Panasonic RCDC1 Operating instructions

Panasonic RCDC1 Operating instructions
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Ébresztôórás rádióvevô
Típusszám:
RC-DC1
Honlap: http://panasonic.net
A készülék használatbavétele elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.
Mielôtt csatlakoztatja, bekapcsolja vagy beállítja a készüléket, kérjük olvassa el végig ezt a kiadványt.
A kezelési útmutatót ôrizze meg, mert a késôbbiekben szüksége lehet rá.
A fordítás az RQTX1210-1B azonosító számú, angol nyelû, eredeti kezelési útmutató alapján
készült
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozék . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A készülékkel használható iPod
és iPhone típusok . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági információk . . . . . . . . . . . . . 4
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . 5
Kezelôszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Az iPod vagy az iPhone készülék
és az RC-DC1 berendezés óráinak
szinkronizálása . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az iPod vagy az iPhone készülék
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az iPod vagy az iPhone készüléken
lévô hangállományok lejátszása . . . . 10
A rádióvevô használata . . . . . . . . . . . . 11
Kézi hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A kikapcsolás késleltetés funkció
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Az ébresztô funkció használata . . . . . 12
Az ébresztési idôpont beállítása . . . 12
Az ébresztési hang kikapcsolása . . . 13
Szundi funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A Memory Loader (tároló letöltés)
alkalmazás használata . . . . . . . . . . . . 14
A memória biztonsági tápellátására
szolgáló elem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A gyári beállítások visszatöltése . . . 17
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Környezetvédelmi információ . . . . . . . 19
2
Mellékelt tartozék
Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékot.
1 db hálózati tápegység
A készülékkel
használható iPod
és iPhone típusok
A „Made for iPod” és a „Made for
iPhone” szimbólum azt jelzi, hogy a készülék alkalmas iPod vagy iPhone berendezések csatlakoztatására és szabvány szerint kezelésükre.
Az Apple nem vállal felelôsséget az
RC-DC1 mûködtetésére, valamint a
biztonsági és az egyéb szabványok teljesítésére.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az
iPod nano és az iPod touch az Apple
Inc. védjegye az USA-ban és egyéb országokban.
Név (Tárolóméret)
• Ötödik generációs iPod (videokamera)
(8 GB, 16 GB)
• Második generációs iPod touch
(8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB)
• iPod classic
[120 GB, 160 GB (2009)]
• Negyedik generációs iPod nano (video)
(8 GB, 16 GB)
• iPod classic
[160 GB (2007)]
• Elsô generációs iPod touch
(8 GB, 16 GB, 32 GB)
• Harmadik generációs iPod nano (video)
(4 GB, 8 GB)
• iPod classic (80 GB)
• Második generációs iPod nano (alumínium)
(2 GB, 4 GB, 8 GB)
• Ötödik generációs iPod (video)
(60 GB, 80 GB)
• Ötödik generációs iPod (video) (30 GB)
• Elsô generációs iPod nano
(1 GB, 2 GB, 4 GB)
• Negyedik generációs iPod (színes kijelzô)
(40 GB, 60 GB)
• Negyedik generációs iPod (színes kijelzô)
(20 GB, 30 GB)
• Negyedik generációs iPod (40 GB)
• Negyedik generációs iPod (20 GB)
• iPod mini (4 GB, 6 GB)
• iPhone 3GS (16 GB, 32 GB)
• iPhone 3G (8 GB, 16 GB)
• iPhone (4 GB, 8 GB, 16 GB)
Az iPod, valamint az iPhone és a készülék
kompatibilitását az iPod, valamint az iPhone
szoftververziója is befolyásolja.
3
Biztonsági információk
VIGYÁZAT!
• A KELLÔ SZELLÔZÉS ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE.
ÁLLÍTSA JÓL SZELLÔZÔ HELYRE, ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA FÜGGÖNY VAGY MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETÔ A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZHETÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY.
• NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL,
FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL.
• NE TEGYEN A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ ESZKÖZT, PÉLDÁUL GYERTYÁT.
• A KIMERÜLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG.
EZ A KÉSZÜLÉK MÉRSÉKELT ÉGÖVI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.
FIGYELMEZTÉS!
A TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, VALAMINT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁNAK
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN:
• NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY
FRÖCCSENÔ VÍZNEK, NE HELYEZZEN FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ EDÉNYT,
PÉLDÁUL VÁZÁT A BERENDEZÉSRE.
• KIZÁRÓLAG A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
• NE BONTSA MEG A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (TETÔ, HÁTLAP, FENÉKLAP STB.),
MERT A BELSEJÉBEN NINCS OLYAN RÉSZEGYSÉG, AMELYHEZ A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLÓJÁNAK HOZZÁ KELLENE FÉRNIE. AZ ESETLEGES JAVÍTÁST KIZÁRÓLAG SZAKSZERVIZZEL VÉGEZTESSE.
A hálózati csatlakozóaljzatot a készülék közelében, könnyen elérhetô helyen kell kialakítani. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból, ha huzamosabb ideig nem
használja a berendezést. A készülék teljes
áramtalanítása a hálózati csatlakozódugó,
konnektorból való kihúzásával lehetséges.
A berendezést zavarhatja a mobiltelefonok
által keltett rádiófrekvenciás jel. Ha ilyen interferenciát tapasztal, növelje a távolságot
a készülék és a mobiltelefon között.
4
A készülék azonosító címkéinek lelôhelyei
Részegység
Hol található?
Rádióvevô
Alján
Tápegység
Alján
Biztonsági óvintézkedések
Elhelyezés
Idegen tárgyak
A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól mentes, közvetlen napsugárzástól és
magas hômérséklettôl távoli, sima, vízszintes
felületen helyezze el.
Gondoskodjon róla, hogy fémtárgyak ne essenek a készülék belsejébe. Beesésük áramütéshez vagy a készülék meghibásodásához
vezethet.
Az elôzôekben felsorolt esetekben a berendezés burkolata és egyéb részei károsodhatnak, a készülék élettartama rövidülhet.
Ügyeljen rá, hogy víz vagy egyéb folyadék ne
kerülhessen a készülék belsejébe. A készülék
belsejébe került folyadék áramütést vagy hibát
okozhat. Ha ez mégis megtörténne, haladéktalanul húzza ki a készülék hálózati csatlakozókábelét a konnektorból és forduljon szakszervizhez.
A meghibásodások és a nem kívánt akusztikus
hatások elkerülése érdekében helyezze a
készüléket a faltól legalább 15 cm-re.
Ne tegyen a készülékre nehéz tárgyakat.
Tápfeszültség
Csak szabványos táphálózatra csatlakoztassa
a berendezést. A szabványostól eltérô feszültségû hálózat, a készülék meghibásodásához
vezethet, esetleg tüzet okozhat.
Egyenfeszültségû áramforrás nem használható. Hajón vagy egyéb helyen, ahol egyenfeszültségû csatlakozók is elôfordulnak, feltétlenül ellenôrizze a tápfeszültséget.
A hálózati csatlakozókábel védelme
Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel
nem sérült-e, és hogy a csatlakoztatás tökéletes-e. A sérült szigetelés és a laza csatlakoztatás tûz- és áramütésveszélyes. Ne húzza
erôsen és ne törje meg a kábelt, ne tegyen rá
nehéz tárgyakat.
A kábel csatlakozódugóját fogja meg határozottan, amikor a konnektorból kihúzza.
Ne fújjon a készülékre (és ne fújjon bele)
rovarirtó permetet, mert ezek a szerek éghetô
gázt tartalmaznak és ez tûzveszélyes.
Szerviz
Üzemzavar esetén ne próbálja a készüléket
szétszedni, megjavítani vagy átalakítani.
Húzza ki a készülék hálózati csatlakozókábelét
a konnektorból és forduljon szakszervizhez, ha
mûködés közben üzemzavar lépne fel, például
a hang megszûnik, a jelzôfények kialszanak,
füst vagy kellemetlen szag árad a berendezésbôl vagy egyéb a kezelési útmutatóban nem
szereplô probléma esetén.
Áramütést szenvedhet vagy a készülék meghibásodását okozhatja, ha nem megfelelôen kiképzett személy szedi szét, próbálja megjavítani vagy átalakítani a berendezést.
Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha
kihúzza a készülék hálózati csatlakozókábelét
a konnektorból, ha huzamosan nem használja
a berendezést.
Ne a kábelt fogja meg kihúzáskor és ne érintse
meg a csatlakozódugót nedves kézzel, mert ez
áramütésveszélyes.
5
Kezelôszervek
6
1 [SNOOZE/DIMMER]
(Szundi/Fényerô szabályzó)
Szundi: Az ébresztô hangjelzés – 9 percre történô – szüneteltetésére.
Fényerô szabályzó:
A kijelzô fényerejének –
három fokozatban
[erôs (alapértelmezett),
közepes, gyenge] –
történô szabályozására.
2 [ALARM OFF]
(Ébresztés kikapcsolás)
Az ébresztô hangjelzés kikapcsolására.
3 [ALARM 1], [ALARM 2]
(Ébresztés 1, Ébresztés 2)
Az elsô vagy a második ébresztési idôpont
kiválasztására. A kiválasztott ébresztési
funkció kijelzésére.
4 [SLEEP]
(Kikapcsolás késleltetés)
A kikapcsolás késleltetés funkció aktiválására.
A nyári idôszámítás bekapcsolására, óra
üzemmódban.
6 [SET/PRESET]
(Beállítás/beprogramozás)
Az óra beállításához.
Rádióadók automatikus behangolásához
és eltárolásához, vagy a beprogramozott
csatornák kiválasztásához rádió üzemmódban.
7 [TIME SYNC]
(Óra szinkronizálás)
A berendezés valamint az iPod vagy az
iPhone készülék óráinak szinkronizálására.
8 [+, VOL], [–, VOL]
A hangerô beállításához.
A 12 órás vagy a 24 órás kijelzési forma
beállításához.
9 [E/III]
Az iPod vagy az iPhone készülékekrôl történô hangállományok lejátszásához, illetve
a lejátszás felfüggesztéséhez.
J [SOURCE]
(Jelforrás)
Az óra, az „IPOD” vagy a „RADIO FM”
üzemmód kiválasztásához.
5 [IFF/–, ADJ], [+/EEI, ADJ]
Az óra, a rádió és az ébresztési beállítások
elvégzésére.
A következô vagy az elôzô mûsorszámra
történô ugráshoz.
Mûsorszámon belüli, elôre vagy hátra
irányban történô kereséshez.
7
Csatlakoztatás
Az óra beállítása
Ha a berendezést a táphálózatra csatlakoztatja, a kijelzôn az óraidô jelenik meg.
Rendszeresen állítson utána az óraidô értékének, mert az óra pontossága havonta ± 60 másodperc.
Hátlap
Beltéri
URH-antenna
1
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[SET/PRESET] gombot 2 másodpercig.
3
A kiválasztott érték jóváhagyásához
nyomja meg ismét a [SET/PRESET]
gombot.
4
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést az óra
és a perc értékeinek beállításához.
Az [IFF/–, ADJ] vagy a [+/EEI, ADJ]
gomb megnyomásával válassza ki a kívánt napot.
A hálózati konnektorhoz
A hálózati tápegység csatlakoztatása
• A hálózati tápegységét ne használja más
készülékhez.
• Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati
tápegységet használja.
• A hálózati tápegység készenléti állapotba
kerül, ha csatlakoztatja a hálózati konnektorhoz. A tápegység primer áramköre mindaddig mûködik, amíg a hálózatra csatlakozik.
Példa:
Az óraidô kijelzési formájának
megváltoztatása
Óra üzemmódban, nyomja meg és tartsa lenyomva a [+, VOL] és a [–, VOL] gombokat
egyidejûleg, két másodpercig a kijelzési forma
megváltoztatásához.
12 órás kijelzési forma esetén:
Délelôtt: nem látszik a „PM” szimbólum.
Délután: látszik a „PM” szimbólum.
8
Nyári idôszámítás beállítása
Óra üzemmódban, nyomja meg és tartsa lenyomva a [SLEEP] gombot a nyári idôszámítás be-/kikapcsolására.
Az aktív funkciót a „DST” szimbólum kigyulladása jelzi.
Az iPod vagy
az iPhone készülék
használata
1
Az iPod vagy az iPhone készülék
és az RC-DC1 berendezés óráinak
szinkronizálása
Ezzel a funkcióval lehetséges az RC-DC1
berendezés valamint a csatlakozó iPod vagy
iPhone készülék (⇒ 3. o., „A készülékkel használható iPod és iPhone típusok”) óráinak
szinkronizálása.
Nyomja meg a [TIME SYNC] gombot, miután csatlakoztatta az iPod vagy az iPhone
készüléket a rádióvevôhöz.
Megjegyzés
• Nem lehetséges tökéletesen pontos szinkronizálás. Az eltérés mértéke elérheti az
59 másodpercet.
• Az iPod, valamint az iPhone és a készülék
kompatibilitását az iPod, valamint az iPhone
szoftververziója befolyásolja.
Húzza ki az iPod vagy az iPhone
készülék támasztékát.
Állítsa be a támaszték magasságát a csatlakoztatni kívánt készüléknek megfelelôen.
iPod
(megvásárolható
tartozék)
2
Óvatosan húzza ki
az iPod vagy
az iPhone készülék
támasztékát.
Csatlakoztassa az iPod vagy az iPhone
készüléket.
Fogja meg az RC-DC1 rádióvevôt az iPod
vagy az iPhone készülék csatlakoztatása
vagy leválasztása közben.
Megjegyzés
Ha elsô ízben csatlakoztat a berendezéshez
iPod vagy iPhone készüléket és a csatlakoztatott készülékeken nem mûködik a Memory
Loader (tároló letöltés) alkalmazás, az iPod
vagy az iPhone készülék kijelzôjén figyelmeztetô üzenet jelenik meg [⇒ 14. o., „A Memory
Loader (tároló letöltés) alkalmazás használata”].
(Folytatás a következô oldalon)
9
Az iPod vagy az iPhone készülék használata
(folytatás)
Az iPod vagy iPhone készülék töltése
Az iPod vagy iPhone készülék akkumulátorának töltése automatikusan megkezdôdik, ha az
iPod vagy az iPhone készüléket az RC-DC1
rádióvevôhöz csatlakoztatja.
• Az iPod vagy iPhone készülék kijelzôjén
ellenôrizhetô, hogy folyik-e éppen a töltés.
• Ha a töltési folyamat befejeztével az iPod
vagy iPhone készüléket huzamosabb ideig
nem használja, válassza le az RC-DC1
rádióvevôrôl, hogy az akkumulátor önmagától tudjon kisülni. (A teljes feltöltést követôen
nem szükséges csepptöltésen hagyni.)
Az iPod vagy az iPhone készüléken
lévô hangállományok lejátszása
1
Csatlakoztassa az iPod vagy iPhone
készüléket az RC-DC1 rádióvevôhöz és
kapcsolja be.
2
3
A [SOURCE] gomb megnyomásával
válassza ki az „IPOD” üzemmódot.
A [E/III] (egyszeri) megnyomására az
iPod vagy iPhone készüléken lévô
hangállományok lejátszása megkezdôdik. A gomb ismételt megnyomása a
lejátszás felfüggesztését okozza.
4
A [IFF/–, ADJ] vagy a [+/EEI, ADJ]
gomb megnyomásával lehet a következô vagy az elôzô mûsorszámra ugrani.
5
A [IFF/–, ADJ] vagy a [+/EEI, ADJ]
gomb megnyomásával és lenyomva
tartásával lehet mûsorszámon belül,
elôre vagy hátra irányban keresni.
10
Megjegyzés
• Ha az iPod vagy az iPhone nem sorban
(keverve vagy adott mûsorszámokat átugorva) játsza le a hangállományokat:
– Kapcsolja ki a „Shake” (véletlenszerû)
lejátszás funkciót (ha be van állítva).
– Használja az iPod vagy az iPhone készülékhez való csatlakozó adaptert (megvásárolható tartozék).
• Az iPod vagy iPhone készülék használatának részletes leírása a készülékek kezelési
útmutatóiban találhatók.
A rádióvevô használata
Kézi hangolás
1
2
A [SOURCE] gomb megnyomásával válassza ki a „RADIO FM” üzemmódot.
A [IFF/–, ADJ], [+/EEI, ADJ] gomb
megnyomásával állítsa be a vételi frekvenciát a kívánt értékre.
Automatikus hangolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [IFF/–,
ADJ], [+/EEI, ADJ] gombot. Ennek eredményeként a kijelzôn megjelenô frekvenciaértékek gyorsan változnak (elindul az automatikus
hangolás). Ha a hangolás során a készülék rádióadót talál, megszakad a hangolási folyamat.
A gombok egyikének ismételt megnyomása a
hangolás folytatását eredményezi.
Megjegyzés
A jobb minôségû vétel érdekében mozgassa
az URH-antennát, változtassa meg az irányát
és elhelyezését.
Programozás
Lehetôsége van legfeljebb 5 URH-adó behangolására és ezen értékek (programcsatornaként történô) eltárolására.
Elôkészület
A [SOURCE] gomb megnyomásával válassza
ki a „RADIO FM” üzemmódot.
Automatikus programozás (AP)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SOURCE]
gombot, amíg az „AP” szimbólum kigyullad.
Megjegyzés
• Az automatikus programozás a pillanatnyilag érvényes frekvenciaértéktôl indul.
• A megtalált állomások közül az elsô 5 adó
adatai kerülnek eltárolásra.
• Az „AP” szimbólum folyamatosan villog,
amíg az elsô 5 állomás keresése (és eltárolása) történik.
Kézi programozás
A [IFF/–, ADJ], [+/EEI, ADJ] gomb
megnyomásával állítsa be a vételi frekvenciát a kívánt értékre.
1
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercre a [SET/PRESET] gombot, a
programcsatorna-számok megjelenítésére.
3
A [IFF/–, ADJ], [+/EEI, ADJ] gomb
megnyomásával állítsa be a beállítani
kívánt programcsatorna számát.
4
Nyomja meg ismételten a [SET/PRESET] gombot a beállítás jóváhagyásához.
Programcsatorna kiválasztása
A [SET/PRESET] gomb megnyomásával lehet átkapcsolni az egyes programcsatornák között.
11
A kikapcsolás
késleltetés funkció
használata
Ez a funkció lehetôséget nyújt a berendezés
(elôzetesen megadott idôtartam elteltével történô) késleltetett kikapcsolására (csak iPod és
rádió üzemmódban).
1
2
Nyomja meg a [SLEEP] gombot az idôzítô aktiválására.
Nyomja meg ismételten a [SLEEP]
gombot, az alábbi értékekkel (percekben megadva) történô beállításhoz.
Megjegyzés
Nyomja meg egyszer a [SLEEP] gombot, a (kikapcsolásig) hátralévô idôtartam kijelzéséhez.
12
Az ébresztô funkció
használata
Két különbözô ébresztési idôpont állítható be.
Mielôtt az ébresztési idôpontot beállítja, gyôzôdjön meg róla, hogy az óraidô pontos-e (⇒
8. oldal, „Az óra beállítása”).
Az ébresztési idôpont beállítása
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva az
[ALARM 1] vagy az [ALARM 2] gombot,
amíg az óra értékét mutató szám villogni kezd.
2
10 másodpercen belül, nyomja meg a
[IFF/–, ADJ] vagy a [+/EEI, ADJ] gombot az ébresztési idôpont óraértékének
beállításához.
3
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
4
Ismételje meg a 2. és a 3. lépést, az ébresztési idôpont percértékének beállításához.
5
Nyomja meg a [IFF/–, ADJ] vagy a
[+/EEI, ADJ] gombot, a hét napjainak
kiválasztásához:
6
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
7
Válassza ki a [IFF/–, ADJ] vagy a
[+/EEI, ADJ] gombbal, hogy ébresztéskor milyen üzemmódban mûködjön a
készülék: „IPOD”, „RADIO” vagy
„BUZZER” (hangjelzés, zümmer).
8
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
„IPOD” választásakor: folytassa a 9. és a
10. lépésnél.
„RADIO” választásakor: folytassa a 11–14.
lépésnél.
iPoddal történô ébresztés
9
Nyomja meg a [IFF/–, ADJ] vagy a
[+/EEI, ADJ] gombot, a hangerô beállításához.
Megjegyzés
• Az ébresztés funkció csak hálózati tápellátás esetén mûködik.
• Az ébresztés funkció aktiválása és az ébresztési idôpont megjelenítése, az [ALARM
1] vagy az [ALARM 2] gomb megnyomásával történik.
• Nyomja meg ismét az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, az ébresztés funkció
deaktiválásához.
Az ébresztési hang kikapcsolása
10
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
Megjegyzés
• Hangjelzés szólal meg ébresztéskor, ha korábban nem csatlakoztat iPod vagy iPhone
készüléket.
• Ébresztéskor a csatlakoztatott készüléken
lévô hangállományok lejátszása kezdôdik el.
Nyomja meg az [ALARM OFF] gombot az
ébresztési hang kikapcsolásához.
A következô ébresztés a soron következô napon (a hét napjainak kiválasztásától függ) a
beállított idôpontban történik.
Megjegyzés
Ha nem kapcsolja ki az ébresztési hangot,
59 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.
Rádióval történô ébresztés
11
Nyomja meg a [IFF/–, ADJ] vagy a
[+/EEI, ADJ] gombot, a hangerô
beállításához.
12
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
13
A [IFF/–, ADJ], [+/EEI, ADJ] gomb
megnyomásával válassza ki a hallgatni kívánt programcsatorna számát.
14
Nyomja meg az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] gombot, a beállítás jóváhagyásához.
Szundi funkció
Nyomja meg a [SNOOZE] gombot, ha nem
kíván azonnal felkelni, de tart attól hogy ismét elalszik, így az ébresztési hang néhány
percre elhallgat.
Az ébresztési hang 9 perc múlva ismét bekapcsol.
Ötlet:
Az iPod és iPhone készülék tulajdonosai használják a Memory Loader (tároló letöltés) alkalmazást az ébresztési idôpontot beállításához
(⇒ 14. o.).
13
A Memory Loader (tároló letöltés) alkalmazás
használata
Az RC-DC1 rádióvevô képes együttmûködni a
Memory Loader alkalmazással, ami letölthetô
az App Store-ból (Apple alkalmazások áruháza), a Memory Loadert meg kell keresni.
Amennyiben nincs letöltve a térítésmentes
Memory Loader alkalmazás az iPod vagy a
iPhone készülékére, az alábbi üzenet jelenik
meg a készülék kijelzôjén:
Application Not Installed
This accessory requires an
application you do not have
installed. Would you like to
install it from the App store?
Az alkalmazás nincs
telepítve
Ehhez a tartozékhoz szükséges alkalmazást (még) nem
telepítette. Le kívánja tölteni
(és üzembe állítani)
az App store-ból?
Ez az üzenet emlékezteti arra, hogy az alkalmazás letöltésével (és használatával) az RCDC1 rádióvevô továbbfejlesztett funkciói kihasználhatók. Az iPod vagy az iPhone készülékek a Memory Loader alkalmazás használata nélkül is képesek hibátlanul együtt mûködni
a rádióvevôvel.
A Memory Loader alkalmazás csak olyan iPod
vagy iPhone készüléken fut, amelyeken
legalább OS 3.0-ás operációs rendszer üzemel.
14
A Memory Loader alkalmazás üzembeállítása
az iPod vagy a iPhone készülékre lehetôvé teszi az alábbi funkciók egyszerûbb elérését, és
közvetlen vezérlését az alkalmazás által kínált
felületrôl.
Ébresztés
• Az ébresztés 1 és ébresztés 2 idôpontja
könnyebben állítható be.
• Tetszôlegesen választhatók ki a hét napjai
és kombinálhatók az ébresztési hanggal.
• Tetszôleges szundi idôtartam választható
1 perc és 30 perc között.
Rádió
• 5 URH csatorna programozható görgetéssel, köztük a kedvenc rádióadók frekvenciájával.
Események
• Riasztási dátumokat tárolhat el az iPod
vagy az iPhone készülékre (ha az erre a
napra vonatkozó ébresztési üzemmódot
hangra állította).
Pihenés
• Pihenô idô leteltét jelzô (visszaszámláló)
idôzítô állítható be az iPod vagy az iPhone
készüléken.
Nyári idôszámítás (DST)
• A nyári idôszámítás kapcsolható be/ki
egyetlen egyszerû lépésben.
További információkért látogassa meg
az alábbi honlapot:
www.memoryloader.com
A memória biztonsági tápellátására szolgáló
elem
A tápellátást biztosító elemre (CR2032, megvásárolható tartozék) akkor van szükség, ha a
rádióvevô hálózati tápellátása megszûnik
(például áramszünet). (Biztonsági elem híján a
rádió memóriájában tárolt adatok, például ébresztési idôpontok, rádiócsatornák stb. törlôdnek.)
Az elem behelyezése
Ha nincs elem a berendezésben, az elem kimerülését jelzô szimbólum látszik, az elem behelyezése közben.
1
A készülék tápegységét hagyja bedugva a hálózati konnektorban, mialatt az
elemtároló fedelén lévô csavart megfelelô csavarhúzóval eltávolítja.
2
Nyissa ki az elemtároló fedelét.
3
Helyezze be az új elemet a (+) oldalával
felfelé.
4
Zárja vissza a fedelet és tekerje vissza
a csavart.
Fenéklap
Elemcsere
Az elem várható élettartama kb. 1 hónap.
Az elem kimerülésére a kijelzôn szüntelenül
villogó szimbólum figyelmeztet.
Megjegyzés
• Ne melegítse és ne dobja tûzbe (az elemet).
• Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, lezárt
(csukott ajtajú és ablakú) gépkocsiban.
• Vegye ki a távvezérlôbôl az elemet, ha huzamosan nem használja a távvezérlôt. A kivett elemet sötét, hûvös helyen tárolja.
(Folytatás a következô oldalon)
15
A memória
biztonsági
tápellátására
szolgáló elem
(folytatás)
VIGYÁZAT
Az elemek helytelen behelyezése, a felrobbanásukhoz vezethet. Az elemeket csak az
eredetivel azonos (vagy a gyártó által ajánlott) típusúra cserélje. A használt elemek hulladékkezelését a gyártó elôírásai szerint végezze.
Figyelem
Tartsa távol a gyermekektôl a gombelemeket, mert könnyen lenyelhetik. Soha ne vegye a szájába a gombelemeket. A gombelem
lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
Figyelem
Tûzveszély, robbanás, gyulladás lehetséges,
ha az elemeket megpróbálja tölteni, szétszedni vagy 60 °C-nál magasabb hômérsékletre melegíteni.
16
Karbantartás
A készülék burkolatát puha, száraz kendôvel tisztítsa.
• A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint.
• Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt
használ, feltétlenül olvassa el a kendôhöz
mellékelt figyelmeztetéseket és használati
útmutatásokat.
Hibaelhárítás
Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az
alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzôpontok után kétségei maradnának vagy ha a javasolt tevékenységek nem vezetnek eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz.
■ Óra
A berendezés órája nem szinkronizálható
az iPod vagy az iPhone készülék órájával.
• Gyôzôdjön meg róla, hogy az iPod vagy az
iPhone készülék megfelelôen csatlakozik-e
és be van kapcsolva (⇒ 9. o.).
• Aktualizálja az iPod vagy az iPhone készülék operációs rendszerét.
Nem lehet átkapcsolni nyári idôszámításra
• Gyôzôdjön meg róla, hogy a berendezés
órája megfelelôen van-e beállítva.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a [SLEEP]
gombot a nyári idôszámítás be-/kikapcsolására (⇒ 9. o.).
■ Ébresztés
Az iPod, a rádió vagy a hangjelzés nem szólal meg a beállított idôpontban.
• Ellenôrizze, hogy az [ALARM 1] vagy az
[ALARM 2] funkció aktiválása helyesen történt-e (⇒ 12. o.).
Az iPod vagy a rádió nem szólal meg a beállított idôpontban.
• Ellenôrizze az adott készülék hangerô beállítását (esetleg túl halkra van állítva) (⇒ 13. o.).
■ iPod vagy iPhone
Az iPod vagy az iPhone készülék nem vezérelhetô az RC-DC1 rádióvevôrôl.
• Gyôzôdjön meg róla, hogy az iPod vagy az
iPhone készülék megfelelôen csatlakozik-e
és be van kapcsolva (⇒ 9. o.).
• Aktualizálja az iPod vagy az iPhone készülék operációs rendszerét.
Az iPod vagy az iPhone készülék nem szólal meg.
• Gyôzôdjön meg róla, hogy az iPod vagy az
iPhone készülék megfelelôen csatlakozik-e
(⇒ 9. o.).
• Állítsa be a hangerôt.
Az iPod vagy az iPhone készülék akkumulátora nem töltôdik.
• Ellenôrizze a csatlakoztatást. Kapcsolja ki
és válassza le az iPod vagy az iPhone készüléket a csatlakozó adapterrôl. Helyezze
be ismét, majd kapcsolja be a készüléket
(⇒ 9. o.).
■ Rádióvevô
Zaj vagy torz hang hallható.
• Helyezze távolabb a berendezést tévétôl,
számítógéptôl vagy egyéb mágneses teret
gerjesztô készüléktôl.
A gyári beállítások visszatöltése
Ezzel a funkcióval lehetséges a berendezés
aktuális beállítási értékeinek gyári értékekre
történô visszaállítása (például abnormális mûködés esetén).
Hátlap
Nyomja meg a [RESET] gombot egy kiegyenesített gémkapocs vagy egyéb csúcsos
eszköz segítségével.
17
Mûszaki adatok
Erôsítô rész
Általános jellemzôk
RMS kimeneti teljesítmény (mono)
Front channel
2,6 W csatornánként (8 Ω),
1 kHz, 10% teljes harmonikus
torzítás
Rádióvevô rész
5 URH-adó
Frekvenciamoduláció (URH)
Frekvenciatartomány
87,50 MHz-tôl 108,00 MHz-ig
(50 kHz-es lépésköz)
75 Ω
(aszimmetrikus)
1 utas, 1 hangszórós rendszer
(bass-reflex)
Hangszóró
Szélessávú
Egyenáramú kimenet
7,5 V
Teljesítményfelvétel
(iPod vagy iPhone töltésekor)
7W
Méretek
(szélesség × magasság × mélység)
112 mm × 80 mm × 150 mm
Tömeg
Fôkészülék
0,37 kg
Tápegység
0,14 kg
Üzemi hômérséklet-tartomány
0 °C-tól +35 °C-ig
Üzemi légnedveség-tartomány
20%-tól 80%-ig (páralecsapódás nélkül)
Hangsugárzó rész
Típus
100 V – 240 V,
50/60 Hz
Fôkészülék
Programozott csatorna
Antennabemenet
Hálózati tápegység
impedancia: 8 Ω
2,5 cm, kónuszos
Teljesítményfelvétel készenléti
üzemmódban:
Fô készülék
kb. 0,3 W
Tápegység
kb. 0,3 W
Megjegyzés
1. A változtatás jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül fenntartja. A tömeg- és a méretértékek
hozzávetôlegesek.
2. A teljes harmonikus torzítást digitális spektrumanalizátorral határozták meg.
18
Környezetvédelmi információ
Felhasználói tájékoztató az elhasználódott berendezések,
elemek és akkumulátorok begyûjtésérôl és ártalmatlanításáról
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni
az általános háztartási szeméttel. A megfelelô kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, az EU 2002/96 és 2006/66 irányelveivel összhangban, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyûjtôhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat.
A termék megfelelô ártalmatlanításával segít megôrizni az értékes erôforrásokat és megelôzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat,
amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyûjtôhely fellelhetôségét illetôen.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása
esetén büntetést szabhatnak ki.
Az Európai Unió üzleti felhasználói számára
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani,
kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedôjével vagy szállítójával további információkért.
(Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban
az Európai Unión kívüli országok esetében)
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedôjével, és érdeklôdjön az ártalmatlanítás megfelelô módjáról.
Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban
(a két alsó szimbólum példa):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók.
Ebben az esetben teljesíti az EU-irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.
19
Panasonic Corporation
Honlap: http://panasonic.net
Megfelel a 2004/108/EK irányelv 9(2) bekezdésének.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH.
Winsbergring15, 22525 Hamburg, Germany
Felelôs kiadó: Panasonc Marketing Europe GmbH. South-East Europe Kft. • Minden jog fenntartva.
Szedés, tördelés: Szignet Kft. • Nyomás, kötészet: Poster Press Kft.
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement