Panasonic SCALL2 Operating instructions

Panasonic SCALL2 Operating instructions
2 Įjungti prietaisą
1 Prisijungti
Palaukite, kol tinklo
indikatorius nustos
mirksėti mėlynai/
raudonai...
Nejunkite LAN
kabelio.
Naudojimo instrukcijos <Sąranka>
Belaidė garsiakalbių sistema
Modelio Nr. SC-ALL2
... ir pradės lėtai
mirksėti tik mėlynai*.
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prieš naudodami šį prietaisą,
atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
Šiame vadove pateikiama greito nustatymo informacija. Išsamesnės
instrukcijos pateiktos Naudojimo instrukcijoje <Pilna versija>, kurias
galima parsisiųsti iš žemiau esančių nuorodų.
3
* Mėlyna lemputė ima mirksėti
maždaug po 1 minutės.
Jei mėlyna spalva nemirksi,
atstatykite tinklą iš naujo
(žr. tinklo atstata).
Konfigūruoti su išmaniuoju telefonu/ planšetiniu kompiuteriu
Eiti į belaidžius Pasirinkite
_AJ”*.
nustatymus savo “ALL2
* Kartais gali užtrukti 1 min.,
išmaniajame
kol pasirodys.
telefone arba
planšetiniame
kompiuteryje.
Pavadinkite prietaisą
pvz., virtuvė, poilsio
kambarys, arba kitaip.
Pasirinkite tinklą.
(Įrašykite slaptažodį,
jei reikia)
Palaukite keletą sekundžių
ir...
... esate prisijungę!*
* Trumpai palaukite, kol išmanusis
telefonas/ planšetinis kompiuteris
automatiškai bus prijungtas prie
„Wi-Fi®“ tinklo. Jei neprisijungsite
automatiškai, pakartotinai pasirinkite
„Wi-Fi“ tinklą iš nustatymų/”Wi-Fi“
nustatymų meniu savo prietaise.
Nustatymai
„Wi-Fi“
nustatymai
PASTABA:
• Jei ši operacija tinkamai neveikia,
pakartokite kelis kartus.
• Jei matote klaidos pranešimą,
prašantį sukonfigūruoti maršrutizatorių
pagal WPA2TM saugumo reikalavimus,
skaitykite maršrutizatoriaus instrukciją
arba kreipkitės į paslaugų teikėją ir
paklauskite, kaip tai padaryti.
PASTABA: Jei šis puslapis
automatiškai nerodomas,
įrašykite http: //172.19.42.1/ į
interneto naršyklės URL adreso lauką.
Tinklo indikatorius
užsidega mėlynai.
4 Parsisiųsti programėlę
5
Transliuoti savo muziką
Atsisiųskite
programą
„Panasonic Music
Streaming“
iOS : „App Store“ parduotuvė
Android : „Google PlayTM“ įranga
Daugiau informacijos apie programą žr. svetainėje žemiau.
(Šios svetainės yra tik anglų kalba).
iOS : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/ios/
Android : http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/music_streaming/android/
Tinklo atstata
Tolesnis palaikymas
1 Palieskite ir palaikykite [NET]
ir [1] ilgiau nei 4 sekundes,
ekrane pradės mirksėti “- - “.
Jei reikia daugiau pagalbos,
apsilankykite
http://panasonic.jp/support/
2 Per 10 sekundžių palieskite
[NET], tinklo indikatorius
pradeda mirksėti mėlynai/
raudonai.
global/cs/audio/ALL/
index.html
arba nuskaitykite QR kodą iš DUK, vaizdo
instrukcijų ir naudojimo instrukcijų
<Pilna versija>
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
RQT0A31-1B
F0515HA2055
Priedai
● Maitinimo kištukas yra atjungiantis įtaisas.
 1 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinėje Karalystėje
ir Airijoje
Įdiekite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką nedelsiant būtų
galima atjungti nuo elektros tinklo.
DĖMESIO
Prietaisas
● Nestatykite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
Šis simbolis rodo atskirą elektros ir
elektroninės įrangos atliekų
surinkimą.
Išsamesnė informacija pateikta
„Naudojimo instrukcijos
< Pilna versija>“
pavyzdžiui, degančių žvakių.
● Šis įrenginys gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro
Kontinentinei Europai
naudojant mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju padidinkite
atstumą tarp šio įrenginio ir mobiliojo telefono.
● Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonose.
„Bluetooth®“ funkcijos
Paruošimas
● Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pstatykite
prietaisą prie šio įrenginio.
1.Palieskite [
].
2.Pasirinkite „SC-ALL2“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
3.Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.
Kaip atkurti nustatymus
į gamyklinius parametrus
Jei norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį,
reikia iš naujo nustatyti gamyklinius parametrus.
– Jei norite atkurti tinklo nustatymus, atstatykite
tinklą iš naujo (žr. kitoje pusėje – “Tinklo atstata“).
1. Palieskite ir laikykite nuspaudę [
daugiau nei 4 sek.
Vaizdas iš viršaus
]
Ekranas
mirksi
1
2. Vis dar laikydami [
[NET].
], palieskite ir atleiskite
sugadinimo pavojų:
– Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų lentynos,
į sieninę spintą arba kitas uždaras erdves. Prietaisas turi
būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių,
aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
● Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su kita
įranga.
(Kintamosios srovės maitinimo tinklo kištukui iš
trijų kaiščių)
Savo saugos labui atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas turi įlietą trijų jungčių
maitinimo laido kištuką.
Šiame kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.
Prireikus pakeisti saugiklį, patikrinkite, ar tai 5 amperų saugiklis ir
ar ASTA arba BSI jį patvirtino pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas
arba BSI ženklas
.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį
būtinai uždėkite dangtelį.
Pametę saugiklio dangtelį, kištuko nebenaudokite, kol negausite
kito dangtelio.
Saugiklio dangtelį galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Priklausomai nuo kintamosios srovės elektros lizdo kištuko tipo
(A ir B pav.), saugiklio vieta skiriasi. Patikrinkite, ar yra kintamosios
srovės maitinimo laido kištukas, ir vadovaukitės toliau pateiktais
nurodymais. Iliustracijose gali būti pavaizduotas kiek kitoks
kintamosios srovės maitinimo kištukas.
2
1
3. Atstatymo metu bus rodomas „ -- -- : -- --“.
„Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance®“
sertifikavimo ženklas. „Wi-Fi Protected Setup™“ identifikatorius
ženklas yra „Wi-Fi Alliance®“ sertifikavimo ženklas. „Wi-Fi™“
yra registruotas „Wi-Fi Alliance®“ prekinis ženklas. „Wi-Fi
Protected Setup™“, „WPA™“ ir „WPA2™“ yra „Wi-Fi Alliance®“
prekių ženklai.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
Įspėjimas dėl kintamosios srovės
maitinimo laido
Kaip pakeisti saugiklį
Vaizdas iš viršaus
Vaizdas iš viršaus
Pastatymas
● Statykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus.
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių ženklų
naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
„App Store“ yra „Apple“ Inc. paslaugų ženklas.
Visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai.
Gaminys apima šią programinę įrangą:
(1) Programinė įranga, sukurta atskirai arba skirta
„Panasonic Corporation“,
(2) Programinė įranga priklauso trečiajai šaliai, licencija
suteikta „Panasonic Corporation“,
(3) Programinė įranga licencijuota pagal GNU bendrą
visuomenės licenciją, versija 2.0 (GPL V2.0)
(4) Programinė įranga licencijuota pagal GNU bendrą
sutrumpintą visuomenės licenciją, versija 2.1 (LGPL v2.1),
ir/arba
(5) Atviro kodo programinė įranga, išskyrus įrangą, licencijuotą
pagal GPL V2.0 ir/arba LGPL v2.1.
PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRISKIRIAMA (3)-(5), PLATINAMA
TIKINTIS, KAD JI BUS NAUDINGA, TAČIAU NESUTEIKIANT
JOKIŲ GARANTIJŲ, NET IR NUMANOMŲ PARDAVIMO ARBA
TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJŲ.
Apie tai skaitykite išsamias sąlygas ir nuostatas mūsų
svetainėje žemiau.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oss/all8_3_1c.html
Bent trejus (3) metus nuo šio produkto pristatymo bet kuriai
trečiajai šaliai, kuri kreipsis į „Panasonic“ toliau nurodytais
adresais, už mokestį, neviršijantį fizinės programos kodo
platinimo savikainos, „Panasonic“ pateiks visą kompiuterio
skaitomą atitinkamo programos kodo kopiją, kuriai taikoma
GPL V2.0, LGPL v2.1 arba kitas licencijas, taip pat atitinkamą
autorių teisių apsaugos pranešimą.
Kontaktinė informacija: [email protected]
Šaltinio kodą ir informaciją apie autorines teises taip pat galima
nemokamai gauti mūsų svetainėje toliau.
http://panasonic.net/avc/oss/
Saugiklio
dangtelis
Ekranas
sumirksi 4 kartus
Atitikties deklaracija (DoC)
4. Įrenginys bus išjungtas.
Pasirodo „ - - - -“ ir atstatymas pasibaigia.
Jei reikia daugiau pagalbos, palaikymo ir patarimų
apie ALL serijos gaminį, apsilankykite:
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/ALL/
index.html
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Atsargos priemonės
ĮSPĖJIMAS
Prietaisas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais, pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į kvalifikuotą
remonto meistrą.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
– Nieko nedėkite ant šio įrenginio.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą,
nurodytą ant šio prietaiso.
– Iki galo įkiškite šakutę į lizdą.
– Netraukite, nelankstykite laidų arba nedėkite ant laidų
sunkių daiktų.
– Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
– Atjungdami laidą, laikykite už maitinimo laido kištuko
korpuso, o ne už laido.
– Nenaudokite pažeisto maitinimo laido kištuko arba
elektros tinklo lizdo.
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite
saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklis
(5 amperai)
Saugiklis
(5 amperai)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” deklaruoja, kad šis
gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC
reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų „R & TTE“ produktų originalaus
„DoC” kopiją
iš mūsų doc serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH, Panasonic Testing
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
Šis gaminys skirtas naudojimui šiose šalyse.
GB, DE, AT, BE, DK, SE, FR, IT, ES, NL, FI, GR, PT, PL, HU,
CZ, SK, EE, LV, LT, SI, BG, RO, MT, CY, IE, LU, HR, NO, CH,
IS, LI, TR
Šis gaminys skirtas naudojimui buityje. (3 kategorija)
Šio gaminio WLAN funkcija išimtinai skirt naudojimui patalpose.
Šis gaminys pagal paskirtį jungiamas prie 2,4 GHz arba
5 GHz WLAN prieigos taško.
Gaminio identifikacinis žymėjimas yra prietaiso apačioje.
Modelio numerio priesaga „EB“ žymi Jungtinei Karalystei
skirtą modelį.
Gamintojas:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas,
Vokietija
„Panasonic Corporation“
Lt

Tinklalapis: http://www.panasonic.com
© „Panasonic Corporation“ 2015
EG EB
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement