Panasonic SCEN28 Operating instructions

Panasonic SCEN28 Operating instructions
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Aby ste mohli zariadenie používať bezpečne a
optimálnym spôsobom, pozorne si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Návod je určený pre tento systém:
Zariadenie
SC-EN28
Hlavné zariadenie
SA-EN28
Reproduktory
SB-EN28
Telefonovaním z mobilného telefónu môžete
zariadenie rušiť. V prípade takéhoto rušenia zväčšite
odstup medzi mobilným telefónom a zariadením.
UPOZORNENIE!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO
ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE OPÍSANÉ
V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA MÔŽETE
VYSTAVIŤ PÔSOBENIU NEBEZPEČNÉHO
ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO
NESNAŽTE SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
UPOZORNENIE!
• ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI
NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH
SKRINIEK ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. DBAJTE NA TO, ABY BOLO
ZARIADENIE DOBRE VETRANÉ. DBAJTE NA
TO, ABY NEBOLI JEHO VETRACIE OTVORY
ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI LÁTKAMI.
PREDÍDETE TÝM ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU V
DÔSLEDKU PREHRIATIA ZARIADENIA.
• VETRACIE OTVORY ZARIADENIA
NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, OBRUSMI,
ZÁCLONAMI ANI INÝMI PODOBNÝMI
PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD
HORIACE SVIECE.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM
SPÔSOBOM.
2
VÝSTRAHA:
ABY NEDOŠLO K VZNIKU POŽIARU, ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŠKODENIU
ZARIADENIA,
• ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU
VODY, VLHKOSTI A DAŽĎA. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY, Z
KTORÝCH BY NAŇ MOHLA KVAPKAŤ VODA.
PREDÍDETE TÝM VZNIKU POŽIARU, ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŠKODENIU
ZARIADENIA.
• POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ
PRÍSLUŠENSTVO.
• NIKDY NEOTVÁRAJTE JEHO ZADNÝ ANI
PREDNÝ KRYT. VNÚTRI ZARIADENIA
SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI
OPRAVITEĽNÉ POUŽÍVATEĽOM.
OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI V SERVISE.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky.
Zabezpečte možnosť jednoduchej manipulácie
so zástrčkou sieťového prívodu a zásuvkou na
zariadení.
Ak chcete toto zariadenie úplne odpojiť od elektrickej
siete, vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V
MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
Zadná strana zariadenia
Laserový
výrobok triedy 1
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tam, kde
nebude vystavené pôsobeniu priameho slnečného
svetla, vysokých teplôt, vlhkosti a nadmerných otrasov.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadenia a jeho súčastí alebo k skráteniu jeho
životnosti.
Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napätie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého
napätia. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a následnému
vzniku požiaru.
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje
jednosmerného napätia. Ak chcete zariadenie používať
na lodi alebo na miestach, kde sa používa jednosmerné
napätie, starostlivo skontrolujte zdroj napájania.
Ochrana sieťového prívodu
Skontrolujte, či je sieťový prívod správne zapojený a či
nie je poškodený. Nesprávne zapojenie a poškodenie
sieťového prívodu môžu spôsobiť požiar alebo zapríčiniť
zásah elektrickým prúdom. Neťahajte za sieťový prívod,
neohýbajte ho ani naň neklaďte ťažké predmety.
Sieťový prívod pri odpájaní pevne uchopte za zástrčku.
Neťahajte za sieťový prívod. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
Zástrčku nechytajte mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
Cudzie predmety
Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali kovové
predmety. Môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom
alebo poruchu zariadenia.
Zabráňte vniknutiu kvapalín do zariadenia. Môžu
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia. V prípade, že sa do zariadenia dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od sieťovej zásuvky a
obráťte sa na svojho predajcu.
Nestriekajte na zariadenie alebo do jeho vnútra
prostriedky proti hmyzu. Obsahujú horľavé plyny, ktoré
by sa mohli vznietiť.
Obsah
Bezpečnostné upozornenia .............................. 3
Dodávané príslušenstvo ................................... 4
Diaľkový ovládač ............................................... 4
Umiestnenie reproduktorov ............................. 5
Zapojenia ........................................................... 6
CD prehrávač ..................................................... 8
Rozhlasový prijímač ........................................ 12
Nastavenie ladiaceho kroku ..................................... 12
Zlepšenie príjmu ...................................................... 12
Časovač a ostatné nastavenia ........................ 15
Prehľad ovládacích prvkov ............................. 18
Prehrávanie MP3 diskov ................................. 19
Informácie o diskoch ....................................... 20
Starostlivosť a údržba ..................................... 20
Riešenie problémov ........................................ 21
Zobrazenia na displeji .............................................. 22
Technické údaje ............................................... 22
Servis
Nepokúšajte sa zariadenie opraviť svojpomocne. Ak na
zariadení nefunguje zvuk, nesvietia na ňom indikátory,
vychádza z neho dym alebo nastane akýkoľvek iný
problém, ktorý nie je opísaný v tomto návode na
obsluhu, odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky a
obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis. V
prípade, že by zariadenie opravovala, rozoberala alebo
prerábala nekvalifikovaná osoba, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho
od sieťovej zásuvky. Predĺžite tým jeho životnosť.
3
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané
príslušenstvo.
Diaľkový ovládač
 Batérie
4
Ak budete žiadať o výmenu niektorej z položiek, použite
označenia uvedené v zátvorkách. (Platné v januári
2007.)
 Diaľkový ovládač (1 ks)
(N2QAGB000038)
 Sieťový prívod (1 ks)
(RFA2699)
 Batérie do diaľkového ovládača (2 ks)
 FM/AM anténa (1 ks)
(N1DADYY00003)
 Kábel na pripojenie externého zariadenia do
hudobného portu (1 ks)
(K2KC39A00002)
Poznámka:
Dodaný sieťový prívod je určený na použitie len s
týmto zariadením. Nepoužívajte ho na napájanie iných
zariadení.
Na napájanie tohto zariadenia nepoužívajte sieťový
prívod z iných zariadení.
4
3
1
2
��������
• Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity na
batériách (+ a –) zhodovali s označeniami polarity
vnútri ovládača.
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
 Používanie diaľkového ovládača
Senzor signálu
diaľkového ovládača
• Diaľkový ovládač namierte priamo na senzor signálu
diaľkového ovládača na prednom paneli zariadenia.
Dbajte na to, aby medzi diaľkovým ovládačom a
zariadením neboli žiadne prekážky. Účinný dosah
diaľkového ovládača je najviac 7 m.
• Funkčnosť diaľkového ovládača môžu ovplyvniť silné
svetelné zdroje (napríklad priame slnečné svetlo)
alebo sklené dvierka nábytku.
Umiestnenie reproduktorov
Zariadenie umiestnite v priestore, ktorý má na výšku
minimálne 240 mm.
Ak by sa kryt priestoru na vkladanie diskov nemohol
úplne otvoriť, mohol by sa poškodiť.
Upozornenie:
• Reproduktory používajte len
s odporúčaným zariadením. V
opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu zosilňovača a/alebo
reproduktorov a vzniku požiaru. V
prípade poškodenia alebo náhlej
zmeny výkonu sa obráťte na
kvalifikovaného odborníka.
• Reproduktory nepripevňujte na
stenu ani na strop.
Umiestnenie reproduktorov
Reproduktory sú rovnaké, a preto nie je potrebné
rozlišovať medzi pravým a ľavým.
Poznámky:
• Na zabezpečenie dostatočného vetrania umiestnite
reproduktory vo vzdialenosti aspoň 10 mm od
zariadenia.
• Reproduktory nie sú magneticky tienené.
Neumiestňujte ich v blízkosti televízorov, osobných
počítačov ani iných zariadení, ktoré môžu byť
ovplyvnené magnetickým poľom.
• Po zložení ochranného krytu sa nedotýkajte
vnútorných častí reproduktorov. Mohli by ste ich
poškodiť.
5
Zapojenia
2 FM/AM anténa
Postavte anténu na podstavec.
1 Reproduktory
Ak sa na koncoch káblov
reproduktorov nachádza
izolácia, otočte ju a
stiahnite.
Medený (+)
Spoj
FM anténa
Strieborný (–)
Strieborný (–)
Červený
L
Čierny
2
Čierny
Červený
Medený (+)
L
AM anténa
2
R
R
1
1
Prenosné audiozariadenie
(Kábel je súčasťou príslušenstva.)
Pri odpájaní konektora antény uchopte
anténu za spoj.
Konektor: stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm
FM/AM ANT
Prenosný audioprehrávač
Kábel na pripojenie externého
zariadenia do hudobného portu
Používanie
MUSIC PORT
Zvoľte položku
„MUSIC P“.
Spustite prehrávanie na prenosnom
audiozariadení.
MUSIC PORT
Poznámky:
• Hlasitosť a vlastnosti zvuku môžete nastaviť na tomto
zariadení aj na externom zariadení.
• Prečítajte si aj návod na obsluhu externého zariadenia.
6
Zapojenia
3 Sieťový prívod
Systém zapojte do elektrickej siete až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.
Poznámka:
Ak zariadenie necháte odpojené od elektrickej siete približne 2 týždne, obnovia sa
všetky pôvodné nastavenia.
V takom prípade pred začatím používania zariadenia znova nastavte rozhlasové
stanice a ostatné položky, ktoré boli uložené do pamäte.
Zapojte do elektrickej siete
PHONES
PHONES
SPEAKERS(6 �)
SPEAKERS(6 �)
L
FM/AM ANT
(Nie sú súčasťou
príslušenstva.)
R
HAUT-PARLEURS
HAUT-PARLEURS
FM/AM ANT
AC IN
Slúchadlá
L
R
AC IN
Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť.
Konektor: stereofónny minikonektor s
priemerom 3,5 mm
Poznámka:
Dlhodobé počúvanie pomocou slúchadiel vám
môže poškodiť sluch.
7
CD prehrávač
1 CD disk upevnite na upínaciu hlavu.
Hlavné zariadenie
Poznámky:
• Na otváranie a zatváranie krytu priestoru na
vkladanie diskov používajte len tlačidlo [OPEN/
OPEN/ CLOSE].
CLOSE
• Ak by ste kryt zatvárali nasilu, mohol by sa poškodiť.
Diaľkový ovládač
OPEN/
CLOSE
Zariadenie sa zapne a otvorí sa kryt priestoru
na vkladanie diskov.
Disk vložte tak, aby potlačená strana smerovala nahor.
Disk zatlačte na upínaciu hlavu tak, aby s cvaknutím zapadol.
Opätovným stlačením tlačidla [] zatvorte kryt priestoru na
vkladanie diskov.
Pri zatváraní krytu priestoru na vkladanie diskov si dávajte pozor, aby vám nepricvikol prsty.
Zapnutie
zariadenia
SLEEP
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
Nastavenie hlasitosti
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
M
TUNER/
BAND
0
(Minimum)
50
(Maximum)
VOL
Preskočenie/
vyhľadávanie
8
Zastavenie prehrávania
ALBU
CD prehrávač
2 Spustite prehrávanie.
Hlavné zariadenie
Uplynutý čas prehrávania stopy
Diaľkový ovládač
Číslo stopy
CD
q/h
Poznámka:
Ak je už v zariadení vložený disk, zariadenie sa zapne a spustí sa
prehrávanie. (Spustenie prehrávania jedným dotykom)
1
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
SLEEP
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
Zadanie pomocou číselných tlačidiel
Voľba dvojmiestneho čísla
napr. 16: [≥10] → [1] → [6]
Voľba trojmiestneho čísla
napr. 226
[≥10] → [≥10]
→ [2] → [2] → [6]
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
2
Nastavenie hlasitosti
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
ALBUM
9
CD prehrávač
Hlavné zariadenie
Počet stôp
Diaľkový ovládač
Celkový čas prehrávania
g
Zastavenie prehrávania
Počet albumov
MP3
Hlavné zariadenie
ALBUM
Počet stôp
TRACK MP3
Diaľkový ovládač
Pozastavenie
prehrávania
CD
q/h
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Hlavné zariadenie
Preskočenie/
vyhľadávanie
Diaľkový ovládač
Stlačením tlačidla preskočíte stopu/stlačením a podržaním tlačidla spustíte
vyhľadávanie.
Poznámky:
• Vyhľadávať môžete počas prehrávania alebo pozastaveného prehrávania.
• Pri MP3 súboroch nemôžete funkciu vyhľadávania použiť.
• Pri prehrávaní v naprogramovanom poradí, opakovanom prehrávaní jednej stopy
alebo prehrávania v náhodnom poradí môžete funkciu vyhľadávania použiť len v
rámci aktuálnej stopy.
Prehrávanie s priamym
prístupom
Prehrávanie sa spustí
od zvolenej stopy.
Zvoľte požadovanú stopu.
Opakované
prehrávanie/
prehrávanie v
náhodnom poradí
1- & : Opakovanie
jednej stopy
& : Opakovanie
všetkých stôp
RND: Prehrávanie v
náhodnom poradí
10
Zvoľte režim prehrávania
Po každom stlačení tlačidla:
1- & → & → RND (počas zastaveného prehrávania) → Žiadne zobrazenie (funkcia
zrušená)
Poznámky:
• Počas prehrávania v náhodnom poradí nemôžete preskočiť na predchádzajúcu
stopu.
• Pri prehrávaní MP3 súborov nemôžete zvoliť režim prehrávania v náhodnom poradí
(RND).
• Režimy prehrávania v náhodnom a naprogramovanom poradí nemôžete použiť
súčasne.
CD prehrávač
Tlačidlo
stlačte počas
zastaveného
prehrávania
Zvoľte stopy
(maximálne 24
stôp)
PGM
Spustite prehrávanie
Číslo stopy
Poradové číslo
Číslo stopy
(len CD disky)
Prehrávanie v
naprogramovanom
poradí
Táto funkcia umožňuje
naprogramovať
prehrávanie až 24 stôp.
Celkový čas prehrávania
• Vymazanie programu
(Počas zastaveného prehrávania)
Poznámka:
Obsah programu zostáva uložený v pamäti zariadenia aj po prepnutí na inú funkciu
alebo vypnutí zariadenia.
Ak stlačíte tlačidlo [PGM/CLEAR] alebo otvoríte kryt priestoru na vkladanie diskov,
vymaže sa celý obsah programu.
• Potvrdenie naprogramovanej stopy
(Počas zastaveného prehrávania)
• Pridanie stopy do programu
(Počas zastaveného prehrávania)
Zvoľte stopu, ktorú chcete
pridať do programu.
Poznámka:
• Režimy prehrávania v náhodnom a naprogramovanom poradí nemôžete použiť
súčasne.
11
Rozhlasový prijímač
Rozhlasové stanice môžete naladiť manuálne zvolením frekvencie staníc alebo ich môžete uložiť do pamäte
predvolieb. Uľahčíte si tým ladenie.
Do pamäte predvolieb môžete uložiť až 20 staníc v pásme FM a 12 staníc v pásme AM.
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
3
SLEEP
1
2
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
CLOCK/
TIMER ADJ
Nastavenie hlasitosti
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
0
(Minimum)
50
(Maximum)
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
Zadanie pomocou
číselných tlačidiel
Voľba
dvojmiestneho čísla
napr. 11: [≥10] →
[1] → [1]
Nastavenie
hlasitosti
SOUND
LIVE
PLAY
EQ VIRTUALIZER MODE
ALBUM
Nastavenie ladiaceho kroku
Každá krajina rozdeľuje rozhlasové pásma podľa
vlastného systému. Na tomto zariadení môžete zmeniť
ladiaci krok v pásme AM. Predvolené nastavenie
ladiaceho kroku je 9 kHz. Ladiaci krok však môžete
zmeniť na 10 kHz, aby ste mohli prijímať vysielania
rozmiestnené v krokoch po 10 kHz.
Všetky predvolené frekvencie v pásme AM sa zmenia v
závislosti od tohto nastavenia. Nastavte ich znova.
1. Pomocou tlačidla [TUNER/BAND] zvoľte pásmo
FM.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [TUNER/BAND] na
zariadení.
V priebehu niekoľkých sekúnd sa na displeji zobrazí
minimálna frekvencia. Tlačidlo držte stlačené.
Minimálna frekvencia a ladiaci krok sa zmenia. Ak
chcete obnoviť pôvodný ladiaci krok, zopakujte
uvedený postup.
Poznámka:
Po zmene nastavenia ladiaceho kroku sa nastavené
predvoľby staníc vymažú z pamäte.
12
Zlepšenie príjmu
FM
AM
Po pripojení antény
nalaďte rozhlasové
stanice. Potom prilepte
anténu na stenu
alebo stĺp na mieste s
najlepším príjmom.
Zmeňte nasmerovanie
alebo umiestnenie
antény.
Ak je v pásme FM nadmerný šum
Ak zvolíte monofónny príjem, môžete zlepšiť kvalitu
príjmu v pásme FM.
MONO
Stlačením tlačidla
zapnete/vypnete
monofónny príjem.
Rozhlasový prijímač
Hlavné zariadenie
Manuálne ladenie
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
Zvoľte frekvenciu.
Diaľkový ovládač
TUNER/
BAND
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
3
4
u
i
Zvoľte frekvenciu.
Hlavné zariadenie
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené,
kým sa frekvencia nezačne rýchlo
meniť.
Diaľkový ovládač
Automatické ladenie
TUNER/
BAND
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
3
4
u
i
Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené,
kým sa frekvencia nezačne rýchlo
meniť.
• Automatické ladenie sa zastaví, keď zariadenie nájde stanicu.
• Ak chcete automatické ladenie zrušiť, znova stlačte to isté tlačidlo.
Poznámka:
• Ak je príjem nadmerne rušený, automatické ladenie nemusí fungovať.
Postup uskutočnite zvlášť pre stanice v pásme FM a AM.
TUNER/
BAND
Automatické nastavenie
predvolieb
Tuner uloží vo vzostupnom
poradí do pamäte predvolieb
stanice, ktoré dokáže zachytiť.
Zvoľte pásmo FM alebo AM
Stlačte a podržte tlačidlo, kým sa
nezobrazí hlásenie AUTO
(automatické nastavenie).
Poznámka:
Počas automatického nastavovania predvolieb bliká indikátor pamäte
( PGM ) a na displeji roluje frekvencia. Keď je nastavená predvoľba stanice,
na chvíľu sa zobrazí indikátor pamäte a čísla kanálov. Po skončení
nastavovania predvolieb sa zobrazí prvá predvolená stanica.
13
Rozhlasový prijímač
Vyvolajte režim nastavenia
predvolieb
Manuálne nastavenie predvolieb
Postupné uloženie staníc do
pamäte predvolieb.
Nalaďte stanicu, ktorú chcete
uložiť do pamäte predvolieb
V priebehu 10 sekúnd
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
>10
=
Zvoľte kanál
PGM
Poznámka:
Stanica uložená na určitom kanáli je premazaná novou uloženou stanicou.
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
Zvoľte kanál.
Voľba kanálov
�
Zvoľte pásmo FM alebo AM.
14
�
�
Zvoľte kanál.
Časovač a ostatné nastavenia
Stlačením tlačidla [] zapnite
zariadenie.
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
3
SLEEP
1
2
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
LIVE
SOUND
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
ALBUM
V priebehu 10 sekúnd
CLOCK/
TIMER ADJ
Nastavenie hodín
Nastavenie času
Zariadenie pracuje v 24-hodinovom
časovom formáte
3
4
u
i
CLOCK/
TIMER ADJ
Nastavte čas
• Stlačením a
podržaním tlačidiel
sa čas bude meniť
rýchlejšie.
• Zobrazenie hodín, keď je zariadenie zapnuté.
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
• Kontrola času, keď je zariadenie vypnuté.
Poznámka:
Hodiny sa v priebehu jedného mesiaca môžu odchýliť o ±60 sekúnd. V
prípade potreby upravte nastavenie času.
Po odpojení sieťového prívodu alebo výpadku v napájaní hodiny nastavte
znova.
SLEEP
Po každom stlačení tlačidla
SLEEP 30
Časované vypnutie zariadenia
Časované vypnutie umožňuje
zariadenie automaticky vypnúť po
uplynutí nastaveného času.
SLEEP 60
SLEEP 90
SLEEP 120
OFF (funkcia
(Canceled)
zrušená)
• Kontrola zostávajúceho času
SLEEP
Stlačte raz
Poznámka:
Funkcie časovaného spustenia prehrávania a časovaného vypnutia
môžete použiť súčasne. Uprednostní sa funkcia časovaného vypnutia.
Dávajte pozor, aby sa nastavenia časovačov neprekrývali.
15
Časovač a ostatné nastavenia
SOUND
EQ
EQ
Zvoľte nastavenie vlastností zvuku
Vlastnosti zvuku
Môžete si vybrať zo štyroch
nastavení zvuku
• Po každom stlačení tlačidla:
XBS (Zvýrazní
bicie nástroje v
rockovej hudbe)
CLEAR (Zjasňuje
zvuky vyšších
frekvencií)
SOFT (Určené pre
sprievodnú hudbu)
EQ OFF
(Nepoužije sa
žiadny zvukový
efekt)
VOCAL
(Zvýrazní spev)
LIVE
VIRTUALIZER
Virtuálny priestorový zvuk
Pri prehrávaní stereofónnych
záznamov môžete vytvoriť
trojrozmerné zvukové pole.
Stlačením tlačidla zapnete/
vypnete funkciu virtuálneho
priestorového zvuku
Poznámka:
Skutočný účinok závisí od prehrávaného zdroja.
Príprava: Nastavte čas.
1 Nastavte časovač
 Nastavte čas spustenia
Kým je zobrazený čas
V priebehu 10 sekúnd
CLOCK/
TIMER ADJ
Zvoľte nastavenie
PLAY ON
PLAY
Časované spustenie prehrávania
Táto funkcia umožňuje v
zvolený čas automaticky spustiť
prehrávanie.
3
4
u
i
Zvoľte čas spustenia prehrávania
• Ak tlačidlo stlačíte a podržíte, čas
sa bude meniť rýchlejšie.
ON
 Nastavte čas ukončenia
CLOCK/
TIMER ADJ
4
i
CLOCK/
TIMER ADJ
Zvoľte čas ukončenia
prehrávania
• Ak tlačidlo stlačíte
a podržíte, čas
sa bude meniť
rýchlejšie.
Zvoľte nastavenie
PLAY OFF
PLAY
3
u
OFF
2 Zvoľte zdroj a nastavte hlasitosť
j
MUSIC PORT
TUNER/
BAND
Zvoľte zdroj
16
CD
VOL 3
4 VOL
q/h
Nastavte hlasitosť
Časovač a ostatné nastavenia
3 Zapnite časovač
TIMER
SET/CHECK
Vyvolajte indikátor PLAY
Vypnite zariadenie
PLAY
Aby časovač fungoval, zariadenie musí byť vypnuté.
Poznámka:
Pri časovači prehrávania môžete zvoliť ľubovoľný zdroj. Keď zmeníte
ladiaci krok, funkcia časovača sa zruší. Zopakujte krok 3, kým je zariadenie
zapnuté.
Časované spustenie prehrávania
Táto funkcia umožňuje v
zvolený čas automaticky spustiť
prehrávanie.
TIMER
SET/CHECK
• Zrušenie časovača, kým je zariadenie zapnuté
Zrušte indikátor
PLAY
Poznámka:
Funkcia časovača sa zruší, no nastavenia zostanú uložené v pamäti. Ak je
časovač zapnutý, aktivuje sa každý deň.
TIMER
SET/CHECK
• Zmena nastavenia časovača
Zrušte indikátor PLAY a
znova nastavte časovač
• Kontrola nastavenia časovača kým
je zariadenie zapnuté
TIMER
SET/CHECK
Poznámky:
Ak počas fungovania časovača zariadenie vypnete a znova zapnete, čas
ukončenia prehrávania sa neaktivuje.
Ak ako zdroj zvolíte hudobný port (MUSIC P), nastavte časovač na
pripojenom zariadení na rovnaký čas.
DISPLAY
Zobrazenie na displeji
Môžete zmeniť druh zobrazovaných
informácií na displeji.
Môžete nastaviť zobrazovanie týchto informácií:
• Pôvodné zobrazenie
• Zobrazenie času
17
Prehľad ovládacích prvkov
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
3
SLEEP
1
2
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
ALBUM
Tlačidlá, ako napríklad tlačidlo , majú rovnakú funkciu
ako tlačidlá na hlavnom zariadení.
18
 Prepínač pohotovostného/prevádzkového režimu
[, POWER /I]
Pomocou tohto tlačidla stereosystém prepnete z
prevádzkového do pohotovostného režimu alebo
naopak. Aj v pohotovostnom režime spotrebúva
systém malé množstvo energie.
 Časované vypnutie [SLEEP]
 Výber nastavenia hodín/časovača [CLOCK/
TIMER ADJ]
 Nastavenie/kontrola nastavenia časovača [TIMER
SET/CHECK]
 Prehrávanie v naprogramovanom poradí/
vymazanie programu (CD disk), nastavenie
predvolieb [PGM/CLEAR, –AUTO PRESET]
 Tlačidlo [MUSIC PORT]
 Tlačidlo voľby rozhlasového prijímača/výberu
frekvenčného pásma [TUNER/BAND]
 Ovládanie hlasitosti [VOL –, + VOL, – VOLUME +]
 Tlačidlo ekvalizéra [SOUND EQ]
 Preskočenie albumu, výber predvolených
kanálov [∧, ∨,  ALBUM ]
 Otvorenie/zatvorenie krytu priestoru na
vkladanie diskov [, OPEN/CLOSE]
 Tlačidlo voľby režimu zobrazenia [DISPLAY]
 Číselné tlačidlá [1 – 9, 0, ≥10]
 Prehrávanie/pozastavenie prehrávania CD disku
[CD /]
 Zastavenie prehrávania na CD disku []
 Režim prehrávania [PLAY MODE]
 Tlačidlo virtuálneho priestorového zvuku [LIVE
VIRTUALIZER]
 Preskočenie/vyhľadávanie na CD diskoch, voľba
frekvencie, nastavenie času [, , –, +,
/–, +/]
 Senzor signálu diaľkového ovládača
 Displej
Prehrávanie MP3 diskov
Toto zariadenie umožňuje prehrávanie súborov vo formáte MP3.
MP3 je spôsob kompresie dát, ktorý umožňuje znížiť veľkosť zvukových záznamov bez znateľného zníženia kvality.
Vytváranie MP3 súborov, ktoré sa budú prehrávať na tomto zariadení
• Maximálny počet stôp a albumov: 999 stôp a 256 albumov.
• Kompatibilná miera kompresie:
64 kb/s až 320 kb/s (stereo);
odporúčané nastavenie 128 kb/s (stereo).
• Formát disku: ISO 9660 úroveň 1 a úroveň 2 (okrem rozšírených formátov).
• Odporúča sa nevytvárať zložky (albumy) v inej zložke (pozri 004album nižšie).
• Čas potrebný na načítanie informácií z disku závisí od počtu stôp, zložiek alebo štruktúry zložiek.
CD-ROM mechanika
Pomenovanie stôp a albumov
Pred názov stopy alebo albumu vložte trojciferné číslo v
závislosti od toho, v akom poradí ich chcete prehrávať
001album
002album
001stopa.mp3
002stopa.mp3
003stopa.MP3
Prípona
001stopa.mp3 (alebo .MP3)
004stopa.mp3
005stopa.mp3
004album
3
003album
008stopa.MP3
009stopa.MP3
006stopa.mp3
007stopa.MP3
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
Ak ste vytvorili album, ako je album 004 na obrázku, súbory sa
nemusia prehrávať v poradí, ako sú očíslované.
Albumy sa prehrajú v poradí , , , .
Na zariadení nie je možné zobraziť názvy skladieb a názvy
albumov.
Prehrávanie albumu
u ALBUM i
SLEEP
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
Môžete tiež prehrávať
stopy v rámci albumov.
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
TUNER/
BAND
CD
VOL
VOL
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
CD
PLAY MODE
ALBUM
ALBUM
:
PLAY
MODE
PLAY
MODE u ALBUM i
CD
Zvoľte album
Zvoľte režim
alebo
&
&
Prehrávanie albumu
�
Album play &:
Opakované prehrávanie
albumu
CD
q/h
q/h
ALBUM
Spustite
prehrávanie
ALBUM
• Preskočenie
albumu
u ALBUM
i
u ALBUM i
Obmedzenia pri MP3 súboroch
• Prehrávač prehráva aj disky s viacerými reláciami (multisession). Ak je na disku veľa relácií, môže spustenie
prehrávania trvať dlhší čas. Aby ste tomu predišli, snažte sa minimalizovať počet relácií na jednom disku.
• Tento prehrávač neprehráva súbory vytvorené paketovým zápisom.
• Ak sú na disku zaznamenané súbory vo formáte MP3 aj CD-DA, zariadenie prehrá súbory zaznamenané na
vnútornej strane disku. Ak sú na disku zaznamenané súbory vo formáte MP3 a iné druhy zvukových dát (napr.
WMA alebo WAV), zariadenie prehrá len súbory vo formáte MP3.
• V závislosti od spôsobu, akým boli MP3 súbory vytvorené, sa stopy nemusia prehrávať v očíslovanom poradí alebo
sa nemusia prehrať vôbec.
19
Informácie o diskoch
Poznámky k CD-R a CD-RW diskom
• Na zariadení môžete prehrávať CD-R a CD-RW disky vo formáte CD-DA (digitálne audio) alebo MP3, ktoré boli
po ukončení záznamu finalizované. Na vytvorenie audiozáznamu vo formáte CD-DA použite audiodisky a disk
finalizujte*.
• V závislosti od podmienok pri vytváraní disku prehrávač nemusí niektoré disky prehrať.
* Finalizácia je proces vykonávaný po ukončení záznamu na disk, ktorý umožňuje prehrávačom CD-R/CD-RW
diskov prehrávať audio CD-R a CD-RW disky.
Upozornenie
Používajte disky s týmto symbolom:
V žiadnom prípade:
• Nepoužívajte CD disky nepravidelného tvaru.
• Na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety.
• Nepoužívajte CD disky s nálepkami ani etiketami, ktoré sa odlepujú alebo sú prilepené lepidlom, ktoré by sa mohlo
uvoľňovať z CD disku dovnútra zariadenia.
• Nepoužívajte ochranné kryty proti poškrabaniu ani žiadne iné doplnky.
• Na CD disky nepíšte.
• Nečistite CD disky kvapalinami (disky čistite mäkkou suchou handričkou).
Starostlivosť a údržba
Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
• V žiadnom prípade zariadenie nečistite liehom, riedidlom ani benzínom.
• Pred použitím chemicky napustenej čistiacej handričky si pozorne prečítajte pokyny, ktoré k nej boli pribalené.
Starostlivosť o snímaciu šošovku
• Pravidelným čistením snímacej šošovky predídete poruchám pri čítaní diskov. Na čistenie použite fúkací balónik. V
prípade silného znečistenia použite vatovú tyčinku.
Odporúčame: Sada na čistenie šošoviek (obj. č. SZZP1038C).
• Na čistenie šošovky nepoužívajte čističe v tvare CD disku.
20
Riešenie problémov
Skôr ako navštívite servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak problém neviete pomocou týchto
pokynov vyriešiť alebo ak sa vyskytne problém, ktorý v tejto tabuľke nie je opísaný, obráťte sa na autorizovaný servis
alebo svojho predajcu.
Nepočuť žiadny zvuk.
• Disk nie je správne uchytený.
• Disk je špinavý alebo poškrabaný. (Preskakujú stopy.)
• Snímacia šošovka prehrávača je zarosená. Počkajte približne 1 hodinu a
znova sa pokúste spustiť prehrávanie.
Disk s MP3 súbormi nie je možné
načítať.
• Ak ste skopírovali disk s viacerými reláciami (multisession), na ktorom
sa medzi reláciami nachádzajú oblasti bez údajov, môže sa stať, že
prehrávač disk neprehrá.
• Pri vytváraní disku s viacerými reláciami je potrebné uzatvoriť relácie.
• Množstvo dát na disku je príliš malé. Na disku by sa malo nachádzať
aspoň 5 MB dát.
Zvuk je kolísavý, obrátený
alebo ho počuť len z jedného
reproduktora.
• Skontrolujte zapojenia reproduktorov.
Pri prehrávaní nepočuť zvuk
alebo počuť šum.
• Ak je kvalita prehrávaných MP3 súborov nízka, pri ich prehrávaní môže
byť počuť šum.
• Zväčšite odstup medzi mobilným telefónom a zariadením. Telefonovaním
z mobilného telefónu môžete rušiť zariadenie.
• Zvýšte hlasitosť.
• Vypnite zariadenie, zistite príčinu šumu, odstráňte ju a zariadenie
znova zapnite. Môže sa stať, že pozitívne a negatívne vodiče káblov
reproduktorov sú skratované, reproduktory sú preťažené v dôsledku príliš
vysokej hlasitosti alebo príkonu, prípadne zariadenie používate v príliš
teplom prostredí.
Počas prehrávania počuť
bzučanie.
• V blízkosti káblov sa nachádza sieťový prívod alebo silný svetelný zdroj
(žiarivka). Do blízkosti káblov zariadenia neumiestňujte žiadne iné
zariadenia ani káble.
Počas rozhlasového vysielania
počuť šum alebo praskanie.
• Vypnite televízny prijímač alebo iný audioprehrávač alebo zväčšite ich
vzdialenosť od zariadenia.
• Vypnite prenosný audioprehrávač zapojený do konektora MUSIC PORT.
Pri počúvaní AM vysielania počuť
slabé bzučanie alebo šum.
• Oddeľte kábel antény od ostatných káblov a vodičov.
• Kábel AM antény umiestnite vo väčšej vzdialenosti od zariadenia.
Obraz na TV prijímači, ktorý sa
nachádza v blízkosti zariadenia
zmizne alebo sa na obrazovke
objavia pruhy.
• Umiestnenie a nasmerovanie antény je nesprávne.
• Kábel televíznej antény sa nachádza príliš blízko zariadenia. Kábel antény
televízneho prijímača umiestnite ďalej od zariadenia.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
• Ak sú batérie slabé, vymeňte ich.
21
Riešenie problémov
Zobrazenia na displeji
– –:– –
• Zariadenie ste zapojili do sieťovej zásuvky prvýkrát alebo v poslednom
čase došlo k výpadku elektrického prúdu. Nastavte čas (pozri stranu 5).
• Celkový čas programu je dlhší než 200 minút. Naďalej môžete
programovať a prehrávať stopy.
FULL
• Naprogramovať môžete maximálne 24 stôp. Ďalšie stopy nebudete môcť
pridať do programu.
NO/MP3
• Do zariadenia ste vložili disk, ktorý nie je vo formáte CD-DA alebo MP3.
Disk nie je možné prehrať.
ERROR
• Vykonali ste nepovolený úkon. Prečítajte si príslušné pokyny a pokúste sa
vykonať daný úkon znova.
F76
• Porucha v napájaní. Obráťte sa na svojho predajcu.
Technické údaje
 Hlavné zariadenie
Rozhlasový prijímač
Frekvenčný rozsah
Pásmo FM
87,50 MHz až 108,00 MHz
(50 kHz ladiaci krok)
Pásmo AM 522 kHz až 1 629 kHz (ladiaci krok 9 kHz)
520 kHz až 1 630 kHz (ladiaci krok 10 kHz)
CD prehrávač
Vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz
Dekódovanie
16-bitové, lineárne
Zdroj lúča
Polovodičový laser (vlnová dĺžka 795 nm)
Počet kanálov
2 kanály (stereo)
Skreslenie a odchýlka
Pod hranicou merateľnosti
D/A prevodník
MASH (1-bitový DAC)
Konektory
Vstup
Výstup
MUSIC PORT, stereofónny konektor s
priemerom 3,5 mm (33 kΩ)
PHONES, stereofónny konektor
s priemerom 3,5 mm (32 Ω)
Všeobecné informácie
Napájanie
Striedavé napätie 230 V – 240 V, 50 Hz
Spotreba
15 W
Rozmery (Š x V x H)
241 mm x 206 mm x 206 mm
Hmotnosť
S reproduktormi 3,1 kg
Bez reproduktorov 1,8
22
 Reproduktory
Celorozsahové
Rozmery (Š x V x H)
8 cm, kužeľovitý (6 Ω x 2)
91 mm x 206 mm x 176 mm
Spotreba v pohotovostnom režime:
1,6 W
Poznámky:
Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia
bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená. Údaje o
hmotnosti a rozmeroch systému sú približné.
Technológia dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je
použitá v súlade s licenciou spoločností Fraunhofer
IIS a Thomson multimedia.
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement