Panasonic RCDC1 Operating instructions

Panasonic RCDC1 Operating instructions
Upute za uporabu
Radio sat
Model br.
RC-DC1
HRVATSKI
Poštovani,
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.
Za optimalno upravljanje i sigurnost pažljivo pročitajte
ove upute za uporabu prije spajanja, upravljanja ili
podešavanja proizvoda.
Zadržite ovaj priručnik za buduću uporabu.
OPREZ!
• NEMOJTE INSTALIRATI ILI POSTAVITI OVAJ UREĐAJ
U ORMAR, UGRAĐENI ORMARIĆ ILI U DRUGI
OGRANIČENI PROSTOR. UREĐAJ SE MORA DRŽATI
NA DOBRO PROZRAČENOM MJESTU. DA BISTE
SPRIJEČILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
ILI POŽARA USLIJED PREGRIJAVANJA, PROVJERITE
JESU LI ZAVJESE ILI SLIČNI MATERIJALI ZAPRIJEČILI
VENTILACIJSKE OTVORE.
• OTVORI NAMIJENJENI VENTILACIJI UREĐAJA NE
SMIJU SE BLOKIRATI NOVINAMA, STOLNJACIMA,
ZAVJESAMA I SLIČNIM PREDMETIMA.
• NA UREĐAJ NEMOJTE STAVLJATI IZVORE OTVORENOG
PLAMENA, KAO ŠTO SU UPALJENE SVIJEĆE.
• ODLOŽITE BATERIJE NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV
NAČIN.
UPOZORENJE:
DA BISTE SPRIJEČILI POŽAR, ELEKTRIČNI UDAR
ILI OŠTEĆENJE UREĐAJA,
• UREĐAJ NEMOJTE IZLAGATI KIŠI, VLAZI, KAPANJU
I PRSKANJU TEKUĆINE TE NEMOJTE STAVLJATI
POSUDE S TEKUĆINOM, NPR. VAZE, NA UREĐAJ.
• KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENI PRIBOR.
• NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU PLOHU);
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE
SAM POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE
STRUČNOM OSOBLJU.
Mobilni telefoni mogu dovesti do radijskih smetnji
na uređaju tijekom uporabe. Ako su takve smetnje
primjetne, povećajte udaljenost između uređaja i
mobilnog telefona.
Mrežna utičnica mora biti blizu uređaja i lako
dostupna.
Utikač mrežnog kabela mora biti lako dostupan.
Za potpuno isključenje uređaja, izvucite mrežni kabel
iz zidne utičnice.
Oznake za identifikaciju proizvoda
RQTX1209
OVAJ JE UREĐAJ NAMIJENJEN UPORABI U UMJERENIM
KLIMATSKIM UVJETIMA.
2
Proizvod
Smještaj
Glavna jedinica
Donja strana
Prilagodnik za izmjenični
napon
Donja strana
Smještaj uređaja
Postavite uređaj na ravnu površinu, dalje od izravnog
sunca, visokih temperatura i vlage te prekomjernih
vibracija. Takvi uvjeti mogu oštetiti kućište i druge
komponente i tako skratiti uporabni vijek uređaja.
Uređaj postavite najmanje 15 cm od zidova da biste
izbjegli izobličenja i neželjene akustične efekte.
Na uređaj nemojte stavljati teške predmete.
Strana tijela
Pazite da u uređaj ne dospiju metalni predmeti.
Mogućnost električnog udara ili kvara.
Pazite da u uređaj ne dospije tekućina. Mogućnost
električnog udara ili kvara. U takvim slučajevima odmah
izvucite kabel iz utičnice i obratite se prodavaču.
Vanjske ili unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati
insekticidima. Sadrže zapaljive plinove koji mogu
izazvati požar.
HRVATSKI
Mjere opreza
Servis
Napon
Nemojte koristiti izvore napajanja visokog napona.
Mogu izazvati preopterećenje uređaja i požar.
Nemojte koristiti izvore napajanja kojima protječe
istosmjerna struja. Pažljivo provjerite izvor napajanja
kada uređaj koristite na brodu ili drugim mjestima s
istosmjernom strujom.
Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je zvuk
isprekidan, indikatori ne svijetle, primijetite dim ili
se pojavi problem koji nije opisan u ovim uputama,
odspojite prilagodnik za izmjenični napon i obratite se
prodavaču ili ovlaštenom servisu. Ako uređaj popravljaju
ili rastavljaju nestručne osobe, može doći do električnog
udara ili oštećenja uređaja.
Ako uređaj ne planirate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte
ga iz struje. Tako ćete produžiti njegov uporabni vijek.
Provjerite je li prilagodnik za izmjenični napon pravilno
spojen i je li oštećen. Loš spoj i oštećenje kabela
mogu prouzročiti požar ili električni udar. Mrežni
kabel nemojte vući, savijati ili na njega stavljati teške
predmete.
Prilikom odspajanja prilagodnika čvrsto držite utikač.
Povlačenje prilagodnika za izmjenični napon može
dovesti do električnog udara.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. Mogućnost
električnog udara.
RQTX1209
Zaštita prilagodnika za izmjenični napon
3
HRVATSKI
Informacije za korisnike o prikupljanju i
odlaganju stare opreme i iskorištenih
baterija
[Podaci o odlaganju u drugim zemljama
izvan Europske unije]
Ovi su simboli važeći samo u Europskoj
uniji. Ako želite zbrinuti te uređaje,
kontaktirajte lokalna nadležna tijela ili
prodavača i raspitajte se o pravilnoj metodi
odlaganja.
Napomene o simbolima na bateriji (donja
dva primjera simbola):
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. U tom slučaju on
spada pod zahtjeve postavljene u direktivi
za navedenu kemikaliju.
RQTX1209
Ove oznake na proizvodu, ambalaži i/
ili pratećim dokumentima označavaju da
se korišteni električni i elektronički uređaji
ne smiju zbrinjavati zajedno s otpadom iz
domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja
dotrajalih proizvoda i baterija, odnesite ih
u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s
lokalnim zakonodavstvom i Direktivama
2002/96/EZ i 2006/66/EZ.
Ispravnim odlaganjem tih proizvoda i
baterija pomoći ćete očuvanju vrijednih
izvora i spriječiti bilo kakvo negativno
djelovanje na ljudsko zdravlje i okoliš
koje bi moglo nastati zbog nepropisnog
odlaganja.
Detaljne informacije o prikupljanju i
recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija
potražite u svom lokalnom poglavarstvu,
službi za zbrinjavanje otpada ili kod
prodavača od kojeg ste kupili proizvode.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada
možete biti kažnjeni sukladno nacionalnim
propisima.
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ako želite zbrinuti električnu i elektroničku
opremu, detaljne obavijesti zatražite od
svog prodavača ili dobavljača.
4
RQTX1
„Made for iPod” i “Made for iPhone” znači da je elektronički
pribor dizajniran za spajanje posebno s uređajima iPhone ili
iPod te da proizvođač potvrđuje da zadovoljava standarde
tehničke izvedbe tvrtke Apple.
Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch zaštitni
su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
RQTX1209-2E_1gb.indd 7
Provjerite i identificirajte isporučeni pribor.
HRVATSKI
Mjere opreza................................................................. 3
Isporučeni dodatni pribor............................................ 5
Kompatibilni iPod i iPhone.......................................... 5
Pregled kontrola........................................................... 6
Povezivanja................................................................... 7
Postavljanje sata.......................................................... 7
Korištenje iPod ili iPhone uređaja............................... 8
Korištenje radija........................................................... 8
Korištenje funkcije „Sleep timer”............................... 9
Korištenje alarma......................................................... 9
Korištenje aplikacije Memory Loader....................... 10
Baterija za sigurnosno kopiranje u memoriju.......... 11
U slučaju problema.................................................... 12
Tehnički podaci.......................................................... 13
Održavanje.................................................................. 13
Isporučeni pribor
1 prilagodnik za izmjenični napon
Kompatibilni iPod i iPhone
•iPod nano 5. generacije (videokamera) 8GB, 16GB
•iPod touch 2. generacije 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
•iPod classic 120GB, 160GB (2009)
•iPod nano 4. generacije (video) (8GB, 16GB)
•iPod classic (160GB) (2007)
•iPod touch 1. generacije (8GB, 16GB, 32GB)
•iPod nano 3. generacije (video) (4GB, 8GB)
•iPod classic (80GB)
•iPod nano 2. generacije (aluminij) (2GB, 4GB, 8GB)
•iPod 5. generacije (video) (60GB, 80GB)
•iPod 5. generacije (video) (30GB)
•iPod nano 1. generacije (1GB, 2GB, 4GB)
•iPod 4. generacije (zaslon u boji) (40GB, 60GB)
•iPod 4. generacije (zaslon u boji) (20GB, 30GB)
•iPod 4. generacije (40GB)
•iPod 4. generacije (20GB)
•iPod mini (4GB, 6GB)
•iPhone 3GS (16GB, 32GB)
•iPhone 3G (8GB, 16GB)
•iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPod/iPhone
uređaja.
RQTX1209
Sadržaj
5
7/7/2010 10:41:38 AM
HRVATSKI
Pregled kontrola
10 9 8
1
RQTX1209
7
6
2
6
5
1 [SNOOZE/DIMMER]
Snooze (odgoda alarma): Zaustavlja alarm na 9 minuta.
Dimmer (regulator jačine svjetla): Za prilagodbu svjetline
zaslona (visoka (zadano), srednja ili niska).
2 [ALARM OFF] (alarm isključen)
Za isključivanje alarma.
3 [ALARM 1], [ALARM 2]
Za aktivaciju funkcija alarm 1 ili alarm 2. Za prikaz postavke
alarm 1 ili alarm 2.
4 [SLEEP]
Za aktivaciju funkcije sleep (mirovanje).
Za aktivaciju ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme) u
načinu rada Sat.
5 [4/−, ADJ], [+/¢, ADJ]
Za podešavanje sata, radija i postavki alarma.
Za preskakanje na prošli ili slijedeći zvučni zapis.
Za pregledavanje zvučnog zapisa unaprijed i unatrag.
3
4
6 [SET/PRESET]
Za postavljanje sata.
Za izvršavanje automatskog programiranja ili pregledavanje
programiranih kanala u načinu rada Radio.
7 [TIME SYNC]
Za sinkronizaciju vremena glavne jedinice s vremenom na
iPodu ili iPhoneu.
8 [+, VOL], [−, VOL]
Za podešavanje glasnoće.
Za odabir 12-satnog ili 24-satnog prikaza vremena.
9 [6]
Za pokretanje reprodukcije glazbe iz iPoda ili iPhonea i
pauziranje tijekom reprodukcije.
10 [SOURCE]
Za odabir načina rada Sat, “IPOD” ili “RADIO FM”.
3 Ponovno pritisnite [SET/ PRESET] (postaviti/unaprijed
postaviti) za potvrdu.
4 Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje sati i minuta.
Stražnja strana
Primjer:
Unutarnja FM antena
U strujnu utičnicu
HRVATSKI
Povezivanja
Mijenjanje prikaza sata
U načinu rada Sat istovremeno pritisnite i držite [+, VOL] i [-, VOL]
2 sekunde da biste odabrali 12-satni ili 24-satni prikaz.
12-satni prikaz:
AM: “PM” se ne prikazuje.
PM : “PM” se prikazuje.
Ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme)
U načinu rada Sat, pritisnite i držite [SLEEP] da biste aktivirali ili
poništili funkciju ljetnog računanja vremena (ljetno vrijeme).
Kada se funkcija aktivira, prikazuje se “DST” (ljetno vrijeme).
Spojite prilagodnik za izmjenični napon.
Podešavanje vremena
Sat se prikazuje kada glavnu jedinicu spojite na mrežnu utičnicu.
Redovito postavljajte sat da biste održali točnost (mjesečna
točnost +/- 60 sekundi).
1 Pritisnite i držite [SET/PRESET] (postaviti/unaprijed
postaviti) 2 sekunde.
2 Pritisnite [4/−, ADJ], [+/¢, ADJ] da biste odabrali
datum.
Sinkronizacija sata s vremenom na iPodu ili iPhoneu
Ova vam funkcija omogućuje postavljanje vremena sata na
isto vrijeme koje je na vašem iPodu ili iPhoneu (á stranica 7,
“Kompatibilni iPod i iPhone”).
Pritisnite [TIME SYNC] kada je iPod ili iPhone na držaču
glavne jedinice.
Napomena:
• Savršena sinkronizacija iPoda ili iPhonea s glavnom jedinicom
nije moguća. Razlika između njih može biti do 59 sekundi.
• Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPod ili iPhone
uređaja.
RQTX1209
• Nemojte koristiti prilagodnike za izmjenični napon drugih uređaja.
• Nemojte koristiti prilagodnike za izmjenični napon drugih
proizvođača.
• Kada je spojen prilagodnik za izmjenični napon, aparat je u
pripravnom stanju. Primarni je sklop uvijek „pod naponom”,
tako dugo dok je prilagodnik za izmjenični napon spojen na
strujnu utičnicu.
7
HRVATSKI
Korištenje iPod ili iPhone uređaja
1 Izvucite priključni držač za iPod ili iPhone.
Prilagodite priključni držač visini svog iPoda ili iPhonea.
iPod
(nije isporučen)
Punjenje uređaja iPod ili iPhone
1 Stavite iPod ili iPhone na držač i uključite ga.
2 Pritisnite [SOURCE] da biste odabrali opciju “iPod”.
3 Jednim pritiskom na [6] pokreće se reprodukcija
glazbe s uređaja iPod ili iPhone. Reprodukcija se pauzira
ponovnim pritiskom.
Nježno izvucite
priključni držač za
iPod ili iPhone.
4 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] za skakanje na
prošli ili sljedeći zvučni zapis.
5 Pritisnite i držite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] za
pretraživanje zvučnog zapisa unaprijed ili unatrag.
Napomena:
• Ako iPod ili iPhone automatski miješa ili preskače zvučni zapis;
–– Isključite značajku “Shake” (ako je uključena).
–– Pokrenite reprodukciju na uređajima iPod i iPhone pomoću
prilagodnika držača za iPhone ili iPod (nije uključen).
• Detalje o radu uređaja iPod ili iPhone potražite u Uputama za
korištenje uređaja iPod ili iPhone.
2 Spojite iPod ili iPhone.
Korištenje radija
Napomena:
Kada iPod touch ili iPhone po prvi put stavljate na držač, na
uređajima iPod touch ili iPhone prikazat će se poruka ako
aplikacija Memory Loader nije instalirana (á 12. stranica).
1 Pritisnite [SOURCE] za odabir opcije “Radio FM”.
2 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
RQTX1209
Pridržavajte glavnu jedinicu kod spajanja ili odspajanja iPoda
ili iPhonea.
8
Punjenje uređaja iPod ili iPhone
Uređaji iPod ili iPhone automatski se pune kad se spoje na glavnu
jedinicu.
• Provjerite na zaslonima uređaja iPod ili iPhone status punjenja.
• Ako nakon punjenja nemate namjeru uređaje iPod ili iPhone
koristiti dulje vremensko razdoblje, odspojite ih iz ovog uređaja,
jer će se baterija isprazniti sama. (Kada se napune do kraja,
iPod i iPhone neće se dodatno puniti.)
Ručno podešavanje
željenu frekvenciju.
Automatsko ugađanje
Pritisnite i zadržite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] dok se
frekvencije ne počnu brzo izmjenjivati. Automatsko se
podešavanje zaustavlja kada pronađe stanicu ili kada ponovno
pritisnete [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ].
Napomena:
Za dobivanje boljeg prijema produžite antenu i promijenite njen
smjer.
Priprema
Pritisnite [SOURCE] za odabir “Radio FM”.
Možete postaviti dva vremena oglašavanja alarma. Prije
postavljanja alarma podesite sat (á stranica 9 Podešavanje sata).
Podešavanje alarma
Automatsko spremanje (AP)
Pritisnite i držite [SOURCE] dok se ne prikaže “AP”.
1 Pritisnite i zadržite [ALARM 1] ili [ALARM 2] dok zaslon sa
Napomena:
• Automatsko podešavanje započinje od trenutne frekvencije.
• Pohranit će se samo prvih 5 stanica.
• “AP” će nastaviti bljeskati dok ne postavite 5 stanica.
2 Unutar 10 sekundi pritisnite [(***)/-, ADJ] ili [+/(***), ADJ]
Ručno podešavanje
1 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
željenu frekvenciju.
2 Pritisnite i držite [SET/PRESET] 2 sekunde za prikaz
satima ne počne bljeskati.
da biste postavili sate.
3 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili.
4 Ponovite korake 2 i 3 da biste podesili minute.
5 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
dane u tjednu:
PON-NED (svaki dan)  PON-PET (radni dani)
SUB-NED (vikend)
podešenog broja.
3 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
podešeni broj.
4 Ponovno pritisnite [SET/ PRESET] (postaviti/unaprijed
postaviti) za potvrdu.
Ugađanje podešenog kanala
Pritisnite [SET/PRESET] za prebacivanje s jednog podešenog
kanala na drugi.
Korištenje funkcije „Sleep timer”
Ova funkcija omogućuje automatsko isključivanje uređaja nakon
podešenog vremena (samo u načinima rada iPod i Radio).
1 Pritisnite [SLEEP] da biste uključili brojač.
2 Ponovno pritisnite [SLEEP] da biste odabrali željeno
vrijeme (u minutama).
OFF (zadano)  30  60  90  120
Napomena:
Jedanput pritisnite [SLEEP] za provjeru preostalog vremena.
HRVATSKI
Svoje omiljene kanale možete pohraniti na 5 FM kanala.
Korištenje alarma
6 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili unos.
7 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
željeni način rada za alarm: “IPOD”, “RADIO” ili
“BUZZER”.
8 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili unos.
Odabir načina “IPOD”: Nastavite s koracima 9 i 10.
Odabir načina “RADIO”: Nastavite od koraka 11 do 14.
Podešavanje iPod alarma
9 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
razinu glasnoće.
10 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili
postavku.
Napomena:
• Zvučni signal će se oglasiti ako se ne prepozna iPod ili iPhone
u vrijeme kada je postavljen alarm.
• Glazba će se reproducirati s iPod ili iPhone biblioteke kada se
oglasi alarm.
(Nastavak na sljedećoj stranici)
RQTX1209
Pohranjivanje postaja
9
HRVATSKI
Podešavanje radio alarma
Korištenje aplikacije Memory Loader
razinu glasnoće.
Ova glavna jedinica osmišljena je da radi s aplikacijom Memory
Loader koju možete preuzeti s App Store (tražite MemoryLoader).
Ako već niste preuzeli besplatnu Memory Loader aplikaciju, vidjet
ćete sljedeću poruku na iPod touch ili iPhone zaslonu:
11 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
12 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili
unos.
13 Pritisnite [4/−, ADJ] ili [+/¢, ADJ] da biste odabrali
željeni podešeni kanal.
14 Pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] da biste potvrdili
postavku.
Napomena:
• Alarm će raditi samo ako se puni iz mrežnog napajanja.
• Za aktivaciju ili prikaz postavki alarma jedanput pritisnite
[ALARM 1] ili [ALARM 2].
• Ponovno pritisnite [ALARM 1] ili [ALARM 2] za deaktivaciju
alarma.
Isključivanje alarma
Pritisnite [ALARM OFF] za isključenje alarma.
Alarm će se oglasiti u isto vrijeme sljedećeg dana.
Napomena:
Ako se alarm ne isključi, zvonit će bez prestanka 59 minuta prije
nego se samo isključi.
Odgoda alarma
Pritisnite [SNOOZE] kada se alarm oglasi da bi se zaustavio
na nekoliko minuta.
Alarm će se ponovno oglasiti nakon 9 minuta.
RQTX1209
Savjet:
iPod touch i iPhone korisnici trebaju koristiti aplikaciju Memory
Loader za otključavanje prilagođenih postavki alarma (á vidi
desno).
10
Aplikacija nije instalirana
Ovaj dodatak traži
aplikaciju koju nemate
instaliranu. Želite li je
instalirati s App store?
Ta poruka služi kao podsjetnik da preuzmete aplikaciju da biste
mogli uživati u dodatnim opcijama glavne jedinice. No vaš će
iPod touch i iphone raditi ispravno s glavnom jedinicom čak i bez
da je aplikacija Memory Loader instalirana.
Aplikacija Memory Loader pokreće se samo na uređajima iPod
touch i iPhone s instaliranim OS 3.0 ili novijim.
Kada instalirate aplikaciju Memory loader na uređaje iPod touch
ili iPhone, sljedeće funkcije postaju lako dostupne i njima se
može upravljati direktno preko platforme aplikacije.
Alarm
• Jednostavna prilagodba postavki alarm 1 i alarm 2.
• Možete odabrati bilo koju kombinaciju dana za oglašavanje
alarma.
• Možete odabrati željene postavke odgođenog alarma s
izborom od 1 do 30 minuta.
Radio
• Postavite 5 FM kanala kretanjem kroz željene frekvencije
pomoću birača.
Događaji
• Možete dobiti upozorenje o datumima pohranjenim u
kontaktima u uređajima iPhone touch ili iPhone (ako je alarm
postavljen da se oglasi na taj dan).
Baterija za sigurnosno kopiranje u
memoriju
Baterija za sigurnosno kopiranje (CR2032, nije uključena) čuva
postavke alarma i sata u slučaju prekida u napajanju.
Umetanje baterije
Ako nema baterije, pojavit će se indikator za slabu bateriju dok
ne umetnete bateriju.
Donja strana
utičnicu kada odvrćete vijak na poklopcu držača baterije
pomoću odvijača.
2 Otvorite poklopac držača baterija.
3 Umetnite novu bateriju tako da je kraj baterije (+) okrenut
HRVATSKI
Ljetno računanje vremena (ljetno vrijeme)
• Aktivirajte ili deaktivirajte ljetno računanje vremena jednim
jednostavnim korakom.
Više informacija potražite na web-mjestu:
www.memoryloader.com
1 Držite prilagodnik za naizmjenični napon spojen u mrežnu
prema gore.
4 Zatvorite poklopac držača baterije i osigurajte ga vijkom.
Zamjena baterije
Uporabni vijek ove baterije iznosi približno 1 mjesec. Kada je
baterija slaba, indikator slabe baterije stalno će bljeskati na
zaslonu.
Napomena:
• Ne zagrijavajte i ne izlažite otvorenom plamenu.
• Ne ostavljajte baterije dulje vrijeme u vozilu sa zatvorenim
vratima i prozorima koje se nalazi direktno izloženo sunčevim
zrakama.
• Izvadite bateriju ako radio sat ne namjeravate upotrebljavati
duže vrijeme. Spremite na hladno, tamno mjesto.
OPREZ
U slučaju nepravilne zamjene baterija postoji opasnost od
nastanka eksplozije. Baterije zamijenite isključivo istim ili
ekvivalentnim tipom baterije koju preporučuje proizvođač.
Iskorištene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvođača.
Upozorenje
Držite gumb bateriju izvan dohvata djece. Nemojte nikada
stavljati gumb bateriju u usta. Ako je progutate, obratite se
liječniku.
Upozorenje
Opasnost od požara, eksplozija i opeklina. Nemojte ponovno
puniti, rastavljati bateriju, zagrijavati je na temperaturu iznad
60°C ili paliti.
RQTX1209
Drijemanje
• Možete postaviti mjerač ili odbrojavanje drijemanja na
uređajima iPod touch ili iPhone.
11
HRVATSKI
U slučaju problema
Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće. Ako niste sigurni u
neka ovdje navedena rješenja ili ona ne pomažu u uklanjanju
problema, obratite se prodavatelju.
„„ Sat
Sat se ne može sinkronizirati s vremenom na iPodu ili
iPhoneu.
• Provjerite jesu li iPod ili iPhone ispravno spojeni i uključeni
(á stranica 9).
• Ažurirajte iPod ili iPhone sa softverom posljednje tehnologije.
Ljetno računanje vremena ne radi.
• Provjerite je li sat ispravno podešen.
• Pritisnite i držite [SLEEP] u načinu sata da biste aktivirali ljetno
računanje vremena (á stranica 9).
„„ Radio
Čuje se buka ili distorzija zvuka.
• Udaljite uređaj od televizora, osobnog računala ili uređaja na
koji može utjecati magnetizam.
Vraćanje na prethodne postavke (resetiranje)
Ova vam funkcija omogućuje vraćanje uređaja na tvorničke
postavke te je rješenje kada se uređaj ponaša neprimjereno.
Stražnja strana
„„ Alarm
Alarm iPoda, radija i zvučnog signala ne oglašava se u
podešeno vrijeme.
• Provjerite jesu li “ALARM 1” ili “ALARM 2” ispravno aktivirani
(á stranica 11).
Alarm iPoda ili radija aktivira se, ali bez zvuka u podešeno
vrijeme.
• Provjerite postavku glasnoće alarma (á stranice 11, 12).
„„ iPod ili iPhone
S uređajem nije moguće koristiti iPod ili iPhone.
• Provjerite jesu li iPod ili iPhone ispravno spojeni i uključeni
(á stranica 10).
• Ažurirajte iPod ili iPhone sa softverom posljednje tehnologije.
RQTX1209
Iz iPoda ili iPhonea ne dopire zvuk.
• Provjerite jesu li iPod ili iPhone ispravno spojeni (á stranica 10).
• Podesite glasnoću.
12
iPod ili iPhone se ne puni.
• Provjerite veze. Isključite i izvadite iPod ili iPhone iz držača.
Ponovno spojite i uključite uređaj (á stranica 10).
Pritisnite [RESET] sa spajalicom ili šiljatim predmetom.
PODEŠAVANJE STANICA
Podešena memorija FM
5 postaja
Modulacija frekvencije (FM)
Frekvencijski raspon
87,50 do 108,00 MHz (u koracima po 50 kHz)
Priključci za antenu
75Ω (nebalansirano)
ZVUČNICI
Sustav
Zvučnici
Puni raspon
1 jednosistemskog zvučnika (bas-refleks)
Impedancija 8Ω
2,5 cm, stožastog tipa
OPĆENITO
Napajanje (prilagodnik za izmjenični napon)
AC 100 do 240 V, 60 Hz
Istosmjerni izlaz
7,5 V
Potrošnja energije (s iPodom ili iPhoneom)
Uređaj
7W
Dimenzije (Š×V×D) 112 mm x 80 mm x 150 mm
Masa
Uređaj
0,37 kg
Prilagodnik za izmjenični napon
0,14 kg
Raspon radne temperature 0°C do +35°C
Radna vlažnost
20% do 80% relativne vlage (bez kondenzacije)
HRVATSKI
POJAČALO
RMS izlazna snaga (Mono):
Prednji kanal
2,6 W po kanalu (8Ω), 1 kHz, 10% THD
Potrošnja energije u stanju čekanja:
Glavna jedinica
0,3 W (približna vrijednost)
Prilagodnik za izmjenični napon
0,3 W (približna vrijednost)
Napomena:
1) Tehnički su podaci podložni promjeni bez najave. Masa i
dimenzije su približne vrijednosti.
2) Ukupno harmonično izobličenje mjereno je digitalnim
spektralnim analizatorom.
Održavanje
Uređaj čistite isključivo mekom suhom krpom.
• Za čišćenje nikad nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili
benzin.
• Prije uporabe kemijski tretirane krpe pažljivo pročitajte upute
za uporabu krpe,
RQTX1209
etom.
Tehnički podaci
13
Panasonic Corporation
Web stranice: http://panasonic.hr
© Panasonic Corporation 2010
Hr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement