Panasonic SCAKX12 Operating instructions

Panasonic SCAKX12 Operating instructions
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle süsteemi!
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege see
juhend hoolikalt läbi enne süsteemi ühendamist, kasutamist
ja reguleerimist.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Süsteem võib kasutusjuhendi joonistel näidatust pisut
erineda.
EG
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-AKX12
RQTX1290-E
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga. Kui põhiseadmel on
samad juhtnupud, siis võite ka neid kasutada.
ET
See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-AKX12
Põhiseade
SA-AKX12
Kõlarid
SB-AKX12
ETTEVAATUST!
SEE SEADE KASUTAB LASERIT.
SELLES KASUTUSJUHENDIS KIRJELDATUST ERINEV
JUHTSEADISTE KASUTAMINE, SEADME REGULEERIMINE
VÕI TOIMINGUTE TEGEMINE VÕIB PÕHJUSTADA OHTLIKKU
KOKKUPUUDET KIIRGUSEGA.
ÄRGE AVAGE SEADME KATTEID JA ÄRGE SEADET ISE
REMONTIGE.
HOOLDUSTÖÖD TULEB LASTA TEHA PÄDEVATEL
HOOLDUSTEHNIKUTEL.
HOIATUS!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
 ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE
NING HOOLITSEGE, ET SELLELE EI TILGU EGA PRITSI
VEDELIKKU EGA ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID NAGU
VAASE.
 KASUTAGE AINULT SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (EGA
TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE KASUTAJA
HOOLDATAVAID OSI. VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD TULEB
LASTA TEHA PÄDEVAL HOOLDUSTEHNIKUL.
Toote tagapaneel
ETTEVAATUST!
Tootes sees
RQTX1290
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide kogumise ja
kõrvaldamise kohta
2
2
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid
ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud tooted ja
patareid viia nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse
ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust
omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine olla
karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme
müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui
soovite nendest toodetest loobuda, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nende toodete nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patarei-/akusümboli kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga. Sellisel juhul vastab see antud
kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
 ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON
HÄSTI VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET KARDINAD EGA MUUD
MATERJALID EI TÕKESTA ÕHUAVASID.
 ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID KINNI AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
 ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA
MUID LAHTISE TULE ALLIKAID.
 KÕRVALDAGE PATAREID KESKKONNAOHUTULT.
Kasutatav pistikupesa peab asuma seadme lähedal ja olema
kergesti ligipääsetav.
Toitejuhtme pistik peab olema lihtsalt pistikupesast
lahtiühendatav.
Seadme täielikult elektrivõrgust lahtiühendamiseks ühendage
toitejuhtme pistik vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt kasutamise ajal
tekitatavat raadiointerferentsi. Palume teil sellise interferentsi
tekkimisel kasutada mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
SEE SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS MÕÕDUKATE
KLIMAATILISTE TINGIMUSTEGA PIIRKONNAS.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentseeritud
firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
Paigutamine
Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse, kuumuse,
niiskuse ja liigse vibratsiooni eest kaitstud kohta. Nimetatud tingimused
võivad seadme korpust ja teisi osi kahjustada, lühendades nii seadme
kasutusiga.
Paigutage seade vähemalt 15 cm kaugusele seintest moonutuste ja
soovimatute akustiliste efektide vältimiseks.
Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
Pinge
Ärge kasutage kõrgepingevooluallikaid. Võite nii seadme üle koormata
ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage alalisvooluallikat. Kontrollige hoolikalt toiteallikat, kui
paigaldate seadme laeva või mujale, kus kasutatakse alalisvoolu.
Toitejuhtme kaitse
Sisukord
Ohutusnõuded
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine
Kõlarite paigutamine
Ühendamine
Juhtseadised
Plaadid
USB
Raadio
Kell ja taimerid
Heliefektid
Välisseadmed
Kaugjuhtimiskood
Rikkeotsingu juhend
Hooldus
Tehnilised andmed
3
3
4
4
5
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
ET
Ohutusnõuded
Hoolitsege, et toitejuhe ei ole kahjustatud ning on õigesti ühendatud.
Halb ühendus ja kahjustatud juhe võivad põhjustada tulekahju või
elektrilööki. Ärge toitejuhet tõmmake, painutage ega asetage sellele
raskeid esemeid.
Toitejuhet pistikupesast lahti ühendades võtke kindlalt pistikust kinni.
Otse toitejuhtmest tõmmates võite saada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Võite saada elektrilöögi.
Võõrkehad
Hoolitsege, et seadmesse ei kuku mõni metallese. See võib põhjustada
elektrilööki ja talitlushäireid.
Hoolitsege, et seadmesse ei satu vedelikku. See võib põhjustada
elektrilööki ja talitlushäireid. Kui nii juhtub, siis ühendage seade
viivitamata elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole.
Ärge pihustage seadmele ega seadmesse putukatõrjevahendeid. Need
sisaldavad tuleohtlikke gaase, mis võivad seadmes süttida.
Hooldus
Ärge püüdke seadet ise remontida. Kui heli muutub katkendlikuks,
tähised ei sütti, seadmest tuleb suitsu või esineb mõni muu probleem,
mida käesolevas juhendis ei kirjeldata, siis ühendage seade
elektrivõrgust lahti ja pöörduge seadme müüja poole või volitatud
hoolduskeskusesse. Kui sobiva kvalifikatsioonita isik remondib seadet,
võtab seadme lahti või muudab seadme konstruktsiooni, võib see
põhjustada elektrilööki või seadme kahjustusi.
Kui seadet kaua aega ei kasutata, ühendage see kasutusea
pikendamiseks elektrivõrgust lahti.
Komplekti kuuluvad tarvikud
RQTX1290
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool loetletud tarvikud.
1 kaugjuhtimispuldi patarei
1 toitejuhe
1 kaugjuhtimispult
1 AM-raamantenn
(N2QAYB000636)
1 FM-siseantenn
3
3
Kõlarite paigutamine
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -) vastavad puldile märgitud
polaarsustele.
Kõlarite kattevõrk ei ole eemaldatav.
Suunake kaugjuhtimispult takistusi vältides kaugjuhtimisandurile ( 6)
kuni 7 m kauguselt otse põhiseadme eest.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid koos kasutades.
Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja halvendada
helikvaliteeti.
ET
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine
ETTEVAATUST!
 Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
 Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
 Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha koorunud.
 Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patarei ei
puutu kokku lahtise tulega.
 Ärge jätke patarei(si)d kauaks ajaks suletud uste ja akendega autos
otsese päikesevalguse kätte.
 Patarei valesti käsitsemisel võib elektrolüüt lekkida, põhjustades
tuleohtu.
 Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke patarei
kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareid jahedas ja pimedas kohas.
RQTX1290
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patarei valesti asendamisel! Asendage samasuguse
või võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi patareiga. Kasutatud
patareid kõrvaldage vastavalt tootja juhistele.
4
4
Märkus:
 Paigutage kõlarid rohkem kui 10 mm kaugusele põhiseadmest
õhuringluse tagamiseks.
 Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
 Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge paigutage neid
teleri, personaalarvuti ega muude selliste seadmete lähedale, mida
magnetväli mõjutab.
 Kõlaritest kaua aega materjalide kõrgel helitugevusel esitamine võib
kõlareid kahjustada ja lühendada nende kasulikku iga.
 Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel helitugevust:
- moonutatud heli esitades;
- helikvaliteeti reguleerides.
ETTEVAATUST!
 Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga. Selle nõude
eiramine võib kahjustada võimendit ja kõlareid ning
põhjustab tuleohtu. Konsulteerige kvalifitseeritud
hooldustehnikuga kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
 Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas juhendis antud
juhiste kohaselt.
Ühendamine
ET
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude ühenduste tegemist.
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,3 W. Ühendage süsteem elektrivõrgust lahti, kui te seda ei kasuta.
Mõned seadistused kaovad mälust, kui seadme elektrivõrgust lahti ühendate. Peate need uuesti seadistama, kui seadet taas kasutama hakkate.
Antennide ühendamine
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
AM-raamantenn
FM-siseantenn
Kleeplint
Klõps!
Kõlarite ühendamine
2
1
(4)
(4)
Must
Punane
Olge ettevaatlik, et
kõlarijuhtmeid mitte
ristamisi ühendada
(lühistada) või nende
polaarsust ümber pöörata.
See võib kõlareid
kahjustada.
Vt ptk “Välisseadme sisendi AUX kasutamine”
( 9) täpsema info saamiseks AUX-ühenduse
kohta.
Toitejuhtme ühendamine
Komplekti kuuluvat toitejuhet tohib kasutada ainult
koos selle süsteemiga.
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi kasutada.
RQTX1290
Majapidamise pistikupessa
5
5
Juhtseadised
1 Ooteoleku-/töörežiimi nupp [O], [O/l] ( 9, 10)
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme lülitamiseks ooterežiimi
või vastupidi. Ooterežiimis tarbib seade ikka pisut elektrienergiat.
2 Numbrinupud [1 kuni 9, 0, 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [10] → [1] → [6]
3 Programmeeritud raja kustutamine ( 7)
4 Allika valimine
[USB]: USB valimine ( 8)
[CD]: Plaadi valimine ( 7)
[RADIO, EXT-IN]: Raadio, USB või välisseadme sisendi valimine
( 8, 9)
5 Põhitoimingud
[/II]: Esitus või esituse pausile lülitamine
[]: Esituse seiskamine
[I], [I]: Raja vahelejätmine
Eelhäälestatud raadiojaama valimine
[], []: Raja otsimine
Raadiojaamale häälestumine
[I/ ], [/I]: Vahelejätmine ja raja otsimine
Eelhäälestatud raadiojaama valimine
6 Heliefektide valimine ( 9)
7 Raadiojaama automaatne eelhäälestamine ( 8)
8 Näidikule ilmuva info vaatamine
Näidiku heleduse vähendamine
Selle funktsiooni kasutamiseks hoidke nuppu vajutatuna.
Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti vajutatuna.
9 Unetaimeri seadistamine ( 8)
Kella ja taimeri seadistamine ( 8)
10 Programmi esituse seadistamine ( 7, 8)
11 Süsteemi helitugevuse reguleerimine
12 Süsteemi heliväljundi ajutine katkestamine ja taastamine
Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse reguleerimisel või süsteemi
väljalülitamisel.
13 Esitusmenüü elemendi seadistamine ( 7)
14 Raadiomenüü elemendi seadistamine ( 8)
15 [,]: Albumi vahelejätmine
Kellasätte reguleerimine
[,]: Elemendi valimine menüüs
[OK]: Sätte kinnitamine
16 Süsteemi automaatne väljalülitamine
See funktsioon lülitab süsteemi välja, kui allikaks on plaat või USBseade ja te ei kasuta seadet umbes 30 min.
Tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.
17 Kaugjuhtimissignaali andur
18 USB-port (
)
19 Näidik
20 Käsitsi seadistatava ekvalaiseri efektide seadmine ( 9)
21 Radade või albumite sirvimine
ET
Kaugjuhtimispult
SLEEP
1
9
PLAY
10
2
11
3
4
12
EXT-IN
RADIO
5
6
D.BASS
SOUND
PRESET EQ
13
14
7
DISPLAY
DIMMER
8
15
OFF
15
Põhiseade
Keerake nuppu raja sirvimiseks.
Vajutage [/II] esituse alustamiseks tehtud valikust.
17
19
1
6
RQTX1290
4
6
6
20
5
5
21
18
22
11
23
Vajutage [ALBUM/TRACK] albumi või raja valimiseks ja keerake
nuppu sirvimiseks.
Vajutage [/II] esituse alustamiseks tehtud valikust.
22 Plaadialuse avamine ja sulgemine
23 Plaadialus
Plaadid
Programmi esitus
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
ET
Plaatide esitamine
1 Vajutage põhiseadmel [, OPEN/CLOSE] plaadialuse
avamiseks.
Asetage plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti [, OPEN/CLOSE] plaadialuse sulgemiseks.
2 Vajutage [CD] ja siis [/II] esituse alustamiseks.
Vajutage [] esituse ajal.
Vajutage [,].
Vajutage [I] või [I] (põhiseade: [I/
] või [/I]).
Hoidke vajutatuna [] või []
(põhiseade: [I/ ] või [/I]).
1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”.
2 Vajutage [,] ja siis [OK], et valida soovitud režiim.
1TR
Kõikide radade esitamine.
Plaadilt ühe valitud raja esitamine.
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
Plaadilt ühe valitud albumi esitamine.
Vajutage [,] albumi valimiseks.
Kogu plaadi juhuesitus.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
Korrake seda toimingut muude radade programmi lisamiseks.
3 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
Vajutage [/II] esituse ajal.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Esitusrežiimi funktsioon
OFF
PLAYMODE
(esitusrežiim
väljalülitatud)
1-TRACK
2 Vajutage numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
Ühe valitud albumi kõikide radade juhuesitus.
Vajutage [,] albumi valimiseks.
Märkus:
 See funktsioon ei tööta koos programmi esitusega.
 Plaadialuse avamisel lülitub seade uuesti vaikesättele “OFF
PLAYMODE” ehk esitusrežiim väljalülitatud.
Korduvesitus
Saate korduvesitada seadistatud programmi või muud esitusrežiimi
funktsiooniga tehtud valikut.
1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “REPEAT”.
2 Vajutage [,], et valida “ON REPEAT” ja vajutage siis [OK].
”.
Näidikule ilmub “
Tühistamiseks valige “OFF REPEAT”.
Olemasoleva info vaatamine
Saate vaadata olemasolevat infot näidikult.
Vajutage [DISPLAY].
Märkus:
 Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv: umbes 16.
 See süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-silte.
 Sellised tekstiandmed, mida süsteem ei toeta, võivad ilmuda
originaalist erinevalt.
1 Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
2 Vajutage [,] soovitud albumi valimiseks.
3 Vajutage [I] ja siis numbrinuppe soovitud raja valimiseks.
4 Vajutage [OK].
Tehke uuesti toimingud 2-4 muude radade programmi lisamiseks.
5 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
Programmi
esituse
tühistamine
Programmi
uuesti esitamine
Programmisisu
kontrollimine
Viimase raja
kustutamine
programmist
Kogu programmi
kustutamine
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Vajutage [PROGRAM] ja siis [/II].
Vajutage [I] või [I], kui seisatud olekus
on näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal kontrollimiseks
vajutage kaks korda [PROGRAM] pärast seda,
kui näidikule ilmub “PGM”, ja vajutage siis
[I] või [I].
Vajutage [DEL] seisatud olekus.
Vajutage [] seisatud olekus. Näidikule ilmub
“CLR ALL”. 5 s jooksul vajutage uuesti [].
Märkus:
Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
Märkused CD-plaatide kohta
 See süsteem suudab lugeda kuni 99 rada.
 Selle süsteemiga saab esitada MP3-faile ja CD-DA vormingus audiot
lõplikult vormistatud CD-R/RW-plaatidelt.
 Salvestise seisundi tõttu ei pruugi see süsteem suuta kõiki CDR/RW-plaate esitada.
Märkused MP3-failide kohta
 Faile käsitatakse radadena ja kaustu albumitena.
 See süsteem suudab lugeda kuni 999 rada, 255 albumit (kaasa
arvatud juurkaust) ja 20 seanssi.
 Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja arvatud
laiendatud vormingud).
 Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele vastavalt kaustade ja
failide nimedele 3-numbrilised eesliited.
MP3-failide esitamise piirangud
 Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega ühele plaadile,
siis saab esitada ainult esimeses seansis salvestamiseks kasutatud
vormingut.
 Kõiki MP3-faile ei pruugi olla võimalik esitada plaadi või salvestise
seisundi tõttu.
 Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada järjekorras, milles
need salvestasite.
RQTX1290
Esituse
seiskamine
Esituse pausile
lülitamine
Albumi
vahelejätmine
Raja
vahelejätmine
Läbi raja
otsimine
1 Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Näidikule ilmub “PGM”.
7
7
USB
ET
Saate ühendada oma USB-massmäluseadme ja esitada sellesse
salvestatud MP3-faile.
USB-pikendusjuhet ei tohi kasutada. Süsteem ei suuda kaabliga
ühendatud USB-massmäluseadet tuvastada.
1 Vähendage helitugevust ja ühendage USB-massmäluseade
USB-porti.
2 Vajutage [USB] ja siis [/II] esituse alustamiseks.
Esituse
seiskamine
Vajutage [] esituse ajal.
Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage [/II] esituse jätkamiseks raja
algusest.
või
Vajutage kaks korda [] esituse lõplikult
seiskamiseks.
Muude toimingute tegemise juhiste saamiseks vt ptk “Plaadid”
( 6).
Ühilduvad seadmed
 Ainult massedastust toetavad USB-massmäluseadmed.
 USB 2.0 täiskiirust toetavad USB-massmäluseadmed.
Toetatud vorming
 Kaustu käsitatakse albumitena.
 Faile käsitatakse radadena.
 Radadel peab olema laiendiks “.mp3” või “.MP3”.
 CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
 NTFS-failisüsteemi tugi puudub (seade toetab ainult FAT 12/16/32
failisüsteeme).
 Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla kasutatavad.
Märkus:
 Maksimaalne albumite arv: 255 albumit (kaasa arvatud juurkaust)
 Maksimaalne radade arv: 2500 rada
 Maksimaalne radade arv ühes albumis: 999 rada
RDS-saated
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS)
edastatavaid tekstiandmeid, mida teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS (jaama
nimi)
→
PTY (programmi
→
tüüp)
FREQ
(sagedus)
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla võimalik.
Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/EXT-IN]), et valida
“FM” või “AM”.
Automaatne eelhäälestamine
1 Vajutage [OK], et valida madalaim “LOWEST” või aktiivne
“CURRENT” sagedus.
2 Vajutage [AUTO PRESET] eelhäälestamise alustamiseks.
Tühistamiseks vajutage [].
Käsitsi eelhäälestamine
1 Vajutage [] või [], jaamale häälestumiseks.
2 Vajutage [PROGRAM].
3 Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud raadiojaama mälukoha
numbri valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 muude jaamade eelhäälestamiseks.
Kui samale mälukohale on juba jaam eelhäälestatud, siis kirjutatakse
see uue jaamaga üle.
Eelhäälestatud jaama valimine
Raadio
Vajutage numbrinuppe, [I] või [I] (põhiseade: [I/] või
[/I]) eelhäälestatud jaama valimiseks.
Käsitsi häälestamine
AM-sagedussamm (ainult põhiseadmelt)
1 Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/EXT-IN]), et
valida “FM” või “AM”.
2 Vajutage [] või []soovitud jaama sageduse valimiseks.
Automaatselt häälestamiseks hoidke nuppu vajutatuna, kuni sagedus
hakkab kiiresti muutuma.
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
1 Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
2 Vajutage [,], et valida “MONO” ja vajutage siis [OK].
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AMsaateid.
1 Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “FM” või “AM”.
2 Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima sageduse näit.
Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
 Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda protseduuri.
 Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud jaamad.
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
 Tavaliselt on kuulamiseks soovitav “MONO” välja lülitada.
Kui valitud on “AM”
1 Vajutage [RADIO MENU], et valida “B.PROOF”.
2 Vajutage [,], et valida “BP 1” või “BP 2” ja vajutage siis
[OK].
Kell ja taimerid
Kella seadistamine
RQTX1290
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
8
8
1 Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
2 10 s jooksul vajutage [,] kellaaja seadistamiseks.
3 Vajutage [OK].
Vajutage [CLOCK/TIMER], et kellaaeg ilmuks mõneks sekundiks
näidikule.
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadistage kellaaeg korrapäraselt uuesti.
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja möödudes.
Vajutage [SLEEP] soovitud sätte (minutites) valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → OFF
Seadme unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud aja vaatamine
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
 Unetaimer on kasutatav koos esitustaimeriga.
 Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage taimeritele kattuvaid
aegu.
Esitustaimer
Saate seadistada esitustaimeri seadet kindlal kellaajal sisse lülitama ja
teid üles äratama.
Lülitage süsteem sisse ja seadistage õige kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata (plaat, raadio,
USB-seade või muusikaport) ja seadistage soovitud helitugevus.
1 Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
või “ PLAY 3”.
PLAY 1”, “
Taimeri käivitamiseks
, PLAY], et käivitada “
PLAY 1”, “
Vajutage [PRESET EQ] sätte valimiseks.
HEAVY
Suurendab rokkmuusika mõjuvust.
SOFT
Sobib taustamuusikaks.
CLEAR
Muudab kõrged helid selgemaks.
VOCAL
Muudab vokaalid kõlavamaks.
FLAT
Tühistab heliefektid.
D.BASS
See funktsioon võimaldab nautida jõulist bassiefekti.
Vajutage [D.BASS], et valida “ON D.BASS” (sees) või “OFF
D.BASS” (väljas).
D.BASS
AUTO D.BASS
OFF D.BASS
Võimendab bassiefekti.
Reguleerib automaatselt bassiefekti vastavalt
helile või muusikarajale.
Tühistab funktsiooni.
PLAY 2”
2 10 s jooksul vajutage [,] algusaja seadistamiseks.
3 Vajutage [OK].
4 Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja seadistamiseks.
5 Vajutage [
Eelseadistatud ekvalaiser
ET
Unetaimer
PLAY 2” või “
PLAY 3”.
6 Vajutage [O] süsteemi väljalülitamiseks.
Välisseade
Välisseadme sisendi AUX kasutamine
Saate ühendada selle seadmega videomaki, DVD-mängija vms, et
kuulata selle audiot läbi selle seadme.
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer saaks töötada.
Sätete muutmine
Allika või
helitugevuse
muutmine
Sätete
kontrollimine
Tühistamine
Tehke uuesti toimingud 1-4 ja 6 ( ülal).
1) Vajutage [ , PLAY], nii et taimeritähis
kaob näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6 ( ülal).
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
PLAY 1”, “ PLAY 2” või “ PLAY 3”.
Vajutage kaks korda [ , PLAY], nii et
taimeritähis kaob näidikult.
Märkus:
 Esitustaimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel ning
suurendab siis helitugevuse järkjärgult seadistatud tasemele.
 Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see seadistatud ajal iga päev.
 Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi esmalt välja ja siis uuesti
sisse, siis taimer ei seisku lõpuajal.
Ettevalmistamine
 Ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti.
 Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende kasutusjuhendeid.
1 Ühendage välisseade.
2 Vajutage [RADIO, EXT-IN], et valida “AUX”.
3 Alustage esitust välisseadmel.
Märkus:
 Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
 Kui soovite ühendada kirjeldatutest erineva seadme, siis
konsulteerige esmalt oma audioseadme müüjaga.
 Adapteri kasutamine võib põhjustada helimoonutusi.
Kaugjuhtimiskood
Heliefektid
Helikvaliteedi muutmine
1 Vajutage [SOUND] heliefekti valimiseks.
2 Vajutage [,] soovitud sätte valimiseks.
-4 kuni +4
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/EXT-IN]), et valida
“MUSIC PORT”.
Koodiks “REMOTE 2” seadistamine
1 Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN] põhiseadmel ja [2]
kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.
2 Hoidke vähemalt 4 s vajutatuna [OK] ja [2].
“ON SURROUND” (ruumiheli sees) või “OFF
SURROUND” (ruumiheli väljas)
“NORMAL” (tavaline) või “HIGH” (kõrge)
“ON RE-MASTER” (taastamisfunktsioon sees)
või “OFF RE-MASTER” (taastamisfunktsioon
väljas)
Ainult põhiseadmelt
1 Vajutage [BASS/TREBLE], et valida “BASS” või “TREBLE”.
2 Vajutage [I/ ] või [/I] taseme reguleerimiseks.
Koodiks “REMOTE 1” seadistamine
1 Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN] põhiseadmel ja [1]
kaugjuhtimispuldil, kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.
2 Hoidke vähemalt 4 s vajutatuna [OK] ja [1].
RQTX1290
BASS ehk
bassid
TREBLE ehk
kõrged helid
SURROUND
ehk ruumiheli
INPUT LEVEL
ehk sisendi tase
(AUX-allikale)
RE-MASTER
ehk taastamisfunktsioon
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi
kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis muutke selle süsteemi
kaugjuhtimiskoodi.
9
9
ET
Rikkeotsingu juhend
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui kahtlete
mõne punkti osas või kui pakutud lahendused ei kõrvalda probleemi,
siis pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
■ Tavalised probleemid
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja selle kuva muutub
pidevalt.
 Hoidke põhiseadmel vajutatuna [], et valida “DEMO OFF”
(demorežiim väljas).
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
 Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
 Suurendage helitugevust.
 Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage põhjus ning
lülitage süsteem siis uuesti sisse. Seda võib põhjustada kõlarite
kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega või süsteemi
kasutamine kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
 Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage muud
seadmed ja juhtmed selle seadme juhtmetest eemale.
■ Plaadid
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
 Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see korralikult.
 Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
 Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
 Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h kuivada.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
 Sisestatud on plaat, mida ei saa selle seadmega esitada. Sisestage
sobiv plaat.
 Sisestatud on lõplikult vormistamata plaat.
■ Raadio
Kostab moonutatud heli.
 Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni. Antenni peab paigaldama
pädev tehnik.
Kostab tuikav heli.
 Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
 Valige “BP 1” või “BP 2” AM-tuuneri režiimis.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
 Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest eemale.
■ Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“NO PLAY” ehk ei saa esitada
 Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vormingut.
 Kui albumeid või kaustu (audio ja muud andmed) on üle 255, siis ei
saa kõiki MP3-faile neist albumitest lugeda ja esitada. Teisaldage
need muusikaalbumid teise USB-massmäluseadmesse.
Alternatiivina vormindage USB-massmäluseade uuesti ning
salvestage siis need muusikaalbumid enne muude andmetega
kaustade salvestamist.
“F61”
 Kontrollige kõlarijuhtmete ühendusi. Ühendage vajadusel uuesti.
 Ühendage USB-massmäluseade lahti. Lülitage süsteem esmalt välja
ja siis uuesti sisse.
“ERROR” ehk viga
 Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“NOT MP3/ERROR” ehk ei ole MP3/viga
 MP3-vorming, mida see seade ei toeta. Süsteem jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
“VBR–” ehk muutuv bitikiirus
 Süsteem ei suuda kuvada järelejäänud esitusaega muutuva
bitikiirusega radade puhul.
“NORMAL” ehk tavaline
 AUX-allika “INPUT LEVEL ehk sisendi tase” lülitub automaatselt
sättelt “HIGH ehk kõrge” sättele “LOW ehk madal”, kui süsteem
tuvastab moonutatud muusikahelid.
“NODEVICE” ehk seade puudub
 USB-massimäluseade on ühendamata. Kontrollige ühendust.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades alltoodud juhiseid
järgides:
 Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
 Te soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
Mälu lähtestamiseks
1 Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu pistikupesast
lahti.
(Oodake 3 min, enne kui jätkate punktiga 2.)
2 Hoidke põhiseadmel vajutatuna [O/I] ja ühendage samal ajal
toitejuhtme pistik uuesti elektrivõrgu pistikupessa.
Näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
3 Vabastage [O/I].
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate need uuesti seadistama.
■ USB
USB-massmäluseadet või selle sisu ei saa lugeda.
 USB-massmäluseadme vorming või sisu on süsteemiga ühildumatu.
 Mälumahuga üle 32 GB USB-massmäluseadmete kasutamine ei
pruugi alati õnnestuda.
RQTX1290
USB-massmäluseade töötab aeglaselt.
 Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-massmäluseadmesse on
salvestatud mahult suured failid või kui kasutate suure mälumahuga
USB-massmäluseadet.
10
10
Hooldus
Puhastamiseks pühkige seda süsteemi pehme kuiva riidega.
 Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi puhastamiseks alkoholi,
värvivedeldit ega bensiini.
 Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide kasutamist hoolikalt
nendega kaasasolevaid juhiseid.
Tehnilised andmed
USB
FM-/AM-tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
Antennipesad
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
AUX-sisend
87,50-108,00 MHz (50 kHz
sammuga)
75  (asümmeetrilised)
522-1629 kHz (9 kHz sammuga)
520-1630 kHz (10 kHz sammuga)
RCA-kontaktpesa
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3 vormindatud plaat)
(3) MP3
*MPEG-1 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Laseri võimsus
KLASS 1 (CD)
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
2 kanalit (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
USB 2.0 full speed
MP3 ( .mp3)
FAT 12, FAT 16, FAT 32
500 mA (maksimaalselt)
16-320 kbit/s (esitus)
ET
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Esikanal (üheaegselt testitud)
125 W kanali kohta (4 ), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
250 W
USB-port
USB standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi toide
Bitikiirus
Kõlarid
Tüüp
Valjuhääldi(d)
Bassvaljuhääldi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Impedants
Väljundi helirõhk
Sageduspiirkond
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
2-ribaline, 2 valjuhääldit (basside
peegeldus)
16 cm koonusetüüpi
6 cm koonusetüüpi
4
85 dB/W (1 m)
48 Hz kuni 22 kHz (-16 dB)
52 Hz kuni 20 kHz (-10 dB)
200 mm x 334 mm x 189 mm
2,5 kg
Üldist
Toide
Energiatarve
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
Töötemperatuuride vahemik
Tööniiskuse vahemik
Energiatarve ooteolekus
Vahelduvvool, 220-240 V, 50 Hz
62 W
220 mm x 334 mm x 245 mm
3,0 kg
0°C kuni +40°C
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma
kondensaadita)
0,3 W (ligilähedaselt)
Märkus:
1) Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2) Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
RQTX1290
Võimendi
11
11
EU
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
En
Po
Cz
RQTX1290-E
L0211CH0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement