Panasonic TH37PV600E, TH50PV600E, TH42PV600E Operating instructions

Panasonic TH37PV600E, TH50PV600E, TH42PV600E Operating instructions
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr
(private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil
indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er
der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et
nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige
råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på
området.
Brugervejledning
Plasmafjernsyn
Modelnummer
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller
leverandør for at få yderligere oplysninger.
TH-37PV600E
TH-42PV600E
TH-50PV600E
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.
Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Licens
••
•
••
•
Varemærker
VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation.
Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Computer, USA.
S-VGA er et indregistreret varemærke tilhørende Video Electronics Standard Association.
Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af firma- eller produktvaremærker i teksten, er disse
varemærker fuldt ud blevet respekteret.
SD-logoet er et varemærke.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
TruSurround XT, SRS og
symbolet er varemærker, der tilhører SRS Labs, Inc.
TruSurround XT teknologien er inkorporeret under licens fra SRS Labs, Inc.
MULTI
WINDOW
N
F.P.
TV
Kunderegistrering
Produktets modelnummer og serienummer står på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på linierne
nedenfor og gemme denne vejledning samt din kvittering som permanent bevis på at du har købt produktet.
Det vil hjælpe dig i tilfælde af tyveri eller tab samt garantikrav.
Modelnummer
Serienummer
Dansk
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic-europe.com
 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
Trykt i Tjekkiet
Læs denne betjeningsvejledning, inden De begynder at anvende Deres apparat og
gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til illustrationsformål.
Lav Deres dagligstue om til en biograf!
Oplev et forbløffende niveau af multi-
media spænding
Indhold
Husk at læse
Sikkerhedsforanstaltninger ························· 4
(Advarsel / Forsigtig)
Bemærkninger ············································ 5
Vedligeholdelse ··········································· 5
Oplev fin multi-media
SD-hukommelseskort
Videokamera
Personlig
computer
Forstærker med
højttalersystem
DVD-optager
Sæt topboks
Nyd dit fjernsyn!
DVD-afspiller
Grundlæggende egenskaber
••
•
For at se fjernsyn ······································ 10
For at se videobånd og DVD’er ················· 12
For at se TV-tekst ······································ 14
Sening
Videobåndoptager
Kvik-start vejledning
Tilbehør / Ekstraudstyr ········ 6
Identifikation af
kontrolknapperne ··················· 7
Tilslutning ··································· 8
Automatisk opsætning ········· 9
Kvik-start vejledning
•
••
Avancerede egenskaber
Sådan bruges menu-funktionerne ············· 16
(billede, lydkvalitet etc.)
Redigering og indstilling af kanaler ·············· 18
Visning af PC-skærm på fjernsynsskærmen ···· 21
Hvordan man ser SD-kort (videoer og fotos) ··· 22
Optagelse af et program på SD-kort ········· 24
Tilsluttet udstyr ·········································· 26
(Q-Link / HDMI kontrol / Tilslutninger)
••
••
•
2
Teknisk information ··································· 32
Hyppigt stillede spørgsmål ························ 36
SD-kort: Meddelelser på skærmen ··········· 38
Tekniske specifikationer ···························· 39
Licens ························································ 40
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
Hyppigt stillede spørgsmål etc.
Avanceret
•
••
••
•
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Bemærkninger
Forsigtig
Advarsel
Når De rengør fjernsynet, skal De tage
netstikket ud
Håndtering af netstikket og netledningen
Sæt netstikket helt ind i stikkontakten. (Hvis netstikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde.
Sørg for, at jordingsstiften på netstikket er ordentligt tilsluttet, således at elektrisk stød forhindres.
Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning.
Rør ikke ved netstikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og elektrisk stød.)
Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
Anbring ikke tunge genstande på ledningen og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når De tager ledningen ud af forbindelse.
Anvend ikke et netstik eller en stikkontakt, som er beskadiget.
(Rengøring af et energiladet apparat kan føre til
elektrisk stød.)
Tag netstikket ud, hvis fjernsynet ikke
skal anvendes i længere tid
Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er
slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig
sidder i en strømførende stikkontakt.
Sørg for tilstrækkelig plads omkring
apparatet, så varmen kan slippe væk
10
10
Hvis De opdager noget
unormalt skal
De øjeblikkeligt tage netstikket
ud af forbindelse!
10
6
Hvis ventilationsåbningerne
blokeres af gardiner eller lignende,
kan der opstå overophedning, brand
eller elektrisk stød.
AC 220-240 V
50/60 Hz
Stik ikke fremmedlegemer
ind i apparatet
Vær påpasselig med, at der ikke falder
metalgenstande eller antændelige genstande ind i
apparatet gennem ventilationsåbningerne (Brand
eller elektrisk stød kan blive resultatet).
Udsæt ikke fjernsynet for
direkte sol og andre varmekilder
4
Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys
og andre varmekilder. For at undga ild ma du
aldrig anbringe nogen formfor lys eller aben flamme
oven pa eller i narheden af fjernsynsenheden.
Hold væske borte fra fjernsynet
Produktet må ikke udsættes for dryp eller
tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Anbring ikke beholdere indeholdende væske
(blomstervaser, kopper, kosmetik, eller lignende)
oven på apparatet (heller ikke på hylder osv.
anbragt over apparatet).
Anbring ikke fjernsynet på en ustabil
overflade
Anvend kun det beregnede stativ /
monteringsudstyr
Anvendelse af et uautoriseret stativ eller andre
fastgøringsanordninger kan gøre apparatet
ustabilt med personskade til følge. Husk at bede
Deres lokale Panasonic-forhandler om at gøre
apparatet klar.
Anvendelse af stativer / monteringsdele
(ekstraudstyr) (s. 6).
Sådanne stillbilleder giver efterbilleder på
plasmaskærmen, hvis de får lov at blive stående i
længere tid. Disse efterbilleder regnes ikke for en
fejlfunktion og dækkes derfor ikke af garantien.
Typiske stillbilleder
Kanalnummer og unikke logoer
Billede vist i 4:3 indstilling
Videospil
Computerbillede
4:3
12
For at mindske risikoen for at der dannes efterbilleder,
vil en pauseskærm automatisk blive aktiveret efter et par
minutters forløb, hvis der ikke er noget signal og hvis der
ikke udføres nogen betjeninger i AV-indstilling (s. 36).
Pauseskærmen deaktiveres automatisk, når et signal
registreres eller en betjening udføres.
Hold apparatet på god afstand af følgende udstyr
Elektronisk udstyr
Det er særlig vigtigt ikke at anbringe videoudstyr i
nærheden af apparatet (elektromagnetisk interferens
kan forvrænge billeder / lyd).
Udstyr med en infrarød sensor
Dette fjernsyn udsender også infrarøde ståler (dette
kan påvirke funktionen af andet udstyr).
Vedligeholdelse
Tag først netstikket ud af stikkontakten.
(Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige
elektriske stød).
Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret
hos den lokale Panasonic-forhandler.
(cm)
Bloker ikke ventilationsåbningerne på
bagsiden af apparatet
(som for eksempel en mærkelig lugt eller røg)
Tag ikke dækslerne af
De må ALDRIG selv foretage
ændringer af apparatet
7
Husk at stillbilledr ikke må stå på skærmen i længere tid
Displaypanel
Daglig pleje: Tør forsigtigt overfladen ren for snavs med en blød klud.
Kraftig forurening: Tør overfladen ren med en blød klud, som er fugtet med rent vand eller vand blandet op med en
smule neutralt rengøringsmiddel. Anvend derefter en blød klud til at tørre overfladen ren, til den er tør.
Forsigtig
•
•
Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade.
Lad være med at banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
Overfladen må ikke udsættes for insektmidler, opløsningsmidler, fortynder eller andre flygtige substanser
(dette kan forringe kvaliteten af overfladen).
Kabinet
Daglig pleje: Tør overfladen ren med en tør, blød klud.
Kraftig forurening: Fugt en blød klud med rent vand eller vand, som indeholder en smule neutralt rengøringsmiddel.
Vrid derefter kluden op og tør overfladen ren med den. Tør til sidst overfladen ren med en tør klud.
Forsigtig
•
•
•
Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for rengøringsmidler.
(Væske inden i fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet).
Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for fortynder eller andre flygtige substanser
(dette kan ødelægge overfladen ved at lakken skaller af).
Lad ikke kabinettet være i berøring med gummi- eller PVC-substanser i længere tid.
Netstik
Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. (Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.)
5
Tilbehør / Ekstraudstyr
Standardtilbehør
Gem indstillingen (s. 20)
Anvendes til lagring af tuning
og andre funktionsindstillinger
(
Kontroller, at De har modtaget de viste tilbehørsdele og ting
Betjeningsvejledning
Batterier til
fjernbetjeningen (2)
Pan europeisu garanti
Fjernbetjening
•
Identifikation af kontrolknapperne
N2QAYB000025
•
R6 (UM3)
)
Funktionsvalg
(
Lydstyrke / Kontrast / Lys / Farve / Skarphed
/ Nuance (NTSC indstilling) / Bas /Diskant /
Balance / Kanalindstillingsvalg (s. 20)
AV4
SD Card-stik (s. 22)
S-V
Netledning
Ferritkerne
J0KF00000018
Tænd / sluk-knap
Sving døren op ved “PULL”.
Tændt-lampe
(standby: rød)
Isætning af fjernbetjeningens batterier
Påsætning af kabelklemmerne
Modtager til
fjernbetjeningssignaler
MULTI
WINDOW
Skifter formatforhold (s. 11)
•
••
••
Hylde
TY-ST42P600W
(TH-37PV600E,
TH-42PV600E)
TY-ST50P600W
(TH-50PV600E)
TY-ST42P60W
(TH-37PV600E,
TH-42PV600E)
TY-ST50P60W
(TH-50PV600E)
6
(For at se videobånd eller DVD’er) (s. 12)
Vælg / OK
Fjern fra fjernsynet
EXIT (Går tilbage til fjernsynsskærm)
Tryk her for at komme ind i Billed-, Lyd-og
(Indstillingsmenuerne
)
Luk
Forkert isætning kan føre til batterilækage
og korrosion, hvilket kan være årsag til
beskadigelse af fjernbetjeningen.
Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
Anvend ikke forskellige typer batterier
sammen (som for eksempel alkaline- og
manganbatterier).
Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
Lad være med at brænde og skille
batterier ad.
Ekstraudstyr
Skifter mellem TV/AV
(Nulstiller indstillinger)
MENU
Bemærk den korrekte
polaritet (+ og -)
Forsigtig
Normaliserer (s. 16)
•
••
Tryk på krogene
i begge sider og
træk ud.
Bind ikke RF-kablet og netledningen sammen (dette kan føre til
billedforvrængning).
Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.
Følg ekstraudstyrets samlingsvejledning for at fastgøre kabler, når
De anvender ekstraudstyr.
Stativ til plasmafjernsyn
TY-S37PX600W
(TH-37PV600E)
TY-S42PX600W
Vægbeslag
(lodret)
TY-WK42PV3W
F.P.
Tekst-TV (s. 14)
De farvede knapper
(anvendes til forskellige funktioner)
(se s. 14 angående eksempler)
Til at se Deres favorit tekst-tv kanal
Stillbillede (s. 11)
Skifter program / kanal (s. 10)
Tekst-TV indeks (s. 14)
(s. 14)
(
Direkte kanaladgang
Mens der ses TV eller under Kanalindstilling,
Programrediger eller Manuel kanalinds menuerne, trykkes på knappen og kanalnummeret
indtastes med de numeriske knapper.
Tryk to gange for at skifte til kabelbånd-indstilling
)
Programinformation (s. 11)
Identifikation af kontrolknapperne
Tilbehør / Ekstraudstyr
Tryk åben
Lyddæmpning til / fra
N
••
2
Luk
TH-37PV600E har
vandret retning.
SD-optagelse (s. 24)
SD-menu (s. 22 og 24)
Aktiverer / deaktiverer
SRS TruSurround XT (s. 17)
Bagsiden af
fjernsynet
Øger eller nedsætter programpositionen ét trin. Når en
funktion vises på displayet, trykkes på knappen for at
øge eller nedsætte den valgte funktion. Når den står
på Standby, tændes TV’et.
MULTI WINDOW (multivindue)
(s. 11)
(Tænd / sluk-knap i aktiveret stilling (ON))
Træk
åben
Krog
R
C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) sensor (registrerer lysstyrken
for at regulere billedkvaliteten i “Auto” sening-indstilling) (s. 16)
Skifter fjernsynet til tændt eller standby
1
L
Kvik-start vejledning
•
V
AV4-terminaler (s. 30)
Skifter mellem
TV/AV
Hovedtelefonjackstik (s. 30)
TV
Klemmer (2)
)
Lydstyrke
Vælger programmer i sekvens
Videobåndoptager / DVD
operationer (s. 13)
(TH-42PV600E)
TY-S50PX600W
(TH-50PV600E)
(vinkel)
TY-WK42PR3W
DIREKTE TV-optagelse
(
Til umiddelbar optagelse af et
program i videobåndoptager/DVDoptager med Q-Link tilslutning
(s. 26)
)
7
Tilslutning
Tilsluttet udstyr og kabler, som er vist i denne betjeningsvejledning, følger ikke med dette fjernsyn.
Bekræft, at apparatet er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden De tilslutter eller tager nogen
ledninger ud af forbindelse.
Bagsiden af fjernsynet
Automatisk opsætning
Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.
Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af en lokal forhandler.
■ For at se fjernsyn
VHF / UHF antenne
2
Vælg dit land
•
vælg
Land
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
Fastgøringsdel
AV2 AV3
Start ATP
3
Slut til AV2
eller AV3 for at
apparat, som
understøtter
Q-Link (s. 26).
Abbruch
For Belgien, Schweiz og Ø.EU,
vælges det ønskede sprog
•
Manuel indstilling
(s. 20)
Grøn
Start den automatiske opsætning
Rød
•
CH12
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENDT VENLIGST
02
99:21
41
Den automatisk opsætning
begynder at søge efter
fjernsynskanaler og gemmer
dem.
Afslutte
TV
DOWNLOADER
SCART-kabel
(fuldt monteret)
VENDT VENLIGST
Program : 63
Netledning
Fjernbetjening ikke til rådighed
(Sættes i forbindelse, når alle andre
tilslutninger er udført.)
■ Optagelse af
Brug for hjælp
med operationer?
fjernsynsprogrammer
(eksempel: Lydmenu)
RF OUT
Lyd
RF-kabel
DVD-optager eller
videobåndoptager
RF IN
•
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf.Styrke
MPX
Funktion
SRS TruSurround XT
Ingen serv.
Musik
Fra
Vælg
Indstil
Afslutte
Tilbage
Den automatiske
opsætning er nu fuldført
og fjernsynet er klar til
anvendelse.
•
Automatisk opsætning
Tilslutning
•
Frigøring
Suchlauf
•
••
•
De kan nu anvende
fjernbetjeningen til at tænde for
apparatet eller indstille det til
standby.
(Tændt-lampe: Til)
Kvik-start vejledning
Bagsideterminaldel
(forstørret billede)
1
Tænd for fjernsynet (ON) med tænd/
sluk-knappen
Hvis Q-Link (s. 26) udstyr er
tilsluttet, vil kanalinformationen
automatisk blive downloaded til
udstyret.
Redigering af kanaler
“Programrediger” (s. 18)
On-screen
betjeningsguiden vil
hjælpe Dem.
8
9
For at se fjernsyn
MULTI
WINDOW
1
2
■ Andre nyttige funktioner (Betjen efter
Tænd for fjernsynet
Hold
(i omkring 1 sekund)
Tænd / sluk-knappen på apparatet skal være
aktiveret (ON).
Viser
statusinformation
Vælg et programnummer
op
Fryser / affryser billede
Viser / skjuler statusinformation
•
Vist information:
Programnummer / Programnavn / Kanalnummer / MPX indstilling (s. 16) /
Lydsystem (s. 16) / Størrelsesindstilling / Farvesystem (s. 16)
Ændr størrelsesforholdet (s. 32)
eller
ned
•
Ved hvert tryk ændres indstillingen.
Auto Aspect / 16:9 / 14:9 / Biograf / 4:3 /
4:3 Fuld (Kun HD-signal) / Zoom1 / Zoom2 / Zoom3
Men bjælken vises
14 : 9
Ændr
størrelsesforholdet
■ Til at vælge de tocifrede programnumre, f.eks. 39
→
)
(
)
Rød Grøn
(på kort tid)
Se i multivindue (s. 35)
MULTI
WINDOW
2
2
AV1
Kilde
AV1
Rød
Kilde
Skift
Skift
Vælg fra programoversigten
vælg side
Rød
Grøn
Gul
(Svarer til farvebjælken)
10
VCR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kanal
CH21
Das Erste CH44
CH51
ZDF
CH41
RTL
CH47
CH23
CH26
CH58
-
Blå
se
Prog.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Navn
Kanal
-
2
AV1
Hvordan
man ser
fjernsyn,
DVD etc. i
multivindue
AV1
2
Kilde
Kilde
Skift
Hovedskærm
Farvebjælke
••
Skift
Underskærm
Fjernbetjeningsoperationer gælder hovedskærmen.
For at ændre layoutet etc., skal farvebjælken først vises
•
•
•
•
For at ændre layoutet
For at skifte
MULTI
WINDOW
Rød Grøn
Blå
For at ændre underskærmens kilde
Gul
For at gå tilbage til den normale enkeltskærmvisning
For at se fjernsyn
TV
Navn
vælg
program
Rød
•
Prog.
Rød
Blå
Sening
Lydstyrke
MULTI
WINDOW
11
For at se videobånd og DVD’er
Det er muligt at tilslutte diverse eksternt udstyr til fjernsynet. Når udstyret er tilsluttet, skal De anvende
den følgende fremgangsmåde for at se indgangen.
Tilslutning af udstyret (s. 30)
1
Nogle Panasonic-videobåndoptagere og noget DVD-udstyr, som er sluttet til fjernsynet, kan styres
direkte med fjernbetjeningen.
VCR / DVD knap
Vælg VCR / DVD
Med udstyret tændt
Vælg den eksterne indgang
(AV-indstillingsskærm)
Standby
Sæt til standby-indstilling / Tænd
2
Afspilning
Afspilning af videobåndoptager / DVD
Vælg det stik,
som er forbundet til udstyret
Viser det valgte stik
Stop
Stopper operationerne
Blå
Rød
Rød
AV1
Grøn
PC
Blå
AV4/ Komponent/ HDMI1/
S-video
PC
HDMI2
AV3/
AV2/
S-video S-video
eksempel: AV1
Gul
Rød
Blå
Gul
(to gange)
Pause
Pause / Fornyet start
DVD: Tryk og hold nede for slowmotionafspilning
fjernsynet
Program op / ned
Vælg program
Bemærk
•
•
•
12
Automatisk indgangsvalg – Indgangsvalg skiftes automatisk fra TV- til AVindstilling, når det udstyr, som er tilsluttet via SCART- eller HDMI-terminalen,
betjenes. Når der slukkes for udstyret, indstilles fjernsynet til TV-indstilling.
Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af
størrelsesforholdet, skal dette sættes til “16:9”.
For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør
Dem med Deres lokale forhandler.
Optag
Start optagelsen
For at se videobånd og DVD’er
Hvis du vil vælge en indgang, når knapperne ikke vises
Skal du trykke på en af de farvede knapper
De kan også vælge en AV-kilde med TV/AV-knappen foran på tv’et.
Tryk gentagne gange på knappen, indtil De når frem til den AV-kilde, De
ønsker at se.
Hurtigt frem / Overspring / Søgning
Videobåndoptager:
Hurtigt frem / fremspoling med billede (under afspilning)
DVD: Går direkte til det næste spor eller den næste titel
Tryk og hold nede for at søge fremad
•
■ Tilbage til
•
•
Gul
Tilbagespoling / Overspring / Søgning
Videobåndoptager:
Tilbagespoling, tilbagespoling med billede (under afspilning)
DVD: Går direkte til det foregående spor eller den foregående titel
Tryk og hold nede for at søge bagud
Sening
•
Grøn
HDMI1/2
13
For at se TV-tekst
De kan nyde TV-tekst udsendelser, inklusive nyheder, vejrudsigten og undertekster, hvis denne service
sendes af stationerne.
Hvad er TOP / FLOF funktionen?
I TOP / FLOF funktionen vises 4 emner med forskellig farve forneden på skærmen. For at få flere oplysninger
om et af disse emner, skal. De trykke på knappen i den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til
informationer om de viste emner.
Hvad er Liste funktionen?
I Liste funktionen findes 4 sidetal med forskellig farve forneden på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og
lagres i TV-apparatets hukommelse. (“Gem hyppigt sete sider”, s. 15)
■ Til at ændre indstilling
MULTI
WINDOW
1
“Tekst-TV” i Indstilling (s. 16).
Undersidenummer
Skift til TV-tekst
•
Viser indeks
(indholdet varierer, alt
efter sendestationerne)
Aktuelt
sidenummer
<< 01 02 03 04 05 06 07
>>
17:51 28 Feb
Tid / dato
TELETEXT
INFORMATION
Farvebjælke
F.P.
2
Hvis du vil holde den aktuelle side uden opdatering
Hold
INDEKS
eller
ned
Rød Grøn Gul
Gå tilbage til hovedindekssiden
•
••
F.P.
Gælder kun TOP / FLOF indstilling
Fremkald den side, som er gemt i “blåt”.
Fabriksindstillingen er “P103”.
Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer
Se i
multivindue
•
MULTI
WINDOW
Betjeninger kan kun udføres på TV-tekst skærmen.
(Gælder kun Liste-indstilling)
Gem hyppigt sete sider
(kun på de første 25 kanaler på programguiden)
i farvebjælken
Blå
(Svarer til farvebjælken)
Som den blå bjælke vises
Gem
hyppigt
sete sider
Når siden
vises
hold
nede
Tilsvarende
Blå
farveknap
■ Ændring af gemte sider
Tallet ændres til hvid.
Indtast nyt sidenummer
hold
nede
Farveknap,
du
Blå
vil ændre
■ Tilbage til fjernsynet
Sening
■ Til at regulere kontrasten
eller
■ Fortsættelse
Fremkald
en
favoritside
Vælg siden
op
Stop eller fortsæt den automatiske opdatering
•
For at se TV-tekst
Se underside (kun når teletekst er mere end en side)
IDTV
Vises i det øverste,
venstre hjørne af skærmen
Se
underside
■ Bekvem anvendelse af TV-tekst
Viser
skjult data
Rød
•
Rød
(BUND)
Grøn
(Forlænger den
NEDERSTE halvdel)
14
Indtast det
4-cifrede nummer
Blå
eksempel: S. 6
Undersider:
Antallet af undersider varierer, alt efter sendestationerne (op til 79 sider).
Det kan tage noget tid at søge. I dette tidsrum kan De se fjernsyn.
Se fjernsynsbilledet under søgning efter en teletekstside
(TOP)
Full / Top /
Bottom
•
Viser skjulte ord, f.eks. quizsidesvar
Skjul igen
■ Visning af en bestemt underside
Normal (FULD)
Se fjernsyn,
mens De
venter på
opdateringen
TV-tekst opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat.
Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm
P108
Gul
•
Kommer
frem, når
opdatering
er fuldført
Gul
Se den
opdaterede
side
(De kan ikke skifte kanal.)
Nyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder (“News Flash”).
15
Sådan bruges menu-funktionerne
Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og
andre funktioner, så De kan se fjernsyn som De ønsker det.
•
Viser de funktioner, som kan
indstilles (varierer alt efter
indgangssignalet)
Billed
Vælg menuen
vælg
Ho v ed me n u
Bi ll ed
næste
Lyd
Indstilling
Lyd
Normal
Til
Auto
Fra
Til
(eksempel: Billedmenu)
4
Billede valg
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.
Colour management
P-NR
MPEG NR
3D-COMB
Dynamisk
Normal
Til
Auto
Fra
Til
■ Vælg mellem alternativerne
HDMI kontrol
Tekst-TV
Sluk timer
Ændret
■ Indstil brugen af skydebjælken
Flyttet
Kanalindstilling
For adgang
Viser den næste skærm
■ Nulstilling af indstillingen
N
Sidegardiner
Dvale-mode
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Dekoder (AV2 / AV3)
Skærmmenusprog
Kanalindstilling
■ Gå til den næste skærm
Tekst sprog
Indstilling
den foregående skærm
Funktion
AV2 / AV3 udgang
Normal
Skarphed
■ For at gå tilbage til
MPX
Farvesystem
16
Lydregulering
Billede valg
Indstiller farve, lysstyrke og lignende for hver billedindstilling efter ønske.
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
•
Indstiller billedets farvetone
Gælder kun NTSC-signalmodtagning
Vælger hele billedets farvebalance (kølig / Normal / Varm)
Indstiller automatisk farverne til livlige farver (Fra / Til)
•
Nuance
Farvetemp.
Normal
Colour management
Til
P-NR
Auto
MPEG NR
Fra
3D-COMB
Til
Reducerer automatisk uønsket billedstøj (Fra / Normal / Dynamisk / Auto)
Ikke gyldig på HDMI, PC og analogt komponentsignal
Reducerer automatisk støj, når man ser DTV, DVD, VCD og SD-kort (Fra / Min / Mid / Max)
Får automatisk stillbilleder og slow-billeder til at se mere livlige ud (Fra / Til)
Gælder kun PAL- og NTSC-signalmodtagning
Ikke gyldig på RGB, S-Video, komponenter, PC, HDMI og SD-kort.
Indstiller udgangsniveauet for den dybe bas
••
Bas
Indstiller udgangsniveauet for høj, skinger lyd
Diskant
Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
Balance
Indstiller hovedtelefonernes lydstyrke
Vælg stereo/monofonisk (Mono / Stereo)
Normalt: Stereo
Stereosignaler kan ikke modtages: Mono
M1/M2: Til rådighed mens et monosignal sendes
Forbedrer lydkvaliteten for musik og dramaer (Musik / Tale)
SRS TruSurround XT ® skaber en realistisk 5.1 surroundlydoplevelse fra en hvilken
som helst multikanalkilde med brug af kun to højttalere (Fra / Til).
Det er også muligt at skifte ved hjælp af SRS-knappen på fjernbetjeningen.
Vælger i overensstemmelse med signalet, når HDMI er tilsluttet
(Auto / Digital /Analog) (s. 33)
HDMI2-terminalen er kun til digitalt signal
Vælger det stik til hvilket Q-Link kompatibelt udstyr er tilsluttet
(Fra / AV2 / AV3) (s. 30)
Vælger det signal, som skal sendes fra fjernsynet til Q-Link (TV / AV1 / AV2 / AV3 / AV4 / Monitor)
Monitor: Billede vist på skærmen
Komponent-, PC- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.
Kontrol med HDMI-funktionen (Fra / Til) (s. 27)
Hovedtlf. Styrke
••
•
Dynamisk
MPX
Stereo
Funktion
Musik
SRS TruSurround XT
Fra
HDMI1 indgang
Auto
Q-Link
AV2
AV2 udgang
TV
HDMI kontrol
Til
TV-tekst display indstilling (TOP (FLOF) / Liste) (s. 14)
Tekst-TV
TOP
Indstiller det tidspunkt, hvor apparatet automatisk slukker. (Fra / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90) (minutter)
Vælger TV-tekst-sproget (Vest / Oest1 / Oest2)
Vest: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk
Oest1: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk
Oest2: Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk
Øger sidepanelets lysstyrke (Fra / Mørk / Middel / Lys)
Den anbefalede indstilling er Høj for at forhindre panel “efterbillede”
Reducerer billedets lydstyrke, så der økonomiseres med effektforbruget (Fra / Til)
Sluk timer
Fra
Tekst sprog
Vest
Sidegardiner
Fra
Dvale-mode
Fra
Redigerer kanaler (s. 18)
Programrediger
For adgang
Indstiller automatisk kanaler (s. 20)
ATP
For adgang
Indstiller manuelt kanaler (s. 20)
Manuel kanalinds
For adgang
Finindstilling af kanaler (i regnvejr etc.)
Finindstilling
Vælger optionelt farvesystem, afhængigt af videosignalerne (Auto / PAL / SECAM / M.NTSC)
Farvesystem
Indstiller lydstyrken for de enkelte stationer
Lydregulering
•
•
••
••
•
•
Auto
Indstil “Til”, når dekoderen er sluttet til AV2- eller AV3-terminalen via Q-Link udstyr (Fra / Til)
Dekoder (AV2)
Fra
Skifter sprog for on-screen display
Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-indstilling
(Auto / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
Regulerer lydstyrken for AV-, PC-, HDMI- og komponentindstilling.
Skærmmenusprog
For adgang
Farvesystem
Auto
••
Avanceret
■ Tilbage til fjernsynet
3D-COMB
Q-Link
gem
(Påkrævet
af nogle
funktioner)
Antal og positioner af
alternativer
Farvetemp.
MPEG NR
HDMI1 indgang
ændr
(eksempel: Billedmenu)
TV
P-NR
SRS TruSurround XT
Indstil eller vælg
Billede
Farvetemp.
Colour management
•
Sådan bruges menu-funktionerne
(billede, lydkvalitet etc.)
3
vælg
Dynamisk
Nuance
Bas
Diskant
Balance
Hovedtlf. Styrke
Vælg posten
Billede
Kontrast, Lys,
Farve, Skarphed
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Grundlæggede billedindstilling (Dynamisk / Normal / Biograf / Auto)
Indstil for hvert indgangssignal
•
(eksempel: Billedmenu)
Billede valg
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.
Colour management
P-NR
MPEG NR
3D-COMB
Post
Billede valg
N
2
Menu
Indstil for hver visningsindstilling
1
Vis menu
■ Menu-liste
Lydregulering
En anden menu vil blive vist, mens PC- eller SD-kort anvendes (s. 21 og s. 23)
I AV-indstilling giver Lyd-menuen og Indstilling-menuen et mindre antal alternativer.
17
Redigering og indstilling af kanaler
De aktuelle kanalindstillinger kan ændres i henhold til Deres behov og modtageforholdene.
1
Vis menuen
Vælg det programnummer, som skal redigeres
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Markør
2
Lyd
vælg
TV
■ Afslutning
AV2
TV
Til
TOP
Fra
Vest
Fra
Fra
For adgang
næste
vælg
Vælg funktionen
Kanalindstilling
Programrediger
ATP
Manuel kanalinds
Finindstilling
Farvesystem
Lydregulering
Dekoder (AV2)
For adgang
næste
Auto
vælg
Fra
Programrediger
■ Slet
■ Tilføj
■ Flyt
■ Ændr
kanalnummer
■ Ændr navn
■ Lås
■ Ændr
lydsystem
■ Download til
udstyr
Indstil
Gul
Tryk på
Rød
Grøn
efter at De har bekræftet
efter at De har bekræftet
Vælg destination
Gul
■ For at ændre kanalnummer
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg “Kanal” feltet
Skift nummer
(Kan også erstattes med “C” og talknapperne)
■ For at ændre navnet på den viste sendestation, når der vælges kanaler
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ+-. 0123456789
Vælg “Navn” feltet
Vælg tegnet
Til næste tegn
Brugbare tegn
Gentag
■ For at låse
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
•
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg “Lås” feltet
Vælg “Til”
(“Fra” for at låse)
De kan ikke vælge kanalen med talknapperne eller “C” knappen når låst.
■ Ændring af lydsystemet baseret på signaler
Programredigering
Prog.
1
2
3
4
5
:
:
:
:
:
Kanal
Navn
Lås
TV-sys
CH44
CH51
CH41
CH47
CH37
ABC
XYZ
FTP
123
456
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
SC1
SC1
SC1
SC1
SC1
Vælg “TV-sys” feltet
Vælg lydsystem
SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL I
SC3 : PAL D, K / SECAM D, K
F:
SECAM L / L’
Avanceret
5
Q-Link
AV2 udgang
HDMI kontrol
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Sidegardiner
Dvale-mode
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
Grøn
Tryk på
Redigering og indstilling af kanaler
4
Vælg “Kanalindstilling” menuen
Rediger
kanaler
Rød
•
3
vælg
Cancel
■ Sletning
■ For at tilføje
■ For at flytte
næste
I n ds tilling
Indstilling
3 FTP
Rediger
Vælg “Indstilling” menuen
H ov ed m e n u
Bille d
Add
Programnummer
Navn
■ For at downloade kanalinformation til Q-Link kompatibelt udstyr, som er sluttet til apparatet
••
Blå
Sendes automatisk (i et par sek.)
For detaljer (s. 26)
Ikke til rådighed, hvis “Q-Link” er “Fra” i Indstilling menuen. (s. 16)
Gem
18
19
Visning af PC-skærm på
fjernsynsskærmen
Redigering og indstilling af kanaler
Skærmen på den PC, som er sluttet til apparatet, kan vises på fjernsynsskærmen.
De kan også lytte til PC-lyd med lydkablet tilsluttet. Tilslutning af PC (s. 30)
Indstiller automatisk de kanaler, som modtages i området
Start den automatiske opsætning
indstil
ADVARSEL
Genopstartning af ATP vil slette
alle nuværende indstillinger
og genindstille TV’ et
Indstil
automatisk
ATP
Start ATP
Afslutte
Tilbage
Deutschland
Österreich
France
Italia
España
Portugal
Nederland
Danmark
Sverige
Norge
Suomi
Belgien
Schweiz
ELLADA
Polska
Česká republika
Magyarország
E.Eu
vælg
Indstillinger udføres automatisk
CH12
99:21
02
Gul
41
■ PC-menuindstilling (ændres som ønsket)
•
99:21
Manuel
kanalinds
Menu
•
Hvis en
videobåndoptager
er tilsluttet med
Programnummeret kun RF-kablet,
blinker.
skal De vælge
programnummer
“0”.
S-V
(Program, kanal (valg), lydsystem)
-
Avanceret
opsætning
fjernsynet
Kanalnummer (blinker)
Lydsystem (blinker)
Indstillinger / konfigurationer (alternativer)
Hvidbalance høj blå Hvidbalance for lyseblåt område
og
indstillet gentagne gange
Hvidbalance lav rød Hvidbalance for mørkerødt område
Hvisbalance lav blå
Hvidbalance for mørkeblåt område
Gamma
(2.0 / 2.2 / 2.5 / S-kurve)
Resolution
Skifter til bredformat
VGA (640 x 480 punkter), WVGA (852 x 480 punkter),
XGA (1.024 x 768 punkter), WXGA (1.366 x 768 punkter)
Alternativer skifter afhængigt af signaler
Klokkefrekvens
Indstil til minimalt niveau, hvis der opstår støj
•
•
Horisontal
position
L
PC
indstilling
R
(Skift program eller begynd at lede efter kanaler)
(Gentag)
■ Tilbage til
V
Indstilling
AV4
Programnummer (blinker)
(s. 16)
Indstil vandret position
(Gå ind i “Manuel kanalinds”)
(Gem)
til
Hvidbalance høj rød Hvidbalance for lyst og rødt område
(“Kanalindstillingsvalg” på s. 7)
eller
Viser PC-skærmen
Billede valg, Kontrast, Lys, Skarphed, Farvetemp. (s. 16)
(Tryk gentagne gange, indtil “Kanalindstillingsvalg” kommer frem)
20
Post
For manuel indstilling anvendes knapperne på
apparatet
eller
“Hvordan menu-funktionerne anvendes”
Tilsvarende signaler
(s. 34)
Hvis “Hor. frekv.” eller
“Vert. Frekv.” vises i rødt,
understøttes signalerne
muligvis ikke.
Avanceret
Indstil
manuelt
•
41
Starte søgning - / +
Gem
Afslutte
Tilbage
9 Frekvensvalg
Udførelse af indstillinger
Billed
0
C
Gentag
og
Bemærk
søg
02
Tryk to gange
■ For at gå tilbage til TV
Kanal
Manuel kanalinds
•
•
(Til næste side)
Afslutte
Tilbage
Gem
CH12
Blå
ATP UNDER UDFØRELSE
SØGER :
VENT VENLIGST
Vælg programnummeret
og søg gennem kanalen
1
2
Vælg “PC”
start
For frit at ændre indstillinger efter automatisk opsætning
Programnummer
1
Vælg den eksterne indgang
Indstil lodret position
Vertikal
position
Klokke fase
Eliminer flimren og forvrængning
Indstil efter ur-indstilling
Synk. Type
Vælger et anden synkront signal, hvis billedet er forvrænget (Hor. / Vert. / På grøn)
Hor. / Vert. : med de vandrette og lodrette signaler fra din PC
På grøn
: med det grønne signale fra din PC (hvis til rådighed)
1
CH12
SC1
Manuel kanalinds
-, +
:
TV / AV :
STR
:
F
:
For at Starte søgning
Flyt cursor
Gem
For at afslutte
02
STR
Kanal
99:21
F
-/
+/
Visning af PC-skærm på fjernsynsskærmen
Redigering og indstilling af kanaler
•
Land
•
•
•
••
Indstillingerne downloades til Q-Link
kompatibelt udstyr, som er sluttet til
apparatet.
Alle de gamle indstillinger slettes.
Når sekvensen er fuldført,
vil udsendelsen for programnummer
“1” komme frem.
Ingen data gemmes, hvis en automatisk
opsætningssekvens afbrydes.
Vælg dit land
•
•
Indstil til minimalt niveau, hvis der opstår støj
•
41
TV / AV
•
Lydregulering, Sidegardiner, Dvale-mode, Skærmmenusprog (s. 16)
Lyd (s. 16)
21
Hvordan man ser SD-kort
(Videoer og fotos)
Se film fra SD : De levende billeder, som er optaget med dette apparat, DIGA eller D-snap, vil blive afspillet.
Se foto fra SD : De af det digitale kamera optagne stillbilleder vil blive vist.
1
Sæt SD-kortet i
•
Tryk
Etiketteflade
Åbn dækslet
Vælg SD-indstilling
Ændring af visningen (størrelse, gentagelse, diasshow etc.)
vælg
S e fi l m f r a S D
video
S e fo to f r a S D
foto
■ Videoer (betjen i trin
)
Vælg “Kort setup menu”
Vis menuen
næste
næste
Fejlvisning
(billeder, der ikke kunne indlæses osv.)
Billede størrelse
Gentag
•
vælg
00001/00028
Film
Minibillede
Indstil
Spil
se
Indstil
Afslutte
SD : Tilbage
Lås
Slet
Filnavn
Dato
:
:
MOL001
01/01/2000
fjernsynet
•
•
■ For at gå tilbage
Betjeningsguide
:
Pause
Afspilning
Hurtigt frem
(hold nede)
Til næste video
Stop
Fotos
Til foregående foto
Til miniaturebillede
Drej 90° (med uret)
Til næste foto
Vælg
Zoom
SD : Tilbage
Multi
Afslutte
Vises en ad gangen
Rød
ZOOM
Drej 90°
(mod uret)
■ Ændring af skærmformatforholdet
•
I zoomtilstanden
kan du ændre
positionen ved hjælp af
markørknapperne.
Under afspilningen udsendes der ingen signaler for skærmens udgangsstik.
“Dato” viser den dato, hvor optagelsen blev foretaget med digitalkameraet. Formatet er 01/01/2000, når
optagelserne foretages uden datosignal.
indstil
Indstillinger / konfigurationer (alternativer)
Billede størrelse
Videodisplaystørrelse (Normal / Stor)
Gentag
Video gentages efter at den er slut (Fra / Enkel fil / All)
Vis menuen
eller 5 )
Vælg “Kort setup menu”
Vælg funktionerne og tilgang
næste
•
Tilbage (hold nede)
Til foregående video
Tilbage
vælg
I trin 5 kan du vælge:
“Billede” (s. 16)
“Lyd” (s. 16)
Post
■ Fotos (betjen i trin
Menu
Kort setup
menu
til SD-menuen
22
)
Tryk på knappen igen for at låse op.
Kan ikke slettes når låst.
Fotos kan ikke slettes eller låses.
■
Betjeningsguide
Afslutte
••
(Display
Videoer
SD
Forsigtig
Blå
■ Visning af betjeningsguiden
Lydstyrke
■ Tilbage til
••
•
Menu
Rød
Kort setup menu
Normal
Fra
Kort setup menu
“Billede” (s. 16)
Post
vælg
Kort setup menu
vælg
Slide show
Interval
Gentag
For adgang
5Sec.
Fra
indstil
Avanceret
5
Vis
■ For at slette video
■ For at låse video
Kort setup
menu
(Miniaturebilledskærm)
Dato
Film uden lyd
Film, der er blevet låst
vælg
Kort setup menu
Vælg den data, som skal vises
Den valgte fil
Vælg funktionerne og tilgang
Hvordan man ser SD-kort (Videoer og fotos)
(SD-menuskærm)
SD m e nu
Rest. hukommelse
TV
Tryk på midten af kortet
Tryk, indtil et
klik høres
Vælg “Se film fra SD” eller “Se foto fra SD”
SD indstillinger
4
■ Udtagning
•
3
■ For at isætte
SDkort
Se side 35 og 38 angående
detaljer om SD-kort.
2
■ For at åbne
Indstillinger / konfigurationer (alternativer)
Slide show
Start diasshow
Standsning midtvejs
Interval
Vælg diasshow-interval (5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90/ 120 Sec)
Gentag
Gentagelse af diasshow (Fra / Til)
•
23
Optagelse af et program på SD-kort
TV-kanalerne og AV1-indgangssignalerne (PAL/SECAM) kan optages på SD-kortet.
Indstilling af optagetid og -indstilling / Formatering af kortet
Vælg Rec mode og Rec time i Setup menu før optagelsen. Se side 32.
Vælg SD-indstilling
1
Indstil
SD indstillinger
Sæt SD-kortet i (s. 23)
Optagelsesfunktion
Optagelsestid
Formatèr
Vælg “SD indstillinger”
vælg
Økonomi
Ingen indst
For adgang
Indstil
vælg
S D m enu
Se fil m fra S D
2
Se foto fra SD
Under visning af et program
•
Rest. hukommelse
Den optagbare tid vises, hvis optagetiden
ikke er indstillet. (s. 25)
Begynd at optage
Menu
Annuller
Ikke nok hukommelse
Nuværende indstilling
Optagelsestid
180min.
Optagelsesfunktion
Økonomi
Optagebar i
15min
3
Standsning
Der er ikke tilstrækkelig plads
på kortet.
•
•
Indstilling
Start optagelse?
Fortsæt
(Optagelsen standses, når
kortet er fuldt.)
Annuller
(Når bekræftelsesmeddelelsen vises)
Indstillinger / konfigurationer
Optagelsesfunktion
Vælg billedkvalitet
(Ekstra fin / Super-fin / Fin / Normal / Økonomi)
Lydkvaliteten er ikke blevet ændret.
Multi Media-kort understøtter ikke Extrafine- og
Superfine-optagelsesindstillingerne. Hvis optagelsen startes i denne tilstand,
foretages optagelsen automatisk i Fine-tilstanden.
Optagelsestid
Vælg optagetid (Ingen indst / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 min.)
Ingen indst : Optaget, indtil kortet er fuldt
Formatèr
Formater kortet, som er sat i SD-kortsprækken (alle data slettes)
Fjern ikke SD-kortet under formateringen. Dette kan medføre, at kortet ikke
kan optage ordentligt.
••
•
•
Bekræftelse af tilbageværende hukommelse
Du kan se den resterende optagetid i hver Rec mode.
Vælg SD-indstilling
TV
Bemærk
Du kan ikke optage signaler, der er beskyttet mod kopiering.
Hvis afbrydertimerfunktionen aktiveres eller der trykkes på standby-til/fraknappen på fjernbetjeningen under optagelse, vil optagelsen ikke stoppe.
Tryk ikke på MAINS tænd/sluk-knappen på fjernsynet under optagelsen. I
modsat fald kan filen blive beskadiget.
SD-optagelsen er muligvis ikke helt kompatibel med eller kan ikke afspilles
vha. nogle typer pc-software eller PDA-enheder.
SD-optagelsen er muligvis ikke helt kompatibel med eller kan ikke afspilles
vha. nogle typer pc-software eller PDA-enheder.
Når der vises to billeder i samme skærmbillede med funktionerne til visning
af flere vinduer, optages indholdet i hovedvinduet. Billedet kan skiftes til
undervinduet (s. 11).
Hvis signalsystemet ændres under optagelsen, kan signalet ikke optages helt.
Signalerne uden video (kun lyd) kan ikke optages helt.
For detaljer (s. 35 og s. 38)
Ifølge MPEG-4-patentportfoliolicensaftalen må en forbruger anvende dette produkt til personlig og
ikke-erhvervsmæssig brug til at (i) indkode video i overensstemmelse med MPEG-4-videostandarden
(“MPEG-4 Video”) og/eller (ii) afkode MPEG-4-video, der blev indkodet af en forbruger i forbindelse
med personlige og ikke-erhvervsmæssige aktiviteter og/eller stammer fra en videoleverandør med
licens. Licensen omfatter hverken udtrykkeligt eller underforstået nogen anden form for brug. Yderligere
oplysninger kan fås fra MPEG LA. Se http://www.mpegla.com.
Vælg “Rest. hukommelse”
Tilbageværende hukommelse
vælg
S D m enu
S e f i lm f r a S D
Se foto fra SD
næste
S D in ds t il l i ng e r
••
•
Rest. hukommelse
Max. Optagelsestid
Økonomi
Normal
Fin
Super-fin
Ekstra fin
Avanceret
••
•
•
•
••
•
24
Optagelse af et program på SD-kort
■ Hvis en sådan meddelelse vises
Post
•
•
•
næste
SD indsti ll inger
12MB
Under
15min.
5min.
3min.
1min.
1minut
Viser den optagbare tid for hver indstilling.
Rest. hukommelse
Da Multi Media-kortene ikke understøtter Extrafine- og Superfine-optagetilstanden, vises “----”.
Omtrentlige tider.
Optagbar tid på SD-kort
Optageindstilling og omtrentlig tid
Kapacitet
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
Ekstra fin
7minutter
14minutter
28minutter
55minutter
1time og 50minutter
Super-fin
9minutter
18minutter
37minutter
1time og 10minutter
2timer og 20minutter
Fin
23minutter
44minutter
1time og 32minutter
3timer
6timer
Normal
34minutter
1time og 6minutter
2timer og 17minutter
4timer og 30minutter
9timer
Økonomi
1time og 21minutter
2timer og 35minutter
5timer og 20minutter
10timer og 40minutter
21timer og 20minutter
25
Tilsluttet udstyr
Q-Link
Q-Link låser fjernsynet og videobånd/DVD-optager sammen, muliggør nem optagelse og afspilning.
■ Tilstand
•
••
■
•
•
■
Anvend videobånd/DVD-optageren med de følgende logoer:
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC”, “Easy Link”, “Megalogic”, eller “SMARTLINK”
Slut udstyret til dette apparats AV2- eller AV3- terminal via et “fuldt monteret” SCART-kabel. (s. 28)
Q-Link terminal-opsætning i Indstilling-menuen (Q-Link, AV2/AV3 udgang). (s. 16)
Download kanalindstillingerne
Udfør automatisk opsætning. (s. 20)
Se “Automatisk opsætning”, når dette apparat anvendes for første gang. (s. 9)
Udfør download til udstyret. (s. 18)
HDMI kontrol "
∗Nyd ekstra HDMI Inter-betjeningsmuligheder med Panasonic-produkter, som har “HDAVI Control” funktion.
HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater (Panasonic DVD-optager DIGA, Panasonic Player
theatre, Panasonic-forstærker etc.) gør det muligt at udføre nem afspilning eller at etablere hjemmebio.
Se “Tilslutninger” (s. 29) angående tilslutninger. Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret.
Ikke-HDMI-brugbare kabler kan ikke anvendes.
Henvend Dem gerne til Deres lokale Panasonic-forhandler angående anvendeligt udstyr.
Forberedelser
(Første gang / Når der tilføjes nyt udstyr, udstyr tilsluttes på ny, eller opsætningen ændres)
Tænd for udstyret efter tilslutning, og tænd derefter for fjernsynet.
Vælg indgangsindstillingen HDMI1 eller HDMI2 (s. 12), og bekræft at billedet vises på korrekt vis.
Disponible egenskaber
Ikke alt optageudstyr kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
Direkte TV-optagelse:
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program i videobånd/DVD-optager.
B il l e d
3
4
Nem
afspilning
Vælg “HDMI kontrol”
Indstilling
Q-Link
AV2 udgang
HDMI kontrol
Tekst-TV
Sluk timer
Tekst sprog
Sidegardiner
Dvale-mode
Kanalindstilling
Skærmmenusprog
vælg
Vælg “Til” (standard er Til)
Vis menuen
Vælg “Home cinema!” eller “TV højttaler”
H o ved m en u
H om e c ine m a !
B il l e d
I ndst i l l ing
Når fjernsynet er indstillet til standby, indstilles optageudstyret også automatisk
til standby. (Kun når videokassetten eller DVD’en ikke er aktiv)
Tændt-link
Slukketlink
vælg
De kan styre teater-højttaleren med fjernsynets fjernbetjening.
Denne funktion er til rådighed, når Panasonic-forstærker eller Player theatre er tilsluttet.
Lyd
26
AV2
TV
Til
TOP
Fra
Vest
Fra
Fra
Automatisk skift af indgang – Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, skifter
indgangsindstillingen automatisk. Når det ikke mere betjenes, går indgangsindstillingen tilbage.
Sæt en videokassette eller en DVD i optageudstyret, og det starter. Fjernsynet
tænder, og indgangsindstillingen skifter automatisk, så De kan se indholdet.
(Kun når fjernsynet er indstillet til standby)
• “DATA LOGIC” (et varemærke tilhørende Metz Corporation) • “Megalogic” (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)
• “Easy Link” (et varemærke tilhørende Philips Corporation)
• “SMARTLINK” (et varemærke tilhørende Sony Corporation)
Læs ligeledes betjeningsvejledningen for udstyret.
vælg
I ndst i l l ing
Biografhøjttaler
Slukketlink
næste
Lyd
IDTV
Tændt-link
og nem
afspilning
H o ved m en u
Hom e c ine m a !
••
Indstil
vælg
■ Home cinema!:
Avanceret
Optagelse af information eller hvis optagelse ikke er muligt, vises en
meddelelse. (Kun hvis programnummeret er “0” eller “AV mode” for noget
udstyr).
2
Vælg “Indstilling” menuen
Tilsluttet udstyr
Information/
Meddelelse
Når direkte TV-optagelse udføres, tændes
der automatisk for optageudstyret, hvis det er
indstillet til standby.
Optageudstyret optager fra dets egen tuner. De
kan slukke for fjernsynet under optagelsen.
Sluk ikke for fjernsynet under optagelse af en
AV-kilde, da optagelsen i så fald vil blive stoppet.
1
Vis menuen
•
Hvad De ser
er hvad De
optager
•
•
•
Control"∗
Indstilling for udstyr (tænder automatisk,
hvis det er indstillet til standby)
Lydstyrke op / ned
Lyddæmpning (mute)
■ TV højttaler:
Fjernsynshøjttalerne er aktive.
Når De vælger “Home cinema!”, udkobles fjernsynshøjttalernes lyd.
Når der slukkes for udstyret, vil fjernsynshøjttalerne blive aktiveret.
Når det tilsluttede Panasonic-udstyr betjenes, tændes der også automatisk for
fjernsynet, og indholdet gengives. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby).
Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede Panasonic-udstyr også
indstilles til standby.
27
Tilsluttet udstyr
•
Tilslutninger
Det viste eksterne udstyr og kablerne følger ikke med dette fjernsyn.
■ Tilslut videobånd/DVD-optager (optagelse / afspilning)
■ Tilslut videobånd/DVD-optager og sæt topboks (eksempel)
Bagsiden af fjernsynet
Bagsiden af fjernsynet
Videobånd / DVD-optager
1
AV
1
Til Q-Link tilslutning (s. 26)
AV
AV 1
AV 2
AV 3
Y
Y
AUDIO
IN
L
PB
L
R
PR
R
AUDIO
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
AV 3
VIDEO
AUDIO
IN
L
PB
L
R
PR
R
AUDIO
SCART
AUDIO
SCART
COMPONENT
COMPONENT
PC
AV 2
Videobånd / DVD-optager
2
AV 1
SCART
2
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
SCART
AUDIO
Sæt topboks
eller
SCART
HDMI
■ Tilslut DVD-afspiller (afspilning)
■ Tilslut DVD-optager og videobåndoptager (eksempel)
Bagsiden af fjernsynet
Bagsiden af fjernsynet
AV
1
HDMI
2
AV 1
AV 2
Y
eller
AUDIO
IN
L
PB
L
R
PR
R
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
L
RGB
VIDEO
S-VIDEO
AV
2
L
AV 1
AV 2
AV 3
Y
■ Tilslut sæt topboks (RGB-indgang)
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
L
R
AUDIO
■ Home cinema!
Dette fjernsyn
Bagsiden af fjernsynet
1
HDMI
AV
2
Panasonic
forstærker
Dette fjernsyn
Højttalersystem
Panasonic
Player theatre
Højttalersystem
AV 3
eller
COMPONENT
Y
PB
L
PR
R
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
IN
L
R
SCART
Panasonic DVD-optager
DIGA
eller
AV4
R
V
L
Sæt topboks
AUDIO
Fjernsynets forside
L
R
V
S-V
Tilslut S-VIDEO- eller VIDEO- terminalen.
28
RGB
VIDEO
AUDIO
IN
Avanceret
AUDIO
PC
S-V
PR
R
Tilslut S-VIDEO- eller VIDEO- terminalen.
VIDEO
S-VIDEO
PB
L
S-V
RGB
VIDEO
HDMI
COMPONENT
V
AUDIO
Panasonic DVD-optager
DIGA
1
R
AV 2
Videobåndoptager
AUDIO
SCART
AV4
AV 1
VIDEO
Bagsiden af fjernsynet
eller
R
VIDEO
S-VIDEO
■ Nem afspilning (Se side 30 angående tilslutning til HDMI2-terminalen.)
Y
L
RGB
VIDEO
HDMI kontrol (s. 27)
PB
V
R
DVD-afspiller
PR
S-V
PR
PC
R
Fjernsynets forside
L
R
Tilsluttet udstyr
eller
PB
AUDIO
SCART
AUDIO
AUDIO
IN
L
•
RGB
VIDEO
AV 3
AV 3
Y
AUDIO
AV 2
COMPONENT
COMPONENT
PC
AV 1
SCART
SCART
2
AV
PC
DVD-optager
1
Læs betjeningsvejledningerne for Panasonic-forstærker eller Player theatre angående detaljer.
•
Det anbefales, at du anvender Panasonics HDMI-kabel.
Anbefalet delnummer:
RP-CDHG15 (1,5 m)
RP-CDHG30 (3,0 m)
RP-CDHG50 (5,0 m)
29
Tilsluttet udstyr
Tilslutninger
Disse diagrammer viser vores anbefalinger for, hvordan man slutter fjernsynet til forskelligt udstyr.
Angående andre tilslutninger, se betjeningsvejledningerne for hvert apparat, nedenstående oversigt, og
specifikationerne (s. 39).
For at se satellitudsendelser
Sæt topboks
HDMI kontrol (s. 27)
DIGA eller Panasonic-forstærker
•
For at optage / afspille
DVD-optager / videobåndoptager
Når HDMI2-terminalen anvendes som kontrol
med HDMI, skal De vælge HDMI2 som den
eksterne indgang for første gang (s. 12).
RF-kabel
eller
SCARTkabel
SCARTkabel
AV4
S-V
V
L
R
1
Anvendelse af højttalerne
(diam. 3,5 mm
stereoministik)
Forstærker med højttalersystem
inden
for
10 cm
AV
2
(AUDIO)
AV 1
AV 2
(Q-Link)
AV 3
(Q-Link)
Y
(Sening)
R
PR
R
PC
RGB
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
RGB
VIDEO
S-VIDEO
VIDEO
AUDIO
Tryk kablet
igennem og luk
■ Regulering af
For at se DVD’er
Konversionsadapter (hvis nødvendig)
lydstyrken
“Hovedtlf. Styrke” i
Lyd. (s. 16)
Avanceret
Hovedtelefoner
(Lytning)
DVD-afspiller
Typer tilslutbare apparater til hvert stik
Stik
Optagelse/afspilning (udstyr)
30
L
AUDIO
Computer
Træk fligene
tilbage for at
åbne
PB
Tilsluttet udstyr
Videokamera/spiludstyr
PC
AUDIO
IN
L
•
COMPONENT
(VIDEO)
eller
(S-VIDEO)
Ferritkerne
SCARTkabel
For at optage/afspille videokassetter/DVD’er
(Videobånd/DVD-optager)
For at se DVD’er (DVD-afspiller)
For at se videokamera-billeder (videokamera)
For at se satellitudsendelser (Sæt topboks)
For at spille spil (spiludstyr)
Q-Link
Direkte TV-optagelse
HDMI kontrol
AV1
AV2
AV3
AV4
Y
PB
PR
KOMPONENT
1
2
: Anbefalet tilslutning
31
Teknisk information
Størrelsesforhold
HDMI-tilslutning
Den optimale størrelse og det optimale forhold kan vælges, og De kan opnå finere billeder. (s. 11)
Auto Aspect: Den automatisk formatfunktion bestemmer det bedste formatforhold, som anvendes til at udfylde
skærmen. Dette sker via anvendelse af en firetrins proces til bestemmelse af, om det viste billede er i bredformat.
Hvis den automatiske formatfunktion registrerer et bredformatsignal, skifter den til den rigtige 16:9 eller 14:9
bredformatindstilling. Hvis den automatiske formatfunktion ikke registrerer et bredformatsignal, vil dette
avancerede fjernsyn fremhæve billedet, så dets tydelighed bliver optimal.
Den på skærmen viste tekst angiver, hvordan den automatiske formatfunktion bestemmer, hvilket formatforhold,
der skal anvendes:
“Wide” vises øverst til venstre på skærmen, hvis et identifikationssignal for bredformat (WSS) lokaliseres, eller
et signal lokaliseres gennem en SCART-terminal. Den automatiske formatfunktion skifter til den rigtige 16:9
eller 14:9 bredformatindstilling. Denne funktion virker også i en hvilken som helst formatforholdsindstilling.
“Auto Aspect” vises øverst til venstre på skærmen, hvis der registreres sorte striber over og under billedet. Den
automatiske formatfunktion vælger det bedste formatforhold og udvider billedet, så det udfylder hele skærmen.
Denne proces kan tage flere minutter, afhængigt af hvor mørkt billedet er.
HDMI (højdefinitions multimedia interface) muliggør højdefinitions digitale billeder og højkvalitets lyd ved tilslutning
af fjernsynet og udstyret.
HDMI-kompatibelt udstyr (∗1) med en HDMI- eller DVI-terminal, som for eksempel en sæt topboks eller en DVDafspiller, kan sluttes til HDMI-terminalen ved hjælp af et HDMI-kompatibelt (fuldt monteret) kabel.
HDMI er verdens første komplette digitale forbruger-AV-interface, som overholder en ikke-kompressions standard.
Hvis det eksterne udstyr kun har en DVI-udgang, skal der sluttes til HDMI1-terminalen via en DVI til HDMIadapterkabel (∗2)
Når DVI til HDMI adapterkablet anvendes, skal lydkablet sættes i lydindgangsterminalen.
Lydindstillinger kan udføres på “HDMI1 indgang” menuskærmen. (s. 16)
Anvendelige lydsignalsamplingfrekvenser(2ch L.PCM): 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
■
Størrelsesindstillinger
Signalnavn
TV/AV1/AV2/ Komponent/HDMI
AV3/AV4
PAL I
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
(Kun AV-indgang)
525(480)/60i
525(480)/60p
625(576)/50i
625(576)/50p
750(720)/50p
750(720)/60p
1125(1080)/50i
1125(1080)/60i
PC-indgang
Auto
Aspect
O
O
O
Størrelseskontrolsignal
Kontrolsignal gennem
SCART-terminal (ben 8)
Bredformatsignal (WSS)
4:3 Zoom1 Zoom2 Zoom3 TV AV1 AV2
16:9 14:9 Biograf 4:3 Fuld
O O O O O
O
O
O O O
- - O O O O O
O
O
- - O O O O O
O
O
AV3 AV4 Komponent AV1
O
O
-
-
-
AV2
AV3
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
O
O
O
-
-
-
-
O
O
-
Bemærk
16:9
16 : 9
Biograf
Biograf
4:3 Fuld
Zoom2
Zoom2
32
Viser et 4:3 billede fuld-skærm.
Strækning kan kun ses i venstre og højre
kant.
14 : 9
4:3
4:3
Zoom1
Viser et “4:3” billede forstørret
vandret for at udfylde skærmen.
Zoom1
Viser en “16:9” letterbox (anamorfisk)
billede fuld-skærm uden forvrængning.
Zoom3
Zoom3
•
•
••
•
Bemærk
•
Nogle PC-modeller kan ikke sluttes til dette fjernsyn.
Se s. 34 angående detaljer om anvendelige PC-signaler.
Maks. display-opløsning
Modelnummer
Forhold
4:3
16:9
TH-37PV600E
TH-42PV600E
TH-50PV600E
768 × 720 punkter
768 × 768 punkter 1.024 × 768 punkter
1.024 × 720 punkter 1.024 × 768 punkter 1.366 × 768 punkter
D-sub 15-bens stik-signal
5
4
3
2
1
10 9 8 7 6
15 14 13 12 11
Viser billedet i standard “4:3” uden
forstørrelse.
Viser en “2.35:1” letterbox (anamorfisk)
billede fuld-skærm uden forvrængning. I
“16:9” vises billedet ved dets maksimum
(en smule forstørret).
PC-tilslutning
En PC kan sluttes til dette fjernsyn, så PC-skærmen vises og lyden høres fra fjernsynet.
PC-signaler, som kan sendes ind. Horisontal scanningsfrekvens 31 til 69 kHz, vertikal scanningsfrekvens
59 til 86 Hz (flere end 1.024 signallinjer kan resultere i fejlagtig visning af billedet).
En PC-adapter er ikke nødvendig til DOS/V-anvendelig D-sub 15-bens stik.
Viser billedet i standard “14:9” uden
forstørrelse.
Viser et “16:9” letterbox eller “4:3” billede
uden forvrængning.
HDMI2-terminalen er kun til digitalt signal.
Ikke beregnet til anvendelse med en PC.
720p/1080i-signaler vil blive genformaterede, inden de vises på skærmen.
Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af størrelsesforholdet, skal størrelsesforholdet sættes til
“16:9”.
Disse HDMI-stik er “type A”.
Et apparat uden en digital udgangsterminal kan sluttes til indgangsterminalen på enten “Component”, “S-VIDEO”
eller “Video” for at modtage analoge signaler.
HDMI-indgangsterminalen kan kun anvendes med de følgende billedsignaler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p and 1080i. Afpas udgangsindstillingen til det digitale udstyr.
Se s. 34 angående detaljer om de anvendelige HDMI-signaler.
Ben-nr.
Signalbetegnelse
R
G
B
NC (Ikke tilsluttet)
GND (Jord)
Ben-nr.
Signalbetegnelse
GND (Jord)
GND (Jord)
GND (Jord)
NC (Ikke tilsluttet)
GND (Jord)
Ben-nr.
Signalbetegnelse
NC (Ikke tilsluttet)
NC (Ikke tilsluttet)
HD/SYNC
VD
NC (Ikke tilsluttet)
HDMI kontrol
HDMI-tilslutninger til nogle Panasonic-apparater muliggør nem afspilning eller hjemmebio.
Klargør udstyret, så denne funktion kan anvendes. Læs betjeningsvejledningen for udstyret.
Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer, afhængigt af udstyrets tilstand.
Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer normalt, når Panasonic Player theatre er tilsluttet.
Udstyret kan styres med fjernsynets fjernbetjening med denne funktion aktiveret, selv hvis fjernsynet er indstillet
til standby.
Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når afspilningen starter.
Det er ikke sikkert at billede og lyd kan ses/høres de første sekunder, når indgangsindstillingen skiftes.
Lydstyrkefunktionen vil blive vist, når udstyrets lydstyrke reguleres.
Nem afspilning er også til rådighed ved anvendelse af fjernbetjeningen til forstærkeren. Læs
betjeningsvejledningen for forstærkeren.
••
••
••
••
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
4:3 Fuld
Viser billedet direkte i “16:9” uden
forvrængning (anamorfisk).
14:9
(∗2): Forhør dig hos din lokale forhandler af digitaludstyr.
Teknisk information
Forholdet varierer, afhængigt af programmet etc. Hvis forholdet er større end standard “16:9”, vil der komme
sorte striber frem øverst og nederst på skærmen.
Hvis skærmstørrelsen ser unormal ud, når et bredformat-optaget program afspilles, skal videobåndoptagerens
sporing justeres. (Se videobåndoptagerens betjeningsvejledning).
For at vælge forholdet manuelt: (Kun “16:9” eller “4:3” i PC-indstilling)
(∗1): HDMI-logoet vises på et HDMI-anvendeligt apparat.
Bemærk
•
•
•
•
••
••
•
••
••
••
•
•
33
Teknisk information
Information om SCART-, S-video- og HDMI-terminal
■ AV1 Scart-bøsninger
■ AV2 Scart-bøsninger
(RGB, VIDEO)
Passende input for AV1 omfatter RGB (Rød / Grøn / Blå)
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS Jord
Rød ind
Rød jord
Grøn ind
Grøn jord
Blå ind
Blå jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Multivindue
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
jord
--Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
■ AV3 Scart-bøsninger
(RGB, VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
(VIDEO, S-VIDEO, Q-Link)
AV2: Ben 15 og 20 afhænger af AV2 S-VHS / VIDEO skift
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS Jord
S.C. - ind
Jord
-Jord
-Jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
■ AV4 S-VIDEO 4-bens stik
CVBS ind (video)
Jord
-Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
Krominans ind
Luminans ind
Krominans jord
Luminans jord
Dataformat for kort-browsing
Foto
Video
Dataformat
Antal pixel til film
(levende billeder)
Maks. antal filer
Billedopløsning
Lydformat
AV3: Ben 15 og 20 afhænger af AV3 S-VHS / VIDEO skift
Jordstik
21
CVBS ud (video) 19
CVBS Jord
17
Rød ind, S.C. - ind 15
Rød jord
13
Grøn ind
11
Grøn jord
9
Blå ind
7
Blå jord
5
Audio ud (L)
3
Audio ud (R)
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
■ HDMI-terminal
Detektering af varmt stik
DDC/CEC jord
SCL
CEC
TMDS urafskærmning
TMDS Data0−
TMDS Data0+
TMDS Data1 afskærmning
TMDS Data2−
TMDS Data2+
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
•
•
18 +5V strøm
16 SDA
14 Reserveret
(i kabel men N.C. på enhed)
12 TMDS ur−
10 TMDS ur+
8 TMDS Data0 afskærmning
6 TMDS Data1−
4 TMDS Data1+
2 TMDS Data2 afskærmning
Indgangssignaler, der kan vises
∗ Mærke: Komponentens gyldige indgangssignal (Y, PB, PR), HDMI og PC (D-sub 15P)
Signalnavn
HDMI
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Signaler, der ikke svarer til ovenstående specifikationer, vil muligvis ikke blive vist korrekt.
Ovennævnte signaler genformateres for optimal visning på dit display.
PC
••
•
Et JPEG-billede, som er modificeret på en PC, kan ikke vises.
Billeder, som er importeret fra en PC, skal være kompatible med EXIF (Exchangeable Image File) 2.0, 2.1, og 2.2.
Delvist degraderede filer vises muligvis med en reduceret opløsning.
MPEG4-visningen kan kun vise levende billeder, der blev optaget med dette apparat, Panasonic dvd-optageren
DIGA eller et D-snap-mobilkamera.
Ved optagelse i MPEG4 formateres SD-kortet med denne enhed. Kortet vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis det
formateres med andet udstyr.
Hukommelseskortene kan formateres med FAT12 eller FAT16, for at deres indhold kan vises på tv. Hvis kortet
ikke formateres, kan det betyde, at det ikke er kompatibelt med visse adaptere til hukommelseskort. Hvis dette er
tilfældet, skal du reformatere kortet ved hjælp af dit digitalkamera.
Ved reformatering af kortet slettes de billeder, der er gemt på det. Se kameraets håndbog, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Denne funktion kan ikke vise Motion JPEG-billeder og stillbilleder, der ikke er DCF-formateret (dvs. TIFF, BMP).
Hvis filen er delvist korrupt, kan den muligvis vises med en lavere opløsning.
Bemærk
Mappestruktur vist på PC
Foto
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Skabes automatisk
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000003.JPG
P1000004.JPG
Video
SD_VIDEO
PRL001
••
•
MOL001.ASF
MOL002.ASF
MOL003.ASF
MOL004.ASF
3-cifret mappenummer + 5-cifrede vilkårlige tegn
4-cifrede vilkårlige tegn + 4-cifret filnummer
Brugbare tegn: 1-byte “a til z”, “A til Z”, “0 til 9,” og “_”
•
Skabes automatisk
Skabes automatisk
"PRL" + 3-digit arbitrary characters
“MOL” + 3-cifrede, vilkårlige tegn
Brugbare tegn: 1-byte “a til f”, “A til F” og “0 til 9”.
•
Mappe- og filnavne kan variere, afhængigt af det anvendte digitalkamera.
Brug ikke tegn på to bytes eller andre specialkoder.
Det kan blive umuligt at anvende kortet i dette apparat, hvis fil- eller mappenavnene ændres.
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
34
••
Component
∗DCF (Design rule for camera file system) (Designregel for kamera filsystem):
Forenet standard etableret af Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).
Teknisk information
Bemærk
Vertikal
frekvens (Hz)
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
70,07
59,94
75,00
60,32
75,00
85,06
60,00
70,07
75,03
85,00
60,02
66,67
74,54
75,06
: 320 x 240 (QVGA) eller 176 x 144 (QCIF)
: 65.535
: 8 x 8 til 5.120 x 3.840
: G.726 (32 Kbps, 8-kHz samplingfrekvens, monofonisk)
Anvendelig korttype (maks. kapacitet):
SD-kort (1 GB). Multi Media-kort (128 MB), Mini SD-kort (512 MB) (kræver mini SD-adapter)
Kontroller den nyeste information om korttypen på det følgende websted (kun på engelsk)
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
Forsigtig
••
••
•
•
: Stillbilleder, som er optaget på stillkameraer, som er kompatible med JPEG-filer af
standarderne DCF∗ og EXIF.
: Videoer, som er optaget med dette fjernsyn, Panasonic DVD-optager eller digitalt
videokamera.
: FAT12 eller FAT16
•
525 (480) / 60i
525 (480) / 60p
625 (576) / 50i
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p
750 (720) / 50p
1.125 (1.080) / 60i
1.125 (1.080) / 50i
640 × 400 @70 Hz
640 × 480 @60 Hz
640 × 480 @75 Hz
800 × 600 @60 Hz
800 × 600 @75 Hz
800 × 600 @85 Hz
1.024 × 768 @60 Hz
1.024 × 768 @70 Hz
1.024 × 768 @75 Hz
1.024 × 768 @85 Hz
1.280 × 1.024 @60 Hz
Macintosh13” (640 × 480)
Macintosh16” (832 × 624)
Macintosh21” (1.152 × 870)
Horisontal
frekvens (kHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
31,46
31,47
37,50
37,88
46,88
53,67
48,36
56,48
60,02
68,68
63,98
35,00
49,72
68,68
••
•
Du kan se to billeder på en gang, som for eksempel et fjernsynsprogram og en DVD (s. 11)
Fjernsynet har kun en tuner. To programmer kan ikke vises samtidigt.
Underskærmens kilde kan ikke være den samme som hovedskærmens.
Denne funktion kan ikke anvendes med en PC, HDMI, SD-kort, eller når progressive signaler/1080i signaler
(Y, PB, PR) indgår.
35
Hyppigt stillede spørgsmål
Følg venligst disse enkle anvisninger til løsning af problemet, inden De bestiller reparation eller ringer
efter hjælp.
Hvis problemet ikke kan løses, bedes De kontakte Deres lokale Panasonic-forhandler eller Panasonics
kundeservice for at få hjælp.
Skærm
Hvide pletter eller
skyggebilleder
(støj)
Problem
Der kan ikke vises
noget billede
•
Er “Farve” eller “Kontrast” i Billedmenuen sat til minimum?
(s. 16)
Uklart eller
forvrænget billede
•
Genindstil kanalerne. (s. 20)
Hverken billede eller
lyd frembringes
••
••
Er apparatet i “AV mode”?
Er netledningen sat i en stikkontakt?
Er der tændt for fjernsynet?
Kontroller Billedmenuen (s. 16) og lydstyrken.
Lyd
Kontroller antennens stilling,
retning og tilslutning.
Der er ingen lyd
••
Er “Sound Mute” aktiv? (s. 7)
Er lydstyrken sat til minimum?
-logoet vises
i de fire hjørner af
skærmen.
Lydstyrken er lav eller
lyden er forvrænget
••
Modtagningen af lydsignalet kan være forringet.
Sæt “MPX” (s.16) i Lydmenuen til “Mono”.
Lyden er mærkelig
••
•
Sæt lydindstillingen af det tilsluttede udstyr til “2ch L.PCM”.
Kontroller “HDMI1 indgang” indstillingen i Lydmenuen.
(s. 16)
Hvis der er et problem med den digitale lydtilslutning, skal
analog lydtilslutning vælges. (s. 33)
Reduceret kontrast
•
Billeder fra udstyr
er usædvanlige, når
udstyret er tilsluttet via
HDMI
Kun en enkelt del
forbliver mørk
•
En pixel eller et lysende punkt kan
af og til mangle i plasmadisplay.
(Ikke fejlagtigt symptom)
Er HDMI-kablet tilsluttet på korrekt vis?
(s. 30)
Sluk for fjernsynet og udstyret,
og tænd derefter for dem igen.
Kontroller et indgangssignal fra udstyret
(s. 34).
Anvend udstyr, som kan bruges med
EIA/CEA-861/861B.
TV
36
•
•
Er batterierne sat korrekt i?
(s. 6)
Er der tændt for fjernsynet?
Andet
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
SD
•
•
•
•
HDMI
Funktion til forhindring af dannelse
af efterbillede aktiveres.
(Ikke fejlagtigt symptom)
● Pauseskærmen aktiveres, hvis
fjernsynet ikke betjenes i et vist
tidsrum i AV-indstilling.
● Kontrasten reduceres, når radio,
menu etc. varer i flere minutter.
● “efterbillede” (s. 5)
En fejlmeddelelse
vises
•
Kontakt et autoriseret servicecenter.
“HDMI kontrol”
funktionen fungerer ikke
••
Tænd for fjernsynet igen, mens der er tændt for udstyret.
Sæt “HDMI kontrol” til “Fra” og derefter til “Til” igen. (s. 27)
SD-kortet kan ikke
anvendes, selv hvis det er
formateret
•
Kontakt et autoriseret servicecenter.
Fjernsynet indstilles til
“Standby mode”
••
Sleep-funktionen er aktiveret.
Fjernsynet indstilles til “Standby mode” omkring 30 minutter
efter at udsendelsen er slut.
En fejlmeddelelse
vises
••
Følg meddelelsernes anvisninger.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet ikke kan
løses.
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
Indstil “P-NR” i Billedmenuen (for at fjerne støj).
(s. 16)
Kontroller elektrisk udstyr i nærheden
(bil, motorcykel, lysstofrør).
Hyppigt stillede spørgsmål
•
•
•
Kaotisk billede, støj
(ingen lyd eller lav lydstyrke)
•
Afhjælpning
37
SD-kort: Meddelelser på skærmen
Meddelelse
SD kortet er låst
Lås op for at benytte kortet
Denne type format understøttes
ikke
Denne type kort understøttes ikke
defekt fil Kan ikke vise billedet
Hukommelseskort er fuldt
Ikke nok hukommelse
Kan ikke læse filen
Slet fil?
•
Et kort, som ikke understøttes af apparatet, er sat i.
(Se s. 35 angående understøttede kort).
Filen er defekt.
Hukommelseskortet er fyldt.
737.280 (1.024 (B) × 720 (H))
[3.072 × 720 punkter]
786.432 (1.024 (B) × 768 (H))
[3.072 × 768 punkter]
1.049.088 (1.366 (B) × 768 (H))
[4.098 × 768 punkter]
Maks. 10000:1
94 cmV
Skærmstørrelse
(Antal pixel)
Højttaler
Audio udgang
Hovedtelefon
Anvendelsesforhold
AV1 (Scart-stik)
AV2 (Scart-stik)
AV3 (Scart-stik)
VIDEO
AV4
S-VIDEO
Baghøjttaler (diam. 80mm) × 2 stk. Diskanthøjttaler (23 mm × 100 mm) × 2 stk.
31 W (15,5 W + 15,5 W), 10 % THD
diam. 3,5 mm stereo-minijackstik × 1
VGA, SVGA, XGA
SXGA ······ (komprimeret)
Vandret scanningsfrekvens 31 - 69 kHz
Vertikal scanningsfrekvens 59 - 86 Hz
PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L / L’
VHF E2 - E12
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
VHF A - H (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV (S01 - S05)
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
PAL D, K, SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R3 - R5
VHF R6 - R12
UHF E21 - E69
Gengivelse af NTSC bånd fra visse PAL videomaskiner (videobåndoptagere)
PAL 525/60
M.NTSC
Gengivelse fra visse M.NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
NTSC (KUN AV INDGANG) Gengivelse fra visse NTSC videomaskiner (videobåndoptagere)
VHF / UHF
Temperature : 0 °C - 40 °C
Luftfugtighed : 20 % - 80 % RH (ingen kondensation)
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind)
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, S-Video ind, Q-Link)
21-benet bøsning (audio/video ind, audio/video ud, RGB ind, S-Video ind, Q-Link)
1 × RCA PIN-type
1,0 V[p-p] (75 Ω)
Mini Din 4-ben
AUDIO L - R 2 × RCA PIN-type
COMPONENT Y
PB, PR
HDMI1/2
TYPE A-stik
HIGH-DENSITY D-SUB 15PIN
AUDIO L - R
Kort-port
Udgang AUDIO L - R
2 × RCA PIN-type
SD Card-indstikssprække × 1
2 × RCA PIN-type
977 mm × 629 mm ×
138 (paneldel: 95) mm
28,5 k Net
Y:1,0 V[p-p] (75 Ω) C:0,286 V[p-p] (75 Ω)
0,5 V[rms]
1,0 V[p-p] (inklusive synkronisering)
±0,35 V[p-p]
R,G,B/0,7 V[p-p] (75 Ω)
HD, VD/TTL-niveau 2,0 - 5,0 V[p-p] (høj impedans)
0,5 V[rms]
0,5 V[rms] (høj impedans)
1.077 mm × 689 mm ×
138 (paneldel: 95) mm
32,5 k Net
1.266 mm × 802 mm ×
138 (paneldel: 95) mm
43,0 k Net
Bemærk
••
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Angivet vægt og dimensioner er omtrentlige værdier.
Dette produkt opfylder de EMC-standarder, der er anført nedenfor.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.
Hyppigt stillede
spørgsmål etc.
Andet PC
Vægt
ADVARSEL: Som med andre små genstande kan små børn sluge SD-kortet.
Lad ikke børn håndtere SD-kortet. Fjern
SD-kortet straks efter brug.
1.106 mm (B) × 622 mm (H) ×
1.269 mm (Diagonal)
16:9
Kontrastforhold
Dimensions ( B × H × D )
Blå LED (lysdiode)
920 mm (B) × 518 mm (H) ×
1.056 mm (Diagonal)
Aspektforhold
Antenne - bagside
Forsigtighedsregler for håndtering af kort:
Tag ikke kortet ud, mens apparatet er ved at åbne data (“blå” LED
lyser). (Dette kan beskadige kort eller apparat).
Rør ikke ved stikbenene på bagsiden af kortet.
Udsæt ikke kortet for kraftige tryk eller slag.
Sæt kortet i den rigtige retning (i modsat fald kan det lide skade).
Elektrisk interferens, statisk elektricitet og fejlagtig betjening kan
bevirke, at data og kort lider skade.
Bak optaget data op med jævne mellemrum i tilfælde af forringet
eller beskadiget data, eller hvis apparatet virker forkert. (Panasonic
påtager sig intet ansvar for nogen forringelse eller beskadigelse af
optaget data.)
818 mm (B) × 461 mm (H) ×
939 mm (Diagonal)
Vekselstrømstype
Den kanal kan ikke optages. (Optagelsen stopper automatisk.)
Vises, når du trykker på den røde knap for at slette en
MPEG4-fil. Tryk på OK-knappen for at bekræfte sletningen.
127 cmV
Drevmetode
Modtagesystemer /
Båndnavn
Den betjening er ikke mulig under optagelse.
Stop optagelsen, hvis du vil fortsætte operationen. (For
eksempel skifte kanal under optagelse af et fjernsynsprogram).
106 cmV
0,3 W
Kortet har ikke nok hukommelse til at fungere.
Sæt kortet i igen. Formater kortet, hvis fejlen ikke forsvinder
(s.25).
368 W
241 W
I standbyindstilling
PC-signaler
Filen kan ikke læses.
261 W
Normal anvendelse
•
38
•
Apparatet understøtter ikke formatet.
(Se s. 35 angående anvendelige formater og data)
Tilslutninger stik
•
••
••
•
starter SD optagelse
Venligst afbryd optagelse
Lås filen på kortet op.
TH-50PV600E
Specifikationer
SD-kort: Meddelelser på skærmen
Fejl
Tjek kortet
Lås SD-kortet op.
TH-42PV600E
•
Ingen optagebar kilde
SD optagelse er stoppet
•
•
•
•
•
•
Sæt et SD-kort i.
Understøttede signaler Lyd
Filen er låst
Lås op for at fortsætte
•
•
•
•
•
TH-37PV600E
Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz
Strømkilde
Strømforbrug
Er SD kortet indsat?
Betydning/Handling
Specifikationer
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement