Panasonic SCAKX660 Operating instructions

Panasonic SCAKX660 Operating instructions
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 1 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Mudeli nr
SC-AKX660
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend hoolikalt läbi optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
RQT0A62-B
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 2 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Tegelik süsteem võib juhendi joonistest pisut erineda.
See juhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-AKX660
Põhiseade
SA-AKX660
Kõlarid
SB-AKX880
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid,
nagu vaasi.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge katteid eemaldage.
– Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd
teha pädeval hooldustehnikul.
– Ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.
ETTEVAATUST!
Toote tagapaneel
Sisukord
Ohutusnõuded.................................................................2
Hoiatus toitejuhtme kohta................................................3
Teadmiseks.....................................................................3
Komplekti kuuluvad tarvikud............................................4
Müügi- ja tugiteenuste info.............................................. 4
Kõlarite paigutamine........................................................4
Hooldus........................................................................... 4
Ühendamine....................................................................5
Juhtseadiste ülevaade.....................................................6
Puldi töökorda seadmine.................................................7
Andmekandjate ette valmistamine...................................8
Andmekandjate esitus.....................................................9
Raadio...........................................................................10
Salvestamine.................................................................11
Heli- ja valgusefektid..................................................... 13
DJ funktsioonid..............................................................13
Kell ja taimerid...............................................................14
Välisseadmed................................................................15
Muu................................................................................15
Rikkeotsing....................................................................16
Tehnilised andmed........................................................ 18
.
.
.
RQT0A62
.
2
Seade
• Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu
vähendamiseks:
– Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud
kappi ega muusse umbsesse kohta.
Tagage seadmele hea ventilatsioon.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe,
laudlina, kardina ega muu sellisega.
– Ärge asetage seadmele lahtise leegi allikaid, nagu
küünalt.
• Seade on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
• Seade võib võtta vastu mobiili kasutamisega
kaasnevat raadiointerferentsi. Palume teil sellise
interferentsi ilmnemisel kasutada mobiili seadmest
kaugemal.
• Seade kasutab laserit. Juhendis kirjeldatust erinev
juhtseadiste kasutamine, reguleerimine või
protseduuride tegemine võib põhjustada ohtlikku
kokkupuudet kiirgusega.
• Pange seade tasasele pinnale kaitstuna otsese
päikesevalguse, kõrge temperatuuri, suure niiskuse ja
liigse vibratsiooni eest.
Toitejuhe
• Toitepistik on lahtiühendamisseade. Paigaldage seade
nii, et toitepistiku saab viivitamata elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
Patarei
• Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole info
saamiseks nõuetekohase patareide kõrvaldamise
meetodi kohta.
• Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
• Ärge jätke patareid kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega autos.
• Ärge patareid lahti võtke ega lühistage.
• Ärge leelis- ega mangaanpatareid laadige.
• Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
• Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Hoidke jahedas ja pimedas.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 3 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Sisu salvestamiseks ja esitamiseks sellel või mis tahes
muul seadmel võib olla vaja sisu autoriõiguste või muude
sarnaste õiguste omaniku luba. Panasonicul ei ole õigust
anda ja Panasonic ei anna teile seda luba. Panasonicul
ei ole mingit õigust, võimet ega kavatsust vajalikku luba
teie nimel hankida. Te olete ise kohustatud tagama, et
kasutate seda ja mis tahes muud seadet vastavalt teie
asukohamaal kehtivale autoriõiguse seadusele. Lugege
seda seadust lisainfo saamiseks asjakohaste õigusnõuete kohta või pöörduge selle sisu õiguste omaniku
poole, mida soovite salvestada või esitada.
Hoiatus toitejuhtme
kohta
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Ohutuse tagamiseks lugege järgmine tekst hoolikalt läbi.
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks
valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA või BSI heakskiidutähis.
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised A
ja B) olenevalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut ja
järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepistik võib joonistel kujutatust pisut erineda.
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Kaitsme
kate
Teadmiseks
®
Info Bluetooth®-i
kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega
kaasneva andmelekkeohu eest.
Sagedusriba
• Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
Sertifikaat
• Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vaja.
• Järgmised tegevused on seadusega karistatavad:
– põhiseadme koost lahti võtmine ja muutmine.
– andmesildi eemaldamine.
Kasutuspiirangud
• Raadio teel edastus ja/või kasutamine koos kõikide
Bluetooth®-iga seadmetega ei ole tagatud.
• Kõik seadmed peavad vastama Bluetooth SIG Inc’i
standarditele.
• Seadme tehnilistest andmetest ja sätetest sõltuvalt
ei pruugi see ühenduda ja osad toimingud võivad
olla erinevad.
• Süsteem toetab Bluetooth®-i turbefunktsioone.
Töökeskkonnast ja/või sätetest olenevalt ei pruugi
see turve olla piisav. Olge ettevaatlik süsteemile
raadio teel andmeid edastades.
• Süsteemiga ei saa edastada andmeid Bluetooth®-iga
seadmele.
Tööpiirkond
• Kasutage kuni 10 m ulatuses.
• Tööulatus võib väheneda keskkonnast, takistustest ja
häiretest sõltuvalt.
Interferents muudelt seadmetelt
• Kui süsteem on liiga lähedal muudele Bluetooth®-iga
või 2,4 GHz sagedusriba kasutavatele seadmetele,
siis ei pruugi see nõuetekohaselt töötada ja esineda
võib häireid nagu müra ja heli hakkimine.
• Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui lähedase
saatja vms raadiolained on liiga tugevad.
Kavandatud kasutus
• Süsteem on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
• Ärge kasutage seda raadiosagedushäirete suhtes
tundlike seadmete lähedal ega tundlikus keskkonnas
(nt lennujaam, haigla, labor jne).
Litsentsid
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis A
Joonis B
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation
kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid
ja -nimed kuuluvad nende omanikele.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentsitud Fraunhofer IIS’ilt ja Thomsonilt.
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
RQT0A62
Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.
3
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 4 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Komplekti kuuluvad
tarvikud
Kõlarite paigutamine
Vasak ja parem kõlar on identsed.
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik näidatud
tarvikud.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Kasutage asendusosi tellides ümarsulgudes numbreid.
(Tootenumbrid on õiged 2016 jaanuari seisuga.
Neid võidakse muuta.)
Austraaliale ja Uus-Meremaale
1 Toitejuhe
Kõikidele peale Austraalia ja Uus-Meremaa
2 Toitejuhe
Kõikidele peale Austraalia ja Uus-Meremaa
(RFA3672)
1 AM-raamantenn
(N1DYYYY00011)
1 FM-siseantenn
(RSAX0002)
1 pult
(N2QAYB001022)
1 patarei puldile
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
1 antennipistiku adapter
(K1YZ02000013)
Märkus:
Kasutage oma koduse elektrivõrgu pistikupesa jaoks
sobivat toitejuhet.
Müügi- ja tugiteenuste
info
Kasutage ainult komplekti kuuluvaid kõlareid.
Muude kõlarite kasutamine võib süsteemi kahjustada ja
helikvaliteeti halvendada.
Märkus:
• Paigutage kõlarid ventilatsiooni tagamiseks rohkem kui
10 mm kaugusele põhiseadmest.
• Pange kõlarid tasasele kindlale pinnale.
• Nendel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust. Ärge pange
neid teleri, arvuti ega muu magnetvälja suhtes tundliku
seadme lähedale.
• Pikaajaline kõrgel helitugevusel esitamine võib kõlareid
kahjustada ja nende eluiga lühendada.
• Vähendage kahjustuste vältimiseks helitugevust, kui:
– heli on moonutatud,
– reguleerite helikvaliteeti.
ETTEVAATUST!
• Kasutage kõlareid ainult koos soovitatud
süsteemiga. Muidu võivad võimendi ja kõlarid
kahjustuda ning esineb tuleoht. Kahjustumisel või
talitluse äkilisel muutumisel konsulteerige pädeva
tehnikuga.
• Ärge süsteemi kahjustamise ohu tõttu kõlareid
ega kõlarijuhtmeid muutke.
• Paigutage ja ühendage kõlarid juhendis antud
juhiseid järgides.
• Ärge puudutage kõlarikoonuse peegeldavaid
pindu, sest:
– kõlarikoonus võib muidu kahjustuda.
– kõlarikoonus võib olla kuum.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
RQT0A62
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0344 844 3899
• Iirimaa klientidele: 01 289 8333
• Esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Külastage meie veebisaiti täiendava tootetoe
saamiseks: www.panasonic.co.uk.
4
Panasonic UK otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks
lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse:
esmaspäev kuni reede 9:00 kuni 17:00
(v.a riigipühadel).
• Või internetist meie tarvikute tellimise rakenduse
kaudu: www.pas-europe.com.
• Maksta saab enamiku krediit- ja deebetkaartidega.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb
vahetult Panasonic UK.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Meie veebisaidilt saab osta ka paljusid muid tooteid.
Sirvige seda lisainfo saamiseks.
Hooldus
Pühkige süsteemi puhastamiseks kuiva pehme
riidega.
• Ärge kasutage süsteemi puhastamiseks alkoholi,
värvivedeldit ega bensiini.
• Enne keemiliselt töödeldud tolmulapi kasutamist
lugege hoolikalt selle juhiseid.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 5 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude juhtmete ühendamist.
1
Ühendage AM-raamantenn.
Seadke antenn alusel klõpsuga püsti.
3
Ühendage kõlarid.
Ühendage kõlarijuhtmed vastavatesse
pesadesse.
KÕLARID (SB-AKX880 ühenduspesadesse)
4
Ühendage FM-siseantenn.
Pange antenn parima vastuvõtuga kohta.
Teip (ei kuulu
komplekti)
Ühendage toitejuhe.
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST “Hoiatust toitejuhtme kohta”.
Elektrivõrgu
pistikupessa
Ärge kasutage muu seadme toitejuhet.
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Ühendage FM-välisantenn.
Kasutage halva vastuvõtu korral välisantenni.
Energia säästmine
Süsteem tarbib ka ooteolekus pisut elektrienergiat.
Ühendage toitejuhe lahti, kui te süsteemi ei kasuta.
Osad sätted kustuvad mälust süsteemi lahtiühendamisel. Peate need uuesti seadma.
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
Antennipistiku adapter
ETTEVAATUST!
Hoidke antennipistiku adapterit allaneelamise
vältimiseks lastele kättesaamatult.
Märkus:
• Ärge kasutage välisantenni äikese ajal.
• Ühendage välisantenn lahti ajaks, kui te ei kasuta
süsteemi.
RQT0A62
2
5
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 6 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Juhtseadiste ülevaade
Tehke toimingud puldiga. Kui põhiseadmel on samad nupud, siis saab ka neid kasutada.
Ooteoleku/töörežiimi nupp
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse või
vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka ooteolekus
pisut elektrienergiat.
Sisuinfo vaatamine
Numbrinupud
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [ 10] = [1] = [6]
Raadiojaama automaatne eelhäälestamine
Audioallika valimine
Põhiseadmel:
Bluetooth®-i paaristamiseks hoidke
[ -PAIRING] vajutatuna.
Peamised esitusnupud
Heliefektide valimine
Valgusefektide valimine
Seadistusmenüü avamine
Salvestustoimingute nupud
Plaadialuse avamine ja sulgemine
Näidiku hämardamine
Välja lülitub ka valgusefekt.
Tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu.
Unetaimeri seadmine
Helitugevuse reguleerimine
Heliväljundi katkestamine
Heliväljundi taastamiseks vajutage uuesti
sama nuppu.
Heliväljund taastub ka helitugevuse
reguleerimisel ja süsteemi väljalülitamisel.
MP3-albumi või -raja valimine
DJ plaadimasina valimine
Suvandi valimine või kinnitamine
RQT0A62
Esitusmenüü avamine
6
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 7 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Kaugjuhtimisandur
Kaugus: kuni umbes 7 m
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30° vasakule
ja paremale
Puldi töökorda seadmine
MP3-albumi või -raja valimine
Vajutage [ALBUM/TRACK] albumi või raja valimiseks.
Radade või albumite sirvimine
Keerake sirvimiseks [MULTI CONTROL].
Vajutage
esituse alustamiseks tehtud valikust.
Valgusefektide valimine
Hoidke [-ILLUMINATION] vajutatuna ja keerake siis
[MULTI CONTROL] sätte valimiseks.
USB A
USB-port (
)
USB olekutähis
Esitage MP3-radu.
USB B
Kasutage leelis- või mangaanpatareid.
Sisestage patarei nii, et tähised + ja – langevad kokku
puldile märgitud samade tähistega.
USB-port (
)
USB olekutähis
Esitage MP3-radu.
Salvestage heli või muusikaradu.
AUX IN 2 pesa
Näidik
Plaadialus
RQT0A62
DJ funktsioonide valimine
7
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 8 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Andmekandjate
ettevalmistamine
Plaat
1
2
Vajutage [CD ] (põhiseadmel: [ OPEN/
CLOSE]) plaadialuse avamiseks.
Pange plaat alusele, nii et etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti plaadialuse sulgemiseks.
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “CD”.
USB
Ettevalmistused
Varundage kindlasti andmed, enne kui USB-seadme
süsteemiga ühendate.
1
2
„ Seadme paaristamine
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus (” “Seadme
lahtiühendamine”).
RQT0A62
8
Vajutage [ ].
Jätkake punktiga 3, kui näidikule ilmub “PAIRING”.
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”, ja
vajutage siis [OK].
Valige “SC-AKX660” seadme Bluetooth®-i
menüüs.
Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
Pärast paaristamise lõppu ühendub seade
automaatselt selle süsteemiga.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
Valige “SC-AKX660” seadme Bluetooth®-i
menüüs.
„ Seadme ühendamine
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus (” “Seadme
lahtiühendamine”).
1
3
Ettevalmistused
• Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange seade
selle süsteemi lähedale.
• Lugege detailse info saamiseks seadme
kasutusjuhendit.
Hoidke [ -PAIRING] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “PAIRING”.
Märkus:
Süsteemiga saab paaristada kuni 8 seadet. 9nda seadme
paaristamisel asendatakse kõige kauem kasutamata
seade.
Vajutage [USB] (põhiseadmel: [MEMORY/USB]),
et valida “USB A” või “USB B”.
Vastav USB olekutähis süttib valimisel punaselt
põlema.
Bluetooth® võimaldab juhtmeta ühendust
audioseadmega sisu esitamiseks.
3
2
2
Bluetooth ®
2
1
Vähendage helitugevust ja ühendage USB-seade
USB-porti.
Hoidke USB-seadet ühendades ja lahti ühendades
põhiseadmest kinni.
Märkus:
Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. Süsteem ei suuda
tuvastada juhtmega ühendatud USB-seadet.
1
Põhiseadmel
Vajutage [ ].
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
Valige “SC-AKX660” seadme Bluetooth®-i
menüüs.
Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks
sekundiks näidikule.
Alustage seadmel esitust.
Märkus:
• Seade peab olema ühendumiseks paaristatud.
• Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
• Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud seadmega.
(Sel ajal on näidikul “LINKING”.)
„ Seadme lahtiühendamine
1
2
3
Vajutage [
].
Vajutage [PLAY MENU], et valida
“DISCONNECT?”.
Vajutage
, et valida “OK? YES”, ja
vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
Tühistamiseks valige “OK? NO”.
Põhiseadmel
Hoidke [ -PAIRING] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “PAIRING”.
Märkus:
Seade ühendatakse lahti, kui:
• valite muu allika,
• viite seadme tööulatusest välja,
• lülitate seadmel Bluetooth®-i välja,
• lülitate süsteemi või seadme välja.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Andmekandjate esitus
Esitusmenüü
Järgmised tähised näitavad funktsiooni kasutatavust.
CD-DA vormingus või MP3-failidega CD-R/RW
CD :
MP3-failidega USB-seade
USB :
BLUETOOTH:Bluetooth®-iga seade
MEMORY : Sisemälu (Vt “Salvestamine” radade
lisamiseks sisemällu.)
1
2
CD USB MEMORY
Põhiesitus
Vajutage
Seiskamine
Vajutage [■].
Paus
Vahelejätmine
RANDOM
Seiskamispositsioon jääb mällu. Näidikule
ilmub “RESUME”.
Vajutage uuesti täielikuks seiskamiseks.
Vajutage
.
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
või
või
(põhiseadmel:
raja vahele-
jätmiseks.
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
Kõikide ühe valitud MP3-albumi
radade juhuesituseks
Vajutage
MP3-albumi
valimiseks.
ALL REPEAT
Kõikide radade korduvesituseks
1-TRACK
REPEAT
1-TRACKi korduvesituseks
1
CD USB MEMORY
Otsing
Ühe valitud MP3-albumi esitamiseks
Vajutage
MP3-albumi
valimiseks.
Kõikide radade juhuesituseks
RND
USB MEMORY
Vajutage
sätte valimiseks ja vajutage siis
OFF PLAYMODE Sätte tühistamiseks
Ühe valitud raja esitamiseks
1-TRACK
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
1
1
.
Vajutage
Vajutage
[OK].
1-ALBUM
CD USB BLUETOOTH MEMORY
Esitus
Vajutage [PLAYMENU].
MP3-albumi vahelejätmiseks.
Hoidke
või
(põhiseadmel:
vajutatuna.
või
)
Märkus:
Bluetooth®-iga seadmest sõltuvalt ei pruugi kõik toimingud
olla tehtavad.
Olemasoleva info vaatamine
CD USB BLUETOOTH MEMORY
Näidikult saab vaadata olemasolevat infot, nagu
MP3-albumi ja -raja number.
Vajutage [DISPLAY].
Näide: MP3-albumi ja -raja numbri kuva
1-ALBUM
REPEAT
1-ALBUMi korduvesituseks
1
RANDOM
REPEAT
Korduvaks juhuesituseks
RND
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
1-ALBUM RANDOMi korduvesituseks
RND
Märkus:
• Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega juba
esitatud radadele.
• Säte tühistatakse plaadialuse avamisel või USB-seadme
lahtiühendamisel.
Lingirežiim
BLUETOOTH
Raja number
Märkus:
• Maksimaalne kuvatavate tärkide arv: umbes 32
• Süsteem toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-silte.
• Süsteemi poolt toetamata tekstiandmed võivad ilmuda
muudmoodi.
2
Vajutage
siis [OK].
MODE 1
režiimi valimiseks ja vajutage
Prioriteediks on ühenduvus.
MODE 2 (vaikesäte) Prioriteediks on helikvaliteet.
Märkus:
• Seadmest olenevalt ei pruugi esitatav pilt ja heli olla
sünkroonis. Valige sel juhul “MODE 1”.
• Valige “MODE 1”, kui heli katkeb.
RQT0A62
Albumi number
You can change the link mode to suit the connection type.
Ettevalmistused
Kui süsteem on juba ühendunud mõne Bluetooth®-iga
seadmega, siis katkestage ühendus (” “Seadme
lahtiühendamine”).
1 Vajutage [PLAY MENU], et valida “LINK MODE”.
9
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 10 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
„ Märkused plaatide kohta
• Süsteemiga saab esitada CD-DA või MP3vormingus sisuga CD-R/RW plaate.
• Plaat tuleb enne esitamist salvestusseadmel
lõplikult vormistada.
• Kõiki CD-R/RW plaate ei saa esitada salvestise
seisundi tõttu.
Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab kuni 30 FM- ja 15 AM-jaama.
„ Automaatne eelhäälestamine
1
„ Märkused USB-seadme kohta
• Ühendumist kõikide USB-seadmetega ei saa
tagada.
• Süsteem toetab USB 2.0 täiskiirust.
• Süsteem toetab kuni 32 GB mälumahuga
USB-seadmeid.
• Toetatud on ainult FAT 12/16/32 failisüsteemid.
LOWEST
Faile käsitatakse radade ja kaustu albumitena.
Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
Radu ei esitata ilmtingimata salvestusjärjekorras.
Süsteem ei pruugi mõnd faili esitada sektori
suuruse tõttu.
MP3-failid plaadil
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 255 albumile (k.a juurkaust)
– 999 rajale
– 20 seansile
• Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2
(v.a laiendatud vormingud).
„ Käsitsi eelhäälestamine
1
2
3
Vajutage [OK].
Valige mälukoht numbrinuppudega.
Korrake toiminguid 1–3 muude jaamade
eelhäälestamiseks. Uus jaam asendab valitud
mälukohal oleva jaama.
1
2
Käsitsi häälestumine
Vajutage
või
jaamale häälestumiseks.
Automaathäälestumiseks hoidke nuppu vajutatuna, kuni
sagedus hakkab kiiresti muutuma.
Stereosaate vastuvõtmisel on näidikul “STEREO”.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks
või
.
Helikvaliteedi parandamine
Kui valitud on “FM”
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “FM MODE”.
Vajutage
, et valida “MONO”, ja vajutage
siis [OK].
Tühistamiseks valige “STEREO”.
“MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
Sätte mällusalvestamiseks
Jätkake ptk “Käsitsi eelhäälestamine” punktiga 2.
Põhiseadmel
RQT0A62
või
(põhiseadmel:
) jaamale häälestumiseks.
Põhiseadmel
Ettevalmistused
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “FM” või “AM”.
10
Vajutage
või
Vajutage eelhäälestatud jaama valimiseks numbrinuppe,
või
.
Raadio
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Vajutage
häälestumiseks.
Vajutage [OK] eelhäälestamise alustamiseks.
Tuuner eelhäälestab kõik vastuvõetavad jaamad
kasvavas järjestuses kanalitele.
Tühistamiseks vajutage [■].
„ Eelhäälestatud jaama valimine
MP3-failid USB-seadmes
• Süsteemil on juurdepääs kuni:
– 800 albumile (k.a juurkaust)
– 8000 rajale
– 999 rajale ühes albumis
1
2
Häälestamine algab madalaimast
sagedusest.
CURRENT Häälestamine algab aktiivsest sagedusest.
2
„ Märkused MP3-failide kohta
•
•
•
•
Vajutage [AUTO PRESET], et valida “LOWEST”
või “CURRENT”.
või
jaamale
Kui valitud on “AM”
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “B.PROOF”.
Vajutage
parima vastuvõtuga sätte
valimiseks ja vajutage siis [OK].
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 11 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Signaali oleku kontrollimine
Kui valitud on “FM”
Austraaliale ja Uus-Meremaale
Vajutage [DISPLAY].
Teistele
Vajutage [DISPLAY], et valida “FM STATUS”.
FM – – – –
FM-signaal on nõrk.
Süsteem on jaamale häälestamata.
FM ST
FM-stereosignaali vastuvõtmisel
FM MONO
“FM MODE” on sättel “MONO”.
FM-monosignaali vastuvõtmisel
Salvestamine
Süsteemiga saab salvestada kuni 800 kausta (kuni 999
rada ühes albumis) või kokku 8000 rada sisemälu või
USB B porti ühendatud USB-seadme vabast mälumahust
sõltuvalt.
Mälumahu kontrollimiseks
Vajutage seisatud olekus [DISPLAY].
Näide: sisemälu järelejäänud salvestusaeg
RDS
Allikaks on sisemälu.
Järelejäänud salvestusaeg
Kõigile peale Austraalia ja Uus-Meremaa
Süsteemi näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, kui seda teenust
pakutakse.
• “UPDATE” on näidikul, kuni süsteem loeb seadet.
• “NO DEVICE” ilmub näidikule, kui USB B porti ei
ole USB-seadet ühendatud.
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
Märkus:
• Kõik salvestised on “.mp3” vormingus.
• Juhuesituse režiimi kasutamisel ei saa salvestada.
• DJ funktsioon on salvestamisel väljalülitatud.
• Korduvesituse režiim tühistatakse salvestamise ajaks.
• Igal salvestamise korral lisandub uus album.
• Albumi järjestus võib pärast salvestamist muutuda.
• Salvestised on USB-seadmes või sisemälus
“REC_DATA” kaustas.
• USB olekutähis vilgub punaselt USB-seadmesse
salvestamisel.
Programmiteenus
PTY
Programmi tüüp
FREQ
Sagedus
Märkus:
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS olla kasutatav.
AM-sagedussamm
Ainult põhiseadmelt
Süsteemiga saab võtta vastu ka 10 kHz sagedussammuga AM-saateid.
1
2
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “FM” või
“AM”.
Põhisalvestus
1
Valige salvestatav allikas.
CD-DA
Valige plaadi esitusrežiim.
Hoidke [CD/RADIO/AUX] vajutatuna.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule aktiivne vähim
raadiosagedus. Vabastage nupp vähima sageduse
muutumisel.
• Algse sätte taastamiseks korrake seda toimingut.
• Eelhäälestatud sagedused kustuvad sätte
muutmisel.
Kõikide radade
salvestamine
Valige “OFF PLAYMODE”
(” “Esitusmenüü”).
Konkreetse raja
salvestamine
Valige “1-TRACK”
(” “Esitusmenüü”).
Hoolitsege, et plaat on seisatud.
Raadio
Häälestuge raadiojaamale.
Välisseade
Ühendage ja esitage. (” “Välisseadmed”).
2
Vajutage [MEMORY REC
] (sisemällu) või
[USB REC
] (USB-seadmesse) salvestamise
alustamiseks.
Näidikule ilmub salvestist sisaldava kausta nimi.
RQT0A62
PS
11
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 12 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Salvestamise
seiskamine
Salvestamise
pausile
lülitamine
Vajutage
. Näidikule ilmub
“WRITING”.
Vajutage salvestamise ajal [MEMORY
REC
] või [USB REC
].
Vajutage uuesti salvestamise
jätkamiseks.
Märkus:
Pausile lülitumine on võimalik siis, kui
salvestusallikaks on raadio, AUX 1 või
AUX 2 (v.a “SYNCHRO” režiimis).
Igal pausile lülitumisel lisatakse
rajatähis (” “Rajatähiste lisamine”).
2
„ Rajatähiste lisamine
Raadiost või välisseadmelt salvestades saab radasid
mitut moodi jagada.
Enne salvestamist
Vajutage [REC MODE] režiimi valimiseks.
MANUAL
SYNCHRO
(AUX 1 või
AUX 2 allikale)
TIME MARK
Rajatähise käsitsi lisamiseks.
Vajutage salvestamise ajal rajatähise
lisamiseks [OK].
Salvestamine algab automaatselt
välisseadmel esituse alustamisel.
Salvestamine lülitub pausile 3 s
vaikuse tuvastamisel.
Rada jagatakse automaatselt 5 min
intervalliga.
Salvestamise
seiskamine
]
Salvestatud radade
kustutamine
1
MEMORY
Vajutage [MEMORY] (põhiseadmel: [MEMORY/
USB]), et valida “MEMORY”.
USB B
Vajutage [USB] (põhiseadmel: [MEMORY/USB]),
et valida “USB B”.
2
3
4
5
6
RQT0A62
Vajutage
.
Salvestamine seiskub albumi viimase
lõpuni salvestatud raja juures.
Kui näiteks seiskate salvestamise
neljanda raja ajal, siis salvestatakse
ainult 3 esimest rada.
“NO FILE RECORDED” ilmub
näidikule, kui ühtki rada ei salvestatud.
Märkus:
• Mõne raja salvestamiseks võib kuluda rohkem aega.
• Mõnd rada ei saa salvestada allika seisundi tõttu.
• Salvestisel on originaalfailiga sama nimi (kuni 32 tärki).
Märkus:
• Kui kasutate “TIME MARK” režiimi ja vajutate
salvestamise ajal [OK] või lülitate salvestamise pausile,
siis 5 min loendur lähtestub.
• “SYNCHRO” režiimis ei saa rajatähiseid käsitsi lisada.
12
Vajutage [MEMORY REC
] või [USB
REC
] salvestamise alustamiseks.
Salvestamise edenemise kontrollimiseks vajutage
[DISPLAY].
Sisestage salvestatav plaat.
Märkus:
• Salvestage normaalkiirusel, kui kiirsalvestus ebaõnnestub
plaadi seisundi tõttu.
• Kiirsalvestuse ajal on heliväljund katkestatud.
Valige “OFF PLAYMODE”
(” “Esitusmenüü”).
Konkreetse albumi Valige “1-ALBUM” või
või raja salvestamine “1-TRACK” (” “Esitusmenüü”).
CD-DA plaadi salvestuskiirus:
CD, CD-R: 3-kordne normaalkiirus
CD-RW: 2-kordne normaalkiirus
3
Valmistage ette salvestatav allikas.
Kõikide radade
salvestamine
„ Kiirsalvestus
Vajutage [REC MODE], et valida “NORMAL”
(tavaline) või “HI-SPEED” (kiire), ja vajutage siis
[OK].
Vajutage [USB REC
] või [MEMORY REC
salvestamise alustamiseks.
MP3-radasid saab salvestada:
• MP3-plaadilt USB B porti sisestatud seadmesse või
sisemällu,
• USB A porti sisestatud USB-seadmelt USB B porti
sisestatud USB-seadmesse või sisemällu,
• USB B porti sisestatud USB-seadmest sisemällu või
vastupidi.
1
Märkus:
• Andke süsteemile enne salvestamise alustamist mõned
sekundid aega USB-seadme ettevalmistamiseks.
• Plaadilt järgmise raja salvestamisel ilmub selle info
näidikule.
1
2
MP3-radade salvestamine
7
Vajutage
albumi valimiseks.
Vajutage
või
raja valimiseks.
Press [EDIT MODE] to select the mode.
TRACK DEL
Ühe raja kustutamiseks
ALBUM DEL
Ühe albumi (kuni 999 raja)
kustutamiseks
FORMAT
USB-seadme vormindamiseks
ALL DEL
Kõikide albumite kustutamiseks
sisemälust
Vajutage [OK].
Näidikule ilmub valitud kustutatav element.
Vajutage [OK].
“SURE? NO” ilmub näidikule.
Vajutage
, et valida “SURE? YES”, ja
vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub “WRITING”.
Tühistamiseks valige “SURE? NO”.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 13 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Heli- ja valgusefektid
Saate kasutada DJ funktsioone laulude vahele heliefekti
või sämplitud heli lisamiseks.
Eelseatud ekvalaiser
2
Vajutage [EQ] (põhiseadmel: [LOCAL EQ]), et
valida “PRESET EQ”.
Vajutage
eelseatud ekvalaiseri soovitud
sätte valimiseks ja vajutage siis [OK].
Või keerake [MULTI CONTROL] eelseatud
ekvalaiseri soovitud sätte valimiseks.
Käsiekvalaiser
1
2
3
Vajutage [EQ] (põhiseadmel: [LOCAL EQ]), et
valida “MANUAL EQ”.
Vajutage
heliefekti valimiseks.
Või keerake [MULTI CONTROL] heliefekti valimiseks.
Vajutage
siis [OK].
Või vajutage
valimiseks.
sätte valimiseks ja vajutage
või
sätte
BASS/MID/TREBLE
– 4 kuni +4
SURROUND ehk
ruumiheli
“ON SURROUND” (sees) või
“OFF SURROUND” (väljas)
Dünaamilised bassid
1
2
“Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine
Google Play™-st saab laadida alla ja installida tasuta
Android™-i äpi “Panasonic MAX Juke” lisafunktsioonide
nagu laulu esituse korraga mitmelt seadmelt tellimise
kasutamiseks. Külastage allolevat saiti detailse info
saamiseks äpi kohta.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/
cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(See sait on ainult ingliskeelne.)
Märkus:
DJ funktsioon lülitub välja süsteemi väljalülitamisel, muu
allika valimisel ja salvestamisel.
DJ plaadimasin
USB MEMORY
DJ plaadimasina funktsiooniga saab lisada laulude vahele
risthääbumise efekti või sämplitud heli.
Vajutage [JUKEBOX], et valida “ON JUKEBOX”.
Tühistamiseks valige “OFF JUKEBOX”.
Põhiseadmel
Vajutage [DJ JUKEBOX/SAMPLER], et valida
“JUKEBOX”.
Tühistamiseks valige “OFF”.
Vajutage [D.BASS], et valida “D.BASS LEVEL”
(tase) või “D.BASS BEAT” (rütm).
Tühistamiseks valige “OFF D.BASS”.
Märkus:
DJ plaadimasina sisse lülitamisel lülitub süsteem automaatselt
korduvesituse režiimi.
Vajutage
sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
Või keerake [MULTI CONTROL] sätte valimiseks.
„ Kordamissätte muutmine
Märkus:
D.BASS BEAT: See funktsioon tõstab esile trummirütmi ja
tagab võimsa heli. Rajast sõltuvalt võib efekt olla väike.
Valgusefektid
Saate muuta valgusefekti süsteemil.
Vajutage [ILLUMINATION] soovitud efekti valimiseks.
COLOR
Ühevärviline valgustus
AUTO
Ühevärviline valgustus: värv muutub
automaatselt.
OFF
Efekti tühistamiseks
Võite vajutada ka
valimiseks.
järgmise või eelmise efekti
1
2
Hoidke [-ILLUMINATION] valgustatuna.
Keerake [MULTI CONTROL] sätte valimiseks.
Vajutage
[OK].
sätte valimiseks ja vajutage siis
Põhiseadmel
Keerake seisatud olekus [MULTI CONTROL] sätte
valimiseks ja vajutage siis
.
RANDOM REPEAT
Korduvaks juhuesituseks
RND
ALL TITLE REPEAT
Kõikide radade korduvesituseks
RANDOM MIX REPEAT Korduvaks juhuesituseks
RND
Radade vahele lisatakse
sämplitud heli.
„ DJ plaadimasina efekti muutmine
1
Põhiseadmel
1
2
Vajutage [PLAY MENU].
2
Vajutage [JUKEBOX], et valida “ON JUKEBOX”.
Või vajutage põhiseadmel [DJ JUKEBOX/SAMPLER],
et valida “JUKEBOX”.
Vajutage
efekti valimiseks ja vajutage siis
[OK].
Või vajutage põhiseadmel
või
efekti valimiseks.
Märkus:
“RANDOM MIX REPEAT” režiimis ei saa DJ plaadimasina
efekti valida.
RQT0A62
Heliefektid
1
DJ funktsioonid
13
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 14 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
“Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine
Saate äpi kaudu kutsuda välja radu, mida soovite
esitada.
DJ sämpler
(Välja arvatud AUX 1 ja AUX 2)
Ainult põhiseadmelt
[MULTI CONTROL] keerates saab lisada esitatavale
rajale kriipimisheli või sämplitud heli.
1
2
3
Vajutage [DJ JUKEBOX/SAMPLER], et valida
“SAMPLER”.
Vajutage
heli valimiseks.
või
Esitustaimer ja salvestustaimer
(Välja arvatud Bluetooth®, AUX 1 ja AUX 2)
Saate seada taimeri süsteemi kindlal ajal sisse lülitama,
et:
• teid üles äratada (esitustaimer).
• raadiosaadet salvestada (salvestustaimer).
Esitustaimerit ja salvestustaimerit ei saa koos kasutada.
Ettevalmistused
Seadke kellaaeg.
1
2
soovitud
Keerake [MULTI CONTROL].
3
Vajutage
siis [OK].
algusaja seadmiseks ja vajutage
4
5
Kell ja taimerid
6
Kellaaja seadmine
Taimeri käivitamiseks
1
2
1
Vajutage
siis [OK].
Korrake toimingut 3 lõpuaja seadmiseks.
Vajutage
esitatava või salvestatava allika
valimiseks ja vajutage siis [OK].
Salvestustaimeri kasutamisel vajutage
, et
valida salvestuskohaks “MEMORY” (sisemälu)
või “USB B”, ja vajutage siis [OK].
Valmistage ette allikas.
Esitustaimer
Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”.
kellaaja seadmiseks ja vajutage
Kellaaja vaatamiseks
Vajutage [SETUP], et valida “CLOCK”, ja vajutage siis
[OK].
Ooteolekus vajutage [DISPLAY].
Märkus:
Seadke kell täpsuse säilitamiseks korrapäraselt uuesti.
Salvestustaimer
2
3
Valmistage ette kuulatav allikas (plaat,
USB, sisemälu või raadio) ja seadke
helitugevus.
Ühendage USB-seade USB B porti
(USB-seadmesse salvestamiseks) ja
häälestuge raadiojaamale.
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER SET”.
Vajutage
[OK].
sätte valimiseks ja vajutage siis
Unetaimer
PLAY ON
Unetaimer lülitab süsteemi välja seatud aja möödudes.
PLAY OFF
Esitustaimeri tühistamiseks
REC ON
Salvestustaimeri käivitamiseks
REC OFF
Salvestustaimeri tühistamiseks
Vajutage [SLEEP] sätte (minutites) valimiseks.
Tühistamiseks valige “OFF”.
Väljalülitumiseni jäänud aja kontrollimiseks
Vajutage [SLEEP].
Märkus:
• Väljalülitumiseni jäänud aeg ilmub kord minutis mõneks
sekundiks näidikule. Näidikul on “SLEEP 1”, kui
väljalülitumiseni jääb ainult 1 min.
• Unetaimerit saab kasutada koos esitus- või salvestustaimeriga.
• Unetaimeril on alati eelisõigus.
Ärge seadke taimeritele kattuvaid aegu.
RQT0A62
Vajutage
, et valida “ PLAY” (esitustaimer) või “ REC” (salvestustaimer), ja
vajutage siis [OK].
DJ sämpleri tühistamiseks
Vajutage [DJ JUKEBOX/SAMPLER], et valida
“OFF”.
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
14
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”.
Esitustaimeri käivitamiseks
Näidikule ilmub “ ”.
Süsteem peab olema väljalülitatud, et taimer saaks
töötada.
Sätte kontrollimiseks
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “TIMER ADJ”.
Vajutage
, et valida “ PLAY” (esitustaimer)
või “ REC” (salvestustaimer), ja vajutage siis
[OK].
Ooteolekus vajutage kaks korda [DISPLAY].
Märkus:
• Esitustaimer lülitab süsteemi sisse madalal helitugevusel
ja suurendab siis helitugevuse järk-järgult eelseatud
tasemele.
• Salvestustaimer käivitab süsteemi 30 s enne seatud aega
katkestatud heliväljundiga.
• Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
• Kui lülitate taimeri talitluse ajal süsteemi välja ja siis uuesti
sisse, siis ei seiska taimer süsteemi tööd seatud lõpuajal.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 15 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
1
Välisseadmed
Ettevalmistused
• Ühendage toitejuhe lahti.
• Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
Märkus:
Komponendid ja juhtmed on müügil eraldi.
Välisseadme sisendi kasutamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija vms audio
kuulamiseks läbi selle süsteemi.
DVD-mängija (ei kuulu komplekti)
Selle süsteemi põhiseadme tagapaneel
2
3
Ühendage kantav audioseade.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “AUX 2”.
Alustage esitust kantaval audioseadmel.
Sisendi taseme reguleerimiseks
1
2
Vajutage [PLAY MENU], et valida “INPUT LEVEL”.
Vajutage
, et valida “NORMAL” (tavaline)
või “HIGH” (kõrge), ja vajutage siis [OK].
Märkus:
• Salvestamise ajal ei saa sisendi taset reguleerida.
• Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud sisendi
sättel “HIGH”.
• Detailse info saamiseks lugege kantava audioseadme
kasutusjuhendit.
Muu
Automaatne väljalülitumine
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
Ühendage välisseade.
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “AUX 1”.
Alustage välisseadmel esitust.
Märkus:
• Konsulteerige audioseadme müüjaga siin kirjeldatust
erineva seadme ühendamiseks.
• Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.
Kantava audioseadme
ühendamine
Saate esitada muusikat kantavast audioseadmest.
Ettevalmistused
• Lülitage helimoonutuste vältimiseks kantaval
audioseadmel ekvalaiser välja (selle olemasolul).
• Vähendage süsteemi ja kantava audioseadme
helitugevust enne kantava audioseadme ühendamist
või lahtiühendamist.
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “AUTO OFF”.
Vajutage
, et valida “ON”, ja vajutage siis
[OK].
Tühistamiseks valige “OFF”.
Märkus:
See funktsioon ei toimi, kui allikaks on raadio või kui
Bluetooth®-iga seade on ühendunud.
Bluetooth®-i ooteolek
See funktsioon lülitab süsteemi automaatselt sisse
paaristatud Bluetooth®-iga seadme ühendamisel.
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “BLUETOOTH
STANDBY”.
Vajutage
[OK].
, et valida “ON”, ja vajutage siis
Tühistamiseks valige “OFF”.
Märkus:
Mõnel seadmel kulub reageerimiseks rohkem aega.
Kui mõni Bluetooth®-iga seade on enne süsteemi väljalülitamist ühendunud, siis oodake vähemalt 5 s, enne kui
ühendute oma Bluetooth®-iga seadmega uuesti selle
süsteemiga.
Tarkvaraversioon
Saate kontrollida süsteemi tarkvaraversiooni.
Kantav audioseade
(ei kuulu komplekti)
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
1
2
Vajutage [SETUP], et valida “SW VER.”, ja
vajutage siis [OK].
Tarkvaraversioon ilmub näidikule.
Väljumiseks vajutage uuesti [OK].
RQT0A62
1
2
3
Süsteem lülitub automaatselt välja, kui te ei kasuta seda
umbes 20 min.
15
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 16 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist. Kui kahtlete mõne kontrollpunkti osas või kui probleemi ei õnnestu
lahendada, siis konsulteerige müüjaga juhiste saamiseks.
„ Üldised probleemid
„ Bluetooth ®
Süsteem ei tööta.
• Ohutusseade on aktiveerunud. Tehke nii:
1. Vajutage põhiseadmel
süsteemi ooteolekusse
lülitamiseks. Kui süsteem ei lülitu ooteolekusse, siis:
– hoidke nuppu vähemalt 10 s vajutatuna või
– ühendage toitejuhe esmalt lahti ja siis uuesti.
Seadet ei saa paaristada.
• Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
• Seade on väljaspool 10 m tööulatust.
Viige seade süsteemile lähemale.
2. Vajutage uuesti
süsteemi sisselülitamiseks.
Konsulteerige müüjaga, kui probleem kordub.
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja kuva
muutub pidevalt.
• Hoidke põhiseadmel [■] vajutatuna, et valida
“DEMO OFF”.
Puldiga ei saa toiminguid teha.
• Kontrollige, et patarei on õigesti sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
• Reguleerige süsteemi helitugevust.
• Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus, ja lülitage siis uuesti sisse. Seda võib põhjustada
kõlarite kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega
või süsteemi kasutamine kuumas keskkonnas.
Esitamisel on kuulda undamist.
• Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Hoidke muud seadmed ja juhtmed selle süsteemi
juhtmetest eemal.
Helitugevus väheneb.
• Kaitseahel on pideva kõrge helitugevusega väljundi
tõttu aktiveerunud. Nii juhtub süsteemi kaitsmiseks ja
helikvaliteedi säilitamiseks.
„ Plaat
RQT0A62
Seade on ühendunud, ent selle audiot ei ole läbi
süsteemi kuulda.
• Osadel sisseehitatud Bluetooth®-iga seadmetel tuleb
audioväljund käsitsi sättele “SC-AKX660” seada.
Lugege detailse info saamiseks seadme kasutusjuhendit.
Seadmelt edastatav heli on katkendlik.
• Seade on väljaspool 10 m tööulatust.
Viige seade süsteemile lähemale.
• Eemaldage takistused süsteemi ja seadme vahelt.
• Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad seadmed
(juhtmeta ruuter või telefon, mikrolaineahi vms)
põhjustavad häireid. Pange seade süsteemile lähemale
ja muudest seadmetest kaugemale.
• Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks.
„ Raadio
Heli on moonutatud.
• Kasutage fakultatiivset FM-välisantenni. Antenni peaks
paigaldama pädev tehnik.
Kuva ei ole korrektne.
Esitus ei alga.
• Plaat ei ole õigesti sisestatud. Sisestage õigesti.
• Plaat on määrdunud. Puhastage plaat.
• Asendage plaat, kui see on kriimustunud, kõver või
ebastandardne.
• Tekkinud on kondensaat. Jätke süsteem 1–2 h kuivama.
Kuvatud radade koguarv on vale.
Plaati ei saa lugeda.
Kostab moonutatud heli.
• Sisestatud on plaat, mida ei saa süsteemiga esitada.
Kasutage esitatavat plaati.
• Sisestatud on lõplikult vormistamata plaat.
Kostab tuikav heli.
• Lülitage teler välja või paigutage süsteemist eemale.
• Viige interferentsi ilmnemisel mobiil süsteemist
kaugemale.
• Valige AM-tuuneri režiimis parimat vastuvõttu tagav
“B.PROOF” säte.
„ USB
“ADJUST TIMER”
• Esitustaimer ja/või salvestustaimer on seadmata.
Seadke esitustaimer ja/või salvestustaimer.
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
• USB-seadme või selle sisu vorming ei ühildu
süsteemiga.
• 32 GB suurema mälumahuga USB-seadmed ei ole
alati kasutatavad.
16
Seadet ei saa ühendada.
• Seadme paaristamine ebaõnnestus. Paaristage uuesti.
• Seadme registreering on asendatud. Paaristage uuesti.
• Süsteem võib olla ühendunud muu seadmega.
Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud seadet
uuesti paaristada.
• Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt välja ja siis
uuesti sisse.
USB-seade toimib aeglaselt.
• Suure mälumahuga USB-seadme või suure faili
lugemiseks kulub rohkem aega.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
• Paigutage antenn muudest juhtmetest eemale.
„ Kuvad põhiseadme näidikul
“ADJUST CLOCK”
• Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
“ALB FULL”
• Albumite arv ületab toetatud limiiti.
“AUTO OFF”
• Süsteemi ei ole 20 min kasutatud ja see lülitub minuti
jooksul välja. Vajutage tühistamiseks mis tahes nuppu.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 17 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
“ERROR”
• Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“ERROR” (salvestamise ajal)
• Salvestamise ajal ei saa valida muud esitusallikat
(nt raadio, USB jne) ega vajutada
või
.
Seisake salvestamine.
• AM-raadiosaate salvestamise ajal ei saa plaadialust
avada.
“F61”
• Kontrollige ja parandage kõlarijuhtmete ühendused.
• Ühendage USB-seade lahti. Lülitage süsteem esmalt
välja ja siis uuesti sisse.
“F703”
• Kontrollige Bluetooth®-i ühendust.
• Ühendage Bluetooth®-iga seade lahti. Lülitage süsteem
esmalt välja ja siis uuesti sisse.
“F76”
• Esineb toiteprobleem.
• Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“F77”
• Ühendage toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“NO DEVICE”
• Te ei saa salvestada ega kontrollida vaba mälumahtu,
kuna USB B porti on USB-seade ühendamata.
“NO DISC”
• Plaat on sisestamata.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
• Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud vormingut.
• USB-seadme failid võivad olla rikutud.
Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
• Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt välja ja
siis uuesti sisse.
“NO TRACK”
• USB-seadmes või sisemälus ei ole ühtki albumit või
rada.
“PLAYERROR”
• Esitasite toetamata MP3-faili. Süsteem jätab selle raja
vahele ja esitab järgmist.
“REC ERROR”
• Ühendasite USB-seadme salvestamise ajal lahti.
Ühendage USB-seade ja salvestage uuesti.
• USB-seadmesse salvestamist takistab viga.
Ühendage USB-seade esmalt lahti ja ühendage see siis
uuesti.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Pult ja põhiseade kasutavad erinevaid koode.
Muutke kaugjuhtimiskoodi.
– Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke [OK] ja [1]
vähemalt 4 s vajutatuna.
– Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke [OK] ja [2]
vähemalt 4 s vajutatuna.
“TEMP NG”
• Rakendunud on termokaitseahel ja süsteem lülitub välja.
Laske süsteemil maha jahtuda, enne kui selle uuesti
sisse lülitate.
• Kontrollige, et süsteemi õhuava ei ole kinni kaetud.
• Tagage seadmele hea ventilatsioon.
“TRK FULL”
• Failide arv ületab toetatud limiiti.
“USB A NO DEVICE”
“USB B NO DEVICE”
• USB-seade on ühendamata. Kontrollige ühendust.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB-seade võtab liiga palju voolu. Ühendage USB-seade
lahti, lülitage süsteem välja ja siis uuesti sisse.
“VBR”
• Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega radade
järelejäänud esitusaega.
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle
süsteemi puldile, siis muutke süsteemi kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistused
Vajutage [CD/RADIO/AUX], et valida “AUX 1” või
“AUX 2”.
„ Et seada koodiks “REMOTE 2”
1
2
Hoidke põhiseadmel [CD/RADIO/AUX] ja puldil
[2] vajutatuna, kuni näidikule ilmub
“REMOTE 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 4 s vajutatuna.
„ Et seada koodiks “REMOTE 1”
1
2
Hoidke põhiseadmel [CD/RADIO/AUX] ja puldil
[1] vajutatuna, kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.
Hoidke [OK] ja [1] vähemalt 4 s vajutatuna.
Süsteemi mälu lähtestamine
Lähtestage mälu järgmistel juhtudel:
• kui süsteem ei reageeri juhtnuppude vajutamisele,
• kui soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
1
2
3
Ühendage toitejuhe lahti.
Hoidke põhiseadmel
vajutatuna ja
ühendage toitejuhe samal ajal uuesti.
Hoidke nuppu jätkuvalt vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “-------”.
Vabastage
.
Kõik sätted lähtestuvad tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seada.
RQT0A62
“CAN’T REC”
“DEVICE FULL”
• Salvestada ei saa, sest USB-seadme vaba mälumaht on
muusikaallika kogukestusest lühem. Ühendage piisava
vaba mälumahuga USB-seade ja salvestage siis.
17
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 18 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Tehnilised andmed
„ Võimendi
„ Sisemälu
Stereorežiimi ruutkeskmine väljundvõimsus
Eesmine kõrge (üheaegselt testitud)
350 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Eesmine madal (üheaegselt testitud)
500 W kanali kohta (2 Q), 100 Hz, 30% THD
Stereorežiimi ruutkeskmine koguvõimsus
1700 W
Mälu
Mälumaht
Meediumifaili vormingu tugi
„ Tuunerid ja ühenduspesad
Eelhäälestatud mälu
FM 30 jaama
AM 15 jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz samm)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond 522 kHz kuni1629 kHz (9 kHz samm)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz samm)
AUX 1
Audiosisend
Kontaktpesa (1 süsteem)
AUX 2
Tundlikkus
100 mV, 4,7 kΩ
„ Plaadimängija
Mällu salvestamine
Bitikiirus
Mällu salvestamise kiirus
Salvestatava faili vorming
Versioon
Toetatud profiilid
Klass 2
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
Töösagedus
Töökaugus
2,4 GHz riba FH-SS
10 m otsenähtavuse puhul
„ Kõlarid
Vajuhääldi(d)
Supermadalsagedusvaljuhääldi
Bassvaljuhääldi
Kõrgsagedusvaljuhääldi
Impedants
Lugemisseade
Lainepikkus
„ Üldist
20 cm koonusetüüpi
8 cm koonusetüüpi
6 cm koonusetüüpi
Kõrge 3 Ω / madal 2 Ω
313 mm x 425 mm x 264 mm
Kaal
Toide
„ USB
Energiatarve
USB-port
USB standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB-seadme failisüsteem
Mõõdud (L x K x S)
USB-seadmesse salvestamine
Bitikiirus
128 kbit/s
USB-seadmesse salvestamise kiirus 1x, 3x (ainult CD)
Salvestatava faili vorming
MP3 (*.mp3)
Bluetooth®-i versioon 2.1 + EDR
Klass
Mõõdud (L x K x S)
USB 2.0 täiskiirus
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
128 kbit/s
1x, 3x (ainult CD)
MP3 (* .mp3)
„ Bluetooth®
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)
MPEG-1 Layer 3
790 nm (CD)
4 GB
MP3 (* .mp3)
6.9 kg
220–240 V, 50 Hz vahelduvpinge
190 W
348 mm x 193 mm x 251 mm
Mass
Töötemperatuur
3.2 kg
0 °C kuni +40 °C
Tööniiskus
35–80% suhteline niiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus (ligilähedane)
0.5 W
Energiatarve ooteolekus (ligilähedane)
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)
0.6 W
RQT0A62
Märkus:
• Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Antud kaal ja mõõdud on ligilähedased.
• Koguharmoonmoonutust (THD) on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
18
RQT0A62
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 19 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
19
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 20 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt
kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega
riikidele
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see
toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
muudele asjakohastele sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsiooni valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni
originaali koopia alla järgmisest serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 11,22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonicu toode.
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt
www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt: 6225397 tavavõrgust
helistamiseks.
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või kaasasolevates dokumentides tähendavad, et
kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning
patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt siseriiklikele õigusaktidele viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine
aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja
vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta
saab kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete valesti kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Märkus patareisümboli kohta
(alumine sümbol):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali
kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
Tootja:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Euroopasse importija:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2016
Est
RQT0A62-B
L0316LC0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement