Panasonic MW20EG Operating instructions

Panasonic MW20EG Operating instructions
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Instrucciones de funcionamiento
Návod k obsluze
Instrukcja obs³ugi
Digital fotoramme
Digital fotoram
Marco de Fotos Digital
Digitální fotorámeèek
Cyfrowa ramka fotograficzna
Modelnr. / Modellnr. / Nº de modelo / Model è. / Model
MW-20
Kære kunde
Tak for købet af dette produkt.
Læs denne brugervejledning grundigt, inden du begynder
at tilslutte, betjene eller justere på dette produkt. Gem
brugervejledningen mhp. senere brug.
Medfølgende installationsvejledning
Før arbejdet påbegyndes, skal du læse denne
installationsvejledning og betjeningsvejledningen for at
sikre, at installationen udføres korrekt.
(Gem denne vejledning. Du kan få brug for den i
forbindelse med vedligeholdelse eller flytning af
apparatet.)
Bäste kund
Tack för att du köpt denna produkt.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter, använder eller
justerar denna produkt. Behåll denna bruksanvisning för framtida
referens.
Medföljande installationsinstruktioner
Innan du påbörjar arbetet ska du läsa dessa
instruktioner noggrant för att vara säker på att
installationen utförs korrekt.
(Behåll dessa instruktioner, du kan behöva dem när du
utför underhåll på eller flyttar enheten.)
Vážený zákazníku
Dìkujeme za zakoupení tohoto produktu.
Pøed pøipojováním, používáním nebo nastavováním tohoto
produktu si pøeètìte celý návod. Pøíruèku si uložte k pozdìjšímu
nahlédnutí.
Dodaný návod k instalaci
Pøed zahájením práce si peèlivì pøeètete pokyny
k instalaci a obsluze, aby bylo zajištìno správné
provedení montáže.
(Tento návod si uschovejte. Budete jej možná
potøebovat pøi provádìní údržby nebo pøi pøesunu
pøístroje.)
Estimado cliente
Le agradecemos que haya adquirido este producto.
Antes de conectar, operar o ajustar este producto, lea todas las
instrucciones. Guarde este manual para usarlo en el futuro como
referencia.
Instrucciones de instalación incluidas
Antes de comenzar el trabajo, lea detenidamente estas
instrucciones de instalación y las instrucciones de
funcionamiento para asegurarse de que la instalación
se realiza correctamente.
(Le rogamos conserve estas instrucciones. Podría
necesitarlas cuando vaya a mover o a someter esta
unidad a un mantenimiento.)
EG
Szanowni Klienci
Dziêkujemy za zakup naszego produktu.
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czania, obs³ugi lub regulacji
opisywanego wyrobu prosimy o dok³adne zapoznanie siê z ca³¹
instrukcj¹. Podrêcznik nale¿y zachowaæ, aby móc do niego
ewentualnie siêgn¹æ w przysz³ości.
Do³¹czona instrukcja monta¿u
Przed rozpoczêciem jakichkolwiek dzia³añ nale¿y
dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ instalacji i obs³ugi
urz¹dzenia, aby móc je prawid³owo zamontowaæ.
(Instrukcjê nale¿y zachowaæ. Mo¿e byæ potrzebna w
czasie konserwacji lub przenoszenia tego urz¹dzenia.)
VQT2Z90
Sikkerhedsforskrifter
Indhold
Placering
Kom godt igang
Sikkerhedsforskrifter ........................................................ 2
Oversigt over betjeningsfunktionerne ............................. 3
Om den interne hukommelse og SD’er ........................... 5
Forberedelse til strømtilslutning...................................... 6
Indstilling af uret................................................................ 6
Skift af displaytilstand ...................................................... 7
Visning af vertikale billeder .............................................. 8
Betjening
Valg af billeder til visning ................................................. 8
Redigering af billeder ...................................................... 10
Indstilling af billedafspilning .......................................... 12
Forbindelse/Genopladning af en iPod/iPhone .............. 13
Afspilning af billeder og lign. gemt på
iPoden/iPhonen ............................................................ 14
Afspilning af musik på en iPod/iPhone ......................... 15
Afspilning af video på en iPod/iPhone .......................... 16
Indstillinger for lydafspilning ......................................... 16
Brug af timeren ................................................................ 16
Brug af strømbesparing .................................................. 18
Anvendelse af indstillingsmenuen................................. 18
Anvendelse med computer ............................................. 20
Reference
Anvendelse i vægmonteret tilstand ............................... 21
Fejlfinding ........................................................................ 24
Specifikationer ................................................................. 25
Vedligeholdelse ............................................................... 25
Medfølgende tilbehør
Kontroller og identificer det
medfølgende tilbehør.
1 Lysnetadapter
1 Netstik
1 Fjernbetjening (N2QAYC000032)
1 Holder til vertikal opsætning
1 Beslag til vægmontering
1 iPod-dock
1 Dock-ryglæn
1 Ryghynde
Placer apparatet på et jævnt underlag, beskyttet mod
direkte sollys, høje temperaturer, høj luftfugtighed og stærke
vibrationer. Disse forhold kan beskadige kabinettet og andre
komponenter og derved afkorte apparatets levetid.
Undlad at anbringe tunge genstande på apparatet.
Spænding
Benyt ikke højspændingstrømforsyninger. Dette kan
overbelaste apparatet og forårsage brand.
Anvend ikke jævnstrøm. Kontroller omhyggeligt hvilken type
strømkilde, der anvendes, når apparatet klargøres på et skib
eller sted, hvor der anvendes jævnstrøm.
Afskærmning af netledning
Sørg for at sikre dig, at netledningen er tilsluttet korrekt
og ubeskadiget. Ukorrekt tilslutning og beskadigelse af
ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød. Træk ikke
i, bøj ikke og placer ikke tunge genstande på ledningen.
Tag fat om stikket, når ledningen trækkes ud af
stikkontakten. Det kan medføre elektrisk stød, når
netledningen trækkes ud.
Håndter ikke stikket med våde hænder. Det kan medføre
elektrisk stød.
Fremmedlegemer
Sørg for, at metalgenstande ikke falder ned i apparatet. Det
kan medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke
virker som det skal.
Sørg for at væsker ikke trænger ind i apparatet. Det kan
medføre elektrisk stød eller føre til at apparatet ikke virker
som det skal. I så fald, skal du straks frakoble apparatet fra
strømforsyningen og kontakte din forhandler.
Spray ikke insekticider på eller ind i apparatet. De indeholder
brændbare gasser, som kan antændes, hvis de sprayes ind
i apparatet.
Service
Forsøg ikke at selv at reparere apparatet. Hvis lyden
afbrydes, indikatorlamperne ikke lyser, der opstår røg,
eller der opstår et andet problem, som ikke er nævnt
i betjeningsvejledningen, så træk netledningen ud af
stikkontakten og kontakt din forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Det kan medføre elektrisk stød og apparatet
kan blive beskadiget, hvis apparatet repareres, adskilles
eller samles af personer, som ikke er fagfolk.
VQT2Z90
Forlæng apparatets levetid ved at frakoble det fra
strømforsyningen, hvis det ikke skal bruges i lang tid.
2
2
Hovedapparat
DANSK
Oversigt over betjeningsfunktionerne
Installation af apparatet
1
2
B
4
5
6
7
8
9
10
14
ヮユワヶ
ンユヵヶンワ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ヷヰロヶヮユ
15
11
12
16
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Skærm
Fjernbetjenings-signalsensor (¼s. 4)
Panasonic Logo (¼s. 19)
Højtalere
Lyssensor (¼s. 18)
Markørknapper (e, r, w, q og OK) Valg for at bekræfte
[MENU] Vis/luk menuen
[ RETURN] Vender tilbage til foregående skærm,
viser miniaturebilledeskærmen (¼s. 9), viser sporliste
(¼s. 15)
[DISPLAY MODE] Viser displaytilstanden (¼s. 7, 8)
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] Regulering af lydstyrken
SD-kortlæser
Holder
Dock-indgang (¼s. 13)
[8] Standby/tænd-knap
USB-port (¼s. 20)
Lysnetadapter-indgang (¼s. 6)
Knapanvendelses-display på hovedapparatet
MENU
RETURN
DISPLAY MODE
B Justerbar indenfor en vinkel på ca. 50 til 75 grader for
optimal visning.
Forbedring af lydeffekten
Lydkvaliteten forandres afhængig af apparatets indstilling.
Oplev en bedre lydkvalitet ved at følge instruktionerne
herunder.
• Installer apparatet på en flad og stabil plads.
• Afbalancer højtalernes omgivelser bedst muligt. Hold de
omgivende refleksioner så lave som muligt.
Bemærk
• Disse højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Placer
ikke ure eller magnetiske kort (kreditkort og lign.) i
nærheden af apparatet, og anbring ikke apparatet i
nærheden af et TV eller en computer.
• Højtalerne kan lide skade og deres levetid afkortes, hvis
der spilles lyd med høj styrke i et længere tidsrum.
• Hvis lyden er forvrænget, skal lydstyrken mindskes selv
under normal anvendelse. (Forsømmelse af dette kan
bevirke, at højttalerne lider skade.)
Isætning af SD-kort
Produktets bagside
C
Sæt siden (med det afskårne hjørne) (C) opad og sæt det
lige ind til enden.
Indhold / Sikkerhedsforskrifter / Oversigt over betjeningsfunktionerne
3
Udtagning af et SD-kort
Tryk på midten af SD-kortet. Træk kortet ud med fingrene,
når det er kommet delvist ud.
VOL +
VOL -
A
Bemærk
• Tag aldrig SD-kortet ud, mens SD-indikatoren blinker.
Dette kan ødelægge dataene.
• Opbevar hukommelseskortet utilgængeligt for børn for at
forhindre, at de sluger det.
VQT2Z90
• Når [MENU], [ RETURN] og [DISPLAY MODE] trykkes,
bliver oversigten (A) vist. Når knapperne trykkes, mens
oversigten vises, vil de fungere som normale knapper.
• Du kan betjene [VOLUME 4] og [VOLUME 3] uden
hensyn til statussen på knapoversigten.
3
3
Oversigt over betjeningsfunktionerne
I denne betjeningsvejledning forklares anvendelsen af fjernbetjeningen i de fleste afsnit.
Fjernbetjening
1
7
8
2
9
3
10
4
5
11
6
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[^] Standby/tænd-knap
[iPod/PLAY MENU] Viser iPod-menuen (¼s. 14, 15, 16)
[SELECT PHOTOS] Viser billedudvælgelsesmenuen (¼s. 8, 9)
[e, r, w, q]/[OK] Valg for at bekræfte, skifte billede (¼s. 9, 14),
spring over/søg efter et spor (¼s. 15, 16)
[DISPLAY MODE] Viser menuen (¼s. 7, 8)
[SLIDESHOW] Visning af diasshow(¼s. 9), Skift
fjernbetjeningstilstand (¼s. 19)
[iPod/q/h] Start/Stop (Pause) (¼s. 15, 16)
[CLOCK] Skift til ur (¼s. 7), skift fjernbetjeningstilstand (¼s. 19)
[iPod/DISPLAY] Skift til iPod display
[MENU] Vis/luk menuen
[ RETURN] Vender tilbage til foregående skærm, viser
miniaturebilledeskærmen (¼s. 9), viser sporliste (¼s. 15)
[ROTATE/-ZOOM] Rotering af billeder (¼s. 9), ændring af
lydstyrkeknappen til zoom ind/ud-knap (¼s. 9)
[4 IN/VOL]/[3 OUT/VOL] Regulering af lydstyrken, zoome
billeder ind/ud (¼s. 9)
Anvendelse af fjernbetjeningen
Når batteriet sættes i
Fjern isolationsmaterialet (D) før brug.
2
• Sørg for at skille dig af med
isoleringsmaterialet på en
forsvarlig måde.
D
Brugsområde
J
E
I
F
G
H
E Fjernbetjenings-signalsensor
F Omkring 7 meter foran
G Transmissionsvindue
H Omkring 30º
I Omkring 75º
J Omkring 20º
Forsigtig
VQT2Z90
• Anbring ikke genstande mellem signalsensoren og
fjernbetjeningen.
• Anbring ikke signalsensoren i direkte sol eller i stærkt lys
fra en vekselretterlysstoflampe.
• Hold transmissionsvinduet og apparatets sensor fri for
støv.
4
4
Bemærk
• Når du sætter apparatet i et skab, kan
fjernbetjeningsafstanden blive reduceret afhængig af
tykkelsen på glasset i skabets døre.
1
1 Træk ud mens der presses.
2 Knapcellebatteri (Lithium batteri) (CR2025): Siden “+”
opad.
• Batterierne må ikke opvarmes eller udsættes for åben ild.
• Batteriet må ikke efterlades i en bil i direkte sollys i en
længere periode med døre og vinduer lukket.
• Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i
længere tid. Opbevares køligt og mørkt.
• Opbevar knapbatterier utilgængeligt for børn for at
forhindre, at de sluger det.
• Bemærk venligst, at Panasonic fraskriver sig ethvert ansvar for en
hvilken som helst skade på det interne hukommelsesindhold, som
er forårsaget af anvendelse af dette produkt, fejl, funktionsfejl etc.
• Hvis dette apparat repareres, kan den interne hukommelse
blive sat tilbage til fabriksindstillingerne.
Om SD’er
Brugbare SD-kort (¼højre)
• Multimedia-kort (MMC) kan ikke anvendes.
• Det brugbare område vil være mindre end den angivne kapacitet.
• SDHC- og SDXC hukommelseskort kan bruges til udstyr, der
understøtter disse kort. (SDHC hukommelseskort kan også
bruges til udstyr, der understøtter SDXC hukommelseskort.)
Brug af kortene med udstyr, der ikke understøtter dem, kan
bevirke, at de formateres eller at optaget indhold bliver slettet.
Når kortene bruges med computer eller udstyr, der ikke
understøtter SDXC hukommelseskort, vil der fremkomme en
besked om, at du skal formatere kortet. Formater ikke kortet, da
vigtige data derved vil blive slettet uden at kunne genskabes.
Besøg følgende internetside for brug af SDXC hukommelseskort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Skrivebeskyttelsesknap
Når knappen er sat til “LOCK” siden, er det ikke muligt at skrive
eller slette data på kortet og formatere det. Når knappen ikke
er i låst stilling, vil følgende funktioner kunne anvendes.
A
B
A Skrivebeskyttelse
B Når der optages/
redigeres
Korrekt håndtering
• Sørg altid for at opbevare kortet i dets hylster, når det ikke
skal anvendes.
• Skil ikke kortet ad eller foretag ændringer af det.
• Fjern ikke den påsatte etikette.
• Sæt ikke en ny etikette eller et nyt segl på.
• Rør ikke ved metalterminalen på bagsiden med hånden
eller et metalobjekt.
Forsigtighedsregler for bortskaffelse af/
overførsel af SD-kort og dette apparat
“Format” og “Delete” på dette apparat eller på en computer
ændrer kun styringsinformationen og kan ikke fuldstændigt
slette data, som er gemt på SD-kortet eller i dette apparats
interne hukommelse.
• Ved bortskaffelse af/overførsel af SD-kort anbefales det,
at du destruerer selve SD-kortet eller sletter dataene på
SD-kortet helt ved brug af software til sletning af data på
computere (kan fås i handelen).
• Når du bortskaffer/overfører apparatet, skal du først udføre
fysisk format. (¼højre)
Styring af data på SD-kortet og i den interne hukommelse er
på dit eget ansvar.
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu” og tryk
på [OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Format Internal
Memory” og tryk [OK].
4. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
5. Tryk på og hold [MENU] nede i 3 sekunder eller mere
når “Photos set as protected will also be deleted. Do you
really want to perform this operation?” vises.
6. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
Beskrivelser i denne betjeningsvejledning
SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort,
SDXC-hukommelseskort, miniSDkort, microSD-kort,
miniSDHC-kort, microSDHC-kort og
microSDXC-hukommelseskort,
ΠSD eller SD-kort
Oversigt over betjeningsfunktionerne / Om den interne hukommelse og SD’er
Sikkerhedskopiér den interne hukommelse med jævne
mellemrum.
Det anbefales, at du med jævne mellemrum
sikkerhedskopierer den interne hukommelse til din
computer eller et SD-kort for at forhindre, at dataene går
tabt på grund af statisk elektricitet, elektromagnetiske
bølger, funktionsfejl etc.
For at slette data i den interne hukommelse
med brug af det fysiske format (ca. 10 minutter)
Media- og filformater, som kan afspilles
Billeder, som kan afspilles (JPEG)
(I nogle tilfælde er det ikke sikkert, at afspilning er muligt.)
Filformat
JPEG
Antal pixel
Maks. 5120 × 3840 pixel
Min. 64 × 64 pixel
Maks. filstørrelse
10 MB
Omtrentligt antal mapper
brugbare i praksis
1000 mapper
Omtrentligt antal filer brugbare 10000 filer
i praksis
(1000 filer pr. mappe)
• Filer i mapper, som er lavere end sjette hieraki, kan ikke
afspilles.
• Filer i mapperne “SD_VIDEO” og “SD_AUDIO” kan ikke
afspilles.
Brugbare SD-kort (pr. september 2010)
Det anbefales at anvende Panasonic SD-kort.
• SD-hukommelseskort
• miniSD-kort
• microSD-kort
(8 MB til 2 GB)
Formateret i FAT12- eller
FAT16-format, som er i
overensstemmelse med
SD-standard
• SDHC-hukommelseskort
• microSDHC-kort
(4 GB til 32 GB)
Formateret i FAT32format, som kan anvendes
med SD-standarden
• SDXC-hukommelseskort
• microSDXC-kort
(48 GB, 64 GB)
Formateret i exFAT-format,
som kan anvendes med
SD-standarden
Sørg for at tilslutte den specifikke adapter, når du anvender
det med dette apparat.
VQT2Z90
Om den interne hukommelse
DANSK
Om den interne hukommelse og SD’er
5
5
Forberedelse til strømtilslutning
A
1
Sæt det helt i.
A Netstik
B Lysnetadapter
Indstilling af uret
Dette apparat er udstyret med ur/kalender- og timerfunktioner.
Indstil uret først.
1. Tryk på [^].
• Du kan også trykke [8] på hovedapparatet.
2. Tryk på [MENU].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
B
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
• Stikkontakter varierer afhængigt af området.
iPod Play Menu
Select Item
Produktets bagside
OK
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu”
og tryk på [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
2
Lysnetadapterindgang
Select Item
3
Til stikkontakt
i væggen
Udtagning af lysnetadapteren fra stikkontakten
Hold fast i lysnetadapteren, og træk den lige ud.
OK
4. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Clock/Calendar
Settings” og tryk på [OK].
5. Tryk på [e, r] for at vælge “Set Clock” og tryk på
[OK].
6. Tryk på [w, q] for at vælge posterne (Dato,
Måned, År, Time og Minut ), og tryk på
[e, r] for at indstille.
7. Tryk på [OK].
• Uret begynder at gå fra 00 sekunder.
Når introduktionsskærmen for tidsindstilling
kommer frem
Bemærk
• Når dette apparat er i brug, kan lysnetadapteren blive en
smule varm. Dette er ikke en funktionsfejl.
• Den medfølgende lysnetadapter er kun beregnet til brug
med dette apparat. Anvend den ikke med andet udstyr.
Undlad også at benytte lysnetadaptere fra andet udstyr
sammen med dette apparat.
• Brug ikke andre lysnetadaptere end det medfølgende.
• Apparatet er i standby-indstilling, når lysnetadpteren er
tilsluttet. Det primære kredsløb er altid strømførende, så
længe lysnetadapteren sidder i en stikkontakt i væggen.
Hvis du forsøger at anvende en funktion, som kræver
tidsindstilling, før tiden er indstillet, vil introduktionsskærmen
for tidsindstilling komme frem.
1. Tryk på [e, r] for at vælge “Set time” og tryk på [OK].
2. Tryk på [w, q] for at vælge posterne (Dato, Måned, År,
Time og Minut ), og tryk på [e, r] for at indstille.
3. Tryk på [OK].
“AM/PM” vises, når “12-hour System” er valgt. (¼s. 18)
Visning af uret
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Clock”, og tryk på [OK].
Bemærk
VQT2Z90
• Tidsrum, der kan indstilles: Januar 2000 til december 2099
• Uret har en mindre præcisionsfejl. Det anbefales at
korrigere uret periodisk.
6
6
Dette apparat har displaykategorier for “Slideshow”, “Single
View”, “Clock” og “iPod Display”.
Hver displaykategori har flere displaytilstande. Afhængig af
hvad du foretrækker, og hvilket humør du er i, kan du vælge
det display, der passer dig.
Full Screen +
Date Indication
Diasshow med 1 billede pr. dias i
fuldskærmstørrelse der viser datoen
Normal
(Vertical View)
Diasshow med 1 billede pr. dias vist
vertikalt
Fabriksindstillinger er understreget.
Full Screen
(Vertical View)
Diasshow med 1 billede pr. dias vist
vertikalt i fuld skærm
Slideshow
Automatisk skift af billeder
Single View
Viser et still-billede
Clock
Viser dato, ur eller kalender
iPod Display
Viser lydinformation og lign
DANSK
Skift af displaytilstand
Single View (Enkeltvisning)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
A
Display Mode
Single View
Clock
Normal
iPod Display
Select Item
Calendar1
Select Item
OK
B
C
A Nuværende visningskategori
B Nuværende visningstilstand
C Markør
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge visningskategorien
eller vise visningstilstand og tryk på [OK].
• Du kan også vælge visningskategorierne “Slideshow”,
“Clock” og “iPod Display” ved at trykke henholdsvis
[SLIDESHOW], [CLOCK] og [iPod/DISPLAY].
Forskellige visningstilstande
OK
Normal
Viser billede i normal størrelse
Full Screen
Viser billede i fuld skærm
Normal +
Photo Info
Viser billede i normal størrelse og
billedinformation (mappenavn, filnavn,
antal pixel, etc.)
Full Screen +
Photo Info
Viser billede i fuld skærm og
billedinformation (mappenavn, filnavn,
antal pixel, etc.)
Normal +
Date Indication
Viser billede og dato
Full Screen +
Date Indication
Viser billede i fuld skærm og dato
Normal
(Vertical View)
Viser et vertikalt billede
Full Screen
(Vertical View)
Viser vertikalt billede i fuld skærm
Clock (Ur)
Slideshow (Diasshow)
Display Mode
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Clock1
Normal
Select Item
OK
Normal
Diasshow med et billede pr. dias i
normal størrelse
Full Screen
Diasshow med et billede pr. dias i
fuldskærmstørrelse
Frame 1 til 3
Diasshow med 2 eller 3 indrammede
billeder pr. dias
Frame 4
(Random)
Diasshow med tilfældigt valgte billeder
vist i ramme 1 til 3
Multi
Diasshow med 2 eller 3 billeder pr. dias
Clock 1 til 3
Diasshow med 1 billede pr. dias der
viser uret
Calendar 1 til 3
Diasshow med 1 billede pr. dias der
viser kalenderen
Normal +
Date Indication
Diasshow med 1 billede pr. dias der
viser datoen
Select Item
OK
Clock 1 til 7
Viser uret
Calendar 1 til 7
Viser alenderen
• For at vise en kalender for en anden måned, tryk på [w, q]
mens kalenderen vises.
iPod Display
Display Mode
Slideshow
Single View
Track List
Select Item
OK
Clock
iPod Display
VQT2Z90
Slideshow
Forberedelse til strømtilslutning / Indstilling af uret / Skift af displaytilstand
1. Tryk på [DISPLAY MODE].
7
7
Skift af displaytilstand
Track List
Viser sporlisten
Album Artwork + Viser albumcover (et billede vedhæftet
Track List
et spor) og sporliste
Album Artwork
Viser albumcover
Ved valg af “Videos” eller “All (iPod display)” i
iPod-menuen
iPod Normal
Viser iPod/iPhone-skærmen i normal
størrelse
iPod Full Screen
Viser iPod/iPhone-skærmen i ca. 1,33
gange den normale størrelse
Valg af billeder til visning
Du kan afspille billeder på SD’en eller i den interne
hukommelse.
• Billeder, som kan afspilles (JPEG) ¼s. 5
1. Indsæt det SD-kort, der indeholder billedfiler.
Hvis SD-kortet indsættes, mens de enkelte
displaytilstande vises, vil SD-kortets menu komme
frem.
SD Card Menu
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Copy Photo
Cancel
Hvis information om optagedato ikke er til stede for vise billeder,
vises den opdaterede information om datoen for fotofilerne.
Select Item
Visning af vertikale billeder
Billeder vises vertikalt ved at skifte visningstilstanden.
1. Tryk på [DISPLAY MODE].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Normal
(Vertical View)” eller “Full Screen (Vertical View)” i
“Slideshow” eller “Single View” og tryk på [OK].
• Billedet vises vertikalt.
3. Sluk for apparatet og frakobl lysnetadapteren.
4. Fold holderen.
5. Sæt holderen til vertikal opsætning ind i
skruehullet på bagsiden af apparatet. Stram
skruen ordentligt i for at fæstne den.
A Holder til vertikal opsætning
B Skruehul
C Klæde, og lign.
A
B
C
6. Tilslut lysnetadapteren og tænd for apparatet.
Genetablering af horisontal opsætning
1. Sluk for apparatet og fjern lysnetadapteren og holderen til
vertikal opsætning.
2. Åben holderen, tilslut lysnetadapteren og tænd for apparatet.
VQT2Z90
Bemærk
8
8
• Brug et blødt tæppe eller klæde for at undgå skade på
produktet eller gulvet når holderen skal benyttes til vertikal
opsætning.
• Kontroller om holderen til vertikal opsætning er skruet
ordentligt i. Ellers kan holderen falde af.
• Kun billeder vises lodret. Menuen osv. vises i den vandrette
indstillingstilstand.
• Lydkvaliteten under musikafspilning adskiller sig fra den i
den vandrette indstillingstilstand.
OK
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Select Photo to View”
og tryk på [OK].
• Hvis “View Most Recent Photos” vælges, vil det
senest daterede billede blive afspillet.
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge billedkategori
(¼s. 9) og tryk på [OK].
• Gentag det foregående trin efter behov.
E
D
SD
Photo Selection Menu
All Photos
Date Search
Folder Search
Used:
Space:
Photos:
36.03MB
1.78GB
118
LUMIX Scene Mode
Switch to Internal Memory
Select Item
OK
F
D Media
E Mediainformation (¼s. 9)
F Skift til den interne hukommelse
4. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge billede og tryk på
[OK].
• Billedet vises med enkeltvisning.
Hvis SD-kortets menu ikke vises eller SD-kortet
er sat i
Udfør de følgende trin i stedet for de foregående trin 1 og 2.
1. Tryk på [SELECT PHOTOS].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Switch to SD Card” og tryk på
[OK].
Bemærk
• Når SD-kortet er fjernet, vil programvælgeren automatisk
vælge “Internal Memory”.
G
H
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Used:
Space:
Photos:
34.25MB
1.76GB
118
Folder Search
Favourites
LUMIX Scene Mode
Switch to SD Card
Select Item
OK
I
Betjening ved afspilning
G Media
H Mediainformation (¼højre)
I Skift til SD-kort
2. Tryk på [e, r] for at vælge billedkategori
(¼herunder) og tryk på [OK].
• Gentag det foregående trin efter behov.
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge billede og tryk på [OK].
• Billedet vises med enkeltvisning.
Bemærk
• Visning af billeder kan tage tid.
Billedkategorier
Fabriksindstilling er understreget.
All Photos
Vælg blandt alle billeder i SD’en eller
den interne hukommelse.
Recently
Imported
Photos
(Gælder kun den interne hukommelse)
Vælg blandt 100 billeder nyligt
importeret til den interne hukommelse.
• Billeder, som er kopieret direkte fra en
computer, er ikke medregnet. (¼s. 20)
Date Search
Vælg billeder efter optagelsesdato.
Folder Search
Vælg fra mappen.
SD Favourite
1 til 10 1
(Gælder kun SD’en)
Vælg fra billeder, der er registreret som
“Favourite” på det digitale Panasonic
kamera LUMIX og lign.
LUMIX: SD Favourite 4
• For detaljer om, hvordan “Favourite” på
LUMIX registreres og lign., henvises til
den pågældende betjeningsvejledning.
Favourites
(Favourite
1 til 10)
(Gælder kun den interne hukommelse)
Vælg fra billeder, der er registreret som
“Favourite” på dette apparat. (¼s. 11)
LUMIX Scene
Mode
Billeder, der er taget med et digitalt
Panasonic kamera LUMIX, kan i tilsvarende
LUMIX kameraer vælges blandt lignende
kategorier såsom “Intelligent autoindstilling” og “Scene-funktion”.
Scene mode categories
Portræt og lign./
Landskab og lign./
Natlandskab og lign./
Begivenheder/
Baby/
Kæledyr/
Mad/
Andet
1
Vises kun, hvis der er billeder.
Afspilning af
diasshow
Tryk på [SLIDESHOW] ved
visning med enkeltvisning eller
miniaturebilledvisning.
• Du kan også vælge fra “Slideshow” i
menuen ved at trykke på [MENU].
Vis enkelt
Tryk på [OK] mens diasshowet vises.
• Du kan også vælge fra “Single View” i
menuen ved at trykke på [MENU].
Vælg billeder
Tryk på [w, q].
Vælg billeder fra 1. Tryk på [ RETURN].
miniaturebilled 2 2. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge
visning
billede og tryk på [OK].
Vælg billede
ved at rulle
ned 3
Tryk og hold på [w, q] ved afspilning af
billede eller miniaturebilledvisning.
• Når du fjerner fingeren, stopper
rulningen, og det billede, der vises i
midten, vises som enkeltvisning.
Rotering af
billeder
Tryk på [ROTATE/-ZOOM] ved visning
med enkeltvisning.
• Ved hvert tryk roterer billedet 90° i
retningen mod uret.
Zooming af
billeder
Ved visning med enkeltvisning
1. Tryk og hold på [ROTATE/-ZOOM] i
mere end 1 sekund.
(Billedet forstørres ×1,5 gang.)
2. Tryk på [4 IN/VOL].
×2 ×3 ×4
• Under zooming kan du flytte til en
foretrukken position ved hjælp af
[e, r, w, q].
• Tryk på [3 OUT/VOL] for at
formindske det forstørrede billede.
DANSK
Skift af displaytilstand / Visning af vertikale billeder /
Valg af billeder til visning
Det følgende beskriver udvælgelse og afspilning af
billeder i den interne hukommelse.
1. Tryk på [SELECT PHOTOS].
• Du kan også vælge fra “Select Photos” i menuen.
Bemærk
• “SD Favourite” er klassificeret på baggrund af DPOFindstillingsinformationen, hvilket betyder, at favoritindstillingen
på andre apparater end Panasonicprodukter muligvis
klassificeres som “SD Favourite”.
• En dato til datosøgning kan vælges fra januar 2000 til
december 2099.
• Hvis billedoptagelsens datainformation ikke er tilgængelig
for visse billeder, klassificerer datosøgningen sådanne
billeder ud fra billedfilerness opdaterede datainformationer.
• “LUMIX Scene Mode” kategorierne vist i dette apparat
kan variere fra “LUMIX Scene Mode” kategorier vist i det
digitale Panasonic kamera LUMIX.
• Hvis billeder har information om scenetilstand, som ikke
er anvendelige, bliver sådanne billeder klassificeret som
“Others” af “LUMIX Scene Mode”.
Tryk på [SELECT PHOTOS].
• Den brugte og den resterende
Bekræfte
ydeevne, antal af billeder på
mediainformation
SD-kortet og i den interne
hukommelse vises på
billedudvælgelsesmenuen.
Et miniaturebillede er et formindsket billede af flere
billeder, der kan ses som en liste.
3
Rulning er en funktion, der viser billeder med højre og
venstre bevægelse.
2
VQT2Z90
• Importer først billeddata til den interne hukommelse. (¼s. 10)
9
9
Valg af billeder til visning
Bemærk
• Når billeder afspilles i displaytilstand “Frame 1 til 3” eller
“Multi”, og du trykker [w, q] for at skifte billede, forandrer
billedernes rækkefølge sig.
• Hvis nogle billeder ikke kan vises med miniaturevisning, vil
“
” blive vist.
• Afhængig af billede eller media, kan de rullende
miniaturebilleder blive vist som “ ”.
• Rulning er ikke mulig, når rækkefølgen af diasshow er sat
til tilfældig afspilning (¼s. 12). [w] er ude af funktion ved
afspilning.
• Hvis apparatet slukkes eller SD-kortet tages ud, vil
indstillingen af billedrotering for SD’en blive annulleret.
Søgeskærm
Søgeskærmen kan blive vist i de følgende tilfælde, indtil
billedet vises.
• Når “Date Search” eller “LUMIX Scene Mode” er valgt i
billedkategorien
• Når “Date Search” eller “LUMIX Scene Mode” er blevet
valgt, mens apparatet er tændt
SD
Date Search
• Sæt SD-kortet i. (Hvis SD-kortet vises, vælg “Copy Photo”
og udfør den følgende handling fra trin 4.)
• Vælg billedkategori. (¼s. 9)
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Photo Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Copy Photo” og tryk
på [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Import from SD Card”
eller “Export to SD Card” og tryk på [OK].
5. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge billede og tryk på
[OK].
• “ ” vises på det valgte billede.
• Gentag det foregående trin efter behov.
• For at afslutte, tryk på [OK] igen.
• Hvis du trykker på [MENU], kan du for billederne
vælge “Select All” eller “Clear All”, eller skifte til
enkeltvisning eller vælge billeder.
6. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge
“Copy” og tryk på [OK].
7. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
Standsning af kopiering
Tryk på [ RETURN].
• Billeder, som allerede er kopieret, bibeholdes i SD-en
eller den interne hukommelse.
Searching photo files.
50%
[RETURN]:Cancel
• Tryk på [ RETURN] vil afbryde billedsøgningen og
afslutte det ovenstående skærmbillede.
Bemærk
• Hvis apparatet er tændt, når det ovenstående
skærmbillede er afsluttet, vil det første billed i “All Photos”
automatisk blive valgt.
Redigering af billeder
Kopiering af billeder
Du kan importere og eksportere billeder mellem den interne
hukommelse (2 GB) og SD-kortet.
• På grund af begrænsningen af filsystemet, vil den viste
interne hukommelseskapacitet ikke modsvare mængden
af de fildata, som kan kopieres.
• Hvis kopieret, vil filnavnene og mappenavnene for
billederne få navne som herunder.
Import
VQT2Z90
Eksport
10
10
Eksempel: Kopi foretaget 4. oktober 2010
Mappenavn: 101004_1
Filnavn 10040001.JPG
Mappenavn: 100_PSDV
Filnavn P1000001.JPG
(Nummerangivelserne er eksempler)
Komprimering af data når importeret
Antallet af billeder, der kan kopieres, vil blive forøget.
1. Vælg “Import from SD Card with Compression” i trin 4
(¼ovenover) og tryk på [OK].
2. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge billede og tryk på [OK].
3. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge “Copy with
Compression” og tryk på [OK].
4. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
Bemærk
• Selv hvis billeder er indstillet til Favorit eller beskyttet, vil
informationen ikke blive kopieret.
• Hvis foto-mediaen skiftes til “Internal Memory”, efter at der
er kopieret billeder, vil den nye mappe, der er oprettet via
kopiering, automatisk blive valgt.
• Størrelsen af det komprimerede billede kan ikke
genetableres til den oprindelige datastørrelse.
• Det kan være umuligt at komprimere data afhængig af
billeder.
• Lyden vil automatisk stoppe (pause) under afspilning.
• Vælg billedkategori. (¼s. 9)
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge “Photo Menu” og
tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Edit Photo” og tryk
på [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Add to Favourite” og
tryk på [OK].
5. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge billede og tryk på
[OK].
• “ ” vises på det valgte billede.
• Gentag det foregående trin efter behov.
• For at afslutte, tryk på [OK] igen.
• Hvis du trykker på [MENU], kan du for billederne
vælge “Select All” eller “Clear All”, eller skifte til
enkeltvisning eller vælge billeder.
6. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge
“Select Favourite Destination” og tryk på [OK].
7. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge at registrere
favoritbilleder og tryk på [OK].
Ændre rækkefølgen af registerede billeder
1. Efter det foregående trin 3, tryk på [e, r] for at vælge
“Edit Favourites” og tryk på [OK].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge favoritbilleder og tryk på
[OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge det billede, der skal
flyttes og tryk på [OK].
4. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge “Select Move
Destination” og tryk på [OK].
5. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge destinationen der skal
flyttes til og tryk på [OK].
Nulstilling af registreringen
1. Efter det foregående trin 3, tryk på [e, r] for at vælge
“Edit Favourites” og tryk på [OK].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge favoritter og tryk på
[OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge billede og tryk på [OK].
4. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge “Remove
Favourite” og tryk på [OK].
Bemærk
• Der kan registreres up til 999 billeder med “Favourites”.
• Nogle billeder vil muligvis ikke bliver registreret.
• Lyden vil automatisk stoppe (pause) under afspilning.
DANSK
(Gælder kun den interne hukommelse)
De slettede billeder kan ikke gendannes.
• Vælg billedkategori. (¼s. 9)
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Photo Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk [e, r] for at vælge “Edit Photo” og tryk på [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Delete Files” og tryk på
[OK].
5. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge billede og tryk på [OK].
• “ ” vises på det valgte billede.
• Gentag det foregående trin efter behov.
• For at afslutte, tryk på [OK] igen.
• Hvis du trykker på [MENU], kan du for billederne
vælge “Select All” eller “Clear All”, eller skifte til
enkeltvisning eller vælge billeder.
6. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge
“Delete” og tryk på [OK].
7. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
For at afbryde sletning
Tryk på [
RETURN].
Bemærk
• For at slette alt, udfør “Format Internal Memory” (¼s. 19)
eller fysisk format (¼s. 5).
• Sletning af alle billeder vil automatisk slette billedmappen.
• Lyden vil automatisk stoppe (pause) under afspilning.
Beskyttelse af billeder
(Gælder kun den interne hukommelse)
Du kan beskytte billeder for at undgå, at de bliver slettet ved
en fejltagelse.
• Vælg billedkategori. (¼s. 9)
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Photo Menu” og
tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Edit Photo” og tryk på [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Set Protection” og tryk på [OK].
5. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge billede og tryk på [OK].
• “ ” vises på det valgte billede.
• Gentag det foregående trin efter behov.
• For at afslutte, tryk på [OK] igen.
• Hvis du trykker på [MENU], kan du for billederne
vælge “Select All” eller “Clear All”, eller skifte til
enkeltvisning eller vælge billeder.
6. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge “End
Protection Setting” og tryk på [OK].
Valg af billeder til visning / Redigering af billeder
(Gælder kun den interne hukommelse)
Når du registerer billeder til Favourite 1 til 10, kan du
kun afspille registrerede billeder eller ændre billedernes
rækkefølge.
Sletning af billeder
Afslutning af beskyttelse
1. I det foregående trin 5, tryk på [e, r, w, q] for at vælge
billeder, der skal slettes og tryk på [OK].
2. Tryk på [MENU], tryk på [e, r] for at vælge “End
Protection Setting” og tryk på [OK].
Bemærk
• Selv om billederne er beskyttet, vil de blive slettet, hvis
den interne hukommelse formateres (¼s. 19).
• Lyden vil automatisk stoppe (pause) under afspilning.
VQT2Z90
Indsamling af favoritbilleder
11
11
Indstilling af billedafspilning
Du kan ændre indstillinger af billedkvaliteten for
billedafspilning, for diasshow-afspilningsmetode og lign.
efter behov.
Grundlæggende betjening
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r,w, q] for at vælge “Photo Menu” og
tryk på [OK].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
Slideshow
Effects
(Diasshoweffekter)
OK
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Image Quality
Settings” eller “Photo Playback Settings” og tryk
på [OK].
Photo Menu
Image Quality Settings
Photo Playback Settings
Copy Photo
Edit Photo
Select Item
OK
4. Tryk på [e, r] for at vælge posten (¼herunder,
højre) og tryk på [w, q] for at vælge indstillingen.
5. Tryk på [MENU] for at afslutte menuen.
Image Quality Settings (Indstillinger af
billedkvalitet)
Slideshow
Interval
(Diasshowintervaller)
Fabriksindstillinger er understreget.
Standard:
Standard billedkvalitet
Image Quality
Soft:
Mode
Øjenvenlig billedkvalitet
(Billedkvalitetstilstand) Dynamic:
Livlig billedkvalitet med klar adskillelse
mellem lys og mørke
Lysstyrken justeres i området fra “1”
til “10”.
Adjust
• Indstilling “1” vil få enheden til at
Brightness
forudsætte brug i et mørkt rum
(Juster
(soveværelse osv.) og reducere
lysstyrken)
skærmens lysstyrke markant. (Panasoniclogoet vil automatisk slukkes.)
Photo Playback Settings (Indstilling af
billedafspilning)
VQT2Z90
Fabriksindstillinger er understreget.
12
12
Slideshow
Order
(Rækkefølgen i
diasshow)
Normal:
Billeder afspilles i filnavnenes rækkefølge.
Random:
Billeder i kategorien afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Colour Effects
(Farveeffekter)
Fade:
Billeder skiftes jævnligt.
Motion:
Afspiller under forstørrelse og flytning af
billedet op og ned, til højre og venstre og
i diagonal retning.
• Når “Motion” er valgt, er “Slideshow
Interval” deaktiveret.
Slide-in:
Afspiller skiftende billeder i en flydende
bevægelse fra højre til venstre.
Wipe 1/Wipe 2:
Det viste billede skifter til næste billede
i en aftørrende bevægelse.
Dissolve:
Billeder skifter i takt med, at næste
billede gradvist overlapper det viste
billede.
Centre Cross:
Krydsformet skift fra midten mod
ydersiden
Blind:
Billederne skiftes fra oven til neden af det
horisontale bånd.
Checker Wipe:
Skakternet skift fra venstre til højre
Random:
Ved billedskift bruges forskellige
diasshoweffekter i tilfældig rækkefølge.
5 sec/10 sec/30 sec/1 min/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Billeder skiftes på klokkeslæt hver time.
Change Daily:
Billeder skiftes, når kalenderdatoen
ændrer sig.
Sync Music:
Billeder skifter hver gang “Music” eller
“Videos” skiftes på iPod/iPhone.
Indstilling af en farvetone for et billede
til enkeltvisning eller lysbilledshow.
Colour/Black and White/Sepia
• Når billeder vises i miniaturevisning,
vises de med den originale farvetone.
Bemærk
• Når visningstilstanden for “Slideshow” er sat til “Multi”
(¼s. 7), kan “Motion” og “Slide-in” effekterne ikke vælges.
• Når displaytilstanden er indstillet til “Multi”, er “Fade”effekten automatisk fastsat til “Motion” og “Slide-in” af
“Slideshow Effects”.
• Når diasshowafspilningen bruges med et lille antal billeder
med kort interval, er det ikke sikkert, at billederne vises
normalt.
• Indlæsning af billeder kan kræve længere tid end det
indstillede diasshowinterval. Når visningstilstanden for
“Slideshow” er sat til “Frame 1 til 3” (¼s. 7), kan det kræve
længere tid end det indstillede diasshowinterval.
En kompatibel iPod/iPhone kan forbindes til dette apparat.
DANSK
Forbindelse/Genopladning af en iPod/iPhone
Ved brug af iPod touch eller iPhone
Støt iPoden/iPhonen og iPod-dock med hånden for at hinder
dem i at falde ned.
Der er ingen garanti mod opståede problemer ved
datahåndtering af iPod/iPhone.
Anvendelige iPods/iPhones ¼s. 14
• Sluk for apparatet.
• Sluk iPoden/iPhonen før tilslutning.
• Fjern iPoden/iPhonen hvis den er i et iPod/iPhone hylster.
1. Tilslut dock-adapteren (leveres med iPod /
iPhone) til iPod-dock.
• Isæt dock-adapterens (A) krog (B) fra forsiden og
tryk til der lyder et klik.
A
Hvis der ikke følger en dock-adapter med din iPod/
iPhone, kan den købes hos Apple inc.
2. (Kun ved tilslutning til en iPod touch/iPhone)
Tilslut dock-ryglæn til iPod-dock.
C
C Når du bruger iPod
touch/iPhone 4, skal du
ryghynde.
3. Tilslut iPod-dock med dette apparat (1) og indsæt
iPodens/iPhonens hovedapparat til iPod-dock (2).
Produktets bagside
f.eks.:) iPhone
D
1
D Dock-indgang
E iPod-dock
2
E
• Hvis apparatet og iPod-dock placeres nærmere
hinanden, kan det svække følsomheden af modtagelse
af elektroniske bølger for iPhone. Det anbefales at
bruge dem på afstand af hinanden.
Opladning begynder, når iPoden/iPhonen er tilsluttet.
Når apparatet er slukket, vil indikatoren for genopladning
komme frem nederst på højre side af apparatets skærm.
(Selv om genopladningen er fuldført, er det ikke sikkert,
at indikatoren for genopladning stopper. Det afhænger af,
hvilken iPod/iPhone der benyttes.)
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at
elektronisk tilbehør er designet til at kunne tilsluttes
specifikt til iPod eller iPhone og er certificeret af
udvikleren til at overholde Apples standarder for ydelse.
Apple er ikke ansvarlig for dette apparats drift eller dets
overholdelse af sikkerheds- og reguleringsstandarder.
Bemærk, at brug af dette tilbehør med iPod eller iPhone
kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er
varemærker af Apple Inc., registreret i USA og andre
lande.
VQT2Z90
B
Indstilling af billedafspilning / Forbindelse/Genopladning af en iPod/iPhone
Bemærk
• Den leverede iPod-dock er udelukkende til
brug sammen med dette apparat. Brug den
ikke sammen med andet udstyr. Brug ikke
andre forbindelsesanordninger til at forbinde
iPoden/iPhonen med dette apparat.
• Sørg for at fjerne støv eller fremmedelementer på
forbindelsesdelene inden de forbindes.
• Indsæt/fjern iPoden/iPhonen langsomt. Ellers kan
stikforbindelsen blive beskadiget.
• Fjern iPoden/iPhonen fra den dock’en, når
genopladningen er fuldført, hvis den ikke skal
anvendes i et længere tidsrum. Selv hvis batteriet
tømmes naturligt efter genopladning, vil batteriet ikke
blive yderligere opladet.
• Hvis du tilslutter andre iPods end iPod touch/iPhone, skal
du fjern dock’ens ryglæn.
• Sluk hovedapparatet før tilslutning/frakobling af iPod-dock.
• Det er ikke muligt at oplade iPoden/iPhonen, når de er
tilsluttet computeren.
• Læs den betjeningsvejledning, der følger med din iPod/
iPhone.
• Opbevar ryglænspuden utilgængeligt for børn for at
forhindre, at de sluger det.
13
13
Forbindelse/Genopladning af en
iPod/iPhone
Typer iPod/iPhone, der kan anvendes på dette
apparat (pr. august, 2010)
Navn
Hukommelsens
størrelse
iPod touch tredie generation
32 GB, 64 GB
iPod nano femte generation
(video kamera)
8 GB, 16 GB
iPod touch anden generation
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
Afspilning af billeder og lign.
gemt på iPoden/iPhonen
Du kan se videoer, YouTube film, musik og lign. på
apparatets skærm ved at betjene iPoden/iPhonen.
• Skru ned for lydstyrken på apparatet.
• Tilslut iPoden/iPhonen.
1. Tryk på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan også vælge fra “iPod Play Menu” i menuen
ved at trykke på [MENU].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “All (iPod display)” og
tryk på [OK].
iPod
h
Menu
Music
iPod nano fjerde generation
(video)
8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch første generation
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano tredie generation
(video)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB
iPod nano anden generation
(aluminum)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod femte generation (video)
60 GB, 80 GB
iPod femte generation (video)
30 GB
iPod nano første generation
1 GB, 2 GB, 4 GB
Navn
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Hukommelsens
størrelse
iPhone 4
16 GB, 32 GB
iPhone 3GS
16 GB, 32 GB
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
Select Item
OK
• Teksten “Please refer to the iPod display for
operations.” vises på skærmen.
3. Afspil billeder, videoer, YouTube film eller musik
og lign. ved at betjene iPoden/iPhonen.
Betjening af hovedapparatet
Music
Videos
List of Currently
Playing Tracks
¼s. 15
¼s. 16
Sporlisten vises ved lydafspilning.
(¼s. 15)
Tilgængelige funktioner på apparatets
fjernbetjening
Skift billeder og Tryk på [w, q].
lign.
Vælg og OK på Tryk på [e, r] for at vælge og tryk på
menuen og lign. [OK].
Bemærk
VQT2Z90
• Afspilning af film er kun tilgængelig for de modeller af
iPod/iPhone, der er kompatibel med videoafspilning.
• Dette apparat kan ikke bruges til at optage/gemme data til
iPoden/iPhonen.
• Afhængig af den anvendte iPod/iPhone eller versionen af
den, kan betjeninger eller display afvige fra de oprindelige,
men dette vil ikke have nogen indflydelse på den
grundlæggende afspilning. Brug om muligt den sidste nye
version.
14
14
Bemærk
• Hvis nogen billeder flimrer ved afspilning fra iPod/iPhone,
kan problemet muligvis afhjælpes ved at indstille “Image
Quality Mode” (¼s. 12) til “Soft”.
Betjening af dette apparat gør dig i stand til at lytte til musik
på en iPod/iPhone, der er forbundet til apparatet.
Podcasts
• Skru ned for lydstyrken på apparatet.
• Tilslut iPoden/iPhonen.
Audiobooks
iPod
h
Menu
Mulige funktioner på apparatets fjernbetjening
under lydafspilning
Stop (Pause)
Music
Spring over
Videos
List of Currently Playing Tracks
Hurtig
tilbagespoling/
Hurtig
fremspoling
(Søgning)
All (iPod display)
Select Item
OK
3. Tryk på [e, r] for at vælge sporvalgsmetode
(¼herunder, højre) og tryk på [OK].
• Gentag det foregående trin efter behov.
Justering af
lydstyrke
4. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge spor og tryk på
[OK].
• Afspilningen vil begynde.
Tilbage til
sporlisten
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge
“Audio Menu” og tryk på [OK].
Spor eller
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Play
albummer
Mode” (¼herunder) og tryk på
afspilles i tilfældig
[w, q] for at vælge indstilling.
rækkefølge.
4. Tryk på [MENU].
A
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
モㄍチヱ㄂ㄓㄕㄊㄆ
モㄗㄆチㄅㄆチヤㄓㄊㄔㄕ㄂ㄍ
ヤㄐㄏㄅㄐㄓチヮ㄂ㄍ㄄ㄖ
ヤㄖㄕㄊㄎㄖㄚ
ユㄍチモㄓ㄃ㄐㄍチㄅㄆチㄎㄊチュㄆㄔㄕㄊㄏㄐ
Gentagelse
ユㄍチㄖㄍㄕㄊㄎㄐチモㄎ㄂ㄏㄆ㄄ㄆㄓ
モㄏㄅㄆㄔ
ロㄐㄔチヱ㄂ㄏ㄂ㄔ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
リㄏㄈㄓ㄂ㄕㄊㄕㄖㄅ
• Vælg fra “Off”,
“One” og “All”
ロ㄂チヷㄆㄏㄕ㄂ㄏ㄂
ヮㄊチヱㄆ㄄㄂ㄅㄐ
ヒバビビ
ビホビパ
B C
D
E
F
A Albumcover (Hvis der ikke findes informationer, vil et
midlertidigt billede blive vist.)
B
Albumnavn
Kunstnernavn
Sporname
C Afspilningsstatus
D Gentag: Alle
En
Blandet afspilning: Sange
Album
E Nuværende spornummer/Totale antal spornumre
F Foreløbig afspilningtid
Menu til valg af iPod/iPhone-spor i “Music”
Playlists
Artists
Albums
Songs
Tryk på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) til 20 (Maks.)
• Du kan også trykke
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
hovedapparatet.
Mens “iPod Display”, vises, tryk på
[ RETURN].
Blandet
afspilning
iPod Display
(Album Artwork + Track List)
ㄊヱㄐㄅ
Tryk på [iPod/q/h].
• Tryk igen for at fortsætte.
Mens “iPod Display” vises, tryk på
[w, q].
Mens “iPod Display” vises, tryk på og
hold den inde [w, q].
Søgning fra alle afspilningslister
Søgning fra kunstnernavn
Søgning fra albumtitler
Søgning fra alle spor der er registreret i
iPoden/iPhonen
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge
“Audio Menu” og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Repeat”
og tryk på [w, q] for at vælge
indstilling.
4. Tryk på [MENU].
Play Mode (Spilletilstand)
Shuffle: Off
Shuffle: Songs
Normal afspilning.
Sange i den valgte spilleliste afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Album i den valgte spilleliste afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Shuffle: Albums (Sporene i albummet afspilles i korrekt
rækkefølge.)
Bemærk
• Indstillingerne for placering, blandet afspilning og
gentagelse forandres ikke, selv om iPoden/iPhonen ikke
længere er tilsluttet apparatet. De indstillinger, der er
foretaget i iPoden/iPhonen, før den blev tilsluttet apparatet,
forandres ikke.
• Hvis video afspilles (¼s. 16), kan indstillingerne for
blandet afspilning ændre sig til “Off”.
• Hvis spilletilstanden skiftes, kan sporlisten på “iPod
Display” være forskellig fra det spor, der afspilles. Hvis
dette sker, så vælg spor fra menuen igen.
Forbindelse/Genopladning af en iPod/iPhone /
Afspilning af billeder og lign. gemt på iPoden/iPhonen / Afspilning af musik på en iPod/iPhone
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Music” og tryk på [OK].
Søgning fra episoder af radioprogrammer
anskaffet i en iTunes butik
Søgning fra titler i Audiobooks
(Lydbøger) købt i iTunes butikker eller
“audible.com”
VQT2Z90
1. Tryk på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan også vælge fra “iPod Play Menu” i menuen
ved at trykke på [MENU].
DANSK
Afspilning af musik på en iPod/iPhone
15
15
Afspilning af video på en
iPod/iPhone
Hvis en iPod/iPhone, der er kompatibel med videoafspilning,
er tilsluttet, kan du se video på dette apparat.
Du kan sætte indstillingerne for visning på tidspunktet
for iPodens/iPhonens lydafspilning. Du kan også indstille
lydkvaliteten efter behag.
Grundlæggende betjening
• Skru ned for lydstyrken på apparatet.
• Tilslut iPoden/iPhonen.
1. Tryk på [MENU].
1. Tryk på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan også vælge fra “iPod Play Menu” i menuen
ved at trykke på [MENU].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Videos” og tryk på
[OK].
iPod
Indstillinger for lydafspilning
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Audio Menu” og
tryk på [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Select Item
OK
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge videotype og
tryk på [OK].
4. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge video og tryk på
[OK].
• Videoafspilning vil starte.
Mulige funktioner på apparatets fjernbetjening
under afspilning af film
Stop (Pause)
Spring over
Hurtig
tilbagespoling/
Hurtig
fremspoling
(Søgning)
Justering af
lydstyrke
Tryk på [iPod/q/h].
• Tryk igen for at fortsætte.
Mens der vises “iPod Display”, tryk på
[w, q].
Mens der vises “iPod Display”, tryk og
hold på [w, q].
Tryk på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) til 20 (Maks.)
• Du kan også trykke
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
hovedapparatet.
OK
3. Tryk på [e, r] for at vælge posten (¼herunder)
og tryk på [w, q] for at vælge indstilling.
4. Tryk på [MENU] for at afslutte menuen.
Fabriksindstillinger er understreget.
Play Mode
(Spilletilstand)
Repeat
(Gentagelse)
¼s. 15
¼s. 15
Viser lydinformation for den
aktuelle afspilning, mens andre
Audio
displaykategorier end “iPod Display”
Information
indstilles.
(Lydinformation)
On: Vis
Off: Vis ikke
Flat:
Når lydkvalitetseffekten ikke bruges
Heavy:
Fremhæver baslyden med skarp
Equalizer
lydkvalitet.
Clear:
Fremhæver diskantintervallet med klar
lydkvalitet.
iPod
Viser typenavn og version på den
Information
tilkoblede iPod/iPhone.
Brug af timeren
Billeder eller lyd afspilles automatisk på det indstillede
tidspunkt. Apparatet slukker automatisk efter endt afspilning.
“Timer 1”, “Timer 2” og “Timer 3” kan indstilles.
I det følgende forklares et tilfælde, hvor “Timer 1” vælges.
VQT2Z90
• Indstil uret på forhånd. (¼s. 6)
• Vælg billedkategori.
• Forbered afspilningskilder på en iPod/iPhone på forhånd.
16
16
Timer Setting Menu
Timer 2 Settings
Timer 1 Settings
0
Sun
3
6
9
12
15
Timer 3 Settings
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Select Item
OK
5. Tryk på [e, r] for at vælge “Standby” og tryk på
[OK].
6. Tryk på [e, r] for at vælge “Enable This Timer” og
tryk på [OK].
7. Tryk på [e, r] for at vælge “Day” og tryk på [OK].
8. Tryk på [e, r] for at vælge dag, tilføj flueben med
[w, q] og tryk på [OK].
9. Tryk på [e, r] for at vælge “Time” og tryk på
[OK].
10.Tryk på [e, r, w, q] for at starte/stoppe tiden og
tryk på [OK].
11.Tryk på [e, r] for at vælge “Confirm” og tryk på
[OK].
Hvis dette overlapper andre indstillinger, vil følgende
vises: “The set time overlaps with another timer. Do
you want to give priority to this timer and register it?”
• Hvis “Yes” vælges, deaktiveres de andre
indstillinger.
• Hvis “No” vælges, bliver den foregående skærm
genoprette med timerindstillingerne i behold.
A
Timer 1 Settings
Enable
Standby
Day
Mon Tue Wed Thu Fri
Time
7 : 00 - 10 : 00
Audio Playback
Off
Update Timer 1 Sound Source/Volume
Source : iPod
Volume : 3
Do you want to update
this setting?
Yes
No
You can play the audio source in this screen to check the volume.
Select Item
OK
6. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
7. Tryk på [e, r] for at vælge “Confirm” og tryk på
[OK].
8. Udfør trinene 11 og 12 (¼venstre).
Deaktivering af timeren
1. Vælg “Disable This Timer” i trin 6 (¼venstre) og tryk på
[OK].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Confirm” og tryk på [OK].
Annullering af timerindstillingen
1. Vælg “Initialise This Timer” i trin 6 (¼venstre) og tryk på
[OK].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Confirm” og tryk på [OK].
Når timeren er valgt
Confirm
Select Item
OK
A Indstilling af lydafspilning ¼højre
12.Tryk på [MENU] for at afslutte menuen.
DANSK
Indstilling af lydafspilning
1. Efter at have udført trin 10 (¼venstre), tryk på
[e, r] for at vælge “Audio Playback” og tryk på [OK].
2. Tryk på [e, r] for at vælge “Audio Playback” og
tryk på [w, q] for at vælge “On”.
• Hvis du vælger “Off”, fortsæt til trinet herunder 7.
3. Tryk på [e, r] for at vælge “Playback Time” og tryk
på [w, q] for at vælge afspilningstiden.
10 minutter/30 minutte/1 time/2 timer/3 timer/Ingen
tidsbegrænsning
• Hvis lydafspilningen er sat til at vare længere end tiden fra
timerens starttid til timerens sluttid, prioriteres timerens sluttid.
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Update Source/Volume”
og tryk på [OK].
5. Tryk på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL] for at justere
lydstyrken.
(Du kan også trykke [VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
hovedapparatet.)
• Ved tryk på [iPod/q/h] kan du afspille lyd og
bekræfte lydstyrken.
• Hvis apparatet er slukket, tænder apparatet automatisk på
det fastsatte starttidspunkt, og timerafspilningen starter.
• Apparatet slukker automatisk på det fastsatte sluttidspunkt.
• Hvis lydafspilning er “On”, vil “z” blive vist i bunden af
skærmens højre side i et minut før starttidspunkten.
(Gælder kun “iPod Display”-skærmen, når apparatet er tændt)
På timerens starttidspunkt toner lyden ind for at
indstille lydstyrken, og lyden afspilles. “z” blinker under
lydafspilning. (Gælder kun “iPod Display”-skærmen)
Afspilning af video på en iPod/iPhone / Indstillinger for lydafspilning / Brug af timeren
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Timer” og tryk
på [OK].
4. Tryk på [w, q] for at vælge “Timer 1 Settings” og
tryk på [OK].
Er tiden under 10 minutter vises med 10 minutters-bredde på timerens indstillingsmenu.
Timeren begynder på den fastsatte tid, med mindre den er indstillet til deaktiveret.
Indstillingsstatussen, såsom afspilningstilstanden, er afspejlet i lydafspilningen.
Timerens lydafspilning starter ikke, når menuen og lydvælgerskærmen vises.
Timeren starter ikke på timerens starttidspunkt, hvis lydvælgerindstillingen “Audio Playback” og lydvælgeren, valgt på
timerens starttidspunkt, er de samme, og hvis iPoden/iPhonen spiller eller søger.
VQT2Z90
Bemærk
•
•
•
•
•
17
17
Brug af strømbesparing
Anvendelse af indstillingsmenuen
Brug af lyssensoren vil justere styrken på hovedapparatets
display i overensstemmelse med omgivelsernes lysforhold
og slå automatisk slukning fra, når omgivelserne bliver
mørke.
Du kan formatere den interne hukommelse, initialisere
apparatet og lign.
A
Produktets bagside
Grundlæggende betjening
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge posten
(¼herunder og s.19) og tryk på [OK].
Settings Menu
A Lyssensor
Power Save Settings
Timer
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Power Save
Settings” og tryk [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “C.A.T.S.” eller
“Auto Power Off” og tryk på [w, q] for at vælge
indstillingen.
5. Tryk på [MENU] for at afslutte menuen.
Indstillingsposter
Fabriksindstillinger er understreget.
Når denne er sat til ON, bliver
skærmen mørkere i takt med,
at omgivelserne bliver mørkere.
(3 niveauer)
On (Display):
C.A.T.S.
Når strømforbruget nedsættes,
(Kontrastautosporingssystem)
forøges antallet af “
” (op til 3).
On (No display):
“
” vises ikke.
Off:
Skærmens lysstyrke er fastsat.
Enable:
Hvis omgivelserne bliver mørke,
og de følgende forhold fortsætter
i 1 minut eller mere, slukkes
Auto Power Off
apparatet automatisk.
(Automatisk
– Ingen handling
slukning)
– Ikke under lydafspilning af
iPod/iPhone
Disable:
Apparatet slår ikke automatisk af.
Når automatisk slukning er sat til Enable
• Meldingen “The power will soon be turned off
automatically.” vises i bunden af skærmen, 1 minut før
funktionen automatisk slukning aktiveres.
VQT2Z90
Bemærk
18
18
” nuværende skøn.
•“
• Ved kopiering af billeder og lign. virker “Auto Power Off”
ikke, heller ikke hvis der ikke sker nogen handling.
• Hvis lyssensoren er blokeret af en finger eller lign., kan
lysstyrken ikke måles.
• Når indstillingen for effektbesparelse er aktiveret, og du
placerer apparatet på et sted, hvor der ikke kan komme
lys til bagsiden af apparatet, for eksempel i et skab eller
i nærheden af en mørk væg, kan skærmen blive mørk
automatisk, eller der slukkes muligvis automatisk for
strømmen, også selvom det omgivende område er lyst.
Clock/Calendar Settings
View Demo
Remote Control Mode
Wall-mount Setting
Panasonic Logo
Language Setting
Select Item
OK
4. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge posten eller
indstilling.
5. Tryk på [MENU] for at afslutte menuen.
Fabriksindstillinger er understreget.
Power Save
Settings
(Indstillinger for
strømbesparelse)
Timer
Clock/Calendar
Settings
(Indstilling af
Ur/Kalender)
¼venstre
¼s. 16
Dette justerer uret, sætter forskellige
farver for helligdage og lørdage og lign.
Set Clock (Indstil uret) (¼s. 6)
Holiday Settings (Indstillinger for
helligdage)
Vælg den dato du ønsker at indstille og
vælg samme farve som for søndage.
1. Vælg “Holiday Settings” i trin 4 i den
grundlæggende betjening og tryk på
[OK].
2. Sæt “Date”, “Month” og “Year” og
tryk på [OK].
3. Vælg “On” i “Holiday Setting”.
4. Vælg “Every Year” eller “No” i
“Repeat”.
Every Year:
Vælg den samme farve for samme
dag/måned hvert år som for søndage.
No:
Vælg den samme farve for samme
dag/måned/år som for søndage.
Saturday Setting (Indstilling for
lørdag) (On/Off)
Vist med en anderledes farve end for
mandag til fredag, når den er ON.
Set Date Indication (Indstil
datoangivelse)
Vælg “Date/Month/Year” eller “Month/
Date/Year”.
Set Clock Indication (Indstil
uretangivelse)
Vælg “24-hour System” eller “12-hour
System”.
Format Internal
Memory
(Formatering
af den interne
hukommelse)
System
Software Info
Update System
Software
(Opdatering
af system
software)
Lyden stopper automatisk (pause), hvis den spoles.
Når fjernbetjeningstilstanden indstilles til 1
1. Vælg “Remote Control 1” i trin 4 i den grundlæggende
betjening (¼s. 18) og tryk på [OK].
2. Tryk og hold på [OK] på fjernbetjeningen uden at rette
den mod dette apparat, og tryk og hold på [SLIDESHOW]
i mere end 2 sekunder.
3. Tryk på [OK].
Bemærk
• Når den samme dag/måned/år er sat for “Holiday Settings”
og “Saturday Setting”, vil indstillingen for “Holiday Settings”
være bestemmende.
• Hvis visningsindstillingen er indstillet til lodret opstilling
(¼s. 7), eller “Adjust Brightness” (¼s. 12) er indstillet til
“1”, vil Panasonic-logoet ikke lyse, selv om “Panasonic
Logo” er indstillet til “On”.
• For den få den seneste information se den følgende
internetside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
DANSK
Brug af strømbesparing / Anvendelse af indstillingsmenuen
Format Card
(Formatering af
kort)
Alle dataene på SD-kortet vil blive
slettet.
1. Vælg “Yes” i trin 4 i den
grundlæggende betjening (¼s. 18)
og tryk på [OK].
2. Vælg “Yes” igen og tryk på [OK].
Du kan fastsætte (formatere) den
interne hukommelse. Alle billeddata
i den interne hukommelse vil blive
slettet.
1. Vælg “Yes” i trin 4 i den
grundlæggende betjening (¼s. 18)
og tryk på [OK].
2. “Photos set as protected will also
be deleted. Do you really want to
perform this operation?” vises. Tryk
på “Yes” igen, og tryk på [OK].
• Beskyttede billeder bliver også slettet.
• For brug af fysisk format, se side 5.
Du kan bekræfte dette apparats
systemsoftware-information (version).
Dette er en funktion til brug i fremtiden,
hvis det bliver nødvendigt at opdatere
systemets software for at forbedre
ydelsen.
Sørg venligst for at udfylde
brugerregistreringen, der er nødvendig,
for at du kan modtage information, som
er relateret til opdatering af systemsoftware.
VQT2Z90
Når “View Demo” er valgt i den
grundlæggende betjening (¼s. 18),
vises demotilstanden.
Demotilstanden er automatisk
aktiveret, når de følgende forhold
fortsætter i 2 minutter eller mere uden
View Demo
aktivitet.
(Vis
• Når SD-kortet ikke er sat i
demotilstand)
• Når iPoden/iPhonen ikke er tilsluttet
• Når der ikke er billeder i den interne
hukommelse
Tryk på en vilkårlig knap - undtagen
powerknappen på hovedapparatet
eller fjernbetjeningen – for at afslutte
demotilstanden.
Ændr fjernbetjeningstilstanden, hvis
der opstår en fejl på apparatet, mens
en fjernbetjening for et andet apparat
anvendes.
Remote Control 1 / Remote Control 2
Eksempel: Når
fjernbetjeningstilstanden indstilles til 2
1. Vælg “Remote Control 2” i trin 4
i den grundlæggende betjening
Remote Control
(¼s. 18) og tryk på [OK].
Mode
(Følgende melding vises
(Fjernbetjeningstilstand)
“Simultaneously press [CLOCK]
and [OK] on your remote control for
at least 2 seconds, and change the
mode on your remote control.”)
2. Tryk og hold på [OK] på
fjernbetjeningen uden at rette den
mod dette apparat og tryk og hold
på [CLOCK] i mere end 2 sekunder.
3. Tryk på [OK].
Wall-mount
Setting
¼s. 21
(Indstillinger for
vægmontering)
Vælg “On/Off” i trin 4 i den
grundlæggende betjening (¼s. 18) og
tryk på [OK].
Panasonic Logo On:
Logo-lys tændt
Off:
Logo-lys slukket
Language
Setting
English / Deutsch / Français
(Sprogindstillinger)
Dette apparats indstillinger genopretter
fabriksindstilling. Urindstilling,
vægmonteringsindstilling og billedfiler
Initialise
i den interne hukommelse forbliver
Settings
uændret.
(Fastsættelse af
1. Vælg “Yes” i trin 4 i den
indstillingerne)
grundlæggende betjening (¼s. 18)
og tryk på [OK].
2. Vælg “Yes” igen og tryk på [OK].
19
19
Anvendelse med computer
Billedfiler kan udskiftes blandt apparatets interne
hukommels, SD-kort og computer.
Anvend altid et ægte Panasonic USB-kabel
(K2KZ4CB00015; ekstraudstyr).
Påkrævede systemkonfigurationer
OS (operativsystem) for computere: Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP
Mac OS X
Port: USB port
• Der garanteres ikke nødvendigvis for anvendelse på alle
computere.
• Dataudveksling med iPod/iPhone er ikke mulig.
Forbindelse til en computer
• Sluk for apparatet på forhånd.
• Start computeren på forhånd.
1. Bekræft retningen af USB-kablet nog sæt det i
USB-porten på dette apparat.
Produktets bagside
Sæt det helt i.
B
A
A USB-port
B USB-kabel (ekstraudstyr)
2. Sæt USB-kablet i computeren.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk på [e, r] for at vælge USBtilslutningshukommelsen (“Internal Memory” eller
“SD Card”) og tryk på [OK].
Dette apparat fungerer som en læser/skriver og
anerkendes som men ekstern computeranordning.
Udtagning af USB-kablet
Fjern kablet ved hjælp af sikker fjernelse af hardware i
jobbakken på computeren.
Hvis ikonet til fjernelse ikke vises, så kontroller at “ACCESS”
ikke vises på apparatet og fjern det.
Bemærk
VQT2Z90
• Hold USB-kablet så langt væk som muligt fra andre
elektriske apparater, når det er i brug.
• Det er ikke muligt at oplade iPoden/iPhonen, når de er
tilsluttet computeren.
• Du kan ikke anvende dette apparat, når det er tilsluttet
computeren. Hvis USB-kablet tages ud, vil apparatet
slukke.
• Når USB-tilslutningshukommelsen skal skiftes, så tag
USB-kablet ud én gang og sæt det derefter i computeren
igen og start fra begyndelsen.
20
20
Udskiftning af billedfiler med en computer
• Åbn mappen for at udskifte billedfiler på computeren.
• Forbind dette apparat med computeren.
• Sæt SD-kortet i.
1. Vælg “Internal Memory” eller “SD Card” i trin 4
(¼venstre).
2. Åben “Flytbar disk” i “Denne computer” på din
computer.
• Der finder du billedmappen, der hører til dette
apparat eller SD-kort.
• For Windows Vista® eller Windows® 7, åben “Flytbar
disk” i “Computer”.
• På Macintoshmaskiner vises dette apparats drev på
skrivebordet.
3. Åbn billederne i dette apparat og udskift filerne
mellem mapperne.
• Det er muligt at trække og slippe mapper og filer.
Bemærk
• Hvis du fjerner og isætter USB-kablet eller SD-kortet,
mens “Accessing Do not remove the card or cable.”
message is displayed, the data on the SD card may be lost
or damaged.
• Hvis du udfører flere USB-tilslutniger eller anvender hub
med 1 computer, kan der opstå funktionsfejl.
• Hvis du anvender version 10.2 eller en ældre version af
Mac OS X, skal du sætte skrivebeskyttelsesknappen til
“LOCK” siden, når du importerer billeder fra SDHC-kortet
til computeren.
• Når dette apparat er tilsluttet, må computerens
formateringsfunktion ikke anvendes til at formatere dette
apparats interne hukommelse eller SD-kortet.
Optagelses- og anvendelsesproblemer kan opstå i visse
computersystemer.
Panasonic og Panasonic forhandlere kan ikke holdes
ansvarlige for tabte billeddata eller andre direkte eller
indirekte skader undtagen i tilfælde af bevidst eller grov
uagtsomhed.
Spørg en professionel montør eller forhandler
angående installation eller fjernelse.
Bemærkninger til installationen
z For at sikre apparatets ydelse og forhindre mulige
problemer bør apparatet ikke installeres på følgende steder.
– Nær et sprinkleranlæg eller en sensor
– Andre steder end lodrette mure
– Nær højspændingsledninger eller strømkilder
– Hvor varme fra et varmeapparat rammer apparatet
– Hvor apparatet kan udsættes for vibrationer eller stød
– Steder tæt på kilder til magnetisme, varme, damp,
olierøg osv.
– Steder med høj temperatur som fx tæt på loftslys
(spotlys, halogenlys osv.)
– Steder hvor der kan være vanddråber (fx under en
aircondition)
– Høje steder, hvor SD-isætningsdelen ikke nemt kan nås
z Brug en sikker installeringsmetode der er velegnet til
ophængningsstedets konstruktion og materiale.
z Brug et blødt tæppe eller klæde ved installationen for at
forhindre skade på produktet eller gulvet.
z Sørg for at skruerne ikke er skruet for løst eller for stramt i.
z Sørg for at tage sikkerhedsforanstaltninger og vær
opmærksom under installationen.
Hav kommercielt tilgængelige skruer klar, der svarer til
skruehullerne i apparatets bagpanel.
Indstillinger for vægmontering
1. Tryk på [MENU].
2. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Settings Menu”
og tryk på [OK].
3. Tryk på [e, r, w, q] for at vælge “Wall-mount
Setting” og tryk på [OK].
4. Tryk på [e, r] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
Wall-mount Setting
Yes
No
Selecting “Yes” will rotate the display by 180 degrees.
The main unit controls cannot be used in this mode.
Select Item
OK
5. Tryk på [w, q] for at vælge “Yes” og tryk på [OK].
Apparatet vil tænde og slukke automatisk.
Når apparatet er tændt vil skærmbilledet blive vist på
hovedet.
Bemærk
• Lyden vil automatisk stoppe (pause) under afspilning.
Anvendelse med vægmonteringsindstilling
De følgende knapper og funktioner, der kan benyttes, er
begrænsede.
Ikke-brugbare
knapper på
hovedapparatet
Undtagen [8]
ø 5 mm
Ikke-brugbare
knapper på
fjernbetjeningen
• [iPod/PLAY MENU]
• [iPod/DISPLAY]
• [iPod/q/h]
ø 11 mm
Timerens
lydafspilningsfunktion
Deaktiveres sutomatisk (med
indstillingerne i behold)
Menuposter
•
•
•
•
•
Panasonic Logo
Slukkes automatisk
Power Save Settings
(Strømbesparende
indstillinger)
Deaktiveres automatisk
iPod/iPhone
forbindelse
Kan ikke bruges
USB forbindelse
Kan ikke bruges
Skruehul på
hovedapparatets bagside
Anbefalet skruetype
• 2 skruer til vægmontering
• 2 skruer til udstyret til vægmontering
Hver skrue skal kunne minimum bære 5 kg.
Mindst 30 mm
ø 7,4 mm til 9,4 mm
ø 4 mm
2,2 mm til 3 mm
3 mm til 4 mm
Anvendelse med computer /
Anvendelse i vægmonteret tilstand
Ved vægmontering kræves der særlige indstilling for
at bruge hovedapparatet. Foretag indstillingerne for
vægmontering på menuen og installer det på væggen.
DANSK
Anvendelse i vægmonteret tilstand
“iPod Play/Pause”
“iPod Display”
“iPod Play Menu”
“Audio Menu”
“Sync Music” i
“Photo Playback Settings”
Brug skruer med en diameter på 4 mm eller tilsvarende,
der passer til væggens konstruktionsmateriale (fx træ, stål,
beton og lign.)
VQT2Z90
Bemærk
• Panasonic kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget
af på grund af ukorrekt installation eller anvendelse.
• Opbevar skruer utilgængeligt for børn for at forhindre, at de
sluger det.
21
21
Anvendelse i vægmonteret tilstand
5. Montér beslaget i væggen.
Fastgørelse til væggen
• Sluk for apparatet og tag strømadapteren ud.
• Fjern iPod-dock.
Væg
1. Isæt skruerne til vægmontering ifølge
illustrationen herunder.
105 mm
53 mm
G
G Der skal anvendes 2 skruer til beslaget.
Bemærk
• Det er ikke muligt at bruge apparatet i vertikal stilling, når
anvendes i vægmonteret tilstand.
2. Sæt skruerne til vægmontering i.
Væg
B
Væg
3 mm til
4 mm
A
A Skrue til vægmontering
B Lad skruerne stikke 3 mm til 4 mm ud fra væggen.
• Der skal anvendes 2 skruer til vægmonteringen.
• Brug et vaterpas el.lign. så skruerne til vægmonteringen
bliver placeret horisontalt.
3. Tilslut Lysnetadapter til apparatet og sæt
beslaget til vægmontering i.
C
D
E
C Fold holderen og vend den på hovedet.
D Lysnetadapter
E Beslag til vægmontering
4. Hægt beslaget, der er sat i hovedapparatet, på
skruerne i væggen.
Væg
F
VQT2Z90
F Skru 2 skruerne solidt i til de har denne indstilling.
22
22
Brug af apparatet på et bord efter nedtagning
fra væggen
1. Vælg “No” til “Wall-mount Setting” i indstillingsmenuen
(¼s. 21) og tryk på [OK].
2. Slut for apparatet og tag det ned fra væggen.
Bemærk
• Når “Wall-mount Setting” ændres til “No”, vil indstillingerne
automatisk blive som før vægmonteringen.
– Timerens lydafspilningsfunktion
– Power Save Settings (strømbesparende indstillinger)
– Panasonic Logo
Disse symboler på produkter, emballage
og/eller ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske produkter
og batterier ikke må smides ud som
almindeligt husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og batterier skal
indleveres til behandling, genvinding resp.
recycling i henhold til gældende nationale
bestemmelser samt direktiverne 2002/96/
EF og 2006/66/EF.
Lad kun en kvalificeret montør installer og afinstallere
apparatet.
Fejlagtig installering kan bevirke, at apparatet falder ned
og forårsager skade.
For at forhindre skade skal apparatet være fæstnet
sikkert til væggen i overensstemmelse med
installationsvejledningen.
Installer ikke apparatet på et sted, der ikke kan klare
belastningen.
Hvis monteringsdelene ikke er stærke nok, kan apparatet
falder ned og forårsage skader.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med
til at beskytte værdifulde ressourcer og
imødegå de negative påvirkninger af det
menneskelige helbred og miljøet, som
vil kunne være følgen af usagkyndig
affaldsbehandling.
Brug ikke andre installationsmetoder end de her
foreskrevne.
Dette kan få apparatet til at falde ned og blive beskadiget
samt forårsage skader.
Installer ikke apparatet på andre steder end vertikale
vægge.
Dette kan få apparatet til at falde ned og blive beskadiget
samt forårsage skader.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter
og batterier, kan du henvende dig til din
kommune, deponeringsselskabet eller
stedet, hvor du har købt produkterne.
Tag hensyn til sikkerhedsforskrifterne for
monteringsbelastning (ca. 10 gange produktets vægt).
Utilstrækkelig bæreevne kan få apparatet til at falde ned
og forårsage skader.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot
og batterier kan eventuelt udløse
bødeforlæg.
Den væg, apparatet skal fastgøres til, skal kunne bære
5 kg pr. skrue.
Utilstrækkelig bæreevne kan i det lange løb få apparatet til
at falde ned.
For kommercielle brugere i Den
Europæiske Union
Når du ønsker at kassere elektriske eller
elektroniske apparater, bedes du henvende
dig til din forhandler eller leverandør for
nærmere information.
Vægmonteringsbeslaget må ikke skilles ad eller justeres.
Dette kan få apparatet til at falde ned og blive beskadiget
samt forårsage skader.
[Information om bortskaffelse i lande
uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre
dig hos din forhandler eller kommune
med henblik på en hensigtsmæssig
bortskaffelse.
ADVARSEL!
Installer ikke apparatet på et fugtigt eller støvet sted
eller på steder, hvor fedt eller damp kan komme i
kontakt med apparatet eller under en airconditioner,
hvor vandet kan dryppe ned på apparatet.
Dette kan have skadelig virkning på apparatet og
forårsage brand eller elektrisk stød.
Sørg for at der er mere end 25,4 mm plads ovenover
og til højre og venstre for apparatet. Sørg for at holde
afstanden mellem væggen og apparatets bagside fri.
Blokering af apparatets ventilationsåbninger kan resultere
i brand.
Benyt de udvalgte komponeneter til installation.
Ellers kan apparatet til at falde ned og blive beskadiget
samt forårsage skader.
DANSK
ADVARSEL!
Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse
af elektronikskrot og brugte batterier
Cd
Anvendelse i vægmonteret tilstand
Sikkerhedsforskrifter
Information om batterisymbol (to
eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde sammen med
et kemisk symbol. I så fald opfylder det
kravene for det direktiv, som er blevet
fastlagt for det pågældende kemikalie.
Undgå at monteringsskruerne og netledningen
kommer i kontakt med metaldele i væggen under
installationen.
Ellers kan det medføre elektrisk stød.
Installer apparatet i en højde, hvor SD-kortlæseren er
synlig og kan anvendes sikkert.
Uhensigtsmæssig placering kan resultere i, at apparatet
falder ned og bliver beskadiget samt forårsager skader.
VQT2Z90
Fjern vægmonteringsskruerne, når apparatet er blevet
taget ned.
Ellers kan monteringsskruerne forårsage personskade.
23
23
Fejlfinding
Udfør følgende kontroller, inden du ringer efter service. Hvis du er i tvivl om nogle af kontrolpunkterne, eller hvis
afhjælpningsforanstaltninger i oversigten ikke løser problemet, bør du rette henvendelse til din forhandle.
Dette apparat kan blive varmt, hvis det anvendes i et længere tidsrum, men det betyder ikke, at der er problemer med brugen.
Almindelige problemer med hele systemet
Alle handlinger ignoreres.
• Tryk på [8] på hovedapparatet i mere end 10 sekunder for at slukke apparatet. Hvis
problemet ikke er løst, skal du udføre de følgende handlinger og sætte indstillingerne
tilbage til fabriksindstillingerne.
1. Tag Lysnetadapter ud af stikkontakten én gang. Tilslut derefter netledningen, mens du
trykker på [8] på hovedapparatet.
2. Tryk på og hold [8] på hovedapparatet, indtil “The settings have been reset.” kommer
frem på displayet.
Når apparatet tændes, vil “Please
wait.” blive vist i lang tid.
• Når apparatet tændes, kan det tage lang tid, før det kan betjenes, hvis der er billeder i
den interne hukommelse eller SD–kortet er sat i.
Der er rungende støj under
lydafspilning.
• Der kan være en net ledning fra et andet apparat eller et lysstofrør i nærheden af dette apparat.
ˆ Hold elektriske apparater så langt væk som muligt fra dette apparat.
SD
Data på SD-kortet kan ikke læses. • Brug et SD-kort der er kompatibelt med dette apparat. SD-kortets filformat og
mappehierarki skal svare til specifikationerne for dette apparat.
Billeder kan ikke afspilles eller
kopieres osv.
• Indsæt et SD-kort, der er kompatibelt med dette apparat. (¼s. 5)
• Indsæt SD-kortet korrekt. (¼s. 3)
• Annuler skrivebeskyttelsesknappen, hvis den er på “LOCK” siden. (¼s. 5)
iPod/iPhone
iPoden/iPhonen genkendes ikke, selv • Kontroller om din iPod/iPhone er kompatibel med apparatet. (¼s. 14)
om den er tilsluttet, eller uventede
• Tilslut iPoden/iPhonen igen. (¼s. 13)
handlinger opstår under brug.
Videoafspilning bliver umulig på
iPoden/iPhonen.
• Bekræft iPod/iPhone-videoindstillingerne.
Displayet for iPod/iPhone-videoafspilning • Brkræft iPod/iPhone-videoindstillingerne.
viser en uventet afspilning.
Eksempel: Indstil fjernsynssignalet til “NTSC” på iPod/iPhone-videoindstillingen.
iPod/iPhone-videoer kan ikke afspilles. • Kontroller din iPod/iPhone version.
Det er kun billeder i
• Vælg “Videos” i iPod-menuen igen.
iPod/iPhone-videoer, der ikke vises.
Billeder
Billeder vises ikke på
miniatureskærmen.
Ved brug af datosøgning vises en
anden dato end optagedatoen.
Redigering (kopiering, etc.) tager lang tid.
Billeder afspilles ikke i filnavnenes
rækkefølge selv om “Slideshow Order”
er indstillet til “Normal”.
• Billeder, der er redigeret på computeren etc., vises måske ikke.
• Den dato, en fil blev opdateret, kan vises for billeder redigeret på computeren etc.
• Hvis der er mange filer og mapper, kan redigering tage lang tid.
• Hvis 9 eller flere tal er tildelt som et billedfilnavn (med undtagelse af filtypenavn) på en
computer el.lign. afspilles filerne muligvis ikke i filnavnenes rækkefølge.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
• Sæt (+, –) på batteriet I den rigtige retning. (¼s. 4)
• Skift til et nyt batteri. (¼s. 4)
• Hvis fjernbetjeningstilstanden på hovedapparatet ikke svarer til den på fjernbetjeningen,
skal fjernbetjeningens tilstand bringes overens med hovedapparatets. (¼s. 19)
• Et andet apparat fungerer ikke ordentligt,
• Skift fjernbetjeningstilstanden på dette apparat, så et andet apparat ikke påvirker
når dette apparats fjernbetjening anvendes.
anvendelsen af dette apparat. (¼s. 19)
• Apparatet fungerer ikke ordentligt, når et
andet apparats fjernbetjening anvendes.
Fejlmeddelelse
VQT2Z90
A communication error occurred.
24
24
• Forbind din iPod/iPhone korrekt. (¼s. 13)
Set the mode on your remote
• Fjernbetjeningstilstandene stemmer ikke overens med hovedapparatets indstillinger.
control to “Mode 1” (eller “Mode 2”). Ændr fjernbetjeningstilstanden på fjernbetjeningen. (¼s. 19)
F76
• Apparatet slukker efter en besked. Unormal strømkreds. Hvis beskeden stadig vises,
selv om apparatet tændes, skal du kontakte din forhandler.
• Specifikationerne kan ændres uden varsel.
• Nogle tegn vises ikke på dette apparat på grund af restriktioner i
9 tommer TFT
800 × 480
199,2 mm × 110,2 mm
16 : 9
5120 × 3840
64 × 64
10 MB
JPEG: Exif 2.2, JFIF 1
• Progressive JPEG No Support
Intern hukommelses
kapacitet:
2 GB
Kompatibel media:
SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone 2
Intern hukommelses
MUSIK
Kompatibel media:
Udgangseffekt,
stereo (RMS):
Højtalertype:
iPod/iPhone
2
Begge kanaler 1 W. pr. kanal
8 Ω, 1 kHz 10 % THD
Samlet udgangseffekt, stereo (RMS) 2 W
Semi-dome type
VIDEO
Kompatibel media:
iPod/iPhone
2
GRÆNSEFLADE
SD-kortlæser
Dock-indgang
USB-port:
USB mini B type
USB 2.0 High speed
LYSNETADAPTER
Indgang:
Udgang:
AC 110 V til 240 V, 50/60 Hz, Maks. 0,45 A
DC 6 V, 1,8 A
GENERELT
Nominel effekt,
hovedenheden:
Strømforbrug
Normal 3:
Maksimal 4:
fontdataene.
• Eftersom den interne hukommelse omfatter et område, der
indeholder styreinformation som f.eks. filsystem, er den faktiske
kapacitet, som kan anvendes, mindre. Generelt beregnes
hukommelseskapaciteten også som 1 GB = 1 000 000 000 byte,
men i dette apparat beregnes den som 1 GB = 1 024 × 1 024 ×
1 024 = 1 073 741 824 byte. Derfor er den viste kapacitet mindre
end den generelle værdi.
Automatisk effektbesparelse: Dette apparat er udstyret med en
automatisk effektbesparelsesfunktion, som automatisk reducerer
effektforbruget, hvis anvendelse som f.eks. lydafspilning, mediaisættelse/udtagning etc. ikke udføres i ca. 10 minutter.
LCD-skærmen på displaydelen er fremstillet med højpræcisions
teknologi, men der kan af og til forekomme sorte prikker på LCDskærmen eller skærmen kan lyse konstant (med røde, blå og
grønne prikker). Dette er ikke en funktionsfejl. LCD-skærmens pixel
styres med en præcision på flere end 99,99 %, men der kan være
for få pixel inden for en sandsynlighed på 0,01 %. Vi garanterer
dog, at disse prikker ikke vil blive optaget på sd-kortet eller i den
interne hukommelse.
Vedligeholdelse
Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen og tør den af
med en blød, tør klud.
• Hvis snavset er standhaftigt, tørres det af med en våd klud,
der er vredet op, hvorefter der tørres af med en tør klud.
• Anvend ikke opløsningsmidler, inklusive benzin, fortynder,
alkohol, køkken-opløsningsmidler etc. Dette kan bevirke, at
kabinettet bliver deformeret eller at overfladebehandlingen
skaller af.
• Læs omhyggeligt de instruktioner, der følger med kluden,
inden du anvender kemisk behandlede klude.
Fejlfinding / Specifikationer / Vedligeholdelse
BILLEDER
LCD-skærm
LCD-størrelse:
Antal pixel:
Skærmstørrelse
(B × H):
Billedforhold:
Maks. antal
pixel:
Minimum antal
pixel:
Maks. størrelse af
dekodningsfil:
Anvendt filformat
(SD/Intern hukommelse):
DANSK
Specifikationer
DC 6 V, Maks. 1,8 A
Ca. 4,5 W
Ca. 13 W
Strømforbrug i standby-tilstand 5: Ca. 0,2 W
Vægt:
Tilladelig
drifttemperatur:
Tilladt
luftfugtighed:
1
2
3
4
5
6
244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm 6
På det tyndeste sted: Ca. 9,4 mm
Ca. 583 g
0 ºC til 35 ºC
35 % til 80 % RH (Ingen kondens)
4:2:0, 4:2:2, 4:4:4 type base line JPEG
Referer til listen over kompatible modeller.
Fabriksindstillinger eller når den interne hukommelse er i brug.
Diasshow, iPod/iPhone-opladning og ved lydafspilning med maks.
lydstyrke.
Når iPoden/iPhonen ikke er opladet.
For vandret opstilling, maks. åben vinkel (75º) af LCD-panelet.
VQT2Z90
Dimensioner
(B × H × D):
25
25
Innehållsförteckning
Komma igång
Säkerhetsföreskrifter ........................................................ 2
Kontrollguide ..................................................................... 3
Om det interna minnet och SD-kort ................................. 5
Förbereda strömförsörjningen ......................................... 6
Ställa in klockan ................................................................ 6
Växla visningen på skärmen............................................. 7
Visa fotografier vertikalt ................................................... 8
Funktioner
Välja bilder att visa ............................................................ 8
Redigera bilder ................................................................ 10
Inställningar för bildvisning ........................................... 12
Ansluta/ladda upp en iPod/iPhone................................. 13
Visa bilder, etc. som finns på en iPod/iPhone............... 14
Spela musik på en iPod/iPhone...................................... 15
Spela upp video på en iPod/iPhone ............................... 16
Inställningar för ljuduppspelning................................... 16
Använda timern................................................................ 16
Använda av strömsparande funktion............................. 18
Använda inställningsmenyn ........................................... 18
Använda tillsammans med din dator ............................. 20
Referens
Använda i ett väggmonterat läge ................................... 21
Felsökningsguide ............................................................ 24
Specifikationer ................................................................. 25
Underhåll .......................................................................... 25
Medföljande tillbehör
Kontrollera och identifiera de
medföljande tillbehören.
1 Nätadapter
1 Stickkontakt
1 Fjärrkontroll (N2QAYC000032)
1 Stativ för vertikal placering
1 Fäste för väggmontering
1 Universell dockningsstation för iPod
1 Stöd för dockningsstation
1 Stödkudde
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt
solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga
vibrationer. Dessa omständigheter kan skada höljet och
andra komponenter och därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Spänning
Använd inte strömkällor med hög spänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller
någon annan plats där likspänning används.
Skydd av elnätkabeln
Kontrollera att elnätkabeln är korrekt ansluten och inte har
några skador. Dålig anslutning och ledningsskador kan
orsaka brand eller elektriska stötar. Dra eller böj inte eller
placera inga tunga föremål på sladden.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när kabeln ska dras ur.
Om du drar i själva kabeln kan det orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Främmande föremål
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar. Dra genast ut
nätkontakten ur vägguttaget om detta skulle inträffa, och
kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i
enheten.
Service
Försök inte reparera enheten på egen hand. Om ljudet
avbryts, om indikatorer inte tänds, om rökutveckling
sker eller om något annat fel som inte berörs i denna
handledning inträffar, bör du koppla ifrån nätkabeln och
kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecentrum.
Om enheten repareras, tas isär eller byggs om av en
okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar eller
skador på enheten.
VQT2Z90
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska
användas under en längre tidsperiod, för att därigenom
förlänga dess livslängd.
2
26
SVENSKA
Kontrollguide
Installera enheten
Huvudenhet
1
2
B
4
5
6
7
8
9
10
14
ヮユワヶ
ンユヵヶンワ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ヷヰロヶヮユ
15
11
12
16
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Bildskärm
Mottagare för fjärrkontrollsignaler (¼s4)
Panasonic Logo (¼s19)
Högtalare
Ljussensor (¼s18)
Markörknappar (e, r, w, q och OK) Välja för att bekräfta
[MENU] Visa/stänga menyskärmen
[ RETURN] Återgå till föregående skärm, visa
miniatyrbildsskärmen (¼s9), visa låtlistan (¼s15)
[DISPLAY MODE] Visa skärmen för val av visningsläge
(¼s7, 8)
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] Justera volymen
SD-kortplats
Stativ
Kontakt för den universella dockan (¼s13)
[8] Standby/på-knapp
USB port (¼s20)
Kontakt för nätadapter (¼s6)
Visning av knappanvändning på huvudenheten
MENU
RETURN
DISPLAY MODE
VOL +
VOL -
B Justerbar vinkel mellan ungefär 50 grader och 75 grader
för bekvämt tittande.
För bättre ljudeffekter
Ljudkvaliteten förändras beroende på installationen av
enheten. Använd instruktionerna nedan för att få bättre
ljudkvalitet.
• Installera enheten på en jämn och stabil plats.
• Ge högtalarna en så balanserad omgivning som möjligt.
Reflektionen från omgivningen ska vara så låg som möjligt.
Observera
• Högtalarna har ingen magnetisk avskärmning. Placera inte
en klocka eller magnetiska kort (kreditkort, etc.) i närheten
av enheten, och placera inte enheten nära en TV eller dator.
• Om enheten används med hög volym under längre tid kan
det försämra högtalarnas prestanda eller kraftigt förkorta
högtalarnas livslängd.
• Sänk volymen om ljudet är förvrängt även vid normal
användning. (Annars kan högtalarna skadas.)
Sätta i ett SD-kort
Produktens baksida
C
Innehållsförteckning / Säkerhetsföreskrifter / Kontrollguide
3
Håll sidan med fasat hörn (C) uppåt och för in kortet rakt in
i kortplatsen.
Att ta ut ett SD-kort
Tryck på mitten av SD-kortet. Efter att kortet har skjutits ut
något, ta tag i det och dra det rakt utåt.
Observera
• Ta aldrig bort SD-kortet medan det läses. Annars riskerar
du att förstöra data.
• Förvara minneskortet utom räckhåll för barn för att undvika
att de stoppar det i munnen och sväljer det.
A
VQT2Z90
• När [MENU], [ RETURN] och [DISPLAY MODE] trycks
in en gång visas guiden (A). Dessa knappar fungerar som
normala knappar medan knappguiden visas.
• Du kan använda [VOLUME 4] och [VOLUME 3] oavsett
knappguidens visningsstatus.
3
27
Kontrollguide
Denna bruksanvisning förklarar fjärrkontrollens funktioner i de flesta avsnitten.
Fjärrkontroll
1
7
8
2
9
3
10
4
1
2
3
4
5
6
7
8
5
11
6
12
9
10
11
12
13
13
[^] Standby/på-knapp
[iPod/PLAY MENU] Visa iPod-menyskärmen (¼s14, 15, 16)
[SELECT PHOTOS] Visa menyskärmen för fotoval (¼s8, 9)
[e, r, w, q]/[OK] Välja för att bekräfta, växla bilder (¼s9, 14),
hoppa över/sök ett spår (¼s15, 16)
[DISPLAY MODE] Visa skärmen för val av visningsläge (¼s7, 8)
[SLIDESHOW] Visa bildspelet (¼s9), växla fjärrkontrollsläge
(¼s19)
[iPod/q/h] Play/Stopp (Paus) (¼s15, 16)
[CLOCK] Växla till klockskärmen (¼s7), växla fjärrkontrollsläge
(¼s19)
[iPod/DISPLAY] Växla till iPod-visningsskärmen
[MENU] Visa/stänga menyskärmen
[ RETURN] Återgå till föregående skärm, visa
miniatyrbildsskärmen (¼s9), visa låtlistan (¼s15)
[ROTATE/-ZOOM] Rotera foton (¼s9), växla volymknappen till
zooma in/ut-knappen (¼s9)
[4 IN/VOL]/[3 OUT/VOL] Justera volymen, zooma in/ut på bilder
(¼s9)
Att använda fjärrkontrollen
Sätta i batteriet
Ta bort isoleringsarket (D) före användning.
D
Användbar räckvidd
J
E
I
F
G
H
E Signalsensor för fjärrkontrollen
F Inom ungefär 7 meter framför
G Sändarfönster
H Ungefär 30º
I Ungefär 75º
J Ungefär 20º
Viktigt
VQT2Z90
• Placera inte något objekt mellan signalsensorn och
fjärrkontrollen.
• Placera inte signalsensorn i direkt solljus eller i starkt
lysrörssken.
• Håll sändarfönstret och enhetens mottagare fria från
damm.
4
28
2
• Kassera det utdragna
isoleringsarket på lämpligt sätt.
Observera
• Om enheten placeras i ett skåp kan fjärrkontrollens
räckvidd minska beroende på glasets tjocklek och färg i
skåpdörrarna.
1
1 Tryck och dra ut.
2 Knappbatteri (Litiumbatteri) (CR2025): Rikta ”+” uppåt.
• Värm inte upp och utsätt inte för öppen eld.
• Lämna inte batterierna i en bil som utsätts för direkt solljus
under en längre period med dörrar och fönster stängda.
• Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under
en längre tidsperiod. Förvara dem på en sval, mörk plats.
• Förvara knappbatteriet utom räckhåll för barn för att
undvika att de stoppar det i munnen och sväljer det.
• Observera att Panasonic inte påtar sig något
ersättningsansvar för någon skada på det interna minnet
som orsakats av användning av denna produkt, fel,
funktionsfel etc.
• Om enheten repareras kan det hända att det interna
minnet återställs till fabriksinställningen.
Om SD-kort
SD-kort som kan användas (¼höger)
• Multimediakort (MMC) kan inte användas.
• Området som går att använda kommer att vara mindre än
den angivna kapaciteten.
• SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kan användas med
utrustning som stöder respektive kort. (SDHC-minneskort
kan också användas med utrustning som stöder
SDXC-minneskort.)
Om dessa kort används med inkompatibel utrustning kan
korten formateras eller förlora sitt innehåll.
När dessa kort används i en dator eller utrustning som är
inkompatibel med SDXC-minneskort kan ett meddelande
som uppmanar dig att formatera kortet visas. Formatera inte
kortet, dina viktiga data raderas och kan inte återställas.
Se följande webbsida för användning av SDXC-minneskort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Skrivskyddsknapp
När knappen har förts till ”LOCK” är det inte möjligt att skriva
data till, ta bort data från eller formatera kortet. När knappen
är i olåst läge finns dessa funktioner tillgängliga.
A
B
A Skrivskydd
B Vid
inspelning/
redigering
Hanteringsföreskrifter
•
•
•
•
•
Var noga med att förvara kortet i fodralet när det inte används.
Plocka inte isär eller modifiera kortet.
Ta inte bort etiketten.
Sätt inte dit en ny etikett eller förslutning.
Rör inte metallkontakterna på baksidan med händerna
eller något metallföremål.
Försiktighet vid kassering/ägarbyte av SD-kort
och enheten
Enhetens eller en dators funktioner för att ”Delete” eller
”Format” ändrar endast filhanteringsinformationen och kan
inte fullständigt ta bort data som lagrats på SD-kortet eller i
enhetens interna minne.
• Vid kassering/ägarbyte av SD-kort rekommenderas att du fysiskt
förstör själva SD-kortet eller fullständigt raderar alla data på
SD-kortet med en dator och särskild programvara avsedd för detta.
• Vid kassering/ägarbyte av enheten bör du formatera den
fysiskt. (¼höger)
Du ansvarar själv för hanteringen av data på SD-kortet och i
enhetens interna minne.
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu” och
tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Format Internal
Memory” och tryck på [OK].
4. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på [OK].
5. Tryck på och håll inne [MENU] i 3 sekunder eller mer
när ”Photos set as protected will also be deleted. Do you
really want to perform this operation?” visas.
6. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på [OK].
Beskrivningar i denna bruksanvisning
SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minnskort,
miniSD-kort, microSD-kort, microSDHC-kort och
microSDXC-minneskort
ΠSD eller SD-kort
Uppspelningsbara media- och filformat
Visningsbara bilder (JPEG)
(Uppspelning kanske inte kan utföras i vissa fall.)
Filformat
JPEG
Antal pixlar
Max. 5120 × 3840 pixlar
Min. 64 × 64 pixlar
Maximal filstorlek
10 MB
Rekommenderat högsta
antal mappar
1000 mappar
Rekommenderat högsta
antal filer
10000 filer
(1000 filer per mapp)
• Filer i mappar på lägre nivå än den sjätte kan inte spelas
upp.
• Dessutom kan inte filer i mapparna ”SD_VIDEO” och
”SD_AUDIO” spelas upp.
Kontrollguide / Om det interna minnet och SD-kort
Säkerhetskopiera det interna minnet med jämna
mellanrum.
Det rekommenderas att du säkerhetskopierar det interna
minnet till en dator eller ett SD-kort med jämna mellanrum
för att motverka dataförlust på grund av statisk elektricitet,
elektromagnetiska vågor, skador, funktionsfel etc.
Använda fysisk formatering för att fullständigt
ta bort data i det interna minnet (ca 10 minuter)
SD-kort som går att använda (i september,
2010)
Panasonic SD-kort rekommenderas.
• SD-minneskort
• miniSD-kort
• microSD-kort
(8 MB till 2 GB)
Formaterade i FAT12- eller
FAT16-format kompatibla med
SD-standarden
• SDHC-minneskort
• microSDHC-kort
(4 GB till 32 GB)
Formaterade i FAT32-format
kompatibelt med
SD-standarden
• SDXC-minneskort
• microSDXC-kort
(48 GB, 64 GB)
Formaterade i exFAT-format
kompatibelt med
SD-standarden
Se till att montera adaptern vid användning med denna
enhet.
VQT2Z90
Om det interna minnet
SVENSKA
Om det interna minnet och SD-kort
5
29
Förbereda strömförsörjningen
A
1
Sätt i den helt.
A Stickkontakt
B Nätadapter
Ställa in klockan
Denna enhet har klocka/kalender- och tidsfunktioner. Ställ in
tiden först.
1. Tryck på [^].
• Du kan också trycka på [8] på huvudenheten.
2. Tryck på [MENU].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
B
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
• Stickkontakter varierar beroende på region.
Select Item
Produktens backsida
OK
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu”
och tryck på [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
2
Kontakt för
nätadapter
Vägguttag
3
Avlägsna nätadaptern från nätuttaget
Håll nätadaptern ordentligt och dra ut den rakt.
Select Item
OK
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Clock/Calendar
Settings” och tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r] för att välja ”Set Clock” och tryck
på [OK].
6. Tryck på [w, q] för att välja objekt (Dag, Månad,
År, Timme och Minut ), och tryck på
[e, r] för att ställa in.
7. Tryck på [OK].
• Klockan startar från sekund 00.
När introduktionsskärmen för klockans
inställning visas
Observera
• Nätadaptern kan bli varm när enheten används. Detta är
inte ett funktionsfel.
• Den medföljande nätadaptern kan endast användas med
denna enhet. Använd den inte med annan utrustning.
Använd inte heller nätadaptern från annan utrustning med
denna enhet.
• Använd inga andra nätadaptrar än den som följer med
enheten.
• Enheten står i standbyläget när nätadaptern är ansluten.
Den primära kretsen är alltid strömförande när nätadaptern
är ansluten till ett vägguttag.
Om du försöker utföra funktioner som kräver att
klockan har ställts in innan detta har utförts kommer
introduktionsskärmen för klockans inställning att visas.
1. Tryck på [e, r] för att välja ”Set time” och tryck på [OK].
2. Tryck på [w, q] för att välja objekt (Dag, Månad, År,
Timme och Minut ), och tryck på [e, r] för att ställa in.
3. Tryck på [OK].
”AM/PM” visas när ”12-hour System” har valts. (¼s18)
Visa klockan
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Clock” och tryck på
[OK].
Observera
VQT2Z90
• Period som kan ställas in: januari 2000 till december 2099.
• Det finns en liten precisionsavvikelse i klockan. Periodisk
justering av tiden rekommenderas.
6
30
Enheten har visningskategorierna ”Slideshow”, ”Single
View”, ”Clock” och ”iPod Display”.
Varje visningskategori har flera visningslägen. Du kan välja
visning efter dina önskemål och sinnesstämning.
Fabriksinställningarna är understrukna.
Slideshow
Växla bilder automatiskt
Single View
Visa en bild konstant
Clock
Visa datum, klocka eller kalender
iPod Display
Visa ljudinformation, etc.
Full Screen +
Date Indication
Bildspel med 1 foto per bild i helskärmsstorlek
med visning av fotos datum
Normal
(Vertical View)
Bildspel med 1 foto per bild som visas
vertikalt
Full Screen
(Vertical View)
Bildspel med 1 foto per bild som visas
vertikalt i helskärmsstorlek
SVENSKA
Växla visningen på skärmen
Single View (Enskild bild)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
A
Display Mode
Normal
Single View
Clock
iPod Display
Select Item
OK
Normal
Visning av ett foto i normal storlek
Full Screen
Visning av ett foto i helskärmsstorlek
Normal +
Photo Info
Visning av ett foto i normal storlek
med fotoinformation (mappnamn,
filnamn, antal pixlar, etc.)
Full Screen +
Photo Info
Visning av ett foto i helskärmsstorlek
med fotoinformation (mappnamn,
filnamn, antal pixlar, etc.)
Normal +
Date Indication
Visning av ett foto och fotos datum
Full Screen +
Date Indication
Visning av ett foto i helskärmsstorlek
och fotos datum
Normal
(Vertical View)
Visa ett foto vertikalt
Full Screen
(Vertical View)
Visning av ett foto vertikalt i
helskärmsstorlek
Calendar1
Select Item
OK
B
C
A Aktuell visningskategori
B Aktuellt visningsläge
C Markör
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja visningskategori
eller visningsläge och tryck på [OK].
• Du kan också välja visningskategorierna ”Slideshow”,
”Clock” och ”iPod Display” genom att trycka på respektive
[SLIDESHOW], [CLOCK] och [iPod/DISPLAY].
Typer av visningslägen
Clock (Klocka)
Slideshow (Bildspel)
Display Mode
Slideshow
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
Single View
Clock
iPod Display
iPod Display
Clock1
Normal
Select Item
Select Item
OK
OK
Normal
Bildspel med 1 foto per bild i normal
storlek
Full Screen
Bildspel med 1 foto per bild i
helskärmsstorlek
Frame 1 till 3
Bildspel med 2 eller 3 inramade foton
per bild
Frame 4
(Random)
Bildspel med slumpmässiga foton
med ram 1 till 3
Multi
Bildspel med 2 eller 3 foton per bild
Clock 1 till 3
Bildspel med 1 foto per bild med
visning av klockan
Calendar 1 till 3
Bildspel med 1 foto per bild med
visning av kalendern
Normal +
Date Indication
Bildspel med 1 foto per bild med
visning av fotos datum
Clock 1 till 7
Visa klockan
Calendar 1 till 7
Visa kalendern
• Tryck på [w, q] medan kalendern visas för att visa en
annan månad.
iPod Display (iPod-visning)
Display Mode
Slideshow
Single View
Track List
Select Item
OK
Clock
iPod Display
VQT2Z90
Slideshow
Förbereda strömförsörjningen / Ställa in klockan / Växla visningen på skärmen
1. Tryck på [DISPLAY MODE].
7
31
Växla visningen på skärmen
Track List
Visa spårlistan
Album Artwork + Visa albumkonst (en bild bifogad till ett
Track List
spår) och spårlista
Album Artwork
Visa albumkonst
När ”Videos” eller ”All (iPod display)” väljs på iPod-menyn
iPod Normal
Visa iPod/iPhone-skärmen i normal
storlek
iPod Full Screen
Visa iPod/iPhone-skärmen med
ungefär 1,33 gånger normal storlek
Välja bilder att visa
Du kan visa bilder som finns på ett SD-kort eller i det interna
minnet.
• Visningsbara bilder (JPEG) ¼s5
1. Sätt i ett SD-kort som innehåller bildfiler.
Om SD-kortet sätts i medan varje skärm för
visningsläge visas kommer menyskärmen för SD-kort
att visas.
SD Card Menu
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Copy Photo
Om fotograferingsdatumet inte finns tillgängligt för vissa foton,
visas den uppdaterade datuminformationen för bildfiler.
Visa fotografier vertikalt
Foton visas vertikalt genom att displayläget ändras.
1. Tryck på [DISPLAY MODE].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Normal
(Vertical View)” eller ”Full Screen (Vertical View)” i
”Slideshow” eller ”Single View” och tryck på [OK].
• Fotot visas vertikalt.
3. Stäng av enheten och ta bort nätadaptern.
4. Fäll ihop stativdelen.
5. Sätt i stativet för vertikal uppställning i skruvhålet
på enhetens bakre panel. Fäst det genom att dra
åt skruven ordentligt.
Cancel
Select Item
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Select Photo to View”
och tryck på [OK].
• Om ”View Most Recent Photos” väljs visas det
senast daterade fotot i ”Date Search”.
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bildkategori
(¼s9) och tryck på [OK].
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
E
D
SD
Photo Selection Menu
All Photos
Date Search
Folder Search
36.03MB
1.78GB
118
Switch to Internal Memory
Select Item
A
C
Used:
Space:
Photos:
LUMIX Scene Mode
A Stativ för vertikal uppställning
B Skruvhål
C Duk, eller liknande.
B
OK
OK
F
D Media
E Mediainformation (¼s9)
F För att växla till det interna minnet
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck på
[OK].
• Bilden visas med single view.
6. Anslut nätadaptern och slå på enheten.
För att återställa den horisontella
uppställningen
1. Stäng av enheten, ta bort nätadaptern och stativet för
vertikal uppställning.
2. Öppna enhetens stativdel, anslut nätadaptern och slå på
enheten.
VQT2Z90
Observera
8
32
• Använd en mjuk filt eller duk för att förhindra att produkten eller
golvet skadas när stativet för vertikal uppställning monteras.
• Kontrollera att stativet för vertikal uppställning är ordentligt
fastskruvat. Annars kan stativet falla.
• Endast bilder visas vertikalt. Menyn etc. visas i det
horisontella inställningsläget.
• Ljudkvaliteten vid uppspelning av musik skiljer sig från den
i det horisontella inställningsläget.
Om menyskärmen för SD-kort inte visas eller
om SD-kortet redan är isatt
Utför följande steg i stället för ovanstående steg 1 och 2.
1. Tryck på [SELECT PHOTOS].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Switch to SD Card” och tryck
på [OK].
Observera
• Om SD-kortet tas ur väljs ”Internal Memory” automatiskt.
G
H
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Used:
Space:
Photos:
34.25MB
1.76GB
118
Folder Search
Favourites
LUMIX Scene Mode
Switch to SD Card
Select Item
OK
I
G Media
H Mediainformation (¼höger)
I För att växla till SD-kortet
2. Tryck på [e, r] för att välja bildkategori (¼nedan)
och tryck på [OK].
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
på [OK].
• Bilden visas med single view.
Observera
• Det kan ta tid att visa bilder.
Bildkategorier
Funktioner vid bildvisning
Spela upp
bildspel
Tryck på [SLIDESHOW] vid visning av
enskild bild eller miniatyrbildsvisning.
• Du kan även välja från ”Slideshow” i
menyn genom att trycka på [MENU].
Visa enskild
Tryck på [OK] medan bildspelet visas.
• Du kan även välja från ”Single View” i
menyn genom att trycka på [MENU].
Välja bilder
Tryck på [w, q].
Välja bilder från
miniatyrbildsvisning
Standardinställningen från fabriken är understruken.
All Photos
Välj mellan alla bilder på SD-kortet
eller i det interna minnet.
Recently
Imported
Photos
(Endast för det interna minnet)
Välj från 100 bilder som nyligen
importerats till det interna minnet.
• Bilder som har kopierats direkt från
en dator tas inte med. (¼s20)
Date Search
Välj bilder efter fotograferingsdatum.
Folder Search
Välj från mappen.
SD Favourite
1 till 10 1
(Endast för SD-kortet)
Välj bland bilder registrerade
som ”Favourite” på en Panasonic
digitalkamera LUMIX, etc.
LUMIX: SD Favourite 4
• Mer information om hur man
registrerar ”Favourite” på LUMIX finns
i bruksanvisningen.
LUMIX Scene
Mode
1
Visas endast om det finns bilder.
1. Tryck på [ RETURN].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja
bild och tryck på [OK].
Välja bilder
genom
bläddring 3
Tryck på och håll inne [w, q] när
bilden eller miniatyrbilden visas.
• När du släpper knappen upphör
bläddringen och den bild som visas
i mitten kommer att visas som en
enskild bild.
Rotera bilder
Tryck på [ROTATE/-ZOOM] vid visning
av enskild bild.
• Bilden roteras 90° moturs vid varje
tryck.
Zooma in bilder
Vid visning av enskild bild
1. Tryck på och håll inne [ROTATE/
-ZOOM] i mer än 1 sekund.
(Bilder förstoras ×1,5.)
2. Tryck på [4 IN/VOL].
×2 ×3 ×4
• Under zoomning kan du flytta bilden
med [e, r, w, q].
• Tryck på [3 OUT/VOL] för att minska
den förstorade bilden.
(Endast för det interna minnet)
Favourites
Välj bland bilder som är registrerade
(Favourite 1 till 10)
som ”Favourite” på denna enhet. (¼s11)
Bilder som tagits med en Panasonic
digitalkamera LUMIX kan väljas från de
kategorier på denna enhet som liknar
de hos LUMIX så som ”Intelligent läge”
och ”Scenläge”.
Motivlägeskategorier
Porträtt, o.s.v./
Landskap o.s.v./
Nattlandskap o.s.v./
Händelser/
Baby/
Husdjur/
Mat/
Annat
2
SVENSKA
Växla visningen på skärmen / Visa fotografier vertikalt /
Välja bilder att visa
Följande förklarar hur man väljer och spelar upp
bilder i det interna minnet.
1. Tryck på [SELECT PHOTOS].
• Du kan också välja ”Select Photos” i menyn.
Observera
• ”SD Favourite” bestäms utifrån DPOF-inställningen,
vilket betyder att favoriter som ställts in på enheter från
andra tillverkare än Panasonic kanske markeras som
”SD Favourite”.
• Ett datum från januari 2000 till december 2099 kan väljas
för datumsökningen.
• Om information om fotograferingsdatum inte finns för vissa
bilder klassificerar datumsökningen sådana bilder enligt
den uppdaterade datuminformationen i bildfilerna.
• ”LUMIX Scene Mode”-kategorierna som visas på enheten
kan vara annorlunda än de ”LUMIX Scene Mode”kategorier som visas på en Panasonic digitalkamera
LUMIX.
• Om bilder har motivlägesinformation som inte är tillämplig
klassificeras sådana bilder som ”Others” i ”LUMIX Scene
Mode”.
Tryck på [SELECT PHOTOS].
• Den använda kapaciteten,
Bekräfta
återstående kapacitet och antalet
mediainformation
bilder på SD-kortet och i det interna
minnet visas på menyskärmen för val
av foton.
Miniatyrbilder är mindre bilder av flera foton som kan
visas i en lista.
3
Bläddring är en funktion för att visa bilder genom rörelser
åt höger och vänster.
2
VQT2Z90
• Importera bilddata till det interna minnet i förväg. (¼s10)
9
33
Välja bilder att visa
Observera
• När foton visas i visningsläge ”Frame 1 till 3” eller ”Multi”
och du trycker på [w, q] för att växla bilder ändras också
kombinationerna av foton.
•”
” visas om vissa bilder inte kan visas som
miniatyrbilder.
• Beroende på bilden kanske miniatyrbilder visas som ” ”
vid bläddring.
• Bläddring är inte möjlig när bildspelsordningen är inställd
på Random (¼s12). Även [w] är inaktiverad under
uppspelning.
• Bildrotationsinställningen avbryts om enheten stängs av
eller om SD-kortet tas ut.
Sökskärm
Sökskärmen kan visas i följande fall tills bilden visas.
• När ”Date Search” eller ”LUMIX Scene Mode” i
bildkategorin väljs
• När ”Date Search” eller ”LUMIX Scene Mode” har valts när
enheten slås på
SD
Date Search
• Sätt i SD-kortet. (Om SD-kortmenyn visas välj ”Copy
Photo” och utför följande operation från steg 4.)
• Välj bildkategori. (¼s9)
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Photo Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Copy Photo” och
tryck på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Import from SD
Card” eller ”Export to SD Card” och tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck på
[OK].
• ” ” visas på de valda bilderna.
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
• Tryck en gång till på [OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU] kan du välja ”Select All”
eller ”Clear All” för bilder eller växla till visning av
enskild bild för att välja bilder.
6. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja
”Copy” och tryck på [OK].
7. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på
[OK].
Searching photo files.
Stoppa kopieringen
50%
Tryck på [ RETURN].
• Bilder som redan kopierats finns kvar på SD-kortet
eller i det interna minnet.
[RETURN]:Cancel
• Om [ RETURN] trycks in stoppas bildsökningen och den
ovanstående skärmen avbryts.
Observera
• När enheten slås på väljs den första bilden i ”All Photos”
automatiskt om den ovanstående skärmen avbryts.
Redigera bilder
Kopiera bilder
Du kan importera och exportera bilder mellan internminnet
(2 GB) och SD-kortet.
• På grund av filsystemets begränsningar stämmer inte den
visade kapaciteten för det interna minnet överens med
mängden fildata som kan kopieras.
• Vid kopiering kommer bildernas fil- och mappnamn att
namnges enligt nedan.
Import
VQT2Z90
Export
10
34
Exempel: Om kopierad den 4 oktober 2010
Mappnamn: 101004_1
Filnamn: 10040001.JPG
Mappnamn: 100_PSDV
Filnamn: P1000001.JPG
(Numren är exempel.)
Komprimera data vid import
Antalet bilder som kan kopieras ökar.
1. Välj ”Import from SD Card with Compression” i steg 4
(¼ovan) och tryck på [OK].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck på [OK].
3. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja ”Copy with
Compression” och tryck på [OK].
4. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på [OK].
Observera
• Även om bilder har angetts som favoriter eller är
skrivskyddade kopieras inte informationen.
• Om ”Internal Memory” väljs som bildmedia väljs
automatiskt den nya mapp som skapades vid kopieringen.
• Den komprimerade bildens storlek kan inte återställas till
ursprunglig datastorlek.
• Beroende på bilderna kanske data inte kan komprimeras.
• Ljudet stoppas (pausas) automatiskt under uppspelning.
• Välj bildkategori. (¼s9)
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Photo Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Edit Photo” och tryck
på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Add to Favourite”
och tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck på
[OK].
• ” ” visas på de valda bilderna.
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
• Tryck en gång till på [OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU] kan du välja ”Select All”
eller ”Clear All” för bilder eller växla till visning av
enskild bild för att välja bilder.
6. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja
”Select Favourite Destination” och tryck på [OK].
7. Tryck på [e, r, w, q] för att välja favoritbilder att
registrera och tryck på [OK].
Ändra ordningen på registrerade bilder
1. Efter ovanstående steg 3, tryck på [e, r] för att välja ”Edit
Favourites” och tryck på [OK].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja favoritbilder och tryck
på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bilden som ska flyttas
och tryck på [OK].
4. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja ”Select
Move Destination” och tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja målet att flytta till och
tryck på [OK].
Avbryta registreringen
1. Efter ovanstående steg 3, tryck på [e, r] för att välja ”Edit
Favourites” och tryck på [OK].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja favorit och tryck på
[OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck på [OK].
4. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja ”Remove
Favourite” och tryck på [OK].
Observera
• Upp till 999 bilder kan registreras med respektive
”Favourites”.
• Det kan hända att vissa bilder inte kan registreras.
• Ljudet stoppas (pausas) automatiskt under uppspelning.
SVENSKA
(Endast för det interna minnet)
De borttagna bilderna kan inte återställas.
• Välj bildkategori. (¼s9)
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Photo Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Edit Photo” och tryck på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Delete Files” och
tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
på [OK].
• ” ” visas på de valda bilderna.
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
• Tryck en gång till på [OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU] kan du välja ”Select All” eller ”Clear All”
för bilder eller växla till visning av enskild bild för att välja bilder.
6. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja
”Delete” och tryck på [OK].
7. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på [OK].
För att stoppa raderingen
Tryck på [
RETURN].
Observera
• För att radera fullständigt, utför ”Format Internal Memory”
(¼s19) eller fysisk formatering (¼s5).
• Om alla bilder i en mapp raderas tas mappen automatiskt bort.
• Ljudet stoppas (pausas) automatiskt under uppspelning.
Skydda bilder
(Endast för det interna minnet)
Du kan skydda bilder från att tas bort av misstag.
Välja bilder att visa / Redigera bilder
(Endast för det interna minnet)
Genom att registrera bilder till Favourite 1 till 10 kan du
spela upp endast registrerade bilder, eller ändra bildernas
ordning.
Ta bort bilder
• Välj bildkategori. (¼s9)
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Photo Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Edit Photo” och tryck på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Set Protection” och
tryck på [OK].
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
på [OK].
• ” ” visas på de valda bilderna.
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
• Tryck en gång till på [OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU] kan du välja ”Select All” eller ”Clear All”
för bilder eller växla till visning av enskild bild för att välja bilder.
6. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja ”End
Protection Setting” och tryck på [OK].
Avbryta skyddet
1. I ovanstående steg 5, tryck på [e, r, w, q] för att välja
bilder att avbryta skyddet för och tryck på [OK].
2. Tryck på [MENU], tryck på [e, r] för att välja ”End
Protection Setting” och tryck på [OK].
Observera
• Även om bilder är skyddade kommer de att tas bort om det
interna minnet formateras (¼s19).
• Ljudet stoppas (pausas) automatiskt under uppspelning.
VQT2Z90
Samla favoritbilder
11
35
Inställningar för bildvisning
Du kan göra inställningar för bildkvalitet för bildvisning,
inställningar för uppspelningsmetod för bildspel, etc. enligt
dina önskemål.
Grundfunktion
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Photo Menu”
och tryck på [OK].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
OK
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Image Quality
Settings” eller ”Photo Playback Settings” och
tryck på [OK].
Photo Menu
Image Quality Settings
Photo Playback Settings
Copy Photo
Edit Photo
Select Item
OK
4. Tryck på [e, r] för att välja post (¼nedan, höger)
och tryck på [w, q] för att välja inställing.
5. Tryck på [MENU] för att stänga menyskärmen.
Image Quality Settings
(Bildkvalitetsinställningar)
Fabriksinställningarna är understrukna.
Standard:
Standard bildkvalitet
Image Quality
Soft:
Mode
Mjuk bildkvalitet
(Bildkvalitetläge) Dynamic:
Livlig bildkvalitet med klara skillnader
mellan ljust och mörkt
Ljusstyrkan justeras i intervallet ”1” till
”10”.
Adjust
• Inställning ”1” gör att enheten ställer in sig
Brightness
för att användas i ett mörkt rum (t.ex. ett
(Justera
sovrum) och reducerar kraftigt skärmens
ljusstyrkan)
ljusstyrka. (Panasonic-loggan stängs av
automatiskt.)
Photo Playback Settings
(Inställningar för bildvisning)
VQT2Z90
Fabriksinställningarna är understrukna.
12
36
Normal:
Bilder i den valda kategorin visas i
Slideshow
filnamnsordning.
Order
Random:
(bildspelsordningen)
Bilder i den valda kategorin visas i
slumpvis ordning.
Fade:
Bilderna växlar gradvis.
Motion:
Spelar upp samtidigt som bilden
förstoras och flyttas upp, ned, höger,
vänster och i diagonal riktning.
• När ”Motion” ställts in kommer
inställningen ”Slideshow Interval” att
inaktiveras.
Slide-in:
Bilderna växlas med en flytande
rörelse antingen från höger eller
vänster.
Wipe 1/Wipe 2:
Slideshow
Den visade bilden växlar till nästa bild
Effects
med en strykande rörelse.
(bildspelseffekter) Dissolve:
Bilder växlas genom att nästa bild
gradvis överlappar den visade bilden.
Centre Cross:
Korsformad växling från centrum och
utåt
Blind:
Bilderna växlas med ett horisontellt
band uppifrån och ner.
Checker Wipe:
Rutmönstrad växling från vänster till
höger
Random:
Olika bildspelseffekter används
slumpmässigt för att växla bilder.
5 sec/10 sec/30 sec/1 min/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Bilderna växlas varje hel timme.
Slideshow
Change Daily:
Interval
(bildspelsintervallet) Bilderna växlas när kalenderdatumet
ändras.
Sync Music:
Bilderna växlas varje gång ”Music” eller
”Videos” på iPod/iPhone växlas.
Användning på avstånd från varandra
är rekommenderat.
Colour Effects
Colour/Black and White/Sepia
(Färgeffekt)
• När bilderna visas som miniatyrbilder
visas de med ursprunglig färgton.
Observera
• När visningsläget för ”Slideshow” är inställt på ”Multi”
(¼s7) kan effekterna ”Motion” och ”Slide-in” inte väljas.
• När visningsläget är inställt på ”Multi” tilldelas också
effekten ”Fade” automatiskt till ”Motion” och ”Slide-in” för
”Slideshow Effects”.
• När en uppspelning utförs av ett bildspel som innehåller
ett litet antal bilder med kort intervall kan det hända att
bilderna inte visas normalt.
• Det kan ta längre tid att läsa bilderna än det inställda
bildspelsintervallet. När visningsläget för ”Slideshow” är
inställt på ”Frame 1 till 3” (¼s7) kan det också krävas
längre tid än det inställda bildspelsintervallet.
SVENSKA
Ansluta/ladda upp en iPod/iPhone
När en iPod touch eller iPhone används
En kompatibel iPod/iPhone kan anslutas till enheten.
Det finns ingen garanti som täcker eventuella problem med
hantering av iPod/iPhone-data.
Stöd din iPod/iPhone och den universella
dockningsstationen för iPod med handen för att förhindra att
de faller ner.
iPods/iPhones som kan användas ¼s14
• Stäng av enheten.
• Stäng av din iPod/iPhone innan du ansluter den.
• Ta ur din iPod/iPhone ur fodralet om den är i ett fodral.
1. Anslut dockningsadaptern (medföljer din iPod/iPhone)
till den universella dockningsstationen för iPod.
• För in dockningsadapterns (A) krok (B) framifrån
och tryck in tills den klickar.
A
C
C Montera Stödkudde när
en iPod touch/iPhone 4
används.
3. Anslut den universella dockningsstationen för iPod till
enheten (1) och sätt i iPod/iPhone-huvudenheten i den
universella dockningsstationen för iPod (2).
Produktens baksida
t.ex.:) iPhone
D
1
D Kontakt för den
universella dockan
E Universell
dockningsstation för
iPod
2
E
• Om enheten och en universell dockningsstation för iPod
förs närmare varandra kan det försvaga känsligheten för
mottagningen av elektriska vågor för iPhone. Användning
på avstånd från varandra är rekommenderat.
Laddningen startas när din iPod/iPhone ansluts.
När enheten är avstängd visas laddningsindikatorn
längst ner till höger på skärmen.
(Beroende på typen av iPod/iPhone kan det hända att
laddningsindikatorn inte försvinner trots att laddningen
är slutförd.)
”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär att
en elektronisk anordning har konstruerats för att
anslutas specifikt till iPod och iPhone har certifierats av
utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.
Apple ansvarar inte för anordningens drift eller dess
överensstämmelse med säkerhetsstandarder och
reglerande standarder.
Observera att om du använder det här tillbehöret med
iPod eller iPhone kan den trådlösa prestandan påverkas.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., och är registrerade i
USA och andra länder.
VQT2Z90
Om det inte medföljer en dockningsadapter med din
iPod/iPhone, köp en från Apple Inc.
2. (Endast när en iPod touch/iPhone ansluts)
Anslut stödet för den universella iPoddockan till
universella dockningsstationen för iPod.
• Den medföljande universella dockningsstationen för
iPod är endast till för användning med denna enhet.
Använd den inte med annan utrustning. Använd inte
andra anslutningsenheter för att ansluta din iPod/
iPhone till denna enhet.
• Se till att det inte finns damm eller främmande föremål
på kontaktdelen innan du ansluter.
• Sätt i och ta bort din iPod/iPhone långsamt. Annars
kan kontakten skadas.
• Koppla bort din iPod/iPhone från den universella
dockningsstationen för iPod efter att laddningen
är slutförd om du inte ska använda den under en
längre tid. Även om batteriet laddas ur naturligt efter
laddningen kommer det inte att laddas upp igen.
• Se till att ta bort den universella dockningsstationen för
iPod stöd om du ansluter andra iPods än iPod touch/
iPhone.
• Se till att stänga av huvudenheten innan den universella
dockningsstationen för iPod ansluts/kopplas bort.
• Din iPod/iPhone kan inte laddas när enheten är ansluten
till en dator.
• Läs de användarinstruktioner som levererades tillsammans
med din iPod/iPhone.
• Förvara stödkudde utom räckhåll för barn för att undvika
att de stoppar det i munnen och sväljer det.
Inställningar för bildvisning / Ansluta/ladda upp en iPod/iPhone
Observera
B
13
37
Ansluta/ladda upp en iPod/iPhone
iPod/iPhone-modeller som kan användas
tillsammans med denna enhet (sedan augusti
2010)
Namn
Minnesstorlek
iPod touch tredje generationen
32 GB, 64 GB
iPod nano femte generationen
(videokamera)
8 GB, 16 GB
iPod touch andra generationen
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano fjärde generationen
(video)
8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch första generationen
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano tredje generationen
(video)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB
iPod nano andra generationen
(aluminium)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod femte generationen (video)
60 GB, 80 GB
iPod femte generationen (video)
30 GB
iPod nano första generationen
1 GB, 2 GB, 4 GB
Namn
Visa bilder, etc. som finns
på en iPod/iPhone
Du kan visa bilder, videor, YouTube-filmer, musik, etc. på
enhetens skärm genom att använda en iPod/iPhone.
• Sänk volymen på enheten.
• Anslut din iPod/iPhone.
1. Tryck på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan även välja från ”iPod Play Menu” i menyn
genom att trycka på [MENU].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”All (iPod display)”
och tryck på [OK].
iPod
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Minnesstorlek
iPhone 4
16 GB, 32 GB
iPhone 3GS
16 GB, 32 GB
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
OK
• ”Please refer to the iPod display for operations.”
visas på skärmen.
3. Spela upp bilder, videor, YouTube-filmer eller
musik, etc. genom att använda din iPod/iPhone.
När huvudenheten används
Music
Videos
List of Currently
Playing Tracks
¼s15
¼s16
Spårlistan visas under ljuduppspelning.
(¼s15)
Funktioner tillgängliga med enhetens
fjärrkontroll
Växla bilder, etc. Tryck på [w, q].
Välj och
Tryck på [e, r] för att välja och tryck
bekräfta på
på [OK].
menyskärmen,
etc.
Observera
VQT2Z90
• Uppspelning av film är tillgängligt endast för den typ av
iPod/iPhone som är kompatibel med videouppspelning.
• Det går inte att spela in/spara data på din iPod/iPhone
med den här enheten.
• Beroende på den iPod/iPhone som används eller dess
version, kan det hända att funktioner eller skärmbilder
skiljer sig från de normala men detta påverkar inte den
grundläggande uppspelningen. Använd den senaste
versionen om så är möjligt.
14
38
Observera
• Om vissa bilder flimrar vid bildvisning med din iPod/
iPhone, kan du avhjälpa problemet genom att ställa in
”Image Quality Mode” (¼s12) på ”Soft”.
Songs
Podcasts
1. Tryck på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan även välja från ”iPod Play Menu” i menyn
genom att trycka på [MENU].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Music” och tryck
sedan på [OK].
iPod
Audiobooks
Tillgängliga funktioner på den här enhetens
fjärrkontroll under ljuduppspelning
h
Menu
Stopp (paus)
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
Hoppa över
All (iPod display)
Snabbspelning
bakåt/framåt
(sökning)
Select Item
OK
3. Tryck på [e, r] för att välja spårvalsmetod
(¼nedan, höger) och tryck sedan på [OK].
• Upprepa om nödvändigt ovanstående steg.
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja spår och tryck
sedan på [OK].
• Uppspelningen startar.
Tryck på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) till 20 (Max.)
Justera volymen • Du kan också trycka på
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
huvudenheten.
Återgå till
När ”iPod Display” visas, tryck på
spårlistan
[ RETURN].
Blanda
iPod-visning
(Album Artwork + Track List)
Spåren eller
albumen spelas
upp i slumpvis
ordningsföljd.
A
ㄊヱㄐㄅ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
モㄍチヱ㄂ㄓㄕㄊㄆ
モㄗㄆチㄅㄆチヤㄓㄊㄔㄕ㄂ㄍ
ヤㄐㄏㄅㄐㄓチヮ㄂ㄍ㄄ㄖ
Repeterad
ヤㄖㄕㄊㄎㄖㄚ
ユㄍチモㄓ㄃ㄐㄍチㄅㄆチㄎㄊチュㄆㄔㄕㄊㄏㄐ
ユㄍチㄖㄍㄕㄊㄎㄐチモㄎ㄂ㄏㄆ㄄ㄆㄓ
モㄏㄅㄆㄔ
ロㄐㄔチヱ㄂ㄏ㄂ㄔ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
• Välja från ”Off”,
”One” och ”All”
リㄏㄈㄓ㄂ㄕㄊㄕㄖㄅ
ロ㄂チヷㄆㄏㄕ㄂ㄏ㄂
ヮㄊチヱㄆ㄄㄂ㄅㄐ
ヒバビビ
Tryck på [iPod/q/h].
• Tryck en gång till för att återuppta.
När ”iPod Display” visas, tryck på
[w, q].
När ”iPod Display” visas, håller du
[w, q] nedtryckt.
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja
”Audio Menu” och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Play
Mode” (¼nedan) och tryck på
[w, q] för att välja inställningen.
4. Tryck på [MENU].
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja
”Audio Menu” och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Repeat”
och tryck sedan på [w, q] för att
välja inställningen.
4. Tryck på [MENU].
ビホビパ
B C
D
E
F
A Albumkonst (När det inte finns någon information, visas
en tillfällig bild.)
B
Albumnamn
Artistens namn
Spårnamn
C Uppspelningsstatus
D Repeterad: Alla
En
Shuffle: Songs
Normal uppspelning.
Låtar i den kategorin spelas i slumpvis
ordningsföljd.
Albumen i den kategorin spelas i
slumpvis ordningsföljd.
Shuffle: Albums (Spåren i albumen spelas upp i rätt
ordningsföljd.)
Observera
Shuffle: Låtar
Album
E Aktuellt spårnummer/Antal spår
F Uppspelad tid
iPod/iPhone spårvalsmeny för ”Music”
Playlists
Artists
Albums
Play Mode (Uppspelningsläge)
Shuffle: Off
Söka i alla spellistor
Söka efter artistnamn
Söka efter albumtitlar
• Inställningarna för uppspelningsläget, blandad uppspelning
och upprepad uppspelning förblir oförändrade om din
iPod/iPhone kopplas bort från enheten. Dessutom förblir
inställningarna som gjorts på din iPod/iPhone innan den
anslöts till enheten oförändrade.
• Blandad uppspelning kan komma att inaktiveras (”Off”) vid
videouppspelning (¼s16).
• När man växlar uppspelningsläge kan det hända att den
spårlista som visas på ”iPod Display”-skärmen skiljer sig
från de spår som spelas upp. Om detta inträffar ska du på
nytt välja spåren från spårvalsmenyn.
Ansluta/ladda upp en iPod/iPhone / Visa bilder, etc. som finns på en iPod/iPhone /
Spela musik på en iPod/iPhone
• Sänk volymen på enheten.
• Anslut din iPod/iPhone.
Söka i alla spår som är registrerade i
din iPod/iPhone
Söka efter avsnitt från radioprogram
som hämtats från iTunes store
Söka efter titlar bland ljudböcker
som inhandlats på iTunes store eller
”audible.com”
VQT2Z90
Med den här enheten kan du lyssna på musik på en
iPod/iPhone som är ansluten till enheten.
SVENSKA
Spela musik på en iPod/iPhone
15
39
Spela upp video på en
iPod/iPhone
Inställningar för ljuduppspelning
Du kan göra inställningarna för visning vid tiden för
ljuduppspelningen på din iPod/iPhone. Du kan också ställa
in önskad ljudkvalitet.
När en iPod/iPhone som är kompatibel med
videouppspelning ansluts till enheten, kan du visa
videofilmer på denna enhet.
Grundfunktion
• Sänk volymen på enheten.
• Anslut din iPod/iPhone.
1. Tryck på [MENU].
1. Tryck på [iPod/PLAY MENU].
• Du kan även välja från ”iPod Play Menu” i menyn
genom att trycka på [MENU].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Videos” och tryck
sedan på [OK].
iPod
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Audio Menu”
och tryck på [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
OK
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja typen av video
och tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja videon och tryck
sedan på [OK].
• Videouppspelningen startar.
Tillgängliga funktioner på den här enhetens
fjärrkontroll under uppspelning av filmer
Stopp (paus)
Hoppa över
Snabbspelning
bakåt/framåt
(sökning)
Tryck på [iPod/q/h].
• Tryck en gång till för att återuppta.
Medan ”iPod Display” visas, tryck på
[w, q].
Medan ”iPod Display” visas, håll [w, q]
nedtryckt.
Tryck på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) till 20 (Max.)
Justera volymen • Du kan också trycka på
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
huvudenheten.
Select Item
OK
3. Tryck på [e, r] för att välja menyposten
(¼nedan) och tryck på [w, q] för att välja
inställningen.
4. Tryck på [MENU] för att stänga menyskärmen.
Fabriksinställningarna är understrukna.
Play Mode
(Uppspelningsläge)
Repeat
(Repeterad)
¼s15
¼s15
Visar ljudinformation som för
närvarande spelas medan andra
Audio Information visningskategorier än ”iPod Display”
(Ljudinformation) ställs in.
On: Visning
Off: Ingen visning
Flat:
När ljudkvalitetseffekten inte används.
Heavy:
Förstärker basen med distinkt
Equalizer
ljudkvalitet.
Clear:
Förstärker diskanten med klar
ljudkvalitet.
iPod
Visar modellnamn och version för
Information
ansluten iPod/iPhone.
Använda timern
Strömmen sätts automatiskt på vid den inställda tiden och
bilder eller ljud spelas upp. Strömmen stängs automatiskt av
vid sluttiden.
”Timer 1”, ”Timer 2” och ”Timer 3” kan ställas in.
Följande visar ett exempel för inställning av ”Timer 1”.
VQT2Z90
• Ställ in klockan i förväg. (¼s6)
• Välj bildkategori.
• Förbered uppspelningskällor på en iPod/iPhone i förväg.
16
40
Timer Setting Menu
Timer 2 Settings
Timer 1 Settings
0
Sun
3
6
9
12
15
Timer 3 Settings
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Select Item
OK
5. Tryck på [e, r] för att välja ”Standby” och tryck
sedan på [OK].
6. Tryck på [e, r] för att välja ”Enable This Timer”
och tryck sedan på [OK].
7. Tryck på [e, r] för att välja ”Day” och tryck sedan
på [OK].
8. Tryck på [e, r] för att välja dagen, markera med
[w, q] och tryck sedan på [OK].
9. Tryck på [e, r] för att välja ”Time” och tryck på
[OK].
10.Tryck på [e, r, w, q] för att ställa in start-/sluttid
och tryck sedan på [OK].
11.Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck
på [OK].
Om driftstiden överlappar någon annan
timerinställning, visas ”The set time overlaps with
another timer. Do you want to give priority to this
timer and register it?”.
• Om du väljer ”Yes”, kommer andra överlappande
timerinställningar att avaktiveras.
• Om du väljer ”No” återställs den ursprungliga
skärmen med de sparade timerinställningarna.
A
Update Timer 1 Sound Source/Volume
Source : iPod
Volume : 3
Do you want to update
this setting?
Yes
No
You can play the audio source in this screen to check the volume.
Select Item
OK
6. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på [OK].
7. Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck på [OK].
8. Utför stegen 11 och 12 (¼vänster).
För att avaktivera den inställda timern
1. Välj ”Disable This Timer” i steg 6 (¼vänster) och tryck på
[OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck på [OK].
För att ta bort timerinställningen
Timer 1 Settings
Enable
Standby
Day
Mon Tue Wed Thu Fri
Time
7 : 00 - 10 : 00
Audio Playback
Off
Confirm
Select Item
OK
A Ställa in ljuduppspelning ¼höger
12.Tryck på [MENU] för att stänga menyskärmen.
SVENSKA
Ställa in ljuduppspelning
1. Efter att ha utfört steg 10 (¼vänster), tryck på [e, r] för
att välja ”Audio Playback” och tryck sedan på [OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Audio Playback” och
tryck sedan på [w, q] för att välja ”On”.
• Om du väljer ”Off”, fortsätt till steget nedan 7.
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Playback
Time” och tryck sedan på [w, q] för att välja
uppspelningstiden.
10 minutes/30 minutes/1 hour/2 hours/3 hours/No Limit
• Om ljuduppspelningstiden ställs in längre än
tidslängden för timerns starttid till timerns sluttid,
prioriteras timerns sluttid.
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Update Source/
Volume” och tryck sedan på [OK].
5. Tryck på [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL] för att justera
volymen.
(Du kan också trycka på [VOLUME 4]/[VOLUME 3] på
huvudenheten.)
• Tryck på [iPod/q/h] och du kan spela upp ljud och
bekräfta volymen.
1. Välj ”Initialise This Timer” i steg 6 (¼vänster) och tryck på
[OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck på [OK].
När timern är inställd
• När enheten är avstängd sätts enheten automatiskt på vid
timerns starttid, och timeruppspelningen startar.
• Vid timerns sluttid stängs enheten automatiskt av.
• Om ljuduppspelningen är ”On”, kommer ”z” att visas
längst ned till höger på skärmen en minut innan timerns
starttid. (Endast för ”iPod Display”-skärm när enheten är
på)
Vid timerns starttid kommer ljudet att gradvis öka till den
inställda volymen och ljudet spelas upp. ”z” blinkar under
ljuduppspelning. (Endast ”iPod Display”-skärm)
Spela upp video på en iPod/iPhone / Inställningar för ljuduppspelning / Använda timern
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Timer” och
tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [w, q] för att välja ”Timer 1 Settings” och
tryck sedan på [OK].
Timertid mindre än 10 minuter visas med 10 minuters intervall på timerinställningens menyskärm.
Timern aktiveras alltid vid inställd tid såvida du inte avaktiverar den.
Inställningsstatus såsom uppspelningsläge återspeglas i ljuduppspelning.
Ljuduppspelning med timer startar inte när menyskärmen visas och när ljudvalskärmen visas.
Timern startar inte ens vid timerns starttid om ljudväljaren som väljer ”Audio Playback” och ljudväljaren som valts vid timerns
starttid är samma och om din iPod/iPhone spelas upp eller söks efter.
VQT2Z90
Observera
•
•
•
•
•
17
41
Använda av strömsparande
funktion
Justera ljusstyrkan på huvudskärmens display med hjälp
av ljussensorn enligt den omgivande ljusstyrkan och ställ in
automatisk strömsparande funktion när omgivningen blir mörk.
A
Produktens baksida
Använda inställningsmenyn
Du kan formatera det interna minnet, sätta igång den här
enheten etc.
Grundfunktion
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja menypost
(¼nedan och s19) och tryck på [OK].
Settings Menu
A Ljussensor
Power Save Settings
Timer
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Power Save
Settings” och tryck på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”C.A.T.S.” eller ”Auto
Power Off” och tryck på [w, q] för att välja
inställningen.
5. Tryck på [MENU] för att stänga menyskärmen.
Inställning av menyposter
Fabriksinställningarna är understrukna.
När denna aktiveras On, betyder
det att ju mörkare omgivningen
blir, ju mörkare blir skärmen.
(3 nivåer)
On (Display):
C.A.T.S.
När strömförbrukningen minskas,
(Automatiskt
kontrastföljningssystem) ökar antalet ”
” (upp till 3).
On (No display):
”
” visas inte.
Off:
Skärmens ljusstyrka är fast.
Enable:
När omgivningen blir mörk och
följande villkor fortsätter en minut
eller mer, stängs strömmen
Auto Power Off
automatiskt av.
(Automatisk
– Ingen drift
avstängning)
– Ej under ljuduppspelning från
iPod/iPhone
Disable:
Strömmen stängs inte av
automatiskt.
När den automatiska avstängningen är inställd
till ”Enable”
• ”The power will soon be turned off automatically.” visas
längst ned på skärmen 1 minut innan den automatiska
avstängningsfunktionen aktiveras.
VQT2Z90
Observera
18
42
•”
” anger uppskattning.
• Vid kopiering av bilder etc., fungerar inte ”Auto Power Off”
ens utan drift.
• Om ljussensorn blockeras av ett finger etc., går det inte att
känna av ljusstyrkan.
• När strömsparinställningen är aktiverad och du placerar
enheten på en plats där ljuset har svårt att nå enhetens
baksida, t.ex. i ett skåp eller nära en mörk vägg, kan
skärmen automatiskt bli mörk eller så kan strömmen
stängas av automatiskt även om det omgivande området
är ljust.
Clock/Calendar Settings
View Demo
Remote Control Mode
Wall-mount Setting
Panasonic Logo
Language Setting
Select Item
OK
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja menypost eller
inställning.
5. Tryck på [MENU] för att stänga menyskärmen.
Fabriksinställningarna är understrukna.
Power Save
Settings
(Inställningar för ¼vänster
strömsparande
funktion)
Timer
¼s16
För att justera klockan, ställa in olika
färger för semestrar och lördagar etc.
Set Clock (Ställ in klockan) (¼s6)
Holiday Settings
(Semesterinställningar)
Välj datum som du vill ställa in och ställ
in samma färg som för söndagar.
1. Välj ”Holiday Settings” i steg 4 i
grundfunktionen och tryck sedan på
[OK].
2. Ställ in ”Date”, ”Month” och ”Year”
och tryck på [OK].
3. Välj ”On” i ”Holiday Setting”.
4. Välj ”Every Year” eller ”No” i
”Repeat”.
Clock/Calendar
Every Year:
Settings
Ställ in samma färg för samma dag/
(Klock- och
månad varje år som för söndagar.
kalenderinställningar)
No:
Ställ in samma färg för inställd dag/
månad/år som för söndagar.
Saturday Setting (Inställning av
lördag) (On/Off)
Visas med en annan färg än den för
måndag till fredag när den är på.
Set Date Indication (Ställ in
datumvisning)
Välj ”Date/Month/Year” eller
”Month/Date/Year”.
Set Clock Indication (Ställ in
klockans format)
Välj ”24-hour System” eller
”12-hour System”.
System
Software Info
(Programvaruinformation)
Update System
Software
(Uppdatera
systemets
programvara)
Det här är en funktion för uppdatering
av systemprogramvaran för bättre
prestanda.
Var noga med att fylla i
användarregistreringen vilken är
nödvändig för att du ska få information
om systemprogramvarans uppdatering.
Ljudet stoppas automatiskt (pausas) om det spelas upp.
Vid inställning av fjärrkontrolläge till 1
1. Välj ”Remote Control 1” i steg 4 i grundfunktionen (¼s18)
och tryck sedan på [OK].
2. Håll [OK] intryckt på fjärrkontrollen utan att rikta den mot
den här enheten, och håll [SLIDESHOW] intryckt i mer än
2 sekunder.
3. Tryck på [OK].
Observera
• När samma dag/månad/år är inställt för ”Holiday Settings”
och ”Saturday Setting”, prioriteras ”Holiday Settings”.
• När displayläget är inställt på vertikal uppställning (¼s7)
eller ”Adjust Brightness” (¼s12) är inställt på ”1”, tänds
inte Panasonic-loggan även om ”Panasonic Logo” är
inställt på ”On”.
• Besök följande webbsida för information om den senaste
versionen:
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
SVENSKA
Använda av strömsparande funktion / Använda inställningsmenyn
Format Internal
Memory
(Formatera det
interna minnet)
Du kan formatera det interna minnet.
Alla bilddata på det interna minnet
raderas.
1. Välj ”Yes” i steg 4 i grundfunktionen
(¼s18) och tryck sedan på [OK].
2. ”Photos set as protected will also
be deleted. Do you really want to
perform this operation?” visas. Välj
”Yes” igen och tryck på [OK].
• Även skyddade bilder kommer att tas
bort.
• Se sidan 5 för användning av det
fysiska formatet.
Du kan bekräfta den här enhetens
programvaruinformation (version).
VQT2Z90
När ”View Demo” väljs i
grundfunktionen (¼s18), visas
demonstrationsfunktionen.
Demonstrationsfunktionen aktiveras
automatiskt när följande villkor
fortsätter i 2 minuter eller mer utan
drift.
View Demo
• När SD-kortet inte är isatt
(Visa demo)
• När din iPod/iPhone inte är ansluten
• När det inte finns några bilder i
internminnet
För att stoppa visningen av
demonstrationen trycker du på någon
av de andra knapparna förutom
strömknappen på huvudenheten eller
fjärrkontrollen.
Ändra fjärrkontrolläget om funktionsfel
uppstår vid användning av
fjärrkontroller för annan utrustning.
Remote Control 1 / Remote Control 2
Exempel: Vid inställning av
fjärrkontrolläge till 2
1. Välj ”Remote Control 2” i steg 4 i
grundfunktionen (¼s18) och tryck
sedan på [OK].
Remote
(”Simultaneously press [CLOCK]
Control Mode
and [OK] on your remote control
(Fjärrkontrolläge)
for at least 2 seconds, and change
the mode on your remote control.”
visas.)
2. Håll [OK] intryckt på fjärrkontrollen
utan att rikta den mot den här
enheten, och håll [CLOCK] intryckt i
mer än 2 sekunder.
3. Tryck på [OK].
Wall-mount
Setting
¼s21
(Inställning för
väggmontering)
Välj ”On/Off” i steg 4 i grundfunktionen
(¼s18) och tryck sedan på [OK].
On:
Panasonic Logo
Lyser upp loggan
Off:
Stänger av loggan
Language Setting
English / Deutsch / Français
(Språkinställning)
Den här enhetens inställningar
återställs till fabriksinställningarna.
Klockans inställning, väggmonterad
Initialise
inställning och bildfilerna i det interna
Settings
minnet bibehålls.
(Återställ
1. Välj ”Yes” i steg 4 i grundfunktionen
inställningarna)
(¼s18) och tryck sedan på [OK].
2. Välj ”Yes” en gång till och tryck
sedan på [OK].
Alla data på SD-kortet raderas.
1. Välj ”Yes” i steg 4 i grundfunktionen
Format Card
(¼s18) och tryck sedan på [OK].
(Formatera kort)
2. Välj ”Yes” en gång till och tryck
sedan på [OK].
19
43
Använda tillsammans med din dator
Bildfiler kan överföras mellan enhetens interna minne, ett
SD-kort och en dator.
Använd alltid en USB-anslutningskabel från Panasonic
(K2KZ4CB00015; tillbehör).
Systemkrav
Operativsystem: Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP
Mac OS X
Port: USB-port
• Funktionaliteten garanteras inte för alla datorer.
• Dataöverföring till/från en iPod/iPhone kan inte utföras.
För att ansluta till en dator
• Stäng av enheten i förväg.
• Starta datorn i förväg.
1. Bekräfta USB-kabelns riktning och anslut den i
enhetens USB port.
Produktens baksida
Sätt i den helt.
B
A
A USB port
B USB-kabel (tillbehör)
2. Anslut USB-kabeln till datorn.
3. Slå på enheten.
4. Tryck på [e, r] för att välja USB-anslutningens
minne (”Internal Memory” eller ”SD Card”) och
tryck sedan på [OK].
Den här enheten fungerar som en läs-/skrivenhet och
identifieras som en extern enhet av datorn.
För att koppla bort USB-kabeln
Avlägsna kabeln med funktionen säker borttagning av
maskinvara i aktivitetsfältet på din PC.
Om borttagningsikonen inte visas, kontrollera att ”ACCESS”
inte visas på enheten och ta bort den.
Observera
VQT2Z90
• Håll USB-kabeln så långt bort som möjligt från andra
elektriska anordningar.
• Din iPod/iPhone kan inte laddas när enheten är ansluten
till en dator.
• Du kan inte utföra funktioner på den här enheten när den
är ansluten till en dator. Enheten stängs av när
USB-kabeln kopplas bort.
• När du byter USB-minne tar du bort USB-kabeln, ansluter
den sedan igen och utför stegen från början.
20
44
För att överföra bildfiler till/från en dator
• Öppna mappen för bildfilerna på datorn.
• Anslut denna enhet till datorn.
• Sätt i SD-kortet.
1. Välj ”Internal Memory” eller ”SD Card” i steg 4
(¼vänster).
2. Öppna ”Flyttbar disk” i ”Den här datorn” i din
dator.
• Det finns en bildmapp för denna enhet eller SD-kort.
• För Windows Vista® eller Windows® 7, öppna
”Flyttbar disk” i ”Dator”.
• För Macintosh visas enheten på skrivbordet.
3. Öppna bilden på denna enhet och överför filer
mellan mapparna.
• Det går även att dra och släppa mappar och filer.
Observera
• Om du kopplar bort och återansluter USB-kabeln eller
SD-kortet under tiden ”Accessing Do not remove the card
or cable.”-meddelandet visas, kan det hända att data på
SD-kortet går förlorad eller skadas.
• Om du sammankopplar flera USB-anslutningar eller
använder en hubb med en dator kan fel uppstå.
• Om du använder 10.2 eller en äldre version av Mac OS
X, ställer du in skrivskyddet på SDHC-minneskortet på
”LOCK” när du importerar bilder från SDHC-kortet till
datorn.
• Använd inte formateringsfunktionen på datorn för att
formatera enhetens interna minne eller SD-kort när
enheten är ansluten.
Inspelnings- eller driftsproblem kan inträffa på vissa
datorsystem.
Observera att Panasonic och Panasonic-återförsäljare inte
är ansvariga för eventuella bildförluster eller annan direkt
eller indirekt skada förutom i händelse av avsiktlig eller
grov försummelse.
Att notera vid installation
z Installera inte enheten på följande platser för att
säkerställa enhetens prestanda och för att förhindra
eventuella problem.
– Platser nära ett sprinklersystem eller en sensor
– Platser andra är vertikala ytor
– Platser nära högspänningsledningar eller strömkällor
– Platser där vind från en uppvärmningsenhet träffar
enheten
– Platser där enheten utsätts för vibration eller stötar
– Platser nära källor med magnetism, värme, ånga,
oljarök, etc
– Platser med hög tempratur, såsom nära takbelysning
(spotlights, halogen lampor, etc.)
– Platser där vatten droppar (t.ex. under en
luftkonditioneringsapparat)
– Platser högt upp där SD-kort platsen är svår att nå
z Använd en lämplig installationsmetod som passar
väggens struktur och material.
z Använd en mjuk filt eller trasa för att förhindra skador på
produkten eller på golvet under installationen.
z Vid åtdragning av skruvarna, se till att de inte dras åt för
löst eller för hårt.
z Säkra omgivande områden och var uppmärksam på
säkerheten under installationen.
Förbered kommersiellt tillgängliga skruvar som passar i
skruvhålen på enhetens bakre panel.
Skruvhål på
huvudenhetens baksida
1. Tryck på [MENU].
2. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Settings Menu”
och tryck på [OK].
3. Tryck på [e, r, w, q] för att välja ”Wall-mount
Setting” och tryck på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja ”Yes” och tryck på
[OK].
Wall-mount Setting
Yes
No
Selecting “Yes” will rotate the display by 180 degrees.
The main unit controls cannot be used in this mode.
Select Item
OK
5. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck på
[OK].
Strömmen stängs av och sätts på automatiskt.
När strömmen sätts på vänds huvudenhetens
skärmdisplay upp och ned.
Observera
• Ljudet stoppas (pausas) automatiskt under uppspelning.
Vid användning med
väggmonteringsinställningen
Följande knappar och funktioner som kan användas kommer
att vara begränsade.
Oanvändbara knappar Förutom [8]
på huvudenheten
Oanvändbara knappar • [iPod/PLAY MENU]
på fjärrkontrollen
• [iPod/DISPLAY]
• [iPod/q/h]
ø 5 mm
ø 11 mm
Rekommenderad typ av skruv
• 2 skruvar för väggmontering
• 2 skruvar för fästet för väggmontering
Funktion för
ljuduppspelning med
timer
Avaktiveras automatiskt
(med inställningens innehåll
bibehållet
Menyposter
•
•
•
•
•
Panasonic Logo
Stängs av automatiskt
Power Save Settings
(Inställningar för
strömsparande
funktion)
Avaktiveras automatiskt
iPod/iPhoneanslutning
Kan inte användas
USB-anslutning
Kan inte användas
En längd som klarar en last på 5 kg eller mer måste
användas för varje skruv.
Minst 30 mm
ø 7,4 mm till 9,4 mm
ø 4 mm
2,2 mm till 3 mm
3 mm till 4 mm
Använd kommersiellt tillgängliga skruvar med en nominell
diameter på 4 mm eller motsvarande som är lämpliga för
väggens material (t.ex. trä, stål, betong, etc.)
Observera
• Panasonic är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador
som kan bero på felaktig installation eller hantering.
• Förvara skruvarna utom räckhåll för barn för att undvika att
de stoppar det i munnen och sväljer det.
Använda tillsammans med din dator /
Använda i ett väggmonterat läge
Be en professionell monterare eller återförsäljare att
installera/avinstallera.
Inställningar för väggmontering
”iPod Play/Pause”
”iPod Display”
”iPod Play Menu”
”Audio Menu”
”Sync Music” i
”Photo Playback Settings”
VQT2Z90
Specifik inställning krävs för att använda huvudenheten i ett
väggmonterat läge. Utför inställningar för väggmontering på
menyn och montera enheten på väggen.
SVENSKA
Använda i ett väggmonterat läge
21
45
Använda i ett väggmonterat läge
5. Fixera fästet för väggmontering i väggen.
Fästa på en vägg
• Se till att stänga av strömmen till enheten och dra ur
nätadaptern.
• Ta bort den universella dockningsstationen för iPod.
Vägg
1. Fäst skruvarna för väggmontering enligt
illustrationen nedan.
105 mm
G
53 mm
G Se till att använda bägge skruvarna för fästet.
Observera
• Huvudenheten går inte att placera vertikalt när den är
väggmonterad.
2. Fäst skruvarna för väggmontering.
Vägg
B
Vägg
3 mm till
4 mm
A
A Skruv för väggmontering
B Montera och låt skruvarna sticka ut 3 mm till 4 mm från
väggen.
• Se till att använda bägge skruvarna för väggmonteringen.
• Använd ett vattenpass för att garantera att skruvarna för
väggmontering är horisontella.
3. Anslut nätadapatern till enheten och för sedan
in fästet för väggmontering.
C
D
E
C Vik den stående delen och vänd upp och ned.
D Nätadapter
E Fäste för väggmontering
4. Haka på huvudenheten på skruvarna för
väggmontering med fästet för väggmontering
isatt i huvudenheten.
Vägg
F
VQT2Z90
F Skruva fast de två skruvarna ordentligt i detta läge.
22
46
Användning av enheten på ett bord efter att
den tagits bort från väggen
1. Välj ”No” för ”Wall-mount Setting” i inställningsmenyn
(¼s21) och tryck på [OK].
2. Stäng av enheten och ta bort den från väggen.
Observera
• När ”Wall-mount Setting” ändras till ”No”, återgår
inställningen automatiskt till föregående läge.
– Funktion för ljuduppspelning med timer
– Power Save Settings
(Inställningar för strömsparande funktion)
– Panasonic Logo
Endast en kvalificerad person får installera eller
demontera denna enhet.
Felaktig installation kan göra att enheten faller ned, vilket
kan orsaka skador.
Dessa symboler på produkter,
förpackningar och/eller medföljande
dokument betyder att man inte ska blanda
elektriska och elektroniska produkter eller
batterier med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda
batterier ska hanteras och återvinnas på
rätt sätt ska man ta dem till passande
uppsamlingsställe i enlighet med nationella
bestämmelser och direktiven 2002/96/EC
och 2006/66/EC.
För att förhindra skador måste enheten monteras fast
på väggen i enlighet med installationsinstruktionerna.
Installera inte enheten där den inte klarar av
belastningen.
Om monteringsdelarna inte är tillräckligt starka, kan det
göra att enheten faller ned och orsakar skador.
Använd inte andra installationsmetoder än de som
anvisas.
Det kan göra att enheten faller och skadas, och kan skada
någon.
När du kasserar dessa produkter och
batterier på rätt sätt hjälper du till
att spara på värdefulla resurser och
förebygga en potentiell negativ inverkan
på människors hälsa och på miljön som
annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig
avfallshantering.
Installera inte enheten på andra platser än vertikala
väggar.
Det kan göra att enheten faller och skadas, och kan skada
någon.
Ta med säkerhetsfaktorn i beräkningen för
hållfastheten för monteringen (cirka 10 gånger
produktens vikt).
Felaktig hållfasthetsberäkning kan göra att enheten faller,
vilket kan orsaka skador.
För mer information om uppsamling
och återvinning av gamla produkter och
batterier, var god kontakta din kommun, din
avfallshanterare eller det försäljningsställe
där du köpte din artikel.
Väggen som enheten monteras på bör klara av 5 kg
per skruv.
Otillräcklig hållfasthet hos väggen gör att enheten faller
ned på längre sikt.
Olämplig avfallshantering kan beläggas
med straff i enlighet med nationella
bestämmelser.
Demontera eller modifiera inte
väggmonteringsupphängningen.
Det kan göra att enheten faller och skadas, och kan skada
någon.
För affärsanvändare inom den
Europeiska Unionen
Om du vill kassera elektrisk eller
elektronisk utrustning, var god kontakta din
återförsäljare eller leverantör för ytterligare
information.
VARNING!
Installera inte denna enhet på en fuktig eller dammig
plats, eller på en plats där luftburet fett eller ånga
kan komma i kontakt med enheten, eller under en
klimatanläggning där vatten kan droppa ned på
enheten.
Detta kan påverka enheten negativt och resultera i brand
eller elektriska stötar.
[Information om avfallshantering i
länder utanför den Europeiska unionen]
Dessa symboler är endast giltiga inom
den Europeiska Unionen. Om du vill
kassera dessa föremål, var god kontakta
dina lokala myndigheter eller din lokala
återförsäljare och fråga efter rätt metod för
avfallshantering.
Se till att det finns ett fritt utrymme ovanför
huvudenheten på mer än 25,4 mm och mer än 25,4 mm
på vänster respektive höger sida. Se till att utrymmet
mellan väggen och baksidan av enheten inte täpps till.
Blockering av ventilationshålen på huvudenheten kan
orsaka brand.
Använd de avsedda komponenterna för installationen.
I annat fall kan enheten falla ned och skadas, och kan
skada någon.
SVENSKA
VARNING!
Information för användare om hopsamling och
avfallshantering av gammalt material och använda
batterier
Använda i ett väggmonterat läge
Säkerhetsföreskrifter
Cd
Notering till batterisymbolen (nedtill, två
symbolexempel):
Denna symbol kan användas i kombination
med en kemisk symbol. I detta fall iakttar
den de krav som ställs upp i direktivet för
den aktuella kemikalien.
Förhindra att monteringsskruvarna eller nätkabeln
kommer i kontakt med metalldelar inuti väggen under
installationen.
Om så ej görs kan det resultera i elektriska stötar.
Installera enheten på en höjd där SD-luckan kan ses
för att kunna hanteras säkert.
Hantering antering i ett olämpligt läge kan göra att enheten
faller och skadas , och kan skada någon.
VQT2Z90
Vid borttagning av huvudenheten, ta även bort
väggmonteringsskruvarna.
I annat fall kan väggmonteringsskruvarna träffa någon och
orsaka skador.
23
47
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna
åtgärderna inte löser problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Den här enheten kan bli varm om den används under en längre tid. Detta är dock inte ett problem.
Vanliga problem med hela systemet
Alla åtgärder ignoreras.
”Please wait.” visas en lång stund
när enheten startas.
Bommande ljud hörs vid
ljuduppspelning.
• Håll [8] intryckt på huvudenheten i minst 10 sekunder för att stänga av enheten. Om
problemet kvarstår ska du utföra följande för att återställa enheten till fabriksinställningarna.
1. Koppla bort nätadaptern. Anslut sedan nätadaptern igen samtidigt som du håller [8]
intryckt på huvudenheten.
2. Håll [8] intryckt på enheten tills ”The settings have been reset.” visas på displayen.
• När det finns bilder i det interna minnet eller då det finns ett isatt SD-kort, kan det ta
lång tid för enheten att fungera efter att den har startats.
• Det kan finnas en nätkabel till en annan utrustning eller lysrörsbelysning i närheten av enheten.
ˆ Se till att andra apparater är placerade så långt bort från den här enheten som möjligt.
SD
Det går inte att läsa data på
SD-kortet.
Bilder kan inte spelas upp eller
kopieras etc.
• Använd ett SD-kort som är kompatibelt med den här enheten. Filformatet och
mappstrukturen i SD-kortet måste överensstämma med den här enhetens specifikationer.
• Sätt i ett SD-kort som är kompatibelt med den här enheten. (¼s5)
• Sätt i SD-kortet korrekt. (¼s3)
• Ändra knappen för skrivskydd om den är inställd på ”LOCK”. (¼s5)
iPod/iPhone
iPoden/iPhonen känns inte igen
även om den är ansluten, eller
oväntad funktion sker vid bruk.
• Kontrollera om din iPod/iPhone är kompatibel med enheten. (¼s14)
• Anslut din iPod/iPhone igen. (¼s13)
Det går inte att spela upp video på • Bekräfta inställningarna för iPod/iPhone-video.
iPod/iPhone.
Den förväntade skärmen visas inte vid • Bekräfta inställningarna för iPod/iPhone-video.
videouppspelning på iPod/iPhone.
Exempel: Ställ in TV-signalen till ”NTSC” i iPod/iPhone-videoinställningarna.
Det går inte att spela upp
iPod/iPhone-video.
• Kontrollera din iPod/iPhone-version.
Endast bilder på
iPod/iPhone-video kan inte visas.
• Välj ”Videos” i iPod-menyn igen.
Bild
Bilder visas inte på miniatyrskärmen.
Datumet som visas vid datumsökningen
är inte samma som fotograferingsdatumet.
Det tar lång tid att redigera
(kopiera, och så vidare).
Bilder spelas inte upp i
filnamnsordning trots att ”Slideshow
Order” har ställs in till ”Normal”.
• Bilder som har redigerats på datorn eller liknande kan inte visas.
• Datumet för när en fil har uppdaterats kan visas för bilder som har redigerats på en
dator eller liknande.
• Om det finns många filer och mappar kan det ta lång tid att redigera en bild.
• Om nio 9 eller fler tecken tilldelas ett bildfilsnamn (exklusive filtillägget) på en dator,
etc., kan det hända att filerna inte spelas upp i filnamnsordning.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Sätt i batteriernas poler (+, –) på rätt sätt. (¼s4)
• Byt ut batterierna mot nya. (¼s4)
• Kontrollera att fjärrkontrolläget på huvudenheten och fjärrkontrollen stämmer överens
och ställ in vid behov. (¼s19)
• En annan enhet fungerar inte på • Ändra den här enhetens fjärrkontrolläge så att andra enheter inte stör den här
rätt sätt när du använder den här enhetens funktion. (¼s19)
enhetens fjärrkontroll.
• Enheten fungerar inte på
rätt sätt när du använder en
fjärrkontroll för en annan enhet.
VQT2Z90
Felmeddelande
24
48
A communication error occurred. • Anslut din iPod/iPhone korrekt. (¼s13)
Set the mode on your remote
• Fjärrkontrollens inställningar stämmer inte överens med huvudenhetens inställningar.
control to “Mode 1” (eller “Mode 2”). Ändra fjärrkontrolläget på fjärrkontrollen. (¼s19)
F76
• Enheten stängs av efter meddelandet. Avvikande strömkrets. Rådgör med din
återförsäljare om meddelandet fortfarande är kvar trots att strömmen satts på igen.
• Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående
MUSIK
Högtalartyp:
iPod/iPhone
2
Båda kanalerna drivna 1 W per kanal
8 Ω, 1 kHz 10 % THD
Total RMS-effekt i stereoläget 2 W
Semi-dome-typ
VIDEO
Kompatibel media:
iPod/iPhone
2
GRÄNSSNITT
SD-kortplats
Kontakt för den universella dockan
USB-port:
USB mini B-typ
Höghastighets-USB 2.0
NÄTADAPTER
Inspänning:
Uteffekt:
Växelström 110 V till 240 V,
50/60 Hz, MAX 0,45 A
Likström 6 V, 1,8 A
ALLMÄNT
Huvudenhetens
strömförsörjning:
Strömförbrukning
Normal 3:
Maximalt 4:
meddelande.
• Vissa tecken visas inte på den här enheten på grund av
begränsningar i teckensnittsdata.
• Då det interna minnet innehåller områden som används för
hanteringsinformation såsom filsystemet, är den verkliga kapaciteten
som går att använda lägre än den angivna. Minneskapaciteten
beräknas i allmänhet som att 1 GB = 1 000 000 000 byte. På den
här enheten beräknas den som att 1 GB = 1 024 × 1 024 × 1 024 =
1 073 741 824 byte. Därför är den visade kapaciteten lägre än det
allmänna värdet.
Automatisk strömsparande funktion: Den här enheten har
en strömsparande funktion som automatiskt reducerar
strömförbrukningen när inga funktioner såsom ljuduppspelning,
isättning/uttag av media m.m. utförs under cirka 10 minuter.
LCD-displayen är tillverkad med högprecisionsteknik men det kan
ibland förekomma svarta punkter på displayen eller att displayen
alltid lyser (med röda, blå och gröna punkter). Detta är inte ett
funktionsfel. Pixlarna på LCD-displayen hanteras med mer än
99,99 % precision. Dock kan pixeldefekter förekomma inom 0,01 %.
Vi garanterar att dessa punkter inte registreras på SD-kortet eller i
det interna minnet.
Underhåll
Koppla bort nätkabeln från vägguttaget och torka av
enheten med en torr och mjuk trasa.
• Vid kraftig nedsmutsning, kan du använda en våt trasa
som vridits ur för att torka av enheten. Torka sedan med en
torr trasa.
• Använd inte lösningsmedel inklusive bensin, thinner,
alkohol, köksrengöringsmedel m.m. Det kan orsaka att
höljet deformeras eller att beläggningen lossnar.
• Innan du använder kemiskt behandlade rengöringsdukar
bör du läsa igenom de instruktioner som medföljer duken.
Felsökningsguide / Specifikationer / Underhåll
BILD
LCD-skärm
LCD-format:
9 tum TFT
Antal pixlar:
800 × 480
Skärmstorlek
(B × H):
199,2 mm × 110,2 mm
Bildförhållande:
16 : 9
Maximalt antal
pixlar:
5120 × 3840
Minsta antal
pixlar:
64 × 64
Maximal
dekoderfilstorlek:
10 MB
Filformat som används
(SD/Internt minne):
JPEG: Exif 2.2, JFIF 1
• Progressiv JPEG stöds ej
Internt minne
kapacitet:
2 GB
Kompatibel media:
SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone 2
Internt minne
Kompatibel media:
RMS uteffekt i
stereoläget:
SVENSKA
Specifikationer
Likström 6 V, 1,8 A Max
Cirka 4,5 W
Cirka 13 W
Strömförbrukning i standbyläge 5: Cirka 0,2 W
Vikt:
Tillåten driftstemperatur:
Tillåten relativ
luftfuktighet:
1
2
3
4
5
6
244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm 6
Vid tunnaste platsen: Cirka 9,4 mm
Cirka 583 g
0 ºC till 35 ºC
35 % till 80 % RL (ingen kondensering)
Baslinje-JPEG av typen 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Se listan över kompatibla typer.
Fabriksinställning eller vid uppspelning av det interna minnet.
Bildspel, iPod/iPhone-laddning och vid uppspelning av ljud med
maximal volym.
När iPod/iPhone inte laddas upp.
För vågrät montering, max. öppen vinkel (75º) av LCD-panelen.
VQT2Z90
Dimensioner
(B × H × D):
25
49
Contenido
Inicio
Precauciones de seguridad
Colocación
Precauciones de seguridad .............................................. 2
Guía de controles .............................................................. 3
Acerca de la memoria interna y de las SD ...................... 5
Preparación para la fuente de alimentación ................... 6
Ajuste de reloj .................................................................... 6
Cambio de la visualización de la pantalla ....................... 7
Visualización de fotos en orientación vertical................ 8
Instale la unidad sobre una superficie uniforme, alejada
de la luz solar directa, temperaturas elevadas, humedad
elevada y vibraciones excesivas. Estas condiciones podrían
dañar el armario y otros componentes, acortando así la vida
útil de la unidad.
No coloque artículos pesados sobre la unidad.
Tensión
Operaciones
Selección de fotos para verlas ......................................... 8
Edición de fotos............................................................... 10
Configuración de reproducción de fotos ...................... 12
Conexión/recarga de un iPod/iPhone ............................ 13
Reproducción de fotos, etc. guardadas en el
iPod/iPhone .................................................................. 14
Reproducción de música en un iPod/iPhone ................ 15
Reproducción de vídeo en un iPod/iPhone................... 16
Ajustes de reproducción de audio................................. 16
Uso del temporizador ...................................................... 16
Ahorro de energía ............................................................ 18
Uso del menú de configuración ..................................... 18
Uso con el PC .................................................................. 20
Referencia
Uso en un muro ............................................................... 21
Guía de localización y solución de averías................... 24
Especificaciones ............................................................. 25
Mantenimiento ................................................................. 25
No utilice fuentes de alimentación de alta tensión. Esto
podría sobrecargar la unidad y provocar un incendio.
No utilice una fuente de alimentación de CA. Compruebe
atentamente la fuente de alimentación durante el montaje
de la unidad en un barco o en cualquier otro lugar donde se
utilice CC.
Protección del cable de alimentación de CA
Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté
correctamente conectado y no esté dañado. Si la conexión
es deficiente y el cable está dañado, esto podría provocar
un incendio o descarga eléctrica.
No tire, doble ni coloque artículos pesados en el cable.
Agarre el enchufe con firmeza cuando desenchufe el cable.
Tirar del cable de alimentación de CA podría provocar una
descarga eléctrica.
No manipule el enchufe con las manos húmedas. Esto
podría provocar una descarga eléctrica.
Partículas extrañas
Accesorios suministrados
Verifique e identifique los accesorios
suministrados.
1 Adaptador de CA
1 Clavija de CA
1 Mando a distancia (N2QAYC000032)
1 Base para el arreglo vertical
1 Accesorio para la instalación en el muro
1 Soporte Universal para iPod
1 Apoyo para base dock universal
1 Almohadilla para apoyo
No deje que caigan dentro de la unidad objetos extraños.
Esto podría provocar una descarga eléctrica o el
funcionamiento incorrecto de la unidad.
No deje que entren líquidos en la unidad. Esto podría
provocar una descarga eléctrica o el funcionamiento
incorrecto de la unidad. Si esto sucede, desconecte de
inmediato la unidad del suministro de alimentación de CA y
póngase en contacto con su distribuidor.
No pulverice insecticidas en o hacia la unidad. Contienen
gases inflamables que podrían prenden si se pulverizan en
la unidad.
Servicio
No intente repara esta unidad usted mismo. Si se
interrumpe el sonido, las luces indicadoras no se encienden,
aparece humo, o se produce cualquier otro problema que
no está incluido en estas instrucciones, desconecte el
cable de alimentación de CA y póngase en contacto con su
distribuidor o un centro de servicio autorizado.
Podría producirse una descarga eléctrica o la unidad podría
resultar dañada si es reparada, desmontada o reconstruida
por personas no cualificadas.
VQT2Z90
Alargue la vida útil de la unidad desconectándola de la
fuente de alimentación de CA si no va a usarse durante un
periodo prolongado de tiempo.
2
50
Unidad principal
ESPAÑOL
Guía de controles
Instalación de esta unidad
1
2
B
14
ヮユワヶ
ンユヵヶンワ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ヷヰロヶヮユ
15
11
12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Para obtener mejores efectos de sonido
La calidad del sonido cambia dependiendo de la
configuración de esta unidad. Disfrute de mejor calidad de
sonido siguiendo las instrucciones descritas a continuación.
• Instale la unidad sobre una superficie plana y estable.
• Las condiciones circundantes de los altavoces deben
ser lo más equilibradas posible. El reflejo en las áreas
circundantes debe ser el más bajo posible.
Nota
16
13
1
2
3
4
5
6
B El ángulo se puede ajustar entre aprox. 50 y 75 grados
para tener una visualización más cómoda.
Visualización
Sensor de señal del mando a distancia (¼Pág. 4)
Logotipo de Panasonic (¼Pág. 19)
Altavoces
Sensor de luz (¼Pág. 18)
Botones del cursor (e, r, w, q y OK) Selección para
confirmar
[MENU] Visualizar/cerrar la pantalla de menú
[ RETURN] Regresar a la pantalla anterior,
visualización de la pantalla de miniaturas (¼Pág. 9),
visualización de la lista de pistas (¼Pág. 15)
[DISPLAY MODE] Mostrar la pantalla de modo de
visualización (¼Págs. 7, 8)
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] Ajuste de volumen
Ranura para tarjetas SD
Base
Terminal para la base dock universal (¼Pág. 13)
[8] Interruptor de modo en espera/encendido
Puerto USB (¼Pág. 20)
Terminal del adaptador de CA (¼Pág. 6)
Visualización de operación de botones en la
unidad principal
MENU
RETURN
DISPLAY MODE
VOL +
VOL -
• Estos altavoces no tienen protección magnética. No
coloque un reloj o tarjetas magnéticas (tarjeta de crédito,
etc.) cerca de esta unidad, o no coloque esta unidad cerca
de un TV o de un ordenador.
• El uso de esta unidad a alto volumen durante un tiempo
prolongado puede deteriorar las características del altavoz
o acortar extremadamente su duración.
• Cuando se distorsione el sonido, baje el volumen incluso
durante el uso normal. (Si no lo hace, puede que esto sea
la causa de que se dañen los altavoces.)
Inserción de una tarjeta SD
Parte posterior
del aparato
C
Ponga la parte (C) (el lado con la esquina cortada) hacia
arriba e inserte completamente la tarjeta en forma recta.
Para retirar una tarjeta SD
Presione el centro de la tarjeta SD. Cuando la tarjeta salga
un poco, extráigala con sus dedos.
Nota
• Nunca retire la tarjeta SD cuando esté leyendo los datos.
De lo contrario, puede que se destruyan los datos.
• Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los
niños para evitar que se la traguen.
A
• Al pulsar una vez los botones [MENU], [ RETURN]
y [DISPLAY MODE], se visualiza la guía (A). Al pulsar
estos botones cuando se visualiza la guía de botones,
funcionarán del modo normal.
• Puede operar [VOLUME 4] y [VOLUME 3] sin importar el
estado de visualización de la guía de botones.
VQT2Z90
4
5
6
7
8
9
10
Contenido / Precauciones de seguridad / Guía de controles
3
3
51
Guía de controles
Este manual explica las operaciones que se pueden realizar usando el mando a distancia en la mayoría de las secciones.
Mando a distancia
1
7
8
2
9
3
10
4
5
11
6
12
13
1 [^] Interruptor de modo en espera/encendido
2 [iPod/PLAY MENU] Visualización de la pantalla de menú del iPod
(¼Págs. 14, 15, 16)
3 [SELECT PHOTOS] Visualización de la pantalla de menú de
selección de fotos (¼Págs. 8, 9)
4 [e, r, w, q]/[OK] Selección para confirmar, cambiar las fotos
(¼Págs. 9, 14), omitir/buscar una pista (¼Págs. 15, 16)
5 [DISPLAY MODE] Mostrar la pantalla de modo de visualización
(¼Págs. 7, 8)
6 [SLIDESHOW] Visualización de diapositivas (¼Pág. 9),
cambiar el modo del mando a distancia (¼Pág. 19)
7 [iPod/q/h] Reproducir/Detener (Pausa) (¼Págs. 15, 16)
8 [CLOCK] Cambiar a la pantalla del reloj (¼Pág. 7), cambiar el
modo del mando a distancia (¼Pág. 19)
9 [iPod/DISPLAY] Cambiar a la pantalla de visualización del iPod
10 [MENU] Visualizar/cerrar la pantalla de menú
11 [ RETURN] Regresar a la pantalla anterior, visualización de
la pantalla de miniaturas (¼Pág. 9), visualización de la lista de
pistas (¼Pág. 15)
12 [ROTATE/-ZOOM] Girar fotos (¼Pág. 9), cambiar el botón de
volumen al botón de zoom para acercar/alejar (¼Pág. 9)
13 [4 IN/VOL]/[3 OUT/VOL] Ajuste de volumen, uso de zoom para
acercar/alejar las fotos (¼Pág. 9)
Para usar el mando a distancia
Al insertar la batería
Extraiga el aislante (D) antes del uso.
2
• Deseche adecuadamente el
aislante extraído.
D
Rango útil
J
E
I
F
G
H
E Sensor de señal del mando a distancia
F Aproximadamente 7 metros hacia el frente
G Ventana de transmisión
H Aproximadamente 30º
I Aproximadamente 75º
J Aproximadamente 20º
Precaución
VQT2Z90
• No ponga ningún objeto entre el sensor de señal y el
mando a distancia.
• No exponga el sensor de señal a la luz solar directa ni a la
luz intensa de una lámpara fluorescente de inversor.
• Mantenga la ventana de transmisión y el sensor de la
unidad libres de polvo.
4
52
Nota
• Cuando fije la unidad en un mueble, el margen de control
a distancia puede disminuir dependiendo del grosor o de
los colores de las puertas de cristal del mueble.
1
1 Extraiga mientras presiona.
2 Batería tipo botón (batería de litio) (CR2025): Oriente “+”
hacia arriba.
• No las caliente ni las exponga a las llamas.
• No deje la pila en un vehículo expuestas a la luz solar
directa durante un periodo prolongado de tiempo con las
puertas y ventanas cerradas.
• Retire la batería si el mando a distancia no va a ser
utilizado durante mucho tiempo. Guárdelas en un lugar
oscuro y fresco.
• Mantenga la pila de tipo botón fuera del alcance de los
niños para evitar que se la traguen.
• Tenga en cuenta que Panasonic no asume ninguna
responsabilidad de indemnización por ningún daño del
contenido de la memoria interna causado por el uso de
este producto, fallos, mal funcionamiento, etc.
• Si se repara esta unidad, la memoria interna se puede
restaurar a las condiciones predeterminadas de fábrica.
Acerca de las SD
Tarjetas SD utilizables (¼derecha)
• No se pueden usar tarjetas multimedia (MMC).
• El área utilizable será inferior a la capacidad indicada.
• Las tarjetas de memoria SDHC y SDXC se pueden usar en
equipos que sean compatibles con las tarjetas respectivas.
(Las tarjetas de memoria SDHC también se pueden usar en
equipos que sean compatibles con tarjetas de memoria SDXC.)
El uso de este tipo de tarjetas con equipos que no son
compatibles podría formatear las tarjetas o eliminar el
contenido guardado.
Al usar estas tarjetas en el ordenador o en equipos no
compatibles con tarjetas de memoria SDXC, podría aparecer
un mensaje pidiéndole formatear la tarjeta. No formatee la
tarjeta, de lo contrario los datos importantes que guarde en
la misma serán eliminados y no se pueden restaurar.
Consulte el siguiente sitio para usar las tarjetas de
memoria SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Conmutador de protección contra escritura
Cuando el conmutador se deslice hacia el lado “LOCK”
no será posible escribir ni eliminar datos de la tarjeta, así
como tampoco formatearla. Cuando el conmutador esté
desbloqueado, estas funciones podrán activarse.
A
•
•
•
•
•
B
A Protección
contra
escritura
B Al grabar/
editar
Precauciones de manipulación
Asegúrese de guardar la tarjeta en su caja cuando no la use.
No desarme ni modifique la tarjeta.
No quite la etiqueta colocada.
No ponga una etiqueta o sello nuevo.
No toque el terminal metálico del lado posterior con la mano o un metal.
Precauciones al desechar/transferir las tarjetas
SD y la unidad
Las funciones de “Format” y “Delete” de esta unidad o de un PC
sólo cambian la información de administración de los archivos y no
pueden borrar completamente los datos almacenados en la tarjeta
SD ni en la memoria interna de esta unidad.
• Cuando deseche/transfiera las tarjetas SD, se le recomienda
destruir físicamente la tarjeta SD o borrar completamente
los datos de la misma usando un software de eliminación de
datos para PC comercialmente disponible.
• Cuando deseche/transfiera la unidad, realice un formateo
físico. (¼derecha)
Manipule los datos de la tarjeta SD y de la memoria interna
bajo su responsabilidad.
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings Menu” y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Format Internal
Memory” y pulse [OK].
4. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
5. Pulse y mantenga pulsado [MENU] durante 3 segundos
o más cuando se visualice el mensaje “Photos set as
protected will also be deleted. Do you really want to
perform this operation?”.
6. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Descripción de estas instrucciones de funcionamiento
Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta
de memoria SDXC, tarjeta miniSD, tarjeta microSD, tarjeta
microSDHC y tarjeta de memoria microSDXC
ΠSD o Tarjeta SD
Medios reproducibles y formatos de archivo
Fotos reproducibles (JPEG)
(La reproducción puede no ser posible en algunos casos.)
Formato de archivo
JPEG
Número de píxeles
Máx. 5120 × 3840 píxeles
Mín. 64 × 64 píxeles
Tamaño máximo de
archivo
10 MB
Número aproximado de
carpetas prácticamente
utilizables
1000 carpetas
Número aproximado de
archivos prácticamente
utilizables
10000 archivos
(1000 archivos por carpeta)
• Los archivos en carpetas inferiores a la sexta jerarquía no
se pueden reproducir.
• Los archivos de las carpetas “SD_VIDEO” y “SD_AUDIO”
no se pueden reproducir.
Guía de controles / Acerca de la memoria interna y de las SD
Haga periódicamente copias de seguridad de la
memoria interna.
Se le recomienda hacer periódicamente copias de seguridad
de la memoria interna en su PC o en una tarjeta SD para
impedir perder datos debido a la electricidad estática, ondas
electromagnéticas, daños, fallos de funcionamiento, etc.
Para eliminar completamente los datos de la
memoria interna usando el formateo físico
(aproximadamente 10 minutos)
Tarjetas SD utilizables (a septiembre del 2010)
Se recomiendan las tarjetas SD de Panasonic.
• Tarjeta de memoria SD
• Tarjeta miniSD
• Tarjeta microSD
(8 MB a 2 GB)
Formateada en FAT12 o FAT16
en conformidad con la norma
SD
• Tarjeta de memoria SDHC
• Tarjeta microSDHC
(4 GB a 32 GB)
Formateada en FAT32 en
conformidad con la norma SD
• Tarjeta de memoria SDXC
• Tarjeta microSDXC
(48 GB, 64 GB)
Formateada en exFAT en
conformidad con la norma SD
Asegúrese de colocar el adaptador dedicado cuando use
esta unidad.
VQT2Z90
Acerca de la memoria interna
ESPAÑOL
Acerca de la memoria interna y de las SD
5
53
Preparación para la fuente
de alimentación
Insértelo
completamente.
A
1
Ajuste de reloj
Esta unidad está equipada con las funciones de reloj/
calendario y temporizador. Ajuste primero la hora.
1. Pulse [^].
• También puede pulsar [8] en la unidad principal.
2. Pulse [MENU].
Menu
A Clavija de CA
B Adaptador de CA
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
B
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
• Los enchufes de alimentación de CA son diferentes en
función de la región.
Parte posterior del aparato
OK
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings
Menu” y pulse [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
Select Item
2
Terminal del
adaptador
de CA
3
Toma de corriente
doméstica
Para extraer el adaptador de CA de la toma de
corriente
Sujete el adaptador de CA firmemente y tire de él en línea
recta.
OK
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Clock/
Calendar Settings” y pulse [OK].
5. Pulse [e, r] para seleccionar “Set Clock” y pulse
[OK].
6. Pulse [w, q] para seleccionar los elementos (Día,
mes, año, hora y minuto ) y pulse [e, r] para
establecerlos.
7. Pulse [OK].
• El reloj empieza desde 00 segundos.
Cuando aparece la pantalla de introducción
para ajustar la hora
Si intenta usar una función que requiera ajustar la hora
cuando ésta aún no ha sido ajustada, aparece la pantalla de
introducción para ajustar la hora.
1. Pulse [e, r] para seleccionar “Set time” y pulse [OK].
2. Pulse [w, q] para seleccionar los elementos (Día, mes,
año, hora y minuto ) y pulse [e, r] para establecerlos.
3. Pulse [OK].
VQT2Z90
Nota
6
54
• El adaptador de CA puede calentarse un poco
mientras se usa esta unidad. Esto no es ningún fallo de
funcionamiento.
• El adaptador de CA incluido sirve para utilizarse
exclusivamente con esta unidad. No lo utilice con otro
equipo. Tampoco utilice el adaptador de CA de otro equipo
con esta unidad.
• No use ningún otro adaptador de CA excepto el
suministrado.
• La unidad está en la condición de espera cuando se
conecta el adaptador de CA. El circuito primario está
siempre con corriente, mientras que el adaptador de CA
esté conectado a una toma de corriente.
Se visualiza “AM/PM” cuando se ha seleccionado
“12-hour System”. (¼Pág. 18)
Para visualizar el reloj
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Clock” y pulse [OK].
Nota
• Periodo que se puede configurar: enero de 2000 a
diciembre de 2099.
• Existe un pequeño error de precisión en el reloj. Se
recomienda la corrección periódica de la hora.
Esta unidad cuenta con las categorías de visualización
“Slideshow”, “Single View”, “Clock” y “iPod Display”.
Cada categoría de visualización tiene una gran variedad de
modos de visualización. Puede seleccionar la visualización
deseada de acuerdo a sus preferencias y gustos.
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
Slideshow
Single View
Cambio automático de fotos
Visualización de una foto fija
Visualización de la fecha, el reloj o el
calendario
Visualización de la información de audio, etc.
Clock
iPod Display
Full Screen +
Date Indication
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
ESPAÑOL
Cambio de la visualización de la pantalla
Presentación con 1 foto por diapositiva a
pantalla completa mostrando la fecha
Presentación con 1 foto por
diapositiva mostrada verticalmente
Presentación con 1 foto por diapositiva
mostrada verticalmente a pantalla completa
Single View (Vista única)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
A
Normal
Display Mode
Select Item
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Normal
Full Screen
Normal +
Photo Info
Calendar1
Select Item
OK
B
A Categoría de visualización actual
B Modo de visualización actual
C Cursor
OK
C
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la categoría de
visualización o el modo de visualización y pulse [OK].
• También puede seleccionar las categorías de visualización
de “Slideshow”, “Clock” y “iPod Display” pulsando
respectivamente [SLIDESHOW], [CLOCK] y [iPod/DISPLAY].
Tipos de modo de visualización
Full Screen +
Photo Info
Normal +
Date Indication
Full Screen +
Date Indication
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
Visualización de una foto en tamaño normal
Visualización de una foto a pantalla completa
Visualización de una foto en tamaño
normal y con la información de la
foto (nombre de carpeta, nombre de
archivo, número de píxeles, etc.)
Visualización de una foto a pantalla
completa y con la información de la
foto (nombre de carpeta, nombre de
archivo, número de píxeles, etc.)
Visualización de una foto y de la
fecha
Visualización de una foto a pantalla
completa y con la fecha
Visualización de una foto en
orientación vertical
Visualización de una foto en
orientación vertical a pantalla completa
Clock (Reloj)
Slideshow (Presentación)
Display Mode
Display Mode
Slideshow
Slideshow
Single View
Clock
Single View
Clock
iPod Display
iPod Display
Preparación para la fuente de alimentación / Ajuste de reloj /
Cambio de la visualización de la pantalla
1. Pulse [DISPLAY MODE].
Clock1
Normal
Normal
Full Screen
Frame 1 a 3
Frame 4
(Random)
Multi
Clock 1 a 3
Calendar 1 a 3
Normal +
Date Indication
OK
OK
Presentación con 1 foto por diapositiva
en tamaño normal
Presentación con 1 foto por
diapositiva a pantalla completa
Presentación con 2 ó 3 fotos
enmarcadas por diapositiva
Presentación con fotos aleatorias
usando el marco 1 a 3
Presentación con 2 ó 3 fotos por diapositiva
Presentación con 1 foto por
diapositiva mostrando el reloj
Presentación con 1 foto por
diapositiva mostrando el calendario
Presentación con 1 foto por
diapositiva mostrando la fecha
Clock 1 a 7
Calendar 1 a 7
Visualización del reloj
Visualización del calendario
• Para ver un calendario de un mes diferente, pulse [w, q]
mientras se visualiza el calendario.
iPod Display (Visualización de iPod)
Display Mode
Slideshow
Single View
Track List
Select Item
Clock
iPod Display
VQT2Z90
Select Item
Select Item
OK
7
55
Cambio de la visualización de la pantalla
Track List
Visualización de la lista de pistas
Visualización del diseño del álbum
Album Artwork +
(una imagen adjuntada con una pista)
Track List
y la lista de pistas
Album Artwork
Visualización del diseño de álbum
Al seleccionar “Videos” o “All (iPod display)” en el menú de iPod
iPod Normal
Visualización de la pantalla del
iPod/iPhone en tamaño normal
iPod Full Screen
Visualización de la pantalla del iPod/iPhone
con aprox. 1,33 veces el tamaño normal
Selección de fotos para verlas
Puede reproducir las fotos de una SD, o de la memoria
interna.
• Fotos reproducibles (JPEG) ¼Pág. 5
1. Inserte la tarjeta SD que contiene los archivos de
las fotos.
Si se inserta la tarjeta SD cuando se visualiza cada
pantalla del modo de visualización, aparece la
pantalla de menú de la tarjeta SD.
SD Card Menu
View Most Recent Photos
Si la información de la fecha de la toma de la foto no
aparece en alguna de las fotos, la información actualizada
de la fecha de los archivos de la foto será visualizada.
Visualización de fotos en
orientación vertical
Las fotos se visualizan en orientación vertical cambiando el
modo de visualización.
1. Pulse [DISPLAY MODE].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Normal
(Vertical View)” o “Full Screen (Vertical View)” en
“Slideshow” o “Single View” y pulse [OK].
• La foto se visualiza en orientación vertical.
3. Apague la unidad y quite el adaptador de CA de la unidad.
4. Doble la parte de la base.
5. Inserte la base para el arreglo vertical en el
orificio del tornillo en el panel trasero de esta
unidad. Apriete firmemente el tornillo.
Select Photo to View
Copy Photo
Cancel
Select Item
OK
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Select Photo to
View” y pulse [OK].
• Si selecciona “View Most Recent Photos”, se
reproduce la foto con la fecha más reciente en
“Date Search”.
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la categoría
de la foto (¼Pág. 9) y pulse [OK].
• Repita el paso anterior si es necesario.
E
D
SD
Photo Selection Menu
All Photos
Date Search
Folder Search
Used:
Space:
Photos:
36.03MB
1.78GB
118
LUMIX Scene Mode
Switch to Internal Memory
A Base para el arreglo vertical
B Orificio de tornillo
C Prenda, etc.
Select Item
A
B
C
6. Conecte el adaptador de CA y encienda la unidad.
Para restaurar el arreglo horizontal
1. Apague la unidad, quite el adaptador de CA y la base
para el arreglo vertical.
2. Abra la parte de la base de la unidad, conecte el
adaptador de CA y encienda la unidad.
VQT2Z90
Nota
8
56
• Use una manta o paño que sean suaves para no dañar el
producto o el suelo al colocar la base para el arreglo vertical.
• Verifique si la base para el arreglo vertical está atornillada
firmemente. De lo contrario, la base se podría caer.
• Únicamente serán visualizadas verticalmente las fotos. Los
menús, etc. son visualizados en el estado de ajuste horizontal.
• La calidad del sonido durante la reproducción de música
diferirá de aquella en el estado de ajuste horizontal.
OK
F
D Medio
E Información de medio (¼Pág. 9)
F Para cambiar a la memoria interna
4. Pulse [e, r,w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
• La foto se visualiza en una vista única.
Cuando no se visualice la pantalla de menú
de la tarjeta SD o cuando ya está insertada la
tarjeta SD
Realice los pasos siguientes en lugar de los antes descritos
1 y 2.
1. Pulse [SELECT PHOTOS].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Switch to SD Card” y
pulse [OK].
Nota
• Después de extraer la tarjeta SD, el selector
automáticamente selecciona “Internal Memory”.
A continuación se explica cómo puede seleccionar y
reproducir fotos en la memoria interna.
1. Pulse [SELECT PHOTOS].
• También puede seleccionar desde “Select Photos” en el menú.
G
H
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Used:
Space:
Photos:
34.25MB
1.76GB
118
Folder Search
Favourites
LUMIX Scene Mode
Switch to SD Card
OK
G Medio
H Información de medio (¼derecha)
I Para cambiar a la tarjeta SD
2. Pulse [e, r] para seleccionar la categoría de la
foto (¼abajo) y pulse [OK].
• Repita el paso anterior si es necesario.
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse [OK].
• La foto se visualiza con la vista única.
Nota
• La visualización de fotos puede tardar cierto tiempo.
Categorías de foto
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
Puede seleccionar entre todas las
fotos de la SD o de la memoria interna.
Recently
Imported
Photos
(Sólo para la memoria interna)
Seleccione entre 100 fotos importadas
recientemente a la memoria interna.
• No se incluyen las fotos copiadas desde
un ordenador. (¼Pág. 20)
Date Search
Las fotos se seleccionan por fecha de
captura.
Folder Search
Seleccione de la carpeta.
SD Favourite
1 a 10 1
(Sólo para la SD)
Seleccione las fotos registradas
como “Favourite” en la cámara digital
Panasonic LUMIX, etc.
LUMIX: SD Favourite 4
• Para conocer detalles sobre cómo
registrar “Favourite” en la LUMIX, etc.,
vea esas instrucciones de operación.
Pulse [SLIDESHOW] cuando esté
visualizando en la modalidad de vista
Reproducción
única o de miniaturas.
de presentación
• También puede seleccionar desde
“Slideshow” del menú pulsando [MENU].
Pulse [OK] mientras reproduce la
presentación.
• También puede seleccionar desde “Single
View” del menú pulsando [MENU].
Visualización
única
Selección de
Pulse [w, q].
fotos
Selección de
fotos de la vista 1. Pulse [ RETURN].
2. Pulse [e, r,w, q] para seleccionar
de imágenes
la foto y pulse [OK].
miniatura 2
Selección de
fotos por
desplazamiento
3
Giro de fotos
Pulse [ROTATE/-ZOOM], cuando esté
visualizando en la modalidad de vista única.
• Cada vez que lo pulsa, la foto gira
hacia la izquierda 90°.
Zoom de fotos
Cuando esté visualizando en la
modalidad de vista única
1. Mantenga pulsado [ROTATE/
-ZOOM] por más de 1 segundo.
(La foto se amplía en ×1,5.)
2. Pulse [4 IN/VOL].
×2 ×3 ×4
• Cuando esté aplicado el zoom,
puede moverse a la posición
preferida usando [e, r, w, q].
• Pulse [3 OUT/VOL] para reducir la
foto ampliada.
Confirmación
de la
información del
medio
Pulse [SELECT PHOTOS].
• La capacidad usada, capacidad
restante y el número de fotos de la
tarjeta SD y la memoria interna se
visualiza en la pantalla de menú de
selección de foto.
(Sólo para la memoria interna)
Favourites
Selección de fotos registradas como
(Favourite 1 a 10)
“Favourite” en esta unidad. (¼Pág. 11)
LUMIX Scene
Mode
1
Las fotos capturadas con una cámara digital
Panasonic LUMIX se pueden seleccionar
entre categorías similares en esta unidad
a aquellas de LUMIX tales como “Modo
automático inteligente” y “Modo de escena”.
Categorías del modo de escena
Retrato etc./
Escenario etc./
Escenario nocturno etc./
Eventos/
Bebé/
Mascota/
Alimentos/
Otros
Sólo se visualiza si existen fotos presentes.
Mantenga pulsado [w, q], cuando esté
reproduciendo la foto o la vista de miniaturas.
• Cuando deje de pulsar, el
desplazamiento se detiene y la foto
visualizada en el centro se visualiza
con la vista única.
Miniatura es una imagen reducida de varias imágenes
para verlas en una lista.
3
Desplazamiento es una función para visualizar las imágenes por
medio de un movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda.
2
Cambio de la visualización de la pantalla / Visualización de fotos en orientación vertical /
Selección de fotos para verlas
Operaciones durante la reproducción
I
All Photos
Nota
• “SD Favourite” se clasifica en base a la información de
ajuste de DPOF, lo que significa que el ajuste Favoritas
en otros productos que no son de Panasonic puede
clasificarse como “SD Favourite”.
• Para la Búsqueda por fecha se puede seleccionar una
fecha desde enero 2000 a diciembre 2099.
• Si no está presente la información de la fecha de captura
de la foto para algunas fotos, la opción de Búsqueda por
fecha clasifica ese tipo de fotos de acuerdo a la información
de la fecha actualizada de los archivos de las fotos.
• Las categorías “LUMIX Scene Mode” visualizadas en esta
unidad puede diferir de las categorías “LUMIX Scene Mode”
visualizadas en una cámara digital Panasonic LUMIX.
• Si las fotos cuentan con información de modo de escena
la cual no es aplicable, ese tipo de fotos se clasifican
como “Others” de “LUMIX Scene Mode”.
VQT2Z90
Select Item
ESPAÑOL
• Importe los datos de la foto en la memoria interna de antemano. (¼Pág. 10)
9
57
Selección de fotos para verlas
Nota
• Cuando se estén reproduciendo las fotos en el modo de
visualización “Frame 1 a 3” o “Multi” y pulse [w, q] para
cambiar las fotos, las combinaciones de las fotos también
se pueden cambiar.
• Si algunas imágenes no se pueden visualizar con la vista
de imágenes miniatura se visualiza “
”.
• Dependiendo de la foto o del medio, el desplazamiento de
imágenes miniatura se puede visualizar como “ ”.
• El desplazamiento no es posible cuando el orden de
presentación está configurado en Aleatorio (¼Pág. 12).
También, se deshabilita [w] durante la reproducción.
• Si se apaga la unidad o se retira la tarjeta SD, el ajuste de
giro de imagen para SD se cancelará.
Pantalla de búsqueda
La pantalla de búsqueda se puede visualizar en los casos
siguientes hasta que se muestre la foto.
• Al seleccionar “Date Search” o “LUMIX Scene Mode” en la
categoría de foto
• Cuando se ha seleccionado “Date Search” o “LUMIX
Scene Mode” cuando la unidad está encendida
SD
Date Search
• Inserte la tarjeta SD. (Si se visualiza el menú de la tarjeta
SD, seleccione “Copy Photo” y realice la operación
siguiente desde el paso 4.)
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 9)
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Photo Menu”
y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Copy Photo” y
pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Import from SD
Card” o “Export to SD Card” y pulse [OK].
5. Pulse [e, r,w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
• “ ” se visualiza en las fotos seleccionadas.
• Repita el paso anterior si es necesario.
• Para cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU], puede seleccionar “Select All” o
“Clear All” las fotos o cambiar a vista única para
seleccionar las fotos.
6. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar
“Copy” y pulse [OK].
7. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Para detener la copia
Pulse [ RETURN].
• Las fotos que ya se han copiado permanecen en la
tarjeta SD o en la memoria interna.
Searching photo files.
50%
[RETURN]:Cancel
• Al pulsar [ RETURN] se detendrá la búsqueda de la foto
y saldrá de la pantalla anterior.
Nota
• Cuando la unidad está encendida, si se cancela la pantalla
anterior , la primera foto en “All Photos” será seleccionada
automáticamente.
Edición de fotos
Copia de fotos
Puede importar y exportar fotos entre la memoria interna
(2 GB) y la tarjeta SD.
VQT2Z90
• Debido a las restricciones del sistema de archivos,
la capacidad de la memoria interna visualizada no
corresponderá al volumen de datos de archivos que se
puede copiar.
• Si se copian, los nombres de archivos y carpetas de fotos
se nombran como se indica a continuación.
10
58
Ejemplo: Si se ha copiado el 4 de octubre
de 2010
Importar
Nombre de carpeta: 101004_1
Nombre de archivo: 10040001.JPG
Nombre de carpeta: 100_PSDV
Nombre de archivo: P1000001.JPG
Exportar
(Las indicaciones de número son sólo
ejemplos.)
Compresión de datos cuando se importan
El número de fotos que se puede copiar se incrementará.
1. Seleccione “Import from SD Card with Compression” en el
paso 4 (¼arriba) y pulse [OK].
2. Pulse [e, r,w, q] para seleccionar la foto y pulse [OK].
3. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar “Copy with
Compression” y pulse [OK].
4. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Nota
• Aunque las fotos se establezcan en Favoritas o protegidas,
la información no se copiará.
• Si los medios de fotos cambian a la “Internal Memory”,
la carpeta recién creada por medio de la copia se
seleccionará automáticamente.
• El tamaño de la foto comprimida no se puede recuperar al
tamaño de datos original.
• Podría ser imposible comprimir los datos dependiendo de
las fotos.
• El audio será detenido (pausado) automáticamente
durante la reproducción.
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 9)
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Photo Menu”
y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Edit Photo” y
pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Add to Favourite”
y pulse [OK].
5. Pulse [e, r,w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
• “ ” se visualiza en las fotos seleccionadas.
• Repita el paso anterior si es necesario.
• Para cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU], puede seleccionar “Select All” o
“Clear All” las fotos o cambiar a vista única para
seleccionar las fotos.
6. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar
“Select Favourite Destination” y pulse [OK].
7. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar las fotos
favoritas que va a registrar y pulse [OK].
Reajuste del orden de las fotos registradas
1. Después del paso 3 descrito anteriormente, pulse [e, r]
para seleccionar “Edit Favourites” y pulse [OK].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar las fotos favoritas y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto que va a
mover y pulse [OK].
4. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar “Select
Move Destination” y pulse [OK].
5. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar el destino del
movimiento y pulse [OK].
Cancelación del registro
1. Después del paso 3 descrito anteriormente, pulse [e, r]
para seleccionar “Edit Favourites” y pulse [OK].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la favorita y pulse
[OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse [OK].
4. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar “Remove
Favourite” y pulse [OK].
Nota
• Se pueden registrar hasta 999 fotos con “Favourites”
respectivamente.
• Algunas fotos podrían no registrarse.
• El audio será detenido (pausado) automáticamente
durante la reproducción.
ESPAÑOL
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 9)
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Photo Menu”
y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Edit Photo” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Delete Files” y pulse [OK].
5. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse [OK].
• “ ” se visualiza en las fotos seleccionadas.
• Repita el paso anterior si es necesario.
• Para cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU], puede seleccionar “Select All” o “Clear All”
las fotos o cambiar a vista única para seleccionar las fotos.
6. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar
“Delete” y pulse [OK].
7. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Para dejar de eliminar
Pulse [
RETURN].
Nota
• Para eliminar completamente, realice la operación de “Format
Internal Memory” (¼Pág. 19) o el formateo físico (¼Pág. 5).
• Al eliminar todas las fotos de la carpeta, automáticamente
se elimina la carpeta.
• El audio será detenido (pausado) automáticamente
durante la reproducción.
Protección de fotos
(Sólo para la memoria interna)
Puede proteger fotos para impedir eliminarlas por error.
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 9)
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Photo Menu”
y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Edit Photo” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Set Protection” y
pulse [OK].
5. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse [OK].
• “ ” se visualiza en las fotos seleccionadas.
• Repita el paso anterior si es necesario.
• Para cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU], puede seleccionar “Select All” o “Clear All”
las fotos o cambiar a vista única para seleccionar las fotos.
6. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar “End
Protection Setting” y pulse [OK].
Selección de fotos para verlas / Edición de fotos
(Sólo para la memoria interna)
Al registrar las fotos en Favourite 1 a 10, puede reproducir
las fotos registradas únicamente, o volver a arreglar el
orden de las fotos.
Eliminación de fotos
(Sólo para la memoria interna)
Las fotos eliminadas no se pueden recuperar.
Cancelación de la protección
1. En el paso anterior 5, pulse [e, r, w, q] para
seleccionar las fotos a las que se les va a cancelar la
protección y pulse [OK].
2. Pulse [MENU], pulse [e, r] para seleccionar “End
Protection Setting” y pulse [OK].
Nota
• Aunque proteja las fotos, éstas podrán eliminarse si se
formatea la memoria interna (¼Pág. 19).
• El audio será detenido (pausado) automáticamente
durante la reproducción.
VQT2Z90
Recopilación de fotos favoritas
11
59
Configuración de reproducción de fotos
Puede realizar los ajustes para la calidad de imagen para la
reproducción de fotos, ajustes para el método de reproducción
de presentación, etc. de acuerdo a sus preferencias.
Operación básica
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Photo Menu”
y pulse [OK].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
OK
Slideshow
Effects
(Efectos de
presentación)
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Image Quality
Settings” o “Photo Playback Settings” y pulse [OK].
Photo Menu
Image Quality Settings
Photo Playback Settings
Copy Photo
Edit Photo
Select Item
OK
4. Pulse [e, r] para seleccionar el elemento (¼abajo,
derecha) y pulse [w, q] para seleccionar el ajuste.
5. Pulse [MENU] para cerrar la pantalla de menú.
Image Quality Settings (Configuración de
calidad de imagen)
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
Standard:
Calidad de imagen estándar
Soft:
Calidad de imagen agradable para los ojos
Dynamic:
Calidad de imagen vívida con una
distinción clara entre el brillo y la oscuridad
El brillo se ajusta en un rango de “1”
a “10”.
• El ajuste “1” provocará que la unidad
Adjust Brightness adopte el uso para habitaciones
oscuras (dormitorio, etc.) y reducirá
(Ajustar brillo)
enormemente el brillo de la pantalla.
(El logotipo de Panasonic se
desactivará automáticamente.)
Image Quality
Mode
(Modo de
calidad de
imagen)
Photo Playback Settings (Configuración de
reproducción de fotos)
VQT2Z90
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
12
60
Slideshow
Order
(Orden de
presentación)
Normal:
Las fotos en la categoría seleccionada
se reproducen en el orden de los
nombres de archivo.
Random:
Las fotos en la categoría seleccionada
se reproducen aleatoriamente.
Slideshow
Interval
(Intervalo de
presentación)
Colour Effects
(Efectos de
colores)
Nota
Fade:
Las fotos cambian gradualmente.
Motion:
La reproducción se realiza mientras la
foto se amplía y se mueve hacia arriba
y hacia abajo, de derecha a izquierda y
en diagonal.
• Cuando se establece “Motion”,
se desactiva la configuración del
“Slideshow Interval”.
Slide-in:
Las fotos cambian con movimiento
en barrido ya sea desde la derecha o
desde la izquierda.
Wipe 1/Wipe 2:
La foto visualizada cambia a la siguiente
foto en un movimiento de borrado.
Dissolve:
Las fotos cambian conforme la
siguiente foto traslapa gradualmente la
foto visualizada en ese momento.
Centre Cross:
Cambio en forma de cruz desde el
centro hacia el exterior
Blind:
Las fotos cambian por medio de una
banda horizontal de la parte superior a
la inferior.
Checker Wipe:
Cambio en forma de cuadros de
izquierda a derecha
Random:
Se usan varios efectos de presentación
aleatoriamente para cambiar las fotos.
5 sec/10 sec/30 sec/1 min/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Las fotos cambian a cada hora en punto.
Change Daily:
Las fotos cambian cuando cambia la
fecha del calendario.
Sync Music:
Las fotos cambiar cada vez que cambia
“Music” o “Videos” en el iPod/iPhone.
Ajuste del tono del color de las fotos
para la reproducción de visualización
única o de presentación.
Colour/Black and White/Sepia
• Cuando se visualizan fotos con la
vista de imágenes miniatura, éstas
aparecen con su tono de color original.
• Cuando el modo de visualización para “Slideshow” está
ajustado en “Multi” (¼Pág. 7), no se pueden seleccionar
los efectos de “Motion” y “Slide-in”.
• También cuando el modo de visualización está establecido
en “Multi”, el efecto “Fade” se asigna automáticamente a
“Motion” y “Slide-in” de “Slideshow Effects”.
• Cuando se realiza la presentación de imágenes para un
pequeño número de fotos con un intervalo breve, las fotos
podrían no visualizarse normalmente.
• La lectura de las fotos puede requerir mayor tiempo que el
intervalo de presentación establecido. También, cuando el
modo de visualización para “Slideshow” está establecido
en “Frame 1 a 3” (¼Pág. 7), puede requerir mayor tiempo
que el intervalo de presentación establecido.
En esta unidad se puede conectar un iPod/iPhone compatible.
No se provee ninguna garantía contra cualquier problema
relacionado con la administración de datos del iPod/iPhone.
ESPAÑOL
Conexión/recarga de un iPod/iPhone
Al operar el iPod touch o iPhone
Sujete el iPod/iPhone y la Soporte Universal para iPod con
la mano para evitar que se caiga.
iPods/iPhones utilizables ¼Pág. 14
• Apague la unidad.
• Apague el iPod/iPhone antes de conectarlo.
• Retire el iPod/iPhone si éste está en su caja.
1. Coloque el adaptador de la base Dock
(suministrado con iPod/iPhone) en la Soporte
Universal para iPod.
• Inserte la pestaña (B) del adaptador de la base (A)
en la parte frontal y presione hasta que haga clic.
A
Cuando el adaptador de la base dock no haya sido
suministrado con el iPod/iPhone, adquiera uno en Apple Inc.
2. (Sólo al conectar un iPod touch/iPhone)
Coloque el apoyo de la base dock universal en la
Soporte Universal para iPod.
C
C Cuando utilice el iPod
touch/iPhone 4, coloque la
almohadilla para apoyo.
3. Conecte la Soporte Universal para iPod en esta
unidad (1) e inserte la unidad principal del
iPod/iPhone en la Soporte Universal para iPod (2).
Parte posterior del aparato
Por ejemplo: iPhone
D
1
D Terminal para la
base dock universal
E Soporte Universal
para iPod
2
E
• Si coloca la unidad y el Soporte Universal para iPod
muy cerca entre ellos se puede debilitar la sensibilidad
de la recepción de la onda eléctrica del iPhone. Se
recomienda separarlos el uno del otro.
La carga empieza cuando se conecta el iPod/iPhone.
Cuando la unidad está apagada, el indicador de carga aparece
en la parte inferior derecha de la pantalla de la unidad.
(El indicador de carga podría no desaparecer dependiendo del
tipo de iPod/iPhone aunque haya terminado la carga).
“Made for iPod” y “Made for iPhone” significa que
el accesorio electrónico se diseñó para conectarse
específicamente a iPod, o iPhone, respectivamente, y
que el desarrollador certifica que cumple con las normas
de rendimiento de Apple.
Apple no se responsabiliza por el funcionamiento de
este dispositivo ni por su cumplimiento de las normas
regulatorias y de seguridad.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod,
o iPhone puede afectar el rendimiento inalámbrico.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son
marcas comerciales de Apple Inc., registrada en Estados
Unidos y en otros países.
VQT2Z90
B
Configuración de reproducción de fotos / Conexión/recarga de un iPod/iPhone
Nota
• La Soporte Universal suministrada para iPod es de
uso exclusivo para esta unidad. No la use con otro
equipo. No use otros dispositivos de conexión para
conectar el iPod/iPhone en esta unidad.
• Antes de realizar la conexión, asegúrese de confirmar
que no existe polvo u objetos extraños atorados en la
parte de conexión.
• Inserte/retire lentamente el iPod/iPhone. De lo
contrario podría dañarse el conector.
• Desconecte el iPod/iPhone de la Soporte Universal
para iPod después de terminar la carga cuando no lo
vaya a usar durante un periodo de tiempo prolongado.
Aunque la batería se descarga naturalmente después
de cargarla, la batería no se carga adicionalmente.
• Si conecta iPods diferentes a iPod touch/iPhone,
asegúrese de quitar el apoyo de la Soporte Universal para
iPod.
• Asegúrese de apagar la unidad principal antes de
conectar/desconectar la Soporte Universal para iPod.
• El iPod/iPhone no se puede cargar cuando esté conectado
en el ordenador.
• Lea las instrucciones de operación suministradas con el
iPod/iPhone.
• Mantenga la almohadilla para apoyo fuera del alcance de
los niños para evitar que se la traguen.
13
61
Conexión/recarga de un iPod/iPhone
Tipos de iPod/iPhone que se pueden usar en
esta unidad (a partir de agosto de 2010)
Nombre
Tamaño de memoria
iPod touch tercera generación
32 GB, 64 GB
iPod nano quinta generación
(vídeo cámara)
8 GB, 16 GB
iPod touch segunda generación
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano cuarta generación
(vídeo)
8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch primera generación
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano tercera generación
(vídeo)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB
iPod nano segunda generación
(aluminio)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod quinta generación (vídeo)
60 GB, 80 GB
iPod quinta generación (vídeo)
30 GB
iPod nano primera generación
1 GB, 2 GB, 4 GB
Reproducción de fotos, etc.
guardadas en el iPod/iPhone
Puede ver fotos, vídeos, imágenes de movimiento en
YouTube, música, etc. en la pantalla de esta unidad
operando el iPod/iPhone.
• Baje el volumen de esta unidad.
• Conecte el iPod/iPhone.
1. Pulse [iPod/PLAY MENU].
• También puede seleccionar desde “iPod Play Menu”
del menú pulsando [MENU].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “All (iPod display)”
y pulse [OK].
iPod
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
OK
• Aparece en la pantalla el mensaje “Please refer to
the iPod display for operations.”.
3. Reproduzca fotos, vídeos, imágenes en
movimiento de YouTube, o música, etc. operando
el iPod/iPhone.
Al operar en la unidad principal
Nombre
Tamaño de memoria
iPhone 4
16 GB, 32 GB
iPhone 3GS
16 GB, 32 GB
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
Nota
VQT2Z90
• La reproducción de las imágenes en movimiento sólo está
disponible para el iPod/iPhone que es compatible con a
reproducción de vídeo.
• No puede grabar/guardar datos en el iPod/iPhone usando
esta unidad.
• Dependiendo del iPod/iPhone que se use o de su versión,
las operaciones o visualizaciones podrían ser diferentes
de las normales, pero esto no afectará la reproducción
básica. Use la versión más reciente posible.
14
62
Music
Videos
List of Currently
Playing Tracks
¼Pág. 15
¼Pág. 16
La lista de pistas se visualiza durante
la reproducción de audio. (¼Pág. 15)
Operaciones disponibles en el mando a
distancia de esta unidad
Cambio de
fotos, etc.
Seleccionar
y OK en la
pantalla de
menú, etc.
Pulse [w, q].
Pulse [e, r] para seleccionar y pulse
[OK].
Nota
• Si algunas de las imágenes parpadean durante la
reproducción de fotos del iPod/iPhone, ajustar “Image
Quality Mode” (¼Pág. 12) a “Soft” podría solucionar el
problema.
Podcasts
1. Pulse [iPod/PLAY MENU].
• También puede seleccionar desde “iPod Play Menu”
del menú pulsando [MENU].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Music” y pulse [OK].
h
Menu
Audiobooks
Operaciones disponibles en el mando a distancia
de esta unidad durante la reproducción de audio
Music
Videos
Detener (Pausa)
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Salto
Retroceso
rápido/Avance
rápido
(Búsqueda)
OK
3. Pulse [e, r] para seleccionar el método de
selección de pista (¼abajo, derecha) y pulse
[OK].
• Repita el paso anterior si es necesario.
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar las pistas y pulse [OK].
• Comenzará la reproducción.
Pantalla de visualización de iPod
(Album Artwork + Track List)
ㄊヱㄐㄅ
Ajuste de
volumen
Regresar a la
lista de pistas
Selección
aleatoria
A
Las pistas o
álbumes se
reproducen
aleatoriamente.
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
モㄍチヱ㄂ㄓㄕㄊㄆ
モㄗㄆチㄅㄆチヤㄓㄊㄔㄕ㄂ㄍ
ヤㄐㄏㄅㄐㄓチヮ㄂ㄍ㄄ㄖ
ヤㄖㄕㄊㄎㄖㄚ
ユㄍチモㄓ㄃ㄐㄍチㄅㄆチㄎㄊチュㄆㄔㄕㄊㄏㄐ
リㄏㄈㄓ㄂ㄕㄊㄕㄖㄅ
ロ㄂チヷㄆㄏㄕ㄂ㄏ㄂
ヮㄊチヱㄆ㄄㄂ㄅㄐ
ヒバビビ
ビホビパ
B C
D
E
F
A Diseño de álbum (Cuando no exista información, se
visualizará una imagen temporal.)
B
Nombre de álbum
Nombre de artista
Nombre de pista
C Estado de reproducción
D Repetir: TODO
Una
Selección aleatoria: Canciones
Álbumes
E Número de pista actual/Número total de pistas
F Tiempo transcurrido de reproducción
Menú de selección de pistas de iPod/iPhone
para “Music”
Playlists
Artists
Albums
Pulse [iPod/q/h].
• Pulse de nuevo para reanudar.
Cuando esté visualizando “iPod
Display”, pulse [w, q].
Cuando esté visualizando “iPod
Display”, mantenga pulsado [w, q].
Pulse [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Mín.) a 20 (Máx.)
• También puede pulsar
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] en la
unidad principal.
Al visualizar “iPod Display”, pulse
[ RETURN].
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar
“Audio Menu” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Play
Mode” (¼abajo) y pulse
[w, q] para seleccionar el ajuste.
4. Pulse [MENU].
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar
“Audio Menu” y pulse [OK].
• Selección entre 3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Off”, “One” y
“Repeat” y pulse [w, q] para
“All”
seleccionar el ajuste.
4. Pulse [MENU].
Repetir
ユㄍチㄖㄍㄕㄊㄎㄐチモㄎ㄂ㄏㄆ㄄ㄆㄓ
モㄏㄅㄆㄔ
ロㄐㄔチヱ㄂ㄏ㄂ㄔ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
Búsqueda de todas las pistas
registradas en el iPod/iPhone
Búsqueda de episodios de programas
de radio obtenidos en iTunes
Búsqueda de títulos en Audiobooks
adquiridos en iTunes o en
“audible.com”
Búsqueda de todas las listas de reproducción
Búsqueda de nombres de artistas
Búsqueda de títulos de álbumes
Play Mode (Modo de reproducción)
Shuffle: Off
Reproducción normal.
Las canciones de la lista de
reproducción seleccionada se
Shuffle: Songs reproducen aleatoriamente.
Los álbumes en la lista de
reproducción de álbum se reproducen
aleatoriamente.
Shuffle: Albums (Las pistas del álbum se reproducen
en el orden apropiado.)
Nota
• Los ajustes para la posición de reproducción, reproducción
aleatoria y reproducción con repetición permanecen sin
cambios aún cuando esté desconectado el iPod/iPhone de
la unidad. También, los ajustes hechos en el iPod/iPhone
antes de conectar esta unidad permanecen sin cambios.
• Si se reproduce vídeo (¼Pág. 16), el ajuste
de reproducción aleatoria se puede establecer
automáticamente en “Off”.
• Cuando se cambia un modo de reproducción, la lista de
pistas de la pantalla “iPod Display” puede ser diferente
de las pistas reproducidas. Si ocurre esto, seleccione de
nuevo las pistas en el menú de selección de pistas.
Conexión/recarga de un iPod/iPhone / Reproducción de fotos, etc. guardadas en el iPod/iPhone /
Reproducción de música en un iPod/iPhone
• Baje el volumen de esta unidad.
• Conecte el iPod/iPhone.
iPod
Songs
VQT2Z90
Operar esta unidad le permite escuchar la música de un
iPod/iPhone que esté conectado en esta unidad.
ESPAÑOL
Reproducción de música en un iPod/iPhone
15
63
Reproducción de vídeo en
un iPod/iPhone
Cuando un iPod/iPhone que es compatible con la
reproducción de vídeo se conecta en esta unidad, puede
ver vídeos en esta unidad.
• Baje el volumen de esta unidad.
• Conecte el iPod/iPhone.
Puede realizar los ajustes para la visualización al momento
de la reproducción de audio del iPod/iPhone. También
puede ajustar la calidad de sonido según sus preferencias.
Operación básica
1. Pulse [MENU].
1. Pulse [iPod/PLAY MENU].
• También puede seleccionar desde “iPod Play Menu”
del menú pulsando [MENU].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Videos” y pulse
[OK].
iPod
Ajustes de reproducción de audio
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Audio Menu”
y pulse [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
OK
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar el tipo de
vídeos y pulse [OK].
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar el vídeo y
pulse [OK].
• La reproducción de vídeo dará inicio.
Operaciones disponibles en el mando
a distancia de esta unidad durante la
reproducción de imágenes en movimiento
Detener (Pausa)
Salto
Retroceso
rápido/Avance
rápido
(Búsqueda)
Ajuste de
volumen
Pulse [iPod/q/h].
• Pulse de nuevo para reanudar.
Al visualizar “iPod Display”, pulse
[w, q].
Al visualizar “iPod Display”, mantenga
pulsado [w, q].
Pulse [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Mín.) a 20 (Máx.)
• También puede pulsar
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] en la
unidad principal.
Select Item
OK
3. Pulse [e, r] para seleccionar el elemento
(¼abajo) y pulse [w, q] para seleccionar el
ajuste.
4. Pulse [MENU] para cerrar la pantalla de menú.
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
Play Mode
(Modo de
¼Pág. 15
reproducción)
Repeat (Repetir) ¼Pág. 15
Muestra la información del audio que
Audio
se reproduce actualmente cuando se
Information
haya establecido una categoría de
(Información de visualización diferente a “iPod Display”.
audio)
On: Visualización
Off: Sin visualización
Flat:
Cuando no se usa el efecto de la
calidad del sonido
Heavy:
Equalizer
Enfatiza el sonido de graves con
(Ecualizador)
calidad de sonido nítida.
Clear:
Enfatiza el rango de agudos con calidad
de sonido clara.
iPod Information Muestra el nombre de modelo y la
(Información de
versión del iPod/iPhone conectado.
iPod)
Uso del temporizador
VQT2Z90
La alimentación se enciende automáticamente en la hora
establecida y las fotos o el audio se empiezan a reproducir.
La alimentación se apaga automáticamente en la hora de
finalización.
Se puede establecer “Timer 1”, “Timer 2” y “Timer 3”.
A continuación se explica un ejemplo de configuración para
“Timer 1”.
16
64
• Primero ajuste el reloj de antemano. (¼Pág. 6)
• Seleccione la categoría de la foto.
• Prepare las fuentes de reproducción en un iPod/iPhone de
antemano.
Timer Setting Menu
Timer 2 Settings
Timer 1 Settings
0
Sun
3
6
9
12
15
Timer 3 Settings
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Select Item
OK
5. Pulse [e, r] para seleccionar “Standby” y pulse
[OK].
6. Pulse [e, r] para seleccionar “Enable This Timer”
y pulse [OK].
7. Pulse [e, r] para seleccionar “Day” y pulse [OK].
8. Pulse [e, r] para seleccionar el día, agregue la
marca de selección con [w, q] y pulse [OK].
9. Pulse [e, r] para seleccionar “Time” y pulse
[OK].
10.Pulse [e, r, w, q] para establecer la hora de
inicio/finalización y pulse [OK].
11.Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse
[OK].
Si la hora de funcionamiento se traslapa con otra
configuración del temporizador, aparece el mensaje
“The set time overlaps with another timer. Do you want
to give priority to this timer and register it?”.
• Si se selecciona “Yes” se desactivan otros
temporizadores con horas que se traslapan.
• Si se selecciona “No”, la pantalla anterior se
restablecerá con el contenido de la configuración
del temporizador guardado.
A
Enable
Standby
Day
Mon Tue Wed Thu Fri
Time
7 : 00 - 10 : 00
Audio Playback
Off
Confirm
OK
A Para ajustar la reproducción de audio ¼derecha
12.Pulse [MENU] para cerrar la pantalla de menú.
Source : iPod
Volume : 3
Do you want to update
this setting?
Yes
No
You can play the audio source in this screen to check the volume.
Select Item
OK
6. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
7. Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse [OK].
8. Realice los pasos 11 y 12 (¼izquierda).
Para desactivar el temporizador configurado
1. Seleccione “Disable This Timer” en el paso 6 (¼izquierda)
y pulse [OK].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse [OK].
Para eliminar la configuración del temporizador
1. Seleccione “Initialise This Timer” en el paso 6
(¼izquierda) y pulse [OK].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse [OK].
• Cuando la unidad esté apagada, la unidad se enciende
automáticamente en la hora de inicio del temporizador, e inicia
la reproducción del temporizador.
• En la hora de finalización del temporizador, la unidad
se apaga automáticamente aún cuando la unidad esté
encendida.
• Si la reproducción de audio está en “On”, se visualizará “z”
en la parte inferior derecha de la pantalla un minuto antes
de la hora de inicio del temporizador. (Sólo para la pantalla
“iPod Display” cuando la unidad esté encendida)
A la hora de inicio del temporizador, el sonido se desvanece
hasta el volumen establecido (se incrementa gradualmente)
y se reproduce el audio. “z” parpadea durante la
reproducción de audio. (Sólo para la pantalla “iPod Display”)
ESPAÑOL
Nota
El temporizador inferior a 10 minutos se visualiza con 10 minutos de ancho en la pantalla de menú de configuración del temporizador.
El temporizador funciona a la hora establecida a menos que lo desactive.
El estado del ajuste tal como el modo de reproducción se ve reflejado en la reproducción de audio.
La reproducción de audio del temporizador no se inicia cuando se esté visualizando la pantalla de menú y la pantalla de
selección de audio.
• El temporizador no se inicia incluso en la hora de inicio del temporizador si la selección del selector de audio “Audio Playback” y el
selector de audio seleccionado a la hora de inicio del temporizador son iguales y si se está reproduciendo o buscando el iPod/iPhone.
VQT2Z90
•
•
•
•
Update Timer 1 Sound Source/Volume
Cuando está configurado el temporizador
Timer 1 Settings
Select Item
Para ajustar la reproducción de audio
1. Después de realizar el paso 10 (¼izquierda), pulse
[e, r] para seleccionar “Audio Playback” y pulse [OK].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Audio Playback” y
pulse [w, q] para seleccionar “On”.
• Si selecciona “Off”, siga con el paso de abajo 7.
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Playback Time” y pulse
[w, q] para seleccionar la hora de reproducción.
10 minutos/30 minutos/1 hora/2 horas/3 horas/Sin límite
• Si el tiempo de reproducción de audio se establece en
un tiempo mayor a la hora de inicio del temporizador
a la hora de finalización del temporizador, la hora de
finalización del temporizador tendrá prioridad.
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Update Source/
Volume” y pulse [OK].
5. Pulse [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL] para ajustar el volumen.
(También puede pulsar [VOLUME 4]/[VOLUME 3] en
la unidad principal.)
• Pulse [iPod/q/h] y podrá reproducir el audio y
confirmar el volumen.
Reproducción de vídeo en un iPod/iPhone / Ajustes de reproducción de audio /
Uso del temporizador
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings
Menu” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Timer” y
pulse [OK].
4. Pulse [w, q] para seleccionar “Timer 1 Settings”
y pulse [OK].
17
65
Ahorro de energía
Uso del menú de configuración
Usando el sensor de luz, ajuste el brillo de la pantalla de la
unidad principal de acuerdo al brillo del área circundante
y establezca la función de apagado automático cuando el
área circundante se llegue a oscurecer.
Puede formatear la memoria interna, inicializar esta unidad, etc.
A
Parte posterior del aparato
Operación básica
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings
Menu” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar el elemento
(¼abajo y pág. 19) y pulse [OK].
Settings Menu
A Sensor de luz
Power Save Settings
Timer
Clock/Calendar Settings
1. Pulse [MENU].
View Demo
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings
Menu” y pulse [OK].
Remote Control Mode
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Power Save
Settings” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “C.A.T.S.” o “Auto
Power Off” y pulse [w, q] para seleccionar el ajuste.
5. Pulse [MENU] para cerrar la pantalla de menú.
Elementos de configuración
OK
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar el elemento o
el ajuste.
5. Pulse [MENU] para cerrar la pantalla de menú.
Cuando este ajuste esté activado,
cuanto más oscura sea el área
circundante, más oscura será
también la pantalla. (3 niveles)
On (Display):
Cuando se reduzca el consumo
de energía, el número de “
”
incrementa (hasta 3).
On (No display):
“
” no se visualiza.
Off:
El brillo de la pantalla queda fijado.
Enable:
Cuando el área circundante
se oscurece y continúan las
siguientes condiciones durante 1
minuto o más, la alimentación se
apaga automáticamente.
– Sin operación
– No durante la reproducción de
audio del iPod/iPhone
Disable:
La alimentación no se apaga
automáticamente.
Power Save Settings
(Ajustes de ahorro ¼izquierda
de energía)
Timer
¼Pág. 16
(Temporizador)
Se ajusta el reloj, se establecen
diferentes colores para vacaciones y
sábados, etc.
Set Clock (Ajustar el reloj) (¼Pág. 6)
Holiday Settings (Ajustes de
vacaciones)
Seleccione la fecha que desea ajustar
y establezca el mismo color que para
domingos.
1. Seleccione “Holiday Settings” en
el paso 4 en la operación básica y
pulse [OK].
2. Establezca el “Date”, “Month” y
“Year” y pulse [OK].
3. Seleccione “On” en “Holiday Setting”.
4. Seleccione “Every Year” o “No” en
“Repeat”.
Clock/Calendar
Every Year:
Establezca el mismo color para el
Settings
mismo día/mes cada año como
(Ajustes de
aquel para domingos.
reloj/calendario)
No:
Establezca el mismo color para
establecer día/mes/año que como
aquel para domingos.
Saturday Setting (Ajuste de
sábado) (On/Off)
Visualizado con un color diferente a
aquel utilizado para lunes a viernes
cuando está activado.
Set Date Indication (Establecer la
indicación de la fecha)
Seleccione el “Date/Month/Year” o
“Month/Date/Year”.
Cuando la función de apagado automático esté
establecida en Activar
• Se visualiza el mensaje “The power will soon be turned off
automatically.” en la parte inferior de la pantalla 1 minuto
antes de que se active la función de apagado automático.
Nota
VQT2Z90
Language Setting
Select Item
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
Auto Power Off
(Apagado
automático)
66
Panasonic Logo
Los ajustes predeterminados de fábrica se indican subrayados.
C.A.T.S.
(Sistema de rastreo
automático de
contraste)
18
Wall-mount Setting
•“
” es una aproximación.
• Al copiar las fotos, etc., la función “Auto Power Off” no se
activará aún cuando no se lleve a cabo ninguna operación.
• Si se bloquea el sensor de luz con el dedo, etc., no se
puede detectar el brillo.
• Con el ajuste de ahorro de energía activado, al colocar la
unidad en un lugar al que la luz llega con dificultad a la parte
trasera de la unidad, tal como un mueble o cerca de una pared
pintada de color oscuro, puede que la unidad se oscurezca
automáticamente o que se apague de forma automática,
aunque el área circundante se encuentre iluminada.
Set Clock Indication (Indicación
de ajuste del reloj)
Seleccione “24-hour System” o
“12-hour System”.
Wall-mount Setting
(Configuración de
instalación en muro)
¼Pág. 21
Seleccione “On/Off” en el paso 4 en la
operación básica (¼Pág. 18) y pulse
Panasonic Logo [OK].
(Logotipo de
On:
Panasonic)
Se enciende el logotipo
Off:
Se apaga el logotipo
Language Setting
English / Deutsch / Français
(Ajuste de idioma)
Los ajustes de la unidad se restauran
en los ajustes predeterminados de
fábrica. La configuración del reloj, el
ajuste de instalación en muro y los
Initialise
archivos de fotos de la memoria interna
Settings
permanecen sin cambios.
(Inicializar los
1. Seleccione “Yes” en el paso 4 en la
ajustes)
operación básica (¼Pág. 18) y pulse
[OK].
2. Seleccione de nuevo “Yes” y pulse
[OK].
Format Internal
Memory
(Formatear
memoria
interna)
System
Software Info
Puede confirmar la información del
(Información
software del sistema (versión) de esta
del software del unidad.
sistema)
Esta es una función que se utiliza
cuando sea necesaria la actualización
Update System
del software del sistema en el futuro
Software
para mejorar el rendimiento.
(Actualización
Asegúrese de completar el registro
del software del
del usuario, el cual es necesario para
sistema)
recibir información relacionada con la
actualización del software del sistema.
El audio se detiene (pausa) automáticamente si está en
reproducción.
ESPAÑOL
Ahorro de energía / Uso del menú de configuración
Remote Control
Mode
(Modo de
mando a
distancia)
Format Card
(Formatear
tarjeta)
Se eliminarán todos los datos de la
tarjeta SD.
1. Seleccione “Yes” en el paso 4 en la
operación básica (¼Pág. 18) y pulse
[OK].
2. Seleccione de nuevo “Yes” y pulse
[OK].
Puede inicializar (formatear) la
memoria interna. Se eliminarán todos
los datos de fotos de la memoria
interna.
1. Seleccione “Yes” en el paso 4 en la
operación básica (¼Pág. 18) y pulse
[OK].
2. Se muestra la frase “Photos set
as protected will also be deleted.
Do you really want to perform
this operation?” y, a continuación
seleccione “Yes” de nuevo y pulse
[OK].
• Las fotos protegidas también se
borran.
• Para usar el formateo físico, consulte
la página 5.
Cuando configure el modo de mando a
distancia en 1
1. Seleccione “Remote Control 1” en el paso 4 en la
operación básica (¼Pág. 18) y pulse [OK].
2. Mantenga pulsado el botón [OK] del mando a distancia
sin dirigirlo hacia esta unidad, y mantenga pulsado el
botón [SLIDESHOW] durante más de 2 segundos.
3. Pulse [OK].
Nota
• Cuando se ha establecido el mismo día/mes/año para
“Holiday Settings” y “Saturday Setting”, “Holiday Settings”
tendrá prioridad.
• Cuando el modo de visualización es ajustado a arreglo
vertical (¼Pág. 7), o “Adjust Brightness” (¼Pág. 12) es
ajustado a “1”, el logotipo de Panasonic no se iluminará,
incluso si “Panasonic Logo” está ajustado en “On”.
• Para conocer la versión más reciente de información,
consulte la siguiente página de inicio.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
VQT2Z90
View Demo
(Ver
demostración)
Al seleccionar “View Demo” en la
operación básica (¼Pág. 18), se
visualiza la demostración.
Y la función de demostración se activa
automáticamente cuando continúen las
siguientes condiciones durante
2 minutos o más sin operación.
• Cuando la tarjeta SD no está
insertada
• Cuando no está conectado el
iPod/iPhone
• Cuando no existen fotos en la
memoria interna
Para detener la visualización de la
demostración, pulse cualquiera de
los botones que no sea el botón de
alimentación en la unidad principal o el
mando a distancia.
Cambie el modo del mando a
distancia cuando se produzca un fallo
de funcionamiento en esta unidad
mientras usa el mando a distancia de
otros aparatos.
Remote Control 1 / Remote Control 2
Ejemplo: Cuando configure el modo de
mando a distancia en 2
1. Seleccione “Remote Control 2” en
el paso 4 en la operación básica
(¼Pág. 18) y pulse [OK].
(Se visualiza el mensaje
“Simultaneously press [CLOCK]
and [OK] on your remote control for
at least 2 seconds, and change the
mode on your remote control.”)
2. Mantenga pulsado el botón [OK] del
mando a distancia sin dirigirlo hacia
esta unidad, y mantenga pulsado el
botón numerado [CLOCK] durante
más de 2 segundos.
3. Pulse [OK].
19
67
Uso con el PC
Los archivos de fotos se pueden intercambiar entre
la memoria interna de esta unidad, la tarjeta SD y el
ordenador.
Utilice siempre un cable de conexión USB auténtico de
Panasonic (K2KZ4CB00015; opcional).
Configuración del sistema requerida
Sistema operativo para PC: Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP
Mac OS X
Puerto: Puerto USB
• Las operaciones no están garantizadas necesariamente
para todos los ordenadores.
• No es posible intercambiar datos con el iPod/iPhone.
Para conectar en un PC
• Primero apague la unidad.
• Inicie el ordenador de antemano.
1. Confirme la dirección del cable de conexión USB
e insértelo en el puerto USB de esta unidad.
Insértelo completamente.
B
Parte posterior
del aparato
A
A Puerto USB
B Cable de conexión USB (opcional)
2. Inserte el cable de conexión USB en el ordenador.
3. Encienda esta unidad.
4. Pulse [e, r] para seleccionar la memoria de
conexión USB (“Internal Memory” o “SD Card”) y
pulse [OK].
Esta unidad funciona como un lector/escritor, y el
ordenador la reconoce como un dispositivo externo.
Para desconectar el cable de conexión USB
Desconecte el cable utilizando el icono de extracción segura
de hardware de la bandeja de tareas del PC.
Si no se visualiza el icono para extraer, verifique que no se
visualice “ACCESS” en la unidad y retírelo.
Nota
VQT2Z90
• Mantenga el cable de conexión USB lo más alejado
posible de otros aparatos eléctricos durante el uso.
• El iPod/iPhone no se puede cargar cuando esté conectado
en el ordenador.
• No puede utilizar esta unidad mientras está conectada con
el ordenador. Si el cable de conexión USB se desconecta,
esta unidad se apagará.
• Al cambiar la memoria de conexión USB, desconecte
una vez el cable de conexión USB, después vuelva a
conectarlo y empiece desde el inicio.
20
68
Para intercambiar archivos de fotos con un
ordenador
• Abra la carpeta para intercambiar archivos de fotos en el
ordenador.
• Conecte esta unidad en el PC.
• Inserte la tarjeta SD.
1. Seleccione “Internal Memory” o “SD Card” en el
paso 4 (¼izquierda).
2. Abra “Disco extraíble” en “Mi PC” de su PC.
• Existe la carpeta de fotos de esta unidad o tarjeta
SD.
• Para Windows Vista® o Windows® 7, abra “Disco
extraíble” en “PC”.
• Para Macintosh, la unidad de este aparato se
visualiza en el escritorio.
3. Abra la foto en esta unidad e intercambie
archivos entre las carpetas.
• Las carpetas y los archivos se pueden arrastrar y
soltar.
Nota
• Si desconecta e inserta el cable de conexión USB o la
tarjeta SD mientras se visualiza el mensaje “Accessing
Do not remove the card or cable.”, los datos de la tarjeta
SD podrían perderse o averiarse.
• Si hace múltiples conexiones USB o usa concentradores
con 1 ordenador, pueden presentarse fallos.
• Si está usando la versión 10.2 u otra más antigua de Mac
OS X, coloque el interruptor de protección contra escritura
de la tarjeta de memoria SDHC en el lado “LOCK” cuando
importe fotos de la tarjeta SDHC al ordenador.
• Cuando se conecte esta unidad, no use la función de
formateo del ordenador para formatear la memoria interna
de la unidad o la tarjeta SD.
Pueden ocurrir problemas de operación o grabación en
algunos sistemas operativos.
Tenga en cuenta que Panasonic y los distribuidores
de Panasonic no se hacen responsables por cualquier
pérdida de datos de fotos o por cualquier otro daño directo
o indirecto excepto en casos de negligencia intencional o
grave.
Notas para la instalación
z No instale esta unidad en los siguientes lugares para
garantizar el desempeño de esta unidad y para evitar
problemas potenciales.
– Otros lugares que no sea en paredes verticales
– Lugares cerca de un rociador o sensor
– Lugares cerca de las líneas de alto voltaje o de
fuentes de alimentación
– Lugares donde el viento proveniente de un dispositivo
de calefacción entre en contacto con la unidad
– Lugares donde la unidad se encuentre sujeta a
vibraciones o impactos
– Lugares cerca de fuentes magnéticas, de calor, vapor,
humos de aceite, etc.
– Lugares con altas temperaturas, como por ejemplo
cerca de lámparas de techo (focos, halógenos, etc.)
– Lugares en los que puedan existir goteos de agua
(ejemplo, bajo un aire acondicionado)
– Lugares altos en los que no se pueda alcanzar
fácilmente la abertura para la inserción de la tarjeta SD
z Use un método de instalación adecuado que se adapte
a la estructura y material del lugar de instalación.
z Use una manta o paño que sean suaves para no dañar
el producto o el suelo durante la instalación.
z Al apretar los tornillos, asegúrese de que estos no
queden flojos o apretados en exceso.
z Garantice la seguridad en las áreas circundantes y
ponga suficiente atención durante la instalación.
Prepare unos tornillos de venta en el comercio que coincidan
con los orificios para los tornillos del panel trasero de la unidad.
Orificio de tornillo en el panel
trasero de la unidad principal
ø 5 mm
ø 11 mm
Tipo de tornillo recomendado
• 2 tornillos para la instalación en el muro
• 2 tornillos para el accesorio de instalación en el muro
Se debe mantener una longitud que soporte una fuerza de
5 kg o más para cada tornillo.
Configuración de instalación en muro
1. Pulse [MENU].
2. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Settings
Menu” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar “Wall-mount
Setting” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Wall-mount Setting
Yes
No
Selecting “Yes” will rotate the display by 180 degrees.
The main unit controls cannot be used in this mode.
Select Item
5. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
La alimentación se apagará y se encenderá
automáticamente.
Cuando esté encendida la alimentación, la
visualización de la pantalla de la unidad principal se
invierte.
Nota
• El audio será detenido (pausado) automáticamente
durante la reproducción.
Al usar con el ajuste para la instalación en el muro
Se restringirá el uso de los siguientes botones y funciones
que se pueden usar.
Botones que no se
pueden usar en la
unidad principal
Excepto [8]
Botones que no se
pueden usar en el
mando a distancia
• [iPod/PLAY MENU]
• [iPod/DISPLAY]
• [iPod/q/h]
Función de
reproducción
de audio de
temporizador
Se desactiva automáticamente
(con el contenido del ajuste
conservado)
Elementos de menú
•
•
•
•
•
Al menos 30 mm
ø 7,4 mm a 9,4 mm
ø 4 mm
2,2 mm a 3 mm
3 mm a 4 mm
Utilice tornillos disponibles comercialmente que tengan
un diámetro nominal de 4 mm o equivalente y que sean
adecuados para los materiales del muro (por ejemplo,
madera, acero, concreto, etc.)
OK
Uso con el PC /
Uso en un muro
Asegúrese de pedir a un instalador profesional o
distribuidor que realice la instalación o desinstalación.
Nota
• Panasonic no se hace responsable por los daños
incidentales o consecuentes que resulten por una
instalación u operación incorrecta.
• Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños para
evitar que se la traguen.
“iPod Play/Pause”
“iPod Display”
“iPod Play Menu”
“Audio Menu”
“Sync Music” en
“Photo Playback Settings”
Se apaga automáticamente
Panasonic Logo
(Logotipo de Panasonic)
Se desactiva automáticamente
Power Save Settings
(Ajustes de ahorro de energía)
Conexión de
iPod/iPhone
No se puede usar
Conexión USB
No se puede usar
VQT2Z90
Se requiere un ajuste específico para usar la unidad principal
en una instalación en el muro. Realice los ajustes para la
instalación en el muro en el menú e instale la unidad en el muro.
ESPAÑOL
Uso en un muro
21
69
Uso en un muro
5. Fije el accesorio para la instalación en el muro.
Instalación en un muro
• Asegúrese de apagar la alimentación de la unidad y
desconecte el adaptador de CA.
• Quite la Soporte Universal para iPod.
Muro
1. Coloque los tornillos para la instalación en el
muro de acuerdo a la ilustración de abajo.
105 mm
G
53 mm
G Asegúrese de colocar 2 tornillos para el accesorio.
Nota
2. Coloque los tornillos para la instalación en el
muro.
Muro
B
Muro
3 mm a
4 mm
A
A Tornillo para la instalación en el muro
B Fije con los tornillos quedando fuera de 3 mm a 4 mm del
muro.
• Asegúrese de colocar 2 tornillos para la instalación en el
muro.
• Utilice una guía de nivel, etc. de tal modo que los
tornillos para la instalación en el muro estén alineados
horizontalmente al colocarlos.
3. Conecte el adaptador de CA a la unidad,
y después inserte al accesorio para la
instalación en el muro.
C
D
E
C Doble la parte de la base e inviértala.
D Adaptador de CA
E Accesorio para la instalación en el muro
4. Enganche la unidad principal en los tornillos
para la instalación en el muro con el accesorio
para la instalación insertado en la unidad
principal.
VQT2Z90
Muro
22
70
F
F Fije los 2 tornillos firmemente en esta posición.
• El arreglo vertical de la unidad principal no está disponible
al usarla en el muro.
Al usar la unidad en un escritorio después de
quitarla del muro
1. Seleccione “No” para “Wall-mount Setting” en el menú de
configuración (¼Pág. 21) y pulse [OK].
2. Apague la unidad y quítela del muro.
Nota
• Al cambiar “Wall-mount Setting” a “No”, el ajuste regresa
automáticamente al estado anterior antes de colocarlo en
el muro.
– Timer audio playback settings
(Función de reproducción de audio de temporizador)
– Power Save Settings (Ajustes de ahorro de energía)
– Panasonic Logo (Logotipo de Panasonic)
Al desechar estos aparatos y baterías
correctamente, Usted estará ayudando a
preservar recursos valiosos y a prevenir
cualquier potencial efecto negativo sobre la
salud de la humanidad y el medio ambiente
que, de lo contrario, podría surgir de un
manejo inapropiado de los residuos.
Para mayor información sobre la
recolección y el reciclado de aparatos y
baterías viejos, por favor, contacte a su
comunidad local, su servicio de eliminación
de residuos o al comercio donde adquirió
estos aparatos.
Podrán aplicarse penas por la eliminación
incorrecta de estos residuos, de acuerdo a
la legislación nacional.
Para usuarios empresariales en la Unión
Europea
Si usted desea descartar aparatos
eléctricos y electrónicos, por favor contacte
a su distribuidor o proveedor a fin de
obtener mayor información.
¡PRECAUCIÓN!
No instale esta unidad en lugares húmedos o con
mucho polvo, o en lugares donde la grasa del aire o
del vapor entre en contacto con la unidad, o bajo un
acondicionador de aire donde pueda caer agua en la
unidad.
Esto puede tener un impacto negativo en la unidad,
ocasionando incendios o descargas eléctricas.
Proporcione suficiente espacio que abarque más de
25,4 mm encima de la unidad principal y más de
25,4 mm en el lado izquierdo y derecho
respectivamente. Mantenga espacio entre el muro
y la parte posterior de la unidad fuera de cualquier
obstrucción.
Si se bloquean los orificios de escape en la unidad
principal puede ocasionar incendios.
Use los componentes diseñados para la instalación.
Esto puede ocasionar que se caiga y se dañe la unidad,
provocando lesiones.
Evite que los tornillos de montaje o el cable de
alimentación entren en contacto con piezas metálicas
en el interior del muro durante la instalación.
De lo contrario se pueden producir descargas eléctricas.
Al quitar la unidad principal, quite los tornillos de
montaje también.
De lo contrario los tornillos de montaje pueden golpear
una persona y provocar lesiones.
Instale la unidad a una altura donde la ranura para
tarjetas SD se pueda ver para tener una operación
segura.
Si se opera en una posición incorrecta puede ocasionar
que se caiga y se dañe la unidad, provocando lesiones.
ESPAÑOL
Estos símbolos en los productos,
embalajes y/o documentos adjuntos,
significan que los aparatos eléctricos y
electrónicos y las baterías no deberían ser
mezclados con los desechos domésticos.
Para el tratamiento apropiado, la
recuperación y el reciclado de aparatos
viejos y baterías usadas, por favor, observe
las normas de recolección aplicables, de
acuerdo a su legislación nacional y a las
Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.
Sólo un contratista calificado debe instalar o
desinstalar esta unidad.
La instalación incorrecta puede ocasionar que se caiga la
unidad, provocando lesiones.
Para evitar lesiones, la unidad debe colocarse
de forma segura en el muro de acuerdo con las
instrucciones de instalación.
No instale la unidad donde no se puede soportar la
carga.
Si las piezas de montaje no son lo suficientemente
resistentes, esto puede ocasionar que se caiga la unidad,
provocando lesiones.
No use métodos de instalación diferentes a los que se
describen en estas instrucciones.
Esto puede ocasionar que se caiga y se dañe la unidad,
provocando lesiones.
No instale la unidad en lugares diferentes que no
tenga muros verticales.
Esto puede ocasionar que se caiga y se dañe la unidad,
provocando lesiones.
Tenga en cuenta el factor de seguridad para la fuerza
de montaje (aprox. 10 veces el peso del producto).
Una fuerza insuficiente puede ocasionar que se caiga la
unidad, provocando lesiones.
El muro en el cual se va a colocar la unidad debe ser
capaz de soportar 5 kg por tornillo.
La fuerza insuficiente de los muros puede ocasionar que
se caiga la unidad en el futuro, provocando lesiones.
No desarme ni modifique el gancho de montaje.
Esto puede ocasionar que se caiga y se dañe la unidad,
provocando lesiones.
Uso en un muro
¡ADVERTENCIA!
Información para Usuarios sobre la Recolección y
Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas
[Informacion sobre la Eliminación en
otros Países fuera de la Unión Europea]
Estos símbolos sólo son válidos dentro
de la Unión Europea. Si desea desechar
estos objetos, por favor contacte con
sus autoridades locales o distribuidor
y consulte por el método correcto de
eliminación.
Cd
Nota sobre el símbolo de la bateria
(abajo, dos ejemplos de símbolos):
Este símbolo puede ser usado en
combinación con un símbolo químico.
En este caso, el mismo cumple con
los requerimientos establecidos por la
Directiva para los químicos involucrados.
VQT2Z90
Precauciones de seguridad
23
71
Guía de localización y solución de averías
Antes de solicitar asistencia, realice las siguientes comprobaciones. Si tiene alguna duda sobre los puntos de verificación o si
las soluciones indicadas en la tabla no solucionan el problema, consulte a su distribuidor para obtener instrucciones.
Esta unidad se puede calentar si se usa durante mucho tiempo, sin embargo, esto no causa ningún problema al usarla.
Problemas frecuentes con el sistema completo
Se ignoran todas las operaciones. • Pulse [8] en la unidad principal durante más de 10 segundos para apagar la unidad.
Si el problema persiste, realice las operaciones siguientes y restaure a los ajustes
predeterminados de fábrica.
1. Quite el adaptador de CA de la toma de corriente. Luego conecte el adaptador de CA
mientras pulsa [8] en la unidad principal.
2. Mantenga pulsado [8] en la unidad principal hasta que aparezca “The settings have
been reset.” en la pantalla.
Cuando la unidad está encendida,
• Cuando hay fotos en la memoria interna o cuando se ha insertado la tarjeta SD, la
se visualiza el mensaje “Please wait.”
unidad puede tardar bastante tiempo en funcionar después de haber sido encendida.
durante un periodo de tiempo prolongado.
Durante la reproducción de audio • Puede que exista un cable de alimentación de CA de otro aparato o una lámpara
se produce un ruido retumbante.
fluorescente cerca de esta unidad.
ˆ Mantenga los aparatos eléctricos tan alejados como sea posible de esta unidad.
SD
Los datos de la tarjeta SD no se
pueden leer.
Las fotos no pueden ser
reproducidas o copiadas etc.
• Use una tarjeta SD compatible con esta unidad. El formato de archivo y la jerarquía de la
carpeta en la tarjeta SD deben estar en conformidad con las especificaciones de esta unidad.
• Inserte la tarjeta SD compatible con esta unidad. (¼Pág. 5)
• Inserte correctamente la tarjeta SD. (¼Pág. 3)
• Cancele el interruptor de protección contra escritura si está en el lado “LOCK”. (¼Pág. 5)
iPod/iPhone
El iPod/iPhone no es reconocido incluso • Compruebe si el iPod/iPhone es compatible con esta unidad. (¼Pág. 14)
estando conectado, o se producen
• Vuelva a conectar de nuevo el iPod/iPhone. (¼Pág. 13)
operaciones inesperadas durante el uso.
La reproducción de vídeo resulta
imposible en el iPod/iPhone.
• Confirme los ajustes de vídeo del iPod/iPhone.
La visualización de la reproducción
• Confirme los ajustes de vídeo del iPod/iPhone.
de vídeo del iPod/iPhone muestra una Ejemplo: Coloque la señal de TV en “NTSC” en los ajustes de vídeo de iPod/iPhone.
reproducción inesperada.
Los vídeos del iPod/iPhone no se
pueden reproducir.
• Verifique la versión de su iPod/iPhone.
Sólo las imágenes de los vídeos de • Seleccione “Videos” nuevamente en el menú del iPod.
iPod/iPhone no se pueden visualizar.
Foto
Las fotos no se visualizan en la
pantalla de miniaturas.
La fecha visualizada usando la búsqueda por
fechas es diferente de la fecha de filmación.
La edición (copia, etc.) tarda mucho tiempo.
Las fotos no se reproducen en el orden de los
nombres del archivo aún cuando se ajusta
“Slideshow Order” en “Normal”.
• Las fotos editadas en el ordenador, etc. puede que no se visualicen.
• Una fecha en la que se actualizó un archivo puede que se visualice para las fotos
editadas en el ordenador, etc.
• La edición puede tardar mucho tiempo cuando hay muchos archivos y carpetas.
• Si se asignan 9 o más caracteres al nombre del archivo de la foto (excluyendo la
extensión del archivo) en un ordenador, etc., los archivos no se pueden reproducir en
el orden de los nombres.
Mando a distancia
No se puede usar el mando a
distancia.
• Inserte correctamente la batería (+, –). (¼Pág. 4)
• Cambie la batería por una nueva. (¼Pág. 4)
• Si el modo del mando a distancia de la unidad principal no concuerda con el del mando a distancia,
haga que el modo del mando a distancia concuerde con el de la unidad principal. (¼Pág. 19)
• Cuando se usa el mando a distancia de
• Cambie el código del mando a distancia de esta unidad para que otro aparato no
esta unidad no funciona bien otro aparato.
interfiera con la operación de esta unidad. (¼Pág. 19)
• Cuando se usa el mando a distancia de
otro aparato no funciona bien esta unidad.
VQT2Z90
Mensajes de error
24
72
A communication error occurred.
Set the mode on your remote
control to “Mode 1” (o “Mode 2”).
F76
• Conecte correctamente el iPod/iPhone. (¼Pág. 13)
• La configuración del modo del mando a distancia no concuerda con la configuración de la unidad principal.
Cambie el modo de mando a distancia en el mando. (¼Pág. 19)
• La unidad se apaga después del mensaje. Circuito de alimentación anormal. Si aún aparece el mensaje
después de haber encendido nuevamente la alimentación, póngase en contacto con su distribuidor.
MÚSICA
Medios compatibles: iPod/iPhone 2
Potencia de salida RMS
en el modo estéreo: Ambos canales conducidos 1 W por canal
8 Ω, 1 kHz 10 % THD
Potencia RMS total en el modo estéreo 2 W
Tipo de altavoz:
Tipo de domo secundario
VÍDEO
Medios compatibles: iPod/iPhone
2
INTERFACE
Ranura para tarjetas SD
Terminal para la base dock universal
Puerto USB:
Tipo B mini USB
USB 2.0 de alta velocidad
ADAPTADOR DE CA
Entrada:
Salida:
CA 110 V a 240 V, 50/60 Hz, Máx. 0,45 A
CC 6 V, 1,8 A
GENERAL
Clasificación principal: CC 6 V, 1,8 A Máx.
Consumo de energía
Aprox. 4,5 W
Normal 3:
Aprox. 13 W
Máximo 4:
Consumo de energía en el modo de espera 5:
Aprox. 0,2 W
Dimensiones
(An × Al × P):
244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm 6
En su punto más delgado: Aprox. 9,4 mm
Peso:
Aprox. 583 g
Temperatura de funcionamiento
permisible:
0 ºC a 35 ºC
Humedad relativa
permisible:
35 % a 80 % de humedad relativa
(Sin condensación)
JPEG de línea de base tipo 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Consulte la lista de los tipos compatibles.
3
Ajuste predeterminado o al reproducir la memoria interna.
4
Presentación, carga de iPod/iPhone cuando se reproduce audio
con máximo volumen.
5
Cuando el iPod/iPhone no está cargado.
6
Para la orientación horizontal, el ángulo máximo de apertura (75º)
del panel LCD.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Algunos caracteres no se visualizan en esta unidad debido a
restricciones en los datos de fuentes.
• Como la memoria interna incluye una zona que contiene
información de administración tal como el sistema de archivos, la
capacidad real que se puede usar es inferior. Además, la capacidad
de la memoria en general está calculada en 1 GB = 1 000 000 000
bytes, sin embargo, en esta unidad, se calcula en 1 GB = 1 024
× 1 024 × 1 024 = 1 073 741 824 bytes. Por lo tanto, la capacidad
visualizada es inferior al valor general.
Ahorro de energía automático: Esta unidad está equipada
con la función de ahorro de energía automático que reduce
automáticamente el consumo de energía cuando operaciones tales
como la reproducción de audio, la inserción/extracción de medios,
etc. no se realizan durante unos 10 minutos.
La pantalla LCD está hecha empleando tecnología de alta
precisión, pero algunas veces pueden aparecer en ella puntos
negros o puede que tenga puntos que siempre están encendidos
(puntos de color rojo, azul y verde). Esto no es ningún fallo de
funcionamiento. Los píxeles de la pantalla LCD se manejan con
un 99,99 % de alta precisión, sin embargo, existe un 0,01 % de
probabilidades de que produzcan deficiencias con los píxeles. Le
aseguramos que estos puntos no están grabados en la tarjeta SD
ni en la memoria interna.
Mantenimiento
Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de
corriente de casa y límpielo con un paño blando y seco.
• Cuando esté muy sucio, use un paño húmedo bien
escurrido para limpiar la suciedad y luego pase un paño
seco.
• No use solventes como, por ejemplo, bencina, disolvente,
alcohol, detergente de cocina, etc. Esto podría causar que
la caja exterior se deforme o que se despegue la capa de
la superficie.
• Antes de usar un paño tratado químicamente, lea
atentamente las instrucciones incluidas con el paño.
Guía de localización y solución de averías / Especificaciones / Mantenimiento
FOTO
Pantalla LCD
Tamaño de LCD: TFT de 9 pulgadas
Número de píxeles: 800 × 480
Tamaño de pantalla
199,2 mm × 110,2 mm
(An × Al):
Relación de aspecto: 16 : 9
Número máximo
de píxeles:
5120 × 3840
Número mínimo
de píxeles:
64 × 64
Tamaño de archivo de
decodificación máximo: 10 MB
Formato de archivo de uso
(SD/Memoria interna): JPEG: Exif 2.2, JFIF 1
• JPEG progresivo no compatible
Memoria interna
interna:
2 GB
Medios compatibles: SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone 2
Memoria interna
ESPAÑOL
Especificaciones
1
VQT2Z90
2
25
73
Obsah
Bezpeènostní pokyny
Umístìní
Zaèínáme
Bezpeènostní pokyny ........................................................ 2
Ovládání.............................................................................. 3
Interní pamìť a pamìťové karty SD ................................ 5
Pøíprava zdroje napájení ................................................... 6
Nastavení hodin ................................................................. 6
Pøepínání obrazovky zobrazení ........................................ 7
Svislé zobrazení snímkù ................................................... 8
Pøístroj umístìte na rovnou plochu. Nevystavujte jej
pøímému sluneènímu záøení, vysoké teplotì, vlhkosti a
nadmìrným vibracím.
Vlivem tìchto faktorù mùže dojít k poškození skøínì a jiných
souèástí a zkrácení jeho životnosti.
Na pøístroj nepokládejte tìžké pøedmìty.
Napájení
Ovládání
Výbìr fotografií pro zobrazení .......................................... 8
Úprava fotografií .............................................................. 10
Nastavení prohlížení fotografií ....................................... 12
Pøipojení/Nabíjení pøístroje iPod/iPhone ....................... 13
Pøehrávání snímkù apod. uložených na pøístroji
iPod/iPhone .................................................................. 14
Pøehrávání hudby na pøístroji iPod/iPhone ................... 15
Pøehrávání videa na pøístroji iPod/iPhone ..................... 16
Nastavení pøehrávání zvuku ........................................... 16
Používání èasovaèe ......................................................... 16
Používání úsporného režimu .......................................... 18
Používání nabídky nastavení .......................................... 18
Používání s poèítaèem .................................................... 20
Reference
Použití v pøípadì pøipevnìní ke stìnì............................ 21
Øešení problémù.............................................................. 24
Technické údaje ............................................................... 25
Údržba .............................................................................. 25
Dodávané pøíslušenství
Prosím zkontrolujte a urèete veškeré
dodávané pøíslušenství.
1 Síťový adaptér
1 Síťová zásuvka
1 Dálkový ovladaè (N2QAYC000032)
1 Nástavec pro vertikální uspoøádání
1 Nástavec pro pøipevnìní ke stìnì
1 Univerzální dokovací stanice pro iPod
1 Opìrka pro Univerzální Dok
1 Podložka opìrky
Nepoužívejte vysokonapìťové zdroje. Mùže dojít k pøetížení
obvodù a vzniku požáru.
Nepoužívejte zdroj stejnosmìrného napìtí. Pøi používání
na lodích nebo na dalších místech, kde se používá
stejnosmìrný proud, peèlivì zkontrolujte zdroj napájecího
napìtí.
Ochrana síťového kabelu
Dbejte o stav a správné zapojení síťového kabelu.
Chybné zapojení nebo poškození mùže zpùsobit požár
nebo úraz elektrickým proudem. Za kabel netahejte,
neohýbejte jej, nepokládejte na nìj nic tìžkého.
Pøi odpojování ze zásuvky nikdy netahejte za kabel, vždy
uchopte vidlici. Pøi tahání za síťový kabel mùže dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Vidlici neberte do mokrých rukou. Mùže dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Cizí pøedmìty
Dbejte, aby se do pøístroje nedostaly kovové pøedmìty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo porucha pøístroje.
Dbejte, aby se do pøístroje nedostala tekutina. Hrozí úraz
elektrickým proudem nebo porucha pøístroje. Pokud k této
situaci dojde, pøístroj okamžitì odpojte od zdroje napájení a
obraťte se na vašeho prodejce.
Na povrch pøístroje ani dovnitø nestøíkejte pøípravky
na hubení hmyzu. Obsahují hoølavé plyny, které se pøi
nastøíkání na pøístroj mohou vznítit.
Servis
Zaøízení se nepokoušejte sami opravovat. Pokud dojde k
pøerušení zvuku, zhasnutí indikátorù, objeví se dým nebo
nastane jiný problém, který není v tìchto pokynech popsán,
odpojte síťový kabel a obraťte se na vašeho prodejce nebo
na autorizované servisní støedisko. Pøi pokusu o opravu
èi demontáž nekvalifi kovanou osobou mùže dojít k úrazu
elektrickým proudem èi poškození pøístroje.
VQT2Z90
Pokud nebudete pøístroj delší dobu používat, odpojte jej od
síťového napájení, prodloužíte tak jeho životnost.
2
74
Hlavní jednotka
ÈESKY
Ovládání
Instalace pøístroje
1
2
B
4
5
6
7
8
9
10
14
ヮユワヶ
ンユヵヶンワ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ヷヰロヶヮユ
15
11
B Pro pohodlné prohlížení je možné nastavit úhel v rozmezí
pøibl. 50 stupòù a 75 stupòù.
Pro lepší zvukové efekty
Kvalita zvuku se mìní v závislosti na nastavení této
jednotky. Tìšte se z lepší kvality zvuku v souladu s pokyny
uvedenými níže.
• Instalujte jednotku na rovnou a stabilní plochu.
• Upravte okolní podmínky reproduktorù na vyvážené, jak
jen to jde. Snižte okolní odraz zvuku, jak jen to jde.
Poznámka
12
16
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Zobrazí se
Snímací senzor dálkového ovladaèe (¼Str. 4)
Logo Panasonic (¼Str. 19)
Reproduktory
Svìtelný senzor (¼Str. 18)
Tlaèítka kurzoru (e, r, w, q a OK) Výbìr pro potvrzení
[MENU] Zobrazení/zavøení nabídky obrazovky
[ RETURN] Návrat na pøedchozí obrazovku, zobrazení
obrazovky s náhledy (¼Str. 9), zobrazení seznamu
skladeb (¼Str. 15)
[DISPLAY MODE] Zobrazení obrazovky režimu
zobrazení (¼Str. 7, 8)
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] Nastavení hlasitosti
Slot pro pamìťovou kartu SD
Podstavec
Konektor Univerzálního doku (¼Str. 13)
[8] Vypínaè pohotovostní režim/zapnuto
Port USB (¼Str. 20)
Konektor k pøipojení síťového adaptéru (¼Str. 6)
Provozní tlaèítka monitoru na hlavní jednotce
MENU
• Tyto reproduktory nemají magnetické stínìní. Neumísťujte
hodiny nebo magnetické karty (kreditní karty apod.) blízko
této jednotky, ani neumísťujte tuto jednotku do blízkosti
televize nebo poèítaèe.
• Používání této jednotky pøi vysoké hlasitosti po dlouhou
dobu mùže zpùsobit zhoršení schopností reproduktoru
nebo výraznì zkrátit jeho životnost.
• Pokud je zvuk zkreslený, stáhnìte hlasitost i pøi bìžném
používání. (Jinak hrozí poškození reproduktoru.)
Vkládání pamìťové karty SD
Obsah / Bezpeènostní pokyny / Ovládání
3
Zadní strana pøístroje
C
Kartu nastavte tak, aby strana se seøíznutým rohem
smìøovala vzhùru (C), a rovnì ji zasuòte zcela do konce.
Vyjmutí karty SD
Zatlaète na støed karty SD. Až se karta mírnì vysune, prsty
ji vytáhnìte.
RETURN
DISPLAY MODE
VOL +
VOL -
Poznámka
• Bìhem ètení pamìťové karty SD nikdy kartu nevyjímejte.
Jinak mùže dojít k poškození dat.
• Pamìťovou kartu uchovávejte mimo dosah dìtí, jež by ji
mohly spolknout.
VQT2Z90
A
• Jakmile jednou stisknete [MENU], [ RETURN] a
[DISPLAY MODE], zobrazí se prùvodce (A). Pokud tato
tlaèítka stisknete, když je zobrazen prùvodce tlaèítky,
budou fungovat normálnì jako tlaèítka.
• Mùžete používat [VOLUME 4] a [VOLUME 3] bez ohledu
na stav zobrazení prùvodce tlaèítky.
3
75
Ovládání
Tato pøíruèka vysvìtluje ve vìtšinì kapitol funkce dálkového ovladaèe.
Dálkový ovladaè
1
7
8
2
9
3
10
1 [^] Vypínaè pohotovostní režim/zapnuto
2 [iPod/PLAY MENU] Zobrazení obrazovky nabídky iPod
(¼Str. 14, 15, 16)
3 [SELECT PHOTOS] Zobrazení obrazovky nabídky výbìru snímkù
(¼Str. 8, 9)
4 [e, r, w, q]/[OK] Výbìr pro potvrzení, pøepínání mezi snímky
(¼Str. 9, 14), pøeskakování/hledání skladby (¼Str. 15, 16)
5 [DISPLAY MODE] Zobrazení obrazovky režimu zobrazení
(¼Str. 7, 8)
6 [SLIDESHOW] Prohlížení prezentace (¼Str. 9), pøepínání režimu
dálkového ovladaèe (¼Str. 19)
7 [iPod/q/h] Pøehrávání/Stop (Pauza) (¼Str. 15, 16)
8 [CLOCK] Pøepínání na obrazovku hodin (¼Str. 7), pøepínání
režimu dálkového ovladaèe (¼Str. 19)
9 [iPod/DISPLAY] Pøepínání na obrazovku zobrazení iPod
10 [MENU] Zobrazení/zavøení nabídky obrazovky
11 [ RETURN] Návrat na pøedchozí obrazovku, zobrazení
obrazovky s náhledy (¼Str. 9), zobrazení seznamu skladeb
(¼Str. 15)
12 [ROTATE/-ZOOM] Otáèení snímkù (¼Str. 9), Pøepínání tlaèítka
hlasitosti na tlaèítko zvìtšení/zmenšení (¼Str. 9)
13 [4 IN/VOL]/[3 OUT/VOL] Nastavení hlasitosti, zvìtšování/
zmenšování snímkù (¼Str. 9)
4
5
11
6
12
13
Jak používat dálkový ovladaè
Pøed použitím vyjmìte izolaèní pruh (D).
Pøi vkládání baterie
D
Rozsah použití
J
E
I
F
G
H
E Snímací senzor dálkového ovladaèe
F Do vzdálenosti pøibl. 7 metrù zepøedu
G Okénko vysílaèe
H Pøibl. 30°
I Pøibl. 75°
J Pøibl. 20°
Upozornìní
VQT2Z90
• Mezi snímací senzor a dálkový ovladaè neumísťujte žádné
pøedmìty.
• Snímací senzor neumísťujte pod pøímé sluneèní svìtlo
nebo intenzivní svìtlo záøivky.
• Okénko vysílaèe a senzor pøístroje chraòte pøed prachem.
4
76
2
• Vyjmutý izolaèní pruh vhodným
zpùsobem zneškodnìte.
Poznámka
• Pokud pøístroj umístíte do skøínì, dosah dálkového
ovladaèe se mùže snížit v závislosti na tloušťce nebo
zabarvení skla dvíøek skøínì.
1
1 Stlaèujte a vytáhnìte.
2 Knoflíkový èlánek (Lithiová baterie) (CR2025): Nastavte
znaménkem „+“ vzhùru.
• Nevystavujete vysokým teplotám ani otevøenému ohni.
• Neodkládejte baterie v automobilu vystavenému pøímému
sluneènímu záøení po delší dobu pøi zavøených dveøích a
oknech.
• Jestliže dálkový ovládaè nehodláte delší dobu používat,
baterii vyjmìte. Skladujte na chladném a tmavém místì.
• Knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dìtí, jež by ji
mohly spolknout.
• Mìjte prosím na pamìti, že spoleènost Panasonic nepøijímá
žádnou zodpovìdnost za jakékoli poškození obsahu interní
pamìti zpùsobené použitím produktu, závad, poruch apod.
• V pøípadì opravy pøístroje se mùže interní pamìť obnovit
do výchozího stavu z výroby.
Pamìťové karty SD
Použitelné pamìťové karty SD (¼vpravo)
• Nelze použít multimediální karty (MMC).
• Využitelný prostor bude menší než vyznaèená kapacita.
• Pamìťové karty SDHC a pamìťové karty SDXC lze použít
v pøístrojích, které podporují pøíslušné karty. (Pamìťové
karty SDHC lze také použít v pøístrojích, které podporují
pamìťové karty SDXC.)
Použití tìchto karet v nekompatibilních pøístrojích mùže vést
k naformátování karty nebo ke smazání nahraného obsahu.
Pokud tyto karty používáte na poèítaèi nebo na pøístroji
nekompatibilním s pamìťovými kartami SDXC, mùže se
zobrazit zpráva požadující naformátování karty. Kartu
neformátujte, protože tím se vymažou Vaše dùležitá data a
nebude možné je znovu obnovit.
Pro informace o použití pamìťových karet SDXC navštivte
následující webovou stránku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Ochranná západka proti zápisu
Pokud je západka v poloze „LOCK“, na kartu nelze zapisovat
data ani je z ní mazat, a kartu nelze ani naformátovat. Pokud
je odemknuta, tyto funkce jsou dostupné.
A Ochrana
A
B
proti
zápisu
B Pøi
záznamu/
úpravách
Upozornìní k manipulaci
•
•
•
•
•
Pokud kartu nepoužíváte, uložte ji do obalu.
Kartu nerozebírejte ani neupravujte.
Neodstraòujte pøipevnìný štítek.
Na kartu nepøipevòujte novou nálepku nebo štítek.
Kovové svorkovnice na zadní stranì se nedotýkejte rukou
nebo kovovým pøedmìtem.
Upozornìní týkající se likvidace/pøevodu karet
SD a pøístroje
Funkce „Format“ a „Delete“ tohoto pøístroje nebo poèítaèe
pouze zmìní údaje týkající se správy souborù a zcela neodstraní
data uložená na kartì SD nebo v interní pamìti pøístroje.
• Pøi likvidaci nebo pøevodu karet SD se doporuèuje,
abyste karty SD fyzicky znièili nebo data úplnì odstranili
prostøednictvím bìžnì prodávaného softwaru pro PC
urèeného k mazání dat.
• Pøi likvidaci/pøevodu pøístroje proveïte fyzické
formátování. (¼vpravo)
Data na pamìťové kartì SD a v interní pamìti spravujte na
vlastní odpovìdnost.
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ (Nabídka
nastavení) a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Format Internal Memory“
(Formátovat interní pamìť) a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
5. Stisknìte a na 3 sekundy nebo více pøidržte [MENU], když
se zobrazí zpráva „Photos set as protected will also be
deleted. Do you really want to perform this operation?“
(Fotografie oznaèené jako chránìné budou rovnìž
odstranìny. Chcete opravdu provést tuto operaci?).
6. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Popisy v tomto návodu
Pamìťová karta SD, pamìťová karta SDHC, pamìťová karta
SDXC, karta miniSD, karta microSD, karta microSDHC a
pamìťová karta microSDXC
ΠSD nebo karta SD
Pøehrávatelná média a formáty souborù
Prohlížitelné fotografie (JPEG)
(Pøehrávání nemusí být v nìkterých pøípadech možné.)
Formát souboru
JPEG
Poèet pixelù
Max. 5120 × 3840 pixelù
Min. 64 × 64 pixelù
Maximální velikost souboru
10 MB
Pøibližný poèet prakticky
využitelných složek
1000 složek
Pøibližný poèet prakticky
využitelných souborù
10000 souborù
(1000 souborù na složku)
Ovládání / Interní pamìť a pamìťové karty SD
Interní pamìť pravidelnì zálohujte.
Doporuèujeme pravidelné zálohování interní pamìti na
poèítaè nebo na kartu SD, aby nedošlo ke ztrátì dat kvùli
statické elektøinì, elektromagnetickému vlnìní, poškození,
poruše apod.
Chcete-li zcela odstranit data v interní pamìti,
použijte fyzické formátování (pøibl. 10 minut)
• Soubory ve složkách, které jsou umístìny níže než v šesté
úrovni hierarchie disku, nelze pøehrávat.
• Nelze pøehrávat ani soubory ve složce „SD_VIDEO“ a
„SD_AUDIO“.
Použitelné karty SD (k záøí 2010)
Doporuèujeme karty SD znaèky Panasonic.
• Pamìťová karta SD
• Karta miniSD
• Karta microSD
(8 MB až 2 GB)
Naformátováno ve
formátech FAT12 nebo
FAT16 odpovídajících
standardu SD
• Pamìťová karta SDHC
• Karta microSDHC
(4 GB až 32 GB)
Naformátováno ve formátu
FAT32 vyhovujícímu
standardu SD
• Pamìťová karta SDXC
• Karta microSDXC
(48 GB, 64 GB)
Naformátováno ve formátu
exFAT vyhovujícímu
standardu SD
Pøi použití s tímto pøístrojem nezapomeòte pøipojit urèený
adaptér.
VQT2Z90
Interní pamìť
ÈESKY
Interní pamìť a pamìťové karty SD
5
77
Pøíprava zdroje napájení
A
1
Zcela ho
zasuòte.
A Síťová zásuvka
B Síťový adaptér
Nastavení hodin
Pøístroj disponuje funkcemi hodiny/kalendáø a èasovaè.
Nejprve nastavte èas.
1. Stisknìte [^].
• Mùžete též stisknout [8] na hlavní jednotce.
2. Stisknìte [MENU].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
B
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
• Síťové zástrèky se liší podle oblasti použití.
iPod Play Menu
Select Item
Zadní strana pøístroje
OK
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ a
stisknìte [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
2
Konektor
k pøipojení síťového
adaptéru
3
Domácí zásuvka
sítì
Odpojení síťového adaptéru od elektrické
zásuvky
Pevnì uchopte síťový adaptér a vytáhnìte jej pøímo smìrem
ven.
Select Item
OK
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Clock/Calendar
Settings“ a stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [e, r] vyberte „Set Clock“ a stisknìte
[OK].
6. Tlaèítky [w, q] vyberte položku (dne, mìsíc, rok,
hodina a minuta ) a stiskem [e, r] ji nastavte.
7. Stisknìte [OK].
• Hodiny se rozebìhnou od 00 sekund.
Až se zobrazí úvodní obrazovka pro nastavení
èasu
Poznámka
VQT2Z90
• Pøi používání pøístroje se mùže síťový adaptér trochu
zahøívat. Nejedná se závadu.
• Dodaný síťový adaptér je urèen pouze pro tento pøístroj.
Nepoužívejte jej pro žádná jiná zaøízení. Pro napájení
tohoto pøístroje nepoužívejte síťové adaptéry jiných
zaøízení.
• Nepoužívejte jiný síťový adaptér než ten, který je souèástí
dodávky.
• Po pøipojení síťového adaptéru je pøístroj v pohotovostním
režimu. Primární obvod zdroje je po celou dobu pøipojení
adaptéru do zásuvky pod napìtím.
6
78
Pokud se pokusíte o provedení funkce vyžadující nastavení
èasu a èas není nastaven, zobrazí se úvodní obrazovka pro
nastavení èasu.
1. Tlaèítky [e, r] vyberte „Set time“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [w, q] vyberte položku (dne, mìsíc, rok, hodina
a minuta ) a stiskem [e, r] ji nastavte.
3. Stisknìte [OK].
Pøi volbì „12-hour System“ se zobrazí „AM/PM“.
(¼Str. 18)
Zobrazení hodin
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Clock“ a stisknìte [OK].
Poznámka
• Èasový interval, který lze nastavit: Leden 2000 až
prosinec 2099.
• Hodiny mají malou odchylku pøesnosti. Doporuèuje se
pravidelná oprava èasu.
Tato jednotka má kategorie zobrazení „Slideshow“, „Single
View“, „Clock“ a „iPod Display“.
Každá kategorie zobrazení má nìkolik režimù zobrazení.
Mùžete zvolit zobrazení podle vaší nálady a chutì.
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Pøepínání snímkù automaticky
Zobrazení jedné fotografie napevno
Zobrazení data, hodin nebo kalendáøe
Zobrazení údajù týkajících se audiosignálu apod.
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
ÈESKY
Pøepínání obrazovky zobrazení
Prezentace s 1 snímkem na
obrazovku se svislým zobrazením
Prezentace s 1 snímkem na
obrazovku se svislým zobrazením na
velikosti celé obrazovky
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
Single View (Samostatné zobrazení)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
1. Stisknìte tlaèítko [DISPLAY MODE].
A
Display Mode
Clock
Normal
iPod Display
Select Item
OK
Zobrazení fotografie v normální
velikosti
Zobrazení fotografie na celou
obrazovku
Zobrazení fotografie v normální
velikosti a zobrazení informací
o fotografii (název složky, jméno
souboru, poèet pixelù apod.)
Zobrazení fotografie na celou
obrazovku a zobrazení informací
o fotografii (název složky, jméno
souboru, poèet pixelù apod.)
Normal
Full Screen
Calendar1
Select Item
OK
B
C
A Aktuální kategorie zobrazení
B Aktuální režim zobrazení
C Kurzor
Normal +
Photo Info
Full Screen +
Photo Info
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte kategorii zobrazení
nebo režim zobrazení a stisknìte [OK].
• Kategorie zobrazení „Slideshow“, „Clock“ a „iPod
Display“ mùžete zvolit také stisknutím pøíslušných
položek [SLIDESHOW], [CLOCK] a [iPod/DISPLAY].
Typy režimu zobrazení
Slideshow (Prezentace)
Normal + Date
Indication
Full Screen + Date
Indication
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
Zobrazení fotografie a data
Zobrazení fotografie na celou
obrazovku a zobrazení data
Svislé zobrazení fotografie
Svislé zobrazení fotografie na celou
obrazovku
Clock (Hodiny)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Normal
Select Item
OK
Prezentace s 1 snímkem na
obrazovku v normální velikosti
Prezentace s 1 snímkem na
Full Screen
obrazovku na velikost celé obrazovky
Prezentace s 2 nebo 3 snímky na
Frame 1 až 3
obrazovku
Frame 4 (Random) Prezentace s náhodnì vybranými
snímky s použitím snímku 1 až 3
Prezentace s 2 nebo 3 snímky na
Multi
obrazovku
Prezentace s 1 snímkem na
Clock 1 až 3
obrazovku se zobrazením hodin
Prezentace s 1 snímkem na
Calendar 1 až 3
obrazovku se zobrazením kalendáøe
Normal + Date
Prezentace s 1 snímkem na
Indication
obrazovku se zobrazením data
s 1 snímkem na
Full Screen + Date Prezentace
obrazovku velikosti celé obrazovky se
Indication
zobrazením data
Clock1
Select Item
OK
Normal
Clock 1 až 7
Calendar 1 až 7
Pøíprava zdroje napájení / Nastavení hodin / Pøepínání obrazovky zobrazení
Single View
Zobrazení hodin
Zobrazení kalendáøe
• Chcete-li zobrazit kalendáø jiného mìsíce, bìhem
zobrazení kalendáøe stisknìte [w, q].
iPod Display (Zobrazení iPod)
Display Mode
Slideshow
Single View
Track List
Select Item
OK
Clock
iPod Display
VQT2Z90
Slideshow
7
79
Pøepínání obrazovky zobrazení
Výbìr fotografií pro zobrazení
Zobrazení seznamu skladeb
Pøístroj umožòuje prohlížení fotografií na pamìťové kartì SD
nebo v interní pamìti.
Track List
Album Artwork + Zobrazení obalu alba (obraz pøipojený
Track List
ke skladbì) a seznam skladeb
Album Artwork
Zobrazení obalu alba
Pøi výbìru „Videos“ (Videa) nebo „All (iPod display)“
(Všechno (zobrazení iPod)) v nabídce iPod
iPod Normal
Zobrazení obrazovky iPod/iPhone v
normální velikosti
iPod Full Screen
Zobrazení obrazovky iPod/iPhone v
pøibl. 1,33 násobku normální velikosti
• Pøehrávatelné fotografie (JPEG) ¼Str. 5
1. Vložte kartu SD obsahující soubory fotografií.
Jestliže je pøi každém zobrazení obrazovky režimu
zobrazení vložena pamìťová karta SD, zobrazí se
obrazovka nabídky pamìťové karty SD.
SD Card Menu
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Pokud se u nìkterých fotografií nevyskytnou informace o
datu poøízení snímku, zobrazí se aktualizované informace
souborù s daty poøízení.
Svislé zobrazení snímkù
Pomocí pøepínání režimu zobrazení se fotografie zobrazují svisle.
1. Stisknìte tlaèítko [DISPLAY MODE].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte zobrazení „Normal
(Vertical View)“ nebo „Full Screen (Vertical View)“
v položce „Slideshow“ nebo „Single View“ a
stisknìte [OK].
• Fotografie se zobrazí svisle.
3. Vypnìte pøístroj a vytáhnìte síťový adaptér z pøístroje.
4. Zaklapnìte podstavcovou èást.
5. Vložte nástavec pro vertikální uspoøádání do
otvoru pro šroub na zadním panelu tohoto
pøístroje. Pro pøipevnìní šroub pevnì utáhnìte.
Copy Photo
Cancel
Select Item
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Select Photo to View“ a
stisknìte [OK].
• Je-li zvoleno „View Most Recent Photos“, pøehraje
se fotografie novì zadaná v „Date Search“.
3. Stisknìte [e, r, w, q] pro výbìr kategorie
fotografií (¼Str. 9) a stisknìte [OK].
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
E
D
SD
Photo Selection Menu
All Photos
Date Search
Folder Search
C
6. Pøipojte síťový adaptér a pøístroj zapnìte.
Obnovení horizontálního uspoøádání
1. Vypnìte pøístroj, vytáhnìte síťový adaptér a nástavec pro
vertikální uspoøádání z pøístroje.
2. Otevøete podstavcovou èást pøístroje, pøipojte síťový
adaptér a pøístroj zapnìte.
VQT2Z90
Poznámka
8
80
• Abyste pøi pøipojování nástavce pro vertikální uspoøádání
pøedešli poškození pøístroje nebo podlahy, použijte
mìkkou pokrývku nebo látku.
• Zkontrolujte, zda je nástavec pro vertikální uspoøádání
pevnì pøišroubován. Jinak by mohl nástavec spadnout.
• Vertikálnì se zobrazují pouze fotografie. Menu atp. jsou
zobrazována v režimu horizontálního uspoøádání.
• Kvalita zvuku bìhem pøehrávání hudby je odlišná od
kvality zvuku v pøípadì horizontálního uspoøádání.
36.03MB
1.78GB
118
Switch to Internal Memory
Select Item
B
Used:
Space:
Photos:
LUMIX Scene Mode
A Nástavec pro vertikální uspoøádání
B Otvor pro šroub
C Látka, apod.
A
OK
OK
F
D Média
E Informace o médiu (¼Str. 9)
F Pro pøepnutí na interní pamìť
4. Tlaèítky [e, r,w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
• Zobrazí se fotografie v samostatném zobrazení.
Když se nezobrazí obrazovka nabídky
pamìťové karty SD nebo je pamìťová karta SD
již vložena
Namísto výše uvedených krokù 1 a 2 proveïte následující
kroky.
1. Stisknìte tlaèítko [SELECT PHOTOS].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Switch to SD Card“ a stisknìte
[OK].
Poznámka
• Po vyjmutí pamìťové karty SD voliè automaticky vybere
„Internal Memory“.
G
H
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Used:
Space:
Photos:
34.25MB
1.76GB
118
Folder Search
Favourites
LUMIX Scene Mode
Switch to SD Card
Select Item
OK
I
G Média
H Informace o médiu (¼vpravo)
I Pro pøepnutí na pamìťovou kartu SD
2. Tlaèítky [e, r] vyberte kategorii fotografií
(¼níže) a stisknìte [OK].
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte [OK].
• Zobrazí se fotografie v samostatném zobrazení.
Kategorie fotografií
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Recently
Imported Photos
Date Search
Folder Search
SD Favourite
1 až 10 1
Favourites
(Favourite 1 až
10)
LUMIX Scene
Mode
1
Pøehrávání
prezentace
Samostatné
zobrazení
Výbìr fotografií
Poznámka
• Zobrazení fotografií mùže trvat urèitou dobu.
All Photos
Operace bìhem pøehrávání
Výbìr ze všech fotografií na pamìťové
kartì SD nebo v interní pamìti.
(Pouze pro interní pamìť)
Vyberte ze 100 fotografií nedávno
importovaných do interní pamìti.
• Nejsou zahrnuty fotografie pøímo
zkopírované z poèítaèe. (¼Str. 20)
Fotografie se vybírají podle data
poøízení snímku.
Vyberte ze složky.
(Pouze pro SD)
Vyberte z fotografií, které byly v digitálním
fotoaparátu Panasonic LUMIX apod.
zaregistrovány jako „Favourite“.
LUMIX: SD Favourite 4
• Podrobnosti o registraci „Favourite“ na
fotoaparátu LUMIX apod. vyhledejte v
odpovídajícím návodu.
(Pouze pro interní pamìť)
Vyberte z fotografií registrovaných jako
„Favourite“ na tomto pøístroji. (¼Str. 11)
Fotografie poøízené s digitálním
fotoaparátem Panasonic LUMIX lze
vybrat z kategorií na tomto pøístroji,
které jsou podobné kategoriím z
fotoaparátu Panasonic LUMIX, jako
napø. „Inteligentní automatický režim“
a „Režim scény“.
Kategorie motivového režimu
Portrét apod./
Krajina apod./
Noèní krajina apod./
Události/
Dítì/
Zvíøe/
Jídlo/
Jiné
Zobrazí se, pouze pokud jsou pøítomny fotografie.
Výbìr fotografií
ze zobrazení
náhledù 2
Výbìr fotografií
pomocí
posouvání 3
Otáèení
fotografií
Zvìtšování
snímkù
Potvrzení
informací o
médiích
Pøi zobrazování v samostatném
zobrazení nebo pøi zobrazování
náhledu stisknìte [SLIDESHOW].
• V nabídce lze stiskem [MENU] rovnìž
vybírat v „Slideshow“.
Pøi pøehrávání prezentace stisknìte [OK].
• V nabídce lze stiskem [MENU] rovnìž
vybírat v „Single View“.
Stisknìte [w, q].
1. Stisknìte [ RETURN].
2. Tlaèítky [e, r,w, q] vyberte
fotografii a stisknìte [OK].
Pøi pøehrávání fotografií nebo prohlížení
náhledù stisknìte a pøidržte [w, q].
• Až uvolníte prst, posouvání se
zastaví a fotografie zobrazená
uprostøed se zobrazí v samostatném
zobrazení.
Pøi zobrazování v samostatném
zobrazení stisknìte [ROTATE/-ZOOM].
• Pøi každém stisku tlaèítka se
fotografie otoèí o 90° proti smìru
hodinových ruèièek.
Pøi zobrazování v samostatném zobrazení
1. Stisknìte a pøidržte [ROTATE/-ZOOM]
na dobu více než 1 sekunda.
(Fotografie se zvìtší 1,5 ×).
2. Stisknìte [4 IN/VOL].
×2 ×3 ×4
• Pøi zvìtšování se mùžete pøesunout
na oblíbenou pozici pomocí tlaèítek
[e, r, w, q].
• Pro zmenšení zvìtšeného snímku
použijte tlaèítko [3 OUT/VOL].
Stisknìte tlaèítko [SELECT PHOTOS].
• Využitá kapacita, zbývající kapacita
a poèet snímkù na pamìťové kartì
SD a v interní pamìti se zobrazují na
obrazovce nabídky výbìru fotografií.
Náhled je zmenšený obrázek více snímkù, které tak lze
zobrazit v seznamu najednou.
3
Posouvání je funkce umožòující zobrazení snímkù
s pohybem vpravo a vlevo.
ÈESKY
Pøepínání obrazovky zobrazení / Svislé zobrazení snímkù /
Výbìr fotografií pro zobrazení
Následující odstavec vysvìtluje, jak vybrat a pøehrát
fotografie v interní pamìti.
1. Stisknìte tlaèítko [SELECT PHOTOS].
• Výbìr lze také provést pomocí položky „Select
Photos“ v nabídce.
Poznámka
• Položka „SD Favourite“ se stanovuje podle informací
nastavení DPOF, což znamená, že oblíbené položky
nastavené na pøístrojích jiné znaèky než Panasonic mohou
být vyhodnoceny jako „SD Favourite“.
• Datum pro vyhledávání prostøednictvím funkce
Vyhledávání podle data lze zvolit od ledna 2000 do
prosince 2099.
• Jestliže pro nìkteré fotografie nejsou pøítomny informace
o datech poøízení snímku, funkce Vyhledávání podle data
klasifikuje takové snímky podle aktualizovaných datových
informací o souborech fotografií.
• Kategorie „LUMIX Scene Mode“ zobrazené na tomto
pøístroji se mohou lišit od kategorií „LUMIX Scene Mode“
zobrazených na digitálním fotoaparátu Panasonic LUMIX.
• Fotografie, které mají informace o motivovém režimu,
které se nedají použít, budou zaøazeny jako „Others“ v
motivovém režimu „LUMIX Scene Mode“.
2
VQT2Z90
• Data fotografie pøedtím importujte do interní pamìti. (¼Str. 10)
9
81
Výbìr fotografií pro zobrazení
Poznámka
• Pokud jsou snímky pøehrávány v režimu zobrazení „Frame
1 až 3“ nebo „Multi“ a stisknete [w, q] pro pøepnutí mezi
snímky, zmìní se též kombinace snímkù.
• Pokud nelze nìkteré snímky zobrazit jako náhled, zobrazí
se „
“.
• V závislosti na fotografii nebo na médiu se mohou
posouvané náhledy snímkù zobrazovat jako „ “.
• Posouvání není možné, pokud je zadání prezentace
nastaveno na Random (Náhodný výbìr) (¼Str. 12). Stejnì
tak je bìhem pøehrávání deaktivována možnost [w].
• Pokud se pøístroj vypne nebo se vyjme pamìťová karta
SD, nastavení otáèeni snímku pro kartu SD bude zrušeno.
Obrazovka hledání
Obrazovka hledání se mùže zobrazit v následujících
pøípadech, dokud se nezobrazí pøíslušný snímek.
• Pokud je v kategorii fotografií zvoleno „Date Search“ nebo
„LUMIX Scene Mode“
• Pokud bylo pøi zapnutí pøístroje zvoleno „Date Search“
nebo „LUMIX Scene Mode“
SD
Date Search
• Vložte kartu SD. (Pokud je zobrazena nabídka karty SD,
vyberte položku „Copy Photo“ a proveïte následující
operaci od kroku 4.)
• Vyberte kategorii fotografií. (¼Str. 9)
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Photo Menu“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Copy Photo“ a stisknìte
[OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Import from SD Card“
nebo „Export to SD Card“ a stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [e, r,w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
• Na vybraných fotografiích se zobrazí „ “.
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
• Chcete-li výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU], mùžete vybrat položky
„Select All“ nebo „Clear All“, nebo pøepnout na
samostatné zobrazení pro výbìr fotografií.
6. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „Copy“
a stisknìte [OK].
7. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Ukonèení kopírování
Searching photo files.
50%
Stisknìte [ RETURN].
• Již zkopírované fotografie zùstávají na pamìťové kartì
SD v interní pamìti.
[RETURN]:Cancel
• Stisknutím tlaèítka [ RETURN] zastavíte hledání
fotografie a opustíte výše uvedenou obrazovku.
Poznámka
• Pokud je pøístroj zapnut, jestliže je výše uvedená
obrazovka zrušena, automaticky se vybere první fotografie
v položce „All Photos“.
Komprese dat pøi importu
Poèet fotografií, které lze kopírovat, se zvýší.
1. Vyberte „Import from SD Card with Compression“ v
kroku 4 (¼výše) a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r,w, q] vyberte fotografii a stisknìte [OK].
3. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „Copy with
Compression“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Poznámka
Úprava fotografií
Kopírování fotografií
Fotografie mùžete importovat a exportovat mezi interní
pamìtí (2 GB) a pamìťovou kartou SD.
• Kvùli omezení souborového systému se zobrazená
kapacita interní pamìti neshoduje s množstvím dat
souboru, které lze kopírovat.
• Pøi kopírování budou soubory a složky pojmenovány takto.
Import
VQT2Z90
Export
10
82
Pøíklad: Byla-li kopie vytvoøena 4. øíjna 2010
Název složky: 101004_1
Název souboru: 10040001.JPG
Název složky: 100_PSDV
Název souboru: P1000001.JPG
(Èísla oznaèení jsou pøíklady.)
• I když jsou fotografie nastaveny jako oblíbené nebo
chránìny, informace se nezkopírují.
• Pokud se fotografické médium po kopírování fotografií
pøepne na „Internal Memory“, automaticky se vybere
složka novì vytvoøená kopírováním.
• U komprimovaných fotografií nelze obnovit jejich originální
velikost.
• Je možné komprimovat data v závislosti na fotografiích.
• Pøehrávání zvuku se zastaví automaticky bìhem
pøehrávání.
• Vyberte kategorii fotografií. (¼Str. 9)
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Photo Menu“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit Photo“ a stisknìte
[OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Add to Favourite“ a
stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [e, r,w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
• „ “ Na vybraných fotografiích se zobrazí.
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
• Chcete-li výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU], mùžete vybrat položky
„Select All“ nebo „Clear All“, nebo pøepnout na
samostatné zobrazení pro výbìr fotografií.
6. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „Select
Favourite Destination“ a stisknìte [OK].
7. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografie, které
chcete zaøadit jako oblíbené, a stisknìte [OK].
Uspoøádat poøadí zaøazených fotografií
1. Po provedení výše uvedeného kroku 3 pomocí tlaèítek
[e, r] vyberte „Edit Favourites“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte oblíbené fotografie a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografie, které chcete
pøesunout a stisknìte [OK].
4. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „Select Move
Destination“ a stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte cíl pøesunu a stisknìte
[OK].
Zrušení zaøazení
1. Po provedení výše uvedeného kroku 3 pomocí tlaèítek
[e, r] vyberte „Edit Favourites“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte oblíbené a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte [OK].
4. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „Remove
Favourite“ a stisknìte [OK].
Poznámka
• Mezi „Favourites“ lze zaøadit až 999 fotografií.
• Nìkteré fotografie nelze zaøadit.
• Pøehrávání zvuku se zastaví automaticky bìhem
pøehrávání.
ÈESKY
(Pouze pro interní pamìť)
Odstranìné fotografie nelze obnovit.
• Vyberte kategorii fotografií. (¼Str. 9)
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Photo Menu“ a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit Photo“ a stisknìte
[OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Delete Files“ a stisknìte
[OK].
5. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte [OK].
• Na vybraných fotografiích se zobrazí „ “.
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
• Chcete-li výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU], mùžete vybrat položky
„Select All“ nebo „Clear All“, nebo pøepnout na
samostatné zobrazení pro výbìr fotografií.
6. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte
„Delete“ a stisknìte [OK].
7. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Pro ukonèení odstraòování
Stisknìte [
RETURN].
Poznámka
• Pro úplné odstranìní proveïte funkci „Format Internal
Memory“ (¼Str. 19) nebo proveïte fyzické formátování
(¼Str. 5).
• Smazáním všech fotografií ve složce se automaticky
odstraní složka sama.
• Pøehrávání zvuku se zastaví automaticky bìhem pøehrávání.
Ochrana fotografií
(Pouze pro interní pamìť)
Fotografie mùžete ochránit pøed nechtìným vymazáním (omylem).
• Vyberte kategorii fotografií. (¼Str. 9)
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Photo Menu“ a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit Photo“ a stisknìte
[OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Set Protection“ a
stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a
stisknìte [OK].
• Na vybraných fotografiích se zobrazí „ “.
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
• Chcete-li výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU], mùžete vybrat položky
„Select All“ nebo „Clear All“, nebo pøepnout na
samostatné zobrazení pro výbìr fotografií.
6. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „End
Protection Setting“ a stisknìte [OK].
Výbìr fotografií pro zobrazení / Úprava fotografií
(Pouze pro interní pamìť)
Pomocí zaøazení fotografií do složky Favourite 1 až 10
mùžete pøehrávat pouze fotografie takto zaøazené nebo tyto
fotografie uspoøádat.
Odstraòování fotografií
Zrušení ochrany
1. Ve výše uvedeném kroku 5 tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografie,
u kterých chcete zrušit nastavení ochrany a stisknìte [OK].
2. Stisknìte [MENU], tlaèítky [e, r] vyberte „End Protection
Setting“ a stisknìte [OK].
Poznámka
• Pøi formátování interní pamìti dojde k odstranìní fotografií
i pøi aktivaci ochrany (¼Str. 19).
• Pøehrávání zvuku se zastaví automaticky bìhem pøehrávání.
VQT2Z90
Sbírání oblíbených fotografií
11
83
Nastavení prohlížení fotografií
Mùžete nastavit kvalitu fotografie pro prohlížení fotografií,
metodu pøehrávání prezentace apod., pøesnì podle vaší
vùle.
Základní operace
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Photo Menu“ a
stisknìte [OK].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
OK
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Image Quality Settings“
nebo „Photo Playback Settings“ a stisknìte [OK].
Photo Menu
Image Quality Settings
Photo Playback Settings
Copy Photo
Edit Photo
Select Item
OK
4. Tlaèítky [e, r] vyberte položku (¼níže, vpravo) a
stisknìte [w, q] pro výbìr nastavení.
5. Pro zavøení obrazovky nabídky stisknìte [MENU].
Image Quality Settings (Nastavení kvality
fotografie)
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Standard:
Standardní kvalita snímku
Image Quality
Soft:
Mode
Kvalita pøíjemná pro zrak
(Režim kvality
Dynamic:
snímku)
Živý obraz se zøetelným rozlišením
jasných a tmavých usekù
Jas lze nastavit v rozsahu „1“ až „10“.
• Nastavení „1“ pøedpokládá použití
Adjust
pøístroje v tmavé místnosti (v
Brightness
ložnici atp.) a jas obrazovky se
(Nastavení jasu)
znatelnì sníží. (Logo Panasonic se
automaticky vypne.)
Photo Playback Settings (Nastavení prohlížení
fotografií)
VQT2Z90
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
12
84
Slideshow
Order
(Poøadí
prezentace)
Normal:
Fotografie ve zvolené kategorii se
pøehrávají v poøadí podle názvù
souborù.
Random:
Fotografie ve zvolené kategorii se
pøehrávají v náhodném poøadí.
Fade:
Fotografie se mìní postupnì.
Motion:
Fotografie se pøehraje bìhem svého
zvìtšování a pohybu nahoru a dolù,
doprava a doleva a v úhlopøíèném
smìru.
• Pøi nastavení „Motion“ nebude
nastavení intervalu prezentace
„Slideshow Interval“ dostupné.
Slide-in:
Výmìna fotografií probìhne plynulým
pohybem buï zprava nebo zleva.
Wipe 1/Wipe 2:
Výmìna zobrazené fotografie
Slideshow
probìhne klouzavým stíracím
Effects
pohybem.
(Efekty
Dissolve:
prezentace)
Výmìna fotografií probìhne tak, že
nová fotografie postupnì pøekryje
aktuálnì zobrazenou fotografii.
Centre Cross:
Køížová výmìna od støedu smìrem ven
Blind:
Fotografie se vymìní pomocí
vodorovného pásu shora dolù.
Checker Wipe:
Šachovnicová výmìna fotografií zleva
doprava
Random:
Pro výmìnu fotografie se používají
rùzné náhodnì vybrané efekty
prezentace.
5 sec/10 sec/30 sec/1 min/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Slideshow
Fotografie se mìní po hodinì.
Interval
Change Daily:
Fotografie se mìní pøi zmìnì data
(Interval
kalendáøe.
prezentace)
Sync Music:
Fotografie se pøepne pokaždé, když
se zmìní „Music“ nebo „Videos“ na
pøístroji iPod/iPhone.
Nastaví barevný odstín pro pøehrávání
jednoho snímku èi pøezentace.
Colour Effects
Colour/Black and White/Sepia
(Barevné efekty) • Pokud jsou fotografie zobrazeny jako
náhledy, zobrazují se v originálním
barevném odstínu.
Poznámka
• Pokud je režim zobrazení pro „Slideshow” nastaven na
„Multi“ (¼Str. 7), nelze vybrat efekty „Motion“ a „Slide-in“.
• Stejnì tak, je-li režim zobrazení nastaven na „Multi“, k
efektùm „Slideshow Effects” „Motion“ a „Slide-in“ se
automaticky pøiøadí efekt „Fade“.
• Jestliže probíhá pøehrávání prezentace s malým poètem
fotografií v krátkém intervalu, fotografie se nemusí
zobrazovat normalnì.
• Naètení fotografií mùže trvat delší dobu, než je nastavený
interval prezentace. Stejnì tak, je-li režim zobrazení pro
„Slideshow” nastaven na „Frame 1 až 3“ (¼Str. 7), mùže
naètení fotografie trvat delší dobu, než je nastavený
interval prezentace.
Kompatibilní iPod/iPhone lze pøipojit k tomuto pøístroji.
ÈESKY
Pøipojení/Nabíjení pøístroje iPod/iPhone
Pøi práci s pøístrojem iPod touch nebo iPhone
Podepøete iPod/iPhone a univerzální dok pro iPod rukou,
abyste pøedešli jeho pádu.
Proti jakýmkoli problémùm týkajícím se správy dat
iPod/iPhone se neposkytuje žádná záruka.
Použitelné pøístroje iPods/iPhones ¼Str. 14
• Vypnìte pøístroj.
• Pøed pøipojením iPod/iPhone vypnìte.
• Pokud je iPod/iPhone v obalu, vyjmìte jej.
1. Pøipojte adaptér doku (dodáváno s iPod/iPhone)
k univerzálnímu doku pøístroje iPod.
• Vložte západku (B) adaptéru doku (A) zepøedu a
zatlaète dokud západka nezapadne.
A
Pokud nebyl k iPod/iPhone dodán adaptér doku,
zakupte jej od spoleènosti Apple Inc.
2. (pouze pøi pøipojení iPod touch/iPhone)
Pøipojte opìrku univerzálního doku
k univerzálnímu doku pro pøístroj iPod.
C
C Pøi použití iPod touch/
iPhone 4 pøipojte podložka
opìrky.
3. Pøipojte univerzální dok pro pøístroj iPod k tomuto
pøístroji (1) a do Univerzální dokkovací stanice pro
iPod vložte hlavní jednotku pøístroje iPod/iPhone
(2).
Zadní strana pøístroje
D
1
D Konektor
Univerzálního
doku
E Univerzální
dokkovací
stanice pro iPod
napø.:) iPhone
2
E
• Pøi pøiblížení pøístroje a univerzální dokovací stanice
pro iPod blíže k sobì mùže dojít ke snížení citlivosti
pøíjmu signálu telefonu iPhone. Doporuèujeme tato
zaøízení používat oddìlenì.
Po pøipojení se iPod/iPhone zaène nabíjet.
Pokud je pøístroj vypnutý, vpravo na spodní èásti jeho
obrazovky se objeví indikátor nabíjení.
(Indikátor nabíjení nemusí zhasnout ani po dokonèeni
nabíjení, záleží na typu pøístroje iPod/iPhone.)
Oznaèení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamená,
že elektronické pøíslušenství je speciálnì navrženo tak,
aby umožòovalo pøipojení k pøístrojùm iPod resp. iPhone,
a je výrobcem certifikováno jako splòující provozní
standardy spoleènosti Apple.
Spoleènost Apple nenese odpovìdnost za funkci tohoto
pøístroje ani za to, zda splòuje bezpeènostní a právní
pøedpisy.
Pamatujte, že použití tohoto pøíslušenství s pøístroji
iPod nebo iPhone mùže ovlivòovat kvalitu bezdrátové
komunikace.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
ochranné známky spoleènosti Apple Inc. registrované ve
Spojených státech amerických a dalších zemích.
VQT2Z90
B
Nastavení prohlížení fotografií /Pøipojení/Nabíjení pøístroje iPod/iPhone
Poznámka
• Dodávaný Univerzální dok pro iPod je urèen výhradnì
pro použití s tímto pøístrojem. Nepoužívejte ho s jinými
zaøízeními. Nepoužívejte jiné propojovací pøístroje pro
pøipojení jednotky iPod/iPhone k tomuto pøístroji.
• Pøed pøipojením se ujistìte, že pøipojovací èást není
zaprášená nebo ucpaná cizím pøedmìtem.
• Pøístroj iPod/iPhone vkládejte/vyjímejte pomalu.
Mohlo by dojít k poškození konektoru.
• Pokud nebudete iPod/iPhone delší dobu používat, po
dokonèení nabíjení jej odpojte od univerzálního doku
pro iPod. I když se baterie po nabití pøirozenì vybije,
dále se již nenabíjí.
• Pokud pøipojíte jiné zaøízení než iPod touch/iPhone,
ujistìte se, že jste sejmuli opìrku univerzálního doku.
• Ujistìte se, že jste pøed pøipojením/odpojením Univerzální
dokkovací stanice pro iPod vypnuli hlavní jednotku.
• Pøístroj iPod/iPhone nelze nabíjet bìhem pøipojení
k poèítaèi.
• Øiïte se pokyny v dokumentaci dodávané k pøístroji
iPod/iPhone.
• Podložka opìrky uchovávejte mimo dosah dìtí, jež by ji
mohly spolknout.
13
85
Pøipojení/Nabíjení pøístroje iPod/iPhone
Typy pøehrávaèù iPod/iPhone, které lze s tímto
pøístrojem používat (k srpnu 2010)
Název
Velikost pamìti
iPod touch tøetí generace
32 GB, 64 GB
iPod nano páté generace
(videokamera)
8 GB, 16 GB
iPod touch druhé generace
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano ètvrte generace (video) 8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
Pøehrávání snímkù apod.
uložených na pøístroji iPod/iPhone
Na monitoru tohoto pøístroje mùžete pøehrávat fotografie,
videa, filmy z YouTube, hudbu apod. prostøednictvím
ovládání pøístroje iPod/iPhone.
• Stáhnìte hlasitost pøístroje.
• Pøipojte pøístroj iPod/iPhone.
1. Stisknìte [iPod/PLAY MENU].
• V nabídce lze stiskem [MENU] rovnìž vybírat v
„iPod Play Menu“.
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „All (iPod display)“ a
stisknìte [OK].
iPod
h
Menu
Music
iPod touch první generace
8 GB, 16 GB, 32 GB
Videos
iPod nano tøetí generace (video)
4 GB, 8 GB
All (iPod display)
iPod classic
80 GB
List of Currently Playing Tracks
iPod nano druhé generace (hliník) 2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod páté generace (video)
60 GB, 80 GB
iPod páté generace (video)
30 GB
iPod nano první generace
1 GB, 2 GB, 4 GB
Název
Select Item
OK
• Na obrazovce se zobrazí zpráva „Please refer to the
iPod display for operations.“.
3. Pøehrávejte fotografie, videa, filmy z YouTube
nebo hudbu apod. prostøednictvím ovládání
pøístroje iPod/iPhone.
Velikost pamìti
iPhone 4
16 GB, 32 GB
iPhone 3GS
16 GB, 32 GB
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
Pøi ovládání Na hlavní jednotce
Music
Videos
List of Currently
Playing Tracks
¼Str. 15
¼Str. 16
Bìhem audio pøehrávání se zobrazí
seznam skladeb. (¼Str. 15)
Funkce dostupné na dálkovém ovládání tohoto
pøístroje
Poznámka
• Pøehrávání filmù je dostupné pouze pro ty typy pøístrojù
iPod/iPhone, které mají kompatibilní pøehrávání videa.
• Pomocí tohoto pøístroje nelze nahrávat/ukládat data na
iPod/iPhone.
• S ohledem na používaný iPod/iPhone nebo jeho verzi se
ovládání nebo zobrazení mùže od normálních stavù lišit,
ale na základní pøehrávání to nebude mít vliv. Pokud je to
možné, použijte nejnovìjší verzi.
Pøepínání
Stisknìte [w, q].
snímkù apod.
Na obrazovce
Tlaèítky [e, r] proveïte volbu a
nabídky vyberte stisknìte [OK].
a potvrïte OK
apod.
Poznámka
VQT2Z90
• Pokud nìkteré snímky bìhem pøehrávání snímkù na
iPod/iPhone blikají, problém by mohlo vyøešit nastavení
možnosti „Soft“ v položce „Image Quality Mode“
(¼Str. 12).
14
86
Tento pøístroj umožòuje pøehrávání hudby na pøehrávaèi
iPod/iPhone pøipojeném k tomuto pøístroji.
Podcasts
• Stáhnìte hlasitost pøístroje.
• Pøipojte pøístroj iPod/iPhone.
Audiobooks
h
Menu
Funkce dostupné na dálkovém ovládání tohoto
pøístroje bìhìm pøehrávání
Stop (Pauza)
Music
Videos
Skok
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Rychle vzad/
rychle vpøed
(Vyhledávání)
OK
3. Tlaèítky [e, r] zvolte zpùsob výbìru skladby
(¼níže, vpravo) a stisknìte [OK].
• Opakujte výše uvedený krok podle potøeby.
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte skladbu a stisknìte
[OK].
• Spustí se pøehrávání.
Obrazovka monitoru iPod
(Album Artwork + Track List)
A
ㄊヱㄐㄅ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
Stisknìte [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) až 20 (Max.)
• Mùžete též stisknout
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] na hlavní
jednotce.
Návrat na
Bìhem zobrazení displeje pøístroje
seznam skladeb „iPod Display“, stisknìte [ RETURN].
Nastavení
hlasitosti
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte
„Audio Menu“ a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte položku
„Play Mode“ (¼níže) a stisknìte
[w, q] pro výbìr nastavení.
Skladby nebo
alba se pøehrávají 4. Stisknìte [MENU].
v náhodném
poøadí.
Shuffle
(Pøehrávání
v náhodném
poøadí)
モㄍチヱ㄂ㄓㄕㄊㄆ
モㄗㄆチㄅㄆチヤㄓㄊㄔㄕ㄂ㄍ
Repeat
(Opakovat)
ヤㄐㄏㄅㄐㄓチヮ㄂ㄍ㄄ㄖ
ヤㄖㄕㄊㄎㄖㄚ
ユㄍチモㄓ㄃ㄐㄍチㄅㄆチㄎㄊチュㄆㄔㄕㄊㄏㄐ
ユㄍチㄖㄍㄕㄊㄎㄐチモㄎ㄂ㄏㄆ㄄ㄆㄓ
モㄏㄅㄆㄔ
ロㄐㄔチヱ㄂ㄏ㄂ㄔ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
• Výbìr z „Off“,
„One“ a „All“
リㄏㄈㄓ㄂ㄕㄊㄕㄖㄅ
ロ㄂チヷㄆㄏㄕ㄂ㄏ㄂
ヮㄊチヱㄆ㄄㄂ㄅㄐ
ヒバビビ
D
E
F
A Obal alba (Pokud není k dispozici žádná informace,
zobrazí se doèasný obrázek.)
B
Název alba
Jména interpreta
Název skladby
C Stav pøehrávání
D Opakovat (Repeat): Vše
Pøehrávání v náhodném poøadí (Shuffle): Píseò
Alba
E Aktuální èíslo skladby/Celkový poèet skladeb
F Uplynulý èas pøehrávání
Nabídka výbìru skladeb pøístroje iPod/iPhone
pro „Music“
Songs
Shuffle: Off
Shuffle: Songs
Shuffle: Albums
Normální pøehrávání.
Písnì ve zvoleném playlistu se
pøehrávají v náhodném poøadí.
Alba v playlistu alb se pøehrávají v
náhodném poøadí.
(Skladby v albu se pøehrávají ve
správném poøadí.)
Poznámka
Jednu
Playlists
Artists
Albums
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte
„Audio Menu“ a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Repeat“ a
tlaèítky [w, q] vyberte nastavení.
4. Stisknìte [MENU].
Play Mode (Režim pøehrávání)
ビホビパ
B C
Stisknìte [iPod/q/h].
• Chcete-li pokraèovat, stisknìte jej znovu.
Bìhem zobrazení displeje pøístroje
„iPod Display“ stisknìte [w, q].
Bìhem zobrazení displeje pøístroje
„iPod Display“ stisknìte a pøidržte
[w, q].
Vyhledávání ve všech playlistech
Vyhledávání podle jména interpreta
Vyhledávání podle názvù alb
Vyhledávání ze všech skladeb
registrovaných v iPod/iPhone
• Nastavení pro pozici pøehrávání, pøehrávání v náhodném
poøadí a opakované pøehrávání se nezmìní, ani když
se iPod/iPhone odpojí od tohoto pøístroje. Stejnì tak
nastavení, která byla na pøístroji iPod/iPhone zadána pøed
jeho pøipojením k tomuto pøístroji, zùstanou beze zmìny.
• Pøi pøehrávání videozáznamu (¼Str. 16) se mùže
pøehrávání v náhodném poøadí nastavit automaticky na
„Off“.
• Pøi pøepnutí do režimu pøehrávání se mùže zobrazení
seznamu skladeb na obrazovce „iPod Display“ lišit od
skladeb právì pøehrávaných. V tomto pøípadì vyberte
skladby z nabídky pro výbìr skladeb znovu.
Pøipojení/Nabíjení pøístroje iPod/iPhone / Pøehrávání snímkù apod. uložených na pøístroji iPod/iPhone /
Pøehrávání hudby na pøístroji iPod/iPhone
iPod
Vyhledávání z dílù rozhlasového
programu získaných v obchodì iTunes
Vyhledávání mezi tituly audioknih
zakoupených v obchodì iTunes nebo
na „audible.com“
VQT2Z90
1. Stisknìte [iPod/PLAY MENU].
• V nabídce lze stiskem [MENU] rovnìž vybírat v
„iPod Play Menu“.
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Music“ a stisknìte [OK].
ÈESKY
Pøehrávání hudby na pøístroji iPod/iPhone
15
87
Pøehrávání videa na pøístroji
iPod/iPhone
Pokud je k tomuto pøístroji pøipojen pøehrávaè iPod/iPhone
s kompatibilním pøehráváním videa, mùžete na tomto
pøístroji prohlížet videa.
Nastavení pøehrávání zvuku
Pøi pøehrávání zvuku na pøístroji iPod/iPhone mùžete
zadat nastavení pro displej. Mùžete také vybrat vlastní
preferované nastavení zvukové kvality.
Základní operace
• Stáhnìte hlasitost pøístroje.
• Pøipojte pøístroj iPod/iPhone.
1. Stisknìte [MENU].
1. Stisknìte [iPod/PLAY MENU].
• V nabídce lze stiskem [MENU] rovnìž vybírat v
„iPod Play Menu“.
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Videos“ a stisknìte [OK].
iPod
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Audio Menu“ a
stisknìte [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Select Item
OK
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte typ videa a
stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte video a stisknìte
[OK].
• Spustí se pøehrávání videa.
Funkce dostupné na dálkovém ovládání tohoto
pøístroje bìhem pøehrávání filmu
Stop (Pauza)
Skok
Rychle vzad/
rychle vpøed
(Vyhledávání)
Nastavení
hlasitosti
Stisknìte [iPod/q/h].
• Chcete-li pokraèovat, stisknìte jej
znovu.
Bìhem zobrazení displeje pøístroje
„iPod Display“ stisknìte [w, q].
Bìhem zobrazení displeje pøístroje
„iPod Display“ stisknìte a pøidržte
[w, q].
Stisknìte [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (Min.) až 20 (Max.)
• Mùžete též stisknout
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] na hlavní
jednotce.
OK
3. Tlaèítky [e, r] vyberte položku (¼níže) a
stisknìte [w, q] pro výbìr nastavení.
4. Pro zavøení obrazovky nabídky stisknìte [MENU].
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Play Mode
¼Str. 15
(Režim pøehrávání)
Repeat
¼Str. 15
(Opakovat)
Pokud jsou nastaveny jiné kategorie
Audio
monitoru než „iPod Display“, zobrazí
Information
se aktuální údaje týkajících se
(Údaje týkající
audiosignálu.
se audiosignálu) On: Zobrazí se
Off: Nezobrazí se
Flat:
Bez použití zvukového efektu.
Heavy:
Equalizer
Zdùrazní basový zvuk s výraznou
(Ekvalizér)
zvukovou kvalitou.
Clear:
Zdùraznìní vysokých tónù s jasnou
zvukovou kvalitou.
iPod
Zobrazuje se název a verze modelu
Information
pøipojeného pøístroje iPod/iPhone.
(Informace o
iPod)
Používání èasovaèe
VQT2Z90
Pøístroj se automaticky zapne ve stanoveném èase a
pøehrají se videa nebo fotografie. Pøístroj se v nastavený èas
automaticky vypne.
Lze nastavit „Timer 1“, „Timer 2“ a „Timer 3“.
Následující odstavce vysvìtlují pøípad, kdy je jako pøíklad
použito nastavení „Timer 1“.
16
88
• Pøedem nastavte hodiny. (¼Str. 6)
• Vyberte kategorii fotografií.
• Pøedem si pøipravte zdroje pøehrávání na pøístroji
iPod/iPhone.
Timer 2 Settings
Timer 1 Settings
0
Sun
3
6
9
12
15
Timer 3 Settings
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Select Item
OK
5. Tlaèítky [e, r] vyberte „Standby“ a stisknìte
[OK].
6. Tlaèítky [e, r] vyberte „Enable This Timer“ a
stisknìte [OK].
7. Tlaèítky [e, r] vyberte „Day“ a stisknìte [OK].
8. Tlaèítky [e, r] vyberte den, tlaèítky [w, q]
pøipojte znaèku zaškrtnutí a stisknìte [OK].
9. Tlaèítky [e, r] vyberte „Time“ a stisknìte [OK].
10. Tlaèítky [e, r, w, q] nastavte èas spuštìní/
vypnutí èasovaèe a stisknìte [OK].
11. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm“ a stisknìte
[OK].
Pokud se zvolená doba funkce pøekrývá s
nastavením jiného èasovaèe, zobrazí se žádost o
potvrzení priority: „The set time overlaps with another
timer. Do you want to give priority to this timer and
register it?“.
• Pokud vyberete „Yes“, ostatní èasovaèe s
pøekrývajícím se èasem budou vypnuty.
• Pokud vyberete „No“, obnoví se pøedchozí
obrazovka s obsahem s uloženým nastavením
èasovaèe.
A
Source : iPod
Volume : 3
Do you want to update
this setting?
Yes
No
You can play the audio source in this screen to check the volume.
Select Item
OK
6. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
7. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm“ a stisknìte [OK].
8. Proveïte kroky 11 a 12 (¼vlevo).
Vypnutí nastaveného èasovaèe
1. V kroku 6 (¼vlevo) vyberte „Disable This Timer“ a
stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm“ a stisknìte [OK].
Vymazání nastavení èasovaèe
1. V kroku 6 (¼vlevo) vyberte „Initialise This Timer“ a
stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm“ a stisknìte [OK].
Timer 1 Settings
Enable
Standby
Day
Mon Tue Wed Thu Fri
Time
7 : 00 - 10 : 00
Audio Playback
Off
Confirm
Select Item
Update Timer 1 Sound Source/Volume
OK
A Pro nastavení pøehrávání zvuku ¼vpravo
12. Pro zavøení obrazovky nabídky stisknìte [MENU].
Pokud je nastaven èasovaè
• Pokud je pøístroj vypnut, automaticky se zapne v nastaveném
èase spuštìní èasovaèe a spustí se pøehrávání.
• V nastaveném èase ukonèení èasovaèe se pøístroj
automaticky vypne, i když je pøístroj zapnutý.
• Pokud je pøehrávání zvuku zapnuté „On“, jednu minutu
pøed okamžikem spuštìní èasovaèe se v pravém dolním
rohu obrazovky zobrazí symbol „z“.
(Pouze pro obrazovku „iPod Display“, je-li pøístroj zapnut)
V okamžiku spuštìní èasovaèe se hlasitost zvuku rozezní
na nastavenou úroveò (postupným zesílením) a spustí
se pøehrávání audiosignálu. „z“ bliká bìhem pøehrávání
audiosignálu. (Pouze pro obrazovku „iPod Display“)
Poznámka
Nastavení kratší než 10 minut se na obrazovce nastavení èasovaèe zobrazí se šíøkou 10 minut.
Pokud nepoužijete nastavení „Disable“, èasovaè se spustí v nastaveném èase.
Stav takových nastavení, jako je režim pøehrávání, se zobrazí v pøehrávání audiosignálu.
Èasovaè pøehrávání audiosignálu se nespustí, pokud je zobrazena obrazovka nabídky a pokud je zobrazena obrazovka
výbìru audiosignálu.
• Èasovaè se v nastaveném èase spuštìní nespustí, pokud se voliè audiosignálu vybírající pøehrávání audiosignálu „Audio Playback“
shoduje s volièem audiosignálu vybraným v èase spuštìní èasovaèe a také pokud iPod/iPhone právì vyhledává nebo pøehrává.
•
•
•
•
ÈESKY
Pøehrávání videa na pøístroji iPod/iPhone / Nastavení pøehrávání zvuku / Používání èasovaèe
Timer Setting Menu
Pro nastavení pøehrávání zvuku
1. Po provedení kroku 10 (¼vlevo) pomocí tlaèítek
[e, r] vyberte „Audio Playback“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Audio Playback“ a stiskem
[w, q] vyberte „On“.
• Pokud vyberete „Off“, postupujte podle níže
uvedeného kroku 7.
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Playback Time“ a stiskem
[w, q] vyberte dobu pøehrávání.
10 minutes/30 minutes/1 hour/ 2 hours/3 hours/No Limit
• Pokud je èas nutný k pøehrání delší než nastavený
interval od spuštìní èasovaèe do skonèení èasovaèe,
nastavený èas ukonèení èasovaèe má pøednost.
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Update Source/Volume“ a
stisknìte [OK].
5. Pro úpravu hlasitosti stisknìte [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
(Mùžete též stisknout [VOLUME 4]/[VOLUME 3] na
hlavní jednotce.)
• Stisknutím [iPod/q/h] mùžete pøehrát zvuk a potvrdit
nastavenou hlasitost.
VQT2Z90
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Timer“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [w, q] vyberte „Timer 1 Settings“ a
stisknìte [OK].
17
89
Používání úsporného režimu
Používání nabídky nastavení
Pøi použití svìtelného senzoru nastavte jas monitoru hlavní
jednotky v souladu s okolními svìtelnými podmínkami a
nastavte jeho automatické vypnutí, jestliže okolí ztmavne.
Zadní strana pøístroje
A
Mùžete formátovat interní pamìť, nastavit výchozí hodnoty
pøístroje apod.
Základní operace
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte pøíslušnou položku
(¼níže a str. 19) a stisknìte [OK].
A Svìtelný senzor
Settings Menu
Power Save Settings
1. Stisknìte [MENU].
Timer
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ a
stisknìte [OK].
Clock/Calendar Settings
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Power Save
Settings“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „C.A.T.S.“ nebo „Auto
Power Off“ a tlaèítky [w, q] vyberte nastavení.
5. Pro zavøení obrazovky nabídky stisknìte [MENU].
Nastavení položek
View Demo
Remote Control Mode
Wall-mount Setting
Panasonic Logo
Language Setting
Select Item
OK
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte položku nebo
nastavení.
5. Pro zavøení obrazovky nabídky stisknìte [MENU].
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Pokud je toto nastavení zapnuto,
èím tmavší bude okolí monitoru,
tím víc ztmavne monitor. (3 stupnì)
C.A.T.S.
On (Display):
(Automatický
Pokud se sníží spotøeba energie,
kontrastní systém)
stoupne poèet „
“ (až na 3).
On (No display):
„
“ se nezobrazí.
Off:
Jas obrazovky je nastaven napevno.
Enable:
Když okolí monitoru ztmavne
a následující podmínky trvají
déle než 1 minutu, napájení se
Auto Power Off
automaticky vypne.
(Automatické vypnutí) – Není provedena žádná akce
– Ne bìhem pøehrávání
audiosignálu iPod/iPhone
Disable:
Pøístroj se nevypne automaticky.
Pøi nastavení automatického vypnutí na
„Enable“
• Jednu minutu pøed aktivací funkce automatického vypnutí
se na dolní stranì obrazovky zobrazí zpráva: „The power
will soon be turned off automatically.“
VQT2Z90
Poznámka
18
90
“ pøedstavuje pøibližný odhad.
•„
• Bìhem kopírování fotografií apod. není funkce „Auto
Power Off“ dostupná.
• Pokud je svìtelný senzor blokován prstem apod., nelze
urèit míru jasu.
• Je-li aktivní nastavení úsporného režimu a pøístroj je
umístìn na místì, kde je jeho zadní strana obtížnì
pøístupná pro svìtlo, napøíklad ve skøíni nebo blízko
tmavé stìny, mùže obrazovka automaticky zhasnout nebo
mùže dojít k automatickému vypnutí napájení, i když je v
místnosti dostatek svìtla.
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Power Save
Settings
¼vlevo
(Nastavení
úsporného režimu)
Timer (Èasovaè) ¼Str. 16
Tímto se nastavují hodiny, rùzné barvy
pro prázdniny a soboty apod.
Set Clock (Nastavte hodiny)
(¼Str. 6)
Holiday Settings (Nastavení prázdnin)
Zvolte datum, které chcete nastavit, a
nastavte stejnou barvu jako pro nedìle.
1. V kroku 4 základních operací
vyberte „Holiday Settings“ a
stisknìte [OK].
2. Nastavte „Date“, „Month“ a „Year“ a
stisknìte [OK].
3. V „Holiday Setting“ zvolte „On“.
4. V položce „Repeat“ zvolte „Every
Year“ nebo „No“.
Clock/Calendar
Every Year:
Settings
Nastavuje pro stejný den/mìsíc každý
(Nastavení
rok stejnou barvu jako pro nedìle.
hodin/
No:
kalendáøe)
Zvolte stejnou barvu pro nastavení
dne/mìsíce/roku jako pro nedìle.
Saturday Setting (Nastavení
soboty) (On/Off)
Pokud je toto nastavení zapnuto On,
zobrazení soboty má jinou barvu než je
barva zobrazení od pondìlí do pátku.
Set Date Indication (Nastavení
zobrazení data)
Vyberte „Date/Month/Year“ nebo
„Month/Date/Year“.
Set Clock Indication (Nastavení
zobrazení hodin)
Vyberte „24-hour System“ nebo
„12-hour System“.
Mùžete si ovìøit informace o
systémovém softwaru (verzi) tohoto
pøístroje.
Update System
Software
(Aktualizace
systémového
softwaru)
Tato funkce umožòuje v pøípadì
potøeby v budoucnu aktualizovat
systémový software a zdokonalit
výkon pøístroje.
Nezapomeòte dokonèit svou
uživatelskou registraci, které je nutná
pro získání informací souvisejících s
aktualizací systémového softwaru.
Pokud se pøehrává audiosignál, pøehrávání se automaticky
zastaví.
Pøi nastavení režimu dálkového ovladaèe na 1
1. V kroku 4 základních operací (¼Str. 18) vyberte „Remote
Control 1“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítko [OK] na dálkovém ovladaèi stisknìte a pøidržte
bez nasmìrování ovladaèe na tento pøístroj a na více než
2 sekundy stisknìte a pøidržte [SLIDESHOW].
3. Stisknìte [OK].
Poznámka
• Pokud je pro „Holiday Settings“ zadán stejný den/mìsíc/
rok jako pro „Saturday Setting“, „Holiday Settings“ má
pøednost.
• Pokud je pro režim zobrazení nastaveno vertikální
uspoøádání (¼Str. 7), nebo je u položky „Adjust
Brightness“ (¼Str. 12) nastavena možnost „1“, logo
Panasonic se nerozsvítí, a to ani v pøípadì, kdy je u
položky „Panasonic Logo“ vybrána možnost „On“.
• Nejnovìjší informace naleznete na následující domovské
stránce:
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
ÈESKY
System
Software Info
(Informace o
systémovém
softwaru)
Používání úsporného režimu / Používání nabídky nastavení
Format Internal
Memory
(Formátovat
interní pamìť)
Mùžete nastavit výchozí nastavení
(formátovat) interní pamìť. Veškerá
fotografická data v interní pamìti
budou odstranìna.
1. V kroku 4 základních operací
(¼Str. 18) vyberte „Yes“ a stisknìte
[OK].
2. Zobrazí se hlášení „Photos set
as protected will also be deleted.
Do you really want to perform this
operation?“. Vyberte opìt „Yes“ a
stisknìte [OK].
• Chránìné fotografie jsou také
odstranìny.
• Pro použití fyzického formátování viz.
strana 5.
VQT2Z90
Pokud je v základní operaci (¼Str. 18)
zvoleno „View Demo“, zobrazí se
Demo verze (ukázka).
Funkce Demo se aktivuje automaticky,
pokud po dobu 2 minut trvají
následující podmínky nebo pokud není
provedena žádná akce.
View Demo
• Když není vložena pamìťová karta
(Demo zobrazení
SD.
(ukázka))
• Když není iPod/iPhone pøipojen
• Když nejsou na interní pamìti žádné
fotografie
Pro ukonèení zobrazení demo verze
stisknìte jakékoliv tlaèítko kromì než
vypínaèe na hlavní jednotce nebo na
dálkovém ovladaèi.
Pokud se pøi používání dálkového
ovladaèe jiných zaøízení vyskytne na
tomto pøístroji porucha, zmìòte režim
dálkového ovladaèe.
Remote Control 1 / Remote Control 2
Pøíklad: Pøi nastavení režimu dálkového
ovladaèe na 2
1. V kroku 4 základních operací
(¼Str. 18) vyberte „Remote Control
Remote Control
2“ a stisknìte [OK].
Mode
(Zobrazí se zpráva: „Simultaneously
(Režim dálkového
press [CLOCK] and [OK] on your
ovladaèe)
remote control for at least 2
seconds, and change the mode on
your remote control.“)
2. Tlaèítko [OK] na dálkovém
ovladaèi stisknìte a pøidržte bez
nasmìrování ovladaèe na tento
pøístroj a stisknìte a pøidržte na více
než 2 sekundy tlaèítko [CLOCK].
3. Stisknìte [OK].
Wall-mount Setting
(Nastavení
¼Str. 21
pøipevnìní ke stìnì)
V kroku 4 základních operací vyberte
„On/Off“ (¼Str. 18) a stisknìte [OK].
On:
Panasonic Logo
Rozsvítí se logo
Off:
Zhasne logo
Language Setting
English / Deutsch / Français
(Nastavení jazyka)
Nastavení pøístroje se obnoví na
výchozí hodnoty z výroby. Nastavení
Initialise
hodin, nastavení pøipevnìní na stìnu
Settings
a soubory fotografií v interní pamìti
(Nastavení
zùstanou stejné.
výchozích
1. V kroku 4 základních operací
hodnot)
(¼Str. 18) vyberte „Yes“ a stisknìte
[OK].
2. Znovu vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Veškerá data na kartì SD budou
odstranìna.
Format Card
1. V kroku 4 základních operací
(Formátovat
(¼Str. 18) vyberte „Yes“ a stisknìte
kartu)
[OK].
2. Znovu vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
19
91
Používání s poèítaèem
Soubory fotografií lze pøenášet mezi interní pamìtí tohoto
pøístroje, kartou SD a poèítaèem.
Vždy používejte originální pøipojovací kabel USB
Panasonic (K2KZ4CB00015, volitelný).
Požadovaná konfigurace systému
Operaèní systém poèítaèe: Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP
Mac OS X
Port: Port USB
• Operace nejsou zaruèeny u všech typù poèítaèù.
• Výmìna dat s pøehrávaèem iPod/iPhone není možná.
Pøipojení k poèítaèi
• Pøístroj pøedem vypnìte.
• Nejprve zapnìte poèítaè.
1. Ovìøte si smìr propojovacího kabelu USB a
zapojte je do konektoru USB tohoto pøístroje.
Zadní strana pøístroje
Zcela ho zasuòte.
B
A
A Port USB
B Propojovací kabel USB (volitelný doplnìk)
2. Propojovací kabel USB zapojte do poèítaèe.
3. Zapnìte pøístroj.
4. Tlaèítky [e, r] vyberte pamìť pøipojení USB
(„Internal Memory“ nebo „SD Card“) a stisknìte
[OK].
Tento pøístroj pracuje jako èteèka/zapisovaè a
poèítaè jej rozpozná jako externí zaøízení.
Odpojení propojovacího kabelu USB
Kabel odpojte pomocí funkce bezpeèného odebrání
hardwaru v oznamovací oblasti hlavního panelu operaèního
systému poèítaèe.
Pokud se nezobrazí ikona odebrání, zkontrolujte, že na
pøístroji se nezobrazuje „ACCESS“ a odpojte kabel.
Poznámka
VQT2Z90
• Propojovací kabel USB uchovávejte pøi použití co možná
nejdále od tohoto pøístroje.
• Pøístroj iPod/iPhone nelze nabíjet bìhem pøipojení
k poèítaèi.
• Bìhem pøipojení k poèítaèi nelze tento pøístroj ovládat. Pøi
odpojení propojovacího kabelu USB se pøístroj vypne.
• Pøi výmìnì pamìti pøipojení USB odpojte propojovací
kabel USB, poté jej znovu pøipojte a postupujte od znovu
od zaèátku.
20
92
Výmìna souborù fotografií s poèítaèem
• Na poèítaèi otevøete složku pro výmìnu souborù fotografií.
• Pøipojte tento pøístroj k poèítaèi.
• Vložte kartu SD.
1. V kroku 4 (¼vlevo) vyberte „Internal Memory“
nebo „SD Card“.
2. Otevøete „Vymìnitelný disk“ ve složce „Tento
poèítaè“ na vašem poèítaèi.
• Zde je složka fotografií tohoto pøístroje nebo karty
SD.
• Pro Windows Vista® nebo Windows® 7, otevøete
„Vymìnitelný disk“ ve složce „Poèítaè“.
• U poèítaèe Macintosh je jednotka tohoto pøístroje
zobrazena na pracovní ploše.
3. Otevøete fotografii na tomto pøístroji a proveïte
výmìnu souborù mezi složkami.
• Složky a soubory lze pøetahovat myší.
Poznámka
• Pokud bìhem zobrazení zprávy „Accessing Do not
remove the card or cable.“ odpojíte a zapojíte propojovací
kabel USB nebo kartu SD, mùže dojít ke ztrátì nebo
poškození dat na kartì SD.
• Pokud realizujete vìtší poèet pøipojení USB nebo
používáte rozboèovaèe s jedním poèítaèem, mùže se
vyskytnout závada.
• Pokud používáte verzi 10.2 Mac OS X nebo starší, pøi
importu fotografií z pamìťové karty SDHC do poèítaèe
pøepnìte ochrannou západku proti zápisu na kartì SDHC
do polohy „LOCK“.
• Pokud je pøipojen tento pøístroj, nepoužívejte k
formátování jeho interní pamìti nebo karty SD funkci
formátování na poèítaèi.
Na nìkterých poèítaèových systémech se mohou
vyskytnout problémy s ovládáním nebo nahráváním.
Mìjte prosím na pamìti,že firmu Panasonic ani její
prodejce nelze èinit zodpovìdnými za jakoukoliv ztrátu
dat nebo jiné pøímé èi nepøímé poškození, s výjimkou v
pøípadì zámìrné nebo hrubé nedbalosti.
Montáž a demontáž svìøte odbornému montážnímu
technikovi nebo prodejci.
Poznámky pro instalaci
z Abyste zajistili výkon tohoto pøístroje a pøedešli
pøípadným potížím, neinstalujte tento pøístroj na
následující místa.
– Jiná místa než na svislých zdech
– Místa na jiných než svislých stìnách
– Místa v blízkosti vedení vysokého napìtí nebo zdroje energie
– Místa, kde horký proud vzduchu z topidel fouká na
tento pøístroj
– Místa ve výšce, kde slot pro vložení SD karty není snadno
pøístupný
– Místa poblíž zdrojù magnetizmu, tepla, vlhkosti, mastného
kouøe, atd.
– Místa s vysokou teplotou, napøíklad v blízkosti závìsných
lamp (bodových svìtel, halogenových svìtel, atd.)
– Místa, kde by na pøístroji mohla ulpívat voda (napø. pod
klimatizací)
– Na vysoko položených místech, kde je èást pro vložení
pamìťové karty SD špatnì pøístupná
z Použijte øádnou instalaèní metodu, která vyhovuje
struktuøe a materiálu místa instalace.
z Abyste pøi instalaci pøedešli poškození pøístroje nebo
podlahy, použijte mìkkou pokrývku nebo látku.
z Pøi utahování šroubù se ujistìte, že šrouby nejsou
utaženy volnì nebo naopak pøíliš.
z Zajistìte bezpeènost v okolních prostorech a dejte
pozor bìhem instalace.
Pøipravte si bìžnì prodávané šrouby, které odpovídají
velikosti otvorù na zadním panelu pøístroje.
Otvor pro šroub na panelu
hlavní jednotky
ø 5 mm
Nastavení pøipevnìní ke stìnì
1. Stisknìte [MENU].
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Settings Menu“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte „Wall-mount
Setting“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Wall-mount Setting
Yes
No
Selecting “Yes” will rotate the display by 180 degrees.
The main unit controls cannot be used in this mode.
Select Item
OK
5. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Zdroj energie se vypne a zapne automaticky.
Až se pøístroj zapne, monitor obrazovky pøístroje se
obrátí.
Poznámka
• Pøehrávání zvuku se zastaví automaticky bìhem pøehrávání.
Pøi používání s nastavením pøipevnìní ke stìnì
Následující tlaèítka a funkce, jež lze použít, budou omezeny.
Tlaèítka nepoužitelná
na hlavní jednotce
Kromì [8]
Tlaèítka nepoužitelná
na dálkovém ovládání
• [iPod/PLAY MENU]
• [iPod/DISPLAY]
• [iPod/q/h]
Funkce èasovaèe
pøehrávání
audiosignálu
Automaticky deaktivovaná (s
chránìným obsahem nastavení)
Položky nabídky
•
•
•
•
•
Panasonic Logo
Automaticky se vypne.
ø 11 mm
Doporuèený typ šroubu
• 2 šrouby pro pøipevnìní ke stìnì
• 2 šrouby pro nástavec pro pøipevnìní ke stìnì
U každého šroubu, který má snést zátìž 5 kg a více, musí
být dodržena minimální délka šroubu.
Nejménì 30 mm
ø 7,4 mm až 9,4 mm
ø 4 mm
Používání s poèítaèem /
Použití v pøípadì pøipevnìní ke stìnì
Pro použití hlavní jednotky v úpravì pøipevnìní ke stìnì je
nutné speciální nastavení. Realizujte nastavení pøipevnìní
ke stìnì a instalujte pøístroj ke stìnì.
ÈESKY
Použití v pøípadì pøipevnìní ke stìnì
„iPod Play/Pause“
„iPod Display“
„iPod Play Menu“
„Audio Menu“
„Sync Music“ v
„Photo Playback Settings“
Power Save Settings
Automaticky deaktivováno
(Nastavení úsporného
režimu)
pøipojení iPod/iPhone
Nelze použít
Pøipojení USB
Nelze použít
2,2 mm až 3 mm
3 mm až 4 mm
Používejte komerènì dostupné šrouby s nominálním
prùmìrem 4 mm nebo ekvivalentní, které jsou vhodné pro
pøíslušný materiál stìny (napø. døevo, ocel, beton apod.)
VQT2Z90
Poznámka
• Panasonic nepøijímá odpovìdnost za pøípadné škody
zpùsobené nesprávnou instalací nebo používáním pøístroje.
• Šrouby uchovávejte mimo dosah dìtí, jež by ji mohly spolknout.
21
93
Použití v pøípadì pøipevnìní ke stìnì
5. Upevnìte nástavec pro pøipevnìní ke stìnì.
Pøipevnìní ke stìnì
• Ujistìte se, že jste pøístroj vypnuli, a odpojte síťový
adaptér.
• Vyjmìte Univerzální dokkovací stanice pro iPod.
Stìna
1. Pøipojte šrouby pro pøipevnìní ke stìnì
v souladu s níže uvedeným zobrazením.
105 mm
G
53 mm
G Ujistìte se, že jste pevnì utáhli 2 šrouby nástavce.
Poznámka
• Vertikální uspoøádání hlavní jednotky nelze použít
v pøípadì použití pøipevnìní ke stìnì.
2. Pøipojte šrouby pro pøipevnìní ke stìnì
Stìna
B
Stìna
3 mm až
4 mm
A
A Šroub pro pøipevnìní ke stìnì
B Pøipevnìte pomocí šroubu, tak aby šroub vyèníval 3 mm
až 4 mm od stìny.
• Ujistìte se, že jste pøipevnili 2 šrouby pro pøipevnìní ke
stìnì.
• Použijte vodováhu apod. tak, aby šrouby pro pøipevnìní
ke stìnì byly pøi pøipevòování vodorovnì.
3. Pøipojte síťový adaptér k pøístroji a poté vložte
nástavec pro pøipevnìní ke stìnì.
C
D
E
C Sklapnìte podstavcovou èást a obraťte pøístroj.
D Síťový adaptér
E Nástavec pro pøipevnìní ke stìnì
4. Uchyťte hlavní jednotku na šrouby pro
pøipevnìní k stìnì s nástavcem vloženým do
hlavní jednotky.
Stìna
F
VQT2Z90
F Pevnì utáhnìte 2 šrouby na svou pozici.
22
94
Pøi používání pøístroje na stole po pøedchozím
sejmutí se stìny
1. V nabídce nastavení (¼Str. 21) zvolte pro „Wall-mount
Setting“ „No“ a stisknìte [OK].
2. Vypnìte pøístroj a sejmìte ho se stìny.
Poznámka
• Pokud je „Wall-mount Setting“ zmìnìno na „No“,
nastavení se automaticky obnoví na pøedchozí stav, ve
kterém nebylo zadáno nastavení pøipevnìní ke stìnì.
– Funkce èasovaèe pøehrávání audiosignálu
– Power Save Settings (Nastavení úsporného režimu)
– Panasonic Logo
Pouze kvalifikovaný stavební podnikatel smí instalovat
nebo odinstalovat tento pøístroj.
Nesprávná instalace mùže vést k pádu pøístroje a zpùsobit
tak zranìní.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo
v prùvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zaøízení
a baterie nepatøí do bìžného domácího
odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opìtovné
použití jsou možné jen pokud odevzdáte
tato zaøízení a použité baterie na místech
k tomu urèených, za což neplatíte žádné
poplatky, v souladu s platnými národnímu
pøedpisy a se Smìrnicemi 2002/96/EU a
2006/66/EU.
Abyste pøedešli zranìní, pøístroj musí být bezpeènì
pøipevnìn ke stìnì v souladu s návodem k instalaci.
Neinstalujte pøístroj v místì, které neunese zatížení.
Pokud pøipevòovací èásti nejsou dost pevné, mohou
zpùsobit pád pøístroje a zpùsobit zranìní.
Nepoužívejte jiné metody instalace než ty zde uvedené.
To mùže vést k pádu a poškození pøístroje a zpùsobit
zranìní.
Správnou likvidací pøístrojù a baterií
pomùžete šetøit cenné suroviny a
pøedcházet možným negativním
úèinkùm na lidské zdraví a na pøírodní
prostøedí, které jinak mohou vzniknout pøi
nesprávném zacházení s odpady.
Pøístroj neinstalujte na jiná místa než je svislá zeï.
To mùže vést k pádu a poškození pøístroje a zpùsobit
zranìní.
Vezmìte v úvahu bezpeènostní faktor pro pevnost
namontování (pøibl. Desetinásobek hmotnosti pøístroje).
Nedostateèná pevnost namontování mùže vést k pádu
pøístroje a zpùsobit tak zranìní.
Další informace o sbìru, likvidaci a
recyklaci starých pøístrojù a použitých
baterií Vám poskytnou místní úøady,
provozovny sbìrných dvorù nebo prodejna,
ve které jste toto zboží zakoupili.
Stìna, na kterou bude pøístroj pøipevnìn, by mìla být
schopna unést váhu 5 kg na šroub.
Nedostateèná pevnost stìn povede nakonec k pádu
pøístroje.
Pøi nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí
pokuta v souladu s národní legislativou a
místními pøedpisy.
Závìs pøipevnìní ke zdi nerozebírejte ani neupravujte.
To mùže vést k pádu a poškození pøístroje a zpùsobit
zranìní.
Informace pro právnické osoby se
sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zaøízení, obraťte se na prodejce
nebo dodavatele s žádostí o další informace.
UPOZORNÌNÍ!
Pøístroj neinstalujte na vlhkých nebo prašných
místech, nebo na místech, kde by mohl pøístroj pøijít
do styku olejem ve vzduchu nebo olejovými parami,
ani ho neinstalujte pod klimatizaèní jednotku, odkud
by na nìj mohla kapat voda.
To by mìlo negativní dopad na pøístroj, mohlo by dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
[Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské
unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obraťte se na místní úøady nebo
prodejce a informujte se o správném
zpùsobu likvidace.
Nad hlavní jednotkou zajistìte volný prostor o více než
25,4 mm a více než 25,4 mm na levé a pravé stranì.
Mezi stìnou a zadní stranou pøístroje udržujte prostor
zbavený pøekážek.
Blokování ventilaèních otvorù na hlavní jednotce mùže
vést k požáru.
Pro instalaci použijte k tomu urèené souèástky.
Jinak mùže hlavní jednotka spadnout, poškodit se a
zpùsobit zranìní.
Pøipevòovací šrouby nebo síťový kabel nesmí pøijít do
kontaktu s kovovými èástmi uvnitø stìny.
Nedodržení tohoto opatøení mùže zpùsobit elektrický šok.
ÈESKY
VAROVÁNÍ!
Informace pro spotøebitele o sbìru a likvidaci odpadu
z elektrických a elektronických zaøízení a použitých
baterií z domácností
Cd
Použití v pøípadì pøipevnìní ke stìnì
Bezpeènostní upozornìní
Poznámka k symbolu baterie (symboly
uprostøed a dole):
Tento symbol mùže být použit v kombinaci
s chemickým symbolem. V tomto
pøípadì splòuje tento symbol legislativní
požadavky, které jsou pøedepsány pro
chemickou látku obsaženou v baterii.
Instalujte pøístroj do takové výšky, aby bylo dobøe
vidìt na slot pro pamìťovou kartu SD a dalo se sním
bezpeènì zacházet.
Pøi zacházení v nesprávné pozici mùže dojít k pádu a
poškození pøístroje a zpùsobení zranìní.
VQT2Z90
Pøi sejmutí hlavní jednotky odmontujte také
pøipevòovací šrouby.
Jinak by se mohl o pøipevòovací šrouby nìkdo udeøit a
zranit se.
23
95
Øešení problémù
Následující kontrolu proveïte døíve, než zavoláte do servisu. Pokud jste v pøípadì provádìní nìkterých postupù na
pochybách nebo opatøení zùstává bez výsledku, obraťte se na vašeho dodavatele.
Pokud se pøístroj používá delší dobu, mùže být horký, ale pro použití to nepøedstavuje problém.
Nejèastìjší problémy s celým systémem
Veškeré operace se ignorují.
• Pøístroj vypnìte stisknutím a pøidržením tlaèítka [8] na hlavní jednotce po dobu delší než 10 sekund.
Pokud problém pøetrvává, proveïte následující operace a obnovte výchozí nastavení z výroby.
1. Vyjmìte síťový adaptér z domácí síťové zásuvky. Poté pøipojte síťový kabel a pøitom
pøidržte tlaèítko [8] hlavní jednotky.
2. Stisknìte a pøidržte tlaèítko [8] na hlavní jednotce, dokud se na displeji nezobrazí
nápis „The settings have been reset.“.
Po zapnutí se pøístroje se na dlouhou • Pokud jsou v interní pamìti nebo na vložené kartì SD uloženy fotografie, ovládání
dobu rozsvítí nápis „Please wait“.
pøístroje po zapnutí mùže být dostupné až za delší dobu.
Bìhem pøehrávání zvuku se ozývá • Poblíž pøístroje se mùže nacházet síťový kabel jiného zaøízení nebo záøivka.
dunìni.
ˆ Elektrické spotøebièe uchovávejte co možná nejdále od tohoto pøístroje.
SD
Data na kartì SD nelze pøeèíst.
Fotografie nelze pøehrát ani
kopírovat apod.
• Vložte kartu SD, která je s tímto pøístrojem kompatibilní. Formát souboru a hierarchie
složek na pamìťové kartì SD musí být v souladu s technickými údaji tohoto pøístroje.
• Vložte kartu SD, která je s tímto pøístrojem kompatibilní. (¼Str. 5)
• Vložte kartu SD správnì. (¼Str. 3)
• Pokud je ochranná západka v poloze „LOCK“, vyøaïte ji. (¼Str. 5)
iPod/iPhone
Pøístroj iPod/iPhone není rozpoznán
i v pøípadì, že je pøipojen, nebo v
pøípadì, že budou provedeny bìhem
používání neoèekávané operace.
Pøehrávání videozáznamu na
pøístroji iPod/iPhone není možné.
Zobrazení videozáznamu na pøístroji
iPod/iPhone není správné.
Videozáznamy iPod/iPhone nelze pøehrávat.
Pouze obrázky na videozáznamu
iPod/iPhone nelze zobrazit.
• Ovìøte si, zda je iPod/iPhone s tímto pøístrojem kompatibilní. (¼Str. 14)
• Pøipojte iPod/iPhone ještì jednou. (¼Str. 13)
• Ovìøte si nastavení videa na pøístroji iPod/iPhone.
• Ovìøte si nastavení videa na pøístroji iPod/iPhone.
Pøíklad: V nastavení videa iPod/iPhone nastavte televizní signál na „NTSC“.
• Zkontrolujte vaší verzi iPod/iPhone.
• V nabídce Pøístroje iPod znovu vyberte „Videos“.
Fotografie
Fotografie se nezobrazují na
stránce s náhledy.
Datum zobrazené prostøednictvím
funkce Vyhledávání podle data se
liší od data poøízení.
Úpravy (kopírování apod.) trvají delší dobu.
Fotografie se nepøehrávají v poøadí
názvu souborù, aèkoliv je poøadí
prezentace „Slideshow Order“
nastaveno na normální „Normal“.
• Fotografie upravené na poèítaèi apod. se nemusí zobrazit.
• U fotografií upravených na poèítaèi se mùže zobrazovat datum pøenosu souboru.
• Pøi velkém množství souborù a složek mohou úpravy trvat delší dobu.
• Pokud byl na poèítaèi zadán název souboru o 9 a více znacích (nepoèítá se pøípona
souboru), soubory se nemusí pøehrát v souladu s poøadím názvù souborù.
Dálkový ovladaè
Dálkový ovladaè nepracuje.
• Jiné zaøízení nepracuje pøi
použití dálkového ovladaèe
tohoto pøístroje správnì.
• Toto zaøízení nepracuje pøi
použití dálkového ovladaèe
jiného zaøízení správnì.
• Vložte baterii se správnou orientací (+, –). (¼Str. 4)
• Nahraïte novou baterií. (¼Str. 4)
• Pokud režim dálkového ovladaèe na hlavní jednotce neodpovídá režimu na dálkovém
ovladaèi, pøizpùsobte režim dálkového ovladaèe režimu hlavní jednotky. (¼Str. 19)
• Zmìòte kód dálkového ovladaèe tohoto pøístroje tak, aby jiné zaøízení ovládání tohoto
pøístroje nenarušovalo. (¼Str. 19)
VQT2Z90
Chybová zpráva
24
96
A communication error occurred. • Pøipojte pøístroj iPod/iPhone správnì. (¼Str. 13)
Set the mode on your remote control • Nastavení režimu dálkového ovladaèe neodpovídá nastavení hlavní jednotky.
to “Mode 1” (nebo “Mode 2”).
Zmìòte režim dálkového ovladaèe na dálkovém ovladaèi. (¼Str. 19)
F76
• Po této zprávì se pøístroj vypne. Abnormální síťový obvod. Pokud tato zpráva
pøetrvává i po opìtovném zapnutí pøístroje, poraïte se se svým prodejcem.
• Technické údaje mohou být pøedmìtem zmìn bez pøedchozího
HUDBA
Kompatibilní média: iPod/iPhone 2
Výstupní výkon RMS
Stereofonní režim:
Buzeny oba kanály 1 W na kanál
8 Ω, 1 kHz 10 % THD
Celkový výkon RMS stereofonní režim 2 W
Typ reproduktoru:
Typ pùlkruhový
VIDEO
iPod/iPhone
2
ROZHRANÍ
Slot pro pamìťovou kartu SD
Konektor Univerzálního doku
Port USB:
Typ USB mini B
USB 2.0 High speed (vysokorychlostní)
SÍŤOVÝ ADAPTÉR
Vstup:
Výstup:
AC 110 V až 240 V, 50/60 Hz, Max 0,45 A
DC 6 V, 1,8 A
upozornìní.
• Nìkteré znaky pøístroj nezobrazuje, dùvodem jsou omezení dat
písma.
• Protože interní pamìť obsahuje oblast, v níž jsou uloženy systémové
údaje (napø. souborový systém), skuteèná kapacita, kterou lze
použít, je nižší. Pamìťová kapacita se obecnì vypoèítá jako 1 GB =
1 000 000 000 bajtù, ale na tomto pøístroji se vypoèítává jako 1 GB
= 1 024 × 1 024 × 1 024 = 1 073 741 824 bajtù. Proto je zobrazená
kapacita nižší než obecná hodnota.
Úsporný režim: Pøístroj disponuje funkcí úsporný režim, která
automaticky sníží pøíkon, pokud není v prùbìhu cca 10 minut
provedena žádná operace (napø. pøehrávání zvuku, vložení/vyjmutí
média apod.).
LCD displej na zobrazovacím panelu je vyroben prostøednictvím
velmi pøesné technologie, ale nìkdy se na nìm mohou objevit
èerné teèky nebo mùže být trvale rozsvícen (s èervenými, modrými
a zelenými body). Nejedná se závadu. Pøi výrobì LCD displeje se
používá vysoce pøesných metod, díky nimž je více než 99,99 %
bodù funkèních, zbylá 0,01 % mùže být vadná. Ujišťujeme vás,
že tyto body nejsou zaznamenány na kartu SD nebo do interní
pamìti.
Údržba
Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a otøete jej mìkkou
a suchou tkaninou.
• V pøípadì silného zneèištìní otøete špínu vyždímanou
mokrou tkaninou a poté místo setøete suchou tkaninou.
• Nepoužívejte øedidla, benzín, rozpouštìdlo, alkohol,
kuchyòské prostøedky apod. Mohou zpùsobit deformaci
vnìjšího krytu nebo odlupování nátìru.
• Pøed použitím chemicky napuštìné tkaniny se pozornì
seznamte s pokyny k jejímu používání.
Øešení problémù / Technické údaje / Údržba
FOTOGRAFIE
Obrazovka LCD
Velikost obrazovky
LCD:
9 palcù TFT
Poèet pixelù:
800 × 480
Rozmìry obrazovky
(Š × V):
199,2 mm × 110,2 mm
Pomìr stran:
16 : 9
Maximální poèet
pixelù:
5120 × 3840
Minimální poèet
pixelù:
64 × 64
Maximální velikost dekódovaného
souboru:
10 MB
Použijte formát souboru
(karta SD/interní pamìť ): JPEG: Exif 2.2, JFIF 1
• Nepodporuje progresivní JPEG
Interní pamìť
kapacita:
2 GB
Kompatibilní média: SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone 2
Interní pamìť
Kompatibilní média:
ÈESKY
Technické údaje
OBECNÉ ÚDAJE
Klasifikace hlavní
soupravy:
Pøíkon
Normální 3:
Maximum 4:
DC 6 V, 1,8 A Max
Pøibl. 4,5 W
Pøibl. 13 W
Pøíkon v pohotovostním režimu 5: Pøibl. 0,2 W
1
2
3
4
5
6
Základna JPEG typu 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Pro informace o seznamu kompatibilních typù viz.
Nastavení z výroby nebo pøi pøehrávání interní pamìti.
Prezentace, nabíjení iPod/iPhone a pøi pøehrávání audiosignálu pøi
maximální hlasitosti.
Pokud se nanabíjí iPod/iPhone.
Pøi vodorovném ustavení, maximální úhel otevøení (75°) panelu
LCD.
VQT2Z90
Rozmìry (Š x V x H): 244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm 6
Na nejtenèím místì: Pøibl. 9,4 mm
Hmotnost:
Pøibl. 583 g
Dovolená provozní
teplota:
0 °C až 35 °C
Dovolená relativní
vlhkost:
Relativní vlhkost 35 % až 80 %
(bez kondenzace)
25
97
Spis treści
Czynności wstêpne
Zasady bezpieczeñstwa.................................................... 2
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych ........................ 3
Pamiêæ wewnêtrzna i karty SD ........................................ 5
Pod³¹czanie zasilania ........................................................ 6
Nastawianie zegara ........................................................... 6
Opcje ekranu...................................................................... 7
Pionowe wyświetlanie zdjêæ............................................. 8
Obs³uga
Wybór zdjêæ do wyświetlenia ........................................... 8
Edycja zdjêæ ..................................................................... 10
Konfiguracja wyświetlania zdjêæ ................................... 12
Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza iPod/iPhone ..... 13
Odtwarzanie zdjêæ itp. przechowywanych w
odtwarzaczu iPod/iPhone ........................................... 14
Odtwarzanie muzyki z odtwarzacza iPod/iPhone ........ 15
Odtwarzanie wideo z odtwarzacza iPod/iPhone .......... 16
Ustawienia odtwarzania audio ....................................... 16
Korzystanie z timera ....................................................... 16
Korzystanie z oszczêdzania zasilania ........................... 18
Korzystanie z menu konfiguracji ................................... 18
Wspó³praca z komputerem ............................................ 20
Informacje dodatkowe
U¿ytkowanie urz¹dzenia zamontowanego na ścianie ... 21
Rozwi¹zywanie problemów ............................................ 24
Dane techniczne .............................................................. 25
Konserwacja .................................................................... 25
Akcesoria w zestawie
Prosimy o sprawdzenie i
zidentyfikowanie dostarczonych
elementów wyposa¿enia.
1 Zasilacz sieciowy
1 Wtyczka zasilacza
1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYC000032)
1 Stojak do ustawienia pionowego
1 Gwint do mocowania na ścianie
1 Uniwersalna stacja dokuj¹ca do odtwarzacza iPod
1 Podpórka do uniwersalnej stacji dokuj¹cej
1 Poduszka podpórki
Zasady bezpieczeñstwa
Ustawienie urz¹dzenia
Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na równej powierzchni, z dala
od miejsc bezpośrednio nas³onecznionych, w których
panuje wysoka temperatura, du¿a wilgotnośæ lub wystêpuj¹
nadmierne drgania.
Wspomniane warunki mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia
obudowy i innych podzespo³ów, a tym samym skróciæ okres
eksploatacji urz¹dzenia.
Na urz¹dzeniu nie wolno umieszczaæ ¿adnych ciê¿kich
przedmiotów.
Napiêcie
Nie wolno stosowaæ źróde³ zasilania o wysokim napiêciu.
Mo¿na w ten sposób doprowadziæ do przeci¹¿enia
urz¹dzenia i spowodowaæ po¿ar.
Nie wolno zasilaæ urz¹dzenia pr¹dem sta³ym. Przed
pod³¹czeniem urz¹dzenia do zasilania na statku lub w
innym miejscu, gdzie stosowane jest zasilanie pr¹dem
sta³ym, nale¿y dok³adnie sprawdziæ parametry źród³a
zasilania.
Ochrona przewodu zasilaj¹cego
Sprawdziæ, czy przewód zasilaj¹cy jest dobrze pod³¹czony
i czy nie jest uszkodzony. Z³e pod³¹czenie lub uszkodzenie
przewodu mo¿e byæ przyczyn¹ po¿aru lub pora¿enia
pr¹dem elektrycznym. Nie wolno ci¹gn¹æ za przewód,
zginaæ go, ani k³aśæ na nim ciê¿kich przedmiotów. Przy
od³¹czaniu przewodu nale¿y chwyciæ mocno za wtyczkê.
Poci¹ganie za przewód zasilaj¹cy grozi pora¿eniem pr¹dem.
Nie wolno dotykaæ wtyczki mokrymi rêkoma. Grozi to
pora¿eniem pr¹dem.
Obce przedmioty i substancje
Nale¿y uwa¿aæ, aby do wnêtrza urz¹dzenia nie dosta³y siê
metalowe przedmioty. Mog¹ one byæ przyczyn¹ pora¿enia
pr¹dem lub nieprawid³owej pracy urz¹dzenia.
Uwa¿aæ, aby do środka urz¹dzenia nie dosta³y siê
substancje p³ynne. Mog¹ one byæ przyczyn¹ pora¿enia
pr¹dem lub nieprawid³owej pracy urz¹dzenia. Je¿eli do
tego dojdzie, nale¿y natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od
zasilania i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
Nie wolno rozpylaæ na powierzchniê urz¹dzenia lub do jego
wnêtrza środków owadobójczych. Zawieraj¹ one ³atwopalne
gazy, które po przedostaniu siê do wnêtrza urz¹dzenia
mog¹ ulec zap³onowi.
Naprawa
VQT2Z90
U¿ytkownikowi nie wolno podejmowaæ prób samodzielnej
naprawy urz¹dzenia. Je¿eli dźwiêk jest przerywany,
wskaźniki nie s¹ podświetlone, pojawi siê dym lub wyst¹pi
problem, który nie zosta³ omówiony w niniejszej instrukcji,
nale¿y od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy i skontaktowaæ siê ze
sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym.
W przypadku naprawy, demonta¿u lub przeróbek
wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, mo¿e
dojśæ do pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenia
urz¹dzenia.
2
98
Okres eksploatacji urz¹dzenia mo¿na wyd³u¿yæ od³¹czaj¹c
je od zasilania, je¿eli nie bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy
czas.
Urz¹dzenie g³ówne
POLSKI
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych
Monta¿ urz¹dzenia
1
2
B
4
5
6
7
8
9
10
14
ヮユワヶ
ンユヵヶンワ
ュリヴヱロモヺ
ヮヰュユ
ヷヰロヶヮユ
15
11
12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Polepszenie jakości dźwiêku
Jakośæ dźwiêku zmienia siê zale¿nie od ustawienia
urz¹dzenia. Dziêki poni¿szym wskazówkom mo¿na cieszyæ
siê lepsz¹ jakości¹ dźwiêku.
• Urz¹dzenie powinno staæ na p³askim i stabilnym pod³o¿u.
• G³ośniki powinny byæ ustawione w mo¿liwie
symetrycznych warunkach otoczenia. Nale¿y do minimum
ograniczyæ pog³os.
Uwaga
16
13
1
2
3
4
5
6
B Mo¿liwośæ ustawienia pod k¹tem od 50 do 75 stopni, aby
wygodniej ogl¹daæ.
Wyświetlacz
Czujnik sygna³u zdalnego sterowania (¼str. 4)
Logo Panasonic (¼str. 19)
G³ośniki
Czujnik świat³a (¼str. 18)
Przyciski kursora (e, r, w, q i OK) Potwierdzenie
wyboru
[MENU] Wyświetlanie/zamykanie menu
[ RETURN] Powrót do wcześniejszego ekranu,
wyświetlenie miniatur (¼str. 9), wyświetlanie listy
utworów (¼str. 15)
[DISPLAY MODE] Pokazuje tryb wyświetlania (¼str. 7, 8)
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] Regulacja poziomu
g³ośności
Gniazdo karty SD
Podstawa
Gniazdo uniwersalnej stacji dokuj¹cej (¼str. 13)
[8] Prze³¹cznik trybu gotowości/w³¹czenia
Port USB (¼str. 20)
Gniazdo zasilacza (¼str. 6)
• Opisywane g³ośniki nie posiadaj¹ ekranowania
magnetycznego. Nie nale¿y w ich s¹siedztwie umieszczaæ
zegarków, kart magnetycznych (kart kredytowych itp.), jak
równie¿ stawiaæ w pobli¿u odbiornika telewizyjnego lub
komputera.
• D³ugotrwa³e odtwarzanie bardzo g³ośnych dźwiêków
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie g³ośników lub znaczne
skrócenie okresu ich eksploatacji.
• Gdy dźwiêk jest zniekszta³cony, nale¿y zmniejszyæ
g³ośnośæ nawet przy normalnym poziomie.
(Niestosowanie siê do tego zalecenia mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia g³ośników).
Wk³adanie karty SD
Ściana tylna urz¹dzenia
Przyciski obs³ugi wyświetlane przez g³ówne
urz¹dzenie
MENU
RETURN
DISPLAY MODE
VOL +
VOL -
C
Uciêty róg karty powinien byæ zwrócony w górê (C). Kartê
nale¿y wsun¹æ do oporu.
Spis treści / Zasady bezpieczeñstwa / Rozmieszczenie elementów steruj¹cych
3
Wyjmowanie karty SD
Nacisn¹æ środek karty. Gdy karta odrobinê wysunie siê,
nale¿y j¹ wyci¹gn¹æ palcami.
Uwaga
VQT2Z90
A
• Jednoczesne naciśniêcie [MENU], [ RETURN] i
[DISPLAY MODE] powoduje wyświetlenie elementów
steruj¹cych (A). Je¿eli te przyciski zostan¹ naciśniête
podczas wyświetlania elementów steruj¹cych, to zaczn¹
funkcjonowaæ jak zwyczajne przyciski.
• Mo¿na u¿ywaæ przycisków [VOLUME 4] i [VOLUME 3] bez
wzglêdu na status wyświetlania elementów steruj¹cych.
• Karty SD nie wolno wyci¹gaæ, gdy trwa jej odczyt. W
przeciwnym razie dane mog¹ ulec uszkodzeniu.
• Kartê pamiêci nale¿y przechowywaæ w miejscu
niedostêpnym dla dzieci, aby zapobiec jej po³kniêciu.
3
99
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych
W wiêkszości rozdzia³ów niniejszej instrukcji obs³uga urz¹dzenia jest opisana z poziomu pilota zdalnego sterowania.
Pilot
1
7
8
2
9
3
10
4
5
11
6
12
13
1 [^] Prze³¹cznik trybu gotowości/w³¹czenia
2 [iPod/PLAY MENU] Wyświetla menu odtwarzacza iPod
(¼str. 14, 15, 16)
3 [SELECT PHOTOS] Wyświetla menu wyboru zdjêæ (¼str. 8, 9)
4 [e, r, w, q]/[OK] Potwierdzenie wyboru, przegl¹danie zdjêæ
(¼str. 9, 14), pomijanie/wyszukiwanie utworu (¼str. 15, 16)
5 [DISPLAY MODE] Pokazuje tryb wyświetlania (¼str. 7, 8)
6 [SLIDESHOW] Uruchamianie pokazu slajdów (¼ str. 9),
prze³¹czanie trybu pracy pilota (¼str. 19)
7 [iPod/q/h] Odtwarzanie/zatrzymanie (pauza) (¼str. 15, 16)
8 [CLOCK] Prze³¹czanie na ekran zegara (¼str. 7), prze³¹czanie
trybu pracy pilota (¼str. 19)
9 [iPod/DISPLAY] Prze³¹czanie na ekran wyświetlacza
odtwarzacza iPod
10 [MENU] Wyświetlanie/zamykanie menu
11 [ RETURN] Powrót do wcześniejszego ekranu, wyświetlenie
miniatur (¼str. 9), wyświetlanie listy utworów (¼str. 15)
12 [ROTATE/-ZOOM] Obracanie zdjêæ (¼str. 9), prze³¹czenie
przycisku regulacji g³ośności na funkcje powiêkszania/
pomniejszania (¼str. 9)
13 [4 IN/VOL]/[3 OUT/VOL] Regulacja g³ośności, powiêkszanie/
pomniejszanie zdjêæ (¼str. 9)
Korzystanie z pilota
Przed u¿yciem nale¿y usun¹æ warstwê izolacyjn¹ (D).
Wk³adanie baterii
D
Zasiêg dzia³ania
J
E
I
F
G
H
E Czujnik sygna³u zdalnego sterowania
F W granicach oko³o 7 metrów z przodu urz¹dzenia
G Okienko nadajnika
H Oko³o 30°
I Oko³o 75°
J Oko³o 20°
Uwaga
VQT2Z90
• Na drodze miêdzy pilotem a czujnikiem sygna³u nie
powinny znajdowaæ siê ¿adne przeszkody.
• Czujnik sygna³u nale¿y chroniæ przed bezpośrednim świat³em
s³onecznym lub silnym świat³em fluorescencyjnym.
• Dbaæ o czystośæ okienka nadajnika w pilocie i czujnika
zdalnego sterowania w urz¹dzeniu.
4
100
2
• Nale¿y prawid³owo zutylizowaæ
usuniêt¹ izolacjê.
Uwaga
• Je¿eli urz¹dzenie umieszczone jest w szafce, zasiêg pilota
mo¿e ulec zmniejszeniu w zale¿ności od grubości i barwy
szk³a w drzwiczkach szafki.
1
1 Wysuwaæ w trakcie naciskania.
2 Baterii typu guzikowego (litowa) (CR2025): Znakiem „+”
na górze.
• Nie nagrzewaæ, chroniæ przez dzia³aniem p³omieni.
• Baterii nie nale¿y pozostawiaæ na d³u¿szy okres w
pojeździe z zamkniêtymi drzwiami i oknami nara¿onym na
dzia³anie bezpośredniego świat³a s³onecznego.
• Nale¿y wyj¹æ bateriê jeśli pilot nie bêdzie u¿ywany przez
d³u¿szy okres. Przechowywaæ w ch³odnym, ciemnym
miejscu.
• Bateriê guzikow¹ nale¿y przechowywaæ w miejscu
niedostêpnym dla dzieci, aby zapobiec jej po³kniêciu.
• Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e firma Panasonic nie ponosi
¿adnej odpowiedzialności mog¹cej stanowiæ podstawê do
odszkodowania za jakiekolwiek uszkodzenia zawartości
pamiêci wewnêtrznej w trakcie eksploatacji opisywanego
produktu w wyniku jego awarii, nieprawid³owego dzia³ania itp.
• W trakcie naprawy urz¹dzenia mo¿e zostaæ przywrócony
domyślny stan fabryczny pamiêci wewnêtrznej.
Karty SD
Karty SD, których mo¿na u¿ywaæ (¼z prawej)
• Nie mo¿na u¿ywaæ kart multimedialnych (MMC).
• Obszar pamiêci do wykorzystania bêdzie mniejszy ni¿
podawana pojemnośæ.
• Karty pamiêci SDHC i SDXC mo¿na u¿ywaæ w urz¹dzeniach,
które je obs³uguj¹. (Karty pamiêci SDHC mo¿na równie¿
u¿ywaæ w urz¹dzeniach, które obs³uguj¹ karty pamiêci SDXC.)
U¿ywanie tych kart w urz¹dzeniach niekompatybilnych
mo¿e spowodowaæ sformatowanie karty lub usuniêcie
zapisanych danych.
W czasie u¿ycia tych kart na komputerze lub urz¹dzeniu
niekompatybilnym z kartami pamiêci SDXC mo¿e pojawiæ
siê pytanie, czy karta ma zostaæ sformatowana. Nie
nale¿y formatowaæ karty, poniewa¿ wa¿ne dane mog¹
zostaæ usuniête i nie bêdzie mo¿liwe ich odzyskanie.
Z zasadami korzystania z kart pamiêci SDXC mo¿na
zapoznaæ siê na stronie internetowej.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Zabezpieczenie przed zapisem
Gdy prze³¹cznik znajduje siê w pozycji „LOCK”, nie ma
mo¿liwości zapisywania danych na karcie, usuwania ich ani
formatowania karty. Po ustawieniu prze³¹cznika w pozycji
odblokowania funkcje te staj¹ siê dostêpne.
A
B
A Zabezpieczenie
przed zapisem
B Podczas
rejestracji/edycji
Zasady u¿ytkowania
• Gdy karta nie jest u¿ywana, nale¿y przechowywaæ j¹ w
opakowaniu.
• Karty nie wolno demontowaæ ani dokonywaæ w niej przeróbek.
• Nie wolno usuwaæ przyklejonej etykiety.
• Nie wolno przyklejaæ nowej etykiety lub plomby.
• Nie dotykaæ metalowych styków z ty³u karty rêk¹ lub
metalowym przedmiotem.
Zasady utylizacji/przekazywania osobom
trzecim kart SD i urz¹dzenia
Funkcje „Format” i „Delete” dostêpne w tym urz¹dzeniu lub
komputerze PC modyfikuj¹ jedynie informacje dotycz¹ce
zarz¹dzania plikami. Nie usuwaj¹ one ca³kowicie danych
zapisanych na karcie SD lub w pamiêci wewnêtrznej urz¹dzenia.
• W razie utylizacji lub przekazywania kart SD innym osobom
wskazane jest mechaniczne zniszczenie karty SD lub ca³kowite
wykasowanie danych z karty SD przy u¿yciu dostêpnego w
handlu oprogramowania komputerowego do usuwania danych.
• W przypadku utylizacji urz¹dzenia lub przekazywania go osobom trzecim
nale¿y przeprowadziæ formatowanie niskopoziomowe. (¼z prawej)
U¿ytkownik zarz¹dza danymi na karcie SD i w pamiêci
wewnêtrznej na w³asn¹ odpowiedzialnośæ.
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Settings Menu” (Menu ustawieñ) i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Format Internal Memory” (formatuj pamiêæ wewnêtrzn¹)
i nacisn¹æ [OK].
4. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
5. Naciśniêcie i przytrzymanie [MENU] przez co najmniej
3 sekundy spowoduje wyświetlenie pytania „Photos set
as protected will also be deleted. Do you really want to
perform this operation?” (Zdjêcia ustawione jako chronione
równie¿ bêd¹ usuniête. Czy chcesz dokonaæ tej operacji?).
6. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
Opisy w niniejszej instrukcji obs³ugi
Karta pamiêci SD, karta pamiêci SDHC, karta pamiêci SDXC, karta mini
SD, karta microSD, karta microSDHC i karta pamiêci microSDXC
ΠSD lub karta SD
Nośniki i formaty plików, które mo¿na odtwarzaæ
Zdjêcia, które mo¿na wyświetlaæ (JPEG)
(W niektórych przypadkach mog¹ wyst¹piæ problemy z
odtwarzaniem.)
Format pliku
JPEG
Liczba pikseli
Maks. 5120 × 3840 pikseli
Min. 64 × 64 pikseli
Maksymalny rozmiar pliku
10 MB
Orientacyjna liczba folderów,
z których mo¿na w praktyce
korzystaæ
1000 folderów
Orientacyjna liczba plików,
z których mo¿na w praktyce
korzystaæ
10000 plików
(1000 plików w folderze)
• Nie mo¿na odtwarzaæ plików z folderów poni¿ej szóstego
poziomu w hierarchii.
• Nie mo¿na odtwarzaæ plików w folderze „SD_VIDEO” i
„SD_AUDIO”.
Karty SD, których mo¿na u¿ywaæ
(wrzesieñ 2010 r.)
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych / Pamiêæ wewnêtrzna i karty SD
Zawartośæ pamiêci wewnêtrznej nale¿y co pewien
czas archiwizowaæ.
Wskazane jest okresowe wykonywanie kopii zapasowej pamiêci
wewnêtrznej na komputerze lub karcie SD, aby unikn¹æ utraty
danych pod wp³ywem fal elektromagnetycznych, w wyniku
oddzia³ywañ elektrostatycznych, zniszczenia, awarii itp.
Ca³kowite usuwanie danych z pamiêci
wewnêtrznej przy u¿yciu formatowania
niskopoziomowego (ok. 10 minut)
Zalecane s¹ karty SD marki Panasonic.
• Karta pamiêci SD
• Karta miniSD
• Karta microSD
(8 MB do 2 GB)
Sformatowane w systemie
plików FAT12 lub FAT16
zgodnym ze standardem
SD
• Karta pamiêci SDHC
• Karta microSDHC
(4 GB do 32 GB)
Sformatowane w systemie
plików FAT32 zgodnym ze
standardem SD
• Karta pamiêci SDXC
• Karta microSDXC
(48 GB, 64 GB)
Sformatowane w systemie
plików exFAT zgodnym ze
standardem SD
Wymagane jest u¿ycie dedykowanego adaptera.
VQT2Z90
Pamiêæ wewnêtrzna
POLSKI
Pamiêæ wewnêtrzna i karty SD
5
101
Pod³¹czanie zasilania
A
1
W³ó¿ do koñca.
A Wtyczka zasilacza
B Zasilacz sieciowy
Nastawianie zegara
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w funkcje zegara, kalendarza i
timera. Najpierw ustawiæ godzinê.
1. Naciśnij [^].
• Mo¿na równie¿ nacisn¹æ [8] na urz¹dzeniu g³ównym.
2. Nacisn¹æ [MENU].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
B
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
• Wtyczki przewodu zasilaj¹cego mog¹ siê ró¿niæ w
zale¿ności od regionu.
Ściana tylna urz¹dzenia
iPod Play Menu
Select Item
OK
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
ekran „Settings Menu” i nacisn¹æ [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
2
Gniazdo
zasilania
3
Gniazdo
elektryczne
Od³¹czanie zasilacza sieciowego od gniazdka
sieci elektrycznej
Pewnie z³apaæ zasilacz sieciowy i wyci¹gn¹æ go prostym
ruchem.
Select Item
OK
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Clock/Calendar Settings” i nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set
Clock” i nacisn¹æ [OK].
6. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] zaznaczyæ
odpowiedni¹ pozycjê (dzieñ, miesi¹c, rok,
godzina i minuty ), a korzystaj¹c z przycisków
[e, r] ustawiæ j¹.
7. Nacisn¹æ [OK].
• Zegar rozpocznie odliczanie od 00 sekund.
Pojawienie siê ekranu wprowadzaj¹cego
ustawienie godziny
Uwaga
VQT2Z90
• Podczas pracy urz¹dzenia zasilacz sieciowy mo¿e siê
nieznacznie nagrzewaæ. Nie świadczy to o usterce.
• Znajduj¹cy siê w zestawie przewód zasilaj¹cy i zasilacz
sieciowy mo¿na stosowaæ wy³¹cznie z opisywanym
urz¹dzeniem. Nie wolno u¿ywaæ ich do pod³¹czania
innego sprzêtu. Do zasilania opisywanego urz¹dzenia
nie wolno u¿ywaæ przewodu zasilaj¹cego i zasilacza
sieciowego od innego urz¹dzenia.
• Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie adaptera sieciowego
dostarczonego wraz z urz¹dzeniem.
• Po pod³¹czeniu zasilacza urz¹dzenie jest w trybie
gotowości. Dopóki zasilacz pod³¹czony jest do gniazda
elektrycznego, obwód zasadniczy znajduje siê przez ca³y
czas pod napiêciem.
6
102
Próba uruchomienia funkcji, która wymaga ustawionej
godziny, a godzina nie jest jeszcze ustawiona, powoduje
wyświetlenie ekranu wprowadzaj¹cego ustawienie godziny.
1. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set time” i
nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] zaznaczyæ odpowiedni¹
pozycjê (dzieñ, miesi¹c, rok, godzina i minuty ), a
korzystaj¹c z przycisków [e, r] ustawiæ j¹.
3. Nacisn¹æ [OK].
Po wybraniu opcji „12-hour System” na ekranie pojawi siê
symbol „AM/PM”. (¼str. 18)
Wyświetlanie zegara
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] wybraæ „Clock” i
nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Datê mo¿na ustawiæ z przedzia³u: styczeñ 2000 r. do
grudzieñ 2099 r.
• Wystêpuje niewielka niedok³adnośæ zegara. Wskazane jest
korygowanie ustawionej godziny co pewien czas.
Urz¹dzenie oferuje nastêpuj¹ce kategorie wyświetlania:
„Slideshow”, „Single View”, „Clock” i „iPod Display”.
Ka¿da kategoria ma wiele trybów wyświetlania. Wybór kategorii
wyświetlania zale¿y od preferencji i nastroju u¿ytkownika.
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Slideshow
Automatyczne wyświetlanie zdjêæ
Single View
Wyświetlanie pojedynczego zdjêcia
Clock
Wyświetlanie daty, godziny lub kalendarza
iPod Display
Wyświetlanie informacji o nagraniu itp.
Full Screen +
Date Indication
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
POLSKI
Opcje ekranu
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie na
ca³ym ekranie wyświetlaj¹cym datê
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie
wyświetlanym pionowo
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie
wyświetlanym pionowo na ca³ym ekranie
Single View (Pojedyncze obrazy)
Display Mode
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
1. Nacisn¹æ [DISPLAY MODE].
A
Slideshow
Single View
Clock
iPod Display
Normal
Select Item
Normal
Full Screen
Calendar1
Select Item
OK
B
A Aktualna kategoria wyświetlania
B Aktualny tryb wyświetlania
C Kursor
C
Normal +
Photo Info
Full Screen +
Photo Info
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
kategoriê wyświetlania lub tryb wyświetlania i
nacisn¹æ [OK].
• Dostêpne jest równie¿ wybranie kategorii wyświetlania
„Slideshow”, „Clock” i „iPod Display” przez naciśniêcie
[SLIDESHOW], [CLOCK] i [iPod/DISPLAY].
Rodzaje trybów wyświetlania
Normal +
Date Indication
Full Screen +
Date Indication
Normal
(Vertical View)
Full Screen
(Vertical View)
OK
Wyświetlanie zdjêcia w typowym
rozmiarze
Wyświetlanie zdjêcia na ca³ym ekranie
Wyświetlanie zdjêcia w typowym rozmiarze
wraz z informacjami o zdjêciu (nazwa
folderu, nazwa pliku, ilośæ pikseli itp.)
Wyświetlanie zdjêcia na ca³ym ekranie
wraz z informacjami o zdjêciu (nazwa
folderu, nazwa pliku, ilośæ pikseli itp.)
Wyświetlanie zdjêcia i daty
Wyświetlanie zdjêcia na ca³ym ekranie
wraz z dat¹
Wyświetlanie zdjêcia pionowo
Wyświetlanie zdjêcia pionowo na
ca³ym ekranie
Clock (Zegar)
Slideshow (Pokaz slajdów)
Display Mode
Display Mode
Slideshow
Slideshow
Single View
Clock
Single View
Clock
iPod Display
iPod Display
Pod³¹czanie zasilania / Nastawianie zegara / Opcje ekranu
Display Mode
Clock1
Normal
Normal
Full Screen
Frame 1 do 3
Frame 4
(Random)
Multi
Clock 1 do 3
Calendar 1 do 3
Normal +
Date Indication
OK
OK
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie w
typowym rozmiarze
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie na
ca³ym ekranie
Pokaz z 2 lub 3 zdjêciami w ramkach
na slajdzie
Pokaz z losowo dobieranych zdjêæ z
u¿yciem trybu Frame 1 do 3
Pokaz z 2 lub 3 zdjêciami na slajdzie
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie
wyświetlaj¹cym zegar
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie
wyświetlaj¹cym kalendarz
Pokaz z 1 zdjêciem na slajdzie
wyświetlaj¹cym datê
Clock 1 do 7
Calendar 1 do 7
Wyświetlanie zegara
Wyświetlanie kalendarza
• Kalendarz dla innego miesi¹ca mo¿na wyświetliæ
naciskaj¹c w trybie kalendarza przyciski [w, q].
iPod Display (Odtwarzacz iPod)
Display Mode
Slideshow
Single View
Track List
Select Item
OK
Clock
iPod Display
VQT2Z90
Select Item
Select Item
7
103
Opcje ekranu
Track List
Wyświetlanie listy utworów
Album Artwork + Wyświetlanie albumu artwork (obraz
Track List
wraz dźwiêkiem) i listy utworów
Album Artwork
Wyświetlanie albumu artwork
Wybór trybu „Videos” lub „All (iPod display)” w menu
odtwarzacza iPod
iPod Normal
Wyświetlanie ekranu iPod/iPhone w
typowym rozmiarze
iPod Full Screen
Wyświetlanie ekranu iPod/iPhone w ok.
1,33 razy wiêkszym ni¿ typowy rozmiar
Wybór zdjêæ do wyświetlenia
Mo¿na wyświetlaæ zdjêcia znajduj¹ce siê na karcie SD lub
w pamiêci wewnêtrznej.
• Zdjêcia, które mo¿na wyświetlaæ (JPEG) ¼str. 5
1. W³o¿yæ kartê SD z plikami zdjêciowymi.
Je¿eli karta SD jest w³o¿ona, w czasie gdy widoczny
jest ekran trybów wyświetlania, to poka¿e siê ekran
menu karty SD.
SD Card Menu
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Jeśli pewne zdjêcia nie maj¹ informacji o dacie ich wykonania,
wyświetlana jest najświe¿sza data zawarta w pliku zdjêcia.
Copy Photo
Cancel
Select Item
Pionowe wyświetlanie zdjêæ
Zdjêcia s¹ wyświetlane pionowo po wybraniu
odpowiedniego trybu wyświetlania.
1. Nacisn¹æ [DISPLAY MODE].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Normal (Vertical View)” b¹dź „Full Screen
(Vertical View)” w „Slideshow” lub „Single View” i
nacisn¹æ [OK].
• Wybrane zdjêcie zostanie wyświetlone pionowo.
3. Wy³¹czyæ urz¹dzenie i od³¹czyæ zasilacz sieciowy.
4. Z³o¿yæ podpórkê.
5. Podpórkê do pionowego uk³adu w³o¿yæ w otwory
na tylnej ścianie urz¹dzenia. Mocno dokrêciæ
śruby mocuj¹ce.
A Podpórka do uk³adu pionowego
B Otwory na śruby
C Materia³, itp.
A
B
C
OK
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Select Photo to View” i nacisn¹æ [OK].
• Jeśli wybrano „View Most Recent Photos”,
odtwarzane s¹ najnowsze zdjêcia w „Date Search”.
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
kategoriê zdjêcia (¼str. 9) i nacisn¹æ [OK].
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
E
D
SD
Photo Selection Menu
All Photos
Date Search
Folder Search
Used:
Space:
Photos:
36.03MB
1.78GB
118
LUMIX Scene Mode
Switch to Internal Memory
Select Item
OK
F
D Nośniki
E Informacja o nośnikach (¼str. 9)
F Wybór pamiêci wewnêtrznej
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r,w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Wybrane zdjêcie zostanie wyświetlone w widoku
pojedynczym.
6. Pod³¹czyæ zasilacz sieciowy i w³¹czyæ urz¹dzenie.
Powrót to uk³adu pionowego
1. Wy³¹czyæ urz¹dzenie, od³¹czyæ zasilacz sieciowy i
podpórkê do pionowego uk³adu.
2. Otworzyæ podpórkê urz¹dzenia, pod³¹czyæ zasilacz
sieciowy i w³¹czyæ urz¹dzenie.
VQT2Z90
Uwaga
8
104
• Nale¿y u¿yæ miêkkiego koca lub materia³u, by unikn¹æ
zniszczenia urz¹dzenia lub pod³ogi podczas monta¿u
podpórki do pionowego uk³adu.
• Nale¿y sprawdziæ, czy podpórka do pionowego uk³adu
jest mocno przykrêcona. W przeciwnym razie podpórka
mo¿e przewróciæ siê.
• Tylko zdjêcia s¹ wyświetlane pionowo. Menu itp. s¹
wyświetlane tak jak w u³o¿eniu poziomym.
• Jakośæ dźwiêku podczas odtwarzania muzyki jest inna ni¿
przy u³o¿eniu poziomym.
Brak ekranu menu karty SD lub karta SD jest
ju¿ w³o¿ona
Zamiast podanych wy¿ej kroków 1 i 2 nale¿y wykonaæ kroki
nastêpuj¹ce.
1. Nacisn¹æ [SELECT PHOTOS].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Switch to
SD Card” i nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Po usuniêciu karty SD automatycznie zostanie wybrana
„Internal Memory”.
G
H
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Used:
Space:
Photos:
34.25MB
1.76GB
118
Folder Search
Favourites
LUMIX Scene Mode
Switch to SD Card
Select Item
OK
I
G Nośniki
H Informacja o nośnikach (¼z prawej)
I Wybór karty SD
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
kategoriê zdjêcia (¼ni¿ej) i nacisn¹æ [OK].
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Wybrane zdjêcie zostanie wyświetlone w widoku pojedynczym.
Uwaga
• Wyświetlanie zdjêæ mo¿e byæ operacj¹ czasoch³onn¹.
Dostêpne operacje podczas wyświetlania zdjêæ
Wyświetlanie
pokazów
slajdów
Nacisn¹æ [SLIDESHOW] podczas widoku
pojedynczego lub widoku miniatur.
• Mo¿na równie¿ wybraæ opcjê
„Slideshow” z menu dostêpnego po
wciśniêciu [MENU].
Przegl¹dnie
pojedyncze
Nacisn¹æ [OK] podczas pokazu slajdów.
• Mo¿na równie¿ wybraæ opcjê „Single
View” z menu dostêpnego po
wciśniêciu [MENU].
Wybór zdjêæ
Naciskaæ [w, q].
Wybór zdjêæ w
widoku
miniatur 2
1. Nacisn¹æ [ RETURN].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r, w, q] zaznaczyæ zdjêcie i
nacisn¹æ [OK].
Wybór
zdjêæ przez
przewijanie
Nacisn¹æ i przytrzymaæ [w, q] podczas
ogl¹dania zdjêcia lub w widoku miniatur.
• Po zwolnieniu palca nastêpuje zatrzymanie
przewijania i zdjêcie wyświetlane w
środku zostanie wyświetlone w widoku
pojedynczego zdjêcia.
Kategorie zdjêæ
Ustawienia fabryczne zosta³y wyró¿nione podkreśleniem.
All Photos
Mo¿na wybieraæ zdjêcia znajduj¹ce siê
na karcie SD i w pamiêci wewnêtrznej.
Recently
Imported
Photos
(Dotyczy tylko pamiêci wewnêtrznej)
Wybór spośród 100 ostatnich zdjêæ
zaimportowanych do pamiêci wewnêtrznej.
• Zdjêcia skopiowane bezpośrednio z
komputera nie bêd¹ do³¹czone. (¼str. 20)
Date Search
Zdjêcia s¹ wybierane wed³ug daty wykonania.
Folder Search
Wybór ze wskazanego foldera.
SD Favourite
1 do 10 1
(Dotyczy tylko karty SD)
Wybór spośród zdjêæ zarejestrowanych
jako „Favourite” (ulubione) w aparat
cyfrowy Panasonic LUMIX itp.
LUMIX: SD Favourite 4
• Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
rejestrowania zdjêæ jako „Favourite”
w aparacie LUMIX i innych mo¿na
znaleźæ w ich instrukcjach obs³ugi.
Favourites
(Favourite 1 do
10)
(Dotyczy tylko pamiêci wewnêtrznej)
Wybór spośród zdjêæ zarejestrowanych w
opisywanym urz¹dzeniu jako „Favourite”. (¼str. 11)
LUMIX Scene
Mode
Zdjêcia wykonane aparat cyfrowy
Panasonic LUMIX mo¿na selekcjonowaæ
wed³ug tych samych kategorii, które
s¹ w aparacie LUMIX takich jak
„Inteligentny tryb automatyczny” i „Tryb
programów tematycznych”.
Kategorie programów tematycznych
Portret itp./
Widoki itp./
Nocne widoki itp./
Wydarzenia/
Dziecko/
Zwierzêta/
Jedzenie/
Inne
1
Wyświetlane tylko wówczas, gdy takie zdjêcia wystêpuj¹.
3
POLSKI
Opcje ekranu / Pionowe wyświetlanie zdjêæ /
Wybór zdjêæ do wyświetlenia
W jaki sposób wybieraæ i odtwarzaæ zdjêcia z
pamiêci wewnêtrznej.
1. Nacisn¹æ [SELECT PHOTOS].
• Mo¿na równie¿ wybraæ za pomoc¹ „Select Photos”
w menu.
Uwaga
• Wybór „SD Favourite” jest oparty na informacjach DPOF,
a to oznacza, ¿e zdjêcia zaznaczone jako Ulubione z
poziomu innych urz¹dzeñ ni¿ wyroby Panasonic mog¹ byæ
klasyfikowane jako „SD Favourite”.
• Datê dla operacji wyszukiwania wed³ug daty mo¿na
wybraæ z przedzia³u: styczeñ 2000 do grudzieñ 2099.
• Jeśli pewne zdjêcia nie maj¹ informacji o dacie ich
wykonania, to ich klasyfikacja jest oparta na informacji o
najświe¿szej dacie zawartej w pliku zdjêcia.
• Kategorie„LUMIX Scene Mode” wyświetlane na tym
urz¹dzeniu mog¹ ró¿niæ siê od kategorii „LUMIX Scene
Mode” wyświetlanych w aparat cyfrowy Panasonic LUMIX.
• Je¿eli zdjêcia maj¹ informacjê o programie tematycznym,
który nie jest uwzglêdniony, to s¹ klasyfikowane jako
„Others” przez „LUMIX Scene Mode”.
Nacisn¹æ [ROTATE/-ZOOM] podczas
widoku pojedynczego.
• Ka¿dorazowe naciśniêcie tego
Obracanie zdjêæ
przycisku powoduje obrót zdjêcia
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o k¹t 90°.
Powiêkszanie
zdjêæ
Podczas widoku pojedynczego
1. Nacisn¹æ i przytrzymaæ [ROTATE/
-ZOOM] d³u¿ej ni¿ 1 sekundê.
(Zdjêcie powiêkszy siê do ×1,5 razy)
2. Naciskaæ [4 IN/VOL].
×2 ×3 ×4
• Do wybranej pozycji na
powiêkszonym zdjêciu mo¿na
przejśæ korzystaj¹c z przycisków
[e, r, w, q].
• Naciskaæ [3 OUT/VOL] aby
zredukowaæ wielkośæ zdjêcia.
Dane o
zawartości
nośników
Nacisn¹æ [SELECT PHOTOS].
• Ilośæ zajêtego miejsca, wolne
miejsce, ilośæ zdjêæ na karcie SD i
pamiêci wewnêtrznej s¹ dostêpne na
ekranie menu wyboru zdjêæ.
Miniatura to pomniejszony obraz, który jest
wykorzystywany do wyświetlania kilku zdjêæ w formie listy.
3
Przewijanie to funkcja wyświetlania obrazów podczas ich
ruchu w prawo i w lewo.
2
VQT2Z90
• Nale¿y zaimportowaæ dane do pamiêci wewnêtrznej
odpowiednio wcześniej. (¼str. 10)
9
105
Wybór zdjêæ do wyświetlenia
Uwaga
• Podczas odtwarzania zdjêæ w trybie wyświetlania „Frame
1 do 3” lub „Multi” naciśniêcie [w, q] w celu zmiany zdjêæ
spowoduje, ¿e uk³ad zdjêæ równie¿ ulegnie zmianie.
• Je¿eli niektórych zdjêæ nie mo¿na wyświetliæ w trybie
miniatur, wyświetlany jest symbol „
”.
• W zale¿ności od zdjêcia lub nośnika niektóre miniatury
zdjêæ wymagaj¹cych przewijania mog¹ byæ wyświetlane
jako „ ”.
• Przewijanie nie jest dostêpne, je¿eli uk³ad pokazu
slajdów jest losowo dobierany (¼str. 12). Tak¿e [w] jest
niedostêpne w trakcie odtwarzania.
• Wy³¹czenie urz¹dzenia lub wyjêcie karty SD powoduje
anulowanie ustawienia obracania obrazu w przypadku
karty SD.
Ekran wyszukiwania
Ekran wyszukiwania mo¿e byæ wyświetlony w
nastêpuj¹cych przypadkach dopóki nie zostanie
wyświetlone zdjêcie.
• Podczas wyboru „Date Search” lub „LUMIX Scene Mode”
• Podczas wyboru „Date Search” lub „LUMIX Scene Mode”
w czasie uruchamiania siê urz¹dzenia
SD
Date Search
• W³o¿yæ kartê SD. (Pojawienie siê ekranu menu karty SD,
wybraæ „Copy Photo” i wykonaæ nastêpuj¹ce operacje od
kroku 4.)
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 9)
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Photo Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Copy Photo” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Import from SD Card” lub „Export to SD Card” i
nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r,w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest
symbol „ ”.
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
• Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU] daje mo¿liwośæ wyboru
polecenia „Select All” lub „Clear All”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego wybierania
zdjêæ.
6. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z
przycisków [e, r] zaznaczyæ „Copy” i nacisn¹æ
[OK].
7. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ
[OK].
Searching photo files.
50%
[RETURN]:Cancel
• Naciśniêcie [ RETURN] zatrzyma wyszukiwanie zdjêæ i
spowoduje powrót to powy¿szego ekranu.
Przerwanie kopiowania
Nacisn¹æ [ RETURN].
• Zdjêcia, które zosta³y ju¿ skopiowane, pozostan¹ na
karcie SD lub w pamiêci wewnêtrznej.
Kompresowanie importowanych danych
Uwaga
• Je¿eli podczas uruchamiania siê urz¹dzenia powy¿szy
ekran zostanie anulowany, to nast¹pi wybranie pierwszego
zdjêcia w trybie „All Photos”.
Edycja zdjêæ
Ilośæ zdjêæ, które mo¿na skopiowaæ, bêdzie zwiêkszaæ siê.
1. Wybraæ „Import from SD Card with Compression” w
kroku 4 (¼powy¿ej) i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r,w, q] zaznaczyæ zdjêcie
i nacisn¹æ [OK].
3. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Copy with Compression” i nacisn¹æ
[OK].
4. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
Kopiowanie zdjêæ
Mo¿na importowaæ i eksportowaæ zdjêcia miêdzy pamiêci¹
wewnêtrzn¹ (2 GB) a kart¹ SD.
• Ze wzglêdu na ograniczenia systemu plików, wyświetlana
pojemnośæ pamiêci wewnêtrznej nie jest zgodna z
objêtości¹ plików, które mo¿na skopiowaæ.
• Skopiowanym plikom i folderom ze zdjêciami s¹
nadawane nazwy zgodnie z poni¿sz¹ zasad¹.
Przyk³ad: Je¿eli kopiowane 4 października 2010
Nazwa folderu: 101004_1
Nazwa pliku: 10040001.JPG
Nazwa folderu: 100_PSDV
Eksportowanie Nazwa pliku: P1000001.JPG
(Oznaczenia liczbowe s¹ przyk³adowe.)
VQT2Z90
Importowanie
10
106
Uwaga
• Je¿eli zdjêcia zosta³y ustawione jako ulubione lub
chronione, informacje te nie s¹ kopiowane.
• Po skopiowaniu zdjêæ i zmianie nośnika ze zdjêciami na
„Internal Memory” automatycznie wybierany jest nowy
folder utworzony w trakcie kopiowania.
• Nie mo¿na przywróciæ pierwotnego rozmiaru
skompresowanego zdjêcia.
• W przypadku niektórych zdjêæ mo¿e okazaæ siê
niemo¿liwa kompresja danych.
• Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 9)
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Photo Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Edit
Photo” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Add
to Favourite” i nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r,w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest
symbol „ ”.
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
• Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU] daje mo¿liwośæ wyboru
polecenia „Select All” lub „Clear All”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego wybierania
zdjêæ.
6. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z
przycisków [e, r] zaznaczyæ „Select Favourite
Destination” i nacisn¹æ [OK].
7. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
ulubione zdjêcia i nacisn¹æ [OK].
Zmiana kolejności zarejestrowanych zdjêæ
1. Po powy¿szym kroku 3, korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Edit Favourites” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
ulubione zdjêcia i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ zdjêcia
do przeniesienia i nacisn¹æ [OK].
4. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Select Move Destination” i nacisn¹æ
[OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ folder
docelowy i nacisn¹æ [OK].
Anulowanie rejestracji
1. Po powy¿szym kroku 3, korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Edit Favourites” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] wybraæ ulubione i
nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ zdjêcie
i nacisn¹æ [OK].
4. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Remove Favourite” i nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• W kategorii „Favourites” mo¿na zarejestrowaæ
maksymalnie 999 zdjêæ.
• Mog¹ wyst¹piæ problemy z rejestracj¹ niektórych zdjêæ.
• Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
POLSKI
(Dotyczy tylko pamiêci wewnêtrznej)
Nie mo¿na przywróciæ usuniêtych zdjêæ.
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 9)
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Photo Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Edit
Photo” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Delete Files” i nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest symbol „ ”.
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
• Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU] daje mo¿liwośæ wyboru polecenia
„Select All” lub „Clear All”, albo prze³¹czenia do
widoku pojedynczego wybierania zdjêæ.
6. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Delete” i nacisn¹æ [OK].
7. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
Zatrzymanie usuwania
Nacisn¹æ [
RETURN].
Uwaga
• W celu ca³kowitego usuniêcia nale¿y wykonaæ polecenie
„Format Internal Memory”, (¼str. 19) lub formatowanie
niskopoziomowe (¼str. 5).
• Usuniêcie wszystkich zdjêæ w folderze automatycznie usuwa sam folder.
• Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
Ochrona zdjêæ
(Dotyczy tylko pamiêci wewnêtrznej)
Istnieje mo¿liwośæ zabezpieczenia zdjêæ przed ich przypadkowym usuniêciem.
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 9)
Wybór zdjêæ do wyświetlenia / Edycja zdjêæ
(Dotyczy tylko pamiêci wewnêtrznej)
Dziêki rejestracji zdjêæ w Favourite 1 do 10 mo¿na odtwarzaæ
tylko zarejestrowane zdjêcia, a tak¿e zmieniaæ ich kolejnośæ.
Usuwanie zdjêæ
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Photo Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Edit
Photo” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set
Protection” i nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
• Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest symbol „ ”.
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
• Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU] daje mo¿liwośæ wyboru polecenia
„Select All” lub „Clear All”, albo prze³¹czenia do
widoku pojedynczego wybierania zdjêæ.
6. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „End Protection Setting” i nacisn¹æ [OK].
Anulowanie ochrony
1. W powy¿szym kroku 5, korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q]
zaznaczyæ zdjêcia, których ochrona jest anulowana, i nacisn¹æ [OK].
2. Nacisn¹æ [MENU], nastêpnie korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „End Protection Setting” i nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Podczas formatowania pamiêci wewnêtrznej usuwane s¹
równie¿ zdjêcia z ustawion¹ ochron¹ (¼str. 19).
• Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
VQT2Z90
Kolekcjonowanie ulubionych fotografii
11
107
Konfiguracja wyświetlania zdjêæ
Konfiguracje jakości obrazu odtwarzanych zdjêæ, sposobów
odtwarzania pokazu slajdów itp. mo¿na zmieniaæ zale¿nie
od indywidualnych preferencji.
Podstawowa obs³uga
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Photo Menu” i nacisn¹æ [OK].
Menu
Slideshow
Single View
Select Photos
Clock
Photo Menu
iPod Play/Pause
iPod Display
iPod Play Menu
Select Item
OK
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Image Quality Settings” lub „Photo Playback
Settings” i nacisn¹æ [OK].
Photo Menu
Image Quality Settings
Photo Playback Settings
Copy Photo
Edit Photo
Select Item
OK
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
pozycjê (¼poni¿ej, z prawej), a korzystaj¹c z
przycisków [w, q] wybraæ ustawienie.
5. Nacisn¹æ [MENU], aby zamkn¹æ ekran menu.
Image Quality Settings (Ustawienia jakości obrazu)
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Image Quality
Mode
(Rodzaje
jakości obrazu)
Adjust
Brightness
(Reguluj
jasnośæ)
Standard:
Standardowa jakośæ obrazu
Soft:
Eye-friendly image quality (przyjazny
dla oka)
Dynamic:
¯ywy obraz z wyraźnym oddzieleniem
obszarów jasnych i ciemnych
Jasnośæ jest regulowana w zakresie od
„1” do „10”.
• Wybór „1” zak³ada u¿ycie urz¹dzenia
w zaciemnionym pokoju (np. w
sypialni) i znacznie redukuje jasnośæ
ekranu. (Logo Panasonic zostanie
automatycznie wy³¹czone.)
Photo Playback Settings (Konfiguracja
wyświetlania zdjêæ)
VQT2Z90
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
12
108
Slideshow
Order
(kolejnośæ
pokazu slajdów)
Normal:
Zdjêcia w tej wybranej kategorii s¹
odtwarzane w kolejności alfabetycznej.
Random:
Zdjêcia wybrane w tej kategorii bêd¹
odtwarzane w kolejności losowej.
Fade:
Zdjêcia nastêpuj¹ po sobie stopniowo.
Motion:
Wyświetlanie z powiêkszaniem zdjêcia
i przesuwaniem go w górê i w dó³, w
prawo i w lewo lub wzd³u¿ przek¹tnej.
• Po ustawieniu opcji „Motion”
ustawienie „Slideshow Interval”
(odstêp czasowy pokazu slajdów)
jest nieaktywne.
Slide-in:
Wyświetlane zdjêcia wy³aniaj¹ siê i
stopniowo przesuwaj¹ w praw¹ lub
lew¹ stronê.
Slideshow
Wipe 1/Wipe 2:
Effects
Wyświetlane zdjêcie jest ścierane i
(Efekty
zastêpowane kolejnym zdjêciem.
specjalne
Dissolve:
w pokazie
Wyświetlane zdjêcie jest zastêpowane
slajdów)
pojawiaj¹cym siê stopniowo kolejnym
zdjêciem.
Centre Cross:
Przejście w kszta³cie rozszerzaj¹cego
siê od centrum do boków krzy¿a
Blind:
Zdjêcia s¹ zamieniane przez poziomy
pasek przysuwaj¹cy siê z góry na dó³.
Checker Wipe:
Przejście w postaci kratki
przesuwaj¹cej siê od lewej do prawej
Random:
W czasie pokazu slajdów zostaj¹ u¿yte
ró¿ne efekty zmieniaj¹ce zdjêcia.
5 sec/10 sec/30 sec/1 min/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Slideshow
Zdjêcia bêd¹ zmieniane przy ka¿dej
Interval
pe³nej godzinie.
Change Daily:
(Interwa³y
Zdjêcia bêd¹ zmieniane w momencie
czasowe
pokazu slajdów) zmiany daty w kalendarzu.
Sync Music:
Zdjêcia bêd¹ zmieniane za ka¿dym razem,
gdy „Music” lub „Videos” w odtwarzaczu
iPod/iPhone zostan¹ zmienione.
Wybór barwy zdjêcia w widoku
Colour Effects
pojedynczym lub dla pokazu slajdów.
Colour/Black and White/Sepia
(Efekty
• Zdjêcia w widoku miniatur s¹
kolorystyczne)
wyświetlane w oryginalnych barwach.
Uwaga
• Je¿eli pokaz slajdów jest wyświetlany w trybie „Multi”
(¼str. 7), nie mo¿na wybraæ efektów „Motion” i „Slide-in”.
• Równie¿ w trakcie wyświetlania w trybie „Multi” efekt „Fade”
zostaje automatycznie przypisany do efektów pokazu slajdów,
takich jak „Motion” i „Slide-in” z „Slideshow Effects”.
• W przypadku odtwarzania pokazu slajdów przy niewielkiej
liczbie zdjêæ z krótkim odstêpem czasu miêdzy nimi,
zdjêcia mog¹ nie byæ wyświetlane prawid³owo.
• Odczytanie zdjêæ mo¿e wymagaæ d³u¿szego czasu, ni¿
wyznaczony interwa³ pokazu slajdów. Poza tym kiedy tryb
wyświetlania pokazu slajdów jest ustawiony na „Frame
1 do 3” (¼str. 7), to mo¿e byæ wymagany d³u¿szy czasu
wyświetlania, ni¿ wyznaczony przez interwa³ pokazu slajdu.
Do urz¹dzenia mo¿e zostaæ pod³¹czony kompatybilny
odtwarzacz iPod/iPhone.
Nie jest udzielana ¿adna gwarancja na problemy wynikaj¹ce
ze z³ego zarz¹dzania danymi odtwarzacza iPod/iPhone.
POLSKI
Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza iPod/iPhone
Operowanie odtwarzaczem iPod touch lub iPhone
Podtrzymaj rêk¹ odtwarzacz iPod/iPhone i uniwersaln¹
stacjê dokuj¹c¹ dla odtwarzacza iPod, ¿eby ochroniæ przed
osuniêciem.
Odtwarzacze iPod/iPhone, których mo¿na u¿ywaæ ¼ str. 14
• Wy³¹czyæ urz¹dzenie.
• Przed pod³¹czeniem odtwarzacz iPod/iPhone nale¿y wy³¹czyæ.
• Wyci¹gn¹æ odtwarzacz iPod/iPhone z etui.
1. Pod³¹czyæ adapter dokuj¹cy (dostarczany wraz
z odtwarzaczem iPod/iPhone) do uniwersalnej
stacji dokuj¹cej dla odtwarzacza iPod.
• W³ó¿ zaczep (B) adaptera dokuj¹cego (A) od przodu i
naciskaj, a¿ rozlegnie siê charakterystyczne klikniêcie.
A
Je¿eli z odtwarzaczem iPod/iPhone nie zosta³ dostarczony
adapter dokuj¹cy, nale¿y go zakupiæ w firmie Apple Inc.
2. (Dotyczy tylko pod³¹czania iPod touch/iPhone.)
Zamontuj oparcie uniwersalnego adaptera dokuj¹cego
do uniwersalnej stacji dokuj¹cej dla odtwarzacza iPod.
C
C Nale¿y zamocowaæ Poduszka
podpórki, je¿eli u¿ywany
bêdzie iPod touch/iPhone 4.
3. Pod³¹czyæ do urz¹dzenia uniwersaln¹ stacjê dokuj¹c¹
dla odtwarzaczy iPod (1) i w³o¿yæ iPod/iPhone do
uniwersalnej stacji dokuj¹cej dla odtwarzaczy iPod (2).
Ściana tylna urz¹dzenia
D
1
np.:) iPhone
D Gniazdo uniwersalnej
stacji dokuj¹cej
E Uniwersalna stacja dokuj¹ca
dla odtwarzacza iPod
2
E
• Ustawianie uniwersalnej stacji dokuj¹cej dla urz¹dzeñ iPod blisko
ramki mo¿e os³abiæ czu³ośæ odbioru fal elektrycznych telefonu
iPhone. Zaleca siê u¿ywanie obu urz¹dzeñ z daleka od siebie.
£adowanie rozpoczyna siê z chwil¹ pod³¹czenia
odtwarzacza iPod/iPhone.
Gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone, wskaźnik ³adowania
pojawia siê po prawej stronie ekranu urz¹dzenia.
(Wskaźnik ³adowania mo¿e nie znikn¹æ nawet po
zakoñczeniu ³adowania zale¿nie od typu odtwarzacza iPod/
iPhone, tak¿e wtedy gdy ³adowanie ju¿ siê zakoñczy³o.)
Oznaczenia „Made for iPod” i „Made for iPhone”
wskazuj¹, ¿e niniejsze elektroniczne akcesorium zosta³o
zaprojektowane specjalnie w celu pod³¹czenia go do
odpowiednio iPoda i iPhone’a i posiada certyfikat firmy
— autora opracowania, zaświadczaj¹cy jego zgodnośæ
ze standardami eksploatacyjnymi firmy Apple.
Firma Apple nie bierze odpowiedzialności za dzia³anie
tego urz¹dzenia ani za to, ¿e spe³nia ono wymogi i
normatywy prawne w zakresie bezpieczeñstwa.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u¿ywanie tego urz¹dzenia z iPodem
lub iPhone’em mo¿e wp³yn¹æ na wydajnośæ ³¹czności
bezprzewodowej.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch s¹
znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrze¿onymi w
USA i w innych krajach.
VQT2Z90
B
Konfiguracja wyświetlania zdjêæ / Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza iPod/iPhone
Uwaga
• Dostarczona uniwersalna stacja dokuj¹ca dla
odtwarzacza iPod jest przeznaczona wy³¹czenie do
u¿ycia z opisywanym urz¹dzeniem. Nie wolno u¿ywaæ
jej do pod³¹czania innego sprzêtu. Nie wolno u¿ywaæ
innych adapterów do pod³¹czania odtwarzacza
iPod/iPhone to tego urz¹dzenia.
• Przed po³¹czeniem nale¿y sprawdziæ, czy czêści
³¹cz¹ce s¹ wolne od kurzu i zanieczyszczeñ.
• Odtwarzacz iPod/iPhone nale¿y wk³adaæ i wyjmowaæ powoli.
W przeciwnym razie z³¹cze mo¿e ulec uszkodzeniu.
• Je¿eli odtwarzacz iPod/iPhone nie bêdzie u¿ywany
przez d³u¿szy czas, po zakoñczeniu ³adowania
nale¿y od³¹czyæ go od uniwersalnej stacji dokuj¹cej.
Nawet gdy akumulator ulegnie w sposób naturalny
roz³adowaniu po procedurze ³adowania, nie zostanie
on dodatkowo do³adowany.
• Przed pod³¹czeniem odtwarzacza iPod innego ni¿ iPod
touch/iPhone nale¿y usun¹æ poduszkê z uniwersalnej
stacji dokuj¹cej.
• Nale¿y zawsze wy³¹czyæ g³ówne urz¹dzenie przed
pod³¹czeniem lub od³¹czeniem uniwersalnej stacji
dokuj¹cej dla odtwarzacza iPod.
• Podczas ³¹czenia z komputerem nie jest mo¿liwe
³adowanie odtwarzacza iPod/iPhone.
• Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi do³¹czon¹ do
odtwarzacza iPod/iPhone.
• Poduszka podpórki nale¿y przechowywaæ w miejscu
niedostêpnym dla dzieci, aby zapobiec jej po³kniêciu.
13
109
Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza
iPod/iPhone
Rodzaje odtwarzaczy iPod/iPhone, jakie mog¹
wspó³pracowaæ z opisywanym urz¹dzeniem
(stan na sierpieñ 2010)
Nazwa
Rozmiar pamiêci
iPod touch trzeciej generacji
32 GB, 64 GB
iPod nano pi¹tej generacji
(kamera wideo)
8 GB, 16 GB
iPod touch drugiej generacji
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano czwartej generacji
(wideo)
8 GB, 16 GB
Odtwarzanie zdjêæ itp.
przechowywanych w
odtwarzaczu iPod/iPhone
U¿ywaj¹c odtwarzacza iPod/iPhone na wyświetlaczu
urz¹dzenia mo¿na ogl¹daæ zdjêcia, wideo, filmy z serwisu
YouTube, odtwarzaæ muzykê itp.
• Zmniejszyæ g³ośnośæ opisywanego urz¹dzenia.
• Pod³¹czyæ odtwarzacz iPod/iPhone.
1. Nacisn¹æ [iPod/PLAY MENU].
• Mo¿na równie¿ wybraæ opcjê „iPod Play Menu” z
menu dostêpnego po wciśniêciu [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „All
(iPod display)” i nacisn¹æ [OK].
iPod
h
Menu
Music
iPod classic
160 GB (2007)
Videos
iPod touch pierwszej generacji
8 GB, 16 GB, 32 GB
All (iPod display)
iPod nano trzeciej generacji
(wideo)
4 GB, 8 GB
iPod classic
80 GB
iPod nano drugiej generacji
(aluminiowy)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod pi¹tej generacji (wideo)
60 GB, 80 GB
iPod pi¹tej generacji (wideo)
30 GB
iPod nano pierwszej generacji
1 GB, 2 GB, 4 GB
List of Currently Playing Tracks
Nazwa
Rozmiar pamiêci
iPhone 4
16 GB, 32 GB
iPhone 3GS
16 GB, 32 GB
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
Uwaga
VQT2Z90
• Odtwarzanie filmów jest mo¿liwe jedynie dla urz¹dzeñ
iPod/iPhone kompatybilnych z odtwarzaniem wideo.
• Opisywane urz¹dzenie nie daje mo¿liwości nagrywania/
zapisywania danych na odtwarzaczu iPod/iPhone.
• W zale¿ności od u¿ywanego odtwarzacza iPod/iPhone
lub jego wersji mog¹ wystêpowaæ ró¿nice w obs³udze
lub wygl¹dzie ekranów. Nie ma to jednak wp³ywu na
podstawowe operacje odtwarzania. W miarê mo¿liwości
nale¿y korzystaæ z najnowszej wersji.
14
110
Select Item
OK
• Na ekranie pojawi siê komunikat: „Please refer to
the iPod display for operations.”
3. U¿ywaj¹c odtwarzacza iPod/iPhone mo¿na
ogl¹daæ zdjêcia, wideo, filmy z serwisu YouTube,
odtwarzaæ muzykê itp.
Obs³ugiwanie g³ównego urz¹dzenia
Music
Videos
List of Currently
Playing Tracks
¼str. 15
¼str. 16
Lista utworów jest wyświetlana w
trakcie odtwarzania audio. (¼str. 15)
Operacje dostêpne na pilocie zdalnego
sterowania urz¹dzenia
Pokazywanie
zdjêæ itp.
Wybierz i
naciśnij OK na
ekranie menu,
itp.
Naciskaæ [w, q].
Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ i nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Jeśli pewne zdjêcia migocz¹ podczas ogl¹dania zdjêæ
z odtwarzacza iPod/iPhone, wybranie opcji „Soft” w
ustawieniach „Image Quality Mode” (¼str. 12) mo¿e
rozwi¹zaæ ten problem.
U¿ywanie omawianego urz¹dzenia pozwala na s³uchanie
muzyki z pod³¹czonego do niego odtwarzacza iPod/iPhone.
Podcasts
• Zmniejszyæ g³ośnośæ opisywanego urz¹dzenia.
• Pod³¹czyæ odtwarzacz iPod/iPhone.
Audiobooks
iPod
h
Menu
Music
Operacje, jakie mo¿na wykonywaæ za
pośrednictwem pilota omawianego urz¹dzenia
podczas odtwarzania materia³ów audio
Zatrzymanie
(Pauza)
Pomijanie
Videos
Szybkie przewijanie
do ty³u/Szybkie
przewijanie do przodu
(Wyszukiwanie)
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
OK
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ sposób
wyboru utworów (¼poni¿ej, z prawej) i nacisn¹æ [OK].
• W miarê potrzeby powtarzyæ powy¿szy krok.
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
utwory i nacisn¹æ [OK].
• Rozpocznie siê odtwarzanie.
Ekran wyświetlacza iPod
(Album Artwork + Track List)
A
ㄊヱㄐㄅ
Powrót do listy
utworów
Losowo
Utwory lub
albumy bêd¹
odtwarzane
w kolejności
losowej.
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
モㄗㄆチㄅㄆチヤㄓㄊㄔㄕ㄂ㄍ
ヤㄐㄏㄅㄐㄓチヮ㄂ㄍ㄄ㄖ
ヤㄖㄕㄊㄎㄖㄚ
ユㄍチモㄓ㄃ㄐㄍチㄅㄆチㄎㄊチュㄆㄔㄕㄊㄏㄐ
ユㄍチㄖㄍㄕㄊㄎㄐチモㄎ㄂ㄏㄆ㄄ㄆㄓ
モㄏㄅㄆㄔ
ロㄐㄔチヱ㄂ㄏ㄂ㄔ
モㄍチョㄊㄏ㄂ㄍ
リㄏㄈㄓ㄂ㄕㄊㄕㄖㄅ
ロ㄂チヷㄆㄏㄕ㄂ㄏ㄂
ヮㄊチヱㄆ㄄㄂ㄅㄐ
ヒバビビ
ビホビパ
D
E
Nacisn¹æ [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (min.) do 20 (maks.)
• Mo¿na równie¿ nacisn¹æ
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] na urz¹dzeniu g³ównym.
Podczas wyświetlania „iPod Display”,
nacisn¹æ [ RETURN].
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r, w, q] zaznaczyæ „Audio
Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Play Mode” (¼poni¿ej),
a korzystaj¹c z przycisków [w, q]
wybraæ ustawienie.
4. Nacisn¹æ [MENU].
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków
Wielokrotnie
[e, r, w, q] zaznaczyæ „Audio
Menu” i nacisn¹æ [OK].
• Wybór
pomiêdzy „Off”, 3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Repeat”, a korzystaj¹c z
„One” i „All”
przycisków [w, q] wybraæ ustawienie.
4. Nacisn¹æ [MENU].
モㄍチヱ㄂ㄓㄕㄊㄆ
B C
Regulacja
poziomu
g³ośności
Nacisn¹æ [iPod/q/h].
• Nacisn¹æ ponownie, aby wznowiæ.
Podczas wyświetlania „iPod Display”,
nacisn¹æ [w, q].
Podczas wyświetlania „iPod Display”,
nacisn¹æ i przytrzymaæ [w, q].
F
A Ok³adka albumu (Gdy brak danych, wyświetlany jest
obrazek tymczasowy.)
Nazwa albumu
B
Nazwisko wykonawcy
Tytu³ utworu
C Stan operacji odtwarzania
D Wielokrotnie: Wszystkie
Jeden
Play Mode (Tryb odtwarzania)
Shuffle: Off
Shuffle: Songs
Shuffle: Albums
Zwyk³e odtwarzanie.
Piosenki z wybranej listy odtwarzania
bêd¹ odtwarzane w kolejności losowej.
Albumy z listy odtwarzania albumów
bêd¹ odtwarzane w kolejności losowej.
(Utwory w albumie bêd¹ odtwarzane w
prawid³owej kolejności.)
Losowo: Piosenki
Uwaga
Albumy
E Numer bie¿¹cego utworu/Ca³kowita liczba utworów
F Czas odtwarzania, jaki up³yn¹³
Menu wyboru utworu z odtwarzacza
iPod/iPhone dla opcji „Music”
Playlists
Artists
Albums
Songs
Wyszukiwanie spośród wszystkich list odtwarzania
Wyszukiwanie spośród wykonawców
Wyszukiwanie spośród tytu³ów albumów
Wyszukiwanie spośród wszystkich utworów
zarejestrowanych w odtwarzaczu iPod/iPhone
• Nawet jeśli iPod/iPhone zostanie od³¹czony od tego
urz¹dzenia, ustawienia dotycz¹ce pozycji odtwarzania,
odtwarzania losowego i wielokrotnego pozostan¹
bez zmian. Ponadto, ustawienia jakich dokonano na
odtwarzaczu iPod/iPhone przed pod³¹czeniem do
urz¹dzenia, pozostan¹ bez zmian.
• W przypadku materia³u wideo (¼str. 16) odtwarzanie
losowe mo¿e automatycznie zostaæ ustawione na „Off”.
• Po zmianie trybu odtwarzania lista utworów wyświetlana
na ekranie „iPod Display” mo¿e ró¿niæ siê od
odtwarzanych utworów. W takim przypadku nale¿y
ponownie wybraæ utwory z menu wyboru utworów.
Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza iPod/iPhone / Odtwarzanie zdjêæ itp. przechowywanych w odtwarzaczu iPod/iPhone /
Odtwarzanie muzyki z odtwarzacza iPod/iPhone
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Music” i nacisn¹æ [OK].
Wyszukiwanie spośród epizodów programu radiowego
uzyskanego za pośrednictwem sklepu iTunes
Wyszukiwanie spośród tytu³ów ksi¹¿ek
audio zakupionych za pośrednictwem
sklepu iTunes lub witryny „audible.com”
VQT2Z90
1. Nacisn¹æ [iPod/PLAY MENU].
• Mo¿na równie¿ wybraæ opcjê „iPod Play Menu” z
menu dostêpnego po wciśniêciu [MENU].
POLSKI
Odtwarzanie muzyki z odtwarzacza iPod/iPhone
15
111
Odtwarzanie wideo z
odtwarzacza iPod/iPhone
Jeśli do omawianego urz¹dzenia pod³¹czony jest
odtwarzacz iPod/iPhone z funkcj¹ odtwarzania wideo, w
urz¹dzeniu mo¿na odtwarzaæ wideo.
• Zmniejszyæ g³ośnośæ opisywanego urz¹dzenia.
• Pod³¹czyæ odtwarzacz iPod/iPhone.
Ustawienia odtwarzania audio
Mo¿na dokonaæ wyboru ustawieñ wyświetlania podczas
odtwarzania materia³u audio z odtwarzacza iPod/iPhone.
Mo¿na równie¿ dobraæ zgodn¹ z upodobaniem jakośæ
dźwiêku.
Podstawowa obs³uga
1. Nacisn¹æ [MENU].
1. Nacisn¹æ [iPod/PLAY MENU].
• Mo¿na równie¿ wybraæ opcjê „iPod Play Menu” z
menu dostêpnego po wciśniêciu [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Videos” i nacisn¹æ [OK].
iPod
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Audio Menu” i nacisn¹æ [OK].
Menu
Audio Menu
Settings Menu
h
Menu
Music
Videos
List of Currently Playing Tracks
All (iPod display)
Select Item
Select Item
OK
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
typ materia³u wideo i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
wideo i nacisn¹æ [OK].
• Rozpocznie siê odtwarzanie wideo.
Operacje dostêpne za pomoc¹ pilota
urz¹dzenia podczas odtwarzania filmów
Zatrzymanie
(Pauza)
Pomijanie
Szybkie
przewijanie do
ty³u/Szybkie
przewijanie
do przodu
(Wyszukiwanie)
Regulacja
poziomu
g³ośności
Nacisn¹æ [iPod/q/h].
• Nacisn¹æ ponownie, aby wznowiæ.
Podczas wyświetlania „iPod Display”,
nacisn¹æ [w, q].
Podczas wyświetlania „iPod Display”,
nacisn¹æ i przytrzymaæ [w, q].
Nacisn¹æ [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL].
• 0 (min.) do 20 (maks.)
• Mo¿na równie¿ nacisn¹æ
[VOLUME 4]/[VOLUME 3] na
urz¹dzeniu g³ównym.
OK
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
element (¼poni¿ej), a korzystaj¹c z przycisków
[w, q] wybraæ ustawienie.
4. Nacisn¹æ [MENU], aby zamkn¹æ ekran menu.
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Play Mode
(Tryb odtwarzania)
Repeat
(Wielokrotnie)
¼str. 15
¼str. 15
Wyświetla informacje o bie¿¹cym nagraniu
podczas gdy ustawione s¹ kategorie
wyświetlania inne ni¿ „iPod Display”.
On: Wyświetlacz
Off: Bez wyświetlacza
Flat:
Gdy efekt jakości dźwiêku nie jest
wykorzystywany.
Heavy:
Equalizer
Podkreśla basy, daj¹c wyostrzon¹
jakośæ dźwiêku.
Clear:
Uwydatnia wysokie tony, daj¹c czyst¹
jakośæ dźwiêku.
iPod Information Wyświetlanie nazwy modelu i wersji
(Informacje o
pod³¹czonego odtwarzacza
odtwarzaczu iPod) iPod/iPhone.
Audio
Information
(Informacje o
nagraniu)
Korzystanie z timera
VQT2Z90
Zdjêcia i nagrania audio s¹ odtwarzane o zadanej godzinie
po automatycznym w³¹czeniu siê urz¹dzenia. Urz¹dzenie
jest wy³¹czane automatycznie po zakoñczeniu odtwarzania.
Mo¿na ustawiæ „Timer 1”, „Timer 2” i „Timer 3”.
Poni¿ej, jako przyk³ad, objaśniono sposób ustawiania opcji
„Timer 1”.
16
112
• Wcześniej nale¿y nastawiæ zegar. (¼str. 6)
• Wybraæ kategoriê zdjêæ.
• Wcześniej nale¿y przygotowaæ źród³a odtwarzania z
urz¹dzenia iPod/iPhone.
Timer Setting Menu
Timer 2 Settings
Timer 1 Settings
0
Sun
3
6
9
12
15
Timer 3 Settings
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Select Item
OK
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Standby” i nacisn¹æ [OK].
6. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Enable This Timer” i nacisn¹æ [OK].
7. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Day”
i nacisn¹æ [OK].
8. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] wybraæ
dzieñ, dodaæ znak zaznaczenia korzystaj¹c z
przycisków [w, q] i nacisn¹æ [OK].
9. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Time” i nacisn¹æ [OK].
10. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] ustawiæ
godzinê rozpoczêcia/zakoñczenia i nacisn¹æ [OK].
11. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Confirm” i nacisn¹æ [OK].
Je¿eli czas odtwarzania koliduje z innymi ustawieniami
timera, pojawi siê monit „The set time overlaps with
another timer. Do you want to give priority to this
timer and register it?”.
• Wybór opcji „Yes” spowoduje wy³¹czenie innych
timerów z koliduj¹c¹ godzin¹.
• Po wybraniu opcji „No” przywrócony zostanie
poprzedni ekran z zachowanym ustawieniem timera.
A
Timer 1 Settings
Enable
Standby
Day
Mon Tue Wed Thu Fri
Time
7 : 00 - 10 : 00
Audio Playback
Off
Confirm
Select Item
OK
A Aby ustawiæ odtwarzanie audio ¼z prawej
12. Nacisn¹æ [MENU], aby zamkn¹æ ekran menu.
POLSKI
Aby ustawiæ odtwarzanie audio
1. Po wykonaniu kroku 10 (¼lewy), korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Audio Playback” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Audio
Playback”, a korzystaj¹c z przycisków [w, q]
zaznaczyæ opcjê „On”.
• Jeśli wybrano „Off”, nale¿y przejśæ do poni¿szego kroku 7.
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Playback Time”, a korzystaj¹c z przycisków [w, q]
wybraæ czas odtwarzania.
10 min./30 min./1 godz./2 godz./3 godz./Bez ograniczeñ
• Jeśli ustawiono czas odtwarzania audio d³u¿szy ni¿ w zakresie
od godziny pocz¹tkowej do godziny koñcowej ustawienia
timera, priorytetowa jest godzina koñcowa ustawienia timera.
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Update Source/Volume” i nacisn¹æ [OK].
5. Nacisn¹æ [4 IN/VOL], [3 OUT/VOL], aby dostosowaæ g³ośnośæ.
(Mo¿na równie¿ nacisn¹æ [VOLUME 4]/[VOLUME 3]
na urz¹dzeniu g³ównym.)
• Nacisn¹æ [iPod/q/h], aby odtwarzaæ materia³ audio i
zatwierdziæ g³ośnośæ.
Update Timer 1 Sound Source/Volume
Source : iPod
Volume : 3
Do you want to update
this setting?
Yes
No
You can play the audio source in this screen to check the volume.
Select Item
OK
6. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
7. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Confirm” i nacisn¹æ [OK].
8. Wykonaæ kroki 11 i 12 (¼lewy).
Wy³¹czanie nastawionego timera
1. W punkcie 6 (¼lewy) zaznaczyæ „Disable This Timer” i
nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Confirm” i
nacisn¹æ [OK].
Usuwanie ustawienia timera
1. W punkcie 6 (¼lewy) zaznaczyæ „Initialise This Timer” i
nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Confirm” i
nacisn¹æ [OK].
Odtwarzanie wideo z odtwarzacza iPod/iPhone /
Ustawienia odtwarzania audio / Korzystanie z timera
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Settings Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Timer” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] zaznaczyæ „Timer
1 Settings” i nacisn¹æ [OK].
Po ustawieniu timera
• Gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone, w³¹cza siê automatycznie
o ustawionej timerem godzinie pocz¹tkowej i rozpoczyna
siê odtwarzanie wed³ug ustawieñ timera.
• O godzinie koñcowej timera, urz¹dzenie wy³¹cza siê
automatycznie, nawet jeśli jest w³¹czone.
• Gdy odtwarzanie audio jest ustawione na „On”, na minutê
przed godzin¹ pocz¹tkow¹ timera w prawej dolnej czêści
ekranu wyświetlany jest wskaźnik „z”.
(Gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, tylko dla ekranu „iPod Display”)
O godzinie pocz¹tkowej timera dźwiêk zostanie dostosowywany
do zadanego poziomu (stopniowo zwiêkszony) i rozpocznie
siê odtwarzanie materia³u audio. Wskaźnik „z” miga podczas
odtwarzania audio. (Tylko dla ekranu „iPod Display”)
Timer o czasie krótszym ni¿ 10 minut jest wyświetlany na ekranie menu ustawieñ timera na szerokośæ odpowiadaj¹c¹ 10 minutom.
Timer uruchamiany jest o zadanej godzinie, o ile nie zostanie wcześniej wy³¹czony.
Odtwarzanie audio odpowiada statusowi ustawienia, na przyk³ad trybu odtwarzania.
Gdy wyświetlany jest ekran menu lub ekran wyboru audio, odtwarzanie materia³ów audio uruchamiane timerem nie rozpocznie siê.
Odtwarzanie materia³ów audio uruchamiane timerem nie rozpocznie siê nawet o godzinie pocz¹tkowej timera, je¿eli nośnik
z nagraniem audio dla funkcji „Audio Playback” jest taki sam, jak nośnik wybrany dla momentu uruchomienia timera, b¹dź
gdy odtwarzacz iPod/iPhone jest w³aśnie u¿ywany do odtwarzania lub wyszukiwania.
VQT2Z90
Uwaga
•
•
•
•
•
17
113
Korzystanie z oszczêdzania zasilania
Korzystanie z menu konfiguracji
U¿ywaj¹c czujnika świat³a nale¿y dostosowaæ jasnośæ
wyświetlacza urz¹dzenia g³ównego odpowiednio do
otaczaj¹cego natê¿enia świat³a oraz ustawiæ automatyczne
wy³¹czanie zasilania gdy otoczenie staje siê ciemne.
Mo¿na sformatowaæ pamiêæ wewnêtrzn¹, uruchomiæ
urz¹dzenie, itp.
A
Ściana tylna urz¹dzenia
Podstawowa obs³uga
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Settings Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
element (¼poni¿ej i str. 19) i nacisn¹æ [OK].
Settings Menu
A Czujnik świat³a
Power Save Settings
Timer
Clock/Calendar Settings
1. Nacisn¹æ [MENU].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Settings Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Power Save Settings” i nacisn¹æ [OK].
4. Nacisn¹æ [e, r] aby wybraæ „C.A.T.S.” lub „Auto
Power Off”, a naciskaj¹c [w, q] zaznaczyæ
ustawienie.
5. Nacisn¹æ [MENU], aby zamkn¹æ ekran menu.
Auto Power Off
(Automatyczne
wy³¹czanie zasilania)
Gdy ustawienie jest w pozycji „On”, im
ciemniejsze staje siê otoczenie, tym
ciemniejszy staje siê ekran. (3 poziomy)
On (Display):
Gdy zu¿ycie zasilania jest ni¿sze,
liczba „
” zwiêksza siê (a¿ do 3).
On (No display):
„
” nie wyświetla siê.
Off:
Jasnośæ ekranu jest ustawiona na sta³e.
Enable:
Gdy otoczenie stanie siê ciemne i jeden z
poni¿szych warunków trwa przynajmniej 1
minutê, zasilanie jest automatycznie wy³¹czane.
– Brak czynności
– Nie w trakcie odtwarzania audio
z odtwarzacza iPod/iPhone
Disable:
Zasilanie nie jest wy³¹czane
automatycznie.
Gdy automatyczne wy³¹czanie zasilania
ustawione jest w pozycji „Enable”
• Na minutê przed aktywowaniem funkcji automatycznego
wy³¹czania zasilania u do³u ekranu wyświetla siê komunikat:
„The power will soon be turned off automatically.”
VQT2Z90
Uwaga
18
114
Remote Control Mode
Wall-mount Setting
Panasonic Logo
Language Setting
Select Item
OK
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
element lub ustawienie.
5. Nacisn¹æ [MENU], aby zamkn¹æ ekran menu.
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Ustawienia
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
C.A.T.S.
(System
automatycznego
śledzenia kontrastu)
View Demo
” oznacza wartośæ w przybli¿eniu.
•„
• Podczas kopiowania zdjêæ, itp., „Auto Power Off” nie
dzia³a, nawet przy braku czynności.
• W przypadku zablokowanie czujnika świat³a, palcem, itp.,
jasnośæ nie mo¿e zostaæ wykryta.
• Przy w³¹czonym ustawieniu oszczêdzania energii, po
ustawieniu urz¹dzenia w miejscu utrudniaj¹cym dostêp
świat³a do tylnej czêści urz¹dzenia, np. w szafce lub
przy ciemnej ścianie, ekran mo¿e automatycznie staæ
siê ciemny lub urz¹dzenie mo¿e zostaæ automatycznie
wy³¹czone, nawet jeśli otoczenie urz¹dzenia jest jasne.
Power Save
Settings
(Ustawienia
oszczêdzania
zasilania)
Timer
Clock/Calendar
Settings
(Ustawienia
zegara/
kalendarza)
¼lewy
¼str. 16
Ta opcja dostosowuje zegar, ustawia
inne kolory dla świ¹t i niedziel, itp.
Set Clock (Ustaw zegar) (¼str. 6)
Holiday Settings (Ustawienia dla
świ¹t)
Ustaw ¿¹dan¹ datê i ustaw ten sam
kolor, co dla niedziel.
1. W punkcie 4 procedury obs³ugi
podstawowej zaznaczyæ „Holiday
Settings” i nacisn¹æ [OK].
2. Wybraæ „Date”, „Month” i „Year”,
po czym nacisn¹æ [OK].
3. Wybraæ „On” w „Holiday Setting”.
4. Wybierz „Every Year” lub „No” w
„Repeat”.
Every Year:
Dla danego dnia/miesi¹ca ka¿dego roku
ustaw ten sam kolor, co dla niedziel.
No:
Dla danego dnia/miesi¹ca/roku
ustaw ten sam kolor, co dla niedziel.
Saturday Setting (Ustawienie
niedzielne) (On/Off)
Gdy jest w³¹czone, wyświetla siê w innym
kolorze ni¿ to dla dni powszednich (pon.-pt.).
Set Date Indication (Format daty)
Wybraæ „Date/Month/Year” lub
„Month/Date/Year”.
Set Clock Indication (Wybór
zegara)
Wybraæ „24-hour System” lub
„12-hour System”.
Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
W przypadku ustawienia trybu zdalnego
sterowania na 1
1. Zaznaczyæ „Remote Control 1” w punkcie 4 procedury
obs³ugi podstawowej (¼str. 18) i nacisn¹æ [OK].
2. Nie kieruj¹c pilota w stronê opisywanego urz¹dzenia
i trzymaj¹c wciśniêty na nim przycisk [OK], przez co
najmniej 2 sekundy przytrzymaæ wciśniêty przycisk
[SLIDESHOW].
3. Nacisn¹æ [OK].
POLSKI
Korzystanie z oszczêdzania zasilania / Korzystanie z menu konfiguracji
Wszystkie dane na karcie SD zostan¹
usuniête.
1. W punkcie 4 procedury obs³ugi
Format Card
podstawowej (¼str. 18) zaznaczyæ
(Formatuj kartê)
„Yes” i nacisn¹æ [OK].
2. Zaznaczyæ ponownie „Yes” i
nacisn¹æ [OK].
Mo¿na zainicjowaæ (sformatowaæ)
pamiêæ wewnêtrzn¹. Wszelkie
informacje zdjêciowe w pamiêci
wewnêtrznej zostan¹ usuniête.
1. W punkcie 4 procedury obs³ugi
podstawowej (¼str. 18) zaznaczyæ
Format Internal
„Yes” i nacisn¹æ [OK].
Memory
2. Wyświetlony zostanie komunikat
(Formatuj
„Photos set as protected will also
pamiêæ
be deleted. Do you really want to
wewnêtrzn¹)
perform this operation?”. Ponownie
zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ [OK].
• Usuwane s¹ równie¿ zdjêcia
chronione.
• Aby zapoznaæ siê z formatowaniem
fizycznym, patrz strona 5.
System
Software Info
Istnieje mo¿liwośæ sprawdzenia
(Informacje o
informacji o wersji oprogramowania
oprogramowaniu opisywanego urz¹dzenia.
systemowym)
Funkcja ta umo¿liwia aktualizacjê
oprogramowania systemowego, gdy
Update System
zajdzie taka potrzeba w przysz³ości,
Software
aby poprawiæ jego wydajnośæ.
(Aktualizacja
Nale¿y pamiêtaæ o rejestracji
oprogramowania
u¿ytkownika, aby móc uzyskiwaæ
systemowego)
informacje zwi¹zane z aktualizacjami
oprogramowania systemowego.
Uwaga
• Gdy ten sam dzieñ/miesi¹c/rok jest ustawiony zarówno
na „Holiday Settings”, jak i na „Saturday Setting”,
priorytetowo traktowane jest ustawienie „Holiday
Settings”.
• Jeśli tryb wyświetlania jest ustawiony na u³o¿enie pionowe
(¼str. 7) lub „Adjust Brightness” (¼str. 12) jest ustawiona
na „1”, to logo Panasonic nie bêdzie oświetlone, nawet
gdy zaznaczono w ustawieniach „Panasonic Logo” opcjê
„On”.
• Informacje o najnowszej wersji mo¿na znaleźæ w poni¿szej
witrynie internetowej.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
VQT2Z90
Gdy w procedurach obs³ugi
podstawowej (¼str. 18) wybrano
„View Demo”, wyświetlana jest
demonstracja.
Natomiast funkcja demonstracji jest
aktywowana automatycznie gdy
poni¿sze warunki trwaj¹ przynajmniej
View Demo
przez 2 minuty przy braku czynności.
(Wyświetl
• Gdy nie w³o¿ono karty SD
Demonstracjê)
• Gdy odtwarzacz iPod/iPhone nie
zosta³ pod³¹czony
• Gdy w pamiêci wewnêtrznej nie ma
zdjêæ
Aby zatrzymaæ demonstracjê nale¿y
nacisn¹æ jakikolwiek przycisk inny
ni¿ przycisk zasilania na urz¹dzeniu
g³ównym lub na pilocie.
Gdy piloty innych urz¹dzeñ zak³ócaj¹
pracê opisywanego urz¹dzenia, nale¿y
zmieniæ tryb zdalnego sterowania.
Remote Control 1 / Remote Control 2
Przyk³ad: W przypadku ustawienia
trybu zdalnego sterowania na 2
1. Zaznaczyæ „Remote Control 2”
w punkcie 4 procedury obs³ugi
Remote Control
podstawowej (¼str. 18) i nacisn¹æ [OK].
Mode (Tryb
(Wyświetlany jest napis
zdalnego
„Simultaneously press [CLOCK]
sterowania)
and [OK] on your remote control for
at least 2 seconds, and change the
mode on your remote control.”.)
2. Nie kieruj¹c pilota w stronê
opisywanego urz¹dzenia i trzymaj¹c
wciśniêty na nim przycisk [OK], przez
co najmniej 2 sekundy przytrzymaæ
wciśniêty przycisk [CLOCK].
3. Nacisn¹æ [OK].
Wall-mount
Setting
(Ustawienie
¼str. 21
zamontowania
na ścianie)
Zaznaczyæ „On/Off” w punkcie 4
procedury obs³ugi podstawowej
(¼str. 18) i nacisn¹æ [OK].
Panasonic Logo On:
Logo oświetlone
Off:
Logo nieoświetlone
Language
Setting
English / Deutsch / Français
(Ustawienie
jêzyka)
Przywracane s¹ ustawienia fabryczne
opisywanego urz¹dzenia. Ustawienia
zegara, ustawienia zamontowania na
Initialise
ścianie i pliki zdjêciowe w pamiêci
Settings
wewnêtrznej nie ulegaj¹ zmianie.
(Ustawienia
1. W punkcie 4 procedury obs³ugi
inicjowania)
podstawowej (¼str. 18) zaznaczyæ
„Yes” i nacisn¹æ [OK].
2. Zaznaczyæ ponownie „Yes” i
nacisn¹æ [OK].
19
115
Wspó³praca z komputerem
Pliki zdjêciowe mo¿na przesy³aæ miêdzy pamiêci¹ wewnêtrzn¹
opisywanego urz¹dzenia, kart¹ SD a komputerem.
Nie nale¿y u¿ywaæ innych kabli za wyj¹tkiem oryginalnego
kabla po³¹czeniowego USB marki Panasonic
(K2KZ4CB00015; wyposa¿enie opcjonalne).
Wymagane konfiguracje systemowe
System operacyjny komputera: Windows® 7
Windows Vista®
Windows® XP
Mac OS X
Port: Port USB
• Nie mo¿na zagwarantowaæ prawid³owej wspó³pracy z
wszystkimi komputerami.
• Nie ma mo¿liwości wymiany danych z odtwarzaczem
iPod/iPhone.
Pod³¹czanie do komputera
• Wcześniej wy³¹czyæ urz¹dzenie.
• Wcześniej nale¿y równie¿ uruchomiæ komputer.
1. Sprawdziæ orientacjê wtyku kabla po³¹czeniowego
USB i w³o¿yæ go do gniazda USB opisywanego
urz¹dzenia.
Ściana tylna urz¹dzenia
W³ó¿ do koñca.
B
A
A Port USB
B Kabel po³¹czeniowy USB (wyposa¿enie opcjonalne)
2. W³o¿yæ kabel po³¹czeniowy USB do gniazda
komputera.
3. W³¹czyæ opisywane urz¹dzenie.
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
pamiêæ po³¹czenia USB („Internal Memory” lub
„SD Card”) i nacisn¹æ [OK].
Opisywane urz¹dzenie dzia³a jak czytnik z
mo¿liwości¹ zapisu i jest rozpoznawany przez
komputer jako urz¹dzenie zewnêtrzne.
Od³¹czanie kabla po³¹czeniowego USB
Od³¹czyæ kabel, korzystaj¹c z funkcji Bezpieczne usuwanie
sprzêtu na pasku zadañ systemu operacyjnego.
Jeśli ikona usuwania nie wyświetla siê, nale¿y sprawdziæ,
czy na ekranie urz¹dzenia nie wyświetla siê komunikat
„ACCESS” i usun¹æ go.
VQT2Z90
Uwaga
20
116
• Podczas u¿ytkowania kabel po³¹czeniowy USB powinien
znajdowaæ siê mo¿liwie daleko od innych urz¹dzeñ
elektrycznych.
• Podczas ³¹czenia z komputerem nie jest mo¿liwe
³adowanie odtwarzacza iPod/iPhone.
• Podczas nawi¹zywania po³¹czenia z komputerem
nie mo¿na obs³ugiwaæ opisywanego urz¹dzenia. Po
od³¹czeniu kabla po³¹czeniowego USB opisywane
urz¹dzenie zostanie wy³¹czone.
• Podczas prze³¹czania pamiêci po³¹czeniowej USB
od³¹czyæ kabel po³¹czeniowy USB, nastêpnie pod³¹czyæ
go ponownie i wykonaæ czynności od pocz¹tku.
Wymiana plików zdjêciowych z komputerem
• Otworzyæ folder na komputerze, z którym bêd¹
wymieniane pliki zdjêciowe.
• Pod³¹czyæ omawiane urz¹dzenie do komputera.
• W³o¿yæ kartê SD.
1. Wybraæ „Internal Memory” lub „SD Card” w
punkcie 4 (¼lewy).
2. W oknie „Mój komputer” posiadanego komputera
otworzyæ opcjê „Dysk wymienny”.
• Znajduje siê tam folder zdjêciowy omawianego
urz¹dzenia lub karty SD.
• W przypadku Windows Vista® lub Windows® 7,
otworzyæ „Dysk wymienny” w „Komputer”.
• W przypadku komputera Macintosh napêd
opisywanego urz¹dzenia jest wyświetlany na
pulpicie.
3. Otworzyæ zdjêcie na tym urz¹dzeniu i wymieniæ
pliki pomiêdzy folderami.
• Foldery i pliki mo¿na przenosiæ metod¹ przeci¹gnij
i upuśæ.
Uwaga
• Wyjêcie lub w³o¿enie kabla po³¹czeniowego USB lub karty
SD, gdy wyświetlany jest komunikat „Accessing Do not
remove the card or cable.” (Trwa uzyskiwanie dostêpu.
Nie wyjmuj karty ani kabla.), mo¿e spowodowaæ utratê lub
uszkodzenie danych na karcie SD.
• W przypadku kilku po³¹czeñ USB lub u¿ywania
koncentratorów z 1 komputerem mog¹ wyst¹piæ
nieprawid³owości w dzia³aniu.
• W przypadku korzystania z wersji 10.2 lub starszej
systemu Mac OS X i importowania zdjêæ z karty SDHC do
komputera, zabezpieczaj¹cy przed zapisem prze³¹cznik
karty SDHC nale¿y ustawiæ w pozycji „LOCK”.
• Po pod³¹czeniu opisywanego urz¹dzenia nie nale¿y
korzystaæ z funkcji formatowania pamiêci wewnêtrznej
opisywanego urz¹dzenia lub karty SD z poziomu
komputera.
Na niektórych komputerach mog¹ pojawiæ siê problemy z
zapisem i dzia³aniem.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e firma Panasonic ani sprzedawcy
Panasonic nie mog¹ odpowiadaæ za jak¹kolwiek utratê
danych zdjêciowych, ani inne uszkodzenia bezpośrednie
lub pośrednie, z wyj¹tkiem celowego b¹dź ra¿¹cego
zaniedbania.
Celem u¿ytkowania urz¹dzenia g³ównego zamontowanego
na ścianie niezbêdne jest określone ustawienie. Wybraæ
ustawienie mocowania na ścianie w menu i zamocowaæ
urz¹dzenie na ścianie.
O zamontowanie/wymontowanie urz¹dzenia nale¿y
poprosiæ profesjonalnego instalatora lub sprzedawcê.
POLSKI
U¿ytkowanie urz¹dzenia zamontowanego na ścianie
Uwaga
• Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za
zniszczenia przypadkowe ani zniszczenia bêd¹ce
wynikiem nieprawid³owej instalacji lub obs³ugi.
• Śruby i wkrêty nale¿y przechowywaæ w miejscu
niedostêpnym dla dzieci, aby zapobiec jej po³kniêciu.
Ustawienia montowania na ścianie
Otwór na wkrêt na tylnym
panelu urz¹dzenia g³ównego
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Settings Menu” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
„Wall-mount Setting” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Yes”
i nacisn¹æ [OK].
Wall-mount Setting
Yes
No
Selecting “Yes” will rotate the display by 180 degrees.
The main unit controls cannot be used in this mode.
Select Item
5. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes” i nacisn¹æ
[OK].
Zasilanie bêdzie siê wy³¹czaæ i w³¹czaæ automatycznie.
Gdy zasilanie jest w³¹czone wyświetlacz ekranu
urz¹dzenia g³ównego jest odwrócony ‘do góry nogami’.
Uwaga
• Ście¿ka audio zostaje automatycznie zatrzymana
(wstrzymana) jeśli jest w³aśnie odtwarzana.
U¿ytkowanie przy ustawieniu mocowania na ścianie
Nastêpuj¹ce przyciski i funkcje, z których mo¿na korzystaæ
bêd¹ ograniczone.
ø 5 mm
Niedostêpne przyciski Z wyj¹tkiem [8]
na urz¹dzeniu
g³ównym
ø 11 mm
Niedostêpne przyciski • [iPod/PLAY MENU]
• [iPod/DISPLAY]
na pilocie
• [iPod/q/h]
Zalecany rodzaj śrub
• 2 wkrêty do zamocowania na ścianie
• 2 wkrêty do gwintów mocowania na ścianie
Funkcja odtwarzania
audio ustawionego
timerem
Wy³¹czona automatycznie (przy
zachowaniu ustawieñ)
Elementy menu
•
•
•
•
•
Panasonic Logo
Wy³¹czane automatycznie
Dla ka¿dego wkrêtu niezbêdna jest d³ugośæ odpowiednia
do utrzymania przynajmniej 5 kg.
Przynajmniej 30 mm
ø 7,4 mm do 9,4 mm
ø 4 mm
OK
2,2 mm do 3 mm
3 mm do 4 mm
Nale¿y u¿ywaæ dostêpnych w sprzeda¿y wkrêtów o
nominalnej średnicy 4 mm lub to¿samych, które s¹
dostosowane do typu materia³u, z jakiego wykonana jest
ściana (tj. drewno, stal, beton, itp.)
Wspó³praca z komputerem /
U¿ytkowanie urz¹dzenia zamontowanego na ścianie
Przygotowaæ dostêpne w handlu śruby odpowiadaj¹ce
otworom na tylnym panelu urz¹dzenia.
1. Nacisn¹æ [MENU].
„iPod Play/Pause”
„iPod Display”
„iPod Play Menu”
„Audio Menu”
„Sync Music” w
„Photo Playback Settings”
Power Save Settings
Wy³¹czane automatycznie
(Ustawienia
oszczêdzania zasilania)
Po³¹czenie z
odtwarzaczem
iPod/iPhone
Nie mo¿na u¿ywaæ
Po³¹czenie USB
Nie mo¿na u¿ywaæ
VQT2Z90
Uwagi odnośnie instalacji
z Celem zapewnienia prawid³owego dzia³ania i unikniêcia
mo¿liwych problemów, nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia
w nastêpuj¹cych miejscach.
– Miejsca inne ni¿ pionowe ściany
– Miejsca niedaleko spryskiwacza (ppo¿.) lub czujnika
– Miejsca w pobli¿u linii wysokiego napiêcia lub źróde³
pr¹du
– Miejsc, w których w kierunku urz¹dzenia nawiewane
by³oby gor¹ce powietrze z urz¹dzenia grzewczego
– Miejsc, które nara¿a³yby urz¹dzenie na wibracje lub
uderzenie
– Miejsca w pobli¿u źróde³ pola magnetycznego, ciep³a,
pary, dymu olejowego itp.
– Miejsca o wysokiej temperaturze, jak okolice
świate³ sufitowych (reflektora punktowego, lampy
halogenowej itp.)
– Miejsca, w których mog¹ pojawiæ siê krople wody (np.
pod urz¹dzeniem klimatyzacyjnym)
– Miejsca usytuowane tak wysoko, ¿e w³o¿enie karty
SD by³oby utrudnione
z Nale¿y u¿ywaæ odpowiedniej metody instalacji,
odpowiadaj¹cej strukturze i materia³owi lokalizacji instalacji.
z Podczas instalacji u¿yæ miêkkiego koca b¹dź szmatki w
celu zapobie¿enia uszkodzeniu produktu lub powierzchni.
z Dokrêcaj¹c wkrêty nale¿y upewniæ siê, ¿e nie s¹ one
niedokrêcone lub zbyt silnie dokrêcone.
z Nale¿y zapewniæ bezpieczne warunki otoczenia pracy i
byæ ostro¿nym podczas instalacji.
21
117
U¿ytkowanie urz¹dzenia zamontowanego na ścianie
5. Przymocowaæ gwint mocuj¹cy do ściany.
Mocowanie do ściany
• Upewniæ siê, ¿e zasilanie urz¹dzenia jest wy³¹czone a
zasilacz sieciowy od³¹czony.
• Usun¹æ uniwersaln¹ stacjê dokuj¹c¹ do odtwarzacza
iPod.
Ściana
1. Przymocowaæ wkrêty do mocowania na
ścianie zgodnie z poni¿sz¹ ilustracj¹.
105 mm
G
53 mm
G Upewniæ siê, ¿e zamocowano 2 wkrêty do mocowania na
ścianie.
Uwaga
2. Przymocowaæ wkrêty do mocowania na
ścianie.
Ściana
B
Ściana
3 mm do
4 mm
A
A Wkrêt do mocowania na ścianie
B Zamocowaæ tak, by wkrêty wystawa³y 3 mm do 4 mm od
ściany.
• Upewniæ siê, ¿e zamocowano 2 wkrêty do mocowania na
ścianie.
• U¿ywaæ poziomicy, itp., tak, by wkrêty do mocowania na
ścianie by³y w po³o¿eniu poziomym podczas mocowania.
3. Pod³¹czyæ zasilacz sieciowy do urz¹dzenia,
nastêpnie umieściæ gwint do mocowania na
ścianie.
C
D
E
C Zgi¹æ stojak i odwróciæ go do góry nogami.
D Zasilacz sieciowy
E Gwint do mocowania an ścianie
4. Zawiesiæ urz¹dzenie g³ówne na wkrêtach do
mocowania do ściany, przy czym gwint do
mocowania do ściany musi byæ w³o¿ony do
urz¹dzenia g³ównego.
VQT2Z90
Ściana
22
118
F
F Ustawiæ oba wkrêty sztywno w tej pozycji.
• Ustawienie pionowe urz¹dzenia g³ównego nie jest
dostêpne w przypadku gdy jest ono zamontowane na
ścianie.
U¿ytkowanie urz¹dzenia na biurku po zdjêciu
ze ściany
1. Zaznaczyæ „No” w „Wall-mount Setting” w menu
ustawieñ (¼str. 21) i nacisn¹æ [OK].
2. Wy³¹czyæ urz¹dzenie i zdj¹æ je ze ściany.
Uwaga
• Gdy „Wall-mount Setting” zostanie zmienione na
„No”, ustawienie automatycznie powróci do stanu
poprzedniego, w którym ustawienie mocowania na ścianie
nie by³o wybrane.
– Funkcja odtwarzania audio ustawionego timerem
– Power Save Settings (Ustawienia oszczêdzania
zasilania)
– Panasonic Logo
Prawid³owe pozbywanie siê w/w
produktów i baterii pomaga oszczêdzaæ
cenne zasoby naturalne i zapobiegaæ
potencjalnemu negatywnemu wp³ywowi na
zdrowie cz³owieka oraz stan środowiska
naturalnego, który towarzyszy niew³aściwej
gospodarce odpadami.
Wiêcej informacji o zbiórce oraz recyklingu
zu¿ytych produktów i baterii mo¿na
otrzymaæ od w³adz lokalnych, miejscowego
przedsiêbiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzeda¿y, w którym u¿ytkownik
naby³ przedmiotowe towary.
Za niew³aściwe pozbywanie siê
powy¿szych odpadów mog¹ groziæ kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
Dotyczy u¿ytkowników firmowych
dzia³aj¹cych na terenie Unii Europejskiej
Chc¹c w odpowiedni sposób pozbyæ
siê urz¹dzeñ elektrycznych lub
elektronicznych, nale¿y skontaktowaæ siê
ze sprzedawc¹ lub dostawc¹, który udzieli
dalszych informacji.
UWAGA!
Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia w miejscach
wilgotnych ani zakurzonych, w miejscach, gdzie
przenoszony powietrzem t³uszcz czy para mog³yby
mieæ z nim stycznośæ, ani pod klimatyzatorem, z
którego woda mo¿e na nie kapaæ.
Mo¿e to mieæ negatywny wp³yw na urz¹dzenie,
powoduj¹c po¿ar lub pora¿enie pr¹dem.
Nale¿y zapewniæ wolny obszar wynosz¹cy
przynajmniej 25,4 mm nad urz¹dzeniem g³ównym i
ponad 25,4 mm z lewej i prawej jego strony. Przerwa
pomiêdzy ścian¹ a tyln¹ czêści¹ urz¹dzenia musi
pozostaæ wolna od przeszkód.
Blokowanie wywietrzników na urz¹dzeniu g³ównym mo¿e
doprowadziæ do po¿aru.
Do instalacji nale¿y u¿ywaæ przeznaczonych do tego
komponentów.
W przeciwnym razie, urz¹dzenie mo¿e upaśæ i siê
uszkodziæ, przy tym powoduj¹c zranienie.
Podczas instalacji zapobiegaæ kontaktowi wkrêtów
mocuj¹cych i kabla zasilania z metalowymi czêściami
wewn¹trz ściany.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo¿e spowodowaæ
pora¿enie pr¹dem.
Demontuj¹c urz¹dzenie g³ówne ze ściany nale¿y
równie¿ usun¹æ wkrêty mocuj¹ce.
W przeciwnym razie, ktoś mo¿e uderzyæ o wkrêty
mocuj¹ce w ścianie i siê zraniæ.
Urz¹dzenie nale¿y zainstalowaæ na takiej wysokości,
by by³o widaæ gniazdo karty SD i bezpiecznie je
obs³ugiwaæ.
Obs³uga urz¹dzenia w niew³aściwym po³o¿eniu mo¿e
doprowadziæ do jego upadku i uszkodzenia, a przy tym
zranienia.
POLSKI
Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/ lub w
dokumentacji towarzysz¹cej oznaczaj¹,
¿e nie wolno mieszaæ zu¿ytych urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia w³aściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zu¿ytych produktów i baterii, nale¿y
oddawaæ je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego oraz
postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i
2006/66/WE.
Jedynie wykwalifikowany wykonawca us³ug
budowlanych powinien instalowaæ lub deinstalowaæ to
urz¹dzenia.
Nieprawid³owa instalacja mo¿e spowodowaæ upadek
urz¹dzenia, a przy tym zranienie.
Aby zapobiec zranieniu, urz¹dzenie powinno
byæ solidnie przytwierdzone do ściany zgodnie z
instrukcjami dotycz¹cymi instalacji.
Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia tam, gdzie jego
waga nie mo¿e byæ utrzymana.
Jeśli czêści mocuj¹ce s¹ nie dośæ mocne, mo¿e dojśæ do
upadku urz¹dzenia, a przy tym zranienia.
Nale¿y postêpowaæ ściśle z instrukcjami instalacji.
Nieprzestrzeganie tego mo¿e spowodowaæ upadek
urz¹dzenia i jego uszkodzenie, a przy tym zranienie.
Nie nale¿y instalowaæ urz¹dzenia na miejscach innych
ni¿ ściany pionowe.
Nieprzestrzeganie tego mo¿e spowodowaæ upadek
urz¹dzenia i jego uszkodzenie, a przy tym zranienie.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê czynnik bezpieczeñstwa
dotycz¹cy si³y mocowania (oko³o 10-krotnośæ wagi
produktu).
Niedostateczna si³a mocowania spowoduje upadek
urz¹dzenia, a przy tym zranienie.
Ściana, na której ma byæ zamontowane urz¹dzenie
powinna byæ w stanie utrzymaæ 5 kg na ka¿dy wkrêt.
Niedostateczna si³a ścian spowoduje prêdzej czy później
upadek urz¹dzenia.
Nie nale¿y demontowaæ ani modyfikowaæ wieszaka
mocowania ściennego.
Nieprzestrzeganie tego spowoduje upadek urz¹dzenia i
jego uszkodzenie, a przy tym zranienie.
[Informacje o pozbywaniu siê w/w
urz¹dzeñ w pañstwach trzecich]
Niniejsze symbole obowi¹zuj¹ wy³¹cznie
na terenie Unii Europejskiej. Chc¹c pozbyæ
siê w/w urz¹dzeñ elektrycznych lub
elektronicznych, nale¿y skontaktowaæ siê
z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w
sprawie w³aściwego sposobu wyrzucania
tego rodzaju przedmiotów.
Cd
U¿ytkowanie urz¹dzenia zamontowanego na ścianie
OSTRZE¯ENIE!
Informacja dla u¿ytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu siê zu¿ytych urz¹dzeñ i baterii
Dotyczy symbolu baterii (symbole
przyk³adowe):
Ten symbol mo¿e wystêpowaæ wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku spe³nia on wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.
VQT2Z90
Zasady bezpieczeñstwa
23
119
Rozwi¹zywanie problemów
Przed oddaniem urz¹dzenia do naprawy nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce czynności kontrolne. W przypadku w¹tpliwości co do niektórych
punktów kontrolnych lub je¿eli środki zaradcze podane w tabeli nie pozwalaj¹ rozwi¹zaæ problemu, nale¿y zasiêgn¹æ porady sprzedawcy.
Opisywane urz¹dzenie mo¿e siê nagrzewaæ, je¿eli bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Nie stanowi to jednak problemu, gdy chodzi o jego eksploatacjê.
Ogólne problemy z ca³ym systemem
Wszystkie operacje zostan¹
zignorowane.
• Przez co najmniej 10 sekund przytrzymaæ wciśniêty przycisk [8] urz¹dzenia
g³ównego, aby je wy³¹czyæ. Je¿eli problem nadal wystêpuje, nale¿y wykonaæ poni¿sze
czynności i przywróciæ domyślne ustawienia fabryczne.
1. Jednokrotnie od³¹czyæ zasilacz sieciowy z sieci gniazdka domowego. Nastêpnie,
trzymaj¹c wciśniêty przycisk [8] urz¹dzenia g³ównego, pod³¹czyæ zasilacz sieciowy.
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [8] g³ównego urz¹dzenia, a¿ na wyświetlaczu
pojawi siê informacja „The settings have been reset.”.
Po w³¹czeniu urz¹dzenia przez d³u¿szy czas • Gdy w pamiêci wewnêtrznej znajduj¹ siê zdjêcia lub w³o¿ono kartê SD, mo¿e up³yn¹æ sporo
wyświetlana jest informacja „Please wait.”.
czasu od momentu w³¹czenia urz¹dzenia, zanim mo¿na bêdzie przyst¹piæ do jego obs³ugi.
• W s¹siedztwie opisywanego urz¹dzenia mo¿e znajdowaæ siê przewód zasilaj¹cy
Podczas odtwarzania audio
wystêpuje dudnienie.
innego sprzêtu lub oświetlenie jarzeniowe.
ˆ Urz¹dzenia elektryczne powinny znajdowaæ siê mo¿liwie daleko od opisywanego urz¹dzenia.
SD
Nie mo¿na odczytaæ danych z
• U¿ywaæ karty SD zgodnej z opisywanym urz¹dzeniem. Format plików i hierarchia
karty SD.
folderów na karcie SD musz¹ byæ zgodne ze specyfikacj¹ omawianego urz¹dzenia.
Zdjêcia nie mog¹ byæ wyświetlane • W³o¿yæ kartê SD zgodn¹ z opisywanym urz¹dzeniem. (¼str. 5)
lub kopiowanie itd.
• W³o¿yæ prawid³owo kartê SD. (¼str. 3)
• Zmieniæ ustawienie prze³¹cznika ochrony przed zapisem, je¿eli znajduje siê on w pozycji „LOCK”. (¼str. 5)
iPod/iPhone
Odtwarzacz iPod/iPhone nie zosta³
rozpoznany po pod³¹czeniu albo wyst¹pi³y
nieoczekiwane dzia³ania w trakcie u¿ycia.
Nie mo¿na odtwarzaæ materia³ów
wideo z odtwarzacza iPod/iPhone.
Obraz na wyświetlaczu
iPod/iPhone wygl¹da dziwnie.
Nie mo¿na odtwarzaæ materia³ów
wideo z odtwarzacza iPod/iPhone.
Nie mo¿na wyświetlaæ jedynie
obrazów w materia³ach wideo na
odtwarzaczu iPod/iPhone.
• Sprawdziæ, czy iPod/iPhone jest zgodny z opisywanym urz¹dzeniem. (¼str. 14)
• Ponownie pod³¹cz odtwarzacz iPod/iPhone. (¼str. 13)
• Sprawdziæ ustawienia obrazu wideo odtwarzacza iPod/iPhone.
• Sprawdziæ ustawienia obrazu wideo odtwarzacza iPod/iPhone.
Przyk³ad: W ustawieniach obrazu wideo odtwarzacza iPod/iPhone ustawiæ sygna³ TV na „NTSC”.
• Sprawdziæ wersjê odtwarzacza iPod/iPhone.
• W menu odtwarzacza iPod ponownie wybraæ „Videos”.
Zdjêcie
Zdjêcia nie s¹ wyświetlane na
ekranie miniatur.
Data wyświetlana w przypadku wyszukiwania
wg. daty ró¿ni siê od daty zrobienia zdjêcia.
Operacja edycji (kopiowania itp.)
jest czasoch³onna.
Zdjêcia nie s¹ odtwarzane w
kolejności wg. nazw plików,
mimo ¿e „Slideshow Order” jest
ustawiona na „Normal”.
• Mog¹ wyst¹piæ problemy z wyświetlaniem zdjêæ edytowanych na komputerze itp.
• W przypadku zdjêæ edytowanych z poziomu komputera mo¿e byæ wyświetlana data
aktualizacji pliku.
• W przypadku du¿ej liczby plików i folderów edycja mo¿e byæ czasoch³onna.
• Jeśli na komputerze itp. jako nazwê pliku zdjêciowego przypisano 9 lub wiêcej
znaków (bez rozszerzenia pliku), pliki mog¹ nie byæ odtwarzane w kolejności wg nazw
plików.
Pilot
Pilot nie dzia³a.
• W³o¿yæ prawid³owo bateriê z uwzglêdnieniem polaryzacji (+, –). (¼str. 4)
• Wymieniæ bateriê na now¹. (¼str. 4)
• Je¿eli tryb zdalnego sterowania pilota jest inny ni¿ tryb zdalnego sterowania urz¹dzenia
g³ównego, nale¿y go zmieniæ i ustawiæ taki sam tryb, jak w urz¹dzeniu g³ównym. (¼str. 19)
• Gdy u¿ywany jest pilot
• Zmieniæ tryb zdalnego sterowania opisywanego urz¹dzenia w taki sposób, aby inne
opisywanego urz¹dzenia, inne
urz¹dzenie nie zak³óca³o jego pracy. (¼str. 19)
urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo.
• Gdy u¿ywany jest pilot innego
urz¹dzenia, opisywane
urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo.
VQT2Z90
Komunikat o b³êdzie
24
120
A communication error occurred. • Prawid³owo pod³¹czyæ odtwarzacz iPod/iPhone. (¼str. 13)
Set the mode on your remote
• Ustawienia trybu zdalnego sterowania pilota nie s¹ zgodne z ustawieniami urz¹dzenia g³ównego.
control to “Mode 1” (lub “Mode 2”).
Zmieniæ tryb zdalnego sterowania pilota. (¼str. 19)
• Urz¹dzenie wy³¹cza siê po wyświetleniu komunikatu. Nieprawid³owy obwód mocy. Je¿eli komunikat
F76
nie znika mimo ponownego w³¹czenia zasilania, nale¿y skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹.
MUZYKA
Kompatybilne nośniki: iPod/iPhone 2
Skuteczna moc wyjściowa
w trybie stereo:
Oba kana³y wysterowane 1 W na kana³
8 Ω, 1 kHz, wspó³cz. zawartości harm. 10 %
Ca³kowita moc skuteczna w trybie stereo 2 W
Typ g³ośnika:
Typ pó³-kopu³owy
WIDEO
Kompatybilne nośniki: iPod/iPhone
2
INTERFEJS
Gniazdo karty SD
Gniazdo uniwersalnej stacji dokuj¹cej
Port USB:
USB typu B mini
USB 2.0 High speed
ZASILACZ SIECIOWY
Wejście:
Wyjście:
Pr¹d zmienny 110 V do 240 V,
50/60 Hz, maks. 0,45 A
Pr¹d sta³y 6 V, 1,8 A
INFORMACJE OGÓLNE
G³ówny ustawiony
zakres:
Pobór mocy
Normalny 3:
Maksymalny 4:
Pr¹d sta³y 6 V, 1,8 A maks.
Oko³o 4,5 W
Oko³o 13 W
Pobór mocy w trybie gotowości 5: Oko³o 0,2 W
• Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
• Niektóre znaki nie s¹ wyświetlane na opisywanym urz¹dzeniu z
uwagi na ograniczenia dotycz¹ce czcionek.
• Z uwagi na istnienie w pamiêci wewnêtrznej obszaru z informacjami
do zarz¹dzania, takie jak system plików, rzeczywista pojemnośæ do
wykorzystania jest mniejsza. Dodatkowo pojemnośæ pamiêci zwykle
obliczana jest w oparciu o 1 GB =1 000 000 000 bajtów, jednak¿e
w przypadku opisywanego urz¹dzenia wyliczana jest ona w oparciu
o 1 GB = 1 024 × 1 024 × 1 024 = 1 073 741 824 bajtów. Z tego
wzglêdu wyświetlana pojemnośæ jest mniejsza ni¿ wartośæ ogólna.
Automatyczne oszczêdzanie energii: Opisywane urz¹dzenie
wyposa¿ono w funkcjê automatycznego oszczêdzania energii,
która automatycznie zmniejsza pobór mocy, gdy przez ok.
10 minut nie zostanie wykonana ¿adna operacja typu: odtwarzanie
nagrania audio, wk³adanie/wyjmowanie nośnika itp.
Ekran LCD monitora jest produktem zaawansowanej technologii.
Czasami mog¹ siê jednak na nim pojawiæ czarne lub jasne plamki
(czerwone, zielone lub niebieskie). Nie świadczy to o usterce.
Dok³adnośæ sterowania poszczególnymi pikselami ekranu
LCD wynosi ponad 99,99 %. Mo¿e jednak wyst¹piæ niedobór
pikseli w granicy 0,01 % prawdopodobieñstwa. Zapewniamy,
¿e wspomniane punkty nie s¹ rejestrowane na karcie SD lub w
pamiêci wewnêtrznej.
Konserwacja
Wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazda
elektrycznego i przetrzeæ na sucho u¿ywaj¹c miêkkiej szmatki.
• W przypadku mocniejszych zabrudzeñ przetrzeæ dobrze
wykrêcon¹ mokr¹ ściereczk¹, a nastêpnie wytrzeæ do sucha.
• Nie u¿ywaæ rozpuszczalników typu benzyna,
rozcieñczalnik, alkohol, kuchenny środek czyszcz¹cy
itp. Mog¹ one doprowadziæ do deformacji obudowy lub
starcia pow³oki wykoñczeniowej.
• Przed u¿yciem ściereczki nas¹czonej preparatem
chemicznym przeczytaæ uwa¿nie do³¹czon¹ instrukcjê.
Rozwi¹zywanie problemów / Dane techniczne / Konserwacja
ZDJÊCIA
Ekran LCD
Rozmiar ekranu LCD: TFT 9 cali
Liczba pikseli:
800 × 480
Rozmiar ekranu
(S × W):
199,2 mm × 110,2 mm
Wspó³czynnik kszta³tu: 16 : 9
Maksymalna liczba
pikseli:
5120 × 3840
Minimalna liczba
pikseli:
64 × 64
Maksymalny rozmiar zdekodowanego
pliku:
10 MB
Format u¿ywanych plików
(SD/Pamiêæ wewnêtrzna): JPEG: Exif 2.2, JFIF 1
• Brak obs³ugi progresywnego formatu JPEG
Pamiêæ wewnêtrzna
pojemnośæ:
2 GB
Kompatybilne nośniki: SD/SDHC/SDXC
iPod/iPhone 2
Pamiêæ wewnêtrzna
POLSKI
Dane techniczne
Wymiary
(S × W × G):
1
2
3
4
5
6
JPEG baseline typu 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Patrz lista kompatybilnych typów.
Ustawienie fabryczne lub podczas odtwarzania z pamiêci
wewnêtrznej.
Pokaz slajdów, ³adowanie odtwarzacza iPod/iPhone oraz
odtwarzanie audio przy maksymalnej g³ośności.
Gdy odtwarzacz iPod/iPhone nie jest na³adowany.
W u³o¿eniu poziomym maksymalny k¹t otwarcia (75°) panelu
LCD.
VQT2Z90
244,2 mm × 154 mm × 88,7 mm 6
W najcieñszym miejscu: Oko³o 9,4 mm
Masa:
Oko³o 583 g
Dopuszczalna temperatura
pracy:
0 °C do 35 °C
Dopuszczalna wilgotnośæ
wzglêdna:
35 % do 80 % wilgotności wzglêdnej
(bez kondensacji)
25
121
ADVARSEL:
VARNING:
FORSIGTIG
VARNINGAR
ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL VÆRE I NÆRHEDEN
AF UDSTYRET OG VÆRE LET TILGÆNGELIGT.
ELUTTAGET SKA INSTALLERAS I NÄRHETEN AV
UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIGT.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af
mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer,
bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og
mobiltelefonen.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen
tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner.
Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om
störningarna är uppenbara.
Advarsel
Opbevar knapbatterier utilgængeligt for børn. Put aldrig et
knapbatteri i munden. Søg læge, hvis batteriet sluges.
Varning
Håll knappbatterier utom räckhåll för barn. Placera aldrig
knappbatterier i munnen. Ring din läkare om batteriet
sväljs.
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER SKADE PÅ PRODUKTET,
z MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN,
FUGT, DRYP ELLER STÆNK, OG DER MÅ IKKE
ANBRINGES GENSTANDE FYLDT MED VÆSKER,
SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET.
z BRUG KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR.
z UNDLAD AT FJERNE DÆKSLET (ELLER
BAGSIDEN); INGEN AF DE INDVENDIGE
DELE BØR VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN.
VEDLIGEHOLDELSE BØR UDELUKKENDE
FORETAGES AF KVALIFICEREDE FAGFOLK.
Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.
Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten
eller med en tilsvarende type. Bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Advarsel
Risiko for brand, eksplosion og forbrænding. Må ikke
genoplades, adskilles, opvarmes til mere end 60°C eller
brændes.
Produkt-id-mærket findes under bunden af apparatet.
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELCHOCKER
ELLER PRODUKTSKADA,
z UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN, FUKT,
DROPPAR ELLER STÄNK OCH STÄLL INGA
VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, SOM T EX VASER, PÅ
APPARATEN.
z ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE
TILLBEHÖR.
z TA INTE BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN)–INUTI
FINNS INGA DELAR PÅ VILKA ANVÄNDAREN
KAN GÖRA SERVICE. ÖVERLÄMNA SERVICE TILL
KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i
korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som
rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier
enligt tillverkarens anvisningar.
Varning
Risk för brand, explosion och brännskador. Får inte laddas
om, demonteras, värmas upp över 60°C eller förbrännas.
Produktidentifikationsmärkning finns på enhetens
undersida.
SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Apple Inc.
VQT2Z90
Andre navne, firmanavne og produktnavne, som
forekommer i dette dokument, er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende de respektive
udviklingsfirmaer. Bemærk, at mærkerne TM og ® i nogle
tilfælde ikke forekommer i dette dokument.
122
Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Apple Inc.
Andra namn, företagsnamn och produktnamn som
förekommer i det här dokumentet är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör respektive
företag. Observera att TM- eller ®-märket inte alltid visas i
det här dokumentet.
A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO,
DESCARGA ELÉCTRICA O DAÑOS MATERIALES,
z NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA,
HUMEDAD, GOTAS NI SALPICADURAS DE AGUA
Y CERCIÓRESE DE QUE NO SE COLOCA SOBRE
EL MISMO NINGÚN OBJETO QUE CONTENGA
LÍQUIDOS, COMO POR EJEMPLO UN VASO.
z UTILICE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS
RECOMENDADOS.
z NO QUITE LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA DEL
APARATO) YA QUE NO HAY PIEZAS UTILIZABLES
POR EL USUARIO. PARA LOS SERVICIOS
DE REPARACION CONTACTE AL PERSONAL
CUALIFICADO DE SERVICIO.
CUIDADO
Hay peligro de explosión si se sustituyen incorrectamente
las pilas. Sólo sustituya con el mismo tipo recomendado
por el fabricante o que sea equivalente. Deseche las pilas
usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
LA TOMA HA DE ESTAR INSTALADA CERCA DEL
EQUIPO Y ESTAR FÁCILMENTE AL ALCANCE.
Este producto puede tener interferencias causadas
por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales
interferencias resultan evidentes, aumente la separación
entre el producto y el teléfono móvil.
Advertencia
Mantenga la pila de tipo botón fuera del alcance de los
niños. No ponga nunca la pila de tipo botón en la boca. En
caso de ingestión consulte a su doctor.
Advertencia
Riesgo de incendio, explosión o quemaduras. No cargue,
desarme, caliente a más de 60°C ni incinere.
El marcaje de identificación del producto está situado en
la parte inferior de la unidad.
El símbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
Macintosh y Mac OS son marcas registradas o marcas de
fábrica de Apple Inc.
Otros nombres, nombres de compañías y nombres de
productos que aparecen en este documento son marcas
registradas o marcas de fábrica de sus respectivas
compañías. Note que la marca TM o ® no aparece en este
documento en algunos casos.
VAROVÁNÍ:
POKYNY K OMEZENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU,
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ
PØÍSTROJE:
z NEVYSTAVUJTE TENTO PØÍSTROJ DEŠTI,
VLHKOSTI NEBO KAPAJÍCÍM ÈI STØÍKAJÍCÍM
KAPALINÁM. NEPOKLÁDEJTE NA PØÍSTROJ
ŽÁDNÉ PØEDMÌTY NAPLNÌNÉ KAPALINAMI, JAKO
JSOU NAPØÍKLAD VÁZY.
z POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUÈENÉ
PØÍSLUŠENSTVÍ.
z NEDEMONTUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STÌNU).
PØÍSTROJ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY
MOHL MÌNIT NEBO OPRAVOVAT UŽIVATEL.
SERVIS SVÌØTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
PERSONÁLU.
POZOR
Pøi nesprávném zpùsobu výmìny baterie hrozí riziko
jejího vybuchnutí. Baterii nahraïte pouze tím samým
srovnatelným typem doporuèeným výrobcem zaøízení. Pøi
likvidaci baterie se øiïte návodem výrobce.
ZÁSUVKA BY MÌLA BÝT POBLÍŽ ZAØåZENå A SNADNO
DOSTUPNÁ.
Tento výrobek mùže být bìhem používání rušen rádiovou
interferencí, která je zpùsobena mobilním telefonem.
Jestliže k takovéto interferenci dojde, zajistìte prosím
vìtší vzdálenost mezi tímto výrobkem a mobilním
telefonem.
Varování
Knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dìtí. Nikdy
si knoflíkovou baterii nevkládejte do úst. Pøi spolknutí
vyhledejte lékaøskou pomoc.
Varování
Nebezpeèí požáru, výbuchu a popálení. Nedobijete,
nerozebírejte, nevystavujte teplotám nad 60°C a
nevhazujte do ohnì.
Identifikaèní oznaèení výrobku se nachází na spodní
stranì pøístroje.
Logo SDXC je ochrannou známkou spoleènosti SD-3C,
LLC.
Macintosh a Mac OS jsou registrované obchodní známky
nebo obchodní známky spoleènosti Apple Inc.
Ostatní názvy, názvy spoleèností a produktù, které se
vyskytují v tomto dokumentu, jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami pøíslušných
spoleèností. Upozoròujeme, že se v nìkterých pøípadech v
tomto dokumentu symbol TM nebo ® nevyskytuje.
VQT2Z90
ADVERTENCIA:
123
OSTRZE¯ENIE:
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PO¯ARU, PORA¯ENIA
PR¥DEM ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIA
SPRZÊTU,
z NALE¯Y CHRONIÆ URZ¥DZENIE PRZED
DESZCZEM, WILGOCI¥, ZAMOCZENIEM LUB
ZACHLAPANIEM. PONADTO NA URZ¥DZENIU
NIE WOLNO STAWIAÆ NACZYÑ WYPE£NIONYCH
SUBSTANCJAMI P£YNNYMI, NA PRZYK£AD
WAZONÓW.
z U¯YWAÆ TYLKO ZALECANYCH AKCESORIÓW.
z NIE DEMONTOWAÆ POKRYWY (TYLNEJ ŚCIANKI).
WEWN¥TRZ URZ¥DZENIA NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE WYMAGAJ¥ INTERWENCJI U¯YTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY ZLECAÆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
PRZESTROGA
Niew³aściwa wymiana baterii grozi ich rozerwaniem.
Do wymiany nale¿y stosowaæ wy³¹cznie baterie tego
samego lub równowa¿nego typu, zgodnie z zaleceniami
producenta. Zu¿yte baterie nale¿y zutylizowaæ zgodnie ze
wskazówkami producenta.
Ostrze¿enie
Bateriê guzikow¹ przechowywaæ poza zasiêgiem dzieci.
Nie wk³adaæ baterii guzikowej do ust. W przypadku
po³kniêcia skontaktowaæ siê z lekarzem.
Ostrze¿enie
Ryzyko po¿aru, wybuchu oraz poparzeñ. Nie ³adowaæ,
rozbieraæ na czêści, podgrzewaæ do temperatury
przekraczaj¹cej 60°C lub doprowadziæ do spalenia.
Oznaczenie identyfikacyjne produktu znajduje siê na
spodzie urz¹dzenia.
Logo SDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
Macintosh oraz Mac OS s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Apple Inc.
Inne nazwy, nazwy firm i nazwy produktów, które
pojawiaj¹ siê w niniejszym dokumencie, s¹ zastrze¿onymi
znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm. Zwracamy uwagê, ¿e znak TM lub ®
nie zawsze wystêpuje w niniejszym dokumencie.
GNIAZDO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWAÆ SIÊ
BLISKO URZ¥DZENIA I BYÆ £ATWO DOSTÊPNE.
To urz¹dzenie mo¿e odbieraæ zak³ócenia wywo³ane
u¿yciem telefonu komórkowego. Je¿eli takie zak³ócenia
wyst¹pi¹, wskazane jest zwiêkszenie odleg³ości pomiêdzy
urz¹dzeniem a telefonem komórkowym.
EU
Da
Sw
Sp
Cz
Po
Web Site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2010
VQT2Z90
H0910RR0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement