Panasonic TXP42GT50E, TXP50GT50E Operating instructions

Panasonic TXP42GT50E, TXP50GT50E Operating instructions
Modelnr.
TX-P42GT50E
TX-P50GT50E
Brugervejledning
Plasmafjernsyn
Tak, fordi du har valgt at købe dette Panasonic-produkt.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du begynder at
anvende dit apparat og gem den til fremtidig konsultation.
De i denne betjeningsvejledning viste illustrationer er kun til
illustrationsformål.
Se venligst dit Pan europæiske garantikort, hvis du har behov for at
kontakte din lokale Panasonic-forhandler og få assistance.
Dansk
TQB0E2213K-1
Undlad at vise stillestående dele af billedet i længere tid
I så fald vil den stillestående del af billedet være utydelig på plasmaskærmen (“billed-fastholdelse”). Dette er ikke en
funktionsfejl og er ikke dækket af garantien.
Typiske stillestående billeddele:
● Kanalnummer, kanallogo og andre logoer
● Stillestående eller bevægelige billeder vist i formatforholdet 4:3 eller 14:9
● Videospil
● Billeder fra pc
For at undgå billedbibeholdelse, reduceres kontrasten automatisk, og skærmen bliver utydelig efter et par minutter,
hvis der ikke sendes noget signal, eller hvis der ikke udføres nogle operationer. (s. 112)
Bemærkning vedrørende DVB- / Data-udsendelses- / IPTV-funktioner
2
● Dette fjernsyn er designet til at overholde standarderne (gældende fra august 2011) for DVB-T (MPEG2 og MPEG4AVC(H.264)) digitale jordbaserede tjenester, DVB-C (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digitale kabeltjenester og
DVB-S (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264)) digitale satellit-tjenester.
Rådfør dig med din lokale forhandler angående tilgængeligheden af DVB-T- eller DVB-S-service i dit område.
Rådfør dig med din kabel-serviceudbyder angående tilgængeligheden af DVB-C-service med dette fjernsyn.
● Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et signal, der ikke er i overensstemmelse med standarderne for
DVB-T, DVB-C eller DVB-S.
● Ikke alle funktioner er tilgængelige, afhængigt af land, område, sendestation, serviceudbyder, satellit og
netværksforhold.
● Ikke alle CI-moduler fungerer korrekt med dette fjernsyn. Rådfør dig med din serviceudbyder angående det
tilgængelige CI-modul.
● Dette fjernsyn virker muligvis ikke korrekt med et CI-modul, der ikke er godkendt af serviceudbyderen.
● Der vil muligvis komme ekstra omkostninger afhængigt af serviceudbyderen.
● Der gives ingen garanti for kompatibilitet med fremtidige services.
● Kontroller den sidste nye information om den tilgængelige service på det følgende websted. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Panasonic giver ingen garanti for driften og ydeevnen af
periferiske enheder, der er fremstillet af andre producenter,
og vi fraskriver os ethvert ansvar eller en enhver
beskadigelse opstået i forbindelse med drift og/eller ydeevne
fra brugen af sådanne periferiske enheder af andre mærker.
Optagelsen og afspilningen af indholdet på denne eller
en anden enhed kræver muligvis tilladelse fra ejeren af
ophavsretten eller andre lignende rettigheder med dette
indhold. Panasonic har ingen bemyndigelse til og giver dig
ikke denne tilladelse og frasiger sig udtrykkeligt enhver
rettighed, evne eller hensigt om at opnå en sådan tilladelse
på dine vegne. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at din
anvendelse af denne eller enhver anden enhed sker i
overensstemmelse med den gældende lovgivning om
ophavsret i dit land. Du bedes referere til denne lovgivning
for yderligere oplysninger om de omfattende relevante
love og regler eller kontakte ejeren af ophavsretten for det
indhold, du ønsker at optage eller afspille.
Dette produkt er koncessioneret under AVC patent porteføljelicens til personlig og ikke-kommerciel brug af en forbruger til
at (i) kode video i overensstemmelse med AVC-standarden
(“AVC Video”) og/eller (ii) afkode AVC-video, som er blevet
kodet af en forbruger, som er engageret i en personlig og
ikke-kommerciel aktivitet og/eller er opnået fra en videoleverandør med licens til at levere AVC-video. Ingen licens
gives eller vil blive underforstået for nogen anden brug.
Yderligere information kan indhentes fra MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
Indhold
Husk at læse
Sikkerhedsforanstaltninger ···································4
Kvik-start vejledning
Tilbehør / muligheder ············································6
Kontakternes betegnelse ····································10
Grundlæggende tilslutning··································12
Automatisk opsætning ········································15
Nyd dit fjernsyn!
Basis
Brug af “VIERA Connect”····································19
For at se fjernsyn ················································20
Anvendelse af TV-Guide·····································24
Visning af tekst-tv ···············································27
Visning fra eksterne indgange ····························29
Visning af 3D-billeder ·········································31
Sådan anvendes VIERA TOOLS ························36
Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber og relaterede
partnere er på ingen måde ansvarlige for korrektheden eller
tilgængeligheden af programinformationerne eller andre data
i GUIDE Plus+/Rovi Guide-systemet og kan ikke garantere
tilgængeligheden af denne service i dit område. Under
ingen omstændigheder skal Rovi Corporation og/eller dets
relaterede partnere være ansvarlige for enhver form for
skader i forbindelse med korrektheden eller tilgængeligheden
af programinformationerne eller andre data i GUIDE Plus+/
Rovi Guide-systemet.
Logoet “Full HD 3D Glasses™” betegner kompatibilitet
mellem tv-produkter og 3D-briller, som er kompatible med
formatet “Full HD 3D Glasses™”, og betegner ikke tvprodukters billedkvalitet.
Sådan anvendes menu-funktionerne··················37
Avanceret
Genindstilling fra menuen Indstilling ···················48
Indstilling på og redigering af kanaler ·················52
Timer-programmering ·········································56
Børnelås ·····························································59
Brug af dataservice-applikation ··························60
Anvendelse af fælles grænseflade ·····················61
Fabriksindstilling ·················································62
Opdatering af fjernsynssoftwaren ·······················63
Avancerede billedindstillinger ·····························64
USB HDD optagelse ···········································66
Brug af medieafspilleren ·····································70
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA
Connect) ·····························································81
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link) ·················92
Eksternt udstyr··················································100
Andet
Teknisk information ···········································103
Hyppigt stillede spørgsmål ······························· 112
Vedligeholdelse ················································ 115
Licens ······························································· 116
Specifikationer ·················································· 118
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Advarsel
Sikkerhedsforanstaltninger
Håndtering af stikket og ledningen
● Sæt stikket helt ind i stikkontakten. (Hvis stikket er løst, kan det frembringe varme og være årsag til brand.)
● Sørg for en nem adgang til stikket.
● Sørg for, at jordstiften på netstikket er korrekt tilsluttet, for at undgå elektrisk stød.
• Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende
jordtilslutning.
● Rør ikke ved stikket med våde hænder. (Dette kan resultere i elektrisk stød.)
● Anvend ikke nogen anden netledning end den, der følger med dette fjernsyn. (Brand eller elektrisk stød kan blive
resultatet.)
● Vær påpasselig med ikke at beskadige netledningen. (En beskadiget netledning kan være årsag til brand og
elektrisk stød.)
• Flyt ikke fjernsynet med ledningen sat i stikkontakten.
• Anbring ikke tunge genstande på ledningen, og placer ikke ledningen i nærheden af varme genstande.
• Lad være med at sno ledningen, bøje den for meget og strække den.
• Træk ikke i ledningen. Tag fat i netstikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten.
• Anvend ikke et stik eller en stikkontakt, som er beskadiget.
Hvis du opdager noget
unormalt, skal du øjeblikkeligt
tage stikket ud!
Vekselstrøm
220-240 V
50 / 60 Hz
Strømkilde
Udsæt ikke for regn eller overdreven
fugtighed.
● Dette fjernsyn er beregnet til at fungere ved
AC 220-240 V, 50 / 60 Hz.
Tag ikke dækslerne af og foretag
ALDRIG selv ændringer af fjernsynet
● Fjern ikke det bagerste låg, da dette giver adgang
til strømførende dele, når dette er fjernet. Derinde
er der ingen dele, der kan repareres af brugeren.
(Højspændingsdele kan være årsag til alvorlige
elektriske stød.)
● Få apparatet undersøgt, indstillet eller repareret hos
den lokale Panasonic-forhandler.
Udsæt ikke fjernsynet for direkte sol og
andre varmekilder
● Undgå at udsætte TV-apparatet for direkte sollys og
andre varmekilder.
For at forhindre
brand skal stearinlys
og anden åben ild
altid holdes væk fra
produktet.
● For at forhindre en beskadigelse, der kan føre til
elektrisk stød eller brand, undgå at udsætte dette
fjernsyn for regn eller overdreven fugtighed. Dette
fjernsyn må ikke blive udsat for dryppende eller
løbende vand, og genstande fyldt med væske, såsom
vaser, må ikke placeres oven på fjernsynet.
Der må aldrig indsættes
fremmedlegemer i fjernsynet
● Lad ikke nogen genstande falde ned i fjernsynet
gennem luftventilerne. (Dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.)
Anbring ikke fjernsynet på skrå eller
ustabile overflader, og sørg for, at
fjernsynet ikke hænger ud over kanten
på underlaget
● Fjernsynet kan falde af eller vælte.
Anvend kun den beregnede hylde eller
det beregnede monteringsudstyr
● Hvis der anvendes en ikke-godkendt sokkel eller
anden holder, kan fjernsynet blive ustabilt, og der
er risiko for kvæstelser. Husk at bede din lokale
Panasonic-forhandler om at gøre apparatet klar.
● Anvend beregnet hylde (s. 7) / vægbeslag (s. 6).
Lad ikke børn få lov til at røre ved SDkort
● I lighed med andre mindre genstande kan SD-kort
sluges af små børn. Fjern altid SD-kort efter brugen,
og opbevar det uden for børns rækkevidde.
4
Radiobølger
Forsigtig
Når du rengør fjernsynet, skal du tage
stikket ud
Bloker ikke ventilationsåbningerne på
bagsiden af apparatet
● Rengøring af et energiladet apparat kan føre til elektrisk
stød.
● Hvis ventilationen blokeres af aviser, duge, gardiner osv.
kan der opstå overophedning, brand eller elektrisk stød.
Hvis fjernsynet ikke skal bruges i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten
Udsæt ikke ørerne for kraftig lyd fra
hovedtelefonerne
● Fjernsynet vil forbruge nogen strøm, selv hvis der er
slukket for det (OFF), så længe netstikket stadig sidder i
en strømførende stikkontakt.
Du må ikke bruge for megen styrke eller
berøre billedskærmen for kraftigt
Skal holdes i opret stilling under
transport
● Hvis fjernsynet transporteres med dets billedskærm
vendende opad eller nedad, kan dets interne kredsløb
blive beskadiget.
Sørg for tilstrækkelig plads omkring
apparatet, så varmen kan slippe væk
Mindste afstand
10
10
10
Sikkerhedsforanstaltninger
● Undlad at bruge fjernsynet på medicinske institutioner eller steder med medicinsk udstyr. Radiobølger fra
fjernsynet kan eventuelt forstyrre det medicinske udstyr og forårsage uheld pga. teknisk fejl.
● Brug ikke fjernsynet i nærheden af automatisk kontroludstyr, såsom automatiske døre eller brandalarmer.
Radiobølger fra fjernsynet kan eventuelt forstyrre det automatiske udstyr og forårsage uheld pga. teknisk fejl.
● Din afstand til den indbyggede trådløse LAN-del skal være mindst 22 cm, hvis du har en pacemaker. Radiobølger
fra delen kan eventuelt forstyrre pacemakerens funktion.
● Den indbyggede, trådløse LAN må hverken skilles ad eller ændres på nogen måde.
● Der kan opstå uoprettelige skader.
● Dette kan forårsage beskadigelse og dermed resultere
i personskade.
Fjernsynet er tungt. Der kræves 2 eller
flere personer til at håndtere fjernsynet.
Støt som vist for at undgå tilskadekomst
på grund af, at fjernsynet vælter eller
falder ned.
● Ved anvendelse
af hylden skal
mellemrummet bevares
mellem bunden af
7
fjernsynet og gulvets
overflade.
● Ved anvendelse
(cm) af vægbeslag
skal du følge
betjeningsvejledningen
til det.
Indbygget trådløst LAN
● For at bruge den trådløse LAN-adapter, er det nødvendigt med et access point.
● Undlad at bruge den trådløse LAN-adapter til at slutte til et trådløst netværk (SSID∗), som du ikke har
brugerrettigheder til. Sådanne netværk kan være angivet som et resultat af søgninger. Det kan dog anses som ulovlig
adgang, hvis man bruger dem.
∗SSID er et navn til identificering af et bestemt trådløst netværk til transmission.
● Den indbyggede trådløse LAN må ikke udsættes for høje temperaturer, direkte sollys eller fugt.
● Data, der modtages og overføres via radiobølger, kan muligvis opsnappes og overvåges.
● Det indbyggede, trådløse LAN benytter signalerne 2,4 GHz og 5 GHz. For at undgå funktionsfejl eller langsomme
reaktioner forårsaget af radiobølgeinterferens, skal fjernsynet holdes væk fra enheder som f.eks. andre trådløse LANenheder, mikrobølgeovne, mobiltelefoner og enheder, der bruger signaler på 2,4 GHz og 5 GHz, når den trådløse
LAN-adapter anvendes.
● Når der opstår støj på grund af statisk elektricitet, osv., vil betjeningen af dette fjernsyn muligvis blive standset for at
beskytte udstyret. Sluk i så fald for fjernsynet med hovedafbryderens tænd-/sluk knap, og tænd derefter igen.
● Der findes muligvis yderligere information om trådløs LAN-adapter og access point på følgende hjemmeside.
(Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Bluetooth® trådløs teknologi
● Fjernsynet bruger 2,4 GHz radiofrekvens ISM-bånd (Bluetooth®). For at undgå funktionsfejl eller langsomme
reaktioner forårsaget af radiobølgeinterferens, skal fjernsynet holdes på afstand af enheder som fx andre trådløse
LAN-enheder, andre Bluetooth-enheder, mikrobølgeovne, mobiltelefoner og enheder, der bruger signaler på 2,4 GHz.
5
Tilbehør / muligheder
Standardtilbehør
Kvik-start vejledning
Fjernbetjening
● N2QAYB000715
Batterier til
fjernbetjeningen (2)
● R6
(s. 7)
Sokkel
(s. 7)
Klemme
(s. 14)
Netledning
(s. 12)
Ferritkerne (2)
(Stor størrelse)
(s. 14)
Ferritkerne
(Lille størrelse)
(s. 101)
Brugervejledning
Pan europæisk garanti
Tilbehør / muligheder
Brug ferritkernerne til at overholde EMC-standarden.
Terminaladaptere
● AV1 (SCART) adapter
(s. 13)
● AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter
(s. 100, 101)
● Alt tilbehør er muligvis ikke placeret sammen. Pas på du ikke smider det væk ved et uheld.
● Dette produkt kan indeholde potentielt farlige dele (som for eksempel plasticposer), som ved et uheld kan indåndes
eller sluges af små børn. Hold disse dele uden for børns rækkevidde.
Ekstraudstyr
Kontakt venligst din nærmeste Panasonic-forhandler for at købe det anbefalede ekstraudstyr. Se venligst vejledningen
til ekstraudstyret for yderligere oplysninger.
Vægbeslag
● TY-WK4P1RW
● Hældningsvinkel for dette fjernsyn:
0 (lodret) til 20 grader (TX-P42GT50E) / 10 grader (TX-P50GT50E)
Bagsiden af fjernsynet
Dybde af skrue: minimalt 10 mm,
maksimalt 16 mm
Diameter: M8
Skrue til fastgørelse af fjernsynet på vægbeslag
(leveres ikke med fjernsynet)
400 mm
300 mm
(Vist fra siden)
Huller til installation af vægbeslag
Advarsel
● Hvis du bruger andre vægophæng eller selv monterer et vægophæng, er der risiko for personskade og beskadigelse
af apparatet. For at opretholde apparatets ydeevne og sikkerhed, er det meget vigtigt, at man beder forhandleren
eller en leverandør med licens om at sikre vægbeslaget. Eventuelle skader, der opstår ved montering uden en
kvalificeret montør, vil ugyldiggøre din garanti.
● Læs vejledningen til ekstraudstyret omhyggeligt, og vær helt sikker på, at du følger fremgangsmåden for at undgå, at
fjernsynet vælter.
● Håndter fjernsynet med forsigtighed under installationen, da der kan ske skade på det, hvis det udsættes for slag
eller andre påvirkninger.
● Vær påpasselig, når du fastgør vægbeslagene til væggen. Sørg altid for, at der ikke befinder sig nogen kabler eller
rør i væggen, inden du hænger vægophænget op.
● For at forhindre fald eller kvæstelse, fjern fjernsynet fra dets faste placering på væggen, hvis det ikke længere er i brug.
6
3D-briller
● TY-ER3D4ME
● TY-ER3D4SE
Kommunikationskamera
● TY-CC20W
● Hvis du har brug for 3D-briller, bør du anskaffe dette ekstraudstyr.
● Brug Panasonic 3D-briller, der understøtter Bluetooth trådløs teknologi.
● For flere oplysninger (kun på engelsk):
http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html
Isætning / udtagning af fjernbetjeningens batterier
1
Forsigtig
Træk åben
2
Luk
Bemærk den
korrekte polaritet
(+ eller -)
Tilbehør / muligheder
Krog
● Fejlagtig installation kan føre til batterilækage og rustdannelse, hvilket
kan resultere i beskadigelse af fjernbetjeningen.
● Anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
● Anvend ikke forskellige typer batterier sammen (som for eksempel
alkalibatterier og manganbatterier).
● Anvend ikke genopladelige (Ni-Cd) batterier.
● Batterier må ikke brændes eller brydes op.
Batterier må ikke udsættes for meget høj varme, som for eksempel
solskin, åben ild eller lignende.
● Fjernbetjeningen må ikke demonteres eller ændres.
Kvik-start vejledning
● Dette kamera kan bruges på VIERA Connect (s. 19, 82).
● Afhængigt af området er ekstraudstyret muligvis ikke tilgængeligt.
Kontakt din lokale Panasonic-forhandler for detaljerede oplysninger.
Montering / afmontering af soklen
Advarsel
Undlad at skille soklen ad og foretage ændringer af den.
● I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.
Forsigtig
Anvend ikke andre sokler end den, der følger med dette fjernsyn.
● I modsat fald kan enheden tippe forover og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.
Brug ikke soklen, hvis den bliver bøjet, får revner eller på anden måde bliver defekt.
● Hvis du bruger en defekt hylde, kan den blive beskadiget yderligere, hvilket kan medføre personskader. Kontakt den
nærmeste Panasonic-forhandler med det samme.
Sørg under ophængningen for, at alle skruer er forsvarligt strammet.
● Hvis du ikke sikrer dig, at skruerne strammes forsvarligt under samlingen, vil soklen ikke være stærk nok til at
understøtte fjernsynet, og det kan vælte og lide skade, og tilskadekomst kan blive resultatet.
Sørg for, at fjernsynet ikke vælter.
● I tilfælde af rystelser eller hvis børn kravler op på soklen, mens fjernsynet er monteret, kan fjernsynet vælte, hvilket
kan medføre personskader.
Der skal to eller flere personer til at montere eller flytte fjernsynet.
● Hvis der ikke er to eller flere personer til stede ved dette arbejde, er der risiko for at fjernsynet tabes, hvilket kan
medføre personskader.
Når soklen afmonteres fra fjernsynet, skal du ikke afmontere soklen på andre måder end vha. den angivne
procedure. (s. 9)
● I modsat fald kan fjernsynet og/eller soklen muligvis vælte og blive beskadiget, ligesom det kan medføre personskader.
7
Monteringsskrue (5)
(sort)
Beslag
● TBL5ZA3254
Dæksel
● TXFBL5Z0092
M4 × 10
Monteringsskrue (7)
(sølv)
Fod
● TBL5ZX0312
(TX-P42GT50E)
● TBL5ZX0243
(TX-P50GT50E)
Hals
● TXFBL5Z0100 (TX-P42GT50E)
● TXFBL5Z0084 (TX-P50GT50E)
Kvik-start vejledning
M5 × 16
■ Samling af soklen
1
Indsæt halsens tapper
2
solidt i foden
Vend foden om, og fastgør halsen sikkert med
monteringsskruer
● Undlad at fastholde halsen, når foden vendes om.
Tilbehør / muligheder
Tapper (bund)
D
B
Skruehul
F
F
Fodens bagside
3
Fastgør beslaget til halsens tapper
fiksér med monteringsskruer
, og
4
Fastgør dækslet , og fiksér sikkert med
monteringsskruen
B
A
Tapper (top)
E
C
D
■ Fastgøring af fjernsynet
Anvend monteringsskruerne til at fastgøre
skærmen ordentligt.
● Stram først de fire monteringsskruer løst, og stram
dem derefter godt for at fastholde korrekt.
● Udfør arbejdet på en vandret og plan overflade.
Pilemærke
A
Hul til montering af
sokkel
8
Afmontering af soklen fra fjernsynet
Sørg for at afmontere soklen på følgende måde, når du anvender vægophænget eller pakker fjernsynet ned.
1 Fjern monteringsskruerne fra fjernsynet.
2 Træk soklen ud af fjernsynet.
3 Fjern monteringsskruen fra dækslet.
4 Fjern monteringsskruerne fra beslaget.
5 Fjern monteringsskruerne fra fodens bagside, og træk halsen ud.
TX-P42GT50E: 15°
TX-P50GT50E: 10°
(Vist fra oven)
Fastgør soklens hoveddel sikkert til installationsoverfladen vha. skruehullet til forhindring af fald samt en skrue
(kommercielt tilgængelig).
● Det sted, hvor soklen påtænkes fastgjort, bør være tykt nok og lavet af et hårdt materiale.
Skrue (ikke leveret)
Diameter: 3 mm
Længde: 25 - 30 mm
Tilbehør / muligheder
Forhindrer fjernsynet i at falde om
Kvik-start vejledning
Indstil panelet til den ønskede vinkel
● Anbring ikke hænderne eller genstande inden for det fulde rotationsområde.
Skruehul
9
Kontakternes betegnelse
Fjernbetjening
8 [Alternativmenu]
1
2
3
15
16
Kvik-start vejledning
4
5
6
17
7
19
8
20
9
10
18
11
12
13
Kontakternes betegnelse
9
10
11
21
22
12
23
14
15
16
13
17
24
14
25
18
19
20
21
22
23
24
1 Standby til / fra knap
● Skifter fjernsynet mellem til (On) og fra (standby).
(s. 33)
● Skifter visningstilstand mellem 2D og 3D.
[Hovedmenu] (s. 37)
● Tryk for at åbne menuerne for Billede, Lyd,
Netværk, Timer og Opsætning.
Information (s. 21)
● Viser kanal- og programinformation.
VIERA TOOLS (s. 36)
● Viser nemt nogle specielle egenskabers ikoner og
tilgange.
INTERNET ([VIERA Connect]) (s. 19, 82)
● Viser VIERA Connects startskærm.
OK
● Bekræfter valg og beslutninger.
● Tryk efter valg af kanalpositioner for hurtigt at
skifte kanal.
● Viser kanallisten.
2 3D-knap
3
4
5
6
7
10
25
(s. 22)
● Nem valgfri indstilling til visning, lyd, osv.
Farvede knapper
(rød-grøn-gul-blå)
● Anvendes til valg, navigation og anvendelse af
forskellige funktioner.
Lyd mute
● Slår lyden til eller fra.
Tekst-TV
(s. 27)
● Skifter til tekst-tv tilstand.
Lydstyrke op / ned
Taltaster
● Skifter kanal og tekst-tv sider.
● Vælger tegn.
● Tænder fjernsynet (Til) når i standby tilstand (Tryk
i ca. 1 sekund).
Surround
(s. 41)
● Skifter surround sound-indstillinger.
Lys
● Oplyser knapperne i ca. 5 sekunder (undtagen
knapperne i område “25”).
Valg af indgangsindstilling
● TV – skifter til DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analog
tilstand. (s. 20)
● AV – skifter til AV-indgangstilstand fra listen over
(s. 29)
indgangsvalg.
Afslut
● Går tilbage til den normale visningsskærm.
TV-Guide (s. 24)
Markørknapper
● Foretager valg og justeringer.
Tilbage
● Går tilbage til den foregående menu / side.
Skærmformat
(s. 23)
● Ændrer skærmformatet.
Undertekster
(s. 21)
● Viser undertekster.
Kanal op / ned
Seneste visning (s. 23)
● Skifter til tidligere vist kanal eller
indgangsindstilling.
Funktioner for indhold, tilsluttet udstyr mv.
(s. 30, 69, 71, 88, 98)
Indikator / Kontrolpanel
1 Funktionsvalg
1
2
3
5
6
4
7
Bagside på fjernsynet
7 Strøm- og timer-LED
Kontakternes betegnelse
Rød: Standby
Grøn: Til
Orange: Timer-programmering Til
Orange (blinker):
Optagelse med timerprogrammering, direkte
tv-optagelse eller One Touch-optagelse er i
gang
Rød med orange blinken:
Standby med aktiveret timerprogrammering,
direkte tv-optagelse eller One Touch-optagelse
● LED-lampen blinker, når fjernsynet modtager en
kommando fra fjernbetjeningen.
Kvik-start vejledning
● [Lydstyrke] / [Kontrast] / [Lys] / [Farve] /
[Skarphed] / [Nuance] (NTSC-signal) / [Bas]∗ /
[Diskant]∗ / [Balance] / [Autosøgning] (s. 48 - 51)
∗indstillingerne [Musik] eller [Tale] i lydmenuen
2 Kanal op/ned, Værdiændring (ved anvendelse
af F-knappen), tænd for fjernsynet (tryk på en af
knapperne i cirka 1 sekund i Standby-tilstand)
3 Ændrer indgangstilstand
4 Tænd / sluk-knap (hovedafbryder)
● Bruges til at tænde og slukke for udstyret.
Hvis du slukkede for fjernsynet i standby tilstand
med fjernbetjeningen sidste gang, vil fjernsynet
være i standby tilstand, når du tænder for
fjernsynet med tænd / sluk-knappen.
Når der trykkes på kontrolpanelknappen (1 - 4), vil
kontrolpanelets guide vises i højre side af skærmen i
3 sekunder for at markere den trykkede knap.
5 Modtager til fjernbetjeningssignal
● Placér ikke nogen genstand mellem
fjernbetjeningen og signalmodtageren på
fjernsynet.
6 C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System)
sensor
● Registrerer lys for at justere billedkvaliteten, når
[Eco-format] i Billedmenuen er indstillet til [Til].
(s. 39)
Anvendelse af skærmvisninger - Betjeningsvejledning
Der kan fås adgang til mange af dette fjernsyns funktioner via skærmdisplayet.
■ Betjeningsvejledning
■ Hvordan fjernbetjeningen anvendes
Betjeningsguiden vil hjælpe dig til betjening ved
hjælp af fjernbetjeningen.
Eksempel: [Lyd]
Åbn hovedmenuen
1/2
Hovedmenu
Lydindstilling
Billede Bas
Musik
0
0
0
11
Diskant
Lyd Balance
Hovedtlf. Styrke
Surround
Automatisk gainkontrol
Timer
Lydregulering
TV afstand til væggen
Netværk
Indstilling
Vælg
Afslut
Ændre
Flyt markøren / vælg mellem diverse muligheder /
vælg menupunktet (op eller ned) / juster niveauer
(kun til højre og venstre)
Fra
Fra
0
Få adgang til menuen / gem indstillinger, efter at
du har udført indstillinger eller indstillet muligheder
Gå tilbage til den foregående menu
Over 30 cm.
Vælger din favorit
lydindstilling.
Tilbage
Side op
Side ned
Afslut menusystemet og gå tilbage til den normale
visningsskærm
Betjeningsvejledning
Automatisk standby-funktion
Fjernsynet vil automatisk gå i Standby under de følgende forhold:
• Der modtages ikke noget signal og der udføres ingen betjening i 30 minutter i analog tv-tilstand.
• [Sluk timer] er aktiveret i menuen Timer. (s. 22)
• Der udføres ingen betjening i perioden, som er valgt i [Automatisk standby] (s. 42).
● Denne funktion påvirker ikke optagelsen af Timer-programmering, Direkte tv-optagelse og One Touch-optagelse.
11
Grundlæggende tilslutning
Det viste eksterne udstyr og kabler følger ikke med dette fjernsyn.
Bekræft venligst, at enheden er taget ud af forbindelse med lysnettet, inden du tilslutter nogen ledninger eller tager
dem ud af forbindelse.
Der er visse begrænsninger ved placering til visning af 3D-billeder. For detaljer (s. 31, 32)
Terminaler
Kvik-start vejledning
Grundlæggende tilslutning
1
2
3
4
5
6
7
8
CI-sprække (s. 61)
SD-kortplads (s. 70)
Stik til hovedtelefoner (s. 101)
USB 1 - 3 port (s. 66, 70, 100)
HDMI1 - 4
(s. 13, 100)
ETHERNET (s. 14)
Satellitterminal (se herunder)
Terrestrisk / kabel-terminal
(se herunder)
9 DIGITAL AUDIO OUT (s. 101)
10 AV1 (SCART) (s. 13)
11 AV2 (COMPONENT / VIDEO)
(s. 100)
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Forbindelser
Netledning, parabolantenne og antenne
■ DVB-S
Parabolantenne
Jordbaseret antenne
Satellitkabel
■ DVB-C, DVB-T, Analog
Kabel
Netledning
■ Netledning
RF-kabel
For at fjerne fra
fjernsynet:
Vekselstrøm 220-240 V
50 / 60 Hz
Tryk indtil begge
faneblade klikker på
plads
Kontrollér at
netledningen er sat
godt fast.
faneblade
Tryk på begge faneblade
og træk i hovedledninger
for at løsne
Bemærk
For at sikre at din parabolantenne er korrekt installeret, bedes du kontakte din lokale forhandler.
● Kontakt også venligst virksomhederne for de modtagne satellitudsendelser for detaljerede oplysninger.
● Valgbare satellitter og paraboljustering til at indstille DVB-S-kanaler
(s. 49)
12
AV-enheder
■ Afspiller / 3D-kompatibel afspiller
Fjernsyn
Afspiller /
3D-kompatibel afspiller
HDMI-kabel
Jordbaseret
antenne
AV1 (SCART)
adapter∗
Kabel
SCART-kabel
RF-kabel
RF-kabel
■ DVD-optager / videobåndoptager og Sæt-topboks
Grundlæggende tilslutning
DVD-optager /
videobåndoptager
Kvik-start vejledning
■ DVD-optager / videobåndoptager
Fjernsyn
Fjernsyn
Sæt-topboks
Kabel
HDMI-kabel
Fjernsyn
SCART-kabel
AV1 (SCART)
adapter∗
RF-kabel
SCART-kabel
RF-kabel
Jordbaseret
antenne
DVD-optager /
videobåndoptager
∗Leveret med dette
fjernsyn
Bemærk
● Slut til fjernsynets AV1 for en DVD-optager/videobåndoptager, der understøtter Q-Link (s. 94).
● Q-Link og VIERA Link-tilslutning (s. 92, 93)
● Du bedes også læse brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes.
● Hold fjernsynet væk fra elektronisk udstyr (videoudstyr osv.) eller udstyr med infrarød sensor. Ellers kan der opstå
forvrængning af billede/lyd, eller betjening af andet udstyr kan påvirkes.
● Ved brug af SCART- eller HDMI-kabel, skal den fuldt ledningsførte udgave bruges.
● Kontroller, at terminaltypen og kabelstikkene er korrekte ved tilslutning.
13
Netværk
For at aktivere netværkstjenestens funktioner (VIERA Connect osv.) skal du tilslutte fjernsynet til et netværksmiljø med
bredbånd.
● Hvis du ikke har bredbåndsnetværkstjenester, skal du henvende dig til din forhandler for at få hjælp.
● Forbered internetmiljøet til kabelforbindelser eller trådløse forbindelser.
● Opsætning af netværksforbindelsen starter efter indstillingen (ved anvendelse af fjernsynet for første gang).
(s. 16 - 18)
■ Ledningsført forbindelse
Kvik-start vejledning
LAN-kabel (uafskærmet)
● Anvend LAN-kablet Unshielded Twist Pair (UTP).
Fjernsyn
∗Mindre end 10 cm
Internetmiljø
Grundlæggende tilslutning
Ferritkerne - Stor størrelse (medfølger)
Installation af ferritkernen
Træk fanebladene tilbage
(to steder)
Sno kablet to gange
Luk
■ Trådløs forbindelse
Access point
Internetmiljø
Indbygget trådløst LAN
Brug af klemme
■ Klemme (Standardtilbehør)
Monter klemmen
Bind kablerne sammen
hul
Sæt klemmen
ind i et hul
Sæt spidsen i
krogene
kroge
For at fjerne fra fjernsynet:
Frigørelse:
låse
● Undlad at binde satellitkablet, RF-kablet og
netledningen sammen (det kan forårsage
forvrænget billede).
● Fastgør om nødvendigt kablerne med klemmer.
● Følg ekstraudstyrets samlingsvejledning for at
fastgøre kabler, når du anvender ekstraudstyr.
14
Bliv ved med at
trykke på låsen
på begge sider
knap
Bliv ved med
at trykke på
knappen
Automatisk opsætning
Søger efter og gemmer automatisk fjernsynskanaler.
● Disse trin er ikke nødvendige, hvis klargøringen er blevet udført af din lokale forhandler.
● Fuldfør tilslutningerne (s. 12 - 14) og indstillingerne (om nødvendigt) af det tilsluttede udstyr, før du starter
Autosøgning. For detaljer om det tilsluttede udstyr, henvises der til brugsvejledningen for udstyret.
Slut fjernsynet til stikkontakten i væggen og tænd
2
Vælg sproget
Menüsprache
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
vælg
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Türkçe
Еλληνικά
indstil
Vælg dit land
vælg
Land
Tyskland
Østrig
Frankrig
Italien
Spanien
Portugal
Schweiz
Malta
Andorra
4
Polski
Srpski
čeština
Hrvatski
Magyar Slovenščina
Slovenčina Latviešu
Български eesti keel
Română
Lietuvių
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Luxembourg
Belgien
Nederlandene
Tyrkiet
Grækenland
Polen
Tjekkiet
Ungarn
Slovakiet
Slovenien
Kroatien
Estland
Litauen
Andre
indstil
● Afhængigt af det valgte land bør du vælge
din region eller lagre den børnelåste PINkode (“0000” kan ikke lagres) ved at følge
vejledningen på skærmen.
Vælg den tilstand, der skal indstilles
TV-signalvalg
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analog
Start Autosøgning
5
Automatisk opsætning
3
● Det varer et par sekunder, inden visningen kommer frem.
● Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen i ca. 1 sekund, hvis den
røde LED vises på fjernsynet.
Kvik-start vejledning
1
vælg
indstil / spring over indstilling
: indstil (søg efter tilgængelige kanaler)
: spring over indstilling
Vælg [Start Autosøgning]
TV-signalvalg
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analog
Start Autosøgning
vælg
adgang
● Autosøgning begynder at søge efter fjernsynskanaler og gemme dem.
De gemte kanaler og rækkefølgen af sorterede kanaler varierer afhængigt af
landet, området, sendesystemet og signalmodtageforholdene.
Autosøgningsskærmen varierer alt efter det land, du vælger.
15
5
1 DVB-S søgetilstand
2 DVB-S satellitsøgning
DVB-S autosøgning
Kanalvalg
Gratis kanaler
Alle kanaler
Satellit
Status
Dette tager op til 40 minutter.
100%
Satellit
Astra 19.2°E
Hot Bird 13°E
vælg
indstil
Tryk på EXIT for at springe over Satellite-installation
Søgning efter satellit
3 [DVB-S autosøgning]
4 [DVB-C netværksindstillinger]
Kvik-start vejledning
DVB-S autosøgning
Satellit
Status
Dette tager cirka 30 minutter.
Nr.
Kanalnavn
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Gratis TV: 3
Kontrollerer LNB2
0%
Astra 19.2° E
0%
100%
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Kvalitet
100
100
100
● Afhængigt af det land, du vælger, bør du først vælge din
kabeludbyder ved at følge vejledningen på skærmen.
DVB-C netværksindstillinger
Frekvens
Netværk ID
Radio: 0
Automatisk
Automatisk
Start Autosøgning
vælg [Start Autosøgning]
Søger
Automatisk opsætning
adgang
Indstil normalt [Frekvens] og [Netværk ID] til [Automatisk].
Hvis [Automatisk] ikke vises, eller hvis det er nødvendigt, skal du
indtaste [Frekvens] og [Netværk ID] specificeret af din kabeludbyder
med taltaster.
5 [DVB-C autosøgning]
6 [DVB-T autosøgning]
DVB-C autosøgning
DVB-T autosøgning
Status
0%
100%
Dette tager cirka 3 minutter.
Nr.
Kanalnavn
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Gratis TV: 3
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Søger
Kvalitet
100
100
100
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
Kanalnavn
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Gratis TV: 4
Radio: 0
CH 5
Status
Betal TV: 0
Søger
69
Kvalitet
100
100
100
100
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Radio: 0
● Afhængigt af det land, du vælger, vil skærmen til kanalvalg blive vist
efter DVB-T autosøgning, hvis flere kanaler har det samme logiske
kanalnummer. Vælg din foretrukne kanal eller afslut skærmen for
automatiske valg.
7 [Autosøgning - analog]
8 Forindstillet download
Autosøgning - analog
Søg
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
CH 29
CH 33 BBC1
CH 2
78 CC 1
Kanalnavn
Analog: 2
Søger
41
Hvis Q-Link, VIERA Link eller lignende kompatibel optagerteknologi
(s. 94, 95) tilsluttes, vil indstillingerne af kanal, sprog og land / region
automatisk blive downloadet til optageren.
Sender kanaldata
Vent venligst!
0%
Fjernbetjening ikke tilgængelig
100%
● Hvis download mislykkedes, kan du downloade senere gennem
menuen Indstilling. [Download] (s. 43)
6
Opsætning af netværksforbindelsen
Opsæt den trådløse netværksforbindelse for at aktivere funktionerne i netværkstjenesten, som f.eks. VIERA
Connect osv. (s. 19, 82).
● Bemærk venligst, at dette fjernsyn ikke understøtter offentlige trådløse access points.
● Sørg for, at netværksforbindelserne (s. 14) og netværksmiljøet er fuldført, før opsætning påbegyndes.
Vælg netværkstype
Opsætning af netværk
Vælg kablet eller trådløs
Kablet
Trådløs
Indstil senere
[Kablet]
[Trådløs]
“Ledningsført forbindelse” (s. 14)
“Trådløs forbindelse” (s. 14)
vælg
adgang
● For at udføre opsætning senere eller
springe dette trin over
Vælg [Indstil senere] eller
16
6
■ [Kablet]
1. Vælg [Automatisk]
Test af forbindelse
Hent IP-adresse
Automatisk
Kontroller netværk kabeltilslutning.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
Manuel
vælg
adgang
2. Gå videre til næste trin
: mislykket
Kontrollér
indstillingerne og
forbindelserne. Og
vælg derefter [Prøv
igen].
(Tryk to gange)
■ [Trådløs]
vælg
Tilgængelige trådløse netværk
Nr.
1
2
3
Netværksnavn (SSID)
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Trådløs type
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Status
adgang
● For [WPS (Trykknap)] (s. 18)
(Rød)
: Krypteret access point
● For informationen om det markerede ● For manuel indstilling (s. 87)
access point
(Gul)
● For at søge access points igen
(Blå)
Automatisk opsætning
De access points, der blev fundet automatisk, er listet.
1. Vælg dit ønskede access point
Kvik-start vejledning
Automatisk opsætning er udført, og testen af
netværksforbindelsen starter.
● For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 85)
: vellykket
Testen er vellykket, og
fjernsynet er forbundet
til netværket.
2. Åbn indstillingen til indtastning af krypteringsnøgle
Indstilling af krypteringsnøgle
Der oprettes en forbindelse med de følgende indstillinger:Netværksnavn (SSID) : Access Point A
Sikkerhedstype : WPA-PSK
Krypteringstype : TKIP
Indtast krypteringsnøgle.
● Hvis det valgte access point ikke er krypteret, vil
bekræftelsesskærmen blive vist. Det anbefales at vælge det
krypterede access point.
Krypteringsnøgle
3. Indtast krypteringskoden for access point.
Indstil tegn
Trådløse netværksindst.
Krypteringsnøgle
A B C D E F G H
U V W X Y Z
I
J
K
L M N O P Q R S T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_ @ /
“
‘
% &
?
,
;
=
$
[
]
~
<
>
{
}
|
`
#
Gem
vælg
indstil
● Du kan vælge tegn ved at bruge de numeriske
knapper.
4. Udfør forbindelsestesten, efter indstillingen af access point er udført
^
\
Test af forbindelse
Kontrollér trådløs netværksforbindelse.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til
netværket.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og vælg
derefter [Prøv igen].
● For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 85)
5. Gå videre til næste trin
(Tryk to gange)
17
6
[WPS (Trykknap)]
1. Tryk på WPS-knappen på det trådløse access point, indtil lampen lyser
2. Tilslut fjernsynet til adgangspunktet
WPS (Trykknap)
1) Tryk på knappen 'WPS' på det trådløse
adgangspunkt, indtil lampen blinker.
2) Vælg “Tilslut”, når adgangspunktet er klart.
Kvik-start vejledning
Er du i tvivl, så se brugsanvisningen til det trådløse
adgangspunkt.
Tilslut
● Bekræft, at dit access point understøtter WPS til denne indstilling.
● WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Beskyttet opsætning af trådløst
netværk)
● Hvis tilslutningen mislykkedes, bør du kontrollere indstillingerne
og positionerne af dit access point. Følg derefter vejledningen på
skærmen.
3. Udfør forbindelsestesten, efter indstillingen af access point er udført
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til
netværket.
Test af forbindelse
Automatisk opsætning
Kontrollér trådløs netværksforbindelse.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og vælg
derefter [Prøv igen].
● For manuel indstilling skal du vælge [Manuel] og
indstille hvert punkt. For detaljer (s. 85)
4. Gå videre til næste trin
(Tryk to gange)
7
Vælg [Hjemme]
Vælg visningsmiljøet [Hjemme] for at anvende det hjemme hos dig selv.
Vælg hvor TV’et skal bruges.
Hjemme
Butik
vælg
indstil
■ Visningsmiljøet [Butik] (kun til butiksvisning)
Visningsmiljøet [Butik] er demonstrationsindstillingen til forklaring af dette fjernsyns hovedfunktioner.
Vælg visningsmiljøet [Hjemme] for at anvende det hjemme hos dig selv.
● Du kan vende tilbage til skærmen for valg af visningsmiljø under bekræftelsesskærmen for Butik.
1 Vend tilbage til valgskærmen for
visningsmiljø
Butik
2 Vælg [Hjemme]
Vælg hvor TV’et skal bruges.
Hjemme
Du har valgt butiksindstilling
Butik
vælg
indstil
For at skifte visningsmiljøet senere, skal du initialisere alle indstillinger ved at gå ind under Fabriksindstilling.
[Fabriksindstilling] (s. 62)
Autosøgning er nu fuldført og dit fjernsyn er klar til brug.
Hvis indstillingen mislykkedes, bør du kontrollere forbindelsen for satellitkablet, RF-kablet og derefter følge
instruktionerne på skærmen.
Bemærk
● For at kontrollere kanallisten “Anvendelse af TV-Guide” (s. 24)
● For at redigere eller skjule (springe over) kanaler
“Indstilling på og redigering af kanaler” (s. 52 - 55)
● For at genindstille alle kanaler [Autosøgning] (s. 48 - 51)
● For at tilføje den tilgængelige tv-tilstand senere
[Tilføj TV-signal] (s. 44)
● For at initialisere alle indstillinger [Fabriksindstilling] (s. 62)
18
Brug af “VIERA Connect”
VIERA Connect er porten til Panasonics unikke internettjenester.
VIERA Connect giver dig adgang til visse specifikke websteder, der understøttes af Panasonic, og giver mulighed for at
nyde internetindhold, som f.eks. videoer, spil, kommunikationsværktøjer osv. fra VIERA Connects startskærm.
● Dette fjernsyn har ikke fuld browser-funktion, og visse af hjemmesidernes funktioner kan være utilgængelige.
1
Tænd
● Tryk i omkring 1 sekund.
● Tænd / sluk-knap skal være tændt. (s. 11)
● Hver gang du tænder for fjernsynet, vises VIERA Connects introduktionsbanner.
Banneret kan muligvis ændres.
Nyd eksklusivt Internet-indhold med VIERA Connect
Tryk blot på OK / INTERNET knappen
2
Åbn VIERA Connect
Mens banneret vises
■ For at afslutte VIERA
Connect
● For at slå visningen
af VIERA Connectinstruktionsbanneret fra
[VIERA Connect
banner] (s. 45)
● Afhængigt af brugerbetingelserne kan det tage et stykke tid at læse alle dataene.
● Der vises muligvis meddelelser, før du når VIERA Connects startskærm.
Læs disse instruktioner omhyggeligt, og følg instrukserne på skærmen.
Eksempel: VIERA Connects startskærm
● For at gå til næste niveau, vælg
[MERE].
● For at gå tilbage til forrige niveau,
vælg [TILB.].
● Tilbage til VIERA Connects
startskærm
Brug af “VIERA Connect”
eller
MERE
TILB.
● Opsætningsmenu (Punkter i [Indstilling] kan ændres uden varsel.)
Brugertilpas startskærm
Ændrer positionen for hver enkelt tjeneste på VIERA Connects startskærm
Min konto
Bekræfter eller fjerner den kontoinformation for fjernsynet, du indtastede på
VIERA Connect
Lås
Indstilles for at begrænse adgang til visse tjenester
Restriktioner
Indstilles til at begrænse visning af begrænset service
Bip
Slår biplyden til eller fra, når VIERA Connect betjenes
Bemærkninger
Viser informationen for VIERA Connect
● Videokommunikation (f.eks. Skype™) kræver et eksklusivt kommunikationskamera TY-CC20W.
“Ekstraudstyr” (s. 7)
For at få yderligere oplysninger bør du læse vejledningen til kommunikationskameraet.
● Du kan tilslutte et tastatur og en gamepad til at indtaste tegn og spille spil i VIERA Connect.
Du kan også betjene andet end VIERA Connect-funktioner på fjernsynet med et tastatur eller en gamepad.
For flere oplysninger
“USB-forbindelse” (s. 109), “Opsætning af Bluetooth” (s. 109), “Betjening via tastatur / Gamepad” (s. 110)
Bemærk
● Hvis du ikke kan få adgang til VIERA Connect, kan du kontrollere netværksforbindelserne (s. 14) og indstillingerne
(s. 16 - 18).
● For yderligere information om VIERA Connect (s. 82)
19
For at se fjernsyn
1
Tænd
● Tryk i omkring 1 sekund.
● Tænd / sluk-knap skal være tændt. (s. 11)
■ VIERA Connects introduktionsbanner vises
Hver gang du tænder for fjernsynet, vil dette banner vises nederst på
skærmen.
Du kan nemt få adgang til VIERA Connect og nyde det forskelligartede
indhold. (s. 19)
● For at fjerne dette banner skal man lade det stå i ca. 5 sekunder eller
trykke på en vilkårlig knap (bortset fra knapperne, der giver adgang til
VIERA Connect).
● For at slå denne bannervisning fra [VIERA Connect banner] (s. 45)
2
Vælg tilstanden
● De indstillinger, der kan vælges, varierer
afhængigt af de gemte kanaler (s. 15).
vælg
For at se fjernsyn
TV valg
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analog
3
Lydstyrke
adgang
● Det er også muligt at vælge tilstanden ved
at trykke gentagne gange på TV-knappen på
fjernbetjeningen (s. 11).
● Hvis menuen [TV valg] ikke vises, skal du
trykke på TV-knappen for at skifte tilstand.
Vælg en kanal
● For valg af et kanalpositionsnummer med flere
cifre end to, f.eks. 399
op
eller
ned
■ Valg fra kanallisten
Alle DVB-T kanaler
6
7
8
1
2
3
4
vælg kanal
Sortering 123…
Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel
se
● Sortering af kanalnavne i
alfabetisk rækkefølge
(Rød)
● Ændring af kategorien
(Blå)
■ Vælg en kanal ved hjælp af informationsbanneret (s. 21)
1 Få vist informationsbanneret, hvis det ikke vises
2 Mens banneret vises, skal du vælge kanal
vælg kanal
se
■ Vælg en kanal ved hjælp af TV-Guiden (s. 24)
1 Få vist TVGuiden
2 Vælg det aktuelle
program eller den
aktuelle kanal
vælg
3 Vælg [Vis valgt program] (DVB)
Das Erste
19:30- 20:00
Vis valgt program
Timer-programmering
vælg
se
adgang
● Indtastningen af postnummeret eller opdateringen kan være nødvendig afhængigt af det valgte land (s. 15). Følg
instruktionerne på skærmen.
Bemærk
● For at se betalings-tv
20
“Anvendelse af fælles grænseflade” (s. 61)
Andre nyttige funktioner
Få vist informationsbanner
Vis informationsbanner
● Kommer også frem, når der skiftes kanal.
1
2
3
5
6
7
4
Eksempel: DVB
HDTV
1
ZDF
Svagt signal
,
45
Dolby D+
1 Kanalposition og –navn
2 Kanaltype ([Radio], [Data], [HDTV], osv.) /
Krypteret kanal ( ) /
Fjernsynsindstilling ( ,
3 Program
4 Klokkeslæt
20:35
Alle DVB-T kanaler
Skift kategori
C
Coronation
Street
20:00 - 20:55
2
Nu
Information
,
)
5 Programstart / Sluttidspunkt (DVB)
Kanalnummer osv. (analog)
6 Statustidsindikator for det valgte program (DVB)
7 Kategori
● Ændring af kategorien (DVB)
vælg
(Blå)
Disponible funktioner / betydning af meddelelser
Lyd mute aktiveret
[Svagt signal]
Fjernsynssignal har dårlig kvalitet
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]
Dolby Digital Plus-, Dolby Digitaleller HE-AAC-lydspor
Tekst-tv til rådighed
Multilyd til rådighed
Multivideo til rådighed
[Stereo], [Mono]
Lydfunktion
Data-service (Hybrid Broadcast
Broadband TV-applikation)
tilgængelig (s. 60)
1 - 90
Tilbageværende tid på sluk-timer
● For indstillinger (s. 22)
Undertekst-service til rådighed
Multilyd og –video til rådighed
● Bekræftelse af navnet på en ny
indstillet kanal
● Visning af den kanal, der står i
banneret
● Information om det næste program
(DVB)
● Skjule
● Ekstra information (DVB)
● Indstilling af timeout for display
[Timeout for indikation] (s. 45)
(Tryk igen for at skjule
banneret)
For at se fjernsyn
indstil
Få vist undertekster
Vis/skjul undertekster (hvis de forefindes)
● Ændring af sproget til DVB (hvis det forefindes)
[Undertekst(sprog)] (s. 44)
Bemærk
● Hvis du trykker på denne knap i analog indstilling, skiftes der til tekst-tv service, og en favoritside kommer frem (s. 27).
Tryk på knappen EXIT for at gå tilbage til fjernsynstilstand.
● Undertekster vises muligvis ikke korrekt i 3D-billeder.
21
Få vist de indstillinger, der kan vælges for den aktuelle status
Bekræft eller skift den aktuelle status med det samme
● Ændring
vælg
vælg / ændr
adgang
[Multivideo] (DVB)
Vælger fra en gruppe med
forskellige videoer (hvis tilgængelig)
● Denne indstilling gemmes
ikke, og den vender tilbage til
standardindstillingen, når du
afslutter det aktuelle program.
For at se fjernsyn
[Multilyd] (DVB)
Vælger mellem alternative sprog for
lydspor (hvis de er til rådighed)
● Denne indstilling gemmes
ikke, og den vender tilbage til
standardindstillingen, når du
afslutter det aktuelle program.
gem
[Underkanal] (DVB)
Vælger multikanalprogrammet –
underkanal (hvis de er til rådighed)
[Undertekstsprog] (DVB)
Vælger det sprog, på hvilket
underteksterne skal vises (hvis til
rådighed).
[Tekst-tv bogstaver]
Indstiller bogstaver for tekst-tv
(s. 45)
[MPX] (Analog)
Vælger multipleks lydtilstand (hvis den
er tilgængelig)
(s. 41)
[Lydregulering]
Regulerer lydstyrken for den enkelte
kanal eller indgangstilstand
[Sikker fjernelse]
Brug denne betjening for at fjerne
den tilsluttede USB-enhed sikkert fra
fjernsynet.
[Tekst-TV-sprog] (DVB)
Vælger mellem alternative sprog til
tekst-tv (hvis de er til rådighed)
[2-sproget lyd] (DVB)
Vælger stereo / mono (hvis
tilgængeligt)
Sluk timer
Sæt automatisk fjernsynet i standby efter en fastsat periode
1 Få vist menuen
2 Vælg [Timer]
vælg
Timer
adgang
3 Vælg [Sluk timer] og indstil tiden i 15-minutters intervaller
Timer-programmering
Sluk timer
Automatisk standby
22
Fra
15 minutter
30 minutter
45 minutter
60 minutter
75 minutter
90 minutter
vælg [Sluk timer]
vælg tidspunktet
adgang
gem
● For at annullere, indstil til [Fra] eller sluk for fjernsynet.
● Bekræftelse af resterende tid “Få vist informationsbanner” (s. 21)
● Hvis den tilbageværende tid er mindre end 3 minutter, vil tiden blinke på
skærmen.
Skærmformat
Ændr skærmformatforholdet (billedstørrelse)
Se billedet i dets optimale størrelse og format.
Normalt indeholder programmer et “Formatkontrolsignal” (signal i bredt format osv.), og fjernsynet vælger
skærmformatet automatisk i henhold til “Formatkontrolsignal” (s. 103).
■ For at ændre formatforholdet manuelt
1 Valg af skærmformat-liste
2 Vælg indstillingen, mens
listen vises
Valg af skærmformat
Automatisk
16:9
14:9
Tilpasset 16:9
4:3
4:3 Fuld
Zoom1
Zoom2
Zoom3
Vælg
Afslut
Ændre
● Du kan også ændre indstillingen
udelukkende ved brug af knappen
ASPECT.
vælg
gem
(Tryk gentagne gange, indtil
du har nået den ønskede
indstilling.)
Tilbage
Liste til valg af skærmformat
[Automatisk]
Det bedste formatforhold vælges og billedet udvides, så det udfylder skærmen.
For detaljer (s. 103)
[4:3 Fuld]
Viser billedet direkte med 16:9 uden
forvrængning (anamorfisk).
[14:9]
Viser et 4:3 billede, som er forstørret
vandret, så det passer til skærmen.
[Zoom1]
Viser billedet i standard 14:9 uden
forvrængning.
[Tilpasset 16:9]
For at se fjernsyn
[16:9]
Viser et 16:9 letterbox- eller 4:3-billede
uden forvrængning.
[Zoom2]
Viser et 4:3-billede på fuld skærm.
Stræk er kun synligt i venstre og højre
kanter.
[4:3]
Viser et 16:9 letterbox (anamorfisk)
billede på fuld skærm uden
forvrængning.
[Zoom3]
Viser billedet i standard 4:3 uden
forvrængning.
Viser et 2,35:1 letterbox-billede
(anamorfisk) på fuld skærm uden
forvrængning. I 16:9 vises billedet i dets
maksimale størrelse (med en smule
forstørrelse).
Bemærk
● Formatet kan ikke ændres i tekst-tv- og 3D-tilstand.
● Formatforholdet kan gemmes separat for SD (standard opløsningsevne) og HD (høj opløsningsevne) signaler.
Seneste visning
Skift nemt til tidligere vist kanal eller indgangstilstand
● Tryk igen for at vende tilbage til den aktuelle visning.
Bemærk
● Det er ikke muligt at skifte kanal under optagelse med Timer-programmering, Direkte tv-optagelse eller One Touchoptagelse.
● Hvis man ser under 10 sekunder, anses den ikke for at være tidligere set kanal eller input-tilstand.
23
Anvendelse af TV-Guide
TV Guide – Elektronisk Program Guide (EPG) giver en skærmliste over de programmer, der sendes aktuelt, og de
udsendelser, der vil blive sendt i løbet af de næste syv dage (afhængigt af sendestationerne).
● Denne funktion varierer afhængigt af det land, du vælger (s. 15).
● Indtastningen af postnummeret eller opdateringen kan være nødvendig for at anvende GUIDE Plus+ systemet
“Få vist reklame” (s. 25)
afhængigt af det valgte land.
● DVB-T og analoge kanaler vises på den samme TV-guideskærm. [D] og [A] kan vises for at skelne mellem DVB-Tsignaler og analoge signaler. Der vil ikke være nogen programlister for analoge kanaler.
● Når der tændes for dette fjernsyn for første gang, eller hvis fjernsynet er slukket i mere end en uge, kan det tage
nogen tid, inden TV Guide vises in extenso.
1
Vælg indstillingen
2
Se TV Guide
(s. 20)
Anvendelse af TV-Guide
● Tryk igen for at ændre layoutet ([Liggende] / [Stående]).
Få vist [Liggende] for at se flere kanaler.
Få vist [Stående] for at se én kanal ad gangen.
Eksempel: [Liggende]
1
TV Guide: Liggende
Ons 26.10.2011
10:46
3
5
7
Ons 26.10.2011
Alle typer
Alle kanaler
1 BBC ONE
20:00 - 20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys
D
Tidspunkt:
1 BBC ONE
19:30
Das Erste
D
7 BBC THREE
Hot Wars
Emmerdal.
D 14 E4
20:00
DIY SOS
20:30
The Bill
21:00
Red Cap
Holiday Program
Coronation Street
D 70 BBC FOUR
10 O’ clock News BBC
D 72 BBC 2W
Panorama
Pepsi Char.
Spring watch
Good bye
Coast
TV Guide: Stående
■ Tilbage til fjernsynet
Ons 26.10.2011
Alle kanaler
Alle typer
D 1 BBC ONE D 7 BBC THREED 14 E4
19:30-20:00 Das Erste
20:00-20:30
DIY SOS
20:30-21:00
The Bill
21:00-22:00
Red Cap
22:00-23:00
Live junction
23:00-23:30
POP 100
4
The Bill
Eksempel: [Stående]
Ons 26.10.2011
10:46
2
D 70 BBC FOUR
6
1
2
3
4
5
6
7
Dags dato og klokkeslæt
TV-Guide dato
TV-Guide tid
Program
Reklame
Kanalposition og –navn
[D]: DVB-T
[A]: Analog
Afhængigt af det valgte
land kan du vælge typen af
TV Guide
[Standard Guide] (s. 45)
Hvis der vælges [Kanalliste],
vises kanallisten, når der
trykkes på GUIDE-knappen.
■ For at se programmet
1 Vælg det aktuelle program eller
den aktuelle kanal
vælg
adgang
24
2 Vælg [Vis valgt program] (DVB)
Das Erste
19:30- 20:00
Vis valgt program
Timer-programmering
vælg
se
● Anvendelse af timer-programmering
(s. 26)
■ Til den foregående dag (DVB)
■ Til den næste dag (DVB)
(Rød)
(Grøn)
■ For at få vist kanallisten for den valgte
type (DVB)
■ For at få vist kanallisten for den valgte
kategori
(Gul)
(Blå)
(Typeliste)
Programtype
Alle typer
Alle typer
Film
Nyheder
(Kategoriliste)
vælg type
vælg kategori
Kategori
Alle kanaler
se
se
Kun analoge kanaler listeføres
● Listeføring af favoritkanaler
(s. 52)
Andre nyttige funktioner
Vis detaljerede oplysninger om programmet (DVB)
1 Vælg programmet
2 Få vist detaljer
● Tryk igen for at vende tilbage til TV Guide.
Anvendelse af TV-Guide
Alle kanaler
Alle DVB-T kanaler
Alle analoge kanaler
Gratis TV
Betal TV
HDTV
Gratis radio
Betalingsradio
Favoritter 1
Favoritter 2
Favoritter 3
Favoritter 4
Få vist reklame
Afhængigt af det land, du vælger, vil dette fjernsyn understøtte GUIDE Plus+ systemet i DVB-T eller Analog
indstilling
Indtastning af postnummer eller opdatering er påkrævet. Følg instruktionerne på skærmen.
● Det er også muligt at indstille manuelt fra menuen Indstilling.
[Opdater] / [Postnummer] i [GUIDE Plus+ indstillinger] (s. 46)
● Indtast dit postnummer, når du anvender denne funktion for første gang. Hvis du indtaster et forkert postnummer for
dit område, eller du ikke indtaster et postnummer, vil reklamer muligvis ikke blive vist korrekt.
Vis reklame-information
● Visning af den sidste nye reklame
[Opdater] i [GUIDE Plus+ indstillinger] (s. 46)
■ Ændring af reklamer
■ Tilbage til TV Guide
eller
Bemærk
● Fjernsynet skal være indstillet til standby, for at informationen kan opdateres løbende.
25
Timer-programmering (DVB)
Menuen Timer-programmering giver dig mulighed for at vælge programmer, for hvilke du ønsker påmindelser til at se
dem eller optage dem til den eksterne optager eller USB HDD. Fjernsynet vil på det korrekte tidspunkt stille ind på
den korrekte kanal, selvom fjernsynet er i Standby.
1 Vælg det kommende program
vælg
2 Vælg funktionen ([Ekstern opt.], [USB HDD opt.] eller [påmindelse])
(Skærmen Timer-programmering)
Timer-programmering
indstil
Funktion
Ekstern opt.
● LED bliver orange, hvis Timerprogrammering er indstillet.
(Orange LED blinker, hvis Timerprogrammering er i gang.)
“Indikator / Kontrolpanel” (s. 11)
---
Nr.
D
12
Kanalnavn
BBC ONE
<TIMER>
---
Ons 26.10.2011 10:46
Dato
Start
Slut
Ons 26.10.2011
20:00 20:30
(30 min.)
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
vælg
gem
[Ekstern opt.] / [USB HDD opt.] / [påmindelse]
“Indstil begivenhedsdetaljer for timer-programmering” (s. 57)
■ Kontrol / Skift / Annullering af en timerprogrammeret begivenhed
■ Tilbage til TV Guide
“Timer-programmering” (s. 56 - 58)
Anvendelse af TV-Guide
■ Hvis du vælger det aktuelle program
Der vises en bekræftelsesskærm, der beder dig afgøre, om du vil se eller optage programmet.
Vælg [Timer-programmering] og indstil [Ekstern opt.] eller [USB HDD opt.] til at optage fra det tidspunkt, du har fuldført
indstillingen af den timer-programmerede begivenhed.
Das Erste
19:30- 20:00
Vis valgt program
Timer-programmering
vælg
adgang
Bemærk
● Denne funktion er ikke tilgængelig i analog tilstand.
● Timer-programmering kan kun fungere korrekt, hvis fjernsynet modtager de korrekte tidsdata via signalet fra TVstationen eller serviceudbyderen.
● Der kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelse med Timer-programmering er i gang.
● Sørg for at angive de korrekte indstillinger på optageren, der er sluttet til fjernsynet, når der optages programmer på
den eksterne optager.
Hvis der er sluttet en kompatibel optager med Q-Link, VIERA Link eller lignende teknologier til fjernsynet (s. 94, 95)
og [Link indstillinger] (s. 43) er udført, er ingen indstilling af optageren påkrævet. Læs også optagerens vejledning.
Læs også optagerens vejledning.
● Når du optager programmer til USB HDD’en, skal du sørge for at formatere USB HDD’en og gøre den i stand til at
optage i [Opsætning af optagelse] (s. 66).
● For yderligere information om USB HDD optagelse
(s. 66, 107)
26
Visning af tekst-tv
Tekst-tv service er den tekstinformation, som leveres af sendestationerne.
Denne funktion kan variere, afhængigt af sendestationerne.
Hvad er FLOF (FASTEXT) funktion?
I FLOF-funktionen vises fire forskelligt farvede emner nederst på skærmen. For at få flere oplysninger om et af disse
emner, skal du trykke på knappen med den relevante farve. Denne funktion giver hurtig adgang til information om de
viste emner.
Hvad er TOP-tilstand? (i tilfælde af TOP-tekst visning)
TOP er en bestemt forbedring af standard TV-tekst service, som resulterer i en lettere søgning og en mere effektiv
guide.
● Hurtigt overblik over den TV-tekst information, som er til rådighed.
● Nemt anvendeligt trin-for-trin valg af det aktuelle emne.
● Sidestatusinformation nederst på skærmen.
● Disponibel side op/ned
● Til at vælge blandt emneblokke
● Til at vælge næste emne inden for
emneblokken.
(Rød)
(Grøn)
(Blå)
(Efter det sidste emne flytter det til den
næste emneblok.)
1
Skift til tekst-tv
● Viser indekssiden (indholdet varierer
afhængigt af sendestationerne).
Visning af tekst-tv
(Gul)
Hvad er Liste-tilstand?
I Liste-tilstanden findes fire sidetal med forskellig farve nederst på skærmen. Hvert af disse tal kan ændres og lagres i
fjernsynets hukommelse. “Gem hyppigt sete sider” (s. 28)
■ For ændring af tilstanden [Tekst-TV] (s. 45)
Undersidenummer
<< 01 02 03 04 05 06 07
>>
Tid / dato
17:51 28 Feb
TELETEXT
INFORMATION
Farvebjælke
Aktuelt sidenummer
2
Vælg siden
eller
op
eller Farvet knap
(Svarer til farvebjælken)
ned
■ Regulering af kontrast
Når den blå bjælke vises
(Tryk tre gange)
■ Tilbage til fjernsynet
Viser skjulte data
Viser skjulte ord f.eks. quizsidesvar
● Tryk igen for at skjule
(Rød)
dem igen.
Fremkald en favoritside
Se en gemt favoritside
Fremkald den side, som er gemt på den blå knap (Listetilstand).
● Fabriksindstillingen er “P103”.
27
FULD / TOP / BUND
(Grøn)
(TOP)
(BUND)
Normal (FULD)
(Udvider TOP-halvdelen)
(Udvider den NEDERSTE halvdel)
Se i multivindue
Se fjernsyn og TV-tekst samtidigt i to vinduer
Vælg [Billede og tekst] Til (On) eller Fra
(Off)
(Tryk to gange)
● Betjeninger kan kun udføres på Tekst-tv skærmen.
Visning af tekst-tv
Gem hyppigt sete sider
Gem hyppigt sete sider i farvebjælken (kun Liste-tilstand)
Når siden vises
tryk og hold inde
(Tilsvarende farvede
knapper)
Tallet bliver hvidt.
■ Ændring af gemte sider
Indtast nyt sidenummer
tryk og hold inde
Farvet knap du vil
ændre
Se underside
Se underside (kun når TV-tekst er mere end en side)
Kommer frem øverst på
skærmen
● Antallet af undersider varierer alt efter
sendestationerne (op til 79 sider).
● Det kan tage nogen tid at søge. I dette tidsrum kan
du se fjernsyn.
■ Visning af en bestemt underside
(Blå)
Indtast det 4-cifrede tal
Eksempel: P6
Se fjernsyn, mens du venter på opdateringen
Se fjernsynsbilledet under søgning efter en tekst-tv side
Tekst-tv opdaterer automatisk sig selv, når ny information er parat.
Skifter midlertidigt til fjernsynsskærm.
(Gul)
Kommer frem, når
P108
opdatering er fuldført.
Se den opdaterede
side
(Du kan ikke skifte kanal.)
28
● Nyhedssiden indeholder en funktion, som indikerer ankomsten af de seneste nyheder (“News Flash”).
(Gul)
Visning fra eksterne indgange
Tilslut det eksterne udstyr (Videobåndoptagere, DVD-udstyr etc.), og det er muligt at se via indgangsbilledet.
● Tilslutning af udstyret
(s. 12 - 14, 100 - 102)
Fjernbetjeningen kan styre indholdet eller eksternt udstyr. (s. 30)
1
Tænd for fjernsynet
Ved tilslutning med SCART (s. 13)
Modtager automatisk indgangssignaler, når afspilningen begynder.
● Indgangssignaler identificeres automatisk af SCART (stikben 8) terminalen.
● Denne funktion er også til rådighed for HDMI-tilslutninger (s. 100).
Hvis indgangstilstanden ikke skifter automatisk
Udfør
og
● Kontroller opsætningen af udstyret.
Vis indgangsvælgermenuen
3
Vælg indgangstilstanden, som er sluttet til
udstyret
Inputvalg
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
SD-kort/USB
vælg
se
Visning fra eksterne indgange
2
● Du kan også vælge indgangen med AV-knappen på fjernbetjeningen eller på
fjernsynet (bortset fra [SD-kort/USB]).
Tryk gentagne gange på knappen, indtil den ønskede indgang er valgt.
● For at skifte imellem [COMPONENT] og [VIDEO] i [AV2], flyt indikatoren ved at
trykke på den venstre og højre markør-knap.
● [SD-kort/USB]: Skifter til Medieafspiller. “Brug af medieafspilleren” (s. 70)
● Du kan afmærke eller springe hver indgangstilstand over (bortset fra [SD-kort/USB]).
“Angiv etiketter” (s. 45)
Oversprungne indgange vil ikke blive vist, når der trykkes på AV-knappen.
■ Tilbage til fjernsynet
4
Vis
AV1
Viser den valgte tilstand
Bemærk
● Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for indstilling af skærmformatet, skal dette
indstilles til “16:9”.
● For detaljer henviser vi til betjeningsvejledningen for udstyret, eller rådfør dig med din
lokale forhandler.
29
Styring af indholdet eller udstyret med fjernbetjeningen
Man kan styre indholdet i Media Player / medie-servere, optagefunktioner eller tilsluttet udstyr med nedenstående
knapper på denne fjernbetjening.
Afspil
Afspil videokassettebånd / DVD / videoindhold
Stop
Stopper handlingerne
Spol tilbage / Spring over
Videobåndoptager:
Spol tilbage, se billede med hurtig tilbagespoling
DVD / videoindhold:
Spring til forrige spor, titel eller kapitel
Spol tilbage / Søgning
Videobåndoptager:
Spol tilbage, se billede med hurtig tilbagespoling
DVD / videoindhold:
Søgning bagud
Visning fra eksterne indgange
Hurtigt frem / Spring over
Videobåndoptager:
Hurtigt frem / se billede med hurtig fremspoling
DVD / videoindhold:
Spring til næste spor, titel eller kapitel
Hurtigt frem / Søgning
Videobåndoptager:
Hurtigt frem / se billede med hurtig fremspoling
DVD / videoindhold:
Søg fremad
Pause
Pause / Genoptag
DVD: Tryk og hold inde for at afspille med langsom hastighed
[Direct TV Rec] (s. 94, 96)
[One Touch Recording]
(s. 68)
Sådan ændrer man koden
Hver type Panasonic-udstyr har dets egen fjernbetjeningskode.
Ændr venligst koden i henhold til det udstyr, du vil betjene.
Tryk på knappen Standby Til / Fra, og hold den nede under følgende handlinger
Indtast den rigtige kode, se
Tryk på
oversigten herunder.
Udstyrstype, funktioner
Kode
DVD-optager, DVD-afspiller, Blu-ray Disc-afspiller
70
Afspiller-biograf, Blu-ray Disc biograf
71
Videobåndoptager
72
Anvendelse i USB HDD-optagelse (s. 68), Medieafspiller (s. 71),
DLNA-funktioner (s. 88) eller direkte tv-optagelse (s. 94, 96)
Anvendelse af udstyr i VIERA-Link (s. 97)
73 (standard)
Bemærk
● Kontroller, at fjernbetjeningen virker korrekt, når du har ændret koden.
● Koderne vil muligvis blive nulstillet til standardværdierne, hvis batterierne skiftes ud.
● Nogle handlinger er muligvis ikke tilgængelige på visse modeller af udstyret.
30
Visning af 3D-billeder
Du kan få vist 3D-billeder med indhold eller programmer, der svarer til 3D-effekten, hvis du tager 3D-brillerne på.
“Ekstraudstyr” (s. 7)
Dette fjernsyn understøtter 3D-formaterne [Frame Sequential]∗1, [Side om side]∗2 og [Top og bund]∗3.
∗1: Et 3D-format, hvor billederne for venstre og højre øje er indspillet i HD-kvalitet og afspilles skiftevis.
∗2, ∗3: Andre tilgængelige 3D-formater
● Sådan kan man se 3D-billeder
(s. 33)
Forsigtig
For at bruge 3D-brillerne sikkert og behageligt, læs venligst hele vejledningen.
Visning af 3D-billeder
Visning af 3D-indhold
● Du bør ikke bruge 3D-brillerne, hvis du tidligere har haft problemer med overfølsomhed over for lys, hjerteproblemer,
eller hvis du på nuværende tidspunkt har andre medicinske lidelser.
● Du bør straks holde op med at bruge 3D-brillerne, hvis du er træt, føler dig utilpas eller oplever en eller anden form
for ubehag. Når du indstiller effekten vha. [3D-justering], skal du tage højde for, at visningen af 3D-billeder varierer fra
person til person.
● Hold en passende pause efter at have set en 3D-film.
● Hold en pause på mellem 30 - 60 minutter efter at have set 3D-indhold på interaktive enheder, som for eksempel
3D-spil eller computere.
● Pas på, du ikke rammer fjernsynsskærmen eller andre personer utilsigtet. Når du bruger 3D-brillerne, kan afstanden
mellem brugeren og skærmen fejlbedømmes.
● Du må kun have 3D-brillerne på, når du ser 3D-indhold.
● Brug 3D-briller, hvor der ikke er interferens fra andre enheder med Bluetooth-signal.
● Hvis du lider af en eller anden type synsproblemer (nær-/langsynet, astigmatisme, synsforskelle i venstre og højre),
bedes du venligst korrigere dit syn, inden du bruger 3D-brillerne.
● Hold op med at bruge 3D-brillerne, hvis du tydeligt kan se dobbeltbilleder, når der vises 3D-indhold.
● 3D-brillerne må ikke bruges på en afstand, der er mindre end den anbefalede afstand.
Den anbefalede visningsafstand er mindst 3 gange billedhøjden.
TX-P42GT50E: 1,6 m eller mere
TX-P50GT50E: 1,9 m eller mere
Når skærmens øverste og nederste område er sortfarvet, som ved filmvisning, bør skærmen ses på en afstand af
mindst 3 gange højden af det faktiske billede. (Dette gør afstanden tættere på end det herover anbefalede tal.)
Brug af 3D-briller
● Man bør være særligt opmærksom, når børn bruger 3D-brillerne.
3D-briller bør som retningslinje ikke bruges af børn, der er under ca. 5 - 6 år. Forældre eller værger skal holde fuldt
opsyn med børn, og de skal sikre deres sikkerhed og helbred under hele brugen af 3D-brillerne.
● Inden du bruger 3D-brillerne, skal du sikre dig, at ikke er genstande omkring brugeren, der kan gå i stykker, så du
undgår utilsigtede beskadigelser eller personskader.
● Fjern 3D-brillerne, inden du bevæger dig rundt, så du ikke falder eller kommer ud for en personskade.
● 3D-brillerne må kun bruges til det beregnede formål og intet andet.
● 3D-brillerne må ikke bruges ved høje temperaturer.
● 3D-brillerne må ikke bruges, hvis de er fysisk beskadigede.
● Undlad at bruge enheder (som for eksempel mobiltelefoner eller personlige transceivere), der udsender stærke
elektromagnetiske bølger nær 3D-brillerne, da disse kan forårsage funktionsfejl af 3D-brillerne.
● Hold straks op med at bruge 3D-brillerne, hvis der opstår en funktionsfejl eller en fejl.
● Hold straks op med at bruge 3D-brillerne, hvis du oplever nogen form for rødme, smerte eller hudirritation omkring
næsen eller tindingerne.
● I sjælne tilfælde kan materialerne, der bruges i 3D-brillerne, forårsage en allergisk reaktion.
31
3D-briller (valgfri)
● Brug Panasonic 3D-briller, som bærer dette logo og understøtter
Bluetooth® trådløs teknologi.
Logoet “Full HD 3D Glasses™” betegner produkter, som er kompatible med 3D-brilleteknologistandarder med aktiv lukker licenseret af Full HD 3D Glasses Initiative. RF-mærket på logoet
betyder det trådløse system (Bluetooth® trådløs teknologi), og man kan bruge 3D-brillerne
sammen med et fjernsyn med samme mærke.
Bemærk
● Benyt 3D-brillerne på en afstand af ca. 3,2 m fra fjernsynet. Du kan ikke se 3D-billederne med 3D-brillerne for langt
fra fjernsynet, fordi det ikke er muligt at modtage radiobølger fra fjernsynet.
● Området kan blive forkortet afhængig af forhindringerne mellem fjernsynet og 3D-brillerne, eller det omgivende miljø.
● Der er forskelle i 3D-brillernes visningsområde fra person til person.
● 3D-brillerne virker muligvis ikke korrekt uden for visningsområdet.
Visning af 3D-billeder
32
Visning af 3D-billederne
Du kan få vist 3D-billeder på forskellige måder.
(De understøttede 3D-formater er Frame Sequential, Side om side og Top og bund.)
■ Afspilning af en 3D-kompatibel Blu-ray-disk (Frame Sequential-format)
● Tilslut den 3D-kompatible afspiller vha. et fuldt monteret HDMI-kompatibelt kabel.
● Hvis der ikke skiftes indgangsindstilling automatisk, skal du vælge indgangsindstillingen, der er sluttet til afspilleren.
(s. 29)
● Hvis du bruger en afspiller, der ikke er kompatibel med 3D, vil billederne blive vist i 2D-tilstand.
■ 3D-understøttet udsendelse
● Kontakt venligst udbyderne af programindholdet for information om tilgængeligheden af denne service.
■ 3D-billeder og 3D-videoer, der er optaget vha. 3D-kompatible Panasonic-produkter
● Tilgængeligt i Medieafspiller (s. 70) og netværkstjenester (s. 88)
■ 2D-billeder, der er konverteret til 3D
● Stil på [2D
3D]-tilstand i [Valg af 3D-tilstand]. (s. 34)
Forberedelser
Foretag den første registrering, når 3D-brillerne bruges første gang. Flere oplysninger i brugsanvisningen til
3D-brillerne.
Tænd for 3D-brillerne og tag dem på
2
Visning af 3D-billederne
● Forbindelses- og batteristatus vises nederst til højre på skærmen.
● Der vil blive vist sikkerhedsanvisninger, når du ser 3D-billedet for første gang. Vælg [Ja] eller [Nej] for at
fortsætte med at se 3D-billeder.
Hvis du vælger [Ja], vil denne meddelelse blive vist igen under de samme forhold, næste gang du tænder på
tænd / sluk-knappen. Vælg [Nej], hvis du ikke ønsker at få vist denne meddelelse igen.
● Sluk for 3D-brillerne, når du er færdig med at bruge dem.
Visning af 3D-billeder
1
Bemærk
● 3D-briller medfølger ikke. Køb dem efter behov. (s. 7)
● Se brugsanvisningen til 3D-brillerne for yderligere oplysninger om at bruge og bære 3D-brillerne.
● 3D-billedet eller 3D-effekten er muligvis ikke tilgængelig under følgende forhold:
• VIERA Connect startsiden (s. 19) vises.
• [Ekstern opt.] eller [LT1] / [LT2] for timer-programmering (s. 56) er i gang.
• [LT1] / [LT2] for One Touch-optagelse (s. 68) er i gang.
• Direkte tv-optagelse (s. 94, 96) er i gang.
Angående indholdet af Frame Sequential-formatet og Side om side (Fuld), så vises der ingen billeder under disse
forhold.
● Hvis lyset ser ud til at flimre under neonlys eller dæmpet lys ved brug af 3D-briller, så skift indstillingerne på
[3D-opdateringsfrekvens]. (s. 39)
● 3D-indhold vil ikke kunne ses korrekt, hvis 3D-brillerne tages på, så de vender på hovedet, eller så bagsiden vender
udad.
● Du bør ikke tage 3D-brillerne på, når du ser andet end 3D-billeder. Det kan være svært at se flydende krystalskærme
(som for eksempel computerskærme, digitale ure eller lommeregnere, osv.), mens du har 3D-brillerne på.
● 3D-brillerne må ikke bruges som solbriller.
● 3D-effekter kan opfattes forskelligt afhængigt af personen.
Skift mellem 2D- og 3D-tilstand
Det er let at ændre visningstilstand mellem 2D og 3D vha. 3D-knappen.
Vælg tilstanden
Valg af 3D-tilstand
vælg
2D
3D
2D
indstil
3D
● Mulighederne for [Valg af 3D-tilstand]
varierer afhængigt af forholdene.
[3D] / [2D] / [2D 3D]:
Viser det ønskede billede uden at vælge 3D-format.
● Denne tilstand fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af kildebilledformatet. Vælg i så fald det relevante
3D-format manuelt.
33
■ Sådan ændres 3D-formatet manuelt
Hvis billedet ikke ændres korrekt vha. [3D]-, [2D]- eller [2D
Under ovenstående handling
3D]-tilstand, bruges denne manuelle indstilling.
Vælg tilstanden
vælg
Valg af 3D-tilstand (Manuel)
(Rød)
Original
Frame Sequential - 3D
Frame Sequential - 2D
Side om side - 3D
Side om side - 2D
Top og bund - 3D
Top og bund - 2D
2D 3D
indstil
Visning af 3D-billeder
[Original]:
Viser kildebilledet, som det er.
● Bruges til at identificere kildebilledets formattype.
“Tabel over billeder, der kan ses for hvert [Valg af 3D-tilstand (Manuel)] og kildebilledformatet”
(se herunder)
[Frame Sequential - 3D] / [Frame Sequential - 2D] / [Side om side - 3D] / [Side om side - 2D] / [Top og bund - 3D] /
[Top og bund - 2D]:
Viser den tilstand, du vælger.
● Ikke gyldig i Analog og AV-tilstand.
[2D 3D]:
Konverterer 2D-billeder til 3D.
● Bemærk venligst, at 3D-billederne ser en smule anderledes ud end de originale.
● Hvis denne funktion anvendes til profitmæssige formål eller til offentlig fremvisning af billeder, der er konverteret
fra 2D til 3D, på steder såsom butikker eller hoteller, osv., kan det overtræde rettighederne hos indehaveren af
ophavsretten, der er beskyttet under lovgivning om ophavsret.
Tabel over billeder, der kan ses for hvert [Valg af 3D-tilstand (Manuel)] og kildebilledformatet
Hvis billedet ser unormalt ud, kan du se nedenstående tabel for at vælge den korrekte 3D-tilstand.
[Valg af 3D-tilstand]
[Original]
Kildebilledformat
Frame Sequential
Side om side (Fuld)
Side om side
Top og bund
[Frame
Sequential
- 3D]
[Side om side
- 3D]
[Top og bund
- 3D]
[2D
3D]
Normal 3D∗1
Normal 3D∗1
Normal 3D∗1
Normal 3D∗1
Normalt format (2D)
Normal 3D
∗1: Når der vælges [Frame Sequential - 2D], [Side om side - 2D] eller [Top og bund - 2D], vises billederne uden
3D-effekt.
● Afhængigt af afspilleren eller udsendelserne kan billedet være forskelligt fra ovenstående illustrationer.
34
3D-indstillinger
Hvis 3D-billedet ikke vises korrekt eller virker mærkeligt, bedes du justere og opsætte 3D-indstillingerne.
1
Vis menuen
2
Vælg [Billede]
vælg
Billede
3
Vælg [3D indstillinger]
2/2
P-NR
3D indstillinger
Skærmvisning
Avancerede indstillinger
Gendan standard
■ Tilbage til fjernsynet
Post
2D
3D Dybde
Fra
For adgang
Til
vælg
adgang
Vælg en af de følgende funktioner og indstil
3D indstillinger
2D 3D Dybde
3D-justering
Billedsekvens
Kontur udglatning
3D-detektion
3D-signalbesked
Sikkerhedsforanstaltninger
Middel
For adgang
Normal
Fra
Til
Til
For adgang
vælg
juster
adgang / gem
Visning af 3D-billeder
4
adgang
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Vælger et niveau for 3D-billeddybde til visning af konverterede 2D-billeder
[Minimum] / [Middel] / [Maksimum]
3D-justering
Justering af 3D-effekten (undtagen i [2D 3D]-tilstand) [Fra] / [Til]
● Indstil til [Til] for at aktivere indstillingen [Effekt].
● Ved indstilling til [Til] vises der en sikkerhedsanvisning. Læs den omhyggeligt og tryk derefter
på knappen BACK/RETURN for at skifte til indstillingen [Effekt].
[Effekt]: Juster 3D-dybden i overensstemmelse med indholdet eller din præference.
Billedsekvens
Vælg [Omvendt] hvis du synes, at dybden føles unormal (undtagen i [2D
[Normal] / [Omvendt]
Kontur
udglatning
Indstil til [Til] hvis du synes, at de konturerede dele af et billede ikke er jævne nok (undtagen i
[2D 3D]-tilstand) [Fra] / [Til]
3D-detektion
Registrerer automatisk signaler i 3D-format [Fra] / [Til] / [Til (Avanceret)]
[Til (Avanceret)]: Registrerer alle signaler i 3D-format og viser automatisk 3D-billedet.
[Til]: Registrerer de bestemte signaler i 3D-format (Frame Sequential osv.) og viser automatisk
3D-billedet.
● Hvis du vil have vist 3D-billeder uden notifikationer og handlinger, skal du indstille til [Til
(Avanceret)].
3D-signalbesked
Vælger, om der skal vises en notifikationsmeddelelse, når der findes et signal i 3D-format
[Fra] / [Til]
● For DVB, Komponent og HDMI-indgangssignal
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [3D-detektion] er indstillet til [Til (Avanceret)].
Sikkerhedsforanstaltninger
Viser foranstaltningerne ved visning af 3D-billeder
3D]-tilstand)
Bemærk
● [3D-justering] og [Billedsekvens] bliver ikke gemt, når der skiftes indgangstilstand eller kanal.
35
Sådan anvendes VIERA TOOLS
Du kan nemt få adgang til nogle specielle egenskaber ved at anvende funktionen VIERA TOOLS.
1
Viser funktionens ikoner
2
Vælg en egenskab
vælg
adgang
VIERA Link
■ Tilbage til fjernsynet
eller
Sådan anvendes VIERA TOOLS
■ Følg handlingerne for hver egenskab
[VIERA Link]
(s. 96 - 99)
[Musik]∗
(s. 80)
[Foto]∗
(s. 72)
[VIERA Connect]
(s. 19, 82)
[Video]∗
(s. 76)
[Media server]∗
(s. 88)
[Optaget tv]∗
(s. 77)
∗Når to eller flere tilgængelige enheder er tilsluttet, vises der en valgskærm.
Vælg venligst den korrekte beskrivelse, og åbn.
Bemærk
● Hvis den valgte funktion ikke er tilgængelig, kan demonstrationen til forklaringen af, hvordan den bruges, blive vist.
Tryk på OK-knappen for at få vist demonstrationen, efter du har valgt den utilgængelige funktion.
36
Sådan anvendes menu-funktionerne
Forskellige menuer gør det muligt at udføre indstillinger af billede, lyd og andre funktioner.
1
Vis menuen
2
Vælg menuen
● Viser de funktioner, som kan indstilles (varierer alt efter indgangssignalet).
vælg
Hovedmenu
adgang
Billede
Lyd
Netværk
Timer
Sådan anvendes menu-funktionerne
Indstilling
Vælg posten
3
■ For til enhver tid
at gå tilbage til
fjernsynet
Billedindstilling
Kontrast
Lys
Farve
Skarphed
Nuance
Farvetemp.
Levende farve
Eco-format
■ For at gå tilbage
til den foregående
skærm
1/2
vælg
60
0
30
5
0
adgang
Dynamisk
Varm
Fra
Fra
■ Vælg mellem forskellige alternativer
■ For at ændre
menusider
vælg
kølig
Normal
Varm
Farvetemp.
gem
■ Indstil med brug af skydebjælken
op
5
Skarphed
ned
ændr
gem
Flyttet
■ Gå til den næste skærm
Børnelås
For adgang
Viser den næste skærm
adgang
■ Indtast tegn ved fri indtastningsmenu
Du kan frit indtaste navne eller tal for visse poster.
Vælg tegnene ét af gangen
Skriv ind
Navn
A B C D E F G H
J
K
L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Å Æ Ø 0
1
2
3
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
.
*
_
h
I
(
4
8
9
t
Gem
vælg
indstil
● Du kan vælge tegn ved at bruge de numeriske knapper.
“Tegnoversigt for taltaster” (s. 110)
■ Nulstilling af indstillingerne
● Indstilling af billede eller lyd alene [Gendan standard] i Billedmenuen (s. 40) eller Lydmenuen (s. 42)
● For at initialisere alle indstillinger [Fabriksindstilling] (s. 46)
37
Menu-liste
Menu
Billedindstilling
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Vælger din favoritbilledtilstand for hver indtastning
[Dynamisk] / [Normal] / [Biograf] / [THX Cinema] / [THX Bright Room] / [Spil]
/ [Professionel1] / [Professionel2]
[Dynamisk]:
Forbedrer kontrast og skarphed til visning i et lyst lokale.
[Normal]:
Normal brug til visning under normale lysforhold.
[Biograf]:
Forbedrer kvaliteten af kontrast, sort- og farvereproduktion til visning af film i et
mørkt lokale.
[THX Cinema]∗:
Reproducerer præcist den originale billedkvalitet i et mørkt lokale.
● [THX3D Cinema] bliver vist i stedet for [THX Cinema] i 3D-tilstand.
[THX Bright Room]∗:
Reproducerer præcist den originale billedkvalitet i et lyst lokale.
● Ikke gyldig i 3D-tilstand
[Spil]:
Yder velegnede billeder til signal med hurtig respons til spil.
● Ikke gyldigt i fjernsynstilstand
● For at vise en kontinuerlig registrering af tidsforbrug i spiltilstand
[Visning af spiltid] (s. 45)
[Professionel1 / 2]:
Gør det muligt for dig at indstille de professionelle billedindstillinger i
[Avancerede indstillinger], [Farveskala], [Lås indstillinger] og [Kopier justering].
(s. 64)
● Denne tilstand er kun tilgængelig, når [Avanceret(isfccc)] i menuen Indstilling er
indstillet til [Til].
● Hvis den autoriserede professionelle forhandler vælger disse indstillinger, vises
[Professionel1] og [Professionel2] muligvis som [isf Dag] og [isf Nat].
I hver Visningstilstand kan [Kontrast], [Lys], [Farve], [Skarphed], [Nuance],
[Farvetemp.], [Levende farve], [Colour Remaster], [Eco-format], [P-NR] og
[3D-COMB] justeres og gemmes for hvert input.
Derudover kan du justere og opsætte detaljerede indstillinger, når
(s. 46)
[Avanceret(isfccc)] i menuen Opsætning er indstillet til [Til].
● Du kan indstille [Billedindstilling] i 2D- og 3D-tilstand for hver.
∗THX-tilstande benyttes til at efterligne de billedindstillinger, der bliver brugt af
professionelle filmproducenter ved troværdigt at reproducere billedkvaliteten af
THX-certificerede film. THX-certificerede film har THX-logoet på skiven.
THX-tilstande er ikke tilgængelige i tilstanden Media Player (billed / musik) og
netværksservicehandlinger.
Billede
Sådan anvendes menu-funktionerne
38
Post
Kontrast, Lys,
Farve, Skarphed
Juster niveauerne for disse muligheder i overensstemmelse med dine personlige
præferencer
Nuance
Juster billednuancen til din præference
● Til NTSC-signalmodtagelsen
Farvetemp.
Indstiller billedets overordnede farvetone [kølig] / [Normal] / [Varm]
● Ikke gyldig, når [Billedindstilling] er indstillet til THX-tilstande, [Professionel1]
eller [Professionel2]
Levende farve
Indstiller automatisk farverne til livlige farver [Fra] / [Til]
● Ikke gyldig, når [Billedindstilling] er indstillet til [Professionel1] eller
[Professionel2]
Colour Remaster
Viser levende billeder med den udvidede farveskala [Fra] / [Til] / [Automatisk]
● For HDMI-input eller video-indhold fra Media Player (når [Billedindstilling] er
indstillet til [Dynamisk], [Normal] eller [Biograf])
● Stil på [Automatisk] for at udnytte denne funktion effektivt.
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Funktion til automatisk lysstyrkekontrol
Justerer billedindstillinger automatisk afhængig af de omgivende lysforhold
[Fra] / [Til]
P-NR
Reduktion af billedstøj
Reducerer uønsket billedstøj og flimren i billedets konturdele
[Fra] / [Minimum] / [Middel] / [Maksimum] / [Automatisk]
● Ikke gyldig, når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil] eller [1080p Pure Direct]
indstillet til [Til]
3D-COMB
Får stillbilleder eller billeder i langsom bevægelse til at se mere levende ud
[Fra] / [Til]
● Der kan undertiden forekomme et farvemønster, når du ser stillbilleder eller
billeder i langsom bevægelse. Sæt til [Til] for at få skarpere og mere præcise
farver frem.
● For PAL- / NTSC-signalmodtagelse i Fjernsynstilstand eller fra sammensat
objekt (undtagen 3D-tilstand)
3D indstillinger
Justerer og indstiller til at vise 3D-billeder (s. 35)
Skærmvisning
Slukker for skærmen, når du vælger [Fra]
[Fra] / [Til]
● Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen.
● Tryk på en vilkårlig knap (undtagen Standby) for at tænde for skærmen.
● Denne funktion er effektiv til reduktion af strømforbruget, når man lytter til lyd
uden at se fjernsynsskærmen.
Billede
Avancerede indstillinger
1080p Pure Direct
Reproducerer den originale, detaljerede billedkvalitet for 1080 p (HDMI) inputsignal [Fra] / [Til]
● Ikke gyldig i 3D-tilstand
Intelligent Frame
Creation
Kompenserer automatisk for billedfrekvensen og fjerner rystelser for at gøre
billederne jævne [Fra] / [Minimum] / [Middel] / [Maksimum]
● Afhængigt af indholdet kan billeder være støjende. For at forhindre støjen, skal
man ændre indstillingen.
● Ikke gyldig når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil]
24p Smooth Film
Kompenserer automatisk for billedfrekvensen for at gøre 24p-kildefilmbilleder
jævne [Fra] / [Minimum] / [Middel] / [Maksimum]
● Denne er kun tilgængelig for 24p-signalindgang og vises i stedet for [Intelligent
Frame Creation].
● Ikke gyldig når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil]
Filmkadencedetektion
Forbedrer lodret opløsning til visning af filmbilleder [Fra] / [Til]
● Denne funktion er tilgængelig for det sammenflettede signal (undtagen i VIERA
Connect, eller når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil]).
3D-opdateringsfrekvens
Reducerer vibrerende og flimrende støj i 3D-billeder, når 3D-brillerne anvendes
[Automatisk] / [100Hz] / [120Hz]
[100Hz]:
Hvis lys lader til at flimre ved neonlys (eller dæmpet lys) på 50 Hz.
[120Hz]:
Hvis lys lader til at flimre ved neonlys (eller dæmpet lys) på 60 Hz.
Sidegardiner
Justerer sidepanelets lysstyrke [Fra] / [Mørk] / [Middel] / [Lys]
● Den anbefalede indstilling er [Lys] for at forhindre “billed-fastholdelse”.
Sådan anvendes menu-funktionerne
Eco-format
39
Menu
Post
Avancerede indstillinger
Billede
Sådan anvendes menu-funktionerne
16:9 Overscan
Vælger skærmområdet, som viser billedet [Fra] / [Til]
[Til]:
Forstørrer billedet for at skjule kanten af billedet.
[Fra]:
Viser billedet i dets oprindelige størrelse.
● Indstil til [Til], hvis der frembringes støj i kanten af skærmen.
● Denne funktion er tilgængelig, når formatet er indstillet til [Automatisk] (kun
signalet 16:9) eller [16:9].
● Denne funktion kan gemmes separat for SD-signaler (standard opløsningsevne)
og HD-signaler (høj opløsningsevne).
● Ikke gyldigt for VIERA Connect
AV-farvesystem
Vælger optionelt farvesystem, baseret på videosignaler i AV-tilstand
[Automatisk] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
DVI-indgang
indstilling
Ændrer det sorte niveau i billedet for HDMI-indgangstilstand med DVIindgangssignalet manuelt [Normal] / [Fuld]
● Når DVI-indgangssignalet fra det eksterne udstyr vises (især fra pc), vil det sorte
niveau muligvis ikke være egnet. Vælg i så fald [Fuldt farverum].
● Det sorte niveau for HDMI-indgangssignal vil blive justeret automatisk.
● Til HDMI-indgangstilstand med DVI-indgangssignal
Pixelorbiter
Vælger tilstanden for rystelser af billedet for at forhindre “billed-fastholdelse”
[Automatisk] / [Til]
[Automatisk]:
Virker kun automatisk for velegnede billeder, og du genkender sjældent
rystelserne.
Rullebjælke
Viser rullepanelmønster, der gør det nemmere at fjerne panelet “billedfastholdelse”
● Tryk på OK-knappen for at starte med at rulle, og tryk på en vilkårlig knap
(undtagen Standby) for at afslutte denne tilstand.
● For positiv effekt til fjernelse af “billed-fastholdelse”, kan det være nødvendigt at
vise det i længere tid.
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at nulstille den aktuelle Billedvisningstilstand for det
valgte input til standardindstillingerne
Lydindstilling
Vælger din foretrukne lydtilstand [Musik] / [Tale] / [Bruger]
● Denne valgte tilstand påvirker alle indgangssignaler.
[Musik]:
Forbedrer lydkvaliteten til visning af musikvideoer, osv.
[Tale]:
Forbedrer lydkvaliteten til visning af nyheder, drama, osv.
● I tilstanden Musik og Tale kan du justere indstillingerne for [Bas] og [Diskant], og
disse indstillinger gemmes for hver tilstand.
[Bruger]:
Justerer lyden manuelt ved at bruge equalizeren, så den passer til din
foretrukne lydkvalitet.
● I tilstanden Bruger vises [Equalizer] på lydmenuen i stedet for [Bas] og
[Diskant]. Vælg [Equalizer] og justér frekvensen. [Equalizer] (s. 41)
Bas
Justerer niveauet for at forøge eller reducere det lavere, dybere lyd output
Diskant
Justerer niveauet for at forøge eller reducere det skarpere, højere lyd output
Lyd
40
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Indstiller lydstyrkeniveauet for højre og venstre højttaler
Hovedtlf. Styrke
Justerer hovedtelefonernes lydstyrke
Surround
Surround sound-indstillinger [Fra] / [V-Audio] / [V-Audio Surround]
[V-Audio]:
Giver en dynamisk fremhævelse af bredden for at simulere forbedrede rumlige
effekter.
[V-Audio Surround]:
Giver en dynamisk fremhævelse af bredden og dybden for at simulere
forbedrede rumlige effekter.
● Det er også muligt at skifte ved hjælp af SURROUND-knappen på
fjernbetjeningen (s. 10).
Automatisk gainkontrol
Regulerer automatisk store lydniveauforskelle imellem kanaler og
indgangssignaler [Fra] / [Til]
Lydregulering
Justerer lydstyrken for det enkelte program eller indgangstilstanden
TV afstand til væggen
Kompenserer for den lave lydfrekvens på grund af afstanden imellem højttalerne
og væggen [Over 30 cm.] / [Indtil 30 cm.]
● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er større end 30 cm,
anbefales [Over 30 cm.].
● Hvis afstanden mellem bagsiden af fjernsynet og væggen er mindre end 30 cm,
anbefales [Indtil 30 cm.].
MPX
Vælger multipleks lydtilstand (hvis den er tilgængelig)
[Stereo]: Brug denne normalt.
[Mono]: Når stereosignalet ikke kan modtages.
[M1] / [M2]: Til rådighed mens et monosignal sendes.
● Til Analog-tilstand
Lydindstilling
Vælger initialiseringsindstillingen for lydspor
[Automatisk] / [Multikanal] / [Stereo] / [MPEG]
● De indstillinger, der kan vælges, varierer afhængigt af valgt land.
[Automatisk]: Vælger automatisk lydsporene, hvis programmet har flere end to
spor. Prioritet gives i den følgende rækkefølge - Dolby Digital Plus,
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.
[Multikanal]: Prioritet gives til multikanallydsporet.
[Stereo]: Prioritet gives til stereolydsporet (2-kanals).
[MPEG]: Prioritet gives til MPEG.
● Dolby Digital Plus og Dolby Digital er metoder til kodning af digitale signaler,
som er udviklet af Dolby Laboratories. Bortset fra stereo (2-kanals) lyd, kan
disse signaler være multikanallyd.
● HE-AAC er en perceptuel kodningsmetode til komprimering af digital lyd for
effektiv lagring og transmission.
● MPEG er en lydkomprimeringsmetode, som trykker lyd sammen til en mindre
størrelse uden noget betydeligt tab af lydkvaliteten.
● Dolby Digital Plus og HE-AAC er teknologier til HD (høj opløsningsevne)
programmer.
● Til DVB-tilstand
Sådan anvendes menu-funktionerne
Balance
Lyd
Equalizer
Justerer frekvensniveauet, så det passer til din foretrukne lydkvalitet
● Denne funktion er tilgængelig, når [Lydindstilling] er indstillet til [Bruger].
● Vælg frekvensen, og brug markørknappen til at ændre frekvensniveauet.
● Hvis du ønsker at forbedre baslyden, kan du hæve niveauet af den nedre
frekvens. Hvis du ønsker at forbedre diskantlyden, kan du hæve niveauet af den
øvre frekvens.
● For at nulstille niveauerne af hver frekvens til standardindstillingerne, skal du
vælge [Gendan standard] ved hjælp af markørknappen og derefter trykke på
OK-knappen.
41
Menu
Post
Lydtype
Fortæller-indstillinger for brugere med nedsat syn (kun tilgængeligt i visse lande)
[Standard] / [Svagtseende]
● Indstil til [Svagtseende] for at aktivere fortællerlydsporet på programvisningen,
når det er tilgængeligt.
● Til DVB-tilstand
SPDIF-valg
SPDIF: Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra terminalerne
DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion) [Automatisk] / [PCM]
[Automatisk]: Dolby Digital Plus, Dolby Digital og HE-AAC multikanal sendes ud
som Dolby Digital Bitstream. MPEG sendes ud som PCM.
[PCM]: Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
● Til DVB-tilstand eller videoindhold på Medie-afspiller / Netværksservice
(s. 79, 91)
● ARC (lydreturkanal): En funktion af digital lyd output, der bruger HDMI-kabel
HDMI1 / 2 / 3 / 4 indgang
Vælger passende indgangssignal [Digital] / [Analog] (s. 108)
[Digital]: Når lyden overføres via HDMI-kabelforbindelsen
[Analog]: Når lyden ikke overføres via HDMI-DVI-adapter kabelforbindelsen
● Til HDMI-indgang
SPDIF forsinkelse
Justerer tidsforsinkelsen for lyd-output fra DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2terminalerne (ARC-funktion), hvis lyden ikke er synkroniseret med billedet
● Til DVB-tilstand
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at nulstille den nuværende Lydtilstand, [Balance],
[Hovedtlf. Styrke] og [Surround] til standardindstillingerne
Test af forbindelse,
Netværksforbindelse,
Trådløse
netværksindst.,
IP/DNS indstillinger
Indstiller netværksindstillingen til brug i dit netværksmiljø (s. 85, 86)
Netværkslinkindst.
Indstiller til kontrol af fjernsynet med de anordninger, der er tilsluttet netværket
(s. 84)
Softwareopdatering
Tjekker efter tilgængelige software-opdateringer på Panasonics hjemmeside
Ny software-meddelelse
Vælger om der skal vises en meddelelse, når der er fundet nyt software via
netværket [Fra] / [Til]
Netværksstatus
Viser netværksstatus (MAC-adresse, aktuelle netværksindstillinger, osv.)
Timer-programmering
Indstiller en timer, der optager eller påminder om kommende programmer (s. 56)
● Til DVB-tilstand
Sluk timer
Indstiller tidsperioden, indtil fjernsynet automatisk går i Standby-tilstand
[Fra] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minutter) (s. 22)
Automatisk standby
Indstiller tidsperioden, som fjernsynet vil forblive tændt uden udførte handlinger
[Fra] / [2] / [4] (timer)
● Det påvirker ikke denne funktion, hvis Timer-programmering startes automatisk.
● Automatisk skift af indgang med det tilsluttede udstyr påvirker denne funktion,
og nedtællingen af tid vil blive nulstillet.
● Meddelelsen vil vises 3 minutter inden Standby-tilstanden begynder.
Lyd
Sådan anvendes menu-funktionerne
Netværk
Timer
42
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Øko-navigation
Indstiller automatisk fjernsynet til den mest energibesparende tilstand
● Hvis du trykker på OK-knappen, indstilles følgende poster som nedenfor:
[Eco-format], [VIERA Link], [Link strøm af], [Standby strømbesparelse],
[Til]
[Dvale-tilstand]
[Intelligent auto-standby] [Til (uden påmindelse)]
[Automatisk standby] [2 timer]
Opsætning af
optagelse
Indstiller optagelsesfunktionen for USB HDD (s. 66)
Bluetooth opsætning
Indstillinger for specifikke enheder, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
(s. 109)
Indstilles til anvendelse af VIERA Link-funktioner [Fra] / [Til] (s. 95)
HDMI indholdstype
Justerer automatisk billedindstillingerne efter det modtagne HDMI-indhold via
HDMI-kablet [Fra] / [Automatisk]
● Denne funktion er tilgængelig, hvis det tilsluttede udstyr understøtter HDMIindholdstype.
● Indholdstypeinformationen bliver vist i adskillige sekunder, når denne funktion
virker.
AV1 udgang
Vælger det signal, der skal sendes fra fjernsynet til Q-Link
[TV] / [AV2] / [Monitor]
[Monitor]: Billede vist på skærmen
● Komponent- og HDMI-signaler kan ikke udsendes.
Link strøm til
Indstiller til anvendelse af Link strøm til-funktionen [Fra] / [Til] (s. 94, 95)
Link strøm af
Indstiller til anvendelse af Link strøm fra-funktionen [Fra] / [Til] (s. 94, 95)
Standby
strømbesparelse
Kontrollerer det tilsluttede udstyr for at reducere effektforbrug i standby
[Fra] / [Til] (s. 96)
● Denne funktion er tilgængelig, når [VIERA Link] er indstillet til [Til] og [Link strøm
af] er indstillet til [Til].
Intelligent autostandby
Får ikke-set eller ikke-anvendt tilsluttet udstyr til at gå på standby for at reducere
effektforbruget [Fra] / [Til (med påmindelse)] / [Til (uden påmindelse)] (s. 96)
● Denne funktion er tilgængelig, når [VIERA Link] er indstillet til [Til].
Download
Downloader indstillinger for kanal, sprog og land / region til Q-Link eller
VIERA Link-kompatibelt udstyr tilsluttet fjernsynet
● DVB-S- og DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
Børnelås
Sådan anvendes menu-funktionerne
Link indstillinger
Indstilling
VIERA Link
Bruger adgangskontrol til kanaler eller indgangssignal for at forhindre uønsket
adgang (s. 59)
Indstillingsmenu∗
Rediger favoritter
Opretter en liste med foretrukne kanaler (s. 52)
● Gælder ikke i Analog-tilstand
Kanalliste
Springer uønskede kanaler over eller redigerer kanaler (s. 53)
Autosøgning
Søger automatisk efter modtagelige kanaler (s. 48 - 51)
43
Menu
Post
Indstillingsmenu∗
Indstilling
Sådan anvendes menu-funktionerne
Sprog
44
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Manuel søgning
Søger efter kanaler manuelt (s. 54)
Opdatering af
kanalliste
Opdaterer listen over kanaler i henhold til dine indstillinger (s. 55)
● Til DVB-tilstand
Foretrukken TVudbyder
Vælger dit foretrukne netværk for hver sendestation (kun tilgængeligt i visse
lande)
● Til DVB-C eller DVB-T tilstand
Ny
kanalmeddelelse
Vælger om der skal vises en meddelelse, når der er fundet en ny kanal
[Fra] / [Til] (s. 55)
● Til DVB-tilstand
Alternativ tjeneste
Indstil til [Til] for at gøre det muligt for en meddelelse at skifte til den tilgængelige
service (kun tilgængelig i visse lande) [Fra] / [Til]
● Til DVB-C-tilstand
Signaltilstand
Kontrollerer signaltilstanden (s. 55)
● Gælder ikke i Analog-tilstand
Antenne-system
Indstiller antennesystemet til at bruge flere LNB’er til modtagelse af adskillige
satellitter [1 LNB] / [MiniDiSEqC] / [DiSEqC 1.0] / [Enkelt kabel] (s. 48)
● Dette fjernsyn understøtter DiSEqC Version 1.0.
● Til DVB-S-tilstand
LNB konfiguration
Vælger satellitten for hver LNB (s. 48)
● Til DVB-S-tilstand
Niveaudæmper
Reducerer automatisk DVB-C-signalet for at undgå forstyrrelser [Fra] / [Til]
● Hvis DVB-C-signalet er for kraftigt, kan der forekomme forstyrrelser. Angiv i så
fald [Til] for at reducere signalet automatisk.
Tilføj TV-signal
Tilføjer fjernsynstilstanden
● Denne funktion er tilgængelig, hvis du springer eventuelle tilstande over for at
indstille [Autosøgning] for første gang med fjernsynet.
● Ved brug henvises der til “Automatisk opsætning” handlingerne til første brug af
fjernsynet (s. 15).
Skærmmenusprog
Skifter sprog på display vist på skærmen
Lydsprog 1 / 2
Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB multilyd (afhængigt af
stationen)
Undertekst(sprog)
1/2
Vælger det første og andet foretrukne sprog for DVB-undertekster (afhængigt af
stationen)
● Visning af undertekster
(s. 21)
Tekst-tv(sprog)
Vælger det ønskede sprog til DVB-tekst-tv service (afhængigt af sendestationen)
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Vælger den foretrukne underteksttype [Standard] / [Nedsat hørelse]
● [Nedsat hørelse] yder hjælp i forståelsen og underholdningen med DVBundertekster (afhængigt af sendeudbyderen).
● [Undertekst(sprog) 1 / 2] i [Sprog] prioriteres.
Tekst-TV
Visningstilstand for tekst-tv [TOP (FLOF)] / [Liste] (s. 27)
Tekst-tv bogstaver
Vælger tekst-tv bogstaver [Vest] / [Oest1] / [Oest2]
[Vest]: Engelsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, spansk, svensk, tyrkisk, osv.
[Oest1]: Tjekkisk, engelsk, estisk, lettisk, rumænsk, russisk, ukrainsk, osv.
[Oest2]: Tjekkisk, ungarsk, lettisk, polsk, rumænsk, osv.
Standard Guide
Vælger standardtypen af TV Guide, når der trykkes på GUIDE-knappen (kun
tilgængelig i visse lande) [Kanalliste] / [TV Guide]
[TV Guide]:
Elektronisk programguide (EPG) er tilgængelig.
● Brug af EPG (s. 24)
[Kanalliste]:
Listen med kanaler vil vises i stedet for EPG.
Angiv etiketter
Åbner listen med indgangsnavne for at navngive hver indgangstilstand eller
indstille til at springe de ikke-tilsluttede over, og derved gøre identifikation og
udvælgelse nemmere i [TV valg] (s. 20), [Inputvalg] (s. 29) eller banner
● For at navngive hver indgangstilstand frit, vælg [Skriv ind] og indstil tegn
(maksimum 10 tegn).
● For at springe indgangstilstand over, vælg [Overspring].
Timeout for
indikation
Indstiller hvor lang tid informationsbanneret vises på skærmen
[ingen visning] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekunder)
VIERA Connect
banner
Indstiller visningen af VIERA Connect-introduktionsbanner [Fra] / [Til] (s. 19, 20)
Visning af spiltid
Indstil til [Til] for at vise en konstant optegnelse over tid brugt i Spil-tilstand øverst
til højre på skærmen med 30 minutters mellemrum [Fra] / [Til]
● Denne funktion er tilgængelig, når [Billedindstilling] er indstillet til [Spil].
(s. 38)
Datatjeneste
applikation
Indstiller til at bruge Hbb-fjernsynsprogrammet (afhængigt af det valgte land og
programudbyder) [Fra] / [Autostart Fra] / [Autostart Til] (s. 60)
● Til DVB-tilstand
Radioindstilling
Indstiller timeren til automatisk slukning af skærm, når en radiokanal er valgt
[Fra] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekunder)
● Lyden er aktiv, selvom der slukkes for skærmen. Denne funktion er effektiv i
reduktion af strømforbruget, når der lyttes til en radiokanal.
● Tryk på en vilkårlig knap med undtagelse af knapperne Standby, Lydstyrke op /
ned og MUTE for at tænde for skærmen.
● Gælder ikke i Analog-tilstand
Kanal
overgangseffekt
Aktiverer transitionseffekten ved kanalskift [Fra] / [Til]
Sådan anvendes menu-funktionerne
Billedindstillinger
Indstilling
Undertekst(indstilling)
45
Menu
Post
Fælles grænseflade
Indstiller til visning af krypterede kanaler, osv. (s. 61)
DivX® VOD
Viser DivX VOD-registreringskode (s. 106)
Avanceret(isfccc)
Aktiverer de avancerede billedindstillinger [Fra] / [Til]
● Indstil til [Til] for at få vist de avancerede poster i menuen Billede - [Avancerede
indstillinger], [Lås indstillinger] og [Kopier justering]. [Kopier justering] vil blive
vist, når [Billedindstilling] er indstillet til [Professionel1] eller [Professionel2].
(s. 64)
● [isfccc] er billedindstillingen for den autoriserede professionelle forhandler.
Kontakt din lokale forhandler for detaljerede oplysninger.
Andre indstillinger
Tastatur-layout
Vælger det sprog, som dit USB- eller Bluetooth-tastatur understøtter
● For oplysninger om brug af tastaturet
(s. 110)
Fabriksindstilling
Nulstiller alle indstillinger til den originale tilstand (s. 62)
Systemopdatering
Downloader ny software til fjernsynet (s. 63)
Softwarelicens
Viser information om softwarelicens
System information
Viser dette fjernsyns systeminformation
Enhedsinformation
Viser fjernsynets enhedsinformation
GUIDE Plus+ indstillinger
System
Indstilling
Sådan anvendes menu-funktionerne
46
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Opdater
Udfører opdatering af GUIDE Plus+ programmet og reklameinformation for
GUIDE Plus+ systemet (kun tilgængelig i nogle lande) (s. 25)
Postnummer
Indstiller dit postnummer for at vise reklamer i GUIDE Plus+ systemet (kun
tilgængelig i nogle lande) (s. 25)
System
information
Viser systeminformationerne for GUIDE Plus+ systemet (kun tilgængelig i nogle
lande)
Præference ved
tænd
Vælger automatisk indgangen, når fjernsynet er tændt [TV] / [AV]
● Indstilles til [TV] for at få vist billedet fra fjernsynets tuner. Indstiller til [AV] for
at se indgang fra eksternt udstyr tilsluttet til AV1 eller HDMI1-terminalen, f.eks.
indstillet top-boks.
● Det eksterne udstyr skal være tændt og sende et kontrolsignal, for at kunne
tænde automatisk.
USB-opladning i
standby
Gør det muligt at tilføre strøm fra USB-porten i Standby [Fra] / [Til]
● Tillader opladning af de genopladelige 3D-briller (valgfri)
● Denne funktion er tilgængelig i Standby.
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Andre indstillinger
Indstilling
Dvale-tilstand
Reducerer billedets lysstyrke for at reducere effektforbruget [Fra] / [Til]
Tidszone
Indstiller tidsdata
● Tidsdata vil blive korrigeret, baseret på GMT (Greenwich Mean Time =
Greenwich-tid)
Skift kanalliste
Eksporterer / Importerer indstillinger for DVB-S-kanallisten ved hjælp af SD-kortet
for at dele de samme indstillinger med VIERA, som har den samme funktion
∗Indstillingerne i [Indstillingsmenu] kan kun anvendes for den valgte fjernsynsindstilling. Menu-navnet afhænger af
fjernsynsindstillingen. ([DVB-S indstillingsmenu] / [DVB-C indstillingsmenu] / [DVB-T indstillingsmenu] / [Analog
indstillingsmenu])
● Der vil blive vist en anden menu, hvis [Avanceret(isfccc)] i Indstilling står på [Til] eller i indstillingen Medieafspiller /
netværksservicebetjening. (s. 64, 71 - 80, 88 - 91)
● Kun disponible poster kan vælges.
Sådan anvendes menu-funktionerne
47
Genindstilling fra menuen Indstilling
Genindstiller automatisk alle de modtagne kanaler i området.
● Denne funktion er til rådighed, hvis der allerede er udført kanalindstilling.
● Kun den valgte tilstand genindstilles. Alle de tidligere kanalindstillinger slettes.
● Hvis en børnelåst PIN-kode (s. 59) er indstillet, skal den indtastes.
● Hvis indstillingen ikke er helt færdig [Manuel søgning] (s. 54)
DVB-S kanaler
1
Vælg DVB-S
2
Vis menuen og vælg [Indstilling]
(s. 20)
vælg
Indstilling
3
Vælg [DVB-S indstillingsmenu]
vælg
DVB-S indstillingsmenu
4
For adgang
adgang
Indstil [Antenne-system] og [LNB konfiguration]
DVB-S indstillingsmenu
Genindstilling fra menuen Indstilling
Antenne-system
LNB konfiguration
DiSEqC 1.0
For adgang
1 Vælg [Antenne-system], og indstil
De kan modtage adskillige satellitter, hvis du har DiSEqC-kontrolantennesystem.
DVB-S indstillingsmenu
Antenne-system
DiSEqC 1.0
vælg
adgang / gem
● Dette fjernsyn understøtter DiSEqC Version 1.0.
[1 LNB]: Kompatibel med enkelt LNB.
[MiniDiSEqC]: Der kan styres op til 2 LNB’er.
[DiSEqC 1.0]: Der kan styres op til 4 LNB’er.
[Enkelt kabel]: Under brug af Enkeltkabel-routeren er op til 8 brugerbånd tilgængelige.
2 Vælg [LNB konfiguration]
DVB-S indstillingsmenu
LNB konfiguration
48
adgang
For adgang
vælg
adgang
4
3 Indstil [LNB] og [Satellit]
Indstil først [LNB], og indstil derefter [Satellit] for den valgte LNB.
LNB konfiguration
Signalkvalitet
Signalstyrke
0
0
LNB
LNB Low Band frekvens
LNB High Band frekvens
Satellit
Test-transponder frekvens
10
10
[LNB]:
● Hvis du indstiller til [1 LNB], er [LNB] ikke
valgbar.
● Hvis du indstiller til [MiniDiSEqC] eller
[Enkelt kabel], vælg fra LNB AA og AB.
● Hvis du indstiller til [DiSEqC 1.0], vælg fra
LNB AA, AB, BA og BB.
vælg
indstil
AA
9750 MHz
10600 MHz
Astra 19.2° E
10744 MHz
[Satellit]:
● Vælg [Ingen satellit], hvis du ikke kender den tilsluttede satellit (der søges efter en tilgængelig satellit i
Autosøgning).
● Vælg [Brugervalgt] for at indstille [Test-transponder frekvens] manuelt.
● Hvis du indstiller til [Enkelt kabel], kræves der yderligere indstillinger. Indstil [Brugerbånd], [Brugerbånd
frekvens] og [PIN kode] (alt efter hvilken Enkeltkabel-router du anvender).
Læs vejledningen til Enkeltkabel-routeren for detaljerede oplysninger.
4 Gem
■ Valgbare satellitter og paraboljustering til at indstille DVB-S-kanaler:
Intelsat ved 85,2 ° øst
• Astra ved 23,5 ° øst
• Amos ved 4 ° vest
ABS 1 ved 75 ° øst
• Eutelsat ved 21,5 ° øst
• Atl. Bird ved 5 ° vest
Express ved 53 ° øst
• Astra ved 19,2 ° øst
• Atl. Bird ved 7 ° vest
Intelsat ved 45 ° øst
• Eutelsat ved 16 ° øst
• Atl. Bird ved 8 ° vest
Turksat ved 42 ° øst
• Hot Bird ved 13 ° øst
• Atl. Bird ved 12,5 ° vest
Express ved 40 ° øst
• Eutelsat ved 10 ° øst
• Telstar ved 15 ° vest
Hellas ved 39 ° øst
• Eurobird ved 9 ° øst
• NSS ved 22 ° vest
Eutelsat ved 36 ° øst
• Eutelsat ved 7 ° øst
• Intelsat ved 24,5 ° vest
Eurobird ved 33 ° øst
• Astra ved 4,8 ° øst
• Hispasat ved 30 ° vest
Astra ved 28,2 ° øst
• Thor ved 0,8 ° vest / Intelsat ved 1 ° vest
Arabsat ved 26 ° øst
Eurobird ved 25,5 ° øst
● For at sikre at din parabolantenne er korrekt installeret, bedes du kontakte din lokale forhandler.
● Kontakt også venligst virksomhederne for de modtagne satellitudsendelser for detaljerede oplysninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vælg [Autosøgning]
DVB-S indstillingsmenu
Autosøgning
6
adgang
Indstil satellitten, kanaltilstand og scantilstand
DVB-S auto-opsætning indstillinger
Satellit
Kanalvalg
Søgning
7
For adgang
vælg
Astra 19.2° E
Gratis kanaler
Hurtig
Start søg
vælg
adgang / gem
[Fuld]: Scanner hele frekvensområdet.
[Hurtig]: Scanner den egnede frekvens for
den valgte satellit.
● Vælg efter indstillingerne [Start søg].
Genindstilling fra menuen Indstilling
5
Begynd Autoindstilling (indstillinger udføres automatisk)
DVB-S autosøgning
Alle DVB-S kanaldata bliver slettet
DVB-S autosøgning
Satellit
Status
Dette tager cirka 20 minutter.
Nr.
Kanalnavn
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Gratis TV: 3
Astra 19.2° E
0%
100%
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Betal TV: 0
Kvalitet
100
100
100
Radio: 0
Søger
Når operationen er fuldført, vil kanalen ved den laveste position blive vist.
49
DVB-C, DVB-T, Analoge kanaler
1
Vælg DVB-C, DVB-T eller Analog
2
Vis menuen og vælg [Indstilling]
(s. 20)
vælg
Indstilling
3
adgang
Vælg [DVB-C indstillingsmenu], [DVB-T indstillingsmenu] eller
[Analog indstillingsmenu]
vælg
DVB-C indstillingsmenu
DVB-T indstillingsmenu
Analog indstillingsmenu
4
adgang
Vælg [Autosøgning]
vælg
Autosøgning
5
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
adgang
Vælg indstillingerne for Autoindstilling (DVB-C)
DVB-C auto-opsætning indstillinger
Genindstilling fra menuen Indstilling
Kanalvalg
Søgning
Frekvens
Symbol-rate
Netværk ID
Gratis kanaler
Hurtig
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Start søg
vælg
adgang / gem
● Vælg efter indstillingerne [Start søg].
● [Søgning]
[Fuld]: Scanner hele frekvensområdet.
[Hurtig]: Scanner den egnede frekvens i dit land.
● Indstil normalt [Frekvens], [Symbol-rate] og [Netværk ID] til [Automatisk].
Hvis [Automatisk] ikke vises, eller hvis det er nødvendigt, indtast værdien specificeret af din kabeludbyder med
taltaster.
6
Begynd Autoindstilling (indstillinger udføres automatisk)
DVB-C:
DVB-C autosøgning
Alle DVB-C kanaldata bliver slettet
DVB-C autosøgning
Status
Gratis TV: 3
50
0%
Dette tager cirka 3 minutter.
Nr.
Kanalnavn
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Betal TV: 0
Søger
100%
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Radio: 0
Kvalitet
100
100
100
6
DVB-T:
DVB-T autosøgning
DVB-T autosøgning
CH 5
Status
Alle DVB-T kanaldata bliver slettet
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
Kanalnavn
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Gratis TV: 4
69
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Kvalitet
100
100
100
100
Radio: 0
Betal TV: 0
Søger
Analog:
Autosøgning - analog
Autosøgning - analog
Søg
Dette tager cirka 3 minutter.
Kanal
CH 29
CH 33 BBC1
Alle analoge tuningdata bliver slettet
CH 2
78 CC 1
41
Kanalnavn
Analog: 2
Søger
● Kanal-, sprog- og land / regionsindstillingerne downloades til Q-Link eller VIERA Link-kompatibelt udstyr, som
er sluttet til fjernsynet.
Når operationen er fuldført, vil kanalen ved den laveste position blive vist.
Til Autoindstilling anvendes knapperne på fjernsynet
Til Autoindstilling anvendes knapperne på fjernsynet (s. 11)
1 Tryk på F-knappen gentagne gange indtil
2 Åbn [Autosøgning]
3 Indstil søgnings- og scan-tilstand
4 Start [Autosøgning]
[Autosøgning] vises
(DVB-S, DVB-C)
(vælg posten)
(indstil)
(gem)
● Tilbage til fjernsynet
Genindstilling fra menuen Indstilling
● Kontrolpanel OSD
vises, når der trykkes på
kontrolpanelknappen.
51
Indstilling på og redigering af kanaler
Du kan genindstille kanaler eller lave en liste med dine favoritkanaler, springe uønskede kanaler over osv.
1
Vælg tilstanden
2
Vis menuen og vælg [Indstilling]
(s. 20)
vælg
Indstilling
3
adgang
Vælg [DVB-S indstillingsmenu], [DVB-C indstillingsmenu],
[DVB-T indstillingsmenu] eller [Analog indstillingsmenu]
vælg
DVB-S indstillingsmenu
DVB-C indstillingsmenu
DVB-T indstillingsmenu
Analog indstillingsmenu
4
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
adgang
● Den viste post afhænger af den valgte tilstand.
Vælg én af de følgende funktioner
vælg
DVB-C indstillingsmenu
Indstilling på og redigering af kanaler
Rediger favoritter
Kanalliste
Autosøgning
Manuel søgning
Opdatering af kanalliste
Ny kanalmeddelelse
Signaltilstand
Niveaudæmper
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
For adgang
Til
For adgang
Fra
adgang
● Funktionen varierer afhængigt af det land, du vælger (s. 15).
● [Autosøgning]
“Genindstilling fra menuen Indstilling” (s. 48 - 51)
Liste med DVB-favoritkanaler [Rediger favoritter]
Lav en liste med dine favoritkanaler fra forskellige sendestationer (op til 4: [Favoritter]1 til 4).
DVB-favoritlisterne er til rådighed fra “Kategori” i informationsbanneret (s. 21) og TV-Guiden (s. 24).
1 Vælg en kanal til listen (
Eksempel: DVB-C
DVB-C favorit redigering
1
7
14
70
72
105
719
720
Alle DVB-C kanaler
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
: Krypteret kanal)
Sortering 123…
● Sortering af kanalnavne i alfabetisk rækkefølge
Favoritter 1
(Rød)
● Visning af andre favoritter
(Grøn)
● Ændring af kategorien
(Blå)
2 Føj den til listen med favoritter
Eksempel: DVB-C
DVB-C favorit redigering
1
7
14
70
72
105
719
720
52
Alle DVB-C kanaler
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
Sortering 123…
Favoritter 1
Wale
es
1 BBC One Wales
● For tilføjelse af kontinuerlig blok af kanaler på listen
med det samme
lav blokken
(Gul)
tilføj
● Sådan føjes alle kanaler til listen
(Gul)
(Grøn)
■ Redigering af Favoritliste
Mens markøren befinder sig i det favoritfelt, der skal redigeres
● Flytning af kanalen
Vælg den nye position
Gem
(Grøn)
● Sletning af kanalen
(Grøn)
eller
● Sletning af alle kanaler
(Gul)
● Navngivning af favoritterne
Indstil tegn (højst 10 tegn)
Gem
vælg
Skriv ind
(Rød)
Navn
indstil
● Anvendelse af taltaster
(s. 110)
3 Gem
Spring uønskede kanaler over, rediger kanaler [Kanalliste]
Du kan skjule (spring over) uønskede kanaler.
De skjulte kanaler kan kun vises i denne funktion.
Vælg en kanal og vis / skjul
Eksempel: DVB-C
Alle DVB-C kanaler
70
72
105
719
720
1
7
● Visning af alle kanaler
vælg
Sortering 123…
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
(Gul)
[Vis] / [Skjul]
: [Vis]
: [Skjul] (spring over)
● Ændring af kategorien (DVB)
(Rød)
(Blå)
■ Redigering af kanaler
● For at bytte / flytte kanalpositionen (hvis tilgængelig)
Vælg den nye position
Gem
(Grøn)
eller
Eksempel: Analog
(Grøn)
1
ITV
23:35
Alle analoge kanaler
CH23 SC1
Kanalnavn
Kanalposition
● Genindstilling af hver kanal ([Manuel søgning] (s. 54)) (Analog)
(Rød)
● For at give kanalen et nyt navn (Analog)
Indstil tegn (højst 5 tegn)
(Blå)
Ændre kanalnavn
Indstilling på og redigering af kanaler
● Sortering af kanalnavne i alfabetisk rækkefølge (DVB)
Gem
vælg
Navn
● Anvendelse af taltaster
(s. 110)
indstil
Bemærk
● Hvis en videobåndoptager er tilsluttet udelukkende med RF-kablet i Analog tilstand, skal du redigere [VCR].
53
Indstil DVB-kanalen manuelt [Manuel søgning]
Anvend normalt [Autosøgning] eller [Opdatering af kanalliste] for at genindstille DVB-kanaler.
Hvis indstillingen ikke er blevet helt udført, eller hvis du ønsker at justere retningen af parabolen eller satellitten, bør du
bruge denne funktion.
● Alle fundne kanaler vil blive føjet til kanallisten.
DVB-S:
1 Indstil satellitten
vælg
indstil
DVB-S manuel søgning
Signalkvalitet
Signalstyrke
100%
100%
Satellit
Transponderfrekvens
Symbol-rate
Polarisering
Modulation
Service ID
Astra 19.2° E
10847 MHz
Automatisk
Vandret
Automatisk
Automatisk
Start søg
● Henvend dig venligst til virksomhederne for de modtagne
satellitudsendelser for indstillingen.
2 Indstil [Transponderfrekvens], [Symbol-rate],
[Polarisering], [Modulation] og [Service ID]
3 Vælg [Start søg]
vælg
ændr
vælg
adgang
DVB-C:
1 Indtast frekvensen
2 Vælg [Start søg]
DVB-C manuel søgning
Frekvens
Symbol-rate
Service ID
Signalkvalitet
Signalstyrke
Nr.
vælg
474,00 MHz
Automatisk
Automatisk
Start søg
Kanalnavn
adgang
100%
100%
Ny
Type
● Indstil normalt [Symbol-rate] og [Service ID] til [Automatisk].
DVB-T:
1 Justér frekvensen for hver kanal
2 Søgning
Indstilling på og redigering af kanaler
DVB-T manuel søgning
Frekvens
Signalkvalitet
Signalstyrke
Nr.
[CH21]
Kanalnavn
vælg kanal
juster frekvens
474,00 MHz
Type
100%
100%
Ny
● Indstil hvor niveauet af [Signalkvalitet] bliver højest.
Indstil Analog-kanal manuelt [Manuel søgning]
[Finindstilling]:
Anvendes til at udføre mindre justeringer af indstillingen af et individuelt program (påvirket af vejrforholdene etc.).
[Manuel søgning]:
Indstil Analog-kanal manuelt efter Autosøgning.
● Indstil [Lydsystem] og [Farvesystem], og udfør derefter denne funktion. Indstil normalt [Farvesystem] til [Automatisk].
● Hvis en videobåndoptager er tilsluttet udelukkende med RF-kablet, skal du vælge kanalposition [0].
Analog manuel søgning
1 BBC1
Finindstilling
Manuel søgning
Lydsystem
Farvesystem
CH33
2
78
1
SC1
Automatisk
Gem
41
SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L’
1 Vælg kanalpositionen
2 Vælg kanalen
3 Søgning
4 Vælg [Gem]
vælg
gem
54
Opdatér DVB-kanal automatisk [Opdatering af kanalliste]
Du kan tilføje nye kanaler, slette fjernede kanaler, opdatere kanalnavn og position automatisk til kanallisten.
● Kanallisten opdateres, mens dine indstillinger bevares i [Rediger favoritter],
Opdatering af DVB-T kanalliste
Status
CH 5
69
[Kanalliste], [Børnelås], osv.
Dette tager cirka 3 minutter.
● Afhængigt af signalforholdene fungerer opdateringen muligvis ikke korrekt.
Kanalnavn
Type
Kvalitet
Kanal
● For at opdatere DVB-S-kanaler, indstil [Satellit], [Kanalvalg] og [Søgning] inden du opdaterer.
DVB-S Opdatering af kanallisteindstillinger
Satellit
Kanalvalg
Søgning
Astra 19.2° E
Gratis kanaler
Hurtig
Start søg
vælg
adgang / gem
● Vælg efter indstillingerne [Start søg].
Vis en notifikationsmeddelelse [Ny kanalmeddelelse] (DVB)
Vælger om en notifikationsmeddelelse skal gives, når en DVB-kanal er fundet.
● Ved valg af OK udføres [Opdatering af kanalliste].
Nye kanaler fundet!
Tryk på OK for at opdatere kanalliste.
Tryk på EXIT for at ignorere.
Kontroller DVB-signal [Signaltilstand]
Vælger en kanal og kontrollerer DVB-signaltilstanden.
En god signalstyrke er ikke nogen indikation af, at signalet er velegnet til DVBmodtagelse.
Anvend signalkvalitetsindikatoren som forklaret:
● Grøn bjælke: God
● Gul bjælke: Ringe
● Rød bjælke: Dårlig (kontrollér jordstationsantennen, kablet eller parabolen)
● Ændring af kanalen
Eksempel:
Kanalnavn
Signalkvalitet
Signalstyrke
Bit-fejlrate
Navn på TV-udbyder
Parameter
70 CBBC Channel
90
9 %
8 %
80
0.00E+00
Wenvoe
802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s
Disse bjælker viser den maksimale signalværdi for den valgte
kanal.
Indstilling på og redigering af kanaler
DVB-C signaltilstand
55
Timer-programmering
Timer-programmering fra menu
Menuen Timer-programmering giver dig mulighed for at vælge programmer, for hvilke du ønsker påmindelser til at se
dem eller optage dem til den eksterne optager eller USB HDD. Fjernsynet vil på det korrekte tidspunkt stille ind på den
korrekte kanal, selvom fjernsynet er i Standby.
TV Guide kan også anvendes til at indstille begivenheden til timer-programmer (s. 26).
● Denne funktion er ikke tilgængelig i analog tilstand.
● Timer-programmering kan gemme op til 15 begivenheder.
● Timer-programmering kan kun fungere korrekt, hvis fjernsynet modtager de korrekte tidsdata via signalet fra TVstationen eller serviceudbyderen.
● For at optage ved hjælp af Timer-programmering, skal fjernsynet været enten tændt eller på Standby. For at få
påmindelser, skal fjernsynet være tændt.
● Der kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelse med Timer-programmering er i gang.
● Optagelse af et krypteret (kopi-beskyttet) program er måske ikke muligt.
● Sørg for at angive de korrekte indstillinger på optageren, der er sluttet til fjernsynet, når der optages programmer på
den eksterne optager. Hvis en optager tilsluttet til fjernsynet er kompatibel med Q-Link, VIERA Link eller lignende
teknologier (s. 94, 95) og [Link indstillinger] (s. 43) og er tilsluttet korrekt, vil der ikke kræves nogen indstilling af
optageren. Læs også optagerens vejledning.
● Hvis optageren ikke er kompatibel med Q-Link, VIERA Link eller lignende, skal du foretage timer-programmering af
optageren. Læs vejledningen til optageren for klargøring af en optager.
● For mere information om USB HDD optagelse
(s. 66, 107)
● Optagelse til eksternt udstyr via SCART er altid i standard opløsningsevne (sammensat video), selv hvis det
oprindelige program er i høj opløsningsevne.
● 2 minutter inden starttidspunktet vises der en påmindelse, hvis du ser fjernsyn.
• For at fjerne meddelelsen og begynde
• For at annullere programmeringen
programmeringen
Timer-programmering
1
Vælg DVB-S, DVB-C eller DVB-T
2
Vis menuen og vælg [Timer]
(s. 20)
vælg
Timer
3
Vælg [Timer-programmering]
vælg
Timer-programmering
Sluk timer
Automatisk standby
56
adgang
For adgang
Fra
Fra
adgang
Indstil begivenhedsdetaljer for timer-programmering
1 Begynd at foretage indstillingerne
2 Vælg funktionen ([Ekstern opt.], [USB HDD opt.] eller [påmindelse])
[Ekstern opt.] / [USB HDD opt.]:
Optager programmet til den eksterne optager eller USB HDD.
Når starttiden kommer, vil der automatisk blive skiftet til kanalen, og der vil blive sendt video- og lydsignaler.
2 minutter inden starttidspunktet vises der en påmindelse, hvis du ser fjernsyn.
For [USB HDD opt.] kan du vælge en optagetilstand:
[DR]: Direkte optagelse (normal tilstand)
[LT1]: Langtidsoptagelse
[LT2]: Ekstra langtidsoptagelse
“Optagetid for USB HDD’en” (s. 107)
[påmindelse]:
Påminder dig om at se programmet.
Når du ser fjernsyn, vises der en påmindelse 2 minutter før starttidspunktet.
Tryk på OK-knappen for at skifte til den programmerede kanal.
3 Indstil kanal, dato og tid (gentag trinnene nedenfor)
Indstil punkterne i rækkefølgen 1 til 4.
● 1, 3 og 4 kan også indtastes med taltasterne.
vælg posten
indstil
: Overlappende begivenheder under timer-programmering
Timer-programmering
Funktion
Ons 26.10.2011 10:46
Dato
7 BBC7
<TIMER>
Ons 26.10.2011
17:00
18:30
(90 min.)
Ekstern opt. D
1 BBC1
<TIMER>
STTL Ons 26.10.2011
18:00
20:00
(120 min.)
3 ITV1
<TIMER>
Tors 27.10.2011
21:30
22:30
(60 min.)
Ekstern opt. C
---
Start
---
--:--
--:--
1
2
3
Slut
(Gul)
(Tryk igen for at fjerne undertekster)
--:--
4
Varighed (automatisk visning)
[S]: DVB-S
[C]: DVB-C
[D]: DVB-T
● Du kan ikke ændre tilstanden i menuen.
1 Kanalnummer
2 Dato
Timer-programmering
Nr. Kanalnavn
påmindelse D
Optag med undertekster (hvis tilgængelige)
● For at indikere dette
3 Starttidspunkt
4 Sluttidspunkt
en dag forud
dagligt eller ugentligt (tryk flere gange)
● [Dagligt Søn-Lør]: Søndag til lørdag
● [Dagligt Man-Lør]: Mandag til lørdag
● [Dagligt Man-Fre]: Mandag til fredag
● [Ugentligt Lør/Fre/Tor/Ons/Tir/Man/Søn]: Samme tid på den samme dag hver uge
4 Gem
57
■ For at redigere en begivenhed under timer-programmering
Vælg begivenheden
● Ændring af en begivenhed under timer-programmering
Ret efter behov (s. 57)
● For at slette en begivenhed under timer-programmering
(Rød)
● Optagelse med undertekster (hvis tilgængelige)
• Hver gang der trykkes:
(Gul)
auto
fra
● Midlertidig annullering af en begivenhed under timerprogrammering
• Hver gang der trykkes:
(Blå)
annullér
stop annullering
■ For at låse tuneren op og stoppe optagelsen
Bemærk
Timer-programmering
58
● Kontrollér, at LED er orange. Hvis ikke, er begivenheden under timer-programmering ikke aktiv eller gemt.
● Påmindelser fra Timer-programmering bliver fortsat vist, indtil en af de følgende ting sker:
• Du trykker på OK-knappen for at vise programmet eller på EXIT-knappen for at annullere påmindelsen.
• Den timer-programmerede begivenhed, som påmindelsen er indstillet på, afsluttes.
● “!” markerer at to eller flere begivenheder under timer-programmering overlapper. [Ekstern opt.] og [USB HDD opt.]
er prioriteret højere end [påmindelse]. Med hensyn til de overlappende begivenheder under optagelse, vil den første
begivenhed starte og slutte som programmeret. Derefter kan den næste begivenhed starte.
● Optagelsen med timer-programmering vil automatisk blive ændret til den programmerede kanal et par sekunder
inden starttiden.
● For at standse optagelse af begivenheden under timer-programmering, kan det være nødvendigt at standse
optageren manuelt.
● Optagelsen af timer-programmering vil udføres, selv hvis fjernsynet er i [REW LIVE TV]-optagelse (s. 69) eller
[Pause Live TV]-optagelse (s. 97). I dette tilfælde vil [REW LIVE TV]-optagelse eller [Pause Live TV]-optagelse blive
annulleret.
Børnelås
Der er muligt at låse bestemte kanaler / AV-indgangsterminaler og styre, hvem der ser dem.
Når låste kanaler / indgange er valgt, vil der vises en meddelelse. Indtast PIN-koden for at starte visning.
1
Vis menuen og vælg [Indstilling]
vælg
Indstilling
2
adgang
Vælg [Børnelås]
vælg
Børnelås
adgang
For adgang
Kontrol af kanalbrugere [Børnelås]
1 Indtast PIN-koden (4 cifre)
● Indtast PIN-koden to gange ved første indstilling.
● Notér PIN-koden ned, så du ikke glemmer den.
● “0000” kan gemmes som standard PIN-kode, hvilket afhænger af
det land, du har valgt (s. 15).
Børnelås - angiv PIN kode
Angiv ny PIN kode
PIN kode
* * * *
2 Vælg [Børnelås-liste]
vælg
Børnelås
Skift PIN kode
Børnelås-liste
Forældreklassificering
adgang
For adgang
Ubegræns.
3 Vælg kanalen/indgangen, der skal låses
101
7
14
VCR
1
2
Navn
BBC 1 Wales
BBC THREE
E4C
BBC1
*****
AV1
Indgang
DVB-C
DVB-T
DVB-T
Analog
Analog
Analog
Ekstern
Sortering 123…
Type
Gratis TV
Gratis TV
Gratis TV
Analog
Analog
Analog
AV
● For at annullere
Vælg den låste kanal/indgang
vælg
Lås
Børnelås
Børnelås-liste - TV og AV
lås
: Vises, når kanalen / indgangen er låst.
● Låsning af alle
● Sortering af kanalnavne i
alfabetisk rækkefølge
(Grøn)
(Rød)
● Direkte til toppen af den næste
indtastning
● Annullering af alle låse
(Blå)
(Gul)
■ For at ændre PIN-koden
1. Vælg [Skift PIN kode]
Skift PIN kode
2. Indtast en ny PIN-kode to gange
vælg
Børnelås
For adgang
adgang
■ Indstilling af Forældreklassificering
For at se DVB-programmer, der har anmeldelsesinformation for den valgte alder, indtast PIN-kode for at starte visning
(afhænger af programudbyderen).
Vælg [Forældreklassificering] og indstil en aldersgrænse på programmerne.
● Om denne funktion er til rådighed,
Børnelås
vælg
afhænger af det valgte land (s. 15).
adgang / gem
Forældreklassificering
Ubegræns.
Bemærk
● Indstilling af [Fabriksindstilling] (s. 62) sletter PIN-koden og alle indstillinger.
59
Brug af dataservice-applikation
Du kan bruge HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), hvilket er et af de interaktive servicetilbud for digital
programvisning.
● For at bruge HbbTV-service fuldt ud, skal du anvende et netværksmiljø med bredbånd.
Sørg for at netværksforbindelserne og netværksindstillingerne er udført.
“Netværksforbindelser” (s. 83), “Opsætning af netværk” (s. 84 - 87)
● Ikke hele dataservicen er tilgængeligt i alle lande og afhænger af område og programudbyder.
● Afhængigt af forbindelsesmiljøet vil internetforbindelsen muligvis være langsom eller ikke vellykket.
1
Vælg DVB-S, DVB-C eller DVB-T
2
Vis menuen og vælg [Indstilling]
(s. 20)
vælg
Indstilling
3
Vælg [Billedindstillinger]
vælg
Billedindstillinger
4
For adgang
adgang
Vælg [Datatjeneste applikation] og indstil til [Autostart Til]
vælg
Billedindstillinger
Datatjeneste applikation
Autostart Til
adgang / indstil
Brug af dataservice-applikation
Meddelelsen vil vises, når servicen er tilgængelig. Følg instruktionerne på
skærmen.
Bemærk
● Brugen kan variere alt efter programudbyder. Følg instruktionerne på skærmen.
● Instruktionerne på skærmen stemmer muligvis ikke overens med knapperne på fjernbetjeningen.
■ Sådan tjekkes tilgængeligheden af servicen ■ For at stoppe servicen
1
BBC ONE WALES
Coronation Street
20:00 - 20:55
Nu
Information
20:35
Alle DVB-T kanaler
Skift kategori
“D” vil vises, hvis programmet tilbyder HbbTVservice
60
adgang
Anvendelse af fælles grænseflade
Menuen for det fælles grænseflademodul giver adgang til software, som findes på de fælles grænseflade (CI) moduler.
● Denne funktion er muligvis ikke til rådighed i nogle lande eller regioner.
● Video- og lydsignaler kan muligvis ikke blive udsendt afhængigt af udsendelserne eller tjenesterne.
Selv om CI-modulet sætter dig i stand til at se nogle tjenester, kan dette fjernsyn ikke garantere, at alle tjenester (f.eks.
krypterede betalings-tv-kanaler) kan anvendes.
Anvend kun et CI-modul, som er godkendt af sendestationen.
Rådfør dig med den lokale Panasonic-forhandler angående mere information og betingelserne for servicerne.
CI-sprække
Forsigtig
● Sluk for fjernsynets hovedkontakt, hver gang der isættes
eller fjernes et CI-modul.
● Hvis et visningskort og en kortlæser findes som et sæt,
skal man først sætte visningskortet ind i kortlæseren.
● Sæt modulet ind i den rigtige retning.
Sæt i eller fjern fuldstændigt
CI-modul
Bagsiden af fjernsynet
Sæt CI-modulet (ekstraudstyr) i
● De funktioner, som kommer frem på skærmen, er afhængige af indholdet af det valgte CI-modul.
● Normalt vil krypterede kanaler komme frem. Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis den krypterede kanal ikke kommer frem, skal du gøre nedenstående.
● For mere information, læs CI-modulets manual, eller henvend dig til din programudbyder.
1
Vælg DVB-S, DVB-C eller DVB-T
2
Vis menuen og vælg [Indstilling]
(s. 20)
vælg
Indstilling
Vælg [Fælles grænseflade]
vælg
Fælles grænseflade
4
For adgang
adgang
Få adgang til den fælles brugergrænseflade og følg
instruktionerne på skærmen
Fælles grænseflade
Stik 1:
Modul indsat
Anvendelse af fælles grænseflade
3
adgang
● Instruktionerne på skærmen stemmer muligvis ikke overens med knapperne på fjernbetjeningen.
61
Fabriksindstilling
Nulstiller fjernsynet til dets oprindelige indstilling, dvs. ingen kanaler er indstillet.
Alle andre indstillinger end [USB HDD opsætning] nulstilles (kanaler, billede, lydindstillinger osv.).
● Genindstilling udelukkende af fjernsynskanaler, f.eks. efter at du er flyttet
“Genindstilling fra menuen Indstilling” (s. 48 - 51)
1
Vis menuen og vælg [Indstilling]
vælg
Indstilling
2
Vælg [System]
vælg
System
3
adgang
adgang
For adgang
Vælg [Fabriksindstilling]
vælg
System
Fabriksindstilling
adgang
For adgang
Gendan indstillinger [Fabriksindstilling]
2 Følg instruktionerne på skærmen
1 Kontrollér meddelelsen, og start
Fabriksindstilling
Fabriksindstilling
Alle tunerindst. vil blive slettet
1
Er du sikker?
(Bekræft)
Er du sikker?
2
(Bekræft)
3
(Start [Fabriksindstilling])
62
Nulstilling til fabriksindstilling
gennemført.
TV'et genstarter automatisk.
Sluk ikke for TV'et
● [Autosøgning] vil starte automatisk.
(s. 15)
Opdatering af fjernsynssoftwaren
En ny version af software kan blive tilgængelig for download for at forbedre ydelsen eller anvendelsen af fjernsynet.
Hvis der er en opdatering til rådighed, vises et notifikationsbanner, hvis kanalen har opdateringsinformationen.
● For at downloade
(Tryk knappen EXIT for ikke at downloade)
Du kan opdatere ny software automatisk eller manuelt.
1
Vis menuen og vælg [Indstilling]
vælg
Indstilling
2
Vælg [System]
vælg
System
3
adgang
adgang
For adgang
Vælg [Systemopdatering]
vælg
System
Systemopdatering
adgang
For adgang
Opdatér fjernsynets softwaresystem [Systemopdatering]
Vælg [Auto-opdat.søgning i standby]
vælg
Systemopdatering
Auto-opdat.søgning i standby
Systemopdateringssøgning nu
Fra
adgang / gem
Hvis Systemopdatering udføres, vil softwaren blive
opdateret (fjernsynsfunktionerne kan ændre sig).
Ønsker du ikke at gøre dette, skal du indstille [Auto-opdat.
søgning i standby] til [Fra].
● Hver gang du indstiller, udfører fjernsynet
automatisk en søgning i standby og downloader
en opdatering, hvis der er software-opdateringer
til rådighed.
● Den automatiske opdatering udføres under de
følgende forhold:
• Standby (fjernsynet slukket med
fjernbetjeningen)
• Optagelse med Timer-programmering, direkte
tv-optagelse eller One Touch-optagelse er ikke
i gang.
■ Umiddelbar opdatering
1 Vælg [Systemopdateringssøgning nu]
Auto-opdat.søgning i standby
Systemopdateringssøgning nu
2 Søger efter opdatering (det
vælg
Systemopdatering
Fra
For adgang
adgang
kan tage flere minutter) og
viser i givet fald en tilsvarende
meddelelse
Opdatering af fjernsynssoftwaren
■ For at opdatere automatisk
3 Download
Bemærk
● Download kan tage omkring 60 minutter.
● Under download og opdatering af software må man IKKE slukke for fjernsynet.
● Notifikationsmeddelelsen kan være en påmindelse. I dette tilfælde vil planinformationen (den dato, hvor den nye
version kan anvendes), komme frem. Det er muligt at indstille en reservation for opdatering. Opdateringen vil ikke
starte, når fjernsynet er slukket.
63
Avancerede billedindstillinger
Du kan justere og vælge de detaljerede billedindstillinger for hvert input og Billedtilstand.
● For at udnytte denne funktion optimalt skal du indstille [Avanceret(isfccc)] til [Til] i menuen Indstilling.
1
Vælg indgangsindstillingen for at justere og indstille
2
Vis menuen og vælg [Billede]
(s. 20, 29)
vælg
Billede
3
vælg
Dynamisk
adgang / gem
Vælg én af de følgende funktioner
vælg
Farveskala
Avancerede indstillinger
Lås indstillinger
Kopier justering
Avancerede billedindstillinger
Remaster
For adgang
For adgang
For adgang
adgang
● [Farveskala] er tilgængelig, når [Billedindstilling] er indstillet til
[Professionel1] eller [Professionel2]. (For HDMI-input eller videoindhold fra Media Player)
● [Kopier justering] er tilgængelig, når [Billedindstilling] er indstillet til
[Professionel1] eller [Professionel2].
Justér de detaljerede billedindstillinger [Farveskala], [Avancerede indstillinger]
● [Farvestyring] er tilgængelig, når [Billedindstilling] i menuen Billede er indstillet
til [Professionel1] eller [Professionel2].
vælg
juster
adgang / gem
Menu
Post
Farveskala
Hvidbalance
Avancerede indstillinger
Billede
64
adgang
Vælg [Billedindstilling], og indstil tilstanden
Billedindstilling
4
(s. 46)
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Reproducerer præcist billedfarven i henhold til farveskalastandarderne
[Remaster] / [Rec. 709] / [SMPTE-C] / [EBU]
[Remaster]: Viser dybe farver ved at udvide farveskalaen til det
maksimale.
[Rec. 709]: Standard for HD (højdefinition)
[SMPTE-C]: Standard for NTSC
[EBU]: Standard for PAL
R-gain, G-gain, B-gain
Justerer hvidbalancen af det lyst røde / grønne / blå område
R-cutoff, G-cutoff,
B-cutoff
Justerer hvidbalancen af det mørkt røde / grønne / blå område
Mere detaljeret justering
Justerer mere detaljerede hvidbalanceelementer
[Indgangssignalniveau]:
Justerer indgangssignalets niveau.
[R-gain] / [G-gain] / [B-gain]:
Justerer den detaljerede hvidbalance af det lyse røde / grønne / blå
område.
[Gendan standard]:
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard detaljeret hvidbalance.
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard hvidbalance
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Avancerede indstillinger
Farvestyring
Billede
Gamma
R-tone, G-tone, B-tone
Justerer billednuancen for det røde / grønne / blå område
R-mætning, G-mætning,
B-mætning
Justerer mætningen for det røde / grønne / blå område
R-luminans,
G-luminans, B-luminans
Justerer lysstyrken for det røde / grønne / blå område
Mere detaljeret justering
Justerer mere detaljerede farvestyringselementer
[Y-tone] / [C-tone] / [M-tone]:
Justerer billednuancen af det gule / cyan / magenta område.
[Y-mætning] / [C-mætning] / [M-mætning]:
Justerer mætningen af det gule / cyan / magenta område.
[Y-luminans] / [C-luminans] / [M-luminans]:
Justerer lysstyrken af det gule / cyan / magenta område.
[Gendan standard]:
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard detaljeret farvestyring.
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard farvestyring
Gamma
Skifter gamma-kurven [S-kurve] / [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6]
● Bemærk venligst, at de numeriske værdier bruges som reference for
justeringen.
Mere detaljeret justering
Justerer mere detaljerede gammaelementer
[Indgangssignalniveau]:
Justerer indgangssignalets niveau.
[Gain]:
Justerer gammaforøgelse for valgt signalniveau.
[Gendan standard]:
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard detaljeret gamma.
Gendan standard
Tryk på OK-knappen for at gendanne standard gamma
Lås billedindstillingen [Lås indstillinger]
1 Indtast PIN-koden (4 cifre)
2 Vælg [Justeringslås] og indstil til [Til]
Lås indstillinger - PIN indtastning
Lås indstillinger
Angiv ny PIN kode
PIN kode
Skift PIN kode
Justeringslås
* * * *
vælg
Til
adgang / gem
● Indtast PIN-koden to gange ved første indstilling.
● Notér PIN-koden ned, så du ikke glemmer den.
■ For at ændre PIN-koden
1. Vælg [Skift PIN kode]
Skift PIN kode
Justeringslås
2. Indtast en ny PIN-kode to gange
vælg
Lås indstillinger
For adgang
Til
Avancerede billedindstillinger
[Hvidbalance] og [Gamma] kan låses for hver Billedtilstand og input.
Derudover kan [Kontrast], [Lys], [Farve], [Skarphed], [Nuance], [Farveskala], [Farvestyring] og [Gendan standard] i
menuen Billede låses for [Professionel1] og [Professionel2].
adgang
Kopier indstillingerne til det andet input [Kopier justering]
Du kan kopiere de valgte indstillinger for [Professionel1] eller [Professionel2] til andre input.
Indstillingerne for [Kontrast], [Lys], [Farve], [Skarphed], [Nuance], [Farveskala], [Hvidbalance], [Farvestyring] og
[Gamma] vil blive kopieret.
Vælg destination at kopiere til
● Du kan ikke kopiere til en låst
Kopier justering
vælg
tilstand.
Destination
Alle
adgang / gem
65
USB HDD optagelse
Du kan optage digitale TV-programmer til den forbundne USB HDD og opleve afspilning dem på forskellige måder.
● Analoge TV-programmer kan ikke optages på USB HDD’en.
● Data-udsendelse (MHEG etc.), radio-udsendelse og perioder uden signal vil ikke blive optaget.
● Ikke alle programmer kan optages, afhængigt af sendestation og serviceudbyder.
● Du kan ikke kopiere det optagede indhold fra USB HDD’en.
● For yderligere information om USB HDD (s. 107)
Forsigtig
● Alle data i USB HDD slettes i følgende tilfælde:
“Indstilling af USB HDD” (se nedenfor)
• Ved formatering af USB HDD’en med fjernsynet
• Ved formatering af USB HDD til brug på PC, osv.
● Når fjernsynet er blevet repareret på grund af en funktionsfejl, kan det være nødvendigt at formatere USB HDD’en
igen med dette fjernsyn for at bruge det. (Alle data slettes under formatering.)
● For at kunne bruge USB HDD’en sammen med din PC, efter at du har optaget med dette fjernsyn, formatér den
da igen på din PC. (Specielle betjeninger eller værktøjer kan være nødvendige for at formatere din PC. For mere
information, læs manualen for USB HDD.)
● Data optaget på USB HDD’en med dette fjernsyn kan kun afspilles på dette fjernsyn. Du kan ikke afspille dets indhold
med et andet fjernsyn (inklusiv et fjernsyn med samme modelnummer) eller andet udstyr.
● Undlad at slukke fjernsynet, trække stikket ud af kontakten eller afbryde USB HDD’en under driften (formatering,
optagelse osv.). Det kan resultere i, at enheden laver fejl, eller at de optagede data beskadiges. (Også i tilfælde af
strømafbrydelse.)
■ Forberedelse til USB HDD
Anvend USB 1-porten til tilslutning af USB HDD med USB-kablet.
● Vær sikker på at USB HDD’en tilsluttes til strømstikket
● For at fjerne USB HDD´en sikkert fra fjernsynet
(s. 22, 67)
● Kontroller, at terminaltypen og kabelstikkene er korrekte ved tilslutning.
strømstik
USB-kabel
USB HDD
USB HDD optagelse
1
Vis menuen og vælg [Indstilling]
vælg
Indstilling
2
adgang
Vælg [Opsætning af optagelse]
vælg
Opsætning af optagelse
adgang
For adgang
Indstilling af USB HDD
Formatér og indstil USB HDD’en sammen med dette fjernsyn for at kunne bruge den til optagelse.
● Tilslut USB HDD’en (se ovenfor), og husk at tænde for den inden indstilling.
● Forbered USB HDD’en til eksklusiv brug for optagelse med dette fjernsyn.
Vælg [USB HDD opsætning] og indstil
Opsætning af optagelse
USB HDD opsætning
66
For adgang
vælg
adgang
Indstil USB HDD´en [USB HDD opsætning]
Der kommer en opstilling frem med alle de USB-enheder, der defineres som en USB-lagringsenhed.
● Du kan kun vælge én USB HDD til optagelse ad gangen.
● Du kan ikke ændre indstillinger for USB HDD’en, når optagelse er i gang.
● Bemærk, at USB HDD formateres og alle data deri slettes efter denne opsætning.
1 Vælg USB HDD´en til optagelse, og påbegynd indstilling
Produkt
USB Drive A
USB Flash Disk
● Visse USB HDD’er kan muligvis ikke vises.
● For informationen om den markerede enhed
vælg
USB HDD opsætning
Navn
adgang
2 Forholdsregler og bekræftelse ved anvendelse af USB HDD
Vælg [Ja] for at fortsætte
USB HDD-formatering
USB HDD-formatering
Data, som er optaget på USB HDD med dette TV,
kan kun gengives på dette TV.
Du kan ikke gengive dataene med andre TV - heller
ikke TV med samme modelnummer - eller nogen PC'er.
Hvis dit TV repareres på grund af fejl,
kan USB HDD muligvis ikke bruges
efter reparationen af TV'et.
Fortsæt?
Ja
USB HDD-formatering
Denne enhed skal formateres,
før den kan bruges til optagelse.
Fortsæt?
Ja
Nej
vælg [Ja]
indstil
Nej
Denne enhed bliver formateret,
og alt indhold slettes.
Vil du fortsætte?
Ja
Nej
vælg [Ja]
indstil
vælg [Ja]
indstil
3 Bekræftelse af USB HDD-navn
USB HDD-formatering
vælg
indstil
Navn : USB Drive A
Rediger navn?
Ja
Nej
Navnet på USB HDD´en oprettes automatisk. Hvis du ønsker at redigere navnet, skal du vælge [Ja].
Indstil tegn
Gem
vælg
USB HDD
USB HDD 1
Navn
4 Bekræftelse af aktivering af USB HDD til optagelse
Hvis den formaterede USB HDD til optagelse allerede eksisterer, vises denne bekræftelsesskærm for at aktivere
denne USB HDD til optagelse.
USB HDD-formatering
vælg [Ja]
indstil
Vil du aktivere denne enhed
til optagelse nu?
Når du frakobler et USB produkt,
bør du altid bruge "sikker fjernelse" funktionen
i USB HDD opsætningsmenuen for at
undgå beskadigelse af optaget indhold.
Ja
USB HDD optagelse
indstil
● Du kan vælge tegn ved at bruge de
numeriske knapper.
Nej
Tilstand
: USB HDD´en er klar til optagelse / afspilning.
Kun én USB HDD på listen er tilgængelig for optagelse.
Navnet på USB HDD´en vises
: USB HDD´en er klar til afspilning.
USB HDD opsætning
Produkt
USB Drive A
USB Flash Disk
● For formatering
(Rød)
Navn
USB HDD 1
● Redigering af USB HDD-navn
● Ændring af tilstanden
(Grøn)
● For at fjerne USB HDD’en sikkert fra fjernsynet
(Gul)
• For at indstille “Sikker fjernelse” under andre forhold
(s. 22)
67
Direkte fjernsyns-optagelse med One touch - Hvad du ser, er hvad du optager
[One Touch Recording]
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program i USB HDD.
● Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
Vælg den længste optagetid [30] / [60] / [90] / [120] / [180] (minutter)
Opsætning af optagelse
One Touch Recording
180 minutter
vælg
adgang / gem
● LED bliver orange (blinker), mens One
Touch-optagelse er i gang.
“Indikator / Kontrolpanel” (s. 11)
■ Standard REC-indstilling
Du kan vælge standard optagetilstand for [One Touch Recording].
“Optagetid for USB HDD’en” (s. 107)
[DR]: Direkte optagelse (normal tilstand)
[LT1]: Langtidsoptagelse
[LT2]: Ekstra langtidsoptagelse
■ Start af One Touch-optagelse
Start
● Der kan ikke vælges andre kanaler, mens optagelsen er i gang.
■ At stoppe optagelse undervejs
eller
■ Afspilning eller sletning af optaget indhold “Tilstand for optaget TV” (s. 77)
● Selv hvis One Touch-optagelse er i gang, kan du afspille alt indholdet. (Afhængigt af USB HDD’en er denne funktion
muligvis ikke tilgængelig, eller optagefunktionen fungerer ikke korrekt under afspilningen.)
USB HDD optagelse
68
Konstant optagelse [REW LIVE TV]
Konstant optagelse af det aktuelle program.
● Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
Vælg [Automatisk] for at starte [REW LIVE TV]
Opsætning af optagelse
REW LIVE TV
Automatisk
vælg
adgang / gem
● Når du vælger [Automatisk], starter
optagelse automatisk.
● Hvis den anden optagelse er i gang,
fjernsyns-signalets tilstand er dårlig, eller
når nogle billeder ikke vises, starter denne
optagelse ikke.
■ For at bruge [REW LIVE TV]
● For at pause
● Baglæns søgning (op til 90 minutter)
● Efter en pause eller baglæns søgning kan de følgende knapper anvendes.
Søgning bagud /
Pause /
Søgning bagud
fremad
Afspilning
Afspilning / Pause
Afspilning
Vend tilbage til det
aktuelle program
Søg fremad
Vend tilbage til det aktuelle program
■ For at stoppe [REW LIVE TV]
Opsætning af optagelse
REW LIVE TV
Fra
Automatisk
vælg [Fra]
● Hvis du stopper [REW LIVE TV], vil det
optagede indhold af [REW LIVE TV] blive
slettet.
USB HDD optagelse
● [REW LIVE TV] bliver stoppet, og det optagede indhold slettes automatisk under følgende forhold:
(Selv hvis [REW LIVE TV] stopper under følgende forhold, starter den nye optagelse automatisk i en tilstand, så
længe indstillingen er [Automatisk], der gør optagelse mulig).
• Andre kanaler valgt
• Intet fjernsyns-signal
• Valgt låst kanal
• Når den anden optagelse starter
• Valgt ugyldig kanal
• Når fjernsynet er sat på Standby eller slukket
69
Brug af medieafspilleren
Med Medieafspilleren kan du nyde fotos, video eller musik optaget på et SD-kort og en USB-flash-hukommelse, samt
indhold optaget med dette tv på den formaterede USB HDD.
VIERA IMAGE VIEWER gør det nemt at vise fotos eller videoer, der er optaget på et SD-kort på fjernsynsskærmen,
ved blot at sætte det i SD-kortåbningen.
Foto-tilstand:
Stillbilleder, der er optaget med digitalkameraer, vil blive vist.
Video-tilstand:
(For SD-kort eller USB flash-hukommelse) Der afspilles billeder i bevægelser optaget med digitale videokameraer.
Tilstand for optaget TV:
(For eksklusiv USB HDD) Der afspilles TV-programmer optaget i USB HDD på dette fjernsyn.
Musik-tilstand:
Digitale musikdata afspilles.
● Under betjeningen sendes der lydsignal fra terminalerne AV1, DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion). Men
der udsendes ingen videosignaler. AV1 kan udsende lydsignal, hvis [AV1 udgang] er indstillet til [Monitor] i menuen
Indstilling (s. 43). For at bruge HDMI2 med ARC-funktion skal du tilslutte en forstærker, der har ARC-funktion (s. 93),
og indstille den til at bruge biograf-højttalere (s. 99).
● [Dato] viser datoen for optagelsen med optageudstyret. Filer uden datoregistrering vises “**/**/****”.
● Billedet vil muligvis ikke vises korrekt på dette fjernsyn, afhængigt af det optageudstyr, der anvendes.
● Det kan tage nogen tid inden visning, hvis der er mange filer og mapper.
● Delvist degraderede filer vises muligvis med en reduceret opløsning.
● Billedindstillingen virker muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
● Mappe- og filnavnene kan være forskellige afhængigt af det digitalkamera eller det digitale videokamera, der
anvendes.
■ Sådan indsættes eller fjernes SD-kortet / USB flash-hukommelse
● For USB HDD-forbindelsen
(s. 66)
USB flash-hukommelse
Brug af medieafspilleren
● Indsæt eller fjern den lige og helt.
● Inden du fjerner USB flash-hukommelsen, skal du sørge for at
udføre “Sikker fjernelse” (s. 22).
● Forbind USB-flash-hukommelsen til USB-port 1, 2 eller 3.
SD-kort
Isæt SD-kortet forsigtigt, så etikettens overflade
vender udad.
Skub, til du hører et klik.
For at fjerne den, skub den en gang til.
Udklip
● Kontrollér, at terminaltypen og enhederne er korrekte ved tilslutning.
● For informationen om enhederne “Enheder til optagelse eller afspilning” (s. 107)
● For det understøttede filformat
“Understøttet filformat i Medieafspiller og media servere” (s. 104, 105)
70
Start af medieafspilleren
1
2
Indsæt SD-kortet eller USB flash-hukommelse i fjernsynet
(s. 70)
● Kontrollér at forbindelsen og indstillingerne er udført for at afspille indhold på USB HDD.
(s. 66, 67)
Bekræft meddelelsen og start Medieafspiller
● Du kan også starte ved at trykke på følgende knap.
“Visning fra eksterne indgange” (s. 29)
3
Vælg den enhed, du ønsker adgang til
Vælg drev
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
SD-kort
USB HDD1
vælg
adgang
USB Flash...
SD-kort
● Hvis to eller flere enheder ikke er tilsluttet, annulleres dette trin.
Valgt enhedsnavn
4
Vælg indholdet
[Foto] (s. 72)
[Video] (s. 76)
[Musik] (s. 80)
[Optaget tv]
(s. 77)
Vælg indhold
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
Foto
Video
Musik
vælg
adgang
Optaget tv
SD-kort
5
Nyd Medieafspilleren
Eksempel: Miniature - [Alle fotografier]
Medieafspiller
Foto
Alle fotografier
● Visning af informationen for det markerede indhold
Filnavn
Dato
Vis foto
Vælg
Slide Show
Information
Afslut
Alternativmenu
Tilbage
Valg af visning
Vælg drev
SD-kort
Filnummer / Samlet filnummer
23/10/2011
1600X1200
Valgt enhedsnavn
Vælg indhold
Bemærk
● Du kan også få direkte adgang til hver indstilling ved at anvende VIERA TOOLS. (s. 36)
● [Optaget tv] er tilgængelig for indhold optaget med dette fjernsyn på USB HDD’en.
● Vælg den passende enhed og det passende indhold til afspilning af hver fil.
● Du kan benytte følgende knapper under afspilning. Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
Brug af medieafspilleren
Pixel
1/48
p1010001.JPG
Skift enheden
Du kan ændre til den anden enhed direkte i samme tilstand, hvis to eller flere enheder er tilsluttet.
1 Vis valget af enhed, mens
miniaturen vises
(Gul)
2 Vælg den enhed, du ønsker adgang til
Vælg drev
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
SD-kort
USB HDD1
USB Flash...
vælg
adgang
SD-kort
Valgt enhedsnavn
71
Ændring af indholdet
Du kan skifte til Medieafspillerens anden tilstand fra miniaturevisningen.
● Der kan skiftes indstilling i den aktuelle enhed.
1 Vis valget af indhold, mens
2 Vælg indholdet
miniaturen vises
Vælg indhold
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
(Blå)
Foto
Video
Musik
vælg
adgang
Optaget tv
SD-kort
Foto-tilstand
Fototilstand læser alle filer med filendelsen “.jpg” og understøtter filer med filendelsen “.mpo” på SD-kortet eller i USB
Flash-hukommelsen.
Miniaturen for alle fotos i SD-kortet eller USB flash-hukommelsen vil blive vist.
Eksempel: Miniature - [Alle fotografier]
Medieafspiller
Foto
Alle fotografier
● Ændring af størrelsen af billeder på en miniatureskærm
vælg [Skift størrelse]
ændr
: Fejlvisning
Vis foto
Vælg
Slide Show
Information
Afslut
Alternativmenu
Tilbage
Valg af visning
Vælg drev
SD-kort
Vælg indhold
[Enkelt billede] – Fotos vises ét ad gangen.
Vælg filen fra miniaturen af fotos, der skal vises
vælg
adgang
Brug af medieafspilleren
Eksempel:
Enkelt billede
● For at vise / skjule
betjeningsvejledningen
● Betjening i Enkelt billede
Til det foregående foto
Slide Show
Stop
Til det næste foto
● Tilbage til miniature
Enkelt billede
Stop
(tilbage til miniature)
Afslut
Vælg
Tilbage
● For at rotere 90 °
Roter
Betjeningsvejledning
(Blå)
[Slide Show] – Slideshow slutter, når alle fotos i den aktuelle fotominiatureserie er blevet vist.
1 Vælg filen fra fotominiaturen for første visning
2 Start Slideshow
(Rød)
● For at vise / skjule
betjeningsvejledningen
● Ændring af baggrundsmusikken
72
● Midlertidig afbrydelse (tilbage til
Enkelt billede)
“Fotoindstillinger” (s. 74)
● Tilbage til miniature
■ Sortering efter mappe, dato eller måned for optagelse
1 Få vist muligheder for visningsvalg i miniaturevisning
(Grøn)
2 Vælg sorteringstype
[Vis mappe]:
Viser miniaturen grupperet efter mappe.
● Filerne, som ikke befinder sig i en mappe, vil blive samlet i mappen, der hedder “/”.
[Datosortering] / [Månedssortering]:
Viser miniaturen grupperet efter den samme dato eller måned.
● Gruppen af fotos uden dato for optagelse vises som [Ukendt].
vælg
adgang
● Tilbage til miniaturen for alle fotos
vælg [Alle fotografier]
(Grøn)
adgang
Multi Shot-3D
Dette fjernsyn kan oprette et 3D-foto ud fra et par af fotos på SD-kortet og gemme det på det samme SD-kort.
● Fjernsynet kan også oprette 3D-fotoet ud fra fotos i USB Flash-hukommelsen, men kan ikke gemme det.
● Denne funktion er tilgængelig med fotos, der er optaget vha. digitalkameraer.
● Afhængigt af de valgte fotos bliver det oprettede 3D-foto muligvis ikke godt, eller det er måske ikke muligt at oprette et
3D-foto. Det anbefales at tage et foto (til L) og derefter flytte kameraet cirka 5 cm til højre og tage et andet foto (til R).
● Hvis du vil se det oprettede 3D-foto med 3D-effekt, skal du bruge 3D-brillerne
“Ekstraudstyr” (s. 7)
1 Få vist alternativmenuen i miniaturevisningen
2 Vælg [Multi Shot 3D]
vælg
Slideshow-indstillinger
Multi Shot 3D
Skift størrelse
adgang
3 Vælg to fotos til L (venstre) og R (højre)
Medieafspiller
Foto Multi Shot 3D
Alle fotografier
(Rød)
● Du kan kun vælge fotos fra den samme optagelsesdato og med
samme antal pixel.
● Du kan muligvis ikke få vist det oprettede 3D-foto korrekt, hvis du
bytter om på billederne til L og R.
Vis foto
Vælg
Vælg
Afslut
Tilbage
Information
Alternativmenu
Brug af medieafspilleren
Alternativmenu
SD-kort
4 Opret 3D-fotoet
● Hvis de valgte fotos ikke er egnede til 3D-fotoet, vises der en fejlmeddelelse, og du kommer
tilbage til skærmen til valg af foto (trin 3).
● Sådan gemmes 3D-fotoet på SD-kortet
3D-billedet bliver gemt på dit medie.
Fortsæt?
Ja
vælg [Ja]
gem
Nej
Når fotoet er gemt, vises skærmen til valg af foto (trin 3). Vælg fotos igen for at oprette et nyt
3D-foto, eller afslut [Multi Shot 3D]-tilstanden.
73
■ Sådan vises de gemte 3D-fotos
Gemte 3D-fotos er vist på skærmen Miniature. Brug 3D-briller og nyd 3D-fotos.
Eksempel: Miniature
Medieafspiller
Foto
Alle fotografier
Gemt 3D-foto
Fotoindstillinger
Opsæt indstillingerne for Foto-tilstand.
1 Få vist alternativmenuen
2 Vælg [Slideshow-indstillinger]
3 Vælg punkterne og indstil
Alternativmenu
Slideshow-indstillinger
Slideshow-indstillinger
Ramme
Farveeffekt
Overgangseffekt
Skærmindstilling
Kontinuerlig gengivelse
Interval
Gentag
Baggrundsmusik
Fra
Fra
Fade
Normal
Fra
5 sekunder
Til
vælg
adgang / gem
Bemærk
● Billedkvaliteten kan blive forringet, afhængigt af indstillingerne for slideshow.
● Billedindstillingen virker muligvis ikke, afhængigt af indstillingerne for slideshow.
Menu
Slideshow-indstillinger
Brug af medieafspilleren
74
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Ramme
Vælger rammetypen for slideshowet
[Fra] / [Multi] / [Kollage] / [Drift(+kalender)] / [Drift] / [Galleri(+kalender)] /
[Galleri] / [Biograf]
[Multi]:
9 fotos vises ordentligt på én gang.
[Kollage]:
Hvert foto vises i en tilfældig position og tilfældig skala.
[Drift(+kalender)] / [Drift]:
Fotos vises som billeder i bevægelse.
● Du kan vælge, om kalenderen skal vises eller ej. Kalendermåneden indstilles
ved at trykke på venstre eller højre markørknap.
[Galleri(+kalender)] / [Galleri]:
De forskellige størrelser fotos i rammen vises.
● Du kan vælge, om kalenderen skal vises eller ej. Kalendermåneden indstilles
ved at trykke på venstre eller højre markørknap.
[Biograf]:
Fotos vises som gamle film (farvetonen sepia).
Farveeffekt
Vælger farveeffekten for fotos i Enkelt billede og slideshow
[Fra] / [Sepia] / [Gråtoner]
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri]
eller [Biograf].
Overgangseffekt
Vælger overgangseffekten for fotoskift under slideshow
[Fra] / [Fade] / [Slide] / [Dissolve] / [Bevægelse] / [Random]
[Fade]: Det næste foto fader ind gradvist.
[Slide]: Det næste foto glider og kommer frem fra venstre side.
[Dissolve]: Hvert foto opløses, når der skiftes til det næste foto.
[Bevægelse]: Hvert foto vises med en effekt, der gør det større, mindre, bevæger
det op eller ned.
[Random]: Hver overgang vælges tilfældigt.
● Denne funktion er tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Fra].
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Slideshow-indstillinger
Skærmindstilling
Vælger om der skal være en forstørret eller normal visning i Enkelt billede og
slideshow [Normal] / [Zoom]
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Kollage], [Drift],
[Galleri] eller [Biograf] eller når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
● Afhængigt af fotostørrelsen kan det muligvis ikke forstørres helt til at udfylde
skærmen, f.eks. portrætbillede.
Kontinuerlig
gengivelse
Vælger om fotos skal vises kontinuerligt i et hurtigt slideshow [Fra] / [Til]
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri]
eller [Biograf] eller når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Interval
Vælger interval for slideshowet
[5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekunder)
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Ramme] er indstillet til [Drift], [Galleri]
eller [Biograf] eller når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Gentag
Gentag slideshow [Fra] / [Til]
Vælger baggrundsmusikken under Foto-tilstand
[Fra] / [Type 1] / [Type 2] / [Type 3] / [Type 4] / [Type 5] / [Bruger] / [Automatisk]
● [Type 1 - 5] er fast installeret musik på dette fjernsyn.
[Bruger]: Musikdata i enheden registreret af dig selv vil blive afspillet.
Registrering af musikken
1. Vælger musikfilen
Afhængigt af enhedens tilstand kan
du vælge mapper, indtil du når den
ønskede musikfil.
Baggrundsmusik
Baggrundsmusik
Type 1
vælg
Registrér slideshow BGM?
Fil
Mappe
vælg
indstil
[Fil]: Den valgte musikfil bliver
registreret.
[Mappe]: Al musikken i mappen, som
indeholder den valgte musikfil,
bliver registreret.
adgang
● Hvis der ikke er registreret musik, eller enheden med den registrerede musik
fjernes, produceres der ingen lyd.
[Automatisk]: Musikdata, der er lagret i rodmappen af den aktuelle enhed, vil
blive afspillet tilfældigt.
● Hvis der ikke er tilgængelige musikdata, vil der ikke blive produceret nogen lyd.
Brug af medieafspilleren
PRIVATE
DCIM
MISC
001photo
002photo
003music
01 song.mp3
2. Vælg [Fil] eller [Mappe]
75
Indstilling for video og optaget TV
● Understøttet filformat
(s. 104, 105)
Video-tilstand
(Til SD-kort eller USB flash-hukommelse)
Miniaturen for videotitlerne i SD-kortet eller USB flash-hukommelsen vil blive vist.
Eksempel: Miniature - [Titelvisning]
Medieafspiller
Video
Titelvisning
Forhåndsvisningen vil starte, når titlen / scenen markeres, hvis den
understøtter en forhåndsvisning.
● Deaktivering af forhåndsvisningen
Trip1
Trip2
Trip3
Trip4
Trip5
Room
Nature1
“Video opsætning” (s. 77)
● For at afspille den valgte titel
Nature2
Nature3
Nature4
Nature5
Nature6
2011_4
2011_7
Vælg titlen
Start afspilning
(Rød)
● Hvis du standsede den seneste
afspilning, da den var i gang, spørger
bekræftelsesskærmen, om du ønsker
at starte fra den del, hvor den sidst blev
standset, eller fra begyndelsen.
2011_9
For adgang
Vælg
Spil
SD-kort
Information
Alternativmenu
Afslut
Tilbage
Vælg drev
Vælg indhold
: Fejlvisning
: Filen understøtter ikke miniaturevisning.
■ Afspilning fra den valgte scene i titlen (SD-Video eller AVCHD)
Afspilningen starter fra den valgte scene til slutningen af titlen.
1 Vælg titlen
2 Vælg scenen
vælg
3 Start afspilning
(Rød)
adgang
● Strukturen af titler eller scener kan variere afhængigt af det anvendte digitalvideokamera.
● For at gentage afspilning
“Video opsætning” (s. 77)
■ Betjening under afspilningen
Eksempel: Afspilning
Brug af medieafspilleren
SD
19/02/2011 11:21
00:15:39
00:02:05
● For at vise / skjule betjeningsvejledningen og ● Ændring af
informationsbanneret
formatforholdet
● Til den forrige titel / scene
Afslut
(Rød)
Tilbage
● Til den næste titel / scene
Betjeningsvejledning
Informationsbanner
(Grøn)
● Betjening af afspilningen
Spol tilbage
Pause (viser tidssøgningsbarren) / Afspilning
Hurtigt frem
Stop
● For at springe til det specificerede tidspunkt
Mens tidssøgningsbarren vises
Tryk på: Søg i cirka 10 sekunder
Tryk og hold nede: Søg hurtigt
00:15:39
00:02:05
76
● Tilbage til miniature
■ Video opsætning
Opsæt indstillingerne for Video-tilstand.
● Menupunkter og tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af indholdet.
1 Få vist alternativmenuen
2 Vælg [Video opsætning]
3 Vælg punkterne og indstil
vælg
Alternativmenu
Video opsætning
Menu
Post
adgang / gem
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Video opsætning
Multilyd,
Dobbelt monolyd
Gør det muligt at vælge mellem tilgængelige lydspor (hvis de er til rådighed)
● Det kan tage flere sekunder at ændre lyden.
● Kun tilgængelig under afspilning
Undertekst
Undertekster Til / Fra (hvis tilgængeligt)
● Kun tilgængelig under afspilning
Undertekst
Vælger font-type til korrekt visning af undertekster (hvis tilgængeligt)
● Kun tilgængelig under afspilning
Ændring af
skærmformat
[Aspekt1]: Viser indholdet på hele skærmen uden forvrængning.
[Aspekt2]: Viser indholdet på hele skærmen.
[Original]: Viser indholdet i original størrelse.
● Du kan også ændre indstillingen ved brug af knappen ASPECT.
● Afhængigt af indholdet fungerer ændring af formatforholdet muligvis ikke.
● Kun tilgængelig under afspilning
Gentag
Gentaget afspilning inden for titel eller valgt fil (afhængigt af indholdet) [Fra] / [Til]
Titel
Vælger fra en gruppe med titler (hvis tilgængelig)
Tilstand for optaget TV
(Eksklusivt til USB HDD)
Listen med indholdet af den valgte enhed vises.
Eksempel: Indholdsliste
Medieafspiller Optaget tv
Alle
Varighed
00:20
Ikke set
Optager nu
Beskyttet
Grupperet
Vælg
Spil
Information
Kapitelliste
Resterende kapacitet af den valgte enhed
(Denne værdi er muligvis ikke nøjagtig, afhængigt af forholdene.)
1
3
1
Afslut
Vælg
Tilbage
Alternativmenu
Slet
Resterende kapacitet 500GB (50%)
Ikke set
Kanal
Dato
Titel
BBC 1
Tors 27/10 Das Erste
12:00
ITV
Man 12/1 News
13:30
BBC 2
Lør 17/1 Cinema
13:50
Brug af medieafspilleren
Video Preview
Indstilles for at starte forhåndsvisningen af titlen eller scenen i miniaturevisningen
[Fra] / [Til]
● Billedet vises muligvis ikke i et kort øjeblik i miniaturevisningen. Indstil
forhåndsvisningen til [Fra] for at ordne dette.
● Kun tilgængelig i miniaturevisning
USB HDD 1
Vælg
: Indhold ikke afspillet endnu (når du afspiller
indholdet, vil dette ikon forsvinde).
: Beskyttet indhold kan ikke slettes.
[Alle]:
Alt optaget indhold angives på listen.
[Ikke set]:
Ikke-afspillet indhold angives på listen.
● Du kan også få direkte adgang til mappen med indholdslisten ved at
anvende VIERA TOOLS. (s. 36)
: Indhold under optagelse (du kan afspille dette indhold,
selv om du er ved at optage).
: To eller flere slags indhold grupperes.
77
■ Afspil fra listen
2 Start afspilning
1 Vælg indholdet
● Hvis du standsede den seneste afspilning, da den var i gang, spørger
bekræftelsesskærmen, om du ønsker at starte fra den del, hvor den sidst
blev standset, eller fra begyndelsen.
● Hvis indholdet har flere programmer med forskellige
forældreklassificeringer, gælder den højeste restriktion for indholdet.
Når du har låst op for restriktionen, kan alle programmerne i indholdet
afspilles.
■ Redigering af optaget indhold
1 Vælg og marker
indhold til redigering
2 Få vist
3 Vælg punktet og rediger
alternativmenuen
vælg
Alternativmenu
Opret gruppe
Frigør gruppe
Udeluk fra gruppe
Skift beskyttelsesstatus
(Blå)
redigér
[Opret gruppe]:
To eller flere slags indhold kan grupperes. Vælg og markér alt det ønskede indhold, og vælg derefter [Opret gruppe].
[Frigør gruppe]:
Vælg den oprettede gruppe, du ønsker at frigøre, og vælg derefter [Frigør gruppe]. (Markér alle de ønskede grupper
for at frigøre flere grupper på én gang.)
[Udeluk fra gruppe]:
Vælg gruppen, og tryk på knappen OK for at vise det grupperede indhold. For kun at udelukke ét specifikt indhold fra
gruppen, skal du vælge det og derefter vælge [Udeluk fra gruppe]. (Markér alt det ønskede indhold for at udelukke flere
indholdsdele på én gang.)
[Skift beskyttelsesstatus]:
Vælg det indhold, du ønsker at beskytte imod sletning, og vælg derefter [Skift beskyttelsesstatus]. Udfør det samme for
at annullere beskyttelsen. (Markér alt det ønskede indhold for at ændre statussen af flere indholdsdele på én gang.)
■ For at slette det valgte indhold
1 Vælg indholdet
2 Slet indholdet
3 Bekræft
Slet
(Rød)
Er du sikker på at du vil slette?
Brug af medieafspilleren
● For at vælge to eller flere
indhold
Ja
Nej
(Blå)
■ Betjening under afspilningen
Eksempel: Afspilning
USB Das Erste
00:15:39
00:02:05
● For at vise / skjule
betjeningsvejledningen og
informationsbanneret
● Tilbage til liste
● Betjening af afspilningen
Spol tilbage
Manuel skip
Afslut
Tilbage
Kapitelliste
A–B gentagelse
Betjeningsvejledning
Informationsbanner
[Manuel skip]
● Tryk for at springe ca. 30 sekunder frem.
● Tryk og hold nede for at springe ca. 15 sekunder tilbage.
Pause (viser tidssøgningsbarren) / Afspilning
Hurtigt frem
Stop
● For at springe til det specificerede tidspunkt
Mens tidssøgningsbarren vises
Tryk på: Søg i cirka 10 sekunder
Tryk og hold nede: Søg hurtigt
00:15:39
00:02:05
78
vælg
indstil
● For gentagelse mellem startpunktet “A” og slutpunktet “B”
Indstil “A” og “B” i rækkefølge
• Punkterne nulstilles ved at trykke på denne knap
(Blå)
igen eller andre betjeninger.
● Ændring af formatforholdet
● Til det forrige/næste kapitel
(Rød) /
(Grøn)
• Optaget indhold opdeles automatisk i
kapitler (ca. 5 minutter hver).
● Visning af underteksten (hvis tilgængelig)
● Bekræftelse eller ændring af den aktuelle status (hvis den forefindes)
“Få vist de indstillinger, der kan vælges for den aktuelle status” (s. 22)
■ Kapitelliste
Du kan starte afspilningen fra den kapitelliste, du vælger.
● Kapitellisten vises ikke, mens det valgte indhold optages.
Afspilning fra kapitellisten
Kapitelliste
(Gul)
vælg
afspil
00:00:00 00:05:00
Bemærk
● Afhængigt af de optagede programmer vil nogle afspilninger muligvis ikke fungere korrekt.
■ For at skifte enhed
Du kan ændre til den anden enhed direkte i samme tilstand, hvis to eller flere enheder er tilsluttet.
1 Få vist
alternativmenuen
2 Vælg [Vælg drev]
3 Vælg den enhed, du ønsker adgang til
Vælg drev
Alternativmenu
Afslut
Vælg
Tilbage
For adgang
Opret gruppe
Frigør gruppe
Vælg drev
Vælg indhold
Skift beskyttelsesstatus
SD-kort
USB HDD1
vælg
adgang
USB Flash...
USB HDD1
Hvis du vælger enheden til at afspille billeder, videoer eller
musik, skal du skifte til det pågældende indhold.
● Ændring af indholdet
vælg
adgang
Lydudgangsindstillinger
Du kan opnå multikanallyd via en forstærker, som er sluttet til terminalerne DIGITAL AUDIO OUT eller HDMI2 (ARCfunktion).
● Bekræftelse eller ændring af den aktuelle lydstatus
(s. 77)
1 Vis menuen og vælg [Lyd]
2 Vælg [SPDIF-valg], og indstil
Brug af medieafspilleren
vælg [Vælg indhold]
adgang
2/2
Lyd
vælg
adgang
Menu
Post
Lyd
SPDIF-valg
SPDIF-valg
Gendan standard
Automatisk
Nulstil
vælg
adgang / gem
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
SPDIF: Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra terminalerne
DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion) [Automatisk] / [PCM]
[Automatisk]: Dolby Digital Plus, Dolby Digital og HE-AAC multikanal sendes
ud som Dolby Digital Bitstream. DTS sendes ud som DTS. MPEG
sendes ud som PCM.
[PCM]: Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
79
Musik-tilstand
● Understøttet filformat
(s. 105)
Miniaturen for musikmapper i SD-kortet eller USB flash-hukommelsen vil blive vist.
Eksempel: Miniature - [Vis mappe]
Medieafspiller
Musik
Vis mappe
● For at afspille den valgte mappe
Vælg mappen
My Music_1
My Music_2
For adgang
Vælg
Playmappe
Start afspilning
My Music_3
(Rød)
Information
Alternativmenu
Vælg drev
Afslut
Tilbage
SD-kort
Vælg indhold
■ Afspil fra filvisning
Den valgte fil afspilles.
1 Vælg mappen
2 Vælg filen
3 Start afspilning
vælg
(Rød)
adgang
■ Betjening under afspilningen
Eksempel: Afspilning
● For at vise / skjule betjeningsvejledningen
● Til det forrige spor
● Betjening af afspilningen
Spol tilbage
● Til det næste spor
(Rød)
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
(Grøn)
Brug af medieafspilleren
Afslut
Pause / Afspilning
Tilbage
Hurtigt frem
● Tilbage til miniature
Stop
Betjeningsvejledning
Musik opsætning
Opsætning af indstillingen for musiktilstand (kun tilgængelig i miniaturevisning).
1 Få vist alternativmenuen
2 Vælg [Musik opsætning]
3 Indstil
Alternativmenu
Musik opsætningsmenu
Musik opsætning
Gentag
En
vælg
adgang / gem
[Mappe]: Gentaget afspilning i den valgte
mappe
[En]: Gentaget afspilning af den ene
valgte fil
80
Brug af netværkstjenester
(DLNA / VIERA Connect)
DLNA®
Dette fjernsyn er et DLNA Certified™-produkt.
DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør digital DLNA Certified-elektronik nemmere og mere
bekvemt at bruge på et hjemmenetværk. Besøg www.dlna.org for at se mere.
● For at aktivere denne funktion, skal du tilslutte dette fjernsyn til dit private netværk.
“Netværksforbindelser” (s. 83), “Opsætning af netværk” (s. 84)
■ Afspilning af delt indhold, der er gemt på medieserveren
Gem billed-, video- eller musikindhold på den DLNA Certified medieserver (for eksempel PC med Windows 7
installeret, DIGA Recorder, osv.), der er tilsluttet dit private netværk. Derefter kan du se dit indhold på dette fjernsyn.
● For at se og betjene indhold på dette fjernsyn (s. 88)
● For det understøttede filformat
(s. 104, 105)
Sådan bruges en PC som en medieserver
Klargør PC’en med Windows 7, og kontrollér, at serversoftwaren er installeret på PC’en.
“Windows 7” og “TwonkyMedia server 6 (installeret på PC’en med Windows 7, Windows Vista eller Windows XP)” er
det bedste serversoftware, der er blevet afprøvet for kompatibilitet med dette fjernsyn (fra januar 2011). Der er ikke
blevet afprøvet andet serversoftware med dette fjernsyn, og derfor kan kompatibiliteten og ydeevnen ikke garanteres.
● Windows 7
Opsætningen for hjemmegruppeindstillinger af Windows 7 er påkrævet. Se hjælpefunktionerne til Windows 7 for
yderligere oplysninger.
● TwonkyMedia server
“TwonkyMedia server” er produktet fra PacketVideo Corporation.
Besøg webstedet for TwonkyMedia for at få installationsvejledninger til installation og indstilling af “TwonkyMedia
server”.
Der kan muligvis opkræves ekstra gebyr for at få serversoftware.
Bemærk
Sådan bruges en DLNA-kompatibel DIGA-optager som en medieserver
Ved at slutte en DLNA-kompatibel DIGA-optager til dit hjemmenetværk, kan du anvende og styre den som en af
medieserverne.
● Se venligst vejledningen til din DIGA-optager for at bekræfte, om optageren er kompatibel med DLNA.
■ Afspilning af delt indhold på dette fjernsyn med DMC (Digital Media Controller)
netværksudstyr
Du kan se og kontrollere indhold gemt på medieserveren vha. det DMC netværksudstyr (PC med Windows 7
installeret, smartphone, osv.), der er tilsluttet dit private netværk.
● For at bruge denne funktion med Windows 7, indstilles [DLNA-fjernbetjening] og [DLNA-fjernvolumen] på dette
fjernsyn til [Til].
(s. 84)
● “Windows 7” er det operativsystem, der er blevet testet for kompatibilitet med dette fjernsyn (fra januar 2011). Se
hjælpefunktionerne til Windows 7 for betjeningerne.
● For at bruge denne funktion med din smartphone, indstilles [Netværksfjernbetjening] på dette fjernsyn til [Til].
(s. 84)
Og du skal installere VIERA kontrolapplikationen på din smartphone. For informationen om applikationen (kun på
engelsk):
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Se applikationens supportinformation for betjeningerne.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
● Kontakt hver enkelt softwarevirksomhed for yderligere oplysninger om serversoftwaren.
● Når serversoftware til medieserveren installeres på PC’en, er der risiko for, at andre personer får adgang til dataene.
Pas venligst på indstillingerne og forbindelserne under netværksforholdene på kontoret, hotellet eller endda
derhjemme, når du ikke bruger en router.
● AVCHD- og DivX-filer understøttes ikke af DLNA-funktioner på dette fjernsyn, men kan afspilles af Medieafspiller (s. 70).
81
■ Deling af tv-programmet eller indholdet på dette fjernsyn vha. andet netværksudstyr
Du kan se det aktuelle digitale tv-program eller indhold∗1 for dette fjernsyn på det andet DLNA Certified VIERA∗2, din
smartphone, osv., som er tilsluttet dit private netværk.
For eksempel kan du se fortsættelsen af det aktuelle program på din smartphone i et andet rum, osv.
● For at bruge denne funktion, indstilles [DLNA serverindstillinger] på dette fjernsyn.
(s. 84)
● For at bruge denne funktion med det andet VIERA, vælges et navn eller en MAC-adresse for dette fjernsyn i DLNAserverlisten for det andet VIERA, hvorefter der vælges det indhold, der ønskes vist. Se også vejledningen for det
andet VIERA.
● For at bruge denne funktion med din smartphone, skal du installere kontrolapplikationen til VIERA på din smartphone.
For informationen om applikationen (kun på engelsk):
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Se applikationens supportinformation for betjeningerne.
∗1: Tilgængeligt indhold:
• Indhold der kan afspilles vha. Media Player på dette fjernsyn og andet netværksudstyr
• Tv-programmer optaget på USB HDD’en med dette fjernsyn
∗2: DLNA Certified VIERA fra før 2009 er muligvis ikke tilgængelig. Der gives ingen garanti for kompatibilitet med
fremtidige produkter.
Bemærk
● Når denne funktion anvendes, skal fjernsynet være tændt.
● Denne funktion er kun tilgængelig sammen med 1 andet stykke udstyr.
● Du vil være i stand til at betjene dette fjernsyn ved at slukke for skærmbillede og lyd vha. din smartphone.
Se applikationens supportinformation for detaljer.
● Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig under følgende omstændigheder for dette fjernsyn:
• Når der er en optagelse i gang.
• Når i Video-tilstand eller Optaget tv-tilstand i Medieafspiller.
• Når i VIERA Connect.
• Når medieserveren tilgås.
• Når dataservicen er aktiv.
• Ved visning af krypterede (kopi-beskyttede) programmer.
• Når udsendelsen forhindrer video- og lyd-output.
VIERA Connect
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
82
VIERA Connect er porten til Panasonics unikke internettjenester.
VIERA Connect giver dig adgang til visse specifikke websteder, der understøttes af Panasonic, og giver mulighed for at
nyde internetindhold, som f.eks. videoer, spil, kommunikationsværktøjer osv. fra VIERA Connects startskærm.
● For at aktivere denne funktion, skal du tilslutte dette fjernsyn til et netværksmiljø med bredbånd.
“Netværksforbindelser” (s. 83), “Opsætning af netværk” (s. 84)
● For yderligere oplysninger om betjening af VIERA Connect (s. 19)
Bemærk
● Der tages forbehold for ændringer uden varsel af VIERA Connects startskærm.
● Dette fjernsyn har ikke fuld browser-funktion, og visse af hjemmesidernes funktioner kan være utilgængelige.
● Sørg for at opdatere softwaren, når der vises en meddelelse om softwareopdatering på fjernsynsskærmen. Hvis
softwaren ikke opdateres, vil du ikke kunne bruge VIERA Connect.
Du kan opdatere softwaren manuelt på et senere tidspunkt. [Softwareopdatering] i [Netværk] (s. 87)
● Tjenesterne i VIERA Connect tilbydes af deres respektive serviceudbydere, og tjenesten kan afbrydes enten
midlertidigt eller permanent uden varsel. Derfor vil Panasonic ikke garantere for indholdet eller kontinuiteten af
tjenesterne.
● Noget indhold kan være uegnet for visse seere.
● Noget indhold er muligvis kun tilgængeligt for bestemte lande og præsenteres måske kun på bestemte sprog.
● Afhængigt af forbindelsesmiljøet vil internetforbindelsen muligvis være langsom eller ikke vellykket.
● Under betjeningen sendes der lydsignal fra terminalerne AV1, DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion). Men
der udsendes ingen videosignaler. AV1 kan udsende lydsignal, hvis [AV1 udgang] er indstillet til [Monitor] i menuen
Indstilling (s. 43). For at bruge HDMI2 med ARC-funktion skal du tilslutte en forstærker, der har ARC-funktion (s. 93),
og indstille den til at bruge biograf-højttalere (s. 99).
● Du kan indstille adgangsbegrænsning på VIERA Connect.
[Børnelås] (s. 59)
● VIERA Connect er ikke tilgængelig under optagelse med Timer-programmering, Direkte tv-optagelse eller One Touchoptagelse.
Netværksforbindelser
For kun at bruge DLNA-funktioner skal du bruge et privat netværksmiljø, og du kan betjene funktionerne uden et
netværksmiljø med bredbånd.
For at kunne bruge VIERA Connect-funktioner, skal du have et bredbåndsnetværksmiljø.
● Hvis du ikke har bredbåndsnetværkstjenester, skal du henvende dig til din forhandler for at få hjælp.
● Der kan ikke anvendes opkaldsbetingede forbindelser.
● Påkrævet hastighed (effektiv): mindst 1,5 Mbps til henholdsvist SD og 6 Mbps til HD-billedkvalitet. Hvis
overførselshastigheden ikke er nok, afspilles indhold muligvis ikke korrekt.
Eksempel 1
(For DLNA og VIERA Connect)
Trådløs forbindelse
Access point
Internetmiljø
Indbygget trådløst LAN
Smartphone
Ledningsført forbindelse
DLNA Certified VIERA
LAN-kabel (uafskærmet)
Hub eller Router
DLNA Certified medie server
(for eksempel PC, DIGA-optager
osv.)
Eksempel 2
(For VIERA Connect)
Du kan direkte tilslutte dette fjernsyn og telekommunikationsudstyr med henblik på at bruge VIERA Connect-funktioner.
LAN-kabel (uafskærmet)
Internetmiljø
Bemærk
● Kontakt din internetudbyder (ISP) eller teleselskab for yderligere hjælp i forbindelse med netværksudstyret.
● Bekræft betingelserne og vilkårene i kontrakterne med din Internetudbyder eller dit teleselskab. Afhængigt af
kontrakterne kan der muligvis opkræves ekstra udgifter, eller også kan oprettelse af flere internetforbindelser ikke
lade sig gøre.
● Sluk for fjernsynet, og tænd derefter for det igen, når du ændrer eller tilslutter netværksforbindelsen.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
● Sørg for at bruge et lige LAN-kabel til denne forbindelse.
● Installér og tilslut eventuelt udstyr, der er nødvendigt til netværksmiljøet. Du kan ikke foretage indstillinger for
udstyret på dette fjernsyn. Læs brugsvejledningen for udstyret.
● Hvis dit bredbånd ikke har bredbåndsrouter-funktioner, kan du bruge en bredbåndsrouter.
● Hvis dit modem har bredbåndsrouter-funktioner, men der ikke er flere ledige porte, kan du bruge en hub.
● Sørg for, at bredbåndsrouterne og hubs er kompatible med 10BASE-T / 100BASE-TX.
● Hvis du bruger udstyret, der kun er kompatibelt med 100BASE-TX, er kategori 5 LAN-kabler påkrævet.
83
Opsætning af netværk
● Sørg for, at forbindelserne er udført, før du starter Opsætning af netværk.
“Netværksforbindelser” (s. 83)
Vis menuen og vælg [Netværk]
vælg
Netværk
adgang
Indstillinger for netværkslink
Indstiller link-indstillingerne til at åbne og betjene dette fjernsyn fra netværksudstyret (PC med Windows 7 installeret,
smartphone, DLNA Certified VIERA osv.) via netværket.
1 Vælg [Netværkslinkindst.]
2 Vælg punkterne og indstil
Netværkslinkindst.
Test af forbindelse
Netværksforbindelse
Trådløse netværksindst.
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
Ny software-meddelelse
Netværksstatus
Kablet
For adgang
Til
VIERA navn
DLNA-fjernbetjening
DLNA-fjernvolumen
Netværksfjernbetjening
DLNA serverindstillinger
VIERA
Til
Til
Til
For adgang
vælg
adgang / gem
vælg
adgang
Menu
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
VIERA navn
Indstiller dit foretrukne navn for dette fjernsyn.
● Dette navn bliver brugt som navnet på dette fjernsyn på skærmen til andet
netværksudstyr.
DLNA-fjernbetjening
Gør det muligt at styre fjernsynet med Windows 7 gennem netværket [Fra] / [Til]
DLNA-fjernvolumen
Gør det muligt at styre fjernsynets lydstyrke med Windows 7 gennem netværket
[Fra] / [Til]
Netværksfjernbetjening∗
Gør det muligt at betjene fjernsynet fra netværksudstyret (smartphone, osv.)
[Fra] / [Til]
DLNA serverindstillinger∗
Netværkslinkindst.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
84
Post
DLNA server
Aktiverer deling af tv-program eller indhold på dette fjernsyn vha.
netværksudstyret (DLNA Certified VIERA, smartphone, osv.)
[Fra] / [Til]
Registrering
Vælger om adgangen til dette fjernsyn skal begrænses for hvert enkelt udstyr på
det private netværk [Automatisk] / [Manuel]
[Automatisk]: Alt tilgængeligt udstyr på det private netværk kan benyttes.
(maksimalt 16 udstyrsenheder)
[Manuel]: Indstiller begrænsningen for hvert enkelt udstyr i [Eksterne enheder].
Eksterne enheder
Viser en liste over tilgængeligt udstyr for dette fjernsyn på det private netværk
∗Afhængigt af området er denne funktion muligvis ikke tilgængelig. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler for
detaljerede oplysninger.
Indstillinger for ledningsført forbindelse
Denne indstilling er for netværksforbindelsen med LAN-kablet.
1 Vælg [Netværksforbindelse] og indstil til [Kablet]
vælg
Test af forbindelse
Netværksforbindelse
Trådløse netværksindst.
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
Ny software-meddelelse
Netværksstatus
Kablet
adgang / gem
Til
2 Vælg [IP/DNS indstillinger] og indstil punkterne
vælg
IP/DNS indstillinger
adgang
For adgang
■ [Hent IP-adresse] / [Hent DNS-adresse]
Indstiller [IP-adresse], [Subnet-mask], [Standard-gateway] og [DNS-adresse].
Vælg [Hent IP-adresse] / [Hent DNS-adresse] og indstil til [Automatisk] (anbefales).
● De tilgængelige indstillinger vises automatisk.
IP/DNS indstillinger
Hent IP-adresse
IP-adresse
Subnet-mask
Standard-gateway
Hent DNS-adresse
DNS-adresse
Proxy indstillinger
Automatisk
Automatisk
Manuelle indstillinger
([IP-adresse], [Subnet-mask], [Standard-gateway], [DNS-adresse])
vælg
adgang / gem
3 Vælg [Proxy indstillinger] og indstil punkterne
vælg
IP/DNS indstillinger
Automatisk
adgang
● Efter indstillinger så gå tilbage til den foregående menu.
Automatisk
For adgang
■ [Proxy]
Indstiller Proxy-adressen.
● Dette er adressen for relæ-serveren, der er forbundet til målserveren i stedet for browseren og sender data til
browseren. Indstilling er påkrævet, hvis angivet af leverandør.
1. Vælg [Proxy]
2. Indtast adressen
3. Gem
Proxy
Proxy indstillinger
Vært
Proxy
Proxy-port
0
vælg
vælg
indstil
adgang
● Du kan vælge tegn ved at bruge de
numeriske knapper.
■ [Proxy-port]
Indstiller Proxy-portens nummer.
● Dette nummer er også angivet af leverandøren med Proxy-adressen.
1. Vælg [Proxy-port]
2. Flyt markøren og indtast nummeret
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Hent IP-adresse
IP-adresse
Subnet-mask
Standard-gateway
Hent DNS-adresse
DNS-adresse
Proxy indstillinger
Proxy indstillinger
Proxy
Proxy-port
0
85
4 Vælg [Test af forbindelse] og åbn testen
vælg
Test af forbindelse
For adgang
adgang
● Udfører automatisk testning af netværksforbindelsen til fjernsynet. (Det tager
et øjeblik at teste.)
Test af forbindelse
Kontroller netværk kabeltilslutning.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til netværket.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og prøv derefter igen.
Indstillinger for trådløs forbindelse
Denne indstilling er for den trådløse netværksforbindelse.
● Bekræft krypteringsnøglen, indstillingerne og position af dit access point, inden du påbegynder opsætningen. Læs
vejledningen til dit access point for detaljerede oplysninger.
1 Vælg [Netværksforbindelse] og indstil til [Trådløs]
vælg
Test af forbindelse
Netværksforbindelse
Trådløse netværksindst.
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
Ny software-meddelelse
Netværksstatus
adgang / gem
Trådløs
Til
2 Vælg [Trådløse netværksindst.]
vælg
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
Test af forbindelse
Netværksforbindelse
Trådløse netværksindst.
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
Ny software-meddelelse
Netværksstatus
● Når adgangspunktet allerede er indstillet, vises skærmen [Aktuelle
indstillinger]. For at ændre indstillingerne skal du vælge [Nej] på denne
skærm og gå videre til det næste trin.
Til
3 Vælg dit ønskede access point
Tilgængelige trådløse netværk
Nr.
1
2
3
Netværksnavn (SSID)
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Trådløs type
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Status
vælg
● For [WPS (Trykknap)] (s. 18)
adgang
(Rød)
● For [WPS (PIN)] (s. 87)
: Krypteret adgangspunkt
● For at søge access points igen
(Blå)
● For informationen om det
markerede access point
(Grøn)
● For manuel indstilling (s. 87)
(Gul)
4 Åbn indstillingen til indtastning af krypteringsnøgle
Indstilling af krypteringsnøgle
Der oprettes en forbindelse med de følgende indstillinger:Netværksnavn (SSID) : Access Point A
Sikkerhedstype : WPA-PSK
Krypteringstype : TKIP
Indtast krypteringsnøgle.
Krypteringsnøgle
86
adgang
Trådløs
For adgang
● Hvis det valgte access point ikke er krypteret, vil bekræftelsesskærmen
blive vist. Det anbefales at vælge det krypterede access point.
5 Indtast krypteringskoden for access point.
Indstil tegn
Trådløse netværksindst.
Krypteringsnøgle
A B C D E F G H
U V W X Y Z
I
J
K
L M N O P Q R S T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_ @ /
“
‘
% &
?
,
;
=
$
[
]
~
<
>
{
}
|
`
^
#
\
Gem
vælg
indstil
● Du kan vælge tegn ved at bruge de numeriske knapper.
● Efter indstillinger så gå tilbage til den foregående menu.
6 Vælg [Test af forbindelse] og åbn testen
vælg
Test af forbindelse
For adgang
Test af forbindelse
Kontrollér trådløs netværksforbindelse.
Kontrol af IP tildeling.
Kontroller om enheder bruger samme IP adresse.
Kontrol af forbindelse til port.
Kontrol af kommunikation med server.
adgang
● Udfører automatisk testning af
netværksforbindelsen til fjernsynet. (Det
tager et øjeblik at teste.)
: vellykket
Testen er vellykket, og fjernsynet er forbundet til netværket.
: mislykket
Kontrollér indstillingerne og forbindelserne. Og prøv derefter igen.
Kontakt venligst din internetserviceudbyder, hvis du fortsætter med at have
problemer.
■ [WPS (PIN)]
Indtast PIN-koden til adgangspunktet, og vælg derefter [Tilslut]
WPS (PIN)
Registrer de følgende PIN-koder på det trådløse
adgangspunkt.
PIN-kode : 12345678
Vælg 'Tilslut', når du har indtastet og gemt
indstillingerne på det trådløse adgangspunkt.
Tilslut
Indstil netværksnavn (SSID)
Indtast netværksnavnet (SSID).
Netværksnavn (SSID)
XXXXXXX
Indstillinger af sikkerhedstype
Der oprettes en forbindelse med de følgende
indstillinger:Netværksnavn (SSID) : XXXXXXX
Vælg sikkerhedstype.
WPA2-PSK
WPA-PSK
Delt nøgle
Åben
Opdatering af fjernsynets software
Åbner den specifikke hjemmeside til opdatering af fjernsynets software og søger efter tilgængelige
softwareopdateringer.
Vælg [Softwareopdatering]
vælg
Test af forbindelse
Netværksforbindelse
Trådløse netværksindst.
IP/DNS indstillinger
Netværkslinkindst.
Softwareopdatering
Ny software-meddelelse
Netværksstatus
Kablet
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
■ [Manuel]
Du kan opsætte SSID, sikkerhedstype, krypteringstype og krypteringsnøgle manuelt.
Følg vejledningen på skærmen og indstil manuelt.
● Når du bruger 11n (5 GHz) til det trådløse system mellem den trådløse LAN-adapter og dit adgangspunkt, skal du
vælge krypteringstypen [AES].
adgang
● Følg instruktionerne på skærmen.
For adgang
Til
87
Brug af DLNA®-funktioner
● Sørg for, at klargøringen af media server, netværksforbindelser og netværksindstillinger er udført.
1
Vis [VIERA TOOLS] og vælg [Media server]
vælg
adgang
Media server
2
(s. 81 - 87)
Vælg en af de media servere, du ønsker at åbne
Eksempel: Media server-liste
vælg
Media server
SERVER1
SERVER2
SERVER3
DIGA
adgang
Vælg
Afslut
Tilbage
For adgang
Alternativmenu
4
Information
Tilgængelige media servere
Samlet angivet nummer
● For at se betjeningerne til at åbne det andet fjernsyn, vælges et navn eller en
MAC-adresse for det andet fjernsyn fra denne liste.
● For få vist oplysninger om den markerede media server
3
Vælg filen
Eksempel: Filliste
Pixel
Format
3648x2736
JPEG
Vælg
Afslut
Tilbage
Vis foto
Media server
SERVER1
P000102
P000135
P000180
P000214
P000251
P000276
P000293
V100025
V100042
M10054
M10078
Alternativmenu
2011-10-05
2011-11-20
2011-12-07
2011-12-10
2011-12-19
2011-12-25
2012-01-06
2012-01-12
2012-01-20
2012-01-28
2012-02-09
Information
09:54
13:18
11:31
15:20
12:39
14:06
13:52
15:56
10:08
14:48
19:58
28
Slide Show
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
88
vælg
adgang
● Afhængigt af betingelsen for media server kan det være nødvendigt at vælge
mappen, før du vælger filen.
● Visning af informationen for den markerede fil
Bemærk
● Filer, der ikke kan afspilles, angives også, men kan ikke vælges.
● Du kan benytte følgende knapper under afspilning. Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
For fotofil
[Enkelt billede] – Fotos vises ét ad gangen.
Eksempel:
Enkelt billede
Enkelt billede
Stop
Afslut
Vælg
Tilbage
Roter
Betjeningsvejledning
● For at vise / skjule betjeningsvejledningen
● Tilbage til liste
● Betjening i Enkelt billede
Til det foregående foto
● For at rotere 90 °
Slide Show
(Blå)
Til det næste foto
Stop
(tilbage til liste)
[Slide Show] – Slideshow slutter, når alle fotos på listen er blevet vist.
1 Vælg fotofilen på listen for at se den for første gang
2 Start Slideshow
(Rød)
● For at vise / skjule
betjeningsvejledningen
● Midlertidig afbrydelse (tilbage til
Enkelt billede)
● Tilbage til liste
For videofil
Afspil – Afspilning starter.
Hvis du standsede den seneste afspilning, da den var i gang, spørger bekræftelsesskærmen, om du ønsker at starte
fra den del, hvor den sidst blev standset, eller fra begyndelsen.
Eksempel: Afspilning
MEDIA SERVER 19/02/2011 11:21
00:15:39
● For at vise / skjule
● Betjening af afspilningen
00:02:05
betjeningsvejledningen og
Spol tilbage
informationsbanneret
[Manuel skip]
● Tryk for at springe ca. 30 sekunder
frem.
Manuel skip
● Til det foregående indhold
Afslut
Tilbage
Betjeningsvejledning
Informationsbanner
● Ændring af formatforholdet
(Rød)
● Til det næste indhold
(Grøn)
● Tilbage til liste
Pause (viser tidssøgningsbarren) /
Afspilning
Hurtigt frem
Stop
Eksempel: Afspilning
● For at vise / skjule betjeningsvejledningen
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
Afslut
● Betjening af afspilningen
Spol tilbage
Pause / Afspilning
Tilbage
● Til det forrige spor
(Rød)
● Til det næste spor
(Grøn)
● Tilbage til liste
Hurtigt frem
Stop
Betjeningsvejledning
For DIGA-optager
Betjen DIGA-optageren
Skærmen for DIGA-optageren vil blive vist. Du kan styre DIGA-optagerens funktioner med denne fjernbetjening i
overensstemmelse med brugsvejledningen.
Eksempel:
● Inden betjeningen skal du registrere dette fjernsyn på DIGA-optageren.
All
● Læs vejledningen til DIGA-optageren for detaljerede oplysninger.
DIRECT NAVIGATOR (Grouped Titles)
Not Viewed
Movie
Sports
19.08(Wed) Journal Télévisé / Météo
19.08(Wed)
Video (AVCHD)
Bibel TV das Gespräch
19.08(Wed)
OK
RETURN
Time Remaining 36:17 (DR)
Social/Economy
Liberty TV FR
AV1
Bibel TV
Select
HDD
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
For musikfil
Afspil – Afspilning starter.
Start Time 11:01
Titles 27
WDR Aachen
18.08(Tue) WDR aktuell
WDR Wuppertal
18.08(Tue) WDR aktuell
Page 005/005
OPTION
Delete Title
89
Alternativmenu for hvert indhold
Opsæt indstillingerne for betjening af Foto-, Video og Musik-filer for dette fjernsyn.
1 Få vist
alternativmenuen
2 Vælg [Slideshow-indstillinger], [Video
opsætning] eller [Musik opsætning]
3 Vælg punkterne og indstil
Alternativmenu
vælg
adgang / gem
Slideshow-indstillinger
Video opsætning
Musik opsætning
vælg
adgang
Menu
Slideshow-indstillinger
Video opsætning
Musik opsætning
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
90
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Overgangseffekt
Vælger overgangseffekten for fotoskift under slideshow
[Fra] / [Fade] / [Slide] / [Dissolve] / [Bevægelse] / [Random]
[Fade]: Det næste foto fader ind gradvist.
[Slide]: Det næste foto glider og kommer frem fra venstre side.
[Dissolve]: Hvert foto opløses, når der skiftes til det næste foto.
[Bevægelse]: Hvert foto vises med en effekt, der gør det større, mindre, bevæger
det op eller ned.
[Random]: Hver overgang vælges tilfældigt.
Interval
Vælger interval for slideshowet
[5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekunder)
● Denne funktion er ikke tilgængelig, når [Overgangseffekt] er indstillet til [Bevægelse].
Gentag
Gentag slideshow [Fra] / [Til]
Baggrundsmusik
Vælger baggrundsmusikken under Foto-tilstand
[Fra] / [Type 1] / [Type 2] / [Type 3] / [Type 4] / [Type 5]
Video Preview
Indstilles for at starte forhåndsvisningen af titlen eller scenen på
miniatureskærmen [Fra] / [Til]
● Billedet vises muligvis ikke i et kort øjeblik i miniatureskærmen. Indstil
forhåndsvisningen til [Fra] for at ordne dette.
Multilyd, 2-sproget lyd,
Dobbelt monolyd
Gør det muligt at vælge mellem tilgængelige lydspor (hvis de er til rådighed)
● Det kan tage flere sekunder at ændre lyden.
● Kun tilgængelig under afspilning
Undertekst
Undertekster Til / Fra (hvis tilgængeligt)
● Kun tilgængelig under afspilning
Undertekst
Vælger font-type til korrekt visning af undertekster (hvis tilgængeligt)
● Kun tilgængelig under afspilning
Undertekstsprog
Vælger det sprog, på hvilket underteksterne skal vises (hvis til rådighed)
● Kun tilgængelig under afspilning
Ændring af
skærmformat
[Aspekt1]: Viser indholdet på hele skærmen uden forvrængning.
[Aspekt2]: Viser indholdet på hele skærmen.
[Original]: Viser indholdet i original størrelse.
● Du kan også ændre indstillingen ved brug af knappen ASPECT.
● Afhængigt af indholdet fungerer ændring af formatforholdet muligvis ikke.
● Kun tilgængelig under afspilning
Gentag
Gentaget afspilning i den valgte fil [Fra] / [Til]
Gentag
Gentag afspilning [Fra] / [Mappe] / [En]
[Mappe]: Gentaget afspilning i den valgte mappe.
[En]: Gentaget afspilning af den ene valgte fil.
Lydudgangsindstillinger (for videoindhold)
Du kan opnå multikanallyd via en forstærker, som er sluttet til terminalerne DIGITAL AUDIO OUT eller HDMI2 (ARCfunktion).
● For at bekræfte eller ændre den aktuelle lydstatus
(s. 77)
1 Vis menuen og vælg [Lyd]
2 Vælg [SPDIF-valg], og indstil
2/2
Lyd
vælg
adgang
Menu
Post
Lyd
SPDIF-valg
SPDIF-valg
Gendan standard
Automatisk
Nulstil
vælg
adgang / gem
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
SPDIF: Et standardformat til overførelse af lydfiler
Vælger den indledende indstilling for digitalt lydudgangssignal fra terminalerne
DIGITAL AUDIO OUT og HDMI2 (ARC-funktion) [Automatisk] / [PCM]
[Automatisk]: Dolby Digital Plus, Dolby Digital og HE-AAC multikanal sendes
ud som Dolby Digital Bitstream. DTS sendes ud som DTS. MPEG
sendes ud som PCM.
[PCM]: Digitalt udgangssignal er fastsat til PCM.
Brug af netværkstjenester (DLNA / VIERA Connect)
91
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Q-Link forbinder fjernsynet og DVD-optager/videobåndoptager og muliggør nem optagelse, afspilning osv. (s. 94)
VIERA Link (HDAVI Control™) forbinder fjernsynet og udstyret med VIERA Link-funktion, og muliggør nem styring,
bekvem optagelse, energibesparelse, oprettelse af hjemmebiograf etc. uden at komplicerede indstillinger er
nødvendige. (s. 95 - 99)
Du kan anvende Q-Link og VIERA Link-funktioner samtidig.
● Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”. De funktioner, der er til rådighed, afhænger imidlertid af det
tilsluttede udstyrs version af HDAVI Control. Se venligst brugsvejledningen for udstyret for at bekræfte versionen.
● VIERA Link-funktionerne er muligvis tilgængelige, selv med udstyr fra andre producenter der understøtter HDMI
CEC.
Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link
Q-Link (SCART-forbindelse)
Tilsluttet udstyr
Egenskaber
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-fra
Direkte fjernsynsoptagelse
Tilslutning
DVD-optager /
videobåndoptager
med Q-Link-funktion
SCART-kabel
DVD-optager /
videobåndoptager
med Q-Link-funktion
● Anvend et fuldt monteret SCART-kabel.
● Slut DVD-optager/videobåndoptager, som understøtter
Q-Link, til AV1- terminalen på fjernsynet via et SCART-kabel.
VIERA Link (HDMI-tilslutning)
Tilsluttet udstyr
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
92
Egenskaber
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-fra
Reducerer unødvendigt effektforbrug
i Standby
Auto standby til unødvendigt udstyr
Pause Live TV-program
Direkte fjernsynsoptagelse
Kontroller menuen for det tilsluttede
udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
Højttalerkontrol
DIGA-optager med
VIERA Link-funktion
∗2 ∗5
DVD-afspiller /
Blu-ray-afspiller med
VIERA Link-funktion
–
∗3
∗3
–
∗3
∗2 ∗4
∗2
∗3
–
–
–
–
–
∗1
–
HD-videokamera /
LUMIX kamera med
VIERA Link-funktion
–
∗1
–
∗1
–
Tilslutning
HDMI-kabel
DIGA-optager / DVD-afspiller /
Blu-ray-afspiller / HD-videokamera /
LUMIX-kamera med VIERA Linkfunktion
● Anvend et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel.
● Slut det udstyr, som understøtter VIERA Link, til fjernsynets HDMI1-, HDMI2-, HDMI3- eller HDMI4-terminal via et
HDMI-kabel.
● Læs brugsvejledningen for udstyret angående HDMI-kabel til tilslutning af Panasonic HD videokamera eller LUMIXkamera.
VIERA Link (HDMI- og lydudgangstilslutninger)
Tilsluttet udstyr
Egenskaber
Forindstillet download
Nem afspilning
Link strøm-til
Link strøm-fra
Reducerer unødvendigt effektforbrug
i Standby
Auto standby til unødvendigt udstyr
Pause Live TV-program
Direkte fjernsynsoptagelse
Kontroller menuen for det tilsluttede
udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
Højttalerkontrol
Afspiller-biograf med
VIERA Link-funktion
–
∗6
Blu-ray-biograf med
VIERA Link-funktion
–
∗6
Forstærker med
VIERA Link-funktion
–
–
–
∗3
–
∗3 ∗7
–
∗3 ∗7
–
–
∗3
–
–
∗1
–
–
∗1
–
● For at bruge Afspiller-biograf / Blu-ray Disc-biograf
Tilslutning
Højttalersystem
HDMI-kabel
Afspiller-biograf /
Blu-ray-biograf med
VIERA Link-funktion
Optisk lyslederkabel
● Anvendelse af forstærker
Højttalersystem
eller
HDMIkabel
Forstærker med
VIERA Link-funktion
SCART-kabel
∗8
HDMI-kabel
DIGA-optager med
VIERA Link-funktion
SCART-kabel
HD-videokamera / LUMIX kamera med VIERA Link-funktion
∗1: Til rådighed med udstyr, som har funktionen “HDAVI
Control 2” eller nyere.
∗2: Til rådighed med udstyr, som har funktionen “HDAVI
Control 3” eller nyere.
∗3: Til rådighed med udstyr, som har funktionen “HDAVI
Control 4” eller nyere.
∗4: Til rådighed med DIGA-optager, som har HDD.
∗5: Denne funktion er tilgængelig uanset versionen af HDAVI
Control, når optageren understøtter Q-Link og er tilsluttet
via et SCART-kabel.
∗6: under afspilning af en disk.
∗7: undtagen for visning af en disk.
∗8: Hvis det tilsluttede udstyr har funktionen “HDAVI
Control 5”, er det ikke nødvendigt at bruge dette
lydkabel (Optisk lyslederkabel eller SCARTkabel). Tilslut i så fald udstyret til fjernsynets
HDMI2-terminal ved hjælp af et HDMI-kabel.
VIERA Link-styring af kompatibelt udstyr [VIERA Link Control] (s. 97)
● Det nedenstående skema viser det maksimale antal kompatibelt udstyr, der kan styres af VIERA Link Control. Dette
inkluderer forbindelser til udstyr, der allerede er sluttet til fjernsynet.
For eksempel DIGA-optageren, der er sluttet til forstærkeren, som er sluttet til fjernsynet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Udstyrstype
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
● Anvend et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel.
● Slut det udstyr, som understøtter VIERA Link, til fjernsynets HDMI2-, HDMI3- eller HDMI4-terminal via et HDMI-kabel.
● Anvend et fuldt monteret SCART-kabel.
● Hvis du bruger et SCART-kabel til lydudgang, skal det udstyr, som understøtter VIERA Link, sluttes til fjernsynets
AV1-terminal, og [AV1 udgang] indstilles til [Monitor] i menuen Indstilling (s. 43).
● Brug det optiske digitale lyslederkabel eller SCART-kabel til lydudgang fra fjernsynet.
Maksimalt antal
Optager (DIGA-optager, osv.)
3
Afspiller (DVD-afspiller, Blu-ray Disc afspiller, HD-videokamera, LUMIX-kamera, digitalkamera,
Afspiller-biograf, Blu-ray disc biograf, osv.)
3
Lydsystem (Afspiller-biograf, Blu-ray disc biograf, forstærker, osv.)
1
Tuner (Sæt-topboks, osv.)
4
93
Q-Link
Forberedelser
● Tilslut DVD-optageren / videobåndoptageren med de følgende logoer:
“Q-Link”, “NEXTVIEWLINK”, “DATA LOGIC (et varemærke tilhørende Metz Corporation)”, “Easy Link (et varemærke
tilhørende Philips Corporation)”, “Megalogic (et varemærke tilhørende Grundig Corporation)”, “SMARTLINK (et
varemærke tilhørende Sony Corporation)”
● Q-Link tilslutning
(s. 92)
● Anvend et fuldt monteret SCART-kabel.
● Klargør DVD-optageren / videobåndoptageren. Læs brugsvejledningen for optageren.
● Opsætning af Q-Link-terminalen i menuen Indstilling [AV1 udgang] (s. 43)
● Download indstillingerne for forindstillet kanal, sprog, land/region “Forindstillet download” (se nedenfor)
Funktioner til rådighed
Forindstillet download
Indstillinger af kanal, sprog og land kan downloades til optageren.
● DVB-S- og DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
● For at downloade indstillinger
[Download] (s. 43), [Autosøgning] (s. 15, 16, 48)
Direkte TV-optagelse - Hvad du ser, er hvad du optager
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program på DVD-optager / videobåndoptager. (Når USB HDD til optagelse er
tilsluttet i DVB-tilstand, starter [One Touch Recording].)
● Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
● Tilgængelige betingelser:
Billedkilde
Tilstand
Optagelse fra
Fjernsyn
TV-skærm udgang
AV
Optagers tuner
Fjernsyn
TV-skærm udgang
AV
Optagers tuner
AV (visning fra optagerens eksterne indgang)
AV
Optagerens eksterne indgang
AV (visning af fjernsynets eksterne indgang)
AV
TV-skærm udgang
Analog
DVB (USB HDD til optagelse er ikke tilsluttet)
AV (visning fra optagerens tuner)
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
● Når der udføres Direkte TV-optagelse, tændes der automatisk for optageren, hvis den er i Standbytilstand.
● Det er muligt at skifte kanal eller slukke for fjernsynet, mens optageren optager fra sin egen tuner.
● Det er ikke muligt at skifte kanal, hvis optageren optager fra fjernsynets tuner.
■ Stop af optagelse
Ophæv låsning af tuneren
Tuner låst
Tryk på EXIT for at åbne og afslutte en optagelse.
Link til strøm tændt og nem afspilning
Indstil linket til strøm tændt [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm til] (s. 43)
Hvis DVD-optageren / videobåndoptageren begynder afspilning eller direkte navigator / funktionsmenu for udstyret
aktiveres, tænder fjernsynet, og indgangsindstillingen ændres automatisk, således at du kan se indholdet. (Kun når
fjernsynet er indstillet til standby.)
Link til strøm slukket
Indstil linket til strøm slukket [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion
[Link strøm af] (s. 43)
Når fjernsynet er indstillet til standby, vil optageren også automatisk blive indstillet til standby. (Kun hvis
videokassettebåndet eller disken ikke er aktiveret.)
● Denne funktion vil virke, selvom fjernsynet automatisk går i Standby ved hjælp af automatisk standby-funktion.
Bemærk
94
● Nogle optagere kan ikke anvendes. Læs brugsvejledningen for optageren.
VIERA Link “
”∗
∗Opnå ekstra indbyrdes HDMI-funktionsdygtighed med Panasonic-produkter, som har funktionen “HDAVI
Control”.
Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
Tilslutninger til udstyret (DIGA-optager, HD-videokamera, Player-biograf, forstærker etc.) med HDMI- og SCART-kabel
giver dig mulighed for at sammenlænke dem automatisk (s. 92, 93).
Disse funktioner er begrænset til modeller med “HDAVI Control” og “VIERA Link”.
● Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af udstyrets version af HDAVI Control. Bekræft venligst det tilsluttede
udstyrs version af HDAVI Control.
● VIERA Link “HDAVI Control”, baseret på de af HDMI leverede kontrolfunktioner, som er en industristandard kendt
som HDMI CEC (Forbrugerelektronikkontrol), er en unik funktion, som vi har udviklet og tilføjet.
Som sådan kan dens anvendelse med andre fabrikanters udstyr, som understøtter HDMI CEC, ikke garanteres.
● Se venligst de enkelte brugsvejledninger til andre fabrikanters udstyr, som understøtter VIERA Link-funktionen.
● Angående anvendeligt Panasonic-udstyr, bedes du rådføre dig med den lokale Panasonic-forhandler.
Forberedelser
● Tilslut det udstyr, der understøtter VIERA Link.
● VIERA Link-tilslutning (s. 92, 93)
● Anvend et fuldt monteret kompatibelt HDMI-kabel. Ikke-HDMI-kompatible kabler kan ikke anvendes.
Anbefalet Panasonic HDMI-kabel delnummer:
• RP-CDHS15 (1,5 m)
• RP-CDHS30 (3,0 m)
• RP-CDHS50 (5,0 m)
● Anvend et fuldt monteret SCART-kabel.
● Klargør det tilsluttede udstyr. Læs brugsvejledningen for udstyret.
● Hvis optimal optagelse ønskes, kan det være nødvendigt at ændre optagerens indstillinger. Læs brugsvejledningen
for optageren angående detaljer.
● Download indstillingerne for forindstillet kanal, sprog og land/region
“Forindstillet download” (se nedenfor)
● Indstil [VIERA Link] til [Til] i opsætningsmenuen.
[VIERA Link] (s. 43)
● Klargør fjernsynet.
Tænd for udstyret efter tilslutning, og tænd derefter for fjernsynet.
Sæt indgangstilstanden til HDMI1, HDMI2, HDMI3 eller HDMI4 (s. 29) og kontrollér, at et billede vises korrekt.
Denne klargøring bør udføres hver gang under de følgende forhold:
• første gang
• når der tilføjes eller tilsluttes udstyr igen
• når opsætningen ændres
Forindstillet download
Indstillinger af kanal, sprog og land / region kan downloades til optageren.
● DVB-S- og DVB-C-kanalindstillinger kan ikke downloades.
● For at downloade indstillinger
[Download] (s. 43), [Autosøgning] (s. 15, 16, 48)
Nem afspilning
Automatisk skift af indgang - Når det tilsluttede udstyr anvendes, skiftes indgangsindstillingen automatisk. Når det ikke
anvendes mere, vil indgangsindstillingen gå tilbage.
Link til strøm tændt
Indstil linket til strøm tændt [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion [Link strøm til] (s. 43)
Når afspilning begynder på det tilsluttede udstyr, eller direkte navigator / funktionsmenu for udstyret aktiveres, vil der
automatisk blive tændt for fjernsynet. (Kun når fjernsynet er indstillet til standby.)
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Funktioner til rådighed
Link til strøm slukket
Indstil linket til strøm slukket [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion
[Link strøm af] (s. 43)
Når fjernsynet er sat til standby, sættes det tilsluttede udstyr også automatisk til standby.
● Denne funktion vil virke, selvom fjernsynet automatisk går i Standby ved hjælp af automatisk Standby-funktion.
95
Reducerer unødvendigt effektforbrug i Standby [Standby strømbesparelse]
Indstil Standby strømbesparelse til [Til] i menuen Indstilling for at anvende denne funktion
[Standby strømbesparelse] (s. 43)
Effektforbruget i Standby-tilstand for det tilsluttede udstyr styres højere eller lavere i synkronisering med fjernsynets til /
fra-tilstand for at reducere forbruget.
Når fjernsynet er sat til Standby, sættes det tilsluttede udstyr automatisk til Standby, og effektforbruget i Standbytilstand for det tilsluttede udstyr minimeres automatisk.
Når der tændes for fjernsynet, er det tilsluttede udstyr stadig i Standby-tilstand, men effektforbruget øges for at
fremskynde starttiden.
● Denne funktion er effektiv, hvis det tilsluttede udstyr kan ændre effektforbruget i Standby-tilstand og er sat til et højere
effektforbrug.
● Denne funktion fungerer, når [Link strøm af] er indstillet til [Til].
Auto-standby til unødvendigt udstyr [Intelligent auto-standby]
Indstil Intelligent auto-standby til [Til (med påmindelse)] eller [Til (uden påmindelse)] i menuen Indstilling for at
anvende denne funktion [Intelligent auto-standby] (s. 43)
Når der er tændt for fjernsynet, indstilles ikke-set eller ikke-anvendt tilsluttet udstyr automatisk til Standby for at
reducere effektforbruget. Hvis for eksempel indgangstilstanden skiftes fra HDMI eller når Højttalervalg ændres til [TV]
(undtagen for visning af disk).
● Hvis du vælger [Til (med påmindelse)], vil meddelelsen på skærmen vises, før det tilsluttede udstyr skifter til Standby.
● Det er ikke sikkert, at denne funktion fungerer, afhængigt af det tilsluttede udstyr. Indstil om nødvendigt til [Fra].
Direkte TV-optagelse - Hvad du ser, er hvad du optager [Direct TV Rec]
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Øjeblikkelig optagelse af det aktuelle program på en DIGA-optager.
● Hvis du tilslutter forskellige optagere samtidigt, inklusive optagere fra andre fabrikanter, skal du slutte DIGAoptageren til det lave HDMI-terminalnummer på fjernsynet. Hvis du for eksempel anvender HDMI1 og HDMI2 til to
optagere, skal du slutte DIGA-optageren til HDMI1.
● Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det.
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 92, 93), “Forberedelser” (s. 95)
● Hvis du ønsker at optage programmet, som DIGA-optageren ikke understøtter, er en SCART-forbindelse nødvendig,
og programmet optages med Q-Link-funktionen (s. 94).
● Afhængigt af programmet kan det være nødvendigt med en SCART-forbindelse for at optage.
● Det er muligt at skifte kanal eller slukke for fjernsynet, mens optageren optager fra sin egen tuner.
● Det er ikke muligt at skifte kanal, hvis optageren optager fra fjernsynets tuner.
1
Vis [VIERA TOOLS] og vælg [VIERA Link]
vælg
adgang
VIERA Link
2
Vælg [Direct TV Rec], og start optagelse
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang / start
■ Stop af optagelse
Vælg [Stop] i [Direct TV Rec]
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Stop
Optager
Hjemmebiograf
adgang / stop
● Det er også muligt at stoppe optagelsen direkte.
Ophæv låsning af tuneren
Tuner låst
Tryk på EXIT for at åbne og afslutte en optagelse.
96
● Man kan også starte optagelsen direkte, når
koden på fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
(Når USB HDD til optagelse er
tilsluttet i DVB-tilstand, starter [One
Touch Recording].)
Pause Live TV-program [Pause Live TV]
Det er muligt at stoppe det direkte TV-program og fortsætte senere.
Aktuelle TV-programmer vil blive optaget på HDD i den tilsluttede DIGA-optager.
● Denne funktion er til rådighed med en DIGA-optager, som har HDD.
● Hvis du tilslutter forskellige optagere samtidigt, inklusive optagere fra andre fabrikanter, skal du slutte DIGAoptageren, som har HDD, til det lave HDMI-terminalnummer på fjernsynet. Hvis du for eksempel anvender HDMI1 og
HDMI2 til to optagere, skal du slutte DIGA-optageren, som har HDD, til HDMI1.
● Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det.
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 92, 93), “Forberedelser” (s. 95)
1
Vis [VIERA TOOLS] og vælg [VIERA Link]
vælg
adgang
VIERA Link
2
Vælg [Pause Live TV], og sæt på pause
Fjernsynsbilledet vil pausestoppe.
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang / pause
● Aktuelle TV-programmer optages
på HDD fra det sted, hvor der blev
pausestoppet.
● Hvis det TV-billede, der er sat på pause,
forsvinder efter nogle minutter, tryk på
knappen OPTION for at vende tilbage til
pausebilledet.
● Følg betjeningsvejledningen for at
anvende [Pause Live TV] funktionerne.
■ For at anvende [Pause Live TV]
● Betjeningerne kan være forskellige, afhængigt af optageren. Følg
i dette tilfælde betjeningsvejledningen eller læs brugsvejledningen
for optageren.
Søgning bagud
Pause
Afspilning
Søg fremad
■ For at vende tilbage til aktuelt TV (Stop afspilning af [Pause Live TV] / afbryd pause)
Vælg [Ja]
Pause Live TV
Afbryd Pause Live TV ?
Ja
vælg
stop
Nej
● Hvis du stopper afspilning eller annullerer pausen, vil det optagede program blive slettet fra HDD’en.
Kontrollér menuen for det tilsluttede udstyr med VIERA-fjernbetjeningen
[VIERA Link Control]
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Stop
● Hvis du stopper afspilningen, slettes
det optagede program fra HDD.
Det er muligt at styre nogle af det tilsluttede udstyrs funktioner med fjernsynets fjernbetjening ved at rette den mod
fjernsynets signalmodtager.
● Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det.
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 92, 93), “Forberedelser” (s. 95)
● Læs brugsvejledningen for udstyret angående detaljer om betjening af det tilsluttede udstyr.
1
Vis [VIERA TOOLS] og vælg [VIERA Link]
VIERA Link
vælg
adgang
97
2
Vælg [VIERA Link Control]
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
3
vælg
VIERA Link-menu
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang
Vælg det udstyr, du vil have adgang til
Vælg typen af det tilsluttede udstyr og få adgang.
vælg
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
Hj
bi
f
adgang
[Optager] / [Afspiller] / [Hjemmebiograf] / [Videokamera] / [LUMIX] / [Digitalkamera] / [Andet]
● Det viste punkt kan variere afhængigt af det tilsluttede udstyr.
● [Hjemmebiograf] betyder Player-biograf, Blu-ray Disc-biograf eller optager-biograf.
● [Andet] betyder Tuner sæt-topboks.
Det anvendte udstyrs menu vil vises.
(Indgangstilstanden vil automatisk blive ændret)
4
Udfør betjening på udstyrets menu
● Bekræft, at koden for fjernbetjeningen er “73” (s. 30).
Følg betjeningsvejledningen
● For at vise betjeningsvejledningen
Hvis du får adgang til andre fabrikanters udstyr, vises menuen til valg af opsætning/indhold muligvis.
● De VIERA fjernbetjeningsknapper, som kan anvendes, afhænger af det tilsluttede udstyr.
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
Bemærk
● Nogle handlinger er muligvis ikke til rådighed, afhængigt af udstyret. Anvend i dette tilfælde udstyrets egen
fjernbetjening til at styre det.
■ Hvis flere optagere eller afspillere er tilsluttet
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
Nummeret gives fra fjernsynets laveste HDMI-terminalnummer, som er sluttet
til den samme type udstyr. For eksempel to optagere til HDMI2 og HDMI3: I
dette tilfælde vises den optager, som er sluttet til HDMI2, som [Optager1], og
den optager, som er sluttet til HDMI3, vises som [Optager2].
[Optager1-3 / Afspiller1-3]
■ Ved adgang til ikke-VIERA Link-udstyr
VIERA Link-menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
98
Start
Start
Optager2
Hjemmebiograf
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
Typen af det tilsluttede udstyr vises.
Selv om du kan få adgang til det tilsluttede udstyr, kan du ikke betjene det.
Anvend udstyrets egen fjernbetjening til at styre det.
Højttalerkontrol [Højttaler-valg]
Det er muligt at styre biograf-højttaleren med fjernbetjeningen til dette fjernsyn ved at rette den mod fjernsynets
signalmodtager.
● Kontrollér indstillingerne og udstyret, hvis du ikke kan betjene det.
“Sammendrag af funktionerne i Q-Link og VIERA Link” (s. 92, 93), “Forberedelser” (s. 95)
1
Vis [VIERA TOOLS] og vælg [VIERA Link]
vælg
adgang
VIERA Link
2
Vælg [Højttaler-valg]
Pause Live TV
Direct TV Rec
VIERA Link Control
Højttaler-valg
3
vælg
VIERA Link-menu
Start
Start
Optager
Hjemmebiograf
adgang
Indstil til [Hjemmebiograf] eller [TV]
vælg
gem
[Hjemmebiograf]:
Lyden er fra biograf-højttalere. Player-biograf, Blu-ray Disc-biograf eller forstærker vil automatisk blive aktiveret,
hvis de er i Standby-tilstand.
● Lydstyrke op / ned
● Lyddæmpning
[TV]:
Fjernsynshøjttalerne er aktive.
Flerkanalslyd
Hvis du vil høre multikanallyd (f.eks. Dolby Digital 5.1ch) via en forstærker, skal du tilslutte den ved hjælp af et HDMIkabel og et optisk, digitalt lyslederkabel (s. 93), og derefter vælge [Hjemmebiograf]. Hvis forstærkeren er udstyret med
funktionen “HDAVI Control 5”, behøver du kun at tilslutte den med HDMI-kabel til fjernsynets HDMI2-terminal.
For at høre lyden fra DIGA-optageren i flerkanalslyd, skal du tilslutte et HDMI-kabel fra DIGA-optageren til forstærkeren
(s. 93).
Bemærk
Link-funktioner (Q-Link / VIERA Link)
● Lyden fra fjernsynshøjttalerne dæmpes.
● Når der slukkes for udstyret, vil fjernsynshøjttalerne blive aktiveret.
● Disse funktioner vil muligvis ikke fungere ordentligt, afhængigt af det tilsluttede udstyr.
● Billede eller lyd er muligvis ikke til rådighed i de første par sekunder, når indgangstilstanden ændres.
● “HDAVI Control 5” er den sidste nye standard (fra november 2011) for HDAVI Control-kompatibelt udstyr. Denne
standard er kompatibel med konventionelt HDAVI-udstyr.
● Bekræftelse af dette fjernsyns version af HDAVI Control [System information] (s. 46)
99
Eksternt udstyr
Disse diagrammer viser vores anbefalinger af tilslutning af dit fjernsyn til forskelligt udstyr.
Angående andre tilslutninger henvises der til instruktionerne for hvert enkelt apparat, den basale forbindelse
(s. 12 - 14), tabellen (s. 102), og specifikationerne (s. 118, 119).
● Kontroller, at terminaltypen og kabelstikkene er korrekte ved tilslutning.
● For at bruge de specifikke enheder, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi
“Opsætning af Bluetooth” (s. 109)
Visning af DVD’er
(Lytte)
(Se)
AV2
(COMPONENT / VIDEO)
adapter (medfølger)
DVD-afspiller
USB-enheder
USB-kabel
Bagsiden af
fjernsynet
USB HDD
Kommunikationskamera
Eksternt udstyr
HDMI-udstyr
Optager / afspiller
Fuldt monteret HDMIkompatibelt kabel
Videokamera
● HDMI-tilslutning
100
(s. 108)
At lytte gennem højttalerne
Optisk lyslederkabel
Forstærker med
højttalersystem
For at høre lyden fra det eksterne udstyr i multikanallyd (f.eks.
Dolby Digital 5.1ch), skal du slutte udstyret til forstærkeren.
Læs brugsanvisningerne for udstyret og forstærkeren
angående tilslutningerne.
Bagsiden af fjernsynet
Hovedtelefoner
Mindre
end
10 cm
(M3 stereoministik)
Ferritkerne - Lille størrelse (medfølger)
Installation af ferritkernen
Træk fanebladet
tilbage
Sno kablet to gange
Luk
Eksternt udstyr
● Regulering af lydstyrken
[Hovedtlf. Styrke] (s. 41)
Videokamera / spiludstyr
(Lytte)
Videokamera
AV2
(COMPONENT / VIDEO)
adapter (medfølger)
(Se)
Spiludstyr
101
Typer af udstyr, der kan sluttes til hver terminal
Terminal
AV2∗1
USB 1 - 3
HDMI 1 - 4
ETHERNET
DIGITAL
AUDIO OUT
VIDEO
COMPONENT
AV1∗1
Egenskaber
For at optage / afspille videokassettebånd / DVD´er
(Videobåndoptager/DVD-optager)
For at se 3D-indhold (Blu-ray Disc-afspiller)
∗2
For at se kabel-udsendelser (Sæt-topboks)
For at se DVD’er (DVD-afspiller)
For at se videokamera-billeder (Videokamera)
For at spille spil (Spiludstyr)
∗3
Anvendelse af forstærker med højttalersystem
For at bruge netværkstjenester
∗4
USB HDD optagelse
∗5
Q-Link
VIERA Link
(med HDMI)
Direkte fjernsynsoptagelse
Eksternt udstyr
102
: Anbefalet tilslutning
∗1: Terminaladapteren (medfølger) er nødvendig for at tilslutte udstyret.
∗2: Anvend HDMI1 for automatisk skift af indgang.
∗3: Anvend HDMI2 for tilslutning af en forstærker. Denne tilslutning kan anvendes, når der bruges en forstærker med
funktionen ARC (kanal til returlyd).
∗4: Anvend USB 2-porten til tilslutning af Kommunikationskameraet.
∗5: Anvend USB 1-porten til tilslutning af USB HDD.
Teknisk information
Automatisk skærmformat
Den optimale størrelse og det optimale format kan automatisk vælges, og det er muligt at opnå finere billeder.
(s. 23)
■ Formatkontrolsignal
[Bred] vises øverst til venstre på skærmen, hvis der findes et signal for bredskærmformat (WSS) eller et kontrolsignal
gennem SCART-/HDMI-terminalen.
Formatforholdet vil blive ændret til det rigtige 16:9 eller 14:9 bredskærmformat.
Denne funktion fungerer i en hvilken som helst formatforholdstilstand.
Formatkontrolsignal
Indgangsterminal
Satellit
Kabel
RF
AV1 / AV2
(Sammensat)
AV2
(Komponent)
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
Indgangssignalformat
DVB-S
DVB-C
DVB-T
PAL B, G, H, I, D, K
SECAM B, G, L, L’, D, K
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz
PAL
SECAM
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p
Bredformatskærmsignal
(WSS)
Kontrolsignal via SCART
(stikben 8)/HDMI-terminal
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
■ Auto-tilstand
Bemærk
Teknisk information
Auto-tilstand vælger det bedste format via en firetrins-proces (WSS, kontrolsignal gennem SCART / HDMI-terminal,
Letterbox-registrering eller Justér for at udfylde skærmen).
Denne process kan tage flere minutter, afhængigt af hvor mørkt billedet er.
Letterbox-detektion:
Hvis der registreres sorte striber øverst og nederst på skærmen, vil den automatiske formatfunktion vælge det bedste
formatforhold og udvide billedet, så det udfylder hele skærmen.
Hvis der ikke detekteres nogen formatforholdsignaler, vil auto-tilstanden fremhæve billedet, så det bliver optimalt at se
på.
● Forholdet varierer afhængigt af programmet etc. Hvis forholdet er uden for standarden 16:9, vil der komme sorte
striber frem øverst og nederst på skærmen.
● Hvis skærmstørrelsen ser unormal ud, når et program optaget i bredformat afspilles, skal videobåndoptagerens
sporing justeres. Læs brugsvejledningen for videobåndoptageren.
103
Understøttet filformat i Medieafspiller og media servere
■ Foto
Format
Filtilføjelse
.jpg
JPEG
.jpeg
.mpo
Billedopløsning
(pixel)
8×8
til
30.719 × 17.279
Detaljer / restriktioner
DCF- og EXIF-standarder
Sub-sampling: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
● Progressiv JPEG understøttes ikke.
■ Video
Beholder
Video-codec
Lyd-codec
Detaljer / restriktioner
AVCHD
.mts
H.264
Dolby Digital
AVCHD standard ver. 2.0
(AVCHD 3D, AVCHD Progressive)
● Data er muligvis ikke tilgængelige, hvis
en mappeform på enheden ændres.
SD-Video
.mod
MPEG1
MPEG2
Dolby Digital
MPEG Audio
SD-Video standard ver. 1.31
(Videounderholdningsprofil)
● Data er muligvis ikke tilgængelige, hvis
en mappeform på enheden ændres.
.mov
.qt
DivX4
DivX3
DivX5
DivX6
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS-kerne
HE-AAC
LPCM
MPEG Audio
MP3
DivX3
DivX4
DivX5
DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media
video ver. 9
AAC
ADPCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS-kerne
HE-AAC
LPCM
MPEG Audio
MP3
WMA
WMA Pro
DivX3
DivX4
DivX5
DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS-kerne
HE-AAC
MPEG Audio
MP3
MOV
AVI
Teknisk information
104
Filtilføjelse
MKV
.avi
.divx
.mkv
● Dette fjernsyn understøtter Motion
JPEG optaget af Panasonic LUMIXkamera∗1.
● Det er ikke muligt at afspille Motion
JPEG med media serveren.
∗1: Visse produkter fra før 2004 er
muligvis ikke tilgængelige. Der gives
ingen garanti for kompatibilitet med
fremtidige produkter.
● Certificeret til afspilning af DivX Plus
HD-videofil i Medieafspiller
For detaljer om DivX (s. 106)
● Nogle undertekster eller
kapitelfunktioner er måske ikke
tilgængelige.
Beholder
Filtilføjelse
Video-codec
Lyd-codec
Detaljer / restriktioner
.asf
.wmv
DivX3
DivX4
DivX5
DivX6
MPEG4 SP/ASP
VC-1
Windows Media
video ver. 9
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
HE-AAC
LPCM
MP3
WMA
WMA Pro
● Kopibeskyttede filer kan ikke afspilles.
MP4
.f4v
.m4v
.mp4
DivX3
DivX4
DivX5
DivX6
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
MPEG4 SP/ASP
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
HE-AAC
MPEG Audio
MP3
● Dette fjernsyn understøtter denne
beholder optaget af Panasonicprodukter. Læs produkternes
brugervejledning for detaljer.
FLV
.flv
H.264
AAC
MP3
–
3GPP
.3gp
.3g2
H.264
MPEG4 SP/ASP
AAC
HE-AAC
–
ASF
H.264∗2
MPEG1
MPEG2
VC-1∗2
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
∗2: Denne codec kan kun afspilles i
Media Player.
LPCM
MPEG Audio
MP3∗2
AAC
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
DTS-kerne∗3
HE-AAC
MPEG Audio
MP3∗3
H.264
MPEG1
MPEG2
VC-1∗3
.m2ts
.tp
.trp
.ts
TS
AAC∗2
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus∗2
HE-AAC∗2
∗3: Denne codec kan kun afspilles i
Media Player.
■ Musik
Filtilføjelse
Restriktioner
.mp3
–
AAC
.m4a
● Kopibeskyttede filer kan ikke afspilles.
WMA
WMA Pro
.wma
● Kopibeskyttede filer kan ikke afspilles.
● WMA Lossless understøttes ikke.
FLAC
.flac
–
Bemærk
Teknisk information
Codec
MP3
● Nogle filer kan muligvis ikke afspilles, selvom de overholder disse betingelser.
● Brug ikke tegn på to bytes eller andre specialkoder til data.
● Enheden kan muligvis ikke anvendes med dette fjernsyn, hvis fil- eller mappenavnene ændres.
105
DivX
DivX Certified® for at afspille DivX® og DivX Plus® HD (H.264/MKV) video op til 1080p HD med kvalitetsindhold.
OM DIVX-VIDEO:
DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, LLC, som er et datterselskab tilhørende Rovi Corporation. Dette er en
officielt DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg divx.com for mere information og softwareværktøjer til at
konvertere dine filer til DivX-videoer.
■ Undertekstfil for DivX
Undertekstformat - MicroDVD, SubRip, TMPlayer
● DivX-videofilen og undertekstfilen ligger i den samme mappe, og filnavnene er de samme, bortset fra filendelserne.
● Hvis der er mere end én undertekstfil i den samme mappe, vises de i følgende prioritetsorden: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
● For at bekræfte eller ændre den nuværende undertekststatus, mens der afspilles DivX-indhold, skal du trykke på
knappen OPTION for at få vist Alternativmenu.
● Afhængigt af de metoder, der bruges til at oprette filen, eller tilstanden for optagelsen, bliver kun dele af
underteksterne muligvis vist, eller underteksterne vises måske slet ikke.
Bemærk
● Afhængigt af dit SD-kort, din USB flash-hukommelse eller media serveren vises filer og mapper muligvis ikke i den
rækkefølge, du har angivet.
● Afhængigt af hvordan du opretter filer, samt strukturen af mapper, bliver filerne og mapperne muligvis ikke vist.
● Når der er mange filer og/eller mapper, kan betjeningen tage tid at udføre, eller visse filer vil muligvis ikke kunne
vises eller afspilles.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-demand (VOD)-film. For
at få din registreringskode skal du finde DivX VOD-afsnittet i opsætningsmenuen. Gå til vod.divx.com for yderligere
information om fuldførelse af registrering.
■ For at få vist DivX VOD-registreringskoden
[DivX® VOD] (s. 46)
● Hvis du ønsker at generere den nye registreringskode, skal du afmelde den aktuelle registreringskode.
Når DivX VOD-indhold er blevet afspillet én gang, vises bekræftelsesskærmen for afmeldelse i [DivX® VOD] i
opsætningsmenuen. Hvis du trykker på OK-knappen på bekræftelsesskærmen, vil afmeldingskoden blive genereret,
og du vil ikke kunne afspille indhold, du har købt med den aktuelle registreringskode.
Du kan få den nye registreringskode ved at trykke på OK-knappen på skærmen til afmelding af koder.
● Hvis du køber DivX VOD-indhold ved hjælp af en anden registreringskode end dette fjernsyns kode, vil du ikke være i
stand til at afspille dette indhold. ([Din enhed er ikke godkendt til at spille denne DivX beskyttede video.] vises.)
■ Angående DivX-indhold, der kun kan afspilles et bestemt antal gange
Noget DivX VOD-indhold kan kun afspilles et bestemt antal gange.
Når du afspiller dette indhold, vises det resterende antal afspilninger. Du kan ikke afspille dette indhold, når det
resterende antal afspilninger er nul. ([Denne DivX lejevideo er udløbet.] vises.)
● Under afspilningen af dette indhold reduceres antallet af resterende afspilninger med én under følgende forhold:
• Hvis du afslutter den igangværende applikation.
• Hvis du afspiller det andet indhold.
• Hvis du går til det næste eller forrige indhold.
Teknisk information
106
Enheder til optagelse eller afspilning
■ SD-kort
2,1 mm
Kortformat:
SDXC-kort - exFAT
SDHC-kort / SD-kort - FAT16 eller FAT32
Anvendelig korttype (maks. kapacitet):
32 mm
SDXC-kort (64 GB), SDHC-kort (32 GB), SD-kort (2 GB), miniSD-kort (2 GB) (kræver
miniSD-adapter)
● Hvis der anvendes miniSD-kort, skal det indsættes / udtages sammen med adapteren.
● Kontroller den sidste nye information om korttypen på det følgende websted. (Kun på
24 mm
engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
● Brug et SD-kort, som overholder SD-standarderne. Hvis ikke, kan det forårsage funktionsfejl
af fjernsynet.
■ USB flash-hukommelse (til afspilning i Medieafspiller)
Formatet for USB flash-hukommelse: FAT16, FAT32 eller exFAT
● En USB HDD, der er formateret med en PC, er ikke garanteret i Media Player.
■ USB HDD (for optagelse af de digitale TV-programmer med dette fjernsyn og afspilning i Medieafspiller)
Kapaciteten i USB HDD, hvis ydeevne er testet med dette fjernsyn, er fra 160 GB til 3 TB.
● Tilslut USB HDD’en til strømstikket for at optage og afspille korrekt på dette fjernsyn.
● Brug den USB HDD, der er formateret med dette fjernsyn.
(s. 66)
● Hvad angår ydeevne, garanteres der ikke for alle USB HDD’er. Se de USB HDD’er, hvis ydeevne er blevet testet med
dette tv, på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Bemærk
● Data ændret med en PC vises muligvis ikke.
● Tag ikke enheden ud, mens fjernsynet er ved at tilgå data. Ellers kan det beskadige enheden eller fjernsynet.
● Rør ikke ved stikbenene på enheden.
● Udsæt ikke enheden for kraftige tryk eller slag.
● Isæt enheden i den rigtige retning. Ellers kan det beskadige enheden eller fjernsynet.
● Elektrisk interferens, statisk elektricitet eller fejlagtig betjening kan bevirke, at data eller enhed beskadiges.
● Sikkerhedskopiér de optagne data med jævne mellemrum i tilfælde af forringede eller beskadigede data eller hvis
fjernsynet virker forkert. Panasonic påtager sig intet ansvar for forringelse eller beskadigelse af optagne data.
Optagetid for USB HDD’en
Optagetilstand
[DR]
USB HDD (1 TB)
Til HD-udsendelser
87 timer
Til SD-udsendelser
217 timer
290 timer
[LT2]
580 timer
● Disse optagetider er omtrentlige ved konstant optagelse. Den faktiske optagetid kan afvige herfra.
● Optagetiden for tilstanden [DR] kan variere alt efter bithastigheden for udsendelsen.
● Afhængigt af udsendelsen (f.eks. når bithastigheden er lav) øges optagetiden muligvis ikke, end ikke i tilstanden
[LT1] / [LT2].
● Kun den valgte undertekst og multilyden optages i tilstanden [LT1] / [LT2]
Teknisk information
[LT1]
107
HDMI-tilslutning
HDMI (multimediegrænseflade med høj opløsningsevne) er verdens første, komplette digitalforbruger af AVgrænseflade, som er i overensstemmelse med en ikke-komprimeringsstandard.
HDMI gør det muligt at opnå høj opløsningsevne på digitale billeder og højkvalitets-lyd via tilslutning af fjernsynet til
udstyret.
HDMI-kompatibelt udstyr∗1 med en HDMI- eller DVI-udgangsterminal, som for eksempel en DVD-afspiller, en indstillet
topboks eller spilleudstyr, kan sluttes til HDMI-terminalen ved hjælp af et HDMI-kompatibelt (helt tilsluttet) kabel.
For yderligere information om forbindelser (s. 13, 100)
■ Anvendelige HDMI-funktioner
● Indgangslydsignal:
2-kanal lineær PCM (sampling frekvenser - 48 kHz, 44,1 kHz,
32 kHz)
● Indgangsvideosignal:
“Indgangssignal, der kan vises” (s. 111)
Tilpas udgangsindstillingen til det digitale udstyr.
● Indgangs PC-signal:
“Indgangssignal, der kan vises” (s. 111)
Tilpas udgangsindstillingen med din PC.
● VIERA Link (HDAVI Control 5)
[VIERA Link] (s. 95)
● 3D
● Content Type
● Deep Colour
● x.v.Colour™
● Lydreturkanal∗2
(kun HDMI2-terminal)
■ DVI-tilslutning
Hvis det eksterne udstyr kun har én DVI-udgang, skal der sluttes til HDMI-terminalen via et DVI til HDMIadapterkabel∗3. Når DVI- til HDMI-kablet anvendes, skal lydkablet sluttes til AUDIO-terminalen, der fulgte med den
medfølgende AV2 (COMPONENT / VIDEO) adapter.
Bemærk
● Lydindstillinger kan udføres på [HDMI1 / 2 / 3 / 4 indgang] i menuen Lyd. (s. 42)
● Hvis det tilsluttede udstyr har en funktion for justering af formatet, skal formatforholdet sættes til “16:9”.
● Disse HDMI-stik er “type A”.
● Disse HDMI-stik er kompatible med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) copyright-beskyttelse.
● Udstyr uden digital udgangsterminal kan sluttes til indgangsterminalen på enten komponent eller video, så analoge
signaler kan modtages.
● Dette fjernsyn indeholder HDMI™-teknologi.
∗1: HDMI-logoet vises på HDMI-kompatibelt udstyr.
∗2: Lydreturkanal (ARC) er en funktion, der kan sende digitale lydsignaler via et HDMI-kabel.
∗3: Spørg den lokale forhandler af digitalt udstyr.
Teknisk information
108
USB-forbindelse
● Det anbefales at slutte USB HDD’en, USB flash-hukommelsen eller kommunikationskameraet direkte til fjernsynets
USB-porte.
● Visse USB-enheder eller USB HUB kan muligvis ikke anvendes med dette fjernsyn.
● Du kan ikke tilslutte enheder ved hjælp af USB-kortlæser.
● Det er ikke muligt at anvende to eller flere ens USB-enheder samtidigt, undtagen USB flash-hukommelse eller USB
HDD.
● Yderligere oplysninger om enhederne kan eventuelt findes på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Opsætning af Bluetooth
Du kan bruge Bluetooth-tastaturer∗1 og Bluetooth-lydenheder∗2 (høretelefoner, osv.) med dette fjernsyn ved at indstille
[Bluetooth opsætning] i menuen Opsætning (s. 43).
∗1: HID-kompatible (Human Interface Device Profile) tastaturer er tilgængelige.
∗2: A2DP-kompatible (Advanced Audio Distribution Profile) lydenheder er tilgængelige.
Menu
Post
Indstillinger / Konfigurationer (alternativer)
Bluetooth opsætning
Indstilling
Enheder
Søger efter og registrerer de tilgængelige enheder
● Du kan ikke bruge to eller flere A2DP-kompatible lydenheder på samme tid.
[Ikke parret]:
Enheden er ikke registreret. Registrér enheden til brug med dette fjernsyn ved
at følge brugsanvisningerne på skærmen.
[Tilsluttet]:
Enheden er registreret, og du kan bruge den med dette fjernsyn.
[Ikke forbundet]:
Enheden er allerede registreret, men er ikke tilsluttet til dette fjernsyn. Kontrollér
at enheden er tændt og bruger det tilgængelige interval.
Bluetooth
lydindstillinger
Justerer tidsforsinkelsen, hvis lyden fra lydenhederne ikke er synkroniseret med
billedet
● Denne funktion er kun tilgængelig for Bluetooth-lydenhederne.
● Indstil [Læbesynkronisering] til [Til] og justér i [Læbesynk. justering].
● For at justere lydvolumen for denne lydenhed [Hovedtlf. Styrke] (s. 41)
● Denne opsætning er ikke egnet til 3D-briller, der understøtter Bluetooth trådløs teknologi.
● Yderligere oplysninger om enhederne kan eventuelt findes på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Teknisk information
109
Betjening via tastatur / Gamepad
■ USB-tastatur / Bluetooth-tastatur
● Tastaturet, der påkræver dets driver, understøttes ikke.
● Ændring af sprogtype [Tastatur-layout] (s. 46)
● Tegn vises muligvis ikke korrekt på fjernsynsskærmen, afhængigt af det tilsluttede tastatur eller tastaturopsætningen.
● Nogle af tastaturets taster kan eventuelt svare til knapperne på fjernbetjeningen.
Tastatur
Fjernbetjening
↑/↓/←/→
Tastatur
Fjernbetjening
F2
Markørknapper
VIERA TOOLS
Indtast
OK
F3
MENU
Backspace
BACK/RETURN
F4
INPUT (AV)
Esc
EXIT
F5 / F6
Kanal ned / op
0 – 9 / tegn
Taltaster
F7 / F8
Lydstyrke ned / op
F1
GUIDE
F9 / F10 / F11 / F12
Farvede knapper
■ USB Gamepad
● Se de gamepads, hvis ydeevne er blevet testet med dette tv, på følgende hjemmeside. (Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
● Nogle taster på gamepads svarer til knapperne på fjernbetjeningen.
Eksempel:
Fjernbetjening
Fjernbetjening
1
2
Select
11 10 9
3
4
5
Start
8 7 6
1
Lydstyrke op / ned
7
VIERA TOOLS
2
Kanal op / ned
8
EXIT
3
GUIDE
4
OK
9
INPUT (AV)
5
BACK/RETURN
10
MENU
6
INTERNET
11
Markørknapper
Tegnoversigt for taltaster
Du kan indtaste tegn med taltasterne for frie indgangsposter.
Tryk gentagne gange på taltasten, indtil du kommer til
det ønskede tegn.
Skriv ind
Navn
A B C D E F G H
Teknisk information
110
J
K
L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Å Æ Ø 0
1
2
3
5
6
7
a
b
c
d
e
f
g
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
u
v
w
x
y
z
å æ ø
!
:
#
)
+
-
.
*
_
h
I
(
4
8
9
t
● Tegnet vælges automatisk, hvis du slipper i 1 sekund.
● Det er også muligt at vælge tegnet ved at trykke på OK-knappen
eller andre taltaster inden for 1 sekund.
● Tegnene kan variere alt efter input-objekterne.
Tegnoversigt:
Taltaster
Tegn
Taltaster
Tegn
[email protected] /1!:#+-*_()“‘%&?,;=$[]~<>{}|`^\
mno6MNOøØ
abc2ABCåæÅÆ
pqrs7PQRS
def3DEF
tuv8TUV
ghi4GHI
wxyz9WXYZ
jkl5JKL
Mellemrum 0
Indgangssignal, der kan vises
■ KOMPONENT (Y, PB, PR) (fra AV2-terminal), HDMI
Signalnavn
KOMPONENT
HDMI
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1.125 (1.080) / 60i, 50i
1.125 (1.080) / 60p, 50p, 24p
: Passende indgangssignal
■ PC (fra HDMI-terminal)
Signalnavn
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
31,47
45,00
67,50
60,00
60,00
60,00
640 × 480 @60 Hz
1.280 × 720 @60 Hz
1.920 × 1.080 @60 Hz
Det gyldige indgangssignal for PC er kompatibelt med HDMI-standardtiming.
Bemærk
● Andre signaler end ovenstående vil muligvis ikke blive vist korrekt.
● Ovenstående signaler genformateres for optimal visning på dit display.
● PC-signalet forstørres eller komprimeres til visning, så det måske ikke er muligt at vise fine detaljer tilstrækkeligt
tydeligt.
Information om SCART- og HDMI-terminal
AV1 SCART-terminal (RGB, VIDEO, Q-Link)
Jordstik
CVBS ud (video)
CVBS jord
Rød ind
Rød jord
Grøn ind
Grøn jord
Blå ind
Blå jord
Audio ud (L)
Audio ud (R)
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS ind (video)
RGB status jord
Status RGB
Jord
-Q-Link data
Status CVBS
Audio ind (L)
Audio jord
Audio ind (R)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
+5V strøm
SDA
Hjælpeprogram
TMDS ur−
TMDS ur+
TMDS Data0 afskærmning
TMDS Data1−
TMDS Data1+
TMDS Data2 afskærmning
HDMI-terminal
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Teknisk information
Detektion af varmt stik
DDC/CEC jord
SCL
CEC
TMDS clock-skjold
TMDS Data0−
TMDS Data0+
TMDS Data1 afskærmning
TMDS Data2−
TMDS Data2+
111
Hyppigt stillede spørgsmål
Følg venligst disse enkle anvisninger til løsning af problemet, inden du bestiller reparation eller ringer efter hjælp.
Rådfør dig med din lokale Panasonic-forhandler, hvis problemet stadig ikke kan løses.
Blokstøj, fastfrosne eller forsvindende billeder forekommer i DVB-tilstand / Hvide pletter eller skyggebillede
(ghosting) forekommer i analog tilstand / Visse kanaler kan ikke indstilles
● Kontrollér placeringen, retningen og forbindelsen af antennen eller parabolantennen.
● Kontrollér [Signaltilstand] (s. 55). Hvis [Signalkvalitet] vises med rødt, er DVB-signalet svagt.
● Vejrforholdene vil påvirke signalmodtagelsen (kraftig regn, sne, osv.), specielt i områder hvor modtagelsen er
dårlig. Selv i godt vejr kan et højtryk bevirke, at modtagelsen af nogle kanaler bliver dårlig.
● På grund af den anvendte signalmodtagelsesteknologi, kan kvaliteten af de digitale signaler i visse tilfælde være
relativt lav på trods af en god modtagelsen af analoge signaler.
● Sluk for fjernsynet med hovedafbryderen (tænd / sluk-knap) og tænd derefter for det igen.
● Rådfør dig med din lokale forhandler eller serviceudbyder angående tilgængeligheden af serviceydelser, hvis
problemet fortsætter.
DVB-S auto-opsætningsindstillinger kan ikke udføres fuldstændigt
● Kontrollér forbindelser og paraboljustering. (s. 49)
● Kontakt din lokale forhandler, hvis problemet fortsætter.
Ingen programmer vises på TV Guide
● Kontroller den digitale sender.
● Justér retningen af antennen eller parabolen til en anden sender installeret i nærheden.
● Kontroller den analoge udsendelse. Kontrollér antennen og rådfør dig med din lokale forhandler, hvis
billedkvaliteten er dårlig.
Der frembringes hverken billede eller lyd
● Kontroller at fjernsynet er tændt.
● Kontroller at netledningen er sat i fjernsynet og stikkontakten.
● Kontrollér at fjernsynet er indstillet til AV-tilstand.
● Kontrollér at den korrekte indgangstilstand er valgt.
● Kontrollér menuen Billede (s. 38 - 40) og lydstyrke.
● Kontroller at alle nødvendige kabler og tilslutninger er sat ordentligt i forbindelse.
Automatisk format
● Automatisk format er lavet, for at man kan opnå det bedste formatforhold, så skærmen fyldes helt ud.
● Tryk på knappen ASPECT, hvis du gerne vil ændre skærmformatet manuelt. (s. 23)
(s. 103)
Sort og hvidt billede
● Kontroller at det eksterne udstyrs udgang modsvarer fjernsynets indgang.
Sørg for at det eksterne udstyrs udgangsindstilling ikke er S-Video, når du tilslutter med SCART.
Hyppigt stillede spørgsmål
112
Q-Link-funktionen virker ikke
● Bekræft SCART-kablet og tilslutningen.
Indstil også [AV1 udgang] i menuen Indstilling.
(s. 43)
[VIERA Link]-funktionen virker ikke, og der vises en fejlmeddelelse
● Bekræft tilslutningen. (s. 92, 93)
● Tænd for det tilsluttede udstyr og tænd derefter for fjernsynet.
(s. 95)
Optagelsen begynder ikke med det samme
● Kontroller optagerens indstillinger. Læs brugsvejledningen for optageren angående detaljer.
Skærmen bliver utydelig
● Dette sker, når kontrasten reduceres automatisk for at undgå billed-fastholdelse i følgende tilstande uden
brugerbetjeninger i nogle minutter:
• Intet signal i DVB- eller AV-indstilling
• Valgt låst kanal
• Valgt ugyldig kanal
• Valgt radiostation
• Vist menu
• Miniaturevisning eller stillbillede
Problem
Årsager / Handlinger
Skærm
Lyd
● Vælg [P-NR] i menuen Billede for at fjerne støj.
(s. 39)
● Kontroller elektriske produkter i nærheden (bil, motorcykel, lysstofrør).
Der kan ikke vises noget
billede
● Er [Kontrast], [Lys] eller [Farve] i menuen Billede sat til minimum?
(s. 38)
● Kontrollér indstillingen af [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) i [Inputvalg] for at
matche udgangssignalet fra det eksterne udstyr. (s. 29)
Sløret eller forvrænget
billede
(ingen lyd eller lav lydstyrke)
● Nulstil kanalerne.
Et usædvanligt billede
vises
● Sluk for fjernsynet med hovedafbryderen (tænd / sluk-knap) og tænd derefter
for det igen.
● Hvis problemet fortsætter, skal du initiere alle indstillinger.
[Fabriksindstilling] (s. 62)
Der frembringes ingen lyd
● Er “Lyd mute” aktiv? (s. 10)
● Er lydstyrken sat til minimum?
Lydstyrken er lav eller
lyden er forvrænget
● Modtagelsen af lydsignalet kan være forringet.
● Indstil [MPX] (s. 41) i menuen Lyd til [Mono]. (Analog)
Mærkelig lyd fra fjernsynet
● Når strømmen er tændt, kan der evt. høres driftslyde fra fjernsynet (disse er
ikke tegn på fejlfunktion).
Kan ikke se 3D-billeder
● Er 3D-brillerne tændt, indstillet til 3D-tilstand og registreret med dette fjernsyn?
Flere oplysninger i brugsanvisningen til 3D-brillerne.
● Kontrollér 3D-brillernes resterende batteriniveau. (Batteristatus vises på
skærmen, når 3D-brillerne tændes.)
● Understøtter 3D-brillerne Bluetooth trådløs teknologi?
(s. 32)
● Kontroller at [Valg af 3D-tilstand] er indstillet til [3D].
(s. 33)
● Visse 3D-billedsignaler genkendes muligvis ikke automatisk som 3D-billeder.
Indstil [Valg af 3D-tilstand (Manuel)], så det svarer til billedformatet.
(s. 34)
● Benyt 3D-brillerne på en afstand af ca. 3,2 m fra fjernsynet.
● Kontrollér, at der ikke er forhindringer mellem fjernsynet og 3D-brillerne.
● Afhængigt af personen kan det være svært at se 3D-billederne, eller man
kan måske slet ikke se dem, især hos brugere der har forskelligt syn på det
venstre og højre øje. Tag de nødvendige foranstaltninger (bær briller, osv.) for
at korrigere dit syn inden brug.
3D-briller slukkes
automatisk
● Kontrollér, at der ikke er forhindringer mellem fjernsynet og 3D-brillerne.
Der er noget i vejen med
3D-billederne
● Kontrollér indstillingen for [Billedsekvens] eller [Kontur udglatning].
Indikatorlampen lyser
ikke, når du trykker på
tænd/sluk-knappen på
3D-brillerne
● Der er måske ikke så meget strøm tilbage i batteriet, eller det er tomt.
Genoplad det.
Lyden er usædvanlig
● Sæt det tilsluttede lydudstyrs lydindstilling til “2ch L.PCM”.
● Kontrollér indstillingen [HDMI1 / 2 / 3 / 4 indgang] i menuen Lyd. (s. 42)
● Vælg analog lydtilslutning, hvis den digitale lydtilslutning har et problem.
(s. 108)
Billeder fra eksternt
udstyr er usædvanlige,
når udstyret tilsluttes via
HDMI
● Kontrollér at HDMI-kablet er sat korrekt i forbindelse. (s. 100)
● Sluk for fjernsynet og udstyret og tænd derefter for det igen.
● Kontrollér indgangssignalet fra udstyret. (s. 111)
● Anvend udstyr som er kompatibelt med EIA/CEA-861/861D.
3D
Kaotisk og støjende
billede
(s. 48 - 51)
Hyppigt stillede spørgsmål
(s. 35)
HDMI
113
Problem
Kan ikke forbinde til
netværket
● Kontrollér at LAN-kablet eller den trådløse LAN-adapter er korrekt tilsluttet.
(s. 83)
● Kontrollér forbindelserne og indstillingerne. (s. 83 - 87)
● Kontrollér netværksudstyret og netværksmiljøet.
● Routeren er muligvis ikke indstillet til automatisk at finde en IP-adresse. Hvis
netværksadministratoren foretrækker at tildele en IP-adresse, skal en IPadresse indstilles manuelt. (s. 85)
● Routeren bruger muligvis MAC-adressefiltrering (sikkerhedsindstilling).
Bekræft dette fjernsyns MAC-adresse (s. 42) og indstil routeren, så den kan
anvende den.
● Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte din internetudbyder eller
teleselskab.
Kan ikke vælge filen under
DLNA-betjening
● Er medieserveren for det tilsluttede udstyr klargjort? (s. 81)
● Kontrollér anvendeligt dataformat. (s. 104, 105)
● Kontrollér indstillingerne for [Netværkslinkindst.]
(s. 84)
Kan ikke betjene VIERA
Connect
● Kontrollér forbindelserne og indstillingerne. (s. 83 - 87)
● Serveren eller den tilsluttede linje kan være optaget nu.
Fjernsynet tænder ikke
● Kontroller at netledningen er sat i fjernsynet og stikkontakten.
Fjernsynet indstilles til
Standby-tilstand
● Den automatiske standby-funktion er aktiveret. (s. 11)
● Fjernsynet går i Standby-tilstand cirka 30 minutter efter, at den analoge
udsendelse slutter.
Fjernbetjeningen fungerer
ikke eller fungerer
uregelmæssigt
● Er batterierne sat korrekt i? (s. 7)
● Er der tændt for fjernsynet?
● Batterierne kan være ved at være udtjente. Skift dem ud med nye.
● Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernsynets forside (inden for en vinkel på ca.
7 m og 30 grader foran fjernsynet).
● Anbring fjernsynet på god afstand af solskin eller andre stærke lyskilder, så
fjernsynets fjernbetjeningssignalmodtager ikke rammes.
Dele af fjernsynet bliver
meget varme
● Selv når temperaturen på dele af front-, top- og bagpanelerne er steget, vil
disse temperaturstigninger ikke forårsage problemer i forhold til ydeevne eller
kvalitet.
Permanent lysende prikker
på skærmen
● På grund af den produktionsproces, som brugtes i denne teknologi, kan dette
resultere i nogle pixel, som lyser permanent eller ikke lyser. Dette er helt
normalt.
Meddelelsen [Faulty dish]
vises
● Satellitkablet kan kortslutte, eller der kan være opstå problemer med
tilslutningen af kablet. Kontrollér kablet og forbindelsen, og sluk så for
fjernsynet med hovedafbryderens tænd-/slukknap, og tænd derefter igen.
● Vedbliver meddelelsen med at være der, kan det være nødvendigt at få en
parabolinstallatør til at efterse parabol og kabel.
Meddelelse om
overstrømsfejl vises
● Den tilsluttede USB-enhed kan muligvis være årsag til denne fejl. Fjern
enheden og sluk for fjernsynet med hovedafbryderens tænd-/slukknap, og tænd
derefter igen.
● Se efter om der er fremmedlegemer i USB-porten.
En fejlmeddelelse kommer
frem
● Følg instruktionerne i meddelelsen.
● Rådfør dig med din lokale Panasonic-forhandler eller det autoriserede
servicecenter, hvis problemet fortsætter.
Netværk
Andet
Hyppigt stillede spørgsmål
114
Årsager / Handlinger
Vedligeholdelse
Tag først stikket ud af stikkontakten.
Displaypanel, Kabinet, Hylde
Almindelig pleje:
Tør forsigtigt overfladen af billedskærmen,
kabinettet eller hylden med en blød klud for at
rengøre snavs eller fingeraftryk.
Til genstridigt snavs:
Tør først overfladen af for støv. Fugt en blød klud med
rent vand eller fortyndet neutralt rengøringsmiddel (1 del
rengøringsmiddel til 100 dele vand). Vrid derefter kluden og tør
overfladen af. Tør til sidst al fugten af.
Forsigtig
● Undlad at bruge en hård klud eller gnide overfladen for hårdt, da det kan forårsage ridser i overfladen.
● Vær påpasselig med ikke at udsætte fjernsynets overflader for vand eller rengøringsmiddel. Væske indeni
fjernsynet kan føre til fejlfunktion af apparatet.
● Vær påpasselig med ikke at udsætte overfladerne for insektmiddel, opløsningsmiddel, fortynder eller andre flygtige
substanser. Dette kan forringe kvaliteten af overfladen eller få malingen til at skalle af.
● Displaypanelets overflade har undergået en specialbehandling og kan nemt lide skade. Vær påpasselig med ikke at
banke på eller ridse overfladen med en fingernegl eller andre hårde objekter.
● Lad ikke kabinettet eller hylden være i kontakt med gummi- eller PVC-substanser i længere tid. Dette kan forringe
kvaliteten af overfladen.
Netstik
Tør jævnligt netstikket af med en tør klud. Fugt og støv kan føre til brand eller elektrisk stød.
Vedligeholdelse
115
Licens
Selv om der ikke er nogen speciel nævnelse af firma- eller produktvaremærker, er disse varemærker fuldt gyldige.
● DVB og DVB-logoerne er varemærker tilhørende DVB Project.
● DiSEqC™ er et varemærke tilhørende EUTELSAT.
● THX og THX-logoet er varemærker, der tilhører THX Ltd., og de kan være registrerede i visse jurisdiktioner. Alle
rettigheder forbeholdes.
● “RealD 3D” er et varemærke tilhørende RealD.
● “Full HD 3D Glasses™” logoet og termen “Full HD 3D Glasses™” er varemærker, der tilhører Full HD 3D Glasses
Initiative.
● Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af
sådanne mærker hos Panasonic Corporation sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne indehaves af de
respektive ejere.
● SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
● Logoerne “AVCHD” og “AVCHD 3D” og “AVCHD Progressive” er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og
Sony Corporation.
● DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Rovi Corporation
eller dets datterselskaber og anvendes under licens.
● QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., anvendt under
licens derfra.
● VIERA Connect er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
● Skype er et varemærke tilhørende Skype Limited.
● DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende
Digital Living Network Alliance.
● Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
● HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
● x.v.Colour™ er et varemærke.
● HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende Panasonic Corporation.
● Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
● Fremstillet på licens under USA’s Patent-nr.: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 & andre af USA’s og
verdensomspændende udstedte & verserende patenter. DTS, symbolet, & DTS og symbolet sammen er registrerede
varemærker tilhørende & DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet inkluderer software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
● GUIDE Plus+, Rovi og Rovi Guide er varemærker tilhørende Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.
GUIDE Plus+ og Rovi Guide-systemet er produceret under licens udstedt af Rovi Corporation og/eller dets
datterselskaber.
Rovi Guide-systemet er beskyttet af patenter og patentansøgninger indleveret i USA, Europa og andre
lande inklusive et eller flere af de amerikanske patenter 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 udstedt til
Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.
Licens
116
Dette produkt inkluderer følgende software eller teknologi:
(1) software udviklet uafhængigt af eller for Panasonic Corporation,
(2) software der tilhører tredjeparter og for hvilke Panasonic Corporation har licens til,
(3) software delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group,
(4) software udviklet af FreeType Project,
(5) software med licens iht. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) og/eller,
(6) open sourced software eller anden software med licens iht. LGPL.
(7) “PlayReady”(teknologi til administration af digitale rettigheder) med licens udstedt af Microsoft Corporation eller
firmaets partnere.
Der henvises til vilkår og krav udstedt af LGPL for software kategoriseret som (5), idet sagen kan være tilgængelig på
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
Derudover er software kategoriseret som (5) ophavsretligt beskyttet af flere individer.
Der henvises til bemærkningen om ophavsret for disse individer på http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/
LGPL software er distribueret i håbet om, at det vil være brugbart, men yder INGEN GARANTI, selv ikke en
underforstået garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
Panasonic vil udlevere en komplet kopi til maskinaflæsning af den tilsvarende kildekode dækket af LGPL til enhver
tredjepart på de nedenstående kontaktoplysninger i mindst tre (3) år efter levering af dette produkt, og imod et beløb
der ikke overstiger vores omkostninger ved fysisk at udføre distribution af kildekode.
Kontaktinformation
[email protected]
Kildekode dækket af LGPL er også frit tilgængeligt for dig og alle andre personer via vores nedenstående
hjemmesideadresse.
http://www.am-linux.jp/dl/EUIDTV12/
Der henvises til gældende licensvilkår inkluderet i produktets menu “Opsætning” for software kategoriseret som (5) og (6).
Endvidere bør man være opmærksom på følgende for PlayReady kategoriseret som (7).
(a) Dette produkt indeholder teknologi, som er underlagt visse intellektuelle ejendomsrettigheder, der tilhører Microsoft.
Brug eller distribuering af denne teknologi udenom dette product er ulovlig uden passende licens(er) givet af Microsoft.
(b) Indholdets ejere bruger Microsoft PlayReady™ adgangsteknologi for indhold til at beskytte deres intellektuelle
ejendom, inklusive ophavsbeskyttet indhold. Dette udstyr bruger PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReadybeskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis udstyret ikke overholder korrekt håndhævelse af
restriktioner for brug af indhold, kan indholdets ejere eventuelt kræve at Microsoft tilbagekalder udstyrets evne til at
bruge PlayReady-beskyttet indhold. En tilbagekaldelse burde ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold, der er
beskyttet af anden adgangsteknologi.
Indholdets ejer kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold.
Hvis du afviser at opgradere, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver den pågældende opgradering.
Licens
117
Specifikationer
■ Datablad
Producent
Panasonic Corporation
Modelnr.
TX-P42GT50E
TX-P50GT50E
Energieffektivitetsklasse
C
C
Synlig skærmdiagonal
107 cm / 42 tommer
127 cm / 50 tommer
137 W
185 W
Effektforbruget i tændt
tilstand
Årligt energiforbrug∗1
200 kWh
270 kWh
Bedømt effektforbrug
325 W
400 W
Effektforbruget i
standbytilstand∗2
0,30 W
Effektforbruget i slukket
tilstand
0,25 W
Skærmopløsning
1.920 (B) × 1.080 (H)
■ Anden information
Modelnr.
TX-P50GT50E
Vekselstrøm 220-240 V, 50 / 60 Hz
Panel
Plasmapanel
Mål (B × H × D)
993 mm × 653 mm × 320 mm
(Med sokkel)
993 mm × 603 mm × 47 mm
(Kun fjernsyn)
1.170 mm × 754 mm × 335 mm
(Med sokkel)
1.170 mm × 704 mm × 47 mm
(Kun fjernsyn)
Vægt
21,0
17,5
27,0
23,0
netto (Med sokkel)
netto (Kun fjernsyn)
netto (Med sokkel)
netto (Kun fjernsyn)
Lyd
Højttaler
Fronthøjttaler (indbygget med 8 højttalere) × 2, bashøjttaler (Φ 80 mm) × 1
Lydudgang
18 W (4 W + 4 W + 10 W)
Hovedtelefoner
M3 (3,5 mm) stereo-minijack × 1
Modtagesystemer /
båndnavn
Specifikationer
118
TX-P42GT50E
Strømkilde
Kontroller den sidste
nye information om den
tilgængelige service på det
følgende websted.
(Kun på engelsk)
http://panasonic.jp/support/
global/cs/tv/
PAL B, G, H, I,
SECAM B, G,
SECAM L, L’
VHF E2 - E12
VHF A - H (ITALIEN)
CATV (S01 - S05)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
VHF H1 - H2 (ITALIEN)
UHF E21 - E69
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S21 - S41 (Hyperbånd)
PAL D, K,
SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R6 - R12
VHF R3 - R5
UHF E21 - E69
PAL 525/60
Afspilning af NTSC-bånd fra nogle PAL-videobåndoptagere (VCR)
M.NTSC
Afspilning fra M.NTSC-videobåndoptagere (VCR)
NTSC
(kun AVindgang)
Afspilning fra NTSC-videobåndoptagere (VCR)
DVB-T
Digital jordbaseret service (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264))
DVB-C
Digital kabelservice (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264))
DVB-S / S2
Digital satellit-tjeneste (MPEG2 og MPEG4-AVC(H.264))
Frekvensområde for modtager – 950 MHz til 2.150 MHz
LNB-effekt og polarisering – lodret: +13 V / vandret: +18 V / strøm:
Maks. 500 mA (overbelastningsbeskyttelse)
22 kHz Tone – frekvens: 22 kHz ± 2 kHz / amplitude: 0,6 V ± 0,2 V
Symbolfrekvens – Maks. 30 MS/sek.
FEC-indstilling – 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Demodulation – QPSK, 8PSK
DiSEqC – Version 1.0
Parabolantenneindgang
Hun F-type 75 Ω
Antenneindgang
VHF / UHF
Brugsforhold
Temperatur: 0 °C – 35 °C
Luftfugtighed: 20 % – 80 % RH (ikke-kondenserende)
AV1 indgang /
udgang
Tilslutningsterminaler
AV2 indgang
(COMPONENT /
VIDEO)
SCART (Audio/Video ind, Audio/Video ud RGB ind, Q-Link)
VIDEO
RCA PIN-type × 1
1,0 V[p-p] (75 Ω)
AUDIO L - R
RCA PIN-type × 2
0,5 V[rms]
Y
PB, PR
1,0 V[p-p] (inkl. synkronisering)
±0,35 V[p-p]
HDMI 1 / 2 / 3 / 4
indgang
TYPE A stik
HDMI1 / 3 / 4: 3D, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™
HDMI2: 3D, Content Type, Lydreturkanal, Deep Colour, x.v.Colour™
● Dette fjernsyn understøtter funktionen “HDAVI Control 5”.
Kortsprække
SD-kortsprække × 1
Fælles grænseflade-stik (overholder CI Plus) × 1
Indbygget trådløst
LAN
Bluetooth trådløs
teknologi∗4
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
USB 1 / 2 / 3
USB2.0 DC 5 V, Maks. 500 mA
DIGITAL AUDIO
OUT
PCM / Dolby Digital / DTS, Fiber-optisk
Standardoverensstemmelse
og Frekvensområde∗3
IEEE802.11a/n
5,180 GHz – 5,320 GHz, 5,500 GHz – 5,580 GHz, 5,660 GHz – 5,700 GHz
IEEE802.11b/g/n
2,412 GHz – 2,472 GHz
Sikkerhed
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Standardoverensstemmelse
Bluetooth 3.0
Frekvensområde
2,402 GHz – 2,480 GHz
WPA-PSK (TKIP/AES) WEP (64 bit/128 bit)
∗1: Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i
365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.
∗2: når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive
∗3: Frekvensen og kanalen er forskellige afhængig af landet.
∗4: Ikke alle Bluetooth-kompatible enheder kan fås til dette fjernsyn.
Specifikationer
Bemærk
● Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Den viste vægt og de viste mål er omtrentlige.
● Dette udstyr er i overensstemmelse med de herunder angivne EMC standarder.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024
119
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelse af elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald. Sådanne
gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til
gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte
værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet,
som vil kunne være folgen af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan
du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din
forhandler eller leverandør for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union. Ønsker du at kassere sådanne
produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig
bortskaffelse.
Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det
direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.
Kunderegistrering
Produktets kundenummer og serienummer findes på bagbeklædningen. Disse numre bør du notere på den
herunder givne plads, og denne bog samt din kvittering bør gemmes, så du har et permanent bevis for købet, hvis
identifikation er nødvendig i tilfælde af tyveri eller tab og til garantiformål.
Modelnummer
Serienummer
M0212-1022
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012
Trykt i Tjekkiet
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement