Panasonic MW10 Operating instructions

Panasonic MW10 Operating instructions
Bruksanvisning
Instrucciones de funcionamiento
Návod k obsluze
Instrukcja obs³ugi
Multimedia-ljudsystem
Sistema de audio multimedia
Multimediální audio systém
Multimedialny system audio
Modellnr. / Nº de modelo / Model è. / Model
MW-10
Bäste kund
Tack för ditt val av denna produkt.
Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och
för säkerhets skull.
Läs denna bruksanvisning helt innan du ansluter,
använder eller justerar denna produkt. Behåll den här
bruksanvisningen för framtida referens.
Estimado cliente:
Le agradecemos que haya adquirido este producto.
Para garantizar un rendimiento y seguridad óptimos, lea
estas instrucciones atentamente.
Antes de conectar, operar o ajustar este producto, lea
todas las instrucciones. Guarde este manual para usarlo
en el futuro como referencia.
Vážený zákazníku
Dìkujeme za zakoupení tohoto produktu.
V zájmu dosažení optimálního výkonu a bezpeènosti si tyto
pokyny pozornì pøeètìte.
Pøed pøipojováním, používáním nebo nastavováním
tohoto produktu si pøeètìte celý návod. Pøíruèku si uložte
k pozdìjšímu nahlédnutí.
Szanowni Klienci
Dziêkujemy za zakup opisywanego produktu.
Uwa¿ne zapoznanie siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi
pozwoli w sposób optymalny i bezpieczny wykorzystaæ
mo¿liwości urz¹dzenia.
Przed przyst¹pieniem do pod³¹czania, obs³ugi lub
regulacji opisywanego wyrobu prosimy o dok³adne
zapoznanie siê z ca³¹ instrukcj¹. Podrêcznik nale¿y
zachowaæ, aby móc do niego ewentualnie siêgn¹æ w
przysz³ości.
EG EG1
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 1
RQT9507-3H
2009/10/02 8:57:03
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Innehållsförteckning
Komma igång
Medföljande tillbehör ........................................................ 2
Säkerhetsföreskrifter ........................................................ 2
Om det interna minnet, CD-skivor och SD-kort .............. 4
Läs denna sida först .......................................................... 5
Kontrollguide ..................................................................... 6
Ansluta antenner och strömkälla ..................................... 8
Ställa in klockan ................................................................ 9
Välja standardskärm.......................................................... 9
Funktioner
Lyssna på en CD .............................................................. 10
Lyssna på en iPod ........................................................... 11
Lyssna på radio ............................................................... 12
Ställa in ljudkvalitet/ljudfält m.m. ................................... 14
Välja bilder att visa .......................................................... 14
Redigera bilder ................................................................ 16
Inställningar för bildvisning ........................................... 18
Använda inställningsmenyn ........................................... 18
Ändra dimmern ................................................................ 19
Använda timern................................................................ 20
Använda tillsammans med din dator ............................. 21
Referens
Placering av enheten....................................................... 22
Underhåll .......................................................................... 22
Felsökningsguide ............................................................ 23
Felmeddelande ................................................................ 24
Specifikationer ................................................................. 25
Medföljande tillbehör
Var vänlig och kontrollera och pricka av
de medföljande tillbehören.
1 Nätkabel
1 Nätadapter
1 Fjärrkontroll
(N2QAYB000452)
2 Batterier för
fjärrkontrollen
1 FM-inomhusantenn
1 AM-ringantenn
1 Skruv för
säkerhetsrem
1 Maskinskruv
1 Träskruv
Observera
RQT9507
• Den medföljande nätkabeln och nätadaptern är endast
avsedd för att användas till den här enheten. Använd
dem inte till någon annan utrustning.
• Använd inte nätkabel eller nätadapter från annan
utrustning tillsammans med den här enheten.
2
2
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt
solljus, höga temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga
vibrationer. Dessa omständigheter kan skada höljet och
andra komponenter och därmed förkorta enhetens livslängd.
Placera inga tunga föremål på enheten.
Spänning
Använd inte strömkällor med hög spänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda.
Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller
någon annan plats där likspänning används.
Skydd av elnätkabeln
Kontrollera att elnätkabeln är korrekt ansluten och inte har
några skador.
Dålig anslutning och ledningsskador kan orsaka brand eller
elektriska stötar. Dra eller böj inte eller placera inga tunga
föremål på sladden.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när kabeln ska dras ur.
Om du drar i själva kabeln kan det orsaka en elektrisk stöt.
Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Främmande föremål
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka
elektriska stötar och funktionsstörningar. Dra genast ut
nätkontakten ur vägguttaget om detta skulle inträffa, och
kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller
lättantändliga gaser som kan antändas om de kommer in i
enheten.
Service
Försök inte reparera enheten på egen hand. Om ljudet
avbryts, om indikatorer inte tänds, om rökutveckling
sker eller om något annat fel som inte berörs i denna
handledning inträffar, bör du koppla ifrån nätkabeln och
kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecentrum.
Om enheten repareras, tas isär eller byggs om av en
okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar eller
skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska
användas under en längre tidsperiod, för att därigenom
förlänga dess livslängd.
SVENSKA
VARNING:
Apparatens
insida
FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND,
ELEKTRISK STÖT ELLER PRODUKTSKADA:
z UTSÄTT INTE DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN,
FUKT, DROPPAR ELLER SKVÄTT OCH SE ÄVEN TILL
ATT INGA OBJEKT FYLLDA MED VÄTSKA, SÅSOM
VASER, PLACERAS PÅ APPARATEN.
z ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR.
z DEMONTERA INTE INNESLUTNINGEN (ELLER
BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR I APPARATEN
SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT
UTBILDAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA SERVICE
OCH REPARATIONER.
Tuotteen
sisällä
Produktets
innside
VARNING!
VARNING!
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER EN LASER.
OM UTRUSTNINGEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ELLER
MED ANDRA KONTROLLER OCH JUSTERINGAR ÄN DE
SOM ANGES HÄRI, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR
FARLIG LASERSTRÅLNING.
ÖPPNA INTE INNESLUTNINGEN OCH FÖRSÖK
INTE ATT SJÄLV UTFÖRA REPARATIONER. LÄMNA
SERVICEARBETEN TILL UTBILDAD PERSONAL.
RQLS0418
Innehållsförteckning / Medföljande tillbehör / Säkerhetsföreskrifter
z FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN
BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA
BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA
RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ GRUND AV
ÖVERHETTNING, KONTROLLERA ATT GARDINER
ELLER ANDRA FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR
APPARATENS VENTILERING.
z SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR
INTE ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
z STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM
ETT TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
z GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT
MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
VARNINGAR
Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt.
Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som
rekommenderas av tillverkaren.
Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ
PLATSER MED MODERAT KLIMAT.
Uttaget ska vara installerat i närheten av utrustningen och
det ska vara lättåtkomligt.
Nätkabelns kontakt ska förbli i användbart skick.
För att helt och hållet koppla bort den här apparaten från
spänningsnätet ska nätkabelns kontakt kopplas bort från
nätuttaget.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen
tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner.
Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om
störningarna är uppenbara.
Överdrivet ljudtryck från hörlurar kan ge hörselskador.
• SDHC Logotyp är ett varumärke.
• Macintosh och Mac OS är registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Apple Inc.
Enheten står i standbyläget när nätadaptern är
ansluten. Den primära kretsen är alltid strömförande när
nätadaptern är ansluten till ett vägguttag.
• Andra namn, företagsnamn och produktnamn som
förekommer i det här dokumentet är registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör respektive
företag. Observera att TM- eller ®-märket inte alltid visas i
det här dokumentet.
Observera att Panasonic inte påtar sig något
ersättningsansvar för dataförlust på grund av fel samt
direkt eller indirekt skada då denna utrustning används.
RQT9507
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
”Made for iPod” betyder att ett elektroniskt tillbehör
har utformats för att ansluta specifikt till iPod och
har av tillverkaren certifierats att uppnå Apples
prestandabestämmelser.
Apple ansvarar inte för denna anordnings funktion
eller att den överensstämmer med säkerhets- och
regleringsbestämmelser.
iPod är ett varumärke för Apple Inc., registrerat i USA och
andra länder.
3
3
Om det interna minnet, CD-skivor och SD-kort
Om det interna minnet
Säkerhetskopiera det interna minnet med jämna
mellanrum.
Det rekommenderas att du säkerhetskopierar det interna
minnet till en dator eller ett SD-kort med jämna mellanrum
för att motverka dataförlust på grund av statisk elektricitet,
elektromagnetiska vågor, funktionsfel etc.
• Observera att Panasonic inte påtar sig något ersättningsansvar
för någon skada på det interna minnet som orsakats av
användning av denna produkt samt fel, funktionsfel etc.
• Om den här enheten repareras, kan det hända att det
interna minnet återställs till fabriksinställningen.
Om CD-skivor
Använd CD-skivor med denna märkning.
(8 cm/12 cm)
Använd inte oregelbundet formade CD-skivor, t.ex. formade
som ett hjärta. (Det kan orsaka funktionsfel.)
Använd skivor som uppfyller standarden, inklusive skivor
med märkningen ovan. Uppspelning av illegalt kopierade
skivor och skivor som inte uppfyller standarden kan inte
garanteras.
CD-R och CD-RW
Den här enheten är kompatibel med uppspelning av
CD-R- och CD-RW-skivor som spelats in i CD-DA- och
JPEG-format. Slutbehandling av skivan är nödvändigt när
inspelningen avslutas. Det kan dock hända att uppspelningen
inte kan utföras på grund av inspelningsförhållandena.
Behandla data så att den kan spelas upp på CD-R-/
CD-RW-kompatibla enheter.
Enhetens begränsningar
• Format som går att använda är ISO9660 nivå 1, nivå 2
(förutom utökade format) och Joliet.
• Den här enheten är kompatibel med multisessioner.
Med för många sessioner kan det dock ta tid innan
uppspelningen startas och det kan hända att data inte
laddas. Att reducera antalet sessioner rekommenderas.
• Skivor inspelade i packet write-format kan inte spelas upp.
• Filer som finns i mappar i upp till sex nivåer på skivan kan
spelas upp.
• Maximalt 1000 filer kan garanteras för uppspelning.
• Om en skiva innehåller data i både JPEG- och CD-DAformat, kan endast det format spelas upp som den första
sessionen spelades in med.
Hur man håller i en skiva
Rör inte den inspelade ytan.
Hanteringsföreskrifter
• Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller
något annat skrivdon.
• Använd inte skivrengöringssprej, bensin, thinner eller
andra lösningsmedel.
• Sätt inte på några etiketter eller klisterlappar på skivorna.
• Använd inte repskydd eller andra skydd.
• Använd inte CD-skivor där förslutningen eller etiketten har
lossnat eller där limmet har runnit över.
Om SD-kort
Kort som går att använda (¼S 5)
• Området som går att använda kan vara mindre än den
angivna kapaciteten.
• Multimediakort (MMC) kan inte användas.
• Denna enhet (SDHC-kompatibel utrustning) stödjer både
SD-kort och SDHC-kort. Du kan använda SDHC-kort på
utrustningar som stödjer dessa. Du kan inte använda
SDHC-kort på utrustning som endast stödjer SD-kort. När
du använder SDHC-kort på annan utrustning se till att läsa
igenom enhetens bruksanvisning.
Skrivskyddsknapp
När knappen har förts till ”LOCK” är det inte möjligt att skriva
data till, ta bort data från eller formatera kortet. När knappen
är i olåst läge finns dessa funktioner tillgängliga.
A Skrivskydd
B Vid inspelning/redigering
A
B
Hanteringsföreskrifter
• Var noga med att förvara kortet i fodralet när det inte
används.
• Plocka inte isär eller modifiera kortet.
• Ta inte bort etiketten.
• Sätt inte dit en ny etikett eller förslutning.
• Rör inte metallkontakterna på baksidan med din hand eller
något metallföremål.
Försiktighet vid kassering/ägarbyte av SD-kort
och enheten
Enhetens eller en dators funktioner för att ta bort eller
formatera data ändrar endast filhanteringsinformationen och
kan inte fullständigt ta bort data som lagrats på SD-kortet
eller i enhetens interna minne.
Vid kassering/ägarbyte av SD-kort, rekommenderas det att
du fysiskt förstör själva SD-kortet eller fullständigt raderar
alla data på kortet med en dator och särskild programvara
avsedd för det.
Vid kassering/ägarbyte av enheten bör du formatera den
fysiskt. (¼nedan)
Du ansvarar själv för hanteringen av data på SD-kortet och i
enhetens interna minne.
Använda fysisk formatering för att fullständigt
ta bort data i det interna minnet (ca 22 minuter)
1. Håll [DEL] intryckt i minst 3 sekunder när ”Photos set
as protected will also be deleted. Do you really want
to perform this operation?” visas vid ”Format Internal
Memory” (¼S 19) i ”Settings Menu”.
2. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck sedan på [OK].
Mot smuts
• Torka rent med en mjuk trasa som fuktats med vatten.
Torka sedan med en torr trasa.
RQT9507
Mot fukt
• Torka av med en mjuk och torr trasa.
4
4
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 4
2009/10/02 8:57:04
Vad du kan göra med den här enheten
Samtidig uppspelning av musik och bilder
• Du kan njuta av högkvalitetsljud från CD, iPod eller radio
med den här kompakta enheten.
• När du lyssnar kan du med den digitala fotoramen spela
upp bilder som sparats på CD/SD eller i det interna minnet.
CD
Track
1
Total Time 60:12
CDDA
CD
7 olika visningslägen + 12 olika skärmar för klocka/
kalender
• Skärmens utseende kan ändras efter dina egna önskemål.
Klocka och kalendern kan visas tillsammans med bild- och
ljudinformation.
2009
12
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9
3
6
Beskrivningar i denna bruksanvisning
CD (musik-CD), CD-R och CD-RW
ΠCD eller skiva
SD-minneskort, SDHC-minneskort, miniSD-kort,
microSD-kort, miniSDHC-kort och microSDHC-kort
ΠSD eller SD-kort
Uppspelningsbara media- och filformat
Filformat
Ljud
–
Bild
z JPEG 1
Internt minne
I handeln
tillgängliga musik- z CD-DA 2
–
CD
CD
CD-R/CD-RW
z CD-DA 2
z JPEG 1
1
SD
–
z JPEG 1
Ljudoch
fi
lmfi
ler
iPod 1
uppspelningsbara på din iPod
Se beskrivningarna till höger för mer information.
2
Filformat som används för i handeln tillgängliga musik-CD.
WMA- och MP3-filer kopierade till CD-R eller CD-RW kan
inte spelas upp.
1
Om det interna minnet, CD-skivor och SD-kort / Läs denna sida först
Filer i mappar på lägre nivå än den sjätte kan inte spelas
upp. Dessutom kan inte filer i mapparna ”SD_VIDEO” och
”SD_AUDIO” spelas upp.
2:20
Media
Uppspelningsbara JPEG-filer
(Uppspelning kanske inte kan utföras i vissa fall.)
Max. 5120 × 3840 pixlar
Antal pixlar
Min. 64 × 64 pixlar
Maximal filstorlek
10 MB
Rekommenderat högsta antal SD: 1000 mappar
mappar
CD: 100 mappar
SD: 40000 filer
Rekommenderat högsta antal (1000 filer per mapp)
filer
CD: 1000 filer
(1000 filer per mapp)
SD-kort som går att använda
Panasonic SD-kort rekommenderas.
Formaterade i FAT12- eller
SD-minneskort
FAT16-format kompatibla med
(8 MB till 2 GB)
SD-standarden
SDHC-minneskort
Formaterade i FAT32-format
(4 GB till 32 GB)
kompatibelt med SD-standarden
miniSD/
Var noga med att använda rätt
miniSDHC-kort
adapter tillsammans med den här
enheten. (¼S 6)
microSD/
microSDHC-kort
iPod-modeller som kan användas tillsammans
med den här enheten (sedan augusti 2009)
iPod touch andra generationen
iPod nano fjärde generationen
(video)
iPod classic
iPod touch första generationen
iPod nano tredje generationen
(video)
iPod classic
iPod nano andra generationen
(aluminium)
iPod femte generationen (video)
iPod femte generationen (video)
iPod nano första generationen
iPod fjärde generationen
(färgdisplay)
iPod fjärde generationen
(färgdisplay)
iPod fjärde generationen
iPod fjärde generationen
iPod mini
8 GB, 16 GB, 32 GB
8 GB, 16 GB
120 GB
8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
80 GB, 160 GB
2 GB, 4 GB, 8 GB
60 GB, 80 GB
30 GB
1 GB, 2 GB, 4 GB
40 GB, 60 GB
20 GB, 30 GB
40 GB
20 GB
4 GB, 6 GB
• Beroende på den iPod som används eller dess version,
kan det hända att funktioner eller skärmbilder skiljer
sig från de normala men detta påverkar inte den
grundläggande uppspelningen. Använd den senaste
versionen om så är möjligt.
• Det går inte att spara data på din iPod med den här
enheten.
RQT9507
1/22
SVENSKA
Läs denna sida först
5
5
Kontrollguide
Huvudenhet
4
1
2
3
6
7
8
9
5
10
11
18
17
16
12
15
14
13
1 Display
2 SD-lucka (¼nedan)
3 Högtalare
4 Lucka för SD-kortplats/SD-indikator
Lyser: När ett SD-kort finns isatt
Blinkar: När data skrivs till ett SD-kort
5 USB-port (¼S 21)
6 Justera volymen
7 Växla visningsläge (¼S 9)
8 CD-öppningsknapp (¼nedan)
9 Ventilationsöppning
bk [8] Knapp för standbyläge/på
bl Strömindikator
bm iPod-docka (¼S 11)
bn Nätadapteranslutning (¼S 8)
bo W-anslutning (hörlurar) (¼nedan)
bp FM/AM-antennanslutningar
bq [u/t, y/i] Hoppa över/Söka spår, ställa in radiokanal
br [q/h] Ljuduppspelning/paus
bs [AUDIO SELECTOR] Ställa om ljudväljaren (¼S 10, 11, 12)
Observera
• Lägg inte din hand eller andra objekt på displayen när den är öppen.
Att använda hörlurar
Sätta i en CD
A Hörlurar (medföljer inte)
Kontakttyp: 3,5 mm stereo mini-kontakt
B Höger sida
A
B
Observera
• Minska volymen och anslut hörlurarna.
• Överdrivet lyssnade under en längre tid kan leda
till hörselskador.
Om displaydelen
RQT9507
Stäng displaydelen vid användning.
• Om displayen är öppen kommer vissa funktioner
att vara begränsade.
• Om du inte använder enheten med displayen
öppen under cirka 10 minuter stängs displayen av
automatiskt.
• Insidan kan vara varm när du öppnar displayen.
Detta är inte ett funktionsfel.
1. Tryck på CD-öppningsknappen
för att öppna displaydelen.
2. Sätt i CD-skivan.
C Etikettsida
Se till att skivan sitter stadigt på
centrumtappen.
C
• Rör inte CD-linsen.
3. Tryck på den övre delen av displayen för att stänga den.
För att ta ut CD-skivan stoppar du uppspelningen och trycker
sedan på CD-öppningsknappen.
Sätta i ett SD-kort
1. Öppna luckan till SD-kortplatsen.
2. Sätt i SD-kortet.
Håll sidan med fasat hörn (D) uppåt
och för in kortet rakt in i kortplatsen.
• Om du använder ett miniSD- eller
microSD-kort, måste du även
använda avsedda adaptrar (E).
3. Stäng luckan till SD-kortplatsen.
D
Att ta ut ett SD-kort
Stoppa uppspelningen och tryck på
mitten av SD-kortet. Efter att kortet har
skjutits ut något, tar du tag i det och
drar det rakt utåt.
• Ta aldrig bort ett SD-kort när SDindikatorn blinkar. Annars riskerar du
att förstöra data.
• Förvara minneskortet utom räckhåll
för barn för att undvika att de stoppar
det i munnen och sväljer det.
E
6
6
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 6
2009/10/02 8:57:04
SVENSKA
Den här bruksanvisningen förklarar fjärrkontrollens funktioner i de flesta avsnitten.
Fjärrkontroll
2
TIMER
SETUP
SOUND
DIMMER
19
3
VOL
MUTE
4
5
6
7
DEL
PROGRAM
REPEAT
PLAY MODE
iPod
21
22
CD
FM
24
RADIO OFF
PHOTO
MEDIA
9
AM
25
26
CLOCK
27
DISPLAY MODE
12
TRACKS
ECT
SEL
SELECT
PHO
TOS
10
OK
SLIDE
SHOW
28
RETURN
29
13
14
20
23
8
11
17
18
ZOOM
ROTATE
INFO
MENU
30
PHOTO
15
31
Kontrollguide
AUDIO
INFO
cn Ställa in ljuduppspelningsläge (¼S 10,
12, 13)
co Lyssna på FM-radio
cp Stoppa ljuduppspelning/Stänga av
radion
cq Lyssna på AM-radio
cr Visa klocka/kalender
cs Välja ett spår/en radiostation (¼S 10,
11, 13)
ct Återgå till föregående skärm/Visa
miniatyrbilder
dk Visa bildinställningsmenyn
dl Visa bildinformation
Enkel uppspelning
Om du trycker på [CD q/h],
[iPod q/h], [FM] eller [AM] när
enheten är avstängd, kommer den
att slås på automatiskt och ljud- eller
radiouppspelningen startas. (Endast
när det finns media såsom CD eller
iPod isatta.)
Att använda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna
1. Öppna genom att trycka på lockets
kant. (A)
2. Sätt i batterierna (B: R6/LR6, AA) och
A
stäng locket.
C Sätt i den här sidan före den andra
sidan.
C
B
• Använd ett torrbatteri av mangan- eller
alkalisk typ.
• Sätt i så att polerna (+ och –) matchar de i fjärrkontrollen.
• Värm inte upp och utsätt inte för öppen eld.
• Lämna inte batterierna i en bil som utsätts för direkt solljus under en längre period
med dörrar och fönster stängda.
Användning
Försiktighet
D
E
F
G
D Mottagare för fjärrkontrollsignaler
E Cirka 7 meter
F Cirka 30º
G Sändarfönster
• Placera inte något objekt mellan
signalmottagaren och fjärrkontrollen.
• Placera inte signalmottagaren under
direkt solljus eller i starkt lysrörssken.
• Håll sändarfönstret och enhetens
mottagare fria från damm.
Om du placerar enheten i ett
skåp
Fjärrkontrollens verkningsområde kan
minska på grund av glasets tjocklek och
färg i skåpdörrarna.
RQT9507
16
1
1 Knapp för standbyläge/på
2 Visa ljudinformation
3 Siffror (¼S 9, 10, 13, 20)
4 Avbryta registrering av programmerade
spår/förinställningar (¼S 10, 13)
5 Programmerad uppspelning av CD/
Ställa in radion (¼S 10, 13)
6 Uppspelning/paus av CD
7 Uppspelning/paus av iPod
8 Hoppa över/Söka spår/Ställa in
radiokanal
9 Växla bildmedia (¼S 14, 15)
bk Växla visningsläge (¼S 9)
bl Välja bilder (¼S 14, 15)
bm Pilknappar
bn Visa bildspel
bo Zooma in/ut bilder
bp Rotera bilder
bq Ställa in timern (¼S 20)
br Visa inställningsmenyn (¼S 18)
bs Ställa in dimmern
bt Ställa in ljudfält/ljudkvalitet (¼S 14)
ck Justera volymen
cl Stänga av ljudet
cm Repetera musik (¼S 10, 12)
7
7
Ansluta antenner och strömkälla
1
Produktens
baksida
A
2
B
3
C
D
F
I
H
E
G
J
L
K
1. Ansluta FM-inomhusantennen.
• För in så långt det går.
• Sök upp en station (¼S 12) och fäst antennens ändar
med tejp (A) i det läge där du får bäst mottagning.
2. Ansluta AM-ringantennen.
B För in i spåret. För in ordentligt tills det klickar.
C Röd D Vit E Svart
F Använd en kryssmejsel (Phillips). Dra inte åt för hårt.
Annars kan du förstöra gängorna och skruven fäster
inte ordentligt.
• Sök upp en station (¼S 12) och placera antennen i det
läge där du får bäst mottagning.
3. Ansluta nätkabeln.
G Nätadapter
H Nätkabel
I Till vägguttag (anslut sist.)
Isättning av kontakten
Beroende på typ av uttag som används kan det hända att
den främre delen av kontakten skjuter ut så som visas i
illustrationen, även när kontakten sitter helt i.
Detta är dock inget hinder för att använda enheten.
J Kontakt
K Apparatuttag
L Ung. 6 mm
Observera
Att koppla bort nätkabeln
Stäng av enheten.
När skärmen har slocknat helt drar du ut nätkabeln.
Om högtalare
• Högtalarna har ingen magnetisk avskärmning. Placera
dem därför inte i närheten av TV-apparater, persondatorer,
eller andra apparater som lätt påverkas av magnetism.
• Du kan skada dina högtalare och förkorta deras livslängd
om du spelar med hög volym under längre perioder.
• Sänk volymen om ljudet är förvrängt även vid normal
användning. (Annars kan högtalarna skadas.)
• Högtalarfronten går inte att ta bort.
RQT9507
• Nätadaptern kan bli varm under användning av den här
enheten. Detta är inte ett funktionsfel.
När demonstrationsfunktionen (¼S 18) är aktiverad
När nätkabeln ansluts, slås
Start Demo
enheten på automatiskt och
Disable the Demo function
skärmen till höger visas.
Om du inte vill använda demonstrationsfunktionen ,
trycker du på [e, r] på fjärrkontrollen för att avaktivera
den. Tryck sedan på [OK].
Med demonstrationsfunktionen visas korta förklaringar
av enhetens funktioner.
• Demonstrationsfunktionen startas när funktionen
aktiveras eller om ingen åtgärd utförs inom 2 minuter.
Om någon funktion utförs kommer demonstrationen att
avbrytas och standardskärmen visas.
• Du kan aktivera/avaktivera demonstrationsfunktionen
genom att trycka på [DISPLAY MODE] på huvudenheten
under cirka 2 sekunder medan ljuduppspelningen är
stoppad.
8
8
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 8
2009/10/02 8:57:05
Välja standardskärm
Den här enheten har kalender- och tidsfunktioner.
Ställ in tiden först.
Du kan välja den standardskärm som normalt ska visas från
7 typer av ljud- och bildskärmar eller 12 typer av klocka- och
kalenderskärmar.
Ljud- och bildskärm
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Clock/Calendar Settings”
och tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja
”Set Clock” och tryck sedan
på [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
5. Tryck på [w, q] för att välja en Date Month Year
menypost (datum, månad, år,
30
9
20 09
timmar, minuter och AM/PM ),
och tryck sedan på [e, r] för
att ställa in.
Endast för 12-timmarsvisningen (¼S 18)
• Du kan även använda sifferknapparna.
t.ex.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
Hour Minute
10
:
24
6. Tryck på [OK].
Klockan startar från sekund 00 och standardskärmen
(¼höger) visas.
• Tryck på [ RETURN] för att återgå till den föregående
skärmen.
När introduktionsskärmen för klockans
inställning visas
Om du försöker utföra funktioner som kräver att
klockan har ställts in innan detta har utförts, kommer
introduktionsskärmen för klockans inställning att visas.
1. Tryck på [e, r] för att välja ”Set time” och tryck sedan på
[OK].
2. Utför steg 5 till 6 ovan.
Observera
• Period som kan ställas in: januari 2000 till december 2099
• Det finns en liten precisionsavvikelse i klockan. Periodisk
justering av tiden rekommenderas.
• Kontrollera tiden efter att nätkabeln har varit bortkopplad
och efter strömavbrott.
Tryck på [DISPLAY MODE] för att välja skärm.
Skärmen ändras enligt följande varje gång du trycker på
knappen.
A Ljud + bild (fabriksinställning)
B Bild
C Klocka + bild
D Kalender + bild
E Ljud
F Ljud + klocka
G Ljud + kalender
A
C
B
Ansluta antenner och strömkälla / Ställa in klockan / Välja standardskärm
2. Tryck på [SETUP].
D
CD
Track
Sep
2009
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
9
3
6
1/22
Total Time 60:12
CDDA
30. Sep. 2009 Wed
2:20
G
F
CD
E
CD
2009
CD
Sep
1
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Track
1
Track
1
9
3
Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
16
21
22
6
1/22
Total Time 60:12
1/22
CDDA
Total Time 60:12
30. Sep. 2009 Wed
Total Time 60:12
1/22
CDDA
2:20
CDDA
2:20
2:20
Efter att bildfunktionen har utförts, kommer skärmen B
att visas.
Tryck på
[CLOCK].
Tryck på
[CLOCK].
Klocka- och kalenderskärm
Du kan välja önskad klocka- och
kalenderskärm från 12 olika typer
av layouter.
12
9
3
6
30. Sep. 2009 Wed
1. Tryck på [SETUP].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Clock/Calendar Settings”
och tryck sedan på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Select Design” och tryck
sedan på [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja skärm och tryck
sedan på [OK].
• Tryck på [ RETURN] för att återgå till den föregående
skärmen.
• Tryck på [w, q] när kalendern visas för att visa
kalendern för en annan månad.
Observera
• Om du trycker på [e] när en bild visas, kan du se
bildvisningens information.
• Om ljudskärmen inte visas under ljuduppspelning kan du
trycka på [r] för att visa ljuduppspelningens information.
• Utseendeförändringen av klockan/kalendern återspeglas
även på ljud- och bildskärmen.
RQT9507
1. Tryck på knappen För standbyläge/på för att slå på
enheten.
SVENSKA
Ställa in klockan
9
9
Lyssna på en CD
• Uppspelningsbara CD-skivor ¼S 5
Sänk volymen på enheten.
1. Sätt i en CD-skiva med ljudspår (¼S 6)
2. Tryck på [CD q/h].
• För huvudenheten trycker
du på [AUDIO SELECTOR]
för att välja ”CD” och
sedan trycker du på [q/h].
(Du kan också välja ”CD”
på skärmen ”Switch Audio
Selector” med [e, r] på
fjärrkontrollen.)
Uppspelningen startar.
t.ex.) ljudskärmen
A Det spår som spelas
B Uppspelningsstatus
C Spårnummer/antal spår
D Uppspelad tid
Stopp
Paus
Hoppa över
Snabbspelning bakåt/
framåt (sökning)
Justera volymen
Visa ljudinformation
A
CD
1
Track
1/22
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
18
3
19
20
21
22
Total Time 60:12
CDDA
2:20
BC
D
[g]
[CD q/h]
• Tryck en gång till för att
återuppta.
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Under uppspelning eller i
pausläget håller du knappen
nedtryckt tills du har kommit till
önskad position.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Olika uppspelningsmetoder
RQT9507
Söka efter önskat
spår
Programmerad
Du kan välja (upp till
24 spår) och lyssna
på dem i önskad
ordningsföljd.
1. Tryck på [SELECT TRACKS].
Spårlistan visas.
2. Tryck på [e, r] för att välja
spår och tryck sedan på
[OK].
Uppspelningen av det valda
spåret startas.
Direktuppspelning
På standardskärmen
Välj med sifferknapparna.
• För att välja nummer högre än 9
t.ex.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
1 spår/
Slumpvis
Stoppad eller under uppspelning:
Tryck på [PLAY MODE].
Uppspelningsläget växlas enligt
nedan varje gång du trycker på
knappen.
Normal: Normal uppspelning
1 Track: Endast det valda
spåret spelas.
Random: Spåren spelas upp
i slumpvis ordningsföljd.
Stoppad:
1. Tryck på [PROGRAM].
Programmeringsskärmen
visas.
2. Tryck på sifferknapparna för
att välja spår.
• För att välja nummer högre
än 9
t.ex.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
3. Upprepa steg 2 för att välja
ytterligare spår.
Om du försöker välja 25
eller flera spår kommer ett
felmeddelande att visas.
4. Tryck på [CD q/h].
Den programmerade
uppspelningen startas och
standardskärmen visas.
Olika funktioner för programmerad
uppspelning
För att stoppa
Tryck på [g].
• Programinnehållet sparas.
För att återgå till normalt uppspelningsläge
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget.
• Programinnehållet sparas.
• För att på nytt aktivera programmerad uppspelning trycker
du på [PROGRAM] i stoppläget.
För att lägga till spår för programmerad uppspelning
Tryck på [PROGRAM] i stoppläget och använd sedan
sifferknapparna för att välja spår.
För att ta bort det senast valda spåret för
programmering
Tryck på [PROGRAM] och sedan på [DEL] i stoppläget.
• Du kan inte välja vilka spår som ska tas bort.
För att ta bort hela programmeringen
1. I stoppläget trycker du på [PROGRAM] och sedan på [g].
2. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck sedan på [OK].
Observera
• Under slumpvis uppspelning:
– Det går inte att hoppa till ett spår när det har spelats.
– Snabbspelning kan endast utföras inom det spår som
spelas.
• Under programmerad uppspelning:
– Direktuppspelningen finns inte tillgänglig.
– Snabbspelning kan endast utföras inom det spår som
spelas.
• Programinnehållet sparas även om enheten stängs av
eller om väljaren ställs om. Det tas dock bort om displayen
öppnas.
• Inget ljud hörs under sökningen.
Stoppad eller under uppspelning:
Repeterad
Tryck på [REPEAT].
Normal/1 spår/
• ”&” visas vid repeterad
slumpvis/
uppspelning.
programmerad
• Tryck en gång till på [REPEAT]
uppspelning repeteras.
för att avbryta.
10
10
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 10
2009/10/02 8:57:06
iPod-spelare som går att använda ¼S 5
Ansluta/ladda en iPod
Spela upp musik och video på din iPod
Sänk volymen på enheten.
1. Anslut den dockningsstation som medföljde din
iPod.
• Sätt i den så att det klickar.
A MW-10 sedd ovanifrån
B Dockningsstation C Flik
2. Anslut din iPod (D).
• Sätt i och ta bort din iPod långsamt.
• Sätt inte i iPod-spelaren åt fel håll.
D
B
C
A
1. Anslut din iPod.
(¼vänster)
2. Tryck på [iPod q/h]
• För huvudenheten trycker
du på [AUDIO SELECTOR]
för att välja ”iPod” och
sedan trycker du på [q/h].
(Du kan också välja ”iPod”
på skärmen ”Switch Audio
Selector” med [e, r] på
fjärrkontrollen.)
Uppspelningen startar.
t.ex.) ljudskärmen
A
Spellistans namn
Artistens namn
Albumnamn
Spårnamn
B Uppspelningsstatus
C Spårnummer/antal spår
D Uppspelad tid
Paus
Hoppa över
Laddningen startas när din iPod ansluts.
När enheten är avstängd visas laddningsindikatorn på dess
skärm.
• Det kan hända att laddningsindikatorn inte försvinner trots
att laddningen är slutförd.
Observera
• Koppla bort din iPod från enheten efter att laddningen är
slutförd om du inte ska använda den under en längre tid.
Även om batteriet laddas ur naturligt efter laddningen,
kommer det inte att laddas upp igen.
• Om det inte medföljer en dockningsstation med din iPod
ska du köpa en från Apple Inc.
• Läs de användarinstruktioner som levererades tillsammans
med din iPod.
• Det finns ingen garanti som täcker eventuella problem med
hantering av iPod-data.
iPod-menyn
Songs
Podcasts
Justera volymen
Visa ljudinformation
iPod
Andes
Los Panas
Al Partir
1/22
Al Final
Al Partir
Ave de Cristal
Condor Malcu
Cutimuy
El Arbol de mi Destino
El ultimo Amanecer
Ingratitud
La Ventana
Mi Pecado
2:20
BC
D
[iPod q/h] eller [g]
• Tryck på [iPod q/h] för att
återuppta.
Vid uppspelning eller i pausläget
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Under uppspelning eller i
pausläget håller du knappen
nedtryckt tills du har kommit till
önskad position.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Observera
• Beroende på displayens specifikationer kan iPod-videon
verka långsmal när den visas.
• Om du öppnar displayen under videouppspelning blir
skärmen svart, men videouppspelningen fortsätter.
• Videouppspelning är kanske inte tillgängligt på alla
iPod-versioner.
• Bilder på en iPod kan inte visas med den här enheten.
Söka efter önskat spår/video att spela upp
1. Tryck på [SELECT TRACKS].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Music”, ”Videos” eller ”List of
Currently Playing Tracks” och tryck sedan på [OK].
• Om du väljer ”Music” visas spårmenyn. (¼vänster)
3. Tryck på [e, r] och [OK] för att söka efter spåret och
spela upp det.
• Om du trycker på [w, q] på skärmen där fliken ( , ) visas
kan du växla mellan listorna.
RQT9507
Audiobooks
Söka i alla spellistor
Söka efter artistnamn
Söka efter albumtitlar
Söka i alla spår som är
registrerade i din iPod
Söka efter avsnitt från av
radioprogram som hämtats från
iTunes store
Söka efter titlar bland ljudböcker
som inhandlats på iTunes store
eller ”audible.com”
Snabbspelning bakåt/
framåt (sökning)
A
Lyssna på en CD / Lyssna på en iPod
• Stäng av din iPod innan du ansluter den.
• Ta ur din iPod ur fodralet om den sitter i ett fodral.
Playlists
Artists
Albums
SVENSKA
Lyssna på en iPod
11
11
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 11
2009/10/02 8:57:06
Lyssna på en iPod
Blanda
(endast för musik)
Spåren eller albumen
spelas upp i slumpvis
ordningsföljd.
Repeterad
Normal/blandad
uppspelning kan
repeteras.
Tryck på [PLAY MODE].
Varje gång du trycker på
knappen:
Songs ˆ Albums ˆ Off
Tryck på [REPEAT].
Varje gång du trycker på
knappen:
One ˆ All ˆ Off
Observera
• Vid blandad albumuppspelning spelas spåren i albumen
upp i rätt ordningsföljd.
• Blandad uppspelning kan komma att inaktiveras (”Off”) vid
videouppspelning.
• När man växlar uppspelningsläge kan det hända att den
spårlista som visas på uppspelningsskärmen skiljer sig
från de spår som spelas upp. Om detta inträffar ska du på
nytt välja spåren från spårvalsmenyn.
Lyssna på radio
Ställ in den frekvens du vill lyssna på (manuell
inställning)
1. Tryck på [FM] eller [AM].
• För huvudenheten trycker du på [AUDIO
SELECTOR] för att välja ”FM” eller ”AM”.
2. Tryck på [PLAY MODE] för att välja ”Manual
Tuning”.
3. Tryck på [u/t, y/i]
för att ställa in önskad
station.
A Tänds när signaler tas
emot.
B Tänds när FM stereosignaler tas emot.
Om en iPod med repeterad eller blandad
uppspelning ansluts till den här enheten:
Uppspelningen utförs med samma uppspelningsmetod.
Även om din iPod tas bort efter att uppspelningsmetoden
har ställts in på den här enheten bibehåller din iPod samma
uppspelningsmetod.
Automatisk inställning
Stoppa radioljudet
A
FM
108.00
Manual
MHz
Stereo
B
Håll [u/t, y/i] intryckt
tills frekvensindikatorn börjar
bläddra.
• Stoppas när en station tas emot.
• Om det förekommer störningar
under den automatiska
inställningen kan det hända
att ingen station ställs in och
frekvensbläddringen kan
stoppas.
• Tryck en gång till på [u/t,
y/i] för att stoppa den
automatiska inställningen.
[g]
Tryck på [FM] eller [AM] om du
vill lyssna på radion igen. (För
huvudenheten använder du
[AUDIO SELECTOR].)
RDS-sändning
Enheten kan visa den textdata som sänds ut med RDSsystemet (radio data system) som finns tillgängligt i vissa
områden. Textdata, stationens namn och programtyp visas.
PTY-visning
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
M.O.R. M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
M.O.R. M: Skvalmusik
Observera
RQT9507
• Det kan hända att visning av RDS inte är tillgänglig om
mottagningen är dålig.
12
12
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 12
2009/10/02 8:57:06
Auto Memory
(Automatiskt minne)
Memorera stationer
automatiskt och
börja med den första
frekvensen och
memorera uppåt.
Registrera
förinställda stationer
Memorera dina
favoritstationer
manuellt
Du kan välja lägsta frekvensnivå
(FM: 87,50 MHz, AM: 522 kHz)
eller valfri frekvensnivå som
utgångspunkt.
1. Tryck på [FM] eller [AM].
• För att börja memorera från
en vald frekvens, ställer du in
den frekvensen i förväg.
2. Tryck på [PROGRAM].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Auto Memory” och tryck
sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja
”Minimum Frequency” eller
”Current Frequency” och
tryck sedan på [OK].
Den automatiska
memoreringen startas. När
den är slutförd ställs radion
in på den sist memorerade
stationen.
1. Ställ in den station som ska
memoreras. (¼S 12)
• Monoinställningen (¼höger)
kan registreras för FM.
2. Tryck på [PROGRAM].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Register/Delete Preset” och
tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja
station och tryck sedan på
[OK].
SVENSKA
Memorera stationer
Upp till 30 FM-stationer och 15 AM-stationer kan
memoreras. Det finns två olika metoder för detta.
För att ta bort memorerade stationer
1. Tryck på [PROGRAM].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Register/Delete Preset” och
tryck sedan på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja den station som ska tas bort
och tryck sedan på [DEL].
• Borttagningsmeddelandet visas.
Om det förekommer störningar vid mottagning
av FM stereo-signaler
1. Håll [PLAY MODE] intryckt under ca 2 sekunder eller mer
för att välja ”Mono”.
Varje gång du håller knappen intryckt
Auto (Stereo)
Mono
”Mono” visas.
• När frekvensen ändras manuellt kommer inställningen att
återgå till ”Auto (Stereo)”. Använd normalt inställningen
”Auto (Stereo)”.
Om det förekommer störningar vid mottagning
av AM stereo-signaler (BP: Beat-proof)
1. Tryck på [PROGRAM].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Beat-proof”.
3. Tryck på [w, q] för att välja inställningen med minst
störningar från ”BP1” till ”BP4”.
4. Tryck på [ RETURN] för att återgå till standardskärmen.
• Placera AM-ringantennen, nätadaptern och huvudenheten
så långt ifrån varandra som möjligt.
Vid dålig radiomottagning
Använd en utomhusantenn om radiomottagningen är dålig.
FM-utomhusantenn (använda en TV-antenn)
Ta bort den medföljande FM-inomhusantennen.
Anslut en koaxialkabel (finns i handeln) (A) till
FM-antennanslutningen (B) på enheten och TVantennanslutningen (typ F) (C).
B
A
Lyssna på en iPod / Lyssna på radio
Memorera stationer du vill lyssna på
(förinställning)
C
Lyssna på tidigare memorerade stationer
Om mottagningen fortfarande är dålig med den
ovannämnda anslutningen, kanske en särskild FM-antenn
(finns i handeln) eller en mottagningsförstärkare (finns i
handeln) behövs. Rådgör med din återförsäljare för mer
information.
RQT9507
Preset Tuning
(Förinställning)
1. Tryck på [FM] eller [AM].
2. Tryck på [PLAY MODE] för
att välja ”Preset Tuning”.
3. Tryck på [u/t, y/i]
för att välja station.
• Du kan även välja med
sifferknapparna.
• Du kan även trycka på
[SELECT TRACKS] och
sedan trycka på [e, r] för
att välja station och sedan
trycka på [OK].
13
13
Ställa in ljudkvalitet/ljudfält
m.m.
Ändra ljudkvalitet/ljudfält m.m.
1. Tryck på [SOUND].
2. Tryck på [e, r] för att välja
effekt (¼nedan) och tryck
sedan på [w, q] för att välja
en inställning.
Tryck på [ RETURN] för att
återgå till standardskärmen.
Sound Settings
Equalizer
Bass
Treble
Surround
D.BASS
Ljudinställningar
Fabriksinställningarna är understrukna.
Equalizer
Du kan välja
önskad ljudkvalitet
för anpassning till
respektive ljudkälla.
Surround
Ger ett bredare ljud.
D.BASS
Ger ett rikare basljud.
Manual
Justerar nivåerna för de höga
och låga frekvenserna separat.
(¼nedan)
Flat
När ljudkvalitetseffekten inte
används.
Heavy
Ger rock mer tryck.
Clear
Ger ett klarare ljud för jazz.
Soft
För bakgrundsmusik.
Vocal
Lägger till glans till sången.
När ”Manual” har valts
Tryck på [e, r] för att välja ”Bass
(låga frekvenser)” eller ”Treble
(höga frekvenser)” och tryck
sedan på [w, q] för att välja nivå
(-4 till +4).
On / Off
On / Off
• Den här effekten kan ha mindre
påverkan beroende på den
ljudkälla som spelas upp.
Stänga av ljudet
RQT9507
Tryck på [MUTE].
Tryck en gång till för att återuppta.
• Den här funktionen avbryts även
när volymen justeras eller då
strömmen stängs av.
14
14
Välja bilder att visa
Du kan visa bilder som finns på ett SD-kort, en CD-skiva
eller i det interna minnet.
• Om du vill visa bilder i det interna minnet ska du kopiera
dessa bilder i förväg. (¼S 16)
• Visningsbara bilder (JPEG) ¼S 5
När ett SD-kort eller en CD-skiva med bilder sätts i
Bildvisningsmenyn visas.
SD Card Menu
Tryck på [e, r] för att välja
View Most Recent Photos
Select Photo to View
meny och tryck sedan på [OK].
Copy Photo
View Most Recent Photos
Cancel
(Visa senaste bilderna)
(Endast för SD)
Select Photo to View (Välj den bild som ska visas)
(¼nedan, S 15)
Copy Photo (Kopiera bild) (¼S 16)
• Välj ”Cancel” om du vill återgå till standardskärmen.
Nedan förklaras hur du väljer och visar bilder bland alla
bilder på valda media samt hur du visar bilder när ett
SD-kort eller en CD-skiva redan finns isatt.
1. Tryck på [PHOTO MEDIA] för
att välja ”Internal Memory”,
”SD” eller ”CD”.
Du går vidare till nästa media
varje gång du trycker på
knappen.
• Du kan även använda [e, r].
Select Photo Media
Internal Memory
SD
CD
2. Tryck på [SELECT PHOTOS].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”All Photos” och tryck sedan
på [OK].
4. Tryck på [e, r, w, q] för att
välja bild och tryck sedan på
[OK].
Bilden visas.
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Folder Search
Visa ett bildspel
Tryck på [SLIDE SHOW] eller [OK].
Bildspelet startas med den visade bilden.
• När du trycker på [OK] igen återställs den enskilda
visningen.
• Du kan även ställa in ordningsföljden, effekter och
intervallet för ett bildspel. (¼S 18)
Observera
• Det kan ta tid att visa bilder. Detta gäller speciellt för bilder
på en CD som kan ta flera tiondels sekunder att visa.
Bilderna kan därför visas långsammare än bildspelets
intervall (¼S 18).
• Bilder på det interna minnet eller på SD-kortet spelas upp i
ett repeterat bildspel.
1
Bläddra bilder
Zooma bilder
(Endast för SD/interna minnet)
Håll [w, q] intryckt.
• När du släpper knappen upphör
bläddringen och den bild som
visas i mitten kommer att visas
som en enskild bild.
• Du kan även bläddra i
miniatyrskärmen.
Tryck på [ZOOM (PHOTO)].
Varje gång du trycker på knappen
×1 ˆ ×1.5 ˆ ×2
• Under zoomning kan du flytta
bilden med [e, r, w, q].
Rotera bilder
Tryck på [ROTATE (PHOTO)].
• Bilden roteras 90° moturs vid
varje tryck.
Visa bildinformation
Tryck på [INFO (PHOTO)].
• Bildens filnamn, antal pixlar,
datum m.m. visas.
• När rullisten visas kan du
förflytta dig över skärmen med
[e, r].
• Tryck på [ RETURN] för att
återgå till den ursprungliga
skärmen.
1
1. Tryck på [PHOTO MEDIA] för att välja ”Internal
Memory”, ”SD” eller ”CD”.
2. Tryck på [SELECT PHOTOS].
3. Tryck på [e, r] för att välja bildkategori (¼nedan)
och tryck sedan på [OK].
• Typen av kategori varierar beroende på media.
4. Välj bilder enligt instruktionerna på skärmen.
Bildkategorier
All Photos
(Alla bilder)
• ” ” visas om vissa bilder inte kan visas som
miniatyrbilder. Beroende på bild eller media kan
miniatyrbilder visas som ” ” vid bläddring.
• Bläddring kan inte utföras under slumpvis visning av bilder.
Du kan heller inte gå tillbaka till föregående bild, även om
du trycker på [w].
• Om bilden är zoomad eller om dess information visas
under bildspelet, kan visningen inte gå vidare till nästa bild
förrän föregående skärm har återställts.
• Bildspelet gör en paus om displaydelen öppnas under
bildspelet.
• Rotationsinställningen sparas inte på SD/CD och
försvinner när enheten stängs av eller om media tas ut.
(¼S 14)
(Endast för det interna minnet)
Recently Imported
Välj från bilder som nyligen
Photos
importerats till det interna minnet.
(Nyligen importerade
• Bilder som har kopierats direkt
bilder)
från en dator tas inte med.
Date Search
(Datumsökning)
(Endast för SD/interna minnet)
Bilder väljs efter datum.
Folder Search
(Mappsökning)
Välj från mappen.
SD Favourite
(SD Favorit)
(1 till 10) 2
(Endast för SD)
Välj bland bilder registrerade
som ”Favourite” på en Panasonic
digitalkamera av modellen
LUMIX, etc.
LUMIX: SD Favourite 4
• Mer information om hur man
registrerar ”Favourite” på LUMIX
finns i bruksanvisningen.
Favourite
(Favorit) (1 till 3)
(Endast för det interna minnet)
Välj bland bilder som är
registrerade som ”Favourite” på
den här enheten. (¼S 16)
Miniatyrbilder är mindre bilder som kan visas i en lista.
Observera
SVENSKA
1. Tryck på [ RETURN].
Miniatyrskärmen visas.
2. Tryck på [e, r, w, q] för att
välja bilder och tryck sedan på
[OK].
2
Visas endast om det finns bilder.
Ställa in ljudkvalitet/ljudfält m.m. / Välja bilder att visa
Välja bilder från
miniatyrbilderna
Visa kategoriserade bilder
Observera
• Bildspelet utförs endast inom den valda kategorin.
• ”SD Favourite” bestäms utifrån DPOF-inställningen, vilket
betyder att favoriter som ställts in på enheter från andra
tillverkare än Panasonic kanske inte markeras som ”SD
Favourite”.
• Man kan välja ett datum från januari 2000 till december
2099 för datumsökningen.
RQT9507
Funktioner under bildvisning
15
15
Redigera bilder
Kopiera bilder
Registrera bilden som ”Favourite”
Du kan kopiera bilder från ett SD-kort eller en CD-skiva till
det interna minnet (4 GB).
• Välj bildkategori. (¼S 15)
• Stoppa ljudet i förväg.
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Copy Photo” och tryck
sedan på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Import from SD” eller
”Import from CD” och tryck
sedan på [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Copy Photo
Import from SD
Import from CD
Compression when Importing
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
sedan på [OK].
visas på de valda bilderna. Tryck en gång till på
[OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU (PHOTO)] kan du välja
”Select All” eller ”Clear All” för bilder alternativt växla
till enbildsvisning.
5. Tryck på [MENU (PHOTO)], tryck på [e, r] för att
välja ”Copy” och tryck sedan på [OK].
6. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck sedan
på [OK].
Att stoppa kopieringen
Tryck på [ RETURN].
• Bilder som redan kopierats bibehålls i det interna minnet.
Komprimera data vid
import
(Endast för det interna minnet)
Bilderna kan registreras som ”Favourite (1 till 3)”.
• Välj ”Internal Memory” som bildmedia. (¼S 14)
• Välj bildkategori. (¼S 15)
• Stoppa ljudet i förväg.
Du kan även öka antalet bilder
som kan importeras.
Fabriksinställning: Off
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Copy Photo” och tryck sedan
på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Compression when Importing”.
4. Tryck på [w, q] för att välja ”On”.
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Edit Photo” och tryck sedan
på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Edit Favourites” och tryck
sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja
”Favourite 1”, ”Favourite 2”
eller ”Favourite 3” och tryck
sedan på [OK].
RQT9507
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Edit Photo
Edit Favourites
Reset Favourites
Delete Files
Set Protection
Favourite 1
Favourite 2
Favourite 3
5. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
sedan på [OK].
” ” visas på den valda bilden (om den är ”Favourite
1”). Tryck en gång till på [OK] för att avbryta.
(” ”, ” ” eller ” ” visas på de registrerade
bilderna.)
• Om du trycker på [MENU (PHOTO)] kan du välja
”Select All” eller ”Clear All” för bilder alternativt växla
till enbildsvisning.
6. Tryck på [MENU (PHOTO)], tryck på [e, r] för att
välja ”End Editing of Favourites” och tryck sedan
på [OK].
Visa registrerade bilder
Återställa
registreringen
Observera
• Vid kopiering kommer bildernas fil- och mappnamn att
definieras enligt nedan.
Exempel: Vid kopiering 24 augusti 2009
Mappnamn: 090824_1
Filnamn: 08240001.JPG
• Den komprimerade bildens storlek kan inte återställas till
ursprunglig datastorlek.
• Kopieringen avbryts om du öppnar displayen under
kopieringen från CD-skivan till det interna minnet. (Bilder
som redan kopierats bibehålls i det interna minnet.)
• Även om bilder har angetts som favoriter eller
skrivskyddade, kopieras inte den här informationen.
• Om ”Internal Memory” väljs som bildmedia efter att bilder
har kopierats, väljs automatiskt den mapp som skapades
vid kopieringen.
• På grund av filsystemets begränsningar stämmer inte den
visade kapaciteten för det interna minnet överens med
mängden fildata som kan kopieras.
Photo Menu
Se ”Visa kategoriserade bilder”
(¼S 15)
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Edit Photo” och tryck sedan på
[OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja
”Reset Favourites” och tryck
sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r] för att välja den
favorit som du vill återställa och
tryck sedan på [OK].
5. Tryck på [w, q] för att välja
”Yes” och tryck sedan på [OK].
Observera
• Upp till 999 bilder kan registreras som ”Favourite (1 till 3)”.
• Det kan hända att vissa bilder inte kan registreras.
• Säkerhetskopiera bilderna i det interna minnet till ett
SD-kort ¼S 19
• Kopiera bilder från en dator ¼S 21
16
16
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 16
2009/10/02 8:57:07
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Edit Photo” och tryck
sedan på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Delete Files” och
tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
sedan på [OK].
visas på de valda bilderna. Tryck en gång till på
[OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU (PHOTO)] kan du välja
”Select All” eller ”Clear All” för bilder alternativt växla
till enbildsvisning.
5. Tryck på [MENU (PHOTO)], tryck på [e, r] för att
välja ”Delete” och tryck sedan på [OK].
6. Tryck på [w, q] för att välja ”Yes” och tryck sedan
på [OK].
Observera
• De borttagna bilderna kan inte återställas.
• För fullständig borttagning ska du utföra ”Format Internal
Memory”. (¼S 19)
SVENSKA
(Endast för det interna minnet)
Du kan skydda bilder från att tas bort av misstag.
• Välj ”Internal Memory” som bildmedia. (¼S 14)
• Välj bildkategori. (¼S 15)
• Stoppa ljudet i förväg.
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
2. Tryck på [e, r] för att välja ”Edit Photo” och tryck
sedan på [OK].
3. Tryck på [e, r] för att välja ”Set Protection” och
tryck sedan på [OK].
4. Tryck på [e, r, w, q] för att välja bild och tryck
sedan på [OK].
visas på de valda bilderna. Tryck en gång till på
[OK] för att avbryta.
• Om du trycker på [MENU (PHOTO)] kan du välja
”Select All” eller ”Clear All” för bilder alternativt växla
till enbildsvisning.
5. Tryck på [MENU (PHOTO)], tryck på [e, r] för att
välja ”End Protection Setting” och tryck sedan på
[OK].
Redigera bilder
(Endast för det interna minnet)
• Välj ”Internal Memory” som bildmedia. (¼S 14)
• Välj bildkategori. (¼S 15)
• Stoppa ljudet i förväg.
Skydda bilder
Observera
• Även om bilder är skyddade kommer de att tas bort om det
interna minnet formateras.
RQT9507
Ta bort bilder
17
17
Inställningar för bildvisning
Grundfunktion
Använda inställningsmenyn
Grundfunktion
1. Tryck på [MENU (PHOTO)].
Photo Menu
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Photo Playback Settings”
och tryck sedan på [OK].
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
3. Tryck på [e, r] för att välja en menypost
(¼nedan).
4. Tryck på [w, q] för att välja inställning.
Tryck på [ RETURN] några gånger för att återgå till
standardskärmen.
1. Tryck på [SETUP].
2. Tryck på [e, r] för att välja
en menypost (¼nedan) och
tryck sedan på [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
3. Gör inställningen enligt instruktionerna på
skärmen.
Tryck på [ RETURN] några gånger för att återgå till
standardskärmen.
Inställningar
Ange inställningar för bildvisning
Fabriksinställningarna är understrukna.
Date Indication
(Datumvisning)
Colour Effects
(Färgeffekter)
Slideshow Order
(Bildspelets
ordningsföljd)
Slideshow Effects
(Bildspelseffekter)
RQT9507
Slideshow Interval
(Bildspelsintervall)
18
18
On / Off
Colour/Black and White/Sepia
• När bilderna visas som
miniatyrbilder, visas de med
ursprunglig färgton.
Normal:
Visas i filnamnens ordningsföljd.
Random:
Bilderna i den kategorin visas i
slumpvis ordningsföljd.
• Inställningarna sparas även om
enheten stängs av eller om man
byter media.
Fade:
Nästa bild tonas in vid bildväxling.
Motion:
Bildväxlingen sker uppåt, nedåt, åt
vänster, åt höger eller diagonalt.
Slide-in:
Bilderna växlas i ett flöde från
höger till vänster.
• När ”Motion” ställts in kommer
inställningen ”Slideshow
Interval” att avaktiveras.
5 sec/10 sec/30 sec/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Bilderna växlas varje hel timme.
Change Daily:
Bilderna växlas när
kalenderdatumet växlas.
Sync Music:
Bilderna växlas varje gång CD/
iPod-spår växlas.
Om [u/t, y/i] trycks för
att hoppa över ett spår kommer
även bilderna att växlas. (Växlas
inte i stopp- eller pausläget.)
• När en uppspelning utförs av ett
bildspel som innehåller ett lågt
antal bilder samt kort intervall,
kan det hända att bilderna inte
visas normalt.
Fabriksinställningarna är understrukna.
Välj ”Image Quality Mode” eller
”Adjust Brightness” i steg 3 i
grundfunktionen. Gör sedan
inställningarna.
Image Quality Mode
Standard:
Standard bildkvalitet
Image Quality
Soft:
Settings
Mjuk bildkvalitet för mjukare bilder
(BildkvalitetsDynamic:
inställningar)
Livlig bildkvalitet med klara
skillnader mellan ljust och mörkt
Adjust Brightness
(Endast när dimmern är “Off”)
Ljusstyrkan justeras i intervallet
”1” till ”10”. Standardinställningen
är ”10”.
Välj utseende ¼S 9
Ställ in klockan ¼S 9
Clock/Calendar
Set Date Indication:
Settings
Välj Date/Month/Year eller Month/
(Klocka- och
Date/Year.
kalenderinställningar) Set Clock Indication:
Välj ”24-hour System” eller ”12hour System”.
Demo Mode
Disable/Enable
(DemonstrationsFör demonstrationsfunktionen
funktionen)
¼S 8
Ändra huvudenhetens och
fjärrkontrollens fjärrkontrolläge
om funktionsfel uppstår vid
användning av fjärrkontroller för
annan utrustning.
Exempel: Vid inställning av
Remote Control
fjärrkontrolläge 2
Mode
1. Välj ”Remote Control 2” i steg
(Fjärrkontrolläge)
3 i grundfunktionen och tryck
sedan på [OK].
2. Håll [OK] intryckt på fjärrkontrollen
utan att rikta den mot den här
enheten, och håll siffran [2]
intryckt i mer än 2 sekunder.
3. Tryck på [OK].
Update System
Software
(Uppdatera
systemets
programvara)
SVENSKA
Det här är en funktion
för uppdatering av
systemprogramvaran för bättre
prestanda.
Var noga med att fylla i
användarregistreringen
vilken är nödvändig för
att du ska få information
om systemprogramvarans
uppdatering.
Se följande webbsida för mer
information:
http://panasonic.jp/support/global/
cs/audio/
Tryck på [DIMMER].
Varje gång du trycker på knappen:
Off (normal)
On
• Fabriksinställning: Off
• Inställningen sparas även om enheten stängs av.
Inställningar för bildvisning / Använda inställningsmenyn / Ändra dimmern
Ändra dimmern
RQT9507
Den här enhetens inställningar
återställs till fabriksinställningarna.
1. Välj ”Yes” i steg 3 i
Initialise Settings
grundfunktionen och tryck
(Återställ
sedan på [OK].
inställningar)
2. Välj ”Yes” en gång till och tryck
sedan på [OK].
• Klockans inställning och bildfilerna
i det interna minnet bibehålls.
1. Välj ”Yes” i steg 3 i
grundfunktionen och tryck
Format Card
sedan på [OK].
(Formatera SD-kort)
2. Välj ”Yes” en gång till och tryck
sedan på [OK].
• Alla data på SD-kortet raderas.
Bilddata i det interna minnet
säkerhetskopieras till ett SD-kort.
Välj ”Yes” i steg 3 i grundfunktionen
och tryck sedan på [OK].
• Om du trycker på [ RETURN]
under säkerhetskopieringen
kommer den att stoppas.
Back Up Internal
Bilddata som redan kopierats till
Memory
SD-kortet behålls.
(Säkerhetskopiera
• Bildinställningarna för
det interna minnet)
”Favourite”, rotation eller skydd
kan inte säkerhetskopieras.
• Tiden för säkerhetskopieringen
kommer att bli längre beroende
på antalet bilder som ska
sparas eller mängden data. (Ca
10 minuter per 1000 filer)
1. Välj ”Yes” i steg 3 i
grundfunktionen och tryck
sedan på [OK].
2. Välj ”Yes” en gång till och tryck
sedan på [OK].
Format Internal
• Även skyddade bilder kommer
Memory
att tas bort.
(Formatera det
• Även om du formaterar det
interna minnet)
interna minnet eller raderar
alla bilder (¼S 17), kommer
storleken på det använda
utrymmet i det interna minnet
inte att bli noll då systemet
använder ett visst utrymme.
Du kan kontrollera den här
enhetens programvaruinformation
(version).
System Software Info
• Besök följande webbsida för
(Programvaruinformation om den senaste
information)
versionen:
http://panasonic.jp/support/global/
cs/audio/
19
19
Använda timern
Bilder eller ljud visas/spelas upp på inställd tid.
”Timer 1”, ”Timer 2” och ”Timer 3” kan ställas in.
• Ställ in klockan i förväg (¼S 9)
• Om du vill lyssna på radion ställer du först in kanalerna.
I timerinställningen anger du endast ljudkälla och volym för ljuduppspelningen. För slumpvis eller repeterad uppspelning eller
liknade gör du inställningarna innan timeruppspelningen börjar.
Följande visar ett exempel för inställning av ”Timer 1”.
Timer Setting Menu
1. Tryck på [zTIMER].
2. Tryck på [w, q] för att välja
”Timer 1 Settings” och tryck
sedan på [OK].
3. Ställ in standbylägets
inställning på aktiverad.
1. Tryck på [e, r] för att välja
”Standby” och tryck sedan på
[OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Enable This Timer” och tryck
sedan på [OK].
4. Ställ in dag.
1. Tryck på [e, r] för att välja
”Day” och tryck sedan på
[OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja
dag, markera med [w, q] och
tryck sedan på [OK].
5. Ställ in tiden.
1. Tryck på [e, r] för att välja
”Time” och tryck sedan på
[OK].
2. Tryck på [w, q, e, r] för att
välja start-/sluttid och tryck
sedan på [OK].
Timer 1 Settings
0
3
Endast när ljuduppspelning har angetts
Timer
6
9
Sun
M
Timer 1 Settings
Standby
Enable
Day
Unset
Time
0:00-0:
Timer 1 Day Settings
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start Time End Time
Ʒ7 ⿉ 00
Ʒ8 ⿉ 00
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
On
Playback Time
30 minutes
Update Source/Volume
Source: CD
För att gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på [
RETURN].
För att gå tillbaka till timerinställningsmenyn
Tryck på [zTIMER].
För att avaktivera den inställda timern
Välj ”Disable This Timer” i steg 3 -2 och tryck på [OK].
För att ta bort timerinställningen
Audio Playback
Playback Time
Update Source/Volume
On
1 hour
Source: CD
1 hour
Playback Time
Update Source/Volume
Source:CD
Volume:25
Confirm
Ljudkällan och volymen visas.
• Om du inte vill ändra trycker du på [w, q] för att
välja ”No” och sedan trycker du på [OK].
• Om du vill göra ändringar använder du knappen för
att välja ljud eller volymknappen. Tryck sedan på
[w, q] för att välja ”Yes” och slutligen på [OK].
Ljudkällan kan spelas upp som ett test.
9. Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck
sedan på [OK].
10.Tryck på [e, r] för att välja ”Confirm” och tryck
sedan på [OK].
Om driftstiden överlappar någon annan
timerinställning kommer ett bekräftelsemeddelande
att visas.
• Om du väljer ”Yes”, kommer andra överlappande
timerinställningar att avaktiveras.
• Om du väljer ”No” återställs den ursprungliga
skärmen med timerinställningarna reserverade.
11.Tryck på [ RETURN].
Standardskärmen återställs.
När timern är inställd
• När enheten startas och om ljuduppspelningen är ”On”,
kommer ”z” att visas en minut innan timerns starttid.
• Vid timerns starttid kommer ljudet att gradvis justeras till
den inställda volymen och ljudet spelas upp. (z blinkar)
Observera
• Timern aktiveras alltid vid inställd tid såvida du inte ställer
in den på ”Disable”.
• Det kan hända att timertid mindre än 10 minuter inte visas
på timerinställningsskärmen. (När ljuduppspelningen är
inställd på ”On”, visas endast ” ”.)
RQT9507
Välj ”Initialise This Timer” i steg 3 -2 och tryck på [OK].
Timer 1 Audio Settings
Uppspelningstiden kan endast anges inom timerns
inställningar för starttid och sluttid.
8. Tryck på [e, r] för att välja
”Update Source/Volume” och
tryck sedan på [OK].
• Du kan även använda sifferknapparna.
t.ex.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. Välj PÅ/AV för
ljuduppspelning.
1. Tryck på [e, r] för att välja
”Audio Playback” och tryck
sedan på [OK].
2. Tryck på [e, r] för att välja
”Audio Playback” och tryck på
[w, q] för att välja ”On” eller
”Off”.
7. Tryck på [e, r] för att
välja ”Playback Time” och
tryck på [w, q] för att välja
uppspelningstid.
10 minutes/30 minutes/1 hour/
2 hours/3 hours/No Limit
20
20
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 20
2009/10/02 8:57:08
Använda tillsammans med
din dator
Bildfiler kan överföras mellan enhetens interna minne, ett
SD-kort och en dator.
Använd inte några andra kablar än original Panasonic
USB-kabel (K2KZ4CB00015, tillbehör).
Systemkrav
Operativsystem
• Windows Vista®
• Windows® XP
• Mac OS X
Port
• USB-port
• Stäng av enheten i förväg.
• Starta datorn i förväg.
1. Kontrollera USB-kabelns (tillbehör) riktning och
anslut den i enhetens USB-port.
2. Anslut USB-kabeln till datorn.
3. Slå på enheten.
SVENSKA
För att överföra bildfiler till/från en dator
1. Öppna mappen för bildfilerna på datorn.
2. Utför steg 1 till 4 ovan.
3. Öppna den här enhetens ikon i ”Den här datorn” eller
”Dator” på datorn.
• För Macintosh, enheten visas på skrivbordet.
4. Öppna bildmappen på den här enheten.
5. Överför filer mellan mapparna.
• Det går även att dra och släppa mappar och filer.
Observera
• Om du kopplar bort och återansluter USB-kabeln eller
SD-kortet under tiden ”Accessing. Do not remove the card
or cable.” visas, kan det hända att data på SD-kortet går
förlorad eller skadas.
• Du kan inte utföra funktioner på den här enheten när den
är ansluten till en dator.
• Enheten stängs av när USB-kabeln kopplas bort.
• Dataöverföring till/från en iPod kan inte utföras.
• Om du sammankopplar flera USB-anslutningar eller
använder en hubb med en dator kan fel uppstå.
• Om du använder 10.2 eller en äldre version av Mac OS
X, ställer du in skrivskyddet på SDHC-minneskortet på
”LOCK” när du importerar bilder från SDHC-kortet till
datorn.
• Använd inte formateringsfunktionen på datorn för att
formatera enhetens interna minne eller SD-kort när
enheten är ansluten.
• Funktionaliteten garanteras inte för alla datorer.
Använda timern / Använda tillsammans med din dator
• När inställningsmenyn m.m. visas, startas inte
ljuduppspelningen av timern.
• Den tidsinställda ljuduppspelningen kanske inte startar
om ljudkällan som är inställd för ”Audio Playback” är
densamma som den som valts när timern startas.
– Under uppspelning, paus eller snabbspelning av CD.
– Under uppspelning eller snabbspelning av iPod.
– När den radiofrekvens som tas emot är densamma och
när inställningen för auto/mono är densamma.
4. Tryck på [e, r] för att välja USB-anslutningens
minne (”Internal Memory” eller ”SD Card”) och
tryck sedan på [OK].
Den här enheten fungerar som en läs-/skrivenhet och
identifieras som en extern enhet av datorn.
För att koppla bort USB-kabeln
Dubbelklicka på ikonen (Windows XP:
, Windows
Vista: ) i datorns aktivitetsfält och koppla bort den
enligt instruktionerna på skärmen. (Ikonerna ovan kanske
inte visas på grund av operativsystemets inställningar.
I så fall kontrollerar du att meddelandet om pågående
kommunikation inte visas på enhetens display innan du
kopplar bort kabeln.)
• För Macintosh, följ borttagningsmetoden för Mac OSenheten.
För att växla USB-anslutningens minne
RQT9507
Koppla bort USB-kabeln. Anslut den sedan igen och utför
steg 3 och 4 ovan.
21
21
Placering av enheten
Om du placerar enheten på ett bord eller liknande ser du till
att displaydelen inte skjuter ut från bordet när den öppnas.
Enheten kan falla ned.
Information för användare om hopsamling och
avfallshantering av gammalt material och använda
batterier
Dessa symboler på produkter,
förpackningar och/eller medföljande
dokument betyder att man inte ska blanda
elektriska och elektroniska produkter eller
batterier med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda
batterier ska hanteras och återvinnas på
rätt sätt ska man ta dem till passande
uppsamlingsställe i enlighet med nationella
bestämmelser och direktiven 2002/96/EC
och 2006/66/EC.
Om du vill fästa enheten
Om du placerar enheten på ett smalt bord ska du använda
den medföljande säkerhetsremmen för att fästa enheten till
en vägg eller liknande. (I följande bild visas ett exempel.)
A En vägg eller liknande
B Säkerhetsrem (medföljer)
C Träskruv (medföljer) (svart), etc.
D Undersidan av enheten
E Skruv för säkerhetsrem (medföljer) (silver)
När du kasserar dessa produkter och
batterier på rätt sätt hjälper du till
att spara på värdefulla resurser och
förebygga en potentiell negativ inverkan
på människors hälsa och på miljön som
annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig
avfallshantering.
A
B
För mer information om uppsamling
och återvinning av gamla produkter och
batterier, var god kontakta din kommun, din
avfallshanterare eller det försäljningsställe
där du köpte din artikel.
C
Olämplig avfallshantering kan beläggas
med straff i enlighet med nationella
bestämmelser.
D
För affärsanvändare inom den
Europeiska Unionen
Om du vill kassera elektrisk eller
elektronisk utrustning, var god kontakta din
återförsäljare eller leverantör för ytterligare
information.
E
Observera
• Använd endast maskinskruvarna för att fästa undersidan
av den här enheten.
• Om du skruvar åt säkerhetsremmens skruv för hårt släpper
den och fäster inte ordentligt.
• Förvara skruvarna utom räckhåll för barn för att motverka
att de sväljs.
[Information om avfallshantering i
länder utanför den Europeiska unionen]
Dessa symboler är endast giltiga inom
den Europeiska Unionen. Om du vill
kassera dessa föremål, var god kontakta
dina lokala myndigheter eller din lokala
återförsäljare och fråga efter rätt metod för
avfallshantering.
Underhåll
RQT9507
Koppla bort nätkabeln från vägguttaget och torka av enheten
med en torr och mjuk trasa.
• Vid kraftig nedsmutsning, kan du använda en våt trasa som
vridits ur för att torka av enheten. Torka sedan med en torr
trasa.
• Använd inte lösningsmedel inklusive bensin, thinner,
alkohol, köksrengöringsmedel m.m. Det kan orsaka att
höljet deformeras eller att beläggningen lossnar.
• Innan du använder kemiskt behandlade rengöringsdukar
bör du läsa igenom de instruktioner som medföljer duken.
22
22
Cd
Notering till batterisymbolen (nedtill, två
symbolexempel):
Denna symbol kan användas i kombination
med en kemisk symbol. I detta fall iakttar
den de krav som ställs upp i direktivet för
den aktuella kemikalien.
SVENSKA
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna
åtgärderna inte löser problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Den här enheten kan bli varm om den används under en längre tid. Detta är dock inte ett problem.
Håll [8] intryckt på huvudenheten i minst 10 sekunder för att stänga av enheten.
Om problemet kvarstår ska du utföra följande för att återställa enheten till
fabriksinställningarna.
1. Koppla bort nätkabeln. Anslut sedan nätkabeln igen samtidigt som du håller [8]
intryckt på huvudenheten.
2. Håll [8] intryckt på enheten tills ”The settings have been reset.” visas på displayen.
”Please wait.” visas en lång stund
när enheten startas.
När det finns bilder i det interna minnet eller då det finns ett isatt SD-kort, kan det ta
lång tid för enheten att fungera efter att den har startats.
Bommande ljud hörs vid
ljuduppspelning.
Det kan finnas en nätkabel till en annan utrustning eller lysrörsbelysning i närheten av
enheten.
ˆ Se till att andra apparater är placerade så långt bort från den här enheten som
möjligt.
CD
Displaypanelen ändras inte efter
att en CD satts i.
Uppspelningen startar inte efter
att uppspelningsknappen har
tryckts in.
En skiva som inte uppfyller standarden har satts i. (¼S 4)
Det har förekommit extrema temperaturskillnader såsom transport från en kall till en
varm plats. Det kan hända att fukt har kondenserats på linsen.
ˆ Vänta i cirka en timme innan enheten används.
Vissa delar spelas inte upp
normalt.
ˆ Torka av CD-skivan med en mjuk trasa. (¼S 4)
Displaydelen är inte ordentligt
stängd.
ˆ Kontrollera om CD-skivan är korrekt placerad. (¼S 6)
SD
Det går inte att läsa data på SDkortet.
ˆ Använd ett filformat och en mappstruktur för SD-kortet, som är kompatibelt med den
här enheten. (¼S 5)
Det går inte att spela upp eller
redigera bilder.
ˆ Sätt i ett SD-kort som är kompatibelt med den här enheten. (¼S 5)
ˆ Sätt i SD-kortet korrekt. (¼S 6)
ˆ Ändra knappen för skrivskydd om den är inställd på ”LOCK”. (¼S 4)
iPod
Det går inte att identifiera någon
iPod trots att den är ansluten.
ˆ Kontrollera om din iPod är kompatibel med enheten. (¼S 5)
Placering av enheten/ Underhåll / Felsökningsguide
Valiga problem med hela systemet
Alla åtgärder ignoreras.
Det går inte att spela upp video på ˆ Kontrollera inställningarna för iPod-video.
iPod-spelaren.
Den förväntade skärmen visas inte
vid videouppspelning på iPodspelaren.
Det går inte att spela upp iPodvideo.
ˆ Kontrollera din iPod-version.
Radio
ˆ Anslut FM-inomhusantennen eller AM-ringantennen. (¼S 8)
ˆ Ändra antennernas placering eller riktning.
ˆ Placera antennkabeln och nätadaptern så långt ifrån varandra som möjligt.
ˆ Använd en utomhusantenn om sändaren befinner sig långt bort eller om det finns en
stor byggnad eller ett berg nära enheten. (¼S 13)
En TV, videobandspelare, dator eller BS-mottagare kan vara på. Det kan även finnas en
mobiltelefon som laddas i närheten av enheten.
ˆ Stäng av respektive enhet eller placera dem så långt bort som möjligt från den här
enheten.
RQT9507
FM- och AM-sändningar kan inte
tas emot ordentligt.
Det förekommer starka störningar
och ljudförvrängningar.
” ” lyser inte.
23
23
Felsökningsguide
Bild
Bilder visas inte på
miniatyrskärmen.
Bilder som har redigerats på datorn eller liknande kan inte visas.
Datumet som visas vid
datumsökningen är inte samma
som fotograferingsdatumet.
Datumet för när en fil har uppdaterats kan visas för bilder som har redigerats på en
dator eller liknande.
Det tar lång tid att redigera
(kopiera, och så vidare).
Om det finns många filer och mappar kan det ta lång tid att redigera en bild.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen verkar inte fungera ˆ Sätt i batteriernas poler (+, –) på rätt sätt. (¼S 7)
på rätt sätt.
ˆ Byt ut batterierna mot nya. (¼S 7)
ˆ Kontrollera att fjärrkontrolläget på huvudenheten och fjärrkontrollen stämmer överens
och ställ in vid behov. (¼S 18)
ˆ Stäng displayen om den är öppen.
En annan enhet fungerar inte på
rätt sätt när du använder den här
enhetens fjärrkontroll.
Enheten fungerar inte på rätt sätt
när du använder en fjärrkontroll
för en annan enhet.
ˆ Ändra den här enhetens fjärrkontrollkod så att andra enheter inte stör den här
enhetens funktion. (¼S 18)
Felmeddelande
No card.
SD-kortet är inte isatt.
ˆ Sätt i SD-kortet.
This card cannot be played.
This card cannot be read.
Det här SD-kortet kan inte spelas upp på enheten.
ˆ Sätt i ett uppspelningsbart SD-kort. (¼S 5)
The write protection switch of the
SD card is set to “LOCK.”
SD-kortet är skrivskyddat.
ˆ Ändra knappen för skrivskydd. (¼S 4)
No disc.
CD-skivan är inte isatt.
This disc cannot be played.
This disc cannot be read.
Den här CD-skivan kan inte spelas upp på enheten.
ˆ Sätt i en uppspelningsbar CD-skiva.
No compatible device is
connected.
Din iPod är inte ansluten.
ˆ Anslut din iPod korrekt. (¼S 11)
En iPod som inte är kompatibel med den här enheten är ansluten.
ˆ Använd en iPod som är kompatibel med den här enheten. (¼S 5)
A communication error occurred.
Din iPod är inte ansluten.
ˆ Anslut din iPod korrekt. (¼S 11)
No photo files.
Det finns inga bildfiler på valt media.
ˆ välj media som innehåller bilder. (¼S 14)
This photo cannot be played.
Den här bilden kan inte visas på enheten.
Playback cannot continue
because there was a photo file
error.
Ett onormalt fel inträffade under visningen av bildfilerna.
ˆ Ta bort lagringsmediet och kontrollera att bildfilerna är kompatibla med den här
enheten (¼S 5). Sätt sedan tillbaka lagringsmediet igen.
The clock and calendar cannot be Det är nödvändigt att ställa in klockan innan man använder klockan/kalendern.
used because the time has not
ˆ Tryck på [e, r] för att välja ”Set time” och ställ in klockan. (¼S 9)
been set.
Timer audio playback could not be Timern kan inte startas på den här skärmen.
started.
ˆ Återgå till standardskärmen innan timern startas.
RQT9507
Set the mode on your remote
control to “Mode 1” (or “Mode 2”).
24
24
Fjärrkontrollens inställningar stämmer inte överens med huvudenhetens inställningar.
Tryck på den visade sifferknappen och [OK] i mer än 2 sekunder och växla
fjärrkontrollens fjärrkontrolläge.
In- och
Hörlurar: stereo mini-kontakt (3,5 mm)
utgångsanslutningar
Hörlurarnas impedans: 16 till 64 Ω
iPod: Särskild iPod-anslutning
USB: Höghastighets-USB 2.0
FM-TUNER
Förinställt minne
30 stationer
Frekvensområde
87,50 till 108,00 MHz (steg om 50 kHz)
Känslighet
16,3 dBf (1,8 μV, IHF’58)
Antennuttag
75 Ω (ej balanserat)
AM-TUNER
Förinställt minne
15 stationer
Frekvensområde
522 till 1629 kHz (steg om 9 kHz)
Känslighet
(Brusvärde 20 dB)
500 μV/m
Strålkälla
Halvledarlaser
Våglängd
795 nm
Laserstyrka
Ingen farlig strålning
(när säkerhetsspärren är inkopplad)
795 nm
Ingen farlig stråling sendes ut
(med sikkerhets-beskyttelse)
Antal kanaler
2 kanaler (stereo)
Svaj
Under gränsen för mätbart
Uppspelningsbara
skivor
CD, CD-R, CD-RW
Uppspelningsbara
format
CD-DA
INTERNT MINNE
Monterad kapacitet
9 tum
Bildförhållande
16:9
Filformat som
används
(CD/SD/Internt
minne)
JPEG: Exif 2.2, JFIF
• Progressiv JPEG stöds ej
Baslinje-JPEG av typen 4:2:0,
4:2:2, 4:4:4
Maximalt antal pixlar 5120 × 3840
Minsta antal pixlar
64 × 64
Maximal
dekoderfilstorlek
10 MB
HÖGTALARE
Typ
4 GB
Maximalt antal filer för det interna
minnet : cirka 8000.
Antal filer beräknas med
komprimerad data vid registrering.
Antal filer är inte samma sak som
bilddata.
NÄTADAPTER
Inspänning
Växelström 110 V till 240 V, 36 W,
50/60 Hz
Uteffekt
Likström 12 V, 2000 mA
1-vägs, 1-högtalarsystem
Fullt register: 4 cm × 2, kontyp
Impedans
6Ω
Inström (IEC)
10 W (Max)
Magnetiskt avskärmad Nej
konstruktion
Frekvensområde
vid uppspelning
CD-SPELARE
(NORSK)
Bølgelengde
Laserstyrke
BILD
LCD-format
70 Hz till 25 kHz (-16 dB)
120 Hz till 22 kHz (-10 dB)
ALLMÄNT
Dimensioner
(B x H x D)
252 mm × 202 mm × 150 mm
Vikt
Cirka 1,9 kg
Tillåten
driftstemperatur
0 ºC till + 35 ºC
Tillåten relativ
luftfuktighet
35 % till 80 % RL (ingen
kondensering)
Strömförbrukning i standbyläget : Cirka 0,5 W
Utan laddning av iPod.
• Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
• Vissa tecken visas inte på den här enheten på grund av
begränsningar i teckensnittsdata.
• Då det interna minnet innehåller områden som används för
hanteringsinformation såsom filsystemet, är den verkliga
kapaciteten som går att använda lägre än den angivna.
Minneskapaciteten beräknas i allmänhet som att 1 GB =1 000
000 000 byte. På den här enheten beräknas den som att 1 GB
= 1 024 × 1 024 × 1 024= 1 073 741 824 byte. Därför är den
visade kapaciteten lägre än det allmänna värdet.
Felsökningsguide / Felmeddelande / Specifikationer
Båda kanalerna drivna 5 W per kanal
6 Ω, 1 kHz, 10 % THD
Total RMS-effekt i stereoläget: 10 W
Automatisk strömsparande funktion: Den här enheten
har en strömsparande funktion som automatiskt
reducerar strömförbrukningen när inga funktioner såsom
ljuduppspelning, isättning/uttag av media m.m. utförs under
cirka 10 minuter.
LCD-displayen är tillverkad med högprecisionsteknik men
det kan ibland förekomma svarta punkter på displayen
eller att displayen alltid lyser (med röda, blå och gröna
punkter). Detta är inte ett funktionsfel. Pixlarna på LCDdisplayen hanteras med mer än 99,99 % precision. Dock
kan pixeldefekter förekomma inom 0,01 %. Vi garanterar
att dessa punkter inte registreras på SD-kortet eller i det
interna minnet.
RQT9507
FÖRSTÄRKARE
RMS uteffekt i
stereoläget
SVENSKA
Specifikationer
25
25
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 25
2009/10/02 8:57:10
Índice
Precauciones de seguridad
Inicio
Accesorios suministrados................................................ 2
Precauciones de seguridad .............................................. 2
Acerca de la memoria interna y los CD y SD .................. 4
Lea primero esta página ................................................... 5
Guía de controles .............................................................. 6
Conexión de antenas y alimentación .............................. 8
Puesta en hora del reloj .................................................... 9
Seleccionando la pantalla estándar................................. 9
Operaciones
Audición de un CD .......................................................... 10
Audición de un iPod ........................................................ 11
Audición de la radio ........................................................ 12
Configuración de la calidad del sonido/campo sonoro, etc. .. 14
Selección de fotos para verlas ....................................... 14
Edición de fotos............................................................... 16
Configuración de reproducción de fotos ...................... 18
Usando el menú de configuración ................................. 18
Cambiando el regulador de intensidad de luz .............. 19
Usando el temporizador.................................................. 20
Usando el sistema con su PC ........................................ 21
Referencia
Instalación de esta unidad.............................................. 22
Mantenimiento ................................................................. 22
Guía de localización y solución de averías................... 23
Mensajes de error ............................................................ 24
Especificaciones ............................................................. 25
Accesorios suministrados
Compruebe e identifique los accesorios
que se proporcionan.
1 cable de
alimentación de CA
1 adaptador de CA
1 mando a distancia
(N2QAYB000452)
2 pilas para el mando
a distancia
1 antena de FM interior
Nota
1 antena de cuadro
de AM
1 tornillo para la
correa para evitar
caídas
1 tornillo para metal
1 tornillo para madera
RQT9507
• El cable de alimentación de CA y el adaptador de CA
incluidos son para usar con esta unidad solamente. No
los use con otro equipo.
• No use el cable de alimentación de CA ni el adaptador
de CA de otro equipo con esta unidad.
2
26
Colocación
Instale la unidad sobre una superficie uniforme, alejada
de la luz solar directa, temperaturas elevadas, humedad
elevada y vibraciones excesivas. Estas condiciones podrían
dañar el armario y otros componentes, acortando así la vida
útil de la unidad.
No coloque artículos pesados sobre la unidad.
Tensión
No utilice fuentes de alimentación de alta tensión. Esto
podría sobrecargar la unidad y provocar un incendio.
No utilice una fuente de alimentación de CA. Compruebe
atentamente la fuente de alimentación durante el montaje
de la unidad en un barco o en cualquier otro lugar donde se
utilice CC.
Protección del cable de alimentación de CA
Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté
correctamente conectado y no esté dañado. Si la conexión
es deficiente y el cable está dañado, esto podría provocar
un incendio o descarga eléctrica.
No tire, doble ni coloque artículos pesados en el cable.
Agarre el enchufe con firmeza cuando desenchufe el cable.
Tirar del cable de alimentación de CA podría provocar una
descarga eléctrica.
No manipule el enchufe con las manos húmedas. Esto
podría provocar una descarga eléctrica.
Partículas extrañas
No deje que caigan dentro de la unidad objetos extraños.
Esto podría provocar una descarga eléctrica o el
funcionamiento incorrecto de la unidad.
No deje que entren líquidos en la unidad. Esto podría
provocar una descarga eléctrica o el funcionamiento
incorrecto de la unidad. Si esto sucede, desconecte de
inmediato la unidad del suministro de alimentación de CA y
póngase en contacto con su distribuidor.
No pulverice insecticidas en o hacia la unidad. Contienen
gases inflamables que podrían prenden si se pulverizan en
la unidad.
Servicio
No intente repara esta unidad usted mismo. Si se
interrumpe el sonido, las luces indicadoras no se encienden,
aparece humo, o se produce cualquier otro problema que
no está incluido en estas instrucciones, desconecte el
cable de alimentación de CA y póngase en contacto con su
distribuidor o un centro de servicio autorizado.
Podría producirse una descarga eléctrica o la unidad podría
resultar dañada si es reparada, desmontada o reconstruida
por personas no cualificadas.
Alargue la vida útil de la unidad desconectándola de la
fuente de alimentación de CA si no va a usarse durante un
periodo prolongado de tiempo.
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS,
DESCARGAS ELÉCTRICAS O DAÑOS EN EL PRODUCTO,
z NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA,
HUMEDAD, GOTEO O SALPICADURAS, Y NO
COLOQUE ENCIMA DEL MISMO OBJETOS CON
LÍQUIDOS COMO, POR EJEMPLO, FLOREROS.
z UTILICE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS
RECOMENDADOS.
z NO QUITE LA CUBIERTA (O EL PANEL TRASERO); EN
EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR
EL USUARIO. SOLICITE LAS REPARACIONES AL
PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.
ESPAÑOL
Parte interior
del aparato
ADVERTENCIA:
¡ADVERTENCIA!
ESTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.
EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS REGLAJES O
LOS PASOS REQUERIDOS EN FORMA DIVERSA DE LA
AQUÍ EXPUESTA PUEDE REDUNDAR EN EXPOSICIÓN
PELIGROSA A LA RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIONES USTED
MISMO. EN CASO DE PRODUCIRSE ANOMALÍAS
SOLICITE AYUDA DE PERSONAL CUALIFICADO.
CUIDADO
Hay peligro de explosión por si se sustituye
incorrectamente la batería.
Sólo sustituya con el mismo tipo recomendado por el
fabricante o que sea equivalente.
Deseche las baterías usadas según instruye el fabricante.
ESTA UNIDAD HA SIDO DISEÑADA PARA SER
UTILIZADA EN CLIMAS MODERADOS.
La toma de corriente deberá estar instalada cerca del
equipo y donde se pueda acceder a ella fácilmente.
El enchufe del cable de la alimentación deberá estar
siempre listo para ser utilizado.
Para desconectar completamente este aparato de la red
de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación
del receptáculo de CA.
Este producto puede tener interferencias causadas
por teléfonos móviles durante su utilización. Si tales
interferencias resultan evidentes, aumente la separación
entre el producto y el teléfono móvil.
Una presión sonora excesiva en los auriculares puede
producir una pérdida de audición.
• El logotipo de SDHC es una marca registrada.
• Macintosh y Mac OS son marcas registradas o marcas de
fábrica de Apple Inc.
La unidad está en la condición de espera cuando se
conecta el adaptador de CA. El circuito primario está
siempre con corriente, mientras que el adaptador de CA
esté conectado a una toma de corriente.
Índice / Accesorios suministrados / Precauciones de seguridad
¡ADVERTENCIA!
RQLS0418
“Made for iPod” significa que un accesorio electrónico ha
sido diseñado para ser conectado específicamente a un
iPod y ha sido certificado por el desarrollador de manera
que satisfaga los estándares rendimiento de Apple.
Apple no es responsable del funcionamiento de este
dispositivo o de su conformidad con los estándares de
seguridad y de normativas.
iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en
los EE. UU. Y en otros países.
• Otros nombres, nombres de compañías y nombres de productos
que aparecen en este documento son marcas registradas o
marcas de fábrica de sus respectivas compañías. Note que la
marca TM o ® no aparece en este documento en algunos casos.
Note que Panasonic no asume ninguna responsabilidad
de indemnización por la pérdida de contenido (datos)
debida a algunos fallos, ni por daños directos o indirectos
producidos durante el uso de esta unidad.
RQT9507
z PARA MANTENER BIEN VENTILADA ESTA UNIDAD,
NO LA INSTALE NI PONGA EN UN ESTANTE DE
LIBROS, MUEBLE EMPOTRADO U OTRO ESPACIO
DE DIMENSIONES REDUCIDAS. ASEGÚRESE QUE
CORTINAS Y OTROS MATERIALES NO OBSTRUYAN
LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN PARA
PREVENIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS
O INCENDIOS DEBIDOS AL RECALENTAMIENTO.
z NO OBSTRUYA LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN
DE LA UNIDAD CON PERIÓDICOS, MANTELES,
CORTINAS U OBJETOS SIMILARES.
z NO COLOQUE OBJETOS CON LLAMA DESCUBIERTA,
UNA VELA POR EJEMPLO, ENCIMA DE LA UNIDAD.
z TIRE LAS PILAS DE FORMA QUE NO CONTAMINE EL
MEDIO AMBIENTE.
3
27
Acerca de la memoria interna y los CD y SD
Acerca de la memoria interna
Haga periódicamente copias de seguridad de la
memoria interna.
Se le recomienda hacer periódicamente copias de
seguridad de la memoria interna en su PC o tarjeta SD
para impedir perder datos debido a la electricidad estática,
ondas electromagnéticas, fallos de funcionamiento, etc.
• Note que Panasonic no asume ninguna responsabilidad
de indemnización por ningún daño del contenido de la
memoria interna causado por este producto, fallos, mal
funcionamiento, etc.
• Si se repara esta unidad, la memoria interna puede que se
restablezca a las condiciones predeterminadas en la fábrica.
Acerca de los CD
Use CD con esta marca. (8 cm/12 cm)
No use CD de formas irregulares como, por ejemplo, los de
forma de corazón. (Puede ocurrir un fallo en el funcionamiento.)
Use discos que cumplan la norma, incluyendo los que tengan
la marca de arriba. La reproducción de discos copiados
ilegalmente y de discos que no cumplen con las normas no está
garantizada.
Para la suciedad
• Limpie pasando un paño blando humedecido en agua y
luego pase un paño seco.
Para la condensación de humedad
• Elimínela pasando un paño blando y seco.
Acerca de las SD
Tarjetas utilizables (¼Pág. 5)
• El área utilizable será inferior a la capacidad indicada.
• No se pueden usar tarjetas multimedia (MMC).
• Esta unidad (equipo que cumple la norma SDHC) admite
tanto las tarjetas de memoria SD como las tarjetas de
memoria SDHC. Puede usar tarjetas de memoria SDHC
en aquellos equipos que las admiten. No puede usar
tarjetas de memoria SDHC en aquellos equipos que sólo
admiten tarjetas de memoria SD. Cuando utilice tarjetas
de memoria SDHC en otros equipos, asegúrese de leer
las instrucciones de funcionamiento del equipo.
Conmutador de protección contra escritura
Cuando el conmutador se deslice hacia el lado “LOCK”
no será posible escribir ni eliminar datos de la tarjeta, ni
formatearla. Cuando el conmutador esté desbloqueado,
estas funciones podrán activarse.
A Protección contra escritura
B Cuando se graba/edita
CD-R y CD-RW
Esta unidad es compatible con la reproducción de discos
CD-R y CD-RW grabados en los formatos CD-DA y JPEG.
Cuando termina la grabación es necesario finalizar el
disco. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de
grabación, puede que no sea posible reproducir.
Procese los datos de forma que se puedan reproducir
en aparatos compatibles con la reproducción de discos
CD-R/CD-RW.
Restricciones de esta unidad
• Los formatos que se pueden usar son ISO9660 nivel 1,
nivel 2 (excluyendo formato extendidos) y Joliet.
• Esta unidad es compatible con sesiones múltiples Sin
embargo, con demasiadas sesiones, puede que tarde en
iniciarse la reproducción y que los datos no se carguen.
Se recomienda reducir el número de sesiones.
• Los discos grabados en el formato de escritura de paquete
no se pueden reproducir.
• Los archivos en carpetas situadas hasta la sexta jerarquía
del disco se pueden reproducir.
• Se garantiza la reproducción de un máximo de 1000 archivos.
• Si un disco contiene datos de los formatos JPEG y CD-DA,
sólo se reproduce el formato grabado en la primera sesión.
Cómo sujetar un disco
No toque la superficie grabada.
Precauciones de manejo
RQT9507
• No escriba en el lado de la etiqueta con un bolígrafo u otro
instrumento de escritura.
• No use aerosoles de limpieza de discos de vinilo, bencina,
diluyente de pintura u otro disolvente.
• No ponga etiquetas ni pegatinas en los discos.
• No use protectores o cubiertas contra las rayas.
• No use CD con el sello o la etiqueta despegados o con
pegamento al descubierto.
A
•
•
•
•
•
B
Precauciones de manejo
Asegúrese de guardar la tarjeta en su caja cuando no la use.
No desarme ni modifique la tarjeta.
No quite la etiqueta colocada.
No ponga una etiqueta o sello nuevo.
No toque el terminal metálico del lado posterior con la
mano o un metal.
Precauciones para deshacerse de las tarjetas
SD y la unidad o transferirlas
Las funciones de formateo y eliminación de esta unidad o
de un PC sólo cambian la información de administración de
los archivos y no pueden borrar completamente los datos
almacenados en la tarjeta SD ni en la memoria interna de
esta unidad.
Cuando se deshaga de las tarjetas SD o las transfiera, se
le recomienda destruir físicamente las propias tarjetas SD o
borrar completamente los datos de las mismas usando un
software de borrado de datos para PC de venta en el comercio.
Cuando se deshaga de la unidad o la transfiera, realice un
formateo físico. (¼abajo)
Usted es el responsable del manejo de los datos de la
tarjeta SD y la memoria interna.
Para eliminar completamente los datos de la
memoria interna usando el formateo físico
(aproximadamente 22 minutos)
1. Pulse y mantenga pulsado [DEL] durante 3 segundos
o más cuando se visualice “Photos set as protected
will also be deleted. Do you really want to perform this
operation?” en “Format Internal Memory” (¼Pág. 19) del
“Settings Menu”.
2. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
4
28
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 28
2009/10/02 8:57:11
Archivos JPEG reproducibles
Lo que puede hacer en esta unidad
Reproducción simultánea de música e imágenes
• Puede disfrutar del audio de alta calidad de los CD, el iPod
o la radio en este cuerpo compacto.
• Mientras escucha puede reproducir las imágenes
grabadas en un CD/SD o en la memoria interna usando el
cuadro de foto digital.
CD
Track
1
Los archivos en carpetas inferiores a la sexta jerarquía no
se pueden reproducir. Además, los archivos de las carpetas
“SD_VIDEO” y “SD_AUDIO” no se pueden reproducir.
2:20
CD
7 tipos de modo de visualización + 12 tipos de pantalla
de reloj y calendario
• El diseño de la pantalla se puede cambiar según sus
preferencias. El reloj y el calendario se pueden visualizar
también como imágenes e información de audio,
2009
12
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9
3
6
Descripción de estas instrucciones de
funcionamiento
CD (CD de música), CD-R y CD-RW
ΠCD o disco
Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta
miniSD, tarjeta microSD, tarjeta miniSDHC y tarjeta
microSDHC
ΠSD o tarjeta SD
Medios reproducibles y formatos de archivos
Memoria interna
CD de música
de venta en el
CD
comercio
CD-R/CD-RW
SD 1
iPod
1
Formato de archivo
Audio
Foto
z JPEG 1
–
z CD-DA
2
–
z CD-DA 2
z JPEG 1
–
z JPEG 1
Archivos de películas y audio
reproducibles en su iPod
Véanse las descripciones de la derecha para conocer
detalles.
2
Formato de archivo usado para los CD de música de
venta en el comercio. Los archivos WMA y MP3 copiados
en CD-R o CD-RW no se pueden reproducir.
1
Tarjetas SD utilizables
Se recomiendan las tarjetas SD de Panasonic.
Tarjeta de memoria Formateada en FAT12 ó FAT16
SD
cumpliendo con la norma SD
(8 MB a 2 GB)
Tarjeta de memoria Formateada en formato FAT32 que
SDHC
cumple con la norma SD
(4 GB a 32 GB)
miniSD/
Asegúrese de colocar el adaptador
Tarjeta miniSDHC
dedicado cuando las use en esta
unidad. (¼Pág. 6)
microSD/
Tarjeta microSDHC
Tipos de iPod que se pueden usar en esta
unidad (a partir de agosto, 2009)
iPod touch de segunda generación
iPod nano de cuarta generación
(vídeo)
iPod classic
iPod touch de primera generación
iPod nano de tercera generación
(vídeo)
iPod classic
iPod nano de segunda
generación (aluminio)
iPod de quinta generación (vídeo)
iPod de quinta generación (vídeo)
iPod nano de primera generación
iPod de cuarta generación
(visualización en color)
iPod de cuarta generación
(visualización en color)
iPod de cuarta generación
iPod de cuarta generación
iPod mini
8 GB, 16 GB, 32 GB
8 GB, 16 GB
120 GB
8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
80 GB, 160 GB
2 GB, 4 GB, 8 GB
60 GB, 80 GB
30 GB
1 GB, 2 GB, 4 GB
40 GB, 60 GB
Acerca de la memoria interna y los CD y SD / Lea primero esta página
Total Time 60:12
CDDA
Medios
(La reproducción puede no ser posible en algunos casos.)
Máx. 5120 × 3840 píxeles
Número de píxeles
Mín. 64 × 64 píxeles
Tamaño máximo de archivo
10 MB
Número aproximado de
SD: 1000 carpetas
carpetas prácticamente
CD: 100 carpetas
utilizables
SD: 40000 archivos
Número aproximado de
(1000 archivos por carpeta)
archivos prácticamente
CD: 1000 archivos
utilizables
(1000 archivos por carpeta)
20 GB, 30 GB
40 GB
20 GB
4 GB, 6 GB
• Dependiendo del iPod que se use o su versión, las
operaciones o visualizaciones podrán ser diferentes de las
normales, pero esto no afectará a la reproducción básica.
Use la versión más reciente posible.
• Usando esta unidad no puede guardar datos en el iPod.
RQT9507
1/22
ESPAÑOL
Lea primero esta página
5
29
Guía de controles
Unidad principal
4
1
2
3
6
7
8
9
5
10
11
18
17
16
12
15
14
13
1 Pantalla
2 Cubierta SD (¼abajo)
3 Altavoz
4 Cubierta de la ranura para tarjetas SD/Indicador SD
Encendido: Cuando se inserta una tarjeta SD
Parpadea: Cuando se escriben datos en una tarjeta SD
5 Puerto USB (¼Pág. 21)
6 Ajuste de volumen
7 Cambio del modo de visualización (¼Pág. 9)
8 Botón de abertura de CD (¼abajo)
9 Orificios de ventilación
bk [8] Interruptor de alimentación en espera/conectada
bl Indicador de alimentación
bm Punto de inserción del iPod (¼Pág. 11)
bn Terminal del adaptador de CA (¼Pág. 8)
bo Toma W (auriculares) (¼abajo)
bp Terminales de antena de FM/AM
bq [u/t, y/i] Salto/búsqueda de una pista, sintonización de
la radio
br [q/h] Reproducción/pausa de audio
bs [AUDIO SELECTOR] Cambio de posición del selector de audio
(¼Págs. 10, 11, 12)
Nota
• Cuando se abra la pantalla, no ponga sus manos ni ningún otro
objeto en ella.
Para usar auriculares
Inserción de un CD
A Auriculares (no incluidos)
Tipo de clavija: Miniclavija estéreo de 3,5 mm
B Lado derecho
A
B
Nota
• Reduzca el nivel del volumen y conecte los
auriculares.
• Evite escuchar durante periodos largos de tiempo
para evitar dañarse los oídos.
Nota para la parte de la pantalla
RQT9507
Cierre la parte de la pantalla que se utiliza.
• Si la pantalla está abierta, las funciones que se
puedan usar tendrán limitaciones.
• Si no utiliza la unidad durante unos 10 minutos
estando la pantalla abierta, la unidad se apagará
automáticamente.
• Cuando abra la pantalla, el interior puede que esté
caliente. Esto no es un fallo del funcionamiento.
1. Pulse el botón de abertura de CD
para abrir la parte de la pantalla.
2. Inserte el CD.
C Lado de la etiqueta
Meta primero firmemente el
agujero central del CD.
C
• No toque la óptica del CD.
3. Presione la parte superior de la pantalla con la mano y ciérrela.
Para retirar el CD, pare la reproducción y luego pulse el botón de
abertura de CD para retirarlo.
Inserción de una tarjeta SD
1. Abra la cubierta de la ranura para
tarjetas SD.
2. Inserte la tarjeta SD.
Ponga la parte (D) (con la esquina
cortada) hacia arriba e inserte la
tarjeta derecha hasta el final.
• Cuando use una miniSD o
microSD serán necesarios los
adaptadores dedicados (E).
3. Cierre la cubierta de la ranura
para tarjetas SD.
D
Para retirar una tarjeta SD
Pare la reproducción y pulse el centro
de la tarjeta SD. Cuando la tarjeta salga
un poco, tire de ella con sus dedos.
• No retire nunca la tarjeta SD mientras
parpadea el indicador SD. De lo contrario,
puede que se destruyan los datos.
• Mantenga la tarjeta de memoria fuera
del alcance de los niños para evitar
que se la traguen.
E
6
30
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 30
2009/10/02 8:57:11
ESPAÑOL
Este manual explica las operaciones del mando a distancia en la mayoría de las secciones.
16
1
AUDIO
INFO
2
TIMER
SETUP
SOUND
DIMMER
19
3
VOL
MUTE
4
5
6
7
DEL
PROGRAM
REPEAT
PLAY MODE
21
22
CD
FM
24
RADIO OFF
PHOTO
MEDIA
9
AM
25
26
CLOCK
27
DISPLAY MODE
12
TRACKS
ECT
SEL
SELECT
PHO
TOS
10
OK
SLIDE
SHOW
28
RETURN
29
13
14
20
23
iPod
8
11
17
18
ZOOM
ROTATE
INFO
MENU
30
1 Interruptor de alimentación en espera/
conectada
2 Visualización de información de audio
3 Selección de números
(¼Págs. 9, 10, 13, 20)
4 Cancelación de pistas programadas/
registros preestablecidos (¼Págs. 10, 13)
5 Reproducción programada de CD/
configuración de la radio (¼Págs. 10, 13)
6 Reproducción/pausa de CD
7 Reproducción/pausa de iPod
8 Salto/búsqueda de una pista/
sintonización de la radio
9 Cambio de medios de fotos (¼Págs. 14, 15)
bk Cambio del modo de visualización
(¼Pág. 9)
bl Selección de fotos (¼Págs. 14, 15)
bm Seleccionando para confirmar
bn Visualización de la presentación
bo Acercar/alejar motivo con zoom
bp Giro de fotos
bq Configuración del temporizador
(¼Pág. 20)
br Visualización del menú de
configuración (¼Pág. 18)
bs Configuración de regulador de
intensidad de luz
bt Configuración del campo sonoro/efecto
de calidad de sonido (¼Pág. 14)
ck Ajuste de volumen
cl Silenciamiento de sonido
cm Repetición de música (¼Págs. 10, 12)
cn Configuración del modo de
reproducción de audio
(¼Págs. 10, 12, 13)
co Audición de radiodifusiones de FM
cp Parada de audio/Apagado de la radio
cq Audición de radiodifusiones de AM
cr Visualización del reloj/calendario
cs Selección de una pista/emisora de
radiodifusión (¼Págs. 10, 11, 13)
ct Retorno a la pantalla anterior/
Visualización de fotos con imágenes
miniatura
dk Visualización del menú de
configuración de fotos
dl Visualización de información de fotos
Reproducción de un toque
Si pulsa [CD q/h], [iPod q/h], [FM] o
[AM] mientras la unidad está apagada,
ésta se enciende automáticamente y
se inicia la reproducción de audio o la
recepción de la radio. (Sólo cuando ya
se han configurado los medios como el
CD y el iPod.)
Guía de controles
Mando a distancia
PHOTO
31
Para usar el mando a distancia
Inserción de las pilas
1. Abra presionando el borde de la tapa.
(A)
2. Inserte las pilas (B: R6/LR6, AA) y
A
cierre la cubierta.
C Cuando cierre, meta este lado antes de
meter el otro.
C
B
• Use una pila seca de manganeso o una
pila seca alcalina.
• Inserte la pila de forma que los polos (+ y –) coincidan con los del mando a distancia.
• No las caliente ni las exponga a las llamas.
• No deje las pilas en un vehículo expuestas a la luz solar directa durante un
periodo prolongado de tiempo con las puertas y ventanas cerradas.
Uso
Precaución
D
E
F
G
D Sensor de señales del mando a
distancia
E 7 metros aproximadamente
F 30º aproximadamente
G Ventana de transmisión
• No ponga ningún objeto entre el sensor
de señales y el mando a distancia.
• No exponga el sensor de señales a la
luz solar directa ni a la luz intensa de
una lámpara fluorescente de inversor.
• Mantenga la ventana de transmisión y
el sensor de la unidad limpios de polvo.
Cuando instale la unidad en un
mueble
El margen de control del mando puede
disminuir dependiendo del grosor o los
colores de las puertas de cristal del
mueble.
RQT9507
15
7
31
Conexión de antenas y alimentación
1
Lado posterior
del aparato
A
2
B
3
C
D
F
I
E
H
G
J
L
K
1. Conecte la antena de FM interior.
• Inserte firmemente hasta el fondo.
• Reciba señales de radiodifusión (¼Pág. 12) después
de conectar y fijar el extremo de la antena con una cinta
adhesiva (A) en la posición donde se produzca menos ruido.
2. Conecte la antena de cuadro de AM.
B Insértela en la ranura. Inserte firmemente hasta que
oiga un ruido seco.
C Rojo D Blanco E Negro
F Use un destornillador de cabeza Phillips, etc. No atornille
excesivamente. De lo contrario, el destornillador girará
en círculos y no se podrá fijar la antena.
• Reciba señales de radiodifusión (¼Pág. 12) después
de conectar y ponga la antena en la posición donde se
reciba menos ruido.
3. Conecte el cable de alimentación de CA.
G Adaptador de CA
H Cable de alimentación de CA
I A una toma de corriente (Conecte en último lugar.)
Inserción del conector
Incluso en aquellos casos en los que el conector está
perfectamente insertado, dependiendo del tipo de entrada
que se haya utilizado, la parte delantera del conector podría
sobresalir como se muestra en el dibujo. No obstante, esto
no supone ningún problema para usar la unidad.
J Conector
K Entrada del aparato
L Aproximadamente 6 mm
Nota
RQT9507
• El adaptador de CA puede calentarse un poco
mientras se usa esta unidad. Esto no es ningún fallo de
funcionamiento.
Cuando se activa la función de demostración (¼Pág. 18)
Cuando conecte el cable de
Start Demo
alimentación de CA, la unidad
Disable the Demo function
se enciende automáticamente
y aparece la pantalla
mostrada a la derecha.
Cuando no se use la función de demostración , pulse
[e, r] en el mando a distancia para seleccionar la
configuración para desactivarla, y luego pulse [OK].
Con la función de demostración, en la parte de
visualización se muestran explicaciones sencillas acerca
de las funciones de la unidad.
• Si se establece Activar o no se realiza una operación
durante más de 2 minutos, la función de demostración
se activará. Si se utiliza la unidad, la función de
demostración se cancela y aparece la pantalla estándar.
• Puede activar/desactivar la función de demostración
pulsando [DISPLAY MODE] en la unidad principal
durante 2 minutos aproximadamente mientras el audio
está parado.
Para conectar el cable de alimentación de CA
Apague la unidad.
Después de apagarse completamente la
pantalla,desenchufe el cable de alimentación de CA.
Acerca de los altavoces
• Estos altavoces no tienen protección magnética. No los
sitúe cerca de televisores, ordenadores personales ni
otros dispositivos que puedan verse influidos fácilmente
por el magnetismo.
• Si reproduce sonido a niveles altos durante largos periodos
de tiempo puede dañar sus altavoces y reducir su duración.
• Cuando se distorsione el sonido, baje el volumen aunque
se utilice normalmente la unidad. (Si no lo hace, puede
que esto sea la causa de que se dañen los altavoces.)
• Las redes de los altavoces no se pueden quitar.
8
32
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 32
2009/10/02 8:57:12
Seleccionando la pantalla estándar
Esta unidad está equipada con funciones de calendario y
temporizador.
Ponga primero la hora.
Puede seleccionar la pantalla estándar visualizada
normalmente de entre 7 tipos de pantalla de audio/fotos o
de entre 12 tipos de pantalla de reloj-calendario.
Pantalla de audio/foto
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Clock/Calendar Settings” y
pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar
“Set Clock” y pulse [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
5. Pulse [w, q] para seleccionar
los elementos (Fecha, mes,
año, hora, minuto y
AM/PM ) y pulse [e, r] para
establecerlos.
Date Month Year Hour Minute
Pulse [DISPLAY MODE] para seleccionar la pantalla.
Cada vez que pulsa el botón, la pantalla cambia de la
forma siguiente.
A Audio + foto (configuración de fábrica)
B Foto
C Reloj + foto
D Calendario + foto
E Audio
F Audio + reloj
G Audio + calendario
A
C
B
D
CD
30
9
20 09
10
:
Sólo para la visualización de 12 horas (¼Pág. 18)
• También puede usar los botones numerados.
ej.:) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. Pulse [OK].
El reloj empieza desde 00 segundos y aparece la
pantalla estándar (¼derecha).
• Para volver a la pantalla anterior, pulse [ RETURN].
Cuando aparece la pantalla de introducción
para poner la hora
Si intenta usar una función que necesita usar la hora sin
haber sido puesta ésta, aparece la pantalla de introducción
para poner la hora.
1. Pulse [e, r] para seleccionar “Set time” y pulse [OK].
2. Ejecute los pasos 5 y 6 de más arriba.
Nota
• Periodo que se puede configurar Enero de 2000 a
diciembre de 2099
• Hay un pequeño error de precisión en el reloj. Se
recomienda la corrección periódica de la hora.
• Si se desconecta el cable de alimentación de CA u ocurre
un apagón, verifique la hora.
Track
Sep
2009
12
24
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
9
3
6
1/22
Total Time 60:12
CDDA
30. Sep. 2009 Wed
2:20
G
F
CD
E
CD
2009
CD
Sep
1
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Track
1
Track
1
9
3
Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
16
21
22
6
1/22
Total Time 60:12
1/22
CDDA
Total Time 60:12
30. Sep. 2009 Wed
Total Time 60:12
1/22
CDDA
2:20
CDDA
2:20
2:20
Después de realizar la operación de la foto aparece la
pantalla B.
Pulse [CLOCK].
Pulse [CLOCK].
Pantalla de reloj/calendario
Puede seleccionar la pantalla
de reloj/calendario según sus
preferencias de entre 12 tipos de
disposiciones.
1. Pulse [SETUP].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Clock/Calendar Settings” y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Select Design” y pulse [OK].
12
9
3
6
30. Sep. 2009 Wed
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la pantalla y
pulse [OK].
• Para volver a la pantalla anterior, pulse [ RETURN].
• Para ver un calendario de un mes diferente, pulse
[w, q] mientras se visualiza el calendario.
Nota
• Cuando pulsa [e] mientras se visualiza la foto, usted
puede ver información de reproducción de la foto.
• Cuando la pantalla de audio no se visualiza durante la
reproducción de audio y se pulsa [r], usted puede ver
información de reproducción de audio.
• El cambio de diseño del reloj-calendario se refleja también
en la pantalla de audio/foto.
Conexión de antenas y alimentación / Puesta en hora del reloj / Seleccionando la pantalla estándar
2. Pulse [SETUP].
RQT9507
1. Pulse el interruptor de espera/encendido para
encender la unidad.
ESPAÑOL
Puesta en hora del reloj
9
33
Audición de un CD
• CD reproducibles ¼Pág. 5
Baje el volumen de esta unidad.
1. Inserte el CD que contiene datos de audio (¼Pág. 6)
2. Pulse [CD q/h].
• Para la unidad principal,
pulse [AUDIO SELECTOR]
para seleccionar “CD” y
pulse [q/h].
(También puede
seleccionar “CD” en la
pantalla “Switch Audio
Selector” utilizando [e, r]
en el control remoto.)
La reproducción empezará.
ej.:) Pantalla de audio
A Reproducción de pistas
B Estado de reproducción
C Número de pista/Número
de pistas
D Tiempo de reproducción
transcurrido
Parada
Pausa
Salto
Retroceso rápido/
Avance rápido
(Búsqueda)
Ajuste de volumen
Visualización de
información de audio
A
CD
1
Track
1/22
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
18
3
19
20
21
22
Programa
Puede seleccionar
las pistas deseadas
(hasta 24 pistas) y
escucharlas en su
orden preferido.
Mientras está parado
1. Pulse [PROGRAM].
La pantalla de programa
aparece.
2. Pulse los botones
numerados para seleccionar
pistas.
• Para seleccionar un número
superior al 9
ej.:) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
3. Repita el paso 2 y
seleccione más pistas.
Si intenta seleccionar 25
o más pistas aparece el
mensaje de error.
4. Pulse [CD q/h].
La reproducción del programa
empieza y se restablece la
pantalla estándar.
CDDA
2:20
BC
D
[g]
[CD q/h]
• Pulse de nuevo para reanudar.
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Durante la reproducción o la
pausa, pulse y mantenga pulsado
el botón hasta alcanzar la
posición deseada.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
1. Pulse [SELECT TRACKS].
La lista de pistas se visualiza.
2. Pulse [e, r] para
Búsqueda de la pista
seleccionar la pista y pulse
para escuchar
[OK].
La reproducción empieza con
la pista seleccionada.
En la pantalla estándar
Seleccione con los botones
numerados.
Reproducción directa
• Para seleccionar un número
superior al 9
ej.:) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
RQT9507
Mientras está parado o durante la
reproducción
Pulse [REPEAT].
• “&” se visualiza durante la
repetición de reproducción.
• Para cancelar, vuelva a pulsar
[REPEAT].
Total Time 60:12
Varios métodos de reproducción
1 pista/
Aleatoria
Repetición
Normal/1 pista/
Aleatoria/La
reproducción de
programa se repite.
Mientras está parado o durante la
reproducción
Pulse [PLAY MODE].
Cada vez que lo pulsa, el modo
de reproducción cambia como se
indica más abajo.
Normal: Reproducción normal
1 Track: Sólo se reproduce la
pista seleccionada.
Random: Las pistas se
reproducen aleatoriamente.
Varias operaciones para la reproducción
programada
Para detener
Pulse [g].
• El contenido programado se guarda.
Para volver al modo de reproducción normal
Pulse [PLAY MODE] mientras está parado.
• El contenido programado se guarda.
• Para volver a configurar el modo de reproducción de
programa, pulse [PROGRAM] mientras está parado.
Para añadir pistas a la reproducción de programa
Mientras está parado, pulse [PROGRAM] y luego los
botones numerados para seleccionar pistas.
Para cancelar la última pista seleccionada para el
programa
Pulse [PROGRAM] y luego [DEL] mientras está parado.
• No puede seleccionar pistas para eliminar.
Para cancelar todos los programas
1. Pulse [PROGRAM] y luego [g] mientras está parado.
2. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Nota
• Durante la reproducción aleatoria
– No se puede saltar a la pista reproducida una vez.
– Sólo se puede buscar dentro de la pista que está siendo
reproducida.
• Durante la reproducción de programa
– La reproducción directa no está disponible.
– Sólo se puede buscar dentro de la pista que está siendo
reproducida.
• El contenido programado se guarda aunque la unidad se
apague o se cambie la posición del selector. Sin embargo,
esto se cancela cuando se abre la pantalla.
• Durante la búsqueda no se oye ningún sonido.
10
34
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 34
2009/10/02 8:57:12
iPod utilizables ¼Pág. 5
Reproducción de música y vídeo en el iPod
1. Coloque el adaptador de acoplamiento
suministrado con el iPod.
• Inserte hasta que haga clic.
A Vista superior del MW-10
B Adaptador de acoplador C Gancho
2. Coloque el iPod (D).
• Inserte y retire lentamente el iPod.
• No inserte el iPod por la parte posterior.
D
B
C
A
1. Coloque el iPod.
(¼izquierda)
2. Pulse [iPod q/h].
• Para la unidad principal,
pulse [AUDIO SELECTOR]
para seleccionar “iPod” y
pulse [q/h].
(También puede
seleccionar “iPod” en la
pantalla “Switch Audio
Selector” utilizando [e, r]
en el control remoto.)
La reproducción empezará.
ej.:) Pantalla de audio
A
Nombre de lista de
reproducción
Nombre de artista
Nombre de álbum
Nombre de pista
B Estado de reproducción
C Número de pista/Número
de pistas
D Tiempo de reproducción
transcurrido
Pausa
La carga empieza cuando se conecta el iPod.
Cuando la unidad está apagada, el indicador de carga
aparece en la pantalla de la unidad.
• El indicador de carga puede no desaparece aunque haya
terminado la carga.
Nota
• Desconecte el iPod de la unidad después de terminar
la carga, cuando usted no lo vaya a usar durante un
periodo largo de tiempo. Aunque la batería se descarga
naturalmente después de cargarla, la batería no se carga
adicionalmente.
• Cuando el adaptador de acoplamiento no se suministra
con el iPod, cómprelo en Apple Inc.
• Lea las instrucciones de operación suministradas con el
iPod.
• No se provee ninguna garantía contra ningún problema
relacionado con la administración de datos del iPod.
Menú de selección de pistas del iPod
Artists
Albums
Songs
Podcasts
Audiobooks
Búsqueda de todas las listas de
reproducción
Búsqueda de nombres de artistas
Búsqueda de títulos de álbumes
Búsqueda de todas las pistas
registradas en el iPod
Búsqueda de episodios de
programas de radio obtenidos en
tiendas iTunes
Búsqueda de títulos en libros
de audio adquiridos en tiendas
iTunes o “audible.com”
Salto
Retroceso rápido/
Avance rápido
(Búsqueda)
Ajuste de volumen
Visualización de
información de audio
A
iPod
Andes
Los Panas
Al Partir
1/22
Al Final
Al Partir
Ave de Cristal
Condor Malcu
Cutimuy
El Arbol de mi Destino
El ultimo Amanecer
Ingratitud
La Ventana
Mi Pecado
2:20
BC
D
[iPod q/h] o [g]
• Pulse [iPod q/h] para reanudar.
Mientras se reproduce o o se
hace una pausa
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Durante la reproducción o la
pausa, pulse y mantenga pulsado
el botón hasta alcanzar la
posición deseada.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Audición de un CD / Audición de un iPod
• Apague el iPod antes de colocarlo.
• Retire el iPod si éste está en su caja.
Baje el volumen de esta unidad.
Nota
• Dependiendo de las especificaciones de la pantalla,
el vídeo del iPod se visualiza ligeramente alargado en
sentido horizontal.
• Si abre la pantalla durante la reproducción de vídeo, la
visualización se oscurece, sin embargo, la reproducción
de vídeo continúa.
• Para el iPod, la reproducción de vídeo puede no estar
disponible dependiendo de la versión.
• Las fotos del iPod no se pueden reproducir en esta unidad.
Buscando la pista/vídeo para reproducir
1. Pulse [SELECT TRACKS].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Music”, “Videos” o “List of
Currently Playing Tracks” y pulse [OK].
• Cuando selecciona “Music”, el menú de selección de
pistas aparece. (¼izquierda)
3. Pulse [e, r] y [OK] para buscar la pista y reproducirla.
• Cuando pulsa [w, q] en la pantalla que visualiza la ficha
de selección ( , ), usted puede cambiar la lista.
RQT9507
Colocación/Carga del iPod
Playlists
ESPAÑOL
Audición de un iPod
11
35
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 35
2009/10/02 8:57:13
Audición de un iPod
Selección aleatoria
(sólo para música)
Las pistas o álbumes
se reproducen
aleatoriamente.
Pulse [PLAY MODE].
Cada vez que lo pulsa
Songs ˆ Albums ˆ Off
Repetición
La reproducción
normal/aleatoria se
puede repetir.
Pulse [REPEAT].
Cada vez que lo pulsa
One ˆ All ˆ Off
Nota
• Para la selección aleatoria de álbum, las pistas del álbum
se reproducen en el orden apropiado.
• Si se reproduce vídeo, el ajuste de reproducción aleatoria
se puede poner en “Off”.
• Cuando se cambia un modo de reproducción, la
visualización de la lista de pistas de la pantalla de
reproducción de audio puede que sea diferente de las
pistas reproducidas. Si ocurre esto, seleccione de nuevo
las pistas en el menú de selección de pistas.
Audición de la radio
Ajuste de la frecuencia para escuchar
(Sintonización manual)
1. Pulse [FM] o [AM].
• Para la unidad principal, pulse [AUDIO SELECTOR]
para seleccionar “FM” o “AM”.
2. Pulse [PLAY MODE] para seleccionar “Manual
Tuning”.
3. Pulse [u/t, y/i]
para sintonizar la emisora
que quiera.
A Se enciende cuando se
reciben señales.
B Se enciende cuando se
recibe la radiodifusión
estéreo de FM.
Si el iPod con selección aleatoria/repetición se
coloca en esta unidad:
La reproducción se realiza con el mismo método de
reproducción.
Además, aunque el iPod se retire después de establecer el
método de reproducción en esta unidad, el iPod mantendrá
el mismo método de reproducción.
Sintonización
automática
Parada del sonido de
la radio
A
FM
108.00
Manual
MHz
Stereo
B
Pulse y mantenga pulsado
[u/t, y/i] hasta que el
indicador de frecuencia empiece
a funcionar.
• Pare cuando se reciba la
radiodifusión.
• Si hay perturbaciones en
los alrededores durante la
sintonización automática, la
radiodifusión puede que no se
reciba y la frecuencia se puede
detener.
• Para detener la sintonización
automática, pulse de nuevo
[u/t, y/i].
[g]
Para escuchar de nuevo la radio,
pulse [FM] o [AM]. (Para la
unidad principal, pulse [AUDIO
SELECTOR].)
Radiodifusiones RDS
La unidad puede visualizar los datos de texto transmitidos
por el sistema de datos de radio (RDS) disponible en
algunas áreas. Los datos de texto, el nombre de las
emisoras de radiodifusión y el tipo de programa se
visualizan.
Visualizaciones PTY
NEWS
VARIED
AFFAIRS
POP M
INFO
ROCK M
SPORT
M.O.R. M
EDUCATE
LIGHT M
DRAMA
CLASSICS
CULTURE
OTHER M
SCIENCE
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
M.O.R. M: Música intermedia
Nota
RQT9507
• Las visualizaciones RDS pueden no estar disponibles si la
recepción es mala.
12
36
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 36
2009/10/02 8:57:13
Se pueden memorizar hasta 30 emisoras de FM y 15 de
AM. Para esto hay disponibles 2 métodos.
Puede seleccionar el nivel de
frecuencia mínimo (FM: 87,50
MHz, AM: 522 kHz) o cualquier
nivel de frecuencia como una
posición de inicio de memoria.
1. Pulse [FM] o [AM].
• Para iniciar la memorización
Auto Memory
desde una frecuencia
(Memoria automática)
arbitraria, ajuste de
Memorización
antemano el nivel de la
automática de
frecuencia.
emisoras de
2. Pulse [PROGRAM].
radiodifusión,
3. Pulse [e, r] para
empezando con la
seleccionar “Auto Memory”
primera frecuencia
y pulse [OK].
memorizada y
4. Pulse [e, r] para
memorizando las
seleccionar “Minimum
emisoras superiores.
Frequency” o “Current
Frequency” y pulse [OK].
La memoria automática
se inicia. Cuando termina,
la unidad recibe la última
emisora de radiodifusión
memorizada.
Registro de canales
preestablecidos
Memorización manual
de sus emisoras de
radiodifusión favoritas
1. Reciba la emisora de
radiodifusión que va a
memorizar. (¼Pág. 12)
• La configuración mono
(¼derecha) se puede
registrar para FM.
2. Pulse [PROGRAM].
3. Pulse [e, r] para
seleccionar “Register/Delete
Preset” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r] para
seleccionar el canal y pulse
[OK].
ESPAÑOL
Memorización de emisoras de radiodifusión
Para cancelar las emisoras de radiodifusión
memorizadas
1. Pulse [PROGRAM].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Register/Delete Preset” y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar el canal para eliminar y
pulse [DEL].
• El mensaje para la eliminación aparece.
Si el ruido es excesivo cuando se reciben
señales estéreo de FM
1. Mantenga pulsado [PLAY MODE] durante
aproximadamente 2 segundos o más para seleccionar
“Mono”.
Cada vez que lo pulsa y lo mantiene pulsado
Auto (Stereo)
Mono
Se visualiza “Mono”.
• Cuando la frecuencia de recepción se cambia con la
sintonización manual, la configuración vuelve a “Auto
(Stereo)”. Normalmente, elija “Auto (Stereo)”.
Si el ruido es excesivo cuando se reciben
señales de radiodifusión de AM
(BP: Beat-proof)
1. Pulse [PROGRAM].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Beat-proof”.
3. Pulse [w, q] para seleccionar la configuración que
produzca menos ruido de “BP1” a “BP4”.
4. Pulse [ RETURN] para volver a la pantalla estándar.
• Mantenga la distancia más larga posible entre la antena
de cuadro de AM, el adaptador de CA y la unidad
principal.
Cuando la recepción de la radio es mala
Use una antena exterior si la recepción de la radio es mala.
Antena de FM exterior (usando una antena de
televisión)
Quite la antena de FM interior incluida.
Conecte un cable coaxial (de venta en el comercio) (A) al
terminal de antena de FM (B) de esta unidad y al terminal
de antena de TV (tipo F) (C).
B
A
Audición de un iPod / Audición de la radio
Memorización de emisoras de radiodifusión
para escuchar (Sintonización preestablecida)
C
Audición de un canal memorizado previamente
Si la recepción sigue siendo mala con la conexión de
arriba, puede que sea necesario usar una antena de FM
dedicada (de venta en el comercio) o un reforzador (un
amplificador, de venta en el comercio). Consulte a su
concesionario para conocer los detalles.
RQT9507
Preset Tuning
(Sintonización
preestablecida)
1. Pulse [FM] o [AM].
2. Pulse [PLAY MODE] para
seleccionar “Preset Tuning”.
3. Pulse [u/t, y/i]
para seleccionar el canal.
• También puede seleccionar
con los botones numerados.
• Además, puede pulsar
[SELECT TRACKS], pulse
[e, r] para seleccionar el
canal y pulse [OK].
13
37
Configuración de la calidad
del sonido/campo sonoro, etc.
Cambio de la calidad del sonido/campo sonoro
1. Pulse [SOUND].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
el efecto (¼abajo), y pulse
[w, q] para seleccionar una
configuración.
Cuando se pulsa [ RETURN] se
restablece la pantalla estándar.
Sound Settings
Equalizer
Bass
Treble
Surround
D.BASS
Elementos de configuración de sonido
Las configuraciones de fábrica se indican con subrayado.
Manual
Ajusta separadamente el nivel de
la gama alta y de la gama baja.
(¼abajo)
Flat
Cuando no se usa el efecto de la
calidad del sonido
Heavy
Equalizer
Añade intensidad a la música
(Ecualizador)
rock
Puede seleccionar la
Clear
calidad de audio según Clarifica los sonidos más altos
sus preferencias
para jazz
según las fuentes de
Soft
audio.
Para música de fondo
Vocal
Añade brillo a las voces
Surround
(Sonido dinámico)
Puede disfrutar de
sonidos más amplio.
D.BASS
Puede disfrutar de
sonidos más ricos.
Cuando se selecciona “Manual”
Pulse [e, r] para seleccionar
“Bass” (gama baja) o “Treble”
(gama alta) y pulse [w, q] para
seleccionar el nivel (-4 a +4).
On / Off
On / Off
• Este efecto puede ser inferior
según las fuentes de sonido de
reproducción.
RQT9507
Pulse [MUTE].
Pulse de nuevo para reanudar.
• Esto se cancela también
ajustando el volumen o usando la
fuente de alimentación.
38
Puede reproducir fotos de una SD, un CD o la memoria
interna.
• Para ver fotos de la memoria interna, haga copias esas
fotos de antemano. (¼Pág. 16)
• Fotos reproducibles (JPEG) ¼Pág. 5
Cuando se inserte la SD o el CD con archivos de fotos
Aparece el menú de reproducción
SD Card Menu
de fotos.
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Pulse [e, r] para seleccionar el
Copy Photo
menú y pulse [OK].
Cancel
View Most Recent Photos
(Visualización de las fotos
más recientes)
(Sólo para la SD)
Select Photo to View (Seleccione la foto para ver)
(¼abajo, pág. 15)
Copy Photo (Copie la foto) (¼Pág. 16)
• Si se selecciona “Cancel”, la pantalla estándar se
restablece.
A continuación se explica cómo seleccionar y reproducir
fotos elegidas de entre todas las fotos de todos los medios
seleccionados cuando ya está insertada una SD o un CD.
1. Pulse [PHOTO MEDIA]
para seleccionar “Internal
Memory”, “SD” o “CD”.
Cada vez que lo pulsa, los
medios cambian.
• También puede usar [e, r].
Select Photo Media
Internal Memory
SD
CD
2. Pulse [SELECT PHOTOS].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“All Photos” y pulse [OK].
4. Pulse [e, r, w, q] para
seleccionar la foto y pulse
[OK].
La foto se visualiza.
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Folder Search
Presentación
Silenciamiento del volumen
14
Selección de fotos para verlas
Pulse [SLIDE SHOW] o [OK].
La presentación empieza con la foto visualizada.
• Cuando se pulsa de nuevo [OK], se restablece la vista
única.
• Puede establecer el orden, el efecto y el intervalo de la
presentación de dispositivas. (¼Pág. 18)
Nota
• La visualización de fotos puede tardar cierto tiempo. La
visualización de fotos de un CD en particular puede tardar
varias decenas de segundos. Por eso, las fotos pueden
visualizarse después de pasar el intervalo de presentación
de diapositivas (¼Pág. 18).
• Las presentaciones de imágenes de la memoria interna y
de la tarjeta SD se reproducen repetidamente.
Pulse [ZOOM (PHOTO)].
Cada vez que lo pulsa
×1 ˆ ×1.5 ˆ ×2
2. Pulse [SELECT PHOTOS].
3. Pulse [e, r] para seleccionar las categorías de la
foto (¼abajo) y pulse [OK].
• El tipo de categoría cambia dependiendo del medio.
4. Seleccione las fotos según las instrucciones de
la pantalla.
Categorías de fotos
All Photos
(Todas las fotos)
Recently Imported
Photos
(Fotos importadas
recientemente)
Zoom de imágenes
• Con el zoom aplicado puede ir
a la posición preferida usando
[e, r, w, q].
Giro de imágenes
Pulse [ROTATE (PHOTO)].
• Cada vez que lo pulsa, la foto
gira a la izquierda 90°.
Visualización de
información de fotos
Pulse [INFO (PHOTO)].
• El nombre del archivo, el
número de píxeles, la fecha
de la captura, etc. de la foto se
visualizan.
• Cuando se visualiza la barra
de desplazamiento se puede
mover por la pantalla usando
[e, r].
• Para volver a la pantalla
original, pulse [ RETURN].
1
La imagen miniatura es una imagen reducida que puede
visualizarse imágenes multiplares juntos en forma de
lista.
Nota
• Si algunas imágenes no se pueden visualizar con la
vista de imágenes miniatura se visualiza “ ”. Además,
dependiendo de la foto o el medio, el desplazamiento de
imágenes miniatura se puede visualizar como “ ”.
• El desplazamiento no es posible durante la reproducción
aleatoria de fotos. Además, no puede volver a la foto
anterior aunque pulse [w].
• Cuando se aplique el zoom a la foto o su información
se visualice durante la presentación, si no se restablece
la pantalla anterior, la pantalla no cambiará a la foto
siguiente.
• Cuando la parte de la pantalla se abra durante la
presentación, ésta hará una pausa.
• Si se apaga la unidad o se retiran los medios, el ajuste de
giro de imagen para SD/CD se cancelará.
ESPAÑOL
Desplazamiento de
fotos
(Sólo para la SD/memoria
interna)
Pulse y mantenga pulsado [w, q].
• Cuando deje de pulsar, el
desplazamiento se para y la
foto visualizada en el centro se
visualiza con la vista única.
• La pantalla de imágenes
miniatura también se puede
desplazar.
1. Pulse [PHOTO MEDIA] para seleccionar “Internal
Memory”, “SD” o “CD”.
(¼Pág. 14)
(Sólo para la memoria interna)
Seleccione entre las fotos
importadas recientemente a la
memoria interna.
• Las fotos copiadas directamente
de un ordenador no se incluyen.
(Sólo para la SD/memoria
Date Search
interna)
(Búsqueda por fecha) Las fotos se seleccionan por
fecha.
Seleccione de la carpeta.
Folder Search
(Búsqueda de carpeta)
SD Favourite
(SD Favoritas)
(1 a 10) 2
(Sólo para la SD)
Seleccione las fotos registradas
como “Favourite” en la cámara
digital de Panasonic LUMIX, etc.
LUMIX: SD Favourite 4
• Para conocer detalles sobre
cómo registrar “Favourite” en la
LUMIX, etc., vea esos manuales
de instrucciones.
Favourite
(Favoritas) (1 a 3)
(Sólo para la memoria interna)
Selección de fotos registradas
como “Favourite” en esta unidad.
(¼Pág. 16)
2
Sólo se visualiza si hay fotos presentes.
Nota
• La presentación se realiza sólo con las fotos de la
categoría seleccionada.
• “SD Favourite” se clasifica en base a la información de
ajuste del DPOF, lo que significa que el ajuste Favoritas
en otros productos que no son de Panasonic puede no
clasificarse como “SD Favourite”.
• Para la Búsqueda por fecha se puede seleccionar una
fecha de enero 2000 a diciembre 2099.
Configuración de la calidad del sonido/campo sonoro, etc. / Selección de fotos para verlas
Selección de fotos de
la vista de imágenes
miniatura 1
1. Pulse [ RETURN].
Aparece la pantalla de
imágenes miniatura de fotos.
2. Pulse [e, r, w, q] para
seleccionar las fotos y pulse
[OK].
Visualización de fotos categorizadas
RQT9507
Operaciones durante la reproducción de fotos
15
39
Edición de fotos
Copiando fotos
Registrando las fotos como “Favourite”
Puede copiar fotos de la SD o del CD a la memoria interna
(4 GB).
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 15)
• Pare el audio de antemano.
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Copy Photo” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Import from SD” o “Import
from CD” y pulse [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Copy Photo
Import from SD
Import from CD
Compression when Importing
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
se visualiza en las fotos seleccionadas. Para
cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU (PHOTO)] puede seleccionar
“Select All” o “Clear All” las fotos o cambiar a vista
única.
5. Pulse [MENU (PHOTO)], pulse [e, r] para
seleccionar “Copy” y pulse [OK].
6. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Para detener la copia
Pulse [ RETURN].
• Las fotos que ya están copiadas permanecen en la
memoria interna.
Compresión de datos
cuando se importan
El número de fotos que se puede
copiar se puede aumentar.
Ajuste de fábrica: Off
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Copy Photo” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Compression when Importing”.
4. Pulse [w, q] para seleccionar
“On”.
Nota
RQT9507
• Si se copian, los nombres de archivos y carpetas de fotos
se nombran como se indica a continuación.
Ejemplo: Si la copia se hizo el 24 de agosto de 2009
Nombre de carpeta: 090824_1
Nombre de archivo: 08240001.JPG
• El tamaño de la foto comprimida no puede recuperar el
tamaño original.
• Si abre la pantalla mientras copia del CD a la memoria
interna, la copia se interrumpirá. (Las fotos que ya han
sido copiadas permanecerán en la memoria interna.)
• Aunque las fotos se establezcan en Favoritas o protegidas,
la información no se copiará.
• Si los medios de fotos cambian a la “Internal Memory”
después de copiar fotos, la carpeta recién creada
copiando se seleccionará automáticamente.
• Debido a las restricciones del sistema de archivos, la
capacidad de la memoria interna visualizada no corresponderá
al volumen de datos de archivos que se puede copiar.
(Sólo para la memoria interna)
Fotos que se pueden registrar con cualquiera de “Favourite
(1 a 3)”.
• Seleccione “Internal Memory” entre los medios de fotos.
(¼Pág. 14)
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 15)
• Pare el audio de antemano.
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Edit Photo” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Edit Favourites” y pulse
[OK].
4. Pulse [e, r] para
seleccionar “Favourite 1”,
“Favourite 2” o “Favourite 3”
y pulse [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Edit Photo
Edit Favourites
Reset Favourites
Delete Files
Set Protection
Favourite 1
Favourite 2
Favourite 3
5. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
“
” se visualiza en la foto seleccionada (Si ésta es
“Favourite 1”). Para cancelar, vuelva a pulsar [OK].
(En las fotos registradas se visualiza “
”, “
”o
“
” .)
• Si pulsa [MENU (PHOTO)] puede seleccionar
“Select All” o “Clear All” las fotos o cambiar a vista
única.
6. Pulse [MENU (PHOTO)], pulse [e, r] para
seleccionar “End Editing of Favourites” y pulse
[OK].
Visualización de fotos
registradas
Reconfiguración del
registro
Véase “Visualización de fotos
categorizadas” (¼Pág.15)
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Edit Photo” y pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar
“Reset Favourites” y pulse
[OK].
4. Pulse [e, r] para seleccionar
Favoritas para restablecer y
pulse [OK].
5. Pulse [w, q] para seleccionar
“Yes” y pulse [OK].
Nota
• Con “Favourite (1 a 3)” se puede registrar un máximo de
999 fotos.
• Algunas fotos puede que no se registren.
• Copia de seguridad de las fotos de la memoria interna a
tarjeta SD ¼Pág. 19
• Copia de fotos de un ordenador ¼Pág. 21
16
40
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 40
2009/10/02 8:57:14
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Edit Photo” y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Delete Files” y
pulse [OK].
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
se visualiza en las fotos seleccionadas. Para
cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU (PHOTO)] puede seleccionar
“Select All” o “Clear All” las fotos o cambiar a vista
única.
5. Pulse [MENU (PHOTO)], pulse [e, r] para
seleccionar “Delete” y pulse [OK].
6. Pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
Nota
• Las fotos eliminadas no se pueden recuperar.
• Para eliminarlas completamente, realice el “Format
Internal Memory”. (¼Pág. 19)
ESPAÑOL
(Sólo para la memoria interna)
Puede proteger fotos para impedir eliminarlas por error.
• Seleccione “Internal Memory” entre los medios de fotos.
(¼Pág. 14)
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 15)
• Pare el audio de antemano.
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar “Edit Photo” y
pulse [OK].
3. Pulse [e, r] para seleccionar “Set Protection” y
pulse [OK].
4. Pulse [e, r, w, q] para seleccionar la foto y pulse
[OK].
se visualiza en las fotos seleccionadas. Para
cancelar, vuelva a pulsar [OK].
• Si pulsa [MENU (PHOTO)] puede seleccionar
“Select All” o “Clear All” las fotos o cambiar a vista
única.
5. Pulse [MENU (PHOTO)], pulse [e, r] para
seleccionar “End Protection Setting” y pulse
[OK].
Edición de fotos
(Sólo para la memoria interna)
• Seleccione “Internal Memory” entre los medios de fotos.
(¼Pág. 14)
• Seleccione la categoría de la foto. (¼Pág. 15)
• Pare el audio de antemano.
Protegiendo fotos
Nota
• Aunque proteja las fotos, éstas podrán eliminarse si se
formatea la memoria interna.
RQT9507
Eliminando fotos
17
41
Configuración de reproducción de fotos
Operación básica
1. Pulse [MENU (PHOTO)].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
“Photo Playback Settings” y
pulse [OK].
Usando el menú de configuración
Operación básica
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
3. Pulse [e, r] para seleccionar el elemento (¼abajo).
4. Pulse [w, q] para seleccionar la configuración.
Para volver a la pantalla estándar, pulse [ RETURN]
unas pocas veces.
Configuración de elementos para la
reproducción de fotos
1. Pulse [SETUP].
2. Pulse [e, r] para seleccionar
el elemento (¼abajo) y pulse
[OK].
RQT9507
18
42
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
3. Haga la configuración según las instrucciones de
la pantalla.
Para volver a la pantalla estándar, pulse [ RETURN]
unas pocas veces.
Elementos de configuración
Las configuraciones de fábrica se indican con subrayado.
Las configuraciones de fábrica se indican con subrayado.
Date Indication
On / Off
(Indicación de la fecha)
Colour/Black and White/Sepia
Colour Effects
• Cuando se visualizan fotos con la
vista de imágenes miniatura, éstas
(Efectos de colores)
aparecen con su tono de color original.
Normal:
Reproduce en el orden de los
nombres de archivos.
Slideshow Order
Random:
(Orden de
Las fotos de la categoría se
reproducen aleatoriamente.
presentación)
• La configuración se guarda
aunque la unidad se apague o
se cambie el medio.
Fade:
La foto siguiente se visualiza
gradualmente y se reproduce
mientras cambian las fotos.
Motion:
La reproducción se hace mientras
la foto se amplía y se mueve hacia
Slideshow Effects
arriba y hacia abajo, de derecha a
(Efectos de
izquierda y en diagonal.
presentación)
Slide-in:
La reproducción se hace
cambiando fotos mientras éstas se
desplazan de derecha a izquierda.
• Cuando se establece “Motion”,
la configuración del “Slideshow
Interval” se desactiva.
5 sec/10 sec/30 sec/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/24 hours
Change On The Hour:
Las fotos cambian a cada hora en punto.
Change Daily:
Las fotos cambian cuando
cambia el día del calendario.
Sync Music:
Slideshow Interval
Las fotos cambian cada vez que
(Intervalo de
cambia la pista de CD/iPod.
presentación)
Si se pulsa [u/t, y/i] y
se saltan pistas, las fotos también
cambian. (Durante la parada o
pausa no hay cambios.)
• Cuando se realiza la presentación
de imágenes para un pequeño
número de fotos con un intervalo
breve, las fotos puede que no se
visualicen normalmente.
Settings Menu
Image Quality
Settings
(Configuración de
calidad de imagen)
Clock/Calendar
Settings
(Configuración de
reloj/calendario)
Demo Mode
(Modo de
demostración)
Remote Control
Mode
(Modo de mando a
distancia)
Seleccione “Image Quality Mode”
o “Adjust Brightness” en el paso
3 de la operación básica. Y luego
haga cada configuración.
Image Quality Mode
Standard:
Calidad de imagen estándar
Soft:
Calidad de imagen agradable
para los ojos
Dynamic:
Calidad de imagen vívida con una
distinción clara entre el brillo y la
oscuridad
Adjust Brightness
(Sólo cuando el regulador de
intensidad de luz está en “Off”)
El brillo se ajusta dentro de
una gama de “1” a “10”. La
configuración predeterminada es
“10”.
Seleccionar diseño ¼Pág. 9
Poner en hora el reloj ¼Pág. 9
Set Date Indication:
Seleccione Date/Month/Year o
Month/Date/Year.
Set Clock Indication:
Seleccione “24-hour System” o
“12-hour System”.
Disable/Enable
Para la función de demostración
¼Pág. 8
Cambie el modo de mando
a distancia de la unidad
principal y el mando a distancia
cuando se produzca un fallo
de funcionamiento en esta
unidad mientras usa el mando a
distancia de otros aparatos.
Ejemplo: Cuando configure el
modo de mando a distancia en 2
1. Seleccione “Remote Control 2”
en el paso 3 de la operación
básica y pulse [OK].
2. Mantenga pulsado el botón
[OK] del mando a distancia
sin dirigirlo a esta unidad, y
mantenga pulsado el botón
numerado [2] durante más de 2
segundos.
3. Pulse [OK].
Cambiando el regulador de
intensidad de luz
Pulse [DIMMER].
Cada vez que pulsa el botón:
Off (normal)
On
• Configuración de fábrica: Off
• La configuración se guardará aunque la unidad esté
apagada.
ESPAÑOL
Configuración de reproducción de fotos / Usando el menú de configuración /
Cambiando el regulador de intensidad de luz
Esta es una función para cuando
la actualización del software
del sistema sea necesaria
en el futuro para mejorar el
rendimiento.
Update System
Asegúrese de completar el
Software
registro del usuario que es
(Actualización del
necesario para recibir información
software del sistema) relacionada con la actualización
del software del sistema.
Para conocer detalles, véase la
página inicial siguiente.
http://panasonic.jp/support/global/
cs/audio/
RQT9507
La configuración de la unidad
fuente a la configurada en la
fábrica.
1. Seleccione “Yes” en el paso 3
de la operación básica y pulse
Initialise Settings
[OK].
(Inicializar
2. Seleccione de nuevo “Yes” y
configuración)
pulse [OK].
• La configuración del reloj y los
archivos de fotos de la memoria
interna siguen siendo los
mismos.
1. Seleccione “Yes” en el paso 3
de la operación básica y pulse
[OK].
Format Card
2. Seleccione de nuevo “Yes” y
(Formateo de tarjeta)
pulse [OK].
• Todos los datos de la tarjeta SD
se eliminarán.
En la tarjeta SD se hace una
copia de seguridad de los datos
de fotos de la memoria interna.
Seleccione “Yes” en el paso 3 de
la operación básica y pulse [OK].
• Si se pulsa [ RETURN]
durante la copia de seguridad y
ésta se para, los datos que ya
Back Up Internal
han sido copiados permanecen
Memory
en la tarjeta SD.
(Copia de seguridad • No se puede hacer una
copia de seguridad de la
de la memoria
configuración “Favourite”, la
interna)
rotación o la protección de
información de fotos.
• El tiempo de seguridad será
más largo dependiendo del
número de fotos que se va a
guardar o de la cantidad de
datos. (Aproximadamente 10
minutos por 1000 archivos)
1. Seleccione “Yes” en el paso 3
de la operación básica y pulse
[OK].
2. Seleccione de nuevo “Yes” y
pulse [OK].
• Las fotos protegidas también se
Format Internal
borran.
Memory
(Formatear memoria • Aunque formatee la memoria
interna o elimine todas las fotos
interna)
(¼Pág. 17), la capacidad de
la zona usada de la memoria
interna no será cero porque el
sistema aún usa algo de esa
zona.
Puede confirmar la información
del software del sistema (versión)
de esta unidad.
System Software Info
• Para conocer la versión más
(Información del
reciente de información, vea la
software del sistema)
página inicial siguiente.
http://panasonic.jp/support/global/
cs/audio/
19
43
Usando el temporizador
Las fotos o audio se reproducen automáticamente a la hora establecida.
Se puede establecer “Timer 1”, “Timer 2” y “Timer 3”.
• Ponga la hora en el reloj de antemano (¼Pág. 9)
• Para escuchar la radio, sintonice los canales de antemano.
En la configuración del temporizador, elija solamente la fuente de audio y el volumen para la reproducción de audio. Para la
reproducción aleatoria, repetida, etc. haga la configuración antes de que empiece la reproducción con temporizador.
A continuación se explica un ejemplo de configuración de
“Timer 1”.
Timer Setting Menu
1. Pulse [zTIMER].
2. Pulse [w, q] para seleccionar
“Timer 1 Settings” y pulse
[OK].
3. Active la configuración de
espera.
1. Pulse [e, r] para
seleccionar “Standby” y pulse
[OK].
2. Pulse [e, r] para
seleccionar “Enable This
Timer” y pulse [OK].
4. Ponga el día.
1. Pulse [e, r] para seleccionar
“Day” y pulse [OK].
2. Pulse [e, r] para
seleccionar el día, añada la
marca de verificación con
[w, q] y pulse [OK].
5. Ponga la hora.
1. Pulse [e, r] para seleccionar
“Time” y pulse [OK].
2. Pulse [w, q, e, r] para
poner la hora de inicio/
finalización y pulse [OK].
Timer 1 Settings
0
3
Timer
6
9
Sun
M
Timer 1 Settings
Standby
Enable
Day
Unset
Time
0:00-0:
Timer 1 Day Settings
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start Time End Time
Ʒ7 ⿉ 00
Ʒ8 ⿉ 00
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
On
Playback Time
30 minutes
Update Source/Volume
Source: CD
Para volver a la pantalla anterior
Pulse [
7. Pulse [e, r] para
seleccionar “Playback
Time” y pulse [w, q] para
seleccionar el tiempo de
reproducción.
10 minutes/30 minutes/1 hour/
2 hours/3 hours/No Limit
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
Playback Time
Update Source/Volume
On
1 hour
Source: CD
El tiempo de reproducción sólo se puede establecer
dentro del margen comprendido entre la hora de inicio
y la hora de finalización puestas en el temporizador.
8. Pulse [e, r] para seleccionar
“Update Source/Volume” y
pulse [OK].
1 hour
Playback Time
Update Source/Volume
Source:CD
Volume:25
Confirm
La fuente de sonido y el volumen se visualizan.
• Cuando no cambie, pulse [w, q] para seleccionar
“No” y pulse [OK].
• Cuando cambie, haga la configuración usando el
botón de selección de audio o el botón de volumen,
pulse [w, q] para seleccionar “Yes” y pulse [OK].
La fuente de sonido se puede reproducir como una
prueba.
9. Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse
[OK].
• También puede usar los botones numerados.
ej.:) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. Seleccione ON/OFF para la
reproducción de audio.
1. Pulse [e, r] para
seleccionar “Audio Playback”
y pulse [OK].
2. Pulse [e, r] para
seleccionar “Audio Playback”
y pulse [w, q] para
seleccionar “On” u “Off”.
Sólo cuando se establece la reproducción de audio
RETURN].
Para volver al menú de configuración del
temporizador
Pulse [zTIMER].
Para desactivar el temporizador configurado
Seleccione “Disable This Timer” en el paso 3 -2 y pulse
[OK].
10.Pulse [e, r] para seleccionar “Confirm” y pulse
[OK].
Si la hora de funcionamiento coincide con otra
configuración del temporizador, aparece el mensaje
de confirmación.
• Si se selecciona “Yes” se desactivan otras configuraciones
de temporizador con horas que coinciden.
• Si se selecciona “No”, la pantalla original se
restablecerá con el contenido de la configuración del
temporizador reservado.
11.Pulse [ RETURN].
La pantalla estándar se restablece.
Cuando está configurado el temporizador
• Cuando está encendida la unidad, si la reproducción de
audio está en “On”, “z” se visualizará un minuto antes de
la hora de inicio del temporizador.
• A la hora de inicio del temporizador, el sonido se
desvanece hasta el volumen establecido y se reproduce el
audio. (z parpadea)
RQT9507
Para eliminar la configuración del
temporizador
Seleccione “Initialise This Timer” en el paso 3 -2 y pulse
[OK].
20
44
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 44
2009/10/02 8:57:15
Usando el sistema con su PC
Los archivos de fotos se pueden intercambiar entre la
memoria interna de esta unidad, la SD y el ordenador.
No use ningún otro cable que no sea el cable de conexión
USB auténtico de Panasonic (K2KZ4CB00015; opcional).
Configuración del sistema necesaria
Sistema operativo para PC
• Windows Vista®
• Windows® XP
• Mac OS X
Puerto
• Puerto USB
• Apague la unidad de antemano.
• Inicie el ordenador de antemano.
ESPAÑOL
Para cambiar la memoria de conexión de USB
Desconecte una vez el cable de conexión USB, vuelva
a conectarlo y ejecute los pasos 3 y 4 descritos
anteriormente.
Para intercambiar archivos de fotos con un
ordenador
1. Abra la carpeta para intercambiar archivos de fotos en el
ordenador.
2. Ejecute los pasos 1 a 4 descritos anteriormente.
3. Abra el icono de la unidad de este aparato en “Mi PC” o
“Equipo” de su PC.
• Para Macintosh, la unidad de este aparato se visualiza
en el escritorio.
4. Abra la carpeta de fotos de esta unidad.
5. Intercambie archivos entre las carpetas.
• Las carpetas y los archivos se pueden arrastrar y
colocar.
Nota
• Si desconecta y conecta el cable de conexión USB o la
tarjeta SD mientras se visualiza el mensaje “Accessing.
Do not remove the card or cable.”, los datos de la tarjeta
puede que se pierdan o se dañen.
• No puede utilizar esta unidad mientras está conectada con
el ordenador.
• Si el cable de conexión USB se desconecta, esta unidad
se apagará.
• No es posible intercambiar datos con el iPod.
• Si hace múltiples conexiones USB o usa concentradores
con 1 ordenador puede que ocurran fallos.
• Si está usando la versión 10.2 u otra más antigua de Mac
OS X, ponga el interruptor de protección contra escritura
de la tarjeta de memoria SDHC en el lado “LOCK” cuando
importe fotos de la tarjeta SDHC al ordenador.
• Cuando se conecte esta unidad, no use la función de
formateo del ordenador para formatear la memoria interna
de la unidad o la tarjeta SD.
• Las operaciones no se garantizan necesariamente para
todos los ordenadores.
Usando el temporizador / Usando el sistema con su PC
Nota
• El temporizador funciona a la hora establecida a menos
que usted lo ponga en “Disable”.
• El tiempo de temporizador inferior a 10 minutos puede
que no se visualice en la pantalla de configuración del
temporizador. (Cuando la reproducción de audio está en
“On”, sólo se visualiza “ ”.)
• Cuando se visualiza el Menú de configuración, la
reproducción de audio con temporizador no empieza.
• La reproducción de audio con el temporizador puede no
empezar si el medio de audio seleccionado para “Audio
Playback” es el mismo que el seleccionado cuando se
inicia el temporizador.
– Durante la reproducción de CD, pausa o búsqueda
– Durante la reproducción de iPod o búsqueda
– Cuando la frecuencia de radio que se recibe es la
misma, y el ajuste Auto/Mono es el mismo
1. Confirme el sentido del cable de conexión USB
(opcional) e insértelo en el puerto USB de esta unidad.
2. Inserte el cable de conexión USB en el ordenador.
3. Encienda esta unidad
4. Pulse [e, r] para seleccionar la memoria de
conexión USB (“Internal Memory” o “SD Card”) y
pulse [OK].
Esta unidad funciona como un lector-escritor, y el
ordenador la reconoce como un aparato externo.
RQT9507
Para desconectar el cable de conexión USB
Haga doble clic en el icono (Windows XP:
, Windows
Vista: ) en la bandeja de tareas del ordenador y
desconecte el cable según las instrucciones de la pantalla.
(Lo indicado más arriba puede que no se visualice
dependiendo de la configuración del sistema operativo. En
este caso, asegúrese de confirmar que el mensaje que
indica que la comunicación está en proceso no se visualice
en la pantalla de la unidad, y luego desconecte el cable.)
• Para Macintosh, siga el método de desconexión de los
aparatos Mac OS.
21
45
Instalación de esta unidad
Cuando instale la unidad en una mesa, etc., asegúrese
de que la parte de la pantalla no sobresalga de la mesa
cuando se abra. La unidad podría caerse en la mesa o al
suelo.
Información para Usuarios sobre la Recolección y
Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas
Estos símbolos en los productos,
embalajes y/o documentos adjuntos,
significan que los aparatos eléctricos y
electrónicos y las baterías no deberían ser
mezclados con los desechos domésticos.
Para el tratamiento apropiado, la
recuperación y el reciclado de aparatos
viejos y baterías usadas, por favor, observe
las normas de recolección aplicables, de
acuerdo a su legislación nacional y a las
Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.
Para fijar la unidad
Cuando instale la unidad en una mesa estrecha, use la
correa para impedir caídas incluida y fije la unidad a la
pared o a una columna. (La ilustración siguiente es un
ejemplo de instalación.)
A Pared, columna, etc.
B Correa para impedir caídas (incluida)
C Tornillo para madera (incluido) (negro), etc.
D Cara inferior de esta unidad
E Tornillo para la correa para evitar caídas (incluido) (plata)
Al desechar estos aparatos y baterías
correctamente, Usted estará ayudando a
preservar recursos valiosos y a prevenir
cualquier potencial efecto negativo sobre la
salud de la humanidad y el medio ambiente
que, de lo contrario, podría surgir de un
manejo inapropiado de los residuos.
Para mayor información sobre la
recolección y el reciclado de aparatos y
baterías viejos, por favor, contacte a su
comunidad local, su servicio de eliminación
de residuos o al comercio donde adquirió
estos aparatos.
A
B
Podrán aplicarse penas por la eliminación
incorrecta de estos residuos, de acuerdo a
la legislación nacional.
C
Para usuarios empresariales en la Unión
Europea
Si usted desea descartar aparatos
eléctricos y electrónicos, por favor contacte
a su distribuidor o proveedor a fin de
obtener mayor información.
D
E
[Informacion sobre la Eliminación en
otros Países fuera de la Unión Europea]
Estos símbolos sólo son válidos dentro
de la Unión Europea. Si desea desechar
estos objetos, por favor contacte con
sus autoridades locales o distribuidor
y consulte por el método correcto de
eliminación.
Nota
• Asegúrese de usar los tornillos maquinados para colocar
la cara inferior de esta unidad.
• Si atornilla demasiado el tornillo para la correa para evitar
caídas, éste se pasará de rosca y no se podrá fijar.
• Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños para
impedir que los traguen.
Mantenimiento
RQT9507
Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de
corriente de casa y límpielo con un paño blando y seco.
• Cuando esté muy sucio, use un paño húmedo bien
escurrido para limpiar la suciedad y luego pase un paño
seco.
• No use solventes como, por ejemplo, bencina, disolvente,
alcohol, detergente de cocina, etc. Esto podría causar que
la caja exterior se deforme o que se despegue la capa de
la superficie.
• Antes de usar un paño tratado químicamente, lea
atentamente las instrucciones incluidas con el paño.
22
46
Cd
Nota sobre el símbolo de la bateria
(abajo, dos ejemplos de símbolos):
Este símbolo puede ser usado en
combinación con un símbolo químico.
En este caso, el mismo cumple con
los requerimientos establecidos por la
Directiva para los químicos involucrados.
ESPAÑOL
Guía de localización y solución de averías
Antes de solicitar asistencia, realiza las siguientes comprobaciones. Si tiene alguna duda sobre los puntos de verificación o si
las soluciones indicadas en la tabla no solucionan el problema, consulte a su distribuidor para obtener instrucciones.
Esta unidad se puede calentar si se usa durante mucho tiempo, sin embargo, esto no causa ningún problema al
usarla.
Problemas frecuentes con el sistema completo
Se ignoran todas las operaciones. Pulse [8] de la unidad principal durante más de 10 segundos para apagar la unidad.
Si el problema persiste, haga las operaciones siguientes y vuelva a la configuración
establecida en la fábrica.
1. Desconecte una vez el cable de alimentación de CA. Luego conecte el cable de la
alimentación de CA mientras pulsa [8] de la unidad principal.
2. Pulse y mantenga pulsado [8] en esta unidad hasta que aparezca “The settings
have been reset.” en la pantalla.
Cuando se enciende la unidad,
Cuando hay fotos en la memoria interna o cuando se ha insertado la tarjeta SD, la
“Please wait.” se visualiza durante unidad puede tardar bastante tiempo en funcionar después de haber sido encendida.
un periodo largo de tiempo.
CD
El panel de la pantalla no cambia
incluso después de insertar el CD.
La reproducción no empieza
incluso después de pulsar el
botón de reproducción.
No se insertó un disco normal. (¼Pág. 4)
Se produjo una diferencia de temperatura extrema, como cuando se lleva la unidad de
un lugar frío a otro caliente. Puede que se haya condensado humedad en la lente.
ˆ Espere aproximadamente 1 hora antes de usarlo.
Hay partes específicas que no se
reproducen normalmente.
ˆ Limpie el CD con un paño blando. (¼Pág. 4)
La parte de la pantalla no se
cierra bien.
ˆ Compruebe si el CD está en la posición correcta. (¼Pág. 6)
SD
Los datos de la tarjeta SD no se
pueden leer.
ˆ Use la tarjeta SD, el archivo de formato y la jerarquía de carpetas que sean
compatibles con esta unidad. (¼Pág. 5)
Las fotos no se pueden reproducir ˆ Inserte la tarjeta SD compatible con esta unidad. (¼Pág. 5)
ni editar.
ˆ Inserte correctamente la tarjeta SD. (¼Pág. 6)
ˆ Cancele la protección contra escritura si el interruptor está en el lado “LOCK”. (¼Pág. 4)
iPod
No se reconoce el iPod a pesar
de estar conectado.
ˆ Compruebe si el iPod es compatible con esta unidad. (¼Pág. 5)
La reproducción de vídeo resulta
imposible en el iPod.
ˆ Confirme la configuración de vídeo del iPod.
La visualización de la
reproducción de vídeo del iPod
resulta inesperada.
Los vídeos del iPod no se pueden
reproducir.
ˆ Verifique la versión de su iPod.
Radio
Las radiodifusiones de FM y AM
no se pueden recibir bien.
El ruido y la distorsión del sonido
son excesivos.
“ ” no se enciende.
ˆ Conecte la antena de FM interior o la antena de cuadro de AM. (¼Pág. 8)
ˆ Cambie la ubicación o la orientación de las antenas.
ˆ Separe todo lo posible el cable de la antena y el adaptador de CA.
ˆ Si el lugar de transmisión está alejado o hay un edificio o montaña alto cerca de la
unidad, use la antena exterior. (¼Pág. 13)
El TV, VCR, PC o sintonizador BS pueden estar encendidos. O puede que se esté
cargando un teléfono móvil cerca de la unidad.
ˆ Apague cada uno de los aparatos o manténgalos tan alejados como sea posible de
esta unidad.
Instalación de esta unidad / Mantenimiento / Guía de localización y solución de averías
Puede que haya un cable de alimentación de CA de otro aparato o una lámpara
fluorescente encendida cerca de esta unidad.
ˆ Mantenga los aparatos eléctricos tan alejados como sea posible de esta unidad.
RQT9507
Durante la reproducción de audio
se produce un ruido retumbante.
23
47
Guía de localización y solución de averías
Foto
Las fotos no se visualizan en la
pantalla de imágenes miniatura.
Las fotos editadas en el ordenador, etc. puede que no se visualicen.
La fecha visualizada usando la
búsqueda por fechas es diferente
de la fecha de filmación.
Una fecha en que se actualizó un archivo puede que se visualice para fotos editadas en
el ordenador, etc.
La edición (copia, etc.) tarda
mucho tiempo.
La edición puede tardar mucho tiempo cuando hay muchos archivos y carpetas.
Mando a distancia
No se puede usar el mando a
distancia.
ˆ Inserte bien la pila (+, –). (¼Pág. 7)
ˆ Sustituya la pila por una nueva. (¼Pág. 7)
ˆ Si el modo del mando a distancia de la unidad principal no concuerda con el del
mando a distancia, haga que el modo del mando a distancia concuerde con el de la
unidad principal. (¼Pág. 18)
ˆ Si la pantalla está abierta, ciérrela.
Cuando se usa el mando a
distancia de esta unidad no
funciona bien otro aparato.
Cuando se usa el mando a
distancia de otro aparato no
funciona bien esta unidad.
ˆ Cambie el código de mando a distancia de esta unidad para que otro aparato no
interfiera con la operación de esta unidad. (¼Pág. 18)
Mensajes de error
No card.
La tarjeta SD no está insertada.
ˆ Inserte la tarjeta SD.
This card cannot be played.
This card cannot be read.
Esta tarjeta SD no se puede reproducir en esta unidad.
ˆ Inserte una tarjeta SD reproducible. (¼Pág. 5)
The write protection switch of the
SD card is set to “LOCK.”
La tarjeta SD está protegida contra la escritura.
ˆCancele el interruptor de protección contra escritura. (¼Pág. 4)
No disc.
El CD no está insertado.
This disc cannot be played.
This disc cannot be read.
Este CD no se puede reproducir en esta unidad.
ˆ Inserte un CD reproducible.
No compatible device is
connected.
El iPod no está conectado.
ˆ Conecte bien el iPod. (¼Pág. 11)
Se ha conectado un iPod incompatible con esta unidad.
ˆUse un iPod compatible con esta unidad. (¼Pág. 5)
A communication error occurred.
El iPod no está conectado.
ˆ Conecte bien el iPod. (¼Pág. 11)
No photo files.
No hay archivos de fotos en los medios seleccionados.
ˆ Seleccione un medio que contenga fotos. (¼Pág. 14)
This photo cannot be played.
Esta foto no se puede reproducir en esta unidad.
Playback cannot continue
because there was a photo file
error.
Ocurrió una anormalidad durante la reproducción de archivos de fotos.
ˆ Retire los medios una vez y verifique que los archivos de fotos sean compatibles con
esta unidad (¼Pág. 5). Y luego vuelva a insertar los medios.
The clock and calendar cannot be Para usar el reloj/calendario es necesario poner en hora el reloj.
used because the time has not
ˆ Pulse [e, r] para seleccionar “Set time” y poner en hora el reloj. (¼Pág. 9)
been set.
Timer audio playback could not be El temporizador no puede iniciarse en esta pantalla.
started.
ˆ Restablezca la pantalla estándar antes de la hora de inicio del temporizador.
RQT9507
Set the mode on your remote
control to “Mode 1” (or “Mode 2”).
24
48
La configuración del modo del mando a distancia no concuerda con la configuración de
la unidad principal.
Pulse el botón numerado visualizado y [OK] durante más de 2 segundos y cambie el
modo de mando a distancia del mando a distancia.
Terminal de entrada Auriculares: miniclavija estéreo
y salida
(3,5 mm)
Impedancia de los auriculares
usados: 16 a 64 Ω
iPod: Terminal especial de iPod
USB: USB 2.0 High speed
SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM
Memoria de emisoras 30 emisoras
presintonizadas
Gama de frecuencias 87,50 a 108,00 MHz (pasos de 50 kHz)
Sensibilidad
16,3 dBf (1,8 μV, IHF’58)
Terminal de antenna 75 Ω (desequilibrada)
SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE AM
Memoria de emisoras 15 emisoras
presintonizadas
Gama de frecuencias 522 a 1629 kHz (pasos de 9 kHz)
Sensibilidad
(Relación señal/
ruido 20 dB)
500 μV/m
SECCIÓN DEL CD
Fuente de haz
Longitud de onda
Láser semiconductor
795 nm
Número de canales 2 canales (estéreo)
Ululación y vibración Por debajo del límite medible
Discos reproducibles CD, CD-R, CD-RW
Disco de formato
reproducible
CD-DA
SECCIÓN DE LA MEMORIA INTERNA
Capacidad montada 4 GB
Número máximo de registros
en la memoria interna : 8000
aproximadamente.
El número de registros se calcula
con datos comprimidos cuando se
graba. El número de registros es
diferente de los datos de imagen.
SECCIÓN DEL ADAPTADOR DE CA
Entrada
110 V a 240 V CA, 36 W, 50/60 Hz
Salida
12 V CC, 2000 mA
SECCIÓN DE FOTOS
Tamaño de LCD
9 pulgadas
Relación de aspecto 16:9
Formato de archivo JPEG: Exif 2.2, JFIF
• JPEG progresivo no soportado
(CD/SD/Memoria
JPEG de línea de base tipo 4:2:0,
interna)
4:2:2, 4:4:4
Número máximo de 5120 × 3840
píxeles
Número mínimo de
píxeles
64 × 64
Tamaño de archivo de 10 MB
decodificación máximo
SECCIÓN DE ALTAVOCES
Tipo
Sistema de 1 altavoces de 1 vía
Gama completa: tipo cono de 4 cm × 2
Impedancia
6Ω
Potencia de entrada (IEC) 10 W (Máximos)
Diseño de blindaje
magnético
No
Gama de frecuencias 70 Hz a 25 kHz (-16 dB)
de reproducción
120 Hz a 22 kHz (-10 dB)
GENERAL
Dimensiones
(An x Al x Prof)
252 mm × 202 mm × 150 mm
Peso
Aproximadamente 1,9 kg
Temperatura de
0 ºC a + 35 ºC
funcionamiento permisible
Humedad relativa
permisible
35 % a 80 % de humedad relativa
(Sin condensación)
Consumo de energía en el modo de espera :
Aproximadamente 0,5 W
Sin carga de iPod.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
• Algunos caracteres no se visualizan en esta unidad debido
a restricciones en los datos de fuentes.
• Como la memoria interna incluye una zona que contiene
información de administración tal como el sistema de archivos,
la capacidad real que se puede usar es inferior. Además, la
capacidad de la memoria en general está calculada en 1 GB =
1.000.000.000 bytes, sin embargo, en esta unidad, se calcula
en 1 GB = 1.024 × 1.024 × 1.024 = 1.073.741.824 bytes. Por
lo tanto, la capacidad visualizada es inferior al valor general.
Ahorro de energía automático: Esta unidad está equipada
con la función de ahorro de energía automático que reduce
automáticamente el consumo de energía cuando operaciones
tales como la reproducción de audio, la inserción/extracción
de medios, etc. no se realizan durante unos 10 minutos.
La pantalla LCD está hecha empleando tecnología de alta
precisión, pero algunas veces pueden aparecer en ella
puntos negros o puede que tenga puntos que siempre están
encendidos (puntos de color rojo, azul y verde). Esto no es
ningún fallo de funcionamiento. Los píxeles de la pantalla LCD
se manejan con un 99,99% de alta precisión, sin embargo,
existe un 0,01% de probabilidades de que produzcan
deficiencias con los píxeles. Le aseguramos que estos puntos
no están grabados en la tarjeta SD ni en la memoria interna.
Guía de localización y solución de averías / Mensajes de error / Especificaciones
Ambos canales excitados, 5 W por canal
6 Ω, 1 kHz, distorsión armónica total
del 10%
Potencia RMS total en el modo
estéreo: 10 W
RQT9507
SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR
Potencia de salida
RMS en el modo
estéreo
ESPAÑOL
Especificaciones
25
49
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 49
2009/10/02 8:57:16
Obsah
Bezpeènostní pokyny
Zaèínáme
Dodávané pøíslušenství ..................................................... 2
Bezpeènostní pokyny ........................................................ 2
Interní pamìť, disky CD a pamìťové karty SD ............... 4
Ètìte nejdøíve..................................................................... 5
Ovládání.............................................................................. 6
Pøipojení antén a zdroje napájení .................................... 8
Nastavení hodin ................................................................. 9
Výbìr standardní obrazovky ............................................. 9
Ovládání
Poslech CD ....................................................................... 10
Poslech iPod .................................................................... 11
Poslech rádia ................................................................... 12
Nastavení kvality zvuku/zvukového pole apod. ............ 14
Výbìr fotografií pro zobrazení ........................................ 14
Úprava fotografií .............................................................. 16
Nastavení prohlížení fotografií ....................................... 18
Používání nabídky nastavení .......................................... 18
Zmìna nastavení jasu ..................................................... 19
Používání èasovaèe ......................................................... 20
Používání s poèítaèem .................................................... 21
Reference
Instalace pøístroje............................................................ 22
Údržba .............................................................................. 22
Øešení problémù.............................................................. 23
Chybová zpráva ............................................................... 24
Technické údaje ............................................................... 25
Dodávané pøíslušenství
Zkontrolujte si položky dodávaného
pøíslušenství.
1 Síťový kabel
1 Síťový adaptér
1 Dálkový ovladaè
(N2QAYB000452)
2 Baterie pro dálkový
ovladaè
1 Pokojová anténa
pro pásmo FM
1 Smyèková anténa
pro pásmo AM
1 Šroub pro pásek
zabraòující pádu
1 Šroub
1 Vrut
Poznámka
RQT9507
• Pøiložený síťový kabel a síťový adaptér jsou urèeny
pouze pro toto zaøízení. Nepoužívejte je u jiných
zaøízení.
• Pro toto zaøízení nepoužívejte síťový kabel a síťový
adaptér od jiného pøístroje.
2
50
Umístìní
Pøístroj umístìte na rovnou plochu. Nevystavujte jej
pøímému sluneènímu záøení, vysoké teplotì, vlhkosti a
nadmìrným vibracím.
Vlivem tìchto faktorù mùže dojít k poškození skøínì a jiných
souèástí a zkrácení jeho životnosti.
Na pøístroj nepokládejte tìžké pøedmìty.
Napájení
Nepoužívejte vysokonapìťové zdroje. Mùže dojít k pøetížení
obvodù a vzniku požáru.
Nepoužívejte zdroj stejnosmìrného napìtí. Pøi používání
na lodích nebo na dalších místech, kde se používá
stejnosmìrný proud, peèlivì zkontrolujte zdroj napájecího
napìtí.
Ochrana síťového kabelu
Dbejte o stav a správné zapojení síťového kabelu.
Chybné zapojení nebo poškození mùže zpùsobit požár
nebo úraz elektrickým proudem. Za kabel netahejte,
neohýbejte jej, nepokládejte na nìj nic tìžkého. Pøi
odpojování ze zásuvky nikdy netahejte za kabel, vždy
uchopte vidlici. Pøi tahání za síťový kabel mùže dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Vidlici neberte do mokrých rukou. Mùže dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Cizí pøedmìty
Dbejte, aby se do pøístroje nedostaly kovové pøedmìty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo porucha pøístroje.
Dbejte, aby se do pøístroje nedostala tekutina. Hrozí úraz
elektrickým proudem nebo porucha pøístroje. Pokud k této
situaci dojde, pøístroj okamžitì odpojte od zdroje napájení a
obraťte se na vašeho prodejce.
Na povrch pøístroje ani dovnitø nestøíkejte pøípravky
na hubení hmyzu. Obsahují hoølavé plyny, které se pøi
nastøíkání na pøístroj mohou vznítit.
Servis
Zaøízení se nepokoušejte sami opravovat. Pokud dojde
k pøerušení zvuku, zhasnutí indikátorù, objeví se dým nebo
nastane jiný problém, který není v tìchto pokynech popsán,
odpojte síťový kabel a obraťte se na vašeho prodejce
nebo na autorizované servisní støedisko. Pøi pokusu o
opravu èi demontáž nekvalifikovanou osobou mùže dojít
k úrazu elektrickým proudem èi poškození pøístroje. Pokud
nebudete pøístroj delší dobu používat, odpojte jej od
síťového napájení, prodloužíte tak jeho životnost.
ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ
PØÍSTROJE,
z PØÍSTROJ CHRAÒTE PØED DEŠTÌM, VLHKOSTÍ,
KAPAJÍCÍ NEBO STØÍKAJÍCÍ VODOU A NESTAVTE
NA NÌJ PØEDMÌTY NAPLNÌNÉ TEKUTINOU,
NAPØÍKLAD VÁZY.
z POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUÈENÉ PØÍSLUŠENSTVÍ.
z NESUNDÁVEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ
STÌNU); UVNITØ ZAØÍZENÍ NEJSOU ŽÁDNÉ
SOUÈÁSTI, KTERÉ BY SI UŽIVATEL MOHL SÁM
OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PØENECHEJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.
ÈESKY
Uvnitø
pøehrávaèe
VAROVÁNÍ:
UPOZORNÌNÍ!
UPOZORNÌNÍ!
TENTO PRODUKT VYUŽÍVÁ LASER.
POKUD PØI OVLÁDÁNÍ, NASTAVOVÁNÍ NEBO
MANIPULACI POUŽÍVÁTE POSTUPY, KTERÉ ZDE
NEJSOU VÝSLOVNÌ UVEDENY, VYSTAVUJETE SE
NEBEZPEÈÍ OZÁØENÍ.
NESNÍMEJTE KRYTY A NEPOKOUŠEJTE SE O
SVÉPOMOCNOU OPRAVU PØÍSTROJE. VEŠKERÉ
OPRAVY PØENECHTE KVALIFIKOVANÉMU
TECHNIKOVI.
RQLS0418
Obsah / Dodávané pøíslušenství / Bezpeènostní pokyny
z PØÍSTROJ NEINSTALUJTE ANI NEUMÍSŤUJTE
DO PØIHRÁDEK KNIHOVNY, DO VESTAVÌNÝCH
SKØÍNÍ NEBO JINÝCH UZAVØENÝCH PROSTOR.
UJISTÌTE SE, ŽE JE PØÍSTROJ DOBØE VÌTRÁN.
V ZÁJMU PREVENCE ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEBO POŽÁRU V DÙSLEDKU PØEHØÁTÍ
NEZAKRÝVEJTE VÌTRACÍ OTVORY PØÍSTROJE
ZÁVÌSY A PODOBNÝMI MATERIÁLY.
z VÌTRACÍ OTVORY PØÍSTROJE NEZAKRÝVEJTE
NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVÌSY A PODOBNÝMI
MATERIÁLY.
z NA PØÍSTROJ NESTAVTE ZDROJE OTEVØENÉHO
OHNÌ, NAPØ. ZAPÁLENÉ SVÍÈKY.
z BATERIE LIKVIDUJTE ZPÙSOBEM ŠETRNÝM
K ŽIVOTNÍMU PROSTØEDÍ.
VÝSTRAHA
Pøi nesprávné provedené výmìnì baterie hrozí nebezpeèí
její exploze.
Baterii nahrazujte pouze shodným typem nebo
ekvivalentem, který doporuèuje výrobce.
Pøi likvidaci vybitých baterií postupujte dle pokynù výrobce.
TENTO PØÍSTROJ JE URÈEN PRO POUŽITÍ V MÍRNÉM
PODNEBÍ.
Elektrická zásuvka by se mìla nacházet poblíž zaøízení a mìla
by být snadno pøístupná.
Síťová vidlice napájecího zdroje musí zùstat snadno dostupná.
Chcete-li zaøízení zcela odpojit od elektrické sítì, musíte
vytáhnout vidlici napájecího zdroje ze zásuvky.
Pøístroj mùže pøijímat vysokofrekvenèní rušení zpùsobené
provozem mobilních telefonù. Pokud je rušení zjevné,
umístìte mobilní telefon dál od pøístroje.
Nadmìrný akustický tlak z mušlí a sluchátek mùže
zpùsobit poškození sluchu.
• Logo SDHC je ochranná známka.
• Macintosh a Mac OS jsou registrované obchodní známky
nebo obchodní známky spoleènosti Apple Inc.
„Made for iPod“ znamená, že dané elektronické
pøíslušenství je urèeno pro pøipojení konkrétnì k zaøízení
iPod a je vývojáøskou firmou certifikováno na výkonnostní
normy Apple.
Spoleènost Apple neodpovídá za provoz tohoto pøístroje ani
jeho splnìní bezpeènostních a zákonných norem.
iPod je obchodní znaèka spoleènosti Apple Inc.,
registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.
Mìjte prosím na pamìti, že spoleènost Panasonic
nepøijímá žádnou zodpovìdnost za ztrátu obsahu (data)
v dùsledku nìkterých závad a pøímé èi nepøímé škody
bìhem používání pøístroje.
RQT9507
Po pøipojení síťového adaptéru je pøístroj v pohotovostním
režimu. Primární obvod zdroje je po celou dobu pøipojení
adaptéru do zásuvky pod napìtím.
• Ostatní názvy, názvy spoleèností a produktù, které se
vyskytují v tomto dokumentu, jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami pøíslušných
spoleèností. Upozoròujeme, že se v nìkterých pøípadech v
tomto dokumentu symbol TM nebo ® nevyskytuje.
3
51
Interní pamìť, disky CD a pamìťové karty SD
Interní pamìť
Interní pamìť pravidelnì zálohujte.
Doporuèujeme pravidelné zálohování interní pamìti na
poèítaè nebo na kartu SD, aby nedošlo ke ztrátì dat kvùli
statické elektøinì, elektromagnetickému vlnìní, poruše apod.
• Mìjte prosím na pamìti, že spoleènost Panasonic
nepøijímá žádnou zodpovìdnost za jakékoli poškození
obsahu interní pamìti zpùsobené použitím produktu,
závad, poruch apod.
• V pøípadì opravy pøístroje se mùže interní pamìť obnovit
do výchozího stavu z výroby.
Disky CD
Používejte disky CD s tímto symbolem.
(8 cm/12 cm)
Nepoužívejte disky nepravidelných, napø. srdcovitých tvarù.
(Mùže dojít ke vzniku závady.)
Používejte disky odpovídající standardu, vèetnì diskù opatøených
výše uvedeným symbolem. Pøehrávání nelegálnì kopírovaných a
nestandardních diskù není zaruèeno.
Pamìťové karty SD
Použitelné karty (¼str. 5)
• Využitelný prostor bude menší než vyznaèená kapacita.
• Nelze použít multimediální karty (MMC).
• Tento pøístroj (zaøízení kompatibilní s SDHC) podporuje
karty SD i karty SDHC. Karty SDHC lze použít na zaøízení,
které je podporuje. Karty SDHC nelze použít v zaøízení,
které podporuje pouze karty SD. Pokud používáte karty
SDHC na jiném zaøízení, nezapomeòte si pøeèíst návod
k obsluze zaøízení.
Ochranná západka proti zápisu
Pokud je západka v poloze „LOCK“, na kartu nelze
zapisovat data nebo je z karty odstraòovat a kartu
formátovat. Pokud je odemknuta, tyto funkce jsou
dostupné.
A Ochrana proti zápisu
B Pøi záznamu/úpravách
A
B
Disky CD-R a CD-RW
Tento pøístroj je kompatibilní a umožòuje pøehrávání diskù
CD-R a CD-RW se záznamem ve formátu CD-DA a JPEG.
Po dokonèení záznamu je nutno provést finalizaci disku.
Pøehrávání však nemusí být vzhledem k podmínkám
záznamu možné.
Zpracování dat umožòující pøehrávání na zaøízeních k
pøehrávání diskù CD-R/CD-RW.
Omezení tohoto pøístroje.
• Lze používat formáty ISO9660 úroveò 1, úroveò 2 (kromì
rozšíøených formátù) a Joliet.
• Pøístroj je kompatibilní s uspoøádáním vícenásobných sekcí
disku (multi-session). V pøípadì pøíliš velkého množství
sekcí však mùže zahájení pøehrávání trvat delší dobu a
data nemusí být naètena. Doporuèuje se snížit poèet sekcí.
• Nelze pøehrávat disky nahrané v paketovém režimu zápisu.
• Lze pøehrávat soubory ve složkách umístìných až do
šesté úrovnì hierarchie disku.
• Pøehrávání je zaruèeno maximálnì pro 1000 souborù.
• Pokud jeden disk obsahuje data ve formátu JPEG i CD-DA,
pøehraje se pouze formát zaznamenaný bìhem první sekce.
Držení disku
Nedotýkejte se povrchu obsahujícího záznam.
Upozornìní k manipulaci
• K popisování strany diskù se štítkem nepoužívejte
kulièkovou tužku nebo jiný psací nástroj.
• Nepoužívejte spreje na èištìní gramodesek, benzín,
rozpouštìdlo nebo jiné øedidlo.
• Na disky nenalepujte etikety nebo nálepky.
• Nepoužívejte ochranné prostøedky nebo kryty proti
poškrábání.
• Nepoužívejte disky s olupujícími se štítky nebo nálepkami
nebo unikajícím lepidlem.
Zneèištìní
Upozornìní k manipulaci
•
•
•
•
•
Pokud kartu nepoužíváte, uložte ji do obalu.
Kartu nerozebírejte ani neupravujte.
Neodstraòujte pøipevnìný štítek.
Na kartu nepøipevòujte novou nálepku nebo štítek.
Kovové svorkovnice na zadní stranì se nedotýkejte rukou
nebo kovovým pøedmìtem.
Upozornìní týkající se likvidace/pøevodu karet
SD a pøístroje
Funkce Format a Delete tohoto pøístroje nebo poèítaèe
pouze zmìní údaje týkající se správy souborù a zcela
neodstraní data uložená na kartì SD nebo v interní pamìti
pøístroje.
Pøi likvidaci nebo pøevodu karet SD se doporuèuje,
abyste karty SD fyzicky znièili nebo data úplnì odstranili
prostøednictvím bìžnì prodávaného softwaru pro PC
urèeného k mazání dat.
Pøi likvidaci/pøevodu pøístroje proveïte fyzické formátování.
(¼dole)
Data na kartì SD a v interní pamìti spravujte na vlastní
odpovìdnost.
Chcete-li zcela odstranit data v interní pamìti,
použijte fyzické formátování (cca 22 minut)
1. Po zobrazení zprávy „Photos set as protected will also
be deleted. Do you really want to perform this operation?
(Fotografie oznaèené jako chránìné budou rovnìž
odstranìny. Chcete opravdu provést tuto operaci?)“ po
pøíkazu „Format Internal Memory (Formátovat interní
pamìť)“ (¼str. 19) z nabídky nastavení „Settings Menu“
stisknìte a na 3 sekundy pøidržte tlaèítko [DEL].
2. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
• Disk setøete mìkkou tkaninou navlhèenou vodou a poté jej
otøete suchou látkou.
RQT9507
Orosení
• Disk otøete mìkkou a suchou tkaninou.
4
52
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 52
2009/10/02 8:58:17
Pøehrávatelné soubory JPEG
Co tento pøístroj umožòuje
Souèasný poslech hudby a prohlížení obrázkù
• S tímto kompaktním pøístrojem oceníte vysoce kvalitní
zvuk kompaktních diskù, iPod nebo rádia.
• Bìhem poslechu si mùžete prohlížet snímky zaznamenané
na médiu CD/SD nebo v interní pamìti pomocí digitálního
fotorámeèku.
CD
1
Soubory ve složkách, které jsou umístìny níže než v šesté
úrovni hierarchie disku, nelze pøehrávat. Nelze pøehrávat ani
soubory ve složce „SD_VIDEO“ a „SD_AUDIO“.
Total Time 60:12
CDDA
2:20
Použitelné karty SD
2009
12
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9
3
6
Popisy v tomto návodu
kompaktní disk (hudební CD), disk CD-R a disk CD-RW
ΠCD nebo disk
pamìťová karta SD, pamìťová karta SDHC, karta miniSD,
karta microSD, karta miniSDHC a microSDHC
ΠSD nebo karta SD
Pøehrávatelná média a formáty souborù
Médium
Interní pamìť
Komerènì
prodávané
CD
hudební CD
CD-R/CD-RW
SD 1
1
2
1
Formát souboru
Zvuk
Fotografie
–
z JPEG 1
z CD-DA
2
–
z CD-DA 2
z JPEG 1
–
z JPEG 1
Zvukové soubory a
videozáznamy pøehrávatelné
na vašem iPod
Podrobnosti naleznete v popisech vpravo.
Formát souboru používaný pro komerènì prodávané
hudební CD. Soubory WMA a MP3 zkopírované na disky
CD-R nebo CD-RW nelze pøehrávat.
Doporuèujeme karty SD znaèky Panasonic.
Naformátováno ve formátech
Pamìťová karta SD
FAT12 nebo FAT16 odpovídajících
(8 MB až 2 GB)
standardu SD
Pamìťová karta
Naformátováno ve formátu FAT32
SDHC
vyhovujícímu standardu SD
(4 GB až 32 GB)
karta miniSD/
Pøi použití s tímto pøístrojem
miniSDHC
nezapomeòte pøipojit urèený
adaptér. (¼str. 6)
karta microSD/
microSDHC
Typy pøehrávaèù iPod, které lze s tímto
pøístrojem používat (k srpnu 2009)
iPod touch druhé generace
iPod nano ètvrté generace (video)
iPod classic
iPod touch první generace
iPod nano tøetí generace (video)
8 GB, 16 GB, 32 GB
8 GB, 16 GB
120 GB
8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
iPod classic
iPod nano druhé generace (hliník)
iPod páté generace (video)
iPod páté generace (video)
iPod nano první generace
iPod ètvrté generace (barevný
displej)
iPod ètvrté generace (barevný
displej)
iPod ètvrté generace
iPod ètvrté generace
iPod mini
80 GB, 160 GB
2 GB, 4 GB, 8 GB
60 GB, 80 GB
30 GB
1 GB, 2 GB, 4 GB
40 GB, 60 GB
20 GB, 30 GB
40 GB
20 GB
4 GB, 6 GB
• S ohledem na používaný iPod nebo jeho verzi se ovládání
nebo zobrazení mùže od normálních stavù lišit, ale na
základní pøehrávání to nebude mít vliv. Pokud je to možné,
použijte nejnovìjší verzi.
• Na iPod pomocí tohoto pøístroje nelze ukládat data.
RQT9507
CD
7 typù režimu zobrazení + 12 typù obrazovek hodin/
kalendáøe
• Vzhled obrazovky lze zmìnit podle svých preferencí.
Kromì snímkù a údajù o audiosignálu lze zobrazit hodiny
a kalendáø.
iPod
(Pøehrávání nemusí být v nìkterých pøípadech možné.)
Max. 5120 × 3840 pixelù
Poèet pixelù
Min. 64 × 64 pixelù
Maximální velikost souboru
10 MB
Pøibližný poèet prakticky
SD: 1000 složek
využitelných složek
CD: 100 složek
SD: 40000 souborù
Pøibližný poèet prakticky
(1000 souborù na složku)
využitelných souborù
CD: 1000 souborù
(1000 souborù na složku)
Interní pamìť, disky CD a pamìťové karty SD / Ètìte nejdøíve
Track
1/22
ÈESKY
Ètìte nejdøíve
5
53
Ovládání
Hlavní jednotka
4
1
2
3
6
7
8
9
5
10
11
18
17
16
12
15
14
13
1 Monitor
2 Kryt slotu karty SD (¼dole)
3 Reproduktor
4 Kryt slotu karty SD/SD indikátor
Rozsvítí se: Pøi vložení karty SD
Bliká: Pøi zápisu dat na kartu SD
5 Port USB (¼str. 21)
6 Nastavení hlasitosti
7 Pøepínání režimu zobrazení (¼str. 9)
8 Tlaèítko otevøení zásuvky CD (¼dole)
9 Odvìtrávací otvor
bk [8] Pohotovostní režim/Vypínaè
bl Indikátor napájení
bm Pøipojení iPod (¼str. 11)
bn Konektor k pøipojení síťového adaptéru (¼str. 8)
bo Konektor W (sluchátka) (¼dole)
bp Konektory k pøipojení antén FM/AM
bq [u/t, y/i] Pøeskakování/vyhledávání skladeb, ladìní rádia
br [q/h] Pøehrávání zvuku/pauza
bs [AUDIO SELECTOR] Pøepínání zdroje zvuku (¼str. 10, 11, 12)
Poznámka
• Po otevøení zobrazovacího panelu na nìj nepokládejte ruce nebo
jiné pøedmìty.
Používání sluchátek
Vkládání CD
A Sluchátka (nejsou souèástí dodávky)
Typ konektoru: miniaturní stereojack 3,5 mm
B Pravá strana
A
B
Poznámka
• Snižte úroveò hlasitosti a pøipojte sluchátka.
• Vyhnìte se dlouhodobému poslechu, aby nedošlo
k poškození sluchu.
Poznámka týkající se zobrazovacího
panelu
RQT9507
Uzavøete používaný zobrazovací panel.
• Pokud je panel otevøený, funkce, jež lze použít,
budou omezeny.
• Pokud pøístroj s otevøeným panelem nepoužijete
cca 10 minut, pøístroj se automaticky vypne.
• Když otevøete zobrazovací panel, vnitøek mùže být
horký. Nejedná se o závadu.
1. Tlaèítkem pro otevøení jednotky
CD otevøete zobrazovací panel.
2. Vložte disk CD.
C Lícní strana disku
Pevnì nasaïte støední otvor disku.
• Nedotýkejte se èoèky jednotky
C
CD.
3. Horní èást displeje stisknìte rukou a uzavøete ji.
Chcete-li disk vyjmout, zastavte pøehrávání a poté jej vyjmìte
stiskem tlaèítka pro otevøení jednotky CD.
Vkládání pamìťové karty SD
1. Otevøete kryt slotu karty SD.
2. Vložte kartu SD.
Kartu nastavte tak, aby seøíznutý
roh smìøoval vzhùru (D), a rovnì ji
zasuòte zcela do konce.
• Pokud použijete kartu miniSD
nebo microSD, je nutný urèený
adaptér (E).
3. Kryt slotu karty SD uzavøete.
D
Vyjmutí karty SD
Zastavte pøehrávání a zatlaète na støed
karty SD. Až se karta ponìkud vysune,
prsty ji vytáhnìte.
• Pokud indikátor karty SD bliká,
nikdy ji nevyjímejte. Jinak mùže dojít
k poškození dat.
• Pamìťovou kartu udržujte mimo
dosah dìtí, které by ji mohly
spolknout.
E
6
54
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 54
2009/10/02 8:58:17
ÈESKY
Tato pøíruèka vysvìtluje ve vìtšinì kapitol funkce dálkového ovladaèe.
Dálkový ovladaè
2
TIMER
SETUP
SOUND
DIMMER
19
3
VOL
MUTE
4
5
6
7
DEL
PROGRAM
REPEAT
PLAY MODE
21
22
CD
FM
24
RADIO OFF
PHOTO
MEDIA
9
AM
25
26
CLOCK
27
DISPLAY MODE
12
TRACKS
ECT
SEL
SELECT
PHO
TOS
10
OK
SLIDE
SHOW
28
RETURN
29
13
14
20
23
iPod
8
11
17
18
ZOOM
ROTATE
INFO
MENU
30
PHOTO
15
31
Ovládání
AUDIO
INFO
ck Nastavení hlasitosti
cl Doèasné umlèení zvuku
cm Opakované pøehrávání hudby
(¼str. 10, 12)
cn Nastavení režimu pøehrávání zvuku
(¼str. 10, 12, 13)
co Poslech vysílání FM
cp Zastavení zvuku/Vypnutí rádia
cq Poslech vysílání AM
cr Zobrazení hodin/kalendáøe
cs Výbìr skladby/rozhlasové stanice
(¼str. 10, 11, 13)
ct Návrat na pøedchozí obrazovku/
Zobrazení fotografií s miniaturami
dk Zobrazení nabídky nastavení fotografie
dl Zobrazení údajù o fotografiích
Pøehrávání jedním dotykem
Pokud stisknete tlaèítko [CD q/h],
[iPod q/h], [FM] nebo [AM] v dobì,
kdy je pøístroj vypnutý, automaticky
se zapne a spustí pøehrávání
audiosignálu nebo pøíjem rádia.
(Pouze pokud již bylo nastaveno
médium, napø. CD a iPod.)
Jak používat dálkový ovladaè
Vložení baterií
1. Stlaèením okraje otevøete víèko. (A)
2. Vložte baterie (B: R6/LR6, AA) a
uzavøete kryt.
A
C Pøi uzavírání vložte tuto stranu dovnitø
døíve než druhou stranu.
• Použijte suché manganové nebo
C
B
alkalické baterie.
• Baterie vložte dle polarity (+ a –) vyznaèené v ovladaèi.
• Baterie nevystavujte vysokým teplotám nebo otevøenému ohni.
• Neponechávejte je dlouhodobì v automobilu vystavenému pøímému slunci s
uzavøenými dveømi a okny.
Používání
Upozornìní
D
E
F
G
D Snímací senzor dálkového ovladaèe
E Cca 7 metrù
F Cca 30 º
G Okénko vysílaèe
• Mezi snímací senzor a dálkový ovladaè
neumísťujte žádné pøedmìty.
• Snímací senzor neumísťujte pod pøímé
sluneèní svìtlo nebo intenzivní svìtlo
záøivky.
• Okénko vysílaèe a senzor pøístroje
chraòte pøed prachem.
Pøi umístìní pøístroje do skøínì
Dosah dálkového ovladaèe se mùže
snížit v závislosti na tloušťce nebo
zabarvení skla dvíøek skøínì.
RQT9507
16
1
1 Pohotovostní režim/vypínaè
2 Zobrazení údajù týkajících se
audiosignálu
3 Výbìr èísel (¼str. 9, 10, 13, 20)
4 Zrušení naprogramovaných skladeb/
registrací pøedvoleb (¼str. 10, 13)
5 Pøehrávání CD v naprogramovaném
poøadí/Nastavení rádia (¼str. 10, 13)
6 CD Pøehrávání/Pauza
7 iPod Pøehrávání/Pauza
8 Pøeskakování/Vyhledávání skladeb/
Ladìní rádia
9 Pøepínání fotografického média
(¼str. 14, 15)
bk Pøepínání režimu zobrazení (¼str. 9)
bl Výbìr fotografií(¼str. 14, 15)
bm Výbìr pro potvrzení
bn Prohlížení prezentace
bo Zvìtšování/zmenšování fotografií
bp Otáèení fotografií
bq Nastavení èasovaèe (¼str. 20)
br Zobrazení nabídky nastavení (¼str. 18)
bs Nastavení jasu
bt Nastavení efektu zvukového pole/
kvality zvuku (¼str. 14)
7
55
Pøipojení antén a zdroje napájení
1
Zadní strana
pøístroje
A
2
B
3
C
D
F
I
E
H
G
J
L
K
1. Pøipojení pokojové antény FM.
• Konektor pevnì zasuòte až na doraz.
• Po pøipojení pøijímejte vysílané signály (¼str. 12) a v
poloze s nejmenším šumem upevnìte konec antény
páskou (A).
2. Pøipojení smyèkové AM antény.
B Anténu vložte do drážky. Zasuòte ji pevnì, dokud
nezaklapne.
C Èervená D Bílá E Èerná
F Použijte køížový šroubovák apod. Pøíliš neutahujte.
Jinak se šroubovák protoèí a nepùjde utáhnout.
• Po pøipojení pøijímejte vysílané signály (¼str. 12) a
anténu umístìte v poloze s nejmenším šumem.
3. Pøipojení síťového kabelu.
G Síťový adaptér
H Síťový kabel
I Do zásuvky (Pøipojte až nakonec.)
Vložení konektoru
I když je konektor dokonale zasunut, pøední strana
konektoru mùže pøeènívat podobnì jako na vyobrazení,
záleží na typu použité zásuvky.
S používáním pøístroje však nebude problém.
J Konektor
K Zásuvka pøístroje
L Cca 6 mm
Poznámka
Odpojení síťového kabelu
Vypnìte pøístroj.
Po úplném zhasnutí obrazovky vytáhnìte síťový kabel.
O reproduktorech
• Tyto reprosoustavy nemají magnetické stínìní.
Neumísťujte je poblíž televizoru, osobního poèítaèe nebo
jiného zaøízení, jehož èinnost by mohla být ovlivnìna
magnetizmem.
• Pøi dlouhodobém provozu reprosoustav pøi vysokých úrovních
hlasitosti mùže dojít k jejich poškození a zkrácení životnosti.
• Pokud je zvuk zkreslený, stáhnìte hlasitost i pøi bìžném
používání. (Jinak hrozí poškození reprosoustav.)
• Møížky reproduktorù nelze sundat.
RQT9507
• Pøi používání pøístroje se mùže síťový adaptér trochu
zahøívat. Nejedná se o závadu.
Pøi aktivaci funkce ukázka (Demo) (¼str. 18)
Po pøipojení síťového kabelu
Start Demo
se pøístroj automaticky
Disable the Demo function
zapne a objeví se obrazovka
znázornìná vpravo.
Pokud funkci demo nepoužijete , tlaèítky [e, r] na
dálkovém ovladaèi vyberte nastavení, kterým ji vypnete, a
poté stisknìte [OK].
U funkce demo se na monitoru zobrazí struèné
vysvìtlení funkcí pøístroje.
• Funkce demo se aktivuje, pokud je demo nastaveno na
zapnuto nebo pokud není bìhem 2 minut provedena
žádná operace. Pokud bude na pøístroji provedena
nìjaká operace, funkce demo se zruší a objeví se
standardní obrazovka.
• Bìhem zastavení zvuku mùžete funkci demo zapnout/
vypnout stiskem tlaèítka [DISPLAY MODE] na hlavní
jednotce pøibližnì na 2 sekundy.
8
56
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 56
2009/10/02 8:58:18
Výbìr standardní obrazovky
Pøístroj disponuje funkcemi kalendáø a èasovaè.
Nejprve nastavte èas.
K dispozici je 7 standardních obrazovek typu audio/
fotografie nebo 12 typù obrazovek hodiny/kalendáø.
Obrazovka audio/fotografie
1. Pøístroj zapnìte tlaèítkem Standby/on
(Pohotovostní režim / zapnout).
4. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Set Clock (Nastavení hodin)“
a stisknìte [OK].
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Stiskem [DISPLAY MODE] vyberte obrazovku.
Obrazovka se mìní s každým stiskem tlaèítka takto:
A Audio + fotografie (nastavení z výroby)
B Fotografie
C Hodiny + fotografie
D Kalendáø + fotografie
E Audio
F Audio + hodiny
G Audio + kalendáø
A
Set Clock Indication
C
B
D
CD
5. Tlaèítky [w, q] vyberte
položku (Datum, mìsíc, rok,
hodina, minuta a AM/PM ) a
stiskem [e, r] ji nastavte.
Track
Date Month Year Hour Minute
Sep
2009
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
9
Pøipojení antén a zdroje napájení / Nastavení hodin / Výbìr standardní obrazovky
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Clock/Calendar Settings
(Nastavení hodin/kalendáøe)“
a stisknìte [OK].
Settings Menu
3
6
1/22
Total Time 60:12
CDDA
30. Sep. 2009 Wed
2:20
30
9
20 09
10
:
24
G
F
CD
E
CD
2009
CD
Sep
1
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Pouze pro 12hodinové zobrazení (¼str. 18)
• Lze použít také èíselná tlaèítka.
napø.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. Stisknìte [OK].
Hodiny se rozebìhnou od 00 sekund a objeví se
standardní obrazovka (¼vpravo).
• Chcete-li se vrátit na pøedchozí obrazovku, stisknìte
[ RETURN].
Až se zobrazí úvodní obrazovka pro nastavení
èasu
Pokud se pokusíte o provedení funkce vyžadující nastavení
èasu a èas není nastaven, zobrazí se úvodní obrazovka pro
nastavení èasu.
1. Tlaèítky [e, r] vyberte „Set time (Nastavení hodin)“ a
stisknìte [OK].
2. Proveïte výše uvedené kroky 5 a 6.
Poznámka
• Èasový interval, který lze nastavit: Leden 2000 až
prosinec 2099
• Hodiny mají malou odchylku pøesnosti. Doporuèuje se
pravidelná oprava èasu.
• Èas zkontrolujte, pokud je odpojen síťový kabel nebo
dojde k výpadku elektøiny.
Track
1
Track
1
9
3
Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
16
21
22
6
1/22
Total Time 60:12
1/22
CDDA
Total Time 60:12
30. Sep. 2009 Wed
Total Time 60:12
1/22
CDDA
2:20
CDDA
2:20
2:20
Po provedení operace s fotografií se objeví obrazovka
B.
Stisknìte
[CLOCK].
Stisknìte
[CLOCK].
Obrazovka hodin/kalendáøe
Podle svého vkusu si mùžete
vybrat ze 12 typù uspoøádání
obrazovek hodiny/kalendáø.
12
9
3
6
30. Sep. 2009 Wed
1. Stisknìte [SETUP].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Clock/Calendar Settings
(Nastavení hodin/kalendáøe)“
a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Select Design (Nastavení
vzhledu)“ a stisknìte [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte obrazovku a
stisknìte [OK].
• Chcete-li se vrátit na pøedchozí obrazovku, stisknìte
[ RETURN].
• Chcete-li zobrazit kalendáø jiného mìsíce, bìhem
zobrazení kalendáøe stisknìte [w, q].
Poznámka
• Pokud bìhem zobrazení fotografie stisknete [e], mùžete si
prohlédnout informace týkající pøehrávání fotografií.
• Pokud se bìhem pøehrávání zvuku nezobrazí
audioobrazovka a stisknete [r], mùžete si prohlédnout
informace týkající se pøehrávání zvuku.
• Zmìna vzhledu zobrazení hodiny/kalendáø se odrazí také
na obrazovce audio/fotografie.
RQT9507
2. Stisknìte [SETUP].
ÈESKY
Nastavení hodin
9
57
Poslech CD
• Pøehrávatelné disky ¼str. 5
Stáhnìte hlasitost pøístroje.
1. Vložte disk obsahující audiodata (¼str. 6)
2. Stisknìte [CD q/h].
• Na hlavní jednotce vyberte
stiskem tlaèítka [AUDIO
SELECTOR] „CD“ a
stisknìte [q/h].
(Položku „CD“ na
obrazovce „Switch
Audio Selector“ lze také
zvolit tlaèítky [e, r] na
dálkovém ovladaèi.)
Spustí se pøehrávání.
napø.) Audioobrazovka
A Pøehrávání skladby
B Stav pøehrávání
C Èíslo skladby/Poèet
skladeb
D Uplynulý èas pøehrávání
Zastavení
Pauza
Skok
Rychle vzad/rychle
vpøed (Vyhledávání)
Nastavení hlasitosti
Zobrazení údajù
týkajících se
audiosignálu
A
CD
1
Track
1/22
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
18
3
19
20
21
22
Pøi zastavení nebo bìhem
pøehrávání
Stisknìte [REPEAT].
• Bìhem opakovaného pøehrávání
se zobrazuje „&“.
• Chcete-li akci zrušit, znovu
stisknìte [REPEAT].
Program
Mùžete si zvolit
oblíbené skladby (až
24) a poslouchat je
v upøednostòovaném
poøadí.
Pøi zastavení
1. Stisknìte [PROGRAM].
Zobrazí se
obrazovka pøehrávání
v naprogramovaném poøadí.
2. Pomocí èíselných tlaèítek
zvolte skladby.
• Výbìr èísla vyššího než 9
napø.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
3. Opakujte krok 2 a vyberte
vìtší poèet skladeb.
Pokud se pokusíte vybrat 25
nebo více skladeb, objeví se
chybová zpráva.
4. Stisknìte [CD q/h].
Spustí se pøehrávání v
naprogramovaném poøadí
a obnoví se standardní
obrazovka.
Total Time 60:12
CDDA
2:20
BC
D
[g]
[CD q/h]
• Chcete-li pokraèovat, stisknìte
jej znovu.
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Bìhem pøehrávání nebo pauzy
stisknìte a pøidržte tlaèítko,
dokud nedosáhnete požadované
pozice.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Rùzné metody pøehrávání
Vyhledávání skladeb
k poslechu
1. Stisknìte [SELECT
TRACKS].
Zobrazí se seznam skladeb.
2. Tlaèítky [e, r] zvolte
skladbu a stisknìte [OK].
Pøehrávání se spustí od
vybrané skladby.
Pøímé pøehrávání
Na standardní obrazovce
Vyberte prostøednictvím
èíselných tlaèítek.
• Výbìr èísla vyššího než 9
napø.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
1 skladba/
Náhodnì
Pøi zastavení nebo bìhem
pøehrávání
Stisknìte tlaèítko [PLAY
MODE].
S každým stiskem tlaèítka se
režim pøehrávání mìní takto:
Normal: Normální pøehrávání
1 Track: Pøehraje se pouze 1
skladba.
Random: Skladby se
pøehrávají v náhodném poøadí.
RQT9507
Opakovat
Normální/1 skladba/
Náhodnì/Pøehrávání
v naprogramovaném
poøadí se opakuje.
Rùzné funkce pro pøehrávání
v naprogramovaném poøadí
Zastavení
Stisknìte [g].
• Naprogramovaný obsah je uložen.
Návrat do režimu normálního pøehrávání
Pøi zastavení stisknìte [PLAY MODE].
• Naprogramovaný obsah je uložen.
• Chcete-li nastavit režim pøehrávání v naprogramovaném
poøadí znovu, pøi zastavení stisknìte [PROGRAM].
Pøidávání skladeb pro pøehrávání v naprogramovaném
poøadí
Pøi zastavení stisknìte [PROGRAM] a pomocí èíselných
tlaèítek vyberte skladby.
Zrušení naposledy zvolené skladby pro program
Pøi zastavení stisknìte [PROGRAM] a poté [DEL].
• Nelze zvolit skladby pro odstranìní.
Zrušení všech programù
1. Pøi zastavení stisknìte [PROGRAM] a poté [g].
2. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Poznámka
• Bìhem pøehrávání v náhodném poøadí
– Jednou pøehrávanou skladbu nelze pøeskoèit.
– Vyhledávání je dostupné pouze v rámci pøehrávané
skladby.
• Bìhem pøehrávání v naprogramovaném poøadí
– Pøímé pøehrávání není dostupné.
– Vyhledávání je dostupné pouze v rámci pøehrávané
skladby.
• Naprogramovaný obsah je uložen, i když se pøístroj vypne
nebo pøepne voliè. Pøi otevøení zobrazovacího panelu se
však zruší.
• Bìhem vyhledávání není slyšet žádný zvuk.
10
58
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 58
2009/10/02 8:58:19
• Pøed pøipojením iPod vypnìte.
• Pokud je iPod v obalu, vyjmìte jej.
1. Pøipojte adaptér doku dodávaný k iPod.
• Zasunout, dokud nezaklapne.
A MW-10 pohled shora
B Adaptér doku C Západka
2. Pøipojte iPod (D).
• iPod vkládejte a vyjímejte pomalu.
• iPod nezasunujte zezadu dopøedu.
D
B
C
A
Stáhnìte hlasitost pøístroje.
1. Pøipojte iPod. (¼vlevo)
2. Stisknìte [iPod q/h].
A
• Na hlavní jednotce vyberte
stiskem tlaèítka [AUDIO
iPod
SELECTOR] „iPod“ a
stisknìte [q/h].
(Položku „iPod“ na
1/22
obrazovce „Switch
Audio Selector“ lze také
zvolit tlaèítky [e, r] na
dálkovém ovladaèi.)
BC
Spustí se pøehrávání.
napø.) Audioobrazovka
Název playlistu
A
Jméno interpreta
Název alba
Název skladby
B Stav pøehrávání
C Èíslo skladby/Poèet skladeb
D Údaj uplynulé hrací doby
Andes
Los Panas
Al Partir
Pauza
Skok
Po pøipojení se iPod zaène nabíjet.
Pokud je pøístroj vypnutý, na jeho obrazovce se objeví
indikátor nabíjení.
• Indikátor nabíjení nemusí zhasnout ani po dokonèení
nabíjení.
Poznámka
• Pokud nebudete iPod delší dobu používat, po nabíjení jej
od pøístroje odpojte. I když se baterie po nabití pøirozenì
vybije, dále se již nenabíjí.
• Pokud nebyl k iPod dodán adaptér doku, zakupte jej od
spoleènosti Apple Inc.
• Øiïte se pokyny v dokumentaci dodávané k iPod.
• Proti jakýmkoli problémùm týkajícím se správy dat iPod se
neposkytuje žádná záruka.
Nabídka iPod pro výbìr skladby
Playlists
Artists
Albums
Songs
Podcasts (odvysílané
poøady ke stažení)
Audiobooks
Vyhledávání ve všech playlistech
Vyhledávání podle jména
interpreta
Vyhledávání podle názvù alb
Vyhledávání ze všech skladeb
registrovaných v iPod
Vyhledávání z dílù rozhlasového
programu získaných v obchodì
iTunes
Vyhledávání mezi tituly audioknih
zakoupených v obchodì iTunes
nebo na „audible.com“
Rychle vzad/rychle
vpøed (Vyhledávání)
Nastavení hlasitosti
Zobrazení údajù
týkajících se
audiosignálu
Al Final
Al Partir
Ave de Cristal
Condor Malcu
Cutimuy
El Arbol de mi Destino
El ultimo Amanecer
Ingratitud
La Ventana
Mi Pecado
2:20
D
Poslech CD / Poslech iPod
Pøipojení/nabíjení iPod
Pøehrávání hudby a videozáznamu na iPod
[iPod q/h] nebo [g]
• Pokraèujte stiskem [iPod q/h].
Bìhem pøehrávání nebo v pauze
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Bìhem pøehrávání nebo pauzy
stisknìte a pøidržte tlaèítko,
dokud nedosáhnete požadované
pozice.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Poznámka
• Videozáznam z iPod mùže být zobrazen ponìkud
vodorovnì dlouhý, závisí na parametrech zobrazení.
• Pokud otevøete zobrazovací panel bìhem pøehrávání
videozáznamu, displej bude tmavý, pøehrávání bude
pokraèovat.
• U iPod nemusí být pøehrávání videozáznamu dostupné,
závisí na verzi.
• Fotografie umístìné v iPod nelze na tomto pøístroji
pøehrávat.
Vyhledávání skladeb/videozáznamu k
pøehrávání
1. Stisknìte [SELECT TRACKS].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Music“, „Videos“ nebo „List Of
Currently Playing Tracks“ a stisknìte [OK].
• Pokud vyberete „Music (Hudba)“, zobrazí se nabídka
výbìru skladeb. (¼vlevo)
3. Chcete-li vyhledat a pøehrát skladbu, stisknìte [e, r] a
[OK].
• Jestliže na obrazovce, která znázoròuje záložku
volby ( , ) stisknete tlaèítka [w, q], mùžete pøepnout
seznam.
RQT9507
Použitelné modely iPod ¼str. 5
ÈESKY
Poslech iPod
11
59
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 59
2009/10/02 8:58:20
Poslech iPod
Poslech rádia
Pøehrávání
Stisknìte tlaèítko [PLAY MODE].
v náhodném poøadí
Pøi každém stisku tlaèítka
(Shuffle)
Songs ˆ Albums ˆ Off
(pouze pro hudbu)
Skladby nebo alba se
pøehrávají v náhodném
poøadí.
Opakovat (Repeat)
Normální/náhodné
pøehrávání lze
opakovat.
Stisknìte [REPEAT].
Pøi každém stisku tlaèítka
One ˆ All ˆ Off
Poznámka
• Pøi náhodném výbìru alba se skladby na albu pøehrávají
ve správném poøadí.
• Pøi pøehrávání videozáznamu mùže být pøehrávání v
náhodném poøadí nastaveno na „Off“.
• Pøi pøepnutí do režimu pøehrávání se mùže zobrazení
seznamu na obrazovce pøehrávání zvuku od pøehrávaných
skladeb lišit. V tomto pøípadì vyberte skladby z nabídky
pro výbìr skladeb znovu.
Pokud je k jednotce pøipojen iPod s
nastavením opakovaného/náhodného
pøehrávání:
Nastavení kmitoètu pro poslech (ruèní ladìní)
1. Stisknìte [FM] nebo [AM].
• Na hlavní jednotce vyberte stiskem tlaèítka [AUDIO
SELECTOR] pásmo „FM“ nebo „AM“.
2. Tlaèítkem [PLAY MODE] vyberte „Manual Tuning“.
3. Tlaèítky [u/t, y/i]
nalaïte požadovanou
stanici.
A Rozsvítí se pøi pøíjmu
signálù.
B Rozsvítí se pøi pøíjmu
stereofonního vysílání FM.
Automatické ladìní
Pøehrávání se uskuteèní stejnou metodou pøehrávání.
I když je iPod po nastavení metody pøehrávání na této
jednotce odebrán, zachová si stejnou metodu pøehrávání.
Zastavení zvuku rádia
A
FM
108.00
Manual
MHz
Stereo
B
Stisknìte a pøidržte
[u/t, y/i], dokud se
nespustí indikátor kmitoètu.
• Pøi pøíjmu vysílání se zastaví.
• Pokud dojde bìhem
automatického ladìní
k zablokování, pøíjem vysílání
se nemusí uskuteènit a ladìní
kmitoètu se mùže zastavit.
• Chcete-li automatické ladìní
zastavit, stisknìte znovu
[u/t, y/i].
[g]
Chcete-li poslouchat rádio znovu,
stisknìte [FM] nebo [AM]. (Na
hlavní jednotce stisknìte [AUDIO
SELECTOR].)
Vysílání RDS
Systém mùže zobrazovat textové údaje vysílané signálem
Radio Data Systémem (RDS) dostupným v nìkterých
oblastech. Zobrazí se textová data, název vysílací stanice a
typ programu.
Programové typy
NEWS
VARIED
AFFAIRS
POP M
INFO
ROCK M
SPORT
M.O.R. M
EDUCATE
LIGHT M
DRAMA
CLASSICS
CULTURE
OTHER M
SCIENCE
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
M.O.R. M: Hudba støedního proudu
Poznámka
RQT9507
• V pøípadì nekvalitního pøíjmu nemusí být údaje RDS
dostupné.
12
60
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 60
2009/10/02 8:58:20
Auto Memory
(Automatické
ukládání do pamìti)
Ukládání stanic
do pamìti probíhá
automaticky, poèínaje
kmitoètem uloženým
jako prvním a
ukládáním dalších
stanic.
Registrace kanálù
pøedvoleb
Ruèní ukládání
oblíbených stanic
Jako poèáteèní pozici ukládání
si lze vybrat minimální kmitoèet
(FM: 87,50 MHz, AM: 522 kHz)
nebo jakýkoli jiný kmitoèet.
1. Stisknìte [FM] nebo [AM].
• Chcete-li zahájit ukládání
do pamìti od libovolného
kmitoètu, nejprve tento
kmitoèet nastavte.
2. Stisknìte [PROGRAM].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Auto Memory (Automatická
pamìť)“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Minimum Frequency
(Minimální kmitoèet)“
nebo „Current Frequency
(Aktuální kmitoèet)“ a
stisknìte [OK].
Spustí se automatické
ukládání do pamìti. Po jeho
dokonèení se bude pøijímat
naposledy uložená stanice.
1. Nalaïte stanici, kterou
chcete uložit. (¼str. 12)
• Pro pásmo FM lze
zaregistrovat nastavení
monofonního poslechu
(¼vpravo).
2. Stisknìte [PROGRAM].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Register/Delete Preset
(Registrovat/odstranit
pøedvolbu)“ a stisknìte
[OK].
4. Tlaèítky [e, r] zvolte kanál
a stisknìte [OK].
Poslech pøedem uloženého kanálu
1. Stisknìte [FM] nebo [AM].
2. Tlaèítkem [PLAY MODE]
vyberte „Preset Tuning“.
3. Tlaèítky [u/t, y/i]
zvolte kanál.
Preset Tuning
• Výbìr lze provést také
(Vyvolávání pøedvoleb)
èíselnými tlaèítky.
• Mùžete také stisknout
tlaèítko [SELECT TRACKS],
tlaèítky [e, r] vybrat kanál a
stisknout [OK].
ÈESKY
Pokud je pøi pøíjmu stereofonního FM signálu
nadmìrný šum
1. Stiskem a pøidržením tlaèítka [PLAY MODE] cca na 2
sekundy vyberte nastavení „Mono“.
Pøi každém stisku a pøidržení tlaèítka
Auto (Stereo)
Mono
se zobrazí „Mono“.
• Pokud se pøijímaný kmitoèet mìní ruèním ladìním,
nastavení se vrátí na „Auto (Stereo)“. Normálnì zvolte
„Auto (Stereo)“.
Poslech iPod / Poslech rádia
Ukládání vysílacích stanic
Do pamìti lze uložit až 30 stanic pásma FM a 15 stanic
pásma AM. K dispozici jsou 2 metody.
Zrušení uložených stanic
1. Stisknìte [PROGRAM].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Register/Delete Preset
(Registrovat/odstranit pøedvolbu)“ a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte kanál, který chcete odstranit, a
stisknìte [DEL].
• Zobrazí se výzva k odstranìní.
Pokud je pøi pøíjmu vysílání AM nadmìrný šum
(BP: Beat-proof)
1. Stisknìte [PROGRAM].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Beat-proof“.
3. Tlaèítky [w, q] vyberte nastavení „BP1“ až „BP4“, které
nejménì šumí.
4. Chcete-li se vrátit na standardní obrazovku, stisknìte
[ RETURN].
• Mezi smyèkovou anténou AM, síťovým adaptérem a hlavní
jednotkou ponechte co nejvìtší vzdálenost.
Pokud je pøíjem rádia nekvalitní
V pøípadì nekvalitního pøíjmu použijte venkovní anténu.
Venkovní anténa FM (televizní anténa)
Sundejte pøiloženou pokojovou anténu FM.
Koaxiální kabel (bìžnì prodávaný) (A) zapojte do anténní
zdíøky FM (B) tohoto pøístroje a do zdíøky televizní antény
(typ F) (C).
B
A
C
Pokud je pøíjem s výše uvedeným zapojením stále
nekvalitní, bude možná nutná speciální anténa pro pásmo
FM (bìžnì v prodeji) nebo pøedzesilovaè (zesilovaè, bìžnì
v prodeji). O podrobnosti požádejte svého prodejce.
RQT9507
Ukládání vysílacích stanic pro poslech (ladìní
pøedvoleb)
13
61
Nastavení kvality zvuku/
zvukového pole apod.
Zmìna kvality zvuku/zvukového pole
1. Stisknìte [SOUND].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte efekt
(¼dole) a tlaèítky [w, q]
vyberte nastavení.
Pøi stisku tlaèítka [ RETURN] se
obnoví standardní obrazovka.
Sound Settings
Equalizer
Bass
Treble
Surround
D.BASS
Nastavení položek zvuku
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Equalizer
(Ekvalizér)
Podle zdroje zvuku
mùžete vybrat vlastní
preferované nastavení
zvukové kvality.
Surround
(Prostorový zvuk)
Vychutnejte si širší
prostorový zvuk.
D.BASS
Vychutnejte si bohaté
basy.
Manual
Samostatná úprava pásma výšek
a hloubek. (¼dole)
Flat
Bez efektu
Heavy
Pøidává „šťávu“ rockové hudbì
Clear
Proèištìní zvuku vyšších kmitoètù
pro poslech jazzu
Soft
Pro hudbu na pozadí
Vocal
Dodává lesk hlasùm
Pøi nastavení „Manual“
Tlaèítky [e, r] vyberte „Bass
(spodní pásmo)“ nebo „Treble
(pásmo výšek)“ a tlaèítky [w, q]
vyberte úroveò (–4 až +4).
On / Off
Výbìr fotografií pro zobrazení
Pøístroj umožòuje prohlížení fotografií na kartì SD, disku CD
nebo v interní pamìti.
• Chcete-li prohlížet fotografie v interní pamìti, vytvoøte z
nich pøedem kopie. (¼str. 16)
• Prohlížitelné fotografie (JPEG ) ¼str. 5
Pøi vložení karty SD nebo CD obsahujícího soubory
fotografií
Zobrazí se nabídka prohlížení
SD Card Menu
fotografií.
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Tlaèítky [e, r] zvolte nabídku a
Copy Photo
stisknìte [OK].
Cancel
View Most Recent Photos
(Zobrazení nejnovìjších
fotografií)
(Pouze pro SD)
Select Photo to View (Vyberte fotografii, kterou
chcete zobrazit) (¼dole, str. 15)
Copy Photo (Kopírování fotografií) (¼str. 16)
• Pokud vyberte „Cancel“, obnoví se standardní
obrazovka.
Následující odstavec vysvìtluje metodu, jak vybrat a
pøehrávat fotografie mezi všemi fotografiemi na vybraném
médiu a pøehrávat je, pokud již byla karta SD nebo disk
vloženy.
1. Tlaèítkem [PHOTO MEDIA]
vyberte „Internal Memory
(Interní pamìť)“, „SD“ nebo
„CD“.
Médium se zmìní pøi každém
stisku tlaèítka.
• Mùžete také použít tlaèítka
[e, r].
Select Photo Media
Internal Memory
SD
CD
2. Stisknìte tlaèítko [SELECT
PHOTOS].
On / Off
• Tento efekt mùže mít menší
úèinnost, závisí na zdroji
poslouchaného zvuku.
Doèasné umlèení zvuku
Stisknìte [MUTE].
Chcete-li pokraèovat, stisknìte jej
znovu.
• Funkce se zruší také nastavením
hlasitosti nebo spuštìním zdroje
napájení.
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „All
Photos (Všechny fotografie)“
a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte
fotografii a stisknìte [OK].
Zobrazí se fotografie.
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Folder Search
Pøehrávání prezentace
Stisknìte [SLIDE SHOW] nebo [OK].
Prezentace se spustí se zobrazenou fotografií.
• Pøi dalším stisku [OK] se obnoví samostatné zobrazení.
• V prezentaci lze nastavit poøadí, efekt a èasový interval.
(¼str. 18)
Poznámka
RQT9507
• Zobrazení fotografií mùže trvat urèitou dobu. Zejména
zobrazení fotografií uložených na CD mùže trvat nìkolik
desítek sekund. Z tohoto dùvodu se mohou fotografie
zobrazovat pozdìji, než je èasový interval prezentace
(¼str. 18).
• Je opakovanì pøehrávána prezentace snímkù z interní
pamìti a karty SD.
14
62
1
Posouvání fotografií
(Pouze pro SD/interní pamìť)
Stisknìte a pøidržte [w, q].
• Až uvolníte prst, posouvání
se zastaví a fotografie
zobrazená uprostøed se zobrazí
v samostatném zobrazení.
• Stránku miniatur lze také
posouvat.
Stisknìte tlaèítko [ZOOM
(PHOTO)].
Pøi každém stisku tlaèítka
×1 ˆ ×1.5 ˆ ×2
Zvìtšování snímkù
• Pøi zvìtšení se mùžete
pøesunout na preferovanou
pozici pomocí tlaèítek
[e, r, w, q].
Otáèení snímkù
Stisknìte [ROTATE (PHOTO)].
• Pøi každém stisku tlaèítka se
fotografie otoèí o 90° proti
smìru hodinových ruèièek.
Prohlížení informací o
fotografiích
Stisknìte tlaèítko [INFO
(PHOTO)].
• Zobrazí se název souboru,
poèet obrazových bodù, datum
poøízení fotografie apod.
• Až se zobrazí posuvník, mùžete
se po obrazovce posouvat
pomocí tlaèítek [e, r].
• Stiskem [ RETURN] se vraťte
na originální obrazovku.
1
Miniatura je zmenšený náhled vìtšího poètu obrázkù
zobrazených v seznamu.
Poznámka
• Pokud nelze nìkteré snímky zobrazit jako miniaturu,
zobrazí se „ “. Posouvané miniatury snímkù mohou být
také zobrazeny jako „ “, závisí na fotografii nebo na
médiu.
• Posuv není možný pøi prohlížení snímkù v náhodném
poøadí. I když stisknete [w], nelze se vrátit na pøedchozí
fotografii.
• Pokud je fotografie zvìtšena nebo je její informace
zobrazena bìhem prezentace, pøedchozí obrazovka se
neobnoví a obrazovka se na další fotografii nepøepne.
• Pokud se díl monitoru otevøe bìhem prohlížení
prezentace, prezentace se pozastaví.
• Pokud se pøístroj vypne nebo se vyjme médium, nastavení
otáèení snímku pro SD/CD bude zrušeno.
ÈESKY
1. Tlaèítkem [PHOTO MEDIA] vyberte „Internal
Memory (Interní pamìť)“, „SD“ nebo „CD“.
2. Stisknìte tlaèítko [SELECT PHOTOS].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte kategorii fotografií
(¼dole) a stisknìte [OK].
• Typy kategorií se liší podle média.
4. Podle zobrazených pokynù vyberte fotografie.
Kategorie fotografií
All Photos
(Všechny fotografie)
(¼str. 14)
Recently Imported
Photos
(Nedávno
importované
fotografie)
(Pouze pro interní pamìť)
Vyberte z fotografií nedávno
importovaných do interní pamìti.
• Nejsou zahrnuty fotografie
pøímo zkopírované z poèítaèe.
Date Search
(Vyhledávání podle
data)
(Pouze pro SD/interní pamìť)
Fotografie se vybírají podle data.
Nastavení kvality zvuku/zvukového pole apod. / Výbìr fotografií pro zobrazení
Výbìr fotografií
z náhledu miniatur
1. Stisknìte tlaèítko
[ RETURN].
Zobrazí se stránka
s miniaturami.
2. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte
fotografie a stisknìte [OK].
Prohlížení fotografií zaøazených do kategorie
Folder Search
Vyberte ze složky.
(Prohledávání složky)
SD Favourite
(Oblíbené na kartì SD)
(1 až 10) 2
(Pouze pro SD)
Vyberte z fotografií, které byly v
digitálním fotoaparátu Panasonic
LUMIX apod. zaregistrovány jako
„Favourite (Oblíbené)“.
LUMIX: SD Favourite 4
• Podrobnosti o registraci
„Favourite (Oblíbené)“ na
fotoaparátu LUMIX apod.
vyhledejte v odpovídajícím
návodu.
Favourite (Oblíbené)
(1 až 3)
(Pouze pro interní pamìť)
Vyberte z fotografií
registrovaných jako „Favourite
(Oblíbené)“ na tomto pøístroji.
(¼str. 16)
2
Zobrazí se, pouze pokud jsou pøítomny fotografie.
Poznámka
• Prezentace probìhne pouze ve vybrané kategorii.
• Položka Položka „SD Favourite“ se stanovuje podle
nastavení DPOF, což znamená, že oblíbené položky
nastavené na pøístrojích jiné znaèky než Panasonic nemusí
být vyhodnoceny jako „SD Favourite“.
• Datum pro vyhledávání prostøednictvím funkce
Vyhledávání podle data lze zvolit od ledna 2000 do
prosince 2099.
RQT9507
Operace bìhem pøehrávání fotografií
15
63
Úprava fotografií
Registrace fotografií jako „Favourite (Oblíbené)“
Kopírování fotografií
Fotografie lze kopírovat z karty SD nebo CD do interní
pamìti (4 GB).
• Vyberte kategorii fotografií. (¼str. 15)
• Pøedtím zastavte zvuk.
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Copy
Photo (Kopírovat fotografie)“
a stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Import from SD (Importovat
z karty SD)“ nebo „Import
from CD (Importovat z CD)“ a
stisknìte [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Copy Photo
Import from SD
Import from CD
Compression when Importing
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
Na vybraných fotografií se zobrazí
. Chcete-li
výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU (PHOTO)], mùžete vybrat
položky „Select All (Vybrat vše)“ nebo „Clear All
(Vymazat vše)“, nebo pøepnout na samostatné
zobrazení.
5. Stisknìte [MENU (PHOTO)], tlaèítky [e, r]
vyberte „Copy (Kopírovat)“ a stisknìte [OK].
6. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Ukonèení kopírování
Stisknìte tlaèítko [ RETURN].
• Již zkopírované fotografie zùstávají v interní pamìti.
Komprese dat pøi
importu
(Pouze pro interní pamìť)
Fotografie lze registrovat jako skupinu „Favourite (1 až 3)“.
• Mezi fotografickými médii vyberte „Internal Memory
(Interní pamìť)“. (¼str. 14)
• Vyberte kategorii fotografií. (¼str. 15)
• Pøedtím zastavte zvuk.
Poèet fotografií, které lze
kopírovat, je možno zvýšit.
Nastavení z výroby: Off
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Copy
Photo (Kopírovat fotografie)“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte nastavení
„Compression when Importing
(Komprese pøi importu)“.
4. Tlaèítky [w, q] vyberte „On“.
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit
Photo (Upravit fotografie)“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit
Favourites (Upravit oblíbené)“
a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Favourite 1“, „Favourite
2“ nebo „Favourite 3“
(Oblíbené 1, 2 nebo 3) a
stisknìte [OK].
RQT9507
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Edit Photo
Edit Favourites
Reset Favourites
Delete Files
Set Protection
Favourite 1
Favourite 2
Favourite 3
5. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
“ (pokud se
Na vybraných fotografiích se zobrazí „
jedná o „Favourite 1 (Oblíbené 1)“. Chcete-li výbìr
zrušit, znovu stisknìte [OK].
(Na zaregistrovaných fotografiích se zobrazuje „
“,
„
“ nebo „
“.)
• Pokud stisknete [MENU (PHOTO)], mùžete vybrat
položky „Select All (Vybrat vše)“ nebo „Clear All
(Vymazat vše)“, nebo pøepnout na samostatné
zobrazení.
6. Stisknìte [MENU (PHOTO)], tlaèítky [e, r]
vyberte „End Editing of Favourites (Ukonèit
úpravu oblíbených)“ a stisknìte [OK].
Prohlížení
registrovaných
fotografií
Poznámka
• Pøi kopírování budou soubory a složky pojmenovány takto.
Pøíklad: Pokud se kopírování uskuteèní 24. srpna 2009
Název složky: 090824_1
Název souboru: 08240001.JPG
• U komprimovaných fotografií nelze obnovit jejich originální
velikost.
• Pokud otevøete zobrazovací panel pøi kopírování z
disku CD do interní pamìti, kopírování se pøeruší. (Již
zkopírované fotografie zùstávají v interní pamìti.)
• I když jsou fotografie nastaveny jako oblíbené nebo
chránìny, informace se nezkopírují.
• Pokud se fotografické médium pøepne po kopírování
fotografií na „Internal Memory“, automaticky se vybere
složka novì vytvoøená kopírováním.
• Kvùli omezení souborového systému se zobrazená
kapacita interní pamìti neshoduje s množstvím dat
souboru, které lze kopírovat.
Photo Menu
Vynulování registrace
Viz „Prohlížení fotografií
zaøazených do kategorie“
(¼str. 15)
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit
Photo (Upravit fotografie)“ a
stisknìte [OK].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Reset Favourites (Vynulovat
oblíbené)“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r] vyberte
oblíbené pro vynulování a
stisknìte [OK].
5. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a
stisknìte [OK].
Poznámka
• Mezi „Favourite (1 až 3)“ lze zaregistrovat až 999 fotografií.
• Nìkteré fotografie nelze zaregistrovat.
• Zálohování fotografií v interní pamìti na kartu SD ¼str. 19
• Kopírování fotografií z poèítaèe ¼str. 21
16
64
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 64
2009/10/02 8:58:22
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
(Pouze pro interní pamìť)
Fotografie mùžete ochránit pøed nechtìným vymazáním
(omylem).
• Mezi fotografickými médii vyberte „Internal Memory
(Interní pamìť)“. (¼str. 14)
• Vyberte kategorii fotografií. (¼str. 15)
• Pøedtím zastavte zvuk.
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit Photo (Upravit
fotografie)“ a stisknìte [OK].
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Delete Files (Odstranit
soubory)“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Edit Photo (Upravit
fotografie)“ a stisknìte [OK].
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
Na vybraných fotografií se zobrazí
. Chcete-li
výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU (PHOTO)], mùžete vybrat
položky „Select All (Vybrat vše)“ nebo „Clear All
(Vymazat vše)“, nebo pøepnout na samostatné
zobrazení.
3. Tlaèítky [e, r] vyberte „Set Protection (Aktivovat
ochranu)“ a stisknìte [OK].
5. Stisknìte [MENU (PHOTO)], tlaèítky [e, r]
vyberte „Delete (Odstranit)“ a stisknìte [OK].
6. Tlaèítky [w, q] vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
ÈESKY
(Pouze pro interní pamìť)
• Mezi fotografickými médii vyberte „Internal Memory
(Interní pamìť)“. (¼str. 14)
• Vyberte kategorii fotografií. (¼str. 15)
• Pøedtím zastavte zvuk.
Ochrana fotografií
4. Tlaèítky [e, r, w, q] vyberte fotografii a stisknìte
[OK].
Na vybraných fotografiích se zobrazí . Chcete-li
výbìr zrušit, znovu stisknìte [OK].
• Pokud stisknete [MENU (PHOTO)], mùžete vybrat
položky „Select All (Vybrat vše)“ nebo „Clear All
(Vymazat vše)“, nebo pøepnout na samostatné
zobrazení.
Úprava fotografií
Odstraòování fotografií
5. Stisknìte [MENU (PHOTO)], tlaèítky [e, r]
vyberte „End Protection Setting (Ukonèit
nastavení ochrany)“ a stisknìte [OK].
Poznámka
Poznámka
• Pøi formátování interní pamìti dojde k odstranìní fotografií
i pøi aktivaci ochrany.
RQT9507
• Odstranìné fotografie nelze obnovit.
• Chcete-li zcela odstranit veškerý obsah, použijte funkci
„Format Internal Memory“ (Formátovat Interní pamìť).
(¼str. 19)
17
65
Nastavení prohlížení fotografií
Základní operace
Používání nabídky nastavení
Základní operace
1. Stisknìte [MENU (PHOTO)].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Photo Playback Settings
(Nastavení prohlížení
fotografií)“ a stisknìte [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
3. Tlaèítky [e, r] vyberte položku (¼dole).
4. Tlaèítky [w, q] zvolte nastavení.
Chcete-li se vrátit na standardní obrazovku, nìkolikrát
stisknìte [ RETURN].
1. Stisknìte [SETUP].
Settings Menu
2. Tlaèítky [e, r] vyberte
položku (¼dole) a stisknìte
[OK].
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
3. Podle zobrazených pokynù vytvoøte nastavení.
Chcete-li se vrátit na standardní obrazovku, nìkolikrát
stisknìte [ RETURN].
Nastavení položek
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Nastavení položek pro prohlížení fotografií
Nastavení z výroby je oznaèeno podtržením.
Date Indication
(Zobrazení data)
Colour Effects
(Barevné efekty)
Slideshow Order
(Poøadí prezentace)
Slideshow Effects
(Efekty prezentace)
RQT9507
Slideshow Interval
(Interval prezentace)
18
66
On / Off
Colour/Black and White/Sepia
• Pokud jsou fotografie zobrazeny
jako miniatury, zobrazují se
v originálním barevném odstínu.
Normal:
Pøehrávání v poøadí podle názvù
souborù.
Random:
Fotografie z kategorie se
pøehrávají v náhodném poøadí.
• Nastavení je uloženo, i když se
pøístroj vypne nebo zmìní médium.
Fade:
Pøíští fotografie se zobrazí
postupnì a pøehraje se bìhem
výmìny fotografií.
Motion:
Fotografie se pøehraje bìhem zvìtšení
a pohybu nahoru a dolù, doprava a
doleva a v úhlopøíèném smìru.
Slide-in:
Výmìna fotografií probìhne
plynulým pohybem zprava doleva.
• Pøi nastavení „Motion (Pohyb)“
nebude nastavení intervalu
prezentace „Slideshow Interval“
dostupné.
5 sec/10 sec/30 sec/
5 min/10 min/30 min/
1 hour/3 hours/12 hours/
24 hours
Change On The Hour:
Fotografie se mìní po hodinì.
Change Daily:
Fotografie se mìní pøi zmìnì
data kalendáøe.
Sync Music:
Fotografie se pøepne pøi každé
zmìnì skladby CD/iPod.
Pokud stisknete [u/t, y/i]
a pøeskoèíte, fotografie se také
vymìní. (Výmìna se neuskuteèní
bìhem zastavení nebo pauzy.)
• Jestliže probíhá pøehrávání
prezentace s malým poètem
fotografií v krátkém intervalu,
fotografie se nemusí zobrazovat
normálnì.
Image Quality
Settings
(Nastavení kvality
fotografie)
Clock/Calendar
Settings
(Nastavení hodin/
kalendáøe)
Demo Mode
(Funkce Demo)
Remote Control
Mode
(Režim dálkového
ovladaèe)
V kroku 3 základních operací
vyberte položku „Image Quality
Mode (Režim kvality snímku)“
nebo „Adjust Brightness (Upravit
jas)“. A poté vytvoøte každé
nastavení.
Image Quality Mode
Standard:
Standardní kvalita snímku
Soft (Mìkký):
Kvalita pøíjemná pro zrak
Dynamic (Dynamický):
Živý obraz se zøetelným
rozlišením jasných a tmavých
úsekù
Adjust Brightness
(Pouze pøi nastavení stmívaèe
jasu na „Off“)
Jas lze nastavit v rozsahu „1“ až
„10“. Výchozím nastavením je „10“.
Vyberte vzhled ¼str. 9
Nastavte hodiny ¼str. 9
Set Date Indication:
Vyberte Date/Month/Year nebo
Month/Date/Year.
Set Clock Indication:
Vyberte formát „24-hour System
(24hodinový systém)“ nebo
„12-hour System (12hodinový
systém)“.
Disable/Enable
Podrobnosti o funkci demo
¼str. 8
Pokud se pøi používání dálkového
ovladaèe jiných zaøízení vyskytne
na tomto pøístroji porucha,
zmìòte režim dálkového ovladaèe
hlavní jednotky a dálkového
ovladaèe.
Pøíklad: Pøi nastavení režimu
dálkového ovladaèe na 2
1. V kroku 3 základních operací
vyberte „Remote Control 2“ a
stisknìte [OK].
2. Tlaèítko [OK] na dálkovém
ovladaèi stisknìte a pøidržte bez
nasmìrování ovladaèe na tento
pøístroj a nejménì na 2 sekundy
stisknìte a pøidržte èíselné
tlaèítko [2].
3. Stisknìte [OK].
Nastavení prohlížení fotografií / Používání nabídky nastavení / Zmìna nastavení jasu
Stisknìte [DIMMER].
Pøi každém stisku tlaèítka:
Off (normální stav)
On
• Nastavení z výroby: Off (vypnuto)
• Nastavení se ukládá i pøi vypnutí pøístroje.
RQT9507
Nastavení pøístroje se obnoví na
výchozí hodnoty z výroby.
1. V kroku 3 základních operací
Initialise Settings
vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
(Inicializace
2. Znovu vyberte „Yes“ a stisknìte
nastavení)
[OK].
• Nastavení hodin a souborù
fotografií v interní pamìti
zùstane stejné.
1. V kroku 3 základních operací
vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
Format Card
2. Znovu vyberte „Yes“ a stisknìte
(Formátovat kartu)
[OK].
• Veškerá data na kartì SD
budou odstranìna.
Data fotografií v interní pamìti lze
zálohovat na kartu SD.
V kroku 3 základních operací
vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
• Pokud bìhem zálohování
stisknete tlaèítko [ RETURN],
operace se zastaví a data
Back Up Internal
již zálohovaných fotografií
Memory
zùstanou na kartì SD.
(Zálohovat interní
• Nastavení „Favourite
pamìť)
(Oblíbené)“ a údaje o otáèení
nebo ochranì nelze zálohovat.
• Doba zálohování bude delší –
závisí na poètu fotografií, které
je nutno uložit, nebo množství
dat. (Cca 10 minut na 1000
souborù)
1. V kroku 3 základních operací
vyberte „Yes“ a stisknìte [OK].
2. Znovu vyberte „Yes“ a stisknìte
[OK].
Format Internal
• Chránìné fotografie jsou také
Memory
odstranìny.
(Formátovat interní
• I když naformátujete interní
pamìť)
pamìť nebo odstraníte všechny
fotografie (¼str. 17), velikost
použité interní pamìti nebude
nulová, protože její urèitou èást
využívá systém.
Mùžete si ovìøit informace o
systémovém softwaru (verzi)
System Software Info
tohoto pøístroje.
(Informace o
• Nejnovìjší informace naleznete
systémovém
na následující domovské stránce:
softwaru)
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
Tato funkce umožòuje v pøípadì
potøeby v budoucnu aktualizovat
systémový software a zdokonalit
výkon pøístroje.
Update System
Nezapomeòte dokonèit svou
Software
uživatelskou registraci, které
(Aktualizace
je nutná pro získání informací
systémového
souvisejících s aktualizací
softwaru)
systémového softwaru.
Podrobnosti naleznete na
následující domovské stránce:
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
ÈESKY
Zmìna nastavení jasu
19
67
Používání èasovaèe
Fotografie nebo zvuk se automaticky pøehrají ve stanoveném èase.
Lze nastavit „Timer 1“, „Timer 2“ a „Timer 3“.
• Pøedem nastavte hodiny (¼str. 9)
• Chcete-li poslouchat rádio, nalaïte kanály pøedem.
V nastavení èasovaèe nastavte pouze zdroj zvuku a hlasitost pøehrávání. Pro pøehrávání v náhodném poøadí a opakované
pøehrávání atd. vytvoøte nastavení ještì pøed zahájením pøehrávání s èasovým nastavením.
Následující odstavce vysvìtlují pøípad, kdy je jako pøíklad
použito nastavení „Timer 1 (Èasovaè 1)“.
Timer Setting Menu
1. Stisknìte tlaèítko [zTIMER].
2. Tlaèítky [w, q] vyberte
„Timer 1 Settings (Nastavení
èasovaèe 1)“ a stisknìte [OK].
Timer 1 Settings
0
3
Timer
6
9
Sun
M
3. Aktivuje nastavení
pohotovostního režimu.
1. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Standby (Nastavení
pohotovostního režimu)“ a
stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte „Enable
This Timer (Aktivovat tento
èasovaè)“ a stisknìte [OK].
Timer 1 Settings
Standby
Enable
Day
Unset
Time
0:00-0:
Timer 1 Day Settings
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
5. Nastavte èas
1. Tlaèítky [e, r] vyberte „Time
(Èas)“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [w, q, e, r]
nastavte èas spuštìní/vypnutí
èasovaèe a stisknìte [OK].
Start Time End Time
Ʒ7 ⿉ 00
Ʒ8 ⿉ 00
• Lze použít také èíselná tlaèítka.
napø.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
On
Playback Time
30 minutes
Update Source/Volume
Source: CD
Návrat na pøedchozí obrazovku
Stisknìte tlaèítko [
RETURN].
Návrat do nabídky nastavení èasovaèe.
Stisknìte tlaèítko [zTIMER].
Vypnutí nastaveného èasovaèe
V kroku 3-2 vyberte „Disable This Timer (Vypnout tento
èasovaè)“ a stisknìte [OK].
Vymazání nastavení èasovaèe
V kroku 3-2 vyberte „Initialise This Timer (Zrušit tento
èasovaè)“ a stisknìte [OK].
RQT9507
7. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Playback Time (Doba
pøehrávání)“ a stiskem [w, q]
vyberte dobu pøehrávání.
10 minutes/30 minutes/1 hour/
2 hours/3 hours/No Limit
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
Playback Time
Update Source/Volume
On
1 hour
Source: CD
Délku pøehrávání lze nastavit pouze v rozsahu od
èasu spuštìní do èasu vypnutí èasovaèe.
8. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Update Source/Volume
(Aktualizovat zdroj zvuku/
hlasitost)“ a stisknìte [OK].
4. Nastavte den.
1. Tlaèítky [e, r] vyberte „Day
(Den)“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte
den, tlaèítky [w, q] pøidejte
znaèku zaškrtnutí a stisknìte
[OK].
6. Vyberte pøehrávání zvuku
ON/OFF.
1. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Audio Playback (Pøehrávání
zvuku)“ a stisknìte [OK].
2. Tlaèítky [e, r] vyberte
„Audio Playback (Pøehrávání
zvuku)“ a stiskem [w, q]
vyberte „On“ nebo „Off“.
Pouze pøi nastavení pøehrávání zvuku
1 hour
Playback Time
Update Source/Volume
Source:CD
Volume:25
Confirm
Zobrazí se zdroj zvuku a hlasitost.
• Pokud nechcete nic zmìnit, tlaèítkem [w, q]
vyberte „No (Ne)“ a stisknìte [OK].
• Pokud chcete provést zmìnu, upravte nastavení
pomocí tlaèítka pro výbìr zvuku nebo nastavení
hlasitosti, tlaèítky [w, q] vyberte „Yes (Ano)“ a
stisknìte [OK].
Na zkoušku lze pøehrát zdroj zvuku.
9. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm (Potvrdit)“ a
stisknìte [OK].
10. Tlaèítky [e, r] vyberte „Confirm (Potvrdit)“ a
stisknìte [OK].
Pokud se provozní doba pøekrývá s nastavením jiného
èasovaèe, zobrazí se žádost o potvrzení.
• Pokud vyberete „Yes“, ostatní èasovaèe
s pøekrývajícím se èasem budou vypnuty.
• Pokud vyberete „No“, obnoví se pùvodní obrazovka
s obsahem s vyhrazeným nastavením èasovaèe.
11. Stisknìte tlaèítko [ RETURN].
Obnoví se standardní obrazovka.
Pokud je nastaven èasovaè
• Pokud je pøístroj zapnutý a bylo aktivováno pøehrávání
zvuku „On“, jednu minutu pøed okamžikem spuštìní
èasovaèe se zobrazí symbol „z“.
• V okamžiku spuštìní èasovaèe se hlasitost zvuku nastaví
na nastavenou úroveò a spustí se pøehrávání audiosignálu.
(symbol z bliká)
Poznámka
• Pokud nepoužijete nastavení „Disable (Vypnout)“, èasovaè
se spustí v nastaveném èase.
• Nastavení kratší než 10 minut se na obrazovce nastavení
èasovaèe nemusí zobrazit. (Pokud je pøehrávání zvuku
nastaveno na „On“, zobrazí se pouze „ “.)
20
68
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 68
2009/10/02 8:58:23
Používání s poèítaèem
Soubory fotografií lze pøenášet mezi interní pamìtí tohoto
pøístroje, kartou SD a poèítaèem.
Nepoužívejte jiné kabely kromì originálního propojovacího
kabelu USB znaèky Panasonic (K2KZ4CB00015; volitelná
položka).
Požadovaná konfigurace systému
Operaèní systém poèítaèe
• Windows Vista®
• Windows® XP
• Mac OS X
Port
• USB
• Pøístroj pøedem vypnìte.
• Nejprve zapnìte poèítaè.
ÈESKY
Výmìna souborù fotografií s poèítaèem
1. Na poèítaèi otevøete složku pro výmìnu souborù
fotografií.
2. Proveïte výše uvedené kroky 1 až 4.
3. Otevøete ikonu jednotky tohoto pøístroje ve složce „Tento
poèítaè“ nebo „Poèítaè“ na poèítaèi.
• U poèítaèe Macintosh je jednotka tohoto pøístroje
zobrazena na pracovní ploše.
4. Otevøete složku fotografií v této jednotce.
5. Proveïte výmìnu dat mezi složkami.
• Složky a soubory lze pøetahovat myší.
Poznámka
• Pokud bìhem zobrazení zprávy „Accessing. Do not
remove the card or cable. (Probíhá pøenos. Neodpojujte
kartu a kabel.)“ odpojíte a zapojíte propojovací kabel USB
nebo kartu SD, mùže dojít ke ztrátì nebo poškození dat
na kartì SD.
• Bìhem pøipojení k poèítaèi nelze tento pøístroj ovládat.
• Pøi odpojení propojovacího kabelu USB se pøístroj vypne.
• Výmìna dat s iPodem není možná.
• Pokud dìláte vìtší poèet pøipojení USB nebo používáte
rozboèovaèe s jedním poèítaèem, mùže se vyskytnout
závada.
• Pokud používáte verzi 10.2 Mac OS X nebo starší, pøi
importu fotografií z pamìťové karty SDHC do poèítaèe
pøepnìte ochrannou západku proti zápisu na kartì SDHC
do polohy „LOCK“.
• Pokud je pøipojen tento pøístroj, nepoužívejte k
formátování jeho interní pamìti nebo karty SD funkci
formátování na poèítaèi.
• Operace nejsou zaruèeny u všech typù poèítaèù.
Používání èasovaèe / Používání s poèítaèem
• Pøi zobrazení nabídky nastavení apod. se pøehrávání
audiosignálu s èasovaèem nespustí.
• Pøehrávání audiosignálu s èasovaèem se nemusí spustit,
pokud je zvukové médium vybrané pro „Audio Playback
(Pøehrávání zvuku)“ stejné jako médium vybrané pro
spuštìní èasovaèe.
– Bìhem pøehrávání CD, pauzy nebo vyhledávání
– Bìhem pøehrávání na iPod nebo vyhledávání
– Pokud je stejný pøijímaný rozhlasový kmitoèet a stejné
nastavení Auto/Monaural
1. Ovìøte si smìr propojovacího kabelu USB
(volitelný doplnìk) a zapojte je do konektoru USB
tohoto pøístroje.
2. Propojovací kabel USB zapojte do poèítaèe.
3. Zapnìte pøístroj.
4. Tlaèítky [e, r] vyberte pamìť pøipojení USB
(„Internal Memory“ nebo „SD Card“) (Interní
pamìť nebo karta SD) a stisknìte [OK].
Tento pøístroj pracuje jako èteèka/zapisovaè a
poèítaè jej rozpozná jako externí zaøízení.
Odpojení propojovacího kabelu USB
Dvakrát kliknìte na ikonu (Windows XP:
, Windows
Vista: ) na hlavním panelu poèítaèe a odeberte ji podle
zobrazených pokynù. (Nemusí se zobrazit, závisí na
nastavení operaèního systému. V tomto pøípadì se ujistìte,
že se na obrazovce tohoto pøístroje nezobrazuje zpráva
oznamující probíhající komunikaci, a poté odeberte kabel.)
• U poèítaèe Macintosh postupujte podle metody pro
odebrání pro zaøízení operaèního systému Mac.
Pøepnutí pamìti pøipojení USB
RQT9507
Jednou odpojte propojovací kabel USB, poté jej znovu
pøipojte a postupujte podle výše uvedených krokù 3 a 4.
21
69
Instalace pøístroje
Pøi umístìní pøístroje napø. na stole se ujistìte, zda
zobrazovací panel pøi otevøení ze stolu nevyènívá. Pøístroj by
se mohl pøevrátit a spadnout.
Informace pro spotøebitele o sbìru a likvidaci odpadu
z elektrických a elektronických zaøízení a použitých
baterií z domácností
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo
v prùvodní dokumentaci znamenají, že
použitá elektrická a elektronická zaøízení
a baterie nepatøí do bìžného domácího
odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opìtovné
použití jsou možné jen pokud odevzdáte
tato zaøízení a použité baterie na místech
k tomu urèených, za což neplatíte žádné
poplatky, v souladu s platnými národnímu
pøedpisy a se Smìrnicemi 2002/96/EU a
2006/66/EU.
Upevnìní pøístroje.
Pøi umístìní na stole s malou hloubkou použijte k upevnìní
pøístroje ke stìnì nebo pilíøi pøiložený pásek zabraòující
pádu. (Následující obrázky znázoròují pøíklady upevnìní.)
A Stìna, pilíø apod.
B Pásek zabraòující pádu (pøiložen)
C Vrut do døeva (pøiložen) (èerný) apod.
D Spodní strana pøístroje
E Šroub pro pásek zabraòující pádu (pøiložen) (støíbrný)
Správnou likvidací pøístrojù a baterií
pomùžete šetøit cenné suroviny a
pøedcházet možným negativním
úèinkùm na lidské zdraví a na pøírodní
prostøedí, které jinak mohou vzniknout pøi
nesprávném zacházení s odpady.
A
B
Další informace o sbìru, likvidaci a
recyklaci starých pøístrojù a použitých
baterií Vám poskytnou místní úøady,
provozovny sbìrných dvorù nebo prodejna,
ve které jste toto zboží zakoupili.
C
Pøi nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí
pokuta v souladu s národní legislativou a
místními pøedpisy.
D
Informace pro právnické osoby se
sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zaøízení, obraťte se na prodejce
nebo dodavatele s žádostí o další informace.
E
Poznámka
[Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské
unie. Pokud chcete likvidovat tento
produkt, obraťte se na místní úøady nebo
prodejce a informujte se o správném
zpùsobu likvidace.
• K pøipojení spodní strany tohoto pøístroje urèitì použijte
šrouby se šestihrannou hlavou.
• Pokud šroub pro pásek zabraòující pádu pøíliš utáhnete,
protoèí se a nepùjde dotáhnout.
• Šrouby uchovávejte mimo dosah dìtí, aby je nespolkly.
Údržba
RQT9507
Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a otøete jej mìkkou
a suchou tkaninou.
• V pøípadì silného zneèištìní otøete špínu vyždímanou
mokrou tkaninou a poté místo setøete suchou tkaninou.
• Nepoužívejte øedidla, benzín, rozpouštìdlo, alkohol,
kuchyòské prostøedky apod. Mohou zpùsobit deformaci
vnìjšího krytu nebo odlupování nátìru.
• Pøed použitím chemicky napuštìné tkaniny se pozornì
seznamte s pokyny k jejímu používání.
22
70
Cd
Poznámka k symbolu baterie (symboly
uprostøed a dole):
Tento symbol mùže být použit v kombinaci
s chemickým symbolem. V tomto
pøípadì splòuje tento symbol legislativní
požadavky, které jsou pøedepsány pro
chemickou látku obsaženou v baterii.
ÈESKY
Øešení problémù
Následující kontrolu proveïte døíve, než zavoláte do servisu. Pokud jste v pøípadì provádìní nìkterých postupù na
pochybách nebo opatøení zùstává bez výsledku, obraťte se na vašeho dodavatele.
Pokud se pøístroj používá delší dobu, mùže být horký, ale pro použití to nepøedstavuje problém.
Nejèastìjší problémy s celým systémem
Veškeré operace se ignorují.
Hlavní jednotku vypnìte stisknutím a pøidržením tlaèítka [8] po dobu delší než 10
sekund. Pokud problém pøetrvává, proveïte následující operace a obnovte výchozí
nastavení z výroby.
1. Odpojte síťový kabel. Poté pøipojte síťový kabel a pøitom pøidržte tlaèítko [8] hlavní
jednotky.
2. Stisknìte a pøidržte tlaèítko [8] dokud se na displeji nezobrazí nápis „The settings
have been reset. (Nastavení byla resetována.)“.
Po zapnutí se pøístroje se na
dlouhou dobu rozsvítí nápis
„Please wait“.
Pokud jsou v interní pamìti nebo na vložené kartì SD uloženy fotografie, ovládání
pøístroje po zapnutí mùže být dostupné až za delší dobu.
Bìhem pøehrávání zvuku se ozývá Poblíž pøístroje se mùže nacházet síťový kabel jiného zaøízení nebo záøivka.
dunìní.
ˆ Elektrické spotøebièe uchovávejte co možná nejdále od tohoto pøístroje.
Byl vložen nestandardní disk. (¼str. 4)
Urèité pasáže se nepøehrávají
normálnì.
ˆ Disk otøete mìkkou tkaninou. (¼str. 4)
Zobrazovací panel není správnì
uzavøen.
ˆ Ovìøte si, zda je disk CD ve správné pozici. (¼str. 6)
Instalace pøístroje / Údržba / Øešení problémù
CD
Zobrazovací panel se ani po
vložení CD nezmìní.
Pøehrávání se nespustí ani po
stisku tlaèítka pøehrávání:
Extrémní teplotní rozdíl, napø. pøi pøenesení pøístroje z chladného do teplého prostøedí,
mohl zpùsobit, že se na èoèce vytvoøila kondenzace.
ˆ Pøed použitím vyèkejte asi 1 hodinu.
SD
Data na kartì SD nelze pøeèíst.
ˆ Použijte kartu SD, formát souboru a hierarchii složek, které jsou s tímto pøístrojem
kompatibilní. (¼str. 5)
Fotografie nelze pøehrávat ani
upravovat.
ˆ Vložte kartu SD, která je s tímto pøístrojem kompatibilní. (¼str. 5)
ˆ Vložte kartu SD správnì. (¼str. 6)
ˆ Pokud je ochranná západka v poloze „LOCK“, vyøaïte ji. (¼str. 4)
iPod
iPod není ani po pøipojení správnì ˆ Ovìøte si, zda je iPod s tímto pøístrojem kompatibilní. (¼str. 5)
rozpoznán.
Pøehrávání videozáznamu na iPod ˆ Ovìøte si nastavení videa na iPod.
není možné.
Zobrazení videozáznamu iPod není
správné.
Videozáznamy iPod nelze
pøehrávat.
ˆ Zkontrolujte verzi iPod.
Rádio
ˆ Pøipojte pokojovou anténu FM nebo smyèkovou anténu AM. (¼str. 8)
ˆ Zmìòte polohu nebo nasmìrování antén.
ˆ Anténní kabel a síťový adaptér dejte od sebe co možná nejdále.
ˆ Pokud je vysílaè daleko nebo je v blízkosti umístìní pøístroje velká budova nebo hora,
použijte venkovní anténu. (¼str. 13)
Mùže být zapnutý televizor, videorekordér, poèítaè nebo tuner BS. Nebo se v blízkosti
tohoto pøístroje nabíjí mobilní telefon.
ˆ Všechna zaøízení vypnìte nebo je ponechte od tohoto pøístroje co možná nejdále.
RQT9507
Vysílání FM a AM nelze správnì
pøijímat.
Rušení a zkreslení je nadmìrné.
Symbol „ “ nesvítí.
23
71
Øešení problémù
Fotografie
Fotografie se nezobrazují na
stránce s miniaturami.
Fotografie upravené na poèítaèi apod. se nemusí zobrazit.
Datum zobrazené prostøednictvím U fotografií upravených na poèítaèi se mùže zobrazovat datum pøenosu souboru.
funkce Date Search (Vyhledávání
podle data) se liší od data poøízení.
Úpravy (kopírování apod.) trvají
delší dobu.
Pøi velkém množství souborù a složek mohou úpravy trvat delší dobu.
Dálkový ovladaè
Dálkový ovladaè nepracuje.
ˆ Vložte správnì baterii (+, –). (¼str. 7)
ˆ Vymìòte baterii. (¼str. 7)
ˆ Pokud režim dálkového ovladaèe na hlavní jednotce neodpovídá kódu na dálkovém
ovladaèi, pøizpùsobte kód dálkového ovladaèe kódu hlavní jednotky. (¼str. 18)
ˆ Pokud je zobrazovací panel otevøen, zavøete jej.
Jiné zaøízení nepracuje pøi použití
dálkového ovladaèe tohoto
pøístroje správnì.
Toto zaøízení nepracuje pøi použití
dálkového ovladaèe jiného
zaøízení správnì.
ˆ Zmìòte kód dálkového ovladaèe tohoto pøístroje tak, aby jiné zaøízení ovládání
tohoto pøístroje nenarušovalo. (¼str. 18)
Chybová zpráva
No card.
Není vložena pamìťová karta SD.
ˆ Vložte kartu SD.
This card cannot be played.
This card cannot be read.
Tuto kartu SD nelze na tomto pøístroji pøehrát.
ˆ Vložte pøehrávatelnou kartu SD. (¼str. 5)
The write protection switch of the
SD card is set to “LOCK.”
Karta SD je chránìna proti záznamu.
ˆ Ochranu vyøaïte. (¼str. 4)
No disc.
Není vložen disk CD.
This disc cannot be played.
This disc cannot be read.
Tento disk CD nelze na tomto pøístroji pøehrát.
ˆ Vložte pøehrávatelný disk.
No compatible device is
connected.
iPod není pøipojen!
ˆ Pøipojte jej správnì. (¼str. 11)
Je pøipojen iPod, který není s touto jednotkou kompatibilní.
ˆ Použijte iPod, který je s tímto pøístrojem kompatibilní. (¼str. 5)
A communication error occurred.
iPod není pøipojen!
ˆ Pøipojte jej správnì. (¼str. 11)
No photo files.
Na vybraném médiu nejsou žádné soubory fotografií.
ˆ Zvolte médium obsahující fotografie. (¼str. 14)
This photo cannot be played.
Tuto fotografii nelze na tomto pøístroji pøehrát.
Playback cannot continue
because there was a photo file
error.
Bìhem pøehrávání souborù fotografií došlo k nenormální situaci.
ˆ Vyjmìte média a ovìøte si, zda jsou soubory fotografií s tímto pøístrojem kompatibilní.
(¼str. 5). Poté vložte médium znovu.
The clock and calendar cannot
Abyste mohli používat hodiny/kalendáø, je nutno nastavit èas.
be used because the time has not ˆ Tlaèítky [e, r] vyberte „Set time (Nastavit èas)“ a nastavte hodiny. (¼str. 9)
been set.
RQT9507
Timer audio playback could not
be started.
24
72
Èasovaè nelze na této obrazovce spustit.
ˆ Pøed spuštìním èasovaèe obnovte standardní obrazovku.
Set the mode on your remote
Nastavení režimu dálkového ovladaèe neodpovídá nastavení hlavní jednotky.
control to “Mode 1” (or “Mode 2”). Zobrazené èíselné tlaèítko a tlaèítko [OK] pøidržte déle než 2 sekundy a na dálkovém
ovladaèi zapnìte režim dálkového ovladaèe.
FOTOGRAFIE
Výstupní výkon RMS Buzeny oba kanály, 5 W na kanál
Stereofonní režim
6 Ω, 1 kHz, 10 % THD (celk. harm.
zkreslení)
Celkový výkon RMS, stereofonní
režim: 10 W
Výstupní a výstupní Sluchátka: miniaturní stereojack
konektor
3,5 mm
Impedance používaných
sluchátek: 16 až 64 Ω
iPod: Zvláštní konektor iPod
USB: USB 2.0 High speed
FM TUNER
Pamìť pøedvoleb
30 stanic
Kmitoètový rozsah
87,50 až 108,00 MHz (po krocích 50
kHz)
Citlivost
16,3 dBf (1,8 μV, IHF’58)
Svorky antény
75 Ω (nesymetricky)
AM TUNER
Pamìť pøedvoleb
15 stanic
Kmitoètový rozsah
522 až 1629 kHz (po krocích 9 kHz)
Citlivost
(odstup signál/šum
20 dB)
500 μV/m
Pomìr stran
16:9
Použitelný formát
souboru
(CD/SD/Interní
pamìť)
JPEG : Exif 2.2, JFIF
• Nepodporuje progresivní JPEG
Základna JPEG typu 4:2:0, 4:2:2,
4:4:4
Maximální poèet pixelù 5120 × 3840
Minimální poèet
pixelù
64 × 64
Maximální velikost
dekódovaného
souboru
10 MB
REPROSOUSTAVY
Typ
1 pásmo, 1 reproduktory
Širokopásmový: kuželová membrána
4 cm × 2
Impedance
6Ω
Pøíkon (IEC)
10 W (max)
Magnetické stínìní
Ne
Kmitoètový rozsah
pøehrávání
70 Hz až 25 kHz, (-16 dB)
120 Hz až 22 kHz, (-10 dB)
Polovodièový laser
Vlnová délka
795 nm
Poèet kanálù
2 kanály (stereo)
Kolísání a chvìní
Pod mìøitelným limitem
Pøehrávatelné disky CD, CD-R, CD-RW
CD-DA
INTERNÍ PAMÌŤ
4 GB
Maximální poèet záznamù v interní
pamìti : zhruba 8000.
Poèet záznamù je odhad s
komprimovanými daty pøi
záznamu. Poèet záznamù se liší
podle obrazových dat.
SÍŤOVÝ ADAPTÉR
Vstup
110 V až 240 V stø., 36 W, 50/60 Hz
Výstup
12 V ss., 2000 mA
Rozmìry
(Š x V x H)
252 mm × 202 mm × 150 mm
Hmotnost
Cca 1,9 kg
Dovolená provozní
teplota
0 ºC až + 35 ºC
Dovolená relativní
vlhkost
Relativní vlhkost 35 % až 80 % (bez
kondenzace)
Pøíkon v pohotovostním režimu : Cca 0,5 W
Bez nabíjení iPod.
• Technické údaje mohou být pøedmìtem zmìn bez
pøedchozího upozornìní.
• Nìkteré znaky pøístroj nezobrazuje, dùvodem jsou
omezení dat písma.
• Protože interní pamìť obsahuje oblast, v níž jsou uloženy
systémové údaje (napø. souborový systém), skuteèná
kapacita, kterou lze použít, je nižší. Pamìťová kapacita se
obecnì vypoèítá jako 1 GB =1 000 000 000 bajtù, ale na
tomto pøístroji se vypoèítává jako 1 GB = 1 024 × 1 024 ×
1 024= 1 073 741 824 bajtù. Proto je zobrazená kapacita
nižší než obecná hodnota.
Úsporný režim: Pøístroj disponuje funkcí úsporný režim,
která automaticky sníží pøíkon, pokud není v prùbìhu
cca 10 minut provedena žádná operace (napø. pøehrávání
zvuku, vložení/vyjmutí média apod.).
LCD displej na zobrazovacím panelu je vyroben
prostøednictvím velmi pøesné technologie, ale nìkdy se
na nìm mohou objevit èerné teèky nebo mùže být trvale
rozsvícen (s èervenými, modrými a zelenými body). Nejedná se
závadu. Pøi výrobì LCD displeje se používá vysoce pøesných
metod, díky nimž je více než 99,99 % bodù funkèních, zbylá
0,01 % mùže být vadná. Ujišťujeme vás, že tyto body nejsou
zaznamenány na kartu SD nebo do interní pamìti.
RQT9507
Zdroj paprsku
Nainstalovaná
kapacita
9 palcù
OBECNÉ ÚDAJE
JEDNOTKA CD
Pøehrávatelné
formáty diskù
Velikost LCD
Øešení problémù / Chybová zpráva / Technické údaje
ZESILOVAÈ
ÈESKY
Technické údaje
25
73
RQT9507-3H_MW-10_Cz.indd 73
2009/10/02 8:58:25
Spis treści
Zasady bezpieczeñstwa
Czynności wstêpne
Akcesoria w zestawie ....................................................... 2
Zasady bezpieczeñstwa.................................................... 2
Pamiêæ wewnêtrzna, p³yty CD i karty SD........................ 4
Wa¿ne informacje .............................................................. 5
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych ........................ 6
Pod³¹czanie anten i zasilania ........................................... 8
Nastawianie zegara ........................................................... 9
Wybór ekranu standardowego ......................................... 9
Obs³uga
S³uchanie p³yty CD .......................................................... 10
S³uchanie nagrañ z odtwarzacza iPod .......................... 11
S³uchanie radia ................................................................ 12
Ustawianie jakości dźwiêku/pola dźwiêkowego itp..... 14
Wybór zdjêæ do wyświetlenia ......................................... 14
Edycja zdjêæ ..................................................................... 16
Ustawienia wyświetlania zdjêæ ...................................... 18
Korzystanie z menu konfiguracji ................................... 18
Zmiana przyciemnienia ................................................... 19
Korzystanie z timera ....................................................... 20
Wspó³praca z komputerem ............................................ 21
Informacje pomocnicze
Monta¿ opisywanego urz¹dzenia .................................. 22
Konserwacja .................................................................... 22
Rozwi¹zywanie problemów ............................................ 23
Komunikat o b³êdzie ....................................................... 24
Dane techniczne .............................................................. 25
Akcesoria w zestawie
Prosimy o sprawdzenie i
zidentyfikowanie dostarczonych
elementów wyposa¿enia.
1 przewód zasilaj¹cy
1 zasilacz sieciowy
1 pilot zdalnego
sterowania
(N2QAYB000452)
1 antena ramowa AM
2 baterie do pilota
1 wkrêt z rowkiem
1 antena pokojowa FM
1 wkrêt do drewna
1 wkrêt do
mocowania paska
zabezpieczaj¹cego
przed upadkiem
Uwaga
RQT9507
• Znajduj¹cy siê w zestawie przewód zasilaj¹cy i
zasilacz sieciowy mo¿na stosowaæ wy³¹cznie z
opisywanym urz¹dzeniem. Nie wolno u¿ywaæ ich do
pod³¹czania innego sprzêtu.
• Do zasilania opisywanego urz¹dzenia nie wolno
u¿ywaæ przewodu zasilaj¹cego i zasilacza sieciowego
od innego urz¹dzenia.
2
74
Ustawienie urz¹dzenia
Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na równej powierzchni, z dala
od miejsc bezpośrednio nas³onecznionych, w których
panuje wysoka temperatura, du¿a wilgotnośæ lub wystêpuj¹
nadmierne drgania.
Wspomniane warunki mog¹ doprowadziæ do uszkodzenia
obudowy i innych podzespo³ów, a tym samym skróciæ okres
eksploatacji urz¹dzenia.
Na urz¹dzeniu nie wolno umieszczaæ ¿adnych ciê¿kich
przedmiotów.
Napiêcie
Nie wolno stosowaæ źróde³ zasilania o wysokim napiêciu.
Mo¿na w ten sposób doprowadziæ do przeci¹¿enia
urz¹dzenia i spowodowaæ po¿ar.
Nie wolno zasilaæ urz¹dzenia pr¹dem sta³ym. Przed
pod³¹czeniem urz¹dzenia do zasilania na statku lub w
innym miejscu, gdzie stosowane jest zasilanie pr¹dem
sta³ym, nale¿y dok³adnie sprawdziæ parametry źród³a
zasilania.
Ochrona przewodu zasilaj¹cego
Sprawdziæ, czy przewód zasilaj¹cy jest dobrze pod³¹czony i
czy nie jest uszkodzony.
Z³e pod³¹czenie lub uszkodzenie przewodu mo¿e byæ
przyczyn¹ po¿aru lub pora¿enia pr¹dem elektrycznym. Nie
wolno ci¹gn¹æ za przewód, zginaæ go, ani k³aśæ na nim
ciê¿kich przedmiotów. Przy od³¹czaniu przewodu nale¿y
chwyciæ mocno za wtyczkê. Poci¹ganie za przewód
zasilaj¹cy grozi pora¿eniem pr¹dem.
Nie wolno dotykaæ wtyczki mokrymi rêkoma. Grozi to
pora¿eniem pr¹dem.
Obce przedmioty i substancje
Nale¿y uwa¿aæ, aby do wnêtrza urz¹dzenia nie dosta³y siê
metalowe przedmioty. Mog¹ one byæ przyczyn¹ pora¿enia
pr¹dem lub nieprawid³owej pracy urz¹dzenia.
Uwa¿aæ, aby do środka urz¹dzenia nie dosta³y siê
substancje p³ynne. Mog¹ one byæ przyczyn¹ pora¿enia
pr¹dem lub nieprawid³owej pracy urz¹dzenia. Je¿eli do
tego dojdzie, nale¿y natychmiast od³¹czyæ urz¹dzenie od
zasilania i skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹.
Nie wolno rozpylaæ na powierzchniê urz¹dzenia lub do jego
wnêtrza środków owadobójczych. Zawieraj¹ one ³atwopalne
gazy, które po przedostaniu siê do wnêtrza urz¹dzenia
mog¹ ulec zap³onowi.
Naprawa
U¿ytkownikowi nie wolno podejmowaæ prób samodzielnej
naprawy urz¹dzenia. Je¿eli dźwiêk jest przerywany,
wskaźniki nie s¹ podświetlone, pojawi siê dym lub wyst¹pi
problem, który nie zosta³ omówiony w niniejszej instrukcji,
nale¿y od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy i skontaktowaæ siê ze
sprzedawc¹ lub autoryzowanym punktem serwisowym.
W przypadku naprawy, demonta¿u lub przeróbek
wykonywanych przez osoby niewykwalifikowane, mo¿e
dojśæ do pora¿enia pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenia
urz¹dzenia. Okres eksploatacji urz¹dzenia mo¿na wyd³u¿yæ
od³¹czaj¹c je od zasilania, je¿eli nie bêdzie u¿ywane przez
d³u¿szy czas.
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PO¯ARU, PORA¯ENIA
PR¥DEM ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIA SPRZÊTU,
z NALE¯Y CHRONIÆ URZ¥DZENIE PRZED DESZCZEM,
WILGOCI¥, ZAMOCZENIEM LUB ZACHLAPANIEM.
PONADTO NA URZ¥DZENIU NIE WOLNO STAWIAÆ
NACZYÑ WYPE£NIONYCH SUBSTANCJAMI
P£YNNYMI, NA PRZYK£AD WAZONÓW.
z U¯YWAÆ TYLKO ZALECANYCH AKCESORIÓW.
z NIE DEMONTOWAÆ POKRYWY (TYLNEJ
ŚCIANKI). WEWN¥TRZ URZ¥DZENIA NIE MA
ELEMENTÓW, KTÓRE WYMAGAJ¥ INTERWENCJI
U¯YTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY ZLECAÆ
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.
POLSKI
Wewn¹trz
urz¹dzenia
OSTRZE¯ENIE:
UWAGA!
UWAGA!
OPISYWANE URZ¥DZENIE WYKORZYSTUJE LASER.
U¯YWANIE INNYCH ELEMENTÓW STERUJ¥CYCH
I REGULACYJNYCH LUB WYKONYWANIE
INNYCH PROCEDUR NI¯ TUTAJ PODANE GROZI
NIEBEZPIECZNYM NAPROMIENIOWANIEM.
NIE WOLNO ZDEJMOWAÆ POKRYW, ANI PODEJMOWAÆ
PRÓB NAPRAWY URZ¥DZENIA NA W£ASNA RÊKÊ.
NAPRAWY ZLECAÆ PERSONELOWI O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACJACH.
RQLS0418
Spis treści / Akcesoria w zestawie / Zasady bezpieczeñstwa
z OPISYWANEGO URZ¥DZENIA NIE WOLNO
INSTALOWAÆ W REGALE NA KSI¥¯KI, ZABUDOWANEJ
SZAFCE LUB INNEJ OGRANICZONEJ PRZESTRZENI.
NALE¯Y ZAPEWNIÆ DOBR¥ WENTYLACJÊ. UPEWNIÆ,
¯E ZAS£ONY I INNE MATERIA£Y NIE ZAS£ANIAJ¥
OTWORÓW WENTYLACYJNYCH, ABY NIE DOSZ£O
DO PORA¯ENIA PR¥DEM LUB PO¯ARU W WYNIKU
PRZEGRZANIA.
z OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZ¥DZENIA
NIE WOLNO ZAS£ANIAÆ GAZETAMI, OBRUSAMI,
ZAS£ONAMI LUB PODOBNYMI IM PRZEDMIOTAMI.
z NA URZ¥DZENIU NIE WOLNO STAWIAÆ ŹRÓDE£
OTWARTEGO OGNIA, NA PRZYK£AD ZAPALONYCH ŚWIEC.
z ZU¯YTE BATERIE UTYLIZOWAÆ W SPOSÓB
PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
UWAGA
Nieprawid³owa wymiana baterii grozi wybuchem.
Wymieniaæ tylko na takie same lub równowa¿ne, zalecane
przez producenta.
Zu¿yte baterie utylizowaæ zgodnie z instrukcjami producenta.
OPISYWANE URZ¥DZENIE JEST PRZEZNACZONE DO
PRACY W KLIMACIE UMIARKOWANYM.
Gniazdo elektryczne powinno znajdowaæ siê w s¹siedztwie
urz¹dzenia i powinno byæ ³atwo dostêpne.
Wtyczka przewodu zasilaj¹cego powinna byæ ³atwo dostêpna.
W celu ca³kowitego od³¹czenia opisywanego urz¹dzenia
od zasilania nale¿y wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z
gniazda elektrycznego.
Opisywane urz¹dzenie mo¿e odbieraæ zak³ócenia, których
źród³em s¹ pracuj¹ce telefony komórkowe. W przypadku
wyst¹pienia wspomnianych zak³óceñ wskazane jest zwiêkszenie
odleg³ości pomiêdzy urz¹dzeniem a telefonem komórkowym.
Nadmierne ciśnienie akustyczne dźwiêku ze s³uchawek i
s³uchawek nag³ownych mo¿e powodowaæ utratê s³uchu.
• Logo SDHC jest znakiem towarowym.
• Macintosh oraz Mac OS s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Apple Inc.
„Made for iPod” oznacza, ¿e niniejsze elektroniczne akcesorium zosta³o
zaprojektowane specjalnie w celu pod³¹czenia go do iPod’a i posiada
certyfikat firmy - autora opracowania, zaświadczaj¹cy jego zgodnośæ
ze standardami eksploatacyjnymi firmy Apple.
Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za dzia³anie tego
urz¹dzenia, lub, ¿e spe³nia ono wymogi i normatywy prawne w
zakresie bezpieczeñstwa.
iPod jest znakiem handlowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w
U.S.A i w innych krajach.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e firma Panasonic nie ponosi
¿adnej odpowiedzialności mog¹cej stanowiæ podstawê do
odszkodowania za utratê materia³ów (danych) w wyniku
awarii, b¹dź te¿ bezpośrednich lub pośrednich szkód
podczas eksploatacji opisywanego urz¹dzenia.
RQT9507
Po pod³¹czeniu zasilacza urz¹dzenie jest w trybie gotowości.
Dopóki zasilacz pod³¹czony jest do gniazda elektrycznego,
obwód zasadniczy znajduje siê przez ca³y czas pod napiêciem.
• Inne nazwy, nazwy firm i nazwy produktów, które pojawiaj¹
siê w niniejszym dokumencie, s¹ zastrze¿onymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.
Zwracamy uwagê, ¿e znak TM lub ® nie zawsze wystêpuje
w niniejszym dokumencie.
3
75
Pamiêæ wewnêtrzna, p³yty CD i karty SD
Pamiêæ wewnêtrzna
Zawartośæ pamiêci wewnêtrznej nale¿y co pewien
czas archiwizowaæ.
Wskazane jest okresowe wykonywanie kopii zapasowej pamiêci
wewnêtrznej na komputerze lub karcie SD, aby unikn¹æ
utraty danych w wyniku oddzia³ywañ elektrostatycznych, pod
wp³ywem fal elektromagnetycznych, w wyniku awarii itp.
• Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e firma Panasonic nie ponosi
¿adnej odpowiedzialności mog¹cej stanowiæ podstawê do
odszkodowania za jakiekolwiek uszkodzenia zawartości
pamiêci wewnêtrznej w trakcie eksploatacji opisywanego
produktu, w wyniku jego awarii, nieprawid³owego dzia³ania itp.
• W trakcie naprawy opisywanego urz¹dzenia mo¿e zostaæ
przywrócony domyślny stan fabryczny pamiêci wewnêtrznej.
P³yty CD
U¿ywaæ p³yt CD z tym oznaczeniem. (8 cm/12 cm)
Nie u¿ywaæ p³yt CD o nieregularnych kszta³tach, na przyk³ad
w kszta³cie serca. (Urz¹dzenie mo¿e dzia³aæ nieprawid³owo.)
U¿ywaæ p³yt zgodnych z norm¹, w tym p³yt z powy¿szym znakiem.
Nie mo¿na zagwarantowaæ prawid³owego odtwarzania p³yt
nielegalnie skopiowanych i p³yt niestandardowych.
Karty SD
Karty, których mo¿na u¿ywaæ (¼str. 5)
• Obszar pamiêci do wykorzystania jest mniejszy ni¿
podawana pojemnośæ.
• Nie mo¿na u¿ywaæ kart multimedialnych (MMC).
• Opisywane urz¹dzenie (zgodne z SDHC) obs³uguje
zarówno karty SD jak i SDHC. Kart SDHC mo¿na u¿ywaæ
w urz¹dzeniu, które je obs³uguje. Z kart SDHC nie mo¿na
korzystaæ, je¿eli dane urz¹dzenie obs³uguje tylko karty SD.
W przypadku u¿ywania kart SDHC w innym urz¹dzeniu
nale¿y zapoznaæ siê z jego instrukcj¹ obs³ugi.
Zabezpieczenie przed zapisem
Gdy prze³¹cznik znajduje siê w pozycji „LOCK”, nie ma
mo¿liwości zapisywania danych na karcie, usuwania ich, ani
formatowania karty. Po ustawieniu prze³¹cznika w pozycji
odblokowania funkcje te staj¹ siê dostêpne.
A Zabezpieczenie przed zapisem
B W przypadku nagrywania/edycji
A
B
P³yty CD-R i CD-RW
Opisywane urz¹dzenie mo¿e odtwarzaæ p³yty CD-R i
CD-RW nagrane w formacie CD-DA i JPEG. Po zakoñczeniu
nagrywania p³yty konieczne jest zamkniêcie sesji . Przy
pewnych warunkach nagrywania mog¹ jednak wyst¹piæ
problemy z odtwarzaniem p³yty.
Dane nale¿y przygotowaæ w taki sposób, aby umo¿liwiæ
ich odtwarzanie z poziomu urz¹dzeñ odtwarzaj¹cych
zgodnych z p³ytami CD-R/CD-RW.
Ograniczenia opisywanego urz¹dzenia
• Dostêpne formaty, jakich mo¿na u¿ywaæ, to ISO9660 level
1, level 2 (z wy³¹czeniem formatów rozszerzonych) i Joliet.
• Opisywane urz¹dzenie obs³uguje zapis wielosesyjny. W
przypadku zbyt du¿ej liczby sesji mo¿e jednak wyst¹piæ
opóźnienie w rozpoczêciu odtwarzania, a dane mog¹ nie
zostaæ za³adowane. Wskazane jest zmniejszenie liczby sesji.
• Nie mo¿na odtwarzaæ p³yt nagranych w formacie zapisu
pakietowego.
• Mo¿na odtwarzaæ pliki w folderach do szóstego poziomu
w strukturze folderów na p³ycie.
• Gwarantowane jest odtwarzanie maksymalnie 1000 plików.
• Je¿eli na p³ycie znajduj¹ siê dane zarówno w formacie
JPEG jak i CD-DA, odtwarzane bêd¹ tylko pliki w
formacie, który zosta³ nagrany w pierwszej sesji.
Sposób trzymania p³yty
Nie dotykaæ nagranej powierzchni p³yty.
Środki ostro¿ności
• Na stronie tytu³owej p³yty nie wolno pisaæ d³ugopisem, ani
innymi przyborami do pisania.
• Do czyszczenia p³yt nie u¿ywaæ preparatów w aerozolu, benzyny,
rozcieñczalników, ani ¿adnych innych rozpuszczalników.
• Nie naklejaæ na p³yty etykiet ani naklejek.
• Nie u¿ywaæ zabezpieczeñ ani os³on chroni¹cych przed
porysowaniem.
• Nie u¿ywaæ p³yt CD z odklejon¹ plomb¹ lub etykiet¹, albo
z wyciekami kleju.
W przypadku zabrudzeñ
RQT9507
• Przetrzeæ miêkk¹ szmatk¹ zwil¿on¹ wod¹, po czym
wytrzeæ do sucha.
W przypadku skondensowanej pary wodnej
• Przetrzeæ miêkk¹, such¹ szmatk¹.
4
Zasady obchodzenia siê
• Gdy karta nie jest u¿ywana, nale¿y przechowywaæ j¹ w
opakowaniu.
• Karty nie wolno demontowaæ ani dokonywaæ w niej
przeróbek.
• Nie wolno usuwaæ przyklejonej etykiety.
• Nie wolno przyklejaæ nowej etykiety lub plomby.
• Nie dotykaæ metalowych styków z ty³u karty rêk¹ lub
metalowym przedmiotem.
Zasady utylizacji kart SD i urz¹dzenia lub
przekazywania ich osobom trzecim
Funkcje formatowania i usuwania opisywanego urz¹dzenia
lub komputera modyfikuj¹ jedynie informacje dotycz¹ce
zarz¹dzania plikami. Nie usuwaj¹ one ca³kowicie danych
zapisanych na karcie SD lub w pamiêci wewnêtrznej
opisywanego urz¹dzenia.
W razie utylizacji lub przekazywania kart SD innym osobom
wskazane jest mechaniczne zniszczenie karty SD lub
ca³kowite wykasowanie danych z karty SD przy u¿yciu
dostêpnego w handlu oprogramowania komputerowego do
usuwania danych.
W przypadku utylizacji urz¹dzenia lub przekazywania go
osobom trzecim, nale¿y przeprowadziæ formatowanie
fizyczne. (¼poni¿ej)
U¿ytkownik zarz¹dza danymi na karcie SD i w pamiêci
wewnêtrznej na w³asn¹ odpowiedzialnośæ.
Ca³kowite usuwanie danych z pamiêci
wewnêtrznej przy u¿yciu formatowania
fizycznego (ok. 22 minut)
1. Przez co najmniej 3 sekundy naciśnij i przytrzymaj wciśniêty
przycisk [DEL], gdy wyświetlany jest komunikat „Photos
set as protected will also be deleted. Do you really want
to perform this operation? (Wszystkie zdjêcia w pamiêci
wewnêtrznej zostan¹ usuniête.)” po wybraniu polecenia
„Format Internal Memory (Formatuj pamiêæ wewnêtrzn¹)”
(¼str. 19) w „Settings Menu (Menu konfiguracji)”.
2. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes (Tak)” i nacisn¹æ [OK].
76
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 76
2009/10/02 8:57:17
Pliki JPEG, które mo¿na odtwarzaæ
Mo¿liwości opisywanego urz¹dzenia
Równoczesne odtwarzanie muzyki i wyświetlanie
obrazów
• To niewielkie urz¹dzenie zapewnia wysokiej jakości dźwiêk
z p³yt CD, iPod lub radia.
• Przy u¿yciu cyfrowej ramki fotograficznej mo¿na w trakcie
s³uchania wyświetlaæ obrazy nagrane na p³ytê CD/ kartê
SD lub znajduj¹ce siê w pamiêci wewnêtrznej.
CD
Track
1
Total Time 60:12
CDDA
CD
7 stylów wyświetlania + 12 rodzajów ekranów
kalendarza z zegarem
• Styl ekranu mo¿na zmieniaæ zgodnie z w³asnym
upodobaniem. Mo¿na wyświetliæ zegar i kalendarz, jak
równie¿ obrazy i informacje o nagraniu.
2009
12
Sep
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9
3
6
Opisy w niniejszej instrukcji obs³ugi
CD (p³yta CD z muzyk¹), CD-R i CD-RW
Œ CD lub p³yta
Karta pamiêci SD, karta pamiêci SDHC, karta miniSD, karta
microSD, karta miniSDHC i karta microSDHC
ΠSD lub karta SD
Nośniki i formaty plików, jakie mo¿na odtwarzaæ
Nośniki
Pamiêæ wewnêtrzna
Dostêpne w
handlu muzyczne
CD
p³yty CD
CD-R/CD-RW
SD 1
1
Format pliku
Audio
Zdjêcie
–
z JPEG 1
z CD-DA
2
–
z CD-DA 2
z JPEG 1
–
z JPEG 1
Pliki audio i filmowe, które
mo¿na odtwarzaæ na
posiadanym odtwarzaczu iPod
Szczegó³owe opisy znajduj¹ siê z prawej strony.
2
Format plików u¿ywany w przypadku dostêpnych w
handlu muzycznych p³yt CD. Nie mo¿na odtwarzaæ
plików WMA i MP3 skopiowanych na p³ytê CD-R lub CDRW.
1
Pamiêæ wewnêtrzna, p³yty CD i karty SD / Wa¿ne informacje
Nie mo¿na odtwarzaæ plików z folderów poni¿ej szóstego
poziomu w hierarchii. Nie mo¿na równie¿ odtwarzaæ plików
w folderze „SD_VIDEO” i „SD_AUDIO”.
2:20
iPod
(W niektórych przypadkach mog¹ wyst¹piæ problemy z
odtwarzaniem.)
Maks. 5120 × 3840 pikseli
Liczba pikseli
Min. 64 × 64 pikseli
Maksymalny rozmiar pliku
10 MB
Orientacyjna liczba folderów,
SD: 1000 folderów
z których mo¿na w praktyce
CD: 100 folderów
korzystaæ
SD: 40000 plików
Orientacyjna liczba plików,
(1000 plików w folderze)
z których mo¿na w praktyce
CD: 1000 plików
korzystaæ
(1000 plików w folderze)
Karty SD, których mo¿na u¿ywaæ
Zalecane s¹ karty SD marki Panasonic.
Sformatowana w formacie FAT12
Karta pamiêci SD
lub FAT16 zgodnym ze standardem
(8 MB do 2 GB)
SD
Karta pamiêci SDHC Sformatowana w formacie FAT32
(4 GB do 32 GB)
zgodnym ze standardem SD
Karta miniSD/
W przypadku u¿ywania w
miniSDHC
opisywanym urz¹dzeniu nale¿y
pamiêtaæ o dedykowanym
Karta microSD/
adapterze. (¼str. 6)
microSDHC
Rodzaje odtwarzaczy iPod, jakie mog¹
wspó³pracowaæ w opisywanym urz¹dzeniem
(stan na sierpieñ 2009)
iPod touch drugiej generacji
iPod nano czwartej generacji
(wideo)
iPod classic
iPod touch pierwszej generacji
iPod nano trzeciej generacji
(wideo)
iPod classic
iPod nano drugiej generacji
(aluminiowy)
iPod pi¹tej generacji (wideo)
iPod pi¹tej generacji (wideo)
iPod nano pierwszej generacji
iPod czwartej generacji
(kolorowy wyświetlacz)
iPod czwartej generacji
(kolorowy wyświetlacz)
iPod czwartej generacji
iPod czwartej generacji
iPod mini
8 GB, 16 GB, 32 GB
8 GB, 16 GB
120 GB
8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
80 GB, 160 GB
2 GB, 4 GB, 8 GB
60 GB, 80 GB
30 GB
1 GB, 2 GB, 4 GB
40 GB, 60 GB
20 GB, 30 GB
40 GB
20 GB
4 GB, 6 GB
• W zale¿ności od u¿ywanego odtwarzacza iPod lub
jego wersji mog¹ wystêpowaæ ró¿nice w obs³udze
lub wygl¹dzie ekranów. Nie ma to jednak wp³ywu na
podstawowe operacje odtwarzania. W miarê mo¿liwości
nale¿y korzystaæ z najnowszej wersji.
• Opisywane urz¹dzenie nie daje mo¿liwości zapisywania
danych na odtwarzaczu iPod.
RQT9507
1/22
POLSKI
Wa¿ne informacje
5
77
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych
Urz¹dzenie g³ówne
4
1
2
3
6
7
8
9
5
10
11
18
17
16
12
15
14
13
1 Monitor
2 Pokrywa karty SD (¼poni¿ej)
3 G³ośnik
4 Gniazdo karty SD/wskaźnik karty SD
Podświetlony: Gdy w³o¿ona jest karta SD
Miga: W przypadku zapisu danych na karcie SD
5 Gniazdo USB (¼str. 21)
6 Regulacja poziomu g³ośności
7 Prze³¹czanie trybu wyświetlania (¼str. 9)
8 Przycisk otwierania napêdu CD (¼poni¿ej)
9 Otwór wentylacyjny
bk [8] Prze³¹cznik trybu gotowości/w³¹czenia
bl Wskaźnik zasilania
bm Wnêka na odtwarzacz iPod (¼str. 11)
bn Gniazdo zasilacza sieciowego (¼str. 8)
bo Gniazdo W (s³uchawkowe) (¼poni¿ej)
bp Gniazda antenowe FM/AM
bq [u/t, y/i] Pomijanie/Wyszukiwanie utworu, dostrajanie
radia
br [q/h] Odtwarzanie dźwiêku/pauza
bs [AUDIO SELECTOR] Prze³¹cznik rodzaju dźwiêku (¼str. 10, 11, 12)
Uwaga
• Po otwarciu monitora nie wolno k³aśæ na nim r¹k lub innych
przedmiotów.
Korzystanie ze s³uchawek
A S³uchawki (nie ma w zestawie)
Rodzaj wtyku: 3,5 mm stereo mini
B Prawa strona
A
B
Wk³adanie p³yty CD
1. Nacisn¹æ przycisk otwierania
napêdu CD, aby otworzyæ
pokrywê napêdu w monitorze.
2. W³o¿yæ p³ytê CD.
C Strona z nadrukiem
Dobrze osadziæ środkowy otwór
C
p³yty CD na wrzecionie.
• Nie dotykaæ CD obiektywu.
3. Docisn¹æ rêk¹ górn¹ czêśæ monitora i zamkn¹æ j¹.
W celu wyjêcia p³yty CD, nale¿y zatrzymaæ odtwarzanie, a
nastêpnie nacisn¹æ przycisk otwierania napêdu CD i wyj¹æ p³ytê.
Wk³adanie karty SD
Uwaga
• Zmniejszyæ g³ośnośæ i pod³¹czyæ s³uchawki.
• Aby unikn¹æ uszkodzenia s³uchu, nale¿y unikaæ
s³uchania przez d³u¿szy okres czasu.
Uwaga dotycz¹ca czêści monitorowej
RQT9507
Nale¿y zamkn¹æ u¿ywan¹ czêśæ monitorow¹.
• Zestaw funkcji, z których mo¿na korzystaæ przy
otwartym monitorze, jest ograniczony.
• Je¿eli urz¹dzenie z otwartym monitorem nie
bêdzie obs³ugiwane przez 10 minut, zostanie ono
automatycznie wy³¹czone.
1. Otworzyæ pokrywê karty SD.
2. W³o¿yæ kartê SD.
Uciêty róg karty powinien byæ
zwrócony w górê (D). Kartê nale¿y
wsun¹æ do oporu.
• W przypadku kart miniSD lub
microSD potrzebne s¹
dedykowane adaptery (E).
3. Zamkn¹æ pokrywê karty SD.
D
Wyjmowanie karty SD
Zatrzymaæ odtwarzanie i nacisn¹æ środek
karty. Gdy karta odrobinê wysunie siê,
nale¿y j¹ wyci¹gn¹æ palcami.
• Karty SD nie wolno wyci¹gaæ, gdy miga
wskaźnik karty SD. W przeciwnym razie
dane mog¹ ulec uszkodzeniu.
• Kartê pamiêci nale¿y chroniæ przed
dzieæmi, aby przypadkiem nie zosta³a
po³kniêta.
E
6
78
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 78
2009/10/02 8:57:17
POLSKI
W niniejszej instrukcji najczêściej prezentowany jest opis obs³ugi z poziomu pilota.
Pilot
2
TIMER
SETUP
SOUND
DIMMER
19
3
VOL
MUTE
4
5
6
7
DEL
PROGRAM
REPEAT
PLAY MODE
21
22
CD
FM
24
RADIO OFF
PHOTO
MEDIA
9
AM
25
26
CLOCK
27
DISPLAY MODE
12
TRACKS
ECT
SEL
SELECT
PHO
TOS
10
OK
SLIDE
SHOW
28
RETURN
29
13
14
20
23
iPod
8
11
17
18
ZOOM
ROTATE
INFO
MENU
30
PHOTO
15
31
Rozmieszczenie elementów steruj¹cych
AUDIO
INFO
cm Powtarzanie muzyki (¼str. 10, 12)
cn Ustawianie trybu odtwarzania
materia³ów audio (¼str. 10, 12, 13)
co S³uchanie audycji radiowych w paśmie FM
cp Zatrzymywanie odtwarzania nagrania
audio/Wy³¹czanie radia
cq S³uchanie audycji radiowych w paśmie AM
cr Wyświetlanie zegara/kalendarza
cs Wybór utworu/stacji nadawczej
(¼str. 10, 11, 13)
ct Powrót do poprzedniego ekranu/
Wyświetlanie zdjêæ w formie miniatur
dk Wyświetlanie menu ustawieñ zdjêæ
dl Wyświetlanie informacji o zdjêciu
Uruchamianie odtwarzania jednym
przyciskiem
Naciśniêcie [CD q/h], [iPod q/h],
[FM] lub [AM] przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu, spowoduje
automatyczne w³¹czenie urz¹dzenia
i uruchomienie odtwarzania
nagrania audio lub odbioru stacji
radiowej. (Tylko po uprzednim
w³o¿eniu nośnika, typu p³yta CD lub
odtwarzacz iPod.)
Korzystanie z pilota
Wk³adanie baterii
1. Otworzyæ, naciskaj¹c krawêdź
pokrywy. (A)
2. W³o¿yæ baterie (B: R6/LR6, AA) i
A
zamkn¹æ pokrywê.
C Aby zamkn¹æ, najpierw nale¿y wsun¹æ
ten koniec, a potem drugi.
C
B
• U¿ywaæ baterii manganowych lub
alkalicznych.
• Wk³adaæ w taki sposób, aby bieguny (+ i –) by³y zgodne z oznaczeniem w pilocie.
• Nie ogrzewaæ ani nie wrzucaæ do ognia.
• Nie pozostawiaæ baterii w samochodzie z zamkniêtymi drzwiami i oknami,
pozostawionym przez d³u¿szy czas na s³oñcu.
Obs³uga
Przestroga
D
E
F
G
D Czujnik sygna³u zdalnego sterowania
E ok. 7 metrów
F ok. 30º
G Okienko nadajnika
• Na drodze miêdzy pilotem a czujnikiem
sygna³u nie powinny znajdowaæ siê
¿adne przeszkody.
• Czujnik sygna³u nale¿y chroniæ przed
bezpośrednim świat³em s³onecznym
lub silnym świat³em fluorescencyjnym.
• Dbaæ o czystośæ okienka nadajnika w
pilocie i czujnika zdalnego sterowania
w urz¹dzeniu.
Ustawianie urz¹dzenia w
szafce
Zasiêg pilota mo¿e ulec zmniejszeniu w
zale¿ności od grubości i barwy szk³a w
drzwiczkach szafki.
RQT9507
16
1
1 Prze³¹cznik trybu gotowości/w³¹czenia
2 Wyświetlanie informacji o nagraniu
3 Wybór liczb (¼str. 9, 10, 13, 20).
4 Anulowanie zaprogramowanych
utworów/zarejestrowanych danych
(¼str. 10, 13)
5 Zaprogramowane odtwarzanie p³yty
CD/Nastawianie radia (¼str. 10, 13)
6 Odtwarzanie p³yt CD/pauza
7 Odtwarzania nagrañ z iPod/pauza
8 Pomijanie/Wyszukiwanie utworu/
Strojenie radia
9 Prze³¹czanie nośnika ze zdjêciami
(¼str. 14, 15)
bk Prze³¹czanie trybu wyświetlania (¼str. 9)
bl Wybór zdjêæ (¼str. 14, 15)
bm Wybór w celu zatwierdzenia
bn Uruchamianie pokazu slajdów
bo Powiêkszanie/pomniejszanie zdjêæ
bp Obracanie zdjêæ
bq Ustawianie timera (¼str. 20)
br Wyświetlanie menu konfiguracji (¼str. 18)
bs Ustawianie przyciemnienia
bt Ustawianie efektu pola dźwiêkowego/
jakości dźwiêku (¼str. 14)
ck Regulacja poziomu g³ośności
cl Wyciszanie dźwiêku
7
79
Pod³¹czanie anten i zasilania
1
Ściana tylna
urz¹dzenia
A
2
B
3
C
D
F
I
H
E
G
J
L
K
1. Pod³¹czyæ antenê pokojow¹ FM.
• Wsun¹æ starannie do oporu.
• Po pod³¹czeniu przeprowadziæ próbê odbioru sygna³ów
nadajnika (¼str. 12) i koniec anteny przymocowaæ taśm¹
(A) w pozycji, w której wystêpuj¹ najmniejsze szumy.
2. Pod³¹czyæ antenê ramow¹ AM.
B W³o¿yæ w wy¿³obienie. Wsun¹æ do oporu, a¿ rozlegnie
siê charakterystyczne klikniêcie.
C Czerwony D Bia³y E Czarny
F Do monta¿u u¿ywaæ śrubokrêta krzy¿owego. Nie
dokrêcaæ zbyt mocno. W przeciwnym razie śrubokrêt
bêdzie obraca³ siê w kó³ko i nie bêdzie mo¿na go
unieruchomiæ w naciêciu.
• Po pod³¹czeniu przeprowadziæ próbê odbioru
sygna³ów nadajnika (¼str. 12) i ustawiæ antenê w
po³o¿eniu, w którym wystêpuj¹ najmniejsze szumy.
3. Pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
G Zasilacz sieciowy
H Przewód zasilaj¹cy
I Do gniazda elektrycznego w domu (Pod³¹czyæ na koñcu.)
Wk³adanie wtyczki
W przypadku niektórych rodzajów gniazd przednia czêśæ
wtyczki, nawet jeśli jest ona prawid³owo w³o¿ona, mo¿e
wystawaæ, co pokazano na rysunku.
Nie ma to jednak wp³ywu na eksploatacjê urz¹dzenia.
J Wtyczka
K Gniazdo urz¹dzenia
L Oko³o 6 mm
Uwaga
RQT9507
• Podczas pracy urz¹dzenia zasilacz sieciowy mo¿e siê
nieznacznie nagrzewaæ. Nie świadczy to o usterce.
W przypadku uruchomienia funkcji demonstracji (¼str. 19)
Po pod³¹czeniu przewodu
Start Demo
zasilaj¹cego urz¹dzenie
Disable the Demo function
w³¹czane jest automatycznie
i pojawia siê ekran
przedstawiony z prawej strony.
Gdy funkcja demonstracji nie bêdzie wykorzystywana ,
nale¿y nacisn¹æ [e, r] na pilocie, aby wy³¹czyæ j¹, a
nastêpnie nacisn¹æ [OK].
W przypadku w³¹czonej funkcji demonstracji na monitorze
wyświetlane s¹ proste objaśnienia funkcji urz¹dzenia.
• Funkcja demonstracji uruchamiana jest, gdy jest ona
ustawiona na Enable (W³¹cz) lub przez ponad 2 minuty
nie zostanie wykonana ¿adna operacja. Wykonanie
jakiejkolwiek operacji powoduje anulowanie funkcji
demonstracji i wyświetlenie ekranu standardowego.
• Funkcjê demonstracji mo¿na w³¹czaæ/wy³¹czaæ
naciśniêciem przez oko³o 2 sekundy przycisku [DISPLAY
MODE] na urz¹dzeniu g³ównym po zatrzymaniu odtwarzania
dźwiêku.
Od³¹czanie przewodu zasilaj¹cego
Wy³¹czyæ urz¹dzenie.
Gdy ekran ca³kowicie zgaśnie, wyci¹gn¹æ przewód zasilaj¹cy.
G³ośniki
• Opisywane g³ośniki nie posiadaj¹ ekranowania
magnetycznego. Nie nale¿y umieszczaæ ich w s¹siedztwie
odbiorników telewizyjnych, komputerów osobistych lub
innych urz¹dzeñ podatnych na pola magnetyczne.
• D³ugotrwa³e odtwarzanie bardzo g³ośnych dźwiêków mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie g³ośników i skrócenie okresu
ich eksploatacji.
• Gdy dźwiêk jest zniekszta³cony, g³ośnośæ nale¿y
zmniejszyæ nawet podczas normalnej eksploatacji.
(Niestosowanie siê do tego zalecenia mo¿e prowadziæ do
uszkodzenia g³ośników.)
• Siatek z g³ośników nie mo¿na ści¹gaæ.
8
80
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 80
2009/10/02 8:57:18
Wybór ekranu standardowego
Opisywane urz¹dzenie wyposa¿one jest w funkcje
kalendarza i timera.
Najpierw ustawiæ godzinê.
Wyświetlany zwykle ekran standardowy mo¿na wybraæ
spośród 7 rodzajów ekranów nagrania audio/zdjêcia lub 12
rodzajów ekranów kalendarza z zegarem.
Ekran nagrania audio/zdjêcia
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Clock/
Calendar Settings
(Ustawienia zegara/
kalendarza)” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Set
Clock (Ustawienia zegara)” i
nacisn¹æ [OK].
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Aby wybraæ ekran, nale¿y nacisn¹æ [DISPLAY MODE].
Ka¿dorazowe naciśniêcie tego przycisku powoduje
zmianê wyświetlanego ekranu w nastêpuj¹cy sposób:
A Dźwiêk + zdjêcie (ustawienie fabryczne)
B Zdjêcie
C Zegar + zdjêcie
D Kalendarz + zdjêcie
E Dźwiêk
F Dźwiêk + zegar
G Dźwiêk + kalendarz
A
Set Clock
D
Track
Sep
2009
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
9
Set Clock Indication
3
6
1/22
5. Korzystaj¹c z przycisków
[w, q] zaznaczyæ odpowiedni¹
pozycjê (dzieñ, miesi¹c,
rok, godzina, minuty i AM/
PM (przed po³udniem/po
po³udniu)), a korzystaj¹c z
przycisków [e, r] ustawiæ j¹.
C
B
CD
Set Date Indication
Total Time 60:12
CDDA
30. Sep. 2009 Wed
2:20
Date Month Year Hour Minute
30
9
20 09
10
:
24
Tylko w przypadku systemu 12-godzinnego (¼str. 19)
• Mo¿na tak¿e u¿yæ przycisków numerycznych.
np.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. Nacisn¹æ [OK].
Zegar rozpocznie odliczanie od 00 sekund i pojawi
siê ekran standardowy (¼z prawej).
• Aby przywróciæ poprzedni ekran, nale¿y nacisn¹æ
[ RETURN].
Po pojawieniu siê ekranu wprowadzaj¹cego
umo¿liwiaj¹cego ustawienie godziny
Próba uruchomienia funkcji, która wymaga ustawionej
godziny, gdy godzina nie zosta³a ustawiona, powoduje
wyświetlenie ekranu wprowadzaj¹cego umo¿liwiaj¹cego
ustawienie godziny.
1. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set time
(Nastaw zegar)” i nacisn¹æ [OK].
2. Wykonaæ czynności opisane w powy¿szych punktach 5 i 6.
Uwaga
• Datê mo¿na ustawiæ z przedzia³u. styczeñ 2000 r. do
grudnia 2099 r.
• Wystêpuje niewielka niedok³adnośæ zegara. Co pewien
czas wskazane jest korygowanie ustawionej godziny.
• Po od³¹czeniu przewodu zasilaj¹cego lub wyst¹pieniu
awarii zasilania nale¿y sprawdziæ godzinê.
G
F
CD
E
CD
2009
CD
Sep
1
12
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Track
1
Track
1
9
3
Track
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
16
21
22
6
1/22
Total Time 60:12
1/22
CDDA
Total Time 60:12
30. Sep. 2009 Wed
Total Time 60:12
1/22
CDDA
2:20
CDDA
2:20
2:20
Po uruchomieniu zdjêcia pojawia siê ekran B.
Nacisn¹æ
[CLOCK].
Nacisn¹æ
[CLOCK].
Ekran zegara/kalendarza
Ekran zegara/kalendarza mo¿na
wybraæ zgodnie z w³asnym
upodobaniem spośród 12
rodzajów uk³adów.
1. Nacisn¹æ [SETUP].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Clock/
Calendar Settings
(Ustawienia zegara/
kalendarza)” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Select
Design (Wybierz styl)” i
nacisn¹æ [OK].
12
9
3
6
30. Sep. 2009 Wed
Settings Menu
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
Clock/Calendar Settings
Select Design
Set Clock
Set Date Indication
Set Clock Indication
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
ekran i nacisn¹æ [OK].
• Aby przywróciæ poprzedni ekran, nale¿y nacisn¹æ
[ RETURN].
• Kalendarz dla innego miesi¹ca mo¿na wyświetliæ
naciskaj¹c w trybie kalendarza przyciski [w, q].
Uwaga
• Naciśniêcie [e] podczas wyświetlania zdjêcia spowoduje
wyświetlenie informacji o tym zdjêciu.
• Naciśniêcie [r], gdy ekran nagrania audio nie jest
wyświetlany podczas odtwarzania tego nagrania, spowoduje
wyświetlenie informacji o odtwarzanym nagraniu.
• Zmiana stylu kalendarza z zegarem znajduje równie¿
odzwierciedlenie na ekranie nagrania audio/zdjêcia.
RQT9507
2. Nacisn¹æ [SETUP].
Pod³¹czanie anten i zasilania / Nastawianie zegara / Wybór ekranu standardowego
1. Nacisn¹æ trybu gotowości/w³¹czenia, aby w³¹czyæ
urz¹dzenie.
POLSKI
Nastawianie zegara
9
81
S³uchanie p³yty CD
• P³yty CD, które mo¿na odtwarzaæ ¼str. 5
Zmniejszyæ g³ośnośæ opisywanego urz¹dzenia.
1. W³o¿yæ p³ytê CD z danymi audio (¼str. 6)
2. Nacisn¹æ [CD q/h].
• Z poziomu urz¹dzenia
g³ównego nacisn¹æ
[AUDIO SELECTOR], aby
wybraæ funkcjê „CD” i
nacisn¹æ [q/h].
(Mo¿na równie¿ wybraæ
opcjê „CD” na ekranie
„Switch Audio Selector
(Prze³¹czanie sygna³u audio)”
korzystaj¹c z przycisków
[e, r] na pilocie.)
Rozpocznie siê odtwarzanie.
np.) Ekran nagrania
dźwiêkowego
A Odtwarzany utwór
B Stan operacji odtwarzania
C Numer utworu/Liczba
utworów
D Czas odtwarzania, jaki
up³yn¹³
Zatrzymanie
Pauza
Pomijanie
Szybkie przewijanie
do ty³u/Szybkie
przewijanie do przodu
(Wyszukiwanie)
Regulacja poziomu
g³ośności
Wyświetlanie
informacji o nagraniu
A
CD
1
Track
1/22
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
18
3
19
20
21
22
CDDA
2:20
BC
D
[g]
[CD q/h]
• Nacisn¹æ ponownie, aby wznowiæ.
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Podczas odtwarzania lub pauzy
nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk,
a¿ do osi¹gniêcia wybranej pozycji.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Wyszukiwanie
utworu do s³uchania
1. Nacisn¹æ [SELECT TRACKS].
Zostanie wyświetlona lista
utworów.
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ utwór i
nacisn¹æ [OK].
Rozpocznie siê odtwarzanie
zaznaczonego utworu.
Odtwarzanie
bezpośrednie
Na standardowym ekranie
Wybieraæ przy u¿yciu
przycisków numerycznych.
• Wybór numeru powy¿ej 9
np.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
RQT9507
Program
Mo¿na wybraæ
dowolne utwory
(maksymalnie 24)
i s³uchaæ ich w
wybranej kolejności.
Po zatrzymaniu odtwarzania
1. Nacisn¹æ [PROGRAM].
Pojawi siê ekran programu.
2. Utwory nale¿y wybieraæ
przyciskami numerycznymi.
• Wybór numeru powy¿ej 9
np.) 16: [ 10] ˆ [1] ˆ [6]
3. Aby wybraæ wiêcej utworów,
nale¿y powtórzyæ czynności
opisane w punkcie 2.
Przy próbie wyboru 25 lub
wiêkszej liczby utworów pojawia
siê komunikat o b³êdzie.
4. Nacisn¹æ [CD q/h].
Rozpocznie siê odtwarzanie
zaprogramowane i zostanie
przywrócony ekran standardowy.
Total Time 60:12
Ró¿ne sposoby odtwarzania
1 utwór/
Losowo
Wielokrotnie
Wielokrotne
odtwarzanie w trybie
Normalnie/1 utwór/
Losowo/Program.
Po zatrzymaniu odtwarzania lub
podczas odtwarzania
Nacisn¹æ [REPEAT].
• Podczas odtwarzania
wielokrotnego wyświetlany jest
symbol „&”.
• Aby anulowaæ, ponownie
nacisn¹æ przycisk [REPEAT].
Po zatrzymaniu odtwarzania lub
podczas odtwarzania
Nacisn¹æ [PLAY MODE].
Ka¿dorazowe naciśniêcie tego
przycisku powoduje zmianê trybu
odtwarzania w nastêpuj¹cy sposób.
Normal: Zwyk³e odtwarzanie
1 Track: Odtwarzany bêdzie
tylko 1 zaznaczony utwór.
Random: Utwory bêd¹
odtwarzane w kolejności losowej.
Ró¿ne operacje dla odtwarzania zaprogramowanego
Zatrzymanie
Nacisn¹æ [g].
• Zaprogramowane utwory zostan¹ zapisane.
Powrót do normalnego trybu odtwarzania
Po zatrzymaniu odtwarzania nacisn¹æ [PLAY MODE].
• Zaprogramowane utwory zostan¹ zapisane.
• Aby ponownie ustawiæ tryb odtwarzania
zaprogramowanego, po zatrzymaniu odtwarzania nale¿y
nacisn¹æ [PROGRAM].
Dodawanie utworów do odtwarzania zaprogramowanego
Po zatrzymaniu odtwarzania nacisn¹æ [PROGRAM], a
nastêpnie za pomoc¹ przycisków numerycznych wybraæ
utwory.
Anulowanie utworu ostatnio wybranego do programu
Po zatrzymaniu odtwarzania nacisn¹æ [PROGRAM], a
nastêpnie [DEL].
• Nie mo¿na wybieraæ utworów do usuniêcia.
Anulowanie wszystkich programów
1. Po zatrzymaniu odtwarzania nacisn¹æ [PROGRAM], a
nastêpnie [g].
2. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] zaznaczyæ „Yes (Tak)” i
nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Podczas odtwarzania losowego
– Nie mo¿na przejśæ do utworu, który zosta³ ju¿ raz
odtworzony.
– Wyszukiwanie jest mo¿liwe tylko w obrêbie
odtwarzanego utworu.
• Podczas odtwarzania zaprogramowanego
– Niedostêpne jest odtwarzanie bezpośrednie.
– Wyszukiwanie jest mo¿liwe tylko w obrêbie
odtwarzanego utworu.
• Zaprogramowane utwory s¹ pamiêtane nawet po
wy³¹czeniu urz¹dzenia lub zmianie pozycji prze³¹cznika.
Program zostaje jednak anulowany po otwarciu monitora.
• Podczas wyszukiwania nie s³ychaæ dźwiêku.
10
82
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 82
2009/10/02 8:57:18
1. Pod³¹czyæ adapter dokuj¹cy do³¹czony do
odtwarzacza iPod.
• Wsun¹æ, a¿ rozlegnie siê charakterystyczne klikniêcie.
A Widok MW-10 z góry
B Adapter dokuj¹cy C Zaczep
2. Pod³¹czyæ odtwarzacz iPod (D).
• iPod nale¿y wk³adaæ i wyjmowaæ powoli.
• Nie wk³adaæ odtwarzacza iPod tyln¹ stron¹
zwrócon¹ do przodu.
D
B
C
A
Zmniejszyæ g³ośnośæ opisywanego urz¹dzenia.
1. Pod³¹czyæ odtwarzacz iPod. (¼z lewej)
2. Nacisn¹æ [iPod q/h].
A
• Z poziomu urz¹dzenia
g³ównego nacisn¹æ
iPod
[AUDIO SELECTOR], aby
wybraæ funkcjê „iPod” i
nacisn¹æ [q/h].
1/22
(Mo¿na równie¿ wybraæ
opcjê „iPod” na ekranie
„Switch Audio Selector
(Prze³¹czanie sygna³u audio)”
korzystaj¹c z przycisków
BC
[e, r] na pilocie.)
Rozpocznie siê odtwarzanie.
np.) Ekran nagrania
dźwiêkowego
A
Nazwa listy odtwarzania
Nazwisko wykonawcy
Nazwa albumu
Tytu³ utworu
B Stan operacji odtwarzania
C Numer utworu/Liczba utworów
D Czas odtwarzania, jaki up³yn¹³
Andes
Los Panas
Al Partir
Pauza
Pomijanie
£adowanie rozpoczyna siê z chwil¹ pod³¹czenia
odtwarzacza iPod.
Gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone, wskaźnik ³adowania
pojawia siê na ekranie urz¹dzenia.
• Wskaźnik ³adowania mo¿e nie znikn¹æ nawet po
zakoñczeniu ³adowania.
Uwaga
• Je¿eli odtwarzacz iPod nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy czas, po
zakoñczeniu ³adowania nale¿y od³¹czyæ go od urz¹dzenia. Nawet
gdy akumulator ulegnie w sposób naturalny roz³adowaniu po
procedurze ³adowania, nie zostanie on dodatkowo do³adowany.
• Je¿eli z odtwarzaczem iPod nie zosta³ dostarczony
adapter dokuj¹cy, nale¿y go zakupiæ w firmie Apple Inc.
• Nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi do³¹czon¹ do
odtwarzacza iPod.
• Nie jest udzielana ¿adna gwarancja na problemy
wynikaj¹ce ze z³ego zarz¹dzania danymi odtwarzacza iPod.
Menu wyboru utworu z odtwarzacza iPod
Playlists
Artists
Albums
Songs
Podcasts
Audiobooks
Wyszukiwanie spośród
wszystkich list odtwarzania
Wyszukiwanie spośród wykonawców
Wyszukiwanie spośród tytu³ów albumów
Wyszukiwanie spośród wszystkich
utworów zarejestrowanych w
odtwarzaczu iPod
Wyszukiwanie spośród epizodów
programu radiowego uzyskanego
za pośrednictwem sklepu iTunes
Wyszukiwanie spośród tytu³ów
ksi¹¿ek audio zakupionych za
pośrednictwem sklepu iTunes lub
witryny „audible.com”
Szybkie przewijanie
do ty³u/Szybkie
przewijanie do przodu
(Wyszukiwanie)
Regulacja poziomu
g³ośności
Wyświetlanie
informacji o nagraniu
Al Final
Al Partir
Ave de Cristal
Condor Malcu
Cutimuy
El Arbol de mi Destino
El ultimo Amanecer
Ingratitud
La Ventana
Mi Pecado
2:20
D
S³uchanie p³yty CD / S³uchanie nagrañ z odtwarzacza iPod
Pod³¹czanie/£adowanie odtwarzacza iPod
• Przed pod³¹czeniem odtwarzacz iPod nale¿y wy³¹czyæ.
• Wyci¹gn¹æ odtwarzacz iPod z etui.
Odtwarzanie muzyki i materia³ów wideo z
odtwarzacza iPod
[iPod q/h] lub [g]
• Aby wznowiæ, nacisn¹æ [iPod q/h].
Podczas odtwarzania lub pauzy
[u/t, y/i]
[u/t, y/i]
Podczas odtwarzania lub pauzy
nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk,
a¿ do osi¹gniêcia wybranej pozycji.
[+ VOL –]
[AUDIO INFO]
Uwaga
• W zale¿ności od parametrów monitora wyświetlane
materia³y wideo z iPod bêd¹ lekko rozci¹gniête w poziomie.
• Po otwarciu monitora podczas odtwarzania materia³u
wideo ekran monitora stanie siê ciemny, ale odtwarzanie
materia³u wideo bêdzie kontynuowane.
• W przypadku niektórych wersji odtwarzaczy iPod
odtwarzanie materia³ów wideo mo¿e byæ niedostêpne.
• Zdjêæ z odtwarzacza iPod nie mo¿na wyświetlaæ na
opisywanym urz¹dzeniu.
Wyszukiwanie utworu/materia³u wideo do
odtworzenia
1. Nacisn¹æ [SELECT TRACKS].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Music”,
„Videos” lub „List of Currently Playing Tracks” i nacisn¹æ
[OK].
• Po wybraniu opcji „Music (Muzyka)” pojawi siê menu
wyboru utworu. (¼z lewej)
3. Aby wyszukaæ utwór i odtworzyæ go, nale¿y nacisn¹æ
[e, r] i [OK].
• Listy mo¿na prze³¹czaæ korzystaj¹c z przycisków [w, q]
na ekranie z wyświetlonym paskiem wyboru ( , ).
RQT9507
Odtwarzacze iPod, których mo¿na u¿ywaæ ¼str. 5
POLSKI
S³uchanie nagrañ z odtwarzacza iPod
11
83
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 83
2009/10/02 8:57:18
S³uchanie nagrañ z odtwarzacza iPod
S³uchanie radia
Losowo
(tylko w przypadku
muzyki)
Utwory lub albumy
bêd¹ odtwarzane w
kolejności losowej.
Nacisn¹æ [PLAY MODE].
Po ka¿dorazowym naciśniêciu
tego przycisku
Songs ˆ Albums ˆ Off
Dobór czêstotliwości odbioru (Strojenie rêczne)
Wielokrotnie
Istnieje mo¿liwośæ
wielokrotnego
odtwarzania w trybie
normalnym i losowym.
Nacisn¹æ [REPEAT].
Po ka¿dorazowym naciśniêciu
tego przycisku
One ˆ All ˆ Off
2. Nacisn¹æ [PLAY MODE], aby wybraæ opcjê
„Manual Tuning (Strojenie rêczne)”.
Uwaga
• W przypadku losowego odtwarzania albumów utwory w
albumie bêd¹ odtwarzane w prawid³owej kolejności.
• W przypadku materia³u wideo odtwarzanie losowe mo¿e
zostaæ ustawione na „Off”.
• Po zmianie trybu odtwarzania lista utworów wyświetlana
na ekranie odtwarzania materia³u audio mo¿e ró¿niæ siê
od odtwarzanych utworów. W takim przypadku nale¿y
ponownie wybraæ utwory z menu wyboru utworów.
Je¿eli do urz¹dzenia pod³¹czono iPod z
ustawion¹ funkcj¹ odtwarzania losowego/
wielokrotnego:
Odtwarzanie realizowane jest z wykorzystaniem tej samej
metody odtwarzania.
Równie¿ gdy iPod zostanie wyjêty po ustawieniu metody
odtwarzania na opisywanym urz¹dzeniu, w odtwarzaczu
iPod zostanie zachowana ta sama metoda odtwarzania.
1. Nacisn¹æ [FM] lub [AM].
• Z poziomu urz¹dzenia g³ównego nacisn¹æ [AUDIO
SELECTOR], aby wybraæ zakres „FM” lub „AM”.
3. Korzystaj¹c z przycisków
[u/t, y/i] dostroiæ
wybran¹ stacjê nadawcz¹.
A Podświetlony w przypadku
odbioru sygna³ów.
B Podświetlony w przypadku
odbioru sygna³u FM stereo.
Strojenie
automatyczne
Wy³¹czenie odbioru
radiowego
A
FM
108.00
Manual
MHz
Stereo
B
Nacisn¹æ i przytrzymaæ [u/t,
y/i], a¿ wartośæ podawana
na wskaźniku czêstotliwości
zacznie siê zmieniaæ.
• W momencie odebrania
jakiejś stacji, procedura jest
przerywana.
• Je¿eli podczas strojenia
automatycznego w okolicy ma
miejsce zag³uszanie odbioru,
stacja mo¿e nie byæ odbierana,
a mimo to procedura zmiany
czêstotliwości zostanie
przerwana.
• Aby przerwaæ strojenie
automatyczne, nale¿y ponownie
nacisn¹æ [u/t, y/i].
[g]
Aby ponownie s³uchaæ radia,
nale¿y nacisn¹æ [FM] lub [AM]. (Z
poziomu urz¹dzenia g³ównego
nacisn¹æ [AUDIO SELECTOR].)
Nadawanie informacji w systemie RDS
Urz¹dzenie pozwala wyświetlaæ informacje tekstowe
nadawane w systemie RDS, który jest dostêpny na
niektórych obszarach. Wyświetlane s¹ dane testowe, nazwa
stacji i rodzaju nadawanego programu.
Informacje o rodzaju programu
NEWS
VARIED
FINANCE
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
INFO
ROCK M
SOCIAL A
RELIGION
SPORT
M.O.R. M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
CULTURE
OTHER M
LEISURE
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
M.O.R. M: Middle of the road music (muzyka środka)
Uwaga
RQT9507
• Informacje systemu RDS mog¹ byæ niedostêpne w
przypadku s³abego odbioru.
12
84
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 84
2009/10/02 8:57:19
Auto Memory
(Programowanie
automatyczne)
Automatyczne
zapamiêtywanie
stacji nadawczych,
pocz¹wszy od
czêstotliwości
zapamiêtanej najpierw
i rejestrowanie stacji
znajduj¹cych siê
powy¿ej niej.
Jako pozycjê pocz¹tkow¹ w
pamiêci mo¿na wybraæ minimalny
poziom czêstotliwości (FM: 87,50
MHz, AM: 522 kHz), b¹dź te¿
dowolny poziom czêstotliwości.
1. Nacisn¹æ [FM] lub [AM].
• Aby rozpocz¹æ
zapamiêtywanie od dowolnej
czêstotliwości, wcześniej
nale¿y ustawiæ wybrany
poziom czêstotliwości.
2. Nacisn¹æ [PROGRAM].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ
„Auto Memory (Pamiêæ
automatyczna)” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Minimum
Frequency (Minimalna
czêstotliwośæ)” lub „Current
Frequency (Aktualna
czêstotliwośæ)” i nacisn¹æ [OK].
Rozpocznie siê procedura
automatycznego programowania.
Po jej zakoñczeniu rozpocznie
siê odtwarzanie stacji radiowej
zapamiêtanej jako ostatnia.
Rejestrowanie
zaprogramowanych
kana³ów
Rêczne
zapamiêtywanie
ulubionych stacji
nadawczych.
1. Dostroiæ siê do stacji
radiowej, która ma byæ
zapamiêtana. (¼str. 12)
• W przypadku zakresu
FM mo¿na zarejestrowaæ
ustawienie odbioru
monofonicznego (¼z prawej).
2. Nacisn¹æ [PROGRAM].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Register/
Delete Preset (Rejestruj/usuñ
stacjê)” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ kana³ i
nacisn¹æ [OK].
POLSKI
Zapamiêtywanie stacji nadawczych
Maksymalnie mo¿na zapamiêtaæ 30 stacji w paśmie FM i 15
w paśmie AM. Mo¿na to zrobiæ na 2 sposoby.
Anulowanie zapamiêtanych stacji nadawczych
1. Nacisn¹æ [PROGRAM].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Register/
Delete Preset (Rejestruj/usuñ stacjê)” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ kana³ do
usuniêcia i nacisn¹æ [DEL].
• Pojawi siê komunikat dotycz¹cy operacji usuwania.
W przypadku zbyt du¿ego poziomu szumów
odbieranych sygna³ów FM stereo
1. Aby wybraæ opcjê „Mono”, nale¿y nacisn¹æ [PLAY
MODE] i przytrzymaæ go przez co najmniej 2 sekundy.
Po ka¿dorazowym naciśniêciu i przytrzymaniu tego
przycisku
Auto (Stereo)
Mono
Wyświetlany jest napis „Mono”.
• Po zmianie czêstotliwości odbioru w trybie strojenia
rêcznego przywracane jest ustawienie „Auto (Stereo)”.
Zwykle nale¿y korzystaæ z ustawienia „Auto (Stereo)”.
S³uchanie nagrañ z odtwarzacza iPod / S³uchanie radia
Zapamiêtywanie stacji radiowych (Programowanie)
W przypadku zbyt du¿ego poziomu szumów
odbieranych sygna³ów AM (BP: Beat-proof)
1. Nacisn¹æ [PROGRAM].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Beat-proof
(Bez dudnienia)”.
3. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] wybraæ jedno z ustawieñ
„BP1” do „BP4” zapewniaj¹ce najni¿szy poziom szumów.
4. Nacisn¹æ [ RETURN], aby wróciæ do ekranu
standardowego.
Antena ramowa AM powinna znajdowaæ siê jak najdalej
od zasilacza sieciowego i urz¹dzenia g³ównego.
W przypadku s³abego odbioru radiowego
Gdy odbierany sygna³ radiowy jest s³abej jakości, nale¿y
skorzystaæ z anteny zewnêtrznej.
Antena zewnêtrzna FM (wykorzystanie anteny
telewizyjnej)
Wyci¹gn¹æ znajduj¹c¹ siê w zestawie antenê pokojow¹
FM.
Gniazdo anteny FM (B) opisywanego urz¹dzenia i
telewizyjne gniazdo antenowe (typu F) (C) po³¹czyæ
kablem koncentrycznym (dostêpnym w sprzeda¿y) (A).
B
A
C
S³uchanie wcześniej zapamiêtanego kana³u
Je¿eli przy tym po³¹czeniu odbiór nadal jest s³aby,
konieczne mo¿e okazaæ siê zastosowanie dedykowanej
anteny FM (dostêpnej w sprzeda¿y) lub wzmacniacza
antenowego (dostêpnego w sprzeda¿y). Szczegó³owe
informacje mo¿na uzyskaæ u sprzedawcy.
RQT9507
Preset Tuning
(Strojenie
zaprogramowane)
1. Nacisn¹æ [FM] lub [AM].
2. Nacisn¹æ [PLAY MODE],
aby wybraæ opcjê
„Preset Tuning (Strojenie
zaprogramowane)”.
3. Korzystaj¹c z przycisków
[u/t, y/i] wybraæ
kana³.
• Wyboru mo¿na równie¿
dokonaæ korzystaj¹c z
przycisków numerycznych.
• Mo¿na równie¿ nacisn¹æ
[SELECT TRACKS], po czym
korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ kana³ i
nacisn¹æ [OK].
13
85
Ustawianie jakości dźwiêku/
pola dźwiêkowego itp.
Zmiana jakości dźwiêku / pola dźwiêkowego
1. Nacisn¹æ [SOUND].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ efekt
(¼poni¿ej), a korzystaj¹c z
przycisków [w, q] wybraæ
ustawienie.
Naciśniêcie [ RETURN]
powoduje przywrócenie ekranu
standardowego.
Sound Settings
Equalizer
Bass
Treble
Surround
D.BASS
Elementy zwi¹zane z ustawieniami
parametrów dźwiêku
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Manual (Rêcznie)
Pozwala oddzielnie regulowaæ
poziom dla zakresu tonów
wysokich i niskich. (¼poni¿ej)
Flat (Bez efektu)
Gdy efekt jakości dźwiêku nie jest
wykorzystywany
Heavy (Mocny)
Dodaje si³y muzyce rockowej
Clear (Czysty)
Equalizer
Uwydatnia wysokie tony w
(Korektor)
przypadku jazzu
W zale¿ności od
Soft (Miêkki)
źród³a sygna³u audio
mo¿na dobraæ zgodn¹ Opcja wykorzystywana do
z upodobaniem jakośæ s³uchania muzyki w tle
Vocal (Wokal)
dźwiêku.
Uwydatnia partie wokalne
W przypadku wyboru opcji
„Manual (Rêcznie)”
Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Bass (zakres tonów
niskich)” lub „Treble (zakres
tonów wysokich)”, a korzystaj¹c z
przycisków [w, q] wybraæ poziom
(-4 do +4).
On (W£.) / Off (WY£.)
Surround
(Dźwiêk przestrzenny)
Mo¿na uzyskaæ
szerszy dźwiêk.
D.BASS
On (W£.) / Off (WY£.)
Mo¿na uzyskaæ
• W przypadku odtwarzania
dźwiêki wzbogacone o
niektórych źróde³ dźwiêku efekt
tony niskie.
ten mo¿e mieæ niewielki wp³yw.
Wyciszanie dźwiêku
RQT9507
Nacisn¹æ [MUTE].
Nacisn¹æ ponownie, aby wznowiæ.
• Funkcja ta zostaje równie¿
anulowana po zmianie poziomu
g³ośności lub ponownym
w³¹czeniu zasilania.
14
86
Wybór zdjêæ do wyświetlenia
Mo¿na wyświetlaæ zdjêcia znajduj¹ce siê na karcie SD,
p³ycie CD lub w pamiêci wewnêtrznej.
• Przed przyst¹pieniem do wyświetlania zdjêæ z pamiêci
wewnêtrznej nale¿y wcześniej zrobiæ kopie tych zdjêæ.
(¼str. 16)
• Zdjêcia, które mo¿na wyświetlaæ (JPEG) ¼str. 5
Po w³o¿eniu karty SD lub p³yty CD z plikami
zdjêciowymi
Pojawi siê menu wyświetlania
SD Card Menu
zdjêæ.
View Most Recent Photos
Select Photo to View
Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
Copy Photo
zaznaczyæ menu i nacisn¹æ [OK].
Cancel
View Most Recent Photos
(Ogl¹danie ostatnich zdjêæ)
(Tylko w przypadku karty SD)
Select Photo to View (Wybór zdjêcia do
wyświetlenia) (¼poni¿ej, str. 15)
Copy Photo (Kopiowanie zdjêcia) (¼str. 16)
• Wybór opcji „Cancel” powoduje przywrócenie ekranu
standardowego.
Poni¿ej objaśniono metodê wyboru i wyświetlania zdjêæ z
wszystkich wybranych nośników po w³o¿eniu karty SD lub
p³yty CD.
1. Nacisn¹æ [PHOTO MEDIA],
aby wybraæ „Internal Memory
(Pamiêæ wewnêtrzna)”, „SD”
lub „CD”.
Ka¿dorazowe naciśniêcie
przycisku powoduje zmianê
nośnika.
• Mo¿na tak¿e u¿yæ przycisków
[e, r].
Select Photo Media
Internal Memory
SD
CD
2. Nacisn¹æ [SELECT PHOTOS].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „All
Photos (Wszystkie zdjêcia)” i
nacisn¹æ [OK].
Internal Memory Photo Selection Menu
All Photos
Recently Imported Photos
Date Search
Folder Search
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
Wybrane zdjêcie zostanie
wyświetlone.
Uruchamianie pokazu slajdów
Nacisn¹æ [SLIDE SHOW] lub [OK].
Pokaz slajdów rozpocznie siê od wyświetlanego zdjêcia.
• Ponowne naciśniêcie [OK] spowoduje powrót do trybu
wyświetlania pojedynczego zdjêcia.
• W przypadku pokazu slajdów istnieje mo¿liwośæ
zmiany kolejności zdjêæ, odstêpu czasu miêdzy nimi i
wprowadzania ró¿nych efektów. (¼str. 18)
Uwaga
• Wyświetlanie zdjêæ mo¿e byæ operacj¹ czasoch³onn¹.
Zw³aszcza wyświetlanie zdjêæ z p³yty CD mo¿e zaj¹æ
kilkadziesi¹t sekund. Z tego wzglêdu zdjêcia mog¹
byæ wyświetlane z pewnym opóźnieniem w stosunku
do zadanego odstêpu czasowego dla pokazu slajdów
(¼str. 18).
• Pokazy slajdów z pamiêci wewnêtrznej i karty SD bêd¹
odtwarzane wielokrotnie.
Przewijanie zdjêæ
Powiêkszanie zdjêæ
(Tylko w przypadku karty SD/
pamiêci wewnêtrznej)
Nacisn¹æ i przytrzymaæ [w, q].
• Po zwolnieniu palca nastêpuje
zatrzymanie przewijania i
zdjêcie wyświetlane w środku
zostanie wyświetlone w widoku
pojedynczego zdjêcia.
• Ekran miniatur mo¿na równie¿
przewijaæ.
Nacisn¹æ [ZOOM (PHOTO)].
Po ka¿dorazowym naciśniêciu
tego przycisku
×1 ˆ ×1.5 ˆ ×2
• Do wybranej pozycji na
powiêkszonym zdjêciu
mo¿na przejśæ korzystaj¹c z
przycisków [e, r, w, q].
Obracanie zdjêæ
Nacisn¹æ [ROTATE (PHOTO)].
• Ka¿dorazowe naciśniêcie tego
przycisku powoduje obrót zdjêcia
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara o k¹t 90°.
Wyświetlanie
informacji o zdjêciu
Nacisn¹æ [INFO (PHOTO)].
• Zostanie wyświetlona nazwa
pliku zdjêcia, liczba pikseli, data
zarejestrowania itp.
• Gdy wyświetlony jest pasek
przewijania, po ekranie mo¿na
poruszaæ siê korzystaj¹c z
przycisków [e, r].
• Aby wróciæ do pierwotnego ekranu,
nale¿y nacisn¹æ [ RETURN].
1
Miniatura to pomniejszony obraz, który jest
wykorzystywany do wyświetlania kilku zdjêæ w formie listy.
2. Nacisn¹æ [SELECT PHOTOS].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
kategorie zdjêæ (¼ poni¿ej) i nacisn¹æ [OK].
• Rodzaj kategorii zale¿y od nośnika.
4. Wybraæ zdjêcia zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Kategorie zdjêæ
All Photos
(Wszystkie zdjêcia)
(¼str. 14)
(Tylko w przypadku pamiêci
wewnêtrznej)
Wybór spośród zdjêæ niedawno
Recently Imported
zaimportowanych do pamiêci
Photos
wewnêtrznej.
(Niedawno
zaimportowane zdjêcia) • Zdjêcia bezpośrednio
skopiowane z komputera nie
bêd¹ do³¹czone.
Date Search
(Wyszukiwanie
wed³ug daty)
Folder Search
(Wyszukiwanie w
folderze)
(Tylko w przypadku karty SD/
pamiêci wewnêtrznej)
Zdjêcia s¹ wybierane wed³ug
daty.
Wybór z foldera.
(Tylko w przypadku karty SD)
Wybór spośród zdjêæ
zarejestrowanych jako „Favourite
(Ulubione)” w aparacie cyfrowym
Panasonic LUMIX itp.
LUMIX: SD Favourite 4
SD Favourite
(Ulubione na karcie SD) • Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce rejestrowania zdjêæ
(od 1 do 10) 2
jako „Favourite (Ulubione)” w
aparacie LUMIX lub podobnych
mu urz¹dzeniach, mo¿na
znaleźæ w ich instrukcjach
obs³ugi.
Uwaga
• Je¿eli niektórych zdjêæ nie mo¿na wyświetliæ w trybie
miniatur, wyświetlany jest symbol „ ”. W zale¿ności od
zdjêcia lub nośnika, niektóre miniatury zdjêæ wymagaj¹cych
przewijania mog¹ byæ wyświetlane jako „ ”.
• Podczas losowego wyświetlania zdjêæ nie ma mo¿liwości
ich przewijania. Nie mo¿na równie¿ wróciæ do poprzedniego
zdjêcia, nawet przez naciśniêcie [w].
• W przypadku powiêkszenia zdjêcia lub wyświetlenia
informacji o nim podczas pokazu slajdów, nastêpne
zdjêcie nie zostanie wyświetlone, dopóki nie zostanie
przywrócony poprzedni ekran.
• Otwarcie czêści monitorowej podczas odtwarzania
pokazu slajdów powoduje przerwanie pokazu.
• Wy³¹czenie urz¹dzenia lub wyjêcie nośnika powoduje
anulowanie ustawienia obracania obrazu w przypadku
karty SD/ p³yty CD.
POLSKI
1. Nacisn¹æ [PHOTO MEDIA], aby wybraæ „Internal
Memory (Pamiêæ wewnêtrzna)”, „SD” lub „CD”.
Ustawianie jakości dźwiêku/pola dźwiêkowego itp. / Wybór zdjêæ do wyświetlenia
1. Nacisn¹æ [ RETURN].
Zostanie wyświetlony ekran z
Wybór zdjêæ w widoku
miniaturami zdjêæ.
miniatur 1
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r, w, q] zaznaczyæ zdjêcia
i nacisn¹æ [OK].
Ogl¹danie zdjêæ z danej kategorii
Favourite (Ulubione)
(1 do 3)
2
(Tylko w przypadku pamiêci
wewnêtrznej)
Wybór spośród zdjêæ
zarejestrowanych w opisywanym
urz¹dzeniu jako „Favourite
(Ulubione)”. (¼str. 16)
Wyświetlane tylko wówczas, gdy takie zdjêcia wystêpuj¹.
Uwaga
• Pokaz slajdów realizowany jest tylko w obrêbie wybranej
kategorii.
• Wybór „SD Favourite” jest oparty na informacjach DPOF,
a to oznacza, ¿e zdjêcia zaznaczone jako Ulubione z
poziomu innych urz¹dzeñ ni¿ wyroby Panasonic nie musz¹
byæ klasyfikowane jako „SD Favourite”.
• Datê dla operacji wyszukiwania wed³ug daty mo¿na
wybraæ z przedzia³u: styczeñ 2000 - grudzieñ 2099.
RQT9507
Dostêpne operacje podczas wyświetlania zdjêæ
15
87
Edycja zdjêæ
Kopiowanie zdjêæ
Istnieje mo¿liwośæ kopiowania zdjêæ z karty SD lub p³yty CD
do pamiêci wewnêtrznej (4 GB).
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 15)
• Wcześniej zatrzymaæ odtwarzanie nagrañ audio.
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Copy Photo (Kopiuj
zdjêcie)” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Import from SD
(Importuj z karty SD)” lub „Import
from CD (Importuj z p³yty CD)” i
nacisn¹æ [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
(Tylko w przypadku pamiêci wewnêtrznej)
Zdjêcia mo¿na rejestrowaæ w jednej z kategorii „Favourite
(Ulubione) (1 do 3)”.
• Spośród nośników zdjêæ wybraæ „Internal Memory”. (¼str. 14)
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 15)
• Wcześniej zatrzymaæ odtwarzanie nagrañ audio.
Photo Playback Settings
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
Copy Photo
Import from SD
Import from CD
Compression when Importing
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest symbol
. Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU (PHOTO)] daje mo¿liwośæ
wyboru polecenia „Select All (Zaznacz wszystkie)”
lub „Clear All (Usuñ zaznaczenie wszystkich)”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego zdjêcia.
5. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)], nastêpnie korzystaj¹c z
przycisków [e, r] zaznaczyæ „Copy (Kopiuj)” i nacisn¹æ [OK].
6. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes (Tak)” i nacisn¹æ [OK].
Przerwanie kopiowania
Nacisn¹æ [ RETURN].
• Zdjêcia, które zosta³y ju¿ skopiowane, pozostan¹ w
pamiêci wewnêtrznej
Kompresowanie
importowanych
danych
Rejestrowanie zdjêcia jako „Favourite
(Ulubione)”
Liczbê zdjêæ, jakie mo¿na
skopiowaæ, mo¿na zwiêkszyæ.
Ustawienie fabryczne: Off
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Copy Photo (Kopiuj
zdjêcie)” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ
„Compression when Importing
(Kompresja podczas importu)”.
4. Korzystaj¹c z przycisków
[w, q] zaznaczyæ „On (W£.)”.
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Edit Photo
(Edytuj zdjêcie)” i nacisn¹æ
[OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Edit
Favourites (Edytuj ulubione)”
i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Favourite
1 (Ulubione 1)”, „Favourite 2
(Ulubione 2)” lub „Favourite 3
(Ulubione 3)” i nacisn¹æ [OK].
RQT9507
16
• Tworzenie kopii zapasowej zdjêæ w pamiêci wewnêtrznej
na karcie SD ¼str. 19
• Kopiowanie zdjêæ z komputera ¼str. 21
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
Edit Photo
Edit Favourites
Reset Favourites
Delete Files
Set Protection
Favourite 1
Favourite 2
Favourite 3
5. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
Na zaznaczonym zdjêciu wyświetlany jest symbol
„
” (je¿eli jest to kategoria „Favourite 1 (Ulubione
1)”). Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
(Na zarejestrowanych zdjêciach wyświetlane s¹
numery „
”, „
” lub „
”.)
• Naciśniêcie [MENU (PHOTO)] daje mo¿liwośæ
wyboru polecenia „Select All (Zaznacz wszystkie)”
lub „Clear All (Usuñ zaznaczenie wszystkich)”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego zdjêcia.
6. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)], nastêpnie korzystaj¹c
z przycisków [e, r] zaznaczyæ „End Editing
of Favourites (Zakoñcz edycjê ulubionych)” i
nacisn¹æ [OK].
Ogl¹danie
zarejestrowanych
zdjêæ
Uwaga
• Skopiowanym plikom i folderom ze zdjêciami s¹
nadawane nazwy zgodnie z poni¿sz¹ zasad¹.
Przyk³ad: Je¿eli skopiowano je 24 sierpnia 2009 r.
Nazwa folderu: 090824_1
Nazwa pliku: 08240001.JPG
• Nie mo¿na przywróciæ pierwotnego rozmiaru skompresowanego zdjêcia.
• W przypadku otwarcia monitora w trakcie kopiowania z p³yty CD do
pamiêci wewnêtrznej, operacja kopiowania zostanie przerwana. (Zdjêcia,
które zosta³y ju¿ skopiowane, pozostan¹ w pamiêci wewnêtrznej.)
• Je¿eli zdjêcia zosta³y ustawione jako Ulubione lub
chronione, informacje te nie s¹ kopiowane.
• Po skopiowaniu zdjêæ i zmianie nośnika ze zdjêciami na
„Internal Memory (Pamiêæ wewnêtrzna)” automatycznie
wybierany jest nowy folder utworzony w trakcie kopiowania.
• Ze wzglêdu na ograniczenia systemu plików, wyświetlana
pojemnośæ pamiêci wewnêtrznej nie jest zgodna z
objêtości¹ plików, które mo¿na skopiowaæ.
Photo Menu
Przywracanie stanu
sprzed rejestracji
Informacje w rozdziale
„Ogl¹danie zdjêæ z danej
kategorii” (¼str. 15)
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Edit Photo (Edytuj
zdjêcie)” i nacisn¹æ [OK].
3. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Reset
Favourites (Resetuj ulubione)” i
nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ Ulubione,
aby zmieniæ ustawienie, i
nacisn¹æ [OK].
5. Korzystaj¹c z przycisków
[w, q] zaznaczyæ „Yes (Tak)” i
nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• W kategorii „Favourite (Ulubione) (1 do 3)” mo¿na
zarejestrowaæ maksymalnie 999 zdjêæ.
• Mog¹ wyst¹piæ problemy z rejestracj¹ niektórych zdjêæ.
88
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 88
2009/10/02 8:57:20
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Edit
Photo (Edytuj zdjêcie)” i nacisn¹æ [OK].
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Delete Files (Usuñ pliki)” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Edit
Photo (Edytuj zdjêcie)” i nacisn¹æ [OK].
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest symbol
. Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU (PHOTO)] daje mo¿liwośæ
wyboru polecenia „Select All (Zaznacz wszystkie)”
lub „Clear All (Usuñ zaznaczenie wszystkich)”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego zdjêcia.
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set
Protection (Ustaw ochronê)” i nacisn¹æ [OK].
5. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)], nastêpnie korzystaj¹c
z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Delete (Usuñ)” i
nacisn¹æ [OK].
6. Przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „Yes (Tak)” i
nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Nie mo¿na przywróciæ usuniêtych zdjêæ.
• W celu ca³kowitego usuniêcia nale¿y wykonaæ polecenie
„Format Internal Memory (Formatuj pamiêæ wewnêtrzn¹)”.
(¼str. 19)
POLSKI
(Tylko w przypadku pamiêci wewnêtrznej)
Istnieje mo¿liwośæ zabezpieczenia zdjêæ przed ich
przypadkowym usuniêciem.
• Spośród nośników zdjêæ wybraæ „Internal Memory”.
(¼str. 14)
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 15)
• Wcześniej zatrzymaæ odtwarzanie nagrañ audio.
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r, w, q] zaznaczyæ
zdjêcie i nacisn¹æ [OK].
Na zaznaczonych zdjêciach wyświetlany jest symbol
. Aby anulowaæ, nale¿y ponownie nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [MENU (PHOTO)] daje mo¿liwośæ
wyboru polecenia „Select All (Zaznacz wszystkie)”
lub „Clear All (Usuñ zaznaczenie wszystkich)”, albo
prze³¹czenia do widoku pojedynczego zdjêcia.
Edycja zdjêæ
(Tylko w przypadku pamiêci wewnêtrznej)
• Spośród nośników zdjêæ wybraæ „Internal Memory”.
(¼str. 14)
• Wybraæ kategoriê zdjêæ. (¼str. 15)
• Wcześniej zatrzymaæ odtwarzanie nagrañ audio.
Ochrona zdjêæ
5. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)], nastêpnie korzystaj¹c
z przycisków [e, r] zaznaczyæ „End Protection
Setting (Zakoñcz ochronê)” i nacisn¹æ [OK].
Uwaga
• Podczas formatowania pamiêci wewnêtrznej usuwane s¹
równie¿ zdjêcia z ustawion¹ ochron¹.
RQT9507
Usuwanie zdjêæ
17
89
Ustawienia wyświetlania zdjêæ
Podstawowa obs³uga
1. Nacisn¹æ [MENU (PHOTO)].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Photo
Playback Settings
(Ustawienia wyświetlania
zdjêæ)” i nacisn¹æ [OK].
Photo Menu
Copy Photo
Edit Photo
Photo Playback Settings
3. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] wybierz
parameter (¼poni¿ej).
4. Korzystaj¹c z przycisków [w, q] wybraæ
ustawienie.
Aby wróciæ do ekranu standardowego, nale¿y
kilkakrotnie nacisn¹æ [ RETURN].
Slideshow Interval
(Odstêp czasowy
pokazu slajdów)
Ustawianie parametrów wyświetlania zdjêæ
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Date Indication
(Informacja o dacie)
Colour Effects
(Efekty barwne)
Slideshow Order
(Kolejnośæ pokazu
slajdów)
Slideshow Effects
(Efekty pokazu
slajdów)
On (W£.) / Off (WY£.)
Colour (Kolorowe)/Black and
White (Czarno-bia³e)/Sepia
• Zdjêcia w widoku miniatur s¹
wyświetlane w oryginalnych
odcieniach kolorów.
Normal (Normalna):
Odtwarzanie w kolejności nazw
plików.
Random (Losowo):
Zdjêcia w danej kategorii bêd¹
odtwarzane w kolejności losowej.
• Ustawienia s¹ pamiêtane nawet
po wy³¹czeniu urz¹dzenia lub
zmianie nośnika.
Fade (Wprowadzanie):
Podczas prze³¹czania zdjêæ
nastêpne zdjêcie stopniowo
siê wy³ania zanim zostanie
wyświetlone w ca³ości.
Motion (Ruch):
Wyświetlanie z powiêkszaniem
zdjêcia i przesuwaniem go w górê i
w dó³, w prawo i w lewo lub wzd³u¿
przek¹tnej.
Slide-in (Nasuwanie):
Wyświetlane zdjêcia wy³aniaj¹
siê stopniowo z prawej strony i
przesuwaj¹ w lewo.
• Po ustawieniu opcji „Motion
(Ruch)” ustawienie „Slideshow
Interval (Odstêp czasowy
pokazu slajdów)” jest
nieaktywne.
Korzystanie z menu konfiguracji
Podstawowa obs³uga
1. Nacisn¹æ [SETUP].
RQT9507
90
Settings Menu
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ parametr
(¼poni¿ej) i nacisn¹æ [OK].
Image Quality Settings
Clock/Calendar Settings
Demo Mode
Remote Control Mode
3. Wprowadziæ ustawienia zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Aby wróciæ do ekranu standardowego, nale¿y
kilkakrotnie nacisn¹æ [ RETURN].
Ustawienia
Ustawienia fabryczne s¹ podkreślone.
Image Quality
Settings
(Ustawienia jakości
obrazu)
18
5 sec (5 sek.)/10 sec (10 sek.)/
30 sec (30 sek.)/
5 min/10 min/30 min/
1 hour (1 godz.)/3 hours
(3 godz.)/12 hours (12 godz.)/
24 hours (24 godz.)
Change On The Hour
(Aktualizuj co godzinê):
Zdjêcia bêd¹ zmieniane co
godzinê przy pe³nej godzinie.
Change Daily (Aktualizuj
codziennie):
Zdjêcia bêd¹ zmieniane w momencie
zmiany daty w kalendarzu.
Sync Music (W synchronizacji z
muzyk¹):
Zdjêcia bêd¹ zmieniane w momencie
ka¿dorazowej zmiany utworu z p³yty
CD/odtwarzacza iPod.
Naciśniêcie [u/t, y/i]
i pominiêcie utworu równie¿
powoduje zmianê zdjêcia. (Zmiana
nie nastêpuje w przypadku
przerwania odtwarzania lub pauzy.)
• W przypadku odtwarzania
pokazu slajdów przy niewielkiej
liczbie zdjêæ z krótkim odstêpem
czasu miêdzy nimi, zdjêcia mog¹
nie byæ wyświetlane normalnie.
W punkcie 3 podstawowej
obs³ugi wybraæ „Image Quality
Mode (Tryb jakości obrazu)”
lub „Adjust Brightness (Reguluj
jasnośæ)”. Po czym wprowadziæ
poszczególne ustawienia.
Image Quality Mode (Tryb
jakości obrazu)
Standard (Standardowy):
Standardowa jakośæ obrazu
Soft (Miêkki):
Jakośæ obrazu przyjazna dla oka
Dynamic (Dynamiczny):
¯ywy obraz z wyraźnym
oddzieleniem obszarów jasnych i
ciemnych
Adjust Brightness (Reguluj
jasnośæ)
(Tylko gdy Przyciemnienie
ustawione jest na „Off”)
Jasnośæ jest regulowana
w zakresie od „1” do „10”.
Ustawienie domyślne to „10”.
Remote Control
Mode
(Tryb zdalnego
sterowania)
Initialise Settings
(Ustawienia
inicjowania)
Format Card
(Formatuj kartê)
Back Up Internal
Memory
(Twórz kopiê
zapasow¹ pamiêci
wewnêtrznej)
POLSKI
Ustawienia wyświetlania zdjêæ / Korzystanie z menu konfiguracji / Zmiana przyciemnienia
Demo Mode
(Tryb demonstracji)
1. W punkcie 3 procedury obs³ugi
podstawowej zaznaczyæ „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
2. Zaznaczyæ ponownie „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
• Usuwane s¹ równie¿ zdjêcia
chronione.
Format Internal
•
Nawet w przypadku
Memory
sformatowania pamiêci
(Formatuj pamiêæ
wewnêtrznej lub usuniêcia
wewnêtrzn¹)
wszystkich zdjêæ (¼str. 17)
rozmiar wykorzystanego
obszaru pamiêci wewnêtrznej
nie zmniejszy siê do zera,
poniewa¿ pewien obszar jest
wykorzystywany przez system.
Istnieje mo¿liwośæ
sprawdzenia informacji o wersji
System Software Info oprogramowania opisywanego
urz¹dzenia.
(Informacje o
• Informacje o najnowszej wersji
oprogramowaniu
mo¿na znaleźæ w poni¿szej
systemowym)
witrynie internetowej:
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
Funkcja ta umo¿liwia aktualizacjê
oprogramowania systemowego,
gdy zajdzie taka potrzeba w
przysz³ości, aby poprawiæ jego
wydajnośæ.
Update System
Nale¿y pamiêtaæ o rejestracji
Software
u¿ytkownika, aby móc
(Aktualizacja
uzyskiwaæ informacje zwi¹zane z
oprogramowania
aktualizacjami oprogramowania
systemowego)
systemowego.
Szczegó³y mo¿na znaleźæ w
poni¿szej witrynie:
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/
Zmiana przyciemnienia
Nacisn¹æ [DIMMER].
Po ka¿dorazowym naciśniêciu przycisku:
Off (WY£.) (normalne)
On (W£.)
• Ustawienie fabryczne: Off (WY£.)
• Wprowadzone ustawienie jest pamiêtane nawet po
wy³¹czeniu urz¹dzenia.
RQT9507
Clock/Calendar
Settings
(Ustawienia zegara/
kalendarza)
Select Design (Wybierz styl)
¼str. 9
Set Clock (Ustaw zegar) ¼str. 9
Set Date Indication (Format daty):
Wybraæ Date/Month/Year (Dzieñ/
Miesi¹c/Rok) lub Month/Date/
Year (Miesi¹c/Dzieñ/Rok).
Set Clock Indication (Format
godziny):
Wybraæ opcjê „24-hour System”
lub „12-hour System”.
Disable (Wy³¹cz)/Enable (W³¹cz)
Informacje na temat funkcji
demonstracji (¼str. 8)
Gdy piloty innych urz¹dzeñ
zak³ócaj¹ pracê opisywanego
urz¹dzenia, nale¿y zmieniæ tryb
zdalnego sterowania urz¹dzenia
g³ównego i jego pilota.
Przyk³ad: W przypadku ustawienia
trybu zdalnego sterowania na 2
1. Zaznaczyæ „Remote Control
2 (Zdalne sterowanie 2)” w
punkcie 3 procedury obs³ugi
podstawowej i nacisn¹æ [OK].
2. Nie kieruj¹c pilota w stronê
opisywanego urz¹dzenia i
trzymaj¹c wciśniêty na nim
przycisk [OK], przez co najmniej
2 sekundy przytrzymaæ wciśniêty
przycisk numeryczny [2].
3. Nacisn¹æ [OK].
Przywracane s¹ ustawienia
fabryczne opisywanego urz¹dzenia.
1. W punkcie 3 procedury obs³ugi
podstawowej zaznaczyæ „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
2. Zaznaczyæ ponownie „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
• Ustawienia zegara i pliki
zdjêciowe w pamiêci
wewnêtrznej nie ulegaj¹ zmianie.
1. W punkcie 3 procedury obs³ugi
podstawowej zaznaczyæ „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
2. Zaznaczyæ ponownie „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
• Wszystkie dane na karcie SD
zostan¹ usuniête.
Zostanie utworzona kopia
zapasowa zdjêæ z pamiêci
wewnêtrznej na karcie SD.
W punkcie 3 procedury obs³ugi
podstawowej zaznaczyæ „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
• Naciśniêcie [ RETURN]
podczas operacji tworzenia
kopii zapasowej spowoduje
jej przerwanie, ale zdjêcia,
które zosta³y ju¿ skopiowane,
pozostaj¹ na karcie SD.
• Nie mo¿na archiwizowaæ
ustawieñ „Favourite (Ulubione)”,
obrotu lub ochrony.
• Czas tworzenia kopii zapasowej
bêdzie d³u¿szy w zale¿ności od
liczby zdjêæ do archiwizacji lub
ilości danych. (ok. 10 minut w
1000 plików)
19
91
Korzystanie z timera
Zdjêcia i nagrania audio s¹ automatycznie odtwarzane o zadanej godzinie.
Mo¿na ustawiæ „Timer 1”, „Timer 2” i „Timer 3”.
• Wcześniej nale¿y nastawiæ zegar (¼str. 9)
• W celu s³uchania radia nale¿y wcześniej dostroiæ kana³y.
Przy ustawianiu timera nale¿y wprowadziæ tylko ustawienie źród³a sygna³u audio i poziomu g³ośności dla odtwarzania
nagrañ audio. W przypadku odtwarzania losowego, wielokrotnego itp. ustawienia nale¿y wprowadziæ zanim timer
rozpocznie odtwarzanie.
Poni¿ej, jako przyk³ad, objaśniono sposób ustawiania opcji „Timer 1”.
Timer Setting Menu
1. Nacisn¹æ [zTIMER].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[w, q] zaznaczyæ „Timer 1
Settings (Ustawienie timera
1)” i nacisn¹æ [OK].
3. W³¹czyæ ustawienie trybu
gotowości.
1. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Standby
(Ustawienia trybu
gotowości)” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków [e, r]
zaznaczyæ „Enable This Timer
(W³¹cz ten timer)” i nacisn¹æ [OK].
4. Ustawiæ dzieñ.
1. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Day
(Dzieñ)” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] wybraæ dzieñ,
dodaæ znak zaznaczenia
korzystaj¹c z przycisków
[w, q] i nacisn¹æ [OK].
5. Ustawiæ godzinê.
1. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Time
(Godzina)” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[w, q, e, r] ustawiæ godzinê
rozpoczêcia/zakoñczenia i
nacisn¹æ [OK].
Timer 1 Settings
0
3
6
Timer
9
Sun
M
Timer 1 Settings
Standby
Enable
Day
Unset
Time
0:00-0:
Timer 1 Day Settings
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Start Time End Time
Ʒ7 ⿉ 00
Ʒ8 ⿉ 00
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
On
Playback Time
30 minutes
Update Source/Volume
Source: CD
Powrót do poprzedniego ekranu
Nacisn¹æ [
RETURN].
Powrót do menu ustawiania timera
Nacisn¹æ [zTIMER].
Wy³¹czanie nastawionego timera
RQT9507
W punkcie 3 -2 zaznaczyæ „Disable This Timer (Wy³¹cz ten
timer)” i nacisn¹æ [OK].
20
7. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Playback
Time (Czas odtwarzania)”, a
korzystaj¹c z przycisków [w, q]
wybraæ czas odtwarzania.
10 minutes/30 minutes/1 hour
(1 godz.)/2 hours (2 godz.)/
3 hours (3 godz.)/No Limit (Bez
ograniczeñ)
Timer 1 Audio Settings
Audio Playback
Playback Time
Update Source/Volume
On
1 hour
Source: CD
Czas odtwarzania mo¿na ustawiæ tyko w zakresie
od godziny pocz¹tkowej do godziny koñcowej
ustawienia timera.
• Mo¿na tak¿e u¿yæ przycisków numerycznych.
np.) 9: [0] ˆ [9]
10: [1] ˆ [0]
6. W£¥CZYÆ/WY£¥CZYÆ
odtwarzanie audio.
1. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Audio
Playback (Odtwarzanie
audio)” i nacisn¹æ [OK].
2. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Audio
Playback (Odtwarzanie audio)”,
a korzystaj¹c z przycisków
[w, q] zaznaczyæ opcjê „On
(W£.)” lub „Off (WY£.)”.
Tylko wówczas, gdy ustawiono odtwarzanie nagrañ audio
8. Korzystaj¹c z przycisków
[e, r] zaznaczyæ „Update
Source/Volume (Aktualizuj
źród³o/g³ośnośæ)” i nacisn¹æ
[OK].
1 hour
Playback Time
Update Source/Volume
Source:CD
Volume:25
Confirm
Zostanie wyświetlone źród³o materia³u dźwiêkowego
i poziom g³ośności.
• Je¿eli nie bêd¹ dokonywane ¿adne zmiany, nale¿y
przyciskiem [w, q] zaznaczyæ „No (Nie)” i nacisn¹æ
[OK].
• W przypadku zmiany, nowe ustawienia
wprowadziæ przy u¿yciu przycisku wyboru źród³a
sygna³u audio lub przycisku g³ośności, po czym
korzystaj¹c z przycisków [w, q] zaznaczyæ „Yes
(Tak)” i nacisn¹æ [OK].
W ramach próby źród³o materia³u dźwiêkowego mo¿na
odtworzyæ.
9. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Confirm (Potwierdź)” i nacisn¹æ [OK].
10. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
„Confirm (Potwierdź)” i nacisn¹æ [OK].
Je¿eli czas odtwarzania koliduje z innymi ustawieniami
timera, pojawi siê monit o potwierdzenie.
• Wybór opcji „Yes (Tak)” spowoduje wy³¹czenie
innych timerów z koliduj¹c¹ godzin¹.
• Po wybraniu opcji „No (Nie)” przywrócony zostanie
pierwotny ekran z zarezerwowanymi ustawieniami
timera.
11. Nacisn¹æ [ RETURN].
Przywrócony zostanie ekran standardowy.
Po ustawieniu timera
• Gdy opisywane urz¹dzenie jest w³¹czone i odtwarzanie
audio jest ustawione na „On (W³¹cz)”, na minutê przed
godzin¹ pocz¹tkow¹ timera wyświetlany jest wskaźnik „z”.
• O godzinie pocz¹tkowej timera dźwiêk zostanie
dostosowywany do zadanego poziomu i rozpocznie siê
odtwarzanie materia³u audio. (Wskaźnik z miga)
Usuwanie ustawienia timera
W punkcie 3 -2 zaznaczyæ „Initialise This Timer (Zainicjuj ten
timer)” i nacisn¹æ [OK].
92
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 92
2009/10/02 8:57:21
Pliki zdjêciowe mo¿na przesy³aæ miêdzy pamiêci¹ wewnêtrzn¹
opisywanego urz¹dzenia, kart¹ SD a komputerem.
Nie nale¿y u¿ywaæ innych kabli za wyj¹tkiem oryginalnego
kabla po³¹czeniowego USB marki Panasonic
(K2KZ4CB00015; wyposa¿enie opcjonalne).
Wymagane konfiguracje systemowe
System operacyjny komputera
• Windows Vista®
• Windows® XP
• Mac OS X
Port
• Port USB
• Wcześniej wy³¹czyæ urz¹dzenie.
• Wcześniej nale¿y równie¿ uruchomiæ komputer.
1. Sprawdziæ orientacjê wtyku kabla po³¹czeniowego
USB (wyposa¿enie opcjonalne) i w³o¿yæ go do
gniazda USB opisywanego urz¹dzenia.
2. W³o¿yæ kabel po³¹czeniowy USB do gniazda komputera.
3. W³¹czyæ opisywane urz¹dzenie.
4. Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ
pamiêæ po³¹czenia USB („Internal Memory
(Pamiêæ wewnêtrzna)” lub „SD Card (Karta SD)”) i
nacisn¹æ [OK].
Opisywane urz¹dzenie dzia³a jak czytnik z
mo¿liwości¹ zapisu i jest rozpoznawany przez
komputer jako urz¹dzenie zewnêtrzne.
POLSKI
Prze³¹czanie pamiêci po³¹czenia USB
Od³¹czyæ kabel po³¹czeniowy USB, nastêpnie pod³¹czyæ
go ponownie i wykonaæ czynności opisane w powy¿szych
punktach 3 i 4.
Wymiana plików zdjêciowych z komputerem
1. Otworzyæ folder na komputerze, z którym bêd¹
wymieniane pliki zdjêciowe.
2. Wykonaæ czynności opisane w powy¿szych punktach 1
do 4.
3. W oknie „Mój komputer” lub „Komputer” posiadanego
komputera otworzyæ ikonê napêdu opisywanego
urz¹dzenia.
• W przypadku komputera Macintosh napêd
opisywanego urz¹dzenia jest wyświetlany na pulpicie.
4. Otworzyæ folder ze zdjêciami na opisywanym urz¹dzeniu.
5. Wymieniæ pliki pomiêdzy folderami.
• Foldery i pliki mo¿na przenosiæ metod¹ „przeci¹gnij i
upuśæ”.
Korzystanie z timera / Wspó³praca z komputerem
Wspó³praca z komputerem
Od³¹czanie kabla po³¹czeniowego USB
Klikn¹æ dwukrotnie ikonê (Windows XP:
, Windows Vista:
) na pasku zadañ komputera i od³¹czyæ go zgodnie z
instrukcj¹ wyświetlan¹ na ekranie. (W przypadku niektórych
ustawieñ systemu operacyjnego ikony mog¹ nie byæ
wyświetlane. W takim przypadku nale¿y sprawdziæ, czy na
monitorze urz¹dzenia nie jest przypadkiem wyświetlany
komunikat informuj¹cy o trwaj¹cej komunikacji, po czym
od³¹czyæ kabel.)
• W przypadku komputera Macintosh nale¿y postêpowaæ
zgodnie z metod¹ od³¹czania urz¹dzenia w systemie Mac OS.
Uwaga
• Wyjêcie lub w³o¿enie kabla po³¹czeniowego USB lub karty
SD, gdy wyświetlany jest komunikat „Accessing. Do not
remove the card or cable. (Trwa uzyskiwanie dostêpu. Nie
wyjmuj karty ani kabla.)”, mo¿e spowodowaæ utratê lub
uszkodzenie danych na karcie SD.
• Podczas nawi¹zanego po³¹czenia z komputerem nie
mo¿na obs³ugiwaæ opisywanego urz¹dzenia.
• Po od³¹czeniu kabla po³¹czeniowego USB opisywane
urz¹dzenie zostanie wy³¹czone.
• Nie ma mo¿liwości wymiany danych z odtwarzaczem iPod.
• W przypadku kilku po³¹czeñ USB lub u¿ywania
koncentratorów z 1 komputerem mog¹ wyst¹piæ
nieprawid³owości w dzia³aniu.
• W przypadku korzystania z wersji 10.2 lub starszej
systemu Mac OS X i importowania zdjêæ z karty SDHC do
komputera, zabezpieczaj¹cy przed zapisem prze³¹cznik
karty SDHC nale¿y ustawiæ w pozycji „LOCK”.
• Po pod³¹czeniu opisywanego urz¹dzenia nie nale¿y
korzystaæ z funkcji formatowania pamiêci wewnêtrznej
opisywanego urz¹dzenia lub karty SD z poziomu
komputera.
• Nie mo¿na zagwarantowaæ prawid³owej wspó³pracy z
wszystkimi komputerami.
RQT9507
Uwaga
• Timer uruchamiany jest o zadanej godzinie, o ile nie
zostanie ustawiony na „Disable (Wy³¹cz)”.
• Timer o czasie krótszym ni¿ 10 minut mo¿e nie byæ
wyświetlany na ekranie ustawieñ timera. (Gdy odtwarzanie
nagrañ audio jest ustawione na „On”, wyświetlany jest tylko
symbol „ ”.)
• Gdy wyświetlane jest menu konfiguracji itp., odtwarzanie
materia³ów audio uruchamiane timerem nie rozpocznie siê.
• Odtwarzanie materia³ów audio uruchamiane timerem mo¿e
siê nie rozpocz¹æ, je¿eli nośnik z nagraniem aud io dla
funkcji „Audio Playback (Odtwarzanie audio)” jest taki sam,
jak nośnik wybrany dla momentu uruchomienia timera.
– Podczas odtwarzania p³yty CD, pauzy lub wyszukiwania
– Podczas odtwarzania z iPod lub wyszukiwania
– Gdy odbierania czêstotliwośæ radiowa jest taka sama i
ustawienie Auto/Monaural (Auto/Monofoniczny) jest takie samo
21
93
Monta¿ opisywanego urz¹dzenia
W przypadku ustawienia urz¹dzenia na stole lub innym
meblu nale¿y upewniæ siê, czy czêśæ monitorowa po
otwarciu nie bêdzie wystawaæ poza obrêb sto³u. Urz¹dzenie
mo¿e wówczas spaśæ.
Informacja dla u¿ytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu siê zu¿ytych urz¹dzeñ i baterii
Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/ lub w
dokumentacji towarzysz¹cej oznaczaj¹,
¿e nie wolno mieszaæ zu¿ytych urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia w³aściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zu¿ytych produktów i baterii, nale¿y
oddawaæ je do wyznaczonych punktów
gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego oraz
postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i
2006/66/WE.
Mocowanie urz¹dzenia
W przypadku ustawienia urz¹dzenia na stole o
w¹skim blacie warto skorzystaæ z do³¹czonego paska
zabezpieczaj¹cego przed upadkiem, który mo¿na
przymocowaæ do ściany lub filaru. (Przedstawiony poni¿ej
rysunek przedstawia przyk³adowy sposób ustawienia.)
A Ściana, filar itp.
B Pasek zabezpieczaj¹cy przed upadkiem (w zestawie)
C Wkrêt do drewna (w zestawie) (czarny) itp.
D Spód opisywanego urz¹dzenia
E Wkrêt do mocowania paska zabezpieczaj¹cego przed
upadkiem (w zestawie) (srebrny)
Prawid³owe pozbywanie siê w/w
produktów i baterii pomaga oszczêdzaæ
cenne zasoby naturalne i zapobiegaæ
potencjalnemu negatywnemu wp³ywowi na
zdrowie cz³owieka oraz stan środowiska
naturalnego, który towarzyszy niew³aściwej
gospodarce odpadami.
Wiêcej informacji o zbiórce oraz recyklingu
zu¿ytych produktów i baterii mo¿na
otrzymaæ od w³adz lokalnych, miejscowego
przedsiêbiorstwa oczyszczania lub w
punkcie sprzeda¿y, w którym u¿ytkownik
naby³ przedmiotowe towary.
A
B
Za niew³aściwe pozbywanie siê
powy¿szych odpadów mog¹ groziæ kary
przewidziane przepisami prawa krajowego.
C
Dotyczy u¿ytkowników firmowych
dzia³aj¹cych na terenie Unii Europejskiej
Chc¹c w odpowiedni sposób pozbyæ
siê urz¹dzeñ elektrycznych lub
elektronicznych, nale¿y skontaktowaæ siê
ze sprzedawc¹ lub dostawc¹, który udzieli
dalszych informacji.
D
E
[Informacje o pozbywaniu siê w/w
urz¹dzeñ w pañstwach trzecich]
Niniejsze symbole obowi¹zuj¹ wy³¹cznie
na terenie Unii Europejskiej. Chc¹c pozbyæ
siê w/w urz¹dzeñ elektrycznych lub
elektronicznych, nale¿y skontaktowaæ siê
z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w
sprawie w³aściwego sposobu wyrzucania
tego rodzaju przedmiotów.
Uwaga
• Do zamocowania spodu opisywanego urz¹dzenia nale¿y
koniecznie u¿yæ wkrêtów maszynowych.
• Zbyt mocne dokrêcenie wkrêtu do mocowania paska
zabezpieczaj¹cego przed upadkiem mo¿e spowodowaæ
zerwanie gwintu i uniemo¿liwiæ zamocowanie paska.
• Śruby i wkrêty nale¿y chroniæ przed dzieæmi, gdy¿ mog¹
zostaæ po³kniête.
Konserwacja
RQT9507
Wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazda elektrycznego
i przetrzeæ na sucho u¿ywaj¹c miêkkiej szmatki.
• W przypadku mocniejszych zabrudzeñ przetrzeæ dobrze
wykrêcon¹ mokr¹ ściereczk¹, a nastêpnie wytrzeæ do sucha.
• Nie u¿ywaæ rozpuszczalników typu benzyna,
rozcieñczalnik, alkohol, kuchenny środek czyszcz¹cy itp.
Mog¹ one doprowadziæ do deformacji obudowy lub starcia
pow³oki wykoñczeniowej.
• Przed u¿yciem ściereczki nas¹czonej preparatem
chemicznym przeczytaæ uwa¿nie do³¹czon¹ instrukcjê.
22
94
Cd
Dotyczy symbolu baterii (symbole
przyk³adowe):
Ten symbol mo¿e wystêpowaæ wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku spe³nia on wymagania
Dyrektywy w sprawie określonego środka
chemicznego.
POLSKI
Rozwi¹zywanie problemów
Przed oddaniem urz¹dzenia do naprawy nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹ce czynności kontrolne. W przypadku w¹tpliwości
co do niektórych punktów kontrolnych lub je¿eli środki zaradcze podane w tabeli nie pozwalaj¹ rozwi¹zaæ problemu, nale¿y
zasiêgn¹æ porady sprzedawcy.
Opisywane urz¹dzenie mo¿e siê nagrzewaæ, je¿eli bêdzie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Nie stanowi to jednak
problemu, gdy chodzi o jego eksploatacjê.
Przez co najmniej 10 sekund przytrzymaæ wciśniêty przycisk [8] urz¹dzenia g³ównego,
aby je wy³¹czyæ. Je¿eli problem nadal wystêpuje, nale¿y wykonaæ poni¿sze czynności i
przywróciæ domyślne ustawienia fabryczne.
1. Od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy. Nastêpnie, trzymaj¹c wciśniêty przycisk [8]
urz¹dzenia g³ównego, pod³¹czyæ przewód zasilaj¹cy.
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk [8] opisywanego urz¹dzenia, a¿ na monitorze
pojawi siê informacja „The settings have been reset. (Ustawienia wyzerowane.)”
Po w³¹czeniu urz¹dzenia przez
d³u¿szy czas wyświetlana jest
informacja „Please wait.”
Gdy w pamiêci wewnêtrznej znajduj¹ siê zdjêcia lub w³o¿ono kartê SD, mo¿e up³yn¹æ
sporo czasu od momentu w³¹czenia urz¹dzenia, zanim mo¿na bêdzie przyst¹piæ do
jego obs³ugi.
Podczas odtwarzania audio
wystêpuje dudnienie.
W s¹siedztwie opisywanego urz¹dzenia mo¿e znajdowaæ siê przewód zasilaj¹cy innego
sprzêtu lub oświetlenie jarzeniowe.
ˆ Urz¹dzenia elektryczne powinny znajdowaæ siê mo¿liwie daleko od opisywanego urz¹dzenia.
Monta¿ opisywanego urz¹dzenia / Konserwacja / Rozwi¹zywanie problemów
Ogólne problemy z ca³ym systemem
Wszystkie operacje zostan¹
zignorowane.
CD
Po w³o¿eniu p³yty CD panel
monitora nie ulega zmianie.
Nie mo¿na uruchomiæ
odtwarzania nawet naciśniêciem
przycisku odtwarzania.
W³o¿ona zosta³a niestandardowa p³yta. (¼str. 4)
Wystêpowa³a du¿a ró¿nica temperatur, na przyk³ad w przypadku przeniesienia urz¹dzenia z
miejsca zimnego do ciep³ego. Na powierzchni soczewki mog³o dojśæ do skroplenia pary wodnej.
ˆ Przed przyst¹pieniem do obs³ugi nale¿y odczekaæ ok. 1 godzinê.
Pewne fragmenty nie s¹
normalnie odtwarzane.
ˆ Przetrzeæ p³ytê CD miêkk¹ szmatk¹. (¼str. 4)
Czêśæ monitorowa nie zosta³a
prawid³owo zamkniêta.
ˆ Sprawdziæ, czy p³yta CD zosta³a prawid³owo w³o¿ona. (¼str. 6)
SD
Nie mo¿na odczytaæ danych z
karty SD.
ˆ U¿ywaæ karty SD, formatu plików i struktury folderów zgodnych z opisywanym
urz¹dzeniem. (¼str. 5)
Zdjêæ nie mo¿na wyświetlaæ ani
edytowaæ.
ˆ W³o¿yæ kartê SD zgodn¹ z opisywanym urz¹dzeniem. (¼str. 5)
ˆ W³o¿yæ prawid³owo kartê SD. (¼str. 6)
ˆ Zmieniæ ustawienie prze³¹cznika ochrony przed zapisem, je¿eli znajduje siê on w
pozycji „LOCK”. (¼str. 4)
iPod
Odtwarzacz iPod nie jest
rozpoznawany po pod³¹czeniu.
ˆ Sprawdziæ, czy iPod jest zgodny z opisywanym urz¹dzeniem. (¼str. 5)
Nie mo¿na odtwarzaæ materia³ów
wideo z odtwarzacza iPod.
ˆ Sprawdź ustawienia obrazu iPod.
Obraz na wyświetlaczu iPod
wygl¹da dziwnie.
Nie mo¿na odtwarzaæ materia³ów
wideo z iPod.
ˆ Sprawdź wersjê iPod.
Radio
ˆ Pod³¹czyæ antenê pokojow¹ FM lub antenê ramow¹ AM. (¼str. 8)
ˆ Zmieniæ ustawienie lub kierunek anten.
ˆ Przewód antenowy odsun¹æ mo¿liwie daleko od zasilacza sieciowego.
ˆ Je¿eli stacja nadawcza znajduje siê daleko lub gdy w s¹siedztwie znajduje siê du¿y
budynek lub góra, nale¿y u¿yæ anteny zewnêtrznej. (¼str. 13)
Mo¿e byæ w³¹czony telewizor, magnetowid, komputer lub tuner BS. Albo w pobli¿u
urz¹dzenia ³adowany jest telefon komórkowy.
ˆ Wy³¹czyæ poszczególne urz¹dzenia lub odsun¹æ je mo¿liwie daleko od opisywanego
urz¹dzenia.
RQT9507
Nie mo¿na prawid³owo odbieraæ
audycji radiowych nadawanych w
paśmie FM i AM.
Wystêpuj¹ zbyt du¿e szumy i
zniekszta³cenia dźwiêku.
Nie jest wyświetlany wskaźnik
„ ”.
23
95
Rozwi¹zywanie problemów
Zdjêcie
Zdjêcia nie s¹ wyświetlane na
ekranie miniatur.
Mog¹ wyst¹piæ problemy z wyświetlaniem zdjêæ edytowanych na komputerze itp.
Data wyświetlana w przypadku
wyszukiwania wg. daty ró¿ni siê
od daty zrobienia zdjêcia.
W przypadku zdjêæ edytowanych z poziomu komputera mo¿e byæ wyświetlana data
aktualizacji pliku.
Operacja edycji (kopiowania itp.)
jest czasoch³onna.
W przypadku du¿ej liczby plików i folderów edycja mo¿e byæ czasoch³onna.
Pilot
Pilot nie dzia³a.
ˆ W³o¿yæ prawid³owo bateriê z uwzglêdnieniem polaryzacji (+, –). (¼str. 7)
ˆ Wymieniæ bateriê na now¹. (¼str. 7)
ˆ Je¿eli tryb zdalnego sterowania pilota jest inny ni¿ tryb zdalnego sterowania urz¹dzenia
g³ównego, nale¿y go zmieniæ i ustawiæ taki sam tryb, jak w urz¹dzeniu g³ównym. (¼str. 19)
ˆ Je¿eli monitor jest otwarty, zamkn¹æ go.
Gdy u¿ywany jest pilot
ˆ Zmieniæ kod zdalnego sterowania opisywanego urz¹dzenia w taki sposób, aby inne
opisywanego urz¹dzenia, inne
urz¹dzenie nie zak³óca³o jego pracy. (¼str. 19)
urz¹dzenie dzia³a nieprawid³owo.
Gdy u¿ywany jest pilot innego
urz¹dzenia, opisywane urz¹dzenie
dzia³a nieprawid³owo.
Komunikat o b³êdzie
No card.
Nie w³o¿ono karty SD.
ˆ W³o¿yæ kartê SD.
This card cannot be played.
This card cannot be read.
Tej karty nie mo¿na odtworzyæ z poziomu opisywanego urz¹dzenia.
ˆ W³o¿yæ kartê SD, któr¹ mo¿na odtwarzaæ. (¼str. 5)
The write protection switch of the
SD card is set to “LOCK.”
Karta SD jest chroniona przed zapisem.
ˆ Zmieñ ustawienie prze³¹cznika ochrony przed zapisem. (¼str. 4)
No disc.
Nie w³o¿ono p³yty CD.
This disc cannot be played.
This disc cannot be read.
Tej p³yty CD nie mo¿na odtworzyæ z poziomu opisywanego urz¹dzenia.
ˆ W³o¿yæ p³ytê CD, któr¹ mo¿na odtwarzaæ.
No compatible device is
connected.
Odtwarzacz iPod nie zosta³ pod³¹czony.
ˆ Prawid³owo pod³¹czyæ odtwarzacz iPod. (¼str. 11)
Pod³¹czono odtwarzacz iPod, który nie jest zgodny z opisywanym urz¹dzeniem.
ˆ U¿yæ odtwarzacza iPod zgodnego z opisywanym urz¹dzeniem. (¼str. 5)
A communication error occurred.
Odtwarzacz iPod nie zosta³ pod³¹czony.
ˆ Prawid³owo pod³¹czyæ odtwarzacz iPod. (¼str. 11)
No photo files.
Na wybranym nośniku nie ma plików zdjêciowych.
ˆ Wybraæ nośnik ze zdjêciami. (¼str. 14)
This photo cannot be played.
Z poziomu opisywanego urz¹dzenia nie mo¿na wyświetliæ tego zdjêcia.
Playback cannot continue
because there was a photo file
error.
Podczas odtwarzania plików zdjêciowych wyst¹pi³y nieprawid³owości.
ˆWyci¹gn¹æ nośnik i sprawdziæ, czy pliki zdjêciowe s¹ zgodne z opisywanym
urz¹dzeniem (¼str. 5). Nastêpnie ponownie w³o¿yæ nośnik.
RQT9507
The clock and calendar cannot
Do korzystania z zegara/kalendarza niezbêdne jest nastawienie zegara.
be used because the time has not ˆ Korzystaj¹c z przycisków [e, r] zaznaczyæ „Set time (Nastaw zegar)” i nastawiæ
been set.
zegar. (¼str. 9)
24
96
Timer audio playback could not
be started.
Nie mo¿na uruchomiæ timera na tym ekranie.
ˆ Przed godzin¹ uruchomienia timera przywróciæ ekran standardowy.
Set the mode on your remote
control to “Mode 1” (or “Mode
2”).
Ustawienia trybu zdalnego sterowania pilota nie s¹ zgodne z ustawieniami urz¹dzenia
g³ównego.
Przez co najmniej 2 sekundy przytrzymaæ wciśniêty wyświetlony przycisk numeryczny i
przycisk [OK] i zmieniæ tryb zdalnego sterowania pilota.
WZMACNIACZ
ZDJÊCIA
Oba kana³y wysterowane - 5 W na kana³
6 Ω, 1 kHz, ca³k. zniekszta³cenia
harm. 10 %
Ca³kowita moc skuteczna w trybie
stereo: 10 W
Gniazdo wejściowe S³uchawki: stereo mini (3,5 mm)
i wyjściowe
Impedancja u¿ywanych s³uchawek:
16 do 64 Ω
iPod: specjalne gniazdo iPod
USB: USB 2.0 High speed
TUNER FM
Pamiêæ programów 30 stacji
Zakres czêstotliwości 87,50 do 108,00 MHz (co 50 kHz)
Czu³ośæ
16,3 dBf (1,8 μV, IHF’58)
Gniazdo antenowe
75 Ω (niezrównowa¿one)
Rozmiar ekranu LCD 9 cali
Wspó³czynnik kszta³tu 16:9
Format u¿ywanych
plików
(CD/SD/Pamiêæ
wewnêtrzna)
JPEG: Exif 2.2, JFIF
• Brak obs³ugi progresywnego
formatu JPEG.
JPEG baseline typu 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Maksymalna liczba pikseli 5120 × 3840
Minimalna liczba pikseli
64 × 64
Maksymalny rozmiar 10 MB
zdekodowanego pliku
G£OŚNIKI
Typ
1-dro¿ny zestaw 1-g³ośnikowy
Pe³en zakres: 2 × 4 cm typu sto¿kowego
Impedancja
6Ω
Moc wejściowa (IEC) 10 W (maks)
Pamiêæ programów 15 stacji
Zakres czêstotliwości 522 do 1629 kHz (co 9 kHz)
500 μV/m
Czu³ośæ
(Wsp. sygna³/szum 20 dB)
ODTWARZACZ P£YT CD
Z ekranowaniem
magnetycznym
Nie
Zakres czêstotliwości 70 Hz do 25 kHz (-16 dB)
odtwarzania
120 Hz do 22 kHz (-10 dB)
INFORMACJE OGÓLNE
Źród³o wi¹zki
Laser pó³przewodnikowy
Wymiary
252 mm × 202 mm × 150 mm
(szer. × wys. × g³êb.)
D³ugośæ fali
795 nm
Masa
ok. 1,9 kg
Liczba kana³ów
2 kana³y (Stereo)
Poni¿ej mierzalnej granicy
Dopuszczalna
temperatura pracy
0 ºC do + 35 ºC
Ko³ysanie i dr¿enie
dźwiêku
P³yty nadaj¹ce siê
do odtwarzania
CD, CD-R, CD-RW
Format p³yty
nadaj¹cy siê do
odtwarzania
CD-DA
Dopuszczalna
35 % do 80 % wilgotności
wilgotnośæ wzglêdna wzglêdnej (bez kondensacji)
Pobór mocy w trybie gotowości : oko³o 0,5 W
PAMIÊÆ WEWNÊTRZNA
Zainstalowana
pojemnośæ
Rozwi¹zywanie problemów / Komunikat o b³êdzie / Dane techniczne
TUNER AM
4 GB
Maksymalna liczba nagrañ w
pamiêci wewnêtrznej : oko³o 8000.
Liczba nagrañ zosta³a
oszacowana przy nagrywaniu
skompresowanych danych. Liczba
nagrañ zale¿y od danych obrazów.
ZASILACZ SIECIOWY
Wejście
Pr¹d zmienny 110 V do 240 V, 36 W,
50/60 Hz
Wyjście
Pr¹d sta³y 12 V, 2000 mA
Bez ³adowania iPod.
• Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
• Niektóre znaki nie s¹ wyświetlane na opisywanym
urz¹dzeniu z uwagi na ograniczenia dotycz¹ce czcionek.
• Z uwagi na istnienie w pamiêci wewnêtrznej obszaru
z informacjami do zarz¹dzania, typu system plików,
rzeczywista pojemnośæ do wykorzystania jest mniejsza.
Dodatkowo pojemnośæ pamiêci zwykle obliczana jest
w oparciu o 1 GB =1 000 000 000 bajtów, jednak¿e w
przypadku opisywanego urz¹dzenia wyliczana jest ona w
oparciu o 1 GB = 1 024 × 1 024 × 1 024 = 1 073 741 824
bajtów. Z tego wzglêdu wyświetlana pojemnośæ jest
mniejsza ni¿ wartośæ ogólna.
Automatyczne oszczêdzanie energii: Opisywane
urz¹dzenie wyposa¿ono w funkcjê automatycznego
oszczêdzania energii, która automatycznie zmniejsza
pobór mocy, gdy przez ok. 10 minut nie zostanie
wykonana ¿adna operacja typu: odtwarzanie nagrania
audio, wk³adanie/wyjmowanie nośnika itp.
Ekran LCD monitora jest produktem zaawansowanej
technologii. Czasami mog¹ siê jednak na nim pojawiæ
czarne lub jasne plamki (czerwone, zielone lub niebieskie).
Nie świadczy to o usterce. Dok³adnośæ sterowania
poszczególnymi pikselami ekranu LCD wynosi ponad 99,99%.
Mo¿e jednak wyst¹piæ niedobór pikseli w granicy 0,01%
prawdopodobieñstwa. Zapewniamy, ¿e wspomniane punkty nie
s¹ rejestrowane na karcie SD lub w pamiêci wewnêtrznej.
RQT9507
Skuteczna moc
wyjściowa w trybie
stereo
POLSKI
Dane techniczne
25
97
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 97
2009/10/02 8:57:22
SUOMI
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI
LAITTEISTON VAHINGOITTUMISEN VAARAA
z TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE
NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN
ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ
ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
z KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
z ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ
EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
VAROITUS!
z ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI
MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS
ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN
MUU MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA,
JOTTA VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA
JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
z ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA
TAI MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
z ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
z HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti
käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
VAROITUS!
RQT9507
TÄMÄ ON LASERTUOTE.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄ KÄ SUORITA KORJAUKSIA
ITSE. ANNA HUOLTO ASIANTUNTEVAN HENKILÖN
TEHTÄVÄKSI.
26
98
NORSK
ADVARSEL:
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å
REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT
OG SKADE PÅ PRODUKTET:
z DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR
REGN, FUKTIGHET, DRYPP ELLER SPRUT, OG
INGEN VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM F.EKS.
VASER, MÅ PLASSERES PÅ APPARATET.
z BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
z IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN);
APPARATET INNEHOLDER INGEN DELER SOM
KAN SKIFTES ELLER REPARERES AV BRUKEREN.
OVERLAT TIL KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE
Å UTFØRE SERVICE.
ADVARSEL!
z APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE,
ET INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET
LUKKET STED HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE
ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT
GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR
ELEKTRISK SJOKK ELLER BRANN FORÅRSAKET
AV OVERHETING UNNGÅS.
z APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ
IKKE DEKKES TIL MED AVISER, BORDDUKER,
GARDINER OG LIGNENDE.
z PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS,
OPPÅ APPARATET.
z BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE
FOR MILJØET.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER
MODERATE KLIMAFORHOLD.
Strømuttaket må befinne seg i nærheten av utstyret og
være lett tilgjengelig.
Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.
Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC),
må støpslet på strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER
ANDRE INNGREP ENN DE SOM ER BESKREVET I
DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG
BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI
Å REPARERE APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT
SERVICE OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES
AV KVALIFISERT PERSONELL.
RQT9507
Memo
99
EU
Web Site: http://panasonic.net
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2009
MW-10-EG (RQT9507-3H).indb 2
Sw
Sp
Cz
Po
RQT9507-3H
H0809FA3109
2009/10/02 8:57:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement