Panasonic RXD45EG Használati utasítások

Panasonic RXD45EG Használati utasítások | Manualzz
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 1
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Hordozható sztereó CD-rendszer
Típusszám:
RX-D45
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.
A biztonság és a készülék optimális kihasználhatósága érdekében
kérjük, hogy a készülék csatlakoztatása, üzembe helyezése
és beállítása elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót.
Kérjük, hogy ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót.
A magyar fordítás az RQTX1040-Z cikkszámú, angol nyelvû kezelési útmutató alapján készült.
A készülék használatbavétele elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!
Ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is a segítségére lehessen!
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 2
A kezelési útmutatóban ismertetett mûveletek fôleg a távvezérlô
használatára vonatkoznak, de ezeket a mûveleteket a készülék
kezelôszerveivel ugyanúgy elvégezheti.
Lehet, hogy az ön készüléke nem pontosan úgy néz ki, mint ahogyan az a képen látható.
Mellékelt tartozék
Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékot.
1 db Hálózati csatlakozókábel
Biztonsági óvintézkedések
• Kerülje a készülék hôforrás közelében történô elhelyezését és
használatát. Ne hagyja tartósan a gépkocsi olyan részén, ahol
közvetlen napsugárzás éri ajtók vagy ablakok közelében, mert
ez a burkolat torzulását eredményezheti.
• Ügyeljen rá, hogy a hálózati csatlakozókábel ne legyen szakadt,
a szigetelése ne legyen sérült és a csatlakozódugók ne legyenek
lazák, mert ezekben az esetekben áramütésveszély keletkezhet.
A kábelt ne hajlítsa meg túlzottan, ne törje meg, ne húzza és ne
toldja meg.
• Ne húzza ki a konnektorból a vezetéknél fogva a kábelt. Ezzel
számos idô elôtti hibát és áramütésveszélyt kerülhet el.
• Ne használja a berendezést fürdôszobában, mert ez a környezet
lehetséges áramütésveszélyt rejt magában.
• Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból.
FIGYELMEZTETÉS
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonsági figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tápellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Konnektor használta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elemek használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elemcsere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Memória megôrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elemekkel való bánásmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kezelôszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fejhallgató csatlakozóaljzat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Lejátszás üzemmód funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programozott lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
URH/KH rádióvevô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kézi hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Az URH hangminôség javítása . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Programozott hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Automatikus programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kéz programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A programhely kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A középhullámú frekvencialépték beállítása . . . . . . . 7
Kazettás egység – lejátszás és felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Szokásos lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Felvétel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A véletlen törlés megakadályozása . . . . . . . . . . . . . 8
Az óra és az idôzítô használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Idôzített lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Késleltetett kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Hangeffektusok használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mielôtt a szervizhez fordulna… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
A TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN,
• NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS
PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK,
ÉS NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT – PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT – A KÉSZÜLÉKRE.
• CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
• NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT
(VAGY HÁTLAPJÁT); NINCS A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
VIGYÁZAT!
• A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA,
SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT
TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL SZELLÔZÔ HELYRE
ÁLLÍTSA. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK
SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY
VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZHETÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT.
• NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY
MÁS HASONLÓ ANYAGGAL.
• NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST – PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT – A KÉSZÜLÉKRE.
• A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT
MÓDON SZABADULJON MEG.
A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében, könnyen
hozzáférhetô helyre telepítse. A hálózati kábel csatlakozódugója
maradjon könnyen kezelhetô. Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali konnektorból.
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 3
Biztonsági figyelmeztetések
A régi készülékek és az elhasznált elemek
összegyûjtésére és a leadására vonatkozó információk,
amelyek a felhasználót érintik
(A készülék hátlapja)
1. osztályú lézertermék
VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK.
VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT
AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK.
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT,
ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET.
A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
(A készülék belsejében)
A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra
figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a
biztonsági reteszt kiiktatja.
A készülék belsejében lévô többnyelvû figyelmeztetô felirat
jelentése:
FIGYELEM!
A BURKOLAT NYITÁSAKOR LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁR-VESZÉLY.
ÓVAKODJON A SUGÁRZÁSTÓL!
Használat közben a készülék érzékeli a mobiltelefonok által
okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük, növelje a készülék és
a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon
okozza
Ezek a szimbólumok, amelyeket a termékeken és/vagy a kísérô dokumentációban talál,
azt jelölik, hogy a használt elektromos és
elektronikus termékeket és elemeket nem
szabad az általános háztartási szeméttel keverni.
A megfelelô feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket
a termékeket és a használt elemeket a helyi
törvényeknek és a 2002/96/EK és 2006/66/ EK
direktíváknak megfelelôen a kijelölt gyûjtôhelyre vigye.
Ezeknek a termékeknek és az elemeknek
helyes hulladékhasznosítása értékes anyagi
eszközöket segít megmenteni, és megóv az
egészségre és a környezetre ható ártalmaktól, amit a nem megfelelô hulladékeltakarítás
okoz. A legközelebbi gyûjtôhelyre vonatkozó
bôvebb információ érdekében kérjük, forduljon helyi hatósághoz. A nemzeti törvényektôl
függôen a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethetô.
Az Európai Unióban üzleti tevékenységet
folytató felhasználókhoz
Kérjük a további információk érdekében, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a forgalmazóhoz, ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétôl meg kíván szabadulni.
[Tájékoztatás az ártalmatlanítással
kapcsolatban az Európai Unión kívüli
országok esetében]
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba a
helyi hatósággal, illetve kereskedôjével és érdeklôdjön az ártalmatlanítás módjáról.
Az elem szimbólumra vonatkozó
megjegyzés (a két alsó szimbólum, példa)
Ezt a szimbólumot kémiai szimbólummal is
kombinálhatják. Ebben az esetben a vegyi
anyagokra vonatkozó direktívák követelményei kapnak elsôbbséget.
EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK.
3
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 4
Tápellátás
Memória megôrzés
Konnektor használata
Memória megôrzése
A háztartási
konnektorhoz
Hálózati csatlakozókábel
(mellékelt tartozék)
A hálózati csatlakozókábelt határozottan dugja be a háztartási konnektorba.
✒ Megjegyzés
• A mellékelt hálózati csatlakozókábelt csak ehhez a készülékhez
használja. Ne használja más berendezésekhez.
• Ha a hálózati csatlakozókábel be van dugva a konnektorba, a
készülék készenléti üzemmódban van. Ekkor a berendezés tápegysége feszültség alatt van, azaz kis mennyiségû áramot fogyaszt.
Elemek
használata
Elemek
használata
Ha a készülék tápellátása megszûnik, a tárolt értékek (aktuális idôpont, idôzítési beállítások és a tárolt rádióállomások) mentésre kerülnek, ha korábban, a mentéshez szükséges áramforrást (további
elemeket (megvásárolható tartozék) helyezett a berendezésbe.
Ezek az elemek nem használhatók a készülék mûködtetésére.
Elemcsere
Ezeket az elemeket legkésôbb
évenként kell cserélni. Dugja be
a hálózati csatlakozókábelt a
konnektorba, mielôtt az elemcserét megkezdi. Mielôtt a berendezést a hálózatra csatlakoztatja
vagy leválasztja róla, nyomja
meg a [■/▲, STOP/EJECT] gombot, a kazetta megállításához,
majd a [TAPE/OFF] gombot, a kikapcsoláshoz. A mentéshez
szükséges elemek gyorsabban
kimerülnek, ha a hálózati csatlakozókábelt úgy választja le, hogy
a berendezés nincs kikapcsolva.
Belsô sor
Külsô sor
✒ Megjegyzés
Használjon alkáli vagy mangán elemeket.
Nyomja a (–) felé, ha elemeket
helyez be. (8 db elem)
Belsô sor
Külsô sor
• Ha a hálózati csatlakozókábel be van dugva a készülékbe, az
elemekrôl való tápellátás (átmenetileg) felfüggesztésre kerül.
Húzza ki a készülékbôl a hálózati csatlakozókábelt, ha elemekrôl kívánja a berendezést üzemeltetni.
• Kizárólag alkáli elemeket használjon.
Elemcsere
Elemcsere
Ha az elemek kimerülésére figyelmeztetô szimbólum villog a kijelzôn, cserélje ki mind a 8 db elemet. Ez különösen ajánlott felvételkészítés elôtt.
✒ Megjegyzés
Mielôtt bármilyen funkció elkezdôdik, az elemek kimerülésére
figyelmeztetô szimbólum villoghat a kijelzôn, bár az elemek nincsenek kimerülve. Ez a kijelzés akkor mûködik helyesen, ha a készülék
tápellátása a konnektorról, a hálózati csatlakozókábelen keresztül
történik.
4
Elemekkel
való bánásmód
Elemekkel
való bánásmód
• Vegye ki az elemeket a készülékbôl, ha a berendezést
hosszabb ideig nem, vagy hálózatról kívánja használni,
hogy megakadályozza az elemek meghibásodásából (elektrolit szivárgás) eredô kárt.
• Ne keverje a régi és az új elemeket.
• Ne használjon egyszerre különbözô fajtájú elemeket.
• Ne szedje szét és ne zárja rövidre az elemeket.
• Ne kísérelje meg az alkáli és a mangán elemeket feltölteni.
• Ne használjon olyan elemeket, amelyeknek a burkolata mállik.
• Ne melegítse, és ne érje láng az elemeket.
• Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig, közvetlen napsütésen
hagyott, bezárt ablakú gépkocsiban.
• Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást okozhat,
ami tüzet okozhat.
VIGYÁZAT
Az elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelôen helyezi be
azokat. Az elemeket csak azonos vagy a gyártó által javasolt
típusúra cserélje. A használt elemek hulladékkezelését a
gyártó elôírása szerint végezze el.
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 5
Kezelôszervek
1 Kazetta üzemmód/készenlét kapcsoló
A készüléket készenléti üzemmódba helyezi.
B OPR (mûködés) jelzôfény
A készüléke bekapcsolt állapotát jelzi.
C Az óraidô, az idôzítô, illetve az idôzített lejátszás
beállítására
Fejhallgató csatlakozóaljzat
Csatlakozótípus: Ø 3,5 mm sztereó jack (megvásárolható tartozék)
• Ne használja a fejhallgatót hosszú ideig, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.
• A fejhallgató, nagy hangerôn való használata, a hallás elvesztését okozhatja.
D Hangsugárzók
A hangsugárzók nincsenek mágnesesen árnyékolva. Ne helyezz ôket tévékészülék, számítógép vagy egyéb, mágneses
sugárzást kibocsátó eszközök közelébe.
E Lemeztálca
F Hullámsáv (FM/AM) választó, automatikus programozás
kiválasztó
G Lemezlejátszás vagy pillanat állj
H Lemezlejátszás megállítása (állj), MONO üzemmód
választó URH vétel esetén
I Lemeztálca nyitás vagy zárás
J Lejátszási üzemmód, program funkció, hangolási
üzemmód választó
K Mûsorszám átugrása vagy keresése, programtartalom
ellenôrzése, tárolt csatorna kiválasztása, hangolás,
idôpont beállítás
L Hangszín (EQ) választó
M Kijelzô
N Hangerôszabályzó gombok
O A kazettás egység mûködtetô gombjai
P Kazettás egység
5
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 6
Lemezek
Lejátszás
1
2
3
Nyomja meg a [▲, OPEN/CLOSE] gombot a lemeztálca kinyitásához, majd helyezze be a lemezt a címkés oldalával
felfelé.
Nyomja meg ismét a [▲, OPEN/CLOSE] gombot, a lemeztálca bezárásához.
Indítsa a lejátszást a [E/lll, CD] gombbal.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg lejátszás közben az
[■] (állj) gombot.
Pillanat állj
Nyomja meg lejátszás közben a
[E/ll, CD] gombot.
A gomb ismételt megnyomása, a lejátszás folytatását eredményezi.
Mûsorszámok léptetése
Mûsorkeresés
mûsorszámokon át
Nyomja meg a [–/IFF] vagy a
[EEI/+] gombot.
Ez a funkció a véletlenszerû lejátszás üzemmódban nem mûködik.
Nyomja meg és tartsa lenyomva lejátszás közben vagy pillanat állj
üzemmódban a [–/IFF] vagy a
[EEI/+] gombot.
• Programozott vagy véletlenszerû
lejátszás közben keresni csak a
pillanatnyi mûsorszámon belül lehet (➜ „Lejátszás üzemmód
funkció”).
Lejátszás üzemmód funkció
Válassza ki a kívánt üzemmódot a [PLAY MODE] gombbal.
1-TRACK REPEAT
(1 mûsorszám ismétlése)
1-
A lemez egy mûsorszáma kerül ismételt lejátszásra. A [–/IFF] vagy a
[EEI/+] gomb megnyomásával választható ki a kívánt mûsorszám.
REPEAT (ismétlés)
A lemez vagy a programban megadott mûsorszámok (➜ lejjebb) folyamatos ismétlése történik.
RANDOM (véletlenszerû)
RND
A lemez mûsorszámainak véletlenszerû lejátszása történik.
✒ Megjegyzés
A programozott lejátszás során a lejátszás üzemmód funkció nem
aktiválható.
6
Programozott lejátszás
Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a [E/lll, CD] gombot, majd az [■] (állj) gombot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [–PGM] gombot.
A program „PGM” szimbólum megjelenik.
A [–/IFF] vagy a [EEI/+] gomb megnyomásával választható ki a kívánt mûsorszám.
Nyomja meg a [–PGM] gombot.
A további mûsorszámokat a 3–4. lépések megismétlésével válassza ki.
Indítsa a lejátszást a [E/lll, CD] gombbal.
A programozott
mód törlése
üzem- Nyomja meg és tartsa lenyomva pillanat állj üzemmódban a [–PGM]
gombot.
A program megismétlése Nyomja meg és tartsa lenyomva állj
üzemmódban a [–PGM] gombot,
majd indítsa el a lejátszást a [E/ll,
CD] gombbal.
A program ellenôrzése
Nyomja meg a [–/IFF] vagy a
[EEI/+] gombot, amikor a „PGM”
üzenet megjelenik állj üzemmódban.
Az összes beprogramo- Nyomja meg és tartsa lenyomva állj
zott mûsorszámo törlése üzemmódban a [■] (állj) gombot. A
„CLEAR” (törölve) üzenet megjelenik.
✒ Megjegyzés
• Ha több, mint 24 mûsorszámot próbál a programba felvenni, a
„FULL" (megtelt) üzenet jelenik meg.
• Létezô programhoz, további mûsorszámokat nem lehet csatolni.
A létezô program törlésre kerül.
• A programtároló tartalma törlésre kerül, ha kinyílik a lemeztálca.
✒ Kettôs lemezek használata
A kettôs lemezek „CD” oldala nem felel meg a CD-DA szabvány
elôírásainak, ezért ezen a készüléken ezek a lemezek nem biztos, hogy lejátszatók.
✒ CD-re vonatkozó megjegyzések
Az ilyen jelölésû lemezeket használja.
• A készülék 99 mûsorszámig tud kikeresni.
• A készülék az MP3 fájlokat és a lezárt állapotú CD-DA formátumú CD-R/RW lemezeket tudja lejátszani.
• A felvétel állapotától függôen elôfordulhat, hogy bizonyos CDR/RW lemezek nem lejátszhatók.
• Ne használjon szabálytalan alakú lemezt.
• Ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke vagy a matrica levált, vagy a matrica helyén ragasztómaradványok vannak.
• Ne ragasszon címkét vagy matricát a lemezre.
• Ne írjon semmit a CD-re.
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 7
URH/KH rádióvevô
Kézi hangolás
1
2
Az [FM/AM] gomb megnyomásával válassza ki az URH
(FM) vagy a középhullámú (AM) sávot.
3
Válassza ki az egyik hangoló gomb ([–/IFF] vagy [EEI/+])
megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját.
Ha látszik a „PGM” szimbólum, nyomja meg a [TUNE
MODE] gombot az üzemmódváltás érdekében (hogy a
szimbólum eltûnjön).
Automatikus hangolás
Nyomja meg és tartsa egy pillanatig nyomva az egyik hangoló
gombot ([–/IFF] vagy [EEI/+]) mindaddig, amíg a frekvencia
el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az
automatikus hangolást. A hangolás megáll, ha rádióállomást
talál.
• Lehet, hogy az automatikus hangolás nem mûködik, ha erôs
külsô zavar lép fel.
• Az automatikus hangolás törléséhez, nyomja meg ismét az
egyik hangoló gombot ([–/IFF] vagy [EEI/+]).
Kézi programozás
Kézi programozás
1
Ha látszik a „PGM” szimbólum, nyomja meg a [TUNE
MODE] gombot az üzemmódváltás érdekében (hogy a
szimbólum eltûnjön).
2
3
Válassza ki az egyik hangoló gomb ([–/IFF] vagy [EEI/+])
megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [–PGM] gombot.
A „PGM” szimbólum és a
beállított frekvencia értéke
villog a kijelzôn.
4
10 másodpercen belül, nyomja meg a [–PGM] gombot,
majd a [–/IFF] vagy [EEI/+] gomb segítségével állítsa be a
kívánt programcsatorna számát.
5
Nyomja meg a [–PGM] gombot.
Az adott programhelyre korábban eltárolt vételi frekvencia törlôdik és a frissen beállított érték kerül a helyére.
A vételi minôség javítása
FM: Húzza ki a teleszkóp antennát és forgassa irányba.
AM: Forgassa a berendezést a legjobb vételi minôségû irányba.
6
Több állomás behangolásához ismételje meg a 2–5. lépéseket.
URHhangminôség
hangminôség
javítása
AzAz
URH
javítása
Programhely
kiválasztása
A programhely
kiválasztása
URH vétel esetén
Nyomja meg és addig tartsa nyomva a [FM MODE] gombot,
amíg a „MONO” szimbólum meg nem jelenik a kijelzôn.
Visszavonás
Nyomja meg és addig tartsa nyomva ismét a [FM MODE] gombot, amíg a „MONO” szimbólum el nem tûnik.
• Akkor is törli a mono üzemmódot, ha a vételi frekvenciát megváltoztatja.
• Normál mûsorhallgatás érdekében kapcsolja ki a mono üzemmódot.
1
2
Nyomja meg a [TUNE MODE] gombot.
A „PGM” szimbólum megjelenik a kijelzôn.
Válasszon programhelyet az egyik hangoló gomb ([–/IFF]
vagy [EEI/+]) megnyomásával.
Kiválasztott programhely
Programozott
hangolás
Programozott
hangolás
középhullámú
frekvencialépték
AA
középhullámú
frekvencia
raszter beállítása
A programhelyekre max. 16 URH (FM) és 16 középhullámú (AM)
rádióállomást lehet elôre beállítani.
A készülék (a szokásos 9 kHz-es frekvencialéptéken kívül) ismeri a
10 kHz-es lépésközt használó rendszert is.
Elôkészület
A rádió hullámsávválasztó [FM/AM] gomb megnyomásával válassza az URH vagy a középhullámú sávot.
Léptékváltás 9 kHz-rôl 10 kHz-re*
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a berendezésen az [■]
(állj) gombot.
Néhány másodperc múlva a kijelzô villogni kezd, ekkor az érvényben lévô lépésköz értéke látszik.
2
Tartsa tovább lenyomva az [■] (állj) gombot.
Automatikus
programozás
Automatikus
programozás
Nyomja meg az [–AUTO PRESET] gombot és a gomb nyomva
tartásával indítsa el az automatikus programozást.
A rádió az összes vehetô rádióállomást növekvô sorrendben eltárolja a programhelyekre. Amikor a programozás befejezôdik, az
utoljára tárolt rádióadás hangja hallható.
beállítása
• Ha átvált a kijelzett érték, engedje el a gombot. Az eredetileg
beállított értéket, az eljárás megismétlésével lehet visszaállítani.
• A beállítás módosítását követôen, a régi érték érvényét veszíti.
* Magyarországon a 9 kHz-es lépték a mérvadó.
7
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 8
Kazettás egység – felvétel és lejátszás
Szokásos lejátszás
Felvétel
Normál (TYPE I) szalagot használjon. Króm-dioxid és metál szalagot is le tud játszani a berendezés, azonban ezeket a szalagfajtákat nem képes felismerni, ezért a sajátosságaikat sem tudja kihasználni.
1
2
3
Nyomja meg a [TAPE/OFF] gombot.
Nyissa ki a kazettás egység mûködtetô gombjait takaró fedelet.
Nyomja meg a magnó kazettatartó nyitó [■/▲, STOP/
EJECT] gombot és helyezzen be egy kazettát.
Lejátszani kívánt oldal felfelé és a szalagos oldala ön felé nézzen. Zárja be kézzel a kazettatartót.
4
Normál (TYPE I) szalagot használjon.
Króm-dioxid és metál szalagot is használhat, azonban a készülék,
ezeket a szalagfajtákat nem képes felismerni, ezért a törlés vagy a
felvétel minôsége kívánni valót hagyhat maga után.
Elôkészület
Csévélje fel a befutószalagot, hogy a felvétel azonnal megkezdôdhessen.
1
Nyomja meg a [■/▲, STOP/EJECT] gombot és helyezze be
a felvételre szánt kazettát.
A felvételi oldala felfelé és a szalagos oldala ön felé nézzen.
2
Válassza ki a felvétel jelforrását.
Rádió
Hangolja be a rádióállomást (➜ balra).
Lemez
1. Helyezze be a felvenni kívánt lemezt. Nyomja
meg a [E/II, CD] gombot, majd az [■] (állj) gombot.
2. Állítsa be a kívánt lemezlejátszási üzemmódot.
Beprogramozott mûsorszámok felvétele
Válassza ki a lejátszandó mûsorszámokat (➜ 6.
oldal).
Kiválasztott mûsorszámok felvétele
Válassza ki a kívánt üzemmódot a [PLAY MODE]
gombbal (➜ 6. oldal).
Indítsa a lejátszást a [E, PLAY] gomb megnyomásával.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a [■/▲, STOP/EJECT]
gombot.
Pillanat állj
Nyomja meg a [II, PAUSE] gombot.
A folytatáshoz, nyomja meg ismét.
Gyorscsévélés elôre
vagy hátra
Állj üzemmódban, nyomja meg a
[FF, REW/REV] vagy a [EE, FF/
CUE] gombot.
Keresés
Lejátszás üzemmódban, nyomja
meg a [FF, REW/REV] vagy a
[EE, FF/CUE] gombot. A gomb
elengedésekor, az eredeti lejátszási
sebesség visszaáll.
3
A [●
] gomb megnyomásával indítsa el a felvételt.
A felvétel megállítása
Nyomja meg a [■/▲, STOP/EJECT] gombot.
Felvétel a kazetta
másik oldalára
Fordítsa át a kazettát és nyomja meg a felvétel [●
] gombot.
A felvétel törlése
1) Nyomja meg a [TAPE/OFF] gombot.
2) Helyezze be a felvételt tartalmazó kazettát.
3) Nyomja meg a [●
] gombot.
✒ Megjegyzés
A hangerô és a hangzáskép beállítások a felvételt nem befolyásolják.
AA
véletlen
törléstörlés
megakadályozása
véletlen
megakadályozása
Az alábbi ábrák megmutatják, hogy hogyan távolítsa el a kitörhetô
lemezt, a felvételkészítés megakadályozása érdekében. Ragassza
be a kitört nyílást ragasztószalaggal, ha ismét felvételt szeretne a
szalagra készíteni.
A felvétel megakadályozása
Felvétel védett kazettára
„A” oldal
Lemezke a „B” oldal
számára
Lemezke az „A” oldal
számára
Ragasztószalag
✒ Megjegyzés
• A 100 percnél hosszabb játékidejû szalagok vékonyak, ezért elszakadhatnak vagy
a magnó mechanikája összegyûrheti.
• A szalaghurkot a mechanika becsípheti, ezért lejátszás elôtt fel kell csévélnie.
• A végtelenített szalagot a készülékmechanika mozgó részei begyûrhetik, ha nem
szabályosan használja.
8
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 9
Az óra és az idôzítô használata
Az idôzítô aktiválása
Az óra beállítása
5
Az óra 24 órás rendszerû.
1
Óraidô
Idôzített
lejátszás
Kikapcsolás
idôzítés
2
Kb. 5 másodpercen belül
Állítsa be a kívánt idôt a ([–/IFF] vagy a [EEI/+]) gombbal.
Ha lenyomva tartja a gombot, a beállítási értékek gyorsabban
változnak.
3
Befejezésként nyomja meg ismét a [CLOCK/TIMER] gombot.
Az aktuális idôpont megjelenítése
Az aktuális idôpont néhány másodpercre megjelenik, ha megnyomja a [CLOCK/TIMER] gombot.
✒ Megjegyzés
• A pontos idô biztosítása érdekében, rendszeresen állítsa be az
órát.
• Ha a berendezés készenléti üzemmódban van, és tápellátása
elemrôl történik, az idôpont kijelzése szünetel.
Idôzített
lejátszás
Idôzített
lejátszás
Az idôzítôt ébresztôként lehet használni, a berendezés a beállított
idôpontban bekapcsol (idôzített lejátszás) és felébreszti önt.
Elôkészület
• Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát.
• Készítse elô a hallgatni kívánt mûsorforrást (kazettát, lemezt, rádiót) és állítsa be a hangerôt.
3
4
Válassza ki az idôzített lejátszás üzemmódot a [CLOCK/
TIMER] gomb ismételt megnyomásával.
Kb. 5 másodpercen belül
Állítsa be a kívánt kezdési idôt a
([–/IFF] vagy a [EEI/+]) gombbal.
A beállítási érték jóváhagyására nyomja meg a [CLOCK/
TIMER] gombot.
Ismételje meg a 2. és 3. lépést,
a befejezési idôpont beállításához.
PLAY] gombot, az
PLAY ↔ nincs kijelzés
Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot.
A gomb minden egyes megnyomására a szimbólumok a következô sorrendben váltják egymást.
1
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [–
idôzítô aktiválásához.
6
A [TAPE/OFF] gomb megnyomásával, kapcsolja ki a berendezést.
A beállítási értékek megváltoztatása
Ismételje meg az 1–4. és a 6. lépést
(➜ feljebb).
A jelforrás vagy a hangerô megváltoztatása
1. Törölje a kijelzôrôl az idôzítés
szimbólumot a [–
PLAY]
gomb megnyomásával.
2. Változtassa meg a mûsorforrást
vagy a hangerôt.
3. Végezze el az 5. és 6. lépéseket.
A beállítások ellenôrzése
(bekapcsolt vagy
készenléti állapotban)
Válassza ki az idôzített lejátszás
üzemmódot a [CLOCK/TIMER]
gomb megnyomásával.
A beállítási értékek
törlése
A [–
PLAY] gomb megnyomásával és lenyomva tartásával, törölje a
kijelzôrôl az idôzítés szimbólumot.
✒ Megjegyzés
• Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig
fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik.
• Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni fog, ha az idôzítôt bekapcsolta.
• Az idôzítô mûködése érdekében a berendezést készenléti üzemmódba
kell kapcsolnia.
• Ha a készülék az idôzítô funkció hatására kapcsolódott be, de mûködés
közben kézzel kapcsolja ki, majd ezt követôen ismét be, az idôzítôben
beállított kikapcsolási idôpont érvényét veszíti (a berendezés nem kapcsol ki magától, ha eléri az idôzítônek megadott kikapcsolási idôpontot).
Késleltetett
kikapcsolás
Késleltetett
kikapcsolás
Ez az idôzített üzemmód a beállított idôtartam leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket.
1
Nyomja meg ismételten a [CLOCK/TIMER] gombot, amíg a
„SLEEP” (kikapcsolás idôzítés) felirat megjelenik a kijelzôn.
2
Állítsa be a kívánt idôtartamot a ([–/IFF] vagy a [EEI/+])
gombbal.
A kikapcsolás idôzítés törlése
Nyomja meg ismételten a [CLOCK/TIMER] gombot, a hátralévô
idôtartam kijelzéséhez, és a ([–/IFF] vagy a [EEI/+]) gombbal, léptesse az értéket „OFF”-ra.
A hátralévô idôtartam módosítása
Nyomja meg ismételten a [CLOCK/TIMER] gombot, a hátralévô
idôtartam kijelzéséhez, és a ([–/IFF] vagy a [EEI/+]) gombbal, állítsa be a kívánt értéket.
✒ Megjegyzés
• A késleltetett kikapcsolást és a lejátszást használhatja együtt.
• A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége van. Ügyeljen rá, hogy
az idôzítés beállítási értékei ne fedjék át egymást.
9
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 10
Hangeffektusok használata
A hangminôség megváltoztatása: hangzásképek (Sound EQ)
Válassza ki a kívánt hangzásképet a [SOUND EQ] gomb ismételt megnyomásával.
EQ1 (HEAVY) (kemény)
Lendületet ad a rockzenéhez.
EQ2 (CLEAR) (tiszta)
Tisztább magas hangokat eredményez.
EQ3 (SOFT) (lágy)
Háttérzenéhez használatos.
EQ4 (VOCAL) (ének)
Fényt ad az énekhangnak.
EQ OFF
Kikapcsolva.
Karbantartás
Ha a külsô felület szennyezett
A készülék burkolatát puha száraz kendôvel tisztítsa.
Ha rendkívül koszos a készülék felülete, használjon mosószeres
vízben megmártott, majd kicsavart kendôt.
• A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint.
• Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt használ, feltétlenül olvassa el a tisztítókendôhöz mellékelt figyelmeztetéseket és
használati útmutatásokat.
10
A kazettás magnó fejeinek ápolása
A jó minôségû lejátszás érdekében javasoljuk, hogy a magnófejeket rendszeresen tisztítsa meg. Használjon tisztítókazettát (megvásárolható tartozék).
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 11
Mielôtt a szervizhez fordulna…
Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzô pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz.
■ Általános problémák
■ Kazettás magnó
Nincs hang vagy a hang torz.
• Növelje a hangerôt.
A hangminôség gyenge.
• Tisztítsa meg a magnófejeket. (➜ 10. oldal)
Lejátszás közben búgás hallható.
• Hálózati kábel vagy fénycsô van a csatlakozókábelek közelében. A többi készüléket és vezetéket helyezze távolabbra a
csatlakozókábelektôl.
A magnó nem kapcsolható felvételre.
• Ragassza át a kitört rés helyét ragasztószalaggal, ha a kazetta kitörhetô lemezkéjét eltávolították. (➜ 8. oldal)
A kijelzôn nem jelenik meg az aktuális idôpont, ha a készülék elemrôl mûködik és készenléti üzemmódban van.
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, hogy az óraidô kijelzése rendben legyen. (➜ 4. oldal)
A kazetta nem vehetô ki vagy betöltéskor a kazettaajtó nem
zárható be.
• Az elemek gyengék. Cserélje ôket újra vagy használjon hálózati tápellátást.
• Nyomja meg a [E, PLAY], majd a [■/▲, STOP/EJECT] gombot.
„U01” üzenet látható.
• Cserélje újakra az elemeket vagy használjon hálózati tápellátást.
„F76” üzenet látható.
• Tápegység probléma. Forduljon szakszervizhez.
■ Lemezek
„ERROR” üzenet látható.
• Érvénytelen mûveletet kezdeményezett. Olvassa el a használati útmutatót és próbálja meg ismét.
„NOPLAY” üzenet látható.
• Érvénytelen lemezformátum. Helyezzen be megfelelô formátumú lemezt.
Hibajelzés vagy a lejátszás nem indul el.
• A lemez fordítva lett betéve, helyezze be megfelelôen.
• Lehet, hogy a lemez piszkos. Törölje át a lemezt.
• Cserélje ki a lemezt, ha megkarcolódott, elgörbült vagy nem
szabványos.
• Páralecsapódás keletkezhetett. Várjon kb. 1-2 órát, amíg kiszárad.
■ Rádióvevô
Torz hang vagy zaj hallható.
• Használjon kültéri antennát.
Interferenciás zaj hallható.
• Kapcsolja ki a tévét vagy helyezze távolabb a készülékeket
egymástól.
Középhullámú (AM) vétel közben alacsony frekvenciás
búgás hallható.
• Válassza külön az antennát a többi kábeltôl és vezetéktôl.
11
Törd_RX-D45_1-12
2010/4/19 18:01
Page 12
Mûszaki adatok
ERÔSÍTÔ
KAZETTÁS MAGNÓ
Effektív kimeneti teljesítmény sztereó üzemmódban
10% teljes harmonikus torzításnál,
mindkét csatornát üzemeltetve, 1 kHz-en
2 W csatornánként (8 Ω)
Hangsávok
Teljes kimeneti teljesítmény sztereó üzemmódban
Törlési rendszer
ERÔSÍTÔ
KAZETTÁS MAGNÓ
4W
Negyedsávos, 2-csatornás sztereó
Monitor rendszer
Felvételi rendszer
Változtatható hangmonitor
Váltakozó áramú elômágnesezés, 84 kHz
Többpólusú állandó mágnes
Frekvenciatartomány
50 Hz – 12 kHz
URH/KH
CSATLAKOZÓ
URH/KHRÁDIÓVEVÔ,
RÁDIÓVEVÔ,
CSATLAKOZÓ
Frekvenciamodulució (FM)
Vételi sáv
87,50–108,00 MHz (50 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó
75 Ω (aszimmetrikus)
Amplitúdómoduláció (AM)
Vételi sáv
522–1629 kHz (9 kHz-es lépésköz)
520–1630 kHz (10 kHz-es lépésköz)
Fejhallgató
Csatlakozó
Sztereó, 32 Ω-os, 3,5 mm-es
koncentrikus csatlakozódugó (jack)
Hangszórók
Szélessávú hangszórók
Impedancia 8 Ω
2 × 8 cm
ÁLTALÁNOS
JELLEMZÔK
ÁLTALÁNOS
JELLEMZÔK
Tápellátás
Hálózati feszültség
Elemek
230 V, 50 Hz váltakozó feszültség
12 V (8 × LR14, C)
Memória megôrzéshez
LEMEZ
LEMEZ
6 V (4 × R6/LR6, AA)
Teljesítményfelvétel
Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm)
CD-Audio (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)
Mintavételi frekvencia
44,1 kHz
Dekódolás
Sugárforrás
HANGSUGÁRZÓK
HANGSUGÁRZÓK
16 bites, lineáris
Félvezetô lézer (hullámhossz: 785 nm)
Frekvenciatartomány
40 Hz – 20 kHz
Csatornák száma
2 csatornás, sztereó
Nyávogás
Mérhetôségi érték alatt
12 W
Az elemek élettartama (csak alkáli elemet használjon)
Rádióvétel
10 óra
Rádióadás felvétele
10 óra
CD lejátszása
7 óra
CD felvétele
9 óra
Kazetta lejátszása
9 óra
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
408 mm × 148 mm × 271 mm
Tömeg
Üzemi hômérséklet-tartomány
Üzemi légnedvesség-tartomány
3,2 kg
0 °C-tól +40 °C-ig
35% – 80%
relatív légnedvesség
(páralecsapódás nélkül)
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban:
(kb.) 0,8 W
Megjegyzés
1. A változtatás jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül fenntartja. A tömeg- és méretadatok közelítô értékek.
2. A teljes harmonikus torzítást digitális spektrum analizátorral határozták meg.
Panasonic Corporation
Weboldal: http://panasonic.net
Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. • Minden jog fenntartva.
Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. • Nyomás, kötés: FISCHERMAN KFT.
12
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement