Panasonic RXES22, RXES27 Operating instructions

Panasonic RXES22, RXES27 Operating instructions
Портативна CD стерео система
RX-ES27, RX-ES22
Инструкция за експлоатация
Преди да инсталирате, настроите и използвате този продукт, моля, прочетете
внимателно инструкцията за експлоатация. Запазете я за бъдещи справки.
Panasonic
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
Благодарим ви, че избрахте този
продукт на Panasonic.
•
•
•
ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ
•
•
•
•
•
•
•
Не отваряйте задния капак. Възможен е удар от
електрически ток или облъчване от лазер.
Отварянето да се извършва само от квалифициран
специалист.
Не използвайте аудиосистемата при счупен или
отстранен защитен капак.
Пазете аудиосистемата от дъжд и влага.
Не излагайте аудиосистемата на висо ка температура
и директна слънчева светлина.
При гръмотевична буря изключете захранващия
кабел от контакта.
CD плейърът е класифициран като Class 1 Laser
Product
•
ИНСТАЛИРАНЕ НА
АУДИОСИСТЕМАТА
•
•
•
•
•
РАБОТА НА АУДИОСИСТЕМАТА С БАТЕРИИ
1.
Отворете капака в задната част на аудиосистемата.
2.
Поставете осем батерии R20/D/UM-1 и четири
батерии R6/AA/UM-3 като стриктно спазвате
означенията "+" и "-".
3.
Затворете капака.
•
За да използвате батериите, извадете захранващия
кабел на аудиосистемата.
Спазвайте стриктно означенията "+" и "-".
Не поставяйте едновременно стари и нов и батерии
или батерии от различни типове.
Не се опитвайте да презареждате батерии, които не
са акумулаторни.
Не загрявайте и не удряйте батериите. Пазете ги от
огън и влага.
Ако дълго време няма да използвате
аудиосистемата, извадете батериите.
•
•
•
•
•
Отворете капачето в задната част на дистанционното
управление.
2.
Поставете две батерии R6, AA, UM-3 като стриктно
спазвате означенията "+" и "-".
3.
Затворете капачето.
Инсталирайте аудиосистемата върху гладка,
стабилна повърхност.
Не поставяйте аудиосистемата върху килима или
навън.
За по-добро охлаждане осигурете свободно
пространство отгоре, отстрани и зад аудиосистемата.
Пазете аудиосистемата от дъжд и влага.
Не излагайте аудиосистемата на висока температура
и директна слънчева светлина.
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ИНДИКАТОРИ
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
1.
Спазвайте стриктно означенията "+" и "-".
Не поставяйте едновременно стара и нова батерия
или батерии от различни типове.
Не се опитвайте да презареждате батерии, които не
са акумулаторни.
Не загрявайте и не удряйте батериите. Пазете ги от
огън и влага.
Ако дълго време няма да използвате дистанционното
управление, извадете батериите.
2
1.
O/I - бутон за превключване на аудиосистемата от
работно състояние в режим stand by (готовност) и
обратно. В режим stand by (готовност)
аудиосистемата консумира по-малко енергия.
2.
PRESET EQ - бутон за избиране на една от
предварително зададените настройки на еквалайзера
3.
Бутон PLAY/REC – за задаване на режимите на
работа на таймера – за възпроизвеждане или за
запис.
Panasonic
4.
Бутон CLOCK/TIMER – за настрой ване на часовника
и таймера.
5.
Индикатор за наличие на електрическо захранване.
Индикаторът свети, когато захранващият кабел на
минисистемата е включен в контакта.
6.
Регулатор на усилване то
7.
Дисплей.
8.
Регулатор за настройка на часа TIME /PRESET
TUNE
9.
Сензор за управляващите сигнали от
дистанционното управление.
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
21. ●/II - старт на записа и пауза.
10. Говорител.
22. TAPE – бутон за възпроизвеждане на заредената
аудиокасета.
23. TAPE/CD – бутон за избиране на режим касетен дек
и за прекратяване на възпроизвеждането.
24. Касетен дек.
25. REW/FF – бутони за пренавиване на лентата назад и
напред.
БУТОНИ НА
ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
1.
O/I - бутон за превключване на аудиосистемата от
работно състояние в режим stand by (готовност) и
обратно. В режим stand by (готовност)
аудиосистемата консумира по-малко енергия.
12. CD – бутон за стартиране на възпроизвеждането на
записа от CD и за пауза.
2.
EQ - бутон за избиране на една от предварително
зададените настройки на еквалайзера
13. CD REC MODE – за задаване на режима на запис от
CD.
6.
Регулатор на усилването
11.
TUNER - бутон за избиране на радиоприемника
(тунера) като източник на звуков сигнал.
12.
CD – бутон за стартиране на възпроизвеждането на
записа от CD и за пауза.
14.
Бутон MEMORY/CLEAR – програмиране/изтриване
22.
TAPE – бутон за възпроизвеждане на заредената
аудиокасета.
23.
TAPE/CD – бутон за избиране на режим CD/касетен
дек и за прекратяване на възпроизвеждането.
26.
SLEEP - автоматично изключване след зададеното
време (натискайте последователно бутона, за да
зададете времето, след което ще се изключи
системата).
11. TUNER/BAND - бутон за избиране на
радиоприемника (тунера) като източник.
14. Бутон MEMORY/CL EAR – програмиране/изтриване
15. Слот на зареждащия механизъм на CD плейъра.
16. Прескачане на запис и търсене.
17. TAPE/CD – бутон за избиране на режим CD и за
прекратяване на възпроизвеждането от CD.
18. Избиране на предварително запаметени канали на
тунера и на записи от CD - TIME /PRESET TUNE
19. CD - бутон за отваряне и затваряне на зареждащия
механизъм на CD плейъра.
20. DECK – отваряне на вратата на гнездото на
аудиокасетата
3
Panasonic
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
НАСТРОЙВАНЕ НА
ЧАСОВНИКА
1. Включете аудиосистемата.
2. Натискайте бутона CLOCK/TIMER, докато се изпише
"CLOCK" върху дисплея.
3. В рамките на 10 секунди въртете TIME/PRESET
TUNE, за да се изпише текущото време.
4. Натиснете бутона CLOCK/TIMER, за да потвърдите
настройката.
Забележки:
•
За да се изпише текущото време, когато
аудиосистемата е включена, натиснете бутона
DISPLAY на дистанционното управление.
РАБОТА С РАДИОТО
Нормална настройка
27.
Номерирани бу тони (1 - 10 и >10) - бутони за
директно избиране на записи от компактдиска или
на номер на предварителна настройка на тунера.
28.
Бутон FM MODE – за задаване на режима на
радиоприемане от УКВ (стерео или моно)
29.
Бутон C RESET – за нулиране на брояча на
касетния дек
30.
Бутон S. VIRTUALIZER – за активиране на
системата за създаване на пространствен звуков
ефект.
31.
Бутон AUTO SCAN – за автоматично сканиране
(настройване за по няколко секунди) на пр иеманите
радио-станции. Когато чуете желаната радиостанция, натиснете AUTO SCAN и
радиоприемникът ще остане настроен на нея.
1. Натиснете TUNER/BAND, за да изберете честотния
обхват. Аудиосистемата ще се включи автоматично, а
при всяко натискане на този бутон честотният обхват
се променя от AM на FM и обратно.
2. Чрез бутоните REW и FF изберете желаната радиостанция.
3. Регулирайте силата на звука.
32.
Бутон TIMER FADER
Предварителни настройки
33.
Бутон DISPLAY
34.
Бутон REPEAT за повторение на записи от CD
35.
Бутон RANDOM за възпроизвеждане в случайно
избрана последователност на записите от CD
Можете предварително да настроите и да запаметите
настройките на 24 радио-станции. След това можете
много лесно да ги избирате, а радиоприемникът
автоматично се настройва на предварително
запаметената честота.
36.
REW/FF – бутони за пренавиване на лентата
назад и напред.
37.
Прескачане на запис и търсене.
1. Натиснете TUNER/BAND, за да изберете честотния
обхват. При всяко натискане на този бутон
честотният обхват се променя от AM на FM и
обратно.
4
Panasonic
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
2. Чрез натискане на двата бутона REW и FF настройте
радиостанцията, честотата на която искате да
запаметите.
3. Натиснете бутона MEMORY/CLEAR и чрез въртене
на TIME/PRESET TUNE изберете номера на канала,
под който искате да запаметите радиостанцията.
4.
Регулирайте силата на звука (усилването) чрез
регулатора VOLUME.
•
Ако желаете да прекратите просвирването,
натиснете !/TAPE/CD.
За пауза натиснете ►/II CD.
За прескачане напред или назад въртете
TIME/PRESET TUNE
•
•
4. Натиснете бутона MEMORY/CLEAR.
Директно избиране на песен
от компактдиска (чрез
дистанционното
управление)
Автоматично сканиране
1. Натиснете TUNER/BAND, за да изберете честотния
обхват. Аудиосистемата ще се включи автоматично, а
при всяко натискане на този бутон честотният обхват
се променя от AM на FM и обратно.
1. Чрез номерираните бутони изберете номера на
желаната песен от диска. За избиране на двуцифрено
число използвайте бутона " >10 ".
2. Натиснете бутона AUTO SCAN. Радиоприемникът ще
се настройва последователно на всяка една от
приеманите станции.
•
Чрез бутона REPEAT можете да изберете
последователно: повторение нае дна песен,
повторение на всички песни или нормално
възпроизвеждане
•
Чрез бутона RANDOM можете да изберете
възпроизвеждане в произволно избрана
последователност ().
3. Когато чуете желаната радио-станция, натиснете
AUTO SCAN и радиоприемникът ще остане настроен
на нейната честота.
РАБОТА С КОМПАКТДИСК
Програмирано възпроизвеждане
(чрез дистанционното
управление)
Можете да програмирате последователността на
просвирването на най-много 36 песни.
1. Натиснете бутона ■, за да изберете режим CD.
2. Натиснете PGM/CLEAR.
3. Чрез номерираните бутони изберете номера на
желаната песен от диска. За избиране на двуцифрено
число използвайте бутона " >10 ".
4. Повтаряйте стъпкa 3, докато изберете последователно
всички желани от вас песни.
5. Натиснете CD►/II. Просвирването ще започне в
програмираната последователност.
Забележка:
•
1. Натиснете бутона CD, за да отворите зареждащия
механизъм на CD плейъра. Поставете компактдиск.
Натиснете бутона CD, за да затворите зареждащия
механизъм.
2. Натиснете ►/II CD, за да стартирате просвирването.
Просвирването ще започне от първата песен и ще
завърши с последната.
5
Ако искате да отмените програмата, в режим "стоп"
натиснете PGM/CLEAR, докато на дисплея се
изпише “CLEAR”.
Panasonic
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
3. Натискайте бутона TAPE/CD■, за да изберете
РАБОТА С КАСЕТНИЯ ДЕК
режим CD. Поставете компактдиска, от който
искате да записвате.
Просвирване на аудиокасета
4. Натиснете ●/II за старт на записа.
•
•
•
•
Ако желаете да спрете записа, натиснете бутона
!/ TAPE/CD..
Можете да използвате и програмирано
възпроизвеждане на записите от компактдиска. За
целта програмирайте CD плейъра и натиснете
REC/II.
Ако искате да записвате от определено място
нататък, най-напред придвижете лентата на
аудиокасетата до това място и след това стартирайте
записа.
С бутона CD REC MODE можете да зададете запис
на всички песни от компактдиска (ALL) или запис
на една песен (1-REC).
НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА
1. Натиснете бутона DECK, за да отворите вратата на
гнездото на аудиокасетата. Поставете аудиокасетата в
гназдото ( отворът на касетата за достъп до лентата
трябва да е откъм вас).
Чрез натискане на бутона PRESET EQ можете да
изберете последователно един от следните типа звучене:
ХBS – засилени баси, SOFT – меко, CLEAR - чисто,
VOCAL – по-чисти гласове.
Ако не желаете нито една от тези настройки, изберете
EQ-OFF.
2. Натиснете ► TAPE за старт на просвирването.
3. Регулирайте силата на звука.
•
•
Ако желаете да спрете просвирването, натиснете
!/TAPE/CD.
За пренавиване на лентата на аудиокасетата напред
или назад из ползвайте бутоните REW и FF.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТАЙМЕРА
Таймерът работи в два режима - за запис и за
възпроизвеждане. Можете да зададете точния час на
началото и край на записа или възпроизвеждането от
един от звукоизточниците.
Запис от радиото
1. Чрез бутона CLOCK/TIMER изберете режима на
работа на таймера – ON REC за запис и ON PLAY за
възпроизвеждане.
1. Включете аудиосистемата
2. Поставете аудиокасетата в гназдото на касетния дек.
2. В рамките на 10 секунди чрез въртене на
TIME/PRESET TUNE задайте началния час
(включване) и натиснете CLOCK/TIMER.
3. Настройте радиото на желаната станция.
4. Натиснете ●/II за старт на записа.
•
•
3. Чрез въртене на TIME/PRESET TUNE задайте
крайния час (изключване) и натиснете
CLOCK/TIMER.
Ако желаете да спрете записа, натиснете бутона !/
TAPE/CD..
Ако искате да записвате от определено място
нататък, най-напред придвижете лентата на
аудиокасетата до това място и след това стартирайте
записа.
4. Натискайте PLAY/REC, за да активирате таймера за
запис (REC) или таймера за възпроизвеждане (PLAY).
5. Натиснете O/I за да изключите аудиосистемата.
•
Запис от компактдиск
1. Включете аудиосистемата
2. Поставете аудиокасетата в гназдото на касетния дек.
6
Ако желаете да изключите таймера, натискайте
PLAY/REC, докато индикаторите за таймера
изчезнат от дисплея.
Panasonic
Портативна CD стерео система RX-ES27, RX-ES22
СПЕЦИФИКАЦИИ
Радиоприемник
Честотен обхват:
FM:
АМ:
87.5 - 108 MHz
522 - 1629 kHz
Касетен дек
Конфигурация:
Система за запис
Честотна лента:
Стерео
Променливтоково
подмагнитване
50 Hz - 14 kHz
CD плейър
Честота на дискретизация: 44.1 kHz
Кодиране:
16 bit, PCМ модулация
Говорители
Диаметър:
Номинален импеданс:
8 cm мембрана
5.4 Ома (RX-ES27)
2.7 Ома (RX-ES22)
Забележкa:
•
Производителят си запазва правото да променя без
предупреждение тези спецификации.
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement