Panasonic SCAK280 Operating instructions

Panasonic SCAK280 Operating instructions
Návod na obsluhu
CD stereosystém
Model
SC-AK280
Vážený zákazník!
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.
Aby ste mohli zariadenie používať bezpečne a optimálnym
spôsobom, pred zapojením, obsluhou alebo nastavovaním
zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte celý návod na obsluhu.
Tento návod si ponechajte na ďalšie použitie.
Vaše zariadenie nemusí vyzerať presne tak, ako na obrázkoch.
M-SCAK280-SK
SLOVENSKY
Tento návod na obsluhu je zameraný predovšetkým na vysvetlenie obsluhy
zariadenia pomocou diaľkového ovládača. Stereosystém však môžete
obsluhovať aj pomocou ovládacích prvkov s rovnakým označením na
hlavnom zariadení.
Návod je určený pre tento systém:
Systém
SC-AK280
Hlavné zariadenie
Reproduktory
SA-AK280
SB-AK280
POZOR!
TENTO VÝROBOK PRACUJE S LASEROM.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ ALEBO
ZAOBCHÁDZANÍM SO ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE OPÍSANÉ
V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU, SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA. ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO
NESNAŽTE SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ.
OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM
V SERVISNOM STREDISKU.
VÝSTRAHA!
ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU, ZASIAHNUTIA OSÔB ELEKTRICKÝM
PRÚDOM ALEBO POŠKODENIA ZARIADENIA:
• ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU DAŽĎA, VLHKOSTI,
KVAPKAJÚCEJ ALEBO ŠPLIECHAJÚCEJ VODE. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ KVAPALINOU, AKO
NAPRÍKLAD VÁZY.
• POUŽÍVAJTE IBA ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO.
• NIKDY NEOTVÁRAJTE PREDNÝ ANI ZADNÝ KRYT ZARIADENIA. VO
VNÚTRI ZARIADENIA SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ
BY SI MOHOL POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SVOJPOMOCNE. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI
V SERVISE.
LASEROVÝ
VÝROBOK
1. TRIEDY
POZOR!
•
•
•
POZOR!
- NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE TRIEDY 1 M PRI
OTVORENOM ZARIADENÍ.
NEPOZERAJTE PRIAMO S OPTICKÝMI PRÍSTROJMI.
IEC60825-1 +A2/Trieda 1M
Vo vnútri zariadenia
Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starých zariadení
a použitých batérií
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obaloch a/alebo
sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky a batérie by sa nemali likvidovať ako bežný
komunálny odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie,
spracovania a recyklácie odovzdajte tieto výrobky a použité
batérie na špecializovanom zbernom mieste v súlade s vašou
národnou legislatívou a Smernicami 2002/96/EC a 2006/66/EC.
Správnym spôsobom likvidácie týchto výrobkov a batérií
prispejete k zachovaniu cenných zdrojov a predídete prípadným
negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré
by inak mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania
s odpadmi.
Podrobnejšie informácie o zbere a recyklácii starých výrobkov
a batérií vám poskytnú miestne úrady, zberná služba alebo
miesto, kde ste dané výrobky zakúpili.
Nesprávna likvidácia tohto odpadu môže byť postihovaná
udelením pokút v súlade s národnou legislatívou.
Pre firmy a podnikateľov v krajinách Európskej únie
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické
zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho
predajcu alebo dodávateľa.
[Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie]
Tieto symboly platia len v Európskej únii. V prípade potreby likvidácie týchto
výrobkov sa, prosím, obráťte na miestne úrady alebo svojho predajcu
a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (príklad dvoch
symbolov v spodnej časti):
Tento symbol sa môže použiť v kombinácii s chemickou značkou. V tomto prípade
vyhovuje požiadavkám stanoveným smernicou pre obsiahnutú chemikáliu.
2
•
ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU,
VSTAVANÝCH SKRÍŇ ANI DO INÝCH TESNÝCH PRIESTOROV.
ZABEZPEČTE DOSTATOČNÉ VETRANIE ZARIADENIA. ZABEZPEČTE,
ABY VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEBOLI ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI
ANI INÝMI PREDMETMI. PREDÍDETE TÝM ZASIAHNUTIU OSÔB
ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU V DÔSLEDKU
PREHRIATIA ZARIADENIA.
VETRACIE OTVORY ZARIADENIA NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI,
OBRUSMI, ZÁCLONAMI A INÝMI PODOBNÝMI PREDMETMI.
NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE OTVORENÉHO
OHŇA, AKO NAPRÍKLAD HORIACE SVIECE.
BATÉRIE LIKVIDUJTE SPÔSOBOM ŠETRNÝM K ŽIVOTNÉMU
PROSTREDIU.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.
Zástrčka sieťového prívodu musí byť vždy ľahko dostupná.
Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, vytiahnite sieťový prívod
zo sieťovej zásuvky.
Tento výrobok môže byť rušený rádiofrekvenčným vyžarovaním mobilných
telefónov. V prípade takéhoto rušenia zväčšite vzdialenosť medzi mobilným
telefónom a zariadením.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V MIERNOM
KLIMATICKOM PÁSME.
SLOVENSKY
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie zariadenia
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tam, kde nebude vystavené pôsobeniu
priameho slnečného svetla, vysokých teplôt, vysokej vlhkosti a nadmerných
otrasov. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia a jeho
súčastí, čím by sa skrátila jeho životnosť.
Ak chcete predísť skresleniu zvuku a neželaným zvukovým efektom, umiestnite
zariadenie vo vzdialenosti aspoň 15 cm od steny.
Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napájanie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého napätia. Mohlo by dôjsť
k preťaženiu zariadenia a následnému vzniku požiaru.
Nepoužívajte zdroje jednosmerného napätia. Ak zariadenie používate na lodi
alebo na iných miestach, kde sa používa jednosmerné napätie, dôkladne
skontrolujte zdroj energie, ku ktorému zariadenie pripojíte.
Ochrana sieťového prívodu
Zaistite, aby bol sieťový prívod pripojený správne a aby nebol poškodený.
Nesprávne zapojenie a poškodenie sieťového prívodu môže spôsobiť požiar alebo
zapríčiniť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom.
Sieťový prívod neťahajte, neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
Pri odpájaní sieťového prívodu od zásuvky uchopte pevne zástrčku. Ťahanie
sieťového prívodu za kábel môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
Zástrčku sieťového prívodu nechytajte mokrými rukami. Mohli by ste si tým
spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.
Cudzie predmety
Dbajte na to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne kovové predmety. Môžu
spôsobiť zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.
Dbajte na to, aby sa dovnútra zariadenia nedostali žiadne tekutiny. Môžu spôsobiť
zasiahnutie osôb elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia. V prípade, že
sa do zariadenia dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od sieťovej zásuvky
a obráťte sa na vášho predajcu.
Na zariadenie alebo do jeho vnútra nestriekajte prostriedky proti hmyzu. Obsahujú
horľavé plyny, ktoré by sa po nasprejovaní do zariadenia mohli vznietiť.
Servis zariadenia
Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Ak zariadenie prestane
prehrávať zvuk, prestanú svietiť indikátory, zo zariadenia začne vychádzať dym
alebo sa vyskytne akýkoľvek problém, ktorý nie je opísaný v tomto návode na
obsluhu, odpojte sieťový prívod a obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný
servis. V prípade, že by zariadenie opravovala, rozoberala alebo prerábala
nekvalifikovaná osoba, môže dôjsť k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom alebo
k poškodeniu zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
Predĺžite tým jeho životnosť.
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky uvedené súčasti príslušenstva.
1 x sieťový prívod
1 x izbová anténa pre pásmo FM
(VKV)
2 x batérie do diaľkového ovládača
1 x rámová anténa pre pásmo AM
(SV)
1 x diaľkový ovládač
(N2QAYB000387)
3
SLOVENSKY
Obsah
Bezpečnostné upozornenia ......................................... 3
Dodávané príslušenstvo .............................................. 3
Umiestnenie reproduktorov ......................................... 4
Príprava diaľkového ovládača ..................................... 4
Zapojenia ....................................................................... 5
Predvádzací režim ........................................................ 6
Manipulácia s priestormi na vkladanie diskov
a diskami ....................................................................... 6
Prehľad ovládacích prvkov .......................................... 7
Disky .............................................................................. 9
Prehrávanie audiokaziet a zaznamenávanie na
audiokazety ................................................................. 12
FM/AM rozhlasový prijímač ....................................... 13
Časovač ....................................................................... 14
Používanie zvukových efektov .................................. 15
USB zariadenia ........................................................... 15
Používanie ďalších voliteľných zariadení ................. 16
Riešenie problémov.................................................... 17
Starostlivosť a údržba ................................................ 18
Pri premiestňovaní zariadenia ................................... 18
Technické údaje .......................................................... 19
Umiestnenie reproduktorov
Reproduktory sú identické, takže nie je potrebné rozlišovať medzi pravým a ľavým
reproduktorom.
Ochranný kryt reproduktorov nie je možné odpojiť.
Používajte len dodané reproduktory.
Kombináciou hlavného zariadenia a dodaných reproduktorov dosiahnete veľmi
vysokú kvalitu zvuku. Použitím iných reproduktorov by ste mohli poškodiť
zariadenie a negatívne ovplyvniť kvalitu zvuku.
Poznámky:
• Reproduktory umiestnite najmenej 10 mm od systému, aby bolo zaistené
dostatočné prúdenie vzduchu.
• Tieto reproduktory nie sú magneticky tienené. Neumiestňujte ich preto
v blízkosti televízorov, osobných počítačov alebo iných zariadení, ktorých
činnosť by mohla byť negatívne ovplyvnená elektromagnetickým poľom
reproduktorov.
• Dlhodobé prehrávanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže mať za následok
poškodenie reproduktorov a skrátenie ich životnosti.
• V nasledujúcich prípadoch znížte hlasitosť, predídete tým poškodeniu
reproduktorov:
– keď je prehrávaný zvuk skreslený,
– pri nastavovaní vlastností zvuku.
Pozor!
• Reproduktory používajte len s odporúčaným zariadením.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zosilňovača alebo
reproduktorov a vzniku požiaru. V prípade poškodenia alebo náhlej
zmeny v činnosti vyhľadajte kvalifikovaného odborníka.
• Reproduktory nepripevňujte na stenu ani na strop.
4
Príprava diaľkového ovládača
Použite alkalické alebo mangánové batérie.
Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity na batériách
(+ a –) zhodovali s označeniami polarity vo vnútri
ovládača.
Diaľkový ovládač namierte na snímač signálu diaľkového ovládača ( strana 7).
Dbajte na to, aby medzi diaľkovým ovládačom a zariadením neboli žiadne
prekážky. Účinný dosah diaľkového ovládača je najviac 7 m.
Poznámky týkajúce sa používania diaľkového ovládača
• Nepoužívajte staré batérie spolu s novými.
• Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.
• Batérie nerozoberajte ani neskratujte.
• Nepokúšajte sa nabíjať alkalické alebo mangánové batérie.
• Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
• Batérie nezahrievajte a nevystavujte ohňu.
• Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so zatvorenými dverami
a oknami, kde by boli vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
• Nesprávne zaobchádzanie s batériami v diaľkovom ovládači môže spôsobiť
únik elektrolytu, čo môže zapríčiniť požiar.
• Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte. Skladujte
ich na chladnom a tmavom mieste.
POZOR!
Pri nahradení batérie nesprávnym typom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Batérie vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ, ktorý odporúča výrobca.
Opotrebované batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
SLOVENSKY
Zapojenia
Systém zapojte do elektrickej siete až po vykonaní všetkých ostatných zapojení.
Zapojenie antény
Anténu pripevnite na miesto, kde je najlepší príjem.
 Izbová anténa pre pásmo FM (VKV)
 Rámová anténa pre pásmo AM (SV)
Lepiaca páska
AM
ANT
LOOP EXT
Použite napríklad krížový
skrutkovač.
Poznámka:
Nepriťahujte príliš napevno.
Inak sa skrutkovač začne
pretáčať a skrutku nebude
možné pritiahnuť.
Zatlačte
Červený
Biely
Čierny
Ďalšie informácie o pripojení pomocou
konektora AUX nájdete na strane 16 v časti
Pripojenie k externému zariadeniu.
Postavte
anténu na jej
podstavec.
Cvak!
Zapojenie reproduktorov
Zapojte do elektrickej siete
Ľavú stranu
(L) zapojte
rovnakým
spôsobom.
Pripojenie napájania
Zasunutie konektora
V závislosti od vyhotovenia zásuvky na zariadení môže predná časť
konektora vyčnievať tak, ako na obrázku, a to aj v prípade, že je konektor
zasunutý až na doraz. Zariadenie však môžete aj napriek tomu bezpečne
používať.
Konektor
Zásuvka na zariadení
Pre vašu informáciu
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej
zásuvky. Ušetríte tak elektrickú energiu. Po opätovnom zapojení do
zásuvky bude potrebné opäť vykonať niektoré nastavenia zariadenia.
Poznámky:
• Dodaný sieťový prívod je určený len na použitie s týmto zariadením.
Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.
• Na napájanie tohto zariadenia nepoužívajte sieťový prívod z iného
zariadenia.
5
SLOVENSKY
Zapojenia (pokračovanie)
Zapojenie voliteľnej antény
Ak je príjem rozhlasového vysielania slabý, môžete použiť vonkajšiu anténu.
Poznámky:
Keď systém nepoužívate, vonkajšiu anténu odpojte.
Vonkajšiu anténu nepoužívajte počas búrky.
Vonkajšia anténa pre pásmo FM
Zadný panel hlavného
zariadenia
Vonkajšia anténa pre pásmo AM
Vonkajšia anténa pre
pásmo FM (nie je súčasťou
príslušenstva)
Vonkajšia anténa pre pásmo AM (nie je súčasťou
príslušenstva)
LOOP ANT
GROUND
Zadný panel
hlavného zariadenia
75 ˖ koaxiálny kábel (nie je
súčasťou príslušenstva)
Zatlačte
•
•
5 až 12 m
Odpojte izbovú anténu pre pásmo FM.
Vonkajšiu anténu by mal nainštalovať kvalifikovaný technik.
•
•
Rámová anténa pre pásmo AM
(súčasť príslušenstva)
Izolovaný kábel vyveďte vodorovne cez okno alebo iné vhodné miesto.
Rámovú anténu pre pásmo AM nechajte zapojenú.
Predvádzací režim
Pri prvom zapojení systému do zásuvky sieťového napájania sa na displeji môže spustiť ukážka
rôznych funkcií systému.
Ak je predvádzací režim vypnutý, môžete predvádzacie zobrazenie vyvolať zvolením položky DEMO
ON (predvádzací režim zapnutý).
Stlačte a podržte tlačidlo [, –DEMO] (demo) na hlavnom zariadení.
Každým stlačením a podržaním tlačidla sa možnosti menia takto:
NO DEMO (vypnuté) ർ DEMO ON (zapnuté)
Keď je systém v pohotovostnom režime, zvoľte pre úsporu napájania nastavenie NO DEMO.
Poznámka:
Predvádzací režim sa nedá zapnúť, keď je zapnutá funkcia prispôsobenia jasu displeja (Dimmer).
Manipulácia s priestormi na vkladanie diskov a diskami
Nedodržaním nasledujúcich pokynov môžete poškodiť zariadenie.
Vytiahnutie sieťovej zástrčky
Tlačidlom [ /I] vypnite zariadenie. Počkajte, kým z displeja zmiznú všetky zobrazenia, a až potom zariadenie odpojte od zásuvky sieťového
napájania.
Upozornenie
Vkladanie disku
•
•
•
6
Disk vložte potlačenou stranou nahor tak, ako je to znázornené na obrázku.
Do jedného priestoru na vkladanie diskov vložte vždy len jeden disk.
Ak chcete vložiť alebo vybrať disk, na otvorenie a zatvorenie priestoru na
vkladanie diskov použite vždy tlačidlo [, OPEN/CLOSE].
•
Zásuvku priestoru na vkladanie diskov nezatláčajte
ani nevysúvajte rukou. Mohli by ste si spôsobiť
zranenie alebo poškodiť zariadenie.
SLOVENSKY
Prehľad ovládacích prvkov
Hlavné zariadenie
Podrobnejšie informácie o jednotlivých funkciách nájdete na stranách uvedených v zátvorkách. Tlačidlá, ktoré sú označené, napríklad 1, majú úplne rovnaké funkcie ako
ovládacie prvky na diaľkovom ovládači ( strana 8).
Panel displeja (10)
Priestory na vkladanie diskov
1 Tlačidlo vypnutia do
pohotovostného režimu/zapnutia
[/] (6, 18)
Stlačením tohto tlačidla sa zariadenie
zapína z pohotovostného režimu
alebo naopak vypína. Zariadenie aj
v pohotovostnom stave spotrebováva
malé množstvo energie.
Otváranie/zatváranie priestoru na vkladanie
diskov (6)
Zmena disku (9)
9
Funkcia zaznamenávania na pásku (12)
2
L USB port (15)
8 Spustenie prehrávania
audiokazety (12)
Voľba hudobného portu alebo AUX (16)
Otváranie krytu kazety (12)
Funkcia preskočenia stopy (9, 15)
7
Priame prehrávanie disku (9)
6
Manuálne nastavenie ovládania hlbokých
tónov ekvalizéra (15)
Snímač signálu diaľkového ovládača
4
3
Konektor hudobného portu (16)
Zastavenie prehrávania (12), funkcia
predvádzania (6)
5
Konektor slúchadiel ()
Dbajte na to, aby ste cez slúchadlá
nepočúvali zvuk príliš dlhý čas a chránili
si tak sluch pred poškodením.
Nadmerný tlak zvuku zo slúchadiel
a náhlavných slúchadiel do uší môže
spôsobiť stratu sluchu.
Typ zástrčky: Ø 3,5 mm stereo (nie je
súčasťou príslušenstva)
Držiak kazety (12)
7
SLOVENSKY
Prehľad ovládacích prvkov (pokračovanie)
Diaľkový ovládač
Tlačidlá, ktoré sú označené, napríklad 1, majú úplne rovnaké funkcie ako ovládacie prvky na hlavnom zariadení ( strana 7).
Nastavenie hodín alebo časovača (14)
1
Voľba disku (9)
Nastavenie časovaného prehrávania/záznamu (14)
Nastavenie časovaného vypnutia (14)
Funkcia automatického vypnutia
Číselná voľba (9, 13, 15, 16)
5 Ovládanie hlasitosti (14)
Funkcia vymazania (10)
Funkcia stlmenia zvuku
Funkcia programovania (10, 13)
Voľba AUX (16)
2 Spustenie/pozastavenie prehrávania
z USB zariadenia (15)
Voľba hudobného portu (16)}
Voľba funkcie RE-MASTER (15)
6 Výber pásma (FM/AM) (13)
7 Spustenie/pozastavenie prehrávania disku (9)
8
9 Preskočenie/vyhľadávanie stopy, rýchle prevíjanie
pásky smerom dopredu/dozadu, vyhľadanie začiatku
skladby na páske (TPS), ladenie/výber predvolených
kanálov, nastavenie času, manuálne nastavenie ekvalizéra
(9, 12 až 15)
Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu (9, 10,
15)
Funkcia režimu prehrávania (9, 12, 13)
3 Manuálne nastavenie ekvalizéra (15)
4 Výber funkcie D.BASS (15)
Voľba predvoleného nastavenia ekvalizéra (15)
9 [], Voľba albumu (9, 15) [], Prehrávanie disku
a USB zariadenia (9, 15) [OK], Potvrdenie voľby (10, 16)
[OK]
Funkcia opakovaného prehrávania (10)
Funkcia zobrazenia (10, 13)
Funkcia podsvietenia displeja
Funkcia zaznamenávania na pásku (12)
Voľba režimu ladenia (13)
Funkcia automatického vypnutia vám umožní
v režime disku, audiokazety alebo USB zariadenia
vypnúť systém po 10 minútach nečinnosti.
• Funkciu aktivujete stlačením tlačidla.
• Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
• Nastavenie ostane uložené v pamäti aj po vypnutí
zariadenia.
8
Táto funkcia vám umožní stlmiť jas displeja.
• Funkciu aktivujete stlačením tlačidla.
• Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla.
Stlmenie zvuku.
• Funkciu aktivujete stlačením tlačidla.
• Opätovným stlačením tlačidla alebo zvýšením
hlasitosti funkciu zrušíte.
SLOVENSKY
Disky
Funkcia režimu prehrávania
Základné funkcie prehrávania
Môžete počúvať vybrané CD disky a stopy.
1
Stlačením tlačidla [, OPEN/CLOSE] na hlavnom zariadení otvorte
priestor na vkladanie diskov.
Zariadenie sa zapne. Vložte CD disk do aktuálneho priestoru na vkladanie
diskov potlačenou stranou nahor.
Opätovným stlačením tlačidla [, OPEN/CLOSE] zatvorte priestor na
vkladanie diskov.
Príprava
Vyberte požadovaný disk a spustite prehrávanie.
Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte požadovaný režim.
1-DISC
2
Prehrá sa jeden zvolený disk.
1 DISC
Stlačením tlačidla [/, CD] alebo [OK] spustíte prehrávanie.
Môžete tiež stlačením [, 1] ~ [, 5] alebo [ DISC] a potom [ 1] ~ [ 5] zvoliť
a prehrať ďalšie vložené disky.
ALL DISC
Prehrajú sa všetky vložené disky v poradí od vybraného
disku po posledný.
Príklad: 4  5  1  2  3.
ALL DISC
Prehrá sa jedna zvolená stopa na zvolenom disku.
1-TRACK
1-TR
Pomocou číselných tlačidiel vyberte stopu na
aktuálnom disku.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej stopy.
Indikátor aktuálneho disku
Zastavenie
prehrávania
Stlačením tlačidla [/, ALBUM] zvoľte požadovaný
album.
Stlačením [/] alebo [/] alebo pomocou
číselných tlačidiel zvoľte stopu na aktuálnom albume.
Prehrávanie sa spustí od zvolenej stopy.
Počas prehrávania stlačte [] (zastavenie).
Zobrazenie na displeji v režime zastaveného prehrávania:
Príklad: Indikátor MP3 označuje, že disk obsahuje MP3
súbory.
Celkový počet albumov
Celkový počet stôp
1-ALBUM
1-ALB
Prehrá sa jeden zvolený album na zvolenom disku.
Stlačením tlačidla [/, ALBUM] zvoľte požadovaný
album.
Pozastavenie
prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [/, CD].
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
1-DISC RANDOM
1- ALBUM
RANDOM
Preskočenie albumu
Stlačením tlačidla [//, ALBUM] zvoľte požadovaný
album v režime prehrávania alebo zastaveného
prehrávania.
• Túto funkciu nie je možné použiť počas prehrávania
v režime prehrávania CD disku v náhodnom poradí
(1-DISC RANDOM) a prehrávania všetkých CD
diskov v náhodnom poradí (ALL-DISC RANDOM).
Preskočenie stôp
Počas prehrávania
Stlačením [/] alebo [/] alebo otočením
[TRACK] preskočte na želanú stopu.
Počas zastaveného prehrávania
Stlačením [/] alebo [/] a potom [/, CD]
preskočte na želanú stopu a prehrajte ju.
Alebo otočením [TRACK] preskočte na želanú stopu
a prehrajte ju.
• Počas prehrávania disku v náhodnom poradí
( pozri vpravo, Funkcia režimu prehrávania) nie je
možné preskočiť na stopy, ktoré už boli prehrané.
V režimoch prehrávania jedného albumu (1-ALBUM)
alebo prehrávania jedného albumu v náhodnom poradí
(1-ALBUM RANDOM ) je možné stopy preskakovať len
v rámci aktuálneho albumu.
Prehľadávanie stôp
Hľadanie vykonajte počas prehrávania alebo
pozastaveného prehrávania podržaním stlačeného
[/] alebo [/].
• Počas prehrávania v naprogramovanom poradí
( strana 10) alebo prehrávania v náhodnom
poradí ( pozri vpravo Funkcia režimu prehrávania)
je možné použiť funkciu vyhľadávania len v rámci
aktuálnej stopy.
Prehrá sa jeden zvolený disk v náhodnom poradí.
1 DISC RND
1-ALB RND
Všetky stopy jedného zvoleného albumu sa prehrajú
v náhodnom poradí.
Stlačením tlačidla [/, ALBUM] zvoľte požadovaný
album.
ALL-DISC
RANDOM
Prehrajú sa všetky vložené disky v náhodnom poradí.
ALL DISC RND
Po skončení prehrávania
Aktuálny režim prehrávania zostane uložený v pamäti aj po vypnutí systému, až
kým ho nezmeníte.
Poznámka:
Funkciu režimu prehrávania nie je možné používať spolu s funkciou prehrávania
v naprogramovanom poradí.
Výmena viacerých diskov
Len na hlavnom zariadení
Opakovaným stláčaním tlačidla [, EXCHANGE] skontrolujte a vymeňte
viaceré disky.
Poznámky:
• Priestor na vkladanie diskov s prehrávaným diskom sa neotvorí.
• Ak je prehrávanie zastavené, otvoria sa všetky priestory na vkladanie diskov.
Ak chcete súčasne zavrieť všetky zostávajúce priestory na vkladanie diskov,
stlačte tlačidlo [, OPEN/CLOSE].
9
SLOVENSKY
Disky (pokračovanie)
Kontrola informácií o stopách
Na paneli displeja sa zobrazujú informácie o aktuálnej stope.
Počas režimu prehrávania alebo pozastaveného prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo [DISPLAY] (zobrazenie).
Zrušenie režimu
prehrávania
v naprogramovanom
poradí
Stlačte tlačidlo [PROGRAM] v režime zastaveného
prehrávania.
Opätovné prehranie
programu
Stlačte tlačidlo [PROGRAM] a potom [/, CD] v režime
zastaveného prehrávania.
Pridanie stopy do
programu
Počas zastaveného prehrávania zopakujte kroky
3 až 4.
Uplynutý čas prehrávania ർ Zostávajúci čas prehrávania
Počas zastaveného prehrávania zopakujte kroky 4 až 6.
Kontrola obsahu
programu
Uplynutý čas prehrávania  Zostávajúci čas prehrávania  Názov albumu


Tag (Interpreta)  Tag (Stopy)  Tag (Albumu)  Názov stopy
Zobrazí sa číslo stopy, poradie v rámci programu a číslo
disku:
Číslo stopy Poradie v rámci programu
Poznámky:
•
•
•
•
•
Ak tituly neobsahujú označenia (tags), na displeji sa zobrazí správa NO TAG
(bez označenia).
Tento systém dokáže zobraziť názov albumu, stopy a meno interpreta
pomocou ID3 identifikácie MP3 súborov (verzia 1.0 a 1.1).
Údaje v nepodporovanom formáte sa nezobrazia.
ID3 identifikácia je súčasť MP3 súborov, ktorá obsahuje informácie o príslušnej
stope.
Názvy zadané pomocou 2-bajtového kódu (s interpunkciou) sa na tomto
systéme nedajú správne zobraziť.
Zobrazuje sa poradie v rámci programu, potom číslo
albumu a číslo stopy.
Rozšírené prehrávanie
Prehrávanie v naprogramovanom poradí
Táto funkcia umožňuje naprogramovať až 24 stôp.
2. Stlačte tlačidlo [PROGRAM].
Počas zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo [DEL].
Zrušenie všetkých
naprogramovaných
stôp
Počas zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo []
(vymazať). Zobrazí sa indikátor CLR ALL (vymazať
všetko). V priebehu 5 sekúnd stlačte opäť tlačidlo, čím sa
vymažú všetky naprogramované stopy.
•
Po výmene disku alebo otvorení priestoru na vkladanie diskov sa program
vymaže z pamäte.
Prehrávanie môžete naprogramovať iba na jednom CD disku.
Opakované prehrávanie
Zobrazí sa indikátor PGM.
3. Stlačte tlačidlo [ DISC] a potom stlačením [

1] ~ [ 5] zvoľte disk.
4. Číselnými tlačidlami zvoľte požadovanú stopu.
Zopakovaním krokov 3 až 4 môžete do programu pridať ďalšie stopy.
1. Stlačte tlačidlo [ DISC] a potom stlačením [

Funkciu opakovaného prehrávania môžete použiť v režime prehrávania
v naprogramovanom poradí alebo v inom zvolenom režime prehrávania.
Stlačte tlačidlo [REPEAT] (opakovanie).
Zobrazí sa indikátor
.
Zrušenie funkcie
Znova stlačte tlačidlo [REPEAT] (opakovanie).
zmizne.
Indikátor
5. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla [/, CD].

1] ~ [ 5] zvoľte disk.
2. Stlačte tlačidlo [] (zastavenie).
3. Stlačte tlačidlo [PROGRAM].
4. Stlačením tlačidla [/, ALBUM] zvoľte požadovaný album.
Album môžete vybrať priamo stlačením číselných tlačidiel po stlačení
tlačidla [/, ALBUM].
5. Stlačením [/] alebo [/] zvoľte požadovanú stopu.
Stopu môžete vybrať priamo stlačením číselných tlačidiel po stlačení
tlačidla [/] alebo [/].
6. Stlačte tlačidlo [OK].
Zopakovaním krokov 4 až 6 môžete do programu pridať ďalšie stopy.
7. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla [/, CD].
Ak chcete zvoliť stopu s číslom 10 alebo vyšším, stlačte jedenkrát tlačidlo [ฺ10]
a potom dve príslušné číselné tlačidlá.
Ak chcete zvoliť stopu s číslom 100 alebo vyšším, stlačte dvakrát tlačidlo [ฺ10]
a potom tri príslušné číselné tlačidlá.
10
Zrušenie poslednej
stopy
Poznámky:
• Nie je možné naprogramovať prehrávanie CD-DA stôp spolu so stopami vo
formáte MP3.
•
1. Stlačte tlačidlo [/, CD] a potom [] (zastavenie).
Stlačte [/] alebo [/], keď je v režime
zastaveného prehrávania zobrazený indikátor PGM.
Poznámka:
Režim opakovaného prehrávania môžete použiť s Prehrávaním
v naprogramovanom poradí ( pozri vľavo) a Funkciou režimu prehrávania
( strana 9).
Digitálny zvukový záznam duálnych diskov nevyhovuje technickým parametrom
formátu CD-DA (Compact Disc Digital Audio), preto sa môže stať, že takéto
záznamy nebude možné prehrať.
•
•
•
Poznámky týkajúce sa CD diskov
•
•
•
•
•
•
•
Tento systém umožňuje prehrávanie najviac 99 stôp zaznamenaných na
disku.
Tento systém umožňuje prehrávanie finalizovaných zvukových CD-R/RW
diskov obsahujúcich súbory vo formáte MP3 alebo stopy vo formáte CD-DA.
Môže sa stať, že pre podmienky pri zázname nebude možné prehrávanie
niektorých CD-R/RW diskov.
Nepoužívajte disky nepravidelných tvarov.
Nepoužívajte disky s nálepkami ani etiketami, ktoré sa odlepujú alebo
sú prilepené lepidlom, ktoré by sa mohlo uvoľňovať z CD disku dovnútra
zariadenia.
Na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety.
Na disky nepíšte.
•
SLOVENSKY
POZNÁMKY týkajúce sa formátu MP3
POZNÁMKA týkajúca sa používania diskov typu DualDisc
So súbormi systém pracuje ako s jednotlivými stopami, s priečinkami ako
s jednotlivými albumami.
Systém umožňuje prehrávanie diskov, na ktorých je zaznamenaných
najviac 999 stôp, 255 albumov a 20 relácií.
Disky musia zodpovedať norme ISO 9660, úroveň 1 alebo 2 (okrem
rozšírených formátov).
Ak chcete určiť poradie prehrávania, pred názvy priečinkov a súborov vložte
trojmiestne číslo určujúce poradie, v ktorom sa majú prehrávať.
Keď sa na displeji zobrazí správa NOT MP3/ERROR1, znamená to, že ste
spustili prehrávanie MP3 formátu, ktorý zariadenie nepodporuje. Zariadenie
túto stopu preskočí a prehrá nasledujúcu.
Obmedzenia pri prehrávaní MP3 súborov
• Ak sú MP3 súbory zaznamenané na tom istom disku ako stopy vo formáte
CD-DA, je možné prehrávať len formát zaznamenaný v prvej relácii.
• V závislosti od stavu disku alebo podmienok pri jeho vytváraní sa môže
stať, že systém nedokáže prehrať niektoré MP3 súbory.
• Súbory nemusia byť prehrávané v takom poradí, v akom boli zaznamenané.
11
SLOVENSKY
Prehrávanie audiokaziet a zaznamenávanie na audiokazety
Tlačidlá opísané v časti Prehrávanie audiokaziet a zaznamenávanie na
audiokazety sa vzťahujú najmä na hlavné zariadenie, ak nie je uvedené inak.
Základné funkcie prehrávania
1 Vložte CD disky, z ktorých chcete zaznamenávať.
Stlačte tlačidlo [/, CD] a potom [, –DEMO] (zastavenie).
2 Nastavte požadovaný režim zaznamenávania z CD disku.
Zaznamenávanie
naprogramovaných
stôp
Používajte pásky typu Normal.
Prehrávať môžete aj pásky typu High a Metal, systém však nedokáže úplne využiť
ich vlastnosti.
Vykonajte kroky 2 až 4 z časti Prehrávanie
v naprogramovanom poradí ( strana 10).
Vykonajte kroky 3 až 6 z časti Prehrávanie
v naprogramovanom poradí ( strana 10).
Len pomocou diaľkového ovládača
1. Stlačte tlačidlo [, TAPE].
Systém sa zapne.
Ak je v mechanike vložená kazeta, automaticky sa spustí prehrávanie
(prehrávanie jedným dotykom).
Zaznamenávanie
konkrétnych CD
diskov/stôp
1) Stlačte tlačidlo [ DISC] a potom stlačením [ 1] ~ [ 5]
zvoľte disk.
Prehrávanie disku musí byť zastavené.
2) Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte požadovaný režim
( strana 9).
3)
2. Stlačte tlačidlo [, OPEN] a vložte kazetu.
V prípade režimu 1-ALBUM (prehrávanie jedného
albumu) alebo 1-TRACK (prehrávanie jednej stopy):
Stlačením tlačidla [/, ALBUM] zvoľte požadovaný
album.
Kazetu vložte do prehrávača tak, aby strana, ktorú chcete prehrať, smerovala
k vám a páska smerovala nadol. Zatvorte ručne dvierka mechaniky.
3. Stlačením tlačidla [, TAPE] spustíte prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
audiokazety
V prípade režimu 1-TRACK:
Stlačením [/] alebo [/] zvoľte
požadovanú stopu.
Stlačte tlačidlo [, –DEMO] (zastavenie).
3. Stlačením tlačidla [ REC, TAPE] spustite zaznamenávanie.
Rýchle prevíjanie
smerom dopredu
alebo dozadu
V režime zastaveného prehrávania stlačte [/]
alebo [/].
Poznámky:
• Pásky presahujúce 100 minút sú tenké a môžu sa roztrhnúť alebo zachytiť do
mechanizmu prehrávača.
• Uvoľnená páska sa môže zachytiť do mechanizmu prehrávača. Pred vložením
kazety do prehrávača pásku naviňte.
TPS (vyhľadanie začiatku skladby na páske)
Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať začiatok maximálne 9 stôp.
Počas prehrávania stlačte [/] alebo [/].
Systém vyhľadá stopu a obnoví prehrávanie.
Poznámky:
V nasledujúcich prípadoch nemusí funkcia vyhľadania začiatku skladby fungovať
správne:
• ak je interval medzi stopami kratší než 4 sekundy,
• ak sa medzi stopami nachádza šum,
• ak sa v rámci stôp nachádzajú veľmi tiché pasáže.
Zastavenie
zaznamenávania
Stlačte tlačidlo [, –DEMO] (zastavenie).
Zaznamenávanie na
druhú stranu kazety
Otočte kazetu na druhú stranu a stlačte tlačidlo
[ REC, TAPE].
Vymazanie
nahraného
zvukového záznamu
1) Stlačte tlačidlo [, TAPE] a potom [, –DEMO]
(zastavenie).
2) Vložte zaznamenanú kazetu do mechaniky.
3) Stlačte tlačidlo [ REC, TAPE].
Zaznamenávanie môžete spustiť aj súčasným stlačením [ REC] a [TAPE] na
diaľkovom ovládači.
Poznámka:
Zmena úrovne hlasitosti a nastavení vlastností zvuku nemajú vplyv na záznam.
Ochrana proti vymazaniu
Na obrázku je znázornený spôsob odstránenia jazýčkov, ktorým zabránite
zaznamenávaniu.
Ak chcete na pásku znova zaznamenávať, prelepte vzniknuté otvory po jazýčkoch
spôsobom uvedeným na obrázku.
Zabránenie zaznamenávania
Záznam
Používajte pásky typu Normal.
Použiť môžete aj pásky typu High a Metal, systém však na ne nedokáže správne
zaznamenávať ani úplne vymazať záznamy z takýchto pások.
Príprava
Previňte vodiacu pásku na miesto, na ktorom chcete začať zaznamenávanie.
Strana A
Jazýček pre stranu B
Jazýček pre stranu A
Opätovné zaznamenávanie
1. Stlačte tlačidlo [, OPEN] a vložte do prehrávača kazetu, na ktorú chcete
zaznamenávať.
Kazetu vložte do prehrávača tak, aby strana, na ktorú chcete zaznamenávať,
smerovala k vám, a páska smerovala nadol.
2. Vyberte zdroj zaznamenávania.
Zaznamenávanie z USB zariadenia:
Pripravte veľkokapacitné pamäťové zariadenie USB na zaznamenávanie.
( strana 15)
Zaznamenávanie z rozhlasového prijímača:
Nalaďte požadovanú stanicu. ( strana 13)
Zaznamenávanie z CD disku:
12
Lepiaca páska
SLOVENSKY
FM/AM rozhlasový prijímač
Predvoľba pamätí
Manuálne ladenie staníc
Pre pásmo FM môžete do pamäte uložiť 30 predvolieb, pre pásmo AM 15
predvolieb.
1. Tlačidlom [FM/AM] zvoľte pásmo FM alebo AM.
2. Stlačením [TUNE MODE] (režim ladenia) zvoľte možnosť MANUAL
Príprava
Stlačením tlačidla [FM/AM] zvoľte pásmo FM alebo AM.
(manuálne).
Automatické ukladanie predvolieb do pamäte
3. Stlačením [/] alebo [/] zvoľte frekvenciu požadovanej
stanice.
V prípade stereofónneho FM vysielania sa zobrazí indikátor ST.
Automatické ladenie
Podržte stlačené [/] alebo [/] dovtedy, kým sa nezačne
frekvencia rýchlo meniť. Spustí sa automatické ladenie. Po nájdení stanice sa
ladenie zastaví.
• Ak je príjem signálu nadmerne rušený, automatické ladenie sa môže prerušiť.
• Ak chcete zrušiť automatické ladenie, znovu stlačte [/] alebo
[/].
Zlepšenie kvality zvuku
Keď je zvolený režim FM:
Stlačte a podržte tlačidlo [TUNE MODE], kým sa nezobrazí indikátor
monofónnej reprodukcie MONO.
Zrušenie funkcie
Znova stlačte a podržte tlačidlo [TUNE MODE], kým nezmizne indikátor
monofónnej reprodukcie MONO.
• Nastavenie monofónnej reprodukcie MONO sa tiež zruší pri zmene frekvencie.
• Pri normálnom posluchu vypnite nastavenie monofónnej reprodukcie MONO.
Keď je zvolený režim AM.
Stlačte a podržte tlačidlo [TUNE MODE].
Pri každom stlačení tlačidla sa mení funkcia v poradí: BP2 ർ BP1
• Nastavenie sa obnoví vždy, keď zvolíte režim AM.
1. Opakovaným stláčaním [PLAY MODE] (režim prehrávania) je možné zvoliť
buď možnosť frekvencie CURRENT (aktuálna) alebo LOWEST (najnižšia).
CURRENT
Ladenie začne od aktuálnej frekvencie.
LOWEST
Ladenie začne od najnižšej frekvencie.
2. Stlačením a podržaním tlačidla [PROGRAM] spustite proces
automatického ukladania predvolieb.
Vo vzostupnom poradí sa do predvolieb uložia všetky stanice, ktoré prijímač
dokáže zachytiť. Po uložení predvolieb sa naladí posledná uložená stanica.
Manuálne ukladanie predvolieb do pamäte
1. Stlačením [TUNE MODE] (režim ladenia) zvoľte možnosť MANUAL
(manuálne).
2. Stlačením [/] alebo [/] naladíte požadovanú stanicu.
3. Stlačte tlačidlo [PROGRAM].
4. Číselnými tlačidlami zvoľte želaný kanál.
Ak na kanáli, na ktorom už je uložená stanica, predvolíte inú stanicu, pôvodná
stanica sa vymaže.
Vysielanie systému RDS
Toto zariadenie umožňuje zobrazovať textové údaje vysielané systémom RDS
(Radio Data System) dostupné v určitých oblastiach.
Ak rozhlasová stanica, ktorú máte práve naladenú, vysiela údaje systému RDS, na
displeji sa zobrazí indikátor RDS.
5. Zopakovaním krokov 2 až 4 nastavte ďalšie predvoľby.
Voľba predvolenej stanice
Stlačením tlačidla [DISPLAY] sa zobrazí:
Názov stanice (PS)  Typ programu (PTY)  Zobrazenie frekvencie
Číselnými tlačidlami zvoľte želaný kanál.
Ak chcete zvoliť predvoľby 10 až 30, stlačte najprv tlačidlo [ฺ10] a potom dve
číslice.
Typy zobrazovaných programov
NEWS
(správy)
AFFAIRS
(témy dňa)
INFO
(informácie)
SPORT
(šport)
EDUCATE
(vzdelávacie
relácie)
DRAMA
(dramatické
programy)
CULTURE
(kultúra)
SCIENCE
(vedecké relácie)
VARIED
(rôzne relácie)
POP M
(popová hudba)
ROCK M
(rocková hudba)
M-O-R- M ೈ
LIGHT M
(nenáročná
hudba)
CLASSICS
(klasika)
OTHER M
(ostatné hud.
štýly)
WEATHER
(počasie)
FINANCE
(financie)
CHILDREN
(vysielanie pre
deti)
SOCIAL A
(spoločenské
záležitosti)
RELIGION
(náboženské
vysielanie)
PHONE IN
(kontaktné
relácie)
TRAVEL
(cestopisné
relácie)
LEISURE
(oddychové
vysielanie)
JAZZ
(džezová hudba)
COUNTRY
(hudba country)
NATIONAL
(národné)
OLDIES
(hudba oldies)
FOLK M
(folklórna hudba)
DOCUMENT
(dokumentárne)
TEST
(testovací signál)
ALARM
(núdzové
vysielanie)
ALEBO
1. Stlačením [TUNE MODE] (režim ladenia) zvoľte možnosť PRESET
(predvoľba).
2. Stlačením [/] alebo [/] zvoľte požadovaný kanál.
ೈ M-O-R- M = Middle of the road music (stredný prúd)
Poznámka:
Pri slabom príjme nemusia byť informácie systému RDS k dispozícii.
13
SLOVENSKY
Časovač
Aktivácia časovača
Nastavenie hodín
5. Opakovaným stláčaním tlačidla [ PLAY/REC] zapnete želaný časovač.
 PLAY   REC  Žiadne zobrazenie (vypnuté)
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1. Stlačením tlačidla [CLOCK / TIMER] zvoľte možnosť CLOCK (hodiny).
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie zmení nasledovne:
CLOCK 


PLAY 
REC
Pôvodné zobrazenie
6. Zariadenie vypnete stlačením tlačidla [].
Časovače fungujú len v prípade, že je zariadenie vypnuté.
Zmena nastavenia
Zopakujte kroky 1 až 4 a 6 ( pozri vľavo a vyššie).
Zmena zdroja
signálu alebo
hlasitosti
1) Stlačením tlačidla [ PLAY/REC] zrušte
zobrazenie indikátora časovača na displeji.
2) Zmeňte zdroj signálu alebo úroveň hlasitosti.
3) Vykonajte kroky 5 až 6 ( pozri vyššie).
Kontrola nastavení
Opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER]
vyberte možnosť  PLAY alebo  REC.
Zrušenie nastavenia
Stlačením tlačidla [ PLAY/REC] zrušte zobrazenie
indikátorov časovača na displeji.
2. Približne v priebehu 8 sekúnd
Stlačením [/] alebo [/] nastavte čas.
3. Stlačením tlačidla [CLOCK / TIMER] dokončite nastavenie času.
Zobrazenie hodín
Jedenkrát stlačte tlačidlo [CLOCK / TIMER], keď je systém zapnutý alebo
v pohotovostnom režime.
Čas sa zobrazí na niekoľko sekúnd.
Poznámka:
Zobrazenie presného času zabezpečíte pravidelným nastavovaním hodín.
Používanie časovaného prehrávania/
záznamu
Časovač môžete nastaviť na určitý čas, ak sa chcete dať systémom zobudiť
(časované prehrávanie) alebo ak chcete v určitý čas spustiť nahrávanie
rozhlasového vysielania alebo nahrávanie z voliteľného zariadenia (časovaný
záznam).
Funkcie časovaného prehrávania a časovaného záznamu nie je možné používať
súčasne.
Zapnite systém a nastavte hodiny.
Časované prehrávanie
Časovaný záznam
Ak používate systém po nastavení časovačov
Po ukončení používania pred vypnutím zariadenia skontrolujte, či je v ňom
vložená správna audiokazeta alebo CD disk.
Poznámky:
• Časované prehrávanie sa spustí v nastavenom čase pri postupnom zvyšovaní
hlasitosti až po nastavenú úroveň.
• Časovaný záznam sa spustí 30 sekúnd pred nastaveným časom pri stlmenom
zvuku.
• Ak je časovač nastavený, spustí sa každý deň v rovnakom čase.
• Aby časovač fungoval, zariadenie musí byť v pohotovostnom režime.
• Ak systém vypnete a znova zapnete vtedy, keď je časovač aktívny, nastavenie
času ukončenia sa neaktivuje.
Používanie časovaného vypnutia
zariadenia
Táto funkcia umožňuje automaticky vypnúť systém po uplynutí nastaveného času.
Pripravte zdroj signálu, ktorý chcete počúvať
– kazetový prehrávač, CD prehrávač
(disky 1 až 5), rozhlasový prijímač, USB alebo iné
voliteľné zariadenie a nastavte hlasitosť.
Opakovaným stláčaním tlačidla [SLEEP] zvoľte požadovaný čas.
30 MIN  60 MIN  90 MIN  120 MIN  OFF
Skontrolujte jazýčky zabraňujúce vymazaniu kazety
( strana 12), vložte kazetu a nalaďte rozhlasovú
stanicu ( strana 13), USB alebo vyberte zdroj
hudobného portu alebo zdroj AUX ( strana 15, 16).
1. Funkciu časovača zvoľte opakovaným stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER].
Indikátor časovaného vypnutia
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie zmení nasledovne:
CLOCK 


PLAY 
REC
Zrušenie funkcie
Stlačením tlačidla [SLEEP] (časované vypnutie) zvoľte možnosť OFF (vypnuté).
Pôvodné zobrazenie
 PLAY :
 REC :
Zmena zostávajúceho času
Tlačidlom [SLEEP] (časované vypnutie) zobrazte zostávajúci čas a pomocou toho
istého tlačidla potom nastavte požadovaný čas.
nastavenie časovaného prehrávania
nastavenie časovaného záznamu
(Pokračujte ďalším krokom počas 8 sekúnd
).
2. Stlačením [/] alebo [/] nastavte čas spustenia.
Čas spustenia
Indikátor časovaného prehrávania
Indikátor časovaného záznamu
3. Voľbu potvrďte stlačením tlačidla [CLOCK/TIMER].
4. Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte čas ukončenia.
Čas ukončenia
14
Poznámky:
• Funkciu časovaného vypnutia môžete používať súčasne s funkciou
časovaného prehrávania, resp. časovaného záznamu.
• Vyššiu prioritu má vždy časované vypnutie. Skontrolujte, či sa nastavenia
časovačov neprelínajú.
• Časované vypnutie sa automaticky zruší pri spustení nahrávania.
Zmena vlastností zvuku: Predvolené
nastavenie ekvalizéra
Stláčaním tlačidla [PRESET EQ] (predvolený ekvalizér) vyberte požadované
nastavenie.
USB zariadenia
SLOVENSKY
Používanie zvukových efektov
USB rozhranie umožňuje pripojiť k zariadeniu veľkokapacitné pamäťové USB
zariadenia a prehrávať z nich súbory vo formáte MP3. Obvykle ide o pamäťové
USB zariadenia.
(Protokol Bulk-only)
Pripojenie veľkokapacitného pamäťového USB
zariadenia
HEAVY  SOFT  CLEAR  VOCAL  DISCO
FLAT (vypnuté)  HALL  LIVE
Nastavenie
Efekt
HEAVY
Zvýrazní bicie nástroje v rockovej hudbe.
SOFT
Určené pre sprievodnú hudbu do pozadia.
CLEAR
Zjasňuje zvuky vyšších frekvencií.
VOCAL
Zvýrazní spev.
DISCO
Upraví zvuk pridaním dlhých odrazov zvuku
charakteristických pre diskotékovú produkciu.
LIVE
Upraví vokály tak, aby zneli živšie.
HALL
Rozšíri charakteristiku zvuku tak, aby pripomínal atmosféru
veľkej koncertnej siene.
FLAT
Funkcia ekvalizéra je vypnutá; bez efektu.
Príprava
Pred pripojením veľkokapacitného pamäťového USB zariadenia k tomuto
zariadeniu zálohujte všetky údaje na pripájanom zariadení.
Neodporúča sa používať predlžovací USB kábel. Tento systém by nemusel
rozpoznať USB zariadenie.
Zariadenie umožňujúce
pripojenie cez USB (nie
je súčasťou príslušenstva)
Zmena vlastností zvuku:
Manuálne nastavenie ekvalizéra
1. Stláčaním tlačidla [MANUAL EQ] vyberte požadované nastavenie.
BASS  MID  TREBLE
Prehrávanie veľkokapacitného pamäťového USB zariadenia
Nastavenie
Efekt
BASS
Hĺbky
MID
Stredy
TREBLE
Výšky
2. Stlačením [/] alebo [/] nastavte požadovanú úroveň.
ALEBO
Len na hlavnom zariadení
Nastavenie hĺbok;
Otočením ovládača [BASS CONTROL] zvýšte (+) alebo znížte (–) úroveň hĺbok.
Poznámky:
• Úroveň je možné nastaviť v rozsahu hodnôt –3 až +3.
• Vykonané zmeny sa uložia do pamäte a pri ďalšom zvolení funkcie MANUAL EQ
sa automaticky vyvolajú.
Zmena vlastností zvuku:
RE-MASTER
1. Znížte hlasitosť a pripojte veľkokapacitné pamäťové USB zariadenie
k USB portu.
2. Stlačením tlačidla [/, USB] alebo [OK] spustíte prehrávanie.
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [/, USB].
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [႑] (zastavenie). Zobrazí sa indikátor
RESUME. Pozícia sa uloží do pamäte.
Prehrávanie obnovíte stlačením tlačidla [/, USB].
Polohu vymažete opätovným stlačením tlačidla [႑]
(zastavenie).
Preskočenie stôp
Stlačte [/] alebo [/] alebo otočte
[ TRACK] ( strana 9, Základné funkcie prehrávania).
Preskočenie
albumu
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [, ALBUM].
Stlačte raz [, ALBUM] a potom číselné tlačidlá
v režime zastaveného prehrávania.
Táto funkcia reprodukuje frekvencie stratené počas záznamu s cieľom získania
zvuku bližšieho k originálu.
Opakovaným stlačením tlačidla [RE-MASTER] zvoľte možnosť RE-MASTER
ON (zap.) alebo RE-MASTER OFF (vyp.).
Poznámky:
• Pri voľbe CD (MP3) alebo USB je efekt re-master digitálny.
• Pri voľbe hudobného portu MUSIC PORT je efekt re-master analógový.
Zvýraznenie hlbokých tónov:
Funkcia D.BASS
Opakovaným stlačením tlačidla [D.BASS] zvoľte možnosť D.BASS ON (zap.)
alebo D.BASS OFF (vyp.).
Nahrávanie z veľkokapacitného pamäťového USB
zariadenia
1. Stlačením [/] alebo [/] zvoľte požadovanú stopu na
záznam.
2. Súčasným stlačením [Ⴠ REC] a [TAPE] (hlavné zariadenie: [Ⴠ REC, TAPE])
spustite zaznamenávanie.
Poznámka:
• Keď do USB portu pripojíte digitálny audioprehrávač, bude sa po celý čas
nabíjať (okrem pohotovostného režimu).
15
SLOVENSKY
USB zariadenia (pokračovanie)
[POZNÁMKA týkajúca sa USB zariadenia
Kompatibilné zariadenia
Zariadenia definované ako veľkokapacitné pamäťové USB zariadenia:
• USB zariadenia podporujúce protokol bulk-only.
• USB zariadenia, ktoré podporujú protokol USB 2.0 (full speed).
Podporovaný formát
• Zložky sú definované ako album.
• Súbory sú definované ako stopa.
• Stopy musia mať príponu .mp3 alebo .MP3.
• Protokol CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie je podporovaný.
• Zariadenia používajúce súborový systém NTFS nie sú podporované.
[Podporované sú len súborové systémy FAT 12/16/32 (File Allocation Table
12/16/32)].
• V závislosti od veľkosti sektora sa môže stať, že niektoré súbory nebudú
použiteľné.
• Maximálny počet albumov: 255 albumov
• Maximálny počet stôp: 2500 stôp
• Maximálny počet stôp v jednom albume: 999 stôp
Používanie ďalších voliteľných zariadení
Poznámka:
Všetky externé zariadenia a káble sa predávajú samostatne.
Zabránenie zasahovaniu do činnosti
iných zariadení značky Panasonic
Používanie ďalších voliteľných zariadení
(pokračovanie)
Prehrávanie alebo zaznamenávanie z prenosného zvukového zariadenia
Pred pripojením do konektora MUSIC PORT (hudobný port) vypnite funkciu
ekvalizéra na prenosnom audiozariadení (ak ju obsahuje).
V opačnom prípade môže byť zvuk z reproduktorov skreslený.
1. Pripojte audiokábel ku konektoru MUSIC PORT.
2. Stlačením tlačidla [MUSIC P.] (na hlavnom zariadení: [MUSIC P./ AUX])
zvoľte MUSIC PORT.
Prehrávanie
: Pokračujte krokom 3.
Zaznamenávanie : Súčasným stlačením [ REC] a [TAPE] (hlavné
zariadenie: [ REC, TAPE]) spustite zaznamenávanie.
3. Spustite prehrávanie na prenosnom zvukovom zariadení. (Prečítajte si
návod na obsluhu prenosného zvukového zariadenia).
Pripojenie k externému zariadeniu
Zariadenie môžete pripojiť k analógovému prehrávaču so zabudovaným
slúchadlovým ekvalizérom.
Poloha LINE OUT
Môže sa stať, že na dodaný diaľkový ovládač budú reagovať iné audio/video
zariadenia značky Panasonic.
Zadný panel tohto
hlavného zariadenia
V takom prípade môžete toto zariadenie prepnúť do režimu REMOTE 2.
Hlavné zariadenie aj diaľkový ovládač musia byť prepnuté do rovnakého
režimu.
1. Stlačte a podržte tlačidlo [MUSIC P. / AUX] na hlavnom zariadení
Analógový prehrávač (nie je
súčasťou príslušenstva)
a tlačidlo [2] na diaľkovom ovládači, kým sa na displeji hlavného
zariadenia nezobrazí hlásenie REMOTE 2.
Prehrávanie alebo zaznamenávanie z externého zariadenia
2. Stlačte a podržte tlačidlá [OK] a [2] na diaľkovom ovládači najmenej na
2 sekundy.
Ak chcete obnoviť pôvodný režim REMOTE 1, zopakujte oba uvedené kroky, no
namiesto tlačidla [2] použite tlačidlo [1].
Pripojenie systému k prenosnému zvukovému
zariadeniu
Táto funkcia umožňuje počúvanie hudby z prenosného zvukového zariadenia.
1. Stlačením tlačidla [AUX] (na hlavnom zariadení: [MUSIC P./ AUX]) zvoľte
AUX.
2. Prehrávanie
: Pokračujte krokom 3.
Zaznamenávanie : Súčasným stlačením [ REC] a [TAPE] (hlavné
zariadenie: [ REC, TAPE]) spustite zaznamenávanie.
3. Spustite prehrávanie z externého zdroja.
Poznámky:
• Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré sa má pripojiť.
• Ak sa majú pripojiť iné zariadenia než tie, ktoré sú uvedené vyššie, poraďte sa
so svojím predajcom audio techniky.
• Ak použijete iný adaptér než ten, ktorý bol dodaný, môže dôjsť ku skresleniu
zvuku.
Prenosné zvukové zariadenie
(nie je súčasťou príslušenstva)
Zvukový kábel (nie je
súčasťou príslušenstva)
16
SLOVENSKY
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, skontrolujte CD stereosystém podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte pochybnosti ohľadne niektorých bodov alebo ak riešenie
uvedené v tabuľke nevyrieši problém, obráťte sa na predajcu.
■ Bežné problémy
Strana
Hoci je systém v pohotovostnom
režime, displej sa rozsvieti a mení sa
na ňom zobrazenie.
•
•
Vypnite predvádzací režim.
Ak nastavíte hodiny, predvádzací režim sa vypne automaticky.
6
14
Systém nereaguje na stláčanie tlačidiel
na diaľkovom ovládači.
•
Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
4
Zvuk je skreslený alebo ho nie je vôbec
počuť.
•
•
Zvýšte hlasitosť.
Vypnite systém, nájdite a odstráňte príčinu poruchy a systém znova zapnite.
Príčinou problému môže byť namáhanie reproduktorov zapríčinené prílišnou hlasitosťou alebo
výkonom a používanie systému v príliš teplom prostredí.
—
—
Počas prehrávania počuť bzučanie.
•
V blízkosti zariadenia sa nachádza sieťový prívod alebo silný svetelný zdroj (žiarivka). Do blízkosti
zariadenia neumiestňujte žiadne iné zariadenia ani káble.
—
Na displeji sú zobrazené nesprávne
údaje alebo sa nespustí prehrávanie.
•
•
•
•
Disk ste nevložili správne. Vložte ho správne.
Disk je pravdepodobne znečistený. Vyčistite ho.
Ak je disk poškrabaný, zdeformovaný alebo neštandardný, vymeňte ho.
Vo vnútri zariadenia sa vytvorila kondenzácia: počkajte 1 až 2 hodiny, kým sa kondenzát sám odparí.
6
—
—
—
Zobrazuje sa nesprávny údaj
o celkovom počte stôp.
Záznamy disku sa nedajú načítať.
Reprodukovaný zvuk je skreslený.
•
•
Vložili ste disk, ktorý zariadenie nedokáže prehrať. Vložte disk, ktorý zariadenie dokáže prehrávať.
Vložili ste disk, ktorý nebol finalizovaný alebo úplne naformátovaný.
—
—
Kvalita zvuku je nízka.
•
Vyčistite hlavy.
18
Nie je možné zaznamenávať na pásku.
•
Ak sú odstránené jazýčky na ochranu proti vymazaniu, vzniknuté otvory prelepte lepiacou páskou.
12
Zvuk je skreslený alebo počuť šum.
Indikátor stereofónneho príjmu bliká
alebo nesvieti.
•
Použite vonkajšiu anténu.
6
Ozývajú sa zvuky úderov.
•
•
Vypnite TV prijímač alebo ho vzdiaľte od systému.
V režime AM tunera prepnite na možnosť BP 1 alebo BP 2.
—
13
Pri počúvaní AM vysielania počuť slabé
bzučanie.
•
Oddeľte kábel antény od ostatných káblov a vodičov.
—
Zariadenie nereaguje pri súčasnom
stlačení tlačidiel [• REC] a [TAPE].
•
Odpojte USB zariadenie a znova ho pripojte. Prípadne vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite.
—
Nie je možné rozpoznať USB zariadenie
alebo načítať jeho obsah.
•
•
Formát USB zariadenia alebo obsah na ňom uložený nie je kompatibilný so systémom.
V prípade niektorých USB zariadení sa môže stať, že hostiteľská funkcia USB tohto zariadenia nebude
fungovať.
V niektorých prípadoch sa môže stať, že USB zariadenia s kapacitou vyššou než 8 GB nebudú
fungovať.
16
—
Načítanie veľkých súborov alebo zariadenia USB flash drive s veľkou kapacitou trvá dlhšie.
—
■
Disky
■ Kazetová páska
■ Rozhlasový prijímač
■ USB zariadenia
•
USB zariadenie pracuje pomaly.
•
—
17
SLOVENSKY
Riešenie problémov (pokračovanie)
■ Hlásenia na displeji
Strana
NO PLAY (V zariadení sa nenachádzajú
súbory, ktoré je možné prehrať)
•
•
Skontrolujte obsah disku.
Prehrávať je možné len súbory vo formáte MP3.
—
—
F61
•
5
•
Skontrolujte a prípadne opravte zapojenia káblov reproduktorov.
Ak sa tým problém neodstráni, obráťte sa na predajcu.
Odpojte USB zariadenie. Vypnite a znovu zapnite zariadenie.
—
ERROR (Chyba)
•
Vykonal sa nesprávny úkon. Prečítajte si návod a pokúste sa vykonať daný úkon znova.
—
ERROR (Chyba) (počas
zaznamenávania)
•
Počas zaznamenávania nie je možné zvoliť iný zdroj prehrávania (napríklad: rádio, USB a pod.) alebo
stlačiť [/] alebo [/].
Zastavte zaznamenávanie.
12
VBR- (premenlivá prenosová rýchlosť)
•
Systém nedokáže zobraziť zostávajúci čas prehrávania pre stopy zaznamenané pri premenlivej
prenosovej rýchlosti (VBR).
—
– –:– – (v pohotovostnom režime)
•
Zariadenie ste zapojili do zásuvky sieťového napájania prvýkrát alebo v poslednom čase došlo
k výpadku elektrického prúdu
Nastavte čas.
—
CHGR ERR [priestor(y) na vkladanie
diskov sa nedá otvoriť]
•
•
•
Stlačením tlačidla [/] sa po vypnutí zariadenia uvoľnia zablokované priestory na vkladanie diskov.
Potom zariadenie znova zapnite. Mala by sa obnoviť funkčnosť priestorov na vkladanie diskov.
Ak sa tým problém neodstráni, obráťte sa na predajcu.
14
—
—
Vynulovanie údajov z pamäte (Obnovenie pôvodných nastavení)
Ak sa vyskytne nasledujúca situácia, pamäť vynulujte podľa nižšie uvedených pokynov:
• Zariadenie nereaguje na stlačenie tlačidiel.
• Chcete vymazať a znova nastaviť obsah pamäte.
Vynulovanie pamäte
1. Odpojte sieťový prívod. (Kým prejdete ku kroku 2, počkajte aspoň 3 minúty.)
2. Podržte stlačené tlačidlo [/] na hlavnom zariadení a znova zapojte sieťový prívod.
Na displeji sa zobrazí “– – – – – – – – –”.
3. Uvoľnite tlačidlo [/].
Všetky nastavenia sa obnovia na hodnoty nastavené výrobcom.
Bude potrebné znova nastaviť položky pamäte.
Starostlivosť a údržba
Ak je povrch zariadenia znečistený
Toto zariadenie očistite jemnou, suchou tkaninou.
• Zariadenie v žiadnom prípade nečistite liehom, riedidlom ani benzínom.
• Pred použitím chemicky napustenej čistiacej handričky si pozorne prečítajte
pokyny, ktoré k nej boli pribalené.
Pri premiestňovaní zariadenia
1. Vyberte všetky disky.
2. Zariadenie vypnete stlačením tlačidla [/].
3. Odpojte sieťový prívod.
18
Ak chcete dosiahnuť čistejší a zreteľnejší zvuk (pre kazetový prehrávač)
Pravidelným čistením hláv zabezpečíte vysokú kvalitu prehrávania
a zaznamenávania. Používajte čistiacu pásku (nie je súčasťou príslušenstva).
ČASŤ O ZOSILŇOVAČI
ČASŤ O REPRODUKTOROCH
RMS výstupný výkon v stereorežime
Predné kanály (oba kanály sú budené)
125 W na kanál (3 Ω), 1 kHz, 10 % celkové harmonické skreslenie
Celkový RMS výkon v stereorežime
250 W
ČASŤ O FM/AM TUNERI A KONEKTOROCH
Počet predvoliteľných staníc
SLOVENSKY
Technické údaje
30 staníc v pásme FM
15 staníc v pásme AM
Frekvenčná modulácia (FM)
Frekvenčný rozsah
87,50 MHz až 108,00 MHz (50 kHz ladiaci krok)
Konektory antény
75 Ω (nesymetrický)
Amplitúdová modulácia (AM)
Frekvenčný rozsah
522 kHz až 1 629 kHz (ladiaci krok 9 kHz)
AUX vstup
RCA konektor
Vstupný konektor hudobného portu
Citlivosť
100 mV, 4,7 kΩ
Konektor
3,5 mm stereokonektor
Konektor slúchadiel
Konektor
3,5 mm stereokonektor
ČASŤ O KAZETOVOM PREHRÁVAČI
Typ
2-pásmový, 2-reproduktorový systém (basreflexný)
Reproduktory
Celopásmové
16 cm, kužeľovitý
Vysokotónový reproduktor
6 cm, kužeľovitý
Impedancia
3Ω
Príkon (IEC)
125 W (max.)
Výstupná úroveň
84 dB/W (1,0 m)
Frekvenčný rozsah
34 Hz až 22 kHz (–16 dB)
41 Hz až 20 kHz (–10 dB)
Rozmery (Š x V x H)
220 mm x 332 mm x 186 mm
Hmotnosť
2,6 kg
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Napájanie
Príkon
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť
Rozsah prevádzkových teplôt
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
striedavé napätie 220 V až 240 V, 50 Hz
65 W
250 mm x 333 mm x 310 mm
4,5 kg
0 °C až +40 °C
35 % až 80 % relat. vlhkosť
(nedochádza ku kondenzácii)
Príkon v pohotovostnom režime:
cca 0,4 W
Systém stôp
4 stopy, 2 kanály
Hlavy
Zaznamenávanie/prehrávanie
Zliatinová hlava
Mazanie
Dvojmedzerová feritová hlava
Motor
Servomotor na jednosmerný prúd
Systém záznamu
AC bias (predmagnetizácia striedavým napätím) 100 kHz
Mazanie
AC erase (demagnetizácia striedavým napätím) 100 kHz
Rýchlosť posunu pásky
4,8 cm/s
Celková frekvenčná odozva (+3, –6 dB)
pri DECK OUT NORMAL
35 Hz až 14 kHz
Odstup signál/šum
50 dB (vážený priemer)
Skreslenie a odchýlka
0,18 % (WRMS)
Čas rýchleho prevíjania dopredu/dozadu
Približne 120 sekúnd pri audiokazete C-60
Poznámky:
1) Zmena technických údajov zariadenia bez predchádzajúceho upozornenia
vyhradená.
Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú približné.
2) Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym
analyzátorom.
ČASŤ O DISKOCH
Prehrávateľné disky [8 cm alebo 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW disky (vo formáte CD-DA, MP3*)
(3) MP3 ೈ
ೈ
MPEG-1 Layer 3
Snímanie
Vlnová dĺžka
(pre Nórsko)
Bølgelengde
Zvukový výstup (disk)
Počet kanálov
FL = predný ľavý kanál
FR = predný pravý kanál
785 nm (CD)
785 nm (CD)
2 (Predný ľavý a predný pravý)
ČASŤ O USB ROZHRANÍ
USB port
USB štandard
Podpora formátov
MP3 (ೈ.mp3)
Súborový systém USB zariadení
FAT 12
FAT 16
FAT 32
Napájanie USB portu
USB 2.0 (full speed)
500 mA (max.)
19
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Corpotration
Webová stránka: http://panasonic.net
Zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2004/108/ES, článok 9(2)
Skúšobné stredisko spoločnosti Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Spolková republika Nemecko
Sk
RQTX0199-1E
L0109KE1029
Panasonic Slovakia, s.r.o.
Štúrova 11
811 02 Bratislava 1
telefón: + 421 2 206 22 211
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
fax: + 421 2 206 22 313
e-mail: [email protected]
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement