Panasonic RXD45EG Operating Instructions


Add to My manuals
20 Pages

advertisement

Panasonic RXD45EG Operating Instructions | Manualzz

Geachte Klant

Dank u voor de aankoop van dit product.

Lees voordat u dit product aansluit, bedient of afregelt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u zeker kunt zijn van optimale prestaties en een veilig gebruik.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

Kære Kunde

Tak fordi du har valgt dette cd-stereoanlæg.

Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt, således at optimal ydelse og sikkerhed opnås.

Gem vejledningen til senere brug.

Bäste Kund

Tack för valet av denna apparat.

För optimal prestanda och säkerhet, var god läs dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt.

Spara denna bruksanvisning.

Gebruiksaanwijzing

Betjeningsvejledning

Bruksanvisning

Draagbaar Stereo CD-systeem

Transportabelt stereo CD-system

Bärbart CD-stereosystem

Model No.

RX-D45

De bedieningsfuncties in deze handleiding zijn hoofdzakelijk voor de afstandsbediening, maar u kunt de bediening ook op het hoofdapparaat uitvoeren, indien de bedieningstoetsen hetzelfde zijn.

Uw apparaat zal er misschien niet hetzelfde uitzien als geïllustreerd.

Betjeningen beskrives i denne vejledning primært i forhold til brug af fjernbetjening, men du kan også foretage betjeningen på selve enheden, hvis knapperne er tilsvarende.

Din enhed ser måske ikke præcis ud, som den afbildede.

Funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning baseras i huvudsak på styrning via fjärrkontroll, men under förutsättning att kontrollerna är samma så kan funktionerna även utföras via huvudenheten.

Din enhet kanske inte ser exakt likadan ut som på bilden.

EG

RQTX1032-1E

2

2

WAARSCHUWING!

IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.

HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF

BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN

ZIJN, KAN RESULTEREN IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE

STRALING.

MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN. LAAT

ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF

PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN,

• STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS

OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN

VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN.

• GEBRUIKT U UITSLUITEND DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES.

• VERWIJDERT U NIET DE AFDEKKING (OF HET ACHTERPANEEL).

ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE

DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT

ONDERHOUD OVER AAN VAKBEKWAAM ONDERHOUDSPERSONEEL.

WAARSCHUWING!

• OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT APPARAAT

NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE KAST OF EEN

ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN OF GEBRUIKEN. ZORG

ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN NIET DOOR GORDIJNEN

OF ANDERE MATERIALEN WORDEN AFGESLOTEN, OM GEVAAR

VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF BRAND TEN GEVOLGE VAN

OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.

• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT NIET

GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN, TAFELKLEEDJES,

GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.

• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET

APPARAAT.

• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER.

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/

EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

[Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de

Europese Unie]

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stekker van het netsnoer moet goed te bedienen blijven.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Tijdens het gebruik is dit product vatbaar voor radiostoring veroorzaakt door een mobiele telefoon. Wanneer dergelijke storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van elkaar vandaan gebruiken.

DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD

KLIMAAT.

Binnenin het apparaat

Inhoud

Veiligheidsmaatregelen ................................................ 3

Meegeleverde accessoires ........................................... 3

Stroombronnen .............................................................. 3

Gebruik van batterijen ................................................... 3

Overzicht van de bedieningsfuncties .......................... 4

Discs ............................................................................... 4

De FM/AM-radio gebruiken ........................................... 5

Cassettebandjes – afspelen en opnemen ................... 5

De klok en de timers gebruiken ................................... 6

Gebruik van geluidseffecten ........................................ 6

Verhelpen van storingen ............................................... 6

Technische gegevens ................................................... 7

Onderhoud ..................................................................... 7

Stroombronnen

In het stopcontact

Netsnoer

(bijgeleverd)

Sluit het netsnoer stevig aan op het apparaat en op het stopcontact.

Opmerking

• Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend bestemd voor dit apparaat. Gebruik het niet voor andere apparatuur.

• Het apparaat staat in de "standby" stand wanneer het netsnoer is aangesloten. Het hoofdcircuit staat altijd onder spanning, zolang als het netsnoer op een netuitgang is aangesloten.

Veiligheidsmaatregelen

• Plaats of gebruik dit apparaat liefst niet in de buurt van warmtebronnen. Laat het niet achter in een auto die lang met gesloten ramen en portieren in het direct zonlicht staat. Hierdoor kan de omkasting vervormd raken.

• Vermijd insnijdingen, krassen of slechte verbindingen in het netsnoer, daar dit kan resulteren in brand of blootstelling aan elektrische schokken. Vermijd ook overmatig buigen, trekken of splitsen van het netsnoer.

• Trek niet aan het snoer zelf wanneer u het netsnoer uit het stopcontact verwijdert. Dit kan al snel leiden tot defecten of het risico van elektrische schokken.

• Gebruik dit apparaat niet in een badkamer, aangezien er dan gevaar is voor een elektrische schok.

• Wanneer u het apparaat niet gebruikt, trek dan de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Meegeleverde accessoires

Gelieve te controleren of de volgende accessoires zijn meegeleverd.

1 x Netsnoer

Druk bij het inzetten van de batterij in de richting van .

Binnenste rij

Buitenste rij

8

3

7

4

6

2

5

1

• Gebruik op batterijen is niet mogelijk als het netsnoer is aangesloten. Trek het netsnoer uit het apparaat als u het op batterijen wilt laten werken.

• Gebruik alleen alkaline-batterijen.

Wanneer u de batterijen dient te vervangen

Wanneer de batterij-indicator begint te knipperen, dient u alle 8 batterijen te vervangen. Het is ook raadzaam alle batterijen te vervangen voor u begint met het maken van opnamen.

Opmerking

Voordat een functie start, zal de batterij-indicator misschien knipperen, ook als de batterijen niet leeg zijn. De indicator zal de actuele status tonen wanneer het apparaat door middel van het netsnoer wordt gevoed uit het stopcontact.

Batterijen voor voeding van het geheugen

Wanneer de voeding wordt onderbroken, worden de actuele tijd, de instellingen van de timer en de radiostations die u hebt ingesteld, bewaard als u batterijen voor voeding van het geheugen (niet bijgeleverd) hebt ingezet.

Deze batterijen voeden niet het apparaat zelf.

Wanneer u de batterijen dient te vervangen

De batterijen gaan ongeveer een jaar mee.

Sluit het apparaat aan op een stopcontact alvorens de batterijen te vervangen.

Stop de band door op [

8

/ x

, STOP/EJECT] te drukken en schakel het apparaat uit door op

[TAPE/OFF] te drukken voordat u het netsnoer aansluit of loskoppelt. De batterijen voor voeding van het geheugen zullen minder lang meegaan als de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wordt getrokken terwijl het apparaat

Binnenste rij

Buitenste rij nog is ingeschakeld.

Opmerking

Gebruik alkaline- of mangaanbatterijen.

1

4

2

3

Gebruik van batterijen

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt of uitsluitend op netstroom wordt gebruikt, verwijder dan alle batterijen zodat mogelijke beschadiging als gevolg van lekkende batterijen wordt voorkomen.

• Gebruik niet oude en nieuwe batterijen door elkaar.

• Gebruik niet tegelijkertijd batterijen van een verschillend type.

• Probeer niet alkaline- of mangaanbatterijen op te laden.

• Gebruik geen batterijen waarvan de mantel is losgeraakt.

• Niet verhitten of blootstellen aan vuur.

• Laat de batterij(en) niet gedurende lange tijd achter in een auto die in de zon staat en waarvan de portieren en ramen gesloten zijn. veroorzaken.

Draag bij tot het behoud van het milieu.

• Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst.

GEVAAR

Explosiegevaar wanneer de batterij op onjuiste wijze vervangen wordt.

Vervang alleen door een zelfde soort batterij of equivalent, die door de fabrikant aanbevolen worden. Gooi de gebruikte batterijen weg zoals door de fabrikant voorgeschreven wordt.

3

3

Overzicht van de bedieningsfuncties Discs

P

A

B

C

O

N

M

L

K

J

1

Open de disclade door op [

x

, CD OPEN/CLOSE] te drukken en leg vervolgens de disc in met het label omhoog.

2

Druk nogmaals op [

x

, CD OPEN/CLOSE] om te sluiten.

3

Druk op [

4

/

9

, CD] om opnieuw met afspelen te starten.

Weergavestop

Druk tijdens weergave op [

8

] (stop).

Pauze afspelen

Druk tijdens weergave op [

4

/

9

, CD].

Druk hier nogmaals op, om het afspelen te hervatten.

Tracks overslaan

Druk op [–/

2

] of [

6

/+].

Tijdens het afspelen van de optie RANDOM kunt u geen nummers overslaan die reeds zijn afgespeeld.

Tracks zoeken

Houd tijdens afspelen of pauze [–/

2

] of [

6

/+] ingedrukt.

• Tijdens het afspelen in geprogrammeerde

(

Z

zie hieronder), of willekeurige volgorde

(

Z

zie hieronder, "Afspeelmodus"), kunt u alleen binnen de huidige track zoeken.

D E F G H I D

4

4

Afspeelmodus

Druk herhaaldelijk op [·PLAY MODE] om de gewenste functie te kiezen.

1-TRACK

REPEAT

1-

Speelt op de disc één geselecteerde track herhaaldelijk af.

Druk op [–/

2

] of [

6

/+] om de gewenste track te kiezen.

REPEAT

Herhaald afspelen van een disc of van geprogrammeerde tracks

(

Z

zie hieronder).

RANDOM

RND

Een disc wordt in willekeurige volgorde afgespeeld.

Opmerking

Tijdens "Geprogrammeerde afspeelmodus", kan de "Afspeelmodus" niet worden geactiveerd.

A

Tapefunctie/stand-by schakelaar

Apparaat zal in standby-stand staan.

B

Indicator OPR (operation)

De indicator licht op wanneer u het apparaat inschakelt.

C

Instelling van de kloktimer, Instelling van de afspeeltimer

D

Luidsprekers

Deze luidsprekers zijn niet voorzien van een magnetische afscherming. Zet deze luidsprekers derhalve niet te dicht in de buurt van TV-toestellen, PC's of andere apparaten neer die gemakkelijk door magnetisme worden beïnvloed.

E

Disclade

F

Tunerkeuze (FM/AM), auto-voorkeuze keuze

G

Disc afspelen of pauzeren

H

Stop afspelen disc, MONO-selectie voor FM-stand

I

Disclade openen of dichtdoen

J

Afspeelfunctie, programmeerfunctie, keuze afstemfunctie

K

Track overslaan of zoeken, programmainhoud controleren, keuze voorkeuzekanaal, afstemfunctie, tijdregeling

L

Selectie Sound equalizer (EQ)

M

Displaypaneel

N

Volumeregelaar

O

Bedieningsfuncties cassette afspelen

P

Cassettedeck

Hoofdtelefoonbus (PHONES)

Stekkertype: Ø 3,5 mm stereo (niet bijgeleverd)

• Vermijd langdurig luisteren, aangezien dit uw gehoor kan beschadigen.

• Overmatig geluidsvolume via oor- en hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.

Geprogrammeerde afspeelmodus

Met deze functie kunt u maximaal 24 muzieknummers programmeren.

1

Druk op [

4

/

9

, CD] en vervolgens op [

8

] (stop).

2

Houd [–PGM] ingedrukt.

"PGM" wordt weergegeven.

3

Selecteer de gewenste track door op [– /

2

] of [

6

/+] te drukken.

4

Druk op [–PGM].

Herhaal stappen 3 en 4 als u andere tracks wilt programmeren.

5

Druk op [

4

/

9

, CD] om opnieuw met afspelen te starten.

Annuleer programmafunctie

Houd [–PGM] in de stopfunctie.

Programma opnieuw afspelen

Houd [–PGM] en daarna [

4

/

9

, CD] ingedrukt in de stopfunctie.

Programmainhoud controleren

Zorg er voor dat "PGM" wordt weergegeven en druk aansluitend op [–/

2

] of [

6

/+].

Wis alle geprogrammeerde tracks

Houd [

8

] (stop) in de stopfunctie.

"CLEAR" wordt weergegeven.

Opmerking

• Als u meer dan 24 tracks wilt programmeren verschijnt het bericht "FULL".

• U zult niet meer tracks aan het bestaande programma kunnen toevoegen. Het bestaande programma moet worden gewist.

• Het programmageheugen wordt gewist, wanneer u de disclade opent.

PHONES

OPMERKING over het gebruik van DualDisc

De digitale audio inhoudszijde van DualDisc voldoet niet aan de technische specifi caties van Compact Disc Digital Audio (CD-DA) formaat, dus het afspelen is eventueel niet mogelijk.

OPMERKING over CD's

Gebruik discs die voorzien zijn van dit merkteken:

• Dit apparaat kan 99 tracks verwerken.

• Dit apparaat kan afgeronde, audio CD-R/RW's in CD-DA-formaat afspelen.

• Het kan zijn dat het apparaat sommige CD-R/RW's niet kan afspelen, omdat de kwaliteit van de opnames te slecht is.

• Gebruik geen disc met afwijkende vormen.

• Gebruik geen disc waarbij de labels of stickers los kunnen laten of labels en stickers met veel plakmiddel.

• Plak geen extra labels of stickers op de disc.

• Schrijf niets op de disc.

De FM/AM-radio gebruiken Cassettebandjes – afspelen en opnemen

1

Druk op [FM/AM] om de optie "FM" of "AM" te kiezen.

2

Als "PGM" wordt weergegeven, kunt u dit wissen door op

[TUNE MODE] te drukken.

3

Druk op [– /

2

] of [

6

/+] om op de frequentie van de gewenste zender af te stemmen.

Automatische afstemming

Houd [–/

2

] of [

6

/+] ingedrukt, tot de frequentie snel begint te veranderen. De automatische afstemming begint dan en stopt zodra een zender is gevonden.

• Om de automatische afstemming te annuleren, drukt u nogmaals op

[–/

2

] of [

6

/+].

De ontvangst verbeteren

FM: Trek de sprietantenne uit en richt de antenne.

AM: Pas de stand van het apparaat aan.

FM-geluid verbeteren

Wanneer "FM" gekozen is

Druk op [FM MODE] zodat de optie "MONO" op de display verschijnt.

Om te annuleren

Druk op [FM MODE] nogmaals.

• MONO wordt ook uitgeschakeld wanneer u een andere frequentie kiest.

• Schakel de optie "MONO" uit, als u normaal wilt luisteren.

Gebruik de bandsoort Normal Position.

De bandsoorten High Position en Metal Position kunnen afgespeeld worden, maar het apparaat kan de eigenschappen van deze bandjes niet volledig tot hun recht laten komen.

1

Druk op [TAPE/OFF].

2

Open de deksel van de bedieningstoetsen van de cassette.

3

Druk op [

8

/

x

, STOP/EJECT] en leg de cassette in.

Plaats de cassette met de weer te geven kant omhoog en met het open bandgedeelte naar u toe. Sluit de cassettedeck met de hand.

4

Druk op [

4

, PLAY] om opnieuw met afspelen te starten.

Stop het afspelen van de bandje

Druk op [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Pauze afspelen

Druk op [

9

, PAUSE].

Druk hier nogmaals op, om het afspelen te hervatten.

Snel vooruit- en terugspoelen

Druk op [

3

, REW/REV] of [

5

, FF/CUE] in de stopfunctie.

Een bepaald punt zoeken

Druk tijdens het afspelen op [

3

, REW/REV] (zoeken in achterwaartse richting) of [

5

, FF/CUE] (zoeken in voorwaartse richting).

De weergave wordt hervat op het punt waar u de toets loslaat.

Er kunnen maximaal 16 stations worden ingesteld op de FM- en de AM-golfl engte.

Voorbereiding

Druk op [FM/AM] om de optie "FM" of "AM" te kiezen.

Automatisch voorprogrammeren

Houd [–AUTO PRESET] ingedrukt om de het voorprogrammeerproces te starten.

Alle ontvangbare zenders worden nu in oplopende volgorde in de geheugenkanalen vastgelegd. Wanneer alle zenders zijn vastgelegd, wordt er afgestemd op de laatst vastgelegde zender.

Handmatig voorprogrammeren

1

Als "PGM" wordt weergegeven, kunt u dit wissen door op

[TUNE MODE] te drukken.

2

Druk op [– /

2

] of [

6

/+] om op de frequentie van de gewenste zender af te stemmen.

3

Houd [–PGM] ingedrukt.

"PGM" en de geselecteerde frequentie knippert.

4

Binnen ongeveer 10 seconden

Selecteer de gewenste kanaal door op [–PGM] gevolgd door [– /

2

] of

[

6

/+] te drukken.

5

Druk op [–PGM].

Wanneer u een zender wilt vastleggen op een kanaal dat reeds bezet is, wordt de eerder voorgeprogrammeerde zender automatisch gewist.

6

Herhaal de stappen 2 t/m 5 als u meer voorkeurstations wilt instellen.

Een voorkeurzender kiezen

1

Druk op [TUNE MODE].

"PGM" wordt weergegeven.

2

Druk op [– /

2

] of [

6

/+] om het kanaal te kiezen.

Voorkeurkanalen

Dit systeem kan ook AM-uitzendingen ontvangen die zijn toegewezen in stappen van 10 kHz.

De stap wijzigen van 9 kHz naar 10 kHz

1

Houd [

8

] (stop) ingedrukt.

Na een paar seconden verschijnt in de display een knipperende weergave van de huidige minimumfrequentie.

2

Blijf [

8

] (stop) ingedrukt houden.

• Wanneer de minimumfrequentie wijzigt, laat u de toets los. U kunt terugkeren naar de oorspronkelijke stap door de hierboven vermelde stappen te herhalen.

• Nadat de instelling is gewijzigd, wordt iedere eerder ingestelde frequentie gewist.

Gebruik de bandsoort Normal Position.

De bandsoorten High Position en Metal Position kunnen gebruikt worden, maar het apparaat zal deze bandjes niet correct kunnen opnemen of wissen.

Voorbereiding

Spoel het bandje vooruit tot voorbij de aanloopstrook zodat de opname direct kan beginnen.

1

Druk op [

0

, STOP/EJECT] en leg de cassette in, waarop opgenomen moet worden.

Plaats de cassette met de zijde waarop moet worden opgenomen omhoog en met het open bandgedeelte naar u toe.

2

Kies de bron die u wilt opnemen.

Radio

Stem af op een zender (

Z

zie links).

Disc

1. Plaats de disc die u wilt opnemen erin.

Druk op [

4

/

9

, CD] en vervolgens op [

8

] (stop).

2. Stel de gewenste disc-opnamemodus in.

Neem geprogrammeerde tracks op

Programmeer de gewenste tracks (

Z

blz. 4).

Neem bepaalde tracks op

Druk op [·PLAY MODE] om de gewenste functie te kiezen (

Z

blz. 4).

3

Druk op [

V

] om de opname te starten.

Stop het opnameproces

Druk op [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Neem op aan de andere kant van de bandje

Keer het bandje om en druk op [

V

].

Wis een opgenomen geluid

1. Druk op [TAPE/OFF].

2. Leg de opgenomen cassette in.

3. Druk op [

V

].

Opmerking

Veranderingen van het volume en van de geluidskwaliteit hebbengeen invloed op de opname.

Beveiliging tegen wissen

De afbeelding geeft aan hoe het nokje verwijderd moet worden, om te voorkomen dat er nog opgenomen kan worden op het cassettebandje. Wilt u echter weer kunnen opnemen op dit bandje, moet u de opening bedekken zoals aangegeven in de afbeelding.

Opname voorkomen

Kant A

Om weer te kunnen opnemen

Plakbandje

Nokje voor kant B Nokje voor kant A

Opmerking

• Cassettebandjes van meer dan 100 minuten zijn erg dun en kunnen makkelijk scheuren of verstrikt raken in het mechanisme.

• Als het bandje te los zit, kan het verstrikt raken in het mechanisme. Trek het strak alvorens u de bandje afspeelt.

• Eindloze banden kunnen in de bewegende onderdelen van het deck vastlopen als zij niet juist worden gebruikt.

5

5

De klok en de timers gebruiken Gebruik van geluidseffecten

De klok werkt volgens het 24-uursysteem.

1

Druk op [CLOCK/TIMER].

Telkens als u op deze knop drukt:

CLOCK

#

PLAY ON SLEEP

Oorspronkelijk display

2

Binnen ongeveer 5 seconden

Druk op [– /

2

] of [

6

/+] om de tijd in te stellen.

U kunt het selecteren van de tijd versnellen door de toets ingedrukt te houden.

3

Druk op [CLOCK/TIMER] om het instellen van de tijd te beëindigen.

De klok weergeven

Druk op [CLOCK/TIMER] om de klok een paar seconden weer te geven.

Opmerking

• Zet de klok regelmatig gelijk om de tijd nauwkeurig bij te houden.

• Wanneer het apparaat ïn standby-stand staat en werkt op batterijen, wordt de klok niet weergegeven.

Druk herhaaldelijk op [SOUND EQ] om de gewenste instelling te kiezen.

EQ1 (HEAVY)

Rock wordt krachtiger weergegeven

EQ2 (CLEAR)

Hogere frequenties klinken helderer

EQ3 (SOFT)

EQ4 (VOCAL)

EQ OFF

Voor achtergrondmuziek

Vocalen klinken levendiger

Annuleert de EQ-selectie

Verhelpen van storingen

Raadpleeg de onderstaande tabel voordat u beroep doet op een servicecentrum. Vraag uw handelaar om advies, indien u twijfels hebt omtrent de controlepunten of het probleem niet kunt verhelpen aan de hand van de aangeboden maatregelen in de tabel.

U kunt de timer zo instellen dat u op een bepaalde tijd wordt gewekt.

Voorbereiding

• Schakel het apparaat in en stel de klok in.

• Breng de muziekbron die u wilt beluisteren in gereedheid: disc of radio en regel het volume.

1

Kies de afspeeltimer door herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] te drukken.

2

3

Binnen ongeveer 5 seconden

Druk op [– /

2

] of [

6

/+] om de begintijd in te stellen.

Druk op [CLOCK/TIMER] om de invoer te bevestigen.

4

Herhaal de stappen 2 en 3 om de eindtijd in te stellen.

Algemene storingen

Vervormd geluid of geen geluid.

• Verhoog het volume.

Het is mogelijk, dat tijdens de weergave een "zoemgeluid" te horen is.

• Een netsnoer of fl uorescerend licht, liggen te dicht bij het apparaat.

Houd andere apparaten en kabels uit de buurt van het apparaat.

Er wordt geen klok weergegeven wanneer het apparaat wordt gevoed door batterijen en in de standby-stand staat.

• Steek de stekker in het stopcontact als u de display wilt zien.

"UO1" verschijnt op de display.

• Vervang de batterijen of steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.

"F76" verschijnt op de display.

• Er is een probleem in de stroomvoorziening. Consulteer de handelaar.

Blz.

3

De timer inschakelen

5

Houd [–

#

PLAY] ingedrukt om de timer in te schakelen.

#

PLAY

Geen display (uit)

6

Druk op [TAPE/OFF] om het apparaat uit te schakelen.

De instellingen veranderen

Herhaal de stappen 1 t/m 4 en 6 (

Z

zie hierboven).

Verander de bron of het volume

1. Druk op [–

#

PLAY] om het indicatielampje van de timer op de display uit te schakelen.

2. Verander de bron of het volume.

3. Voer de stappen 5 en 6 uit (

Z

zie hierboven).

Controleer de instellingen

(als het apparaat is ingeschakeld of in de stand-bymodus staat)

Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om de optie

#

PLAY te kiezen.

Annuleren

Druk op [–

#

PLAY] om het indicatielampje van de timer op de display uit te schakelen.

Opmerking

• De afspeeltimer wordt gestart op de vooraf ingestelde tijd, waarbij het volume stapsgewijs wordt verhoogd tot het vooraf ingestelde niveau.

• Wanneer de timer aan staat, schakelt het apparaat iedere dag in, op het ingestelde tijdstip.

• Het apparaat moet wel in de stand-by modus staan wil de timer werken.

• Als u het apparaat uit en weer aan zet terwijl de timer werkt, wordt de ingestelde stoptijd niet geactiveerd.

Discs

"ERROR"

• Er werd een verkeerde bediening uitgevoerd. Lees de gebruiksaanwijzing en probeer het opnieuw.

"NOPLAY"

• Onjuist discformaat. Plaats de juiste disc.

Onjuiste weergave in de display of het afspelen begint niet.

• U hebt de disc niet correct in de lade gelegd, corrigeer dit.

• De disc is misschien vuil. Veeg ze schoon.

• Vervang de disc als deze bekrast of kromgetrokken is, of een afwijkende vorm heeft.

• Er is condens gevormd: Wacht 1 t/m 2 uur, totdat deze verdampt is.

Met behulp van deze functie kunt u ervoor zorgen dat het apparaat aan de hand van een vooraf ingestelde tijd automatisch wordt uitgeschakeld (behalve in de stand Tape).

1

Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] om "SLEEP" te kiezen.

2

Kies de gewenste tijd (in minuten) door op [– /

2

] of [

6

/+] te drukken.

Om te annuleren

Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] als u de resterende tijd wilt tonen en selecteer "OFF" met [–/

2

] of [

6

/+].

6

6

De resterende tijd veranderen

Druk herhaaldelijk op [CLOCK/TIMER] als u de resterende tijd wilt tonen en selecteer de gewenste tijd met [–/

2

] of [

6

/+].

Opmerking

• De afspeel- en de slaaptimer kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.

• De slaaptimer heeft altijd voorrang. Zorg ervoor dat de timerinstellingen elkaar niet overlappen.

Cassettebandjes

Slechte geluidskwaliteit.

• Reinig de koppen.

Opnemen is onmogelijk.

• Indien de wispreventienokjes van de bandje zijn verwijderd, moet u de nokopeningen met plakband bedekken.

U kunt de cassette niet uitwerpen of u kunt het deck niet sluiten wanneer u een cassette inzet.

• De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen of gebruik het apparaat op netspanning.

• Druk op [

4

, PLAY] en vervolgens op [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Radio

Vervormd geluid of lawaai te horen.

• Gebruik een buitenantenne.

Zwevend geluid.

• Zet de televisie uit of zet deze weg van het apparaat.

Lage bromtoon tijdens AM-ontvangst.

• Houd de antenne uit de buurt van andere kabels en snoeren.

7

5

Technische gegevens

Uitgangsvermogen

Frequentiemodulatie (FM)

Frequentiebereik

Amplitudemodulatie (AM)

Frequentiebereik

Hoofdtelefoonbus

Aansluiting

2 W x 2 (Effectieve waarde 10% THD)

Tracksysteem

Monitorsysteem

Opnamesysteem

Wissysteem

Frequentiekarakteristiek

NORMAL

87,50 MHz t/m 108,00 MHz (stap van 50 kHz)

522 kHz t/m 1629 kHz (stap van 9 kHz)

520 kHz t/m 1630 kHz (stap van 10 kHz)

Stereo, 3,5 mm bus (32 )

Luidsprekers

Volledig bereik

4 sporen, 2 kanalen, stereo

Regelbare geluidsmonitor

AC voorspanning 84 kHz

Veelpolige magneet

50 Hz t/m 12 kHz

Impedantie 8

2 x 8 cm

Disc geschikt voor weergave (8 cm of 12 cm)

CD-Audio (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)

Bemonsteringsfrequentie

Decodering

Straalbron

44,1 kHz

16-bit lineair

Halfgeleider-laser {golfl engte 795 nm (CD)}

Frequentierespons

Aantal kanalen

Toonhoogtevarities

40 Hz t/m 20 kHz

2 kanalen, stereo

Beneden de meetbare limiet

Voeding

Wisselstroom

Batterij

Batterijen voor voeding van het geheugen

Opgenomen vermogen

230 V, 50 Hz

12 V (8 x LR14, C)

6 V (4 x R6/LR6, AA)

12 W

Levensduur van de batterijen (gebruik alleen alkaline-batterijen)

Radiouitzending

Radio-opname

CD-weergave

CD-opname

Tape-weergave

Afmetingen (B x H x D)

Gewicht

10 uur

10 uur

7 uur

9 uur

9 uur

408 mm x 148 mm x 271 mm

3,2 k g

zonder batterijen (3,8 k g

met batterijen)

Gebruikstemperatuurbereik

Vochtigheidsbereik

0°C t/m +40°C

35% t/m 80% (geen condensatie)

Stroomverbruik in stand-by stand: 0,8 W (ongeveer)

Opmerking

1. Specifi caties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.

2. De totale harmonische vervorming is gemeten met de digitale spectrumanalyser.

Onderhoud

Gebruik een zachte en droge doek om het apparaat te reinigen.

Als de oppervlakken erg vuil zijn, gebruik dan een zachte doek en dompel deze in een zeepoplossing of in een oplossing van een mild schoonmaakmiddel.

• Gebruik nooit alcohol, verfverdunner of benzine voor het schoonmaken van de buitenpanelen.

• Alvorens een chemisch behandelde doek te gebruiken, dient u de bij de doek horende instructies zorgvuldig te lezen.

Reinig regelmatig de koppen om een goede geluidskwaliteit van weergave en opname te verzekeren. Gebruik hiervoor een reinigingsbandje (niet bijgeleverd).

7

7

2

8

BEMÆRK!

I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.

BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER ELLER

FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING.

ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE REPARATIONER

SELV. REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE

TEKNIKERE.

ADVARSEL!

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER

BESKADIGELSE AF PRODUKTET:

• UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN, FUGT, DRYP

ELLER TILSPRØJTNING, OG UNDLAD AT PLACERE VÆSKEFYLDTE

GENSTANDE SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ APPARATET.

• BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR.

• UNDLAD AT FJERNE KABINETTET (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN).

DER ER INGEN INTERNE DELE, SOM BRUGEREN SELV KAN

SERVICERE. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF AUTORISERET

SERVICEPERSONALE.

BEMÆRK:

• PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD VÆRE

MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE, LUKKET

RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE DÆKKER

VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER

DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND.

• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER,

DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.

• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE

STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.

• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.

Brugerinformation om indsamling og bortskaffelsse af elektronikskrot og brugte batterier

Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaffald.

Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og

2006/66/EF.

Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis hjælper du med til at beskytte værdifulde ressourcer og imødegå de negative påvirkninger af det menneskelige helbred og miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig affaldsbehandling.

Ønsker du mere udførlig information om indsamling og recycling af gamle produkter og batterier, kan du henvende dig til din kommune, deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har købt produkterne.

Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.

For kommercielle brugere i Den Europæiske Union

Når du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du henvende dig til din forhandler eller leverandør for nærmere information.

[Information om bortskaffelse i lande uden for Den

Europæiske Union]

Disse symboler gælder kun inden for Den Europæiske Union.

Ønsker du at kassere sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din forhandler eller kommune med henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.

Information om batterisymbol (to eksempler nedenfor):

Dette symbol kan optræde sammen med et kemisk symbol. I så fald opfylder det kravene for det direktiv, som er blevet fastlagt for det pågældende kemikalie.

Stikkontakten skal sidde i nærheden af udstyret og være lettilgængelig.

Stikket til stikkontakten på netledningen må ikke beskadiges.

For at koble apparatet helt fra strømforsyningen skal netledningen tages ud af stikkontakten.

Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.

DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.

Indersiden af apparatet

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter .................................................... 3

Medfølgende tilbehør .................................................... 3

Strømkilder ..................................................................... 3

Anvendelse af batterier ................................................. 3

Overblik over betjeningsknapper ................................. 4

CD'er ............................................................................... 4

Anvendelse af FM/AM-radioen ..................................... 5

Kassettebånd – Afspil og optag ................................... 5

Anvendelse af ur og timers ........................................... 6

Brug af lydeffekter ........................................................ 6

Fejlfi nding ...................................................................... 6

Specifi kationer ............................................................... 7

Vedligeholdelse ............................................................. 7

Strømkilder

Til husets stikkontakt

Netledning

(medfølger)

Sæt netledningen godt fast i enheden samt i stikkontakten.

Bemærk

• Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette apparat. Den bør ikke benyttes til andet udstyr.

• Enheden er i "standby" funktion, når netledninger er tilsluttet.

Hovedstrømkredsløbet er altid tilkoblet sålænge netledningen er tilsluttet et elektrisk strømudtag.

Sikkerhedsforskrifter

• Undgå at bruge eller anbringe enheden i nærheden af varmekilder. Efterlad det ikke i en bil i direkte sollys i et længere tidsrum med døre og vinduer lukkede, da dette kan bevirke, at kabinettet misdannes.

• Undgå ridser eller revner i netledningen såvel som dårlig tilslutning af denne, da dette kan give risiko for brand eller elektriske stød. Undgå ligeledes at bøje og trække i eller splejse ledningen.

• Tag ikke netledningen ud af forbindelse ved at trække i den. Dette kan resultere i funktionsfejl eller give stød.

• Anvend ikke denne enhed i badeværelset, da der er risiko for elektrisk stød.

• Tag netledningen ud af stikkontakten til lysnettet, når apparatet ikke skal anvendes.

Medfølgende tilbehør

Kontroller, at nedenstående tilbehør følger med cd-stereoanlægget.

1 x Netledning

Skyd i retning af , mens batteriet indsættes.

Indre række

Ydre række

8

3

7

4

6

2

5

1

• Enheden kan ikke drives på batterier, hvis netledningen er sat i forbindelse.

Tag netledningens stik til enheden ud for at bruge batterierne.

• Brug kun alkalinebatterier.

Udskiftningstidspunkt for batterierne

Skift alle 8 batterier ud, når batteriindikatoren begynder at blinke. Det er også en god ide at skifte alle batterierne ud, før en optagelse påbegyndes.

Bemærk

Batteriindikatoren kan blinke, selvom batterierne ikke er fl ade, før en funktion startes. Indikatoren viser sin aktuelle status, når enheden får strøm fra en stikkontakt via netledningen.

Opbakning af hukommelsen

I tilfælde af en strømafbrydelse vil klokkeslættet, timerindstillingerne og de indstillede radiostationer blive bevaret i hukommelsen, hvis der er sat batterierne til opbakning af hukommelsen (medfølger ikke) i.

Disse batterier forsyner ikke apparatet med strøm.

Udskiftningstidspunkt for batterierne

Batterierne holder i omkring et år.

Forbind apparatet til lysnettet, inden batterierne skiftes.

Tryk på [

8

/ x

, STOP/EJECT] for at stoppe båndet eller [TAPE/OFF] for at slukke for

Indre række enheden, inden netledningen tilsluttes eller tages ud af forbindelse. Batterierne til opbakning

Ydre række af hukommelsen bliver hurtigere udtjente, hvis netledningen tages ud af forbindelse, mens der stadig er tændt for enheden.

Bemærk

Brug enten alkaline- eller manganbatterier.

1

4

2

3

Anvendelse af batterier

Tag alle batterierne ud for at forhindre risiko for beskadigelse forårsaget af evt. batteriudsivning, hvis enheden ikke skal anvendes i længere tid eller udelukkende skal strømforsynes af lysnettet.

• Bland ikke nye og gamle batterier.

• Brug ikke forskellige typer batterier på samme tid.

• Skil ikke batterierne ad og kortslut dem aldrig.

• Forsøg ikke at genoplade alkaline- eller manganbatterier.

• Anvend ikke batterier, hvor beklædningen skaller af.

• Undlad at opvarme eller udsætte for åben ild.

• Undlad at efterlade batterierne i en bil i direkte sollys i en længere periode med døre og vinduer lukket. forårsage brand.

FORSIGTIG

Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med den type, der anbefales af fabrikanten eller med en tilsvarende type.

Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

9

3

Overblik over betjeningsknapper CD'er

P

A

B

C

O

D E F G H I D

N

M

L

K

J

1

Tryk på [

x

, CD OPEN/CLOSE] for at åbne CD bakken og læg derefter

CD'en i med mærkaten opad.

2

Tryk på [

x

, CD OPEN/CLOSE] igen for at lukke.

3

Tryk på [

4

/

9

, CD] for at begynde afspilningen.

Stop afspilning

Tryk på [

8

] (stop) under afspilning.

Pause afspilning

Springe spor over

Søg gennem spor

Tryk på [

4

/

9

, CD] under afspilning.

Tryk igen for at fortsætte afspilningen.

Tryk på [–/

2

] eller [

6

/+].

Ved afspilning i RANDOM, kan du ikke skippe spor, som er blevet spillet.

Tryk på [–/

2

] eller [

6

/+] og hold den nede ved afspilning eller pause.

• Under programafspilning (

Z

se nedenfor), eller afspilning i tilfældig rækkefølge (

Z

se nedenfor,

"Afspilningsfunktion"), kan du kun søge inden for sammet spor.

4

10

A

Båndfunktion/standby-kontakt

Enheden vil være i standby-tilstand.

B

OPR-indikator (i drift)

Indikatoren lyser, når enheden tændes.

C

Indstilling af ur eller timer, indstilling af afspilnings-timer

D

Højttalere

Disse højttalere er ikke magnetisk afskærmede. De må derfor ikke anbringes i nærheden af fjernsyn, personlige computere eller andre enheder, som nemt kan påvirkes af magnetisme.

E

CD-skuffe

F

Valg af tuner (FM/AM), valg af autotuning

G

CD-afspilning eller pause

H

Stop CD-afspilning, MONO-valg i FM

I

Åbn eller luk CD-skuffe

J

Afspilningsfunktion, programfunktion, valg af tuningtilstand

K

Hop over spor eller søgning, tjek programindhold, valg af forindstillet kanal, tuningfunktion, justering af tid

L

Valg af lydequalizer (EQ)

M

Displaypanel

N

Lydstyrkeregulering

O

Kassetteafspilning

P

Kassetteafspiller

Hovedtelefonjack-stik (PHONES)

Stiktype: Ø 3,5 mm stereo (medfølger ikke)

• Forebyg høreskader ved at undgå at lytte i længere tidsrum ad gangen.

• Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen.

Afspilningsfunktion

Tryk på [·PLAY MODE] gentagne gange for at vælge den ønskede tilstand.

1-TRACK

REPEAT

1-

REPEAT

Afspil et spor gentagne gange på CD'en.

Tryk på [–/

2

] eller [

6

/+] for at vælge sporet.

Afspil en CD eller programmerede spor igen (

Z

se nedenfor).

RANDOM

RND

Afspiller en CD i tilfældig rækkefølge.

Bemærk

Under "Programafspilning" kan "Afspilningsfunktion" ikke aktiveres.

Programafspilning

Denne funktion gør det muligt at programmere op til 24 spor.

1

Tryk på [

4

/

9

, CD] og derefter [

8

] (stop).

2

Tryk på [–PGM] og hold den nede.

"PGM" vises.

3

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge det ønskede spor.

4

Tryk på [–PGM].

Gentag trinene 3 og 4 for at programmere andre spor.

5

Tryk på [

4

/

9

, CD] for at begynde afspilningen.

Afbryde programtilstand

Tryk på [–PGM] og hold den nede i stoppet tilstand.

Afspille program igen

Tjek programindholdet

Tryk på [–PGM] og hold den nede og derefter

[

4

/

9

, CD] i stoppet tilstand.

Tryk på [–/

2

] eller [

6

/+], når "PGM" vises i stoppet tilstand.

Slette alle programmerede spor

Tryk på [

8

] (stop) og hold den nede i stoppet tilstand.

"CLEAR" vises.

Bemærk

• Hvis du prøver at programmere mere end 24 spor, vises "FULL".

• Du vil ikke kunne tilføje fl ere spor til det eksisterende program. Det eksisterende program er blevet slettet.

• Programhukommelsen slettes, når du åbner CD-skuffe.

PHONES

BEMÆRK om brugen af DualDisc

Siden med digitalt lydindhold på DualDisc opfylder ikke de tekniske specifi kationer på Compact Disc Digital Audio (CD-DA)-formatet, så afspilning vil muligvis ikke kunne lade sig gøre.

BEMÆRKNING om CDs

Vælg CD'er med dette mærke:

• Denne enhed kan håndtere op til 99 spor.

• Denne enhed kan afspille CD-DA format lyd CD-R/RW, som er blevet afsluttet.

• Den vil muligvis ikke være i stand til at afspille nogle CD-R/RW pga. forhold vedr. indspilningen.

• Brug ikke CD'er, der ikke har normal form.

• Brug ikke CD'er med labels og mærkater, som sidder løst eller med limning langs kanterne.

• Sæt ikke ekstra labels eller mærkater på CD'en.

• Skriv aldrig på CD'en.

Anvendelse af FM/AM-radioen Kassettebånd – Afspil og optag

1

Tryk på [FM/AM] for at vælge "FM" eller "AM".

2

Hvis "PGM" vises, så tryk på [TUNE MODE] for at fjerne det.

3

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge frekvensen på den ønskede station.

Automatisk stationssøgning

Tryk på [–/

2

] eller [

6

/+] og hold den nede indtil frekvenserne begynder at skifte meget hurtigt. Automatisk stationsindstilling begynder nu og stopper, når der er stillet ind på en radiostation.

• Det er ikke sikkert, at den automatiske stationsindstilling fungerer, hvis der er meget støj.

• Tryk en gang til på [–/

2

] eller [

6

/+], hvis du vil annullere den automatiske stationsindstilling.

Forbedring af modtagelsen

FM: Træk stavantennen ud og retningsindstil den.

AM: Juster enhedens placering.

For at forbedre FM lydkvaliteten

Når "FM" er valgt

Tryk på [FM MODE] for at få vist "MONO".

For at afbryde

Tryk på [FM MODE] igen.

• MONO annulleres også, hvis der skiftes frekvens.

• Slå "MONO" fra ved normal lytning.

Brug bånd af typen normal-position.

High-position og metal-position bånd kan også afspilles, men apparatet vil ikke kunne afspille disse bånd på den måde, der kræves for at opnå det bedste resultat.

1

Tryk på [TAPE/OFF].

2

Åbn låget til kassettefunktionens knap.

3

Tryk på [

8

/

x

, STOP/EJECT] og indsæt båndet.

Indsæt kassetten med den side, som skal afspilles, opad og selve båndet udad. Luk afspilleren med hånden.

4

Tryk på [

4

, PLAY] for at begynde afspilningen.

Stoppe båndafspilning

Tryk på [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Pause afspilning

Foretage hurtig fremspoling og tilbagespoling

Tryk på [

9

, PAUSE].

Tryk igen for at fortsætte afspilningen.

Tryk på [

3

, REW/REV] eller [

5

, FF/CUE] i stoppet tilstand.

Søgning efter et særligt sted

Tryk på [

3

, REW/REV] (for at søge bagud) eller på

[

5

, FF/CUE] (for at søge fremad) under afspilning.

Båndafspilningen fortsætter, når knappen slippes.

Der kan indstilles 16 stationer i hvert af båndene FM og AM.

Klargøring

Tryk på [FM/AM] for at vælge "FM" eller "AM".

Automatisk programmering

Tryk på [–AUTO PRESET], og hold den nede for at starte indstilling af forvalg.

Tuneren lagrer alle de stationer, den kan modtage, i kanaler med stigende frekvens. Når programmeringen er gennemført, gengives den sidst lagrede station.

Manuel programmering

1

Hvis "PGM" vises, så tryk på [TUNE MODE] for at fjerne det.

2

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge frekvensen på den ønskede station.

3

Tryk på [–PGM] og hold den nede.

"PGM" og den valgte frekvens blinker.

4

Indenfor ca. 10 sekunder

Tryk på [–PGM] efterfulgt af [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge den

ønskede kanal.

5

Tryk på [–PGM].

En station, som er indstillet på en kanal, vil blive slettet, hvis en anden station indstilles på denne kanal.

6

Gentag trinene 2 til 5 for at programmere fl ere stationer.

Valg af en forvalgt station

1

Tryk på [TUNE MODE].

"PGM" vises.

2

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge kanalen.

Forindstillet kanal

Brug bånd af typen normal-position.

High-position og metal-position bånd kan bruges, men apparatet kan ikke indspille på dem eller slette dem på den rette måde.

Klargøring

Spol forbi indløbsbåndet, så optagelsen kan begynde straks.

1

Tryk på [

0

, STOP/EJECT] og indsæt det bånd, der skal optages på.

Indsæt med den side, der skal optages på opad og selve båndet udad.

2

Vælg den kilde, der skal optages fra.

Radio

Stil ind på radiostationen (

Z

se til venstre).

CD

1. Indsæt den CD du vil optage på.

Tryk på [

4

/

9

, CD] og derefter [

8

] (stop).

2. Forbered den ønskede CD-optageindstilling.

Optager de programmerede spor

Programmer de spor du ønsker (

Z

side 4).

Optager bestemte spor

Tryk på [·PLAY MODE] for at vælge den ønskede indstilling (

Z

side 4).

3

Tryk på [

V

] for at starte optagelsen.

Stop optagelse

Optage på den anden side af båndet

Tryk på [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Vend båndet og tryk på [

V

].

Slette optaget lyd

1. Tryk på [TAPE/OFF].

2. Sæt det indspillede bånd i båndoptageren.

3. Tryk på [

V

].

Bemærk

Ændring af lydstyrken og lydkvaliteten har ingen indfl ydelse på optagelsen.

Slettegardering

Illustrationen viser, hvordan tapperne fjernes for at forhindre indspilning. Dæk som vist på illustrationen, hvis du vil optage på båndet igen.

Undgå optagelse

Side A

For fornyet indspilning

Dette system kan også modtage AM-udsendelser allokeret i trin på 10 kHz.

For at ændre trinnene fra 9 kHz til 10 kHz

1

Tryk på [

8

] (stop) og hold den nede.

Efter et par sekunder skifter displayet til et blinkende display ved den aktuelle minimumfrekvens.

2

Hold fortsat [

8

] (stop) nede.

• Når minimumfrekvensen ændres, slipper du knapper. Du kommer tilbage til det oprindelige trin ved at gentage ovennævnte trin.

• Når indstillingen er ændret, vil tidligere frekvenser blive slettet.

Tape

Tap for side B Tap for side A

Bemærk

• Bånd, som overstiger 100 minutter, er tynde og kan brække, eller sætte sig fast i mekanismen.

• Båndslæk kan sætte sig fast i mekanismen og skal spoles op, inden båndet bliver afspilllet.

• Endeløse bånd kan nemt vikle sig ind i båndoptagerens bevægelige dele, hvis de ikke anvendes korrekt.

11

5

Anvendelse af ur og timers Brug af lydeffekter

Dette system er udstyret med et 24-timers digitalur.

1

Tryk på [CLOCK/TIMER].

Hver gang du trykker på tasten:

CLOCK

#

PLAY ON SLEEP

Oprindeligt display

2

Indenfor ca. 5 sekunder

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at indstille tiden.

Holdes knappen nede, sættes farten på valg af tid op.

3

Tryk på [CLOCK/TIMER] for at færdiggøre tidsindstillingen.

Visning af uret

Tryk på [CLOCK/TIMER] for at vise uret i nogle få sekunder.

Bemærk

• Stil uret regelmæssigt, så det går præcist.

• Når enheden er i standby-tilstand og kører på batterier, vises uret ikke.

Du kan sætte timeren til at starte på et bestemt tidspunkt for at vække dig.

Klargøring

• Tænd apparatet og indstil uret.

• Klargør den musikkilde du vil lytte til; CD eller radiokilde og indstil lydstyrken.

1

Tryk på [CLOCK/TIMER] gentagne gange for at vælge afspilningstimer.

2

Indenfor ca. 5 sekunder

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at indstille starttidspunktet.

3

Tryk på [CLOCK/TIMER] for at bekræfte.

4

Gentag trin 2 og 3 for at indstille afslutningstidspunktet.

Tryk på [SOUND EQ] gentagne gange for at vælge den ønskede indstilling.

EQ1 (HEAVY)

Føjer slagkraft til rockmusik

EQ2 (CLEAR)

Fremhæver de højeste frekvenser

EQ3 (SOFT)

EQ4 (VOCAL)

EQ OFF

Til baggrundsmusik

Føjer glans til stemmer

Annullerer EQ-valget

Fejlfi nding

Udfør nedenstående tjek, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de i oversigten angivne løsninger.

Almindelig problemer

Forvrænget lyd eller ingen lyd.

• Øg lydstyrken.

En "summende" lyd kan høres under afspilning.

• Der er en netledning eller et lysstofrør tæt på enheden. Hold andet udstyr og andre ledninger væk fra enheden.

Uret vises ikke, når enheden kører på batterier og er i standbytilstand.

• Forbind apparatet til lysnettet for at få vist displayet.

"UO1" vises.

• Skift batterierne ud med nye eller anvend lysnettet som strømforsyning.

"F76" vises.

• Der er et problem med strømforsyningen. Konsulter forhandleren.

Side

3

Aktivering af timeren

5

Tryk på [–

#

PLAY] og hold den nede for at tænde for timeren.

#

PLAY

Intet display (slukket)

6

Tryk på [TAPE/OFF] og sluk for apparatet.

Ændre indstillinger

Gentag trin 1 til 4 og 6 (

Z

se ovenfor).

Ændre kilde eller lydstyrke

1. Tryk på [–

#

PLAY] og hold den nede for at fjerne timerindikatoren fra displayet.

2. Foretag ændringer af kilden eller lydstyrken.

3. Udfør trin 5 og 6 (

Z

se ovenfor).

Kontroller indstillingerne

(når enheden er tændt eller i standbytilstanden)

Tryk på [CLOCK/TIMER] gentagne gange for at vælge

#

PLAY.

Fortryde

Tryk på [–

#

PLAY] og hold den nede for at fjerne timerindikatoren fra displayet.

Bemærk

• Timeren for afspilning starter på det indstillede tidspunkt, og lydstyrken øges gradvist til det indstillede niveau.

• Timeren starter på det angivne tidspunkt hver dag, hvis timeren er tændt.

• Apparatet skal være i standby-tilstanden for at timeren virker.

• Hvis du slukker for enheden og tænder for den igen, mens timeren er aktiveret, bliver det indstillede sluttidspunkt ikke aktiveret.

CD'er

"ERROR"

• Forkert betjening. Læs anvisningerne og prøv igen.

"NOPLAY"

• Forkert CD-format. Ilæg den korrekte CD.

Forkert display eller afspilningen vil ikke starte.

• Du har ikke isat disken korrekt; sæt den korrekt i.

• Disken er måske snavset. Tør den af.

• Udskift disken, hvis den er ridset, skæv eller ikke er cirkelrund.

• Der er opstået kondens: Vent 1 til 2 timer til den er fordampet.

Kassettebånd

Dårlig lydkvalitet.

• Rengør tonehovederne.

Optagelsen kan ikke udføres.

• Hvis sikringsfl igene er fjernet, skal du dække hullerne med tape.

Kassetten kan ikke tages ud, eller afspilleren kan ikke lukkes ved indsætning af en kassette.

• Batterierne er fl ade. Skift batterierne ud eller foretag tilslutning til en stikkontakt.

• Tryk på [

4

, PLAY] og derefter [

8

/ x

, STOP/EJECT].

7

5

Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at slukke enheden, når den indstillede tid er gået - undtagen i kassettetilstand.

1

Tryk på [CLOCK/TIMER] gentagne gange for at vælge "SLEEP".

2

Tryk på [– /

2

] eller [

6

/+] for at vælge den ønskede tid (i minutter).

For at afbryde

Tryk på [CLOCK/TIMER] fl ere gange for at få vist den resterende tid, og tryk på

[–/

2

] eller [

6

/+] for at vælge "OFF".

6

12

Ændring af resterende tid

Tryk på [CLOCK/TIMER] fl ere gange for at få vist den resterende tid, og tryk på

[–/

2

] eller [

6

/+] for at vælge dit ønskede tidspunkt.

Bemærk

• Afspilningstimeren og afbryderautomatikken kan bruges sammen.

• Afbryderautomatikken har altid første prioritet. Sørg for, at tidspunkterne ikke overlapper hinanden.

Radio

Lyden er forvrænget, eller, der høres støj.

• Anvend en udendørsantenne.

En hyletone høres.

• Sluk for fjernsynet eller fl yt det væk fra enheden.

En dyb brummende lyd høres ved AM-modtagelse.

• Adskil antennen fra andre kabler og ledninger.

Specifi kationer

Udgangseffekt

2 W x 2 (Effektiv værdi 10% total harmonisk forvrængning)

Sporsystem

Monitorsystem

Indspilningssystem

Slettesystem

Total frekvensgang

NORMAL

Frekvensmodulation (FM)

Frekvensområde

Amplitude-modulation (AM)

Frekvensområde

Hovedtelefonjack-stik

Terminal

87,50 MHz til 108,00 MHz (50 kHz trin)

522 kHz til 1629 kHz (9 kHz trin)

520 kHz til 1630 kHz (10 kHz trin)

Stereo, 3,5 mm jack-stik (32 )

Højttalere

Fuldt område

4 spors, 2-kanals, stereo

Variabel lydmonitor

Vekselstrøms-formagnetisering 84 kHz

Flerpolet magnet

50 Hz til 12 kHz

Impedans 8

2 x 8 cm

CD'er, som kan afspilles (8 cm eller 12 cm)

CD-Lyd (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)

Samplingsfrekvens

Afkodning

44,1 kHz

16 bit lineær

Strålekilde

Lasereffekt

Frekvensgang

Antal kanaler

Halvlederlaser {bølgelængde 795 nm (CD)}

Ingen farlig stråling

40 Hz til 20 kHz

2-kanals, stereo

Wow og fl utter

Mindre end målelig data

Strømforsyning

AC

Batteri

Opbakning af hukommelsen

Strømforbrug

Batterilevetid (brug kun alkalinebatterier)

Radioafl lytning

Radiooptagelse

CD-afspilning

CD-optagelse

Båndafspilning

Mål (B x H x D)

Vægt

Driftstemperaturområde

Driftsluftfugtighedsområde

230 V, 50 Hz

12 V (8 x LR14, C)

6 V (4 x R6/LR6, AA)

12 W

10 timer

10 timer

7 timer

9 timer

9 timer

408 mm x 148 mm x 271 mm

3,2 k g uden batterier (3,8 k g med batterier)

0°C til +40°C

35% til 80% (ingen kondensering)

Strømforbrug i standby-tilstand: 0,8 W (cirka)

Bemærk

1. Specifi kationerne kan ændres uden varsel.

Mål og vægt er omtrentlige.

2. Total harmonisk forvrængning er målt med den digitale frekvensanalysator.

Vedligeholdelse

Hvis apparatet er snavset, rengøres det med en blød tør klud.

Hvis overfl aderne er meget snavsede, så brug en klud dyppet i en mild sæbeopløsning eller et mildt rensemiddel.

• Brug aldrig sprit, fortynder, rensebenzin eller andre opløsningsmidler til rengøringen.

• Før du anvender en kemisk imprægneret klud, bør du omhyggeligt læse den vejledning, som følger med kluden.

For at sikre en god lydkvalitet under optagelse og gengivelse, bør tonehovederne renses med jævne mellemrum. Brug et særligt rensebånd

(medfølger ikke).

13

7

VARNING!

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA

BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS

FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR

LASERKLASS 1.

VARNING:

FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT ELLER

PRODUKTSKADA:

• UTSÄTT INTE DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN, FUKT, DROPPAR

ELLER SKVÄTT OCH SE ÄVEN TILL ATT INGA OBJEKT FYLLDA MED

VÄTSKA, SÅSOM VASER, PLACERAS PÅ APPARATEN.

• ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR.

• DEMONTERA INTE INNESLUTNINGEN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS

INGA DELAR I APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.

LÅT UTBILDAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA SERVICE OCH

REPARATIONER.

VARNING!

• FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION, INSTALLERA

ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA, ETT INBYGGT SKÅP

ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA

RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING,

KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL INTE

FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.

• SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE ÄR

FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR, GARDINER ELLER

LIKNANDE FÖREMÅL.

• STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT TÄNT

STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.

• GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.

Uttaget ska vara installerat i närheten av utrustningen och det ska vara lättåtkomligt.

Nätkabelns kontakt ska förbli i användbart skick.

För att helt och hållet koppla bort den här apparaten från spänningsnätet ska nätkabelns kontakt kopplas bort från nätuttaget.

Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan produkten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.

DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER MED

MODERAT KLIMAT.

NORSK

ADVARSEL!

DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.

BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE INNGREP

ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL

FARLIG BESTRÅLING.

DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å REPARERE

APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG REPARASJONSARBEID

MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.

ADVARSEL:

FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR

BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE PÅ PRODUKTET:

• DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET,

DRYPP ELLER SPRUT, OG INGEN VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM

F.EKS. VASER, MÅ PLASSERES PÅ APPARATET.

• BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.

• IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN); APPARATET

INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN SKIFTES ELLER REPARERES

AV BRUKEREN. OVERLAT TIL KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å

UTFØRE SERVICE.

ADVARSEL!

• APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET

INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED

HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER UTILSTREKKELIGE.

SØRG FOR AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER

VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK

ELLER BRANN FORÅRSAKET AV OVERHETING UNNGÅS.

• APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE DEKKES TIL MED

AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG LIGNENDE.

• PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS, OPPÅ

APPARATET.

• BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR MILJØET.

Strømuttaket må befi nne seg i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.

Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC), må støpslet på strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.

DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER MODERATE

KLIMAFORHOLD.

SUOMI

VAROITUS!

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA

MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN

TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄ VÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE

LASERSÄTEILYLLE.

VAROITUS:

VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON

VAHINGOITTUMISEN VAARAA

• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE,

ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA

MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ,

KUTEN MALJAKKOA.

• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.

• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN

HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN

AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.

VAROITUS!

• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA KABINETTITYYPPISEEN

KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN SULJET TUUN TILAAN, JOTTA

TUULETUS ONNISTUISI. VAR MISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU

MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN

YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TU LIPALOVAARA.

• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ,

PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.

• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN LÄHDETTÄ

LAITTEEN PÄÄLLE.

• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.

Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen paikkaan.

Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.

Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.

2

14

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA

ILMASTOSSA.

Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. otillbörlig avfallshantering.

För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det försäljningsställe där du köpte din artikel.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen

Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

[Information om avfallshantering i länder utanför den

Europeiska unionen]

Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen.

Om du vill kassera dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

Notering till batterisymbolen (nedtill, två symbolexempel):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall iakttar den de krav som ställs upp i direktivet för den aktuella kemikalien.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter .................................................... 3

Medföljande tillbehör .................................................... 3

Strömkällor ..................................................................... 3

Användning av batterier ................................................ 3

Beskrivning av kontrollerna ......................................... 4

Skivor .............................................................................. 4

Använda FM-/AM-radion ............................................... 5

Kassettband – Uppspelning och inspelning ............... 5

Använda klockan och timers ........................................ 6

Använda ljudeffekter ..................................................... 6

Felsökningsschema ...................................................... 6

Specifi kationer ............................................................... 7

Underhåll ........................................................................ 7

Strömkällor

Till vägguttaget

AC-strömsladdanslutning

(medföljer)

Anslut AC-strömsladden ordentligt i enheten och nätuttaget.

Observera

• Den medföljande AC-strömsladden är endast avsedd för användning tillsammans med denna enhet. Använd den inte till andra komponenter.

• Apparaten är i läge ”standby” när nätkabeln ansluts. Primärkretsen

är alltid spänningsförande så länge som nätkabeln är ansluten till ett växelströmsuttag.

Tryck mot medan du sätter i batteriet.

Inre rad

Yttre rad

8

3

7

4

6

2

5

1

• Enheten kan inte förses med ström från batterier om AC-strömsladden är ansluten. Koppla ur AC-strömsladden från enheten för att använda den med ström från batterier.

• Använd endast alkaliska batterier.

När ska batterierna bytas

När batteriindikatorn börjar blinka ska alla 8 batterierna bytas ut. Det är också en bra idé att byta ut alla batterierna före en inspelning.

Observera

Innan någon funktion startar kan batteriindikatorn blinka även om batterierna inte är slut. Indikatorn visar aktuell status då enheten förses med ström från nätuttaget via AC-strömsladden.

Apparatens insida

Tuotteen sisällä

Produktets innside

Säkerhetsföreskrifter

• Undvik att använda eller placera denna enhet nära varma föremål. Lämna den inte i en bil utsatt för direkt solljus under någon längre period, med dörrar och fönster stängda, eftersom apparatens hölje då kan deformeras.

• Undvik hack och skråmor i, eller dålig anslutning av AC-strömsladden, då det kan medföra brandfara eller risk för elektriska stötar. Undvik också att böja, dra i eller slitsa upp nätkabeln.

• Koppla inte ur AC-strömsladden genom att dra i den. Det kan orsaka tekniska fel eller orsaka risk för stötar.

• Använd inte enheten i ett badrum då detta kan innebära risk för stötar.

• Drag ur AC-strömsladden från vägguttaget då apparaten inte används.

Minnesbackup

Under avbrott av strömtillförseln ser backup-batterierna (medföljer ej) till att aktuell tid, timerinställning samt de radiostationer du ställt in inte raderas.

Dessa batterier förser inte enheten med ström.

När ska batterierna bytas

Batterierna varar ungefär ett år.

Anslut enheten till AC-strömmen innan batterierna byts ut.

Innan AC-strömsladden sätts i eller dras ur ska du trycka på [

8

/ x

, STOP/EJECT] för att stoppa bandet och på [TAPE/OFF] för att stänga av enheten. Backup-batterierna slits snabbare om sladden inte är isatt medan strömmen fortfarande

är på.

Observera

Använd antingen alkaliska eller brunstens-batterier.

Inre rad

Yttre rad

1

4

2

3

Medföljande tillbehör

Var god kontrollera och pricka av de medföljande tillbehören.

1 x AC-strömsladd

Användning av batterier

Om apparaten inte används under en längre period, eller om den bara drivs med AC-ström, tag då ur alla batterierna för att förhindra skada till följd av batteriläckage.

• Blanda inte gamla och nya batterier.

• Använd inte olika typer av batterier samtidigt.

• Ta inte isär och kortslut inte batterierna.

• Försök inte återuppladda alkaliska eller brunstens-batterier.

• Använd inte batterier som saknar skyddshölje.

• Värm inte upp och utsätt inte för öppen eld.

• Lämna inte batteri(erna) i en bil som utsätts för direkt solljus under en längre period med dörrar och fönster stängda. orsaka eldsvåda.

VARNINGAR

Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren.

Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar.

15

3

Beskrivning av kontrollerna Skivor

4

16

P

A

B

C

O

D E F G H I D

A

Kassettbandläge/standby-växlare

Enheten kommer att vara i standbyläge.

B

OPR (användning) -indikator

Indikatorn tänds då enheten sätts på.

C

Klock- eller timerinställning, uppspelningstimerinställning

D

Högtalare

De här högtalarna är inte magnetiskt avskärmade och ska därför inte placeras i närheten av TV-apparater, persondatorer eller andra apparater som lätt påverkas av magnetism.

E

Skivfack

F

Radio (FM/AM) val, automatiskt förvalsval

G

Spela upp eller pausa skiva

H

Stoppa skivuppspelning, MONO-val för FM-läge

I

Öppna eller stäng skivlucka

J

Uppspelningslägesfunktion, programfunktion, inställningslägesval

K

Hoppa över eller sök spår, kontrollera programinnehåll, val av förinställd kanal, inställningsfunktion, tidsjustering

L

Ljudequalizerval (EQ)

M

Displaypanel

N

Volymkontroll

O

Kassettuppspelningsfunktioner

P

Kassettdäck

Hörlursuttag (PHONES)

Typ av kontakplugg: Ø 3,5 mm stereo (medföljer ej)

• Undvik att lyssna en längre tid för att förhindra hörselskador.

• För starkt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

PHONES

N

M

L

K

J

1

Tryck på [

x

, CD OPEN/CLOSE] för att öppna skivfacket och sätt sedan i skivan med etiketten vänd uppåt.

2

Tryck på [

x

, CD OPEN/CLOSE] igen för att stänga.

3

Tryck på [

4

/

9

, CD] för att starta uppspelning.

Stoppa uppspelning

Tryck på [

8

] (stopp) under uppspelning.

Pausa en uppspelning

Hoppa över ett spår

Söka igenom spår

Tryck på [

4

/

9

, CD] under uppspelning.

Tryck en gång till för att återuppta uppspelning.

Tryck på [–/

2

] eller [

6

/+].

Vid RANDOM-uppspelning kan du inte hoppa till spår som redan spelats.

Tryck och håll nere [–/

2

] eller [

6

/+] vid uppspelning eller paus.

• Under programmerad uppspelning (

Z

se nedan), och slumpmässig uppspelning (

Z

se nedan

”Uppspelningsfunktioner”) går det endast att söka inom spåret.

Uppspelningsfunktioner

Tryck på [·PLAY MODE] upprepat för att välja det önskade läget.

1-TRACK

REPEAT

1-

Spela upp ett valt spår upprepat på skivan.

Tryck på [–/

2

] eller [

6

/+] för att välja spår.

REPEAT

Repeterad uppspelning av en skiva eller programmerade spår

(

Z

se nedan).

RANDOM

RND

Spelar upp en skiva slumpvis.

Observera

Under ”Programmerad uppspelning” kan inte ”Uppspelningsfunktioner” aktiveras.

Programmerad uppspelning

Det går att programmera upp till 24 spår.

1

Tryck på [

4

/

9

, CD] och därefter [

8

] (stopp).

2

Tryck och håll nere [–PGM].

”PGM” visas.

3

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja ditt önskade spår.

4

Tryck på [–PGM].

Upprepa steg 3 och 4 för att programmera fl er spår.

5

Tryck på [

4

/

9

, CD] för att starta uppspelning.

Avbryta programmeringsläget

Tryck och håll nere [–PGM] i stoppläget.

Spela om programmeringen

Kontrollera programmeringens innehåll

Tryck och håll nere [–PGM] och därefter

[

4

/

9

, CD] i stoppläget.

Tryck på [–/

2

] eller [

6

/+] i stoppläge när

”PGM” visas.

Radera samtliga inprogrammerade spår

Tryck och håll nere [

8

] (stopp) i stoppläget.

”CLEAR” visas.

Observera

• När du programmerar fl er än 24 spår visas ”FULL”.

• Du kommer inte att kunna lägga till mer spår till det befi ntliga programmet. Det befi ntliga programmet måste raderas.

• Programminnet raderas när du öppnar skivfack.

OBSERVERA om att använda en DualDisc

Sidan med det digitala ljudinnehållet på en DualDisc uppfyller inte de tekniska specifi kationerna för Compact Disc Digital Audio (CD-DA) formatet och därför kanske inte uppspelningen fungerar.

OBSERVERA för CD-skivor

Välj skivor som har detta märke:

• Denna enhet kan komma åt upp till 99 spår.

• Denna enhet kan spela upp CD-DA-ljudformat från CD-R/RW som har slutbehandlats.

• Det kan hända att vissa CD-R/RW inte går att spela på grund av inspelningens kvalitet.

• Använd inte skivor med annorlunda former.

• Använd inte skivor med etiketter och klistermärken som sitter löst eller med klister utanför etiketten eller klistermärket.

• Fäst inte extra etiketter eller klistermärken på skivan.

• Skriv inte på skivan.

Använda FM-/AM-radion Kassettband – Uppspelning och inspelning

1

Tryck på [FM/AM] för att välja ”FM” eller ”AM”.

2

Om ”PGM” visas, tryck på [TUNE MODE] för att radera det.

3

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja frekvensen för den önskade radiostationen.

För automatisk sökning

Tryck och håll nere [–/

2

] eller [

6

/+] tills frekvensen börjar ändras snabbt. Enheten påbörjar automatisk stationsinställning, och stannar när den ställt in en station.

• Om det förekommer mycket störningar händer det att den automatiska stationsinställningen i vissa fall inte fungerar.

• Tryck på [–/

2

] eller [

6

/+] ytterligare en gång för att avbryta den automatiska stationsinställningen.

För att förbättra mottagningen

FM: Förläng sprötantennen och justera dess riktning.

AM: Justera enhetens position.

För att förbättra FM-ljudkvaliteten

När ”FM” har valts

Tryck på [FM MODE] för att visa ”MONO”.

För att avbryta

Tryck på [FM MODE] igen.

• MONO-läget avbryts också om frekvensen ändras.

• Stäng av ”MONO” för normalt lyssnande.

Använd kassettband av typen ”normal position”.

Band av typen ”high position” och ”metal position” kan spelas upp, men enheten gör inte dessa bandtyper full rättvisa.

1

Tryck på [TAPE/OFF].

2

Öppna kassettknappslocket.

3

Tryck på [

8

/

x

, STOP/EJECT] och sätt i kassettbandet.

Sätt i med den sida som ska spelas upp vänd uppåt, och med bandöppningen riktad mot dig. Stäng kassettdäcket med handen.

4

Tryck på [

4

, PLAY] för att starta uppspelning.

Stoppa uppspelning från en kassett

Tryck på [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Pausa en uppspelning

Snabbspola framåt eller bakåt

Tryck på [

9

, PAUSE].

Tryck en gång till för att återuppta uppspelning.

Tryck på [

3

, REW/REV] eller [

5

, FF/CUE] i stoppläget.

Sök efter en specifi k punkt

Tryck på [

3

, REW/REV] (för att söka bakåt) eller

[

5

, FF/CUE] (för att söka framåt) under uppspelning.

Uppspelningen återupptas när knappen släpps.

Upp till 16 stationer vardera kan ställas in på FM- och AM-banden.

Förberedelser

Tryck på [FM/AM] för att välja ”FM” eller ”AM”.

Automatisk förinställning

Tryck och håll nere [–AUTO PRESET] för att starta förinställningen.

Radion förinställer alla stationer den kan mottaga på kanalerna i stigande ordning. När den är klar tänds den senaste sparade stationen.

Manuell förinställning

1

Om ”PGM” visas, tryck på [TUNE MODE] för att radera det.

2

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja frekvensen för den önskade radiostationen.

3

Tryck och håll nere [–PGM].

”PGM” och den valda frekvensen blinkar.

4

Inom ungefär 10 sekunder

Tryck på [–PGM] följt av [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja den önskade kanalen.

5

Tryck på [–PGM].

Den station som fi nns förinställd på en kanal raderas om en annan station senare förinställs på samma kanal.

6

Upprepa stegen 2 till 5 för att förinställa fl er stationer.

Välja en förinställd station

1

Tryck på [TUNE MODE].

”PGM” visas.

2

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja kanalplats.

Förinställda kanal

Använd kassettband av typen ”normal position”.

Band av typen ”high position” och ”metal position” kan användas, men enheten kommer inte att kunna spela in och radera dem korrekt.

Förberedelser

Spola tillbaka huvudbandet, så att inspelningen kan börja omedelbart.

1

Tryck på [

0

, STOP/EJECT] och sätt i det kassettband som ska spelas in.

Sätt i med den sida som ska spelas in vänd uppåt, och med bandöppningen riktad mot dig.

2

Välj inspelningskälla.

Radio

Ställ in en station (

Z

se vänster).

Skiva

1. Sätt i den skiva du vill spela in.

Tryck på [

4

/

9

, CD] och därefter [

8

] (stopp).

2. Ställ in det önskade skivinspelningsläget.

Spela in programmerade spår

Programmera de spår du vill ha (

Z

sidan 4).

Spela in specifi ka spår

Tryck på [·PLAY MODE] för att välja det önskade läget

(

Z

sidan 4).

3

Tryck på [

V

] för att starta inspelning.

Avsluta en inspelning

Tryck på [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Spela in på andra sidan av kassettbandet

Vänd kassettbandet och tryck på [

V

Radera inspelat ljud

1. Tryck på [TAPE/OFF].

2. Sätt i det inspelade bandet.

3. Tryck på [

V

].

Observera

Ändringar av volymen och ljudkvaliteten påverkar inte inspelningen.

].

Raderingsskydd

llustrationen visar hur man avlägsnar tapparna för att förhindra inspelning. Täck hålet på det sätt som visas för att spela in på bandet igen.

För att förhindra inspelning

Sida A

För att spela in igen

Detta system kan även ta emot AM-sändningar allokerade i 10 kHz steg.

För att ändra steget från 9 kHz till 10 kHz

1

Tryck och håll nere [

8

] (stopp).

Efter några sekunder ändras displayen till en blinkande display med aktuell minimumfrekvens.

2

Fortsätt hålla nere [

8

] (stopp).

• När minimumfrekvensen ändras, släpp knappen. För att återgå till ursprungsläget, upprepa stegen ovan.

• Efter att inställningen ändrats, raderas alla tidigare förinställda frekvenser.

Självhäftande tejp

Tapp för sida B Tapp för sida A

Observera

• Band som är längre än 100 minuter är mycket tunna och kan gå av eller fastna i mekanismen.

• Om bandet inte ligger ordentligt sträckt i kassetten kan lösa slingor fångas upp av mekanismen och fastna i den. Spola tillbaka bandet innan du sätter i det.

• Band utan ände kan fastna i däckets rörliga delar vid felaktig användning.

17

5

Använda klockan och timers Använda ljudeffekter

Klockan har 24-timmarsvisning.

1

Tryck på [CLOCK/TIMER].

Varje gång du trycker på knappen:

CLOCK

#

PLAY ON

Ursprunglig display

SLEEP

2

Inom ungefär 5 sekunder

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att ställa in tiden.

Om du håller ner knappen skyndar du på tidsvalet.

3

Tryck på [CLOCK/TIMER] för att avsluta tidsinställningen.

Visning av klockan

Tryck på [CLOCK/TIMER] för att visa klockan ett par sekunder.

Observera

• Ställ om klockan regelbundet för att upprätthålla noggrannheten.

• Då enheten är i standbyläge och går på batterier visas inte klockan.

Tryck på [SOUND EQ] upprepat för att välja önskad inställning.

EQ1 (HEAVY)

Ökar bastrycket för rock

EQ2 (CLEAR)

Höga frekvenser blir tydligare

EQ3 (SOFT)

EQ4 (VOCAL)

EQ OFF

För bakgrundsmusik

Lägger till glans i sången

Avbryter EQ-valet

Felsökningsschema

Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser problemet, bör du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.

Du kan ställa in timern till att sättas på vid en viss tid för att väcka dig.

Förberedelser

• Starta enheten och ställ in klockan.

• Förbered musikkällan du vill lyssna på; skiva eller radiokälla, och ställ in volymen.

1

2

3

Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepat för att välja uppspelningstimer.

Inom ungefär 5 sekunder

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att ställa in starttiden.

Tryck på [CLOCK/TIMER] för att bekräfta.

4

Upprepa steg 2 och 3 för inställning av sluttid.

Allmänna problem

Förvrängt ljud eller inget ljud.

• Skruva upp volymen.

Ett ”surrande” ljud hörs under uppspelning.

• Det fi nns en AC-strömsladd eller fl uorescerande belysning i närheten av enheten. Håll andra anordningar och sladdar på avstånd från enheten.

Klockdisplay visas inte då enheten drivs av batterier och är i standbyläge.

• Anslut till hushållets AC-eluttag för att visa displayen.

”UO1” visas.

• Byt ut batterierna eller använd AC-ström.

”F76” visas.

• Det förekommer ett strömförsörjningsproblem. Fråga din

återförsäljare.

För att aktivera timern

5

Tryck och håll nere [–

#

PLAY] för att sätta på timern.

#

PLAY

Ingen display (av)

6

Tryck på [TAPE/OFF] för att stänga enheten.

Ändra inställning

Ändra källa eller volym

Upprepa steg 1 till 4 och 6 (

Z

se ovan).

1. Tryck och håll nere [–

#

PLAY] för att radera timerindikatorn från displayen.

2. Ändra källa eller volym.

3. Utför steg 5 och 6 (

Z

se ovan).

Kontrollera inställning

(när enheten är igång eller i viloläge)

Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepat för att välja

#

PLAY.

Avbryta

Tryck och håll nere [–

#

PLAY] för att radera timerindikatorn från displayen.

Observera

• Uppspelningstimern startar vid den inställda tiden för tillslag. Volymen ökar successivt till inställd nivå.

• Timern sätts igång vid inställd tid varje dag om timern är inkopplad.

• Enheten måste vara i beredskapsläget för att timern ska fungera.

• Om du startar enheten och stänger av den igen medan timern är aktiv kommer timerns sluttid inte att aktiveras.

Skivor

”ERROR”

• En felaktig operation har utförts. Läs bruksanvisningen och försök igen.

”NOPLAY”

• Felaktigt skivformat. Sätt i rätt skiva.

Felaktig display eller uppspelningen startar inte.

• Du har inte fört in skivan ordentligt; för in den ordentligt.

• Skivan kan vara smutsig. Torka av den.

• Byt ut skivan om den är repig, böjd eller av annat format än standardformat.

• Det har bildats kondens: Väntai 1 till 2 timmar så att kondensen hinner förångas.

Kassettband

Dålig ljudkvalitet.

• Rengör tonhuvudena.

Inspelning kan inte utföras.

• Täck hålen efter raderingsskyddstapparna med tejp, om dessa är bortbrutna.

Kassetten kan inte skjutas ut eller däcket kan inte stängas då en kassett sätts i.

• Batterierna är slut. Byt ut batterierna eller anslut till AC-ström.

• Tryck på [

4

, PLAY] därefter [

8

/ x

, STOP/EJECT].

Denna funktion gör det möjligt att stänga av enheten automatiskt efter inställd tid utom i kassettbandläge.

1

Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepat för att välja ”SLEEP”.

2

Tryck på [– /

2

] eller [

6

/+] för att välja önskad tid (i minuter).

För att avbryta

Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepat för att visa den återstående tiden, och tryck på [–/

2

] eller [

6

/+] för att välja ”OFF”.

6

18

Ändra återstående tid

Tryck på [CLOCK/TIMER] upprepat för att visa den återstående tiden, och tryck på [–/

2

] eller [

6

/+] för att välja den önskade tiden.

Observera

• Uppspelnings- och insomningstimern kan användas tillsammans.

Radio

Det förekommer förvrängt ljud eller brus.

• Använd en utomhusantenn.

Det hörs ett dunkande ljud.

• Stäng av TV:n eller fl ytta den bort från enheten.

Ett lågt brummande hörs vid mottagning av AM-sändningar.

• Skilj antennen från andra kablar och ledningar.

Sidan

7

5

3

Specifi kationer

Uteffekt

Frekvensmodulation (FM)

Frekvensomfång

Amplitudmodulation (AM)

Frekvensomfång

Hörlursuttag

Uttag

2 W x 2 (Effektivvärde 10% THD)

Spårsystem

Monitorsystem

Inspelningssystem

Raderingssystem

Allmänt frekvensomfång

NORMAL

87,50 MHz till 108,00 MHz (i steg om 50 kHz)

522 kHz till 1629 kHz (i steg om 9 kHz)

520 kHz till 1630 kHz (i steg om 10 kHz)

Stereo, 3,5 mm-uttag (32 )

Högtalare

Full räckvidd

4 spår, 2 kanaler, stereo

Variabelt monitorIjud

Växelströmsbias 84 kHz

Flerpolig magnet

50 Hz till 12 kHz

Impedans 8

2 x 8 cm

Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm)

CD-Audio (CD-DA), CD-R/W (CD-DA)

Samplingsfrekvens

Avkodning

44,1 kHz

16-bitars linjär

Strålkälla

Laserstyrka

Halvledarlaser {våglängd 795 nm (CD)}

Ingen farlig strålning

NORSK

Bølgelengde

Laserstyrke

Frekvensomfång

Antal kanaler

Svaj

795 nm (CD)

Ingen farlig stråling sendes ut

40 Hz till 20 kHz

2 kanaler, stereo

Mindre än mätbart

Nätdel

Växelström

Batteri

Minnesbackup

Effektförbrukning

Batterilivslängd (använd endast alkaliska batterier)

Radiosändning

Radioinspelning

CD-uppspelning

CD-inspelning

Kassettuppspelning

Yttermått (BxHxD)

Vikt

Temperaturområde för drift

Luftfuktighetsområde för drift

230 V, 50 Hz

12 V (8 x LR14, C)

6 V (4 x R6/LR6, AA)

12 W

10 timmar

10 timmar

7 timmar

9 timmar

9 timmar

408 mm x 148 mm x 271 mm

3,2 k g utan batterier (3,8 k g med batterier)

0°C till +40°C

35% till 80% (ingen kondens)

Effektförbrukning i beredskapsläge: 0,8 W (ungefär)

Observera

1. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Angivna mått och vikter är ungefärliga.

2. Den totala harmoniska distorsionen har uppmätts med en digital spektralanalysator.

Underhåll

Torka av enheten med en mjuk torr trasa för att göra rent enheten.

Om ytorna är extremt smutsiga, använd en mjuk tygduk doppad i en tvål-ochvattenlösning eller ett milt rengöringsmedel.

• Använd aldrig alkohol, målarthinner eller ren bensin för att rengöra enheten.

• Innan kemiskt behandlade rengöringsdukar används, bör anvisningarna som medföljer duken läsas igenom noggrant.

Rengör tonhuvudena regelbundet för att försäkra högkvalitativa uppspelningar och inspelningar. Använd ett rengöringsband (medföljer ej).

19

7

Der tages forbehold for trykfejl.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net

Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9 (2)

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Du Da Sw

RQTX1032-1E

L0210LL1040

advertisement

Related manuals