Panasonic RXES27 Operating instructions

Panasonic RXES27 Operating instructions
1
Milý zákazník
Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto prístroja.
Na plné využitie jeho predností a nana zaistenie bezpečnosti si
pozorne prečítajte tento návod na použitie.
Obsah
Pred použitím
Dodávané príslušenstvo ............................................................. 2
Upozornenia ............................................................................... 2
Používanie batérií ....................................................................... 3
Zdroje napájania ........................................................................ 3
Batérie zálohovania pamäte ....................................................... 3
Umiestnenie ovládacích prvkov .................................................. 4
Diaľkový ovládač ........................................................................ 5
Nastavenie hodín ....................................................................... 6
Používanie slúchadiel ................................................................. 6
Údržba prístroja .......................................................................... 6
Prehrávanie
Upozornenia
• Nepoužívajte a ani neumiestňujte prístroj do blízkosti tepelných
zdrojov. Nenechávajte ho dlhší čas v uzatvorenom automobile
so zatvorenými oknami, ktorý je vystavený priamemu
slnečnému žiareniu, pretože by sa mohol zdeformovať kryt
prístroja.
• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu (prerezaniu atď.) kábla
pripojenia prístroja do siete elektrickej energie, pretože týmto
riskujete vznik požiaru alebo úraz elektrickým prúdom. Tiež je
potrebné sa vyhnúť nadmernému ohýbaniu, naťahovaniu alebo
prepletaniu elektrického kábla.
• Nevyťahujte elektrický kábel zo siete ťahaním za tento kábel,
pretože by mohlo dôjsť ku skratu alebo k úrazu elektrickým
prúdom.
• Neobsluhujte tento prístroj v kúpeľni, ak je napájaný zo siete
elektrickej energie, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
• V prípade, že nebudete používať prístroj dlhší čas, odpojte ho
zo siete elektrickej energie.
Tento prístroj je určený na používanie v oblastiach s miernym
klimatickým podnebím.
Rádio .......................................................................................... 7
CD ................................................................................................ 9
Kazety ....................................................................................... 12
(Zadná strana prístroja)
Nahrávanie
Tipy pre nahrávanie ................................................................. 12
Nahrávanie z CD ....................................................................... 13
Nahrávanie z rádia ................................................................... 15
Kvalita zvuku a zvukové pole
Kvalita zvuku ............................................................................ 16
Trojrozmerný zvuk s funkciou Sound Virtualizer ....................... 16
Funkcie časovača
Časovač prehrávania a nahrávania .......................................... 17
Časovač vypnutia prístroja ....................................................... 18
Funkcia časovača s plynulým stišovaním hlasitosti .................. 18
Odkazy
Bežné problémy a ich riešenia ................................................. 19
Technické špecifikácie ............................................................. 20
DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID
DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
POZOR! PO OTVORENÍ PRÍSTROJA HROZÍ OŽIARENIE
NEVIDITEľNÝM RADIAČNÝM ŽIARENÍM. CHRÁŇTE SA
PRED PRIAMYM OŽIARENÍM LÚČOM.
(Vnútri výrobku)
Dodávané príslušenstvo
Prekontrolujte si prosím a poznačte príslušenstvo dodané
s prístrojom.
Pri objednávaní náhradného príslušenstva používajte kódové
označenia uvedené v zátvorkách.
• Kábel napájania prístroja ..................................................... 1 ks
Poznámka
Dodávaný kábel napájania je určený iba na
napájanie tohto prístroja. Nepoužívajte ho
na napájanie iných prístrojov.
(RJA0019-2K)
• Diaľkový ovládač (EUR648251) .......................................... 1 ks
POZOR!
Tento výrobok obsahuje laser.
Iné používanie ovládacích prvkov, alebo VYKONÁVANIE
iných operácií ako sú tie, ktoré sú špecifikované v tomto
návode na použitie, môže mať za následok vystavenie sa
nebezpečnej radiácii.
Neotvárajte kryty prístroja, ani prístroj sami neopravujte.
Prípadnú opravu prístroja prenechajte kvalifikovanému
servisnému technikovi.
UPOZORNENIE:
Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo poškodenia prístroja, nevystavujte tento
prístroj dažďu alebo vysokej vlhkosti. TAKTIEŽ NAŇ
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY S TEKUTINAMI AKO
NAPRÍKLAD VÁZY A PODOBNE.
Tento prístroj môže byť rušený používaním mobilných telefónov
v jeho blízkosti. V takomto prípade používajte mobilný telefón
vo väčšej vzdialenosti od tohto prístroja.
2
Použitie batérií
A
Kábel napájania (dodávaný)
Do zásuvky
elektrickej
energie
B
Vnútorný rad
• V prípade, že nebudete tento prístroj používať dlhší čas, alebo
bude napájaný iba zo siete elektrickej energie, vyberte z neho
batérie, aby sa predišlo potencionálnemu nebezpečiu vytečenia
elektrolytu.
• Pri vkladaní batérií dbajte na ich správnu polaritu + a -.
• Nevkladajte spolu nové a používané batérie alebo batérie
rozličných typov.
• Nedobíjajte suché batérie bežného typu.
• Nikdy nevystavujte batérie vysokým teplotám a ani ich
nerozoberajte. Dbajte na to, aby sa batérie nedostali do styku s
ohňom alebo vodou.
• Dbajte na to, aby sa batérie nedostávali do styku s kovovými
predmetmi, ako napríklad náhrdelníkmi a podobne.
• Nepoužívajte dobíjateľné batérie.
• Nepoužívajte batérie, z ktorých sa uvoľňuje ich kryt.
Nesprávnym zaobchádzaním s batériami môže dôjsť k
poškodeniu ďalších častí prístroja, ku skratu, ktorý môže
spôsobiť vznik požiaru, alebo k vytekaniu elektrolytickej náplne
týchto batérií.
V prípade, že z batérií vytiekol elektrolyt, skontaktujte sa s vašim
autorizovaným predajcom firmy Panasonic.
Ak sa elektrolyt dostal do styku s vašou pokožkou, dôkladne toto
miesto očistite pod tečúcou vodou.
Zdroje napájania
Vonkajší rad
C
A Napájanie zo siete elektrickej energie
Kábel napájania pripojte najskôr do konektora na prístroji
a potom do zásuvky elektrickej energie.
B Napájanie z batérií
Ak budete prístroj napájať z batérií, odpojte ho od siete
elektrickej energie. Ak je prístroj napájaný z batérií, nie je možné
zapnúť ho pomocou diaľkového ovládača.
C Vyberanie batérií
Otvorte kryt batérií, prst vložte do otvoru na spodnej strane
prístroja a batérie vytlačte von.
D
Životnosť batérií
V prípade, že batérie sú už skoro vybité, na displeji sa zobrazí
”. Prístroj sa potom vypne a na displeji sa zobrazí
indikátor “
“U01”. Batérie vymeňte za nové.
D Batérie zálohovania pamäte (doplnkové)
Pri výpadku elektrickej energie tieto batérie uchovávajú dáta
uložené v pamäti prístroja (čas/nastavenie časovača/CD/
nastavenie rádia).
Tieto batérie neslúžia na napájanie prístroja.
Výmena batérií
• Životnosť batérií je približne jeden rok.
• Pred výmenou batérií pripojte prístroj do siete elektrickej
energie.
• Životnosť pamäťovej batérie predĺžite, ak pred odpojením
prístroja od siete elektrickej energie alebo pred výmenou batérií
prístroj vypnete pomocou tlačidla [
].
E
E Výmena batérií
Nadvihnite záporný koniec batérie číslo 4 a batérie postupne
vyberte.
3
Umiestnenie ovládacích prvkov
A
B
A Základné ovládacie prvky
Číslo
Popis
Strana
1 Tlačidlo pohotovostného režimu/ zapnutia prístroja (
)
Stlačením tohto tlačidla prepnete zapnutý prístroj do
pohotovostného režimu a opačne. V pohotovostnom režime
prístroj stále odoberá malé množstvo elektrickej energie.
2 Tlačidlo predvoľby ekvalizéra (PRESET EQ) ........................ 16
3 Tlačidlo časovača prehrávania/nahrávania (t PLAY/REC) ... 17
4 Tlačidlo hodín/časovača (CLOCK/TIMER) ....................... 6, 17
5 RX-ES27
Indikátor pohotovostného režimu (u)
Ak je prístroj napájaný zo siete elektrickej energie, tento
indikátor svieti v pohotovostnom režime a zhasne, ak je
prístroj zapnutý.
RX-ES22
Indikátor pohotovostného režimu/ zapnutia prístroja (u/I)
Ak je prístroj zapnutý, tento indikátor svieti zelenou farbou.
Ak je prístroj napájaný zo siete elektrickej energie, tento
indikátor pracuje ako indikátor pripojenia do siete. (Pri vypnutí
prístroja sa zmení farba indikátora na červenú.)
6 Tlačidlá ovládania hlasitosti (+,- VOLUME) .................. 7, 9, 12
7 Displej
8 Ovládač nastavenia času
(TIME/PRESET TUNE N CD SKIP n) ........................... 6, 17
9 Senzor príjmu signálu z diaľkového ovládača (SENSOR) ..... 5
0 Reproduktor
Poznámka
Tieto reproduktory nie sú magneticky tienené. Prístroj preto
neumiestňujte do blízkosti televíznych prijímačov, počítačov
alebo iných zariadení, ktoré sú ovplyvniteľné magnetickým
poľom.
B Ovládacie prvky tunera/CD prehrávača
C
Číslo
Popis
Strana
!Ñ Tlačidlo rozhlasového pásma (TUNER BAND) ................. 7, 8
!™ Tlačidlo prehrávania CD/pauzy (”/P CD) ............................... 9
!£ Tlačidlo výberu režimu nahrávania z CD (CD REC MODE) .. 14, 15
!Ê Tlačidlo programu/vymazania, uloženia
nastavenia tunera (•MEMORY-CLEAR) ............................ 8, 11
!ï Zásobník CD
!§ Tlačidlá ladenia/vyhľadávania na CD (REW/-/0, )/+/FF) .. 7, 9
!¶ Tlačidlo výberu režimu CD/stop (p TAPE/CD) ................. 9, 10
!ì Ovládač výberu kanálu predvoľby / výberu skladby na CD
(TIME/PRESET TUNE – CD SKIP) .................................... 8, 9
!¼ Tlačidlo otvorenia/zatvorenia zásobníka CD (6 CD) ............... 9
C Ovládacie prvky kazetového prehrávača
Číslo
Popis
Strana
@¾ Tlačidlo otvorenia kazetovej mechaniky (6 DECK) ................ 12
@Ñ Tlačidlo nahrávania/pauzy (r/P) ................................ 13, 14, 15
@™ Tlačidlo prehrávania kazety (” TAPE) ................................... 12
@£ Tlačidlo výberu režimu kazetového prehrávača/tlačidlo
stop (P TAPE/CD) ........................................................... 12, 13
@Ê Kazetová mechanika
@ï Tlačidlá rýchleho prevíjania pásky smerom vpred/vzad
(REW/-/0, )/+/FF) ......................................................... 12
4
Diaľkový ovládač
A
A Tlačidlá
Číslo
Popis
Strana
@§ Tlačidlo časovača vypnutia prístroja (SLEEP) ..................... 18
@¶ Číselné tlačidlá .......................................................... 8, 10, 11
@ì Tlačidlo režimu FM/BP (FM MODE/BP) .......................... 7, 15
@¼ Tlačidlo vynulovania počítadla pásky (C-RESET) ................ 12
#¾ Tlačidlo funkcie Sound Virtualizer (S.VIRTUALIZER) ........... 16
#Ñ Tlačilo funkcie Auto Scan (AUTO SCAN) ............................... 7
#™ Tlačidlo časovača plynulého stíšenia zvuku (TIMER FADER) ... 18
#£ Tlačidlo výberu zobrazenia (DISPLAY) ............................ 6, 12
#Ê Tlačidlo opakovaného prehrávania (REPEAT) ..................... 10
#ï Tlačidlo prehrávania náhodným výberom (RANDOM) ......... 10
#§ Tlačidlá ladenia/prevíjania vzad/prevíjania vpred
(REW/-, +/FF) .................................................................... 7, 12
#¶ Tlačidlá ladenia predvolených staníc/prezerania predvolených
staníc/preskočenia CD/vyhľadávania
(=/∨, ∧/+) .............................................................................. 8, 9
Ak je prístroj napájaný zo siete elektrickej energie, tlačidlá 1, 2,
6, !Ñ, !™, !Ê, !¶, @™ a @£ pracujú rovnakým spôsobom ako
ovládacie prvky na prístroji. Aby sa znížila spotreba elektrickej
energie, prístroj nie je možné zapnúť pomocou diaľkového
ovládania, ak je napájaný z batérií.
B Batérie (doplnkové)
Batérie vkladajte tak, aby ich póly + a – boli v zhode s pólmi
vyznačenými na diaľkovom ovládači.
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhodobo používať, vyberte
z neho batérie. Uskladnite ich na chladnom a tmavom mieste.
Batérie vymeňte za nové, ak prístroj nereaguje na povely
z diaľkového ovládania, ani ak ho držíte blízko predného panelu
prístroja.
B
C Použitie
Senzor príjmu signálu z diaľkového ovládača
C (SENSOR)
Diaľkovým ovládačom pri používaní mierte na senzor príjmu
signálu na prednom paneli prístroja vo vzdialenosti najviac 7
metrov od prístroja.
• Dbajte na to, aby vysielač signálu na diaľkovom ovládači
a senzor príjmu signálu na prístroji neboli pokryté prachom.
• Správna činnosť diaľkového ovládača môže byť ovplyvnená
silnými svetelnými zdrojmi, ako napríklad priamym slnečným
žiarením alebo sklom na dvierkach skrinky, kde je prístroj
umiestnený.
Nikdy
• Na diaľkový ovládač neklaďte ťažké predmety.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte.
• Na diaľkový ovládač nevylievajte tekutiny.
Vysielač signálu
5
Nastavenie hodín
Prístroj používa 24 hodinový systém.
V tejto časti je uvedený príklad nastavenia hodín na 13:30.
1 Stlačením tlačidla [
] zapnite prístroj.
2 Stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER] vyberte “CLOCK”.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
pôvodné
zobrazenie
3 Do 10 sekúnd
Otočte ovládač [TIME/PRESET TUNE N CD SKIP n ]
a nastavte tak čas.
4 Stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER] spustite hodiny.
Krátko na to sa zobrazí pôvodné zobrazenie.
1
Ak je prístroj napájaný z batérií
Prístroj nie je možné zapnúť pomocou diaľkového ovládania.
2
Poznámka
Po určitom čase sa zabudované hodiny môžu oneskorovať.
Ak je to potrebné, nastavte znovu presný čas.
A Zobrazenie hodín
3
Iba pomocou diaľkového ovládača
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
B Používanie slúchadiel (doplnkové)
Pred pripojením znížte hlasitosť.
Typ konektora: 3,5 mm stereo
4
Poznámka
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepočúvajte hudbu cez
slúchadlá veľmi dlhý čas.
Údržba prístroja
A
Ak je povrch prístroja znečistený
Kryt prístroja očistite jemnou a suchou utierkou.
• Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlá
alebo iné agresívne tekutiny.
• Pred použitím impregnovanej utierky určenej na technické účely
si prečítajte k nej priložené inštrukcie.
Pre čistejší a jasnejší zvuk
Aby sa zaručila vysoká kvalita prehrávaného zvuku, po každých
10 hodinách používania kazetovej mechaniky očistite hlavy
kazetovej mechaniky.
Používajte čistiacu kazetu (doplnková).
B
6
A
Rádio
Príprava: (Ak je prístroj napájaný z batérií) Stlačte tlačidlo [
].
A Normálne ladenie
1 Stlačením tlačidla [TUNER/BAND] vyberte “FM” alebo
“AM”.
(Pri napájaní zo siete elektrickej energie sa prístroj zapne
automaticky.)
Po každom stlačení tohto tlačidla:
AM ↔ FM
2 Stlačením tlačidla [REW/-/0] alebo [)/+/FF] vyberte
rozhlasovú stanicu.
Pri príjme stereofónneho signálu sa na displeji zobrazí
indikátor “
”.
3 Použitím tlačidla [+,- VOLUME] nastavte hlasitosť.
1
2
B Používanie funkcie Auto Scan
Iba pomocou diaľkového ovládača
Požadovanú stanicu môžete vyhľadať použitím funkcie Auto
Scan, ktorá na 8 sekúnd naladí každú stanicu, ktorú pri ladení
zachytí.
3
1 Stlačením tlačidla [TUNER] nastavte “FM” alebo “AM”.
2 Stlačte tlačidlo [AUTO SCAN].
Aktivuje sa funkcia Auto Scan.
3 Po vyhľadaní požadovanej stanice znovu stlačte tlačido
[AUTO SCAN].
Funkcia Auto Scan sa vypne po opätovnom naladení pôvodnej
frekvencie, od ktorej sa spustila.
Ak si želáte túto funkciu vypnúť počas jej činnosti, stlačte tlačidlo
[AUTO SCAN].
B
C Ak je príjem signálu FM silne rušený
1
2
3
C
D
Indikátor
Iba pomocou diaľkového ovládača
Stlačením tlačidla [FM MODE/BP] zobrazte indikátor
”.
“
Zvuk bude reprodukovaný monofónne (zhasne indikátor “
”)
a pri slabom príjme sa potlačí rušenie zvuku.
Tento režim zrušíte, ak znovu stlačíte tlačidlo [FM MODE/BP].
Funkcia automatického ladenia staníc
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [REW/-/0] alebo [)/+/
FF], pokým sa nezačne plynulo meniť frekvencia.
Automatické ladenie sa ukončí, ak prístroj zachytí rozhlasovú
stanicu. (Prerušenie automatického ladenia môže spôsobiť aj
rušenie na určitej frekvencii. V takomto prípade znovu aktivujte
funkciu automatického ladenia.)
Vypnutie automatického ladenia:
Stlačte tlačidlo [REW/-/0] alebo [)/+/FF].
D Zlepšenie kvality prijímaného signálu
FM: Zmeňte dĺžku a smer natočenia antény.
AM: Natočte predný panel prístroja do iného smeru.
Poznámky:
• Po stlačení tlačidla [6 DECK] sa príjem AM signálu na chvíľu
preruší.
• Ak je potrebné zlepšiť kvalitu prijímaného signálu, pri používaní
prístroja v budove alebo vo vozidle, umiestnite ho vedľa okna.
7
A
Rádio
Príprava: (Ak je prístroj napájaný z batérií) Stlačte tlačidlo [
].
Ladenie predvolených staníc.
Ladenie staníc vám uľahčí, ak si ich uložíte do pamäte prístroja
ako predvolené. Do pamäte je možné uložiť 12 staníc z pásma
FM a 12 z pásma AM.
A Ukladanie staníc do pamäte
Príprava: Nalaďte stanicu, ktorú si želáte uložiť do pamäte.
1 Stlačte tlačidlo [• MEMORY - CLEAR].
2 Zatiaľ čo bliká indikátor “
.
Otočením ovládača [TIME/PRESET TUNE N CD SKIP n]
vyberte kanál a stlačte tlačidlo [• MEMORY - CLEAR].
1
Na diaľkovom ovládači
Pomocou číselných tlačidiel uložte stanicu do vybranej
predvoľby (od 1 do 12).
Uloženie do predvoľby 10, 11 alebo 12
Najskôr stlačte tlačidlo [≥10] a potom príslušné dve tlačidlá.
Ak počas ukladania stanice do pamäte zhasne indikátor “
”,
začnite znovu od kroku 1.
2
Výber predvoľby
Príprava: Stlačením tlačidla [TUNER BAND] vyberte “FM” alebo
“AM”.
B Otočením ovládača [TIME/PRESET N CD SKIP n]
vyberte požadovanú predvoľbu.
Na diaľkovom ovládači
Použitím číselných tlačidiel vyberte predvoľbu (od 1 do 12).
Pri výbere predvoľby 10, 11 alebo 12 najskôr stlačte tlačidlo [≥10]
a potom príslušné dve tlačidlá.
B
C Používanie funkcie Preset Scan
Predvoľba
Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadávať stanice, pričom
prístroj na 8 sekúnd naladí každú stanicu, ktorá je uložená
v pamäti.
Iba pomocou diaľkového ovládača
Príprava: Stlačením tlačidla [TUNER] vyberte pásmo “FM” alebo
“AM”.
∨ ] alebo [∧
∧ /+],
1 Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [=/∨
pokým sa na displeji nezobrazí indikátor “PS”.
Spustí sa funkcia Preset Scan.
2 Po tom, ako vyhľadáte požadovanú predvoľbu, stlačte
∨ ] alebo [∧
∧ /+].
tlačidlo [=/∨
Funkcia Preset Scan sa vypne po tom, ako jedenkrát naladí
každú stanicu uloženú v pamäti. Ak je táto funkcia v činnosti,
∨ ] alebo [∧
∧/+].
môžete ju vypnúť stlačením tlačidla [=/∨
C
1
2
8
Predvoľba
Vymazanie vybranej predvoľby
Ak napríklad predvoľba 3 už nie je potrebná.
1 Vyberte kanál 3.
2 Stlačte tlačidlo [•MEMORY - CLEAR].
”. Otočením ovládača [TIME/
3 Zatiaľ čo bliká indikátor “
PRESET TUNE N CD SKIP n] zobrazte “- -”.
4 Stlačte tlačidlo [•MEMORY - CLEAR].
Od tejto chvíle, ak aktivujete funkciu Preset Scan, alebo
pomocou ovládača [TIME/PRESET TUNE N CD SKIP n]
budete vyberať predvoľby, predvoľba číslo 3 sa preskočí.
Tipy:
• Ak si želáte vybrať vymazanú predvoľbu, použite číselné
tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• Pri ladení môžete namiesto ovládača [TIME/PRESET TUNE N
∨ ] alebo [∧
∧/+] na
CD SKIP n] použiť tlačidlá [=/∨
diaľkovom ovládači.
Prehrávanie CD
1 Stlačením tlačidla [6 CD] otvorte zásobník.
(Prístroj sa zapne automaticky.)
Do zásobníka vložte CD a stlačte tlačidlo [5CD], zásobník sa
zavrie.
2 Stlačte tlačidlo [”/P CD], prehrávanie sa spustí.
Po prehraní poslednej skladby na vloženom CD sa
prehrávanie ukončí.
3 Pomocou tlačidla [+,-VOLUME] nastavte hlasitosť.
Ukončenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD].
Prehrávanie jedným dotykom (ak je prístroj napájaný zo siete
elektrickej energie)
Ak je v prístroji vložené CD, stlačte tlačidlo [”/P CD].
Prístroj sa zapne a spustí sa prehrávanie.
Prerušenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [”/P CD].
Prehrávanie obnovíte, ak znovu stlačíte tlačidlo [”/P CD].
1
CD musí byť otočené stranou s názvom smerom nahor
2
Ubehnutý čas prehrávania skladby
Číslo prehrávanej
skladby
Preskočenie skladieb
Otáčajte ovládačom [TIME/PRESET TUNE N CD SKIP n]
v smere pohybu hodinových ručičiek (preskočenie skladieb
smerom vpred) alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek
(preskočenie skladieb smerom vzad).
Na diaľkovom ovládači
∨ ] ( smerom vzad) alebo tlačidlo [∧
∧/+]
Stlačte tlačidlo [=/∨
(smerom vpred).
Vyhľadávanie
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo [REW/-/0]
(smerom vzad) alebo tlačidlo [)/+/FF] (smerom vpred).
Na diaľkovom ovládači
∨ ] (smerom
Počas prehrávania podržte stlačené tlačidlo [=/∨
∧ /+] ( smerom vpred).
vzad) alebo tlačidlo [∧
Poznámka
Ak tento prístroj spôsobuje rušenie televízneho prijímača alebo
iných prístrojov, umiestnite ho ďalej od nich.
3
A
A Výber CD
Používajte CD označené týmto symbolom: a.
Na tomto prístroji je možné prehrávať CD-R a CD-RW formátu
CD-DA (digital audio), ktoré boli po ukončení nahrávania
zakončené (proces zakončenia je proces, ktorý umožňuje
prehrávať CD-R a CD-RW na CD-R/CD-RW prehrávačoch).
Môže sa stať, že na tomto prístroji nebude možné prehrávať
niektoré CD-R/CD-RW v dôsledku stavu nahrávky.
Nikdy
• Nepoužívajte CD nepravidelných tvarov b.
• Nepoužívajte CD, na ktorých sa odlepujú nálepky alebo spod
ktorých vyčnieva lepidlo c.
• Na CD nepripevňujte ochranné kryty proti poškriabaniu ani
žiadne iné doplnkové príslušenstvo.
• Na CD nič nepíšte.
• CD nečistite tekutinami. (Poutierajte ho iba suchou a jemnou
utierkou.)
• Nepoužívajte CD s nálepkami tlačenými na bežne dostupných
tlačiarňach.
9
Prehrávanie CD
Iné režimy prehrávania CD
Príprava: Stlačením tlačidla [p] prepnite prístroj do režimu CD.
Iba pomocou diaľkového ovládača.
A Prehrávanie priamym prístupom
Spustí prehrávanie od vybranej skladby
Číselné tlačidlá
REPEAT
Pomocou číselných tlačidiel vyberte požadovanú skladbu.
Pri výbere skladby s dvojmiestnym číslom najskôr stlačte tlačidlo
[≥10] a potom dve príslušné tlačidlá.
B Opakované prehrávanie
Opakovane prehráva jednu alebo viaceré skladby
Pred alebo počas prehrávania stlačte tlačidlo [REPEAT], čím
aktivujete režim opakovaného prehrávania.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
A
: Opakované prehrávanie jednej skladby
: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
(žiadny indikátor): Režim opakovaného prehrávania je
zrušený
B
1
Stlačením tlačidla [CD] spustíte prehrávanie v režime stop.
Opakované prehrávanie vybraných skladieb
1 Spustite programové prehrávanie (n strana 11).
2 Stlačením tlačidla [REPEAT] zobrazte ikonu “
”.
Zrušenie opakovaného prehrávania vybraných skladieb
Stláčajte tlačidlo [REPEAT], pokým nezmiznú ikony [
]a
].
[
Tento režim sa taktiež zruší, ak otvoríte zásobník CD.
Prehrávanie náhodným výberom
Prehráva skladby náhodným výberom
2
1 V režime stop stlačte tlačidlo [RANDOM].
2 Stlačením tlačidla [CD] spustite prehrávanie CD.
Zrušenie režimu prehrávania náhodným výberom
Stlačením tlačidla [RANDOM] zrušte indikátor “
”.
Ak tento režim zrušíte počas prehrávania, prehrávanie bude
pokračovať do konca CD.
Tento režim sa taktiež zruší, ak otvoríte zásobník CD.
Poznámky:
• Režim prehrávania náhodným výberom nie je možné používať
spolu s režimom opakovaného prehrávania jednej skladby
alebo programového prehrávania.
• Skladby nie je možné vyberať stláčaním číselných tlačidiel.
• Nie je možné preskakovať skladby, ktoré už boli prehrané.
• Vyhľadávať je možné iba v rámci prehrávanej skladby.
10
Prehrávanie CD
Programové prehrávanie
Môžete nastaviť poradie prehrávania až pre 36 skladieb podľa
vášho výberu
Na prístroji
Príprava: Stlačením tlačidla [p TAPE/CD] prepnite prístroj do
režimu CD.
1
Číslo skladby
Čas prehrávania
1 Otočením ovládača [TIME/PRESET N CD SKIP n]
vyberte skladbu.
2 Stlačte tlačidlo [•MEMORY-CLEAR]
Opakovaním krokov 1 až 2 naprogramujte všetky
požadované skladby.
3 Stlačením tlačidla [”/P CD] spustite prehrávanie.
Pomocou diaľkového ovládača
Príprava: Stlačením tlačidla [p] prepnite prístroj do režimu CD.
2
Naprogramovaná skladba Poradie prehrávania
3
1 Stlačte tlačidlo [PGM/-CLEAR].
Na displeji sa objaví indikátor “
”.
2 Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo skladby.
Pri zadávaní dvojmiestnych čísel najskôr stlačte tlačidlo [≥10]
a potom príslušné dve číselné tlačidlá.
Opakujte tento postup pre naprogramovanie všetkých
požadovaných skladieb.
3 Stlačením tlačidla [CD] spustite prehrávanie.
Naprogramované dáta zostanú uchované v pamäti prístroja, aj
ak prístroj prepnete do režimu stop alebo ho vypnete. Po
ukončení prehrávania sa na displeji objaví indikátor “Cd-P”, čo
znamená, že program je uložený v pamäti.
Zrušenie režimu programového prehrávania
V režime stop stlačte a podržte stlačené tlačidlo [•MEMORYCLEAR] (na diaľkovom ovládači: [PGM/-CLEAR]), pokým sa na
displeji nezobrazí odkaz “CLEAR”.
Tento režim sa taktiež zruší, ak sa otvorí zásobník CD.
=/∨
∨
∧ /+
Na displeji je zobrazené “- - : - -”
Celkový čas prehrávania presahuje 100 minút.
Stále je možné programovať prehrávanie ďalších skladieb.
1
2
Na displeji je zobrazené “FULL”
Bolo naprogramovaných 36 skladieb.
Naprogramovaná skladba Poradie prehrávania
A Prekontrolovanie obsahu programu (zatiaľ čo je na
displeji zobrazené “Cd-P”)
Otočte ovládačom [TIME/PRESET - CD SKIP -].
Na diaľkovom ovládaní
∨ ] alebo [∧
∧/+].
Stlačte tlačidlo [=/∨
3
A
11
Kazety
1 Stlačením tlačidla [6 DECK] otvorte kazetovú mechaniku.
(Prístroj sa automaticky zapne.)
Vložte do prístroja kazetu a kazetovú mechaniku zatvorte.
2 Stlačením tlačidla [” TAPE] spustite prehrávanie.
3 Pomocou tlačidla [+,- VOLUME] nastavte požadovanú
hlasitosť.
Ukončenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD].
Prehrávanie jedným dotykom
(ak je prístroj napájaný zo siete elektrickej energie)
Ak je v prístroji vložená kazeta, stlačte tlačidlo [” TAPE].
Prístroj sa zapne a spustí sa prehrávanie.
1
Kazeta otočená prehrávanou stranou
smerom nahor
Kazetu vkladajte otočenú stranou s páskou smerom k vám
2
Rýchle prevíjanie pásky vpred/vzad
Stlačte tlačidlo [REW/-/0] (smerom vzad) alebo [)/+/FF]
(smerom vpred).
Na diaľkovom ovládači
Stlačte tlačidlo [REW/-] (smerom vzad) alebo [+/FF] (smerom
vpred).
Výber kaziet
Používajte kazety typu normal, čím dosiahnete kvalitnú
reprodukciu. Taktiež je možné prehrávať kazety typu Metal
a High, no prístroj nedokáže využiť charakteristiky týchto kaziet.
Starostlivosť o kazety
• Kazety presahujúce 100 minút sú veľmi tenké a preto sa môžu
ľahko pretrhnúť a namotať do kazetovej mechaniky.
• Uvoľnenú pásku je potrebné napnúť skôr, ako ju budete
prehrávať, pretože sa môže zachytiť do kazetovej mechaniky.
• Ak sa používajú kazety nekonečného typu nesprávnym
spôsobom, môžu sa namotať do kazetovej mechaniky.
3
Tipy pre nahrávanie
Dovoľujeme si vás upozorniť, že nahrávanie (kopírovanie)
originálnych kaziet, CD, inak distribuovaného alebo vysielaného
materiálu môže byť v rozpore s ochrannými právami vzťahujúcimi
sa k danej nahrávke.
Pri nahrávaní prístroj napájajte zo siete elektrickej energie, alebo
do neho vložte nové batérie, pretože ak nahrávate pri značne
vybitých batériách, môže to mať za následok zníženú kvalitu
nahrávky. Ak sa v blízkosti tohto prístroja nachádza napríklad
televízny prijímač, môže rušiť nahrávku.
A
Výber kaziet určených na nahrávanie
Používajte kazety typu Normal.
Na tomto prístroji je taktiež možné používať kazety typu Metal
a High, pričom prístroj nedokáže na takéto kazety správne
nahrávať a vymazávať ich.
a
Hlasitosť a kvalita zvuku pri nahrávaní
• Prístroj nastavuje úroveň nahrávaného signálu automaticky.
• Nahrávka nie je nijako ovplyvnená zmenami kvality zvuku.
A Zobrazenie počítadla pásky pri nahrávaní
Iba pomocou diaľkového ovládania
12
b
Stlačte tlačidlo [DISPLAY].
Po každom stlačení tohto tlačidla v režime CD alebo rádio:
a Aktuálny stav n b Aktuálny čas n c Počítadlo pásky
c
Vynulovanie počítadla pásky
Stlačte tlačidlo [C-RESET].
Počítadlo sa nastaví na “000”.
Tipy pre nahrávanie
A Ochrana kazety pred ďalším nahrávaním
A Ochrana pred náhodným vymazaním
Na obrázku je znázornený spôsob vylomenia ochranných štítkov.
Aby bolo možné na takúto kazetu znovu nahrávať, prelepte
otvory po vylomených štítkoch, tak ako je znázornené na
obrázku.
Strana A
B Vymazanie nahrávky
Ochranný štítok
pre stranu B
Ochranný štítok pre stranu A
Opätovné nahrávanie
Kazeta typu Normal Position
Lepiaca
páska
B
1 Stlačte tlačidlo [6 DECK], kazetová mechanika sa otvorí.
Vložte do nej kazetu otočenú stranou určenou na vymazanie
smerom nahor.
2 Stlačením tlačidla [p TAPE/CD] aktivujte režim kazety.
3 Stlačte tlačidlo [r/P].
Nahrávanie z CD
C Normálne nahrávanie
Príprava:
• Vložte do prístroja CD (n strana 9).
• Previňte navádzaciu časť pásky.
1 Stlačením tlačidla [6 DECK] otvorte kazetovú mechaniku.
Do prístroja vložte kazetu otočenú tak , aby strana, na ktorú
sa bude nahrávať, smerovala hore.
2 Stlačením tlačidla [p TAPE/CD] prepnite prístroj do
režimu CD.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
TAPE CD
3 Stlačením tlačidla [r/P] spustite nahrávanie.
Súčasne sa spustí prehrávanie CD aj nahrávanie na kazetu.
Po ukončení prehrávania CD sa automaticky vypne aj
nahrávanie na kazetu.
C
Ukončenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD].
D Prerušenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [r/P].
Nahrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla [r/P].
1
Pokračovanie nahrávania z iného CD na tú istú kazetu
1 Stlačte tlačidlo [6 CD] a CD vymeňte za iné.
2 Stlačte tlačidlo [r/P].
Strana, na ktorú sa bude nahrávať je
otočená smerom nahor
Kazetu vkladajte stranou s páskou smerom k vám
2
3
Nahrávanie vybraných skladieb
1 Vykonajte krok číslo 1 a potom naprogramujte vybrané
skladby (n strana 11).
2 Stlačte tlačidlo [r/P].
Preskočenie nepotrebných skladieb
1 Stlačením tlačidla [r/P] prerušte nahrávanie (taktiež sa
preruší prehrávanie CD).
2 Otočením ovládača [TIME/PRESET N CD SKIP n] zobrazte
v poradí ďalšiu skladbu, ktorú si želáte nahrať.
3 Stlačením tlačidla [r/P] obnovte nahrávanie.
D
13
Nahrávanie z CD
Režim ALL-REC
V tomto režime sa nahrajú všetky skladby, ktoré sa na vloženom
CD nachádzajú, alebo iba vybrané skladby. Ak sa páska v kazete
dostane na svoj koniec ešte predtým, ako sa ukončí prehrávanie
CD, nahrávanie a prehrávanie CD sa automaticky preruší, aby
ste mohli pokračovať v nahrávaní na druhú stranu kazety.
Príprava: vložte do prístroja CD (n strana 9).
1 Stlačte tlačidlo [nTAPE/CD] a prepnite tak prístroj do
režimu CD.
2 Stlačením tlačidla [CD REC MODE] zobrazte na displeji
“ALL-REC”.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
ALL-REC n 1-REC n OFF
1
2
Na displeji sa zobrazí dĺžka kazety, ktorá je potrebná na
nahrávanie.
Ak sa na displeji zobrazí “C----“, znamená to, že potrebná
dĺžka kazety je viac ako 100 minút.
Stále je možné nahrávať, niektoré skladby sa však z dôvodu
nedostatočnej dĺžky pásky, nemusia nahrať.
3 Stlačením tlačidla [6 DECK] otvorte kazetovú mechaniku
a vložte do nej kazetu otočenú stranou, na ktorú sa bude
nahrávať, smerom nahor.
4 Stlačením tlačidla [r/P] spustite nahrávanie.
Prístroj previnie pásku v kazete, nahrá 10 sekundovú tichú
časť a potom spustí nahrávanie.
Ukončenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD]. Taktiež sa ukončí prehrávanie CD.
3
4
Ak je nahrávaná skladba prerušená na konci pásky na
strane, ktorá je otočená smerom nahor
Preruší sa nahrávanie aj prehrávanie CD
Nahrávanie prerušenej skladby od začiatku na druhú stranu
kazety
1. Stlačením tlačidla [6 DECK] otvorte kazetovú mechaniku
a vložte do nej kazeu otočenú druhou stranou smerom nahor.
2. Stlačte tlačidlo [r/P].
Prístroj nahrá 10 sekundovú tichú časť a potom pokračuje
v nahrávaní od začiatku prerušenej skladby.
Nahrávanie vybraných skladieb
1 Naprogramujte vybrané skladby n strana 11).
2 Vykonajte kroky 2 až 4.
Poznámka:
Nie je možné používať režim ALL-REC spolu s režimom
prehrávania náhodným výberom alebo s režimom opakovaného
prehrávania (n strana 10).
14
A
Nahrávanie z CD
A Režim 1-REC
V tomto režime sa z CD nahrajú iba vybrané skladby a potom sa
nahrávanie ukončí.
Príprava:
Vložte do prístroja CD (n strana 9) a kazetu (n strana 12).
Previňte pásku v kazete na miesto, od ktorého si želáte spustiť
nahrávanie.
1
2
1 Stlačením tlačidla [p TAPE/CD] prepnite prístroj do
režimu CD.
2 Stlačením tlačidla [CD REC MODE] zobrazte indikátor “1REC”.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
ALL-REC n 1-REC n OFF (vypnuté)
3 Otáčaním ovládača [TIME/PRESET TUNE - CD SKIP -]
vyberte skladbu, ktorú si želáte nahrať.
4 Stlačením tlačidla [r/P] spustite nahrávanie.
Súčasne sa spustí prehrávanie CD a nahrávanie na kazetu.
3
Ukončenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD]. Prehrávanie CD sa taktiež ukončí.
Pokračovanie nahrávania z iného CD
1. Stlačte tlačidlo [6 CD] a vložte iné CD.
2. Vykonajte kroky 3 a 4.
4
B
Nahrávanie prehrávanej skladby
1 Stlačením tlačidla [CD REC MODE] zobrazte indikátor “1REC”.
1 Stlačte tlačidlo [r/P].
Nahrávanie sa spustí od začiatku vybranej skladby a ukončí sa
na konci skladby.
Poznámka:
Nahrávanie a prehrávanie CD sa ukončí po tom, ako sa páska
dostane na svoj koniec aj napriek tomu, že sa neukončilo
prehrávanie skladby.
A Nahrávanie z rádia
1
3
Príprava:
• Nahrávanie od začiatku pásky:
Previňte navádzaciu časť pásky.
• Nahrávanie od ľubovoľného miesta na páske:
Previňte pásku na miesto, od ktorého si želáte spustiť
nahrávanie.
1 Do kazetovej mechaniky vložte kazetu otočenú stranou,
na ktorú si želáte nahrávať smerom nahor.
2 Nalaďte požadovanú stanicu (n strana 7).
3 Stlačením tlačidla [r/P] spustite nahrávanie.
Ukončenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [p TAPE/CD].
C
Prerušenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [r/P].
Nahrávanie obnovíte opätovným stlačením tohto tlačidla.
C Potlačenie rušenia pri príjme vysielania v pásme AM
(funkcia Beat Proof)
Iba pomocou diaľkového ovládača
Počas nahrávania stlačte tlačidlo [FM MODE/BP].
Po každom stlačení tohto tlačidla:
bP1 ↔ bP2
Vyberte nastavenie, pri ktorom je príjem rušený najmenej.
15
A Kvalita zvuku
A
Na tomto prístroji si môžete vybrať zo štyroch režimov kvality
zvuku.
a XBS: Dodáva rockovej hudbe dôraznosť.
b Clear: Zvuk vysokých tónov sa reprodukuje čisto.
c Soft: Používa sa pre hudbu pozadia.
d Vocal: Zjasní vokály.
Stlačením tlačidla [PRESET EQ] vyberte požadované
nastavenie.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
a XBS n b Clear n c Soft n d Vocal
EQ OFF (režimy sú vypnuté)
Poznámka:
Zmeny v kvalite zvuku nijako neovplyvňujú nahrávaný zvuk.
B 3-D zvuk s funkciou Sound Virtualizer
Iba pomocou diaľkového ovládača
Pomocou tohto režimu môžete pri počúvaní stereofónneho zvuku
vytvoriť trojrozmerné zvukové pole.
Stlačte tlačidlo [S.VIRTUALIZER].
Opätovným stlačením tohto tlačidla tento režim zrušíte.
Poznámky:
• Tento režim nemá žiadny vplyv na nahrávaný zvuk.
• Výsledný zvukový efekt je priamo závislý od zdroja, z ktorého
sa zvuk prehráva.
S.VIRTUALIZER
B
16
Funkcia časovača prehrávania
a nahrávania
Funkciu časovača môžete nastaviť na určitý čas, aby vás prístroj
zobudil (časovač prehrávania), alebo na nahrávanie
rozhlasového vysielania (časovač nahrávania).
Prípravy:
Zapnite prístroj a nastavte presný čas. (n strana 6)
• Pre časovač prehrávania pripravte hudobný zdroj signálu
(kazetu/CD/rádio) a nastavte hlasitosť.
• Pre časovač nahrávania prekontrolujte, aby neboli na
používanej kazete vylomené ochranné štítky proti náhodnému
vymazaniu (n strana 13: A) a do kazetovej mechaniky vložte
kazetu otočenú stranou, na ktorú sa bude nahrávať, smerom
nahor. Nalaďte stanicu (n strany 7 a 8) a nastavte hlasitosť.
1
Pre časovač prehrávania
Pre časovač nahrávania
Nastavenie času zapnutia a vypnutia nahrávania/prehrávania
1 Stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER] vyberte požadovanú
funkciu časovača.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
pôvodné
zobrazenie
Začiatok
2
Koniec
Začiatok
Koniec
ON t PLAY:
nastavenie časovača prehrávania
ON t REC:
nastavenie časovača nahrávania
Začnite vykonávať krok číslo 2 skôr, ako tieto indikátory
prestanú blikať (10 sekúnd).
2 1 Otočením ovládača [TIME/PRESET N CD SKIP n]
nastavte čas začiatku.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
3 1 Otočením ovládača [TIME/PRESET N CD SKIP n]
nastavte čas ukončenia.
2 Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
Teraz je nastavený čas spustenia a ukončenia.
Aktivovanie funkcie časovača
4 Stlačením tlačidla [t PLAY/REC] zobrazte indikátor
časovača.
Po každom stlačení tohto tlačidla:
PLAY n REC n bez indikátora (vypnutý)
3
t PLAY: aktivovanie funkcie prehrávania
t REC: aktivovanie funkcie nahrávania
(Indikátor funkcie časovača sa nezobrazí, ak nebol nastavený
čas spustenia a ukončenia nahrávania/prehrávania.)
Ak neboli nastavené hodiny, na displeji sa zobrazí “E”.
] vypnite prístroj.
5 Stlačením tlačidla [
Aby sa aktivovala funkcia časovača, je potrebné, aby bol
prístroj vypnutý. Funkcia časovača sa aktivuje o 30 sekúnd
skôr, ako je nastavený čas.
Zrušenie funkcie časovača
Ak je prístroj zapnutý, stlačte tlačidlo [t PLAY/REC] tak, aby
z displeja zmizli indikátory funkcie časovača.
(Ak je funkcia časovača zapnutá, funkcia sa v nastavený čas
aktivuje každý deň.)
4
5
Prekontrolovanie nastavenia časovača (ak je prístroj vypnutý)
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
Nastavenia časovača sa zobrazia v nasledujúcom poradí:
Čas spustenia, čas ukončenia n hudobný zdroj n hlasitosť n
pôvodné zobrazenie
Zmena nastavenia (ak je prístroj zapnutý)
Zmena nastavených časov spustenia/ukončenia
Vykonajte kroky 1, 2, 3 a 5.
Poznámka:
Funkciu časovača prehrávania nie je možné používať súčasne
s funkciou časovača nahrávania.
17
A Časovač vypnutia prístroja (Sleep)
A
Iba pomocou diaľkového ovládača
Pomocou tohto režimu môžete nastaviť prístroj tak, aby sa
v nastavený čas automaticky vypol (napríklad ak si želáte
zaspávať pri počúvaní hudby).
Stlačením tlačidla [SLEEP] nastavte čas v minútach.
SLEEP 30 n SLEEP60 n SLEEP90 n SLEEP120
SLEEP OFF (vypnuté)
Nastavenie času
Zrušenie funkcie časovača vypnutia prístroja
Stlačením tlačidla [SLEEP] nastavte “SLEEP OFF”.
Kontrola zostávajúceho času do vypnutia prístroja
Jedenkrát stlačte tlačidlo [SLEEP].
Na 5 sekúnd sa na displeji zobrazí čas do vypnutia prístroja.
Zmena nastaveného času
Stlačením tlačidla [SLEEP] nastavte nový čas.
B
Poznámka:
Režim časovača vypnutia prístroja je možné používať
v kombinácii s režimom časovača prehrávania a nahrávania.
Dbajte na to, aby bol prístroj pred časom, ktorý je nastavený pre
časovač, vypnutý.
B Časovač plynulého stíšenia zvuku
Iba pomocou diaľkového ovládača
Pri zapnutí prístroja časovačom prehrávania sa hlasitosť bude
postupne zvyšovať až na nastavenú úroveň.
Pri vypnutí prístroja časovačom sa hlasitosť bude postupne
znižovať až na minimum
Stlačením tlačidla [TIMER FADER] zobrazte “FADER”.
(Touto funkciou sú ovplyvnené všetky režimy časovačov.)
Opätovným stlačením tohto tlačidla tento režim zrušíte.
Poznámka:
Tento režim neovplyvňuje režim časovača nahrávania.
18
Bežné problémy a ich riešenia
Skôr ako požiadate autorizované servisné stredisko o opravu prístroja, vykonajte nasledujúce kontroly. Ak podľa nasledujúcich
doporučení nie je možné problém odstrániť, alebo ak sa vyskytne problém, ktorý nie je v nasledujúcej tabuľke opísaný, prečítajte si
priložený zoznam autorizovaných servisných stredísk a skontaktujte sa s tým, ktorý vám vyhovuje najviac, alebo sa skontaktujte s
autorizovaným predajcom firmy Panasonic. Odkazy na strany sú uvedené v krúžkoch, napríklad 4.
Bežné problémy
Na displeji je zobrazené “E”.
Znamená to, že bola vykonaná nesprávna operácia. Pozorne si prečítajte návod na použitie.
Na displeji je zobrazené “U01”.
Vymeňte batérie za nové alebo prístroj napájajte zo siete elektrickej energie. 3
Na displeji je zobrazené “U02”.
Do prístroja neboli vložené batérie napájania. Vložte do prístroja nové batérie alebo prístroj
napájajte zo siete elektrickej energie (Indikácia „U02“ sa zobrazí, iba ak boli do prístroja
vložené batérie zálohovania pamäte) 3.
Prehrávanie CD
Nie je možné spustiť prehrávanie CD
alebo zbrazenie pri prehrávaní CD je
nesprávne.
CD vložte do prístroja otočené stranou s názvom smerom nahor. 9.
Počkajte chvíľu, pokým sa neodparí vlhkosť, ktorá sa skondenzovala v prístroji a skúste
znovu.
Určitá časť CD sa neprehráva správne.
Očistite CD. 9.
Ak je vložené CD poškriabané, zdeformované alebo neštandardné, vymeňte ho za iné.
Kazetový prehrávač
Nie je možné nahrávať.
Ak boli na kazete vylomené ochranné štítky proti náhodnému vymazaniu, lepiacou páskou
prelepte otvory. !£
Zlá kvalita prehrávaného zvuku Očistite magnetofónové hlavy. 6
Rádio
Signál je priveľmi rušený alebo nie
je možné naladiť stanicu.
Príjem je možno rušený prístrojom, ktorý sa nachádza v blízkosti alebo používaním jeho
diaľkového ovládača. Vypnite vedľa umiestnený prístroj alebo umiestnite prístroje ďalej od
seba.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nepracuje.
Prekontrolujte, či sú batérie vložené v diaľkovom ovládači správne. 5
Ak sú batérie v diaľkovom ovládači vybité, vymeňte ich za nové. 5
Prístroj nie je možné pomocou
diaľkového ovládača zapnúť.
Ak je prístroj napájaný z batérií, zapnite ho pomocou tlačidla na prístroji. 3, 5
Technické špecifikácie
19
Technické špecifikácie
Rádio
Frekvenčný rozsah
FM
AM
87,50-108,00 MHz (50 kHz kroky)
522-1629 kHz (9 kHz kroky)
CD prehrávač
Frekvencia snímania
Dekódovanie
Zdroj laserového lúča
Počet kanálov
Pomalé a rýchle kolísanie výšky tónu
D/A prevodník
44,1 kHz
16 bit lineárne
Polovodičový laser (vlnová dĺžka 780 nm)
2 kanály, stereo
Pod merateľným limitom
MASH (1 bit DAC)
Kazetový prehrávač
Systém stopy
Systém monitora
Systém nahrávania
Systém mazania
Frekvenčný rozsah
Kazeta Kazeta Normal
Všeobecné
Reproduktory
Konektory
Výstup
Napájanie
AC
Spotreba elektrickej energie:
Batérie:
Batérie zálohovania procesora/hodín
Rozmery (Š x V x H):
Hmotnosť:
4 stopy, 2 kanály, stereo
Variabilný zvukový monitor
Striedavou predmagnetizáciou
Multipólový magnet
50 - 14000 Hz
(RX-ES27) 8 cm 5,4 W x 2
(RX-ES22) 8 cm 2,7 W x 2
PHONES: 3,5 mm stereo (16 - 32 W)
230 - 240 V, 50 Hz
(RX-ES27): 30 W
(RX-ES22): 23 W
12 V (osem batérií typu R20/LR20 (D, UM-1))
• Nepoužívajte dobíjateľné batérie
6 V [štyri batérie R6/LR6 (AA, UM-3)]
• Nepoužívajte dobíjateľné batérie
529 x 144 x 276 mm
(RX-ES27) 4,5 kg bez batérií
(RX-ES22) 4,0 kg bez batérií
Poznámky:
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Hmotnosť a rozmery prístroja sú približné.
UPOZORNENIE
• NEUMIESTŇUJTE TENTO PRÍSTROJ DO UZAVRETÉHO PRIESTORU AKO NAPRÍKLAD SKRINKY A PODOBNE. UISTITE SA, ŽE
PRÍSTROJ JE DOBRE VETRANÝ ABY SA PREDIŠLO VZNIKU POŽIARU Z DÔVODU PREHRIATIA. TAKTIEŽ SA UISTITE, ŽE
ZÁVESY ALEBO ŽIADNE INÉ PREDMETY NEBRÁNIA VOĽNÉMU PRIECHODU VZDUCHU CEZ VENTILAČNÉ OTVORY.
• UISTITE SA, ŽE VENTILAČNÉ OTVORY NA PRÍSTROJI NIE SÚ PRIKRYTÉ NOVINAMI, PRESTIERANÍM, ZÁVESMI ALEBO INÝMI
PREDMETMI.
• NA PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE PREDMETY S OTVORENÝM OHŇOM AKO NAPRÍKLAD SVIEČKY A PODOBNE.
• BATÉRIE ODSTRÁŇTE V SÚLADE S PREDPISMI A ZÁKONMI O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
20
21
22
23
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement