Panasonic SCAKX10 Operating instructions

Panasonic SCAKX10 Operating instructions
Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud patareide kogumise ja kõrvaldamise kohta
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-AKX10
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks
lugege käesolev juhend hoolikalt läbi enne
seadme ühendamist, kasutamist ja
reguleerimist.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
See kasutusjuhend kehtib järgmise süsteemi
suhtes.
Süsteem
SC-AKX10
Põhiseade
SA-AKX10
Kõlarid
SB-AKX10
KOMPLEKTI KUULUVAD TARVIKUD
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool loetletud
tarvikud. Kasutage varuosi tellides sulgudes antud numbreid.
(2010. aasta jaanuari seisuga)
1 x toitejuhe
Ühendkuningriigile
(K2CZ3YY00005)
Austraaliale
Seade võib pisut erineda joonistel kujutatust.
(K2CJ2DA00008)
1 x kaugjuhtimispult
(N2QAYB000500)
2 x kaugjuhtimispuldi
patareid
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi
visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ning
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ
tuleb vanad tooted ja kasutatud patareid
viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot vanade toodete ja
kasutatud patareide kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust
omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote
ostukohast. Vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.
Kasutusjuhend
1 x AM-raamantenn
Ühendkuningriigile
Ühendkuningriigile
1 x antennipistiku adapter
Isikliku ohutuse tagamiseks lugege järgmine tekst
hoolikalt läbi.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse
tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA või
BSI . Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis
hoolitsege, et see paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
(K1YZ02000013)
EB GN En
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ lõigule 9(2).
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
RQTX1089-B
L0110CH0
Seadme tagapaneel
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET
SEADE ON HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA
MUUD MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE
SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID
EGA MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTULT.
RQTX1089-B_A2_gb_GN.indd 1
Märkused:
• Piisava õhuringluse tagamiseks seadke kõlarid põhiseadmest vähemalt 10 mm kaugusele.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage neid teleri, personaalarvuti
ega muude selliste seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest pikka aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine võib kõlareid kahjustada
ja lühendada nende kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel helitugevust:
– moonutatud heli esitades,
– helikvaliteeti reguleerides.
Ettevaatust!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga. Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja kõlareid
ning põhjustab tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga kahjustuste korral või kui seadme
talitlus märkimisväärselt muutub.
• Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
Antenniühendused
Paigutage antenn parima vastuvõtuga kohta.
FM-välisantenn
FM-siseantenn
Kleeplint
Selle põhiseadme
tagapaneel
ETTEVAATUST!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI SOBI TEIE
KODUS OLEVASSE PISTIKUPESSA, SIIS TULEB
KAITSE EEMALDADA, PISTIK ÄRA LÕIGATA NING
OHUTULT KÕRVALDADA. ÄRALÕIGATUD PISTIKU
ÜHENDAMISEL 13 A PISTIKUPESSA ON OHT SAADA
TÕSINE ELEKTRILÖÖK.
Kui on vaja paigaldada uus pistik, siis järgige järgmisi
juhtmete ühendamise koode.
Kahtluse korral konsulteerige pädeva elektrikuga.
TÄHTIS!
Seadme toitekaabli juhtmete värvid vastavad järgmisele
koodile:
Sinine: nulljuhe. Pruun: faasijuhe.
Kuna need värvid ei pruugi vastata kasutatava pistiku
värvitähistele, tehke nii:
Sinine juhe tuleb ühendada toitepistiku selle kontaktiga,
mis on tähistatud kas N-tähega või on musta või sinist
värvi.
Pruun juhe tuleb ühendada toitepistiku selle kontaktiga,
mis on tähistatud kas L-tähega või on pruuni või punast
värvi.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist olla
erinev (joonised A ja B). Kontrollige paigaldatud toitepistikut
ja järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
AM-raamantenn
Ühendkuningriigile
Kasutage antennipistiku adapterit
(kuulub komplekti).
Märkused:
• Halva raadiovastuvõtu korral kasutage fakultatiivset
välisantenni. Välisantenni peab paigaldama pädev
tehnik.
• Ühendage välisantenn lahti, kui seade ei ole
kasutusel.
• Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.
• Ühendage FM-siseantenn lahti.
Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefoni põhjustatud raadiohäired. Selliste häirete korral
kasutage mobiiltelefoni käesolevast seadmest
kaugemal.
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS
MÕÕDUKAS KLIIMAS.
Ühendkuningriigile ja Iiri Vabariigile
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigi klientidele: 01 289 8333
01 289 8333
• Külastage meie veebisaiti tooteinfo saamiseks.
• Meiliaadress: [email protected]
Joonis A
Panasonic UK otsemüük
• Klientidele: 0844 844 3856
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks
lihtsalt ja mugavalt, helistades meie klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni neljapäevani 9.0017.30, reedel 9.30-17.30 (välja arvatud riiklikel
pühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu,
mille leiate veebisaidilt www.panasonic.co.uk.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja
deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele
päringutele annab vastuse Panasonic UK Ltd.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid
tooteid. Sirvige meie veebisaiti täpsema info
saamiseks.
Kas olete huvitatud laiendatud garantii ostmisest?
Helistage numbrile 0870 240 6284 või külastage meie
veebisaiti www.panasonic.co.uk/guarantee.
Toitejuhtme kaitse
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti
ühendatud. Halb ühendus ja kahjustatud juhe võivad
põhjustada tulekahju või elektrilööki.
Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega asetage sellele
raskeid esemeid. Toitejuhet pistikupesast lahti
ühendades võtke kindlalt pistikust kinni.
Otse toitejuhtmest tõmmates võite saada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
Võite saada elektrilöögi.
Kõlarite ühendamine
SPEAKERS
L
MÄRKUS DualDisc-plaatide kasutamise kohta
Kaitse (5 A)
DualDisc-plaadi digitaalse audiosisuga pool ei vasta
Compact Disc Digital Audio (CD-DA) vormingu
tehnilistele nõuetele, mistõttu ei pruugi esitamine olla
võimalik.
Märkused MP3 kohta
Joonis B
Kaitse (5 A)
• Faile käsitatakse radadena ja kaustu käsitatakse
albumitena.
• See seade esitab kuni 999 rada, 255 albumit ja 20
seanssi.
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
• Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt
kaustade ja failide nimedele 3-numbrilised eesliited.
MP3 esitamise piirangud
• Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega
ühele plaadile, siis saab esitada ainult esimeses
seansis salvestamiseks kasutatud vormingut.
• Kõikide MP3-failidega plaatide esitamine ei pruugi
sellel seadmel õnnestuda salvestise või plaadi
seisundi tõttu.
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada
järjekorras, milles need salvestasite.
Võõrkehad
Ärge pihustage seadmele ega seadmesse putukatõrjevahendeid. Need sisaldavad tuleohtlikke gaase, mis
võivad seadmes süttida.
Hooldus
Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige hoolikalt
toiteallikat, kui paigaldate seadme laeva või mujale,
kus kasutatakse alalisvoolu.
Lugege peatükki “VÄLISSEADMEGA
ÜHENDAMINE” täpsema info saamiseks
AUX-ühenduse kohta.
(4 )
)
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikat. Võite nii seadme
üle koormata ja põhjustada tulekahju.
Click!
R (4
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse, Hoolitsege, et metallesemed ei kuku seadmesse.
See võib põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid.
kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud
kohta. Nimetatud tingimused võivad seadme korpust ja
Hoolitsege, et seadmesse ei satu vedelikku.
teisi osi kahjustada, lühendades nii seadme kasutusiga.
See võib põhjustada elektrilööki ja talitlushäireid.
Paigutage seade vähemalt 15 cm kaugusele seintest
Kui nii juhtub, siis ühendage seade viivitamata elektrimoonutuste ja soovimatute akustiliste efektide
võrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole.
vältimiseks.
Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
Seadke antenn
alusele püsti.
Kaitse (5 A)
OHUTUSNÕUDED
Paigutamine
Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
• Ärge kasutage korraga üht vana ja üht uut patareid.
• Ärge kasutage korraga erinevat tüüpi patareisid.
• Ärge patareisid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- ega mangaanpatareisid.
• Ärge kasutage patareisid, kui nende kate on maha
koorunud.
• Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest,
et patareid ei puutu kokku lahtise tulega.
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
• Ärge jätke patareisid kauaks ajaks suletud uste ja
Sisestage nii, et polaarsused (+ ja –) vastavad kaugjuhtimisakendega autos otsese päikesevalguse kätte.
puldile märgitud tähistele.
• Kaugjuhtimispuldi patareide valesti käsitsemise tagajärjel võib elektrolüüt lekkida. See põhjustab tuleohtu.
Suunake takistusi vältides kaugjuhtimissignaali andurile 9
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke
kuni 7 m kauguselt otse seadme eest.
patareid kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareisid
jahedas ja pimedas kohas.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patareide valesti asendamisel! Asendage samasuguste või võrdväärset, tootja soovitatud tüüpi
patareidega. Kasutatud patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
Joonis B
Toote sees
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja
olema kergesti ligipääsetav. Toitejuhtme pistik peab
olema lihtsalt pistikupesast lahtiühendatav.
Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks
ühendage toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast
lahti.
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
KAUGJUHTIMISPULDI ETTEVALMISTAMINE
HOIATUS! ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI JUHET
MAANDUSKONTAKTIGA, MIS ON TÄHISTATUD KAS
E-TÄHEGA, MAANDUSE TÄHISEGA
VÕI ON
ROHELIST VÕI ROHELIST/KOLLAST VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL. HOIDKE PISTIK KUIV.
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE
KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE
KÄTTE NING HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU
EGA PRITSI VEDELIKKU EGA ASETATA VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE KASUTAJA
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA KVALIFITSEERITUD HOOLDUSTEHNIKUTEL.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos kasutades.
Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja halvendada helikvaliteeti.
Lükake.
Hoiatus toitejuhtme kohta
(N1DYYYY00010)
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
HOIATUS!
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
Kõlarite esiküljel olevat kattevõrku ei saa eemaldada.
(RSAX0002)
Märkused:
“EB” pakendil tähistab Ühendkuningriiki.
SEE SEADE RAKENDAB LASERIT. SELLES KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV JUHTNUPPUDE
KASUTAMINE JA SEADISTAMINE VÕI SELLES
KIRJELDAMATA TOIMINGUD VÕIVAD PÕHJUSTADA
OHTLIKKU KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA. ÄRGE
AVAGE SEADME
KATTEID JAkasutamise
ÄRGE SEADET
ISE
Märkused
kaugjuhtimispuldi
kohta
REMONTIGE. HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA
PÄDEVATEL HOOLDUSTEHNIKUTEL.
Kõlarid on identsed ja nende ühendamisel ei ole vaja vasakut ja paremat kanalit eristada.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa
Liidus. Kui soovite nendest toodetest
loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada
infot nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi
kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali
kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
ÜHENDAMINE
1 x FM-siseantenn
EU
ETTEVAATUST!
KÕLARITE PAIGUTAMINE
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli on katkendlik,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni
muu probleem, mida käesolevas juhendis ei kirjeldata,
siis ühendage seade elektrivõrgust lahti ja pöörduge
seadme müüja poole või volitatud hoolduskeskusesse.
Kui sobiva kvalifikatsioonita isik remondib seadet, võtab
seadme lahti või muudab seadme konstruktsiooni, võib
see põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi.
Kui seadet kaua aega ei kasutata, ühendage seadme
kasutusea pikendamiseks seade elektrivõrgust lahti.
Ühendage
vasak (L)
samamoodi.
Märkused CD-plaatide kohta
• See seade loeb kuni 99 rada.
• Selle seadmega saab esitada MP3-faile ja lõplikult
vormistatud CD-DA vormingus CD-R/RW audioplaate.
• Kõikide CD-R/RW plaatide esitamine ei pruugi sellel
seadmel õnnestuda salvestise seisundi tõttu.
• Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
• Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti
tulema või millel on etikettidest liimijääke.
• Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
• Ärge kirjutage plaatidele.
Märkused USB kohta
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
• ainult massedastust toetavad USB-seadmed,
• USB 2.0 täiskiiruse toega USB-seadmed.
Toetatud vorming
• Kaustad on käsitatavad albumitena.
• Failid on käsitatavad radadena.
• Radadel peab olema laiendiks ".mp3" või ".MP3".
• See seade ei toeta CBI (Control/Bulk/Interrupt)
arhitektuuri.
• See seade ei toeta NTFS-failisüsteemi kasutavaid
seadmeid. [See seade toetab ainult FAT 12/16/32
(File Allocation Table 12/16/32) failisüsteemi.]
• Sõltuvalt sektori suurusest ei pruugi kõikide failide
kasutamine õnnestuda.
• Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
Maksimaalne radade arv: 2500 rada
• Maksimaalne radade arv albumis: 999 rada
Majapidamise pistikupessa
Toitejuhtme ühendamine
AINULT ÜHENDKUNINGRIIGILE
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST VASAKULT
HOIATUST TOITEJUHTME KOHTA.
I istiku ühendamine
P
Isegi pistiku korralikult ühendamisel võib sõltuvalt
kasutatavast pesast pistiku eesmine osa välja
ulatuda nii, nagu joonisel näidatud.
See ei tekita probleeme seadme kasutamisel.
Seadme
ühenduspesa
Teadmiseks
Kui te ei kasuta seadet kaua aega, siis ühendage
energia säästmiseks toitejuhtme pistik pistikupesast lahti. Pärast seadme uuesti elektrivõrku
ühendamist tuleb uuesti seadistada mõned mällu
salvestatavad sätted.
Märkused:
• Komplekti kuuluv toitejuhe on ettenähtud
kasutamiseks ainult selle seadmega.
Ärge seda muude seadmetega kasutage.
• Ärge kasutage teiste seadmete toitejuhtmeid.
Pistik
VÄLISSEADMEGA ÜHENDAMINE
HOOLDUS
Saate ühendada selle seadme sisseehitatud
ekvalaiseriga analoogpleieriga.
IKui seadme pinnad on mustad
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme kuiva lapiga.
• Ärge mingil juhul kasutage selle seadme puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
1 Vajutage nuppu [AUX] , et valida “AUX”.
2 Esitage välisseadet. (Lugege välisseadme
kasutusjuhendit.)
Märkused:
• Kõik välisseadmed ja juhtmed on müügil eraldi.
• Ülalkirjeldatust erinevate seadmete ühendamisel
konsulteerige audioseadme müüjaga.
• Komplekti kuuluvast erineva adapteri kasutamisel
võib esineda helimoonutusi.
HÄIRETE VÄLTIMINE MUUDE PANASONICU
SEADMETEGA
Muud Panasonicu audio-/videoseadmed võivad
funktsioneerida, kui juhite selle seadme tööd komplekti
kuuluva kaugjuhtimispuldiga.
1 Hoidke korraga vajutatuna nuppu [AUX]
Sel juhul saab juhtida selle seadme tööd teises režiimis.
Seadke selleks kaugjuhtimispult töörežiimile
“REMOTE 2”.
Põhiseadmele ja kaugjuhtimispuldile tuleb seada
sama režiim.
2 Hoidke nuppu [OK]
Taseme reguleerimine
Saate valida välisseadme sisendi helitaseme.
Sisendi tase on soovitav seadistada järgmiselt:
NORMAL : teleri, videomaki, DVD-mängijaga ühendamisel
HIGH : digitaalse audiopleieri nagu MP3-pleieri
ühendamisel
Vajutage nuppu [INPUT LEVEL]
soovitud sätte
valimiseks.
HIGH
NORMAL
Märkused:
• Kui heli on tugevasti moonutatud sätte “HIGH”
kasutamisel, siis lülitub seade automaatselt sättele
“NORMAL”.
• Helimoonutuste korral saate sätte “NORMAL” ka
käsitsi valida.
põhiseadmel ja nuppu [ 2 ] , kuni põhiseadme
näidikule ilmub “REMOTE 2”.
ja [ 2 ]
vähemalt
2 s vajutatuna.
Uuesti režiimi “REMOTE 1” valimiseks korrake
toiminguid 1 ja 2, vajutades nupu [2] asemel nuppu [1].
1/6/2010 11:40:28 AM
PLAADID
PÕHISEADE
Märkused:
• See seade toetab versiooni 1.0 ja 1.1 ID3-silte.
• ID3 on MP3-radadele manustatud silt info
edastamiseks raja kohta.
• Näidikule võivad erinevalt ilmuda pealkirjad, mis
sisaldavad tekstiandmeid, mida see seade ei toeta.
Plaatide esitamine
1 Vajutage põhiseadmel nuppu [
, OPEN/CLOSE]
plaadialuse
avamiseks.
Seade lülitub sisse. Laadige plaat alusele, nii et etikett
jääb ülespoole. Vajutage uuesti nuppu [ , OPEN/
CLOSE]
plaadialuse
sulgemiseks.
2 Esituse alustamiseks vajutage nuppu [
, CD]
Esituse
Vajutage esituse ajal nuppu [ ]
seiskamine (seiskamine).
Esituspaus Vajutage esituse ajal nuppu [
CD]
Vajutage esituse ajal või seisatud olekus
nuppu [
, ALBUM]
soovitud albumi
valimiseks.
• See funktsioon ei ole kasutatav juhuesituse režiimis.
Vajutage nuppu [
või keerake nuppu [TRACK]
rajale liikumiseks.
Seisatud olekus
Ooteoleku/töörežiimi nupp
Press to switch the unit from on to standby mode or vice versa. In standby mode, the unit is still consuming a small
amount of power.
nuppu [
, CD]
1 Vajutage
(seiskamine).
2 Vajutage nuppu [PROGRAM]
ja siis nuppu [
]
MANUAL EQ
.
3 Valige soovitud rada numbrinuppudega
.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage esituse alustamiseks nuppu [
.
–
Hoidke esituse või pausi ajal vajutatuna
nuppu
.
• Programmi esituse ja juhuesituse ajal
( vt “Esitusrežiimi funktsioon”) saab
otsida ainult raja siseselt.
Vajutage nuppu [PLAY MODE]
valimiseks.
1-TRACK
.
numbrinuppe
Programmirežiimi
tühistamine
Need nupud funktsioneerivad täpselt
samamoodi nagu
ja siis
soovitud raja valimiseks.
1-ALB RND
Need nupud funktsioneerivad täpselt
samamoodi nagu
.
.
Vajutage seisatud olekus nuppu
[PROGRAM]
.
Programmi
Vajutage nuppu [PROGRAM]
uuesti esitamine [
, CD] .
Näidikule ilmuvad raja number ja koht
programmis.
Esitab plaadi sisu juhuslikus järjestuses.
Esitab kõiki ühe valitud albumi radasid
juhuslikus järjestuses.
Vajutage nuppu [
ALBUM]
albumi valimiseks.
Näidikule ilmub koht programmis ning
selle järel albumi number ja raja
number.
Vajutage seisatud olekus nuppu [DEL]
.
Esituse lõppedes
Aktiivne esitusrežiim jääb seadme mällu kuni selle
muutmiseni koguni seadme väljalülitamisel.
Märkused:
• Programmi esitamise režiim ei ole kasutatav koos
“Esitusrežiimi funktsiooniga”.
• Esitusrežiimi säte tühistatakse plaadialuse
avamisel.
Info vaatamine raja kohta
Saate näidikult
vaadata infot poolelioleva raja kohta.
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu
[DISPLAY]
.
Möödunud esitusaeg
Järelejäänud esitusaeg
Möödunud esitusaeg
Järelejäänud esitusaeg
Raja nimi
Viimase raja
kustutamine
Kogu
programmi
kustutamine
KELL JA TAIMER
AM-sagedusala samm
Käsitsi häälestamine
Vajutage nuppu
, kui seisatud olekus on näidikul
“PGM”. Programmeerimise ajal
kontrollimiseks vajutage pärast “PGM”
näidikule ilmumist kaks korda nuppu
[PROGRAM]
ning vajutage siis
nuppu
.
Vajutage seisatud olekus nuppu [ ]
(kustutamine).
Näidikule ilmub “CLR ALL”. 5 s jooksul
vajutage nuppu uuesti kogu programmi
kustutamiseks.
Märkus:
Programm kustub seadme mälust plaadialuse
avamisel.
FM-stereosaate vastuvõtmisel on näidikul “
Automaatne häälestumine
Hoidke vajutatuna nuppu
,
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma. Seade alustab
automaatset häälestamist. Häälestamine seiskub jaama
leidmisel.
• Automaatne häälestumine võib katkeda liigsete häirete
korral.
• Automaatse häälestumise tühistamiseks vajutage
veel kord nuppu
.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [REPEAT] .
Näidikule ilmub “OFF REPEAT” ja näidikult kaob “
”.
Märkus:
Korduvesituse režiim on kasutatav koos “Programmi
esituse” ja “Esitusrežiimi funktsiooniga”.
Albumi nimi
Vajutage esituse või pausi ajal korduvalt nuppu
[MP3 INFO] .
Silt (Album)
Silt (Rada)
Silt (Artist)
Möödunud esitusaeg
Kui valitud on “FM”
Vajutage nuppu [FM MODE]
, et näidikule ilmuks
“MONO”.
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [FM MODE] m, kuni näidikult
kaob “MONO”.
• Monorežiim tühistatakse ka sageduse muutmisel.
• Tavakuulamisel lülitage monorežiim välja.
Kui valitud on “AM”
Hoidke vajutatuna nuppu [TUNE MODE] .
Igal nupuvajutusel: BP2
BP1
Selle seadme näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse. Kui kuulatav raadiojaam edastab RDS-signaali, siis süttib näidikul “RDS”.
Vajutage järgmiste andmete vaatamiseks nuppu
[DISPLAY]
:
Jaama nimi
Programmi tüüp
Sageduskuva
(PS)
(PTY)
.
2 Hoidke nuppu [FM/AM]
jätkuvalt vajutatuna.
• Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake
seda protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
Automaatne eelhäälestamine
Ettevalmistamine
Vajutage nuppu [FM/AM]
, et valida “FM” või “AM”.
1 Vajutage korduvalt nuppu [PLAY MODE]
, et
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
M-O-R- M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL A
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATIONAL
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
CURRENT
Häälestamine algab aktiivsest
sagedusest.
LOWEST
Häälestamine algab madalaimast
sagedusest.
2 Vajutage eelhäälestamise alustamiseks nuppu
[AUTO PRESET] .
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad raadiojaamad
kasvavas järjekorras kanalitele. Lõpetamisel lülitub raadio
viimasena häälestatud jaamale.
Käsitsi eelhäälestamine
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage nuppu [FM/AM]
, et valida “FM” või “AM”.
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE]
, et valida
2 Vajutage nuppu
soovitud
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USB-massmäluseadmete klassi kuuluvaid seadmeid ja esitada neilt
MP3-radasid. Reeglina tuleks kasutada USB-mäluseadmeid (ainult massedastus).
Esitus
1 Vähendage helitugevust
ja ühendage
USB-massmäluseade USB-porti .
, USB]
Esituspaus,
radade vahelejätmine või
albumi vahelejätmine
Vajutage esituse ajal nuppu [ ]
(seiskamine).
Näidikule ilmub “RESUME”. Seiskamispositsioon salvestatakse seadme mällu.
Vajutage esituse jätkamiseks nuppu
[
, USB] .
Seiskamispositsiooni mälust
kustutamiseks vajutage uuesti nuppu [ ]
(seiskamine).
Need funktsioonid toimivad samamoodi,
nagu on kirjeldatud peatükis
“Plaatide esitamine”.
Märkus:
Kui ühendate USB-porti digitaalse audiopleieri, siis
laetakse selle akut kogu aeg, välja arvatud ooteolekus.
USB
Plaadid
Kuva andmed ei ole õiged või ei saa esitamist
alustada.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud.
Sisestage see korralikult.
• Plaat võib olla määrdunud. Pühkige see puhtaks.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat: oodake 1-2 tundi, kuni
see aurustub.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestatud on plaat, mida ei saa selle seadmega
esitada. Sisestage sobiv plaat.
• Sisestatud on lõplikult vormistamata või täielikult
vormindamata plaat.
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
• Valige BP 1 või BP 2 AM-tuuneri režiimis.
1
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest
eemale.
Esitustaimeri valimiseks vajutage korduvalt nuppu
[CLOCK/TIMER] .
Igal nupuvajutusel:
CLOCK
CLOCK
PLAY
algusaja seadmiseks nuppu
.
3 Seadistamise lõpetamiseks vajutage nuppu [OK]
.
Kellaaja vaatamine
Vajutage üks kord nuppu [CLOCK/TIMER] , kui
seade on sisselülitatud või ooteolekus.
Kellaaeg ilmub mõneks sekundiks näidikule.
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadke kellaaeg korrapäraste
ajavahemike järel uuesti õigeks.
Unetaimer
Selle funktsiooniga saab seadme määratud aja pärast
automaatselt välja lülitada.
Vajutage nuppu [SLEEP]
soovitud ajavahemiku
valimiseks.
Tühistamine
Vajutage nuppu [SLEEP]
, et valida “OFF”.
Järelejäänud aja muutmine
Vajutage nuppu [SLEEP]
järelejäänud aja kuvamiseks
ning vajutage soovitud aja valimiseks uuesti nuppu
[SLEEP]
.
Märkused:
• Esitustaimerit ja unetaimerit saab kasutada samaaegselt.
• Unetaimeri sättel on alati eelisõigus. Hoolitsege, et
taimerite sätted ei kattu.
Esitustaimer
.
3 Vajutage kinnituseks nuppu [OK] .
4 Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja seadmiseks.
Mälu lähtestamine
Taimeri sisselülitamine
2 Hoidke vajutatuna nuppu
5 Taimeri sisselülitamiseks vajutage nuppu
.
6 Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu
.
Seade peab olema väljalülitatud, et taimer töötaks.
Sätete
muutmine
Korrake toiminguid 1-4 ja 6 (
Allika või
helitugevuse
muutmine
1) Vajutage nuppu
, et
taimeritähis kaoks näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3 ) Tehke toimingud 5-6 (
3 Vajutage nuppu [PROGRAM] .
4 Valige kanal numbrinuppudega
5
Eelhäälestatud jaama valimine
vt ülal).
Sätete
kontrollimine
Vajutage korduvalt nuppu [CLOCK/TIMER]
, et valida
PLAY.
Tühistamine
Vajutage nuppu [ PLAY]
tähis kaoks näidikult.
, et taimeri-
Märkused:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse määratud ajal ning
helitugevus suureneb vähehaaval seatud tasemeni.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme sisse
iga päev samal ajal.
• Et taimer funktsioneeriks, peab seade olema ooteolekus.
• Kui lülitate taimeri funktsioneerimise ajal seadme välja
ja siis uuesti sisse, siis lõpuaja sätet ei rakendata.
Saate seada seadme kindlal ajal sisse lülituma, et teid
üles äratada.
Valige kanal numbrinuppudega .
Kanalite 10 kuni 30 valimiseks vajutage nuppu [ 10]
ja siis kaht numbrinuppu.
VÕI
.
soovitud
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Efekte ei rakendata.
Helikvaliteedi muutmine: käsitsi seadistatav ekvalaiser
1 Vajutage korduvalt nuppu [MANUAL EQ]
soovitud sätte valimiseks.
BASS
TREBLE
2 Vajutage taseme reguleerimiseks nuppu
.
Märkused:
• Tase on reguleeritav vahemikus -4 kuni +4.
• Teie valitud sätted salvestatakse ning need ilmuvad
automaatselt uuesti, kui järgmisel korral “MANUAL EQ”
valite.
“NOT MP3/ERROR1” (EI OLE MP3/VIGA1)
• Esitate sellist MP3-vormingut, mida see seade ei toeta.
Seade jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
(Oodake vähemalt 3 min, enne kui jätkate toiminguga 2.)
“ – – – – – – – – ” ilmub näidikule
ja ühendage samal ajal toitejuhtme pistik uuesti pistikupessa.
.
3 Vabastage nupp
.
Kõik sätted on lähtestatud tehasesätetele.
Peate mällusalvestatavad sätted uuesti seadistama.
TEHNILISED ANDMED
Võimendi
USB
Stereorežiimi RMS-väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
125 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
250 W
Märkus:
I
Kui FM-stereosaate kuulamisel müra tugevneb, siis
tühistage ruumiheliefekt.
Helikvaliteedi muutmine: RE-MASTER EHK
TAASTAMISFUNKTSIOON
USB 2.0 full speed
MP3 ( .mp3)
USB-pordi voolutugevus
FM-/AM-tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Stereoheli parendamine: Ruumiheli
Võimaldab lisada stereohelile loomulikku avarust ja
sügavust.
Sisselülitamine
Vajutage nuppu [SURROUND]
, et näidikule
ilmuks "
".
Tühistamine
Vajutage uuesti nuppu [SURROUND]
, et näidikult
kaoks "
".
USB-port
USB Standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
522 kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
Lisaseadme sisend
RCA-pesa
HELIEFEKTID
Vajutage korduvalt nuppu [PRESET EQ]
sätte valimiseks.
“ERROR” (VIGA)
• Püüdsite teha lubamatut toimingut. Lugege juhiseid
ja proovige uuesti.
1 Ühendage toitejuhtme pistik pistikupesast lahti.
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
Lülitage seade sisse ja seadke kellaaeg.
Helikvaliteedi muutmine: eelseatud ekvalaiser
“F61”
• Kontrollige kõlariühendusi ja parandage need.
• Kui probleem sellega ei lahene, siis konsulteerige
seadme müüjaga.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage seade välja ja
siis uuesti sisse.
vt ülal).
.
Kanalile salvestatud raadiojaama andmed kustutatakse
sellele kanalile teise jaama salvestamisel.
Korrake toiminguid 2 kuni 4 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Seadme näidikule ilmuvad teated
“NO PL AY” (EI SAA ESITADA)
• Kontrollige sisu.
• Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
• Kui albumeid või kaustu (audio ja muu) on üle 255,
siis ei pruugi seade suuta lugeda ja esitada kõiki
nendes albumites olevaid MP3-faile.
Teisaldage need muusikaalbumid teisele USBseadmele. Alternatiivina vormindage uuesti USB-seade
ning salvestage need muusikaalbumid enne muude
andmetega kaustade salvestamist.
Järgmistes olukordades järgige allpool antud juhiseid mälu lähtestamiseks:
• Seade ei reageeri nuppude vajutamisele.
• Soovite salvestatud sätted mälust kustutada ja mälu sisu lähtestada.
2 Vajutage umbes 8 s jooksul
2 Vajutage umbes 8 s jooksul
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse
on salvestatud mahult suured failid või kui kasutate
suure mälumahuga USB-välkmälu.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Algne kuva
Algne kuva
kellaaja seadmiseks nuppu
PLAY
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme vorming või sisu on süsteemiga
ühildumatu.
• Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi kõikide
USB-seadmetega toimida.
• Mälumahuga üle 8 GB USB-seadmete kasutamine
ei pruugi alati õnnestuda.
“VBR–”
• Selle seadmega ei saa kuvada muutuva bitikiirusega
(VBR) radade allesjäänud esitusaega.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata
(plaat, raadio, USB või muu välisseade) ja seadke
helitugevus
.
jaamale häälestumiseks.
1 Vajutage nuppu [TUNE MODE] , et valida “PRESET”.
2 Vajutage kanali valimiseks nuppu
Esituse
seiskamine
, et valida
“CLOCK”.
Igal nupuvajutusel:
valida “CURRENT” või “LOWEST”.
“MANUAL”.
Programmitüübi tunnused
M-O-R- M = ajaviitemuusika keskmisele kuulajale
USB
.
1 Vajutage nuppu [CLOCK/TIMER]
Seadme mällu saab eelhäälestada 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Helikvaliteedi parandamine
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine
olla võimalik.
2 Vajutage esituse alustamiseks nuppu [
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse
vähima sageduse vilkuv näit.
”.
RDS-saated
Korduvesitust saab kasutada programmi või muu valitud
esitusrežiimiga.
Vajutage nuppu [REPEAT] .
Näidikule ilmuvad “ON REPEAT” ja “
”.
Kellaaja seadmine
1 Vajutage nuppu [FM/AM] , et valida “FM” või “AM”. Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
2 Vajutage nuppu [TUNE MODE] , et valida
Sagedussammu muutmine 9 kHz-lt 10 kHz-le
“MANUAL”.
3 Soovitud jaama sageduse valimiseks vajutage
1 Hoidke põhiseadmel vajutatuna nuppu [FM/AM]
nuppu
.
Ühendkuningriigile
Korduvesitus
Tavalised probleemid
Kui seade on ooteolekus, muutub näidik valgustatuks
ja kuvatavad näidud muutuvad pidevalt.
• Hoidke põhiseadmel vajutatuna nuppu
, et
valida “NO DEMO” (demofunktsioon väljas).
Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisele.
• Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Suurendage helitugevust.
• Lülitage seade välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ning lülitage siis seade uuesti sisse.
Seda võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse
helitugevuse või võimsusega ning seadme
kasutamine kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
• Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed seadmest
eemale.
Raadio
RAADIO
Korrake seisatud olekus toiminguid 3-5.
Programmi
sisu
kontrollimine
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui tabelis näidatud
lahendused ei kõrvalda probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
Kostab moonutatud heli või müra.
Stereotähis vilgub või ei põle.
• Kasutage fakultatiivset välisantenni.
Antenni peab paigaldama pädev tehnik.
, siis
Vajutage seisatud olekus nuppu
ja korrake siis toimingut 3.
RND
1- ALBUM
RANDOM
FM/AM
x OPEN CLOSE
.
Korrake toiminguid 3-5 muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage esituse alustamiseks nuppu [
, CD]
Kahekohalise numbriga raja puhul vajutage üks kord
nuppu [ 10]
ja siis kaht numbrinuppu.
Kolmekohalise numbriga raja puhul vajutage kaks korda
nuppu [ 10] T ja siis kolme numbrinuppu.
Esitab plaadilt üht valitud albumit.
Vajutage nuppu [
ALBUM]
albumi
valimiseks.
RANDOM
USB
4 /9
5 Vajutage nuppu [OK]
1-ALBUM
1-ALB
[DIMMER]
Näidiku vähem valgustatuks muutmiseks.
• Vajutage nuppu funktsiooni
sisselülitamiseks.
• Tühistamiseks vajutage uuesti
sama nuppu.
CD
4 /9
TRACK
4 Vajutage üks kord nuppu
soovitud režiimi
Esitab plaadilt üht valitud rada.
Valige rada numbrinuppudega
Esitus algab valitud rajast.
1-TR
/3
+
AUX
]
/6
2
albumi valimiseks.
Programmi
lisamine
Esitusrežiimi funktsioon
VOLUME
, CD]
nuppu [
, CD]
ja siis nuppu [
1 Vajutage
(seiskamine).
2 Vajutage nuppu [PROGRAM] .
3 Vajutage nuppu [
ALBUM]
soovitud
5
ALBUM
8
6
1 albumi ja 1 albumi juhuesituse režiimides
saab radasid vahele jätta ainult aktiivse
albumi siseselt.
[MUTE]
Heliväljundi ajutiselt katkestamiseks ja
taastamiseks.
• Heliväljundi ajutiselt katkestamiseks
vajutage seda nuppu.
• Heliväljundi taastamiseks vajutage
uuesti sama nuppu või reguleerige
helitugevust.
1
Näidikule ilmub “PGM”.
]
soovitud
Vajutage nuppu
/
ja siis nuppu [
, CD]
vahelejätmisega soovitud raja esitamiseks.
Või keerake nuppu [TRACK]
vahelejätmisega soovitud raja esitamiseks.
• Juhuesituse ajal (
vt “Esitusrežiimi
funktsioon”) ei saa liikuda vahelejätmisega juba esitatud radadele.
• Nuppu [TRACK]
ei saa juhuesituse
ajal kasutada raja vahelejätmiseks.
Radade
hulgast
otsimine
[AUTO OFF]
Automaatse väljalülitumise funktsioon
võimaldab lülitada plaadi- või USBrežiimis oleva seadme välja, kui seda
10 min ei kasutata.
• Vajutage nuppu funktsiooni sisselülitamiseks.
• Tühistamiseks vajutage uuesti sama
nuppu.
• Valitud säte jääb seadme mällu ka
selle väljalülitamisel.
Programmi esitus
4
Esituse ajal
Radade
vahelejätmine
RIKKEOTSING
Selle funktsiooniga saab programmeerida kuni 24 rada.
.
Esituse jätkamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
Albumi
vahelejätmine
.
KAUGJUHTIMISPULT
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3* vormindatud plaat)
(3) MP3
MPEG-1 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus
785 nm (CD)
Laseri võimsus
CLASS 1 (CD)
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
2 (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (maksimaalselt)
Kõlarid
Tüüp
2-ribaline, 2 kõlariga süsteem (basside peegeldus)
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
16 cm, koonusetüüpi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
6 cm, koonusetüüpi
Impedants
4
Väljundi helirõhk
85 dB/W (1 m)
Sageduspiirkond
34 Hz kuni 22 kHz (-–16 dB)
41 Hz kuni 20 kHz (-–10 dB)
Mõõdud (L x K x S)
220 mm x 332 mm x 186 mm
Kaal
2.6 kg
Üldist
Toide
vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
62 W
Mõõdud (L x K x S)
250 mm x 336 mm x 245 mm
Kaal
3 kg
Töötemperatuur
0 °C kuni +40 °C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus:
See funktsioon taastab sagedused, mis on salvestamise
käigus kaduma läinud, et tuua teieni originaalilähedasem
heli.
Vajutage korduvalt nuppu [RE-MASTER] , et
valida "ON RE-MASTER" (sisselülitatud) või
"OFF RE-MASTER" (väljalülitatud).
0,3 W (umbes)
Märkused:
1) Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2) Summaarset harmoonmoonutust on mõõdetud
digitaalse spektrianalüsaatoriga.
Basside nautimine: D.BASS
Vajutage korduvalt nuppu [D.BASS]
, et valida
“ON D.BASS” (basside võimendus sees) või
“OFF D.BASS” (basside võimendus väljas).
1/6/2010 11:40:31 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement