Panasonic SCAKX16 Operating instructions

Panasonic SCAKX16 Operating instructions
Hoiatus toitejuhtme kohta
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Ühendkuningriigile
Lugege isikliku ohutuse tagamiseks järgmine tekst
hoolikalt läbi.
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
Täname, et ostsite selle toote!
SC-AKX16
Optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse
tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA
või BSI .
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis hoolitsege, et see paigaldatakse kaitsme väljavahetamisel
kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist
erineda (joonised A ja B).
Kontrollige paigaldatud toite-pistikut ja järgige järgmisi
juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib tegelikust erineda.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitsmekate
Vastav kohaldatavate ELi õigusaktide nõuetele.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Süsteem
SC-AKX16
Põhiseade
SA-AKX16
Kõlarid
SB-AKX16
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool näidatud
tarvikud. Kasutage asendusosi tellides sulgudes antud
numbreid. (Käesolevas kasutusjuhendis antud tootenumbrid on õiged 2012. aasta detsembri seisuga.
Need võivad muutuda.)
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude
ühenduste tegemist.
2
Ühendage FM-siseantenn.
Paigutage antenn parima vastuvõtuga kohta.
3
Ühendage kõlarid.
Ühendage kõlarijuhtmed sama värvi
klemmidega.
Kleeplint
Punane
2 toitejuhet
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
Ühendkuningriigile
Must
(K2CT2YY00097)
B
Teistele
(K2CQ2YY00119)
Müügi- ja tugiteenuste info
1 AM-raamantenn
(N1DYYYY00011)
Ühendkuningriigile ja Iiri Vabariigile
1 FM-siseantenn
(RSAX0002)
Ühendkuningriigile
A
Ühendage FM-välisantenn.
Kasutage halva raadiovastuvõtu korral fakultatiivset
välisantenni. See antenn tuleks lasta paigaldada
pädeval tehnikul.
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid mitte ristamisi
ühendada (lühistada) või
nende polaarsust ümber
pöörata. See võib kõlareid
kahjustada.
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
• Iiri Vabariigi klientidele: 01289 8333
• Esmaspäevast kuni reedeni 9:00 kuni 17:00
(välja arvatud riigipühadel).
• Külastage meie veebisaiti lisatoe saamiseks oma
tootele: www.panasonic.co.uk
Panasonic U.K. otsemüük
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
1 kaugjuhtimispuldi patarei
1 kaugjuhtimispult
(N2QAYB000900)
Ühendkuningriigile
1
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
Ühendage AM-raamantenn.
Seadke antenn klõpsuga alusele püsti.
1 antennipistiku adapter
(K1YZ02000013)
4
Ühendage toitejuhe.
Ühendkuningriigile
Kasutage antennipistiku adapterit
(kuulub komplekti).
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks
lihtsalt ja mugavalt, helistades meie klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni reedeni 9:00 kuni
17.00 (välja arvatud riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse
kaudu, mille leiate veebisaidilt www.pas-europe.com.
• Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja
deebetkaartidest.
• Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele
päringutele annab vastuse Panasonic U.K.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid
tooteid.
Sirvige meie veebisaiti täpsema info saamiseks.
Märkus:
• Ärge kasutage välisantenni äikesetormi ajal.
• Ühendage välisantenn lahti ajaks, kui seade
ei ole kasutusel.
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST HOIATUST
TOITEJUHTME KOHTA.
Elektrivõrgu
pistikupessa
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi kasutada.
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,4 W elektrienergiat. Ühendage süsteem elektrivõrgust lahti
ajaks, mil te seda ei kasuta.
Mõned sätted kaovad mälust, kui seadme elektrivõrgust lahti ühendate.
Peate need uuesti seadistama, kui seadet taas
kasutama hakkate.
L1212HH0
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud
esemeid nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd
tuleb lasta teha pädeval hooldustehnikul.
• Hoolitsege, et seadmesse ei kuku mõni metallese.
ETTEVAATUST!
Toote tagapaneel
Ühendamine
En
E
RQT9791-B
© Panasonic Corporation 2012
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga.
Kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis saate
ka neid kasutada.
Süsteem võib joonistest pisut erineda.
Käesolev kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Komplekti kuuluvad tarvikud
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse
umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede,
laudlinade, kardinate ega muude sarnaste
esemetega.
– Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid
lahtise tule allikaid.
• Paigutage seade tasasele pinnale, otsese päikesevalguse, kuumuse, niiskuse ja liigse vibratsiooni eest
kaitstud kohta.
• See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate
klimaatiliste tingimustega piirkonnas.
• Toitepistik on elektrivõrgust lahtiühendamise seade.
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab vajadusel
viivitamata elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
• See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
• See seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis
kirjeldatust erinev juhtseadiste kasutamine, seadme
reguleerimine või toimingute tegemine võib põhjustada
ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
Patarei
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Patarei tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi
patareiga.
• Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja
poole info saamiseks nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
• Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et
patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
• Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge laadige leelis- või mangaanpatareid.
• Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha
koorunud.
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis
võtke patarei puldist välja.
Hoidke patareid jahedas ja pimedas kohas.
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi
visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis
võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja
patareide kogumise ja ringlussevõtu kohta
saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa
Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa
Liidus. Kui soovite nendest toodetest loobuda,
siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või
seadme müüja poole, et saada infot nende
toodete nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Kõlarite paigutamine
Kaugjuhtimispuldi töökorda
seadmine
Juhtseadiste ülevaade
Info kuvamine sisu kohta
Näidiku heleduse vähendamine
Hoidke nuppu vajutatuna selle funktsiooni
kasutamiseks. Tühistamiseks hoidke
nuppu uuesti vajutatuna.
Kella ja taimeri seadistamine
Programmi seadistamine
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Kõlarite kattevõrk ei ole eemaldatav.
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Muude kõlarite kasutamine võib süsteemi kahjustada
ja halvendada helikvaliteeti.
Märkus:
• Paigutage kõlarid vähemalt 10 mm kaugusele põhiseadmest õhuringluse tagamiseks.
• Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud.
Ärge paigutage neid teleri, personaalarvuti ega
muude selliste seadmete lähedale, mida magnetväli
mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega heli kõrgel helitugevusel esitamine
võib kõlareid kahjustada ja lühendada nende
kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel juhtudel
helitugevust:
– moonutatud heli esitades;
– helikvaliteeti reguleerides.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit ja
kõlareid ning põhjustab tuleohtu. Konsulteerige
kvalifitseeritud hooldustehnikuga kahjustuste
korral ja kui seadme talitlus märgatavalt muutub.
• Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas
juhendis antud juhiste kohaselt.
Süsteemi heliväljundi ajutine
katkestamine
Tühistamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi välja lülitamisel.
Esitusmenüü elemendi seadistamine
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Raadiomenüü elemendi seadistamine
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja –) vastavad
puldile märgitud polaarsustele.
Suvandi valimine
Ooteoleku/töörežiimi nupp
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi.
Ooteolekus tarbib seade ikka vähesel
määral elektrienergiat.
Numbrinupud [1 kuni 9, 0, 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10]=[1]=[6]
Programmeeritud raja kustutamine
Audioallika valimine
Peamiste esitustoimingute juhtnupud
Heliefektide valimine
Raadiojaama automaatne
eelhäälestamine
Süsteemi automaatne väljalülitumine
Kui allikaks on valitud plaat, USB või AUX,
siis lülitab automaatse väljalülitamise
funktsioon süsteemi välja, kui te seda 30
minutit ei kasuta. Tühistamiseks vajutage
sama nuppu uuesti.
Kaugjuhtimisandur
Kaugus: kuni umbes 7 m
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30°
vasakule ja paremale
Basside, keskmiste või kõrgete helide
efekti valimine
USB-port (
)
Näidik
Plaadialuse avamine ja sulgemine
Plaadialus
Plaat
Plaadi esitamine
1
Vajutage plaadialuse avamiseks põhiseadmel
[ OPEN/CLOSE].
Asetage plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage plaadialuse sulgemiseks uuesti
[ OPEN/CLOSE].
2 Vajutage esituse alustamiseks [CD] ja siis
[
].
Vajutage [ ].
Esituse
seiskamine
Esituse pausile
lülitamine
Programmi esitus
1
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”
või “REPEAT”.
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
Vajutage soovitud režiimi valimiseks [
ja siis [OK] .
2
2
Kõikide radade esitamiseks
1-TRACK
Plaadilt ühe valitud raja esitamiseks.
Valige rada numbrinuppudega.
1TR
1-ALBUM
Vajutage [
Raja vahelejätmine
RANDOM
Vajutage [
] või [
(põhiseadmel: [
]
] või [
]).
1-ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
Läbi raja
otsimine
Hoidke vajutatuna [
(põhiseadmel: [
[
]).
] või [
] või
Plaadilt ühe valitud albumi esitamiseks.
Vajutage [
] albumi valimiseks.
Plaadi sisu juhuslikus järjestuses
esitamiseks.
Ühe valitud albumi kõikide radade
juhuslikus järjestuses esitamiseks.
Vajutage [
] albumi valimiseks
]
REPEAT ehk korduvesitus
ON REPEAT
Olemasoleva info vaatamine
Korduvesituse sisselülitamine.
Saate näidikult vaadata olemasolevat infot.
OFF REPEAT
Vajutage [DISPLAY].
Märkus:
Plaadialuse avamisel lülitub seade uuesti vaikesättele
“OFF PLAYMODE”.
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tärkide arv: umbes 16
• See süsteem toetab versioonide 1.0 ja 1.1 ID3-silte.
• Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad
ilmuda erinevalt.
Kell ja taimerid
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Vajutage 10 sekundi jooksul kellaaja
seadistamiseks [
].
3 Vajutage [OK].
Vajutage [CLOCK/TIMER] kellaaja mõneks sekundiks
kuvamiseks.
Märkus:
Täpsuse säilitamiseks seadistage kell korrapäraselt
uuesti.
Vajutage esituse alustamiseks [
].
Programmi
esitamise režiimi
tühistamine
Programmi sisu
kontrollimine
Viimase raja
kustutamine
programmist
Vajutage seisatud olekus
[PROGRAM].
Kõikide programmeeritud
radade kustutamine
Vajutage seisatud olekus [ ].
Näidikule ilmub “CLR ALL”.
Vajutage 5 sekundi jooksul
uuesti [ ].
1
2
3
4
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
PLAY”.
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija vms ja
kuulata selle audiot läbi selle süsteemi.
Ettevalmistamine
• Ühendage toitejuhe lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
DVD-mängija
(ei kuulu komplekti)
Vajutage 10 sekundi jooksul algusaja
seadistamiseks [
].
Selle põhiseadme
tagapaneel
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja
seadistamiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
60 MIN
90 MIN
120 MIN
Unetaimeriga süsteemi väljalülitamiseni jäänud
aja kuvamine
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Unetaimerit saab kasutada koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on alati eelisõigus.
Ärge seadistage taimeritele kattuvaid aegu.
OFF
Valmistage ette audioallikas (plaat, raadio, USB
või AUX), mida soovite kuulata ja seadistage
helitugevus.
2 Vajutage [PLAY ].
Näidikule ilmub “
”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [PLAY
].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
saaks töötada.
Sätete kontrollimine
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
PLAY”.
Märkus:
• Taimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel ja
suurendab helitugevuse siis järkjärgult eelseadistatud
tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis lülitab see seadme
iga päev sisse seadistatud ajal.
• Kui te lülitate taimeri töötamise ajal süsteemi välja ja
siis uuesti sisse, siis ei lülita taimer seadet välja
lõpuaja saabumisel.
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
1
2
3
Saate ühendada oma USB-seadme ja esitada sellesse
salvestatud muusikaradasid.
USB-pikendusjuhet ei tohi kasutada. Süsteem ei suuda
kaabliga ühendatud USB-seadet tuvastada.
BASS
MID
TREBLE
1
2
Vähendage helitugevust ja ühendage USB-seade
USB-porti.
Hoidke põhiseadet kinni USB-seadme ühendamise
ja lahtiühendamise ajal.
Vajutage esituse alustamiseks [USB] ja siis
[
].
Esituse
seiskamine
Ühendage välisseade.
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseadmel:
[RADIO/EXT-IN]), et valida “AUX”.
Alustage esitust välisseadmel.
Märkus:
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Pidage nõu oma audioseadme müüjaga,
kui soovite ühendada nimetatust erinevaid
seadmeid.
• Adapteri kasutamine võib põhjustada
helimoonutusi.
Vajutage esituse ajal [ ].
Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage esituse jätkamiseks [
VÕI
Vajutage esituse täielikult
seiskamiseks kaks korda [ ].
Ühilduvad USB-massmäluseadmed:
• Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
• USB 2.0 täiskiiruse standardit toetavad
USB-seadmed.
Märkus:
• Süsteem käsitab faile radadena ja kaustu
albumitena.
• Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
• Süsteem loeb kuni:
– 800 albumit (kaasa arvatud juurkaust)
– 8000 rada
– 999 rada ühes albumis
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• NTFS-failisüsteemi tugi puudub (süsteem toetab
ainult FAT 12/16/32 failisüsteeme).
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid
olla kasutatavad.
Rikkeotsing
Välisseadmed
Ettevalmistamine
Seadistage kell.
Heliefektid
].
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse
pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui
pakutud lahendused ei kõrvalda probleemi, siis
pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
Tavalised probleemid
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja selle
kuva muutub pidevalt.
• Hoidke põhiseadmel vajutatuna [ ], et valida
“DEMO OFF” (demorežiim väljas).
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ning lülitage süsteem siis uuesti sisse.
Seda võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse
helitugevuse või võimsusega või süsteemi kasutamine
kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed selle seadme
juhtmetest eemale.
Plaat
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see
korralikult.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h
kuivada.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestatud on plaat, mida ei saa selle seadmega
esitada. Sisestage sobiv plaat.
• Sisestatud on lõplikult vormistamata plaat.
Raadio
Kostab moonutatud heli.
• Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni.
Antenni peab paigaldama pädev tehnik.
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest
eemale.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja
juhtmetest eemale.
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või sisu vorming on süsteemiga
ühildumatu.
• Mälumahuga üle 32 GB USB-seadmete
kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse on salvestatud mahult suured failid või kui
kasutate suure mälumahuga USB-seadet.
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“ERROR”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“F61”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage süsteem
esmalt välja ja siis uuesti sisse.
“NODEVICE”
• USB-seade on ühendamata. Kontrollige ühendust.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut.
• USB-seadme failid võivad olla rikutud.
Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
“NOT MP3 = ERROR”
• Esitasite sellist MP3-faili, mida see seade ei toeta.
Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
1. Vajutage [SOUND], et valida
“BASS”, “MID” või “TREBLE”.
2. Vajutage taseme (-4 kuni +4)
reguleerimiseks [
].
Ainult põhiseadmelt
1. Vajutage [MANUAL EQ], et valida
“BASS”, “MID” või “TREBLE”.
2. Vajutage taseme reguleerimiseks
[
] või [
].
SURROUND
1. Vajutage [SOUND], et valida
“SURROUND”.
2. Vajutage [
], et valida “ON
SURROUND” (sees) või “OFF
SURROUND” (väljas).
INPUT LEVEL 1. Vajutage [SOUND], et valida
ehk sisendi tase
“INPUT LEVEL”.
(AUX-allikale)
2. Vajutage [
], et valida “NORMAL” (tavaline) või “HIGH” (kõrge).
Muude toimingute kohta info saamiseks vt ptk “Plaat”.
Vajutage [
] või [
], kui
seisatud olekus on näidikul “PGM”.
Vajutage seisatud olekus [DEL].
1
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja
möödudes.
Vajutage soovitud sätte (minutites) valimiseks
[SLEEP].
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentseeritud firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
USB
3. Vajutage [OK].
Korrake neid toiminguid muude radade
programmeerimiseks.
Taimeri sisselülitamine
Unetaimer
30 MIN
3
] ja
• Selle süsteemiga saab esitada CD-R/RW plaate
CD-DA või MP3-vormingus sisuga.
• Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
• MP3-faile nimetatakse radadeks ja kaustu
nimetatakse albumiteks.
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– CD-DA: 99 rajale
– MP3: 999 rajale, 255 albumile ja 20 sessioonile
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada
järjekorras, milles need salvestasite.
Märkus:
• Programmi esitust ei saa kasutada koos esitusrežiimi
funktsiooniga “PLAYMODE”.
• Programm kustub seadme mälust plaadialuse avamisel.
Esitustaimeri saab seadistada lülitama süsteemi
määratud ajal sisse, et teid üles äratada.
Sellel süsteemil on 24-tunnise süsteemiga kell.
2
Korduvesituse väljalülitamine.
Esitustaimer
Kella seadistamine
1
1. Vajutage soovitud albumi valimiseks
[
].
2. Vajutage soovitud raja valimiseks [
siis numbrinuppe.
].
RND
Vajutage seisatud olekus [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
Valige numbrinuppudega soovitud rada.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
OFF
PLAYMODE
1ALBUM
Albumi vahelejätmine
]
1
PLAYMODE ehk esitusrežiim
Vajutage [
].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Märkus plaatide kohta
Esitusmenüü
Märkus:
Valige “NORMAL”, kui heli on
moonutatud sätte “HIGH” kasutamisel.
RE-MASTER
PRESET EQ
D.BASS
1. Valige “NORMAL”, kui heli on
moonutatud sätte “HIGH”
kasutamisel.
2. Vajutage [
], et valida “ON
RE-MASTER” (sees) või “OFF
RE-MASTER” (väljas).
– Kui kuvatud on “REMOTE 1”, siis hoidke vähemalt
4 sekundit [OK] ja [1] vajutatuna.
– Kui kuvatud on “REMOTE 2”, siis hoidke vähemalt
4 sekundit [OK] ja [2] vajutatuna.
“VBR–”
• Süsteem ei saa kuvada järelejäänud esitusaega
muutuva bitikiirusega radade puhul.
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle süsteemi
kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis muutke
selle süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseadmel:
[RADIO/EXT-IN]), et valida “AUX”.
Koodiks “REMOTE 2” seadistamine
Hoidke põhiseadmel [RADIO/EXT-IN] ja kaugjuhtimispuldil [2] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 sekundit
vajutatuna.
Koodiks “REMOTE 1” seadistamine
1
2
1
2
Vajutage [RADIO, EXT-IN], et valida “FM” või
“AM”.
Vajutage soovitud raadiojaama sageduse
valimiseks [
] või [
].
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu
vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Mällu eelhäälestamine
AM-sagedussamm
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Automaatne eelhäälestamine
Ainult põhiseadmelt
Selle süsteemiga saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
1
1
2
Põhiseadmelt
1
2
3
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “FM” või
“AM”.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Vajutage soovitud raadiojaama sageduse
valimiseks [
] või [
].
1
2
3
Kui valitud on “FM”
2
Vajutage eelhäälestamise alustamiseks
[AUTO PRESET].
Vajutage tühistamiseks [
].
Käsitsi eelhäälestamine
Helikvaliteedi parandamine
1
Vajutage [OK], et valida “LOWEST” (madalaim)
või “CURRENT” (aktiivne) sagedus.
Vajutage jaamale häälestumiseks [
[
].
] või
Vajutage [PROGRAM].
Valige numbrinuppudega eelhäälestatud
jaama mälukoha number.
Tehke uuesti toimingud 1-3 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Uus jaam asendab samale eelhäälestatud jaama
mälukohale salvestatud jaama.
Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage [
], et valida “MONO”, ja
vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
Vajutage numbrinuppe, [
] või [
eelhäälestatud jaama valimiseks.
]
Põhiseadmelt
1
2
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
2
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “FM” või
“AM”.
Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse vilkuv näit. Vähima sageduse muutudes
vabastage nupp.
• Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda
protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
RDS-saated
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
Jaama nimi
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete
kuvamine olla võimalik.
Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks
[
] või [
].
Vajutage [D.BASS], et valida “D.BASS”
(dünaamilised bassid), “AUTO D.BASS”
(automaatsed dünaamilised bassid)
või “OFF D.BASS” (väljas).
“REMOTE 1” ar “REMOTE 2”
• Kaugjuhtimispult ja põhiseade kasutavad erinevaid
koode. Muutke kaugjuhtimispuldi koodi.
2
Käsitsi häälestamine
Vajutage [PRESET EQ], et valida
“HEAVY” (raske), “SOFT” (pehme),
“CLEAR” (selge), “VOCAL” (vokaalid)
või “FLAT” (väljalülitatud.
“PLAYERROR”
• Esitasite sellist MP3-faili, mida see seade ei toeta.
Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
1
Raadio
Hoidke põhiseadmel [RADIO/EXT-IN] ja
kaugjuhtimispuldil [1] vajutatuna, kuni
näidikule ilmub “REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [1] vähemalt 4 sekundit
vajutatuna.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Soovite mälu sisu kustutada ja mälu lähtestada.
1
2
Ühendage toitejuhe lahti.
Hoidke põhiseadmel [
] vajutatuna ning
ühendage samal ajal uuesti toitejuhe.
Hoidke juhtnuppu jätkuvalt vajutatuna (umbes 10
sekundit), kuni näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
3
Vabastage [
].
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Süsteem on vaja uuesti seadistada.
Hooldus
Puhastamiseks pühkige seda süsteemi pehme
kuiva riidega.
• Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi
puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide
kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid
juhiseid.
Tehnilised andmed
USB
Võimendi
Stereorežiimi RMS-efektiivvõimsus
Eesmine kanal (üheaegselt testitud)
175 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
350 W (30% THD)
Tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamade mälu
USB-port
USB-standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi voolutugevus
Bitikiirus
USB 2.0 täiskiirus
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
500 mA (maks.)
16-320 kbit/s (esitus)
Kõlarid
FM 30 jaama
AM 15 jaama
Tüüp
2-ribaline, 2 valjuhääldit (basside peegeldus)
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
Väljundi helirõhk
85 dB/W (1 m)
Sageduspiirkond
48 Hz kuni 22 kHz (–16 dB)
52 Hz kuni 20 kHz (–10 dB)
AUX-sisend
RCA-kontaktpesa
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
FL = vasak esikanal
FR = pparem esikanal
MPEG-1 Layer 3
4
Impedants
200 mm x 334 mm x 193 mm
Mõõdud (L x K x S)
2.5 kg
Kaal
Plaadimängija
Lugemisseade
Lainepikkus
Laseri võimsus
16 cm koonusetüüpi
6 cm koonusetüüpi
790 nm (CD)
CLASS 1
2 kanalit (FL, FR)
Üldandmed
Toide
Energiatarve
Vahelduvpinge 220-240 V, 50 Hz
58 W
Mõõdud (L x K x S)
220 mm x 334 mm x 250 mm
Kaal
Töötemperatuuride vahemik
2.8 kg
0°C kuni +40°C
Tööniiskuste vahemik
35% kuni 80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus
0,4 W (ligilähedaselt)
Märkus:
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement