Panasonic TXP46Z1E Snelstartgids

Panasonic TXP46Z1E Snelstartgids
Gebruiksaanwijzing
Plasmatelevisie
Modelnr.
TX-P46Z1E
TX-P54Z1E
Inhoudsopgave
Belangrijke informatie
●Veiligheidsmaatregelen ················································· 4
(Waarschuwing / Let op)
●Opmerkingen ································································· 5
●Onderhoud ···································································· 6
●Opties ············································································ 6
Quick Start-handleiding
●Accessoires ··········································7
●Basisaansluitingen ·····························12
●Bedieningsonderdelen························16
●Automatisch instellen ·························18
●Werken met menufuncties··················20
Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar de instructies voor eventuele naslag.
De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een voorbeeld.
Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie.
Raadpleeg de Bedieningsinstructies op de cd-rom voor meer gedetailleerde instructies.
Als u de Bedieningsinstructies op de cd-rom wilt bekijken, hebt u een computer nodig met
cd-romdrive plus Adobe® Reader® (bij voorkeur versie 7.0 of hoger).
Lees
deze instructies
u het van
toestel
gebruik neemt. Bewaar
de instructies
naslag.
Afhankelijk
van de voordat
instellingen
uwinbesturingssysteem
of computer,
kanvoor
heteventuele
zijn dat de
Bedieningsinstructies niet
De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts een voorbeeld.
automatisch verschijnen.
Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie.
Open in dat geval het PDF-bestand onder \MANUAL\PDF handmatig om de instructies weer te geven.
Nederlands
TQB0E0873B-G
Tover uw huiskamer om in een bioscoop!
Geniet van een fantastisch
Kennisgeving over DVB-functies
●Alle functies met betrekking tot DVB (Digital Video Broadcasting) werken in
regio’s waar digitale aardse zenders van het type DVB-T (MPEG2 en MPEG4AVC(H.264)) worden ontvangen, waar digitale DVB-C-kabelservices (MPEG2 en
MPEG4-AVC(H.264)) worden geleverd of waar digitale DVB-S-satellietuitzendingen
(MPEG2 en MPEG4-AVC(H.264)) worden ontvangen.
Vraag uw dealer welke regio's hieronder vallen of vraag uw kabelprovider om toegang.
●DVB-functies zijn niet in alle regio’s of gebieden beschikbaar.
●Bepaalde functies zijn niet in alle regio’s of gebieden beschikbaar.
●Bepaalde functies zijn niet bij alle kabelproviders beschikbaar.
●Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar met sommige satellieten.
●Deze TV ondersteunt DVB. Ondersteuning voor toekomstige DVB-services kan
echter niet worden gegarandeerd.
2
multimedia-aanbod
Geniet van een ruim multimedia-aanbod
SD-kaart
Camcorder
PC
Versterker-/
luidsprekersysteem
DVD-recorder
Videorecorder
Satellietontvanger
DVD-speler
Maximale schermlevensduur van maar liefst 100.000 uur
Het plasmascherm dat voor de VIERA TV’s van 2009
wordt gebruikt, heeft een maximale nominale levensduur
van maar liefst 100.000 uur.∗
∗Deze specificatie is gebaseerd op de tijd die verstrijkt totdat de
schermhelderheid is teruggelopen van maximaal tot de helft hiervan.
De tijd die verstrijkt totdat dit niveau is bereikt, is afhankelijk van de
beelden en de omgeving waarin de TV wordt gebruikt.
Nabeeld en storingen niet meegerekend.
3
Veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
De stekker en het netsnoer
●Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. (Als de stekker niet goed vast zit, kan dit warmte
opwekken, waardoor brand kan ontstaan.)
●Zorg voor een makkelijke toegang naar de stekker van de voedingskabel.
●Steek de geaarde stekker altijd in een goed werkend geaard stopcontact, om elektrische schokken te voorkomen.
●Een apparaat met KLASSE I-constructie moet met een geaarde stekker op een geaard stopcontact worden
aangesloten.
●Raak de stekker nooit met vochtige handen aan. (Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.)
●Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt. (Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben.)
●Verplaats het apparaat niet als de stekker nog in het stopcontact zit.
●Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en houd het netsnoer uit de buurt van hete voorwerpen.
●Draai het netsnoer niet ineen, buig het niet overmatig en rek het niet uit.
●Trek nooit aan het snoer. Houd bij het loskoppelen van het netsnoer, niet het snoer, maar de stekker vast.
●Gebruik geen beschadigde stekkers of stopcontacten.
Verwijder de
stekker
onmiddellijk uit
het stopcontact als
u iets opvalt dat niet
normaal is.
Stroomvoorziening
●Deze TV is geschikt voor 220-240 V, 50 / 60 Hz AC.
Verwijder de afdekpanelen niet
Breng NOOIT zelf aanpassingen
aan het apparaat aan
(Hoogspanningsonderdelen kunnen ernstige
elektrische schokken veroorzaken.)
●De achterste afdekplaat van de TV niet afhalen,
anders kunt u in contact komen met de onderdelen die
onder spanning staan. Er zijn geen door de gebruiker
repareerbare onderdelen aan de binnenkant.
●Laat het apparaat controleren, aanpassen en
repareren door uw Panasonic-dealer.
Niet blootstellen aan regen of
hoge vochtigheid
●Om schade te vermijden die een elektrische schok
of brand tot gevolg kan hebben, mag u het apparaat
niet aan regen of hoge vochtigheid blootstellen. Plaats
geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen,
op het apparaat of erboven. Het apparaat mag niet
blootgesteld worden aan druppelend of spuitend water.
Stel het toestel niet bloot aan direct
zonlicht of andere warmtebronnen
●Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht of
andere warmtebronnen. Om brand te voorkomen, mag
u nooit om het even welk type kaars of open vlam op of
in de buurt van het apparaat plaatsen.
4
220-240 V
wisselstroom,
50/60 Hz
Steek geen vreemde
voorwerpen in het apparaat
●Laat geen objecten in het apparaat vallen door de
ventilatiegaten (dit kan brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben).
Plaats het apparaat niet
op schuine of instabiele
oppervlakken
●Het apparaat kan vallen of kantelen.
Gebruik uitsluitend de
speciale standaards /
bevestigingsmaterialen
●Niet gekeurde staanders of andere bevestigingen
kunnen onstabiliteit van het scherm veroorzaken
waardoor er een verhoogd risico is op letsel. Vraag uw
Panasonic-dealer om het systeem te installeren.
●Gebruik gekeurde staanders / hangers (p. 6).
Houd SD-kaarten uit de buurt
van kinderen
●SD-kaarten kunnen, net als andere kleine voorwerpen,
door jonge kinderen worden ingeslikt. Verwijder de
SD-kaart direct na gebruik.
Opmerkingen
■Voorkom langdurige
Radiogolven
●Plaats het apparaat niet in medische instellingen of locaties met
medische apparatuur. Radiogolven van het apparaat kunnen de
medische apparatuur storen en ongevallen veroorzaken door defecten.
●Gebruik het apparaat niet in de buurt van automatische
besturingsapparatuur zoals automatische deuren of brandalarmsystemen.
Radiogolven van het apparaat kunnen de automatische
besturingsapparatuur storen en ongevallen veroorzaken door defecten.
●Houd de afstandsbediening, tunerbox en draadloze eenheid
op een afstand van minstens 22 cm vanaf de locatie waar
een pacemaker is geïmplanteerd. Radiogolven van het
apparaat kunnen de werking van de pacemaker storen.
●Demonteer de afstandsbediening, tunerbox of draadloze
eenheid niet. Dit kan problemen veroorzaken, zoals
storingen in de communicatie.
■Verwijder de stekker uit het stopcontact als u
het apparaat reinigt
●Het reinigen van een apparaat dat onder spanning staat, kan
elektrische schokken veroorzaken.
■Wanneer het apparaat voor een lange tijd niet wordt
gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen
●Het apparaat zal, zelfs wanneer het is uitgeschakeld, nog steeds
stroom verbruiken zolang de stekker in het stopcontact zit.
■Vervoer de TV alleen rechtop
gericht vervoert, kunnen de interne circuits beschadigd raken.
■Zorg voor voldoende ruimte rond het
scherm omwille van de warmte die wordt
uitgestraald
Minimale afstand
10
3
(cm)
●Behoud bij gebruik van de standaard de ruimte tussen de onderkant
van het scherm en het oppervlak waarop het scherm is geplaatst.
●Volg bij gebruik van de muurbevestigingssteun de
handleiding bij deze steun.
■Blokkeer de ventilatie-openingen aan de
●Als er gedurende 30 minuten geen signaal
is ontvangen en er geen handeling is
uitgevoerd in de analoge TV-modus, gaat
het apparaat automatisch naar stand-by.
●Het apparaat gaat automatisch naar standby als er een bepaalde tijd geen signaal
of activiteit is tussen het scherm en de
tunerbox.
Tunerbox - na 1 minuut
Scherm - na 10 minuten
■Houd het apparaat uit de buurt
van de volgende apparatuur
●Elektronische apparatuur
Plaats vooral geen videoapparatuur
in de buurt van het apparaat.
Elektromagnetische interferentie kan
leiden tot vervorming van beeld en geluid.
●Apparatuur met een infraroodsensor
Dit apparaat zendt ook infraroodstralen uit,
die van invloed kunnen zijn op de werking
van andere apparatuur.
■Zet het scherm in de gewenste
positie (TX-P46Z1E)
●Zorg ervoor dat de standaard niet over de
rand van de steunplaat hangt, zelfs niet
als de TV zo ver mogelijk gedraaid is.
●Plaats objecten of uw handen niet binnen
de draaicirkel van de TV.
●Opmerkingen
●Veiligheidsmaatregelen
●Als u het scherm met het beeldscherm omhoog of omlaag
10
Dit kan resulteren in een permanent nabeeld
(“nabeeld”).
Dit wordt niet beschouwd als een defect van het
apparaat en valt daarom niet onder de garantie.
Voorbeelden van stilstaande beelden
●Programma-aanduidingen
en andere logo’s
●4:3-beelden
●Videospelletjes
●Computerbeelden
Ter voorkoming van een permanent nabeeld
wordt het contrast na enkele minuten automatisch
verminderd als er geen signalen worden verzonden
of handelingen worden uitgevoerd.
■Automatische standby-functie
Let op
10
weergave van een stilstaand
beeld op de TV
achterzijde niet
●Met een krant, tafelkleed, gordijn, etc. afgedekte ventilering
kan oververhitting, brand of elektrische shock veroorzaken.
■Stel uw gehoor niet bloot aan een overmatig
hard geluid via de hoofdtelefoon
●De beschadiging kan onherstelbaar zijn.
■Het scherm is zwaar. Verplaats het scherm
Plaats het merkteken in het midden
(zie afbeelding), zodat de TV in beide
richtingen maximaal kan draaien.
met twee of meer personen. Ondersteun
het apparaat zoals aangegeven om te
voorkomen dat het scherm kantelt of valt.
●Als de draadloze ontvanger is bevestigd, mag u het apparaat
niet bij de ontvanger vasthouden.
383 mm
10˚
10˚
500 mm
(Aanzicht van boven)
5
Onderhoud
Verwijder eerst de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
Beeldscherm
Regelmatig: Wrijf met een zachte doek voorzichtig het stof van het oppervlak.
Extra vervuild: Wrijf het oppervlak schoon met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water of een neutraal
schoonmaakmiddel (1 deel schoonmaakmiddel op 100 delen water). Wrijf het oppervlak vervolgens gelijkmatig
droog met een zachte, droge doek.
Let op
●Het oppervlak van het scherm is voorzien van een speciale laag die snel beschadigt.
Raak het oppervlak niet aan met uw nagels of een ander hard voorwerp.
●Vermijd contact met insectensprays, oplosmiddelen, thinner of andere vluchtige stoffen, aangezien dit het
oppervlak kan aantasten.
Behuizing, Vloerstandaard, Tunerbox
Regelmatig: Wrijf het oppervlak schoon met een zachte, droge doek.
Extra vervuild: Bevochtig een zachte doek met schoon water of water waaraan een kleine hoeveelheid neutraal
schoonmaakmiddel is toegevoegd. Wring de doek uit en wrijf hiermee het oppervlak schoon. Wrijf tot slot het
oppervlak droog met een droge doek.
Let op
●Vermijd contact met schoonmaakmiddel, aangezien dit het oppervlak van het apparaat kan aantasten. (Als er
vloeistof in het apparaat terechtkomt, bestaat de kans op defecten.)
●Vermijd contact met insectensprays, oplosmiddelen, thinner of andere vluchtige stoffen, aangezien dit de lak van
het oppervlak kan aantasten.
●Vermijd langdurig contact tussen de behuizing / standaard en voorwerpen die zijn gemaakt van rubber of PVC.
Netsnoerstekker
Maak de netsnoerstekker regelmatig schoon met een droge doek. (Vocht en stof kunnen brand of elektrische
schokken tot gevolg hebben.)
Draadloze eenheid (Ontvanger en Zender)
Veeg het glanzende oppervlak van de ontvanger en zender voorzichtig schoon met de reinigingsdoek (bijgeleverd).
Opties
Optionele accessoires
Muurbevestigingssteun
●TY-WK5P1SW
U kunt de aanbevolen muurbevestigingssteun aanschaffen bij uw Panasonicdealer. Raadpleeg de installatie-instructies bij de steun voor meer informatie.
Achterkant van het scherm
a
b
●TX-P46Z1E
Gaten voor installatie met de
muurbevestigingssteun
a: 472 mm / b: 300 mm
●TX-P54Z1E
a: 516 mm / b: 300 mm
Let op
●Om de veiligheid en goede prestaties te garanderen dient u de muurbevestigingssteunen te laten monteren
door uw dealer of een geautoriseerde installateur.
●Lees de instructies die bij de optionele accessoires zijn geleverd aandachtig door en zorg dat u deze stappen
volgt om te voorkomen dat het scherm omvalt.
●Hanteer het scherm tijdens de installatie heel voorzichtig aangezien harde schokken of andere krachten
schade kunnen veroorzaken.
●Wees voorzichtig als u muurbevestigingssteunen aan de muur bevestigt. Controleer altijd of er geen
elektrische kabels of buizen door de muur lopen voordat u de steun ophangt.
●Als het scherm een langere periode niet wordt gebruikt, demonteert u het dan van de vaste muurbevestiging
om te voorkomen dat het valt of om letsels te vermijden.
6
Accessoires
■Standaardaccessoires
Controleer of alle onderstaande accessoires en items aanwezig zijn
□ Scherm
□ Afstandsbediening
□ Batterijen voor de
●N2QBYB000002
afstandsbediening (2)
●R6 (UM3)
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
□ Reinigingsdoek
□ Kabelklem (2)
□ Tunerbox
□ Ferrietkern (2)
p. 12 en p. 13
□ Luidspreker (2)
p. 10
p. 15
□ HDMI-kabel
p. 12
p. 8
●Accessoires
●Onderhoud ●Opties
□ Standaard
□ Draadloze eenheid
p. 13
(2)
□ Installatieset standaard
p. 8
(2)
(4)
□ Installatieset luidspreker
p. 10
(4)
(8)
(8)
□ Gebruiksaanwijzing
□ Europese Garantie
●Dit product bevat onderdelen die gevaarlijk kunnen zijn voor jonge kinderen (zoals plastic zakken), omdat ze per
ongeluk kunnen worden ingeslikt of het ademen kunnen belemmeren. Houd deze onderdelen buiten het bereik
van jonge kinderen.
7
Accessoires
Batterijen plaatsen / verwijderen
Opentrekken
1
2
Sluiten
Plaats batterijen op
de juiste manier (+ of -)
Haakje
Let op
●Bij onjuiste plaatsing kunnen batterijen gaan lekken en roesten, waardoor de afstandsbediening beschadigd kan
raken.
●Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
●Gebruik geen verschillende batterijtypen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline- en mangaanbatterijen.
●Gebruik geen oplaadbare batterijen (Ni-Cd).
●Houd batterijen niet in het vuur en haal ze niet uit elkaar.
Stel batterijen niet bloot aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur.
●Demonteer of wijzig de afstandsbediening niet.
De standaard bevestigen
Waarschuwing
Demonteer de standaard nooit en pas deze niet aan.
●De scherm kan anders omvallen en beschadigd raken, met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg.
Let op
Gebruik geen andere TV’s of schermen.
●De TV kan anders omvallen en beschadigd raken, met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg.
Gebruik de standaard niet als deze is vervormd of beschadigd.
●Het gebruik van een beschadigde standaard kan leiden tot persoonlijk letsel. Neem direct contact op met uw
Panasonic-dealer.
Zorg er tijdens de montage voor dat alle schroeven goed worden vastgedraaid.
●Als tijdens de montage niet alle schroeven goed zijn vastgedraaid, bestaat de kans dat de standaard niet stevig
genoeg is om het scherm te dragen. Hierdoor kan het scherm omvallen en beschadigd raken, met mogelijk
persoonlijk letsel tot gevolg.
Zorg dat het scherm niet kan omvallen.
●Als u tegen het scherm stoot of kinderen op de standaard klimmen terwijl het scherm erop is bevestigd, kan het
scherm omvallen met mogelijk persoonlijk letsel tot gevolg.
Het installeren en verwijderen van het scherm dient door twee personen te worden uitgevoerd.
●Als dit niet door minimaal twee personen gebeurt, bestaat de kans dat het scherm valt, met mogelijk persoonlijk
letsel tot gevolg.
Standaard
●TBLX0105 (TX-P46Z1E)
●TBLX0107 (TX-P54Z1E)
Steunplaat
●TBLA0421 (TX-P46Z1E)
●TBLA0460 (TX-P54Z1E)
Frame
●TBLA0462 (TX-P46Z1E)
●TBLA0464 (TX-P54Z1E)
Installatieset standaard
●TXFEL01DMUB
Montageschroef (2)
(Zilver)
8
●TXFBL01JUUJ
Montageschroef (4)
(Zwart)
●XYN8+F30FN
●XSB4+10FNK
M8 × 30
M4 × 10
Montageschroef (4)
(Zwart)
●THEL062N
M5 × 25
Klephouder
●TBLB3416
■De standaard monteren
Verwijder de kabelklep van het frame .
●De kabelklep wordt opnieuw gebruikt nadat de
standaard aan het scherm is bevestigd.
B
Kabelklep
Gebruik de montageschroeven
om alles stevig vast te maken.
●Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid.
●Zorg dat u tijdens het monteren geen krassen maakt op het oppervlak van de standaard (gedeelte met
glanzende afwerking).
C
B
B
A
A
Opening voor de installatie
van de standaard
■Het scherm bevestigen
●Accessoires
Schuif de pinnen van het frame van de standaard in
de haken op de achterkant van het scherm.
Gebruik de montageschroeven
om alles stevig
vast te maken.
●Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn
vastgedraaid.
E
Maak de klep van de houder
vast met de
montageschroeven .
●Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn
vastgedraaid.
F
D
Maak de kabelklep vast.
●Plaats een kabel
in de groef zoals
vereist en maak
de kabelklep
vast.
Het onderste deel
van de groef is in
een rechterkant
en linkerkant
gesplitst. Gebruik
de kant die voor
u geschikt is.
Kabelklep
9
Accessoires
De luidsprekers bevestigen
Luidspreker
●SP-46Z1E (TX-P46Z1E)
●SP-54Z1E (TX-P54Z1E)
Luidspreker (2)
Installatieset voor luidspreker
●TXFKR01JXUE
Montagehaak -[Boven] (2)
●TXFKR04DLUJ
Montageschroef
Montagehaak -[Onderaan
links]
●TXFKR06DLUJ
Luidsprekerkabel (2)
●TXFXY01DLUJB
(8)
Montagehaak -[Onderaan rechts]
●TXFKR05DLUJ
●TXJ/SPDKUU-1
(8)
Gebruik de montageschroeven - om de
montagehaken stevig te bevestigen
aan de
achterkant van het scherm.
●Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid.
Opmerking
●Maak deze schroeven los
om de opening tussen
de luidspreker en het scherm
af te stellen zoals nodig.
B
Controleer of het
zilveren gedeelte
naar voor is gericht
Scherm
E-a
C
Stop de montageschroeven - tijdelijk in de
buitenste schroefopeningen van de luidspreker
en
plaats de tijdelijk geplaatste schroeven in de verzonken
openingen op de montagehaken
.
B
E-b
A
10
C
Gebruik twee andere montageschroeven - om de
luidspreker
te bevestigen op de montagehaken
.
B
E-b
A
C
Stel de positie van de luidspreker af en controleer of de
montageschroeven - goed zijn vastgedraaid.
E b
●Accessoires
Sluit de luidspreker
op het scherm aan met de
luidsprekerkabel .
●Maak de aansluiting stevig vast.
●Sluit de aansluiting nabij de ferrietkern op het scherm
aan.
●Bevestig de kabel met de klem op de montagehaak .
Scherm
A
Ferrietkern
F
aansluiting
haak
C
Kabelklem
Hier duwen om de
haak te verwijderen
De kabel
bevestigen
Opmerking
●Bevestig de andere zijluidspreker op dezelfde manier.
●Er zal een opening zijn tussen het scherm en de luidspreker.
●Houd het scherm niet bij het luidsprekergedeelte vast wanneer u het verplaatst.
11
Basisaansluitingen
Het scherm en de tunerbox aansluiten
Controleer of het apparaat is losgekoppeld van de netstroom voordat u kabels aansluit of loskoppelt.
■Voorwaarden
●Als u de tunerbox dicht of onder bij het scherm zult plaatsen, is het aanbevolen ze aan te sluiten met de bijgeleverde HDMI-kabel.
Als uw installatie-opstelling niet geschikt is voor het gebruik van de draadloze eenheid (Voorbeeld 2), moet u
ze aansluiten met de bijgeleverde HDMI-kabel.
Voorbeeld 1 (hieronder)
●U kunt de tunerbox en het scherm op een flexibele manier installeren dankzij de draadloze eenheid (zonder
enige kabels tussen het scherm en de tunerbox). Om de draadloze verbinding tussen het scherm en de
tunerbox te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de draadloze zender en de draadloze ontvanger naar elkaar
zijn gericht zonder enige obstakels ertussen.
Voorbeeld 2 (p. 12 en p. 13)
■Voorbeeld 1
Tunerbox
HDMI-kabel
●TU-Z100ER
Achterkant van het scherm
●K1HY19YY0004
of
●K1HY19YY0006
Tunerbox
HDMI-kabel
3,0 m
B
220-240 V
wisselstroom, 50/60 Hz
Netsnoer
Achterkant van de tunerbox
A
Netsnoer
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
Y
L
L
PB
R
R
PR
COMPONENT
DIGITAL
AUDIO OUT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
■Voorbeeld 2
●De draadloze eenheid gebruikt een frequentieband van 60 (59,40 - 61,56) GHz. Gebruik de draadloze eenheid niet in de
buurt van apparatuur die dezelfde frequentieband gebruiken om storingen te voorkomen.
●Het wijzigen van de ingangsmodus kan even duren wanneer de draadloze eenheid wordt gebruikt. Om dit op te lossen,
kunt u de bijgeleverde HDMI-kabel gebruiken om het scherm en de tunerbox aan te sluiten. Voorbeeld 1 (hierboven)
●Het beeld en geluid kunnen tijdelijk worden onderbroken of volledig verloren gaan, afhankelijk van de plaatsing van de
draadloze zender of obstakels (meubilair, AV-apparatuur, rek, rekdeur, enz.) tussen de draadloze zender en de draadloze
ontvanger. Om dit op te lossen, wijzigt u de installatie-opstelling om te vermijden dat er obstakels tussen de draadloze
zender en de draadloze ontvanger staan.
Zendbereik van de draadloze eenheid
: Beschikbaar gebied om de draadloze zender te plaatsen
Scherm
Draadloze
ontvanger
Scherm
5m
45°
5m
80°
80°
Draadloze
ontvanger
10 m
45°
Tunerbox
10 m
Draadloze
zender
Tunerbox
5m
Bovenaanzicht
Draadloze
zender
Zijaanzicht
5m
●Stel de hoek van de
40°
5°
draadloze zender af zodat
deze naar de draadloze
ontvanger is gericht.
Let op
●Plaats de draadloze eenheid niet op de volgende locaties om een zwak signaal of defecten van het apparaat te vermijden.
• Locatie onderhevig aan hoge temperatuur (in de buurt van verwarmingsapparaat, enz.)
• Locatie met slechte luchtcirculatie (aan het einde van een gesloten rek, enz.)
●Houd de draadloze eenheid uit de buurt van apparaten zoals een draadloos LAN, magnetrons, mobiele telefoons of
andere elektrische apparatuur om storing door radiogolven te voorkomen. Anders kunnen er defecten of langzame
responstijden optreden.
Opmerking
12
●Het bereik kan kleiner worden, afhankelijk van de obstakels, de omgeving of de structuur van een gebouw.
●Controleer of de draadloze zender naar de draadloze ontvanger is gericht.
Tunerbox
●TU-Z100ER
Draadloze eenheid
●TU-WH1E
Tunerbox
Draadloze eenheid (Ontvanger en Zender)
●TZTWH01JSUE
Draadloze ontvanger
Montageschroef (2)
●TXFXY01JSUJB
Draadloze zender
M4 × 10
Exclusieve kabel voor draadloze eenheid
Voor draadloze ontvanger
Voor draadloze zender
●TXFMM02JSUE
Kabelklem (2)
●TMME364
●TXFMM03JSUE
0,5 m
1,0 m
Bevestig de draadloze ontvanger - op het scherm met de montageschroeven .
●Stop het bovenste lipje in de groef van het scherm en stop vervolgens de voorste lipjes op hun plaats.
●Zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn vastgedraaid.
Achterkant van het scherm
lipje bovenaan
C
Lipje
B - a vooraan
Sluit de draadloze ontvanger
-
en het scherm aan met de exclusieve kabel
-
.
Opmerking
Achterkant van het scherm
●Sluit de aansluiting nabij de
Ferrietkern
●Basisaansluitingen
ferrietkern op het scherm
aan.
D- a
B-a
Sluit de draadloze zender
-
en de tunerbox
aan met de exclusieve kabel
AV 1
Achterkant van de tunerbox
AUDIO
OUT
RGB
VIDEO
AV 2
AUDIO
IN
L
-
.
Y
L
PB
R
PR
RGB
VIDEO
S VIDEO
A
R
COMPONENT
Achterkant van
draadloze zender
DIGITAL
AUDIO OUT
HDMI 1
Ferrietkern
Bind de kabels samen met de kabelklemmen
Achterkant van het scherm
HDMI 3
Opmerking
●Sluit de aansluiting aan
D- b
B-b
HDMI 2
bij de ferrietkern op de
tunerbox.
.
E
Achterkant van
draadloze zender
E
B-b
Opening
voor kabelklem
220-240 V
wisselstroom,
50/60 Hz
A
B-a
Netsnoer
Netsnoer
Stop de kabelklem in een
opening
Open de klem en stop
de kabel erdoor
Opening voor kabelklem
Sluit de klem en schuif deze omhoog
om de aansluiting stevig te bevestigen
opening
kabel
13
Basisaansluitingen
De tunerbox en schotel / antenne / externe apparatuur aansluiten
De afgebeelde externe apparatuur en kabels worden niet bij de TV meegeleverd.
Zorg ervoor dat de stekker van de TV niet in het stopcontact zit als u kabels aansluit of loskoppelt.
●Raadpleeg ook de handleiding bij de apparatuur.
■Voorbeeld 1
De schotel of antenne aansluiten (Alleen TV)
Satellietschotel
Aardse
antenne
Achterkant van de tunerbox
220-240 V
wisselstroom,
50 / 60 Hz
Kabel
Satellietkabel
RFkabel
●Voor digitale
Netsnoer
satellietuitzendingen
AV 1
AUDIO
OUT
RGB
VIDEO
AV 2
L
AUDIO
IN
●Voor digitale
kabel-, digitale
aardse en
analoge
uitzendingen
Y
L
PB
R
PR
RGB
VIDEO
S VIDEO
R
COMPONENT
DIGITAL
AUDIO OUT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Selecteerbare uitlijning van satellieten en schotel om DVB-S-kanalen af te stemmen:
• Turksat op 42° oost
• Eutelsat op 16° oost
• Intelsat op 1° west
• Hellas op 39° oost
• Hot Bird op 13° oost
• Amos op 4° west
• Astra op 28,2° oost
• Eutelsat op 10° oost
• Atl. Bird op 5° west
• Arabsat op 26° oost
• Eurobird op 9° oost
• Atl. Bird op 7° west
• Astra op 23,5° oost
• Eutelsat op 7° oost
• Atl. Bird op 8° west
• Astra at 19,2° oost
• Sirius op 5° oost
• Hispasat op 30° west
●Raadpleeg uw lokale leverancier om te controleren of uw satellietschotel correct is geïnstalleerd.
●Raadpleeg ook de maatschappijen voor de satellietzenders die u ontvangt voor details.
■Voorbeeld 2
Aardse
antenne
DVD-/videorecorder aansluiten
Achterkant van de tunerbox
Kabel
220-240 V
wisselstroom,
50 / 60 Hz
AV 1
RGB
VIDEO
AV 2
Netsnoer
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
Y
L
L
PB
R
R
PR
RGB
VIDEO
S VIDEO
COMPONENT
DIGITAL
AUDIO OUT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Volledig bedrade
SCART-kabel
14
DVD- of videorecorder
RF OUT
RF-kabel
RF IN
RF-kabel
●Sluit een DVD-/videorecorder met Q-Link-ondersteuning aan op AV1 / AV2 van de TV.
■Voorbeeld 3
DVD-/videorecorder en satellietontvanger aansluiten
Achterkant van de tunerbox
Aardse
antenne
220-240 V
wisselstroom,
50 / 60 Hz
AV 1
AUDIO
OUT
RGB
VIDEO
AV 2
L
AUDIO
IN
Y
L
PB
R
PR
RGB
VIDEO
S VIDEO
Netsnoer
R
COMPONENT
DIGITAL
AUDIO OUT
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Volledig bedrade
HDMI-compatibele kabel
Volledig bedrade
SCART-kabel
Kabel
DVD- of
videorecorder
Satellietontvanger
RF-kabel
RF IN
RF-kabel
●Basisaansluitingen
RF OUT
●Sluit een DVD-/videorecorder met Q-Link-ondersteuning aan op AV1 / AV2 van de TV.
Opmerking
●Een HDMI-compatibel apparaat kan via een HDMI-kabel worden aangesloten op HDMI-aansluitingen
(HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4).
De kabelbinder gebruiken
Achterkant van het scherm
●Zet kabels waar nodig met klemmen vast.
●Volg bij gebruik van optionele accessoires de handleiding
bij de optie voor informatie over het bevestigen van kabels.
■Bevestig de
kabelbinder
Van de TV verwijderen:
opening
Steek de
kabelbinder in de
opening
■Bundel de kabels
Losmaken:
ontgrendelknoppen
Houd beide
ontgrendelknoppen
ingedrukt
geleiders
Schuif de punt
onder de
geleiders
knop
Houd
de knop
ingedrukt
15
Bedieningsonderdelen
Scherm
Selecteert het volgende of vorige kanaal
Volume omhoog / omlaag
Voedingslampje
●Standby: rood
Aan: groen
●Geeft bij gebruik van de afstandsbediening
Aan / uit-hoofdschakelaar
●Het scherm in- of uitschakelen.
aan dat de TV de opdracht heeft ontvangen.
Wanneer u het scherm
uitschakelt, wordt ook de tunerbox
na 1 minuut in stand-by gezet.
C.A.T.S.-sensor (Contrast Automatic Tracking System)
●Detecteert helderheid voor aanpassing van de beeldkwaliteit als
de “Eco-modus” in het menu Beeld is ingesteld op “Aan” (p. 22)
Ontvanger signaal afstandsbediening voor de afstandsbediening van het
aangesloten apparaat om de TV te bedienen
Tunerbox
Standby-schakelaar
●De tunerbox in-/
uitschakelen naar
stand-by
Voedingslampje
●Standby: rood
Aan: groen
●Geeft bij gebruik van de afstandsbediening aan dat de TV de opdracht heeft ontvangen.
Opnamelampje
●Standby voor rechtstreekse TV-opname: oranje
PC AUDIO
via AV3
AV3
HDMI 4
S-V
Functie selecteren
●Volume / Contrast / Helderheid / Kleur /
SD-kaartsleuf
Scherpte / Tint (NTSC-modus) /
Lage tonen / Hoge tonen / Balans /
ATP/ACI afstemming /
Koppeling afstandsbediening
V
L
AV3-aansluitingen
HDMI4-aansluiting
PC
R
PC-aansluiting
Hoofdtelefoon-aansluiting
Wijzigt de ingangsmodus
Selecteert het volgende of vorige kanaal
Draadloze eenheid
Draadloze zender
Aan en geen communicatie
: Rood
Aan en goede communicatiestatus
: Groen
Aan en geen goede communicatiestatus : Oranje
Geeft een storing aan
: Rood (knipperend)
Draadloze ontvanger
Aan en geen communicatie
Aan en goede communicatiestatus
Geeft een storing aan
: Rood
: Groen
: Rood (knipperend)
●Wanneer de oranje LED is opgelicht, moet u de verbinding en het zendbereik controleren. (p. 12 en p. 13)
●Wanneer de rode LED knippert, moet u de voeding van de tunerbox en het scherm uitschakelen en opnieuw
inschakelen. Als het probleem niet is opgelost, moet u contact opnemen met uw Panasonic-dealer.
16
Afstandsbediening
Deze afstandsbediening is een RF-afstandsbediening (Radiofrequentie).
De signalen worden in nagenoeg elke richting gezonden zodat u de tv kunt bedienen, zelfs als de
afstandsbediening niet naar het scherm of de tunerbox is gericht. Gezien de radiogolven weerkaatsen op muren
of andere obstakels, kan de afstandsbediening toch nog worden gebruikt, zelfs als er zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de tunerbox bevinden.
●Deze afstandsbediening gebruikt de 2,4 GHz frequentieband.
VIERA IMAGE VIEWER
Selecteert de ingangsmodus
●Schakelt over naar weergave van de SD-kaart
●TV - schakelt tussen DVB-S / DVB-C /
Aan/uit-schakelaar standby-stand
DVB-T / analoge modus
●AV - schakelt over op de AV-
●Activeert of beëindigt de standby-stand van
ingangsmodus die is geselecteerd in
de lijst met ingangssignalen
de TV
Beeldverhouding
●Wijzigt de beeldverhouding via de lijst met
beeldverhoudingen
●U kunt ook herhaaldelijk op deze toets
drukken totdat u de gewenste verhouding ziet
INPUT
TV
AV
ASPECT MENU
DIRECT TV REC
Hoofdmenu
EXIT
●Opent het hoofdmenu voor toegang tot het
menu Beeld, Geluid en Instellingen
VIERA Link-menu
●Opent het menu VIERA Link
OK
●Bevestigt selecties en keuzes
●Schakelt over naar de geselecteerde
OPTION
TEXT STTL INDEX HOLD
VIERA TOOLS
●Geeft speciale functiepictogrammen weer
Programmagids
●Geeft de elektronische programmagids weer
Terug
●Terug naar het vorige menu / de vorige pagina
Vastzetten
abc
def
ghi
jkl
mno
●Zet het beeld stil / geeft het vrij
●Zet de huidige teletekstpagina vast
pqrs
tuv
wxyz
Index
●Voor selectie, navigatie en
Teletekst
Ondertitels
(teletekstmodus)
●Terug naar de indexpagina van teletekst
(teletekstmodus)
●Geeft ondertitels weer
Surround
●Schakelt surroundgeluid in of uit
Nummertoetsen
●Schakelt over op een ander kanaal of andere
Kanaal omhoog / omlaag
teletekstpagina
●Selecteert het volgende of vorige kanaal
●Stelt tekens in
●Schakelt de TV in vanuit de standby-stand
Geluid uitgeschakeld
●Terug naar het normale weergavescherm
●Voor selecties en aanpassingen
Gekleurde toetsen
●Schakelt over naar de teletekstmodus
●Toont het startscherm van VIERA CAST
Cursortoetsen
beeld- en geluidopties
gebruik van verschillende functies
VIERA CAST
●Bedieningsonderdelen
●Voor het eenvoudig instellen van
DVD-/videorecorder met Q-Link- of
VIERA Link-aansluiting op
voor snelle toegang
BACK/
RETURN
kanaalpositie
Menu Opties
●Neemt programma’s rechtstreeks op een
Verlaten
IDE
GU
●Geeft kanaal- en programma-informatie weer
TO
VIERA OLS
VIERA
Lin
k
Kanaal-/programma-informatie
Rechtstreekse TV-opname
REC
PROGRAMME
●Zet het geluid uit of aan
Volume omhoog / omlaag
Bediening van aangesloten apparatuur
DVD/VCR
TV
TV
Zendbereik
Gebruik de RF-afstandsbediening binnen een bereik van 7 m van de tunerbox.
Het bereik kan kleiner worden, afhankelijk van de obstakels, de omgeving of de structuur van een gebouw.
Let op
●Houd de afstandsbediening uit de buurt van apparaten zoals een draadloos LAN, magnetrons, mobiele telefoons
of andere elektrische apparatuur om storing door radiogolven te voorkomen. Anders kunnen er defecten of
langzame responstijden optreden.
17
Automatisch instellen
U kunt automatisch TV-kanalen opzoeken en opslaan.
●Deze stappen zijn niet nodig als uw dealer de TV heeft ingesteld.
●Voltooi de voorbereidingen en installatie van alle apparaten voordat u het ATP/ACI afstemming start. (p. 8 - 13)
●Zorg ervoor dat de externe apparatuur goed is aangesloten (p. 14 en p. 15) en ingesteld (indien nodig) voordat u
ATP/ACI afstemming start. Raadpleeg de handleiding bij het aangesloten apparaat voor informatie over instellingen.
1
Steek de stekker van het scherm en de tunerbox in
het stopcontact en schakel het scherm in.
●Het beeld verschijnt na enkele seconden.
2
Selecteer de taal
Menüsprache
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Türkçe
Еλληνικά
Polski
čeština
Magyar
Slovenčina
Български
Românǎ
Srpski
Hrvatski
Slovenščina
Latviešu
eesti keel
Lietuvių
●De afstandsbediening is niet beschikbaar in deze stap.
Gebruik de knoppen op de voorkant van de
tunerbox om te selecteren.
(selecteren)
(instellen)
INPUT
TV
AV
ASPECT MENU
N
DIRECT TV REC
3
Koppel de afstandsbediening aan het apparaat
(simultaan)
EXIT
TO
VIERA OLS
●Houd de toetsen op de afstandsbediening
Koppeling afstandsbediening
IDE
GU
BACK/
RETURN
OPTION
TEXT STTL INDEX HOLD
gedurende meer dan 3 seconden tegelijk
ingedrukt om de afstandsbediening te
kunnen gebruiken.
Druk tot dit scherm zal verdwijnen de
OK toets en de 1 toets minimaal 3
seconden tegelijkertijd in.
Terug naar
4
Selecteer uw land
selecteren
Land
Duitsland
Oostenrijk
Frankrijk
Italië
Spanje
Portugal
Zwitserland
Malta
Andorra
Denemarken
Zweden
Noorwegen
Finland
Luxemburg
België
Nederland
Turkije
Griekenland
Polen
Tsjechië
Hongarije
Slovakije
Sloveens
Ests
Litouws
Oost-Europa
Het automatisch
instellen wordt gestart
REC
PROGRAMME
DVD/VCR
TV
Afstandsbediening niet beschikbaar
TV
5
●Via ATP/ACI afstemming worden
TV-kanalen automatisch opgezocht en opgeslagen.
De kanaalvolgorde wordt bepaald
door het TV-signaal, de zender en de
ontvangstkwaliteit.
●Als er een recorder met Q-Link-,
Overdracht voorkeuze gegevens
Even geduld a.u.b.
0%
instellen
100%
VIERA Link- of vergelijkbare technologie is
aangesloten, worden de kanaal-,
taal- en land- / regio-instellingen
automatisch gedownload naar de recorder.
●Als het downloaden niet is gelukt, kunt u de
instellingen later downloaden via het menu.
“Download” (p. 24)
Selecteer “Thuis”
Selecteer weergave omgeving.
Thuis
Winkel
selecteren
instellen
ATP/ACI afstemming is voltooid en uw TV is klaar voor gebruik.
18
Werken met de beeldschermmenu’s
Veel TV-functies zijn toegankelijk via de beeldschermmenu’s.
■De afstandsbediening gebruiken
De cursor verplaatsen / een menuoptie
selecteren
De cursor verplaatsen / niveaus aanpassen /
een keuze maken uit beschikbare opties
BACK/
RETURN
Het menu openen / instellingen opslaan na
aanpassingen of het instellen van opties
MENU
Terug naar het vorige menu
EXIT
Het hoofdmenu openen
Het menusysteem afsluiten en terugkeren
naar het normale scherm
■SCHERMINSTRUCTIES in kader - Bedieningsinformatie
(in dit voorbeeld: het menu Geluid)
Geluid
1/2
Geluidsfunctie
Laag
Hoog
Balans
Hoofdtel. Volume
Surround
Volume Correctie
Speakerafstand tot muur
MPX
Kies
Muziek
0
0
0
11
Uit
0
30cm en meer
Stereo
De bedieningsinstructies helpen u bij uw taken.
Pagina omhoog
Verlaten
Wijzigen
Terug naar
Pagina omlaag
Opmerking
●Als het afstemmen niet lukt “ATP/ACI afstemming” (p. 24 en p. 25)
●Alle instellingen initialiseren “Fabrieksinstellingen” (p. 27)
●Als u het scherm de laatste keer hebt uitgeschakeld terwijl het in stand-by was, zal het opnieuw in stand-by zijn
wanneer u het inschakelt met de hoofdschakelaar.
Afhankelijk van het land dat u selecteert, kunt u worden gevraagd uw Favoriete zender of uw Regio te selecteren.
●DVB-S ATP/ACI afstemming
(als u “Duitsland”, “Oostenrijk” of “Zwitserland” selecteert)
als u “Duitsland”, “Oostenrijk”,
“Zwitserland”, “Zweden” of
“Finland” selecteert
●Zoekmode
(
)
DVB-S ATP/ACI afstemming
Satelliet
Analogue Scan
Voortgang
Dit zal ongeveer 15 minuten duren.
DVB-S ATP/ACI afstemming
21 LNB2 controleren
0
68
100%
68
Satelliet
Astra 19.2°E
Hot Bird 13°E
Zoekmode
Alle kanalen
Satelliet
Analogue Scan
21 LNB1 controleren
Voortgang
0
Dit duurt ongeveer 30 minuten.
Nr.
Kanaalnaam
372
CBBC Channel
372
BBC Radio Wales
372
E4
Type
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv:
Radio:
68
100%
68
Kwal.
10
10
10
Vrije kanalen
Druk op EXIT om satelliet installatie over te slaan
3
Betaal tv:
Satelliet zoeken
●Analoge ATP/ACI afstemming
ATP/ACI afstemming - DVB-T en analoog
●DVB-T ATP/ACI afstemming
(
als u een ander land selecteert
dan “Portugal”, “Polen”,
“Hongarije” en “Oost-Europa”
ATP/ACI afstemming - DVB-T en analoog
69
41
99 CC 21
0
Satelliet zoeken:
Als u slechts één LNB hebt (zonder DiSEqCantennebesturingssysteem), kunt u deze stap
overslaan door op de knop EXIT te drukken.
modus selecteren
instellen
DVB-T scannen
CH 5
Analoog scannen
CH 2
Dit duurt ongeveer 6 minuten.
Kan.
Kanaalnaam
62
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
Cartoon Nwk
29
33
BBC1
Gratis tv: 4
Betaal tv: 0
Radio: 0
Zoeken
0
Satelliet zoeken
Type
Kwal.
Gratis tv
10
Gratis tv
10
Gratis tv
10
Gratis tv
10
Analoog
Analoog
Data: 0
Analoog: 2
DVB-T scannen
CH 5
Analoog scannen
CH 2
Dit duurt ongeveer 6 minuten.
Kan.
Kanaalnaam
62
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
Cartoon Nwk
Gratis tv: 4
Betaal tv: 0
Radio: 0
Zoeken
)
●Automatisch instellen
■De ATP/ACI afstemming is afhankelijk van het geselecteerde land
●DVB-C ATP/ACI afstemming
u “Zweden” of
(als“Finland”
selecteert )
DVB-C ATP/ACI afstemming
69
41
99 CC 21
Type
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv
Data: 0
Kwal.
10
10
10
10
Analoog: 0
Voortgang
Analogue Scan
0%
21
100%
68
Dit duurt ongeveer 3 minuten.
Nr.
Kanaalnaam
1
CBBC Channel
2
BBC Radio Wales
3
E4
Gratis tv: 3
Betaal tv: 0
Radio: 0
Zoeken
Type
Gratis tv
Gratis tv
Gratis tv
Kwal.
10
10
10
Data: 0
■Als u per ongeluk “Winkel” selecteert
Ga met de RETURN-toets terug naar het
selectiemenu voor de weergaveomgeving.
Automatische demo
Uit
Aan
BACK/
RETURN
Selecteer “Thuis”
Selecteer weergave omgeving.
Thuis
Winkel
De ATP/ACI
afstemming is voltooid
●Als u in dit menu “Uit” of “Aan” selecteert,
wordt de weergaveomgeving “Winkel”
ingesteld.
Als u wilt terugkeren naar de omgeving
“Thuis”, initialiseert u alle instellingen via
Fabrieksinstellingen.
“Fabrieksinstellingen” (p. 27)
selecteren
instellen
19
Werken met menufuncties
U kunt via menu’s instellingen opgeven voor beeld, geluid en andere functies.
INPUT
TV
AV
ASPECT MENU
DIRECT TV REC
EXIT
1
Geef het menu weer
●Geeft de functies weer die u,
MENU
2
Selecteer het menu
afhankelijk van het ingangssignaal, kunt instellen
openen
Hoofdmenu
Beeld
Geluid
selecteren
Instellingen
BACK/
RETURN
OPTION
TEXT STTL INDEX HOLD
@
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
(Voorbeeld: menu Beeld)
3
Selecteer de menuoptie
Beeld
1/2
Beeld Instelling
Kontrast
Helderheid
Kleur
Scherpte
Tint
Kleurtemp.
Kleurbeheer
x.v.Colour
Dynamisch
60
0
30
5
0
selecteren
Warm
Uit
Auto
(Voorbeeld: menu Beeld)
4
REC
Wijzig of selecteer de instelling
Beeld
PROGRAMME
DVD/VCR
1/2
Beeld Instelling
Kontrast
Helderheid
Kleur
Scherpte
Tint
Kleurtemp.
Kleurbeheer
x.v.Colour
TV
Dynamisch
wijzigen
60
0
30
5
0
opslaan of openen
(voor sommige
functies vereist)
Warm
Uit
Auto
(Voorbeeld: menu Beeld)
TV
■Terug naar de TV
(op elk gewenst
moment)
■Een van de alternatieven kiezen ■Instellingen terugzetten
Aantal en positie van alternatieven
Kleurtemp.
Normaal
Gewijzigd
EXIT
■Aanpassen met de schuifbalk
Scherpte
5
■Terug naar het
vorige scherm
BACK/
RETURN
Verplaatst
●Alleen beeldinstellingen terugzetten
“Fabrieksinstellingen” in het menu
Beeld (p. 22)
●Alleen geluidsinstellingen terugzetten
“Fabrieksinstellingen” in het menu
Geluid (p. 23)
●Alle instellingen initialiseren
“Fabrieksinstellingen” in het
menu Instellingen (p. 27)
■Naar het volgende scherm gaan
Kinderslot
Openen
Geeft het volgende scherm weer
■Naar een andere
menupagina
omhoog
omlaag
■Tekens invoeren via het menu voor vrije invoer
U kunt bij sommige opties zelf een naam of getal invoeren.
Stel tekens één voor één in
Gebruikersinput
Naam
A
U
a
u
B
V
b
v
C
W
c
w
D
X
d
x
E F G H
Y Z É Ë
e f g h
y z é ë
I
Ï
i
ï
J K L M N
0 1 2 3 4
j k l m n
! : # ( )
O P Q
5 6 7
o p q
+ - .
R
8
r
*
S T
9
s t
_
selecteren
instellen
●U kunt met de nummertoetsen tekens instellen.
20
Opslaan
BACK/
RETURN
■Overzicht
●Bediening
p. 20
Hoofdmenu
Beeld
Geluid
Instellingen
Beeld
Beeld Instelling
Kontrast
Helderheid
Kleur
Scherpte
Tint
Kleurtemp.
Kleurbeheer
x.v.Colour
1/2
Dynamisch
60
0
30
5
0
Warm
Uit
Auto
Beeld
Eco-modus
P-NR
3D-COMB
Meerder beelden
Geavanceerde instellingen
Fabrieksinstellingen
2/2
Uit
Uit
Uit
Openen
Openen
Reset
Geavanceerde instellingen
W/B High R
W/B High B
W/B Low R
W/B Low B
Gamma
Fabrieksinstellingen
2.2
Reset
(p. 22)
(p. 22)
Geluid
Geluidsfunctie
Laag
Hoog
Balans
Hoofdtel. Volume
Surround
Volume Correctie
Speakerafstand tot muur
MPX
1/2
Muziek
0
0
0
11
Uit
0
30cm en meer
Stereo
Geluid
2/2
Auto
0dB
Digitaal
Reset
(p. 23)
Instellingen
Timer
Link instellingen
Kinderslot
DVB-S afstemmenu
DVB-C afstemmenu
DVB-T afstemmenu
Analoog afstemmenu
Taal
Tv instellingen
Gemeensch. interface
Systeemmenu
Overige instellingen
Uit
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
(p. 24 - 27)
VIERA Link
Q-Link
AV2 Uitg.
Aan via Link
Uit via Link
Standby energiebesparing
Standby Intelligent Auto
Download
Netwerkinstelling
Aan
AV2
TV
Aan
Aan
Aan
Aan (geen herinnering)
Openen
Openen
2/2
Link instellingen
DivX® VOD
Openen
(p. 24)
DVB-S afstemmenu
Analoog afstemmenu
Kanaallijst
ATP/ACI afstemming
Handm. afstemming
DVB-T kanalen toevoegen
Openen
Openen
Openen
Openen
(p. 25)
Favorieten bewerken
Kanaallijst
ATP/ACI afstemming
Handm. afstemming
Kanaallijst updaten
Signaalconditie
Antennesysteem
LNB configuratie
DVB-C kanalen toevoegen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
DiSEqC 1.0
Openen
Openen
(p. 24)
Tv instellingen
Voorkeur type ondertitels
Teletext
Teletekst instelling
Zijpaneel
Labels voor ingangen
Timeout balkweergave
Weergave speeltijd
MHP automatisch starten
VIERA TOOLS
Standaard
TOP
West
Uit
Openen
3 seconden
Aan
Aan
Rijk
DVB-C afstemmenu
(p. 26)
Favorieten bewerken
Kanaallijst
ATP/ACI afstemming
Handm. afstemming
Kanaallijst updaten
Nieuw kanaalbericht
Signaalconditie
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Aan
Openen
(p. 25)
Systeemmenu
Fabrieksinstellingen
Systeem bijwerken
Licentiemenu
Systeem informatie
Openen
Openen
Openen
Openen
DVB-T afstemmenu
(p. 27)
Overige instellingen
AV-kleursysteem
GUIDE Plus+ Instellingen
Intelligent Frame Creation
24p Smooth Film
Energiebesp.functie
Beeldscan
LED SD kaart
Tijdzone
●U kunt alleen beschikbare opties selecteren.
●Werken met menufuncties
SPDIF kiezen
MPEG Optical level
HDMI1 ingang
Fabrieksinstellingen
1/2
Link instellingen
Auto
Openen
Uit
Uit
Uit
Aan
Aan
Auto
(p. 27)
Favorieten bewerken
Kanaallijst
ATP/ACI afstemming
Handm. afstemming
Kanaallijst updaten
Favoriete zender
Nieuw kanaalbericht
Signaalconditie
HD kanalen toevoegen
DVB-C kanalen toevoegen
DVB-S kanalen toevoegen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Openen
Aan
Openen
Openen
Openen
Openen
(p. 25)
21
Werken met menufuncties
■Menuoverzicht
Menu
Optie
Beeld
Beeld Instelling
Basisbeeldinstelling (Dynamisch / Normaal / Cinema / THX / Spel)
●Instellen voor elk ingangssignaal
Dynamisch : Zorgt voor meer beeldcontrast en -scherpte in helverlichte kamers.
Normaal : Aanbevolen voor weergave in normaal verlichte kamers
Cinema
: Voor het bekijken van films in een verduisterde omgeving
THX
: Aanbevolen voor het afspelen van een THX-disc (disc met “THX”-logo)
de THX-modus wordt gebruikt om de beeldinstellingen van professionele
regisseurs te weerspiegelen, zodat de beeldkwaliteit van THX-gecertificeerde
films natuurgetrouw worden gereproduceerd.
Wanneer “Intelligent Frame Creation” wordt gebruikt voor het verbeteren van
THX-films, kan de optie “24p Smooth Film” in het menu Instellingen (p. 27)
niet worden gebruikt, wat soms een minder vloeiend beeld kan veroorzaken.
●Discs met THX-gecertificeerde films dragen het “THX”-logo.
●Niet geldig op PC, SD-kaart en netwerkservice
Spel
: Snelle signalen die speciaal geschikt zijn voor beelden in de spelmodus
●Niet geldig in de TV-modus
●Rechts boven in het scherm kan continu worden bijgehouden hoeveel tijd
er in de spelmodus wordt doorgebracht
“Weergave speeltijd” (p. 26)
Kontrast, Helderheid,
Kleur, Scherpte
Vergroot of verkleint de waarde van deze opties op basis van uw persoonlijke voorkeur
Tint
Bij aansluiting van een NTSC-signaalbron op de TV kunt u de beeldtint aan
uw wensen aanpassen.
●Alleen bij NTSC-signaalontvangst
Kleurtemp.
Stelt u in staat de algehele kleurtoon van het beeld in te stellen
(Koel / Normaal / Warm)
●Niet geldig wanneer “Beeld Instelling” is ingesteld op “THX”
Kleurbeheer
Zorgt automatisch voor levendige kleuren (Uit / Aan)
●Niet geldig bij PC-signalen
x.v.Colour
Vergroot de kleurgradaties (Uit / Auto)
●Dit is effectief als u bewegende HD-beelden van externe apparatuur bekijkt.
●Alleen HDMI-ingangsmodus of Filmweergavefunctie
Eco-modus
Past beeldinstellingen automatisch aan het omgevingslicht aan (Uit / Aan)
P-NR
PNR staat voor Picture Noise Reduction, beeldruisvermindering
Vermindert automatisch ongewenste beeldruis en flikkeringen in de delen van een beeld
met contouren (Uit / Minimum / Midden / Maximum)
●Niet geldig bij PC-signalen
3D-COMB
Soms ziet u bij het bekijken van stilstaande of langzaam bewegende beelden een
kleurenpatroon.
Kies “Aan” om scherpere en levensechtere kleuren te zien (Uit / Aan)
●Alleen bij PAL- of NTSC-signaalontvangst
●Niet geldig bij RGB-, S-video-, Component-, PC-, HDMI- en SD-kaartsignalen
Meerder beelden
Toont twee vensters tegelijk
Geavanceerde instellingen
W/B High R
Witbalans van felrood gebied
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is
ingesteld op “Normaal” / “Cinema” / “THX”
W/B High B
Witbalans van felblauw gebied
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is
ingesteld op “Normaal” / “Cinema” / “THX”
W/B Low R
Witbalans van donkerrood gebied
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is
ingesteld op “Normaal” / “Cinema” / “THX”
W/B Low B
Witbalans van donkerblauw gebied
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is
ingesteld op “Normaal” / “Cinema” / “THX”
Gamma
Selecteert een andere gammacurve (S Curve / 2.0 / 2.2 / 2.5)
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is ingesteld op “Normaal” / “Cinema”
Fabrieksinstellingen
Druk op de OK-toets om terug te keren naar de standaard geavanceerde instellingen.
●Bij PC-invoer of als “Beeldinstelling” is ingesteld op “Normaal” / “Cinema” / “THX”
Fabrieksinstellingen
22
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
en
herhaaldelijk
aanpassen
Druk op de OK-toets om de huidige Beeldinstellingen te vervangen door de
standaardinstellingen.
Menu
Optie
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
Basisgeluidsfunctie (Muziek / Spraak)
Laag
Vergroot of verkleint de uitvoer van lage, diepe tonen
Hoog
Vergroot of verkleint de uitvoer van scherpe, hoge tonen
Balans
Past het volume van de rechter- en linkerluidspreker aan
Hoofdtel. Volume
Past het volume van de hoofdtelefoon aan
Surround
Surroundgeluidsinstellingen (Uit / V-Audio / V-Audio Surround / V-Audio ProSurround)
V-Audio: Biedt meer breedtedynamiek om nog meer ruimtelijk effect te simuleren.
V-Audio Surround: Biedt meer breedte- en dieptedynamiek om nog meer ruimtelijk effect
te simuleren.
V-Audio ProSurround: Biedt een meer progressieve versterker en weergalm om
verbeterde ruimtelijke effecten te simuleren.
●U kunt ook schakelen met de Surround-toets op de afstandsbediening.
Volume Correctie
Past het volume van één kanaal of van de ingangsmodus aan
Speakerafstand tot
muur
Past het lage-frequentiegeluid aan (30 cm en meer / Tot 30 cm)
●Als de ruimte tussen het scherm en de muur meer dan 30 cm is, kiest u “30 cm en
meer”.
●Als de ruimte tussen het scherm en de muur 30 cm of minder is, kiest u “Tot 30 cm”.
MPX
Selecteer mono of stereo (Mono / Stereo)
●Normaal: Stereo
●Als u geen stereosignalen kunt ontvangen: Mono
●M1 / M2: Beschikbaar bij de overdracht van monosignalen
●Alleen in de analoge modus
SPDIF kiezen
Selecteert de initiële instelling voor digitale audio-uitgangssignalen vanuit de DIGITAL
AUDIO OUT-aansluiting (Auto / PCM)
Auto : Dolby Digital Plus en Dolby Digital worden uitgevoerd als Dolby Digital Bitstream.
HE-AAC (48 kHz) wordt uitgevoerd als DTS.
MPEG wordt uitgevoerd als PCM.
PCM : Digitale uitgangssignalen zijn altijd PCM.
●Voor DVB-modus, netwerkfilminhoud of Filmweergavefunctie
MPEG Optical Level
Gewoonlijk is MPEG-geluid harder dan de andere typen audiotracks.
U kunt al bij voorbaat het geluidsniveau van MPEG-uitgangssignalen via de DIGITAL
AUDIO OUT-aansluiting aanpassen (0 / -2 / -4 / -6 / -8 / -10 / -12dB)
●Alleen in de DVB-modus
HDMI1 / 4 ingang
Selecteer in overeenstemming met het ingangssignaal (Digitaal / Analoog)
Digitaal : HDMI-kabelaansluiting
Analoog : Aansluiting via HDMI-DVI-adapterkabel
●Alleen in de HDMI-ingangsmodus
●De aansluitingen HDMI2 / 3 zijn alleen voor digitale signalen
●Geen instelling voor HDMI2 / 3 beschikbaar
Fabrieksinstellingen
Druk op de OK-toets om terug te keren naar de standaardgeluidsfunctie.
●Werken met menufuncties
Geluid
Geluidsfunctie
●Er wordt een ander menu weergegeven in de modus voor de PC-invoer, de SD-kaart of de
netwerkservicebewerkingen.
●U kunt alleen beschikbare opties selecteren.
23
Werken met menufuncties
■Menuoverzicht
Menu
Optie
Timer
Stelt de tijd in waarna de TV automatisch wordt uitgeschakeld
(Uit / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 minuten)
Link instellingen
Instellingen
VIERA Link
Stelt het gebruik van VIERA Link-functies in (Uit / Aan)
Q-Link
Selecteert welke AV-aansluiting wordt gebruikt voor gegevenscommunicatie tussen de
TV en een compatibele recorder (AV1 / AV2)
●Selecteer de aansluiting waarop de recorder is aangesloten, zelfs als deze niet
compatibel is met Q-Link.
AV1 / AV2 Uitg.
Kiest het signaal dat wordt verzonden van de TV naar Q-Link
(TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor)
●Monitor: Beeld op het scherm
●Component-, PC- en HDMI-signalen kunnen niet worden uitgevoerd.
Aan via Link
Stelt het gebruik van de functie Aan via Link in (Uit / Aan)
Uit via Link
Stelt het gebruik van de functie Uit via Link in (Uit / Aan)
Standby
energiebesparing
Vermindert het energieverbruik van de aangesloten apparatuur als deze in de standbystand staat (Uit / Aan)
●Deze functie is beschikbaar als “VIERA Link” is ingesteld op “Aan” en “Uit via Link” is
ingesteld op “Aan”.
Standby
Intelligent Auto
Zet niet-bekeken of niet-gebruikte aangesloten apparatuur in de standby-stand om het
energieverbruik te verminderen
(Uit / Aan (met herinnering) / Aan (geen herinnering))
●Deze functie is beschikbaar als “VIERA Link” is ingesteld op “Aan”.
Download
Downloadt kanaal-, taal- en land- / regio-instellingen naar een Q-Link- of
VIERA Link-apparaat dat op de TV is aangesloten
●De DVB-S- en DVB-C-kanaalinstellingen kunnen niet worden gedownload.
Netwerkinstelling
Stelt de netwerkinstelling in voor gebruik in uw netwerkomgeving
DivX® VOD
Toont de DivX VOD-registratiecode
Kinderslot
DVB-S afstemmenu
24
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
Blokkeert de toegang tot een kanaal / AV-ingang
Favorieten
bewerken
Maakt een lijst met favoriete DVB-S-kanalen
Kanaallijst
Slaat ongewenste DVB-S-kanalen over of bewerkt DVB-S-kanalen
ATP/ACI
afstemming
Stelt automatisch de DVB-S-kanalen in de regio in
Handm.
afstemming
Maakt handmatige instelling van de DVB-S-kanalen mogelijk
Kanaallijst
updaten
Werkt de DVB-S-kanaallijst bij met behoud van uw instellingen
Signaalconditie
Controleert de sterkte van DVB-S-signalen
Antennesysteem
Stelt het antennesysteem in om meerdere LNB’s te gebruiken voor het ontvangen van
verschillende satellieten
●Deze TV ondersteunt DiSEqC Version 1,0.
LNB configuratie
Selecteert de satelliet voor elke LNB
DVB-C kanalen
toevoegen
Stelt alle TV-kanalen opnieuw in om DVB-C-kanalen toe te voegen
●Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
●Gebruik deze functie als er DVB-C-services worden geleverd.
Menu
Optie
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
Favorieten bewerken Maakt een lijst met favoriete DVB-C-kanalen
DVB-C afstemmenu
Kanaallijst
Slaat ongewenste DVB-C-kanalen over of bewerkt DVB-C-kanalen
ATP/ACI afstemming Stelt de geleverde DVB-C-kanalen automatisch in
Handm. afstemming
Maakt handmatige instelling van de DVB-C-kanalen mogelijk
Kanaallijst updaten
Werkt de DVB-C-kanaallijst bij met behoud van uw instellingen
Nieuw kanaalbericht
Bepaalt of er een bericht verschijnt bij een nieuw DVB-C-kanaal
Signaalconditie
Controleert de sterkte van DVB-C-signalen
Favorieten bewerken Maakt een lijst met favoriete DVB-T-kanalen
Kanaallijst
Slaat ongewenste DVB-T-kanalen over of bewerkt DVB-T-kanalen
ATP/ACI afstemming Stelt automatisch de DVB-T-kanalen in de regio in
Analoog afstemmenu
Maakt handmatige instelling van de DVB-T-kanalen mogelijk
Kanaallijst updaten
Werkt de DVB-T-kanaallijst bij met behoud van uw instellingen
Favoriete zender
Selecteert uw favoriete zender
Nieuw kanaalbericht
Bepaalt of er een bericht verschijnt bij een nieuw DVB-T-kanaal
Signaalconditie
Controleert de sterkte van DVB-T-signalen
HD-kanalen
toevoegen
Stelt alle TV-kanalen opnieuw in om HD-kanalen toe te voegen
●Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
●Gebruik deze functie als er HD-services in uw regio worden gestart.
DVB-C kanalen
toevoegen
Stelt alle TV-kanalen opnieuw in om DVB-C-kanalen toe te voegen
●Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
●Gebruik deze functie als er DVB-C-services worden geleverd.
DVB-S kanalen
toevoegen
Stelt alle TV-kanalen opnieuw in om DVB-S-kanalen toe te voegen
●Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
●Gebruik deze functie als er DVB-S-services in uw regio worden gestart.
Kanaallijst
Slaat ongewenste analoge kanalen over of bewerkt ze
●Werken met menufuncties
DVB-T afstemmenu
Instellingen
Handm. afstemming
ATP/ACI afstemming Stelt automatisch de analoge kanalen in de regio in
Handm. afstemming
Maakt handmatige instelling van de analoge kanalen mogelijk
DVB-T kanalen
toevoegen
Stelt alle TV-kanalen opnieuw in om DVB-T-kanalen toe te voegen
●Alle vorige afsteminstellingen worden gewist.
●Gebruik deze functie als er DVB-T-services in uw regio worden gestart.
●Er wordt een ander menu weergegeven in de modus voor de PC-invoer, de SD-kaart of de
netwerkservicebewerkingen.
●U kunt alleen beschikbare opties selecteren.
25
Werken met menufuncties
■Menuoverzicht
Menu
Optie
OSD-taal
Wijzigt de taal van de beeldschermmenu’s (On-Screen Displays)
Voorkeur Audio 1 / 2
Selecteert de eerste en tweede voorkeurtaal voor DVB-multi-audio (afhankelijk van
de zender)
Taal
Voorkeur Ondertitels Selecteert de eerste en tweede voorkeurtaal voor DVB-ondertitels (afhankelijk van
de zender)
1/2
Tv instellingen
Instellingen
Voorkeur teletekst
Selecteert de voorkeurtaal voor DVB-teletekstservices (afhankelijk van de zender)
Voorkeur type
ondertitels
Selecteert het voorkeurstype voor ondertitels (Standaard / Slechthorend)
●“Slechthorend” biedt extra ondersteuning voor DVB-ondertitels (afhankelijk van de
zender)
●“Voorkeur Ondertitels 1 / 2” in “Taal” heeft prioriteit.
Teletext
Teletextweergavemodus (TOP (FLOF) / List)
Teletekst instelling
Selecteert de taal voor teletekst (West / Oost1 / Oost2)
●West: Engels, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Spaans, Zweeds, Turks, enzovoort
●Oost1: Tsjechisch, Engels, Ests, Lets, Roemeens, Russisch, Oekraïens,
enzovoort
●Oost2: Tsjechisch, Hongaars, Lets, Pools, Roemeens, enzovoort
Zijpaneel
Vergroot de helderheid van het zijpaneel (Uit / Laag / Midden / Hoog)
●De aanbevolen instelling is “Hoog” om inbranden van het beeld te voorkomen.
Labels voor
ingangen
Geeft elke ingang een label of slaat deze over
Timeout
balkweergave
Stelt in hoe lang de informatiebalk wordt weergegeven
(geen weergave / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 seconden)
Weergave speeltijd
Instellen op “Aan” om elke 30 minuten de registratie weer te geven van de tijd die in
de modus Spel is gespendeerd (Uit / Aan)
●Deze functie is beschikbaar als u bij “Beeldinstelling” de optie “Spel” hebt
geselecteerd (p. 22).
MHP automatisch
starten
Wordt ingesteld op “Aan” om de MHP-toepassing automatisch te starten
(afhankelijk van de zender) (Uit / Aan)
●Alleen in de DVB-T-modus
VIERA TOOLS
Selecteert het weergavetype van de functiepictogrammen van VIERA TOOLS
(Rijk / Snel)
Rijk : geanimeerd weergavetype met gedetailleerde vormgeving
Snel : weergavetype met eenvoudige vormgeving
Gemeensch. interface
26
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
Onder andere voor het bekijken van betaal-TV
Menu
Optie
Aanpassingen / Configuraties (alternatieven)
Zet alle standaardinstellingen terug, bijvoorbeeld bij een verhuizing
Systeem bijwerken
Downloadt nieuwe software naar de TV
Licentiemenu
Systeemmenu
Fabrieksinstellingen
Softwarelicentie Geeft informatie over de softwarelicentie weer
Java logo
Toont het Java-logo
Systeem informatie
Geeft informatie over het TV-systeem weer
AV-kleursysteem
Selecteert in de AV-modus een optioneel kleursysteem op basis van de
videosignalen (Auto / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC)
GUIDE Plus+
Instellingen
Werkt het GUIDE Plus+-schema en de advertenties voor het GUIDE Plus+-systeem
bij
Postcode
Stelt uw postcode in ten behoeve van de advertenties in het GUIDE Plus+-systeem
Systeem
informatie
Geeft de systeeminformatie van het GUIDE Plus+-systeem weer
Intelligent Frame
Creation
Compenseert automatisch de beeldframesnelheid en verwijdert trillende
bewegingen om de beelden zuiver en helder weer te geven (Uit / Aan)
●Deze functie kan niet worden geselecteerd (standaard is “Uit”) wanneer “Beeld
Instelling” is ingesteld op “THX” of “Spel”.
24p Smooth Film
Compenseert automatisch de beeldframesnelheid om de filmbeelden van een
24p-bron vloeiender te maken (Uit / Aan)
●Dit is alleen beschikbaar voor 24p signaalinvoer en wordt weergegeven in plaats
van “Intelligent Frame Creation”.
●Deze functie kan niet worden geselecteerd (standaard is “Uit”) wanneer “Beeld
Instelling” is ingesteld op “THX” of “Spel”.
Energiebesp.functie
Vermindert de helderheid van het beeld om energie te besparen (Uit / Aan)
Beeldscan
Bepaalt hoe het beeld wordt weergegeven (Uit / Aan)
Aan : Vergroot het beeld om de rand te verbergen.
Uit : Geeft het beeld in de oorspronkelijke grootte weer.
●Selecteer “Aan” bij ruis aan de rand van het scherm.
●Deze functie is beschikbaar bij de beeldverhouding Auto (alleen 16:9-signaal) en
16:9.
●Deze functie kan zowel voor SD- (Standard Definition) als voor HD-signalen (High
Definition) worden opgeslagen in het geheugen.
●Deze functie kan niet worden geselecteerd (standaard is “Uit”) wanneer “Beeld
Instelling” is ingesteld op “THX”.
LED SD kaart
Zorgt ervoor dat het lampje blauw oplicht als de SD-kaart is geplaatst (Uit / Aan)
Tijdzone
Past de tijd automatisch aan
●De tijd wordt aangepast op basis van GMT.
●Stel in op “Auto” als u de tijd automatisch wilt aanpassen op basis van uw regio.
●Werken met menufuncties
Overige instellingen
Instellingen
Update
●Er wordt een ander menu weergegeven in de modus voor de PC-invoer, de SD-kaart of de
netwerkservicebewerkingen.
●U kunt alleen beschikbare opties selecteren.
27
Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege
batterijen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en
elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde
verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen
en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een
onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw
plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
Voor zakengebruikers in de Europese Unie
Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met
uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.
Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn
voor de betrokken chemische producten vervuld.
■Scherm
TX-P46Z1E
(met luidsprekers en standaard)
Voeding
Stroomverbruik
Stroomverbruik in standby-stand
220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz
315 W
0,3 W
Voeding
Stroomverbruik
220-240 V wisselstroom, 50 / 60 Hz
53 W
0,5 W (zonder opname via monitoruitgang)
37 W (met opname via monitoruitgang)
■Tunerbox
Stroomverbruik in standby-stand
■Draadloze ontvanger
Stroomverbruik
12 W
Stroomverbruik
10 W
■Draadloze zender
TX-P54Z1E
420 W
0,5 W
●Dit apparaat voldoet aan de volgende EMC-normen.
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024.
Draadloze eenheid
Verklaring van conformiteit (DoC)
“Panasonic Corporation verklaart hierbij dat deze TV voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG.”
Bezoek de volgende website als u een kopie van de originele DoC van deze TV wilt ophalen:
http://www.doc.panasonic.de
Bevoegde vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Raadpleeg de folder voor de landen waar het apparaat mag worden gebruikt.
In te vullen door de eigenaar
Het modelnummer en het serienummer van dit product kunt u vinden op het achterpaneel. Noteer dit serienummer
in de hiervoor bestemde ruimte hieronder en bewaar deze handleiding plus uw bewijs van aankoop als een
permanent bewijs van uw aankoop als hulp bij identificatie in het geval van diefstal of verlies, alsmede bij
aanspraak op de garantie-/serviceverlening.
Modelnummer
Serienummer
Web Site : http://www.panasonic.net
© Panasonic Corporation 2009
Gedrukt in de Tsjechische Republiek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement