Panasonic RCDC1 Operating instructions

Panasonic RCDC1 Operating instructions
Käyttöopas
Kelloradio
RC-DC1
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot.
1
Hyvä asiakas
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Jotta laite toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, lue käyttöohje huolellisesti
ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen toimintoja.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Arvokilpi
Laite
Keskusyksikkö
AC-verkkolaite
Sijainti
Pohjassa
Pohjassa
Turvallisuustietoja
Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta,
korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat
rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä seurauksena
laitteen käyttöikä voi lyhentyä.
Sijoita laite vähintään 15 cm päähän seinästä, jotta ääni ei säröytyisi ja jotta vältyttäisiin epätoivotuilta akustisilta vaikutteilta.
Älä sijoita mitään painavaa laitteen päälle.
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku
tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto
pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään.
Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen
sisällä.
Jännite
Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa
laitetta ja aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti
silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö on
yleistä.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni ”pätkii”, etulevyyn ei tule
toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole
mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkolaite pistorasiasta
ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin
tehtävään valtuutetun huoltajan suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan
tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
AC-verkkolaitteen suojaus
Kytke verkkolaite kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti
kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle.
Kun irrotat sovittimen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä
johdosta. Jos vedät sovittimesta, voit saada sähköiskun. Älä
käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit
saada sähköiskun.
2
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne
tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa
ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja
ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita
vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä. Kansallisessa
lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai
jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä)
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa
kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu
kytkettäväksi iPodiin tai iPhoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on sertifioinut
laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä,
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Yhteensopivat iPodit ja iPhonet
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 AC-verkkolaite
iPod nano 5th generation (videokamera) (8GB, 16GB)
iPod touch 2nd generation (8GB, 16GB, 32GB, 64GB)
iPod classic [120GB, 160GB (2009)]
iPod nano 4th generation (video) (8GB, 16GB)
iPod classic (160GB) (2007)
iPod touch 1st generation (8GB, 16GB, 32GB)
iPod nano 3rd generation (video) (4GB, 8GB)
iPod classic (80GB)
iPod nano 2nd generation (aluminum) (2GB, 4GB, 8GB)
iPod 5th generation (video) (60GB, 80GB)
iPod 5th generation (video) (30GB)
iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB)
iPod 4th generation (värinäyttö) (40GB, 60GB)
iPod 4th generation (värinäyttö) (20GB, 30GB)
iPod 4th generation (40GB)
iPod 4th generation (20GB)
iPod mini (4GB, 6GB)
iPhone 3GS (16GB, 32GB)
iPhone 3G (8GB, 16GB)
iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
Yhteensopivuuteen vaikuttaa iPodin ja iPhonen ohjelmistoversio.
3
Laitteen rakenne
1
[SNOOZE/DIMMER]
Snooze: Sammuttaa hälytyksen 9 minuutiksi.
Dimmer: Säätää etulevyn näytön kirkkauden (High
(perusasetus), Medium, Low).
6
[SET/PRESET]
Asettaa kellonajan.
Käynnistää radioasemien automaattitallennuksen tai näyttää
muistipaikka-asemat radion kuuntelun aikana.
2 [ALARM OFF]
Sammuttaa hälytyksen.
7 [TIME SYNC]
Tahdistaa keskusyksikön iPodin/iPhonen kellonaikaan.
3 [ALARM 1], [ALARM 2]
Aktivoi hälytys 1- tai hälytys 2 -toiminnon.
Näyttää hälytys 1- tai hälytys 2 -asetuksen.
8 [+, VOL], [–, VOL]
Säätää äänenvoimakkuuden.
Valitsee 12-tunnin tai 24-tunnin kellonäytön.
4 [SLEEP]
Aktivoi uniajastimen.
Aktivoi kesäajan kellonsäädön tilassa.
9 [>/II]
Käynnistää musiikin toiston iPodista tai iPhonesta tai
keskeyttää (pause) toiston.
5
10 [SOURCE]
Valitsee kellonäytön tai ohjelmalähteeksi “IPOD”- tai “RADIO
FM”-toimintatilan.
[I<</-, ADJ], [+/>>I, ADJ]
Säätää kellon, radion ja hälytyksen asetuksia. Edellinen/
seuraava raita.
Pikahaku taaksepäin/eteenpäin raidan sisällä.
Kaapelikytkennät
Takaa
FM-sisäantenni
Pistorasiaan
Kytke verkkolaite.
• Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden AC-verkkolaitteita.
• Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta.
• Kun verkkolaite on kytkettynä, laite on valmiustilassa. Verkkolaitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan
tämän laitteen ensiöpiirissä on jännite.
4
Kellon ajastaminen
Kellonaika näkyy, kun virtajohto kytketään pistorasiaan.
Tarkista kello säännöllisesti, jotta se olisi luotettava (tarkkuus kuukaudessa +/- 60 sekuntia).
1 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia.
2 Valitse päivä [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
3 Vahvista painamalla [SET/PRESET].
4 Aseta tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2-3.
Esimerkki:
Kellonajan muuttaminen
Kun kellonaika on näkyvissä, valitse 12- tai 24-tunnin kellonäyttö painamalla samanaikaisesti 2 sekunnin ajan [+, VOL]- ja [–, VOL]painikkeita.
12-tunnin näyttö:
AM : “PM” ei tule näkyviin.
PM : “PM” tulee näkyviin.
Kesäaika
Kun kellonaika on näkyvissä, ota kesäaika käyttöön tai pois käytöstä pitämällä painettuna [SLEEP].
“DST” tulee näkyviin, kun toiminto on käytössä.
Kellonajan tahdistus iPod / iPhone -kellonajan mukaan
Tällä toiminnolla voit määrittää kellonajaksi saman kuin iPodin tai iPhonen käytössä on (s. 3, “Yhteensopivat iPod and iPhone”).
Paina [TIME SYNC] , kun iPod tai iPhone ovat kytkettyinä keskusyksikköön.
Huom!
• iPodin tai iPhonen tarkka synkronisointi keskusyksikön kanssa ei ole mahdollista. Ero voi olla enintään 59 sekuntia.
• Yhteensopivuuteen vaikuttaa iPodin tai iPhonen ohjelmistoversio.
5
iPodin ja iPhonen käyttö
1 Avaa iPod/iPhone-teline.
Säädä tuki sopivaksi iPodin tai iPhonen korkeudelle.
iPod
(ei mukana)
Avaa iPod/iPhone-teline
varovaisesti.
2 iPodin ja iPhonen kytkentä.
Pidä kiinni keskusyksiköstä, kun kytket/irrotat iPodin/iPhonen.
Huom!
Kun kytket iPod touchin tai iPhonen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee viesti, ellei Memory Loader -sovellusta ole asennettu
(s. 9).
iPodin ja iPhonen lataus
iPod tai iPhone latautuu automaattisesti, kun se on kytkettynä keskusyksikköön.
• Tarkasta lataustila iPodin tai iPhonen näytöstä.
• Ellet käytä iPodia tai iPhonea pitkään aikaan sen jälkeen, kun akku on latautunut täyteen, irrota se tästä laitteesta, koska
muuten akku tyhjenee itsekseen. (Täyteen latautumisen jälkeen akun lataus ei käynnisty uudelleen.)
iPodin ja iPhonen ohjelman toisto
1 Laita iPod tai iPhone telakkaan ja kytket se toimintatilaan.
2 Valitse “IPOD” painamalla [SOURCE].
3 Valitse musiikin toisto iPodista tai iPhonesta painamalla kerran [>/II]. Keskeytä toisto (pause) painamalla painiketta uudestaan.
4 Valitse edellinen / seuraava raita [I<</–, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painikkeella.
5 Käynnistä pikahaku taaksepäin / eteenpäin pitämällä painettuna [I<</–, ADJ] / [+/>>I, ADJ] -painike.
Huom!
• Jos iPod/ iPhone käynnistää automaattisesti satunnaistoiston tai ohittaa jonkin raidan;
– Kytke “Shake”-toiminto pois käytöstä (jos sellainen on).
– Toista iPodin tai iPhonen ohjelmaa iPodin tai iPhonen telakkasovittimen kautta (ei mukana).
• iPodin ja iPhonen toiminnasta lisätietoja iPodin ja iPhonen käyttöohjeessa.
6
Radio
Manuaalihaku
1 Valitse “RADIO FM” painikkeella [SOURCE].
2 Valitse taajuus [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
Pikahaku
Pidä painettuna [I<</–, ADJ] tai [+/>>I, ADJ] , kunnes viritystaajuus alkaa muuttua nopeasti. Automaattiviritys loppuu, kun asema
löytyy tai kun painat uudestaan [I<</–, ADJ] / [+/>>I, ADJ].
Huom!
Paremman kuuluvuuden saat, kun suoristat FM-antennin ja muutat sen suuntausta.
Asemien tallennus muistiin
Voit tallentaa suosikkiasemasi 5 FM-muistipaikalle.
Valmistelu
Valitse “RADIO FM” painikkeella [SOURCE].
Automaattitallennus (AP)
Pidä painettuna [SOURCE] , kunnes näyttöön tulee ”AP”.
Huom!
• Automaattitallennus alkaa valittuna olevasta taajuudesta.
• Vain 5 ensimmäiseksi löytynyttä asemaa tallentuvat muistiin.
• “AP” vilkkuu, kunnes 5 asemaa on tallentunut muistiin.
Käyttäjän ohjaama tallennus
1 Valitse taajuus [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
2 Pidä painettuna [SET/PRESET] 2 sekuntia, niin näkyviin tulee muistipaikkanumero.
3 Valitse muistipaikkanumero [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
4 Vahvista painamalla [SET/PRESET].
Muistipaikka-aseman kuuntelu
Valitse muistipaikka painelemalla [SET/PRESET] .
7
Uniajastin
Toiminto sammuttaa laitteen valitsemasi ajan kuluttua (vain iPodin ja radion käytön aikana).
1 Kytke ajastin käyttöön painamalla [SLEEP] .
2 Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla [SLEEP].
OFF (perusasetus) - 30 - 60 - 90 - 120
Huom!
Tarkasta jäljellä oleva toiminta-aika painamalla kerran [SLEEP].
Hälytystoiminnot
Voit asettaa kaksi hälytysaikaa. Ennen kuin asetat hälytysajan, ajasta kello (s. 9).
Hälytystoiminnot
1 Pidä painettuna [ALARM 1] tai [ALARM 2], kunnes tuntinäyttö vilkkuu.
2 10 sekunnin kuluessa aseta tunti painamalla [I<</–, ADJ] / [+/>>I, ADJ].
3 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2-3.
5 Valitse viikonpäivä [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
MON-SUN (joka päivä) ] MON-FRI (arkipäivisin MA-PE)
SAT-SUN (viikonloppu)
6 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
7 Valitse hälytysääni [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla: “IPOD”, “RADIO” tai “BUZZER”.
8 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
“IPOD”: Jatka vaiheisiin 9 ja 10.
“RADIO”: Jatka vaiheisiin 11 - 14.
iPod-hälytys
9 Säädä äänenvoimakkuus [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
10 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
Huom!
• Hälytysääni (buzzer) soi, ellei keskusyksikkö tunnista iPodia/iPhonea hälytyshetkellä.
• Hälytyshetkellä iPodin tai iPhonen kirjaston musiikki alkaa soida.
Radio
11 Säädä äänenvoimakkuus [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
12 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
13 Valitse muistipaikka-asema [I<</–, ADJ], [+/>>I, ADJ]-painikkeilla.
14 Vahvista painamalla [ALARM 1] tai [ALARM 2].
Huom!
• Hälytys toimii vain, jos virtajohto on kytketty.
• Kytke hälytys käyttöön tai tarkasta hälytys painamalla kerran [ALARM 1] tai [ALARM 2].
• Paina uudestaan [ALARM 1] tai [ALARM 2] niin hälytys kytkeytyy pois käytöstä.
Hälytyksen sammutus
Sammuta hälytys painamalla [ALARM OFF].
Hälytys soi samaan aikaan seuraavana päivänä.
Huom!
Ellei hälytystä sammuteta, se soi 59 minuuttia ja sammuu sitten itsekseen.
Torkkutoiminto
Sammuta hälytys [SNOOZE]-painikkeella, jos haluat vaimentaa sen muutamaksi minuutiksi.
Hälytysääni palautuu kuuluviin 9 minuutin kuluttua.
Vinkki!
iPod touch- ja iPhone-laitteesta hälytysasetusten lukituksen voi avata Memory Loader -sovelluksella (s. 9).
8
Memory Loader -sovellus
Tämä keskusyksikkö on suunniteltu käyttämään Memory Loader -sovellusta, joka on ladattavissa App Store -sovellussivustolta
(laita hakuun ”MemoryLoader”).
Ellet ole vielä ladannut ilmaista Memory Loader -sovellusta, iPod touchin ja iPhonen näyttöön tulee seuraava viesti:
Tämä viesti muistuttaa, että sovellus on ladattava, jotta voit hyödyntää tämän laitteen lisätoimintoja. iPod touch ja iPhone kuitenkin
toimivat tämän laitteen kanssa ilman Memory Loader -sovelluksen asentamista.
Memory Loader -sovellus toimii vain iPod touchissa ja iPhonessa, jossa käyttöjärjestelmä on OS 3.0 tai uudempi.
Kun Memory Loader -sovellus on asennettuna iPod touchiin tai iPhoneen, seuraavat toiminnot ovat käytettävissä ja ohjattavissa
helposti sovelluksen käyttöliittymän kautta.
Hälytys
• Säädä helposti hälytys 1 ja 2.
• Valitse mitkä tahansa päivät hälytystoimintoon.
• Valitse haluamasi torkkuaika 1 - 30 minuuttia.
Radio
• Tallenna 5 FM-asemaa vierittämällä taajuuksia kosketustikulla.
Muistutukset
• Saat hälytyksen iPod touchin tai iPhonen muistutuksista (jos hälytys on asetettu kyseiselle päivälle).
Torkkuajastin
• Määritä lyhyt torkkuajastin tai laskuri iPod touchista tai iPhonesta.
Kesäaika
• Ota kesäaika käyttöön / pois käytöstä yhdellä helppokäyttöisellä toiminnolla.
Lisätietoa: www.memoryloader.com
9
Muistin varmistus
’
Muistin varmentava paristo (CR2032, ei mukana) säilyttää kellonajan ja hälytysasetukset muistissa sähkökatkon aikana.
Pariston laittaminen
Ellei paristoa ole, näkyvissä on tyhjän pariston ilmaisin, kunnes laitat pariston laitteeseen.
Alhaalta
1 Anna verkkosovittimen olla kytkettynä pistorasiaan, kun ruuvaat paristotilan suojakannen auki ruuvimeisselillä.
2 Avaa paristotilan kansi.
3 Laita paristo paristotilaan (+)-puoli ylöspäin.
4 Sulje paristotilan kansi ja kiinnitä se ruuvilla.
Pariston vaihtaminen
Paristo kestää noin 1 kuukauden. Kun paristo on tyhjentynyt, tyhjän pariston ilmaisin vilkkuu näytössä.
Huom!
• Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
• Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
• Poista paristo, ellei kelloradiota aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Varoitus vakavasta vaarasta
Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Älä missään tapauksessa laita paristoa suuhun. Jos joku nielee pariston, ota yhteys lääkäriin.
Varoitus vakavasta vaarasta
Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60 oC-asteeseen tai polta.
10
Vianmääritys
iPod tai iPhone
iPodia tai iPhonea ei voi käyttää tämän laitteen yhteydessä.
• Varmista, että iPod / iPhone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6).
• Päivitä iPodiin/iPhoneen uusin ohjelmistoversio.
iPodin/iPhonen ääni ei kuulu.
• Varmista, että iPod / iPhone on kytketty hyvin (s. 6).
• Säädä äänenvoimakkuus.
iPod /iPhone ei lataudu.
• Tarkasta kytkennät. Sammuta ja irrota iPod/iPhone telakasta. Laita se uudestaan telakkaan ja kytke toimintatilaan (s. 6).
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän
kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai
ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä.
Kello
Kelloa ei voi tahdistaa iPodin/iPhonen kellonajan mukaan.
• Varmista, että iPod / iPhone on kytketty hyvin ja toimintatilaan (s. 6).
• Päivitä iPodiin/iPhoneen uusin ohjelmistoversio.
Kesäaika ei kytkeydy käyttöön.
• Varmista, että kellonaika on ajastettu oikein.
• Pidä painettuna [SLEEP] kellonajan ollessa näkyvissä, niin
kesäaika kytkeytyy käyttöön (s. 5).
Radio
Kuuluu kohinaa tai säröytynyt ääni.
• Vie laite kauemmas televisiosta, tietokoneesta tai muusta
laitteesta, jota magnetismi herkästi häiritsee.
Hälytys
iPod, radio tai hälytysääni ei soi hälytyshetkellä.
• Tarkasta, että olet ottanut käyttöön oikean hälytyksen
“ALARM 1” tai “ALARM 2” (s. 8).
iPod- tai radiohälytys on valittu käyttöön, mutta se ei soi
hälytyshetkellä.
• Tarkasta hälytyksen äänenvoimakkuus (s. 8).
Tehdasasetusten palautus
Toiminto mahdollistaa keskusyksikön tehdasasetusten palauttamisen tai asetusten nollaamisen toimintahäiriöiden hetkellä.
Takaa
Paina [RESET] paperiliittimellä tai terävällä esineellä.
Tekniset tiedot
VAHVISTINOSA
RMS-lähtöteho (mono)
Etukanava
2.6 W / kanava (8 ohm), 1 kHz, 10% THD
Virrankulutus valmiustilassa
Keskusyksikkö Verkkolaite VIRITINOSA
Muistipaikkatiedot 5 FM-asemaa
Taajuusmodulaatio (FM)
Taajuusalue
87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 kHz)
Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton)
KAIUTTIMET
Tyyppi Kaiutin Kokoäänialue 0,3 W (noin)
0,3 W (noin)
Huom!
1) Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat ovat suuntaa antavia.
2) Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla.
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi)
Impedanssi 8 ohm
2,5 cm, kartio
Huolto
Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
• Jos puhdistat laitteen kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue
liinan käyttöohjeet huolellisesti.
YLEISTÄ
Virtalähde (AC-verkkosovitin) AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
DC-lähtö: 7,5 V
Sähkönkulutus (iPod / iPhone -latauksen aikana)
Keskusyksikkö 7W
Mitat (l x k x s) 112 mm x 80 mm x 150 mm
Paino
Keskusyksikkö 0,37 kg
Verkkolaite 0,14 kg
Käyttöympäristön lämpötila 0°C - +35°C
Käyttöympäristön kosteus
20% - 80 % RH (ei kondensoitumista)
Copyright:
Panasonic Nordic
Kaikki oikeudet pidätetään.
Panasonic Corporation
RQTX1209
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement