Panasonic RXD29, RXD27 Operating instructions

Panasonic RXD29, RXD27 Operating instructions
UPOZORNENIE!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO
ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE
OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA
MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA. ZARIADENIE
NEOTVÁRAJTE ANI SA HO NESNAŽTE SAMI
OPRAVIŤ. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.
UPOZORNENIE!
• ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI
NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH
SKRINIEK ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. DBAJTE NA TO, ABY BOLO
ZARIADENIE DOBRE VETRANÉ. DBAJTE NA
TO, ABY VETRACIE OTVORY ZARIADENIA
NEBOLI ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI
LÁTKAMI. PREDÍDETE TAK ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU
POŽIARU V DÔSLEDKU PREHRIATIA
ZARIADENIA.
• VETRACIE OTVORY ZARIADENIA
NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, OBRUSMI,
ZÁCLONAMI ANI INÝMI PODOBNÝMI
PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD
HORIACE SVIECE.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM
SPÔSOBOM.
UPOZORNENIE:
ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU VODY,
VLHKOSTI A DAŽĎA. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
TEKUTINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY, Z
KTORÝCH BY MOHLA NA ZARIADENIE KVAPKAŤ
VODA ALEBO BY STE NIMI MOHLI ZARIADENIE
OBLIAŤ. PREDÍDETE TÝM VZNIKU POŽIARU,
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A
POŠKODENIU ZARIADENIA.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky. Zabezpečte možnosť jednoduchej
manipulácie so zástrčkou sieťového prívodu a
zásuvkou na zariadení.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE
V MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
2
Tieto štítky nie sú nalepené na zadnej strane
zariadenia ani v jeho vnútri, ak je na balení
výrobku uvedené označenie "GU".
CLASS 1
LASER PRODUCT
(Zadná strana výrobku)
Vo vnútri výrobku
Telefonovaním z mobilného telefónu môžete rušiť
činnosť zariadenia. V prípade takéhoto rušenia
zväčšite odstup medzi mobilným telefónom a
zariadením.
Číslo modelu je umiestnené na spodnej strane
zariadenia.
Obsah
Zdroje napájania ........................................... 4
Sieťová zásuvka ........................................... 4
Batérie (nie sú súčasťou príslušenstva) ....... 4
Používanie diaľkového ovládača ............... 5
Vloženie batérií ............................................. 5
Správny spôsob používania ......................... 5
Ovládacie prvky .............................................. 6
Hlavné zariadenie ......................................... 6
Diaľkový ovládač ......................................... 7
Rozhlasový prijímač ...................................... 8
Manuálne ladenie .......................................... 8
Ladenie pomocou predvolieb ....................... 8
Prehrávanie CD diskov ................................ 9
Normálne prehrávanie ................................... 9
Prehrávanie stôp v naprogramovanom
poradí ......................................................... 10
Režimy prehrávania CD diskov .................. 11
Prehrávanie MP3 súborov
(Len pre model RX-D29) ............................ 11
Spustenie prehrávania od určitého albumu
(preskočenie albumu) ................................ 11
Prehrávanie zvoleného albumu .................. 11
Audiokazety ............................................... 12
Nahrávanie ................................................... 13
Nastavenie času ........................................ 14
Používanie časovačov
(Len pomocou diaľkového ovládača) ...... 15
Používanie časovaného prehrávania ........ 15
Používanie časovaného vypnutia ............. 16
Virtuálny priestorový zvuk
(funkcia Sound Virtualizer) ...................... 16
Nastavenie vlastností zvuku ..................... 16
Používanie slúchadiel ............................... 17
Informácie o zvukových nosičoch .......... 17
CD disky ...................................................... 17
Audiokazety ................................................ 17
Starostlivosť a údržba ................................ 17
Ak je povrch zariadenia znečistený ........... 17
Starostlivosť o hlavy kazetového
prehrávača ................................................. 17
Starostlivosť o šošovku CD prehrávača ...... 17
Riešenie problémov .................................... 18
Technické údaje .......................................... 19
Upozornenia
• Zariadenie neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
Zariadenie nenechávajte v automobile, na ktorý svieti
slnko a má zavreté okná a dvere. Mohla by sa
poškodiť skrinka prístroja.
• Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu sieťového
prívodu (zárezy, opotrebované miesta) a aby ste
sieťový prívod vždy riadne zapojili. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k vzniku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Sieťový prívod neohýbajte a
dávajte pozor, aby sa nezauzlil. Sieťový prívod
neťahajte za kábel ale za zástrčku.
• Keď odpájate sieťový prívod od elektrickej zásuvky,
neťahajte za jeho kábel. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Zariadenie nepoužívajte v kúpeľni. Mohlo by dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte
sieťový prívod od elektrickej zásuvky.
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané príslušenstvo.
Ak budete žiadať o výmenu niektorej z položiek, použite
označenia uvedené v zátvorkách.
Sieťový prívod .................................................. 1 ks
(RJA0019-2K)
Diaľkový ovládač ............................................... 1 ks
Pre model RX-D29: (EUR648280)
Pre model RX-D27: (EUR648278)
Používanie batérií
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať alebo ak
ho budete napájať pomocou sieťového prívodu,
vyberte z neho batérie. Batérie by mohli vytiecť a
poškodiť tak zariadenie.
• Batérie vložte tak, aby sa označenie polarity na
batériách (+ a -) zhodovali s označeniami polarity v
systéme.
• Nepoužívajte staré a nové batérie alebo rôzne typy
batérií súčasne.
• Nepokúšajte sa nabíjať bežné batérie (suché články).
• Batérie nezahrievajte a ani sa ich nepokúšajte
rozoberať. Batérie nevystavujte pôsobeniu ohňa alebo
vody.
• Neskladujte batérie v blízkosti kovových predmetov,
ako sú napríklad retiazky.
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
• Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť
poškodenie zariadenia a predmetov, s ktorými prišli do
kontaktu. Únik elektrolytu alebo skratovanie batérií
môže spôsobiť požiar. V prípade úniku elektrolytu sa
obráťte na svojho predajcu.
Pri zasiahnutí pokožky elektrolytom omyte postihnuté
miesto vodou.
3
Zdroje napájania
Uchovanie nastavení v pamäti
Ak do stereosystému vložíte záložné batérie (nie sú
súčasťou príslušenstva), v prípade prerušenia
napájania zostane aktuálny čas a nastavenia časovača
a predvolieb uložený v pamäti.
Týmito batériami nie je možné napájať stereosystém.
Sieťová zásuvka
Sieťový prívod (súčasť príslušenstva)
Zapojte do sieťovej zásuvky
Sieťový prívod riadne zapojte do zariadenia a sieťovej
zásuvky.
Poznámky:
• Dodaný sieťový prívod používajte len s týmto
stereosystémom. Nepoužívajte ho na napájanie iných
zariadení.
• CD stereosystém je v pohotovostnom režime, ak je
sieťový prívod zapojený do sieťovej zásuvky. Ak je
stereosystém zapojený do elektrickej siete, primárny
obvod zariadenia je stále pod napätím.
Batérie (nie sú súčasťou príslušenstva)
Ak je k stereosystému pripojený sieťový prívod,
nemôžete ho napájať pomocou batérií.
Kedy je potrebné vymeniť batérie
Ak batérie používate dlhšie ako jeden rok, vymeňte
ich.
Pred vymieňaním batérií pripojte k zariadeniu sieťový
prívod.
Pred pripájaním alebo odpájaním sieťového prívodu
stlačte tlačidlo [TAPE/OFF]. Zastavíte tým kazetový
prehrávač a stereosystém vypnete. Batérie určené na
zálohovanie pamäte sa vybijú skôr, ak ponecháte
stereosystém zapnutý bez pripojeného sieťového
prívodu.
Vyberanie batérií
Otvorte kryt batérií. Do otvoru na zadnej strane
zariadenia vložte prst a zatlačte.
Pre batérie typu R14/LR14, C, UM-2
Vnútorný rad
Vonkajší rad
Kedy je potrebné vymeniť batérie
Keď indikátor stavu batérií začne blikať, vymeňte
všetkých 6 batérií. Takisto môže byť vhodné vymeniť
všetkých 6 batérií pred nahrávaním.
Poznámka:
Pred začatím prehrávania môže indikátor stavu batérií
blikať, a to aj napriek tomu, že batérie nie sú vybité. Po
spustením prehrávania sa indikátor zobrazí správne.
4
Pre batérie typu R6/LR6, AA, UM-3
Používanie diaľkového ovládača
Vloženie batérií
Správny spôsob používania
Batérie (nie sú súčasťou príslušenstva) vložte tak, aby
sa označenia polarity na batériách (+ a -) zhodovali s
označeniami polarity v priestore pre vloženie batérií.
Senzor signálu
diaľkového
ovládača
Približne 7 metrov
od senzora
Priezor vysielača
signálu
Poznámky k obsluhe diaľkového ovládača
• Dbajte na to, aby medzi diaľkovým ovládačom a
senzorom signálu diaľkového ovládača neboli žiadne
prekážky.
• Senzor signálu diaľkového ovládača nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému svetlu zo
žiariviek.
• Dbajte na to, aby sa na senzore signálu diaľkového
ovládača a na priezore vysielača signálu neusádzal
prach.
Ak chcete predísť poškodeniu diaľkového ovládača
• Na diaľkový ovládač neumiestňujte ťažké predmety.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte ani sa ho nesnažte
opraviť.
• Dbajte na to, aby sa do diaľkového ovládača
nedostala voda alebo iné tekutiny.
5
Ovládacie prvky
Hlavné zariadenie
1 Prepínač režimu kazetového prehrávača/pohotovostného režimu [TAPE/OFF]
2 Tlačidlo režimu ladenia [TUNE MODE]
3 Priestor pre vkladanie diskov
4 Tlačidlo režimu rozhlasového prijímača/voľby frekvenčného pásma/automatického ladenia
predvolieb [TUNER/BAND -AUTO PRESET]
5 Tlačidlo na zastavenie prehrávania CD disku [p]
6 Displej
7 Tlačidlá ladenia/preskočenia/vyhľadávania stôp na CD disku [-/=, +/+]
8 Tlačidlo ekvalizéra [SOUND EQ]
9 Tlačidlo na spustenie/pozastavenie prehrávania CD diskov [CD ”/P]
0 Tlačidlo na otvorenie/zatvorenie priestoru pre vkladanie diskov
[6 CD OPEN/CLOSE]
!Ñ Tlačidlá na ovládanie hlasitosti [VOLUME +, -]
!™ Kazetový prehrávač
!£ Tlačidlo na spustenie nahrávania [r REC]
!Ê Tlačidlo na spustenie prehrávania kazety (” PLAY)
!ï Tlačidlo na rýchle prevíjanie pásky/vyhľadávanie smerom dozadu [) REW/REV]
!§ Tlačidlo na rýchle prevíjanie pásky/vyhľadávanie smerom dopredu [0 FF/CUE]
!¶ Senzor signálu diaľkového ovládača (SENSOR)
!ì Indikátor pohotovostného/prevádzkového režimu (u/I)
Ak je stereosystém zapnutý, indikátor svieti nazeleno. Ak stereosystém napájate pomocou
sieťového prívodu, indikátor pohotovostného/prevádzkového režimu funguje ako indikátor
napájania pomocou sieťového adaptéra. Ak je prístroj vypnutý, indikátor svieti načerveno.
!¼ Tlačidlo na zastavenie prehrávania kazety/otváranie dvierok kazetového prehrávača [p/6 STOP/EJECT]
@¾ Tlačidlo na pozastavenie prehrávania/nahrávania [P PAUSE]
@Ñ Reproduktor
Poznámka:
Reproduktory nie sú magneticky tienené. Neumiestňujte ich v blízkosti televízorov, osobných počítačov
alebo iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickým poľom.
6
Ovládacie prvky
Diaľkový ovládač:
Tlačidlá bez popisu fungujú rovnako ako na hlavnom zariadení.
@™ Tlačidlo časovača/kontroly nastavenia časovača [TIMER SET/HECK]
@£ Tlačidlo časovaného vypnutia systému [SLEEP]
@Ê Tlačidlo na zobrazenie hodín na displeji [DISPLAY]
@ï Tlačidlo nastavenia hodín/časovača
[CLOCK/TIMER ADJ]
@§ Tlačidlo virtuálneho priestorového
zvuku [SOUND VIRTUALIZER]
@¶ Číselné tlačidlá
@ì Tlačidlo voľby režimu prehrávania CD
disku/voľby režimu rozhlasového
prijímača v pásme FM [PLAY MODE]
@¼ Tlačidlo voľby/zrušenia režimu prehrávania
v naprogramovanom poradí a uloženia
predvolieb staníc do pamäte [PGM/CLEAR]
#¾ Tlačidlo režimu rozhlasového prijímača/
voľby frekvenčného pásma [TUNER/
BAND]
#Ñ Tlačidlá manuálneho ladenia/preskočenia/vyhľadávania
stôp na CD disku/nastavenia hodín a časovača [-/=,
+/+]
#™ Model RX-D29
Tlačidlá na výber predvolieb/preskočenia albumu
∨/= ALBUM +/∧
∧]
[∨
Model RX-D27
∨ PRESET TUNE ∧]
Tlačidlá na výber predvolieb [∨
7
Rozhlasový prijímač
Manuálne ladenie
Ak je stereofónny príjem rozhlasovej stanice v
pásme FM nadmerne rušený
Stlačte tlačidlo [PLAY
MODE] na diaľkovom
ovládači. (Rozsvieti sa
indikátor "MONO".)
Pri slabom príjme sa tak zvýši kvalita zvuku, ale
vysielanie sa zmení na monofónne.
Funkciu zrušíte opätovným stlačením toho istého
tlačidla. (Indikátor "MONO" zhasne.)
Ladenie pomocou predvolieb
1 Pomocou tlačidla [TUNER/BAND -AUTO PRESET]
vyberte pásmo "FM" alebo "AM".
Systém sa zapne.
Ak si chcete ladenie rozhlasových staníc uľahčiť,
môžete v každom pásme uložiť jednotlivé stanice do
pamäte predvolieb (20 staníc pre pásmo FM a 12
staníc pre pásmo AM).
2 (Tento krok vynechajte,
ak systém ovládate
pomocou diaľkového
ovládača.)
Ak sa na displeji zobrazí indikátor "PGM",
stlačte tlačidlo [TUNE MODE] a indikátor
zmizne.
3 Pomocou tlačidla [-/=]
alebo [+/+] nalaďte
požadovanú stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [-/=] alebo
[+/+]. Po tom, ako sa na displeji začne meniť
zobrazenie frekvencie, tlačidlo uvoľnite. Stanica s
dostatočne silným signálom sa naladí a automatické
ladenie sa zastaví.
Ak chcete automatické ladenie zastaviť predtým,
ako bude naladená stanica, opätovne stlačte tlačidlo
[-/=] alebo [+/+].
Poznámka:
Automatické ladenie sa môže zastaviť na frekvencii,
kde sa nachádza len rušenie, a to aj napriek tomu,
že na danej frekvencii nevysiela žiadna rozhlasová
stanica. Ak sa tak stane, opätovne stlačte tlačidlo
[-/=] alebo [+/+]. Automatické ladenie bude
pokračovať.
4 Nastavte hlasitosť.
Ak chcete zlepšiť príjem rozhlasového vysielania
Pásmo FM: Vytiahnite teleskopickú anténu a
nasmerujte ju tak, aby bol príjem najlepší.
Pásmo AM: Zmeňte pozíciu stereosystému.
8
Automatické nastavenie predvolieb
Nasledujúce pokyny vykonajte zvlášť pre FM a AM
pásmo.
Príprava: Pomocou tlačidla [TUNER/BAND -AUTO
PRESET] vyberte pásmo "FM" alebo "AM".
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [TUNER/BAND AUTO PRESET] na hlavnom zariadením dovtedy,
kým sa na displeji nezobrazí hlásenie "AUTO".
Všetky stanice, ktorých vysielanie rozhlasový prijímač
prijíma, budú priradené jednotlivým kanálom.
Manuálne nastavenie predvolieb
Len pomocou diaľkového ovládača
Jednotlivé stanice priraďte predvoľbám postupne.
1 Stlačte tlačidlo
[PGM/CLEAR].
2 Počas toho, ako na displeji bliká indikátor "PGM"
(približne 10 sekúnd)
Pomocou číselných tlačidiel zvoľte kanál.
Ak chcete zvoliť kanál s číslom 10 alebo vyšším
(napr. 12), stlačte tlačidlo [≥10] a potom dve
príslušné číselné tlačidlá (napr. 1 a potom 2).
Rozhlasový prijímač
Prehrávanie CD diskov
Uvedeným postupom navoľte aj ostatné stanice.
Ak na kanál, na ktorom už je naladená stanica,
predvolíte inú stanicu, pôvodná stanica sa vymaže.
Normálne prehrávanie
Počúvanie predvolieb
1 Pomocou tlačidla [TUNER/BAND -AUTO PRESET]
vyberte pásmo "FM" alebo "AM".
2 (Tento krok vynechajte,
ak systém ovládate
pomocou diaľkového
ovládača.)
Stlačením tlačidla [TUNE MODE] zobrazte
indikátor "PGM".
3 Stlačením tlačidla
[-/=] alebo [+/+]
vyberte požadovaný
kanál.
V pásme FM:
1 - 20, v pásme AM: 1 - 12
1 Stlačením tlačidla [6 CD OPEN/CLOSE] otvorte
priestor pre vkladanie diskov a vložte CD disk.
Číslo predvoľby
Disk vložte potlačou nahor.
Na diaľkovom ovládači:
∨/= ALBUM] (∨
∨ PRESET TUNE)
Použite tlačidlo [∨
∧] (PRESET TUNE ∧).
alebo [ALBUM +/∧
2 Stlačením tlačidla [6 CD OPEN/CLOSE] zatvorte
priestor pre vkladanie diskov.
3 Stlačením tlačidla
Uplynutý čas prehrávania
[CD ”/P] spustite
prehrávanie.
(Systém sa zapne.)
Prehrávanie sa spustí
od prvej stopy a
Číslo prehrávanej stopy
pokračuje až po poslednú
stopu na danom CD disku.
Len pre model RX-D29
Ak prehrávate CD disk obsahujúci súbory MP3, na
displeji sa zobrazí indikátor "MP3".
4 Nastavte hlasitosť.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [p].
Počas zastaveného prehrávania sa na displeji zobrazí
celkový počet stôp na danom CD disku.
Len ak prehrávate súbory MP3
Celkový čas prehrávania
Celkový počet stôp
Celkový počet stôp
Celkový počet albumov
9
Prehrávanie CD diskov
Pozastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [CD ”/P]. Pre
obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo [CD ”/P].
Vyhľadávanie dopredu/dozadu
Počas prehrávania alebo pozastaveného prehrávania
stlačte a podržte stlačené tlačidlo [-/=]
(vyhľadávanie dozadu) alebo [+/+] (vyhľadávanie
dopredu).Počas prehrávania MP3 súborov nie je možné
použiť funkciu vyhľadávania dopredu/dozadu.
Preskočenie dopredu/dozadu
Počas prehrávania alebo pozastaveného prehrávania
stlačte tlačidlo [-/=] (preskočenie dozadu) alebo
[+/+] (preskočenie dopredu).
Ak v priestore pre vkladanie diskov nie je vložený
žiadny disk, na displeji sa zobrazí hlásenie "NO DISC"
(nie je vložený žiadny CD disk).
Poznámky:
• Ak spozorujete, že stereosystém ruší činnosť
rozhlasových alebo televíznych prijímačov,
umiestnite ho čo najďalej od nich.
• Počas prehrávania, pozastaveného prehrávania alebo
krátko potom, ako do priestoru pre vkladanie diskov
vložíte disk a priestor zavriete, nestláčajte tlačidlo [6
CD OPEN/CLOSE]. CD disk by sa mohol poškriabať.
Len pomocou diaľkového ovládača
Pred začatím programovania
prehrávanie CD diskov
zastavte.
1 Stlačte tlačidlo [PGM/CLEAR].
2 Pomocou číselných tlačidiel vyberte stopu.
Voľba stopy s dvojciferným číslom:
napr. stopa č. 16: [≥10] n [1] n [6]
Voľba stopy s trojciferným číslom (len pre súbory
MP3):
napr. stopa č. 226: [≥10] n [≥10] n [2] n [2] n
[6]
Poradie v rámci programu
Len ak prehrávate súbory MP3
Poradie v rámci programu
Číslo zvolenej stopy
Číslo zvolenej stopy
Celkový čas prehrávania naprogramovaných stôp
Opakovaním kroku 2 naprogramujte všetky
požadované stopy.
3 Stlačte tlačidlo [CD ”/P].
Systém dokáže prehrávať CD-R a CD-RW disky vo
formáte CD-DA (digitálne audio), ktoré boli po
ukončení nahrávania finalizované (finalizácia je
proces, ktorý CD-R/CD-RW prehrávačom umožňuje
prehrávať audio CD-R a CD-RW disky). Môže sa
stať, že kvôli podmienkam pri zázname nebude
prehrávanie niektorých CD-R alebo CD-RW diskov
možné.
Prehrávanie stôp v naprogramovanom
poradí
Naprogramovať môžete až 24 stôp.
Zrušenie prehrávania v naprogramovanom poradí
Počas zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo [PGM/
CLEAR]. Zobrazí sa hlásenie "CLEAR" (program je
prázdny).
Režim opakovaného prehrávanie sa tiež zruší, ak
otvoríte priestor pre vkladanie diskov.
Tým tiež zmažete celý program.
Ak chcete skontrolovať obsah programu
Po zastavení prehrávania sa na displeji zobrazí
indikátor "P".
Keď sa indikátor zobrazí, stlačte tlačidlo [-/=] alebo
[+/+].
Ak chcete obsah programu skontrolovať počas
samotného programovania stôp, dvakrát stlačte
tlačidlo [DISPLAY]. Keď sa zobrazí indikátor "P", stlačte
tlačidlo [-/=] alebo [+/+].
Zobrazenie na displeji
"- -:- -":
Celkový čas naprogramovaných stôp
dosiahol alebo presiahol 100 minút. V
programovaní stôp a ich prehrávaní však
môžete ďalej pokračovať.
"FULL": Program už obsahuje 24 stôp. Viac stôp už
naprogramovať nemôžete.
10
Prehrávanie CD diskov
Režimy prehrávania CD diskov
Prehrávanie MP3 súborov
(Len pre model RX-D29)
Len pomocou diaľkového ovládača
Na tomto stereosystéme môžete opakovane prehrávať
1 stopu (1- ), všetky stopy ( ) alebo môžete
prehrávať všetky stopy v náhodnom poradí (RND).
Stlačením tlačidla [PLAY MODE] pred alebo počas
prehrávania zvoľte požadovaný režim.
(režimy vypnuté, žiadna
indikácia na displeji)
Len pre model RX-D29
Ak prehrávate MP3 súbory, prečítajte si tiež informácie
na strane 8.
Jednotlivé režimy prehrávanie zostávajú aktívne
dovtedy, kým z displeja nezmizne príslušný indikátor.
Režim opakovaného prehrávania môžete použiť spolu s
prehrávaním stôp v naprogramovanom poradí.
Poznámky:
• Prehrávanie v náhodnom poradí sa nedá zvoliť počas
prehrávania stôp.
• Prehrávanie stôp v náhodnom a naprogramovanom
poradí nemôžete využiť súčasne.
Spustenie prehrávania od určitého
albumu (preskočenie albumu)
Len pomocou diaľkového ovládača
∨/= ALBUM] alebo [ALBUM +/
Pomocou tlačidla [∨
∧] zvoľte požadovaný album.
Prehrávanie zvoleného albumu
Len pomocou diaľkového ovládača
Stopy môžete prehrávať (ALBUM) alebo opakovane
prehrávať (ALBUM ) len v rámci zvoleného albumu.
Stlačením tlačidla [PLAY MODE] pred alebo počas
prehrávania zvoľte požadovaný režim.
(režimy vypnuté)
• Môžete preskočiť na ďalší album (preskočenie
albumu).
• MP3 súbory nemôžete prehrávať v náhodnom poradí.
Tento CD stereosystém dokáže prehrávať súbory MP3
(ide o takú metódu kompresie zvukových údajov, pri
ktorej nedochádza k výraznému zníženiu kvality).
p Informácie o vytváraní MP3 súborov, ktoré
dokáže tento systém prehrať
Formát disku: ISO 9660, úroveň 1 a 2 (okrem
rozšírených formátov)
CD-ROM mechanika
Pomenovanie stôp a albumov
Pred názvy zložiek (albumov) a súborov
vložte trojmiestne číslo určujúce
poradie, v ktorom sa majú prehrávať.
Prípona
001track.mp3 (alebo .MP3)
Ak v štruktúre albumov vytvoríte
album, ako napríklad album 004
na obrázku vľavo, súbory sa
neprehrajú v abecednom poradí.
Poradie prehrávania albumov
bude 1, 2, 3, 4.
Stereosystém nedokáže zobraziť názvy stôp a albumov.
11
Prehrávanie MP3 súborov (Len pre model RX-D29)
p Obmedzenia pri prehrávaní MP3 súborov
• Tento stereosystém je kompatibilný s diskami
obsahujúcimi viac relácií (multi-session). Ak sa však
na disku nachádza veľa relácií, spustenie prehrávania
bude chvíľu trvať. Snažte sa preto, aby bolo na
jednom disku čo najmenej relácií.
• Tento stereosystém nedokáže prehrávať disky
vytvorené paketovým zápisom.
• Ak CD disk (formát CD-ROM) obsahuje MP3 súbory
a zároveň aj iné súbory, prehrané budú len súbory
MP3.
• V závislosti od podmienok pri vytváraní MP3 súborov
sa môže stať, že ich stereosystém neprehrá v poradí,
ktoré si určíte. Takisto sa môže stať, že nebudú
prehrané vôbec.
Audiokazety
Tento systém je vhodný na prehrávanie bežných pások
(typ NORMAL). Prehrávať môžete aj pásky typu High
position a Metal position, systém však nedokáže úplne
využiť ich vlastnosti.
Pozastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [P PAUSE].
Pre obnovenie prehrávania stlačte tlačidlo [P PAUSE].
Prevíjanie pásky smerom dopredu/dozadu
Počas zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo [+
REW/REV] (prevíjanie pásky smerom dozadu) alebo
[= FF/CUE] (prevíjanie pásky smerom dopredu).
Vyhľadanie určitého miesta na páske
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [+ REW/REV]
(vyhľadávanie smerom dozadu) alebo [= FF/CUE]
(vyhľadávanie smerom dopredu).Po uvoľnení tlačidla
bude ďalej pokračovať prehrávanie.
Poznámky:
• V režime pozastaveného prehrávanie je stereosystém
zapnutý. Ak nechcete stereosystém počúvať,
stlačením tlačidla [p/6 STOP/EJECT] zastavte
prehrávanie kazety. Stereosystém sa tým zároveň
vypne.
• Počas rýchleho prevíjania pásky smerom dopredu/
dozadu nestláčajte tlačidlo [” PLAY]. Mohlo by to
spôsobiť pokrčenie pásky. Preto pred ďalším úkonom
vždy najprv stlačte tlačidlo [p/6 STOP/EJECT].
Úplné automatické zastavenie
Systém automatického zastavenia uvoľní stlačené
tlačidlá po tom, ako počas prehrávania, nahrávania
alebo rýchleho prevíjania smerom dopredu/dozadu
dosiahne páska svoj koniec.
1 Stlačte tlačidlo [TAPE/OFF].
2 Pomocou tlačidla [p/6 STOP/EJECT] otvorte
kazetový prehrávač a vložte kazetu.
Rukou zatvorte dvierka kazetového prehrávača.
Páska smeruje nahor
Prehrávaná strana
kazety smeruje k vám
3 Stlačením tlačidla [“ PLAY] spustite prehrávanie.
Systém sa zapne a spustí sa prehrávanie.
4 Nastavte hlasitosť.
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [p/6 STOP/EJECT]. (Systém sa
vypne.)
12
Nahrávanie
Nahrávať môžete rozhlasové vysielanie alebo skladby
z CD disku na kazetu.
Pred začatím nahrávania
• Stereosystém je určený na nahrávanie na bežné
pásky (typ NORMAL). Použiť môžete aj pásky typu
High position a Metal position, systém však nedokáže
úplne využiť ich vlastnosti a najmä úplne vymazať
nahrávky z takýchto pások.
• Úroveň hlasitosti nahrávania sa nastaví automaticky.
• Previňte vodiacu pásku na
miesto, na ktorom chcete
začať nahrávanie.
Vodiaca páska (nedá sa na ňu nahrávať)
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [p/6 STOP/EJECT]. (Prehrávanie CD
disku sa nezastaví.)
Dočasné zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [P PAUSE]. (Prehrávanie CD disku sa
nezastaví.)
Opätovným stlačením tlačidla nahrávanie obnovíte.
Nahrávanie na druhú stranu kazety
Otočte kazetu na druhú stranu a stlačte tlačidlo [r REC].
Ak po ukončení prehrávania CD disku zostane na
kazete voľná páska
Nahrávanie bude pokračovať. Zastavte ho stlačením
tlačidla [p/6 STOP/EJECT].
Ak pred dokončením nahrávania z CD disku
nezostane na kazete žiadna voľná páska.
Prehrávanie CD disku bude pokračovať. Zastavte ho
stlačením tlačidla [p].
Ochrana proti vymazaniu
Pomocou skrutkovača alebo podobného nástroja
odstráňte ochranný jazýček.
Strana A
1 Pomocou tlačidla [p/6 STOP/EJECT] otvorte
kazetový prehrávač a vložte kazetu.
Rukou zatvorte dvierka kazetového prehrávača.
Páska smeruje nahor
Prehrávaná strana kazety
smeruje k vám
2 Vyberte zdroj nahrávania.
Ak chcete nahrávať rozhlasové vysielanie
Nalaďte požadovanú stanicu. (Vykonajte kroky 1 - 3
z kapitoly "Manuálne ladenie")
Ak chcete nahrávať skladby z CD disku
Vložte požadovaný CD disk.
(Vykonajte kroky 1 a 2 z kapitoly "Normálne
prehrávania".)
Stlačením tlačidla [CD ”/P] a následným stlačením
tlačidla [p] sa prepnete do režimu prehrávania CD
diskov.
Ak chcete nahrávať skladby v naprogramovanom
poradí, pred vykonaním kroku 3 požadované
skladby naprogramujte.
3 Stlačením tlačidla [r REC] spustite nahrávanie.
Spolu s tlačidlom [r REC] sa zatlačí aj tlačidlo [“ PLAY].
Spustí sa nahrávanie (len na jednu stranu kazety).
Ak nahrávate skladby z CD disku, spustí sa spolu s
nahrávaním aj ich prehrávanie.
Jazýček pre stranu B
Jazýček pre stranu A
Nahrávanie na kazetu chránenú proti vymazaniu
Otvor po ochrannom jazýčku prelepte lepiacou páskou.
Lepiaca páska
Vymazanie pásky
1. Stlačte tlačidlo [TAPE/OFF].
2. Kazetu vložte do prehrávača tou stranou k sebe,
ktorú chcete vymazať, pričom páska musí
smerovať nahor.
3. Stlačte tlačidlo [r REC].
Spolu s tlačidlom [r REC] sa zatlačí aj tlačidlo
[“ PLAY].
Poznámky:
• Ak sa stereosystém pri nahrávaní nachádza príliš
blízko televízora, môže sa na kazetu nahrať rušenie.
Umiestnite preto stereosystém aspoň 1,5 m od
televízora.
• Zmeny hlasitosti a nastavení vlastností zvuku
nemajú vplyv na nahrávaný zvuk.
• Pred začatím nahrávania zabezpečte napájanie
stereosystému pomocou sieťového prívodu, prípadne
vymeňte batérie (ak je napájaný pomocou batérií).
Predídete tým nechceným prerušeniam pri nahrávaní.
13
Nahrávanie
• Počas nahrávania nemôžete na stereosystéme
vykonávať nasledovné úkony:
- Meniť zdroj prehrávania (CD prehrávač, rozhlasový
prijímač, kazetový prehrávač).
- Meniť frekvenčné pásmo (AM/FM).
- Počas nahrávania skladieb z CD disku nemôžete
používať funkcie na preskočenie a vyhľadávanie
stôp.
Nastavenie času
Upozorňujeme vás, že kopírovaním originálnych
pások a diskov ako aj nahrávaním iných vydaných
alebo vysielaných materiálov môžete porušovať
autorské práva.
Hodiny používajú 24-hodinový formát.
1 Stlačením tlačidla [TUNER/BAND -AUTO PRESET]
zapnite systém.
Na zapnutie systému môžete tiež použiť tlačidlá [CD
”/P] alebo [“ PLAY].
Len pomocou diaľkového ovládača
2 Jedenkrát stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER ADJ].
3 V priebehu 10 sekúnd
Pomocou tlačidla [-/=] alebo [+/+] nastavte
čas.
Stlačením a podržaním príslušného tlačidla môžete
čas nastaviť rýchlejšie.
Len pomocou diaľkového ovládača
4 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER ADJ].
Ak chcete na displeji zobraziť čas
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
Zobrazenie času Normálne zobrazenie
Ak chcete časový údaj zobraziť iba na chvíľu
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER ADJ].
Hodiny sa zobrazia asi na 10 sekúnd.
Poznámka:
Hodiny tohto stereosystému majú presnosť ±60
sekúnd za mesiac. Ak je to potrebné, hodiny opäť
nastavte.
14
Používanie časovačov (Len pomocou diaľkového ovládača)
Zapnutie časovača
4 Stlačením tlačidla [TIMER SET/CHECK] zobrazte
indikátor "u PLAY".
Nastavenia sa zobrazujú v tomto poradí:
počiatočný čas n čas ukončenia
Používanie časovaného prehrávania
Spustenie prehrávania môžete nastaviť na určitý čas a
nechať sa tak, napríklad, zobudiť.
Príprava:
• Zapnite CD stereosystém a nastavte správny čas.
(Vykonajte postup z kapitoly "Nastavenie času".)
• Pripravte zdroj signálu, ktorý chcete počúvať, a
nastavte jeho hlasitosť.
Nastavenie počiatočného času a času
ukončenia
1 Pomocou tlačidla [CLOCK/TIMER ADJ] zvoľte
položku "u PLAY ON".
Predchádzajúce
zobrazenie
u PLAY ON: Nastavte počiatočný čas (čas
spustenia prehrávania).
u PLAY OFF: Nastavte čas ukončenia (čas
ukončenia prehrávania).
2 Počas toho, ako je na displeji zobrazený
indikátor "u PLAY ON"
(v priebehu približne 10 sekúnd)
1 Pomocou tlačidla [-/=] alebo [+/+] nastavte
počiatočný čas.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER ADJ].
3 Počas toho, ako je na displeji zobrazený
indikátor "u PLAY OFF"
1 Pomocou tlačidla [-/=] alebo [+/+] nastavte
čas ukončenia.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER ADJ].
5 Stlačte tlačidlo [TAPE/OFF] a zastavte
prehrávanie kazety. Stereosystém sa vypne.
Časovač funguje len v prípade, že je systém
vypnutý.
Ak je systém zapnutý, časovač je nefunkčný.
Prehrávanie sa spustí v nastavenom čase na
základe nastavených podmienok.
Zrušenie funkcie časovača (keď je systém zapnutý)
Stlačením tlačidla [TIMER SET/CHECK] zrušte
zobrazenie indikátora časovača. Ak je časovač
zapnutý, spustí sa každý deň v nastavenom čase.
Zmena nastavení (keď je systém zapnutý)
Zmena nastavení času prehrávania
Vykonajte kroky 1, 2, 3 a 5.
Zmena zdroja signálu alebo hlasitosti
1. Stlačením tlačidla [TIMER SET/CHECK] zrušte
zobrazenie indikátora časovača. Ak sa na displeji
zobrazia nastavenia časovača, stlačte tlačidlo
[TIMER SET/CHECK] ešte raz.
2. Zmeňte zdroj signálu alebo hlasitosť.
3. Vykonajte kroky 4 a 5.
Kontrola nastavení (keď je systém vypnutý)
Stlačte tlačidlo [TIMER SET/CHECK].
Nastavenia sa zobrazujú v tomto poradí:
počiatočný čas n čas ukončenia n zdroj signálu n
hlasitosť n aktuálny čas
Po nastavení časovača môžete zdroj signálu
zmeniť.
Systém vypnite pred nastaveným počiatočným
časom.
Poznámka:
Ak systém vypnete a znovu zapnete, pričom časovač
ostane zapnutý, nastavenie času ukončenia sa
neaktivuje.
15
Používanie časovačov (Len
pomocou diaľkového ovládača)
Používanie časovaného vypnutia
Táto funkcia umožňuje zastaviť (vypnúť) zdroj
prehrávania a vypnúť systém po uplynutí určitého
času.
Virtuálny priestorový zvuk
(funkcia Sound Virtualizer)
Len pomocou diaľkového ovládača
Ak počúvate stereofónny signál, môžete pomocou
funkcie Sound Virtualizer vytvoriť trojrozmerné
zvukové pole.
Počas počúvania vybraného zdroja signálu
Pomocou tlačidla [SLEEP] nastavte čas (v
minútach).
(Vyp.)
Potvrdenie zostávajúceho času (keď je systém
zapnutý)
Stlačte tlačidlo [SLEEP].
Zmena nastavenia
Pomocou tlačidla [SLEEP] vyberte nové nastavenie.
Poznámky:
• Časované spustenie prehrávania a časované
vypnutie systému môžete používať súčasne.
• Vyššiu prioritu má vždy časované vypnutie. Dajte
pozor, aby sa nastavenia jednotlivých časovačov
neprekrývali.
Stlačením tlačidla [SOUND VIRTUALIZER] zobrazte
indikátor "
".
Opätovným stlačením tlačidla indikátor zrušíte.
Poznámky:
• Použitie tejto funkcie nemá na nahrávanie žiadny
vplyv.
• Skutočný výsledok závisí od prehrávaného zdroja.
Nastavenie vlastností zvuku
Môžete si vybrať jedno zo štyroch
nastavení zvuku.
XBS:
Zvýrazní bicie nástroje
v rockovej hudbe.
CLEAR: Zjasní vyššie tóny.
SOFT:
Určené pre sprievodnú
hudbu.
VOCAL: Upraví vokály tak, aby
zneli živšie.
Pomocou tlačidla [SOUND EQ] zvoľte požadované
nastavenie.
(nastavenie
zrušené)
16
Virtuálny priestorový zvuk
(funkcia Sound Virtualizer)
Používanie slúchadiel
(nie sú súčasťou príslušenstva)
Znížte hlasitosť a cez konektor [PHONES] pripojte
k stereosystému slúchadlá.
Používajte slúchadlá so stereofónnou koncovkou s
priemerom 3,5 mm.
Poznámka:
Dlhodobé počúvanie pomocou slúchadiel vám môže
poškodiť sluch.
Informácie o zvukových nosičoch
Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Môžete tak
predĺžiť životnosť vášho stereosystému. Vždy si
prečítajte inštrukcie dodané s diskami a audiokazetami.
CD disky
Používajte CD disky s týmto označením:
Pravidelným používaním CD diskov nepravidelných
tvarov môžete poškodiť stereosystém.
V žiadnom prípade:
• nepoužívajte CD disky s
nálepkami a etiketami,
ktoré sa odlepujú alebo sú
prilepené lepidlom, ktoré by
sa mohlo do zariadenia
uvoľňovať,
• nepoužívajte ochranné
kryty proti poškriabaniu ani
žiadne iné doplnky,
• nepíšte na CD disky,
• nečistite disky tekutinami (disky čistite mäkkou,
suchou handričkou),
• nepoužívajte disky potlačené etiketovacími
prístrojmi,
• nevkladajte do priestoru pre vkladanie diskov prázdny
(čistý) CD-R disk. Mohlo by dôjsť k poruche
stereosystému a poškodeniu disku.
Audiokazety
• Pásky presahujúce 100 minút sú tenké a môžu sa
roztrhnúť alebo zachytiť do mechanizmu prehrávača.
• Uvoľnená páska sa môže zachytiť do mechanizmu
prehrávača. Pred vložením kazety do prehrávača
pásku napnite.
• Nesprávne používanie nekonečných pások môže
spôsobiť zachytenie pásky do pohyblivých častí
prehrávača.
• Dodržujte nasledujúce pokyny. V opačnom prípade by
mohlo dôjsť k zníženiu kvality zvuku alebo
poškodeniu pásky.
• Nepoužívajte iné nálepky ako tie, ktoré boli dodané
priamo s kazetou.
• Nálepky lepte na kazety len tak, ako to povoľuje
výrobca.
Starostlivosť a údržba
Ak je povrch zariadenia znečistený
Zariadenie čistite mäkkou, suchou handričkou.
Ak je povrch zariadenia veľmi znečistený, použite na
jeho vyčistenie mäkkú handričku namočenú v
mydlovej vode alebo slabom čistiacom roztoku.
• V žiadnom prípade zariadenie nečistite liehom,
riedidlom ani benzínom.
• Pred použitím chemicky napustenej čistiacej
handričky si pozorne prečítajte pokyny, ktoré boli k
handričke pribalené.
Starostlivosť o hlavy kazetového
prehrávača
Ak chcete zabezpečiť vysokú kvalitu prehrávania a
nahrávania, hlavy pravidelne čistite. Na čistenie hláv
používajte čistiacu pásku (nie je súčasťou
príslušenstva).
Starostlivosť o šošovku CD prehrávača
Pravidelným čistením šošovky CD prehrávača
zabezpečíte jeho bezporuchovú činnosť. Na odstránenie
prachu z povrchu šošovky použite fúkací balónik. Ak
je šošovka veľmi znečistená, použite na jej vyčistenie
mäkký vatový tampón.
Odporúčaný výrobok: Sada na čistenie šošoviek
(SZZP1038C).
Šošovka
17
Riešenie problémov
Skôr, ako navštívite servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak sa vám problém nepodarilo
ani tak odstrániť, kontaktujte svojho predajcu.
Všeobecné problémy
Stereosystém nie je napájaný
pomocou batérií.
Nie je k stereosystému pripojený sieťový prívod?
Ak stereosystém napájate pomocou batérií, sieťový prívod odpojte.
Vložili ste batérie správne?
Skontrolujte ich. Batérie musia byť vložené tak, aby sa označenie
polarity na batériách (+ a -) zhodovali s označeniami polarity v systéme.
Zobrazí sa hlásenie "U01".
Vymeňte batérie alebo použite sieťový prívod.
Prehrávanie diskov
Zobrazí sa hlásenie "ERROR"
(chyba).
Toto hlásenie oznamuje, že ste vykonali nepovolený úkon. Prečítajte si
návod na obsluhu.
Prehrávanie sa nespustí alebo sa
na displeji zobrazia nesprávne
údaje.
Vyčistite disk.
Počkajte približne 1 hodinu, kým sa zrazená vodná para neodparí. Potom
opäť spustite prehrávanie.
Skontrolujte, či disk smeruje potlačenou stranou nahor.
Ak je disk poškriabaný, zdeformovaný alebo neštandardný, vymeňte ho.
Len pre model RX-D29Stereosystém nemusí prehrať disky, ktoré
obsahujú viac relácií (multi-session), ak sa medzi jednotlivými reláciami
nachádza prázdne miesto.
Len pre model RX-D29Ak sa v rámci MP3 súboru nachádza veľký
obrázok (JPEG súbor) a pod., môže dôjsť k stlmeniu zvuku alebo súbor
nebudete môcť prehrať.
Len pre model RX-D29Ak chcete prehrávať disk, ktorý obsahuje klasické
zvukové dáta (CD-DA) a zároveň aj MP3 súbory, systém jednu z relácií
neprehrá alebo bude pri jej prehrávaní stlmený zvuk.
Systém nedokáže prehrať CDRW disk.
Disk nebol úplne naformátovaný. Pred záznamom disk úplne
naformátujte.
Kazetový prehrávač
Nie je možné nahrávať na pásku.
Vylomili ste ochranný jazýček? Otvor po ochrannom jazýčku prelepte
lepiacou páskou.
Kvalita zvuku je nízka.
Vyčistite hlavy.
Kazeta sa nedá vybrať z
prehrávača alebo sa dvierka
prehrávača nedajú zavrieť.
Batérie sú vybité. Vymeňte batérie alebo použite sieťový prívod. Stlačte
tlačidlo [“ PLAY] a potom tlačidlo [p/6 STOP/EJECT].
Rozhlasový prijímač
Je počuť silný šum.
Nepoužívate súčasne iný diaľkový ovládač?
Používajte ho vo väčšej vzdialenosti od stereosystému.
Je váš televízor zapnutý?
Stereosystém presuňte ďalej od televízora alebo ho vypnite.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
18
Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
Ak sú batérie slabé, vymeňte ich.
Technické údaje
Frekvenčný rozsah
Pásmo FM
Pásmo AM
Vzorkovacia frekvencia
Dekódovanie
Snímač
Zdroj lúča/vlnová dĺžka
Počet kanálov
Skreslenie a odchýlka
D/A prevodník
Systém stôp
Monitorovací systém
Spôsob záznamu
87,50 - 108,00 MHz
(50 kHz ladiaci krok)
522 - 1 629 kHz
(9 kHz ladiaci krok)
44,1 kHz
16-bitové, lineárne
Poznámka:
Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia
bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená. Údaje o
hmotnosti a rozmeroch systému sú približné.
Polovodičový laser/780 nm
2 kanály, stereo
Pod hranicou merateľnosti
1-bitový
4 stopy, 2 kanály, stereo
Variabilný
AC bias (predmagnetizácia
striedavým napätím)
Viacpólový magnet
Mazanie
Frekvenčný rozsah
Pásky typu NORMAL (TYPE I)
50 - 12 000 Hz
Reproduktory
Celopásmový
Model RX-D29:
8 cm, 2 x 3 Ω
Model RX-D27:
8 cm, 2 x 4 Ω
Výškový (len pre model RX-D29)
1,5 cm, 2 x 1 kΩ
Konektory
Výstup
PHONES (slúchadlá):
3,5 mm, stereo, 32 Ω
Napájanie
Striedavé napätie
230 - 240 V, 50 Hz
Spotreba
Model RX-D29:
14 W
Model RX-D27:
13 W
Batérie
9 V (6 batérií typu R14/
LR14, C, UM-2)
Nepoužívajte nabíjateľné
batérie.
Zálohovacie batérie
4,5 V (3 batérie typu R6/
LR6, AA, UM-3)
Nepoužívajte nabíjateľné
batérie.
Rozmery (Š x V x H)
408 x 163 x 273 mm
Hmotnosť
Model RX-D29:
3,5 kg (bez batérií)
Model RX-D27:
3,3 kg (bez batérií)
Spotreba v pohotovostnom režime
Model RX-D29:
1,9 W
Model RX-D27:
1,1 W
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement