Panasonic RPHF400B Упутство

Add to My manuals
5 Pages

advertisement

Panasonic RPHF400B Упутство | Manualzz
Dodatna oprema
Molimo vas da proverite i identifikujete priložen pribor.
 1 USB kabl za napajanje
Uputstvo za upotrebu
Digitalne bežične stereo slušalice
Oznaka modela
RP-HF400B
Mere opreza
 Uređaj
• Izbegavajte upotrebu ili odlaganje uređaja u blizini izvora toplote.
• Nemojte da slušate zvuk visokog nivoa uz ovaj uređaj na mestima gde
morate da čujete zvukove iz okruženja iz bezbednosnih razloga, na primer na
železničkim prelazima i gradilištima.
• Širokopojasni karakteristični napon jednak je ili vedi od 75 mV.
UPOZORENJE:
Da biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštedenja proizvoda,
• Nemojte da izlažete uređaj kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju tečnosti.
• Nemojte da postavljate predmete ispunjene tečnošdu, kao što su vaze, na
uređaj.
• Koristite isključivo preporučenu dodatnu opremu.
• Nemojte da uklanjate poklopce.
• Nemojte samostalno da popravljate uređaj. U slučaju potrebe, obratite se
kvalifikovanom serviseru.
 Alergije
• Prekinite upotrebu ako osetite nelagodnost kada zvučnici ili drugi delovi
dođu u kontakt sa vašom kožom.
• Nastavak upotrebe uređaja može da izazove osip ili druge alergijske reakcije.
 Mere opreza prilikom slušanja zvuka preko slušalica
Proizvedeno od strane:
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japan
Uvoznik za Evropu:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Prema originalnom dokumentu "TQBM0093".
• Nemojte da koristite slušalice uz visok nivo zvuka. Stručnjaci za sluh ne
preporučuju dugotrajnu reprodukciju zvuka preko slušalica.
• Ako u ušima čujete zvonjavu, smanjite nivo zvuka ili prekinite sa upotrebom
slušalica.
• Nemojte da koristite tokom upravljanja motornim vozilom. To može da
dovede do opasnih situacija u saobradaju i u mnogim oblastima je nelegalno.
• Budite izuzetno pažljivi ili privremeno prekinite upotrebu slušalica u
potencijalno opasnim situacijama.
Uređaj može da ima smetnje u prijemu radio signala zbog upotrebe mobilnog
telefona u blizini. Ako se takve smetnje jave, udaljite mobilni telefon od
uređaja.
Uređaj je predviđen za upotrebu u umerenim i tropskim klimatskim uslovima.
Dragi korisniče
Hvala vam na kupovini ovog proizvoda.
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga
sačuvate radi bududeg informisanja.
Sadržaj
Pre upotrebe
Dodatna oprema ................................................................................................ 1
Mere opreza ...................................................................................................... 1
Nazivi delova ...................................................................................................... 2
Održavanje
Čistite slušalice suvom i mekom tkaninom.
• Nemojte da koristite rastvarače kao što su benzin, razređivač, alkohol,
kuhinjski deterdžent, hemijska sredstva za čišdenje, itd. To može da izazove
deformaciju spoljašnje površine kudišta ili skidanje obloge.
 Sklapanje slušalica
Sklopite slušalice na prikazan način. Nepravilno sklapanje može da dovede
do kvara.
Pravilno
Nepravilno
Priprema
Punjenje ............................................................................................................. 2
Povezivanje Bluetooth® uređaja ........................................................................ 2
Uključivanje/isključivanje napajanja .................................................................. 2
Sprovođenje operacija
Slušanje muzike ................................................................................................. 3
Sprovođenje telefonskog razgovora .................................................................. 3
Korisne funkcije.................................................................................................. 3
Druge informacije
Vradanje na fabričke postavke ........................................................................... 3
Specifikacije ....................................................................................................... 4
Informacije o Bluetooth® funkciji ....................................................................... 4
Vodič za otklanjanje problema ........................................................................... 4
Informacije o autorskim pravima i dr. ................................................................ 5
Da biste uklonili bateriju kada se oslobađate uređaja ....................................... 5
Deklaracija o usaglašenosti (DoC)
Ovom izjavom, „Panasonic korporacija“ potvrđuje da je ovaj proizvod
usaglašen sa najvažnijim zahtevima i drugim značajnim odredbama direktive
2014/53/EC.
Korisnici mogu da preuzmu kopiju originalnog DoC dokumenta za naše RE
proizvode sa DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt sa ovlašdenim predstavnikom:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Vinsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Nazivi delova
Uključivanje/isključivanje napajanja
1
Dok je napajanje isključeno, pritisnite i držite taster za
uključivanje/isključivanje napajanja (
) oko 3
sekunde sve dok LED indikator ne počne da
LED indikator
trepde (plavo)
• Čuje se zvučni signal i LED indikator
počinje sporo da trepde (plavo).
taster
Da biste isključili napajanje
• Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje napajanja (
) oko 3
sekunde. Uređaj se oglašava zvučnim signalom i napajanje se isključuje.
 Napomena
• Kada uređaj ne koristite oko 5 minuta, napajanje se automatski isključuje.
(Pogledajte odeljak “Automatsko isključivanje napajanja” ( str. 3))
Povezivanje Bluetooth® uređaja
Priprema
• Postavite Bluetooth® uređaj na rastojanje do 1 m od slušalica.
• Proverite u uputstvu za upotrebu operacije koje morate da sprovedete na
uređaju koji povezujete.
Sparivanje (registracija) ovog sa Bluetooth® uređajem radi
povezivanja
1
① LED indikator*
Kada uređaj sparujete prvi put: oko 3 sekunde
Kada sparujete drugi ili svaki slededi uređaj: oko 5 sekundi
• Uređaj počinje da traži Bluetooth® uređaj radi povezivanja i LED indikator
naizmenično trepde plavo i crveno.
• Broj treptaja i boja svetlosnog indikatora prikazuju status uređaja.
(* U daljem tekstu “LED”)
② Taster za uključivanje/isključivanje napajanja (
Standby/ON) /
Taster za sparivanje ( )
③ Terminal za punjenje (DC IN)
• Povežite USB kabl za punjenje (u opremi) na ovaj terminal kada punite
slušalice. ( str. 2).
④ Mikrofon
⑤ Reprodukcija/Pauza/Poziv (Play/Pause/Call
)
⑥ Prethodno/Smanjenje nivoa zvuka (Previous
/Volume –)
⑦ Sledede/Podizanje nivoa zvuka (Next
/Volume +)
2
Uključite napajanje Bluetooth® uređaja i aktivirajte Bluetooth®
funkciju
3
Odaberite “RP-HF400B” iz menija
Bluetooth® uređaja
• MAC adresa “□□□□□□” (“□” je znak koji je
jedinstven za svaki komplet.) može da bude
prikazana pre nego što se prikaže “RPHF400B”.
• Ako se od vas zatraži da unesete lozinku,
unesite “0000 (četiri nule)” kao lozinku
ovog uređaja.
 Napomena
• Nemojte da koristite druge USB kablove za punjenje izuzev priloženog.
• Kada koristite uređaj, nemojte da prekrivate desni zvučnik dlanom ruke. To
može da izazove blokiranje Bluetooth® veze.
4
Ilustracije mogu da se razlikuju od samog proizvoda.
 Napomena
Punjiva baterija (u uređaju) inicijalno nije napunjena. Napunite bateriju pre
upotrebe uređaja.
Povežite ovaj uređaj na računar uz
pomod USB kabla za punjenje
• Ako se veza sa uređajem ne uspostavi u roku od 5 minuta, uređaj se
isključuje. Ponovo sprovedite operaciju sparivanja.
• Ne možete istovremeno da registrujete dva ili više Bluetooth® uređaja.
• Možete da sparite do 8 Bluetooth® uređaja sa ovim uređajem. Ako sparite
deveti uređaj, informacije o najstarijoj vezi bide zamenjene. Da biste koristili
taj uređaj, ponovo sprovedite operaciju sparivanja.
LED
indikator
• LED indikator svetli crveno.
• LED indikator svetli crveno tokom
punjenja. Kada se punjenje završi,
LED indikator se isključuje.
• Punjenje od prazne do potpuno
pune baterije traje oko 2,5 sata.
Proverite vezu sa Bluetooth® uređajem na ovom uređaju
• LED indikator naizmenično trepde plavo i crveno sve dok se veza sa
uređajem ne uspostavi. Kada LED indikator trepde (plavo) jednom u 2
sekunde, sparivanje (registracija) je završeno. (Veza je uspostavljena)
Punjenje
1
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje napajanja na
ovom uređaju sve dok LED indikator ne počne da trepde
Povezivanje sparenog Bluetooth® uređaja
Računar
1
Uključite uređaj
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje napajanja oko 3
sekunde sve dok LED indikator ne počne da trepde (plavo).
• Čuje se zvučni signal i LED indikator počinje sporo da trepde (plavo).
USB kabl za punjenje (u opremi)
 Napomena
• Bluetooth® funkciju ne možete da koristite kada je ovaj uređaj povezan na
računar uz pomod USB kabla za punjenje.
• Punite bateriju pri sobnoj temperaturi od 10 °C do 35 °C.
• Ne možete da uključite napajanje tokom punjenja.
• Nemojte da koristite druge USB kablove za punjenje izuzev priloženog.
2
Sprovedite korake 2 i 3 iz procedure “Sparivanje (registracija)
ovog sa Bluetooth® uređajem radi povezivanja” (→ str. 2)
• Kada LED indikator trepde (plavo) jednom u 2 sekunde, sparivanje
(registracija) je završeno. (Veza je uspostavljena)
 Napomena
Oprez: Koristite samo priložen USB kabl za punjenje kada slušalice
povezujete na računar.
• Ovaj uređaj pamti podatke o poslednjem povezanom uređaju. Veza može
automatski da se uspostavi nakon koraka 1 (pogledajte gore).
• Ako se veza s uređajem ne uspostavi u roku od 5 minuta, uređaj se
isključuje. Ponovo sprovedite operaciju sparivanja. ( str. 2).
2
Kada inicirate odlazni poziv
Slušanje muzike
Pozovite sagovornika preko telefona na kome je aktivirana
Bluetooth® funkcija
Ako Bluetooth® kompatibilan uređaj podržava “A2DP” i “AVRCP” Bluetooth®
profile, možete da reprodukujete muziku izvođenjem operacija na daljinskom
upravljaču ovog uređaja.
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Prenosi zvuk na uređaj.
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile):
Dozvoljava daljinskom upravljaču uređaja da kontroliše uređaj.
1
2
• Proverite i uputstvo za upotrebu Bluetooth® telefona.
(Koraci za proveru i sprovođenje operacije na uređaju objašnjeni su niže)
• Tokom odlaznog razgovora, zvuk zvona oglaside se preko zvučnika i LED
indikator trepde.
• Da otkažete odlazni poziv, pritisnite *Call ] taster.
Uređaj se oglašava zvučnim signalom.
• (Samo za HFP ) Kada je telefonska linija slobodna, pritisnite i držite *Call
+ taster oko 5 sekundi. Uređaj poziva poslednji pozvani broj. Kratak klik
se oglašava sa zvučnika i LED indikator trepde.
Povežite Bluetooth® i ovaj uređaj (→ str. 2)
Odaberite i reprodukujte muziku na Bluetooth® uređaju
• Odabrana muzika se prenosi na zvučnike ovog uređaja.
2
Radno vreme baterije
Tip baterije
Punjiva baterija (instalirana u uređaj)
Radno vreme može da bude krade u zavisnosti od uslova upotrebe.
3
 Pažnja
• U nekim slučajevima morate da podesite telefon na kome je aktivirana
Bluetooth® funkcija da biste ga koristili bez pridržavanja slušalice.
• U zavisnosti od Bluetooth® telefona, sa uređaja možete da čujete zvono za
dolazni ili odlazni poziv.
• (Samo za HFP) Funkcija pozivnog uređaja prebacuje se između Bluetooth®
telefona i ovog uređaja. (Pritisnite *Call + taster na uređaju dvaput brzo da
biste sproveli promenu.)
Reprodukcija/Pauza/Poziv
Nivo zvuka -/
Prethodno
Korisne funkcije
Nivo zvuka +/
Sledede
Vradanje uređaja na početne postavke (resetovanje).
Kada uređaj odbija da izvede sve operacije možete da ga vratite na početne
postavke. Da biste vratili uređaj na početne postavke, pritisnite i držite taster
za uključivanje/isključivanje napajanja (
) 10 sekundi ili duže. Sve ranije
započete operacije bide otkazane. (Informacije o sparivanju uređaja nede biti
obrisane.)
Play/Pause/Call (Reprodukcija/Pauza/Poziv)
Pritisnite taster
Reprodukcija/Pauza/Poziv
Prethodno/Sledede/Nivo zvuka
Pritisnite taster
+
Pritisnite i držite
Pritisnite taster
−
Pritisnite i držite
+ taster da završite telefonski razgovor
 Napomena
Kontrola daljinskim upravljačem
(Primer operacije)
Pritisnite [Call
• Uređaj se oglašava zvučnim signalom.
• U zavisnosti od nivoa zvuka iz uređaja se može čuti zvuk.
• Kada je nivo zvuka podignut do gotovo maksimalne vrednosti, muzika može
da zvuči distorzirano. Smanjite nivo zvuka sve dok ne eliminišete distorziju.
Možete da kontrolišete Bluetooth® uređaj uz
pomod ovog uređaja.
• U zavisnosti od Bluetooth® uređaja, neke od
narednih funkcija možda nede raditi, odnosno
možda de raditi drugačije kada se sprovode
preko uređaja.
Počnite da govorite
• LED indikator trepde po 2 puta tokom razgovora.
• Tokom razgovora možete da podešavate nivo zvuka. Uputstva za
podešavanje potražite na str. 3.
Radno vreme
Oko 20 sati
Podizanje nivoa zvuka
Napred na početak sledede numere
Smanjenje nivoa zvuka
Vradanje na početak aktuelne numere
Automatsko isključivanje napajanja
Ako uređaj ne prenosi zvuk oko 5 minuta i ako se na Bluetooth® uređajima ne
sprovede operacija tokom ovog perioda, uređaj se oglašava zvučnim signalom i
napajanje se automatski isključuje.
 Napomena
• Nivo zvuka možete da podešavate u 15 koraka.
Kada je dostignut maksimalan ili minimalan nivo zvuka, uređaj se oglašava
zvučnim signalom.
LED indikator
Sprovođenje telefonskog razgovora
* Ako pritisnete i držite dugme za sparivanje ( ) kada je nivo baterije nizak,
LED indikator sporo trepde crveno.
Kada tokom upotrebe uređaja stepen napunjenosti baterije padnem trepdudi
LED indikator menja boju iz plave u crvenu*. Uređaj se oglašava zvučnim
signalom jednom u minuti. Kada se baterija isprazni, napajanje se isključuje.
Uz (mobilne ili pametne) telefone kod kojih je aktivirana Bluetooth® funkcija i
koji podržavaju “HSP” ili “HFP” Bluetooth® profil, možete da koristite ovaj
uređaj za vođenje telefonskih razgovora.
• HSP (Headset Profile) (profil za komplet za razgovor):
Ovaj profil može da se koristi za prijem mono zvuka i uspostavljanje
dvosmerne komunikacije uz pomod mikrofona na uređaju.
• HFP (Hands-Free Profile) (profil za razgovor bez držanja u ruci):
Pored HSP funkcija, ovaj profil nudi i funkcije dolaznog i odlaznog poziva.
• Povežite telefon na kome je aktivirana Bluetooth® funkcija i ovaj uređaj (
str. 2)
1
Vradanje na fabričke postavke
Kada želite da obrišete sve informacije o sparivanju uređaja, itd., možete da
vratite uređaj na fabričke postavke (originalne postavke koje su aktivne u
trenutku kupovine uređaja). Napunite bateriju pre nego što vratite uređaj na
fabričke postavke.
1 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje napajanja oko 5
2
Kada odgovarate na dolazni poziv
Pritisnite [Call + taster na uređaju i
odgovorite na poziv
[
]
• Tokom dolaznog poziva, uređaj emituje zvuk
zvona preko zvučnika i LED indikator trepde.
• (Samo za HFP ) Da biste odbili dolazni poziv,
pritisnite [Call ] taster dvaput brzo.
sekundi.
• Počnite da tražite Bluetooth® uređaje za povezivanje.
Pritisnite i držite *++ i *−+ tastere 6 sekundi ili više tokom pretraživanja
• LED indikator brzo trepde plavom bojom. Uređaj se vrada na fabričke
postavke.
 Pažnja
• Kada ponovo sparujete uređaj, obrišite informacije o registraciji (Uređaj:
“RP-HF400B”) iz menija Bluetooth® uređaja i ponovo registrujte ovaj uređaj
na Bluetooth® uređaju. ( str. 2).
3
Informacije o Bluetooth® funkciji
Vodič za otklanjanje problema
Pre zahteva za servisiranjem proverite sledede: Ako ste u nedoumici u vezi sa
nekim koracima ili ako predloženo rešenje ne otklanja problem, kontaktirajte
prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.
Kompanija Panasonic ne snosi odgovornost za kompromitovanje podataka
i/ili informacija tokom bežičnog prenosa.
 Korišdeni opseg frekvencija
Uređaj koristi 2,4 GHz radio opseg.
Opšte informacije
 Sertifikacija uređaja
Uređaj ne odgovara na komande
• Uređaj je usklađen sa ograničenjima frekvencije i primio je sertifikat na
osnovu zakona o frekvencijama. Zbog toga, dozvola za bežični prenos
podataka nije potrebna.
• Naredne aktivnosti zakonski su regulisane u nekim zemljama:
– Rastavljanje/prepravljanje uređaja.
– Uklanjanje oznaka speficikacije.
• Kada uređaj odbija da izvede sve operacije možete da ga vratite na početne
postavke. Da biste vratili uređaj na početne postavke, pritisnite i držite
taster za uključivanje/isključivanje napajanja 10 sekundi ili duže. ( str. 3).
 Ograničenja za upotrebu
• Uverite se da je računar uključen, a ne u pripremnom (standby) režimu ili
hibernaciji (sleep mode).
• Da li USB priključak koji trenutno koristite radi pravilno? Ako vaš računar
poseduje druge USB priključke, isključite uređaj iz računara i povežite ga na
drugi priključak.
• Ako navedene mere ne otklone problem, isključite USB kabl za napajanje i
povežite ga ponovo.
• Ako se vreme punjenja i radno vreme skrate, to je znak da je baterija
dotrajala. (Broj punjenja instalirane baterije: oko 500 punjenja.)
Napajanje i punjenje
Ne možete da napunite uređaj
• Ne garantujemo za mogudnost bežičnog prenosa signala i/ili upotrebe uz sve
uređaje opremljene Bluetooth® funkcijom.
• Svi uređaji moraju da budu u skladu sa standardima postavljenim od strane
Bluetooth SIG, Inc.
• U zavisnosti od specifikacija i postavki uređaja, uređaj možda nede modi da
se poveže ili neke operacije mogu da budu drugačije.
• Ovaj sistem podržava Bluetooth® bezbednosne funkcije. Međutim, u
zavisnosti od radnog okruženja i/ili postavki, to možda nede biti dovoljno.
Prenosite podatke bežičnim putem na ovaj sistem uz oprez.
• Ovaj sistem ne može da prenosi podatke na Bluetooth® uređaj.
LED indikator ne svetli tokom punjenja/Punjenje traje duže
Koristite uređaj sa maksimalnog rastojanja od 10 m.
Radni domet uređaja bide manji u zavisnosti od okruženja, prepreka i smetnji.
• Da li je USB kabl za napajanje (u opremi) pravilno povezan na USB terminal
računara? ( str. 4).
• Vodite računa o tome da bateriju punite na sobnoj temperaturi od 10 °C do
35 °C.
 Smetnje sa drugih uređaja
Napajanje se ne uključuje
• Uređaj možda nede raditi pravilno i može da izazove probleme (šum i
promena nivoa zvuka) usled smetnji u prenosu radio talasa ako se nalazi u
blizini drugih Bluetooth® uređaja ili uređaja koji koriste 2,4 GHz opseg.
• Uređaj možda nede raditi pravilno ako su radio talasi obližnje radio stanice
suviše snažni.
• Da li je uređaj napunjen? Ne možete da uključite napajanje tokom punjenja.
( str. 2).
 Predviđena upotreba
• Obrišite informacije o sparivanju za ovaj uređaj sa Bluetooth® uređaja, a
zatim ponovo sparite uređaje. ( str. 2).
 Radni domet
Veza Bluetooth® uređaja
Ne možete da povežete uređaj
• Uređaj je predviđen samo za normalnu upotrebu opšte namene.
• Nemojte da koristite ovaj sistem u blizini opreme ili u okruženju koje je
osetljivo na radio smetnje (npr.: aerodromi, bolnice, laboratorije, itd.).
Zvuk i nivo zvuka
Nema zvuka
Specifikacije
•
•
•
•
•
 Opšte informacije
Napajanje
Nazimenična struja (DC) 5 V, 330 mA
(Interna baterija: 3,7 V
(litijumska polimerna baterija 430 mAh))
1
Radno vreme*
Oko 20 sati
Vreme punjenja*2 (25 °C)
Oko 2,5 sata
Opseg temperature pri punjenju
10 ºC do 35 ºC
Opseg radne temperature
0 ºC do 40 ºC
Opseg relativne vlažnosti vazduha
35%RH do 80%RH (bez kondenzacije)
Težina
Oko 130 g
*1 Može da bude krade u zavisnosti od radnih uslova.
*2 Vreme potrebno da se prazna baterija napuni u potpunosti.
Nizak nivo zvuka
• Podignite nivo zvuka uređaja. ( str. 3).
• Podignite nivo zvuka na Bluetooth® uređaju.
Zvuk sa uređaja se prekida / Loš kvalitet zvuka
• Reprodukcija zvuka može da bude prekinuta ako dođe do blokiranja signala.
Nemojte da prekrivate ovaj uređaj dlanom ruke, itd.
• Uređaj je van komunikacionog dometa (10 m). Približite uređaje.
• Uklonite prepreke između ovog i drugog uređaja.
• Isključite sve bežične LAN uređaje kada ih ne koristite.
• Problem u komunikaciji može da se javi ako baterija nije potpuno
napunjena. Napunite uređaj. ( str. 2).
 Bluetooth® karakteristike
Specifikacija Bluetooth® sistema
Klasifikacija bežične opreme
Opseg frekvencija
Maks. snaga radio signala
Podržani profili
Podržan kodek
Radno rastojanje
Ver. 4.1
Klasa 2 (2,5 mW)
2402 MHz do 2480 MHz
4 dBm
A2DP, AVRCP, HSP, HFP
SBC
Do 10 m
Telefonski razgovori
Ne možete da čujete drugu stranu
• Uverite se da su ovaj uređaj i Bluetooth® telefon uključeni.
• Proverite da li su ovaj uređaj i Bluetooth® telefon povezani. ( str. 2).
• Proverite audio postavke Bluetooth® telefona. Prebacite funkciju pozivnog
uređaja na ovaj ako je funkcija dodeljena Bluetooth® telefonu. ( str. 3).
• Ako je nivo glasa druge strane suviše nizak, podignite nivo zvuka na uređaju i
Bluetooth® telefonu.
 Karakteristike zvučnika
Drajveri
30 mm
 Karakteristike terminala
DC IN
Nazimenična struja (DC) 5 V, 330 mA
 Odeljak mikrofona
Tip
Mono
Ne možete da sprovedete poziv
0,1 m
• Proverite da li Bluetooth® kompatibilan uređaj podržava “HSP” ili “HFP”
profil. Više informacija o profilima potražite u odeljku “Slušanje muzike” (
str. 3) i “Sprovođenje telefonskog razgovora” ( str. 3). Proverite i uputstvo
za upotrebu Bluetooth® telefona.
 Karakteristike opreme
USB kabl za napajanje
Uverite se da su ovaj i Bluetooth® uređaj povezani pravilno. ( str. 2).
Proverite da li se muzika reprodukuje na Bluetooth® uređaju.
Uverite se da je uređaj uključen i da je odabran dovoljno visok nivo zvuka.
Sparite i povežite Bluetooth® i ovaj uređaj ponovo. ( str. 2).
Proverite da li Bluetooth® kompatibilan uređaj podržava “A2DP” profil. Više
informacija o profilima potražite u odeljku “Slušanje muzike” ( str. 3).
Pored toga, proverite uputstvo za upotrebu Bluetooth® uređaja.
● Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
4
Autorska prava i dr.
Da biste uklonili bateriju kada se
oslobađate uređaja
● Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i korporacija Panasonic ih koristi pod licencom. Ostali zaštitni znaci i
trgovačka imena su u odgovarajudem vlasništvu.
1 Uklonite jastuče sa slušalice za
● Drugi nazivi sistema i proizvoda u ovom dokumentu su registrovani zaštitni
2 Uklonite 4 zavrtnja
desno uho
znaci ili zaštitni znaci odgovarajudih kompanija. Skredemo vam pažnju na to
da se oznake ™ i ® ne prikazuju u ovom dokumentu.
Oslobađanje od stare opreme i baterija
Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže
Ovi simboli na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj
dokumentaciji su znak da iskorišdenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kudnim otpadom.
Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na
odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom
regulativom.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti
dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na
ljudsko zdravlje i okruženje.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada
potražite od predstavnika lokalne vlasti.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku
može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.
Napomena za simbol baterije (donji simbol):
Ovaj simbol može da bude upotrebljen u kombinaciji sa
simbolom hemijskog elementa. U tom slučaju ukazuje na
zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa
otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element.
3 Uklonite 2 zavrtnja i ploču
4 Isecite jednu po jednu žicu
makazama i uklonite bateriju
Naredno uputstvo nije namenjeno za popravku ved za oslobađanje od
uređaja. Uređaj ne može da se vrati u početno stanje nakon rastavljanja.
Kada se oslobađate uređaja, izvadite bateriju iz uređaja i reciklirajte je.
• Rastavite uređaj nakon što se baterija isprazni.
• Čuvajte rastavljene delove van domašaja dece.
Informacije o rukovanju iskorišdenim baterijama
• Obložite terminale lepljivom trakom ili sličnim materijalom.
• Nemojte da rastavljate bateriju.
 Baterije
• Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
• Nemojte da ostavljate bateriju(e) u zatvorenom automobilu koji je duže
vreme izložen direktnom sunčevom svetlu.
• Nepravilno rukovanje baterijom može da izazove curenje elektrolita što
može da dovede do oštedenja predmeta sa kojima elektrolit dođe u kontakt.
Ako elektrolit curi iz baterije, kontaktirajte prodavca opreme. Isperite
elektrolit temeljno vodom ako dođe u kontakt sa vašim telom.
• Kada se oslobađate baterija, molimo vas da kontaktirate predstavnika
lokalnih vlasti ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o
pravilnom postupku oslobađanja od elektronskog otpada.
5

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement