Panasonic SCAKX14 Operating instructions

Panasonic SCAKX14 Operating instructions
AKX14EG.en.book Page 1 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Täname, et ostsite selle toote!
Seadme optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege see juhend hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Mudeli nr
SC-AKX14
AKX14EG.en.book Page 2 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Tehke toimingud kaugjuhtimispuldiga. Kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis võite ka neid
kasutada.
Joonised võivad tegelikust süsteemist erineda.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele
süsteemile:
Süsteem
SC-AKX14
Põhiseade
SA-AKX14
Kõlarid
SB-AKX14
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud
esemeid nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd
tuleb lasta teha pädeval hooldustehnikul.
– Hoolitsege, et seadmesse ei kuku mõni metallese.
– Toitejuhtme pistikut ei tohi puudutada märgade
kätega.
ETTEVAATUST!
RQT9615
Toote tagapaneel
2
2
IToote sees
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse
umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede,
laudlinade, kardinate ega muude sarnaste
esemetega.
– Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega
muid lahtise tule allikaid.
– Paigutage seade tasasele pinnale ning kaitske seda
otsese päiksevalguse, kõrge temperatuuri, kõrge
niiskustaseme ja liigse vibratsiooni eest.
– Ärge kasutage alalisvooluallikat.
• See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate
klimaatiliste tingimustega piirkonnas.
• Paigaldage seade nii, et toitejuhtme pistiku saab
probleemide esinemisel viivitamata elektrivõrgu
pistikupesast lahti ühendada.
• See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
• Seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis
kirjeldatust erinev juhtseadiste kasutamine, seadme
reguleerimine või toimingute tegemine võib põhjustada
ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
Patarei
• Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
• Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
• Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha
koorunud.
• Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest,
et patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
• Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päiksevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis võtke
patarei kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke patareid
jahedas ja pimedas kohas.
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Patarei tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi
patareiga.
• Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusesse või seadme
müüja poole info saamiseks nõuetekohase
kõrvaldamismeetodi kohta.
Sisukord
Ohutusnõuded ................................................2
Komplekti kuuluvad tarvikud..........................3
Kõlarite paigutamine........................................3
Juhtseadiste ülevaade.....................................4
Ühendamine......................................................5
Kaugjuhtimispuldi töökorda seadmine.........5
Plaat ..................................................................6
USB....................................................................7
Raadio................................................................7
Heliefektid..........................................................8
Kell ja taimerid ................................................8
Välisseade ........................................................9
Rikkeotsing.......................................................9
Hooldus...........................................................10
Tehnilised andmed.........................................11
AKX14EG.en.book Page 3 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata
ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis
võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja
patareide kogumise ja ringlussevõtu kohta
saate kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektrija elektroonikaseadmed kasutuselt
kõrvaldada, siis pöörduge edasise info
saamiseks vastava seadme müüja või
tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa
Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa
Liidus. Kui soovite nendest toodetest
loobuda, siis pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme müüja poole, et
saada infot nende toodete nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kõlarite paigutamine
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool
näidatud tarvikud.
EESTI
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide
kogumise ja kõrvaldamise kohta
1 x toitejuhe
1 x AM-raamantenn
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Kõlarite kattevõrk ei ole eemaldatav.
1 x FM-siseantenn
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Parima heli saavutate seda põhiseadet ja neid kõlareid
koos kasutades. Muude kõlarite kasutamine võib seadet
kahjustada ja halvendada helikvaliteeti.
1 x patarei kaugjuhtimispuldile
1 x kaugjuhtimispult
(N2QAYB000636)
Märkus:
• Paigutage kõlarid rohkem kui 10 mm kaugusele
põhiseadmest õhuringluse tagamiseks.
• Kõlarid tuleb paigutada tasasele kindlale pinnale.
• Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge
paigutage neid teleri, personaalarvuti ega muude
selliste seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
• Kõlaritest kaua aega heli kõrgel helitugevusel
esitamine võib kõlareid kahjustada ja lühendada
nende kasulikku iga.
• Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel
juhtudel helitugevust:
– moonutatud heli esitades;
– helikvaliteeti reguleerides.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Selle nõude eiramine võib kahjustada võimendit
ja kõlareid ning põhjustab tuleohtu.
Konsulteerige kvalifitseeritud hooldustehnikuga
kahjustuste korral või kui seadme talitlus
märkimisväärselt muutub.
• Kõlarid tuleb paigaldada ja ühendada käesolevas
juhendis antud juhiste kohaselt.
RQT9615
WEEE
3
3
AKX14EG.en.book Page 4 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Juhtseadiste ülevaade
Kella- ja taimeritoimingud
Programmi seadistamine
Süsteemi helitugevuse reguleerimine
SLEEP
Süsteemi heliväljundi ajutine katkestamine
Vajutage nuppu uuesti heliväljundi
taastamiseks.
Heliväljundi ajutise katkestamise funktsiooni
kasutamine tühistatakse ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi välja lülitamisel.
PLAY
Esitusmenüü elemendi seadistamine
Raadiomenüü elemendi seadistamine
Suvandi valimine
Süsteemi automaatne väljalülitamine
Kui allikaks on plaat või USB, siis lülitab
automaatse väljalülitamise funktsioon
süsteemi välja, kui seda 30 minuti jooksul
ei kasutata.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu
uuesti.
EXT-IN
RADIO
Näidik
D.BASS
SOUND
Kaugjuhtimisandur
PRESET EQ
USB-port (
)
Bassi- või kõrgete helide efekti valimine
Ooteoleku-/töörežiimi nupp
Vajutage seda nuppu sisselülitatud seadme
lülitamiseks ooteolekusse või vastupidi. Ooteolekus
tarbib seade siiski vähesel määral elektrienergiat.
DISPLAY
DIMMER
AUTO OFF
Numbrinupud [1 kuni 9, 0, 10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10] → [1] → [6]
Programmeeritud raja kustutamine
Audioallika valimine
Plaadialuse avamine/sulgemine
Peamiste esitustoimingute tegemine
Plaadialus
RQT9615
Raadiojaama automaatne eelhäälestamine
4
Sirvimiseks keerake nuppu.
esituse alustamiseks valikust.
Vajutage
Vajutage [ALBUM/TRACK] albumi või raja
valimiseks ja keerake nuppu sirvimiseks.
esituse alustamiseks valikust.
Vajutage
Heliefektide valimine
4
Radade või albumite sirvimine
Info vaatamine sisu kohta
Näidiku heleduse vähendamine
Hoidke nuppu vajutatuna selle funktsiooni
kasutamiseks.
Tühistamiseks hoidke nuppu uuesti
vajutatuna.
AKX14EG.en.book Page 5 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,3 W. Ühendage
süsteem elektrivõrgust lahti, kui te seda ei kasuta.
Mõned seadistused kaovad mälust, kui seadme elektrivõrgust lahti ühendate. Peate need uuesti seadistama,
kui seadet taas kasutama hakkate.
B
Ühendage FM-siseantenn.
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
Kleeplint
A
(4 )
(4 )
Must
2
3
3
Ühendage kõlarid.
EESTI
1
Ühendamine
4
Punane
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid mitte ristamisi
ühendada (lühistada) või
nende polaarsust ümber
pöörata. See võib kõlareid
kahjustada.
1
2
Ühendage toitejuhe.
Komplekti kuuluvat toitejuhet tohib kasutada
ainult koos selle süsteemiga.
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi
kasutada.
Kaugjuhtimispuldi töökorda
seadmine
Ühendage AM-raamantenn.
Toetage antenn alusele (kostma peab klõps).
4
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -)
vastavad puldile märgitud polaarsustele.
Suunake kaugjuhtimispult takistusi vältides
kaugjuhtimisandurile kuni 7 m kauguselt otse
põhiseadme eest.
RQT9615
Elektrivõrgu pistikupessa
5
5
AKX14EG.en.book Page 6 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Plaat
Esitusmenüü
1
Plaadi esitus
1
2
Vajutage põhiseadmel [ , OPEN/CLOSE]
plaadialuse avamiseks.
Asetage plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti [ , OPEN/CLOSE] plaadialuse
sulgemiseks.
esituse alustamiseks.
Vajutage [CD] ja siis
.
Esituse
seiskamine
Vajutage
Esituse
pausile
lülitamine
.
Vajutage
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Albumi
Vajutage
vahelejätmine
Raja vahele- Vajutage
jätmine
(põhiseade:
Läbi raja
otsimine
Vajutage [PLAY MENU], et valida esitusrežiimi
funktsioon “PLAYMODE” või korduvesituse
funktsioon “REPEAT”.
ja siis [OK] soovitud režiimi
2 Vajutage
valimiseks.
PLAYMODE ehk esitusrežiim
OFF
PLAYMODE
Esitusrežiim väljalülitatud: kõikide
radade esitamine.
1-TRACK
Plaadilt ühe valitud raja esitamine.
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
1TR
1ALBUM
RANDOM
.
Plaadilt ühe valitud albumi esitamine.
albumi valimiseks.
Vajutage
Kogu plaadi juhuesitus.
RND
1-ALBUM
RANDOM
või
Hoidke vajutatuna
(põhiseade:
1-ALBUM
1ALBUM RND
).
või
või
või
).
Ühe valitud albumi kõikide radade
juhuesitus.
albumi valimiseks.
Vajutage
REPEAT ehk korduvesitus
ON REPEAKorduvesituse aktiveerimine.
3
soovitud albumi valimiseks.
1. Vajutage
ja siis numbrinuppe soovitud
2. Vajutage
raja valimiseks.
3. Vajutage [OK].
Korrake neid toiminguid muude radade programmi
lisamiseks.
esituse alustamiseks.
Vajutage
Programmi- Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
esituse
režiimi
tühistamine
, kui seisatud
või
Programmi Vajutage
olekus on näidikul “PGM”.
sisu
kontrollimine
Viimase raja Vajutage [DEL] seisatud olekus.
kustutamine
programmist
Kogu prog- Vajutage seisatud olekus: “CLR ALL”
ilmub näidikule. 5 s jooksul vajutage
rammi
uuesti .
(kõikide
radade)
kustutamine
Märkus:
Programm kustub seadme mälust plaadialuse avamisel.
Märkused plaatide kohta
Olemasoleva info vaatamine
OFF REPEAT Korduvesituse tühistamine.
Saate kuvada näidikul olemasolevat infot.
Vajutage [DISPLAY].
Märkus:
• Esitusrežiimi funktsioon ei tööta koos programmi
esitusega.
• Plaadialuse avamisel lülitub seade uuesti vaikesättele
“OFF PLAYMODE” ehk esitusrežiim väljalülitatud.
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tärkide arv: umbes 16.
• See süsteem toetab versioonide 1.0 ja 1.1 ID3-silte.
• Sellised tekstiandmed, mida süsteem ei toeta,
võivad ilmuda originaalist erinevalt.
Programmi esitus
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
RQT9615
1
6
6
2
Vajutage [PROGRAM] seisatud olekus.
Näidikule ilmub “PGM”.
Vajutage numbrinuppe soovitud raja
valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade
programmi lisamiseks.
• Selle süsteemiga saab esitada CD-R/RW plaate
CD-DA või MP3-vormingus sisuga.
• Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
• MP3-faile nimetatakse selles juhendis radadeks ja
kaustu nimetatakse albumiteks.
• Süsteem loeb kuni:
– CD-DA: 99 rada
– MP3: 999 rada, 255 albumit ja 20 sessiooni
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(välja arvatud laiendatud vormingud).
• Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada
järjekorras, milles need salvestasite.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentseeritud firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
AKX14EG.en.book Page 7 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Raadio
1
2
Ühendage USB-seade USB-porti.
Hoidke põhiseadmest kinni USB-seadet
ühendades/lahti ühendades.
Vajutage [USB] ja siis
alustamiseks.
Esituse
seiskamine
Käsitsi häälestumine
1
2
esituse
esituse ajal.
Vajutage
Näidikule ilmub jätkamisfunktsiooni tähis
“RESUME”.
esituse jätkamiseks raja
Vajutage
algusest.
VÕI
esituse täielikult
Vajutage kaks korda
seiskamiseks (jätkamisfunktsiooni
tühistamiseks).
Muude toimingute kohta vt peatükist “Plaat”.
Ühilduvad USB-massmäluseadmed:
• Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
• USB 2.0 täiskiiruse standardit toetavad USB-seadmed.
Märkus:
• Süsteem käsitab faile radadena ja kaustu albumitena.
• Radade laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
• Süsteem loeb kuni:
– 255 albumit (kaasa arvatud ilma MP3-radadeta
albumid)
– 2500 rada
– 999 rada ühes albumis
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
• NTFS-failisüsteemi tugi puudub (süsteem toetab
ainult FAT 12/16/32 failisüsteeme).
• Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõik failid olla
kasutatavad.
Mällu eelhäälestamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/
EXT-IN]), et valida “FM” või “AM”.
soovitud jaama
või
Vajutage
sageduse valimiseks.
Automaatselt häälestumiseks hoidke nuppu
vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti
muutuma.
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
1
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE”.
Vajutage
siis [OK].
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Automaatne eelhäälestamine
1
2
1
2
3
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
1
2
Vajutage [RADIO MENU], et valida “B.PROOF”.
, et valida “BP 1” või “BP 2”, ja
Vajutage
vajutage siis [OK].
RDS-saated
Selle süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida
teatud piirkondades kasutatakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
Jaama nimi
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete
kuvamine olla võimalik.
Vajutage [OK], et valida madalaim “LOWEST”
või aktiivne “CURRENT” sagedus.
Vajutage [AUTO PRESET] eelhäälestamise
alustamiseks.
Tühistamiseks vajutage .
Käsitsi eelhäälestamine
, et valida “MONO”, ja vajutage
Kui valitud on “AM”
EESTI
Saate ühendada süsteemiga USB-seadmega ja
esitada sellelt MP3-radasid.
Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. Süsteem ei
tuvasta juhtmega ühendatud USB-seadet.
Vajutage
või
jaamale häälestumiseks.
Vajutage [PROGRAM].
Vajutage numbrinuppe eelhäälestatud raadiojaama mälukoha numbri valimiseks.
Korrake toiminguid 1-3 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Kui samale mälukohale on juba jaam eelhäälestatud, siis kirjutatakse see uue jaamaga üle.
Eelhäälestatud jaama valimine
(põhiseade:
või
Vajutage numbrinuppe,
) eelhäälestatud jaama
või
valimiseks.
AM-sagedussamm
Ainult põhiseadmelt
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
1
2
Vajutage [RADIO/EXT-IN], et valida “FM”
või “AM”.
Hoidke vajutatuna [RADIO/EXT-IN].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse vilkuv näit. Vähima sageduse muutudes
vabastage nupp.
• Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake
seda protseduuri.
• Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
RQT9615
USB
7
7
AKX14EG.en.book Page 8 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Heliefektid
BASS ehk
bassid
TREBLE ehk
kõrged helid
SURROUND
ehk ruumiheli
1. Vajutage [SOUND], et valida “BASS”
või “TREBLE”.
taseme reguleeri2. Vajutage
miseks (-4 kuni +4).
Ainult põhiseadmelt
1. Vajutage [MANUAL EQ], et valida
“BASS” või “TREBLE”.
taseme
või
2. Vajutage
reguleerimiseks.
1. Vajutage [SOUND], et valida
“SURROUND”.
, et valida “ON
2. Vajutage
SURROUND” (ruumiheli sees) või
“OFF SURROUND” (ruumiheli väljas).
INPUT LEVEL 1. Vajutage [SOUND], et valida “INPUT
ehk sisendi tase
LEVEL”.
(AUX-allika
, et valida “NORMAL”
2. Vajutage
jaoks)
(tavaline) või “HIGH” (kõrge).
RE-MASTER 1. Vajutage [SOUND], et valida
ehk taastamis- “RE-MASTER”.
funktsioon
, et valida “ON RE2. Vajutage
MASTER” (taastamisfunktsioon sees)
või “OFF RE-MASTER” (taastamisfunktsioon väljas).
PRESET EQ
ehk eelseadistatud
ekvalaiser
Vajutage [PRESET EQ], et valida
“HEAVY”, “SOFT”, “CLEAR”, “VOCAL”
või “FLAT”.
RQT9615
Vajutage [D.BASS], et valida “D.BASS”,
D.BASS ehk
“AUTO D.BASS” või “OFF D.BASS”
basside
võimendamine (basside võimendamine väljas).
8
8
Kell ja taimerid
Esitustaimer
Kella seadistamine
Saate seadistada taimeri kindlal kellaajal ennast
äratama.
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
2
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
Ettevalmistamine
Seadistage õige kellaaeg.
1
2
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
Vajutage [CLOCK/TIMER], et kellaaeg ilmuks mõneks
sekundiks näidikule.
Märkus:
Täpsuse tagamiseks seadistage kellaaeg korrapäraselt uuesti.
3
4
Vajutage [OK].
Unetaimer
1
3
10 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
kellaaja
Vajutage [OK].
Unetaimer lülitab süsteemi välja seadistatud aja
möödudes.
Vajutage [SLEEP] soovitud sätte (minutites)
valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
Seadme unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud
aja vaatamine
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Unetaimer on kasutatav koos esitustaimeriga.
• Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage
taimeritele kattuvaid aegu.
10 s jooksul vajutage
seadistamiseks.
PLAY”.
algusaja
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja
seadistamiseks.
Taimeri sisselülitamiseks
Valmistage ette audioallikas, mida soovite
kuulata (plaat, raadio, USB või AUX) ja
seadistage helitugevus.
2 Vajutage [ , PLAY].
Näidikule ilmub “ ”.
Tühistamiseks vajutage uuesti [ , PLAY].
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer
saaks töötada.
Sätete kontrollimiseks
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “
PLAY”.
Märkus:
• Esitustaimer lülitab seadme sisse madalal helitugevusel ning suurendab siis helitugevuse
järkjärgult seadistatud tasemele.
• Kui taimer on sisselülitatud, siis toimib see
seadistatud ajal iga päev.
• Kui lülitate taimeri töösoleku ajal süsteemi
esmalt välja ja siis uuesti sisse, siis taimer ei
seiska seadet seadistatud lõpuajal.
AKX14EG.en.book Page 9 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Saate ühendada süsteemiga videomaki, DVD-mängija
või muu seadme, et selle heli läbi süsteemi kõlarite
kuulata.
Ettevalmistamine
• Ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse
pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui
pakutud lahendused ei kõrvalda probleemi, siis
pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
DVD-mängija (ei kuulu komplekti)
Selle süsteemi
põhiseadme
tagapaneel
1
2
3
Ühendage välisseade.
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/
EXT-IN]), et valida “AUX”.
Alustage esitust välisseadmel.
Märkus:
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Kui soovite ühendada siin kirjeldatust erineva
seadme, siis pidage nõu süsteemi müüjaga.
• Adapteri kasutamine võib põhjustada helimoonutusi.
Kostab moonutatud heli.
• Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni. Antenni
peab paigaldama pädev tehnik.
Tavalised probleemid
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
• Valige “BP 1” või “BP 2” AM-tuuneri režiimis.
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja selle
kuva muutub pidevalt.
• Hoidke põhiseadmel vajutatuna , et valida
“DEMO OFF” (demorežiim väljas).
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest
eemale.
Kaugjuhtimispuldiga ei saa seadme tööd juhtida.
• Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus ning lülitage süsteem siis uuesti sisse.
Seda võib põhjustada kõlarite kurnamine liigse
helitugevuse või võimsusega ning kui süsteemi
kasutatakse kuumas keskkonnas.
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
Raadio
Esitamisel kostab undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed selle
seadme juhtmetest eemale.
Plaat
Kuva ei ilmu nõuetekohaselt.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole korralikult sisestatud. Sisestage see
korralikult.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage kriimustatud, kõverdunud või mittestandardne plaat.
• Tekkinud on kondensaat. Laske süsteemil 1-2 h
kuivada.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestatud on plaat, mida ei saa selle seadmega
esitada. Sisestage sobiv plaat.
• Sisestatud on lõplikult vormistamata plaat.
EESTI
Rikkeotsing
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme ja/või selle sisu vorming on
süsteemiga ühildumatu.
• Mälumahuga üle 32 GB USB-seadmete kasutamine
ei pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt.
• Lugemiseks kulub rohkem aega, kui USB-seadmesse
on salvestatud mahult suured failid või kui kasutate
suure mälumahuga USB-seadet.
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“NO PLAY” ehk ei saa esitada
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut.
• Kui albumeid või kaustu (audio ja muu sisu) on üle
255, siis ei saa kõiki MP3-faile neist albumitest lugeda
ja esitada. Teisaldage need muusikaalbumid teise
USB-seadmesse. Alternatiivina vormindage USBseade uuesti ning salvestage need muusikaalbumid
enne muude audiost erineva sisuga kaustade
salvestamist.
“F61”
• Kontrollige kõlarijuhtmete ühendusi. Ühendage
vajadusel uuesti.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage süsteem esmalt
välja ja siis uuesti sisse.
“ERROR” ehk viga
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
RQT9615
Välisseade
9
9
AKX14EG.en.book Page 10 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
“NOT MP3/ERROR” ehk ei ole MP3/viga
• Esitasite sellist MP3-faili, mida see seade ei toeta.
Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
“VBR–” ehk muutuv bitikiirus
• Süsteem ei saa kuvada järelejäänud esitusaega
muutuva bitikiirusega radade puhul.
“NORMAL” ehk tavaline
• AUX-allika sisendi tase lülitub automaatselt sättelt
“HIGH” sättele “NORMAL”, kui süsteem tuvastab
moonutatud muusikaheli.
“NODEVICE” ehk seade puudub
• USB-seade on ühendamata. Kontrollige ühendust.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
• Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
• Soovite mälu sisu kustutada ja mälu lähtestada.
1
2
RQT9615
3
10
10
Ühendage toitejuhe lahti.
ning
Hoidke põhiseadmel vajutatuna
ühendage samal ajal uuesti toitejuhe.
Näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
.
Vabastage
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Süsteem on vaja uuesti seadistada.
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle
süsteemi kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele, siis
muutke selle süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistamine
Vajutage [RADIO, EXT-IN] (põhiseade: [RADIO/
EXT-IN]), et valida “AUX”.
Et seadistada koodiks “REMOTE 2”
1
2
Hoidke põhiseadmel [RADIO/EXT-IN] ja kaugjuhtimispuldil [2] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vajutatuna vähemalt 4 s.
Et seadistada koodiks “REMOTE 1”
1
2
Hoidke põhiseadmel [RADIO/EXT-IN] ja kaugjuhtimispuldil [1] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [1] vajutatuna vähemalt 4 s.
Hooldus
Puhastamiseks pühkige seda süsteemi pehme
kuiva riidega.
• Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi
puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
• Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide
kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid
juhiseid.
AKX14EG.en.book Page 11 Thursday, January 5, 2012 12:50 PM
Plaadimängija
Kõlarid
Võimendi
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3Ú)
Tüüp
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Eesmine kanal (üheaegselt testitud)
125 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus 250 W (10% THD)
320 W (maksimaalselt)
Lugemisseade
Lainepikkus
Laseri võimsus
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
Ú MPEG-1 Layer 3
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Impedants
Tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamad
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
RCA-kontaktpesa
AUX-sisend
790 nm (CD)
KLASS 1
2 kanalit (FL, FR)
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
USB
USB port
USB-standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB-pordi voolutugevus
Bitikiirus
Väljundi helirõhk
Sageduspiirkond
EESTI
2-ribaline, 2 valjuhääldit
(basside peegeldus)
16 cm koonusetüüpi
6 cm koonusetüüpi
4Ω
85 dB/W (1 m)
48 Hz kuni 22 kHz (–16 dB)
52 Hz kuni 20 kHz (–10 dB)
200 mm x 334 mm x 193 mm
2.5 kg
Üldist
USB 2.0 täiskiirus
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
500 mA (maksimaalselt)
16 kbit/s kuni 320 kbit/s
(esitus)
Toide
Vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
58 W
Energiatarve
Mõõdud (L x K x S)
220 mm x 334 mm x 245 mm
2.8 kg
Kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
0°C kuni +40°C
35% kuni 80% suhteline õhuniiskus
(ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus
0,3 W (ligilähedaselt)
Märkus:
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
RQT9615
Tehnilised andmed
11
11
akx14eg_cz.fm Page 12 Thursday, January 5, 2012 12:27 PM
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
RQT9615-E
L0112CH0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement