Panasonic RQCW05 Operating instructions

Panasonic RQCW05 Operating instructions
ENGLISH
Stereo Cassette Player
RQ-CW05
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l’uso
Mode d’emploi
Instrucciones de funcionamiento
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod k obsluze
Instrukcja obsìugi
Before connecting, operating or adjusting this product, please read these
instructions completely. Please keep this manual for future reference.
EG
Niniejsza instrukcja zostaìa opracowana na podstawie oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka 542-8588, Japan
ptuvrwsx
Cn |
yz{s
RQTT0413-E F1200ES0
Supplied Accessory . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stereo earphones (RFEV333P-QT)
Specifications
Track system:
4 track, 2 channel, stereo
Frequency range (Normal):
40–14000 Hz (j6 dB)
Output jack:
EARPHONES
Power output:
1.8 mWi1.8 mW (RMS…max.)
Power requirement:
Battery;
3 V (two R6/LR6, AA, UM-3 batteries)
Dimensions (WtHtD):
111.8k86.3k29.5 mm
Mass (without batteries):
144 C
Play time:
(At 25 oC on a flat, stable surface)
Panasonic alkaline dry cell batteries; About 24 hours
³The play time may be less depending on the operating conditions.
Note:
Speciifications are subject to change without notice.
Mass and dimensions are approximate.
Before operation
Vor dem Betrieb
º Connecting the stereo earphones
º Anschließen des Stereo-Ohrhörers )
)
Insert the stereo earphone plug firmly into
the [è] jack.
If a gritty noise is heard, wipe away the dirt on
the plug.
Cautions
³Do not peel off the covering on batteries and
do not use if the covering has been peeled off.
³Align the poles (+ and -) properly when inserting the batteries.
³Do not mix old and new batteries or different
types of batteries.
³Do not recharge ordinary dry cell batteries.
³Remove the batteries if the unit is not to be
used for a long time.
Mishandling of batteries can cause electrolyte
leakage which can damage items the fluid contacts and may cause a fire.
If electrolyte leaks from the batteries, consult
your dealer.
Wash thoroughly with water if electrolyte
comes in contact with any part of your body.
³If rechargeable batteries are to be used,
rechargeable batteries manufactured by
Panasonic are recommended.
³Do not play your headphones or earphones at
a high volume.
³To avoid product damage, do not expose this
product to rain, water or other liquids.
³Avoid using or placing this unit near sources
of heat. Do not leave it in an automobile exposed to direct sunlight for a long period of
time with doors and windows closed.
³Mobile phones can cause noise if used too
close to the unit. Separate if this occurs.
³Discontinue use if you experience discomfort
with the headphones or earphones that directly contact your skin. Continued use may
cause rashes or other allergic reactions.
A
Ë
R
DEUTSCH
L
Darauf achten, den Stecker des StereoOhrhörer buchse bis zum Anschlag in die
Buches [è] zu schieben.
Falls ein kratziges Rauschen zu hören ist, muß
der Stecker abgerieben werden, um Schmutz
oder Staub zu entfernen.
Vorsichtsmaßregeln
³Streifen Sie nie den Schutzüberzug der Batterien ab, und benutzen Sie diese nicht, wenn
der Schutzüberzug abgestreift wurde.
³Beim Einsetzen der Batterie darauf achten, daß die
Pole (+ und -) richtig ausgerichtet sind.
³Keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batteriesorten zusammen verwenden.
³Nicht versuchen, normale Trockenzellenbatterien wieder aufzuladen.
³Alle Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.
Der falsche Umgang mit den Batterien kann
zum Auslaufen des Elektrolyts führen.
Ausgelaufener Elektrolyt kann die Innenteile,
mit denen e in Kontakt kommt, beschädigen
und einen Brand auslösen.
Wenden Sie sich an lhren Fachhändler, falls
Elektrolyt aus den Batterien ausläuft.
Falls Elektrolyt auf die Haut gelangt, waschen
Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich
mit Wasser ab.
³Verbrauchte Batterien sachgerecht entsorgen.
³Bei Verwendung von Akkus sollten möglichst
Akkus der Marke Panasonic benutzt werden.
³Nicht mit hoher Lautstärke mit dem Kopf- oder
Ohrhörer hören.
³Um eine Beschädigung zu vermeiden, dieses
Gerät nicht Regen, Wasser oder anderen
Flüssigkeiten aussetzen.
³Betrieb und Aufstellung dieses Gerätes in der
Nähe von Wärmequellen sind zu vermeiden.
Insbesondere darf das Gerät nicht längere
Zeit über in einem mit geschlossenen Türen
und Fenstern in direkter Sonneneinstrahlung
geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden.
³Mobiltelefone können Geräusche erzeugen,
wenn sie in der Nähe benutzt werden. Wechseln Sie den Ort, wenn dies zutreffen sollte.
³Falls Sie sich bei längerem Hören mit dem
Kopfhörer oder Ohrhörer unwohl fühlen, sollten Sie das Gerät ausschalten. Die andauernde Verwendung eines Kopfhörers oder
Ohrhörers kann einen Ausschlag oder allergische Reaktionen auslösen.
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Plug type :
3.5 mm Stereo
Plug in firmly.
Fest hineinstecken.
Inserire bene.
Brancher fermement.
Enchufe a fondo.
Stevig insteken.
Tryck in ordentligt.
Sæt stikket helt ind.
Ïëîòíî ïîäñîåäèíèòå.
Pevnê zasuñte.
Wìóë wtyk dokìadnie.
Before operation, be sure to remove the head spacer.
Vor der Inbetriebnahme darauf achten, das Schutzabstandsstück des
Kopfes zu entfernen.
Prima di far funzionare l’apparecchio, togliere il distanziatore di protezione della testina.
Avant la mise en service, veiller à enlever l’entretoise protectrice de la
tête.
Antes de la puesta en funcionamiento no se olivide de quitar el espaciador de protección de la cabeza.
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen, verwijder eerst het vulblokje dat aangebracht werd ter bescherming van de kop.
Innan du använder apparaten, tag bort tonhuvudets skyddsmellantägg.
Husk at fjerne tonehovedets beskyttende afstandsstykke, inden apparatet tages i brug.
Ïåðåä çêñïëóàòàöèåé ñëåäóåò óäàëèòü ïðåäîõðàíèòåëüíóþ ïðîêëàäêó ñ ãîëîâêè.
Neƒ zaçnete pâístroj provozovat, vyjmête zaji¢ïovací vymezovací
vloƒku magnetofonové hlavy.
Zanim zaczniesz korzystaã z urzàdzenia, pamiètaj, aby zdjàã osìonè
zabezpieczajàcà z gìowicy.
ÇESKY
Ïåðåä ýêñïëóàòàöèåé
Pâed zahájením provozu
º Ïîäñîåäèíåíèå ãîëîâíûõ òåëåôîíîâ )
º Pâipojení sluchátek )
Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
Upozornêní
Ïëîòíî âñòàâüòå øòåêåð ãîëîâíûõ
òåëåôîíîâ â ãíåçäî [è].
Åñëè ñëûøåí ñêðèïó÷èé øóì, ñîòðèòå çàãðÿçíåíèå ñî øòåêåðà.
³Íå ñíèìàéòå íàðóæíóþ îáîëî÷êó áàòàðååê
è íå èñïîëüçóéòå áàòàðåéêè ñî ñíÿòîé îáîëî÷êîé.
³Ïðè óñòàíîâêå áàòàðååê ñîáëþäàéòå ïîëÿðíîñòü (+ è -).
³Íå ñìåøèâàéòå ñòàðûå è íîâûå áàòàðåéêè
èëè áàòàðåéêè ðàçíûõ òèïîâ.
³Íå
ïîðåçàðÿæàéòå
îáû÷íûå
ñóõèå
áàòàðåéêè.
³Åñëè àïïàðàò íå èñïîëüçóåòñÿ â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî ïåðèîä âðåìåíè, óäàëèòå âñå
áàòàðåéêè.
Íåïðàâèëüíîå îáðàùåíèå ñ áàòàðåéêàìè
ìîæåò âûçâàòü óòå÷êó ýëåêòðîëèòà, ÷òî
ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ïîâðåæäåíèå äåòàëåé àïïàðàòà è âîçãîðàíèå.
 ñëó÷àå óòå÷êè ýëåêòðîëèòà ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ Âàøèì äèëåðîì.
Ïðè ïîïàäàíèè ýëåêòðîëèòà íà êîæó òùàòåëüíî ñìîéòå åãî âîäîé.
³Ïðè
èñïîëüçîâàíèè
ïåðåçàðÿæàåìûõ
áàòàðååê ðåêîìåíäóåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ
áàòàðåéêàìè ïðîèçâîäñòâà Panasonic.
³Íå ñëåäóåò ïðîñëóøèâàòü â Âàøèõ ãîëîâíûõ òåëåôîíàõ èëè íàóøíèêàõ íà áîëüøîé
ãðîìêîñòè.
³Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ èçäåëèÿ íå
ïîäâåðãàéòå äàííûé àïïàðàò âîçäåéñòâèþ
äîæäÿ, âîäû èëè äðóãèõ æèäêîñòåé.
³Èçáåãàéòå èñïîëüçîâàíèÿ èëè ðàçìåùåíèÿ
ýòîãî àïïàðàòà âîçëå èñòî÷íèêîâ òåïëà. Â
îñîáåííîñòè, íå îñòàâëÿéòå åãî â àâòîìîáèëå, ïîäâåðæåííîì âîçäåéñòâèþ ïðÿìûõ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
ïåðèîäà âðåìåíè ñ çàêðûòûìè äâåðÿìè è
îêíàìè.
³Áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ê àïïàðàòó ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
âîçíèêíîâåíèÿ øóìîâ.  ýòîì ñëó÷àå óäàëèòå àïïàðàòû äðóã îò äðóãà.
³Ñíèìèòå íàóøíèêè ïðè ïîÿâëåíèè íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé îò èõ ñîïðèêîñíîâåíèÿ
êîæåé. Ïðîäîëæèòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå
íàóøíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ
ñûïè èëè äðóãèõ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé.
Pâipojte pâiloƒená stereofonní sluchátka do
konektoru [è] na pâístroji.
Jestliƒe je sly¢et skâípavÿ zvuk, oçistête z konektoru neçistoty.
³Nesloupávejte kryt baterií a nepouƒívejte je,
jestliƒe byl jejich kryt jiƒ odstranên.
³Dbejte na to, aby pâi vkládání baterie byla
správnê dodrƒena polarita (+ a -).
³Nemíchejte staré a nové baterie bebo baterie
rûznÿch typû.
³Nenabíjejte bêƒné suché çlánky.
³Nebudete-li pâístroj del¢í dobu pouƒívat, vyjmête v¢echny baterie.
Nesprávné zacházení s baterií mûƒe vést k
vyteçení elektrolytu, kterÿ mûƒe po¢kodit pâedmêty, se kterÿmi se dostane do styku, amûƒe
zpûsobit oheñ.
Jestliƒe elektrolyt vyteçe z baterie, obraïte se
na autorizovanÿ servis.
Dostane-li se elektrolyt do kontaktu s jakoukoli
çástí Va¢eho têla, peçlivê ji omyjte vodou.
³Jestliƒe chcete pouƒít akumulátorové baterie,
doporuçujeme pouƒít akumulátorové baterie
Panasonic.
³Nikdy neposlouchejte pâi vysoké úrovni hlasitosti.
³Abyste pâede¢li po¢kození tohoto vÿrobku,
nevystavujte jej de¢ti, vodê çi jinÿm
tekutinám.
³Nepouƒívejte ani nepokládejte tento pâístroj v
blízkosti tepelnÿch zdrojû. Nenechávejte jej v
uzavâeném automobilu na slunci po del¢í
dobu, neboï by mohlo dojít k deformaci skâíñky pâístroje.
³Mobilní telefony mohou zpûsobovat ¢um,
jestliƒe jsou pouƒívány pâíli¢ blízko tohoto
pâístroje. Pokud k tomu dojde, telefon oddalte.
³Vpâípadê, ƒe zjistíte, ƒe pouƒívání sluchátek
pûsobí nepâíznivê na místo styku sluchátek
shlavou, pâestañte je pouƒívat. Pokraçování
mûƒe zpûsobit nepâíjemné alergické reakce.
DEUTSCH
ENGLISH
B
Two R6/LR6, AA, UM-3 batteries (not included)
Power source *
Stromversorgung *
Bandwiedergabe +
Tape playback +
+
1.
2.
3.
Press in and down towards the minus end.
Nach unten und zum Minus-Ende hin
drücken.
Premere verso il basso, in direzione
dell’estremità con il segno meno.
Enfoncer en direction de l’extrémité moins.
Pulse adentro y abajo, hacia el extremo
del signo menos.
Duw erin en druk omlaag aan de minuszijde.
Tryck in och ned mot änden med minustecknet.
Tryk batteriet indad og nedad mod minus
enden.
Âñòàâëÿéòå ñóõîé çëåìåíò ñíà÷àëà
îòðèöàòåëüíûì ïîëþñîì.
Zamáçknête smêrem dolû konec s minus
pólem.
Wìóë bateriè wkìadajàc najpierw konlec z
biegunem ujemnym.
Mit diesem Gerät können nur Normalbandcassetten verwendet werden.
1. Die Cassette einsetzen.
(a) Vorderseite
([DIR] wird auf [FWD] umgeschaltet.)
2. Drücken Sie [2 1].
3. Stellen Sie die Lautstärke ein.
Only normal position tapes can be used.
Insert the tape.
(a) Forward side
([DIR] is switched to [FWD].)
Press [2 1].
Adjust the volume.
Zum Stoppen der Wiedergabe:
Drücken Sie [º].
To stop playback:
Press [º].
Auto reverse
Play will continue, looping forward and reverse
sides, until [º] is pressed.
º Umspulen des Bands
º To wind the tape
Press [6] or [5].
The tape will rapidly move in the direction of the
arrow.
³When the tape reaches the end after fast forward or rewind, press [º] to release the
button.
1
Note:
³Do not open the cassette compartment cover
during tape operation.
³Between functions (during play, fast forward
or rewind), always press [º] first to avoid jamming the tape.
(a)
[6] oder [5] drücken.
Danach wird das Band in Pfeilrichtung schnell
umgespult.
³Nach Erreichen des Bandendes während des
Schnellvorlaufs oder Rückspulens [º] drücken, um die betreffende Taste auszurasten.
Hinweise:
³Den Cassettenfachdeckel nicht während des
Bandbetriebs öffnen.
³Vor dem Umschalten auf eine andere Funktion (bei Wiedergabe, Schnellvorlauf oder
Rückspulen) immer zuerst die [º]-Taste
drücken, da sich das Band anderenfalls in der
Mechanik verfangen könnte.
Ändern des Klangscharakters ,
Changing the tone ,
º XBS-Regler (Extra Bass System)
º XBS (Extra Bass System)
Falls der Klang verzerrt ist, die Lautstärke verringern.
If sound distortion occurs, turn down the
volume.
Wartung
Maintenance
Main unit
Clean the cabinet with a cloth, dampened in
mild solution of soap and water. Do not use
benzine or thinner or aerosol type cleaner.
2
º Zum Umschalten der Bandlaufrichtung
[DIR] auf [FWD] oder [REV] stellen.
º To change the tape direction
Set [DIR] to [FWD] or [REV].
C
Automatische Bandlaufumkehr
Beide Seiten der Cassette werden fortlaufend
wiedergegeben, bis [º] gedrückt wird.
For a cleaner crisper sound
Clean the heads regularly to assure good quality playback. Use a cleaning tape (not included).
Hauptgerä
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen
Lappen, der mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Verwenden Sie kein Benzin,
Verdünner oder Aerosol-Reinigungssprays.
Für optimale Klangqualität
Reinigen Sie die Tonköpfe des Cassettendecks
in regelmäßigen Abständen, um stets die optimale Klangqualität bei Wiedergabe zu erzielen.
Verwenden Sie dazu eine Reinigungscassette
(separat erhältlich).
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ
DIR
FWD
REV
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ *
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêòè
Âîñïðîèçâåäåíèå êàññåòû +
Âûõîäíàÿ ìîùíîñòü:
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî ëåíòû íîðìàïüíîãî òèïà.
1. Âñòàâüòå êàññåòó.
(à) Ïåðåäíÿÿ ñòîðîíà
(Ïåðåêëþ÷àòåëü [DIR] óñòàíîâëåí â
ïîëîæåíèå [FWD].)
2. Íàæìèòå êíîïêó [2 1].
3. Îòðåãóëèðóéòå óðîâåíü ãðîìêîñòè.
Äëÿ îñòàíîâêè âîñïðîèçâåäåíèÿ:
Íàæìèòå êíîïêó [º].
Àâòîðåâåðñ
Âîñïðîèçâåäåíèå ïåðåäíåé è îáðàòíîé
ñòîðîíû áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð,
ïîêà íå áóäåò íàæàòà êíîïêà [º].
º Èçìåíåíèå íàïðàâëåíèå ëåíòû
Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü
ïîëîæåíèå [FWD] èëè [REV].
[DIR]
â
º Äëÿ ïåðåìîòêè ëåíòû
Íàæìèòå êíîïêó [6] èëè [5].
Ëåíòà íà÷íåò áûñòðî ïåðåìàòûâàòüñÿ â
íàïðàâëåíèè ñòðåëêè.
³Êîãäà ëåíòà äîõîäèò äî êîíöà ïîñëå
óñêîðåííîé ïåðåìîòêè âïåðåä èëè íàçàä,
íàæìèòå êíîïêó [º], ÷òîáû îòêëþ÷èòü
êíîïêó.
Ïðèìå÷àíèÿ:
³Íå îòêðûâàéòå êðûøêó êàññåòîäåðæàòåëÿ âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè êàññåòû.
³Âî èçáåæàíèå çàìÿòèÿ ëåíòû â ïðîìåæóòêå ìåæäó ôóíêöèÿìè (âî âðåìÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ, óñêîðåííîé ïåðåìîòêè
âïåðåä èëè íàçàä) âñåãäà ñíà÷àëà íàæèìàéòå êíîïêó [º].
Èçìåíåíèå òåìáðà ,
3
VOL
D
º Ðåãóëÿòîð XBS
(ñèñòåìà çêñòðà áàñà)
XBS
ON
OFF
Åñëè íàáëþäàþòñÿ èñêàæåíèÿ
óìåíüøèòå óðîâåíü ãðîìêîñòè.
çâóêà,
Óõîä
Îñíîâíëé àïïàðàò
Î÷èùàéòå êîðïóñ òêàíûþ, ñìî÷óííîé â
ñëàáîì ìûëüíîì ðàñòâîðå. Íå ïîëüçóéòåñü
áåíçèíîì, ðàñòâîòðèòåëåì è î÷èñòèòåëÿìè
àýðîçîëüíîãî òèïà.
×òîáû çâó÷àíèå áûëî áîëåå îò÷åòëèâûì
Ðåãóïÿðíî î÷èùàéòå ãîëîâêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ õîðîøåãî êà÷åñòâà çâóêà ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. Èñïîëüçóéòå ÷èñòÿùóþ ëåíòó (â
êîìïëåêò ïîñòàâêè íå âõîäèò).
1,8 ìÂòi1,8 ìÂò
(RMS ìàêñ)
Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîïèòàíèþ:
3 Â (äâå áàòàðåéêè R6/LR6, AA, UM-3)
Ðàçìåðû (ØtÂtÃ):
111,8k86,3k29,5 ìì
Âåñ (áåç áàòàðååê):
144 ã
Ïðèìå÷àíèå:
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü
èçìåíåíû áåç óâåäîìëåíèÿ.
Âåñ è ðàçìåðû äàíû ïðèáëèçèòåëüíî.
Êàññåòûé ñòåðåîïðîèãðûâàòåëü
Ìàöóøèòà Ýëåêòðèê Èíäàñòðèàë Êî., Ëòä.
Ñäåëàíî â Òàéâàíå
Äëÿ Ðîññèè
“Óñòàíîâëåííûé ïðîèçâîäèòåëåì â
ïîðÿäêå ï. 2 ñò. 5 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà
ÐÔ “Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé” ñðîê
ñëóæáû èçäåëèÿ ðàâåí 7 ãîäàì ñ äàòû
ïðîèçâîäñòâà ïðè óñëîâèè, ÷òî èçäåëèå
èñïîëüçóåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùåé èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè è ïðèìåíèìûìè òåõíè÷åñêèìè
ñòàíäàðòàìè.”
Ïðèìåð ìàðêèðîâêè:
±±8A±±±±±±
Ýëåìåíòû êîäà:
Ç-èé ñèìâîë—ãîä èçãîòîâëåíèÿ
(8–1998 ã., 9–1999 ã., 0–2000 ã., ...);
4-ûé ñèìâîë—ìåñÿö èçãîòîâëåíèÿ
(À–ÿíâàðü, –ôåâðàëü, ..., L–äåêàáðü)
Ðàñïîëîæåíèå ìàðêèðîâêè:
Âíóòðè áàòàðåéíîãî îòñåêà
ITALIANO
FRANÇAIS
Prima del funzionamento
º Collegamento
stereo )
degli
ESPAÑOL
Avant le fonctionnement
auricolari
Collegare saldamente la spina della auricolari stereo alla presa [è].
Se si sente del rumore, togliere lo sporco dalla
spina.
º Raccordement
stéréo )
des
écouteurs
Brancher la fiche des écouteurs à fond dans
la prise [è].
Si l’on entend un bruit de “friture”, nettoyer la
fiche.
NEDERLANDS
Alvorens dif apparaat te bedienen
Innan du använder apparaten
Før brugen
º Conexión de los auriculares estéreo )
º Aansluiten van de stereo-oortelefoon )
º Inkoppling av stereoöronmusslor
º Tilslutning af øretelefonen )
Inserte firmemente la clavija de los auriculares estéreo en la toma [è].
Si se oye un ruido áspero, limpie la suciedad
de la clavija.
Steek de stekker van de stereo-oortelefoon
stevig i de [è] aansluiting.
Indien u een knarsend geluid hoort, moet u het
vuil op de stekker eraf vegen.
Voorzorgsmaatregelen
Précautions
Precauciones
³Non staccare la protezione delle batterie e
non usarle se la protezione è stata staccata.
³Nell’inserire la pila, fare attenzione ad allineare i poli (+ e -) correttamente.
³Non installare assieme pile vecchie e pile
nuove, o pile di tipo diverso.
³Non provare a ricaricare le normali pile a
secco.
³Rimuovere tutte le pile se non si intende usare l’apparecchio per un lungo periodo di
tempo.
Utilizzare le pile in modo inappropriato è causa
di perdite di elettrolita che può danneggiare
tutto quello con cui viene a contatto e può essere causa d’incendio.
Se si verifica una perdita di elettrolita dalle pile,
consultare il rivenditore in merito.
Lavare bene con acqua le parti del corpo che
venissero a contatto con l’elettrolita, in caso di
perdite.
³N’enlevez pas la protection des piles, ne les
utilisez pas si celle-ci a été retirée.
³Aligner correctement les pôles (+ et -) lors
de l’insertion de la batterie.
³Ne pas mélanger des vieilles piles avec des
neuves ou des piles de type différent.
³Ne pas recharger les piles sèches ordinaires.
³Retirer toutes les piles si l’appareil doit rester
longtemps inutilisé.
Une mauvaise manipulation des piles peut
entraîner une fuite d’électrolyte qui peut endommager les articles entrant en contact avec
le fluide et peut provoquer un incendie.
Si de l’électrolyte fuit des piles, consulter le
revendeur.
Bien laver à l’eau toute partie du corps avec
laquelle l’electrolyte est entré en contact.
³No pele el revestimiento de las pilas y no las
utilice si no lo tienen.
³Alinee las polaridades (+ y -) correctamente
cuando inserte la pila.
³No mezcle pilas viejas y nuevas o tipos diferentes de pilas.
³No recargue pilas secas ordinarias.
³Quite todas las pilas si el aparato no va a ser
utilizado durante mucho tiempo.
El mal manejo de las pilas puede causar fugas
en el electrolito, lo que puede dañar objetos
que entran en contacto con él y puede causar
un incendio.
Si hay fuga del electrolito de las pilas, consulte
con su distribuidor.
Lave concienzudamente con agua si el electrolito entra en contacto con cualquier parte de
su cuerpo.
³Se si usano pile ricaricabili, si raccomandano
quelle fabbricate da Panasonic.
³Non usare la cuffia o gli auricolari agli alti
volumi del suono.
³Per evitare di danneggiare questo prodotto,
non esporlo alla pioggia, all’acqua o ad altri
liquidi.
³Evitare di usare o di sistemare l’apparecchio
vicino a fonti di calore. In modo particolare,
non lasciarlo per un lungo periodo di tempo
nell’automobile esposta alla luce diretta del
sole con le portiere e i finestrini chiusi.
³I telefoni cellulari possono causare rumori se
usati troppo vicino all’unita. In questo caso,
allontanarli.
³Se si avvertono fastidi smettere di usare
cuffia o auricolari che siano a contatto diretto
della pelle. Continuare l’uso potrebbe essere
causa di esantemi o altre reazioni allergiche.
DANSK
Antes de la puesta en funcionamiento
Precauzioni
³Si l’on doit utiliser des batteries rechargeables, il est recommandé d’utiliser des batteries rechargeables de marque Panasonic.
³A pleine puissance, l’écoute prolongée du
baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur. Utilisez le casque fourni ou les écouteurs fournis avec l’appareil.
³Pour éviter tout dommage de l’appareil, ne
pas exposer l’appareil à la pluie, à l’eau ni à
aucun autre liquide.
³Eviter d’utiliser ou de placer l’appareil à proximité d’une source de chaleur. En particulier,
ne pas le laisser à l’intérieur d’une voiture stationnée en plein soleil pendant longtemps
toutes vitres et portières fermées.
³Les téléphones portables peuvent provoquer
des interférences s’ils sont placés trop près
de l’unité. Dans ce cas, éloignez-les.
³Arrêter d’utiliser l’appareil si l’on ressent une
gêne au niveau du casque ou des écouteurs
qui entrent directement en contact avec la
peau. Si l’on continue à utiliser l’appareil dans
ces conditions, des irritations ou des réactions allergiques risqueront d’apparaître.
SVENSKA
³Si van a utilizarse baterías recargables, se
recomiendan las fabricadas por Panasonic.
³No haga funcionar sus auriculares a alto volumen.
³Para evitar que se estropee el aparato, no lo
exponga a la lluvia, al agua ni a otros líquidos.
³Evite utilizar o poner este aparato cerca de
fuentes de calor. En especial, no lo deje en el
interior de un automóvil expuesto a la luz directa del sol durante mucho tiempo estando
sus puertas y ventanas cerradas.
³Los teléfonos móviles pueden producir ruido
si se los utiliza muy cerca de la unidad. Si
esto ocurre, aléjelos.
³Descontinúe el uso si experimenta incomodidad con los audífonos o auriculares que están
en contacto directo con su piel. El uso continuo puede causar sarpullidos u otras reacciones alérgicas.
³Beschadig het omhulsel van de batterij en
niet en gebruik gaan batterijen met een
beschadigd omhulsel.
³Plaats de polen (+ en -) in de juiste richting
en plaats de batterij op de juiste wijze.
³Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende typen batterijen.
³Laad de gewone droge-cel batterijen niet opnieuw op.
³Verwijder alle batterijen wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gaat gebruiken.
Verkeerd gebruik van de batterijen kan leiden
tot lekkage van elektrolyt, dat voorwerpen die
ermee in aanraking komen kan beschadigen en
brand kan veroorzaken.
Als elektrolyt uit de batterijen lekt, neemt u contact op met uw dealer.
Als elektrolyt op enige plaats op uw lichaam
komt, wast u deze grondig schoon met water.
Draag bij tot het behoud van het milieu.
³Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij
het huisvuil worden geplaatst.
³Bij gebruik van oplaadbare batterijen, is het
aan te bevelen dat u Panasonic oplaadbare
batterijen gebruikt.
³Luister niet door de hoofdtelefoon of oortelefoon met een hoog volume.
³Om produktbeschadiging te voorkomen, dit
produkt niet blootstellen aan regen, water of
andere vloeistoffen.
³Gebruik of plaats dit apparaat niet dichtbij
warmtebronnen. Laat het vooral nooit achter
in een auto die voor langere tijd aan direct
zonlicht is blootgesteld met de portieren en de
ramen dicht.
³Draagbare telefoons kunnen ruis veroorzaken
als ze te dicht bij het apparaat worden gebruikt. Houdt de draagbare telefoon verder
weg.
³Vermijd gebruik wanneer u het gebruik van de
hoofdtelefoon en de oortelefoons die uw huid
rechtstreeks aanraken onaangenaam vindt.
Als u ze blijft gebruiken, kunnen ze uitslag of
andere allergische reacties veroorzaken.
)
Sätt i stereoöronmusslornas kontaktplugg
ordentligt i [è] uttaget.
Om ljudet knastrar, rengör kontaktpluggen.
Försiktighet
³Skala inte av batteriets ytmaterial och använd
det inte om ytmaterialet har skalats bort.
³Kontrollera at batteriet sätt i med polerna (+
och -) rättvända.
³Blanda inte gamla och nya batterier och ej
heller olika batterityper.
³Försök aldrig att ladda vanliga torrbatterier.
³Tag ur alla batterierna om apparaten inte används under en längre tid.
Felaktig hantering av batterier kan leda till läckage av elektrolytvätska som kan skada omgivande föremål eller rentav orsaka brand.
Kontakta din handlare om elektrolytvätska läcker från batterierna.
Tvätta noga av med vatten om elektrolytvätskan kommer i kontakt med huden.
³Om uppladdningsbara batterier används rekommenderas uppladdningsbara batterier
som är tillverkade av Panasonic.
³Använd inte dina hörlurar eller öronmusslor
på hög volym.
³För att undvika skada på produkten, utsätt
inte denna produkt för regn, vatten eller andra
vätskor.
Norsk
For å hindre at produktet tar skade, må det
ikke utsettes for regn, vann eller annen væske.
Suomi
Vahingon välttämiseksi ei tätä toutetta saa altistaa sateelle, vedelle tai muillekaan nesteille.
³Undvik att använda eller placera apparaten
nära värmekällor. Var extra noga med att inte
lämna apparaten utsatt för direkt solljus under
längre tid i en bil som har dörrar och fönster
stängda.
³Mobiltelefoner kan orsaka missljud om de
används för nära enheten. Sära dem åt om
detta inträffar.
³Upphör användningen om du upplever
obehag med hörlurar eller hörtelefoner som
kommer i direkt beröring med huden. Forsatt
användning kan orsaka klåda eller andra allergiska reaktioner.
POLSKI
Przed rozpoczèciem korzystania z
urzàdzenia
º Podìàczenie sìuchawek stereofonicznych )
Podìàczdokìadnie wtyczkè sìuchawek do
gniazda [è].
Jeøli sìychaã trzaski oczyøã wtyczkè z brudu.
Ostrzeëenia
³Nie zdzieraj z baterii plastikowej osìony i nie
uëywaj baterii ze zdartà osìonà.
³Wkìadajàc baterie, pamiètaj o wìaøciwym
uìoëeniu biegunów (+ i -).
³Nie uëywaj równocëeønie baterii starych i
nowych, ani baterii róënych typów.
³Nie próbuj doìadowywaã zwykìych baterii.
³Wyjmij wszystkie baterie, jeøli urzàdzenie
przez dìuëszy czas nie bèdzie uëywane.
Niewìaøciwe obchodzenie siè z bateriami moëe
spowodowaã wyciek elektrolitu, mogàcego
uszkodziã stykajàce siè z nim obiekty, a nawet
doprowadziã do poëaru.
Jeøli z baterii wycieknie elektrolit, skontaktuj
siè z punktem sprzedaëy.
Jeøli jakakolwiek czèøã Twojego ciaìa zetknie
siè z elektrolitem, przemyj jà starannie wodà.
³Gdy majà zostaã uëyte akumulatorki, zalecane sà akumulatorki produkowane przez
firmè Panasonic.
³Nie ustawiaj zbyt duëej siìy gìosu.
³Aby uniknàã uszkodzenia niniejszego urzàdzenia, nie naleëy naraëaã go na deszcz, wodè
lub inne pìyny.
³Unikaj umieszczania urzàdzenia w pobliëu
ëródeì ciepìa. Nie pozostawiaj go w samochodzie, wystawionego przez dìuzszy czas
na bezpoørednie dziaìanie promieni sìoæca
przy zamkniètych drzwiach i oknach.
³Telefony komórkowe mogà powodowaã
szumy, jeøli sà uëywane zbyt blisko
urzàdzenia. W takim wypadku oddal telefon
od urzàdzenia.
³Przestaæ korzystaã ze sìuchawek, gdy poczujesz dyskomfort spowodowany kontaktowaniem siè sìuchawek ze skórà. Zbyt dìugie
uëywanie moëe spowodowaã wysypkè lub
inne reakcje alergiczne.
„Czynnoøci wykonywane przez zakìady
usìugowe polegajàce na sprawdzeniu:
dziaìania,
parametrów
technicznych,
czyszczeniu gìowic i toru taømy, regulacji i
czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie ëarówek i bezpieczników—nie sà zali-czane do iloøci
napraw stanowiàcych podstawè wymiany
sprzètu zgodnie z §36, pkt. 1.3. Uchwaìy
Nr. 71 Rady Ministrów z 1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z
1983.06.29.“
„Uszkodzenia mechaniczne, termiczne,
chemiczne zewnètrznych czèøci metalowych i z tworzyw sztucznych oraz sznury
przyìàcze-niowe, sìuchawkowe—nie podlegajà gwarancji.“
è
è
Tryk øretelefonstikket godt ind i [è]-jacken.
Tør stikket rent for snavs, hvis der frembringes
en skrattende støj.
Forsigtighedsregler
³Lad være med at fjerne batteriernes isolering.
Benyt ikke batterier, hvis isolering er fjernet.
³Sørg for at polerne (+ og -) vender rigtigt,
når batteriet sættes i.
³Lad være med at blande gamle og nye eller
forskellige typer batterier.
³Forsøg aldrig at oplade almindelige eller alkaliske batterier.
³Tag alle batterierne ud, hvis apparatet ikke
skal anvendes i længere tid.
Hvis batterier behandles forkert, kan der lække
elektrolyt (syre) fra dem. Denne væske kan beskadige de genstande, den kommer i kontakt
med, ligesom den kan forårsage brand.
Kontakt forhandleren, hvis der lækker elektrolyt
(syre) fra batterierne.
Skyl omhyggeligt med vand, hvis du har fået
elektrolyt (syre) på huden.
³Hvis genopladelige batterier benyttes i waymanen, tilrådes det at benytte batterier af
mærket Panasonic.
³Brug ikke hoved- eller øretelefonen med høj
lydstyrke.
³For at undgå at dette produkt lider skade, må
det ikke udsættes for regn, vand eller andre
væsker.
³Undgå at bruge eller anbringe dette apparat i
nærheden af varmekilder. Vær særlig opmærksom på, at det ikke må anbringes i en
bil, der står i solen i længere tid med døre og
vinduer lukkede.
³En mobiltelefon kan forårsage støj, hvis den
benyttes for tæt ved apparatet. Sluk for apparatet eller mobiltelefonen, hvis dette sker,
eller øg afstanden mellem de to apparater.
³Hold op med at bruge hovedtelefon eller
øretelefoner, som er i direkte kontakt med din
hud, hvis du oplever nogen form for ubehag.
Hvis du fortsætter brugen, kan du få udslæt
eller andre allergiske reaktioner.
ITALIANO
FRANÇAIS
ESPAÑOL
NEDERLANDS
SVENSKA
DANSK
Alimentazione *
Source d’alimentation *
Fuente de alimentación *
Stroombron *
Strömkälla *
Strømforsyning *
Riproduzione dei nastri +
Lecture de bande +
Reproducción de cinta +
Weergeven van tapes +
Avspelning av band +
Båndafspilning +
Con questo apparecchio si possono usare
soltanto i nastri normali.
Seules les bandes normales pourront être lues
sur l’appareil.
En este aparato sólo pueden utilizarse cintas
normales.
1.
1.
1.
2.
3.
Inserire il nastro.
(a) Lato in avanti
([DIR] cambia in [FWD].)
Premere [2 1].
Regolare il volume.
2.
3.
Insérer la cassette.
(a) Face avant
([DIR] passe à [FWD].)
Appuyer sur [2 1].
Ajuster l’intensité sonore.
2.
3.
Inserte la cinta.
(a) Lado de avance
([DIR] es cambiado a [FWD].)
Pulse [2 1].
Ajuste el volumen.
Per arrestare la riproduzione:
Premere [º].
Arrêt de la lecture:
Appuyer sur [º].
Para parar la reproducción:
Pulse [º].
Reverse automatico
La riproduzione continua cambiando continuamente dal lato in avanti a quello di reverse
finché non si preme [º].
Inversion automatique
La bande défile continuellement, commutant
alternativement de la face avant sur la face arrière et vice versa, jusqu’à ce qu’on appuie sur
[º].
Inversión automática
La reproducción continuará en los lados de
avance y de inversión hasta que se pulse [º].
º Per cambiare la direzione del
nastro
º Changement de sens de défilement
Impostare [DIR] su [FWD] o [REV].
Mettre [DIR] sur [FWD] ou [REV].
º Per avvolgere il nastro
º Bobinage de la bande
Premere [6] o [5].
Il nastro si sposta velocemente nella direzione
della freccia.
³Quando il nastro finisce dopo l’avanzamento
veloce o il riavvolgimento, premere [º] per
rilasciare il tasto.
Appuyer sur [6] ou [5].
La bande défile rapidement dans le sens de la
flèche.
³Quand la cassette arrive en fin de bande
après une avance rapide ou un rebobinage,
appuyer sur [º] pour libérer la touche.
Note:
³Non aprire il coperchio dell’alloggiamento
della cassetta durante il funzionamento del
nastro.
³Tra le funzioni (durante la riproduzíone,
l’avanzamento veloce o il riavvolgimento),
premere sempre [º] per evitare l’inceppamento del nastro.
Remarques:
³Ne pas ouvrir le couvercle du logement de la
cassette pendant que la bande défile.
³Entre deux opérations (pendant la lecture,
l’avance rapide ou le rebobinage), toujours
appuyer d’abord sur [º] pour éviter que la
bande ne s’emmêle.
Cambiamento della tonalità ,
º Controllo XBS
(sistema degli extra bassi)
Se si verifica la distorsione del suono, abbassare il volume.
Réglage de la tonalité ,
º Commande XBS
(système de grave renforcé)
S’il se produit une déformation du son, réduire
le volume.
Entretien
Manutenzione
Unità principale
Pulire il mobile con un panno inumidito con una
soluzione di acqua e sapone. Non usare benzina, solventi o pulitori di tipo spray.
Appareil principal
Nettoyer le coffret avec un chiffon humecté
d’une solution douce de savon et d’eau. Ne pas
utiliser de benzène, de diluant ni de produits de
nettoyage en aérosol.
Per un sunono più pulito e nitido
Pulire le testine periodicamente per assicurarsi
l’ottima qualità di riproduzione. Usare un nastro
di pulizia (non fornito).
Pour obtenir un son plus net
Nettoyez régulièrement les têtes pour assurer
une bonne qualité de lecture. Utilisez une cassette de nettoyage (non fournie).
ÇESKY
POLSKI
Zdroj napájení *
Reprodukce magnetofonovÿch
kazet +
Lze pouĒvat pouze kazety typu Normal.
1.
2.
3.
Vloƒte kazetu.
(a) Pâední strana
([DIR] je pâepnuto na [FWD].)
Stisknête [2 1].
Nastavte hlasitost.
Zastavení reprodukce:
Stisknête [º].
Autorevers
Budou se postupnê pâehrávat obê strany kazety, dokud nestisknete tlaçítko [º].
º Zmêna smêru posuvu pásku
Nastavte [DIR] na [FWD] nebo [REV].
º Pâevinutí pásku
Stisknête [6] nebo [5].
Pásek se zaçne rychle pâevíjet ve smêru ¢ipky.
³Jakmile se bêhem rychlêho pâevíjení vpâed
nebo zpêt dotoçí pásek do konce, stisknête
[º], aby se tlaçítko uvolnilo.
Poznámky:
³Je-li magnetofon v provozu, neotvírejte kryt
kazetového prostoru.
³Mezi jednotlivÿmi funkcemi (bêhem reprodukce, rychlého pâevíjení vpâed nebo zpêt)
vƒdy nejprve stisknête tlaçítko [º], aby
nedo¢lo k po¢kození pásku.
Zmêna barvy zvuku ,
º XBS (Extra Bass System—systém
zdûraznêní basû)
Jestliƒe je zvuk zkreslenÿ, sniƒte úroveñ hlasitosti.
º Para cambiar la dirección de la
cinta
Ajuste [DIR] a [FWD] o [REV].
º Para bobinar la cinta
Pulse [6] o [5].
La cinta se moverá rápidamente en la dirección
de la flecha.
³Cuando la cinta llegue al final después del
avance rápido o del rebobinado, pulse [º]
para dejar libre el botón.
Notas:
³No abra la tapa del compartimiento del casete
durante la operación de la cinta.
³Entre funciones (durante la reproducción, el
avance rápido o el rebobinado), pulse siempre [º] en primer lugar para evitar que se
atasque la cinta.
Cambio del tono ,
º Control XBS
(sistema de extragraves)
Si se distorsiona el sonido, baje el volumen.
Mantenimiento
Unidad principal
Limpie la caja con un paño humedecido en una
solución suave de jabón y agua. No utilice bencina ni diluyente, ni tampoco limpiadores tipo
aerosol.
Para obtener un sonido más puro
Limpie los cabezales con frecuencia para garantizar una reproducción de calidad. Utilice
cinta limpiadora (opcional).
Met dit apparaat kunt u alleen normale banden
gebruiken.
1. Open het deksel en leg de cassette erin.
(a) Voorwaartse kant
([DIR] wordt omgeschakeld naar [FWD].)
2. Druk op [2 1].
3. Stel het volume in.
Om de bandweergave te stoppen:
Druk op [º].
Automatische bandomkering
Het afspelen wordt voortgezet en de band zal
omschakelen van voorwaarts naar achterwaarts, dan weer voorwaarts enz., totdat [º]
wordt ingedrukt.
º Om de bandlooprichting te veranderen
Stel [DIR] in op [FWD] of [REV].
º Om de band vooruit of terug te
spolen
Druk op [6] of [5].
De band zal snel bewegen in de richting van de
pijl.
³Wanneer het einde van de band is bereikt na
snel vooruit- of terugspoelen, dient u [º] in te
drukken om de toets in de vrije stand te
zetten.
Omperkingen:
³Open het deksel van het cassettevak niet
tijdens de bediening van het cassettespelergedeelte.
³Alvorens over te schakelen van de ene
functie naar de andere (tijdens bandweergave, snel vooruitspoelen of terugspoelen),
druk altijd eerst op [º], om te voorkomen dat
de band vastloopt.
Klankregeling ,
º XBS (Extra Bas Systeem) regelaar
Indien het geluid vervormd klinkt, verminder het
volume.
Onderhoud
Hoofdapparaat
Maak de buitenpanelen schoon met een doek
die bevochtigd is met een milde oplossing van
water en zeep. Gebruik geen benzine, verfverdunner of schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
Voor een helder en zuiver geluid
Reinig regelmatig de koppen om verzekerd te
zijn van een veergave van goede kwaliteit. Gebruik hiervoor een reinigingscassette (niet
bijgeleverd).
Endast vanliga kassettband kan användas med
denna apparat.
1.
2.
3.
Sätt i kassettbandet.
(a) Framsida
([DIR] ändras till [FWD].)
Tryck på [2 1].
Ställ in volymen.
Att avbryta avspelning:
Tryck på [º].
Kun bånd til normal-position (IEC Type I) bør
benyttes.
1. Åbn dækslet og sæt kassettebåndet i.
(a) Forsiden
([DIR] sættes til [FWD].)
2. Tryk på [2 1].
3. Reguler lydstyrken.
Standsning af afspilning:
Tryk på [º].
Automatisk båndvending
Afspilningen vil fortsætte på for- og bagsiden af
båndet, indtil der trykkes på [º].
Autoreversering
Avspelning fortsätter i kontinuerligt kretslopp
från framsidan till baksidan, tills du trycker på
[º].
º Ændring af båndløbsretningen
º Att ändra bandriktning
º For at spole båndet
Ställ [DIR] i läget [FWD] eller [REV].
Tryk på [6] eller [5].
Båndet hurtigspoles i pilenes retning.
³Tryk på [º]-knappen for at udløse knappen,
når båndet har nået slutningen efter hurtig
frem- eller tilbagespoling.
º För att spola bandet
Tryck på [6] eller [5].
Bandet spolas snabbt i pilens riktning.
³Frigör knappen genom att trycka på [º] då
bandet når slutet efter snabbspolning framåt
eller bakåt.
Observera:
³Öppna inte kassettfackslocket medan bandet
är i rörelse.
³Då du går från en kassettdäcksfunktion till en
annan (under avspelning eller snabbspolning
framåt/bakåt), tryck alltid först på [º] för att
undvika bandtrassel.
Ändring av tonen ,
º Kontroll för XBS
(System för extrabas)
Om distorsion uppstår i ljudet, skruva ner volymen.
Underhåll
Huvudenheten
Rengör höljet med en tygtrasa doppad i en mild
lösning av tvål och vatten. Använd inte bensen,
thinner eller rengöringsmedel av aerosoltyp.
För att erhålla ett renare och klarare ljud
Rengör inspelningshuvudena regelbundet för
att uppnå en bra inspelningskvalitet. Använd ett
rengöringsband (extra tillbehör).
Sæt [DIR] til [FWD] eller [REV].
Bemærkninger:
³Lad være med at åbne kassetterumsdækslet,
mens båndet kører.
³Husk altid at trykke på [º] mellem funktionerne (under afspilning, hurtig fremspoling eller tilbagespoling). Derved undgås båndsalat.
Ændring af tonen ,
º XBS (ekstra bassystem)
Sænk lydstyrken,
forvrængning.
hvis
der
forekommer
Vedligeholdelse
Hovedapparatet
Rengør kabinettet med en klud, der er fugtet i
en mild sæbevandsopløsning. Anvend ikke
rensebenzin, fortynder eller rengøringsmidler af
aerosol-typen.
En renere, skarpere lyd
For at sikre en god lydkvalitet under gengivelse
af bånd, bør tonehovedet renses med jævne
mellemrum. Brug et særligt rensebånd (ekstra
tilbehør).
Der tages forbehold for trykfejl.
Zasilanie *
Odtwarzanie taøm +
W urzàdzeniu moëesz odtwarzaã tylko taømy
normalne (zelazowe).
1. Otwórz pokrywe i wìóë kasetè do jej
kieszeni.
(a) Pierwsza strona kasety
([DIR] jest przeìàczony do pozycji [FWD].)
2. Naciønij [2 1].
3. Nastaw gìoønoøã.
Aby zakoæczyã odtwarzanie:
Naciønij przycisk [º].
Autorewers
Odtwarzanie (na zmianè: pierwszej i drugiej
strony kasety) bèdzie trwaìo aë do chwili
naciøniècia przycisku [º].
º Aby zmieniã kierunek przesuwu
taømy
Ustaw [DIR] w pozycji [FWD] lub [REV].
º Aby przewinàã taømè
Naciønij jeden z przycisków [6] lub [5].
Taøma bèdzie szybko przesuwana zgodnie z
kierunkiem strzaìki.
³Gdy podczas przewijania, lub cofania, taøma
zostanie przewinièta do koæca, naciønij przycisk [º], aby zwolniã odpowiedni przycisk.
Uwagi:
³Nie otwieraj kieszeni kasety podczas pracy
magnetofonu.
³Mièdzy wìàczaniem poszczególnych funkcji
(podczas odtwarzania, szybkiego przewijania
do przodu lub cofania taømy) zawsze naciskaj
najpierw przycisk [º], aby nie doprowadziã do
wciàgniècia taømy.
Konserwacja ,
º XBS LEVEL (System ekstrabasów)
Jeøli wystàpià znieksztaìcenia dœwièku, zmniejsz siìè gìosu.
Údrƒba
Regulacja barwy dœwièku
Hlavní pâístroj
Çistête skâíñku pâístroje hadâíkem, navlhçenÿm
slabÿm roztokem mÿdla a vody. Nepouƒívejte
benzín, âedidla ani aerosolové çistící prostâedky.
Pro çist¢í jasnêj¢í zvuk
Çistête hlavy pravidelnê, aby byla zaji¢têna dobrá kvalita reprodukce. Pouƒívejte çistící kazetu (není pâiloƒena).
Gìówne urzàdzenie
Czyøã urzàdzenie szmatka, zwilëonà sìabym
roztworem mydìa w wodzie. Nie uëywaj benzyny, rozpuszczalnikow ani ørodków czyszczàcych w aerozolu.
Aby uzyskaã czystszy i wyrazistszy dëwièk
Aby zapewniã wysokà jakoøã odtwarzania,
regularnie czyøã gìowice. Uëywaj taømy czyszczàcej (nie naleëy do wyposaëenia).
,
RQTT0413
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement