Panasonic RXD45EG Operating instructions

Panasonic RXD45EG Operating instructions
Návod na obsluhu
Prenosný stereo CD systém
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok.
Model
RX-D45
Aby sa dosiahla optimálna činnosť a zaistila bezpečnosť, pred zapájaním, obsluhou
alebo nastavovaním tohto výrobku si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu.
Tento návod si ponechajte na ďalšie použitie.
Tento návod na obsluhu je zameraný predovšetkým na vysvetlenie obsluhy zariadenia pomocou diaľkového ovládača. Stereosystém však môžete
obsluhovať aj pomocou ovládacích prvkov s rovnakým označením na hlavnom zariadení.
Vaše zariadenie nemusí vyzerať presne tak, ako na obrázkoch.
M-RXD45-SK
POZOR!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ ALEBO
ZAOBCHÁDZANÍM SO ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE OPÍSANÉ
V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO NESNAŽTE SVOJPOMOCNE
OPRAVIŤ. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI V SERVISE.
VÝSTRAHA:
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO
POŠKODENIA PRÍSTROJA:
• ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU DAŽĎA, VLHKOSTI,
KVAPKAJÚCEJ ALEBO ŠPLIECHAJÚCEJ VODE. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD
VÁZY.
• POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO.
• NESNÍMAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ);VNÚTRI ZARIADENIA SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY MOHOL OPRAVOVAŤ
POUŽÍVATEĽ. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU ODBORNÍKOVI.
POZOR!
• TOTO ZARIADENIE NEINŠTALUJTE ANI NEKLAĎTE DO KNIHOVNIČKY,
VSTAVANEJ SKRINKY ANI INÉHO OBMEDZENÉHO PRIESTORU.
ZABEZPEČTE, ABY MALO ZARIADENIE DOBRÉ VETRANIE. DBAJTE
NA TO, ABY NEBOLI JEHO VETRACIE OTVORY ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI
ANI INÝMI LÁTKAMI. INAK BY MOHLO DÔJSŤ K ZASIAHNUTIU OSÔB
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU V DÔSLEDKU
PREHRIATIA ZARIADENIA.
• NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY PRÍSTROJA NOVINAMI, OBRUSMI,
ZÁVESMI ANI INÝMI MATERIÁLMI.
• NA ZARIADENIE NEDÁVAJTE ZDROJE OTVORENÉHO PLAMEŇA, AKO
NAPRÍKLAD ZAPÁLENÉ SVIEČKY.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE SPÔSOBOM, KTORÝ NEOHROZUJE ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.
Zabezpečte, aby bola zástrčka sieťového prívodu na zariadení vždy bez
problémov pripravená na používanie.
Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, vytiahnite sieťový prívod zo
sieťovej zásuvky.
Tento výrobok môžu rušiť rádiové vlny mobilných telefónov. V prípade takéhoto
rušenia zväčšite vzdialenosť medzi mobilným telefónom a zariadením.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V MIERNOM KLIMATICKOM
PÁSME.
2
Informácie pre používateľov týkajúce sa zberu a likvidácie starých zariadení
a použitých batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obaloch a/alebo
sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky a batérie by sa nemali likvidovať ako bežný
komunálny odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie,
spracovania a recyklácie odovzdajte tieto výrobky a použité
batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade so štátnou
legislatívou a smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií predídete
zbytočnému plytvaniu cennými zdrojmi a prípadným negatívnym
dosahom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vznikajú
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii starých výrobkov
a batérií vám poskytnú miestne úrady, zberná služba alebo miesto,
kde ste dané výrobky zakúpili.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnou legislatívou udelené pokuty.
Pre firmy v krajinách Európskej únie
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické
zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho
predajcu alebo dodávateľa.
[Informácie o likvidácii odpadu v krajinách mimo EÚ]
Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby
likvidácie týchto výrobkov sa, prosím, obráťte na miestne úrady
alebo svojho predajcu a informujte sa o správnom spôsobe jeho
likvidácie.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (dva príklady
symbolov v spodnej časti):
Tento symbol sa môže použiť v kombinácii s chemickým
symbolom. V takomto prípade vyhovuje požiadavke stanovenej
danou Smernicou týkajúcou sa zahrnutej chemikálie.
Zdroje napájania
Obsah
Bezpečnostné upozornenia .................................................................... 3
Dodávané príslušenstvo ......................................................................... 3
Zdroje napájania ...................................................................................... 3
Používanie batérií .................................................................................... 3
Prehľad ovládacích prvkov ..................................................................... 4
Disky ......................................................................................................... 4
FM/AM rozhlasový prijímač .................................................................... 5
Prehrávanie audiokaziet a nahrávanie na audiokazety ........................ 5
Používanie hodín a časovačov ............................................................... 6
Používanie zvukových efektov ............................................................... 6
Riešenie problémov................................................................................. 6
Technické údaje ....................................................................................... 7
Starostlivosť a údržba ............................................................................. 7
Používanie sieťovej zásuvky
Zapojenie do
elektrickej siete
Sieťový prívod
(súčasť príslušenstva)
Sieťový prívod zapojte pevne do zariadenia a potom do sieťovej zásuvky.
Poznámka
• Dodaný sieťový prívod je určený len na použitie s týmto zariadením. Nepoužívajte
ho s inými zariadeniami.
• Po pripojení sieťového kábla sa zariadenie bude nachádzať v pohotovostnom
režime. Kým je sieťový prívod zapojený do elektrickej siete, primárny obvod je
stále pod napätím.
Používanie batérií (nie sú súčasťou
príslušenstva)
LASEROVÝ VÝROBOK
1 TRIEDY
Pri vkladaní batérie
potlačte smerom k .
Vnútorný rad
Vonkajší rad
• Zariadenie sa nedá napájať pomocou batérií, ak je pripojený sieťový prívod. Ak
chcete používať napájanie z batérií, odpojte sieťový prívod od zariadenia.
• Používajte len alkalické batérie.
Kedy je potrebné vymeniť batérie
Keď indikátor batérií začne blikať, vymeňte všetkých
8 batérií. Je rozumné vymeniť všetky batérie aj pred
nahrávaním.
Vnútri výrobku
POZOR!
- TRIEDA 1 M NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI
OTVORENOM ZARIADENÍ. NEPOZERAJTE PRIAMO S
OPTICKÝMI PRÍSTROJMI. IEC60825-1 +A2/Trieda 1M
Poznámka
Indikátor batérií môže začať blikať aj pred spustením ktorejkoľvek funkcie, aj keď
batérie nie sú ešte vybité. Tento indikátor bude zobrazovať aktuálny stav zariadenia,
keď bude pomocou sieťového prívodu napájané zo sieťovej zásuvky.
Zálohovanie pamäte
Bezpečnostné upozornenia
• Nepoužívajte ani neumiestňujte toto zariadenie v blízkosti zdrojov tepla.
Nenechávajte ho dlhší čas v automobile so zatvorenými dverami a oknami, kde
by bolo vystavené pôsobeniu priameho slnečného svetla, pretože by mohlo dôjsť
k deformácii skrinky.
• Dbajte na to, aby nedošlo k porezaniu, poškrabaniu alebo nedostatočnému
pripojeniu sieťového kábla, pretože by to mohlo viesť k vzniku požiaru alebo
k nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom. Rovnako by ste mali dbať na
to, aby nedochádzalo k jeho nadmernému ohýbaniu, ťahaniu alebo zaplietaniu.
• Sieťový kábel neodpájajte ťahaním za kábel. Mohlo by to spôsobiť predčasnú
poruchu alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Zariadenie nepoužívajte v kúpeľni, pretože hrozí zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte sieťový kábel zo sieťovej zásuvky.
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané príslušenstvo.
1 × Sieťový prívod
Po výpadku prúdu sa aktuálny čas, nastavenie časovača a predvolené rozhlasové
stanice uložia do pamäte, ak ste do zariadenia vložili záložné batérie (nie sú
súčasťou príslušenstva).
Tieto batérie nenapájajú zariadenie.
Tieto batérie vydržia asi rok.
Pred výmenou týchto batérií zapojte zariadenie
do elektrickej siete.
Pred pripojením alebo odpojením sieťového
prívodu stlačením tlačidla [/, STOP/EJECT]
zastavte audiokazetu a potom stlačením tlačidla
[TAPE/OFF] vypnite zariadenie. Záložné batérie
sa vybijú rýchlejšie, ak sa sieťový kábel bude
odpájať pri zapnutom zariadení.
Vnútorný rad
Vonkajší rad
Poznámka
Používajte buď alkalické alebo mangánové batérie.
Používanie batérií
• Ak sa zariadenie nepoužíva dlhší čas, alebo sa používa len pri napájaní
z elektrickej siete, vyberte všetky batérie, aby sa predišlo možnému
poškodeniu spôsobenému vytečením elektrolytu z batérií.
• Nepoužívajte súčasne staré aj nové batérie.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
• Batérie nerozoberajte ani neskratujte.
• Nepokúšajte sa nabíjať alkalické alebo mangánové batérie.
• Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
• Batérie nezahrievajte a nevystavujte ohňu.
• Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so zatvorenými dverami a oknami,
kde by boli vystavené pôsobeniu priameho slnečného svetla.
• Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže spôsobiť vytečenie elektrolytu, čo
môže následne zapríčiniť vznik požiaru.
POZOR!
Ak sa výmena batérie vykoná nesprávnym spôsobom, hrozí nebezpečenstvo
výbuchu batérie. Betériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ, ktorý
odporúča výrobca. Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
3
Prehľad ovládacích prvkov
Disky
Základné funkcie prehrávania
1
2
3
Stlačením tlačidla [, CD OPEN/CLOSE] otvorte priestor na vkladanie
diskov a potom vložte disk so štítkom smerujúcim nahor.
Opätovným stlačením tlačidla [, CD OPEN/CLOSE] zatvorte priestor na
vkladanie diskov.
Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla [►/, CD].
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [] (stop) počas prehrávania.
Pozastavenie
prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [►/, CD].
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Preskočenie
stôp
Stlačte tlačidlo [–/] alebo tlačidlo [/+].
Počas prehrávania v náhodnom poradí (RANDOM) nie je možné
preskočenie na stopy, ktoré sa už prehrali.
Vyhľadávanie
Počas prehrávania alebo pozastaveného prehrávania podržte
stlačené tlačidlo [–/] alebo [/+].
• Počas prehrávania v naprogramovanom poradí ( pozri
nižšie) alebo prehrávania v náhodnom poradí ( pozri
nižšie časť „Funkcia režimu prehrávania“) je možné funkciu
vyhľadávania použiť len v rámci aktuálnej stopy.
Funkcia režimu prehrávania
Opakovaným stláčaním tlačidla [PLAY MODE] (režim prehrávania) zvoľte
požadovaný režim.
1 Prepínač režimu audiokazety/pohotovostného režimu
Zariadenie bude v pohotovostnom režime.
2 Indikátor OPR (činnosť)
Tento indikátor sa rozsvieti po zapnutí zariadenia.
3 Nastavenie hodín alebo časovača, nastavenie časovača prehrávania
4 Reproduktory
Tieto reproduktory nie sú magneticky tienené. Neumiestňujte ich v blízkosti
televízorov, osobných počítačov ani iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené
magnetickým poľom.
5 Priestor na vkladanie diskov
6 Voľba tunera (FM/AM), automatická voľba predvolieb
7 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania disku
8 Zastavenie prehrávania disku, voľba možnosti MONO pre režim FM
9 Otvorenie alebo zatvorenie priestoru na vkladanie diskov
0 Funkcia režimu prehrávania, funkcia programovania, voľba režimu ladenia
qa Preskočenie alebo vyhľadávanie stopy, kontrola obsahu programu, voľba
predvolených kanálov, funkcia ladenia, nastavenie času
qs Voľba zvukového ekvalizéra (EQ)
qd Zobrazovací panel
qf Ovládanie hlasitosti
qg Ovládanie prehrávania audiokazety
qh Kazetový magnetofón
Konektor slúchadiel (PHONES)
Typ konektora: Ø 3,5 mm stereo (nie je súčasťou príslušenstva)
• V záujme ochrany sluchu sa vyhýbajte dlhodobému počúvaniu cez
slúchadlá.
• Príliš hlasitý zvuk zo slúchadiel môže mať za následok stratu sluchu.
1-TRACK REPEAT
1-
Opakovane sa prehrá jedna zvolená stopa na disku.
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte
požadovanú stopu.
REPEAT

Opakované prehrávanie disku alebo naprogramovaných stôp
( pozri nižšie).
RANDOM
RND
Prehrá sa disk v náhodnom poradí.
Poznámka
Počas „prehrávania v naprogramovanom poradí“ sa „funkcia režimu prehrávania“
nedá aktivovať.
Prehrávanie v naprogramovanom poradí
Táto funkcia umožňuje naprogramovať až 24 stôp.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo [►/, CD] a potom tlačidlo [] (stop).
Podržte stlačené tlačidlo [–PGM].
Zobrazí sa indikátor „PGM“.
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte požadovanú stopu.
Stlačte tlačidlo [–PGM].
Zopakovaním krokov 3 a 4 môžete do programu pridať ďalšie stopy.
Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla [►/, CD].
Zrušenie režimu
naprogramovaného
výberu
V režime zastaveného prehrávania podržte stlačené
tlačidlo [–PGM].
Opätovné prehranie V režime zastaveného prehrávania podržte stlačené
programu
tlačidlo [–PGM] a potom tlačidlo [►/, CD].
Kontrola obsahu
programu
Stlačte tlačidlo [–/] alebo tlačidlo [/+] keď je v režime
zastaveného prehrávania zobrazený indikátor „PGM“.
Zrušenie všetkých
naprogramovaných
stôp
V režime zastaveného prehrávania podržte stlačené tlačidlo
[] (stop).
Zobrazí sa indikátor mazania „ CLEAR“.
Poznámka
• Ak sa pokúsite naprogramovať viac ako 24 stôp, zobrazí sa hlásenie „ FULL (plná
pamäť)“.
• Do existujúceho programu už nebude možné vložiť ďalšie stopy. Existujúci
program sa musí vymazať.
• Po každom otvorení priestoru na vkladanie diskov sa pamäť programu vymaže.
POZNÁMKA K POUŽÍVANIU DUÁLNYCH DISKOV
Digitálny audiozáznam duálnych diskov nevyhovuje technickým špecifikáciám
formátu CD-DA (Compact Disc Digital Audio), preto sa môže stať, že takéto
záznamy nebude možné prehrať.
Poznámky týkajúce sa CD diskov
Používajte CD disky označené týmto symbolom:
• Tento systém umožňuje prehrávanie najviac 99 stôp zaznamenaných na disku.
• Tento systém umožňuje prehrávanie finalizovaných zvukových CD-R/RW diskov
obsahujúcich stopy vo formáte CD-DA.
• Môže sa stať, že pre podmienky pri zázname nebude možné prehrávanie
niektorých CD-R/RW diskov.
• Nepoužívajte disky nepravidelných tvarov.
• Nepoužívajte disky s nálepkami ani etiketami, ktoré sa odlepujú alebo sú
prilepené lepidlom, ktoré by sa mohlo uvoľňovať z CD disku dovnútra zariadenia.
• Na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety.
• Na disky nepíšte.
4
FM/AM rozhlasový prijímač
Prehrávanie audiokaziet a nahrávanie na
audiokazety
Manuálne ladenie
1
2
3
Základné funkcie prehrávania
Tlačidlom [FM/AM] zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Ak sa zobrazí indikátor „PGM“, stlačením tlačidla [TUNE MODE] (režim
ladenia) ho zrušíte.
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte frekvenciu
požadovanej stanice.
Automatické ladenie
Podržte stlačené tlačidlo [–/] alebo tlačidlo [/+] dovtedy, kým sa
nezačne frekvencia rýchlo meniť. Spustí sa automatické ladenie. Po nájdení
stanice sa ladenie zastaví.
• Ak dochádza k nadmernému rušeniu, automatické ladenie nemusí fungovať.
• Ak chcete automatické ladenie zrušiť, znova stlačte tlačidlo [–/] alebo
tlačidlo [/+].
Zlepšenie kvality príjmu
FM: Predĺžte prútovú anténu a nastavte jej smer.
AM: Nastavte polohu hlavného zariadenia.
Zlepšenie kvality zvuku pásma FM
Keď je zvolený režim „FM“:
Stlačením tlačidla [FM MODE] (režim FM) sa zobrazí indikátor „MONO“.
Zrušenie funkcie
Znovu stlačte tlačidlo [FM MODE] (režim FM).
• Nastavenie monofónnej reprodukcie MONO sa tiež zruší pri zmene frekvencie.
• Pri normálnom posluchu vypnite nastavenie monofonickej reprodukcie „MONO“.
Uloženie predvolieb do pamäte
Používajte pásky typu Normal.
Prehrávať môžete aj pásky typu High a Metal, systém však nedokáže úplne využiť
ich vlastnosti.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo [TAPE/OFF].
Otvorte kryt tlačidiel na ovládanie audiokazety.
Stlačte tlačidlo [/ STOP/EJECT] a vložte audiokazetu.
Kazetu vložte do prehrávača tak, aby strana, ktorú chcete prehrať, smerovala
nahor a páska smerovala k vám. Ručne zatvorte dvierka priestoru na vkladanie
audiokaziet.
Stlačením tlačidla [►, PLAY] spustite prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
audiokazety
Stlačte tlačidlo [/ STOP/EJECT].
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [, PAUSE].
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Rýchle prevíjanie
smerom dopredu
alebo dozadu
Stlačte tlačidlo [, REW/REV] alebo tlačidlo [, FF/CUE]
v režime zastaveného prehrávania.
Vyhľadávanie
konkrétneho bodu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [, REW/REV] (na
vyhľadávanie dozadu) alebo tlačidlo [, FF/CUE] (na
vyhľadávanie dopredu). Prehrávanie sa obnoví po uvoľnení tlačidla.
Nahrávanie
Používajte pásky typu Normal.
Použiť môžete pásky typu High a Metal, systém však na ne nedokáže správne
nahrávať ani úplne vymazať nahrávky z takýchto pások.
V každom pásme, FM a AM, sa dá nastaviť maximálne 16 staníc.
Príprava
Tlačidlom [FM/AM] zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
Automatické ukladanie predvolieb do pamäte
Stlačením a podržaním tlačidla [–AUTO PRESET] spustite automatické ladenie
do predvolieb.
Vo vzostupnom poradí sa do predvolieb uložia všetky stanice, ktoré prijímač dokáže
zachytiť. Po uložení predvolieb sa naladí posledná uložená stanica.
Príprava
Previňte vodiacu pásku na miesto, na ktorom chcete začať nahrávanie.
1
2
Stlačte tlačidlo [/ STOP/EJECT] a vložte kazetu, na ktorú sa má nahrávať.
Kazetu vložte do prehrávača tak, aby strana, na ktorú chcete nahrávať,
smerovala nahor a páska smerovala k vám.
Zvoľte zdroj nahrávania.
Rozhlasový prijímač Nalaďte stanicu ( pozri vľavo).
Manuálne ukladanie predvolieb do pamäte
1
2
3
4
5
6
Ak sa zobrazí indikátor „PGM“, stlačením tlačidla [TUNE MODE] (režim
ladenia) ho zrušíte.
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte frekvenciu
požadovanej stanice.
Podržte stlačené tlačidlo [–PGM].
Bude blikať indikátor „PGM“ a zvolená
frekvencia.
3
V priebehu približne 10 sekúnd
Stlačením tlačidla [–PGM] a následným stlačením tlačidla [–/] alebo
tlačidla [/+] zvoľte požadovaný kanál.
Stlačte tlačidlo [–PGM].
Ak na kanáli, na ktorom už je uložená stanica, predvolíte inú stanicu, pôvodná
stanica sa vymaže.
Zopakovaním krokov 2 až 5 nastavte ďalšie predvoľby.
2
1. Vložte disk, ktorý chcete nahrať.
Stlačte tlačidlo [►/, CD] a potom tlačidlo [] (stop).
2. Nastavte požadovaný režim nahrávania z CD disku.
Nahrávanie naprogramovaných stôp
Naprogramujte želané stopy ( strana 4).
Záznam konkrétnych stôp
Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte požadovaný režim
( strana 4).
Stlačením tlačidla [
Zastavenie
nahrávania
] spustite nahrávanie.
Stlačte tlačidlo [/ STOP/EJECT].
Nahrávanie na
Otočte kazetu na druhú stranu a stlačte tlačidlo [
druhú stranu kazety
].
Vymazanie
1. Stlačte tlačidlo [TAPE/OFF].
nahraného
2. Vložte nahranú kazetu do mechaniky.
zvukového záznamu 3. Stlačte tlačidlo [
].
Poznámka
Zmena úrovne hlasitosti a nastavení vlastností zvuku nemajú vplyv na nahrávku.
Voľba predvolenej stanice
1
Disk
Ochrana proti vymazaniu
Stlačte tlačidlo [TUNE MODE] (režim ladenia).
Zobrazí sa indikátor „PGM“.
Na obrázku je znázornený spôsob odstránenia jazýčkov, ktorým zabránite
nahrávaniu. Ak chcete na pásku znova nahrávať, prelepte vzniknuté otvory po
jazýčkoch spôsobom uvedeným na obrázku.
Zabránenie nahrávaniu
Opätovné
zaznamenávanie
Strana A
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla
[/+] zvoľte požadovaný kanál.
Predvolený kanál
Nastavenie príjmu v pásme AM
Tento systém dokáže tiež prijímať vysielania v AM pásme rozdelené v 10 kHz krokoch.
Zmena kroku z 9 kHz na 10 kHz
1
2
Podržte stlačené tlačidlo [] (stop).
Po niekoľkých sekundách začne zobrazenie blikať so zobrazením aktuálnej
minimálnej frekvencie.
Naďalej držte stlačené tlačidlo [] (stop).
• Tlačidlo uvoľnite po zmene minimálnej frekvencie. Ak chcete obnoviť pôvodné
nastavenie, zopakujte predchádzajúci postup.
• Po zmene nastavenia budú vymazané všetky predchádzajúce predvolené
frekvencie.
Jazýček pre
stranu B
Jazýček pre
stranu A
Lepiaca páska
Poznámka
• Pásky presahujúce 100 minút sú tenké a môžu sa roztrhnúť alebo zachytiť do
mechanizmu prehrávača.
• Uvoľnená páska sa môže zachytiť do mechanizmu prehrávača. Pred vložením
kazety do prehrávača pásku naviňte.
• Pri nesprávnom použití sa môžu nekonečné pásky zaseknúť v pohyblivých
častiach kazetovej mechaniky.
5
Používanie hodín a časovačov
Používanie zvukových efektov
Nastavenie hodín
Zmena vlastností zvuku: zvukový
ekvalizér (EQ)
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER]
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie zmení nasledovne:
CLOCK
2
3
PLAY ON
Pôvodné
zobrazenie
SLEEP
EQ2 (CLEAR)
EQ3 (SOFT)
Stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER] dokončíte nastavenie času.
EQ4 (VOCAL)
Poznámka
• Zobrazenie presného času zabezpečíte pravidelným nastavovaním hodín.
• Keď je zariadenie v pohotovostnom režime a je napájané z batérií, hodiny sa
nebudú zobrazovať.
Používanie časovača prehrávania
Časovač je možné nastaviť na určitý čas, napr. aby vás v určitý čas zobudil.
Príprava
• Zapnite systém a nastavte hodiny.
• Pripravte zdroj signálu, ktorý chcete počúvať - disk alebo rozhlasový prijímač a
nastavte hlasitosť.
2
3
4
Funkciu časovača prehrávania zvoľte opakovaným stláčaním tlačidla
[CLOCK/TIMER].
V priebehu približne 5 sekúnd Stlačením
tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] nastavte
čas spustenia.
Voľbu potvrďte stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER].
Čas ukončenia nastavte zopakovaním kroku
2 a 3.
6
Podržaním stlačeného tlačidla [– PLAY] zapnete časovač.
PLAY  Žiadne zobrazenie (vypnuté)
Zopakujte kroky 1 až 4 a 6 ( pozri vyššie).
Zmena zdroja signálu
alebo hlasitosti
1. Podržaním stlačeného tlačidla [– PLAY] zrušte
zobrazenie indikátora časovača na displeji.
2. Zmeňte zdroj signálu alebo úroveň hlasitosti.
3. Vykonajte kroky 5 a 6 ( pozri vyššie).
Kontrola nastavení
Opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] zvoľte
(keď je zariadenie
PLAY.
zapnuté alebo
v pohotovostnom režime)
Zrušenie zobrazenia
Podržaním stlačeného tlačidla [– PLAY] zrušte
zobrazenie indikátora časovača na displeji.
Poznámka
• Časovač prehrávania spustí zariadenie vo vopred určenom čase a zvuk sa bude
postupne zosilňovať, až po dosiahnutie vopred zadanej úrovne.
• Ak je časovač nastavený, spustí sa každý deň v rovnakom čase.
• Aby časovač fungoval, zariadenie musí byť v pohotovostnom režime.
• Ak systém vypnete a znova zapnete vtedy, keď je časovač aktívny, nastavenie
času ukončenia sa neaktivuje.
Používanie časovača vypnutia
Táto funkcia umožňuje automatické vypnutie zariadenia po uplynutí nastaveného
času okrem režimu audiokazety.
Opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] zvoľte „SLEEP“.
Určené pre sprievodnú hudbu do pozadia.
Zvýrazní spev.
Zruší sa voľba funkcie ekvalizéra EQ
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov.
Ak máte pri niektorých bodoch pochybnosti alebo postupy uvedené v tabuľke
nevyriešia váš problém, poraďte sa so svojím predajcom.
■ Bežné problémy
Zvuk je skreslený alebo ho nie je vôbec počuť.
• Zvýšte úroveň hlasitosti.
Počas prehrávania počuť bzučanie.
• V blízkosti káblov sa nachádza sieťový prívod alebo silný svetelný
zdroj (žiarivka). Do blízkosti káblov zariadenia neumiestňujte žiadne
iné zariadenia ani káble.
Hodiny sa nebudú zobrazovať v prípade, že zariadenie je napájané
z batérií a nachádza sa v pohotovostnom režime.
• Ak chcete, aby sa zobrazenie objavilo, zariadenie pripojte k sieťovému
napájaniu.
Zobrazí sa kód „F76“.
• Došlo k problému s prívodom elektrickej energie. Poraďte sa
s predajcom.
Strana
—
—
3
—
—
■ Disky
Zobrazuje sa hlásenie „ERROR (chyba)“
• Nesprávny úkon. Prečítajte si návod a pokúste sa vykonať daný úkon
znova.
„ NOPLAY (nie je možné prehrať disk)“
• Nesprávny formát disku. Vložte správny disk.
Na displeji sú zobrazené nesprávne údaje alebo sa nespustí
prehrávanie.
• Disk ste nevložili správne. Vložte ho správne.
• Disk je pravdepodobne znečistený. Vyčistite ho.
• Ak je disk poškrabaný, zdeformovaný alebo neštandardný, vymeňte ho.
• Vnútri zariadenia sa vytvorila kondenzácia: Počkajte 1 až 2 hodiny,
kým sa kondenzát sám neodparí.
—
—
—
—
—
—
■ Kazetová páska
Kvalita zvuku je nízka.
• Vyčistite hlavy.
Nie je možné nahrávať na pásku.
• Ak sú odstránené jazýčky na ochranu proti vymazaniu, vzniknuté
otvory prelepte lepiacou páskou.
Po vložení kazety sa kazeta nedá vysunúť alebo sa dvierka
priestoru na vkladanie kaziet nedajú zatvoriť.
• Batérie sú vybité. Vymeňte batérie alebo pripojte sieťové napájanie.
• Stlačte tlačidlo [►, PLAY] a potom tlačidlo [/ STOP/EJECT].
7
5
—
—
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte požadovaný čas
(v minútach).
Zrušenie funkcie
Opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] vyvolajte zobrazenie zostávajúceho
času a potom stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte možnosť „OFF
(vypnuté)“.
Zmena zostávajúceho času
Opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] vyvolajte zobrazenie zostávajúceho
času a potom stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] zvoľte požadovaný čas.
Poznámka
• Časovač prehrávania a časovač vypnutia sa môže používať naraz.
• Vyššiu prioritu má vždy časovač vypnutia. Skontrolujte, či sa nastavenia
časovačov neprelínajú.
6
Zjasňuje zvuky vyšších frekvencií.
Stlačením tlačidla [TAPE/OFF] vypnete zariadenie.
Zmena nastavení
1
2
EQ OFF
Zvýrazní bicie nástroje v rockovej hudbe.
Zobrazil sa indikátor „UO1“.
• Vymeňte batérie alebo použite sieťové napájanie.
Aktivácia časovača
5
EQ1 (HEAVY)
V priebehu približne 5 sekúnd
Stlačením tlačidla [–/] alebo tlačidla [/+] nastavte čas.
Podržaním stlačeného tlačidla sa voľba času zrýchli.
Zobrazenie hodín
Stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER] zobrazíte hodiny na niekoľko sekúnd.
1
Stláčaním tlačidla [SOUND EQ] (zvukový ekvalizér) zvoľte požadované
nastavenie.
■ Rozhlasový prijímač
Zvuk je skreslený alebo počuť šum.
• Použite vonkajšiu anténu.
—
Ozývajú sa zvuky úderov.
• Vypnite TV prijímač alebo ho vzdiaľte od systému.
—
Pri počúvaní AM vysielania počuť slabé bzučanie.
• Oddeľte kábel antény od ostatných káblov a vodičov.
—
Technické údaje
ZOSILŇOVAČ
KAZETOVÝ MAGNETOFÓN
RMS výstupný výkon v stereorežime
Predné kanály (oba kanály sú budené)
2 W na kanál (8 Ω), 1 kHz, 10 % celkové harmonické skreslenie
Celkový účinný výkon v stereorežime
4W
FM/AM TUNER, KONEKTORY
Frekvenčná modulácia (FM)
Frekvenčný rozsah
Amplitúdová modulácia (AM)
Frekvenčný rozsah
Systém stôp
4-stopový, 2-kanálový, stereofonický
Systém monitorovania
Monitorovanie premenlivého zvuku
Systém nahrávania
AC bias (predmagnetizácia striedavým napätím) 84 kHz
Mazanie
Viacpólový (Multi Pole) magnet
Celková frekvenčná odozva
NORMAL
50 Hz až 12 kHz
REPRODUKTORY
87,50 MHz až 108,00 MHz (v krokoch po 50 kHz)
Konektor slúchadiel
Konektor
522 kHz až 1629 kHz (9 kHz krok)
520 kHz až 1630 kHz (10 kHz krok)
3,5 mm stereokonektor (32 Ω)
DISKY
Prehrávateľné disky (8 cm alebo 12 cm)
CD-Audio (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)
Vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz
Dekódovanie
16-bitové lineárne
Zdroj lúča
Polovodičový laser {vlnová dĺžka 795 nm (CD)}
Frekvenčná odozva
40 Hz až 20 kHz
Počet kanálov
2 kanály, stereo
Skreslenie a odchýlka
Menej ako merateľná úroveň dát
Reproduktory
Celopásmové
Impedancia 8 Ω
2 x 8 cm
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Napájanie
Sieťové napájanie
230 V, 50 Hz
Batéria
12 V (8 × LR14, C)
Zálohovanie pamäte
6 V (4 × R6/LR6, AA)
Spotreba
12 W
Životnosť batérií (používajte len alkalické batérie)
Vysielanie rozhlasového prijímača
10 hodín
Zaznamenávanie z rozhlasového prijímača:
10 hodín
Prehrávanie CD disku
7 hodín
Nahrávanie z CD disku
9 hodín
Prehrávanie kazety
9 hodín
Rozmery (Š x V x H)
408 mm x 148 mm x 271 mm
Hmotnosť
3,2 kg bez batérií (3,8 kg s batériami)
Prevádzková teplota
0 °C až +40 °C
Prevádzková vlhkosť
35 % až 80 % relat. vlhkosť
(nedochádza ku kondenzácii)
Príkon v pohotovostnom režime: 0,8 W (približne)
Poznámka
1. Zmena technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
2. Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym analyzátorom.
Starostlivosť a údržba
Ak je povrch zariadenia znečistený
Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
Ak sú povrchy mimoriadne znečistené, použite mäkkú handričku namočenú
v roztoku mydla a vody alebo slabého roztoku saponátu.
• Na čistenie tohto zariadenia nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo na farby ani
benzín.
• Pred použitím chemicky ošetrenej handričky si pozorne prečítajte pokyny, ktoré
boli dodané s handričkou.
Starostlivosť o magnetofónové hlavy
Pravidelným čistením hláv zabezpečíte vysokú kvalitu prehrávania a nahrávania.
Používajte čistiacu pásku (nie je súčasťou príslušenstva).
7
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava 1
telefón: + 421 2 206 22 211
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
fax: + 421 2 206 22 313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement