Panasonic SCAKX52EB Használati utasítások

Panasonic SCAKX52EB Használati utasítások | Manualzz
Panasonic
Kezelési útmutató
Sztereó audiorendszer
CD-játszóval
Típusszám:
SC-AKX52
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.
A biztonság és a készülék optimális kihasználhatósága érdekében kérjük, hogy a készülék csatlakoztatása,
üzembe helyezése és beállítása elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót.
Kérjük, hogy ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót.
Lehet, hogy az Ön készüléke nem pontosan úgy néz ki, mint ahogyan az a képen látható.
A magyar fordítás az RQTX1298-E cikkszámú angol nyelvû kezelési útmutató alapján készült.
®
A kezelési útmutatóban ismertetett mûveletek
fôleg a távvezérlô használatára vonatkoznak, de
ezeket a mûveleteket a készülék kezelôszerveivel ugyanúgy elvégezheti.
A kezelési útmutató az alábbi audiorendszerre vonatkozik.
Rendszer
SC-AKX52
Fôkészülék
SA-AKX52
Hangsugárzók
SB-AKX52
Az MPEG Layer-3 hangállomány tömörítô eljárás
a Fraunhofer IIS és a Thomson licence.
Mellékelt tartozékok
Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékokat.
1 db Hálózati csatlakozókábel
1 db Távvezérlô
(N2QAYB000637)
1 db Elem a távvezérlôhöz
1 db URH szobaantenna
1 db AM keretantenna
2
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonsági figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A távvezérlés elôkészületei . . . . . . . . . . . . . . . 5
A hangsugárzók elhelyezése . . . . . . . . . . . . . . 6
A csatlakoztatások elvégzése . . . . . . . . . . . . . 7
Kezelôszervek ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lejátszás üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A mûsorszám információ ellenôrzése . . . . . . 11
Programozott lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD-re vonatkozó megjegyzések . . . . . . . . . 12
MP3-ra vonatkozó megjegyzések . . . . . . . . 12
USB és belsô memória . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
A nagy tömegû adattárolásra szolgáló
USB-eszköz csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . 13
Felvétel készítése USB-eszközre vagy
belsô memóriába . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás – alapmûveletek . . . . . . . . . . . . . 15
A mûsorszám-információ ellenôrzése . . . . . . 15
Mûsorszám keresése . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Lejátszási lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Felvétel – különleges funkciók . . . . . . . . . . . 16
Rádióvevô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kézi hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A hangminôség javítása . . . . . . . . . . . . . . . 19
RDS mûsorszórás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Memória programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A középhullámú frekvencialépték
beállítása (csak a fôkészüléken) . . . . . . . . . 20
Az idôzítô használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Késleltetett kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Idôzített lejátszás és felvétel . . . . . . . . . . . . 21
Hangeffektusok használata . . . . . . . . . . . . . . 23
A hangminôség módosítása . . . . . . . . . . . . . 23
Hangzásképek átkapcsolása: Preset EQ . . . 23
A mélyhang élvezete: D.BASS . . . . . . . . . . . 23
Mikrofonhasználat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A távvezérlô kód megváltoztatása . . . . . . . . . 24
Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása . . . . 25
Mielôtt a szervizhez fordulna… . . . . . . . . . . . . 26
A memória visszaállítása
(A gyári állapot visszaállítása) . . . . . . . . . . . 27
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Környezetvédelmi információk . . . . . . . . . . . . 30
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Biztonsági figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK.
VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT
AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK.
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI.
A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
(A készülék hátlapja)
1. osztályú lézertermék
A készülék belsejében
A készülék hátoldalán lévô „CLASS 1 LASER
PRODUCT” felirat jelzi, hogy a lejátszó
1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû
lézersugárral mûködik.
A készülék belsejében lévô többnyelvû felirat arra
figyelmezteti, hogy láthatatlan lézersugár lép fel, ha a
burkolatot eltávolítja.
NE NÉZZEN A KÖZVETLEN SUGÁRBA!
FIGYELMEZTETÉS!
VIGYÁZAT!
TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN,
• NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ VÍZNEK. NE
HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT –
PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT – A KÉSZÜLÉKRE.
• CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
• NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT
(VAGY HÁTLAPJÁT). NINCS A FELHASZNÁLÓ
ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ A KÉSZÜLÉK
BELSEJÉBEN. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPZETT SZAKEMBERRE.
• A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET
JÓL SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA, ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY
SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY
MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT.
• NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL.
• NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ
FÉNYFORRÁST – MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT – A KÉSZÜLÉKRE.
• A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG.
A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelében,
könnyen hozzáférhetô helyre telepítse. A hálózati
kábel csatlakozódugója maradjon könnyen kezelhetô. Annak érdekében, hogy a készüléket teljesen le
tudja választani a hálózatról, húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozóaljzatból.
EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA
TERVEZTÉK.
Használat közben a készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük,
növelje a készülék és a mobiltelefon közötti távolságot, ha a zavart a mobiltelefon okozza.
3
Biztonsági óvintézkedések
Elhelyezés
Elhelyezés
A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól
mentes, közvetlen napfénytôl és magas hômérséklettôl távoli, egyenletes felületre helyezze. A fent felsorolt
helyzetek a készülék burkolatát és egyéb alkatrészeit
károsíthatják, ezáltal a készülék élettartama rövidülhet.
A torzítások és a nem kívánt akusztikai hatások elkerülése érdekében, legalább 15 cm-re helyezze el a készüléket a falaktól.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Tápfeszültség
Tápfeszültség
A hálózati feszültségtôl eltérô nagyfeszültségû áramforrások, mint például a légkondicionálók csatlakozóinak használata nagyon veszélyes. Ilyen csatlakoztatás tüzet okozhat.
Egyenfeszültségû áramforrás nem használható. Hajón
vagy bárhol, ahol egyenfeszültségû csatlakozók is elôfordulhatnak, feltétlenül ellenôrizze a tápfeszültséget.
AAhálózati
csatlakozókábel
védelme
hálózati
csatlakozókábel
védelme
Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel nem sérült-e, és hogy a csatlakoztatás tökéletes-e. A sérült
szigetelés és a laza csatlakoztatás tûz- és áramütésveszélyes. Ne hajlítsa meg, és ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt erôsen, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez áramütésveszélyes. A hálózati
csatlakozódugót határozottan fogja meg, amikor kihúzza a fali aljzatból. A hálózati csatlakozókábel meghúzása áramütésveszélyes. Ne fogja meg a hálózati
csatlakozódugót nedves kézzel, mert ez áramütésveszélyes.
4
Idegen
tárgyak
Idegen
tárgyak
Gondoskodjon arról, hogy fémtárgyak még véletlenül
se kerüljenek a készülék belsejébe. A készülék belsejébe kerülô fémtárgyak áramütésveszélyt vagy meghibásodást okozhatnak.
Különös gondossággal kerülje, hogy kifreccsenô víz
vagy folyadék kerüljön a készülék burkolatára, vagy a
készülékbe, mert ez tûz- és áramütésveszélyes.
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali
konnektorból és forduljon a márkakereskedôjéhez, ha
ez mégis megtörtént.
Ne érje a készüléket rovarirtó spray, mert némelyik
spray gyúlékony gázokat tartalmaz, és ez tûzveszélyes.
Szerviz
Szerviz
Üzemzavar esetén se kísérelje meg szétszedni, megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból, és forduljon szakképzett szervizhez, ha mûködés
közben üzemzavar lép fel, például a hang megszûnik,
a jelzôk nem világítanak, kellemetlen szagot érez vagy
bármilyen olyan probléma lép fel, amit ez a kezelési
útmutató nem említ.
Áramütés érheti vagy a készülék meghibásodhat, ha
azt nem szakképzett személy szedi szét, javítja vagy
alakítja át.
Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha kihúzza
a csatlakozódugót a hálózatból, ha tartósan nem
használja.
A távvezérlés elôkészületei
Csak alkáli vagy mangán elemeket használjon.
Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (+ és
–) egyezzen meg a távvezérlôben lévô jelzésekkel.
Irányítsa az érzékelôre (➜ 8–9. o.), távolítsa el az útban
lévô tárgyakat, a távvezérelhetôség maximális távolsága közvetlenül a készülék elôlapjától mérve 7 m.
Ne tegye a következôket:
• Ne szedje szét és ne zárja rövidre az elemeket.
• Ne kísérelje meg az alkáli és a mangán elemeket feltölteni.
• Ne használjon olyan elemeket, amelyeknek a burkolata mállik.
• Ne melegítse és ne érje láng az elemeket.
• Ne hagyja az elemeket hosszabb ideig a közvetlen napsütésen hagyott lezárt gépkocsiban.
• Az elemek helytelen használata elektrolit szivárgást okozhat, ami tüzet okozhat.
• Vegye ki az elemeket és sötét, hûvös helyen tárolja, ha a távvezérlôt hosszabb ideig nem kívánja használni.
VIGYÁZAT
Az elemek megrepedhetnek, ha nem megfelelôen helyezi be azokat. Az elemeket csak azonos vagy a gyártó által
javasolt egyenértékû típusra cserélje. A használt elemek hulladékkezelését a gyártó elôírása szerint végezze el.
5
A hangsugárzók elhelyezése
A hangsugárzók azonosak, így a bal és a jobb csatorna megkülönböztetése felesleges.
A hangsugárzók elôlapján lévô védôhálót nem tudja levenni.
Csak a mellékelt tartozék hangsugárzókat használja.
A fôkészülék és a tartozék hangsugárzó kombinációja nyújtja a legjobb hangminôséget. Más hangsugárzók használata tönkreteheti a készüléket és ronthat a hangminôségen.
Megjegyzés
• A kellô szellôzés biztosítása érdekében legalább 10 mm-re helyezze a hangsugárzókat az audiorendszertôl.
• Helyezze sima, biztonságos felületre a hangsugárzókat.
• A hangsugárzóknak nincs mágneses árnyékolásuk. Ezért ne helyezze televízió, személyi számítógép vagy
egyéb mágneses térre érzékeny berendezés közelébe.
• Tönkreteheti a hangsugárzóit és lerövidítheti az élettartamukat, ha a mûsort nagy hangerôvel sokáig játssza le.
• A kár elkerülése érdekében, a következô esetekben csökkentse a hangerôt.
– Ha a lejátszott hang torz.
– Ha hangzásképet állít.
Vigyázat
• A hangsugárzókat csak a javasolt audiorendszerhez használja, mert ellenkezô esetben az erôsítô
és/vagy a hangsugárzó meghibásodhat és tûzveszélyt okozhat.
Forduljon szakszervizhez, ha meghibásodás történt, vagy ha a hangminôség hirtelen leromlott.
• A hangsugárzók csatlakoztatását a kiadványban leírt utasítások szerint végezze.
6
A csatlakoztatások elvégzése
A hálózati csatlakozókábelt csak az összes csatlakoztatás elvégzése után dugja be a fali konnektorba.
Energiatakarékosság
A készülék kikapcsolt állapotban (miközben továbbra is be van dugva a konnektorba) kb. 0,3 W-ot fogyaszt. Húzza ki a hálózati
kábelt a konnektorból, ha huzamosan nem használja a berendezést. Néhány (korábban végzett) beállítás törlésre kerül, a hálózatról történô leválasztáskor. Ezeket a beállításokat meg kell ismételni az ismételt bekapcsolást követôen.
Antenna csatlakoztatások
Ott rögzítse, ahol a vétel a legjobb.
■ URH (FM) szobaantenna
■ KH (AM) keretantenna
Ragasztószalag
Hangsugárzó csatlakoztatások
High = Magas
Low = Alacsony
Csatlakoztatás a hálózathoz
A tartozék hálózati csatlakozókábelt
csak ehhez a készülékhez használja.
Ne használja másik készülék hálózati csatlakozókábelét.
A külsô (AUX) csatlakoztatásról további utalásokat az „Egyéb külsô
készülékek csatlakoztatása” címû
fejezetben (➜ 25. o.) talál.
A háztartási fali konnektorhoz.
7
Kezelôszervek ismertetése
Távvezérlô
Fôkészülék
1 Készenlét/bekapcsolás [ ], [
] (➜ 22., 27. o.)
Ezzel a gombbal lehet átkapcsolni a készüléket a
készenléti és a bekapcsolt állapot között.
Készenléti állapotban is fogyaszt a készülék némi
áramot.
8
2 Alfanumerikus gombok [1 – 9, 0, ≥10]
Két helyiértékû szám beírása:
Például: 16: [≥10] → [1] → [6]
Betû beírása: B: [2] → [2]
3 Programozott mûsorszámok közé felvett hangállományok törölhetôk errôl a listáról (➜ 11. o.)
Lejátszási listára helyezett mûsorszámok törölhetôk errôl a listáról (➜ 16. o.)
4 Jelforrás
[MEMORY, USB]: A belsô memória vagy az USB
kiválasztása (➜ 13. o.)
[MEMORY]: A belsô memória kiválasztása
[USB]: USB kiválasztása
[CD]: CD kiválasztása (➜ 10. o.)
[RADIO, EXT-IN]: rádióvevô kiválasztása, USB,
music port vagy AUX kiválasztása (➜ 19., 25. o.)
5 Alapmûveletek
[E/ll]: Lejátszás / pillanat állj mûvelet
[■]: Állj (a lejátszás vagy a felvétel megállítása)
mûvelet
[❘FF], [EE❘]: Mûsorszám átlépése, tárolt rádióállomás kiválasztása
[FF], [EE]: Mûsorszám keresése, rádióadó keresése
[❘FF/FF], [EE/EE❘]: Mûsorszám átlépése és keresése, tárolt rádióállomás kiválasztása
6 Hangeffektus kiválasztása (➜ 23. o.)
7 Rádióadó automatikus keresése és tárolása
(➜ 19. o.)
8 Információk megjelenítése a kijelzôn.
A kijelzô fényerejének csökkentése
Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció mûködtetéséhez. Nyomja meg ismét és tartsa lenyomva a
funkció kikapcsolásához.
9 Felvétel USB-eszközre vagy belsô memóriába
(➜ 14. o.)
[CD HI-SPEED REC]: CD-rôl, nagy sebességgel
történô felvétel kiválasztása
[●/ll, USB REC]: USB- eszközre történô felvétel
kiválasztása
[●/ll, MEMORY REC]: Belsô memóriába történô
felvétel kiválasztása
[REC MODE]: a felvételi üzemmód kiválasztása
J A lejátszási és a felvételi idôzítô beállítása (➜ 21. o.)
K Az idôzítô és az óra beállítása (➜ 21. o.)
L A kikapcsolás idôzítô beállítása (➜ 21. o.)
Automatikus kikapcsolás
Ha CD, USB-eszköz vagy belsô memória van jelforrásként kijelölve, 30 perc jelhiány esetén a rendszer
automatikusan kikapcsol. Nyomja meg és tartsa
megnyomva a funkció bekapcsolásához. Ez az
üzemmód a gomb ismételt megnyomásával és
nyomva tartásával kapcsolható ki.
M Program funkció bekapcsolása (➜ 11., 20. o.)
O Némítás
Nyomja meg ismét a funkció kikapcsolásához.
A némítás akkor is törlésre kerül, ha módosítja a
hangerôt vagy ha kikapcsolja a készüléket.
P Lejátszás menü kezelése (➜ 11. o.)
Rádió menü kezelése (➜ 19. o.)
Q Lejátszási lista készítése (➜ 16. o.)
R [G, H]: album átlépése, óra beállítása
[F, E]: menüpontok kiválasztása
[OK]: a beállított értékek jóváhagyása
S Szerkesztési üzemmód az USB-eszköz vagy a
belsô memória számára (➜ 18. o.)
T USB csatlakozóaljzat (
)
Music port (bemenet külsô jelforrás számára)
Fejhallgató csatlakozóaljzat ( )
Csatlakozó típusa: Ø 3,5 mm sztereó jack
(megvásárolható tartozék)
• Kerülje a tartós használatát, hogy megelôzze a
halláskárosodást.
• A fül- és fejhallgatók magas hangereje hallásvesztést okozhat.
• A hosszú ideig nagy hangerôvel történô zenehallgatás károsíthatja a hallgató fülét (hallását).
Csak a javasolt fej- és fülhallgatókat használja.
Távvezérlôjel-érzékelô
Kijelzô
Az extramély sugárzó használatának kiválasztása
(➜ 23. o.)
A mélyhang kiemelés kiválasztása (➜ 23. o.)
Hangeffektus kézi beállítása (➜ 23. o.)
Mûsorszámok vagy albumok áttekintése
Mûsorszámok kereshetôk a tárcsa forgatásával.
A kiválasztott mûsorszám lejátszása a [E/❙❙] gomb
megnyomásával kezdeményezhetô.
Albumok vagy mûsorszámok kereshetôk az [ALBUM/
TRACK] gomb megnyomásával és a tárcsa forgatásával.
A kiválasztott mûsorszám lejátszása a [E/❙❙] gomb
megnyomásával kezdeményezhetô.
Lemeztartó tálca kinyitásához / becsukásához
Lemeztartó tálca
Mikrofon csatlakozóaljzat (➜ 24. o.)
Mikrofon bemeneti jelszint szabályzó
N Hangerô szabályzása
9
Lemezek
Lemezek lejátszása
1
2
Nyissa ki a lemeztartót a fôkészüléken lévô
lemeztartó nyitó/záró [▲, OPEN/CLOSE]
gombbal.
A készülék bekapcsol, a lemezt a címkével felfelé nézve helyezze a lemeztartóra.
Zárja be a lemeztartót a nyitó/záró [▲,
OPEN/CLOSE] gomb megnyomásával.
Indítsa a lejátszást a lemezlejátszás [E/❙❙]
gombbal.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg lejátszás közben az állj [■] gombot.
Pillanat állj
Nyomja meg lejátszás közben a lemezlejátszás [E/❙❙]
gombot.
A lejátszás folytatása érdekében ismét ezt a gombot
nyomja meg.
Album léptetés
Mûsorszámok
léptetése
Mûsorkeresés
mûsorszámokon át
MP3
Nyomja meg az album léptetés [G, H] gombot.
Nyomja meg a [❘FF] vagy
[EE❘] gombot (a készüléken
a [❘FF/FF] vagy a
[EE/EE❘] gombot).
CD
Nyomja meg és tartsa
nyomva a [FF] vagy [EE]
gombot (a készüléken a
[❘FF/FF] vagy a [EE/EE❘]
gombot).
Lejátszás üzemmód
1
2
Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás
üzemmód [PLAYMODE] gombbal.
Nyomja meg a [F, E], majd az [OK] gombot a
kívánt üzemmód kiválasztásához.
Lejátszási mód
kikapcsolva
(OFF PLAYMODE)
A lemezen található össze
mûsorszám lejátszásra
kerül.
1-mûsorszám
(1-TRACK)
A kiválasztott lemezen egy
kiválasztott mûsorszám.
A pillanatnyi lemezen lévô
mûsorszám kiválasztása érdekében, az alfanumerikus
gombokat nyomja meg.
A lejátszás a kiválasztott
mûsorszámmal kezdôdik.
1-TR
1 album
(1-ALBUM)
1-ALB
1-lemez
véletlenszerûen
(RANDOM)
A kiválasztott lemezen egy
kiválasztott album.
Válasszon albumot a [G, H]
gombbal.
A kiválasztott lemez véletlenszerûen.
RND
1-album véletlenszerûen
(1-ALBUM
RANDOM)
1-ALB RND
A kiválasztott album összes
mûsorszáma véletlenszerûen.
Válasszon albumot a [G, H]
gombbal.
Megjegyzés
• A programozott üzemmódot a lejátszás üzemmód
funkciókkal együtt nem tudja használni.
• A kiválasztott lejátszás üzemmód érvényét veszíti,
és az alapértelmezett üzemmód „OFF PLAYMODE”
(Lejátszási mód kikapcsolva) kerül visszaállításra,
ha kinyitja a lemeztartó tálcát.
10
Lemezek (folytatás)
Ismételt lejátszás
Programozott vagy más kiválasztott üzemmódban
történô lejátszást meg tud ismételni.
1
2
Nyomja meg a [PLAY MENU] gombot és
válassza a „REPEAT” lehetôséget.
Válassza ki a [F, E] gombok segítségével az
„ON REPEAT” menüpontot, majd nyomja
meg az [OK] gombot.
A„
” szimbólum kigyullad.
A funkció kikapcsolásához válassza az „OFF
REPEAT” lehetôséget.
A mûsorszám információ ellenôrzése
A kijelzôn megtekintheti az adott mûsorszámra
vonatkozó információkat.
Nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot.
Megjegyzés
• Legfeljebb kb. 32 karakter jeleníthetô meg a
kijelzôn• A készülék az MP3 állományok ID3 (1.0 és 1.1 verziójú) – album, mûsorszám és elôadó – információit
képes megjeleníteni.
• A címek olyan szöveges tartalmát, amelyet a készülék nem támogat, nem lehet kijelezni.
1
2
3
4
Nyomja meg a [PROGRAM] gombot állj üzemmódban.
5
Indítsa a lejátszást a lemezlejátszás [E/❙❙]
gomb megnyomásával.
Válassza ki a kívánt albumot a [G, H] gombbal.
A mûsorszámokat a léptetés [EE❘] és
alfanumerikus gombokkal válassza ki.
Nyomja meg az [OK] gombot.
A további mûsorszámok beprogramozása érdekében ismételje meg a 2–4. lépéseket.
A programozott
üzemmód törlése
Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] gombot.
A program újra
lejátszása
Nyomja meg állj üzemmódban a [PROGRAM] és utána
a lemezlejátszás [E/❙❙] gombot.
A program
ellenôrzése
Nyomja meg a léptetés
[❘FF] vagy [EE❘] gombot,
ha állj üzemmódban a
„PGM” jelzô látható. A programozás ellenôrzéséhez,
nyomja meg a [PROGRAM]
gombot kétszer, miután a
„PGM” szimbólum megjelent, majd nyomja meg a
[❘FF] vagy [EE❘] gombot.
Az utolsó mûsorszám törlése
Nyomja meg állj üzemmódban a törlés [DEL] gombot.
Az összes
beprogramozott
mûsorszám törlése
Nyomja meg állj üzemmódban a teljes törlés [■] gombot. A „CLR ALL” (Törli az
összest) üzenet jelenik meg.
Az összes beprogramozott
szám törléséhez nyomja
meg ismét a [■] gombot
5 másodpercen belül.
Programozott lejátszás
Ez a funkció 24 mûsorszám beprogramozását teszi lehetôvé.
1
Nyomja meg a [PROGRAM] gombot állj
üzemmódban.
A program „PGM” szimbólum megjelenik.
2
Válassza ki a kívánt mûsorszámot az alfanumerikus gombokkal.
A további mûsorszámokat ennek a lépésnek a
megismétlésével válassza ki.
3
Indítsa a lejátszást a lemezlejátszás [E/❙❙]
gomb megnyomásával.
az
Megjegyzés
• Törli a memóriába beírt programot, ha a lemeztartót
kinyitja.
11
Lemezek (folytatás)
CD-re vonatkozó megjegyzések
• A készülék 99 mûsorszámig tud kikeresni.
• A készülék az MP3 fájlokat és azokat a CD-DA formátumú CD-R/RW lemezeket tudja lejátszani, amelyeket
lezártak.
• A felvétel állapotától függôen néhány CD-R/RW lemezt lehet, hogy nem képes lejátszani.
MP3-ra vonatkozó megjegyzések
•
•
•
•
A készülék a fájlokat mûsorszámonként és a mappákat pedig albumonként kezeli.
A készülék 999 mûsorszámig, 255 albumig és 20 szekcióig tud hozzáférni.
A lemeznek meg kell felelnie (a kiterjesztett formátumok kivételével) az ISO9660 1 vagy 2 szintjének.
A mappák és a fájlok nevét abban a sorrendben jelölje egy 3 számjegyû elôtaggal (címkével), amelyben le
szeretné játszani azokat.
MP3-lejátszás korlátozásai
• Csak az elsô szekcióban rögzített formátumot tudja lejátszani, ha MP3-t vett fel egy olyan lemezre, amelyre már
CD-DA-t rögzítettek.
• A lemez vagy a felvétel állapotától függôen lehet, hogy néhány MP3 fájlt nem tud lejátszani.
• A felvételek nem szükségszerûen abban a sorrendben kerülnek lejátszásra, ahogy azokat rögzítette.
12
USB és belsô memória
Az USB csatlakoztatás teszi lehetôvé a nagy mennyiségû adatot tároló USB-eszköz csatlakoztatását és a
rajtuk lévô MP3-as mûsorszámok lejátszását.
Felvétel készítése USB-eszközre vagy
belsô memóriába
Lehetôség van a felvételeknek MP3 formátumban, a
2 GB-os belsô memóriába történô rögzítésére.
A Panasonic elhárít minden felelôsséget a fogyasztó által készített felvételek és a szerzôi jog megsértésének tekintetében.
A készülék legfeljebb 800 mappa (maximum 999
mûsorszám albumonként) vagy összesen 8000 mûsorszám kezelésére (felvétel vagy lejátszás) képes, a
rendelkezésre álló tárméret függvényében.
A nagy tömegû adattárolásra szolgáló USB-eszköz
A nagy tömegû adattárolásra szolgáló
csatlakoztatása
USB-eszköz csatlakoztatása
Elôkészület
Mielôtt csatlakoztatja az USB-eszközt a készülékhez,
készítsen biztonsági másolatot az USB-eszköz tartalmáról.
Ne használjon USB hosszabbítókábelt. A készülék
nem képes felismerni a hosszabbítókábellel csatlakoztatott USB berendezést.
USB-eszköz
(megvásárolható
tartozék)
Csökkentse a hangerôt és csatlakoztassa a nagy
mennyiségû adatot tároló USB-eszközt az USB
csatlakozóhoz.
Megjegyzés
• A felvételek .mp3 formátumban készülnek.
• Nem készíthetô felvétel, ha a véletlenszerû lejátszási mód van érvényben.
• Felvételkészítéskor az ismételt lejátszás funkció kikapcsolódik.
• Felvételkészítéskor, minden alkalommal új album
adódik az addigiakhoz.
• Az albumok sorrendje megváltozhat a felvétel elkészülte után.
• Az USB-eszközre készített felvételek a „REC_DATA”
mappába kerülnek.
Felvétel – alapmûveletek
1
Válassza ki a jelforrást.
Rádióvevô:
Hangolja be a felvenni kívánt rádióállomást.
:
Készítse elô a lemez lejátszását.
Az összes
mûsorszám
felvétele
Válassza ki az „OFF
PLAYMODE” üzemmódot
(➜ 10. o., „Lejátszás
üzemmód”).
Kijelölt (programozott) mûsorszámok felvétele
Jelölje ki a felvételre szánt
mûsorszámokat (➜ 11. o.,
„Programozott lejátszás”).
Egyetlen
mûsorszám
felvétele
Válassza az „1-TRACK”
lehetôséget.
(➜ 10. o., „Lejátszás
üzemmód”).
Gyôzôdjön meg róla, hogy a lemez áll.
Külsô készülék:
Csatlakoztassa a berendezést és indítsa el a lejátszást. (➜ 25. o., „Egyéb külsô készülékek
csatlakoztatása”)
(Folytatás a következô oldalon)
13
USB és belsô memória (folytatás)
2
Nyomja meg a [●/III, USB REC] vagy a [●/III,
MEMORY REC] gombot a felvétel elindítására.
A mappa neve (ahová a felvétel kerül) látszik a
kijelzôn.
A felvétel
leállítása
Nyomja meg a [■] gombot.
A kijelzôn a „WRITING”
(írás) felirat látszik.
A felvétel
felfüggesztése
(pillanat-állj)
Nyomja meg a [●/II, USB
REC] vagy a [●/II, MEMORY REC] gombot felvételkészítés közben.
A folytatáshoz nyomja
meg ismét.
Megjegyzés
A pillanat-állj üzemmód rádióból, music portról vagy
külsô bemenetrôl (kivéve
a szinkron üzemmódot)
történô felvétel esetén
használható. Minden esetben, amikor pillanat-állj
üzemmódra vált, újabb jelölôpont (➜ 17. o., „Jelölôpont hozzáadása”) kerül a
felvételre.
Megjegyzés
• „RENAME” (átnevezés) és „ALBUM” szöveg jelenik
meg a kijelzôn, amikor a rendszer átrendezi és átnevezi a mappákat emelkedô sorrendben.
• Az USB szimbólum villog az USB-re történô felvétel
folyamán.
MP3 formátumú hangfelvételek rögzítése
Lemezen lévô MP3 formátumú hangfelvételeket lehet
USB-eszközre vagy belsô tárolóba másolni.
Lehetôség van USB-eszközön található MP3 állományok belsô memóriába másolására, illetve belsô memóriából USB-eszközre.
1
2
Készítse elô a felvenni kívánt mûsorszámot
tartalmazó jelforrást a felvételre.
Az összes
mûsorszám
felvétele
Válassza ki az „OFF PLAYMODE” üzemmódot (➜ 10.
o., „Lejátszás üzemmód”).
Kijelölt (programozott) mûsorszámok felvétele
Jelölje ki a felvételre szánt
mûsorszámokat (➜ 11. o.,
„Programozott lejátszás”).
Adott album
vagy mûsorszám felvétele
Válassza az „1-ALBUM”
vagy az „1-TRACK” lehetôséget (➜ 10. o., „Lejátszás üzemmód”).
Nyomja meg a [●/II, USB REC] vagy a [●/II,
MEMORY REC] gombot a felvétel elindítására.
Például: USB-eszközön lévô album átvétele a
belsô memóriába.
Az éppen
A felvételi folyamat
felvett album %-os kijelzése
A felvétel
leállítása
Nyomja meg a [■] gombot.
A felvétel az album utolsó teljesen átmásolt állományát követôen szakad meg.
Például: Ha a negyedik mûsorszám közben
kezdeményezi a felvételi folyamat
leállítását, csak az elsô három mûsorszám kerül a felvételre. „NO
FILE RECORDED” (nem történt
felvétel) szöveg jelenik meg, ha
nem sikerült a mûsorszám felvétele.
Megjegyzés
• Bizonyos mûsorszámok felvétele több idôt igényelhet.
• Egyes MP3 állományok nem másolhatók, a felvételi
körülményektôl függôen.
14
USB és belsô memória (folytatás)
Lejátszás – alapmûveletek
1
2
Válassza ki [MEMORY, USB] gombbal a
„MEMORY” vagy az „USB” lehetôséget.
Nyomja meg a [E/II] gombot a lejátszás megkezdéséhez.
A lejátszás
megállítása
Nyomja meg az állj [■] gombot lejátszás közben.
A lejátszás folytatása érdekében,
nyomja meg a [E/II] gombot.
VAGY
Nyomja meg az állj [■] gombot
kétszer a lejátszás végleges leállításához.
Mûsorszám keresése
MEMÓRIA
A belsô memóriában lévô, tetszôleges mûsorszám kereshetô meg ezzel a funkcióval.
1
Nyomja meg a [TITLE SEARCH] gombot.
A„
” szimbólum villogni kezd.
2
Az alfanumerikus vagy a [G, H] gombok segítségével válassza ki a megfelelô karaktert,
majd nyomja meg a [E] gombot a következô
karakter kiválasztásához.
A karakterek törléséhez használja a [DEL] gombot.
3
Nyomja meg az [OK] gombot.
Több találat esetén a [F, E] gombokkal kereshet a találati listában.
„NOFOUND” (nincs találat) szöveg látszik a kijelzôn, ha sikertelen volt a keresés.
4
Nyomja meg az [OK] gombot a kijelzett mûsorszám kiválasztásához és lejátszásához.
A keresési funkció kikapcsolható a [TITLE
SEARCH] gomb ismételt megnyomásával.
Az egyéb mûveletek leírása a „Lemezek” címû fejezetben (➜ 10.) található.
A mûsorszám-információ ellenôrzése
A kijelzôn megtekintheti az adott mûsorszámra vonatkozó információkat.
Nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot.
Állj
üzemmódban
Az USB-eszköz vagy a belsô memória rendelkezésre álló tárterülete vagy felvételi idôtartama
jelenik meg.
Felvétel
közben
A felvétellel kapcsolatos információk jelennek meg.
Lejátszás
közben vagy
pillanat-állj
üzemmódban
Az adott mûsorszámra vonatkozó
információk jelennek meg.
Megjegyzés
• Ez a funkció átugorja az alapmûvelettel (➜ 13. o.,
„Felvétel – alapmûveletek”) készített felvételeket.
• Ez a funkció nem mûködik véletlenszerû vagy programozott lejátszás esetén.
• Lényegtelen, hogy a karakterek beírása kis- vagy
nagybetûkkel történik.
• Azonos mûsorszám-címek jelennek meg azonos nevû mûsorszámok esetén.
(Folytatás a következô oldalon)
15
USB és belsô memória (folytatás)
Lejátszási lista
MEMÓRIA
Egy
mûsorszám
törlése
Nyomja meg a [❘FF] vagy a [EE❘]
gombot állj üzemmódban, a listáról törölni kívánt mûsorszám kiválasztásához, majd nyomja meg a
[DEL] gombot. A „DELETE?” (törlés?) kérdés jelenik meg, amelyet
öt másodpercen belül kell megválaszolni az [OK] gomb megnyomásával.
Az összes
mûsorszám
törlése
a lejátszási
listáról
Nyomja meg a [■] gombot állj
üzemmódban. A „CLEAR?”
(Törlés?) kérdés jelenik meg,
amelyet öt másodpercen belül kell
megválaszolni az [OK] gomb
megnyomásával.
Legfeljebb 10 lejátszási lista használható a belsô memóriában. Minden lejátszási lista legfeljebb 99 mûsorszámot tartalmazhat.
1
2
3
Nyomja meg a [PLAYLIST] gombot.
A [G, H] gombok segítségével válassza ki a
megfelelô lejátszási listát.
Nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.
„PL01 EMPTY” (a 01-es lejátszási lista üres)
üzenet jelenik meg, ha a 01-es lejátszási listán
nem szerepel egyetlen mûsorszám sem.
4
A [G, H] gombok segítségével válassza ki a
lejátszásra szánt albumot.
A [❘FF] vagy a [EE❘] gombok segítségével válassza ki a lejátszásra szánt mûsorszámot.
5
Nyomja meg az [OK] gombot.
Nyomja meg az [EDIT MODE] gombot és ismételje meg a 4. és 5. lépést, ha újabb mûsorszámot kíván a lejátszási listához adni.
6
Nyomja meg a [E/❙❙] gombot a lejátszás megkezdéséhez.
A lejátszási
lista törlése
Nyomja meg a [PLAYLIST] gombot, amíg a
szimbólum eltûnik.
Lejátszási lista
kiválasztása
Nyomja meg a [PLAYLIST] gombot, majd a [G, H] gombok segítségével válassza ki a megfelelô
lejátszási listát.
Mûsorszámok
hozzáadása
Állj üzemmódban nyomja meg az
[EDIT MODE] gombot és ismételje meg a 4. és 5. lépést, ha újabb
mûsorszámot kíván a lejátszási
listához adni.
A lejátszási
lista tartalmának megtekintése
16
Nyomja meg a [❘FF] vagy a [EE❘]
gombot állj üzemmódban.
Felvétel – különleges funkciók
Nagy sebességû felvétel
Felvételi sebesség:
CD:
(4×) A normál sebesség négyszerese.
CD-RW: (2×) A normál sebesség duplája.
1
2
3
Helyezze be a másolandó lemezt.
Nyomja meg a [CD] gombot.
Nyomja meg a [CD HI-SPEED REC] és a [●/❙❙,
USB REC] vagy a [●/❙❙, MEMORY REC] gombot egyszerre a felvétel elindításához.
Megjegyzés
• Ha a felvételi körülmények miatt nem lehetséges a
nagy sebességû másolás, válassza a normál sebességen történô felvételkészítést.
• Nagy sebességû másolás során a mûsorszámok
hangja nem hallható.
USB és belsô memória (folytatás)
A CD mûsorszámainak analóg formában
történô rögzítése
A felvételi üzemmód digitálisról analógra cserélhetô.
1
2
Nyomja meg a [CD] gombot.
Nyomja meg és tartsa megnyomva az [EDIT
MODE] gombot az „ANALOG-REC” lehetôség
kiválasztásához.
Jelölôpont
hozzáadása
Jelölôpont
hozzáadása
Ha a felvétel rádióból vagy külsô berendezésrôl készül, a mûsorszám több részre osztható.
A felvétel elindítása elôtt
Nyomja meg a [REC MODE] gombot a kívánt érték
kiválasztásához.
MANUAL
(kézi)
Jelölôpont kézzel történô hozzáadása.
Nyomja meg az [OK] gombot
felvételkészítés közben, hogy
újabb jelölôpont kerüljön hozzáadásra a felvételhez.
TIME MARK
(ütemezett jel)
A mûsorszám automatikusan 5
perces részekre kerül felosztásra.
SYNCHRO
(szinkron)
(Music port
vagy külsô
bemenet
használatakor)
A felvétel automatikusan elindul,
ha a külsô berendezésen elindul
a lejátszás.
A felvétel automatikusan megszakad, ha 3 másodpercen keresztül
csend hallható.
ANALOG-REC ↔ DIGITAL-REC
(analóg felvétel)
(digitális felvétel)
Megjegyzés
• A felvételi üzemmód visszavált a „DIGITAL-REC”
(alapértelmezett) üzemmódra, ha az analóg felvétel
befejezôdött.
• Analóg felvétel készítésekor a nagy sebességû másolás nem lehetséges.
Felvételi
módmód
Felvételi
Mielôtt a felvételi alapmûveletet (➜ 13. o., „Felvétel –
alapmûveletek”) elindítja, meghatározhatja a felvételi
módot.
Nyomja meg a [REC MODE] gombot a kívánt érték
kiválasztásához.
128 kb/s
Hosszan játszó mód
192 kb/s
Szokásos minôségû mód
320 kb/s
Kiváló minôségû mód
Megjegyzés
• Felvétel közben, ha megnyomja az [OK] gombot
vagy felfüggeszti a felvételt TIME MARK felvételi
módban, az 5 perces idôzítô elölrôl indul.
• SYNCHRO felvételi módban nem lehetséges jelölôpontot adni a felvételhez.
(Folytatás a következô oldalon)
17
USB és belsô memória (folytatás)
Felvételek törlése
1
2
3
18
Válassza ki [MEMORY, USB] gombbal a
„MEMORY” vagy az „USB” lehetôséget.
A [G, H] gombok segítségével válassza ki a
törlendô mûsorszámot tartalmazó albumot.
A [❘FF/FF] vagy a [EE/EE❘] gombok segítségével válassza ki a törlendô mûsorszámot.
Nyomja meg az [EDIT MODE] gombot, a törlési mód kiválasztásához.
TRACKDEL
(Mûsorszám
törlése)
Egy mûsorszám törléséhez.
ALBUMDEL
(Album
törlése)
Egy album (max. 999 mûsorszám) törléséhez.
FORMAT
(Formázás)
Az USB-eszköz formázásához.
ALL DEL
(A teljes tartalom törlése)
A belsô memória összes albumának törléséhez.
4
Nyomja meg az [OK] gombot.
A törlésre kijelölt elem látszik a kijelzôn.
5
Nyomja meg az [OK] gombot.
„SURE?NO” (Valóban? Nem) szöveg jelenik
meg.
6
A [F, E] gombbal jelölje ki a megfelelô választ: „YES” (Igen) vagy „NO” (Nem) és
nyomja meg az [OK] gombot.
A „YES” lehetôség választásával megerôsíti a
törlési mûveletet. A kijelzôn a „WRITING” (írás)
felirat jelzi, hogy a törlés megtörtént.
USB-eszközzel kapcsolatos megjegyzések
Kompatibilis eszközök
• Azok az USB-eszközök, amelyek támogatják a
„Bulk-only transfer” üzemmódot.
• Azok az USB-eszközök, amelyek eleget tesznek az
USB 2.0 (teljes sebesség) szabványnak.
Támogatott formátumok
• A mappák albumként szerepelnek.
• A fájlok mûsorszámként értendôk.
• A fájlok kiterjesztése .mp3 vagy .MP3 legyen.
• A CBI (Control/Bulk/Interrupt) üzemmód nem támogatott.
• Az NTSF fájlrendszer nem támogatott [csak a FAT
12/16/32 (12/16/32 kiosztású fájltáblázat)] fájlrendszerû egység használható.
• A szektormérettôl függôen, néhány fájl lehet, hogy
nem használható.
Rádióvevô
Kézi hangolás
1
A rádió választó [RADIO, EXT-IN] gomb megnyomásával válassza az URH „FM” vagy a középhullámú „AM” sávot.
2
Válassza ki az egyik hangolás [FF] vagy
[EE] gomb megnyomásával a kívánt rádióállomás frekvenciáját.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik hangoló [FF] vagy [EE] gombot mindaddig, amíg a
frekvencia el nem kezd gyorsan változni. A készülék ekkor megkezdi az automatikus hangolást.
Az „ST” szimbólum felgyulladása jelzi, hogy a
rádióvétel sztereóban történik.
A hangminôség javítása
Amikor URH (FM) sávot választott
1
2
Nyomja meg a [RADIO MENU] gombot és
válassza az „FM MODE” lehetôséget.
Válassza ki a [F, E] gombok segítségével a
„MONO” menüpontot, majd nyomja meg az
[OK] gombot.
A funkció kikapcsolásához válassza az „ST”
lehetôséget.
RDS mûsorszórás
A készülék képes az egyes területeken fogható rádiós
adatrendszerben (RDS) sugárzott szöveges adatok
megjelenítésére.
A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô
[DISPLAY] gombot:
Megjegyzés
Lehet, hogy az RDS-információk nem láthatók, ha a
vétel gyenge.
Memória programozás
A programhelyekre max. 30 URH (FM) és 15 középhullámú (AM) rádióállomást lehet elôre beállítani.
Elôkészület
A rádió választó [RADIO, EXT-IN] gomb megnyomásával válassza az URH „FM” vagy a Középhullámú „AM”
sávot.
Automatikus
programozás
Automatikus
programozás
• A mono üzemmód akkor is kikapcsolódik, ha
módosítja a vételi frekvenciát.
• Kapcsolja ki a mono üzemmódot általános esetben.
1
Nyomja meg az [OK] gombot a „CURRENT”
(aktuális) vagy a „LOWEST” (legalacsonyabb) lehetôség kiválasztásához (a kiválasztott frekvenciaértéktôl kezdôdik a hangolás).
Amikor középhullámú (AM) sávot választott
2
Nyomja meg a [RADIO MENU] gombot az
„A.PRESET” lehetôség kiválasztásához, majd
az [OK] gombot.
A kijelzôn megjelenik a „START?” kérdés.
3
Nyomja meg az [OK] gombot a hangolás
indításához.
1
2
Nyomja meg a [RADIO MENU] gombot és
válassza a „B.PROOF” lehetôséget.
Válassza ki a [F, E] gombok segítségével a
„BP 1” vagy a „BP 2” menüpontot, majd
nyomja meg az [OK] gombot.
(Folytatás a következô oldalon)
19
Rádióvevô (folytatás)
Kézi
programozás
Kézi
programozás
1
2
3
4
Hangolja be a kívánt rádióállomást a hangolás
[FF] vagy a [EE] gombbal.
Nyomja meg a [PROGRAM] gombot.
Válasszon programhelyet az alfanumerikus
gombokkal.
Törli a programhelyen lévô rádióadót, ha egy másik adót tárol az adott programhelyre.
Több állomás behangolásához ismételje meg
az 1–3. lépéseket.
programhely
kiválasztása
AAprogramhely
kiválasztása
Válasszon programhelyet az alfanumerikus gombokkal, a hangolás [❘FF] vagy a [EE❘] gombbal
(a fôkészüléken a [❘FF/FF] vagy a [EE/EE❘]
gombbal).
20
A középhullámú frekvencialépték beállítása (csak
A középhullámú frekvencialépték
a fôkészüléken)
beállítása (csak a fôkészüléken)
A készülék (a szokásos 9 kHz-es frekvencialéptéken kívül) ismeri a 10 kHz-es lépésközt használó rendszert
is.*
1
2
Nyomja meg a [RADIO, EXT-IN] gombot és
válassza az „FM” vagy az „AM” lehetôséget.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RADIO,
EXT-IN] gombot.
Néhány másodperc múlva a kijelzô villogni kezd, ekkor
az érvényben lévô lépésköz értéke látszik rajta. Ha átvált a kijelzett érték, engedje el a gombot.
• Az eredetileg beállított értéket, az eljárás megismétlésével lehet visszaállítani.
• A beállítás módosítását követôen, a régi érték érvényét veszíti.
* Magyarországon a 9 kHz-es frekvencialépték a mérvadó.
Az idôzítô használata
Az óra beállítása
Az óra 24 órás rendszerû.
1
2
3
Az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gomb megnyomásával válassza az Óraidô (CLOCK) állást.
Kb. 10 másodpercen belül
Állítsa be a kívánt idôt a [G, H] gombbal.
Az idô beállítás befejezése érdekében, nyomja meg az [OK] gombot.
Idôzített lejátszás és felvétel
Az idôzítô funkció a következô esetekben használható:
– Ébresztéskor (lejátszás idôzítô)
– Rádióból vagy külsô berendezésrôl készített
felvételeknél (felvétel idôzítô)
A lejátszás- és a felvételidôzítô nem használható párhuzamosan.
Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát.
Lejátszás
idôzítô
Készítse elô lejátszásra a hallgatni kívánt adathordozót, jelforrást
(CD, rádió, USB-eszköz, belsô
memória vagy külsô berendezés)
és állítsa be a hangerôt.
Felvétel
idôzítô
Csatlakoztassa az USB-eszközt
(USB-re történô felvételkor) és
hangoljon a felvenni szánt rádióállomásra (➜ 19. o., „Rádióvevô”)
vagy állítsa be a jelforrásként
szolgáló külsô berendezést (➜
25. o., „Egyéb külsô készülékek
csatlakoztatása”)
Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot, hogy a pillanatnyi idôpont néhány másodpercre megjelenjen.
Megjegyzés
A pontos idô biztosítása érdekében, rendszeresen állítsa be az órát.
Késleltetett kikapcsolás
Ez az idôzített üzemmód a beállított idô leteltével önmûködôen kikapcsolja a készüléket.
A késleltetett kikapcsolás [SLEEP] gomb megnyomásával válassza ki a kívánt idôtartamot (percek).
A funkció kikapcsolásához válassza az „OFF” lehetôséget.
1
Válassza ki a kívánt idôzítô üzemmódot az
óra/idôzítô [CLOCK/TIMER] gombbal.
PLAY: a lejátszás idôzítô beállítása
REC: a felvétel idôzítô beállítása
A hátralévô idô kijelzése
Jelenítse meg az idôt a késleltetett kikapcsolás
[SLEEP] gombbal.
Megjegyzés
• A késleltetett kikapcsolást és az idôzített lejátszás
és felvétel funkciókat használhatja együtt.
• A késleltetett kikapcsolásnak mindig elsôbbsége
van. Ügyeljen rá, hogy az idôzítés beállítások ne
fedjék át egymást.
2
10 másodpercen belül
Állítsa be a kezdési idôt az idôbeállító [G, H]
gombbal.
3
4
5
6
A beállítás jóváhagyása érdekében nyomja
meg az [OK] gombot.
A befejezési idô beállítása érdekében ismételje meg a 2–3. lépéseket.
Használja a [G, H] gombot a felvételi vagy a
lejátszási jelforrás kiválasztásához.
Nyomja meg az [OK] gombot.
(Folytatás a következô oldalon)
21
Az idôzítô használata (folytatás)
Lejátszás idôzítô használatakor folytassa
a 9. lépésnél.
Felvétel idôzítô használatakor folytassa
a 7. lépésnél.
7
A [G, H] gomb megnyomásával válassza ki
azt az eszközt, amire a felvételt el kívánja
készíteni (USB vagy MEMORY).
8
Nyomja meg az [OK] gombot.
Az idôzítô aktiválása
Kapcsolja be a kívánt idôzítô üzemmódot az
idôzített lejátszás [ , PLAY/REC] gombbal.
9
10
Kapcsolja ki a készüléket a készenlét/bekapcsoló [ ] gombbal.
Az idôzítô mûködtetése érdekében a készüléket ki kell kapcsolni.
22
A beállítás
megváltoztatása
Ismételje meg az elôzô 1–8. és
a 10. lépést.
(➜ lásd korábban)
A mûsorforrás
vagy a hangerô
megváltoztatása
1) Törölje a kijelzôrôl az idôzítés jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ , PLAY/
REC] gomb megnyomásával.
2) Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt.
3) Végezze el az elôzô 9–10.
lépéseket.
A beállítások
ellenôrzése
Válassza ki az idôzített üzemmódot „ PLAY” vagy „ REC”
az óra/idôzítô [CLOCK/TIMER]
gomb ismételt megnyomásával.
A beállítás
visszavonása
Törölje a kijelzôrôl az idôzítés
jelzôt az idôzített felvétel/lejátszás [ , PLAY/REC] gombbal.
Megjegyzés
• Az idôzített lejátszás a beállított idôpontban, a beállított hangerôszintig fokozatosan növekvô hangerôvel kezdôdik.
• A felvétel idôzítô a beállított idôpontot megelôzôen,
30 másodperccel korábban kapcsol be teljes némítás mellett.
• Az idôzítô a beállított idôben minden nap mûködni
fog, ha az idôzítôt bekapcsolta.
• Ha a készülék az idôzítô funkció hatására kapcsolódott be, de mûködés közben kézzel kapcsolja ki,
majd ezt követôen ismét be, az idôzítôben beállított
kikapcsolási idôpont érvényét veszíti (a berendezés
nem kapcsol ki magától, ha eléri az idôzítônek megadott kikapcsolási idôpontot).
Hangeffektusok használata
A hangminôség módosítása
1
2
Nyomja meg a [SOUND] gombot a kívánt
hangeffektus kiválasztásához.
Nyomja meg a [F, E] gombot a kívánt menüpont kiválasztásához.
BASS (Mély)
Hangzásképek átkapcsolása:
Preset EQ
Válassza ki a kívánt beállítást a hangzáskép
[PRESET EQ] gomb megnyomásával.
HEAVY (kemény)
Lendületet ad a rockzenéhez.
SOFT (lágy)
Háttérzenéhez használja.
–4-tôl +4-ig
CLEAR (tiszta)
Tisztább magas hangokat kap.
MID (Közép)
VOCAL (ének)
Fényt ad az énekhangnak.
TREBLE (Magas)
FLAT (sima)
Nincs effektus.
SURROUND
(Térhangzás)
„ON SURROUND” (bekapcsolva) vagy „OFF SURROUND”
(kikapcsolva)
INPUT LEVEL
(For music port
source)
(A music port
bemenet bemeneti
jelszintje)
„NORMAL” (szokásos) vagy
„HIGH” (magas)
SUPERWOOFER
(Extramély
sugárzó)
„OFF”, „SW1”, „SW2” vagy
„SW3”
Megjegyzés
Azonos hatás érhetô el a fôkészüléken történô [SUPERWOOFER] gomb megnyomásával.
RE-MASTER
(Átkeverés)
A mélyhang élvezete:
D.BASS
Nyomja meg a [D.BASS] gombot és válassza a
„D.BASS”, az „AUTO D.BASS” vagy az „OFF D.BASS”
lehetôséget.
D.BASS
Megnöveli a mélyhangok
mennyiségét.
AUTO D.BASS
A mélyhangok mennyiségét
az éppen lejátszott
mûsorszámnak megfelelôen,
automatikusan változtatja.
OFF D.BASS
Kikapcsolja a mélyhang
kiemelés funkciót.
„ON RE-MASTER”
(bekapcsolva) vagy
„OFF RE-MASTER”
(kikapcsolva)
Csak a fôkészüléken
1
Nyomja meg a [MANUAL EQ] gombot és
válassza a „BASS”, „MID” vagy a „TREBLE”
lehetôséget.
2
A [❘FF/FF] vagy a [EE/EE❘] gombokkal állítsa be a kívánt szintet.
23
Mikrofonhasználat
Elôkészület
Csökkentse a hangerôt minimálisra, mielôtt csatlakoztatja vagy kihúzza a készülékbôl a mikrofont.
1
Csatlakoztassa a mikrofont (megvásárolható
tartozék) a megfelelô csatlakozóaljzathoz.
Csatlakozó típus: Ø 3,5 mm monó jack.
2
A készüléken található [MIC VOL, MIN/MAX]
forgatógombbal állítsa be a mikrofon bemeneti jelszintjét.
A távvezérlô kód
megváltoztatása
Más Panasonic készülékek is elkezdhetnek mûködni,
ha a sztereó rendszerhez mellékelt távirányítóval próbálja meg mûködtetni a berendezést. Ilyen esetekben
meg kell változtatni a távirányító vezérlô kódját.
Elôkészület
A [RADIO, EXT-IN] gombbal válassza ki az „AUX” lehetôséget.
A „REMOTE 2” kód kiválasztása
Ha a mikrofonról történô felvételt háttérzenével kívánja ellátni.
3
Állítsa be a kívánt zenei jelforrást és állítsa be
a rendszer hangerejét.
Megjegyzés
• Erôs zaj (gerjedés) esetén, tartsa távolabb a mikrofont a hangsugárzóktól vagy csökkentse a mikrofon
bemeneti jelszintjét.
• Ha nem használja a mikrofont, húzza ki a mikrofon
csatlakozó kábelét és csökkentse minimumra a
mikrofon bemeneti jelszintjét.
24
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RADIO,
EXT-IN] gombot, valamint a [2] alfanumerikus
gombot, amíg a a kijelzôn megjelenik a
„REMOTE 2” felirat.
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] és a
[2] gombot, legalább 4 másodpercig.
A „REMOTE 1” kód kiválasztása
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [RADIO,
EXT-IN] gombot, valamint az [1] alfanumerikus gombot, amíg a a kijelzôn megjelenik
a „REMOTE 2” felirat.
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK] és az
[1] gombot, legalább 4 másodpercig.
Egyéb külsô készülékek csatlakoztatása
Elôkészület
• Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból.
• Kapcsolja ki az összes csatlakoztatni kívánt berendezést, és olvassa el a vonatkozó használati útmutatókat.
Megjegyzés
Az eszközök és a kábelek külön megvásárolható tartozékok.
A music port használata
A music porton keresztül külsô hanghordozó készülék
csatlakoztatható a berendezéshez és a rajta található
mûsorok, hangfelvételek meghallgathatók a CD sztereó
rendszeren keresztül.
A külsô bemenet használata
Képmagnót, DVD-lejátszót stb. csatlakoztathat jelforrásként a készülékhez, és a külsô berendezésekrôl érkezett hangokat megszólaltathatja a sztereó rendszeren keresztül.
VCR (képmagnó)
(megvásárolható tartozék)
Elôkészület
A hangtorzulások elkerülésének érdekében kapcsolja
ki a külsô készülék hangszínszabályzóját (amennyiben van a külsô készüléken ilyen).
Csökkentse a hangerôt minimálisra, mind a készüléken, mind a külsô berendezésen, mielôtt csatlakoztatja vagy kihúzza a külsô eszköz csatlakozókábelét.
A készülék hátlapján
Audiokábel
(megvásárolható
tartozék)
Audiokábel
(megvásárolható tartozék)
Hordozható hangrögzítô
készülék
(megvásárolható tartozék)
1
Csatlakoztassa a hordozható hangrögzítô készüléket.
Csatlakozó típus: Ø 3,5 mm sztereó jack.
2
3
A [RADIO, EXT-IN] gomb megnyomásával
válassza a „MUSIC PORT” lehetôséget.
Indítsa el a lejátszást a külsô berendezésen.
1
2
Csatlakoztassa a külsô készülékeket.
3
Indítsa el a lejátszást a külsô készüléken.
(Olvassa el a külsô készülék használati
útmutatóját.)
Nyomja meg a külsô bemenet [RADIO,
EXT-IN] választó gombot, a külsô „AUX”
bemenet kiválasztásához.
Megjegyzés
• Ha a külsô készülék a fent leírtaktól eltér, kérje szakember tanácsát.
• Hangtorzulás léphet fel, ha az elôírttól eltérô csatlakozókábelt használ.
25
Mielôtt a szervizhez fordulna…
Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat.
Ha a különbözô ellenôrzô pontok után kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem
vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz.
■ Általános problémák
■ Rádió
Annak ellenére, hogy a készülék készenléti üzemmódban van, a kijelzô világít és a jelzések folyamatosan változnak.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a berendezésen a
[■] gombot és válassza a „DEMO OFF” lehetôséget.
Torz hang vagy zaj hallható.
A sztereó vételt jelzô szimbólum villog vagy nem
világít.
• Használjon kültéri antennát. Az antenna felszerelését bízza szakemberre.
A távvezérlô gombok megnyomására nincs válasz.
• Ellenôrizze, hogy az elemeket megfelelôen helyezte-e be.
Nincs hang vagy a hang torz.
• Növelje a hangerôt.
• Kapcsolja ki a készüléket, határozza meg és javítsa
ki a hibát. Utána kapcsolja be ismét a készüléket.
A hibát okozhatja a hangsugárzó vezetékek rövidzárlata, a túlzott hangerô miatt túlterhelt hangsugárzók, vagy forró környezetben történô használat.
Lejátszás közben búgás hallható.
• Hálózati kábel vagy fénycsô van a csatlakozókábelek közelében. A többi készüléket és vezetéket helyezze távolabb a csatlakozókábelektôl.
■ Lemezek
Rossz a kijelzés vagy a lejátszás nem indul el.
• A lemez fordítva lett betéve, helyezze be megfelelôen.
• Lehet, hogy a lemez piszkos. Törölje át a lemezt.
• Cserélje ki a lemezt, ha az repedt, görbe vagy nem
szabványos.
• Páralecsapódás keletkezhetett. Várjon kb. 1-2 órát,
amíg kiszárad.
Az összes mûsorszám száma hibásan jelenik meg.
A lemezt nem lehet kiolvasni.
Torz hang hallható.
• Olyan lemezt helyezett be, amelyet a készülék nem
tud lejátszani. Olyan lemezt helyezzen be, amelyet
a készülék le tud játszani.
• Olyan lemezt helyezett be, amely nem lett lezárva,
vagy nem lett teljesen formattálva.
26
Interferenciás zaj hallható.
• Kapcsolja ki a tévét vagy helyezze távolabb a készülékeket egymástól.
• Ha középhullámú adót hallgat, váltson át a BP 1 és
a BP 2 lehetôségek között.
Középhullámú (AM) vétel közben alacsony frekvenciás búgás hallható.
• Válassza külön az antennát a többi kábeltôl és vezetéktôl.
■ USB
Az USB-meghajtót vagy annak tartalmát nem lehet
kiolvasni.
• Az USB-meghajtó formátuma vagy annak a tartalma nem kompatibilis a készülék rendszerével.
• Néhány esetben a 32 GB-nál nagyobb tárolókapacitású USB-eszközök lehet, hogy nem mûködnek.
Az USB-eszköz mûködése lassú.
• A nagy méretû fájlok vagy a magas memóriatartalom kiolvasása tovább tart.
■ A kijelzôn megjelenô üzenetek
„NO PLAY” (Nem lejátszható)
„UNSUPPORT” (Nem támogatott)
• Ellenôrizze a tartalmat. Csak támogatott formátumú
állományokat lehet lejátszani.
• Az USB-eszközön lévô hangállományok megsérülhettek. Formázza meg az USB-eszközt (ismételje
meg a felvételt) és próbálja meg ismét a lejátszást.
Mielôtt a szervizhez fordulna… (folytatás)
„F61”
• Ellenôrizze (ha szükséges módosítsa) a hangszóró
csatlakoztatásokat.
• Válassza le az USB-eszközt. Kapcsolja ki, majd be
a készüléket.
„ERROR” (Hiba)
• Hibás mûveletet kíván elvégezni. Olvassa el a használati útmutatót és próbálja meg ismét.
„ERROR” (Hiba) (Felvétel közben)
• Nem lehet másik lejátszási jelforrást (például rádió,
USB stb.) választani vagy a [❘FF] vagy [EE❘] gombot megnyomni a felvétel folyamán. Állítsa le a felvételt.
• Nem lehet a lemeztálcát kinyitni középhullámú rádióadás felvételekor.
• Válasszon megfelelô felvételi módot (128 kb/s vagy
192 kb/s) és folytassa a felvételt.
„PLAYERROR”
• Nem támogatott formátumú MP3 fájlt olvasott a
berendezés. Ez az állomány átlépésre kerül és a
következô (megfelelô formátumú) hangállomány
lejátszása kezdôdik el.
„VBR–”
• A készülék nem képes a változó bitsûrûségû állományok hátralévô játékidejét kijelezni.
„NORMAL”
• Ha a rendszer hangminôség romlást észlel, a music
port bemenet bemeneti jelszintjét (INPUT LEVEL)
automatikusan csökkenti magasról alacsonyra
(„HIGH”-ról „LOW”-ra).
„HI-SPEED CAN’T REC”
(Nem lehetséges a nagy sebességû felvétel)
• Analóg üzemmódban nem lehet nagy sebességû
másolást végezni. Váltson digitális üzemmódra
vagy válassza a normál sebességû másolást.
„DEVICE FULL”
(Az eszköz megtelt)
• Nem lehetséges a felvétel, mert a rendelkezésre
álló idôtartam kevesebb, mint a másolásra szánt
hanganyag teljes lejátszási ideje.
„USB OVER CURRENT ERROR”
(USB túláram hiba)
• Az USB-eszköz áramfelvétele túl magas. Húzza ki
a készülékbôl az USB-eszközt. Kapcsolja ki, majd
be a készüléket (ezután próbálja meg ismét csatlakoztatni az USB-eszközt).
„NODEVICE”
• Az USB-eszköz nem csatlakozik. Ellenôrizze a
csatlakoztatást.
„NO TRACK”
(Nem mûsorszám)
• Az USB-eszközrôl vagy a belsô memóriából lejátszani kívánt állomány nem mûsorszám vagy album.
A memória visszaállítása
(A gyári állapot visszaállítása)
Amikor a következô helyzetek lépnek fel, kérjük,
hogy a memória visszaállítása érdekében, tekintse át az alábbi útmutatásokat.
• A gombok megnyomására a készülék nem
reagál.
• Törölni szeretne, és vissza kívánja állítani a
memória tartalmát.
A memória visszaállítása érdekében
1 Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali
konnektorból.
(A 2. lépés végrehajtása elôtt várjon
legalább 3 másodpercet.)
2 Tartsa nyomva a készüléken a készenlét/bekapcsoló [
] gombot, és eközben dugja vissza a hálózati csatlakozódugót.
„– – – – – – – – –” jelenik meg a kijelzôn.
3 Engedje el a készenlét/bekapcsoló [
]
gombot.
Az összes beállítás visszatér a gyárilag beállított értékre.
A memóriában tárolt tételeket vissza kell
majd állítania.
27
Mûszaki adatok
ERÔSÍTÔ
Mikrofon csatlakozás
Effektív kimeneti teljesítmény
sztereó üzemmódban
10% teljes harmonikus torzításnál
mindkét csatornát üzemeltetve, 1 kHz-en
Érzékenység
Csatlakozó
0,7 mV, 1,1 kΩ
mono,
3,5 mm koncentrikus (jack)
Music port (az elôlapon)
Magas sávú csatorna
145 W csatornánként
(5 Ω)
Alacsony sávú csatorna
180 W csatornánként
(4 Ω)
Érzékenység
Csatlakozó
100 mV, 4,7 kΩ
sztereó,
3,5 mm koncentrikus (jack)
Külsô (AUX) bemenet
Teljes kimeneti teljesítmény (RMS)
sztereó üzemmódban
RCA csatlakozóaljzat
650 W
LEMEZRÉSZ
Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm)
URH/AM RÁDIÓRÉSZ, CSATLAKOZÓRÉSZ
Beprogramozható rádióállomás
URH (FM) 30
KH (AM) 15
Frekvenciamoduláció (FM)
Vételi sáv
75 Ω (aszimmetrikus)
522 kHz – 1629 kHz
(9 kHz-es lépésköz)
520 KHz – 1630 kHz
(10 kHz-es lépésköz)
Fejhallgató csatlakozás
Csatlakozó
Kimeneti szint
(CD, 1 kHz, –20 dB)
sztereó,
3,5 mm koncentrikus (jack)
0,5 mW +0,5 mW,
32 Ω (max.)
28
(3) MP3✳
Kiolvasófej
Hullámhossz
Sugárforrás
Amplitúdómoduláció (AM)
Vételi sáv
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3✳ formátumú lemez)
✳ MPEG-1 Layer 3
87,50–108,00 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
Antennacsatlakozó
(1) CD-Audio (CD-DA)
790 nm (CD)
1. osztályú lézerdióda
Audiokimenet (Lemez)
Csatornák száma
2-csatornás sztereó
(Bal elsô, jobb elsô)
Mûszaki adatok (folytatás)
USB-RÉSZ
HANGSUGÁRZÓ-RÉSZ
USB port
Rendszer
USB-szabvány
USB 2.0 teljes sebesség
MP3 (✳ .mp3)
Támogatott média fájlformátum
USB-eszköz fájlrendszer FAT 12, FAT 16, FAT 32
USB-port áramfelvétel
Adatátviteli-sebesség
500 mA (Max.)
16 kb/s – 320 kb/s
(lejátszáskor)
Hangszóró(k)
Extramély sugárzó
20 cm, kónuszos
Mélysugárzó
10 cm, kónuszos
Magassugárzó
Impedancia
6 cm, kónuszos
5 Ω (magas), 4 Ω (alacsony)
Hangnyomásszint
USB felvétel
Bitsûrûség
3-utas, 3-hangszóró (Bass-reflex)
128 kb/s, 192 kb/s, 320 kb/s
USB felvételi sebesség
Frekvenciaátviteli-sáv
1×, 4× (csak CD)
Felvételi fájlformátum
MP3 (*.mp3)
86 dB/W (1,0 m)
48 Hz – 26 kHz (–16 dB)
66 Hz – 20 kHz (–10 dB)
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
250 mm × 414 mm × 301 mm
Tömeg
5,5 kg
MEMÓRIA-RÉSZ
Memória
ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK
Memória méret
2 GB
MP3 (✳ .mp3)
Támogatott média fájlformátum
Memória felvétel
Bitsûrûség
Hálózati feszültség
220–240 V, 50 Hz
váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel
128 kb/s, 192 kb/s, 320 kb/s
Memória felvételi sebesség
118 W
Érintésvédelmi osztály
II.
1×, 4× (csak CD)
Felvételi fájlformátum
Felvehetô dalok maximális értéke
(128 kb/s bitsûrûséget
és 4 perces idôtartamú
dalokat feltételezve)
MP3 (*.mp3)
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
220 mm × 334 mm × 249 mm
510 dal
Tömeg
Üzemi hômérséklet-tartomány
3,4 kg
0 °C-tól +40 °C-ig
Üzemi légnedvesség-tartomány 35% – 80% relatív
légnedvesség (páralecsapódás nélkül)
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban:
(kb.) 0,3 W
Megjegyzések
1. A változtatás jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül fenntartja. A tömeg és a méretek értékei közelítôek.
2. A teljes harmonikus torzítást digitális spektrum analizátorral határozták meg.
29
Környezetvédelmi információk
A régi készülékek és az elhasznált elemek összegyûjtésére
és a leadására vonatkozó információk,
amelyek a felhasználót érintik
Ezek a szimbólumok, amelyeket a termékeken és/vagy a kísérô dokumentációban
talál, azt jelölik, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket és elemeket nem szabad az általános háztartási szeméttel keverni.
A megfelelô feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy
ezeket a termékeket és a használt elemeket a helyi törvényeknek és a 2002/96/EK
és 2006/66/EK direktíváknak megfelelôen a kijelölt gyûjtôhelyre vigye.
Ezeknek a termékeknek és az elemeknek helyes hulladékhasznosítása értékes
anyagi eszközöket segít megmenteni, és megóv az egészségre és a környezetre
ható ártalmaktól, amit a nem megfelelô hulladékeltakarítás okoz.
A legközelebbi gyûjtôhelyre vonatkozó bôvebb információ érdekében kérjük, forduljon helyi hatósághoz.
A nemzeti törvényektôl függôen a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethetô.
Az Európai Unióban üzleti tevékenységet folytató felhasználókhoz
Kérjük a további információk érdekében, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a
forgalmazóhoz, ha az elektromos vagy elektronikus berendezésétôl meg kíván
szabadulni.
Hulladékkezelési információk az Európai Unión kívüli országok számára
Ez a szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Ha hulladékként
meg kíván szabadulni a terméktôl, keresse meg a helyi hatóságokat vagy kereskedôket és érdeklôdjön az ártalmatlanítás megkívánt módjáról.
Az elem szimbólumra vonatkozó megjegyzés (a két alsó szimbólum, példa)
Ezt a szimbólumot kémiai szimbólummal is kombinálhatják. Ebben az esetben a
vegyi anyagokra vonatkozó direktívák követelményei kapnak elsôbbséget.
30
Karbantartás
A készülék burkolatát puha száraz kendôvel tisztítsa.
• A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint.
• Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt használ, feltétlenül olvassa el a tisztítókendôhöz mellékelt figyelmeztetéseket és használati útmutatásokat.
31
EU
Panasonic Corporation
Weboldal: http://panasonic.net
Megfelel a 2004/108/EK irányelv 9 (2) bekezdésének.
Panasonic Tesztközpont
Panasonic Marketing Europe GmbH.
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Felelôs kiadó: Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep • Minden jog fenntartva.
Szedés, tördelés: Szignet Kft. • Nyomás, kötészet: Poster Press Kft.
32
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement