Panasonic SCAK280 Operating instructions

Panasonic SCAK280 Operating instructions
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
eadme optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege
see juhend läbi enne toote ühendamist, kasutamist ja
reguleerimist.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Mudeli nr
SC-AK280
Seadme välimus võib erineda joonistel kujutatust.
EP
rqtx0199-1E_1EN.indd 1
RQTX0199-1E
2/3/09 10:25:27 AM
Süsteem
SC-AK280
Põhiseade
SA-AK280
Kõlarid
SB-AK280
ESPAÑOL
EESTI
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud peamiselt kaugjuhtimispuldi kasutamist, kuid kui juhtnupud on samad, saab neid
toiminguid teha ka põhiseadme juhtnuppe vajutades.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele seadmele.
ETTEVAATUST!
SEE SEADE RAKENDAB LASERIT. SELLES KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV JUHTNUPPUDE KASUTAMINE,
SEADISTAMINE VÕI TOIMINGUD VÕIVAD PÕHJUSTADA
OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE
KORPUST JA ÄRGE SEADET ISE REMONTIGE. USALDAGE
SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE HOOLDUSTEHNIKUTELE.
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE
NING HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU EGA PRITSI
VEDELIKKU EGA ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID NAGU
VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI).
SEADMES EI OLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
USALDAGE SEADME HOOLDUS PÄDEVATELE HOOLDUSTEHNIKUTELE.
ETTEVAATUST!
ESPAÑOL
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON
HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE,
ET KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA
MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTUL VIISIL.
Toote sees
RQTX0199
ESPAÑOL
ESPAÑOL
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
2
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid/
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega. Vastavalt kohalikele eeskirjadele ning
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb
vanad tooted ja kasutatud akud/patareid viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ja vältida võimalikku negatiivset mõju
inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid
eirava jäätmekäitlusega kaasneda. Täpsemat infot
kasutatud toodete ja akude/patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest,
oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme müüja või
tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nende toodete nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see
antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema
kergesti ligipääsetav. Toitejuhtme pistik peab olema kergesti
lahtiühendatav. Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks
ühendage toitepistik vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefoni
põhjustatud raadiohäired. Selliste häirete korral kasutage mobiiltelefoni käesolevast seadmest kaugemal.
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS MÕÕDUKAS
KLIIMAS.
2
rqtx0199-E_1EN.indd 2
1/13/09 1:48:14 PM
Ohutusnõuded
Paigutamine
EESTI
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päiksevalguse,
kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta.
Nimetatud tingimused võivad seadme korpust ja teisi osi
kahjustada, lühendades nii seadme kasutusiga.
Moonutuste ja soovimatute heliefektide vältimiseks paigutage
seade seintest vähemalt 15 cm kaugusele.
Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
Voltage
Toitejuhtme kaitsmine
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti
ühendatud. Halb ühendus ja kahjustatud juhe põhjustavad tule- ja
elektrilöögiohtu. Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega asetage
sellele raskeid esemeid.
ESPAÑOL
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikaid. Võite nii tehes seadme üle
koormata ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige vooluallikat hoolikalt,
kui soovite kasutada seadet laeval või muus kohas, kus
kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhet pistikupesast lahti ühendades võtke kindlalt pistikust
kinni. Otse toitejuhtmest tõmmates võite saada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.
Hoolitsege, et metallesemed ei kuku seadmesse. See põhjustab
elektrilöögiohtu ja talitlushäireid. Hoolitsege, et seadmesse ei satu
vedelikku.
See põhjustab elektrilöögiohtu ja talitlushäireid.
Kui nii juhtub, siis ühendage seade viivitamata elektrivõrgust lahti
ja pöörduge seadme müüja poole.
ESPAÑOL
Võõrkehad
Ärge pihustage seadmele ega seadmesse putukatõrjevahendeid.
Need sisaldavad süttivaid gaase, mis võivad seadmele
pihustamisel süttida.
ESPAÑOL
Hooldus
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub katkendlikuks,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni muu
probleem, mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, siis ühendage
seade elektrivõrgust lahti ning pöörduge seadme müüja poole või
volitatud hoolduskeskusesse. Kui sobiva kvalifikatsioonita isik
remondib seadet, võtab selle lahti või muudab selle konstruktsiooni,
siis põhjustab see elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohtu.
Kui seadet kaua aega ei kasutata, ühendage seade kasutusea
pikendamiseks elektrivõrgust lahti.
Komplekti kuuluvad tarvikud
1 x toitejuhe
1 x FM-siseantenn
2 x kaugjuhtimispuldi
patareid
1 x AM-raamantenn
1 x kaugjuhtimispult
RQTX0199
(N2QAYB000387)
ESPAÑOL
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik järgmised komplekti
kuuluvad tarvikud.
3
3
rqtx0199-E_1EN.indd 3
1/13/09 1:48:16 PM
Sisukord
ESPAÑOL
EESTI
Ohutusnõuded ................................................3
Komplekti kuuluvad tarvikud ........................3
Kõlarite paigutamine ......................................4
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine ............4
Ühendamine ....................................................5
Demonstratsioonifunktsioon .........................6
Plaadialuste ja plaatide käsitsemine .............6
Juhtseadiste ülevaade ...................................7
Plaadid .............................................................9
Kassetid – esitamine ja salvestamine .........12
FM-/AM-raadio kasutamine ..........................13
Taimerite kasutamine ...................................14
Heliefektide kasutamine ...............................15
USB ................................................................ 15
Muude välisseadmete kasutamine ..............16
Rikkeotsing ...................................................17
Hooldus .........................................................18
Seadme teisaldamine ...................................18
Tehnilised andmed .......................................19
ESPAÑOL
Kõlarite paigutamine
ESPAÑOL
Kõlarid on identsed ja nende ühendamisel ei ole vaja vasakut ja
paremat kanalit eristada.
Kõlarite esiküljel olevat kattevõrku ei saa eemaldada.
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
Sisestage patareid kaugjuhtimispulti nii, et polaarsused
(+ ja -) langevad kokku kaugjuhtimispuldile märgitud
tähistega.
R6/LR6, AA
Suunake takistusi vältides kaugjuhtimissignaali andurile (” lk 7)
kuni 7 m kauguselt otse seadme eest.
Märkus kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
• Ärge kasutage samaaegselt üht vana ja üht uut patareid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge patareisid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- ega mangaanpatareisid.
• Ärge kasutage patareisid, kui nende kate on maha koorunud.
• Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et need ei
puutu kokku lahtise tulega.
• Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja akendega
autosse otsese päiksevalguse kätte.
• Kaugjuhtimispuldi patareide valesti käsitsemise tagajärjel võib
elektrolüüt lekkida – see põhjustab tuleohtu.
• Kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti kaua aega kasutada, siis
võtke patareid kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareisid
jahedas ja pimedas kohas.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel! Asendage samasuguste või võrdväärset, tootja soovitatud tüüpi patareidega.
Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos
kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja
halvendada helikvaliteeti.
RQTX0199
ESPAÑOL
Märkus:
• Piisava õhuringluse tagamiseks seadke kõlarid põhiseadmest
vähemalt 10 mm kaugusele.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage
neid teleri, personaalarvuti ega muude magnetväljast mõjutatavate seadmete lähedale.
• Kõlaritest pikka aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine
võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
– moonutatud heli esitades,
– helikvaliteeti reguleerides.
Ettevaatust!
• Kasutage kõlareid ainult koos soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja
kõlareid ning põhjustab tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga kahjustuste korral või kui
seadme talitlus märkimisväärselt muutub.
• Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
4
4
rqtx0199-E_1EN.indd 4
1/13/09 1:48:16 PM
Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude ühenduste tegemist.
EESTI
Antenniühendused
Paigutage antenn kohta, kus on parim vastuvõtt.
„ FM-siseantenn
„ AM-raamantenn
Kleeplint
Kasutage ristkruvitsat.
punane
must
Seadke
antenn alusele
püsti.
Klõps!
ESPAÑOL
Lugege ptk “Muu välisseadmega
ühendamine” lk 16 täpsema info
saamiseks AUX-ühenduse kohta.
valge
ESPAÑOL
Lükake!
Märkus:
Ärge liiga tugevalt pingutage!
Vastasel korral rikute keerme
ja kinnitamine muutub
võimatuks.
(L)
Majapidamise pistikupessa
Ühendage
vasak (L)
pool samamoodi.
ESPAÑOL
Kõlarite ühendamine
(R)
Toitejuhtme ühendamine
Pistiku ühendamine
Isegi pistiku korralikult ühendamisel võib sõltuvalt kasutatavast
pesast pistiku eesmine osa välja ulatuda, nagu joonisel näidatud.
See ei tekita probleeme seadme kasutamisel.
Teadmiseks
Kui te ei kavatse seadet kaua aega kasutada, siis ühendage
energia säästmiseks toitepistik pistikupesast lahti. Pärast seadme
uuesti elektrivõrku ühendamist tuleb uuesti seada mõned mällu
salvestatavad sätted.
Märkus:
• Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud kasutamiseks ainult selle
seadmega. Ärge seda muude seadmetega kasutage.
• Ärge kasutage teiste seadmete toitejuhtmeid.
ESPAÑOL
Pistik
RQTX0199
Seadme ühenduspesa
5
5
rqtx0199-1E_1EN.indd 5
2/4/09 11:32:31 AM
Ühendamine (järg)
Fakultatiivsed antenniühendused
Halva raadiovastuvõtu korral kasutage välisantenni.
EESTI
Märkus:
Ühendage välisantenn lahti, kui seadet ei kasutata.
Ärge kasutage välisantenni äikse ajal.
AM-välisantenn
FM-välisantenn
AM-välisantenn (ei kuulu komplekti)
Selle seadme
tagapaneel
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
Selle seadme
tagapaneel
5 to 12 m
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
ESPAÑOL
Lükake!
AM-raamantenn (kuulub komplekti)
• Ühendage FM-siseantenn lahti.
• Antenni peaks paigaldama asjatundlik tehnik.
• Paigutage vinüüljuhe horisontaalselt üle akna või mujale
sobivasse kohta.
• Ärge raamantenni lahti ühendage.
ESPAÑOL
Demonstratsioonifunktsioon
Seadme esmakordsel elektrivõrku ühendamisel võib näidikul alata selle
funktsioonide esitlus.
Kui demonstratsioonifunktsioon on väljalülitatud, valige esitluse
vaatamiseks säte "DEMO ON".
Hoidke põhiseadmel vajutatuna nuppu [„, –DEMO].
Näit muutub iga kord, kui nuppu vajutatuna hoiate.
NO DEMO (väljas)
DEMO ON (sees)
Ooteolekus valige energiatarbe vähendamiseks "NO DEMO".
ESPAÑOL
„, –DEMO
Märkus:
Demonstratsioonifunktsiooni ei saa sisse lülitada, kui hämardi on
sisselülitatud.
Plaadialuse ja plaatide käsitsemine
Juhiste eiramine võib seadet kahjustada.
Toitepistiku lahtiühendamine
Vajutage [
] seadme väljalülitamiseks ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti alles pärast näidiku kustumist.
Hoiatused plaadialuse käsitsemisel
RQTX0199
ESPAÑOL
Plaadi sisestamine
• Asetage plaat korralikult alusele, etikett pealpool, nagu joonisel näidatud.
• Asetage alusele ainult üks plaat.
• Plaadi sisestamiseks ja eemaldamiseks vajutage
alati [ , OPEN/CLOSE].
• Ärge alust käega lükake ega tõmmake, sest see
võib põhjustada kahjustusi.
6
6
rqtx0199-1E_1EN.indd 6
2/4/09 11:32:34 AM
Juhtseadiste ülevaade
Põhiseade
funktsioneerivad samamoodi nagu kaugjuhtimispuldi
EESTI
Lugege selgitusi sulgudes näidatud numbriga lehekülgedelt. Mustas ringis nupud
juhtnupud (” lk 8).
Näidik (10)
Kassetile salvestamise
funktsioon (12)
Plaadialuse avamine/
sulgemine (6)
Plaadi vahetamine (9)
Raja vahelejätmise
funktsioon (9, 15)
USB-port (15)
Plaadi otseesitamine (9)
Kasseti esitamine (12)
Muusikapordi või AUXühenduse valimine (16)
Kassetisahtli avamine (12)
ESPAÑOL
Ooteoleku/töörežiimi lüliti
(6, 18)
Vajutage seda nuppu
sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse
või vastupidi.
Ooteolekus tarbib
seade siiski
vähesel määral
elektrienergiat.
ESPAÑOL
Plaadialused
Käsitsi seadistatava ekvalaiseri
basside seadmine (15)
Kaugjuhtimissignaali andur
ESPAÑOL
Esituse seiskamine (12),
demonstratsioonifunktsioon (6)
Muusikaport (16)
Kassetisahtel (12)
RQTX0199
ESPAÑOL
Kuularite pesa ( )
Kuulmiskahjustuste vältimiseks
ärge kuulake kuularitega kaua aega
järjest. Liigne helirõhk kuularitest või
kõrvaklappidest võib põhjustada
kuulmiskahjustusi.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo
(ei kuulu komplekti)
7
7
rqtx0199-E_1EN.indd 7
1/13/09 1:48:41 PM
Juhtseadiste ülevaade (järg)
Kaugjuhtimispult
funktsioneerivad samamoodi nagu põhiseadme juhtnupud (” lk 7).
EESTI
Mustas ringis nupud
Kella või taimeri seadmine (14)
Esitus- või salvestustaimeri seadmine (14)
Plaadi valimine (9)
Unetaimeri seadmine (14)
Automaatse väljalülitamise funktsioon
ESPAÑOL
Numbrite valimine (9, 13, 15, 16)
Helitugevuse reguleerimine (14)
Kustutamisfunktsioon (10)
Programmifunktsioon (10, 13)
AUX-ühenduse valimine (16)
Heliväljundi ajutise katkestamise
funktsioon
Tuuneri (FM/AM) valimine (13)
Plaadi esitamine või paus (9)
USB esitus või paus (15)
ESPAÑOL
Muusikapordi valimine (16)
Taastamisfunktsiooni
RE-MASTER valimine (15)
Käsitsi seadistatava ekvalaiseri
valimine (15)
D.BASS valimine (15)
ESPAÑOL
Albumi valimine (9, 15)
,
Plaadi ja USB esitus (9, 15) [OK],
Valiku kinnitamine (10, 16) [OK]
Kuvamisfunktsioon (10, 13)
ESPAÑOL
Lindile salvestamise
funktsioon (12)
RQTX0199
Automaatse väljalülitamise funktsioon
võimaldab lülitada plaadi-, lindi- või USBrežiimis oleva seadme välja, kui seda 10
min ei kasutata.
Näidiku heleduse vähendamine
• Vajutage nuppu selle funktsiooni
sisselülitamiseks.
• Vajutage nuppu selle funktsiooni sisselülitamiseks. • Tühistamiseks vajutage veel kord seda
• Tühistamiseks vajutage veel kord seda nuppu.
nuppu.
• Säte jääb seadme mällu ka siis, kui
seadme välja lülitate.
Raja vahelejätmine või otsing, lindi
edasi- või tagasikerimine, lindi programmiandur (TPS), eelhäälestatud kanalite valimine,
häälestamisfunktsioon, aja reguleerimine,
käsitsi seadistatava ekvalaiseri seadmine
(9, 12 kuni 15)
Esituse seiskamine või programmi
kustutamine (9, 10, 15)
Esitusrežiimi funktsioon (9, 12, 13)
Eelseatud ekvalaiseri valimine (15)
Kordamisfunktsioon (10)
Hämardifunktsioon
Häälestusrežiimi valimine (13)
Heliväljundi ajutine katkestamine
• Vajutage nuppu selle funktsiooni
sisselülitamiseks.
• Tühistamiseks vajutage veel kord seda
nuppu või reguleerige helitugevust.
8
8
rqtx0199-E_1EN.indd 8
1/13/09 1:48:51 PM
Plaadid
Esitusrežiimi funktsioon
Tavaesitus
2
Vajutage põhiseadmel plaadialuse avamiseks
[ , OPEN/CLOSE].
Seade lülitub sisse. Asetage plaat aktiivsele alusele, etikett
pealpool.
Plaadialuse sulgemiseks vajutage [ , OPEN/CLOSE].
Esituse alustamiseks vajutage [
, CD] või [OK].
Võite ka vajutada [ , 1] ~ [ , 5] või [ DISC] ja siis [ 1] ~ [ 5]
muude sisestatud plaatide valimiseks ja esitamiseks.
Saate kuulata valitud plaate ja radasid.
EESTI
1
Ettevalmistamine
Valige soovitud plaat ja esitage seda.
Soovitud režiimi valimiseks vajutage [PLAY MODE].
1 plaat
Esitab üht valitud plaati.
1 DISC
Kõik plaadid
ALL DISC
Esitab kõiki sisestatud plaate järjest alates
valitud plaadist kuni viimase plaadini.
Näide:
4 5 1 2 3.
1 rada
Esitab valitud plaadilt üht valitud rada.
Aktiivse plaadi tähis
Esituse
seiskamine
Valige numbrinuppudega aktiivselt
plaadilt soovitud rada.
Esitus algab valitud rajast.
Vajutage esituse ajal [ ] (seiskamine).
Kuva näidikul seisatud olekus:
Näide: "MP3" tähistab MP3failidega plaati.
Albumite
koguarv
ESPAÑOL
1-TR
Albumi valimiseks vajutage [
,
ALBUM].
Vajutage
või
või
numbrinuppe aktiivsest albumist raja
valimiseks.
Esitus algab valitud rajast.
Radade
koguarv
Vajutage esituse ajal [
, CD].
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Vajutage [
, ALBUM] esituse ajal või
seisatud olekus soovitud albumi valimiseks.
• See funktsioon ei ole kasutatav 1 plaadi
juhuesituse ega kõikide plaatide juhuesituse
režiimides.
Radade vahele- Esituse ajal
Vajutage
või
või keerake
jätmine
[TRACK] vahelejätmisega soovitud rajale
liikumiseks.
Seisatud olekus
Vajutage
või
ja siis
[
, CD] vahelejätmisega soovitud rajale
liikumiseks ja selle esitamiseks.
Ka nuppu [ TRACK] keerates saab liikuda
vahelejätmisega soovitud rajale ja seda esitada.
• Juhuesituse ajal (” paremal, “Esitusrežiimi
funktsioon”) ei saa vahelejätmisega liikuda
juba esitatud radadele.
1 albumi ja 1 albumi juhuesituse režiimides
saab radasid vahele jätta ainult aktiivse albumi
siseselt.
Hoidke esituse või pausi ajal otsimiseks vajutatuna
või
.
• Programmi esitamise (” lk 10) ja juhuesituse
(” paremal, “Esitusrežiimi funktsioon”) ajal
saab otsida ainult raja siseselt.
1 DISC RND
Esitab ühele valitud plaadile salvestatud
radasid juhuslikus järjestuses.
1 albumi juhuesitus
1-ALB RND
Esitab kõiki ühe valitud albumi radasid
juhuslikus järjestuses.
Albumi valimiseks vajutage [
,
ALBUM].
Kõikide plaatide juhuesitus
ALL DISC RND
Esitab kõiki seadmesse sisestatud plaate
juhuslikus järjestuses.
Esituse lõppedes
Aktiivne esitusrežiim jääb seadme mällu kuni režiimi vahetamiseni
ka seadme väljalülitamisel.
Märkus:
Programmirežiimi ei saa koos esitusrežiimi funktsiooniga
kasutada.
Mitme plaadi vahetamine
Ainult põhiseadmelt
Mitme plaadi kontrollimiseks ja vahetamiseks vajutage
korduvalt [ , EXCHANGE].
Märkus:
• Esitatava plaadiga plaadialus ei avane.
• Seadme seiskamisel avanevad kõik plaadialused. Ülejäänud
plaadialuste korraga sulgemiseks vajutage [ , OPEN/CLOSE].
RQTX0199
Radade hulgast
otsimine
1 plaadi juhuesitus
ESPAÑOL
Albumi vahelejätmine
ESPAÑOL
Esituspaus
Esitab valitud plaadilt üht valitud albumit.
Albumi valimiseks vajutage [
,
ALBUM].
ESPAÑOL
1 album
1-ALB
9
9
rqtx0199-E_1EN.indd 9
1/13/09 1:48:52 PM
Plaadid (järg)
5
Info vaatamine raja kohta
EESTI
Saate näidikult vaadata infot poolelioleva raja kohta.
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt [DISPLAY].
Möödunud esitusaeg
Möödunud
esitusaeg
Järelejäänud esitusaeg
Järelejäänud
esitusaeg
Silt
(artist)
Silt
(rada)
Silt
(album)
Albumi
nimi
Raja
nimi
ESPAÑOL
Märkus:
6
7
Vajutage
või
valimiseks vajutage
nuppe.
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 4 kuni 6 muude radade programmi lisamiseks.
Esituse alustamiseks vajutage [
Programmirežiimi
tühistamine
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Programmi uuesti
esitamine
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM] ja siis
[
, CD].
Korrake seisatud olekus toiminguid 3 kuni 4.
Korrake seisatud olekus toiminguid 4 kuni 6.
Programmi sisu
kontrollimine
Vajutage
või
olekus on näidikul “PGM”.
, kui seisatud
Näidikule ilmuvad raja number, koht programmis
ja plaadi number:
Koht
Raja
programmis
number
Lisafunktsioonid esitamiseks
ESPAÑOL
, CD].
Kahekohalise numbriga raja valimiseks vajutage [ 10] ja siis kaht
numbrinuppu.
Kolmekohalise numbriga raja valimiseks vajutage kaks korda [ 10]
ja siis kolme numbrinuppu.
Programmi
radade lisamine
• “NO TAG” ilmub, kui siltidega pealkirju ei ole sisestatud.
• Selle seadmega saab kuvada MP3 ID3-silte (versioon 1.0 ja
1.1) – albumi, raja ja artisti nime.
• Kuvada ei saa pealkirjades sisalduvaid tekstiandmeid, mida
see seade ei toeta.
• ID3 on MP3-rajale manustatud raja kohta infot sisaldav silt.
• Sellel seadmel ei saa korralikult kuvada 2-baidise koodiga
sisestatud infot.
raja valimiseks. Raja otsevõi
ja siis numbri-
Programmiesitus
Selle funktsiooniga saab programmeerida kuni 24 rada.
1
2
3
ESPAÑOL
4
Viimase raja
kustutamine
Vajutage [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage [
Programmi järjekorranumbri järel ilmuvad albumi
number ja raja number.
, CD] ja siis [ ] (seiskamine).
DISC] ja siis plaadi valimiseks [ 1] ~ [ 5].
Valige numbrinuppudega soovitud rada.
Korrake toiminguid 3 kuni 4 muude radade programmi
lisamiseks.
5
Esituse alustamiseks vajutage [
1
Vajutage [ DISC] ja siis plaadi valimiseks [ 1] ~ [ 5].
2
Vajutage [ ] (seiskamine).
3
Vajutage [PROGRAM].
4
ESPAÑOL
Vajutage [
, CD].
Vajutage [
, ALBUM] soovitud albumi valimiseks.
Albumi otsevalimiseks vajutage [
, ALBUM] ja
siis numbrinuppe.
Vajutage seisatud olekus [DEL].
Kõikide programmi Vajutage seisatud olekus [ ] (kustutamine).
kuuluvate radade
Näidikule ilmub “CLR ALL”. 5 s jooksul vajutage
kustutamine
nuppu uuesti kõikide radade kustutamiseks.
Märkus:
• Nii CD-DA kui MP3-vormingus lugusid ei saa korraga
programmeerida.
• Programmiandmed kaovad mälust plaadi vahetamisel või
plaadialuse avamisel.
• Üle ühe plaadi ei saa programmeerida.
Korduvesitus
Korduvesitust saab kasutada programmi või muu valitud
esitusrežiimiga.
Vajutage [REPEAT].
Näidikule ilmub “
”.
Tühistamine
Vajutage uuesti [REPEAT].
” kaob näidikult.
“
RQTX0199
Märkus:
Korduvesitus on kasutatav koos programmiesituse (” vasakul) ja
esitusrežiimi funktsiooniga (” lk 9).
10
10
rqtx0199-E_1EN.indd 10
1/13/09 1:48:55 PM
Märkus CD-plaatide kohta
Kui näidikule ilmub "NOT MP3/ERROR1", siis püüdsite esitada
MP3-vormingut, mida see seade ei toeta. Seade jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
MP3 esitamise piirangud
• Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA radadega samale plaadile,
siis saab esitada ainult esimeses seansis salvestamiseks
kasutatud vormingut.
• Kõikide MP3-failidega plaatide esitamine ei pruugi sellel
seadmel õnnestuda salvestise või plaadi seisundi tõttu.
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras,
milles need salvestasite.
RQTX0199
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
• See seade loeb kuni 99 rada.
• Selle seadmega saab esitada lõplikult vormistatud CD-R/RW
plaate, mis sisaldavad MP3-faile ja CD-DA vormingus audiot.
• Kõikide CD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi sellel seadmel
õnnestuda salvestise seisundi tõttu.
• Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
• Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti tulema
või millel on etikettidest liimijääke.
• Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
• Ärge kirjutage plaatidele.
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu käsitatakse albumitena.
• See seade esitab kuni 999 rada, 255 albumit ja 20 seanssi.
• Plaadid peavad vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt kaustade
ja failide nimedele 3-kohalised numbrilised eesliited.
EESTI
Dual-plaadi digitaalse audiosisuga pool ei vasta Compact Disc
Digital Audio (CD-DA) vormingu tehnilistele nõuetele, mistõttu
ei pruugi esitamine olla võimalik.
Märkus MP3 kohta
ESPAÑOL
Märkus Dual-plaatide kasutamise kohta
11
11
rqtx0199-E_1EN.indd 11
1/13/09 1:48:56 PM
Kassetid – esitamine ja salvestamine
Peatükis "Kassetid – esitamine ja salvestamine" kirjeldatakse
peamiselt põhiseadme juhtnuppude kasutamist, kui ei ole
märgitud teisiti.
EESTI
Tavaesitus
Kasutage normal-tüüpi kassette.
High- ja metal-tüüpi kassette saab esitada, kuid seade ei suuda
nende kassettide eripära esile tuua.
1
Vajutage [ , TAPE].
Seade lülitub sisse.
Kui kassett on sisestatud, siis algab esitamine automaatselt
(ühe nupuvajutusega esitus).
Programmeeritud
radade
salvestamine
Tehke toimingud 2 kuni 4 peatükist
“Programmiesitus” (” lk 10).
Tehke toimingud 3 kuni 6 peatükist
“Programmiesitus” (” lk 10).
Ainult kaugjuhtimispuldiga
Valitud
plaatide või
radade
salvestamine
1) Vajutage [ DISC] ja siis [ 1] ~ [ 5] plaadi
valimiseks.
Hoolitsege, et plaat on seisatud.
2) Vajutage [PLAY MODE] soovitud režiimi
valimiseks (” lk 9).
3)
ESPAÑOL
2
3
1 albumi režiimi ja 1 raja režiimi valimiseks:
Albumi valimiseks vajutage [
, ALBUM].
Vajutage [ , OPEN] ja sisestage kassett.
Sisestades peab esitatav pool jääma teie poole ja lindiga
pool allapoole. Sulgege kassetisahtel käega.
Esituse alustamiseks vajutage [
Kasseti esituse
seiskamine
1 raja režiimi valimiseks:
Vajutage
või
valimiseks.
, TAPE].
Vajutage [ , –DEMO] (seiskamine).
3
Salvestamise alustamiseks vajutage [
Salvestamise
seiskamine
Edasi-/tagasikerimine
raja
Vajutage
seisatud olekus.
REC, TAPE].
Vajutage [ , –DEMO] (seiskamine).
või
ESPAÑOL
Pöörake kassett ümber ja vajutage
Kasseti teisele
poolele salvestamine [ REC, TAPE].
Märkus:
• Enam kui 100-minutiliste kassettide lint on õhuke ja võib
katkeda või mehhanismi kinni jääda.
• Lõtv lint võib jääda mehhanismi kinni ja see tuleks enne
esitamist kokku kerida.
Salvestise
kustutamine
1) Vajutage [ , TAPE] ja siis [ , –DEMO]
(seiskamine).
2) Sisestage salvestatud kassett.
3) Vajutage [
TPS (Tape Program Sensor ehk lindi programmiandur)
See funktsioon võimaldab otsida kuni 9 raja algust.
Vajutage
või
Esitus jätkub leitud rajast.
esituse ajal.
ESPAÑOL
Märkus:
TPS ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel:
• kui lugude vahed on lühemad kui 4 sekundit,
• kui lugude vahel esineb müra,
• kui lugudes on vaikseid osi.
REC, TAPE].
Salvestada saab ka kaugjuhtimispuldil järjest [
[TAPE] vajutades.
REC] ja
Märkus:
Helitugevuse ja helikvaliteedi reguleerimine ei mõjuta salvestist.
Kustutuskaitse
Joonisel on kujutatud kustutuskaitsesaki eemaldamist
salvestamise vältimiseks.
Lindile uuesti salvestamiseks katke avad, nagu joonisel näidatud.
Salvestamise vältimiseks
Salvestamine
A-pool
ESPAÑOL
Kasutage normal-tüüpi kassette.
High- ja metal-tüüpi kassette saab esitada, kuid seade ei suuda
neile korralikult salvestada ega neid kustutada.
Ettevalmistamine
Kerige lint kohta, kus saab sellele kohe salvestama hakata.
B-poole kustutuskaitsesakk
1
Uuesti salvestamiseks
RQTX0199
2
Vajutage [ , OPEN] ja sisestage salvestatav kassett.
Sisestades peab salvestatav pool jääma teie poole ja lindiga
pool allapoole.
Valige salvestatav allikas.
USB salvestamine:
Valmistage salvestamiseks ette USB-massmäluseade. (”lk 15)
Raadio salvestamine:
Häälestuge raadiojaamale. (” lk 13)
Plaadi salvestamine:
Sisestage salvestatav plaat (plaadid).
Vajutage [
, CD] ja siis [ , –DEMO] (seiskamine).
Valige soovitud plaadi salvestusrežiim.
A-poole kustutuskaitsesakk
Kleeplint
12
12
rqtx0199-E_1EN.indd 12
1/13/09 1:48:57 PM
FM-/AM-raadio kasutamine
Käsitsi häälestamine
Raadiojaamade eelhäälestamine
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
3
Ettevalmistamine
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Soovitud jaama sageduse valimiseks vajutage
või
.
” ilmub näidikule FM-stereosaate vastuvõtmisel.
“
Automaatne eelhäälestamine
1
Automaatne häälestamine
Hoidke vajutatuna
või
, kuni sagedus
hakkab kiiresti muutuma. Seade alustab automaatset
häälestamist. Häälestamine seiskub raadiojaama leidmisel.
• Liigse müra korral võib automaatne häälestamine katkeda.
• Automaatse häälestamise tühistamiseks vajutage üks kord
uuesti
või
.
Vajutage korduvalt [PLAY MODE], et valida “CURRENT”
või “LOWEST”.
CURRENT
Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
LOWEST
Häälestamine algab madalaimast sagedusest.
2
Eelhäälestamise alustamiseks hoidke vajutatuna nuppu
[PROGRAM].
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
Hoidke vajutatuna nuppu [TUNE MODE], et ilmuks “MONO”.
Tühistamine
Hoidke uuesti vajutatuna nuppu [TUNE MODE], kuni
“MONO” kaob näidikult.
• Monorežiim tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Tavakuulamisel lülitage monorežiim välja.
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad raadiojaamad kasvavas
järjekorras kanalitele. Lõpetamisel lülitub raadio viimasena
häälestatud jaamale.
Käsitsi eelhäälestamine
1
Kui valitud on “AM”
Hoidke vajutatuna nuppu [TUNE MODE].
Iga kord, kui nuppu vajutate: BP2
BP1
• Valitud sätet rakendatakse alati, kui valite "AM".
2
3
RDS-saated
4
Selle seadme näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida teatud piirkondades
kasutatakse.
Kui kuulatav raadiojaam edastab RDS-signaali, siis süttib
näidikul “RDS”.
ESPAÑOL
2
5
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Vajutage soovitud jaamale häälestumiseks
.
või
Vajutage [PROGRAM].
ESPAÑOL
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
EESTI
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
1
Valige kanal numbrinuppudega.
Kanalile salvestatud jaam kustutatakse, kui sellele kanalile
muu jaama eelhäälestate.
Korrake toiminguid 2 kuni 4 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Programmi tüüp
(PTY)
Sageduskuva
Eelhäälestatud jaama valimine
Valige numbrinuppudega kanal.
Kanalite 10 kuni 30 valimiseks vajutage [
numbrinuppu.
Programmitüübi tunnused
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
M-O-R- M *
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
* M-O-R- M = ajaviitemuusika keskmisele kuulajale
VÕI
1
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
2
Vajutage kanali valimiseks
või
.
RQTX0199
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla
võimalik.
10] ja siis kaht
ESPAÑOL
Jaama nimi
(PS)
ESPAÑOL
Vajutage [DISPLAY], et vaadata järgmisi andmeid:
13
13
rqtx0199-E_1EN.indd 13
1/13/09 1:48:58 PM
Taimerite kasutamine
Taimeri sisselülitamine
5
Kellaaja seadmine
EESTI
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
6
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
˚ REC
˚ PLAY
CLOCK
Algne kuva
2
ESPAÑOL
3
(
Umbes 8 s jooksul )
Vajutage aja seadmiseks
või
.
Seadme väljalülitamiseks vajutage
.
Et taimerid töötaks, peab seade olema väljalülitatud.
Sätete
muutmine
Korrake toiminguid 1 kuni 4 ja 6
(” vt vasakul ja ülal).
Allika või helitugevuse
muutmine
1) Vajutage [ PLAY/REC], et taimeri tähis
kaoks näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 kuni 6 (” vt ülal).
Kellaaja seadmise lõpetamiseks vajutage
[CLOCK / TIMER].
Sätete kontrolli- Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
mine
PLAY või
REC.
Kellaaja vaatamine
Vajutage sisselülitatud või ooteolekus seadmel üks kord
[CLOCK / TIMER].
Kellaaeg ilmub mõneks sekundiks.
Tühistamine
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadke kellaaeg korrapäraste ajavahemike
järel uuesti õigeks.
Esitus- või salvestustaimeri kasutamine
Saate seadistada esitustaimeri valitud ajal seadet sisse lülitama ja
teid äratama. Saate seadistada salvestustaimeri raadiosaadet või
välisseadme sisendit salvestama.
Esitustaimerit ja salvestustaimerit ei saa korraga kasutada.
ESPAÑOL
Soovitud taimeri sisselülitamiseks vajutage korduvalt
[ PLAY/REC].
REC
PLAY
tähis puudub (väljalülitatud)
Vajutage [ PLAY/REC], et taimeri tähis
kaoks näidikult.
Seadme kasutamine pärast taimerite seadmist
Pärast seadme kasutamist kontrollige enne selle väljalülitamist,
et õige kassett või plaat on sisestatud.
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme määratud ajal sisse, kusjuures
helitugevus suureneb vähehaaval seatud tasemeni.
• Salvestustaimer lülitab seadme 30 sekundit enne määratud
aega sisse. Heliväljund kõlaritest puudub.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme sisse iga
päev samal ajal.
• Et taimer funktsioneeriks, peab seade olema ooteolekus.
• Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja ja siis
uuesti sisse, siis lõpuaja sätet ei rakendata.
Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
Esitustaimer
Valmistage ette kuulatav muusikaallikas: kassett,
plaat (nr 1 kuni 5), raadio, USB või välisseade.
Seadke helitugevus.
Salvestustaimer
Kontrollige, et kassetile saab salvestada (” lk 12),
sisestage kassett ja häälestuge raadiojaamale
(” lk 13), või valige allikaks USB, muusikaport või
AUX-allikas (” lk 15, 16).
Unetaimeri kasutamine
Selle funktsiooniga saab seadme määratud aja pärast automaatselt välja lülitada.
Soovitud ajavahemiku valimiseks vajutage [SLEEP].
30 MIN
ESPAÑOL
1
60 MIN
90 MIN
120 MIN
OFF
Vajutage taimerifunktsiooni valimiseks korduvalt
[CLOCK/TIMER].
Iga kord, kui nuppu vajutate:
CLOCK
˚ PLAY
˚ REC
Algne kuva
˚ PLAY : esitustaimeri seadmiseks.
˚ REC : salvestustaimeri seadmiseks.
(Jätkake järgmise toiminguga 8 s jooksul )
2
Vajutage algusaja seadmiseks
või
ESPAÑOL
Algusaeg
Esitustaimeri tähis
Salvestustaimeri tähis
3
Kinnitamiseks vajutage [CLOCK/TIMER].
4
Lõpuaja seadmiseks korrake toiminguid 2 kuni 3.
Unetaimeri tähis
Tühistamine
Vajutage [SLEEP], et valida “OFF”.
.
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage [SLEEP] järelejäänud aja vaatamiseks ning vajutage
soovitud aja valimiseks uuesti [SLEEP].
Märkus:
• Esitus- ja unetaimerit või salvestus- ja unetaimerit saab
korraga kasutada.
• Unetaimeri sättel on alati eelisõigus. Hoolitsege, et taimerite
sätted ei kattu.
• Salvestamisel lülitub unetaimer välja.
RQTX0199
Lõpuaeg
14
14
rqtx0199-E_1EN.indd 14
1/13/09 1:49:00 PM
Heliefektide kasutamine
USB
Helikvaliteedi muutmine:
Eelseatud ekvalaiser
Soovitud sätte valimiseks vajutage korduvalt [PRESET EQ].
SOFT
FLAT (off)
Säte
CLEAR
HALL
VOCAL
DISCO
USB-massmäluseadme ühendamine
LIVE
Ettevalmistamine
Enne USB-massmäluseadme selle seadmega ühendamist
hoolitsege, et sellesse salvestatud andmed on varundatud.
Toime
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
USB-pikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei suuda
siis USB-seadet tuvastada.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
DISCO
Esitab helisid diskosaalile omase pika järelkõlaga.
LIVE
Muudab vokaalid elavale esitusele sarnasemaks.
HALL
Lisab helile laiuvust, et luua suurele kontserdisaalile
omast atmosfääri.
FLAT
Efekte ei rakendata.
ESPAÑOL
HEAVY
EESTI
USB-liides võimaldab seadmega ühendada USB-massmäluseadme ja esitada sellele salvestatud MP3-radasid.
Reeglina tuleks kasutada USB-mäluseadmeid.
(Ainult massedastus.)
USB-seade
(ei kuulu komplekti)
Helikvaliteedi muutmine:
Käsitsi seadistatav ekvalaiser
Soovitud sätte valimiseks vajutage korduvalt
[MANUAL EQ].
BASS
MID
TREBLE
Madalamate helide reguleerimiseks
MID
Keskmiste helide reguleerimiseks
TREBLE
2
2
Kõrgemate helide reguleerimiseks
Vajutage taseme reguleerimiseks
või
Ainult põhiseadmelt
Esituse alustamiseks vajutage [
, USB] või [OK].
Esituspaus
Vajutage [
, USB].
Esituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Esituse
seiskamine
Vajutage [ ] (seiskamine).
Näidikule ilmub “RESUME”. Seiskamispositsioon
salvestatakse seadme mällu.
Esituse jätkamiseks vajutage [
, USB].
Seiskamispositsiooni mälust kustutamiseks
vajutage uuesti [ ] (seiskamine).
Basside reguleerimine:
Keerake [ BASS CONTROL] bassihelide võimendamiseks (+) või
(–) vähendamiseks.
Märkus:
• Reguleerimisvahemikuks on -3 kuni +3.
• Määratud sätted salvestatakse mällu ning neid rakendatakse
automaatselt, kui järgmisel korral käsitsi seadistatava ekvalaiseri
valite.
Helikvaliteedi muutmine:
RE-MASTER ehk taastamisfunktsioon
See funktsioon taastab sagedused, mis on salvestamise käigus
kaduma läinud, et tuua teieni originaalilähedasem heli.
Vajutage korduvalt [RE-MASTER], et valida " RE-MASTER
ON " (sisselülitatud) või " RE-MASTER OFF " (väljalülitatud).
Märkus:
• CD (MP3) või USB valimisel on taastamisfunktsiooni toime
digitaalne.
• Muusikapordi valimisel on taastamisfunktsioonil analoogtoime.
Radade vahele- Vajutage
või
või keerake
jätmine
[ TRACK] (” lk 9, “Tavaesitus”).
Albumi vahele- Vajutage esitusrežiimis [
, ALBUM].
jätmine
Vajutage seisatud olekus üks kord [
,
ALBUM] ja siis numbrinuppe.
USB-massmäluseadme sisendi
salvestamine
1
2
Vajutage korduvalt [D.BASS], et valida " D.BASS ON "
(sisselülitatud) või " D.BASS OFF " (väljalülitatud).
Vähendage helitugevust ja ühendage USB-porti USBmassmäluseade.
.
VÕI
Bassihelide nautimine: D.BASS
ESPAÑOL
BASS
1
Vajutage
või
soovitud raja valimiseks.
salvestamiseks
Vajutage järjest [ REC] ja [TAPE] (põhiseade: [
TAPE]) salvestamise alustamiseks.
ESPAÑOL
Toime
ESPAÑOL
Säte
USB-massmäluseadme sisendi esitamine
REC,
Märkus:
Digitaalse audiopleieri USB-porti ühendamisel toimub kogu
aeg selle laadimine, välja arvatud ooteolekus.
RQTX0199
1
15
15
rqtx0199-E_1EN.indd 15
1/13/09 1:49:01 PM
Muude välisseadmete kasutamine
(järg)
USB (järg)
Märkus USB kohta
EESTI
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
• ainult massedastust toetavad USB-seadmed,
• USB 2.0 täiskiiruse toega USB-seadmed.
ESPAÑOL
Toetatavad vormingud
• Kaustu käsitatakse albumitena.
• Faile käsitatakse radadena.
• Radadel peab olema laiendiks ".mp3" või ".MP3".
• See seade ei toeta CBI (Control/Bulk/Interrupt) arhitektuuri.
• Kasutada ei saa NTFS-failisüsteemi kasutavat seadet.
[See seade toetab ainult FAT 12/16/32 (File Allocation
Table 12/16/32) nõuetele vastavat failisüsteemi].
• Sõltuvalt sektori suurusest ei pruugi kõikide failide
kasutamine õnnestuda.
• Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
• Maksimaalne radade arv: 2500 rada
• Maksimaalne radade arv albumis: 999 rada
Kaasaskantava audioseadme sisendi
esitamine või salvestamine
Enne MUSIC PORT pessa ühendamist lülitage kaasaskantava
audioseadme ekvalaiserifunktsioon välja (selle olemasolul).
Vastasel korral võib kõlaritest väljastatav heli olla moonutatud.
1
2
3
Ühendage audiojuhe MUSIC PORT pessa.
Vajutage [MUSIC P.] (põhiseadmel: [MUSIC P. / AUX]), et
valida “MUSIC PORT”.
Kuulamiseks:
Jätkake punktist 3.
Salvestamiseks: Vajutage järjest [ REC] ja [TAPE] (põhiseade: [ REC, TAPE]) salvestamise
alustamiseks.
Alustage esitust kaasaskantaval audioseadmel.
(Lugege kaasaskantava audioseadme kasutusjuhendit.)
Muu välisseadmega ühendamine
Muude välisseadmete kasutamine
Saate ühendada selle seadme sisseehitatud ekvalaiseriga
analoogmängijaga.
Märkus:
Kõik välisseadmed ja juhtmed on müügil eraldi.
ESPAÑOL
Et vältida Panasonicu muude seadmete
töö häirimist
Muud Panasonicu audio-/videoseadmed võivad funktsioneerida,
kui juhite selle seadme tööd komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga.
Sel juhul saab juhtida selle seadme tööd teises režiimis.
Seadke selleks kaugjuhtimispult töörežiimile “REMOTE 2”.
Põhiseadmele ja kaugjuhtimispuldile tuleb seada sama
režiim.
1
ESPAÑOL
2
Hoidke põhiseadmel nuppu [MUSIC P. / AUX] ja kaugjuhtimispuldil nuppu [2] vajutatuna, kuni põhiseadme
näidikule ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [OK] ja [2] vähemalt 2
sekundit vajutatuna.
(R)
Analoogmängija
(ei kuulu komplekti)
1
2
3
ESPAÑOL
See funktsioon võimaldab nautida muusikat kaasaskantavast
audioseadmest.
(L)
Välisseadme sisendi esitamine või salvestamine
Uuesti režiimi “REMOTE 1” valimiseks korrake mõlemat kirjeldatud
sammu, vajutades nupu [2] asemel nuppu [1].
Kaasaskantava audioseadmega ühendamine
Selle seadme
tagapaneel
“LINE OUT”
Vajutage [ AUX] (põhiseade: [MUSIC P./ AUX]), et valida
“AUX”.
Kuulamiseks:
Jätkake punktist 3.
Salvestamiseks: Vajutage järjest [ REC] ja [TAPE] (põhiseade: [ REC, TAPE]) salvestamise
alustamiseks.
Alustage esitust välisseadmel.
Märkus:
• Täpsema info saamiseks lugege ühendatava seadme
kasutusjuhendit.
• Kui soovite ühendada eespool kirjeldatust erinevaid seadmeid,
siis konsulteerige audioseadmete müüjaga.
• Komplekti kuuluvast erineva adapteri kasutamisel võib heli
olla moonutatud.
RQTX0199
Kaasaskantav audioseade
(ei kuulu komplekti)
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
16
16
rqtx0199-E_1EN.indd 16
1/13/09 1:49:09 PM
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui tabelis näidatud lahendused ei kõrvalda
probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
„ Üldised probleemid
6
14
Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele.
• Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
4
Heli on moonutatud või
puudub.
• Suurendage helitugevust.
• Lülitage seade välja, selgitage välja põhjus ja kõrvaldage see, seejärel lülitage seade
sisse. See võis tuleneda kõlarite ülekoormusest liigse helitugevuse või võimsuse tõttu
ning samuti seadme kuumas keskkonnas kasutamisest.
—
—
Esitamisel kostab undamist.
• Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage muud seadmed ja juhtmed
seadmest eemale.
—
Kuva andmed ei ole õiged või
ei saa esitamist alustada.
•
•
•
•
6
—
—
—
Kuvatav radade koguarv ei
ole õige. Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestasite plaadi, mida ei saa selle seadmega esitada. Sisestage selline plaat, mida saab
seadmega esitada.
• Sisestasite plaadi, mis on lõplikult vormistamata või täielikult vormindamata.
—
Helikvaliteet on halb.
• Puhastage helipäid.
18
Ei saa salvestada.
• Kui kustutuskaitsesakid on eemaldatud, siis katke avad kleeplindiga.
12
Kostab moonutatud heli või
müra.
Stereotähis vilgub või ei põle.
• Kasutage välisantenni.
6
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
• AM-tuuneri režiimis valige BP 1 või BP 2.
—
13
AM-saadete ajal kostab
madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest eemale.
—
Seade ei reageeri nuppude
[ REC] ja [TAPE] järjest
vajutamisele.
• Ühendage USB-seade lahti ja ühendage seejärel uuesti. Teise võimalusena lülitage
seade välja ja seejärel uuesti sisse.
—
USB-seadet või selle sisu ei
saa lugeda.
• USB-seadme vorming või sisu ei ühildu selle süsteemiga.
• Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi kõikide USB-seadmetega toimida.
• Mälumahuga üle 8 GB USB-seadmete kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
16
—
—
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui fail on suur või USB-välkmälu on suure
mälumahuga.
—
„ Plaadid
—
„ Kassett
ESPAÑOL
Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see korralikult.
Plaat võib olla määrdunud. Pühkige see puhtaks.
Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
Tekkinud on kondensaat: oodake 1-2 tundi, kuni see aurustub.
ESPAÑOL
• Lülitage demonstratsioonifunktsioon välja.
• Pärast kella seadmist lülitub demonstratsioonifunktsioon automaatselt välja.
EESTI
Lk
Ooteolekus seadme näidik
muutub valgustatuks ja selle
kuva muutub pidevalt.
ESPAÑOL
„ Raadio
RQTX0199
ESPAÑOL
„ USB
17
17
rqtx0199-E_1EN.indd 17
1/13/09 1:49:17 PM
Rikkeotsing (järg)
ESPAÑOL
EESTI
„ Seadme näidikule ilmuvad teated
Lk
“NO PLAY” (ei saa esitada)
• Kontrollige sisu.
• Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
—
—
“F61”
• Kontrollige kõlarijuhtmete ühendusi ja teostage need korralikult.
Kui sellega probleem ei lahene, pöörduge seadme müüja poole.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
5
—
“ERROR” (viga)
• Püüdsite teha lubamatut toimingut. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
—
“ERROR” (viga, salvestamise
ajal)
• Salvestamise ajal ei saa valida muud esitusallikat (näide: raadio, USB jne) ega
vajutada
või
.
Seisake salvestamine.
12
“VBR–”
• Selle seadmega ei saa kuvada muutuva bitikiirusega (VBR) radade allesjäänud esitusaega.
—
“– –:– –” (ooteolekus)
• Ühendasite toitejuhtme esmakordselt elektrivõrku või hiljuti esines elektrikatkestus.
• Seadke kellaaeg.
—
14
“CHGR ERR” [plaadialus(ed)
ei avane]
• Vajutage
kinnikiilunud plaadialus(t)e vabastamiseks, kui seade välja lülitub.
Lülitage seade uuesti sisse. Nii taastub plaadialus(t)e eelnev olek.
• Kui see probleemi ei lahenda, siis konsulteerige seadme müüjaga.
—
—
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Järgmistes olukordades juhinduge allpool antud juhistest seadme mälu lähtestamiseks:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
ESPAÑOL
Mälu lähtestamine
1 Ühendage toitejuhe lahti. (Oodake vähemalt 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.)
2 Hoidke põhiseadmel vajutatuna nuppu
ja ühendage toitejuhe samal ajal uuesti.
“– – – – – – – – –” ilmub näidikule.
3 Vabastage
.
Seadme kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate mällu salvestatavad sätted uuesti seadma.
Hooldus
Kui seadme pinnad on määrdunud
Puhtama ja teravama heli tagamine (kassettdekk)
ESPAÑOL
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme kuiva riidega.
• Ärge mingil juhul kasutage selle seadme puhastamiseks
alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist hoolikalt
nendega kaasasolevaid juhiseid.
Esitades ja salvestades kvaliteetse heli tagamiseks puhastage
regulaarselt helipäid. Kasutage puhastuslinti (ei kuulu komplekti).
Seadme teisaldamine
Võtke kõik plaadid seadmest välja.
2
Vajutage seadme väljalülitamiseks
3
Ühendage toitejuhe lahti.
.
RQTX0199
ESPAÑOL
1
18
18
rqtx0199-E_1EN.indd 18
1/13/09 1:49:17 PM
Tehnilised andmed
USB
FM-/AM-TUUNER, ÜHENDUSPESAD
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
Välisseadme sisend AUX
RCA-kontaktpesa
Muusikaport (ees)
Tundlikkus
100 mV, 4.7 kΩ
Pesa
Stereo, 3,5 mm pistik
Kuularite pesa
Pesa
Stereo, 3,5 mm pistik
USB-port
USB-standard
Meediumifaili vormingu tugi
MP3 (* .mp3)
USB-seadme failisüsteem
FAT 12
FAT 16
FAT 32
USB-pordi voolutugevus
USB 2.0 täiskiirus
EESTI
Stereorežiimi RMS väljundvõimsus
Esikanalid (üheaegselt testitud)
125 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS koguvõimsus
250 W
500 mA (maksimaalselt)
KÕLARID
Tüüp
2-ribaline, 2 valjuhääldiga süsteem (basside peegeldus)
Valjuhääldid
Täisvahemik
16 cm, koonusetüüpi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
6 cm, koonuse tüüpi
Impedance
3Ω
Sisendvõimsus (IEC)
125 W (maksimaalselt)
Väljundi helirõhk
84 dB/W (1.0 m)
Sageduspiirkond
34 Hz kuni 22 kHz (-16 dB)
41 Hz kuni 20 kHz (-10 dB)
Mõõdud (LxKxS)
220 mm x 332 mm x 186 mm
Kaal
2.6 kg
ESPAÑOL
VÕIMENDI
Energiatarve ooteolekus:
0,4 W (umbes)
Märkus::
1) Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2) Summaarset harmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
PLAADIMÄNGIJA
785 nm (CD)
ESPAÑOL
2 (FL, FR)
RQTX0199
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3*-vormingus plaat)
(3) MP3*
*
MPEG-1 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
ÜLDIST
Toide
Vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
65 W
Mõõdud (LxKxS)
250 mm x 333 mm x 310 mm
Kaal
4.5 kg
Töötemperatuur
0 °C kuni +40 °C
Tööniiskus
35–80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
ESPAÑOL
Rajasüsteem
4 rada, 2 kanalit
Helipead
Salvestav/esitav
Permalloihelipea
Kustutav
Kaksikvahega ferriitpea
Mootor
Alalisvoolu servomootor
Salvestussüsteem
Vahelduvvooluga eelmagneetimine, 100 kHz
Kustutussüsteem
Vahelduvvooluga kustutamine, 100 kHz
Lindi kiirus
4.8 cm/s
Üldine sageduskarakteristik (+3 dB, –6 dB) deki väljundil
NORMAL
35 Hz kuni 14 kHz
Signaali-müra suhe
50 dB (A-korrigeeritud)
Värisemine
0.18% (WRMS)
Edasi-/tagasikerimise aeg
Umbes 120 sekundit C-60 kassetil
ESPAÑOL
KASSETTDEKK
19
19
rqtx0199-E_1EN.indd 19
1/13/09 1:49:18 PM
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, lõik 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
rqtx0199-1E_3CZ.indd 20
RQTX0199-1E
L0109KE1029
2/3/09 10:43:49 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement