Panasonic SCAKX200E, SCAKX200 Operating instructions

Panasonic SCAKX200E, SCAKX200 Operating instructions
Confidential
Until: 26 Feb 2015
NORSK
ADVARSEL!
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-AKX200
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Dette apparatet må ikke utsettes for regn, fuktighet,
drypp eller sprut.
– Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som
vaser, på apparatet.
– Bruk kun anbefalt tilbehør.
– Fjern ikke deksler.
– Dette apparatet må ikke repareres på egen hånd.
Overlat servicearbeider til kvalifisert servicepersonell.
FORSIKTIG!
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget
kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at apparatet
er godt ventilert.
– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med
aviser, duker, gardiner eller lignende.
– Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå
apparatet.
• Dette apparatet er beregnet til bruk under moderate
klimaforhold.
• Dette apparatet anvender en laser. Betjening av kontroller,
justeringer eller andre inngrep enn de som er beskrevet i
denne bruksanvisning, kan føre til farlig bestråling.
Vekselstrømnett
• Støpselet er frakoblende enhet. Strømuttaket må befinne
seg i nærheten slik at støpselet lett kan kobles ut fra
uttaket umiddelbart.
Müügi- ja tugiteenuste info
Ooteoleku energiatarve (ligilähedane)
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Ooteoleku energiatarve (ligilähedane)
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0344 844 3899
• Iirimaa klientidele: 01 289 8333
• Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Külastage meie veebisaiti täiendava tootetoe saamiseks:
www.panasonic.co.uk
Panasonic UK otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma tootele lihtsalt ja
mugavalt, helistades meie klienditeeninduskeskusesse:
esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu:
www.pas-europe.com
• Maksta saab enamiku krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult
Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Meie veebisaidilt saab osta ka paljusid muid tooteid.
Sirvige seda lisainfo saamiseks.
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik näidatud tarvikud.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Kasutage asendusosi tellides ümarsulgudes numbreid.
(Tootenumbrid on õiged 2015 veebruari seisuga.
Neid võidakse muuta.)
Tootja:
Euroopasse importija:
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks
valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
1 AM-raamantenn
(N1DYYYY00011)
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
E
GN
ET
RQT9971-B
L0215LC0
© Panasonic Corporation 2015
Joonis A
Joonis B
Kaitsmekate
Tegelik süsteem võib juhendi joonistest pisut erineda.
See juhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-AKX200
Põhiseade
SA-AKX200
Kõlarid
SB-AKX200
I KLASSI
LASERTOODE
Toote tagapaneel
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega
riikidele
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või
kaasasolevates dokumentides tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt
siseriiklikele õigusaktidele viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta
saate kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete valesti kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli (alumine sümbol)
kohta:
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Litsentsid
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation
kasutab neid märke litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele.
Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.
A3 4 Portrait.indd 1
Ohutusnõuded
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid
nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge katteid eemaldage.
– Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha
pädeval hooldustehnikul.
– Ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.
ETTEVAATUST!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu
vähendamiseks:
– Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud kappi
ega muusse umbsesse kohta.
Tagage seadmele hea ventilatsioon.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe, laudlina,
kardina ega muu sellisega.
– Ärge pange seadmele lahtise leegi allikaid nagu
põlevaid küünlaid.
• Seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
• Seade võib võtta vastu mobiiltelefoni kasutamisega
kaasnevat raadiointerferentsi. Palume teil sellise
interferentsi ilmnemisel kasutada mobiiltelefoni sellest
seadmest kaugemal.
• Seade kasutab laserit. Juhendis kirjeldatust erinev
juhtseadiste kasutamine, reguleerimine või protseduuride
tegemine võib põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
• Pange seade tasasele pinnale kaitstuna otsese
päikesevalguse, kõrge temperatuuri, suure niiskuse ja
liigse vibratsiooni eest.
Toitejuhe
• Toitepistik on lahtiühendamisseade. Paigaldage seade nii,
et toitepistiku saab viivitamata elektrivõrgu pistikupesast
lahti ühendada.
Patarei
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole info
saamiseks patareide nõuetekohase kõrvaldamismeetodi
kohta.
• Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
• Ärge jätke patarei(si)d kauaks ajaks otsese päikesevalguse
kätte suletud uste ja akendega autos.
• Ärge lahti võtke ega lühistage.
• Ärge laadige leelis- ega mangaanpatareid.
• Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
• Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Hoidke jahedas ja pimedas.
Joonis A
Kaitse (5 A)
Info Bluetooth®-i kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega kaasneva
andmelekkeohu eest.
Sagedusriba
• Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
Sertifikaat
• Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vaja.
• Järgmised tegevused on seadusega karistatavad:
– põhiseadme koost lahti võtmine või muutmine,
– andmesildi eemaldamine.
Kasutuspiirangud
• Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos kõikide
Bluetooth®-iga seadmetega ei ole tagatud.
• Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG Inc’i
standarditele.
• Tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt ei pruugi
seade ühenduda ja osad toimingud võivad erineda.
• See süsteem toetab Bluetooth®-i turbefunktsioone.
Töökeskkonnast ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi
sellega olla tagatud piisav turvalisus. Olge ettevaatlik
sellele süsteemile raadio teel andmeid edastades.
• Süsteemiga ei saa edastada andmeid Bluetooth®-iga
seadmele.
Tööpiirkond
• Kasutage kuni 10 m ulatuses.
• Tööpiirkond võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest sõltuvalt.
Häired muudelt seadmetelt
• Kui süsteem on liiga lähedal muudele Bluetooth®-iga
või 2,4 GHz riba kasutavatele seadmetele, siis ei
pruugi see nõuetekohaselt töötada ja esineda võib
probleeme nagu müra ja heli hakkimine.
• Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui lähedase
saatja vms raadiolained on liiga tugevad.
Kavandatud kasutus
• Süsteem on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
• Ärge kasutage süsteemi raadiosagedushäirete
suhtes tundlike seadmete lähedal ega tundlikus
keskkonnas (nt lennujaam, haigla, labor jne).
• Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
• Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
• Radu ei esitata ilmtingimata salvestusjärjekorras.
• Süsteem ei pruugi mõnd faili esitada sektori
suuruse tõttu.
Hereby, “ Panasonic Corporation” declares that this product
is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
1 antennipistiku adapter
(K1YZ02000013)
Customers can download a copy of the original DoC to our
R&TTE products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany
Tehnilised andmed
This product is intended for general consumer. (Category 3)
• Pange kõlarid õhuringluse tagamiseks üle 10 mm
kaugusele põhiseadmest.
• Pange kõlarid tasasele kindlale pinnale.
• Nendel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust. Ärge pange
neid teleri, arvuti ega muu magnetvälja poolt lihtsalt
mõjutatava seadme lähedale.
• Pikaajaline kõrgel helitugevusel esitamine võib kõlareid
kahjustada ja nende eluiga lühendada.
• Vähendage kahjustuste vältimiseks helitugevust, kui:
– heli on moonutatud,
– reguleerite helikvaliteeti.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult soovitatud süsteemiga.
Muidu võivad võimendi ja kõlarid kahjustuda ja
esineb tuleoht. Kahjustumisel või talitluse järsul
muutumisel konsulteerige pädeva tehnikuga.
• Paigutage ja ühendage kõlarid juhendis antud
juhiseid järgides.
2
4
Stereorežiimi ruutkeskmine väljundvõimsus
Esikanal (üheaegselt testitud)
200 W kanali kohta (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
Stereorežiimi ruutkeskmine koguvõimsus
400 W
FM 30 jaama
AM 15 jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Kontaktpesa (1 süsteem)
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
MPEG-1 Layer 3
Lugemisseade
Lainepikkus
NORSK
Bølgelengde
Laserstyrke
790 nm (CD)
790 nm (CD)
Ingen farlig straling sendes ut
USB
USB-port
USB standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
USB 2.0 täiskiirus
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
Bluetooth®
Versioon
Klass
Bluetooth®-i versioon 2.1 + EDR
Klass 2
Toetatud profiilid
A2DP, AVRCP, SPP
Töösagedus
2,4 GHz riba, FH-SS
Töökaugus
10 m otsenähtavuse puhul
Kõlarid
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Impedants
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
16 cm koonusetüüpi
6 cm koonusetüüpi
4Ω
200 mm x 334 mm x 233 mm
3,3 kg
Üldist
Toide
Energiatarve
Mõõdud (L x K x S)
Kaal
Töötemperatuur
1
Elektrivõrgu pistikupessa
1
Ühendage AM-raamantenn.
Seadke antenn alusel klõpsuga püsti.
3
4
Ühendage kõlarid.
Ühendage toitejuhe.
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST “Hoiatust toitejuhtme
kohta”.
Hooldus
Pühkige süsteemi puhastamiseks kuiva pehme riidega.
• Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit
ega bensiini.
• Enne keemiliselt töödeldud lapi kasutamist lugege
hoolikalt selle juhiseid.
Ärge kasutage muu seadme toitejuhet.
Energia kokkuhoidmine
Süsteem tarbib ka ooteolekus pisut elektrienergiat.
Ühendage toitejuhe lahti, kui te ei kasuta süsteemi.
Osad sätted kustuvad mälust süsteemi lahtiühendamisel.
Peate need uuesti seadistama.
2
Ühendage FM-siseantenn.
Pange antenn parima vastuvõtuga kohta.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Puldi töökorda seadmine
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
S pričujočo izjavo podjetje “ Panasonic Corporation” izjavlja,
da so svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in
drugimi odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih
R&TTE s strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe
GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Nemčija
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
Antennipistiku adapter
ETTEVAATUST!
Hoidke antennipistiku adapterit allaneelamise
vältimiseks lastele kättesaamatult.
Märkus:
• Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.
• Ühendage välisantenn lahti, kui te ei kasuta süsteemi.
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Sisestage patarei nii, et tähised + ja – langevad kokku
puldile märgitud samade tähistega.
Izdelek je namenjen splošni uporabi. (Razred 3)
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
AUX
Audiosisend
Kaitse (5 A)
Märkused USB-seadme kohta
• Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa
tagada.
• Süsteem toetab USB 2.0 täiskiirust.
• Süsteem toetab kuni 32 GB USB-seadmeid.
• Toetatud on ainult FAT 12/16/32 failisüsteemid.
Declaration of Conformity (DoC)
1 puldi patarei
Amplituudmodulatsioon (AM)
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz samm)
Sageduspiirkond
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz samm)
Joonis B
• Süsteemiga saab esitada CD-DA või MP3-vormingus
sisuga CD-R/RW plaate.
• Vormistage plaat enne esitust salvestusseadmel
lõplikult.
• Kõiki CD-R/RW plaate ei pruugi õnnestuda esitada
salvestise seisundi tõttu.
Märkus:
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
Eelhäälestatud mälu
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Märkused plaatide kohta
3
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Muude kõlarite kasutamine võib süsteemi kahjustada ja
helikvaliteeti halvendada.
1 pult
(N2QAYB001019)
Tuuner, ühenduspesad
HOIATUS!
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust (THD) mõõdeti digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
Ühendage FM-välisantenn.
Kasutage halva vastuvõtu korral välisantenni.
Võimendi
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Märkus:
1 FM-siseantenn
(RSAX0002)
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised
A ja B) sõltuvalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepistik võib joonistel kujutatust pisut erineda.
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Kõlarite kattevõrk ei ole eemaldatav.
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
0,6 W
MP3-failid USB-seadmes
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 800 albumile (k.a juurkaust)
– 8000 rajale
– 999 rajale ühes albumis
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
V.a Austraaliale ja Uus-Meremaale
2 toitejuhet
(K2CT2YY00097)
või BSI
Ühendamine
MP3-failid plaadil
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 255 albumile (k.a juurkaust)
– 999 rajale
– 20 seansile
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(v.a laiendatud vormingud).
Austraaliale ja Uus-Meremaale
Ohutuse tagamiseks lugege järgmine tekst hoolikalt läbi.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA
heakskiidutähis.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Kõlarite paigutamine
Märkused MP3-failide kohta
1 toitejuhe
Hoiatus toitejuhtme kohta
0,5 W
220-240 V vahelduvpinge, 50 Hz
60 W
348 mm x 193 mm x 251 mm
2,5 kg
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen
termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú
követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC
másolatát a DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
A terméket általános fogyasztóknak szánták.
(3-askategória)
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok
je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na
naše R&TTE výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Tento produkt je určený pre všeobecného spotrebiteľa.
(Kategória 3)
Български
Декларация за съответствие (DoC)
“Panasonic Corporation ” декларира , че този продукт
съответства на съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните
DoC към нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра,
на който се съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител : Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
Този продукт е предназначен за обща употреба .
(Категория 3)
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Prin prezenta, societatea “ Panasonic Corporation” declară
că produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte
norme corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al
produselor noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din
Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germania
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
Acest produs a fost proiectat pentru clientela generală.
(Categoria 3)
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see toode
on vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi
1999/5/EÜ asjakohaste sätetega.
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany
See toode on mõeldud tavakasutajale. (III kategooria)
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj
proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Obratite se ovlaštenom predstavniku: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Njemačka
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Ovaj proizvod je namijenjen za opću potrošnju.
(Kategorija3)
Kompānija “ Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām
Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam.
(3.kategorija)
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Herved erklærer “Panasonic Corporation” at dette produktet
samsvarer med de viktige kravene og andre relevante deler
av direktivet 1999/5/EC.
Kunder kan laste ned en kopi av det originale DoC til våre
R&TTE-produkter fra vår DoC-server:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt vår autoriserte representant: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Tyskland
Dette produktet er tenkt for generelle kunder. (Kategori 3)
Bendrovė “ Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis
gaminys tenkina di rektyvos 1999/5/EB esminius
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos
kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe
GmbH”, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Vokietija
Šis gaminys skirtas bendrajam vartojimui. (3 kategorija)
13/02/2015 3:07:31 PM
Confidential
Until: 26 Feb 2015
Juhtseadiste ülevaade
Andmekandja esitus
Raadio
Heliefektid
Tehke toimingud puldiga. Kui põhiseadmel on samad nupud, siis saab ka neid kasutada.
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
CD-DA vormingus või MP3-failidega CD-R/RW
CD
MP3-failidega USB-seade
USB
BLUETOOTH Bluetooth®-iga seade
Ettevalmistused
Vajutage [RADIO/AUX], et valida “FM” või “AM”.
Eelseadistatud ekvalaiser
Käsitsi häälestumine
2
Põhiesitus
CD USB BLUETOOTH
Esitus

Vajutage [/ ].
Seiskamine Vajutage [].
1
2
3
USB
Paus
Vahelejätmine
Otsing
I
I ], [ 
① Ooteoleku/töörežiimi nupp [
/I ]
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse või
vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka ooteolekus
pisut elektrienergiat.
⑪ Esitusmenüü vaatamine
⑫ Heliefektide valimine
⑬ Kaugjuhtimisandur
Kaugus: kuni umbes 7 m
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30° vasakule ja paremale
② Audioallika valimine
Põhiseadmel: Bluetooth®-i paaristamiseks
hoidke [
–PAIRING] vajutatuna.
⑭ MP3-albumi või -raja valimine
Vajutage [ALBUM/TRACK] albumi või raja valimiseks.
Radade või albumite sirvimine
Keerake sirvimiseks [MULTI CONTROL].
Vajutage [/ ] esituse valikust alustamiseks.
③ Peamised esitusnupud
④ Seadistusmenüü vaatamine
⑤ Sisuinfo vaatamine
⑥ Suvandi valimine või kinnitamine
⑮ USB-port (
)
USB olekutähis
⑦ Plaadialuse avamine ja sulgemine
⑯ Näidik
⑧ Näidiku heleduse vähendamine
⑰ Plaadialus
Tühistamiseks vajutage uuesti.
⑨ Helitugevuse reguleerimine

Positsioon jääb mällu.
Näidikule ilmub “RESUME”.
Vajutage uuesti täielikult seiskamiseks.
Vajutage [/ ].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.

Vajutage [I/] või [/I] raja
vahelejätmiseks. CD USB
Vajutage [,] MP3-albumi vahelejätmiseks.
Märkus:
Bluetooth®-iga seadmest sõltuvalt ei pruugi kõik toimingud
olla tehtavad.
Olemasoleva info vaatamine
CD USB BLUETOOTH
Näidikult saab vaadata olemasolevat infot nagu
MP3-albumi ja -raja number.
2
CD
Vajutage [,] sätte valimiseks ja vajutage siis
[OK].
OFF
PLAYMODE
Sätte tühistamiseks.
1-TRACK
Ühe valitud raja esitamiseks.
Vajutage [I/] või [/I] raja
valimiseks.
Ühe valitud MP3-albumi esitamiseks.
Vajutage [,] MP3-albumi valimiseks.
1
1
RANDOM
Kõikide radade juhuesituseks.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1
Vähendage helitugevust ja ühendage USB-seade USB-porti.
Hoidke põhiseadmest kinni USB-seadet ühendades/lahti ühendades.
Märkus:
Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. Süsteem ei suuda tuvastada juhtmega ühendatud USB-seadet.
Bluetooth®
Ettevalmistused
• Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange seade selle süsteemi lähedale.
• Lugege detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.
Seadme paaristamine
2
3
4
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”.
Vajutage [,], et valida “OK? YES”, ja vajutage
siis [OK].
Näidikule ilmub “PAIRING”.
Tühistamiseks valige “OK? NO”.
Valige “SC-AKX200” seadme Bluetooth®-i
menüüs.
Kui küsitakse parooli, siis sisestage “0000”.
Pärast paaristamise lõppu ühendub seade
automaatselt selle süsteemiga.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks
sekundiks näidikule.
Põhiseadmelt
1
2
Hoidke [ –PAIRING] vajutatuna, kuni
näidikule ilmub “PAIRING”.
Valige “SC-AKX200” seadme Bluetooth®-i
menüüs.
Märkus:
Süsteemiga saab paaristada kuni 8 seadet. 9nda seadme
paaristamisel asendatakse kõige kauem kasutamata seade.
1-TRACKi korduvesitus.
1-ALBUM
REPEAT
Seadme ühendamine
1
2
3
Vajutage [ ].
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
Valige “SC-AKX200” seadme Bluetooth®-i menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Alustage seadmel esitust.
Märkus:
• Seade peab olema ühendumiseks paaristatud.
• Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe seadmega.
• Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud seadmega.
Seadme lahtiühendamine
1
2
3
Vajutage [
].
Vajutage [PLAY MENU], et valida “DISCONNECT?”.
Vajutage [,], et valida “OK? YES”, ja vajutage
siis [OK].
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
Tühistamiseks valige “OK? NO”.
Põhiseadmelt
Hoidke [ –PAIRING] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “PAIRING”.
Märkus:
Seade ühendatakse lahti, kui:
• valite muu allika,
• viite seadme tööulatusest välja,
• lülitate seadmel Bluetooth®-i välja,
• lülitate süsteemi või seadme välja.
Vajutage [,], et valida “LOWEST” või “CURRENT”,
ja vajutage siis [OK].
Käsitsi eelhäälestamine
1
2
3
4
5
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
Vajutage [PLAY MENU], et valida “TUNE MODE”.
1
2
3
3
Vajutage [,] heliefekti valimiseks.
Või keerake [MULTI CONTROL] heliefekti valimiseks.
Vajutage [I/] või [/I] sätte valimiseks
ja vajutage siis [OK].
Dünaamilised bassid
1
2
Vajutage [SOUND], et valida “D.BASS”, ja vajutage
siis [,], et valida “D.BASS LEVEL” või
“D.BASS BEAT”.
Või vajutage põhiseadmel [D.BASS], et valida
“D.BASS LEVEL” või “D.BASS BEAT”.
Tühistamiseks valige “OFF D.BASS”.
Vajutage [I/] või [/I sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Või keerake [MULTI CONTROL] sätte valimiseks.
DJ jukebox
USB
Saate kasutada DJ jukeboxi risthääbumisefekti lisamiseks
laulude vahele. “Panasonic MAX Juke” äpiga ( allpool)
on kasutatavad täiendavad funktsioonid.
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “JUKEBOX”.
Vajutage [,] sätte valimiseks ja vajutage siis
[OK].
Põhiseadmelt
Vajutage [DJ JUKEBOX] sätte valimiseks.
ON CROSSFADE
Risthääbumise lisamiseks.
Vajutage [I/] või [/I] jaamale
häälestumiseks.
OFF
DJ jukeboxi väljalülitamiseks.
Vajutage [OK].
Vajutage [,] mälukoha valimiseks ja vajutage
siis [OK].
Korrake toiminguid 3-5 muude jaamade
eelhäälestamiseks. Uus jaam asendab valitud
mälukohal oleva jaama.
Vajutage [PLAY MENU], et valida “TUNE MODE”.
Vajutage [,], et valida “PRESET”, ja vajutage
siis [OK].
Vajutage [I/] või [/I] eelhäälestatud
jaama valimiseks.
Põhiseadmelt
1
2
Vajutage [SOUND] (põhiseadmel: [LOCAL EQ]), et
valida “MANUAL EQ”.
Vajutage [,], et valida “MANUAL”, ja vajutage
siis [OK].
Eelhäälestatud jaama valimine
1
2
Vajutage [,] soovitud sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Või keerake [MULTI CONTROL] soovitud sätte
valimiseks.
OFF CROSSFADE
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
Vajutage [I/] või [/I] eelhäälestatud
jaama valimiseks.
1-ALBUMi korduvesitus.
Risthääbumise tühistamiseks.
Kordamissätte muutmine
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”.
Vajutage [,] sätte valimiseks ja vajutage siis
[OK].
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
1
2
Märkus:
Seadke kell korrapäraselt uuesti täpsuse säilitamiseks.
Unetaimer
ALLTITLEREPEAT
Kõikide radade korduvesituseks.
Märkus:
DJ jukebox lülitub välja süsteemi väljalülitamisel ja allika
muutmisel.
“Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine
Google Play™-st saab laadida alla ja installida tasuta
Android™-i äpi “Panasonic MAX Juke” lisafunktsioonide
nagu laulu esituse korraga mitmelt seadmelt tellimise
kasutamiseks.
Juhuesituse korduvesitus.
1-ALBUM RANDOMi korduvesitus.
Kui valitud on “FM”
1
2
RND
Märkus:
• Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele.
• Säte tühistatakse plaadialuse avamisel.
Lingirežiim
Vajutage [PLAY MENU], et valida “FM MODE”.
Vajutage [,], et valida “MONO”, ja vajutage
siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
Sätte salvestamiseks
Jätkake ptk “Käsitsi eelhäälestamine” punktiga 4.
Välisseadmed
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija vms audio läbi
selle süsteemi kuulamiseks.
Ettevalmistused
• Ühendage toitejuhe lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
DVD-mängija (ei kuulu komplekt
Kui valitud on “AM”
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “B.PROOF”.
Selle põhiseadme
tagapaneel
Vajutage [,] parima vastuvõtuga sätte valimiseks
ja vajutage siis [OK].
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus
(“Seadme lahtiühendamine”).
Vajutage [,] sätte (minutites) valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.
• Väljalülitumiseni jäänud aeg on kogu aeg näidikul.
Kuva muutub ajutiselt muude toimingute tegemisel.
• Esitus- ja unetaimerit saab koos kasutada.
• Unetaimeril on alati eelisõigus. Ärge seadke taimeritele
kattuvaid aegu.
Esitustaimer
(V.a siis, kui allikaks on Bluetooth® või AUX)
Saate seada taimeri lülitama süsteemi kindlal ajal sisse,
et teid üles äratada.
Ettevalmistused
Seadke kellaaeg.
1
2
3
4
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”.
Vajutage [,] algusaja seadmiseks ja vajutage siis [OK].
Korrake toimingut 2 lõpuaja seadmiseks.
Vajutage [,] esitatava allika valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Taimeri käivitamiseks
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER SET”.
Vajutage [,], et valida “PLAY ON”, ja vajutage
siis [OK].
Näidikule ilmub “”.
Tühistamiseks valige “PLAY OFF”.
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer saaks
töötada.
Sätte kontrollimiseks
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”, ja vajutage
siis [OK].
Ooteolekus vajutage kaks korda [DISPLAY].
Märkus:
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “LINK MODE”.
Vajutage [,] režiimi valimiseks ja vajutage siis
[OK].
Vajutage [PLAY MENU], et valida “FM STATUS”, ja
vajutage siis [OK].
FM – – – –
FM-monosignaali vastuvõtmisel.
Kui süsteem on jaamale häälestamata.
MODE1
Prioriteediks on ühenduvus.
FM ST
FM-stereosignaali vastuvõtmisel.
MODE2
Prioriteediks on helikvaliteet.
FM MONO
“FM MODE” on sättel “MONO”.
Märkus:
Valige “MODE 1”, kui heli katkeb.
RDS
V.a Austraaliale ja Uus-Meremaale
Süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, kui seda teenust
pakutakse.
Vajutage [DISPLAY].
PS
Programmiteenus
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
1
2
3
Ühendage välisseade.
Vajutage [RADIO/AUX], et valida “AUX”.
Alustage välisseadmel esitust.
Sisendi taseme reguleerimiseks
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “INPUT LEVEL”.
Vajutage [,], et valida “NORMAL” või “HIGH”,
ja vajutage siis [OK].
Märkus:
• Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud
sisendisättel “HIGH”.
• Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
• Siin kirjeldatust erineva seadme ühendamiseks
konsulteerige selle müüjaga.
• Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja kuva muutub
pidevalt.
• Tegite vale toimingu.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
• Hoidke põhiseadmel [] vajutatuna, et valida “DEMO OFF”.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus, ja lülitage uuesti sisse. Seda võib põhjustada
kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega
või süsteemi kasutamine kuumas keskkonnas.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Hoidke muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi
juhtmetest eemal.
Helitugevus väheneb.
• Kaitseahel on pideva kõrge helitugevuse tõttu
aktiveerunud. Nii juhtub süsteemi kaitsmiseks ja
helikvaliteedi säilitamiseks.
Plaat
Kuva ei ole korrektne.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole õigesti sisestatud. Sisestage õigesti.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage plaat, kui see on kriimustunud, kõver või
ebastandardne.
• Tekkinud on kondensaat. Jätke süsteem 1-2 h kuivama.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestatud on plaat, mida ei saa süsteemiga esitada.
Kasutage esitatavat plaati.
• Sisestatud on lõplikult vormistamata plaat.
USB
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või sisu vorming ei ühildu süsteemiga.
• 32 GB suurema mälumahuga USB-seadmed ei ole
alati kasutatavad.
USB-seade toimib aeglaselt.
• Suure mälumahuga USB-seadme või suure faili
lugemiseks kulub rohkem aega.
®
®
Bluetooth
Seadet ei saa paaristada.
• Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
• Seade on väljaspool 10 m sideulatust. Pange seade
süsteemile lähemale.
Seadet ei saa ühendada.
Muu
Seade on ühendunud, ent selle audiot ei ole läbi
süsteemi kuulda.
Automaatne väljalülitumine
Süsteem lülitub automaatselt välja, kui te ei kasuta seda
umbes 20 min.
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “AUTO OFF”.
Vajutage [,], et valida “ON”, ja vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.
Märkus:
See funktsioon ei toimi, kui allikaks on raadio või kui
Bluetooth®-iga seade on ühendunud.
See funktsioon lülitab süsteemi automaatselt sisse
paaristatud Bluetooth®-iga seadme ühendumisel.
Teistele
• Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
• Taimer lülitab süsteemi tööle madalal helitugevus ja
suurendab helitugevuse siis eelseatud tasemele.
• Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
• Kui lülitate taimeri toimimise ajal süsteemi välja ja uuesti
sisse, siis ei lülita taimer lõpuajal seadet välja.
Kui valitud on “FM”
Vajutage [DISPLAY].
• Ohutusseade on aktiveerunud. Tehke nii:
I
1. Vajutage põhiseadmel [
/I ] süsteemi ooteolekusse
lülitamiseks. Kui seade ei lülitu ooteolekusse, siis tehke nii:
– hoidke nuppu vähemalt 10 s vajutatuna
või
– ühendage toitejuhe esmalt lahti ja siis uuesti.
I
2. Vajutage uuesti [ 
/I] seadme sisselülitamiseks.
Konsulteerige müüjaga, kui probleem kordub.
Esitamisel on kuulda undamist.
Märkus:
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “BLUETOOTH STANDBY”.
Vajutage [,], et valida “ON”, ja vajutage siis [OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.
Märkus:
Mõnel seadmel kulub reageerimiseks rohkem aega.
Kui Bluetooth®-iga seade on enne süsteemi väljalülitamist
ühendunud, siis oodake vähemalt 5 s, enne kui ühendute oma
Bluetooth®-iga seadmega uuesti selle süsteemiga.
Tarkvaraversioon
Kuvad põhiseadme näidikul
“ADJUST CLOCK”
• Kontrollige, kas patarei on õigesti sisestatud.
Vajutage [SETUP], et valida “SLEEP”.
Bluetooth®-i ooteolek
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
Üldised probleemid
Seade ei tööta.
1
2
Signaali oleku kontrollimine
Austraaliale ja Uus-Meremaale
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist. Kui kahtlete mõne kontrollpunkti osas või kui probleem ei lahene, siis
konsulteerige müüjaga juhiste saamiseks.
Puldiga ei saa toiminguid teha.
BLUETOOTH
Saate muuta lingirežiimi ühenduse tüübile vastavaks.
Rikkeotsing
Unetaimer lülitab süsteemi valitud aja möödudes välja.
Juhuesituse korduvesituseks.
RND
Vajutage [,] aja seadmiseks ja vajutage siis [OK].
Kellaaja vaatamiseks
Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”, ja vajutage siis [OK].
Ooteolekus vajutage [DISPLAY].
Põhiseadmelt
Keerake seisatud olekus [MULTI CONTROL] sätte
valimiseks.
RANDOMREPEAT
Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”.
Helikvaliteedi parandamine
RND
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus
( “Seadme lahtiühendamine”).
Vajutage [PLAY MENU], et valida “A.PRESET”.
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad jaamad
kasvavas järjestuses kanalitele.
Tühistamiseks vajutage [].
1
RANDOM
REPEAT
Bluetooth võimaldab juhtmeta ühendust audioseadmega sisu esitamiseks.
Vajutage [ ].
Jätkake punktiga 4, kui näidikule ilmub “PAIRING”.
1-TRACK
REPEAT
Kõikide ühe valitud MP3-albumi radade
juhuesituseks.
Vajutage [,] MP3-albumi valimiseks.
Kõikide radade korduvesituseks.
1
®
1
RND
ALLREPEAT
Vajutage [USB/CD], et valida “USB A” või “USB B”.
USB olekutähis süttib USB valimisel punaselt põlema.
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus
( “Seadme lahtiühendamine”).
1
2
• Maksimaalne kuvatavate tärkide arv: umbes 32
• Süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-silte.
• Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad ilmuda
muudmoodi.
1-ALBUM
Ettevalmistused
Varundage kindlasti andmed, enne kui USB-seadme süsteemiga ühendate.
2
Automaatne eelhäälestamine
Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
2
USB
1
Eelhäälestada saab kuni 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Vajutage [SOUND] (põhiseadmel: [LOCAL EQ]), et
valida “PRESET EQ”.
Käsiekvalaiser
Mällu eelhäälestamine
CURRENT
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PLAYMODE”.
Vajutage [USB/CD], et valida “CD”.
Vajutage [I/] või [/I] jaamale
häälestumiseks.
Märkus:
USB
Vajutage [CD 
 OPEN/CLOSE]) plaadialuse avamiseks.
 ] (põhiseadmel: [ 
Pange plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti plaadialuse sulgemiseks.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Häälestamine algab madalaimast sagedusest.
Vajutage [PLAY MENU].
1
1
2
LOWEST
1
Plaat
Vajutage [I/] või [/I] jaamale
häälestumiseks.
Automaathäälestamiseks hoidke nuppu vajutatuna,
kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Stereosaate vastuvõtmisel on näidikul “STEREO”.
Vajutage [DISPLAY].
CD USB
Andmekandja ettevalmistamine
Vajutage [,], et valida “MANUAL”, ja vajutage
siis [OK].
Hoidke vajutatuna [I/] või [/I].
Esitusmenüü
Tühistamiseks vajutage uuesti.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi väljalülitamisel.
Vajutage [PLAY MENU], et valida “TUNE MODE”.
Põhiseadmelt
⑱ DJ jukeboxi valimine
⑩ Heliväljundi katkestamine
1
Kell ja taimerid
• Seadme paaristamine ebaõnnestus. Paaristage uuesti.
• Seadme registreering on asendatud. Paaristage uuesti.
• Süsteem võib olla ühendunud muu seadmega.
Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud
seadet uuesti paaristada.
• Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt välja ja
siis uuesti sisse.
• Osadel sisseehitatud Bluetooth®-iga seadmetel tuleb
audioväljund käsitsi sättele “SC-AKX200” seada. Lugege
detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.
Seadmelt edastatav heli on katkendlik.
• Seade on väljaspool 10 m tööulatust. Pange seade
süsteemile lähemale.
• Eemaldage takistused süsteemi ja seadme vahelt.
• Muud 2,4 GHz sagedusriba (juhtmeta ruuter või telefon,
mikrolaineahi vms) kasutavad seadmed põhjustavad
häireid. Pange seade süsteemile lähemale ja muudest
seadmetest kaugemale.
• Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks.
Raadio
Heli on moonutatud.
“ADJUST TIMER”
• Esitustaimer on seadistamata. Seadistage.
“AUTO OFF”
• Süsteemi ei ole 20 min kasutatud ja see lülitub minuti
jooksul välja. Tühistamiseks vajutage mis tahes nuppu.
“ERROR”
“F61”
• Kontrollige ja parandage kõlarijuhtmete ühendused.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage süsteem esmalt
välja ja siis uuesti sisse.
“F70”
• Kontrollige Bluetooth®-i ühendust.
• Ühendage Bluetooth®-iga seade lahti. Lülitage süsteem
esmalt välja ja siis uuesti sisse.
“F76”
• Esineb toiteprobleem.
• Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“F77”
• Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“NO DEVICE”
• USB-seade on ühendamata. Kontrollige ühendust.
“NO DISC”
• Plaat on sisestamata.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vorminguid.
• Süsteemi tööd võib takistada mingi probleem.
Lülitage süsteem esmalt välja ja siis uuesti sisse.
“NO TRACK”
• USB-seadmes ei ole ühtki albumit või lugu.
“PLAY ERROR”
• Esitasite toetamata MP3-faili.
Süsteem jätab selle raja vahele ja esitab järgmist.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Pult ja põhiseade kasutavad erinevaid koode.
Muutke puldi koodi.
– Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke [OK] ja
[ ] vähemalt 4 s vajutatuna.
– Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke [OK] ja
[USB/CD] vähemalt 4 s vajutatuna.
“TEMP NG”
• Rakendunud on termokaitseahel ja süsteem lülitub välja.
Laske seadmel maha jahtuda, enne kui uuesti sisse
lülitate.
• Kontrollige, et seadme õhuava ei ole kinni kaetud.
• Tagage seadmele hea ventilatsioon.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB-seade võtab liiga palju voolu. Ühendage USB-seade
lahti, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“VBR”
• Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega radade
järelejäänud esitusaega.
Kaugjuhtimiskood
Kui Panasonicu muud seadmed reageerivad selle süsteemi
puldile, siis muutke selle süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistused
Vajutage [USB/CD], et valida “CD”.
Et seada koodiks “REMOTE 2”
1
2
Hoidke põhiseadmel [USB/CD] ja puldil [USB/CD]
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke puldil [OK] ja [USB/CD] vähemalt 4 s
vajutatuna.
Et seada koodiks “REMOTE 1”
1
2
Hoidke põhiseadmel [USB/CD] ja puldil [ ]
vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [
] vähemalt 4 s vajutatuna.
• Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni.
Antenni peaks paigaldama pädev tehnik.
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage süsteemist eemale.
• Viige interferentsi ilmnemisel mobiiltelefonid
süsteemist kaugemale.
• Valige AM-tuuneri režiimis parimat vastuvõttu tagav
“B.PROOF” funktsiooni säte.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest juhtmetest eemale.
Süsteemi mälu lähtestamine
Lähtestage mälu järgmistel juhtudel:
• kui süsteem ei reageeri juhtnuppude vajutamisele,
• kui soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
1
2
3
Ühendage toitejuhe lahti.
I
Hoidke põhiseadmel [
/I ] vajutatuna ja
ühendage toitejuhe samal ajal uuesti.
Hoidke nuppu jätkuvalt vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “– – – – – – – – –”.
I
Vabastage [
/I ].
Kõik sätted lähtestuvad tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seada.
Saate kontrollida süsteemi tarkvaraversiooni.
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “SW VER.”, ja vajutage
siis [OK].
Tarkvaraversioon ilmub näidikule.
Väljumiseks vajutage uuesti [OK].
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS olla kasutatav.
AM-sagedussamm
Ainult põhiseadmelt
Süsteemiga saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga
AM-saateid.
1
2
Vajutage [RADIO/AUX], et valida “FM” või “AM”.
Hoidke [RADIO/AUX] vajutatuna.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule aktiivne vähim
raadiosagedus. Vabastage nupp, kui vähim sagedus
muutub.
• Algse sätte taastamiseks korrake seda toimingut.
• Eelhäälestatud sagedused kustuvad sätte muutmisel.
A3 4 Portrait.indd 2
13/02/2015 3:07:33 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement