijk en gooi
hem op de juiste manier weg.
¡Probeer in geen geval de batterij te demonteren,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het
vuur of in het water.
¡Volg de plaatselijk geldende regelgeving wanneer u de
batterij weggooit.
¡Incorrect gebruik van een batterij kan leiden tot
oververhitting, ontbranding of zelfs ontploffing,
hetgeen kan leiden tot letsel of brand.
U dient de volgende instellingen te verrichten en te
controleren voor u het toestel in gebruik neemt.
De vereiste handelingen kunnen van de disc in kwestie
afhangen. Raadpleeg voor details de documentatie bij de
disc.
TV TYPE (a bladzijde 198)
Instellen:
Stel het videoformaat van uw beeldscherm in bij “TV TYPE”.
Controleren:
Controleer of “TV TYPE” op “PAL” (of op “NTSC”) staat
wanneer u een PAL (of NTSC) beeldscherm aansluit.
10
TV MODE (a bladzijde 198)
Type batterij: Panasonic lithium batterij (CR2025)
Instellen:
Kies de juiste beeldverhouding bij “TV MODE”. De
standaardinstelling van Panasonic is “WIDE” (Breedbeeld).
Controleren:
Controleer of het beeld goed wordt weergegeven op de
monitor.
Levensduur batterij: Ongeveer 6 maanden bij normaal
gebruik (bij kamertemperatuur)
PREFERENCES (a bladzijde 200)
Opmerking: Batterijgegevens:
Nederlands
Waarschuwing
¡Houd de batterij buiten bereik van kinderen om
ongelukken te voorkomen. Mocht een klein kind
onverhoopt toch een batterij inslikken, zoek dan
onmiddellijk medische assistentie.
Instellingen en controles
Instellen:
Kies uw voorkeurstaal voor de weergave bij
“PREFERENCES”.
* Deze instelling werkt natuurlijk alleen wanneer de DVD in
kwestie de ingestelde taal ook daadwerkelijk bevat.
Controleren:
Controleer of het toestel de ondertiteling en/of het discmenu
en de geluidsweergave in de ingestelde taal produceert.
Voorbereiding
Informatie betreffende de batterij
COMPRESSION (DR COMP: Compressie
dynamisch bereik) (a bladzijde 199)
Pictogrammen
In deze handleiding worden de hieronder getoonde pictogrammen gebruikt voor de geschikte soorten discs en
apparatuur.
DVD :VCD
MP3
DVDCD
Video
Discs
CH-C
DVD VCD :CD
CH-C
VCDMP3
(Video
CD)
Instellen:
Stel de gewenste compressie van het dynamische bereik van
de geluidsweergave in via het “COMPRESSION” menu.
Om te voorkomen dat het geluid plotseling te hard klinkt,
raden we u sterk aan deze waarde op “MINIMUM” in te
stellen.
Controleren:
Controleer of u zachte geluiden nog goed kunt horen bij
weergave van een DVD met een groot dynamisch bereik.
DVD VCD CD MP3
: CD CH-C
DVD VCD CD MP3 : CH-C
CD-R/RW’s met MP3 bestanden
Bediening
: Hoofdtoestel of aansturende apparatuur of de daarbij behorende afstandsbediening.
: Afstandsbediening van de DVD-wisselaar
CX-DH801N
179
Namen van de bedieningsorganen en hun functies
DVD-wisselaar, discmagazijn en disclade
❑ DVD-wisselaar
Nederlands
Afdekklep ter
bescherming van
het binnenwerk
Duw het magazijn recht
naar binnen zodat deze
klep goed dicht kan.
HA
11
B
C
V
Hoek-instelschroef
Zet deze schroef op de juiste montagehoek.
Eén aan de rechter- en één aan de linkerkant.
(a bladzijde 215 voor details.)
Opmerking: Raak
deze klep niet aan.
Ruimte voor het
discmagazijn
Reset knopje
(a bladzijde 207)
Schuifklep
Houd deze klep dicht,
behalve wanneer u een
magazijn in het toestel doet
of eruit haalt. Stof kan leiden tot storingen.
Uitwerptoets (u)
(a bladzijde 185)
❑ Discmagazijn
Disclade
Gebruik het met dit toestel als toebehoren meegeleverde
magazijn (VYQ3174). Er kunnen geen andere magazijnen
worden gebruikt.
Richtingspijl voor het
inbrengen van het
magazijn
Disclade
Plaats een disc in de
lade en duw de disclade
in het magazijn tot deze
vastklikt.
Opmerking: Gebruik geen 8 cm discs.
180
CX-DH801N
Afstandsbediening
❑ Algemeen
Nederlands
Richt de afstandsbediening op de sensor om het toestel te bedienen
(zie de opmerking hieronder).
[}] [{]
¡Selecteren (verticaal) of instellen
van een functie of menu-onderdeel.
12
[]] [[]
¡Selecteren (horizontaal) of instellen van
een functie of menu-onderdeel.
[MENU]
¡Opent het menuscherm. (a bladzijde 189)
[}]
TITLE
[]]
MENU
STOP
PAUSE
TER
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
[0] t/m [9]
¡Voor het invoeren van bijv. de taalcode.
(a bladzijde 209)
[OSD]
¡Toont informatie over signaalbronnen
e.d. op het beeldscherm. (a bladzijde
187)
¡Schakelt heen en weer tussen
PAL/NTSC. (a bladzijde 198)
NTSC/PAL
[[]
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
[{]
[ENTER]
¡Definitief maken van een instelling of
menu-onderdeel.
[ENTER]
TITLE/CHAPTER
CAR AV
[DISC}] [DISC{] (DISC/FOLDER)
¡Selecteren van een disc. (a bladzijde 186)
Opmerkingen over de afstandsbediening en de verbindingen:
¡Richt de afstandsbediening van de DVD-wisselaar op de sensor van het beeldscherm (als de betreffende
uitgangsaansluiting daarvan is verbonden met de Remote-In aansluiting van de DVD-wisselaar) of op de meegeleverde
sensor om het toestel te bedienen.
¡Als het aansturende toestel is voorzien van een sensor en de ontvangen signalen kan doorsturen naar de DVD-wisselaar,
kunt u de afstandsbediening ook op het aansturende of hoofdtoestel richten.
¡Gebruik in geen geval beide Remote-In aansluitingen tegelijkertijd (de ene is een ministekker, de andere een RCA (tulp)
aansluiting). Doet u dit toch, dan is het mogelijk dat het toestel niet meer naar behoren kan functioneren.
¡Het toestel kan incorrect reageren wanneer de sensor voor de afstandsbediening zich in de buurt van andere infrarode
apparatuur bevindt (bijv. een draadloze hoofdtelefoon op infrarood). Installeer in een dergelijk geval de sensor voor de
afstandsbediening van uw DVD-wisselaar uit de buurt van de betreffende infrarode apparatuur.
CX-DH801N
Namen van de bedieningsorganen en hun functies
SETUP
TRACK/SEARCH
EN
[SETUP]
¡Opent het SETUP menu. (a bladzijde 196)
181
Namen van de bedieningsorganen en hun functies (vervolg)
❑ Discs (DVD/VCD/CD/MP3)
Opmerking: De daadwerkelijke bediening
hangt af van de DVD in kwestie.
Nederlands
[s] [d] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Terug naar het begin. (a bladzijde 188, 192)
¡Snel vooruit/terug (a bladzijde 188, 192)
13
[MENU] (TITLE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Opent het DVD menu. (a bladzijde 189)
¡Opent het titelmenu. (a bladzijde 189)
[d] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Vertraagde weergave (a bladzijde 188)
[}] [{] []] [[] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Selecteren van een functie of menu-onderdeel.
(a bladzijde 189)
[■] (STOP) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Weergave stoppen. (a bladzijde 188, 193)
[❚❚] (PAUSE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Pauze (a bladzijde 188, 193)
[ENTER] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Definitief maken van een instelling of menuonderdeel. (a bladzijde 189, 192)
[B] (PLAY) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Weergave (a bladzijde 186)
DVD[ENTER]
VCD CD MP3
CH-C
CH-C
¡Herhaalde weergave (a bladzijde 188, 193)
VCD CD MP3 CH-C
[SCAN]DVD
(SCAN)
¡Intro-weergave (a bladzijde 193)
TITLE
SETUP
STOP
RAND
SCAN
2
5
7
8
OSD
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
4
NTSC/PAL
[0] t/m [9] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Selecteren van titels/hoofdstukken
(a bladzijde 189)
PAUSE
RANDOM
1
[0] t/m DVD
[9] VCD CD MP3 CH-C
¡Hiermee kunt u een item van het menu
selecteren. (a bladzijde 189)
MENU
TRACK/SEARCH
TER
[REP] (REPEAT) DVD VCD CD MP3
0
REP
6
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
CAR AV
[GRP] (TRACK) (TITLE/CHAPTER) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Selecteren van titels/hoofdstukken (a bladzijde 189)
¡Direct selecteren van fragmenten
(a bladzijde 189, 192)
¡Direct selecteren van bestanden/mappen
(a bladzijde 192)
CX-DH801N
DVD []]
VCD [[]
CD MP3 CH-C
[}] [{]
¡Selecteren van mappen of bestanden.
(a bladzijde 192)
[FOLDER}] [FOLDER{] (DISC/FOLDER)
SUBTITLE
DVD
VCD CD MP3
3
SUB
[0] t/m DVD
[9] VCD CD MP3 CH-C
¡Direct selecteren van fragmenten
(a bladzijde 189, 192)
¡Direct selecteren van bestanden/mappen
(a bladzijde 192)
182
CH-C
¡Item selecteren (a bladzijde 192)
¡Willekeurige weergave (a bladzijde 193)
EN
DVD VCD CD MP3
[RAND] (RANDOM)
CH-C
¡Mapniveau hoger/lager (a bladzijde 192)
[SUB] (SUBTITLE) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Omschakelen van de taal voor de ondertiteling
(a bladzijde 190)
[AUDIO] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Omschakelen van de audiotaal
(a bladzijde 190)
[ANGLE] DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Omschakelen van het camerastandpunt
(a bladzijde 190)
DVD VCD CD MP3 CH-C
[AUDIO]
¡Schakelt heen en weer tussen stereo of mono
geluidsweergave. (a bladzijde 190)
[RET] (RETURN) DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Terugkeren naar de vorige toestand.
(a bladzijde 189)
¡Opent het VCD (Video CD) menu.
(a bladzijde 189)
Basisbediening DVD-wisselaar
Vasthouden van een disc
¡Raak de onderkant (de kant met de gegevens) niet aan.
¡Maak geen krassen op de disc.
¡Verbuig de disc niet.
¡Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Labelkant
Gebruik geen discs die voldoen aan de omschrijvingen
hieronder. Gebruik van dergelijke discs kan leiden tot
beschadiging van de discs of tot storingen aan het toestel.
Laat discs nooit op de volgende plekken liggen:
¡In direct zonlicht
¡Bij de verwarming van de auto
¡Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡Op stoelen of het dashboard
Schoonmaken van uw discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg voorzichtig van het
midden naar de buitenrand.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf niet op een disc, ook niet op de labelkant, met een
balpen of iets dergelijks.
Nederlands
Opmerkingen over discs
14
¡Discs met een speciale, niet ronde, vorm.
<Goed>
<Fout>
Discs met stickers of
plakband erop.
Discs met zelf geprinte
labels.
Beschermende vellen of folie Disc accessoires
(stabilisators, enz.)
¡Beschadigde of vervormde discs.
Discs van slecht fabrikaat.
¡Het is mogelijk dat u problemen zult ondervinden bij het
afspelen van bepaalde CD-R/CD-RW’s die zijn
opgenomen op CD-recorders (CD-R/RW stations), hetzij
vanwege de opnamekarakteristieken van die discs, hetzij
vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
¡CD-R/RW’s zijn minder goed bestand tegen hoge
temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziekCD’s. Als u langere tijd in uw auto laat liggen, kunnen ze
beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze nog
af te spelen.
¡Het is mogelijk dat het toestel niet in staat zal zijn een CDR/RW af te spelen die gemaakt is met een bepaalde
combinatie van brandsoftware, CD-recorder (CD-R/RW
station) en disc als deze combinatie niet geschikt is voor
dit toestel.
¡Dit toestel kan geen CD-R/RW afspelen waarop de
opnamesessie niet correct is afgesloten.
¡Deze speler kan geen CD-R/RW’s afspelen met andere
dan CD-DA of MP3 gegevens (Video CD enz.).
¡Neem de instructies voor het hanteren van CD-R/RW’s in
acht.
Discs met scheurtjes,
krassen of stukjes eraf.
Basisbediening DVD-wisselaar
¡Disc met labels enz. erop.
Namen van de bedieningsorganen en hun functies
Opmerkingen over CD-R/RW’s
Discs met bramen langs de
rand.
Schraap eventuele bramen
netjes af voor gebruik.
CX-DH801N
183
Basisbediening DVD-wisselaar (vervolg)
Laden en verwijderen van een disc
Pas op: Doe de disclades goed in het magazijn totdat ze vastklikken. Doet u dit niet, dan kan de disc vast komen
Nederlands
te zitten binnenin de DVD-wisselaar, of kan de DVD-wisselaar een storing gaan vertonen.
15
❑ Laden van een disc
Magazijn
Opmerking:
¡Doe niet meer dan één disc in één lade om problemen te
voorkomen.
¡Plaats discs van hetzelfde type zoveel mogelijk bij elkaar.
Wanneer er veel verschillende soorten discs door elkaar
zitten, zal het wisselen van disc langer duren.
¡Gebruik het met dit toestel als toebehoren meegeleverde
magazijn (VYQ3174). Er kunnen geen andere
magazijnen worden gebruikt.
¡Gebruik geen in de handel verkrijgbare beschermende
folie of stabilisatoren op de discs in dit toestel, want deze
kunnen problemen veroorzaken.
¡Gebruik geen CD’s met afwijkende vormen. Doet u dit
toch, dan is het mogelijk dat het toestel niet meer naar
behoren kan functioneren.
❑ Verwijderen van een disc
Trek de lade uit het magazijn tot de aanslag en verwijder
vervolgens de disc met de hand.
Wees voorzichtig dat u de disc niet laat vallen wanneer u deze
uit de lade neemt.
Opmerking: Wees voorzichtig met het magazijn, want er
kunnen discs los zitten en eruit vallen wanneer u het magazijn
met de opening naar beneden houdt.
184
Disclade
q Plaats het discmagazijn met de richtingspijl naar boven
en trek de lades één voor één volledig uit het magazijn.
w Plaats een disc in de lade.
e Duw de lade netjes recht in het magazijn tot hij op zijn
plek vastklikt (zie de waarschuwing hierboven).
CX-DH801N
q
Richtingspijl voor het
inbrengen van het
magazijn
Labelkant van de disc
w
e
Opmerking: De disclades van de DVDwisselaar kunnen gemakkelijk uit het magazijn
gehaald worden. Pas op dat de lade niet uit het
magazijn schuift wanneer u er een disc in doet.
Als er een lade helemaal uit het magazijn
verwijderd is, doe deze dan weer voorzichtig
terug tot u een klik voelt.
Laden en verwijderen van het magazijn
Opmerking: Wacht tenminste 10 seconden nadat u de accukabel heeft aangesloten voor u het discmagazijn inbrengt. Doet u
dit niet, dan kan er zich een fout voordoen bij het laden van de discs.
Nederlands
❑Laden van het magazijn
q Schuif de schuifklep helemaal naar rechts totdat deze helemaal
geopend vastklikt.
q
16
w Controleer het toestel en het magazijn voor de juiste richting waarin
het magazijn ingebracht moet worden en duw het vervolgens netjes
recht naar binnen tot u een klik hoort.
Opmerking:
¡Let op de aanduiding op het magazijn voor de juiste richting waarin
dit moet worden ingebracht.
¡Zorg ervoor dat alle disclades op hun plaats zitten voor u het
magazijn in het toestel doet.
w
e Schuif de klep helemaal door tot u een klik hoort.
Pas op:
¡Houd de klep van het magazijncompartiment dicht om te
voorkomen dat er vuil of stof in komt waardoor het toestel
mogelijk kapot zou kunnen gaan.
¡Het magazijn kan niet worden ingebracht wanneer er geen lade
aanwezig is. In een dergelijk geval kan forceren van het magazijn
zowel het toestel zelf als het magazijn beschadigen.
❑Verwijderen van het magazijn
q Doe de klep open.
w Druk op de uitwerptoets (u).
Het magazijn zal automatisch worden uitgeworpen.
q
w
Uitwerptoets (u)
e Trek het magazijn netjes recht in de richting van de pijl tot het
volledig uit het toestel is.
r Doe de klep dicht.
e
Basisbediening DVD-wisselaar
e
r
CX-DH801N
185
Basisbediening DVD-wisselaar (vervolg)
CD/DVD-wisselaarfunctie
Voorbeeld: CY-VM1500EX Beeldscherm
Voorbeeld: EUR7641010 (los verkrijgbaar)
Afstandsbediening voor het hoofdtoestel
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
POWER
SOURCE MENU
[SRC]
(POWER)
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
Voorbeeld: CQ-C9901N Hoofdtoestel
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
[VOL }]
[VOL {]
(Volume)
TUNE
#
TITLE
NUMBER
SETUP
MENU
TRACK/SEARCH
SRC
EN
17
TER
Nederlands
[POWER]
CS
STOP
PLAY
PAUSE
CAR AUDIO
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUBTITLE
[VOLUME]
[}] [{]
(DISC)
[}] [{] (DISC)
[SRC] (PWR: Aan/uit)
AAN
SUB
[5] (PLAY)
[}] [{]
(DISC/FOLDER)
Discs selecteren
Zet het contact van uw auto op ACC of ON en druk
vervolgens op de aan/uit toets van het hoofdtoestel om
zowel het hoofdtoestel als de DVD-wisselaar aan te zetten.
Druk op [POWER] om het beeldscherm ook in te schakelen
wanneer u naar een DVD film of zo wilt kijken.
Voor het aan/uit zetten dient u de handleiding van het toestel
in kwestie te raadplegen.
Opmerking: Er is geen aan/uit toets op de
afstandsbediening van de DVD-wisselaar.
Gebruik in plaats daarvan de aan/uit toets op
het aansturende of hoofdtoestel of de daarbij
behorende afstandsbediening.
CD/DVD-wisselaar functie
(signaalbron selecteren)
Druk op [SRC] (Source; signaalbron)/[MODE] om over te
schakelen naar de CD/DVD-wisselaar en de weergave te
laten beginnen.
(Voorbeeld: CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.)
Opmerking: Als u niet overgeschakeld bent naar de
CD/DVD-wisselaar, kunt u niet luisteren naar
weergave van de DVD-wisselaar wanneer u
op de [5](PLAY) toets op de
afstandsbediening van de DVD-wisselaar
drukt.
(Voorbeeld: CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.)
[}] of [8]: Volgende disc
[{] of [0]: Vorige disc
[DISC }]: Volgende disc
[DISC {]: Vorige disc
Volume
Gebruik de volumeregeling van het aansturende of
hoofdtoestel of druk op de volumetoetsen.
(Voorbeeld: CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.)
[}] (Volume): Hoger
Lager
Hoger of [{] (Volume): Lager
Weergave
DVD VCD CD MP3
CH-C
Druk op [5] (PLAY) om de weergave te laten beginnen of te
laten hervatten nadat deze eerder gepauzeerd of gestopt was.
Opmerking:
¡Omdat de weergave niet automatisch begint wanneer uw
DVD-wisselaar alleen werkt, dient u op [5](PLAY) te
drukken om de weergave te laten beginnen.
¡Sommige aansturende of hoofdtoestellen beschikken niet
over een “Weergave” functie.
Voor een omschrijving van de beschikbare functies dient u de handleiding van het hoofdtoestel of aansturende toestel (CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.) te raadplegen.
186
CX-DH801N
In-beeld display (OSD; On Screen Display) aanduidingen
Dit toestel is voorzien van 9 soorten in-beeld display. U kunt op de hieronder beschreven wijze
tussen deze diverse in-beeld displays heen en weer schakelen.
❑ DVD/VCD (Video CD)
❑ CD/MP3
Nederlands
¡De weergavetijd wordt getoond. (CD) (kan niet worden
uitgeschakeld)
Verbodsteken
De gewenste
handeling is niet
mogelijk omdat de geselecteerde taal voor de ondertiteling
of de geluidsweergave of het gekozen camerastandpunt niet
is opgenomen op de disc, of omdat de gebruiker iets
probeert te doen wat niet mogelijk is op dit toestel.
18
¡De Mappen/bestanden lijst en de weergavetijd worden
getoond. (MP3) (kan niet worden uitgeschakeld)
• Display totale tijd (VCD)
(standaardinstelling)
• Verstreken
weergavetijd titel (DVD)
(standaardinstelling)
Druk op [OSD].
¡De ID3Tag gegevens (indien beschikbaar) worden
getoond tijdens weergave.
• Aanduiding
weergavetijd fragment
(VCD)
• Verstreken
weergavetijd hoofdstuk
(DVD)
Druk op [OSD].
• Geen in-beeld display (OSD)
tijdens weergave (VCD)
• Geen in-beeld display (OSD)
tijdens weergave.
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
Het in-beeld display (OSD) is
alleen beschikbaar wanneer
de weergave-bediening uit
(PBC OFF) staat. (VCD)
Druk op [OSD].
[OSD]
(In-beeld display)
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
Opmerking: De getoonde gegevens en hun plaats hangt af van de ingestelde functie. Raadpleeg de beschrijving van de
gebruikte functie voor details.
CX-DH801N
Basisbediening DVD-wisselaar,
In-beeld display (OSD; On Screen Display) aanduidingen
Druk op [OSD].
187
DVD/VCD (Video CD) weergave
Basisbediening
19
Opmerking: Raadpleeg tevens “Basisbediening DVDwisselaar”. (a bladzijde 183)
Titelnummer,
hoofdstuknummer,
weergavetijd, discnummer enz.
[MENU] (TITLE)
*Raadpleeg voor
meer details de
volgende bladzijde.
SETUP
MENU
[3] (STOP)
[y] (PAUSE)
[s] [d]
[5] (PLAY)
Ga naar het begin
DVD VCD CD MP3
[OSD]
Toont informatie
over signaalbronnen
e.d. op het
beeldscherm.
(a bladzijde 187)
CH-C
[d]: volgende fragment/hoofdstuk
[s]: begin van het huidige fragment/hoofdstuk
Vorige fragment/hoofdstuk (twee keer drukken)
Snel vooruit/terug
CH-C
Ingedrukt houden
[d]: snel vooruit
[s]: snel terug
Laat los om de weergave te hervatten.
De snelheid neemt geleidelijk toe wanneer de toets ingedrukt
gehouden wordt.
DVD VCD CD MP3
[]] [[] [}] [{]
(Selecteren)
[ENTER]
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
[REP] (REPEAT)
[0] t/m [9]
(Titel-/
hoofdstuknummer)
CAR AV
[RET] (RETURN)
[GRP]
(TITLE/CHAPTER)
DVD VCD CD MP3
CH-C
Druk op [y] (PAUSE).
Druk nog eens op [5] (PLAY) om de weergave te hervatten.
Opmerking: Wanneer er een DVD wordt afgespeeld kan
het soms voorkomen dat u niet terug kunt naar het begin
van een hoofdstuk wanneer dat hoofdstuk zich uitstrekt over
2 titels. (a bladzijde 211)
DVD VCD CD MP3
Pauze
TER
TRACK/SEARCH
(LCD Schermvoorbeeld hoofdtoestel: Vanaf 2005
(bijv. CQ-C9901/C9701N) type 1 DIN Receiver)
Hoofdstuknr.
Weergavetijd
Discnr.
Stop
TITLE
EN
Nederlands
DVD/VCD display
CH-C
Druk op [3] (STOP).
Druk nog eens op [5] (PLAY) om de weergave te laten
hervatten vanaf het punt waar u op [3] (STOP) had gedrukt.
(Hervattingsfunctie)
Om doorlopende weergave te annuleren, dient u [3] (STOP)
tenminste 2 seconden ingedrukt te houden.
Opmerking: Sommige aansturende of hoofdtoestellen
beschikken niet over een “Pauze” functie.
Vertraagde weergave
DVD VCD CD MP3
Houd [d] ingedrukt terwijl de weergave gepauzeerd is.
Druk nog eens op [5] (PLAY) om de normale weergave te
hervatten.
Druk nog eens op [y] (PAUSE) om de weergave te
pauzeren.
Opmerking: Vertraagde weergave achteruit is niet
mogelijk.
Herhaalde weergave
DVD VCD CD MP3
Druk op [REP] (REPEAT) om het huidige
hoofdstuk/fragment te herhalen.
Druk nog eens op [REP] (REPEAT) om te annuleren.
Houd [REP] (REPEAT) tenminste 2 seconden ingedrukt om
de huidige titel/disc te laten herhalen.
Houd [REP] (REPEAT) nog eens ingedrukt om te annuleren.
Beeld-voor-beeld weergave
DVD VCD CD MP3
CH-C
Druk, terwijl de weergave gepauzeerd is, op [y] (PAUSE)
om het volgende beeldje te laten weergeven.
Druk op [5] (PLAY) om de normale weergave te hervatten.
188
CX-DH801N
CH-C
CH-C
¡De vereiste handelingen kunnen van de disc in kwestie afhangen. Raadpleeg voor details de documentatie bij
de disc.
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C geven
CH-C
¡De pictogrammen DVD VCD
en
de geschikte soorten discs aan.
DVD display
VCD (Video CD) display
(Weergavetijd titel)
(Het in-beeld display (OSD) is alleen beschikbaar wanneer de weergave-bediening uit (PBC OFF) staat.)
(Totale weergavetijd)
Discnr. /disctype
Weergavetijd
(Weergavetijd hoofdstuk)
OSD
Weergavetijd
Discnr. /disctype
OSD
(Weergavetijd fragment)
Discnr. /disctype
Weergavetijd
Weergavetijd
(In bedrijf)
Discnr. /disctype
Nederlands
Selecteren van titels/hoofdstukken
20
(In bedrijf)
Hoofdstuknummer wordt bijgehouden.
Hoofdstuknummer wordt bijgehouden.
DVD VCD CD MP3
CH-C
Selecteren van materiaal, audio, ondertiteling enz.
q Druk op [MENU] (TITLE ) terwijl de DVD aan het spelen
is. (Druk voor het VCD (Video CD) menu op [RET]
(RETURN) tijdens weergave.)
w Druk op []], [[], [}] of [{] om het gewenste menu
te kiezen. Druk voor een VCD (Video CD) met weergavebediening (a bladzijde 201, 210) op de cijfertoetsen [0]
t/m [9] op de afstandsbediening.
e Druk op [ENTER].
Druk op [RET] (RETURN) om terug te keren naar de vorige toestand.
Titelmenu
DVD VCD CD MP3
CH-C
Direct selecteren van
DVD VCD CD MP3 CH-C
fragmenten
q Druk op [GRP] tijdens weergave.
w Gebruik [0] t/m [9] (Fragmentnummer) om het gewenste
fragment te selecteren.
e Druk op [ENTER].
Opmerking:
¡Als er geen handeling verricht wordt tot 10 seconden
nadat er op [GRP] (TITLE/CHAPTER) is gedrukt, zal het
display terugkeren naar de normale gebruikstoestand.
¡Als er een titel-/hoofdstuknummer wordt ingevoerd en er
10 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd, zal
het display terugkeren naar de normale gebruikstoestand.
¡U kunt alleen direct een fragment selecteren wanneer de
weergave-bediening uit staat (PBC OFF).
Selecteren van de weer te geven titel.
Normale gebruiksfunctie
q Houd [MENU] (TITLE ) tenminste 2 seconden ingedrukt
tijdens weergave.
w Druk op []], [[], [}] of [{] om de gewenste titel te
kiezen.
[GRP]
[ENTER]
[]]/[[]
e Druk op [ENTER]. Druk op [RET] (RETURN) om terug
te keren naar de vorige toestand.
Selecteren van
titels/hoofdstukken
DVD VCD CD MP3
Invoeren hoofdstuknummer
Invoeren titelnummer
CH-CHoofdstuk selectie
Weergave laten beginnen vanaf een bepaalde titel/hoofdstuk.
q Druk op [GRP] (TITLE/CHAPTER) om de ingangsfunctie te
selecteren. De instelling verandert met elke druk op []]/[[].
DVD/VCD (Video CD) weergave
DVD menu/VCD (Video CD) menu
Fragmentnummer wordt bijgehouden.
De weergavetijd wordt bijgehouden.
licht geel op
Titel selectie
w Gebruik [0] t/m [9] om het gewenste titel/hoofdstuknummer in te voeren.
e Druk op [ENTER]. De weergave zal nu beginnen.
licht geel op
CX-DH801N
189
DVD/VCD (Video CD) weergave (vervolg)
Nederlands
Nuttige functies
TITLE
SETUP
MENU
EN
TER
TRACK/SEARCH
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
OSD
0
SUBTITLE
21
NTSC/PAL
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
TITLE/CHAPTER
[SUB] (SUBTITLE)
[AUDIO]
[ANGLE]
CAR AV
Omschakelen van de taal voor
de ondertiteling DVD VCD CD MP3 CH-C
Omschakelen van het
camerastandpunt DVD VCD
Druk op [SUB] (SUBTITLE) tijdens weergave.
Druk op [ANGLE] tijdens weergave.
De taal voor de ondertiteling kan tijdens weergave worden
veranderd mits er andere talen op de disc staan.
Bij DVD’s met scènes die vanuit verschillende
camerastandpunten zijn opgenomen, kunt u dezelfde scène
laten weergeven uit elk van deze camerastandpunten.
Taal
CD MP3
CH-C
Huidige camerastandpunt
Totaal aantal talen
Taalnummer huidige taal
Opmerking: Het kan even duren voor de ondertiteling
verschijnt.
DVD VCD
Stereo en mono
Omschakelen van de audiotaal
Druk op [AUDIO]
DVD VCD CD MP3
CH-C
Druk op [AUDIO] tijdens weergave.
De taal voor de ondertiteling kan tijdens weergave worden
veranderd mits er andere talen op de disc staan.
Audioformaat
Naam audio
Totaal aantal audiosporen
Nummer huidige audiospoor
190
Totaal aantal camerastandpunten
CX-DH801N
CD MP3
CH-C
U kunt heen en weer schakelen tussen stereo en mono
(L of R) geluidsweergave.
STEREO
: stereoweergave
MONO LEFT : het linker audiokanaal wordt via zowel de linker
als de rechter luidsprekers weergegeven.
MONO RIGHT : het rechter audiokanaal wordt via zowel de linker
als de rechter luidsprekers weergegeven.
Opmerking:
¡Als er 2 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd,
zal het display terugkeren naar de normale stand.
¡De taal die bepaald wordt door uw DVD instellingen krijgt
de voorkeur wanneer de stroom wordt ingeschakeld of
wanneer er een disc in het toestel gedaan wordt. (a
bladzijde 200)
¡Het aantal talen hangt natuurlijk af van de disc in
kwestie. Sommige discs bevatten slechts één taal of
hebben geen alternatieve talen om uit te kiezen.
¡De vereiste handelingen kunnen van de disc in kwestie afhangen. Raadpleeg voor details de documentatie bij
de disc.
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C geven
CH-C
¡De pictogrammen DVD VCD
en
de geschikte soorten discs aan.
q Zet het volume op het oorspronkelijke niveau (lager).
w Druk op [SETUP].
e Druk op [}] of [{] en selecteer AUDIO SETUP .
r Druk op [}], [{], []] of [[] en selecteer COMPRESSION a
[ENTER].
t Druk op []] of [[] en selecteer MINIMUM .a [ENTER]
y Stel het volume opnieuw in.
(a bladzijde 199)
Nederlands
Pas op: DVD video/audio
heeft een enorm dynamisch
bereik van meer dan 100 dB.
Dat betekent dat het door
sommige DVD’s
geproduceerde volume
aanmerkelijk lager kan zijn dan
dat van andere. Wanneer u het
volume hoger zet voor een
dergelijke DVD, is het mogelijk
dat het geluid vervolgens veel
te hard klinkt, waardoor u zou
kunnen schrikken en een
ongeluk veroorzaken.
Om dergelijke ongevallen te
voorkomen, kunt u de DR
COMP (Dynamisch bereik
compressie) functie gebruiken.
Deze functie kunt u via de
volgende procedure instellen.
DR COMP (Dynamisch bereik compressie)
22
22
UIT
STANDAARD MINIMUM
Gespreksniveau
DVD/VCD (Video CD) weergave
Over het grote
dynamische bereik
van DVD Video
CX-DH801N
191
CD/MP3 weergave
(Schermvoorbeeld: MP3 navigatiescherm)
(Schermvoorbeeld: CD weergave)
Disctype (CDDA: Normale muziek CD)
Weergavetijd
Nederlands
Bestands-/
mapnummers
23
Bestandsnaam
Opmerking:
¡Het is niet mogelijk de hele bestandsstructuur en een
bestandenlijst in een bepaalde map te tonen.
¡De navigatiefunctie kan niet gebruikt worden tijdens
weergave.
¡Bestands-/mapnummers worden gebruikt bij het direct
selecteren van bestanden.
(LCD Schermvoorbeeld hoofdtoestel: Vanaf 2005
(bijv. CQ-C9901/C9701N) type 1 DIN Receiver)
Fragment-/bestandsnummer
Mapnaam
Weergavetijd
Disctype
DVD VCD
Ga naar het begin
CD MP3
[d]: volgende fragment/bestand
[s]: begin van het huidige fragment/bestand
Vorige fragment/bestand (twee keer drukken)
DVD VCD
Snel vooruit/terug
CD MP3
Direct selecteren van
fragmenten/bestanden/mappen
CH-C
DVD VCD CD MP3
CH-C
Ingedrukt houden
[d]: snel vooruit
[s]: snel terug
Laat los om de weergave te hervatten.
q Druk op [GRP] tijdens weergave.
w Gebruik [0] t/m [9] (Fragment-/bestands-/mapnummer)
om een fragment/bestand/map te selecteren.
e Druk op [ENTER].
Mapniveau hoger/lager
DVD VCD CD MP3
Bestanden/mappen selecteren
VCD CD MP3
CH-C
q Druk op []], [{], [}], [[] om uw keuze te maken
terwijl de weergave gestopt is.
w Druk op [ENTER].
192
CX-DH801N
CH-C
CH-C
Houd [DISC/FOLDER }] tenminste 2 seconden ingedrukt:
volgende map
Houd [DISC/FOLDER {] tenminste 2 seconden ingedrukt:
vorige map
Opmerking: Het overschakelen naar een andere map kan
lang duren.
DVD CD
VCDMP3
CD MP3
CH-C geven
CH-C
¡De pictogrammen DVD VCD
en
de geschikte soorten discs aan.
¡Bij sommige functies kan de bediening van de DVD-wisselaar verschillen van de manier waarop het
hoofdtoestel (bijv. CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.) bediend moet worden.
(Schermvoorbeeld: MP3 weergave met ID3-Tag gegevens)
Artiest
Albumnaam
Disctype
(MP3: Een disc met
MP3 bestanden)
(LCD schermvoorbeeld hoofdtoestel: Tot 2004
(bijv. CQ-RD243N, CQ-C3300N enz.) type 1 DIN CD/cassette receiver)
Discnr.
DVD VCD
Stop
TER
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUBTITLE
4
5
7
8
OSD
NTSC/PAL
[OSD]
Toont informatie
over signaalbronnen
e.d. op het
beeldscherm.
(a bladzijde 187)
MENU
PAUSE
0
6
SUB
AUDIO
9
ANGLE
TRACK
RETURN
GRP
RET
[DISC/FOLDER }]
[DISC/FOLDER {]
[0] t/m [9]
TITLE/CHAPTER
CAR AV
24
[GRP] (TRACK)
Fragmentnr.
CD MP3
CH-C
Druk op [3] (STOP).
Druk nog eens op [5] (PLAY) om de weergave te laten
hervatten vanaf het punt waar u op [3] (STOP) had gedrukt.
(Hervattingsfunctie)
Om doorlopende weergave te annuleren, dient u [3] (STOP)
tenminste 2 seconden ingedrukt te houden.
DVD VCD
Pauze
STOP
CD MP3
CH-C
Druk op [y] (PAUSE).
Druk nog eens op [5] (PLAY) of op [y] (PAUSE) om de
weergave te hervatten.
Opmerking: Sommige aansturende of hoofdtoestellen
beschikken niet over een “Pauze” functie.
Willekeurige weergave
DVD VCD CD MP3 CH-C
¡Alle fragmenten:
Druk op [RAND] (RANDOM).
Druk nog eens op [RAND] (RANDOM) om te annuleren.
VCD map:
CD MP3 CH-C
¡Alle bestanden in deDVD
huidige
Druk op [RAND] (RANDOM).
Druk nog eens op [RAND] (RANDOM) om te annuleren.
DVD VCD
SCAN (Intro-) weergave
CH-C
Druk op [SCAN] om het begin van alle fragmenten op de
huidige CD-DA weer te laten geven.
Druk nog eens op [SCAN] om te annuleren.
Herhaalde weergave
DVD VCD CD MP3
CD MP3
CH-C
¡Huidige fragment/bestand:
Druk op [REP] (REPEAT).
Druk nog eens op [REP] (REPEAT) om te annuleren.
¡Huidige disc/map:
Houd [REP] (REPEAT) tenminste 2 seconden ingedrukt.
Houd [REP] (REPEAT) nog eens ingedrukt om te
annuleren.
CX-DH801N
CD/MP3 weergave
Weergavetijd
[RAND] (RANDOM)
[SCAN]
[REP] (REPEAT)
TITLE
SETUP
TRACK/SEARCH
EN
Disctitel
[3] (STOP)
[y] (PAUSE)
[s] [d]
[5] (PLAY)
[] ] [[ ]
(Map/bestand)
[}] [{]
(Map/bestand)
[ENTER]
Nederlands
Weergavetijd
193
Opmerkingen over MP3
Nederlands
Wat is MP3
25
MP3 (MPEG Audio Layer-3) is een standaard compressiemethode voor digitaal geluid. MP3 is ontwikkeld door MPEG
(Motion Picture Experts Group). Met behulp van deze compressiemethode kunt u ongeveer 10 muziek-CD’s opnemen op
een enkele opname-CD (ervan uitgaande dat er wordt opgenomen op een 650MB CD-R of CD-RW met een vaste bitsnelheid
van 128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
Opmerking:
¡Met dit toestel wordt geen software meegeleverd waarmee u MP3 bestanden kunt coderen en opnemen.
¡Met dit toestel wordt geen software meegeleverd waarmee u op CD’s kunt opnemen.
Waar u aan moet denken wanneer u MP3 bestanden opneemt
¡Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie
gebruiken.
¡U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct
worden aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡MPEG-1 signalen met een bemonsteringsfrequentie van
16 kHz kunnen niet worden gereproduceerd.
¡De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de
handleiding van de door u gebruikte software te
raadplegen.
¡U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger”
en “vast” zetten.
Pas op: Geef in geen geval de extensie “.mp3” aan bestanden die niet in het MP3 formaat zijn. Hierdoor kan
er lawaai worden gereproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers, maar ook uw gehoor kan beschadigen.
Informatie op het display
Getoonde items
MP3
¡Mapnaam
¡Bestandsnaam
MP3 (ID3 tag)
¡Album
¡Titel en artiest
Tekens die getoond kunnen worden
¡Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen 9 tekens
¡Beschikbare ruimte voor ID3-Tag gegevens: binnen 20 tekens
¡Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg de
handleiding van de gebruikte software voor details hieromtrent.
¡Dit toestel herkent alleen tekens uit de ASCII tekenset. Chinese tekens, letters met accenten uit bijvoorbeeld het Frans of
Spaans en dergelijke zullen worden weergegeven met een asterisk (sterretje).
¡Ongewone tekens kunnen niet worden weergegeven.
¡Afhankelijk van de disc is het mogelijk dat de tekens niet naar behoren kunnen worden weergegeven.
ASCII tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` { |
}~
Speciale tekens (Voorbeeld)
À Á Â Ã Å à á â ã å
Ä ä
Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö
Ù Ú Û Ü ù ú û ü
Opmerking:
¡Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen van MP3 bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens niet
naar behoren getoond kunnen worden.
¡Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden, worden vervangen door een asterisk.
¡Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder dan 8 tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie).
194
CX-DH801N
¡Bij sommige functies kan de bediening van de DVD-wisselaar verschillen van de manier waarop het
hoofdtoestel (bijv. CQ-C9901N, CQ-VD7001N enz.) bediend moet worden.
¡U kunt het beste voorkomen dat een disc zowel CD-DA
gegevens als MP3 bestanden bevat.
¡Als er zowel CD-DA gegevens als MP3 bestanden op
een schijfje staan, is het mogelijk dat de nummers
niet in de gewenste volgorde worden weergegeven, en
zelfs dat bepaalde songs helemaal niet kunnen worden
afgespeeld. Neem geen CD-DA en MP3 bestanden op
dezelfde disc op. Doet u dit toch, dan kan één van
beide soorten bestanden niet afgespeeld worden.
¡Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3 bestanden op de disc op.
¡De naam van een MP3 bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels, zoals hieronder uiteengezet, en aan het
ondersteunde bestandssysteem.
¡Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het
afspelen van MP3 bestanden of het tonen van de
bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde
software of bepaalde CD-recorders.
¡Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
extensie, “.mp3” nodig.
¡Dit toestel beschikt niet over een speellijst
weergavefunctie.
¡Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund,
wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
¡Discs die zijn opgenomen met software die de gegevens
in pakketten schrijft (packet writing) worden niet
ondersteund.
Nederlands
Opnemen van MP3 bestanden op CD
Ondersteunde bestandssystemen
26
ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet, Romeo
Opmerking: Apple Extension to ISO 9660, Apple HFS,
UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden niet ondersteund.
Afhankelijk van de gevolgde standaard kunt u “á”, “ç”,
enz. gebruiken. Dit toestel biedt echter geen
ondersteuning voor deze tekens.
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Opmerking:
¡Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3
bestanden in zitten of niet.
¡De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Auteursrechten
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal
zoals muziek te kopiëren, verspreiden en aan derden te
leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
1
2
Basismap
(Root directory)
Mappen selecteren
Op volgorde
q
1
3
Root
Tak 1
6
Bestanden selecteren
Op volgorde
e
5
6
~
w
4
~
q
r
Tak 2
r
Tak 3
Een map-/bestandsnummer in de afbeelding hierboven
correspondeert niet met dat van de directe map/bestandsselectie.
Geen garantie
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per december 2004. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3
bestanden.
CX-DH801N
Opmerkingen over MP3
Maximum aantal bestanden/mappen
¡Maximum aantal bestanden: 999
¡Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡Maximum aantal vertakkingen: 8
¡Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
195
Instellingen: Overzicht instelmenu
Nederlands
Tak 1
GENERAL
SETUP
(Algemene setup)
27
AUDIO
SETUP
Tak 2
TV TYPE
Omschrijving
Selecteer een TV Type.
TV MODE
(TV weergave)
Selecteer de schermafmetingen
COMPRESSION
(DR COMP)
(Compressie)
Compressieniveau dynamisch bereik
OUTPUT LEVEL
Audio uitgangsniveau
(Uitgangsniveau)
AUDIO
PREFERENCES
Audiotaal
SUBTITLE
Taal voor de ondertiteling, ondertiteling
(Ondertiteling) aan/uit
(Voorkeuren)
DISC MENU
(Discmenu)
PBC
196
Taal discmenu
Weergave-bediening aan/uit
CX-DH801N
Tak 3
Omschrijving
pagina
MULTI. SYSTEM
NTSC
PAL
PAN & SCAN
LETTER BOX
WIDE
Automatische detectie
NTSC Standaard
PAL Standaard
“Pan & Scan” beeldweergave
“Postbus” beeldweergave
Breedbeeld
198
198
198
198
198
198
MINIMUM
STANDARD
OFF
MAX
MID
MIN
Minimum compressieniveau
Standaard compressieniveau
Compressie uit
Maximum audio uitgangsniveau
Minimum audio uitgangsniveau
Gemiddeld audio uitgangsniveau
199
199
199
199
199
199
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
OFF
ENGLISH
JAPANESE
FRENCH
SPANISH
CHINESE
GERMAN
ITALIAN
OTHER
ON
OFF
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Audiotaal
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Taal ondertiteling
Ondertiteling uit
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Taal discmenu
Weergave-bediening aan
Weergave-bediening uit
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
Instellingen: Bediening bij het instellen (setup)
MENU
TER
EN
STOP
PAUSE
PLAY
REPEAT DISC/FOLDER
RANDOM
RAND
SCAN
REP
1
2
3
SUB
4
5
6
AUDIO
7
8
9
ANGLE
TRACK
RETURN
OSD
0
GRP
RET
SUBTITLE
NTSC/PAL
TITLE/CHAPTER
[}] [{] []] [[]
[ENTER]
(Selecteren/Instellen)
[RET] (RETURN)
CAR AV
28
❏ Bediening van de menu’s
q Menuscherm instelmenu
Druk op [SETUP].
w Selectie (of instelling).
[}]
[{]
Druk op [}], [{], []] of [[] om een
item te selecteren.
[]] [[]
e Definitief maken.
Druk op [ENTER].
Instellingen: Overzicht instelmenu, Bediening bij het instellen (setup)
SETUP
TRACK/SEARCH
Nederlands
TITLE
[SETUP]
Opmerking:
¡Selecteer RETURN en vervolgens [ENTER]om terug te gaan
naar het vorige menu.
¡Druk op [RET] om de instelfunctie te verlaten.
CX-DH801N
197
Instellingen: GENERAL (Algemeen)
GENERAL
AUDIO
PREFERENCE
TV TYPE (Instelling van de TV standaard voor uw beeldscherm)
Nederlands
MULTI. SYSTEM
29
TV MODE (Instelling beeldverhouding)
PAN & SCAN
(Automatische selectie van de TV standaard)
Het toestel zal hetzelfde soort TV signaal produceren als het
afgespeelde videomateriaal. (a bladzijde 175, 210)
Houd [OSD] (NTSC/PAL) tenminste 6 seconden ingedrukt
om heen en weer te schakelen tussen NTSC en PAL.
Houd [OSD] (NTSC/PAL) twee keer tenminste 6 seconden
ingedrukt wanneer de huidige stand “NTSC” is. (Bij weergave van NTSC materiaal.)
NTSC
(“Pan & Scan” beeldweergave)
Er wordt slechts een uitsnede van het te grote beeld op het
scherm getoond.
(a bladzijde 210)
LETTER BOX
(“Postbus” beeldweergave)
Het hele beeld wordt getoond, maar boven en onder blijven
delen van het scherm zwart.
(a bladzijde 210)
(NTSC)
Het toestel zal in beide gevallen een NTSC signaal
produceren, of er nu NTSC materiaal of PAL materiaal wordt
afgespeeld. (a bladzijde 175, 210)
Houd [OSD] (NTSC/PAL) tenminste 6 seconden ingedrukt
om heen en weer te schakelen tussen NTSC en PAL.
WIDE
(Breedbeeld)
Het hele beeld wordt getoond op uw brede beeldscherm.
(a bladzijde 211)
Standaardinstelling: WIDE
PAL
(PAL)
Het toestel zal in beide gevallen een PAL signaal produceren,
of er nu NTSC materiaal of PAL materiaal wordt afgespeeld.
(a bladzijde 175, 210)
Houd [OSD] (NTSC/PAL) tenminste 6 seconden ingedrukt
om heen en weer te schakelen tussen NTSC en PAL.
Standaardinstelling: PAL
Opmerking:
• Het verdient aanbeveling PAL in te stellen als “TV TYPE”.
• Zorg ervoor dat het tv-systeem van de DVD-wisselaar
overeenkomt met dat van het beeldscherm.
RETURN
198
: Vorige menu
[}][{][]][[]: Selecteren [ENTER]: Definitief maken
CX-DH801N
[RET]: Afsluiten
Instellingen: AUDIO
PREFERENCE
COMPRESSION (Compressie van het dynamische bereik)
MINIMUM
OUTPUT LEVEL (Instelling uitgangsniveau)
MAX
(Minimum dynamisch bereik van de geluidsweergave)
(Maximum)
Het audio uitgangsniveau wordt op maximum ingesteld.
Hoogste compressieniveau, ongeveer gelijk aan dat van een
tv-uitzending.
30
MID
STANDARD
(Standaard dynamisch bereik van de geluidsweergave)
Compressieniveau dat wordt aanbevolen door de producent
van het weergegeven materiaal voor luisteren bij een laag
volume.
(Gemiddeld)
Het audio uitgangsniveau wordt op een gemiddelde waarde
ingesteld.
MIN
OFF
(Minimum)
(Compressie van het dynamische bereik staat uit)
Het audio uitgangsniveau wordt op het minimum ingesteld.
Standaardinstelling: MAX
De compressie van het dynamische bereik van de
geluidsweergave is uitgeschakeld.
Het dynamische bereik wordt niet beperkt en benaderd de
geluidsweergave zoals in een bioscoop.
Opmerking: Wijzig deze instelling alleen wanneer de
geluidsweergave vervormd klinkt.
Standaardinstelling: OFF
Opmerking: Deze functie werkt bij weergave van Dolby
Digital/Dolby Surround DVD materiaal. De tekst van een
acteur die u normaal gesproken bij een lage volumeinstelling nauwelijks zou kunnen horen, zult u gemakkelijker
kunnen verstaan wanneer u “MINIMUM” instelt.
OFF
STANDARD MINIMUM
Gespreksniveau
RETURN
: Vorige menu
Nederlands
AUDIO
[}][{][]][[]: Selecteren [ENTER]: Definitief maken
Instellingen: GENERAL (Algemeen), AUDIO
GENERAL
[RET]: Afsluiten
CX-DH801N
199
Instellingen: VOORKEUREN
GENERAL
AUDIO
PREFERENCES
AUDIO (Instelling audiotaal)
Nederlands
ENGLISH
GENERAL
AUDIO
PREFERENCES
SUBTITLE (Instelling ondertiteling)
ENGLISH
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Engels.
JAPANESE
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Engels.
JAPANESE
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Japans.
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Japans.
31
FRENCH
FRENCH
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Frans.
SPANISH
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Frans.
SPANISH
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Spaans.
CHINESE
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Spaans.
CHINESE
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Chinees.
GERMAN
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Chinees.
GERMAN
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Duits.
ITALIAN
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Duits.
ITALIAN
De taal die gebruikt zal worden bij weergave van een DVD
Video wordt ingesteld op Italiaans.
OTHER
De taal die gebruikt zal worden voor de ondertiteling van een
DVD Video wordt ingesteld op Italiaans.
OTHER
De audiotaal wordt ingesteld op een andere taal dan de
hierboven vermelde. Voer de taalcode van 4 cijfers in zoals
vermeld op bladzijde 209.
Standaardinstelling: ENGLISH
Opmerking: Wanneer u deze instelling wijzigt, zal de
weergave opnieuw beginnen vanaf het begin van de DVD.
De taal voor de ondertiteling wordt ingesteld op een andere
taal dan de hierboven vermelde. Voer de taalcode van
4 cijfers in zoals vermeld op bladzijde 209.
OFF
Er zal geen ondertiteling worden weergegeven.
Standaardinstelling: ENGLISH
Opmerking:
• Wanneer u deze instelling wijzigt, zal de weergave opnieuw
beginnen vanaf het begin van de DVD.
• Bij een disc met andere ondertiteling in beeld kunnen de
ondertitels elkaar op het scherm gaan overlappen. Zet de
ondertiteling in een dergelijk geval uit.
RETURN
200
: Vorige menu
[}][{][]][[]: Selecteren [ENTER]: Definitief maken
CX-DH801N
[RET]: Afsluiten
AUDIO
PREFERENCES
DISC MENU (Instelling taal discmenu)
ENGLISH
GENERAL
AUDIO
PREFERENCES
PBC (De Weergave-bediening kan aan of uit worden gezet.)
ON
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Engels.
De weergave-bediening staat aan.
Nederlands
GENERAL
OFF
JAPANESE
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Japans.
De weergave-bediening staat uit.
Standaardinstelling:
FRENCH
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Frans.
ON
32
Opmerking: Om de menufunctie van een VCD (Video CD)
te kunnen gebruiken moet u hier ON (Aan) instellen.
SPANISH
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Spaans.
CHINESE
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Chinees.
Instellingen: VOORKEUREN
GERMAN
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Duits.
ITALIAN
De taal waarin het DVD Video menu zal verschijnen, wordt
ingesteld op Italiaans.
OTHER
De taal voor het discmenu wordt ingesteld op een andere
taal dan de hierboven vermelde. Voer de taalcode van
4 cijfers in zoals vermeld op bladzijde 209.
Standaardinstelling: ENGLISH
Opmerking:
• Wanneer u deze instelling wijzigt, zal de weergave opnieuw
beginnen vanaf het begin van de DVD.
• Dit menu is niet bedoeld voor het instellen van de taal voor
de menu’s van dit toestel zelf. Dit toestel ondersteunt
alleen Engels.
RETURN
: Vorige menu
[}][{][]][[]: Selecteren [ENTER]: Definitief maken
[RET]: Afsluiten
CX-DH801N
201
Problemen oplossen
Nederlands
Als u denkt dat er iets fout is
33
Controleer de dingen en neem de maatregelen zoals vermeld in de tabel
hieronder.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan
het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te
brengen.
Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel.
Laat controle en reparatie over aan de vakman. Panasonic aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het
toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
■ Algemeen
Probleem
Waarschuwings:
¡Gebruik het toestel niet wanneer het zich niet in
een normale toestand bevindt, bijvoorbeeld
wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of
wanneer er rook of een vreemde geur uit komt,
want dit kan u een elektrische schok opleveren.
Staak het gebruik onmiddellijk en neem contact op
met de winkel waar u het product gekocht heeft.
¡Probeer het toestel in geen geval zelf te
repareren, want dit kan gevaar op letsel door
elektriciteit met zich mee brengen, alsmede
schade toebrengen aan elektrische beveiligingen.
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Het contact van de auto staat niet aan.
aZet het contact van uw auto op ACC of ON.
Bedrading niet correct aangesloten.
aSluit de bedrading op de juiste manier aan.
Accukabel niet correct aangesloten.
aVerbind de accukabel met een aansluiting waar altijd stroom op staat.
Geen stroom.
Accessoirekabel niet correct aangesloten.
aVerbind de accessoirekabel met de ACC stroombron van uw auto.
Aarding niet correct aangesloten.
aVerbind de aarddraad met een metalen onderdeel van uw auto.
Zekering doorgebrand.
aNeem contact op met de zaak waar u het toestel gekocht heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum en vraag om vervanging van de zekering.
Het volume staat op nul. (Hoofdtoestel)
aVerhoog het volume.
De geluidsweergave is tijdelijk uitgeschakeld (mute). (Hoofdtoestel)
aSchakel de geluidsweergave weer in.
Geen geluid.
Bedrading niet correct aangesloten.
aSluit de bedrading op de juiste manier aan.
Condens (dauw)
awacht een tijdje voor u het toestel weer gaat gebruiken.
Wel geluid, geen beeld.
Ruis.
Het beeld is niet goed.
202
CX-DH801N
De handremdraad (side brake) is niet correct aangesloten.
aSluit de handremdraad op de juiste manier aan.
U heeft de handrem (side brake) niet goed aangetrokken.
aTrek de handrem (side brake) aan.
Er wordt een mobiele telefoon gebruikt in de buurt van het toestel.
aHoud mobiele telefoons uit de buurt van het toestel.
De aarddraad van het toestel is niet goed aangesloten.
aControleer de blank metalen onderdelen van het chassis (carrosserie) en
sluit de aarddraad op de juiste manier aan.
■ DVD, VCD (Video CD), CD, CD-R, CD-RW
De disc is vuil.
aMaak de disc schoon volgens de aanwijzingen in “Opmerkingen over
discs” (a bladzijde 183).
Het toestel kan alleen de volgende soorten discs afspelen: DVD, VCD (Video
CD), muziek-CD en MP3.
CD weergave slaat over,
lage geluidskwaliteit.
De disc is vuil.
aMaak de disc schoon volgens de aanwijzingen in “Opmerkingen over
discs” (a bladzijde 183).
Geluid slaat over vanwege trillingen.
Het toestel is niet correct gemonteerd.
aZet het toestel stevig op de juiste manier vast met de correcte
bevestigingsonderdelen, volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk over de
installatie.
De toetsen doen het
niet.
Sommige handelingen zijn niet mogelijk met bepaalde discs.
(Raadpleeg daarvoor de documentatie van de disc in kwestie.)
Het magazijn wordt
niet uitgeworpen.
¡De disc is niet goed.
¡Mechanische problemen.
aDruk op [u]. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u proberen het
Reset knopje in te drukken (a bladzijde 207). Als het toestel dan nog niet
normaal functioneert, dient u contact op te nemen met de winkel waar u
het gekocht heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
Nederlands
Er zit een disc in het
toestel, maar er wordt
geen geluid geproduceerd.
De disc zit ondersteboven.
aBreng de disc op de juiste manier in, met de labelkant naar boven.
34
De audiotaal/taal voor de
ondertiteling/het camerastandpunt kan niet worden
omgeschakeld.
De taal voor de audio/ondertiteling die bij de DVD
instellingen is geselecteerd
wordt niet gebruikt.
¡Er kan niet worden omgeschakeld als er geen andere talen voor de
audio/ondertiteling of camerastandpunten op de disc zijn opgenomen.
(Raadpleeg daarvoor de documentatie van de disc in kwestie.)
¡Bij sommige discs moet er worden omgeschakeld via een menuscherm.
¡Soms kan er alleen bij bepaalde scènes worden omgeschakeld naar een ander
camerastandpunt.
Als de gewenste taal voor audio of ondertiteling niet op de disc in kwestie staat,
zal er niet naar die taal kunnen worden overgeschakeld. (Bij sommige discs
moet er worden omgeschakeld via een menuscherm. Raadpleeg daarvoor de
documentatie van de disc in kwestie.)
■ CD
CD-Text wordt niet
weergegeven.
Dit toestel is niet geschikt voor weergave van CD-TEXT. Dit is normaal en wijst
niet op een storing.
Sommige delen van een
'mix-mode' disc of een multisessie disc kunnen niet worden weergegeven.
Dit toestel geeft normaal gesproken uitsluitend bestanden uit één enkele sessie
weer. Van een disc met zowel CD-DA als MP3 gegevens zullen alleen de MP3
bestanden worden weergegeven.
aGebruik uitsluitend discs met een enkele sessie erop. Neem op één disc
niet zowel CD-DA als MP3 gegevens op.
CX-DH801N
Problemen oplossen
■ DVD
203
Problemen oplossen (vervolg)
■ MP3
Nederlands
Geen weergave.
35
Het duurt te lang voor
de weergave begint.
Slechte opnamekwaliteit, geluid slaat
over.
Bestanden worden niet
in de gewenste volgorde afgespeeld.
De disc voldoet niet aan één van de door deze speler ondersteunde
bestandssystemen.
aDoe een disc in het toestel die wel voldoet aan één van de ondersteunde
bestandssystemen. (a bladzijde 195).
Het MP3 bestand is niet voorzien van de “.mp3” bestandsnaamextensie.
aZorg ervoor dat elke MP3 bestandsnaam is voorzien van de extensie
“.mp3”. Neem contact op met uw service-centrum en vraag om
vervanging van de zekering.
Er staan teveel vertakkingen met mappen en submappen op de disc.
aOmdat het controleren van de bestanden hierdoor langer zal duren, kunt u
beter geen onnodige mappen en bestanden naast uw MP3 gegevens op de
disc zetten.
Discs van dezelfde soort zitten niet netjes naast elkaar gegroepeerd in het
magazijn.
aZorg ervoor dat hetzelfde soort discs bij elkaar komt te zitten in het
magazijn.
aDe opnamekwaliteit hangt mede af van de gebruikte software en van
instellingen zoals de bitsnelheid. Stel een bitsnelheid in die valt binnen
het opgegeven bereik in de technische gegevens (a bladzijde 225).
U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger” en “vast” zetten.
De MP3 gegevens zijn met (te) hoge snelheid op de disc gebrand.
aZet de brand- of schrijfsnelheid zo laag mogelijk.
De mappen of bestanden zijn niet in de gewenste weergavevolgorde
opgenomen.
aSommige brand- of schrijfsoftware laat u de opnamevolgorde bepalen
door een prefix zoals “01” – “99” toe te voegen aan de bestandsnamen.
Voor details verwijzen we u naar de handleiding van de software in
kwestie.
De disc voldoet niet aan één van de door deze speler ondersteunde
bestandssystemen.
aDoe een disc in het toestel die wel voldoet aan één van de ondersteunde
bestandssystemen. (a bladzijde 195).
Map-/bestandsnaam
wordt niet correct
weergegeven.
aEr is mogelijk een probleem met uw brand- of schrijfsoftware of CDrecorder (CDR/RW station). Voor details verwijzen we u naar de
handleiding van de software in kwestie.
ID3-Tags, bestands- en mapnamen worden niet getoond op het display van het
hoofdtoestel.
aDeze DVD-wisselaar is niet in staat deze gegevens weer te laten geven op
het hoofdtoestel. Bekijk deze gegevens op het beeldscherm dat
aangesloten is op de DVD-wisselaar.
Weergavetijd bestand
wordt niet correct
weergegeven.
204
CX-DH801N
U heeft tijdens weergave het contact van de auto uit gezet.
aAks u een ander bestand afspeelt zal de weergavetijd voor het bestand
weer normaal worden.
■ Afstandsbediening
De (+) en (–) polen van de batterij zijn verwisseld.
aDoe de batterij op de juiste manier in het toestel.
De toetsen werken
niet.
De batterij is leeg.
aVervang de batterij.
De afstandsbediening wordt de verkeerde kant op gericht.
aRicht de afstandsbediening direct op de sensor op het beeldscherm.
Direct zonlicht verstoort het zendsignaal van de afstandsbediening.
aVerplaats de auto zodat deze niet meer in de zon staat of installeer de
sensor op een andere plek waar deze niet meer in de zon zit.
Nederlands
Verkeerde batterij.
aControleer de batterij.
36
■ Geluidsinstellingen
Geen geluid uit de linker, rechter, voor of
achter-luidspreker.
Bedrading niet correct aangesloten.
aSluit de bedrading op de juiste manier aan.
De geluidsweergave is
links-rechts verwisseld.
De luidsprekerdraden zijn links-rechts verwisseld.
aSluit de luidsprekerdraden op de juiste manier aan.
■ Display-instelling
Het tv-systeem van de DVD-wisselaar komt niet overeen met dat van het
beeldscherm.
aZorg ervoor dat het tv-systeem van de DVD-wisselaar overeenkomt met
dat van het beeldscherm.
Problemen oplossen
Het weergegeven beeld is
niet stabiel en/of niet
goed van kleur, of rolt
over het scherm.
CX-DH801N
205
Problemen oplossen (vervolg)
Foutmeldingen
■ DVD-wisselaar (Aansturende toestel / Beeldscherm)
Nederlands
Probleem
-E1(Display aansturende toestel)
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
-E2(Display aansturende toestel)
37
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
-E3(Display aansturende toestel)
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
-E6(Display aansturende toestel)
(REGION ERROR enz.)
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
NO DISC
NO MAGAZINE
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is vuil of zit ondersteboven.
aControleer de disc.
De disc heeft krassen.
aControleer de disc.
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
aZet de ACC schakelaar uit en vervolgens weer aan. U kunt ook proberen
het reset knopje in te drukken (a zie hieronder). Als geen van deze
handelingen werkt, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het
gekocht heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
Er wordt geprobeerd een disc af te spelen met een ander regionummer dan “2”
of “ALL”. Of er is een onbekende fout die te maken heeft met discs opgetreden.
aControleer de disc.
Er zit geen disc in de wisselaar.
aDoe een disc in de disclade.
Er zit geen magazijn in de wisselaar.
aDoe een magazijn met discs in de wisselaar.
■ DVD-wisselaar (Beeldscherm)
PLAYBACK ERROR
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
MECHANICAL ERROR
THIS TYPE OF DISC
CANNOT BE PLAYED.
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
REGION ERROR
(Na 5 seconden wordt automatisch
de volgende disc geselecteerd.)
De disc is vuil, zit ondersteboven of heeft krassen.
aControleer de disc.
Er is een mechanisch probleem met de DVD-wisselaar.
aZet de ACC schakelaar uit en vervolgens weer aan. U kunt ook proberen
het reset knopje in te drukken (a zie hieronder). Als geen van deze
handelingen werkt, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het
gekocht heeft, of met uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
Er is een soort disc geselecteerd die niet wordt ondersteund.
aControleer de disc.
Er wordt geprobeerd een disc af te spelen met een ander regionummer dan “2”
of “ALL”.
aControleer de disc.
Opmerking: Het kan voorkomen dat de foutmeldingen E1 en E2 voorafgegaan worden door het bijbehorende discnummer.
206
CX-DH801N
Onderhoud
Als de suggesties in de bovenstaande tabel het probleem
niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit
product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegde
technici.
Pas op bij het schoonmaken
Alcohol
Als het toestel niet naar
behoren functioneert…
Reset knopje
Steek een stevig, dun voorwerp recht in het gaatje en druk
het knopje in.
Important
Druk dit knopje alleen in wanneer het toestel met de normale
toetsen niet meer te bedienen is. (Reeds opgeslagen
instellingen worden niet gewist.)
Als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum en om reparatie te verzoeken.
Nederlands
Service en reparatie
38
Pesticide
Was
Wax
Verfverdunner
Thinner
Benzine
Service en reparatie
Gebruik zekeringen met hetzelfde vermogen (5 A). Als u ter
vervanging zekeringen met een hoger vermogen gebruikt, of
het toestel direct aansluit, zonder zekering, bestaat er een
reëel brandgevaar of risico op schade aan het toestel.
Als de zekering regelmatig doorbrandt is er misschien iets
mis met het toestel. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum.
Reset knopje
Zekering (5 A)
H
HA
C
B
V
B
C
Problemen oplossen, Onderhoud
Het door u aangeschafte product is ontworpen en gefabriceerd voor minimaal onderhoud. Gebruik een droge, zachte
doek om de buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen
geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
V
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
CX-DH801N
207
Corresponderende functies
Nederlands
Toetsen met overeenkomstige functies op de afstandsbediening van de DVD-wisselaar, het
aansturende toestel en de daarbij behorende afstandsbediening.
39
Functie
Volgende fragment/hoofdstuk
Vorige fragment/hoofdstuk
Snel vooruit
Snel terug
Afstandsbediening (DVD-wisselaar)
Aansturende of Hoofdtoestel Afstandsbediening (aansturende of hoofdtoestel)
Weergave
Stoppen (Hervatten)
Pauze
Vertraagde weergave
Terug
Herhalen
Willekeurige weergave
Intro-weergave
Volgende disc
Vorige disc
Volgende bestand (MP3)
Vorige bestand (MP3)
(PAUSE/PLAY)
Niet beschikbaar
[MODE} / [SRC] [BAND]
(PAUSE/PLAY)
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
[REPEAT] (6)
[RANDOM] (4)
Opmerking: Met sommige toestellen zijn bepaalde handelingen niet
mogelijk.
POWER
SOURCE MENU
SRC
CS
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
#
NUMBER
Voorbeeld: WMA MP3 CD-speler/radio met 512 kleuren OEL display CQ-C9901N
TILT
Voorbeeld:
Afstandsbediening
EUR7641010
OPEN / CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD7001N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
VOL
MUTE
POWER
MODE
MENU
NAVIGATION
NAVI
EJECT
DISC
TUNE ENTER
/TRACK
Voorbeeld: 7 inch breedbeeld in-dash LCD kleurenmonitor/radio/DVD-speler CQ-VD7001N
208
CX-DH801N
CAR AUDIO
Taalcodelijst
Wanneer u “OTHER” instelt… (a bladzijde 200,
201)
Opmerking: Druk op [RET] om de instelfunctie te verlaten. (De instelling wordt
niet definitief gemaakt wanneer er niet op [ENTER] wordt gedrukt.)
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abchazisch
Afrikaans
Amharisch
Arabisch
Assameens
Aymara
Azerbajdjaans
Basjkiers
Wit-Russisch
Bulgaars
Bihari
Bengaals
Tibetaans
Bretons
Catalaans
Corsicaans
Tsjechisch
Welsh
Deens
Duits
Bhutanees
Grieks
Engels
Esperanto
Spaans
Estisch
Baskisch
Perzisch
Fins
Fidji
Faeroer
Frans
Fries
Iers
Schots
Galicisch
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisch
Hongaars
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armeens
Interlingua
Indonesisch
IJslands
Italiaans
Hebreeuws
Japans
Jiddisch
Javaans
Georgisch
Kazaks
Groenlands
Cambodjaans
Kannada
Koreaans
Kasjmiri
Koerdisch
Kirgizisch
Latijn
Lingala
Laotiaans
Litouws
Lets
Madagascars
Maori
Macedonisch
Malayalam
Mongools
Moldavisch
Marathi
Maleis
Maltees
Birmees
Nauru
Nepalees
Nederlands
Noors
Oriya
Panjabi
Pools
Pashto, Pushto
Portugees
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romaans
Roemeens
Russisch
Sanskriet
Sindhi
Servo-Kroatisch
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Samoaans
Shona
Somalisch
Albanees
Servisch
Sundanees
Zweeds
Swahili
Tamil
Telugu
Tadjik
Thai
Tigrina
Turkmeens
Tagalog
Tonga
Turks
Tataars
Twi
OekraÔens
Urdu
Oesbeeks
Vietnamees
Volapük
Wolof
Xhosa
Joruba
Chinees
Zulu
CX-DH801N
40
Corresponderende functies, Taalcodelijst
Voorkeuren menu
Nederlands
q Voer de 4 cijfers van de gewenste taalcode in met de cijfertoetsen [0] t/m [9]
op de afstandsbediening.
w Druk op [ENTER] om uw keuze definitief te maken.
209
Nederlands
Woordenlijst
41
Digitale audio uitgangsaansluiting (optisch)
De digitale audio uitgangsaansluiting (optisch) zet
elektronische signalen om in optische signalen en
verstuurt deze naar de versterker. Deze methode heeft
bepaalde voordelen, bijvoorbeeld omdat er geen
storing wordt ondervonden van externe
elektriciteitsbronnen, het voorkomen van ruis en
minimale invloed op andere onderdelen in de buurt.
Dolby Digital
Dit volledig gescheiden audioformaat verdeelt
muzieksignalen in 5,1 kanalen: Links voor (L), Rechts
voor (R), Midden (C), Links Surround (LS), Rechts
Surround (RS) en Subwoofer (SW: telt als 0,1 kanaal)
voor opname en weergave. Hoeveel kanalen er
daadwerkelijk zijn opgenomen hangt af van het
afgespeelde materiaal. (1 t/m 5,1 kanalen)
Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. 'Dolby' symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken.
Copyright 1992 - 1997 Dolby Laboratories. Alle
rechten voorbehouden.
Dolby Pro Logic:
Dit signaalformaat neemt op in vier kanalen [Links
Voor(L), Rechts Voor (R), Midden (C), en Mono
Surround (S)], gecodeerd in twee audiosporen die op
hun beurt kunnen worden gedecodeerd met een Dolby
Pro Logic decoder, waarna de het resultaat over vier
kanalen zal worden weergegeven.
DTS:
Dit formaat vergt meer gegevens dan Dolby Digital
maar levert daarmee wel een hoger weergavekwaliteit.
Net als Dolby Digital verdeelt dit volledig gescheiden
audioformaat muzieksignalen in 5,1 kanalen: Links
voor (L), Rechts voor (R), Midden (C), Links Surround
(LS), Rechts Surround (RS) en Subwoofer (SW: telt
als 0,1 kanaal) voor opname en weergave.
Gefabriceerd onder licentie van Digital Theater
Systems, Inc. US Pat. No. 5,451,942 en andere
wereldwijde octrooien, verleend en aangevraagd.
“DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken
van Digital Theater Systems, Inc. © 1996 Digital
Theater Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.
210
CX-DH801N
Interactieve DVD
Een interactieve DVD is een DVD met bijvoorbeeld
meerdere camerastandpunten, meerdere verhaallijnen
enz.
“Postbus” beeldweergave
Dit is een manier waarop het beeld van breedbeeld
DVD’s of VCD’s (Video CD) volledig op het scherm van
een conventionele tv wordt weergegeven met zwarte
balken boven en onder op het scherm.
LPCM (Lineaire PCM audio)
Bij dit formaat wordt het audiosignaal omgezet naar
digitale gegevens en zonder compressie opgenomen
in twee kanalen.
Omdat een DVD een enorme capaciteit heeft, kunnen
er veel meer gegevens op worden opgeslagen dan op
een CD.
NTSC
NTSC (National Television Standard Committee) is een
televisiesysteem voor conventionele tv-signalen dat is
vastgesteld door de National Television Standard
Committee van de V.S. in 1953. Dit televisiesysteem
wordt gebruikt in Noord Amerika, Midden en Zuid
Amerika, en in Japan. De horizontale resolutie bestaat
uit 525 beeldlijnen en er worden 30 beeldjes per
seconde op het scherm geschreven.
PAL
PAL (Phase Alternation by Line) is een
kleurentelevisiesysteem voor conventionele tvsignalen dat is ontwikkeld in Duitsland in 1967. Dit
systeem wordt gebruikt in West Europa, Zuid Amerika,
Afrika, China en in verschillende andere Aziatische
landen. De horizontale resolutie bestaat uit 625
beeldlijnen (in Brazilië 525) en er worden 25 beeldjes
per seconde op het scherm geschreven.
“Pan & Scan” beeldweergave
Dit is een manier waarop een uitsnede uit het beeld
van breedbeeld DVD’s of VCD’s (Video CD) op het
volledige scherm van een conventionele tv wordt
weergegeven.
Titel, hoofdstuk (DVD)
De gegevens op DVD’s worden verdeeld in grote
stukken (titels) en kleinere stukken (hoofdstukken),
ongeveer zoals boeken of albums. Elk van deze
onderverdelingen heeft een eigen nummer; een
“Titelnummer” of “Hoofdstuknummer”.
Fragment (Video CD/CD)
De gegevens op Video CD’s en CD’s zijn verdeeld in
kleinere stukken (fragmenten), ongeveer zoals een LP.
Elk van deze onderverdelingen heeft een eigen
nummer; een “Fragmentnummer”.
Fragment 1 Fragment 2 Fragment 3 Fragment ……
WIDE
“WIDE” of “breedbeeld” is de aanduiding voor een
beeldscherm met een beeldverhouding van 16:9.
Panasonic audiovisuele apparatuur voor in de auto
heeft standaard deze beeldverhouding. Daarom is voor
dit toestel “WIDE” de standaardinstelling bij “TV
MODE”.
Nederlands
Weergave-bediening (PBC; VCD (Video CD))
Als er “Playback Control” of iets dergelijks vermeld
staat op de disc zelf of op het hoesje, kunt u de
gegevens op de schijf bekijken (of beluisteren) via een
menu op het beeldscherm.
In deze handleiding noemen we deze weergave via een
menuscherm “menu weergave” voor Video CD’s. Deze
speler biedt ondersteuning voor Video CD’s met
weergave-bediening.
42
Titel 1
“DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van Digital
Theater Systems, Inc.
ReWritable
Recordable
U.S. Patent No.s 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098;
4,907,093; 5,315,448; en 6,516,132.
Dit product maakt gebruik van
auteursrechtbeschermende technologie die op haar
beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en
andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van
deze auteursrecht beschermende technologie geschied
met toestemming van Macrovision en is alleen bedoeld
voor de huiselijke kring of andere besloten
gezelschappen, behalve indien voor ander gebruik
toestemming is verkregen van Macrovision. Reverse
engineeren of disassembleren is verboden.
CX-DH801N
Woordenlijst
Titel 2
……
Hoofdstuk
2
Hoofdstuk 1 ……
Hoofdstuk 1
211
Installatie
WAARSCHUWING
Nederlands
❐ Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor professionele installateurs met gedegen
43
kennis van de elektrische veiligheidssystemen in auto’s en is niet bedoeld voor niet technisch onderlegde doe-het-zelvers. Deze handleiding bevat geen instructies met
betrekking tot de elektrische installatie of het voorkomen van mogelijke schade aan de
airbag, anti-diefstal voorzieningen of ABS remmen, of andere systemen die mogelijk
betrokken zijn bij de installatie van dit product.
Pogingen dit product te installeren in een motorvoertuig door anderen dan professionele
installateurs kunnen schade veroorzaken aan het elektrische veiligheidssysteem en kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en zelfs tot dodelijke ongevallen.
❐ Als uw auto is uitgerust met een airbag en/of een anti-diefstal systeem, is het
mogelijk dat er speciale procedures vereist zijn voor het loskoppelen en aansluiten van
de accu bij het installeren van dit product.
Voor er wordt begonnen met de installatie van deze elektronische component tegen de
aanbevelingen van de fabrikant in, moet u contact opnemen met de dealer of fabrikant
van het voertuig om de juiste procedures te weten te komen en dient u de aldus verkregen instructies stipt op te volgen.
NIET NAAR BEHOREN VOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN HET ONBEDOELD IN WERKING STELLEN VAN AIRBAGS OF VAN HET ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM,
HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL OF
DE DOOD.
❏ Overzicht
Dit product moet worden geïnstalleerd door een
vakbekwame installateur. Wanneer u echter besluit dit
product te laten installeren in weerwil van de aanbevelingen
van de fabrikant, dan zult u in deze handleiding geen
instructies aantreffen aangaande de elektrische installatie. U
moet contact opnemen met de dealer of fabrikant van uw
auto voor instructies aangaande de elektrische installatie, ter
voorkoming van eventuele schade aan de elektrische
veiligheidssystemen van het voertuig en van eventuele
daaruit voortvloeiend letsel of ongevallen met dodelijke
afloop. (Lees ook de “WAARSCHUWING” hierboven.)
De volgende stap is dat u moet besluiten waar u het toestel
wilt installeren. De instructies op deze bladzijden leiden u
langs de volgende stappen:
¡Identificeren en labelen van de bedrading van de auto.
¡Verbinden van de bedrading van de auto met de draden
van de stroomaansluiting.
¡Installeren van het toestel zelf.
¡Controleren of het toestel werkt.
Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan uw
dichtstbijzijnde professionele installateur.
212
CX-DH801N
Waarschuwing: Dit product is ontworpen voor
gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met
negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen geval met
andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V
gelijkstroom accusysteem.
Voor u met de installatie begint, dient u te controleren of de
volgende items zich inderdaad in de verpakking van het
toestel bevinden.
¡Garantiekaart …… Vul deze zo spoedig mogelijk in.
¡Panasonic Service-centrum lijst …… Bewaar deze lijst
voor het geval het product in de toekomst nagekeken of
gerepareerd moet worden.
¡Installatiebenodigdheden …… Onderdelen die nodig zijn
bij de installatie.
¡Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los
voor u begint met de installatie (zie ook de waarschuwing
rechts).
¡Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht met een hoek
van 0°, 22,5°, 45°, 67,5° of 90°.
Waarschuwing: Als uw auto is uitgerust met
een airbag en/of een anti-diefstal systeem, is het
mogelijk dat er speciale procedures vereist zijn
voor het loskoppelen en aansluiten van de accu bij
het installeren van dit product.
Voor er wordt begonnen met de installatie van deze
elektronische component tegen de aanbevelingen
van de fabrikant in, moet u contact opnemen met
de dealer of fabrikant van het voertuig om de juiste
procedures te weten te komen en dient u de aldus
verkregen instructies stipt op te volgen.
NIET NAAR BEHOREN VOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN HET ONBEDOELD IN
WERKING STELLEN VAN AIRBAGS OF VAN HET
ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM, HETGEEN KAN LEIDEN
TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD.
Dit toestel moet worden geïnstalleerd door een vakman.
Raadpleeg bij problemen uw dichtstbijzijnde professionele
installateur.
1. Dit toestel werkt uitsluitend met een 12 V gelijkstroom,
negatief geaard accusysteem.
2. Volg de instructies bij Elektrische aansluitingen zorgvuldig
op (a bladzijde 217-223). Doet u dit niet, dan kan dit
toestel beschadigd raken.
3. Sluit de stroomdraad pas aan nadat alle andere
aansluitingen voltooid zijn.
4. U moet de accudraad (geel) verbinden met de positieve
pool (+) van de accu, of de corresponderende aansluiting
van het zekeringenblok (BAT).
5. Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
6. Zet alle losse draden netjes vast nadat het toestel
geïnstalleerd is.
7. Lees de handleidingen en de installatie-instructies van de
betrokken apparatuur goed door voor u het gaat
aansluiten op dit toestel.
Nederlands
Pas op:
¡We raden u sterk aan handschoenen te dragen bij de
installatiewerkzaamheden om verwonding te
voorkomen.
¡Wees voorzichtig dat u uw hand of vingers niet
verwondt wanneer u de bevestigingslip van de
bevestigingskraag ombuigt met een schroevendraaier.
Pas op: Diverse instellingen die zijn opgenomen in
het geheugen van andere apparatuur in het voertuig
(auto-navigatie enz.) kan verloren gaan wanneer de accu
wordt losgekoppeld.
Daarom raden we u aan deze gegevens op te schrijven of
er reservekopieën van te maken voor u de
stroomvoorziening onderbreekt.
Nadat het hoofdtoestel volledig is geïnstalleerd kunt u
dan de apparatuur weer voorzien van de oorspronkelijke
gegevens.
44
Pas op: U dient de ter plaatse geldende wetten en
regelingen in acht te nemen bij de installatie van het
toestel.
Installatie
❏ Voorzorgen
CX-DH801N
213
Installatie (vervolg)
Controleer of alle hieronder vermelde installatiebenodigdheden inderdaad aanwezig zijn.
Nederlands
❑ Installatiebenodigdheden (voor montage)
45
Nr.
Item
Afbeelding
Hoeveelheid
q
Zeskantige bout met dubbele tussenringen (4 mmφx 8 mm)
YJT034C707ZA
4
w
Basisbeugel
YFG014C920ZC
2
e
Zeskantige moer (5 mmφ)
YJN014C703ZA
4
r
Bevestigingsbeugel (L)
YFX214C387ZA
1
t
Bevestigingsbeugel (R)
YFX214C386ZA
1
y
Dubbelzijdig plakband
YFX9994C725ZA
2
Opmerking: Gebruik bij de installatie schroeven die korter zijn dan 5 mm als u andere schroeven of bouten gebruikt dan de
meegeleverde zeskantige bout met dubbele tussenringen q.
❑ Installatiebenodigdheden (voor de bedrading)
Nr.
Item
Afbeelding
Hoeveelheid
u
Verlengsnoer (5 m)
(BRAKE / VIDEO-CONT / ACC / BATT/ DIN / RCA / GND)
YAJ024C107ZA
1
i
Aansluitclip
YEAT034C012
1
o
!0
!1
!2
Sensor voor de afstandsbediening
(lengte kabel: 3 m)
YEFX9991540
Verlengsnoer voor de sensor voor de afstandsbediening
(3 m)
YAJ074C024ZA
Snoerklem
(voor de Sensor voor de afstandsbediening)
YEFX007570
Dubbelzijdig plakband
(voor de Sensor voor de afstandsbediening)
YFX994C124ZA
ER
POW
1 set
1
2
1
Opmerking:
¡Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡Accessoires en hun onderdeelnummers kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
214
CX-DH801N
Installatieplek
Installeer het toestel niet op de volgende plekken.
¡Op plekken met direct zonlicht, hete lucht uit de verwarming of andere plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen.
¡Op een plek waar u het toestel niet goed vast kunt zetten, of een plak met teveel trillingen.
¡Op zeer vochtige plekken, of zeer vuile of stoffige plekken.
Nederlands
Selecteer de montagehoek
HA
B
Standaardinstelling: H
Zet met een schroevendraaier de hoek-instelling op “V” of “H”, afhankelijk van de
gekozen montagehoek.
C
V
Dit toestel kan op vijf standen worden ingesteld: horizontaal, verticaal en de standen A
(22,5°), B (45°), en C (67,5°). Monteer het toestel volgens de afbeeldingen hieronder.
H AB
46
C
V
Pas op:
¡Zet de hoek-instelling op de stand die overeenkomt met de hoek waaronder het
toestel is geïnstalleerd.
¡Gebruik links en rechts dezelfde montagegaten en hoek-instellingen.
Stel de montagehoek in met behulp
van een schroevendraaier.
HA
HA
(R)
H AB
AH
V
(L)
V
(R)
Hoek
CB
CB
CB
CB
V
V (90°)
C
CB
CB
H AB
V
B
C
C
AH
V
(L)
(R)
Instellen montagehoek
HA
(0˚)
BC
V
Beperk dit tot minder dan 10 graden.
(Normaal)
(Normal)
(Ondersteboven)
(Up-side down)
Beperk dit tot
minder dan 10
graden.
HA
(90˚)
BC
Niet in deze
richting kantelen.
Beperk dit tot
minder dan 10
graden.
Gebruik links en
rechts dezelfde hoekinstellingen.
V
Installatie
Horizontaal:
H
R
H
(Up-side down)
(Ondersteboven)
Typische verticale installatie
Verticaal:
B
H
V
VAB
AH
H
Typische horizontale installatie
(Normal)
(Normaal)
B A
A
C (67,5°)
V
Installatie
C
B
67,5°
H
(L)
C
HA H
(R)
V
V
V
C
AH
B
(L)
R
M4 × 5mmMAX
(R)
H AB
C
A
C
V
V
B (45°)
C
V
AH
H
B A
R
A
45°
V
B
V
B A
C
C
HA
H AB
H
M4×5mmMA×
V.A.B
B
V
(22,5°)
A (22.5°)
AH
V
C
H
C
C
(L)
RmMA×V
C
H
22,5°
H (0°)
V
5m
A
C
H
H AB
M4
×
V
B
C
C BA
H
V
H
C
.A.B
A
M4×5mmMA×
V.A.B
HA
B A
V
R
B
HA
C BA
.B
V
C
V
H
V
V
B
C
H
H
BA H
H
B A
AH
VC
× .A
A V
M
m
m
5
B
C
×
4
M
C
V
V
C
× .A.B
MA V
mm
×5
M4
HA
V
Gebruik links en
rechts dezelfde hoekinstellingen.
CX-DH801N
215
Installatie (vervolg)
Typische horizontale installatie
Zet de bevestigingsbeugels (L) en (R) vast aan de
corresponderende zijden van het toestel met de
zeskantige bouten met dubbele tussenringen (4 mm
φx 8 mm).
Nederlands
1
2
Kies de plek uit waar u het toestel wilt monteren.
Zet de basisbeugels vast met dubbelzijdig plakband.
Bevestigingsbeugel (R) t
Basisbeugels w x 2
47
Bevestigingsbeugel (L)
r
Dubbelzijdig plakband y x 2
Zeskantige bout met dubbele
tussenringen (4 mmφx 8 mm) q x 4
3
Snijd met een stanleymes o.i.d. een paar kleine
kruisjes in de vloerbedekking voor de 5 mmφbouten
van de basisbeugels.
4
Bevestig het toestel boven de vloerbedekking op de
bouten met vier zeskantige moeren (5 mmφ).
Zeskantige moeren (5 mmφ) e x 4
Vloerbedekking
Basisbeugels w x 2
Zet de basisbeugels met het dubbelzijdig plakband vast
aan het vaste oppervlak onder de vloerbedekking.
Typische verticale installatie
Monteer een bevestigingsbeugel aan beide zijden van
het toestel met zeskantige bouten met dubbele
tussenringen (4 mmφx 8 mm).
Bevestigingsbeugel (L) r
Vloerbedekking
Relatie tussen bevestigingsgaten
en montagehoek
Bevestigingsbeugel (R) t
V
C
B
H
A B
L
C
V
C
C
V
V
A
Bevestigingsbeugel (L)
216
CX-DH801N
H
R
A
H
Zeskantige bout met dubbele
tussenringen (4 mmφx 8 mm) q x 4
B
B A
H
Bevestigingsbeugel (R)
De relatie tussen de bevestigingsgaten en de
corresponderende montagehoeken van de
bevestigingsbeugels (L en R) staat hierboven aangegeven.
Symbolen die corresponderen met de montagehoeken
staan bij de verschillende gaten aangegeven. Selecteer de
juiste gaten aan de hand van de gewenste montagehoek.
Elektrische aansluitingen
Nederlands
Pas op:
• Dit toestel is ontworpen voor gebruik in een auto met een 12 V gelijkstroom, negatief geaard accusysteem.
• U moet eventuele blootliggende bedrading goed isoleren van het chassis van de auto. Bundel bedrading samen en
zorg ervoor dat aansluitingen niet in aanraking kunnen komen met andere metalen onderdelen.
• Vergeet niet dat het geheugen van eventuele gecomputeriseerde apparatuur in uw auto, zoals een
navigatiesysteem, gewist kan worden wanneer de accu wordt losgekoppeld.
• Leid de bedrading niet langs plekken waar de temperatuur hoog op kan lopen.
Overzicht
Opmerking:
• Om schade aan het toestel te voorkomen dient u de onderstaande bedradingsschema’s te volgen.
• U moet alle stekkers volledig in de corresponderende aansluitingen steken. Zet alles vast met klemmen en
plakband.
• Alle andere installatiemethoden vereisen het gebruik van speciale metalen bevestigingsmaterialen. Raadpleeg een
bevoegde technicus of uw dealer indien u een andere installatiemethode wilt toepassen.
48
Sensor voor de afstandsbediening o
ER
POW
Als het originele snoer
van de sensor voor de
afstandsbediening te
kort is, kunt u het
verlengsnoer
gebruiken !0.
H
HA
C
B
V
B
C
V
Zekering 5 A
Verlengsnoer u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
REMOTE-OUT
(Zwart)
Aarddraad
Naar een schoon, blank
(Zwart)
metalen deel van het chassis van de auto.
Handremdraad
PARKING BRAKE
U moet de handremdraad
(Blauw met gele streep)
aansluiten voor uw en
andermans veiligheid en om
ongelukken te voorkomen.
REMOTE-IN
(Zwart)
Afstandsbediening-Uit (RCA(tulp))
Naar de afstandsbediening-ingang van andere
apparatuur, bijvoorbeeld een tv-ontvanger.
Afstandsbediening-In (RCA(tulp))
Naar de afstandsbediening-uitgang van andere apparatuur.
DIN kabel
Naar de wisselaar aansluiting
(Zwart)
Video-stuurdraad (uitgang)
VIDEO-CONT
Naar de Video-stuurdraad
(ingang) van andere apparatuur. (Groen met gele streep)
(Geel)
Stroomdraad
Naar ACC stroomaansluiting,
+12 V gelijkstroom.
(Rood)
Accudraad
Naar de accu van de auto,
doorlopende stroomvoorziening
+12 V gelijkstroom.
Afstandsbediening-In (Ministekker)
Naar de sensor voor de afstandsbediening of de
afstandsbediening-uitgang van andere apparatuur.
REMOTE-IN
(Zwart)
Video-uitgang
RCA (tulpstekker)
Audio-uitgang (R) kabel
ACC
(Rood)
(Wit)
Audio-uitgang (L)
BATTERY 5A
(Geel)
Bevestigen van de sensor voor de afstandsbediening o
Dubbelzijdig plakband !2
Bevestig de
ontvanger.
Zet het snoer van de sensor
voor de afstandsbediening
vast met snoerklem !1
Installatie, Elektrische aansluitingen
DVD-wisselaar
CX-DH801N
Opmerking: De sensor voor de afstandsbediening mag niet
blootgesteld worden aan direct zonlicht en ook niet op een
plek waar deze de bestuurder van de auto zou kunnen
hinderen.
CX-DH801N
217
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Aansluiten van de handremdraad
Nederlands
Pas op: Voor de veiligheid dient u een professionele installateur om aansluiting hiervan te verzoeken.
Handrem
Voetrem
Handremschakelaar
49
De plaatsing van de handremschakelaar hangt af van het model auto.
Voor details omtrent de exacte locatie van de handremschakelaar in uw
auto dient u uw dealer te raadplegen.
Aansluitclip i
Accu
+
Handremdraad (Blauw met gele streep)
Wanneer de handrem wordt aangetrokken,
wordt het toestel geaard op het chassis.
q Bevestig een aansluitclip i aan het uiteinde van de
handremdraad.
218
CX-DH801N
–
Remlicht
w De aansluitclip i moet worden vastgezet op de
stroomdraad van de handrem.
Komt tot hier.
Handremdraad
(Blauw met gele streep)
Chassis van de auto
Stroomdraad
Aansluiten van een DVD/Monitor Receiver (CQ-VD7001N)
DVD-wisselaar
CX-DH801N
Opmerking: Gebruik in geen geval beide
Remote-In aansluitingen tegelijkertijd (de
ene is een ministekker, de andere een RCA
(tulp) aansluiting). Doet u dit toch, dan is
het mogelijk dat het toestel niet meer naar
behoren kan functioneren.
H
V
B
C
HA
C
B
V
Zekering 5 A
Verlengsnoer u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
Aarddraad
Naar een schoon, blank metalen
deel van het chassis van de auto.
(Zwart)
Stroomdraad
(Rood)
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
Nederlands
Aansluiten van een DVD/monitor met CD/DVD-wisselaar bediening (los verkrijgbaar, CQ-VD7001N)
Opmerking: Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
50
REMOTE-IN
Afstandsbed
Afstandsbedie- RCA (tulpstekker)
iening-uit
ning-In (RCA) kabel (los verkrijgbaar)
(Zwart)
(Zwart)
Niet van toepassing.
PARKING BRAKE
U moet de handremdraad aansluiten
Handremdraad
voor uw en andermans veiligheid en
(Blauw met gele streep)
om ongelukken te voorkomen.
ACC
Niet van toepassing. Sluit de stroomdraad (ACC)
niet aan wanneer er een aansturend toestel is.
Accudraad
(Geel)
BATTERY 5A
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
VIDEO-CNT
Video-stuurdraad (uitgang)
(Groen met gele streep)
Niet van toepassing.
Video-uitgang (Geel)
RCA (tulpstekker) kabel
DIN aansluiting
Audio-uitgang (R) (Rood)
CQ-VD7001N
(los
verkrijgbaar)
(R) (Rood)
(L) (Wit)
Wisselaar/AUX
Ingangsaansluiting
CH/AUX IN
VTR IN
(Geel)
Video ingangsaansluiting
Elektrische aansluitingen
Audio-uitgang (L) (Wit)
DIN kabel
(Zwart)
Naar de
wisselaar
aansluiting
Opmerking: Selecteer van tevoren [VTR] bij [CH INPUT] in het [INPUT/OUTPUT] menu als u het display van de DVDwisselaar wilt kunnen bekijken met de CQ-VD7001N (a bladzijde 176).
CX-DH801N
219
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Aansluiten van een CD/Receiver (CQ-C9901N)
Nederlands
Aansluiten van een CD/Receiver met CD-/DVD-wisselaar bediening (los verkrijgbaar, CQ-C9901N)
Opmerking: Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Opmerking: Gebruik in geen geval beide
Remote-In aansluitingen tegelijkertijd (de ene is
een ministekker, de andere een RCA (tulp)
aansluiting). Doet u dit toch, dan is het mogelijk
dat het toestel niet meer naar behoren kan
functioneren.
DVD-wisselaar
CX-DH801N
H
HA
C
B
V
B
C
RCA (tulpstekker) kabel (los verkrijgbaar)
V
Zekering 5 A
51
C
M4X5mmMAX
V.A.B
H.A
REMOTE-IN
Verlengsnoer u
(BRAKE/VIDEO-C0NT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
Aarddraad
Afstandsbedie- Display-eenheid
ning-In (RCA)
CY-VM1500EX
Niet van (Zwart)
(los
verkrijgbaar)
toepassing.
PARKING BRAKE
Naar een schoon, blank metalen deel
van het chassis van de auto.
Stroomdraad
(Zwart)
(Rood)
ACC
Niet van toepassing. Sluit de stroomdraad
(ACC) niet aan wanneer er een aansturend
toestel is.
BATTERY 5A
Accudraad
(Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
Handremdraad
(Blauw met gele streep)
U moet de handremdraad
aansluiten voor uw en
andermans veiligheid en
om ongelukke.
Video-IN
Afstandsbedienin
g-uit
Hoofdtoestel
CY-VM1500EX
(los verkrijgbaar)
Video-stuurVideo stuurdraad (uitgang) draad (ingang)
VIDEO-CNT
(Groen met
gele streep)
(Groen met
gele streep)
RCA (tulpstekker) kabel
Video-uitgang
(Geel)
Audio uitgang
(R) (Rood)
DIN kabel
(Zwart)
CH/AUX2-IN
CD/DVD(L) (Wit)
wisselaar/AUX
Audio uitgang
ingangsaansluiting
Aansluiting wisselaarbediening
CQ-C9901N
(los verkrijgbaar)
Stroomaansluiting
220
CX-DH801N
Aansluitingen voor een minimale installatie (combinatie met CY-VM1500EX, externe eindversterker, los verkrijgbaar)
Opmerking:
• Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
• Sluit de meegeleverde sensor voor de afstandsbediening aan op de afstandsbediening-ingang (Remote-In) indien de display-eenheid niet voorzien is van een sensor.
Opmerking: Gebruik in geen geval
beide Remote-In aansluitingen
DVD-wisselaar
tegelijkertijd (de ene is een ministekker,
CX-DH801N
de andere een RCA (tulp) aansluiting).
Doet u dit toch, dan is het mogelijk dat
HA
het toestel niet meer naar behoren kan
V
functioneren.
Zekering 5 A
C
Verlengsnoer u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
(Zwart)
H.A
Afstandsbediening-In (Niet van
toepassing)
REMOTE-IN
Afstandsbediening-uit (Niet van
toepassing)
(Zwart)
(Zwart)
REMOTE-IN
(Zwart)
PARKING BRAKE
52
M4X5mmMAX
V.A.B
REMOTE-OUT
Aarddraad
Naar een schoon, blank metalen
deel van het chassis van de auto.
Handremdraad
U moet de handremdraad
aansluiten voor uw en andermans
veiligheid en om ongelukke.
Stroomdraad
Naar ACC stroomaansluiting,
+12 V gelijkstroom.
Accudraad
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
Afstandsbediening-In
(Blauw met gele streep)
ACC
(Rood)
BATTERY 5A
(Geel)
(Zwart)
RCA (tulpstekker) kabel
DIN kabel Niet van toepassing
RCA (tulpstekker)
kabel
(los verkrijgbaar)
Audio uitgang
(R) (Rood)
(L) (Wit)
Display-eenheid
CY-VM1500EX
(los verkrijgbaar)
Hoofdtoe
stel
Video-uitgang
(Geel)
Afstandsbediening-uit
Stroomaansluiting
CX-DH801N
Elektrische aansluitingen
VIDEO-CNT
Video-stuurdraad (uitgang)
(Groen met gele streep)
Video stuurdraad (ingang)
(Groen met gele streep)
H
C
B
V
B
C
Nederlands
Aansluiten zonder hoofdtoestel
221
Elektrische aansluitingen (vervolg)
Aansluiten van een Digitale Surround Processor (CY-AC300)
Nederlands
Aansluiten van een Digitale Surround Processor (CY-AC300, los verkrijgbaar) en eindversterkers (los verkrijgbaar).
Opmerking: Raadpleeg tevens de handleidingen van de aan te sluiten apparatuur.
Digitale Surround Processor
CY-AC300 (los verkrijgbaar)
DIN snoer voor verbinding met
aansturende toestel/hoofdtoestel
(Meegeleverd met CY-AC300)
L
DIGITA
53
R
AL SURR
OUND
PRO LOGIC
PROCESSO
DIGAT
CE
UR
SO
AC300
super
VOL
SE
L
MUTE
SOURCE
brigh
t
or
multi-col
display
& 30w
Powe
4
2
r Amp
lifier
for Cent
er Spea
POSITION
ker
SPAC
E
DIMM
ER
DIM
SPC
P POSI
DR COM
3
CY-AC300
Hoofdtoestel (achterkant)
1
PWR
(Voor)
Optische glasvezelkabel
(CA-LRD60, los verkrijgbaar)
SUB-W (MONO)
ANALOG-IN
REAR
FRONT
DIGITAL-IN
L L
L R
Aarddraad
Naar een schoon, blank metalen
deel van het chassis van de auto.
(Zwart)
ACC (of IGN) stroomdraad
(Rood)
Naar ACC stroomaansluiting, + 12 V
ACC
gelijkstroom.
Weerstand (220 Ω)
(L)
(R)
(L) (R) (L) (R)
RCA (tulpstekker) kabel
(los verkrijgbaar)
(Bij gebruik van
een Y-snoer)
(Geel)
BATTERY 5A
Accudraad
Zekering (5 A)
Naar de accu van de
auto, doorlopende stroomvoorziening
+12 V gelijkstroom.
R R
Stroomaansluiting
(Meegeleverd met
CY-AC300)
(L)
(R)
(L)
RCA (tulpstekker)
(L) (R) kabel (los verkrijgbaar)
Externe
eindversterker
(los verkrijgbaar)*
(R)
Externe eindversterker
(los verkrijgbaar)
(Zwart met groene streep)
CENTER
(Zwart)
Midden-luidsprekerdraad
AMP-CONT MAX 0.1A
Stroomstuurdr
aad externe
versterker
(Blauw met witte streep)
RCA
(tulpstekker)
kabel
(los
verkrijgbaar)
Stroomstuurdraad versterker
(Blauw met witte streep)
Stroomstuurdraad versterker
(Blauw met witte streep)
(Aansluiten op AMP-CONT)
Midden-luidspreker
EAB-CF2
(los verkrijgbaar)
Linker Rechter Linker Rechter
luidluidluidluidspreker spreker spreker spreker
(achter) (achter) (Voor) (Voor)
Subwoofer
(los verkrijgbaar)
* Voor gebruik als mono versterker (brugschakeling)
222
CX-DH801N
(los verkrijgbaar)
DVD-wisselaar
DVD-wisselaar
Opmerking: Gebruik in geen geval beide
Remote-In aansluitingen tegelijkertijd (de
ene is een ministekker, de andere een
RCA (tulp) aansluiting). Doet u dit toch,
dan is het mogelijk dat het toestel niet
meer naar behoren kan functioneren.
CX-DH801N (links)
CX-DH801N (achter)
H
V
B
C
HA
C
B
V
M4X5mmMAX
C
V.A.B
25 mm of meer
Nederlands
Opmerkingen over het omgaan met optische glasvezelkabels:
¡Zorg ervoor dat de kabel niet beschadigd kan raken doordat deze tussen een
portier komt, doordat er een zwaar voorwerp op geplaatst wordt enz.
¡Zorg ervoor dat de kabel niet gespannen komt te staan na het aansluiten.
¡U mag de kabel niet in te scherpe bochten leggen.
¡Installeer de DVD-wisselaar zo dat de stekker voor de optische glasvezelkabel
geen andere onderdelen in de buurt kan raken.
54
H.A
RCA (tulpstekker)
kabel (los verkrijgbaar)
Zekering 5 A
Verlengsnoer u
(BRAKE/VIDEO-CONT/ACC/BATT/DIN/RCA/GND)
REMOTE-IN
Afstandsbediening-In
(RCA) (Zwart)
Afstandsbediening-uit
(Zwart)
Niet van toepassing.
Aarddraad
Naar een schoon, blank metalen deel
van het chassis van de auto.
Stroomdraad
(Zwart)
(Rood)
ACC
Handremdraad
(Blauw met gele streep)
U moet de handremdraad aansluiten
voor uw en andermans veiligheid en
om ongelukke.
PARKING BRAKE
Niet van toepassing. Sluit de stroomdraad (ACC)
niet aan wanneer er een aansturend toestel is.
Accudraad
Video-stuurdraad (uitgang)
(Groen met gele streep)
VIDEO-CNT
Niet van toepassing.
BATTERY 5A
(Geel)
Naar de accu van de auto, doorlopende
stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
Display-eenheid
CY-VM1500EX
(los verkrijgbaar)
Audio uitgang (L) (Wit)
Audio uitgang (R) (Rood)
Hoofdtoestel
CY-VM1500EX
(los verkrijgbaar)
DIN aansluiting
CQ-VD7001N
(los verkrijgbaar)
(R) (Rood)
(L) (Wit)
(Geel)
CH/AUX IN
Wisselaar/AUX
Ingangsaansluiting
(L) (Wit)
VTR IN
(Geel)
VIDEO OUT
PRE-OUT FRONT
(R) (Rood)
(Geel)
Video ingangsaansluiting
(L) (Wit)
Uitgangsaansluiting
voorversterker (voor)
(R)
(Rood)
Video
uitgangsaansluiting
(R) (Rood)
(L) (Wit)
RCA
(tulpstekker)
kabel
(los
verkrijgbaar)
Elektrische aansluitingen
DIN kabel
RCA
(Zwart)
(tulpNaar de wisselaar
stekker)
aansluiting
kabel
Video-uitgang (Geel)
Opmerking: Selecteer van tevoren [VTR] bij [CH INPUT] in het [INPUT/OUTPUT] menu als u het display van de DVDwisselaar wilt kunnen bekijken met de CQ-VD7001N (a bladzijde 176).
CX-DH801N
223
Technische gegevens
Nederlands
Algemeen
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
Afmetingen (b x h x d)
DVD-wisselaar:
Discmagazijn
Gewicht
DVD-wisselaar:
Discmagazijn
Discmagazijn
12 V gelijkstroom (11 V – 16 V) testvoltage 14,4 V, negatieve aarding
Minder dan 2,0 A (tijdens weergave)
231 x 73 x 168 mm
121 x 35 x 128 mm
1,5 kg
0,2 kg
VYQ3174 (meegeleverd) voor 8 discs
55
DVD-wisselaar
Belastingsimpedantie:
Uitgangsvoltage:
Uitgangsimpedantie:
Kanalen:
Frequentierespons:
Signaal-ruis verhouding:
Totale harmonische vervorming:
Wow en flutter:
Lichtbron:
Golflengte:
Meer dan 10 kΩ
2 V rms (1 kHz, 0 dB, bij max.)
600 Ω
2 kanalen
5 – 20 000 Hz ±1 dB
95 dB
0,006 % (1 000 Hz)
Onder de meetbare grens
Halfgeleider laser
650 nm
Videodeel
Composiet videosignaal, 1,0 V[p-p], 75 Ω
Video-uitgang:
224
CX-DH801N
Disc
Geluidsopnameformaat
Optisch digitale audio uitgangsaansluiting
Dolby Digital
Dolby Digital bitstream (1 – 5,1 kanalen)
DTS*
DTS bitstream (1 – 5,1 kanalen)
(Analoog deel wordt niet weergegeven.)
DVD
Lineair PCM
Lineair PCM (2 kanalen)
(44,1/48/88,2/96 kHz 16/20/24 bit) (44,1/48/88,2/96 kHz bemonstering/alleen 16 bits)
MPEG 1
LPCM (48 kHz/16 bits)
MPEG 2
LPCM (48 kHz/16 bits)
MPEG 1
MPEG 1 bitstream
Lineair PCM
Lineair PCM (2 kanalen)
(44,1 kHz bemonstering/16 bits)
Lineair PCM
Lineair PCM (2 kanalen)
(44,1 kHz bemonstering/16 bits)
DTS*
DTS bitstream (1 – 5,1 kanalen)
(Analoog deel wordt niet weergegeven.)
MP3
Lineair PCM (2 kanalen)
(32 kHz/44,1 kHz/48 kHz bemonstering/16 bits)
Video CD
Nederlands
Digitale audio uitgang
56
CD
MP3
*DTS werkt alleen met optische uitgangssignalen.
Compressiemethode
Bitsnelheida
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Opmerking:
¡De technische gegevens en het ontwerp kunnen wegens technologische verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd
worden.
¡Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
CX-DH801N
Technische gegevens
Compressiemethoden (Aanbeveling: “Opmerkingen over MP3 bestanden” op bladzijde 194)
225
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C439ZA TAMACO0205-0
Printed in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement