Panasonic SCAKX660 Operating instructions

Panasonic SCAKX660 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereofoninė sistema
Modelio Nr.
SC-AKX660
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Norėdami užtikrinti optimalų prietaiso veikimą ir saugumą, būtinai atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
LT
RQT0A62-B
Jūsų sistemos ir paveikslėlių išvaizda gali skirtis.
Ši naudojimo instrukcija yra taikoma toliau nurodytai sistemai.
Sistema
SC-AKX660
Pagrindinis įrenginys
SA-AKX660
Garsiakalbiai
SB-AKX880
Saugumo priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba galinio
sugadinimo pavojų:
–Saugokite šį įrenginį nuo lietaus, drėgmės, lašančio arba
tyškančio vandens.
–Nestatykite ant šio įrenginio daiktų su skysčiais,
pavyzdžiui vazų.
–Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
–Nenuimkite dangčių.
–Neremontuokite šio įrenginio patys. Techninės priežiūros
darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams.
–Saugokite šį įrenginį, kad į jį neįkristų metalinių daiktų.
PERSPĖJIMAS!
Galinė gaminio pusė
Turinys
RQT0A62
Saugumo priemonės.......................................................................2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido.....................3
Nuorodos..........................................................................................3
Pateiktieji priedai.............................................................................4
Informacija apie pardavimą ir aptarnavimo paslaugas..............4
Garsiakalbių vieta............................................................................4
Techninė priežiūra...........................................................................4
Prijungimai........................................................................................5
Valdiklių apžvalga............................................................................6
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas..........................................7
Laikmenos paruošimas..................................................................8
Laikmenos atkūrimas......................................................................9
Radijas............................................................................................10
Įrašymas.........................................................................................11
Garso ir apšvietimo efektai..........................................................13
Didžėjaus funkcijos.......................................................................13
Laikrodis ir laikmačiai...................................................................14
Išoriniai įrenginiai...........................................................................15
Kita informacija..............................................................................15
Trikčių šalinimas............................................................................16
Specifikacijos.................................................................................18
Ribotoji garantija (Australijai).......................................................19
22
Įrenginys
• Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio arba galinio
sugadinimo pavojų:
–Neįrenkite ir nestatykite šio įrenginio ant knygų lentynos,
įmontuojamoje spintelėje arba kitoje uždaroje vietoje.
Užtikrinkite tinkamą šio įrenginio ventiliaciją.
–Neuždenkite šio įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
–Ant šio įrenginio negalima statyti atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui degančių žvakių.
• Šis įrenginys skirtas naudojimui vidutinių platumų klimato
sąlygomis.
• Naudojant mobiliuosius telefonus, šį įrenginį gali veikti radijo
trukdžiai. Tokių trukdžių atveju mobilųjį telefoną naudokite
toliau nuo šio įrenginio.
• Šiame įrenginyje naudojamas lazeris. Naudodami valdiklius
ar reguliatorius, taip pat atlikdami veiksmus kitaip, negu
nurodyta šiame instrukcijoje, galite patirti pavojingą
radiacijos poveikį.
• Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių,
aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir pernelyg stiprios
vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Elektros kištukas yra atjungimo įtaisas. Įrenkite šį įrenginį
taip, kad prireikus jo elektros kištuką galima būtų greitai
ištraukti iš elektros lizdo.
Baterija
• Netinkamai pakeitus maitinimo elementą, kyla sprogimo
pavojus.
Senas baterijas keiskite tik gamintojo rekomenduojamo tipo
baterijomis.
• Norėdami išmesti senas baterijas, susisiekite su vietos
valdžios įstaigomis arba su jų atstovu ir pasiteiraukite, kaip
tinkamai jas išmesti.
• Saugokite nuo šilumos ir ugnies.
• Nepalikite ilgam baterijos (-ų) tiesioginės saulės spindulių
kaitinamame automobilyje su uždarytomis durimis ir langais.
• Neardykite baterijos ir nesujunkite jos gnybtų trumpuoju
jungimu.
• Nebandykite įkrauti vienkartinių šarminių arba mangano
baterijų.
• Nenaudokite baterijų su nusilupusia danga.
• Išimkite baterijas, jeigu ketinate ilgai nenaudoti nuotolinio
valdymo pulto. Laikykite vėsioje sausoje vietoje.
Norint įrašyti ir atkurti duomenis šiuo ar bet kokiais kitais
prietaisais, gali prireikti gauti autorių teisių ar tų duomenų
kitų tokių teisių turėtojo leidimą.
Panasonic neturi įgaliojimų duoti tokį leidimą ir neduoda
tokio leidimo bei aiškiai atsisako bet kokių teisių, galimybių
ar ketinimų gauti tokį leidimą jūsų vardu. Jūsų pareiga –
naudotis šiuo ar bet kuriais kitais prietaisais atsižvelgiant į
jūsų šalyje galiojančius autorių teisių apsaugos įstatymus.
Pasidomėkite teisės aktais, kad gautumėte daugiau
informacijos apie atitinkamus įstatymus ir reglamentus,
arba kreipkitės į duomenų, kuriuos norite įrašyti arba atkurti,
autorių teisių turėtoją.
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukams)
Savo pačių saugumui, atidžiai perskaitykite toliau esantį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas turi išlietą trijų
kontaktų maitinimo kištuką.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad saugiklis
pakeitimui būtų 5 amperų ir būtų patvirtintas ASTA ar BSI
pagal BS1362.
ASTA ženklą
arba BSI ženklą rasite ant saugiklio korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs turite įsitikinti,
kad jis yra iš naujo uždedamas, kai jūs pakeičiate saugiklį
Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, negalima naudoti kištuko,
kol neuždėsite naujo saugiklio dangtelio.
Atsarginį dangtelį galite nusipirkti iš vietos prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios srovės
maitinimo kištuko tipo (A ir B pav.). Įsitikinkite, ar kintamosios
srovės maitinimo kištukas paruoštas ir vadovaukitės toliau
pateiktais nurodymais.
Paveikslėliai gali skirtis nuo faktinio kintamosios srovės
maitinimo kištuko vaizdo.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio
dangtelis
Nuorodos
Apie „Bluetooth“®
Panasonic neatsako už duomenis ir (arba) informaciją, kuri
gali būti sugadinama belaidžio persiuntimo metu.
Dažnio juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnio juostą.
Sertifikatas
• Ši sistema atitinka radijo dažnio apribojimus ir turi
sertifikatą, pagrįstą dažnio įstatymais.
Todėl bevielis leidimas yra nebūtinas.
• Toliau pateikti veiksmai, kurie yra baudžiami pagal įstatymą:
–Pagrindinio įrenginio ardymas ar modifikavimas.
–Techninių duomenų indikacijų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis ryšys ir (arba) naudojimas su visais įrenginiais,
turinčiais „Bluetooth®“, nėra garantuojamas.
• Visi įrenginiai turi atitikti „Bluetooth SIG, Inc.“ nustatytus
standartus.
• Atsižvelgiant į įrenginio techninius duomenis ir nustatymus,
jam gali nepavykti prisijungti ar kai kurios operacijos gali
būti skirtingos.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas. Visgi,
atsižvelgiant į veikimo aplinką ir (arba) nustatymus, šis
saugumas yra galimai nepakankamas.
Atsargiai siųskite duomenis bevieliu būdu į šią sistemą.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“ įrenginį.
Veikimo zonos ribos
• Maksimali šio įrenginio veikimo zona yra 10 m.
• Veikimo zona gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių ar trukdžių.
Kitų įrenginių keliami trukdžiai
• Ši sistema gali tinkamai neveikti ir gali kilti tokios
problemos kaip triukšmas ir garso šokinėjimas dėl radijo
bangų trukdžių, jei šis aparatas yra padėtas per arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių, ar įrenginių, kurie naudoja 2.4 GHz
juostą.
• Ši sistema gali tinkamai neveikti, jei radijo bangos iš artimos
transliavimo stoties ir pan. yra per stiprios.
Numatytoji naudojimo paskirtis
• Ši sistema yra skirta tik įprastam bendram naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje, kuri
yra jautri radijo bangų trukdžiams (pavyzdžiui oro uostuose,
ligoninėse, laboratorijose ir pan.).
Licencijos
A pav.
B pav.
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai priklauso bendrovei
„Bluetooth SIG, Inc.“ ir norint bet kokiu būdu naudoti tokius
ženklus, reikia gauti „Panasonic Corporation“ licenciją. Kiti
prekių ženklai arba prekių pavadinimai yra jų savininkų
nuosavybė.
„Google Play“ ir „Android“ ženklai yra „Google Inc.“ prekių
ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos licencija
gauta iš „Frauhofer IIS“ ir „Thomson“.
Saugiklis (5 amperų)
Saugiklis (5 amperų)
33
RQT0A62
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar uždėkite saugiklio
dangtelį.
3
3 3
Pateiktieji priedai
Garsiakalbių vieta
Patikrinkite ir identifikuokite pateiktus priedus.
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prašydami atsarginių dalių, naudokite skliaustuose nurodytus
numerius. (Nurodyti gaminių numeriai galioja nuo 2016 m.
sausio mėn. Šie numeriai gali būti keičiami.)
 Australijai ir Naujajai Zelandijai
1 kintamosios srovės maitinimo laidas
 Išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją
2 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinei Karalystei ir Airijai
(RFA3672)
 1 AM kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
 1 FM vidaus antena
(RSAX0002)
 1 nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001022)
 1 nuotolinio valdymo pulto baterija
 Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Pastaba.
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laido kištuką,
tinkamą jūsų namų elektros lizdui.
Informacija apie pardavimą ir
aptarnavimą
Naudokite tik pateiktuosius garsiakalbius.
Jeigu naudosite kitus garsiakalbius, galite sugadinti sistemą ir
sumažinti garso kokybę.
Pastaba.
• Garsiakalbius reikia statyti toliau nei 10 mm atstumu
nuo pagrindinio įrenginio, kad būtų užtikrintas tinkamas
vėdinimas.
• Garsiakalbius statykite ant lygaus tvirto paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai nėra izoliuoti nuo magnetinių laukų.
Nedėkite jų šalia televizorių, asmeninių kompiuterių arba
kitų prietaisų, kuriuos gali lengvai paveikti magnetizmas.
• Ilgai klausantis dideliu garsu, garsiakalbiai gali būti sugadinti
ir gali sutrumpėti garsiakalbių naudojimo laikas.
• Norėdami išvengti žalos, sumažinkite garsą esant šioms
aplinkybėms:
–Kai garsas yra iškraipomas.
–Kai reguliuojate garso kokybę.
PERSPĖJIMAS!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Antraip gali būti sugadintas stiprintuvas ir
garsiakalbiai, taip pat gali kilti gaisras.
Žalos arba staigaus veikimo pasikeitimo atveju
kreipkitės į įgaliotojo techninės priežiūros centro
specialistus.
• Nekeiskite garsiakalbio konstrukcijos arba
garsiakalbio laidų, nes galite sugadinti sistemą.
• Montuodami garsiakalbius, atlikite veiksmus,
nurodytus šioje naudojimo instrukcijoje.
• Nelieskite garsiakalbio kūgio orą vibruojančių
paviršių:
–Antraip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
–Garsiakalbio kūgis gali įkaisti.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
RQT0A62
Klientų komunikacijos centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadieniais–penktadieniais 9.00–17.00 val.
(išskyrus valstybines šventes)
• Daugiau informacijos apie klientų aptarnavimo paslaugas
rasite mūsų interneto svetainėje: www.panasonic.co.uk
44
4
4
Tiesioginio pardavimo skyrius Panasonic JK
• Galite lengvai ir patikimai užsisakyti priedą ir naudojimo
reikmenis savo gaminiui, skambindami į mūsų klientų
komunikacijos centrą
pirmadieniais–penktadieniais 9:00–17:00 val.
(išskyrus valstybines šventes)
• Arba pirkite internetu, naudodamiesi mūsų internetinio
užsakymo programėle, esančia interneto svetainėje
www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visus sandorius atlieka ir tiekimo paslaugas teikia tiesiogiai
Panasonic JK.
• Lengviau ir būti negali!
• Naudojantis mūsų internetine pardavimo programa, galima
tiesiogiai nusipirkti daugybę galutinių produktų. Daugiau
informacijos rasite naršydami mūsų interneto svetainėje.
Techninė priežiūra
Sistemą valykite minkšta sausa šluoste.
• Niekada nevalykite šios sistemos alkoholiu, dažų skiedikliu
ar benzinu.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, perskaitykite
su ja pateiktą instrukciją.
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 5 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 5 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
Prijungimai
Prieš įjungdami kintamosios srovės maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą, būtinai atlikite visus kitus prijungimus.
1
2
3
Prijunkite garsiakalbius.
Prijunkite garsiakalbio kabelius prie atitinkamų gnybtų.
4
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukams)
PRIEŠ PRIJUNGDAMI, PERSKAITYKITE SKYRIŲ
„Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido“.
Prijunkite FM vidinę anteną.
Anteną statykite ten, kur priėmimas yra geriausias.
Lipnioji juosta
(nepateikiama)
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Jeigu priėmimas yra prastas, naudokite lauko anteną.
FM lauko antena
(nepateikiama)
Į namų elektros
tinklo lizdą
Nenaudokite kitų įrenginių kintamosios srovės maitinimo
laidų.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos, net jei ji veikia
parengties režimu. Atjunkite sistemą nuo elektros tinklo,
jeigu jos nenaudojate.
Atjungus sistemą, tam tikri nustatymai dings. Turėsite juos
nustatyti iš naujo.
PERSPĖJIMAS!
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad jie jo netyčia neprarytų.
Pastaba.
• Nenaudokite lauko antenos perkūnijos metu.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
RQT0A62
75 Ω bendraašis
kabelis
(nepateikiamas)
Antenos kištuko adapteris
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
Prijunkite AM laidinę anteną.
Įstatykite anteną ant jos pagrindą, kol spragtelės.
55 5
5
55
Valdiklių apžvalga
Sistema valdoma naudojant nuotolinio valdymo pultą. Ją taip pat galima valdyti naudojant pagrindinio įrenginio
mygtukus, jeigu jie atitinka nuotolinio valdymo mygtukus.
`
1
` 1jungiklis [], [/]
1 Parengties režimo / įjungimo
Paspauskite, kad įjungtumėte įrenginį, veikusį parengties
režimu, ir atvirkščiai. Parengties režimu veikiantis
įrenginys vis tiek naudoja šiek tiek elektros energijos.
2 Rodo turinio informaciją
3 Skaičių mygtukai
Dviženkliam skaičiui pasirinkti
Pavyzdys: 16: [≧10]  [1]  [6]
4 Automatiškai nustatyta radijo stotis
5 Parenka garso šaltinį
Pagrindiniame įrenginyje:
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ susiejimą, paspauskite ir
palaikykite nuspaudę
[ –SUSIEJIMĄ].
F Pagrindinis atkūrimo valdiklis
G Parenka garso efektus
H Parenka apšvietimo efektus
I Nustatymų meniu peržiūra
J Įrašymo valdiklis
qa Atidaro ar uždaro diskų dėklą
qs Mažina ekrano plokštės šviesumą
Taip pat išjungiamas apšvietimo efektas.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
qd Nustato miego laikmatį
qf Reguliuoja garso lygį
qg Nutildo garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite šį mygtuką.
„MUTE“ (nutildymas) taip pat atšaukiamas reguliuojant
garsą arba išjungus sistemą.
qh Parenka MP3 albumą arba garso takelį
qj Parenka didžėjaus automatinį patefoną
qk Parenka arba patvirtina parinktį
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
ql Rodo atkūrimo meniu
6
6
6
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 7 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
SC-AKX660
RQT0A62-B
7 Tuesday,
March
1, 2016
8:47 AM
SC-AKX660
E.GN E.GN
RQT0A62-B
En.fmEn.fm
Page Page
7 Tuesday,
March
1, 2016
8:47 AM
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 7 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
w; Nuotolinio valdymo jutiklis
Veikimo zona: veikia maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn, 30° kairėn ir
dešinėn
wa Parenka MP3 albumą arba garso takelį
Paspauskite [ALBUM/TRACK] (albumas / garso takelis),
kad pasirinktumėte albumą arba garso takelį.
Ieško garso takelių arba albumų
4/9
Sukite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis), kad
4/9
rastumėte.
Norėdami pradėti pasirinkto kūrinio atkūrimą, paspauskite
4/9
[►/].
4/94/9
Parenka
USB Aapšvietimo efektus
4/9
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę [–ILLUMINATION]
USB A
(apšvietimas),
tada sukite
[MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis), kad
USB A
pasirinktumėte
nuostatą.
USB A
ws
wd
USB A USB B
USB A
USB prievadas (
)
USB B
USB būsenos indikatorius
Leidžia
MP3
garso
takelius.
USB B
USB BUSB B
USB Bprievadas (
USB
Nuotolinio valdymo pulto
paruošimas
Naudokite šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite baterijas, kad poliai (+ ir –) atitiktų pažymėtuosius
nuotolinio valdymo pulte.
)
USB būsenos indikatorius
Leidžia MP3 garso takelius.
Įrašo garsą arba muzikos garso takelius.
wf AUX IN 2 lizdas
wg Ekrano plokštė
wh Diskų dėklas
7
7
7
RQT0A62
7
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
wj Parenka didžėjaus funkcijas
Laikmenos paruošimas
Diskas
1
2
Paspauskite [CD ] (diskas) (pagrindiniame prietaise:
[ OPEN/CLOSE] (atidaryti / uždaryti)), kad būtų
atidarytas diskų dėklas.
Dėkite diską etikete į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad diskų dėklas būtų uždarytas.
Prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę
[ –SUSIEJIMAS], kol bus rodoma „PAIRING“
` 1
(susiejimas).
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
„SC-AKX660“.
Pastaba.
Su šia sistema galite susieti iki 8 įrenginių. Susiejus 9-tą
įrenginį, jis pakeis seniausiai naudotą įrenginį.
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
█ Įrenginio
prijungimas
papildomas
įrenginys),
pasirinktumėte
„CD“
SC-AKX660
E.GN kad
RQT0A62-B
En.fm Page
6 Tuesday, March
1, 2016 8:47
AM
(diskas).
Paruošimas
Jeigu ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth® įrenginio,
USB
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
Paruošimas
Prieš prijungdami USN įrenginį prie sistemos, būtinai
padarykite jame esančių duomenų atsarginę kopiją.
1
2
Paspauskite [ ].
Rodoma „BLUETOOTH READY“ („Bluetooth“ parengtas).
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
„SC-AKX660“.
1 Sumažinkite garsą ir prijunkite USB įrenginį prie USB Po kelių sekundžių bus rodomas prijungto įrenginio
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page
6 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
` 1
jungties.
pavadinimas.
Prilaikykite pagrindinį įrenginį, prijungdami arba
3 Paleiskite atkūrimą įrenginyje.
atjungdami USB įrenginį.
2
Paspauskite [USB] (pagrindiniame įrenginyje:
[MEMORY/USB] (atmintis / USB)), kad pasirinktumėte
„USB A“ arba „USB B“.
Pasirinktus
užsidegs
Tuesday, March
1, 2016 8:47
AM raudonas atitinkamo USB būsenos
indikatorius.
Pastaba.
Nenaudokite USB ilginamojo kabelio. Sistema negali atpažinti
kabeliu prijungto USB įrenginio.
„Bluetooth “
®
Galite prijungti ir leisti garso įrenginį belaidžiu būdu,
naudodami „Bluetooth®“.
` 1
Paruošimas
• Įjunkite įrenginio „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite įrenginį
šalia sistemos.
• Perskaitykite įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktą
išsamią informaciją.
6
Paruošimas
Jeigu ši sistema yra prijungta prie „Bluetooth® įrenginio,
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
1
2
3
RQT0A62
8
Paspauskite [ ].
Jeigu rodoma „PAIRING“ (susiejama), atlikite 3 veiksmą.
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu),
kad pasirinktumėte „PAIRING“ (susiejimas), tada
paspauskite [OK] (gerai).
Atidarę įrenginio „Bluetooth®“ meniu, pasirinkite
„SC-AKX660“.
Jeigu bus nurodyta įvesti raktažodį, įveskite „0000“.
Pabaigus susiejimą, įrenginys bus automatiškai prijungtas
prie šios sistemos.
Po kelių sekundžių bus rodomas prijungto įrenginio
pavadinimas.
RQT0A62
RQT0A62
█ Įrenginio susiejimas
6
Pastaba.
• Įrenginys privalo būti susietas, kad galėtų prisijungti.
• Ši sistema vienu metu gali būti prijungta tik prie vieno
įrenginio.
• Pasirinkus „BLUETOOTH“, ši sistema automatiškai bandys
prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio. (Šio proceso
metu rodoma „LINKING“ (nustatomas ryšys).)
`
█ Prietaiso atjungimas
1
2
3
Paspauskite [ ].
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), kad
pasirinktumėte „DISCONNECT?“ (ATJUNGTI?).
Paspauskite [◄, ►], kad pasirinktumėte „OK? YES“
(Gerai? Taip), tada paspauskite [OK] (gerai).
Rodoma „BLUETOOTH READY“ („Bluetooth“ parengtas).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK? NO“ (Gerai? Ne).
Prietaiso naudojimas
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę [ – SUSIEJIMAS],
kol bus rodoma „PAIRING“ (susiejimas).
Pastaba.
Įrenginys atjungiamas, kai:
• Pasirenkate kitą šaltinį.
• Pastatote įrenginį už ryšio veikimo zonos ribų.
• Išjungiate įrenginio „Bluetooth®“ funkciją.
• Išjungiate sistemą arba įrenginį.
1
SC-AKX660 E.GN
E.GN RQT0A62-B
RQT0A62-B En.fm
En.fm
SC-AKX660
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
En.fm
SC-AKX660 E.GN
E.GN RQT0A62-B
RQT0A62-B En.fm
En.fm
SC-AKX660
SC-AKX660
SC-AKX660 E.GN
E.GN RQT0A62-B
RQT0A62-B En.fm
En.fm
Page 99
Page
Page
9
Page 99
Page
Page
Page 99
Tuesday, March
March 1,
1, 2016
2016
Tuesday,
Tuesday,
March 1,
2016
Tuesday, March
March 1,
1, 2016
2016
Tuesday,
Tuesday,
Tuesday, March
March 1,
1, 2016
2016
8:47 AM
AM
8:47
8:47
AM
8:47 AM
AM
8:47
CD
8:47
8:47 AM
AM
USB
Atkūrimo
meniu
BLUETOOTH
CD AM
SC-AKX660
E.GNPage
RQT0A62-B
En.fm
Page1,92016
Tuesday,
March
1, 2016 8:47 AM
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B
En.fm
9 Tuesday,
March
8:47
Laikmenos
atkūrimas
CD 1,USB
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March
2016MEMORY
8:47 AM
Toliau
nurodytosE.GN
esamos
funkcijos.
USB BLUETOOTH
SC-AKX660
RQT0A62-B
En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 1
2016
8:47 AM [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
Paspauskite
CD
CD-DA
formato CD-R/RW
diskas
arba CD-R/RW
MEMORY
CD :
SC-AKX660
E.GN
RQT0A62-B
En.fm Page
9 Tuesday,
March 1, 2016BLUETOOTH
8:47
AM
CD
diskas, kuriame yra MP3 failai.
2MEMORY
Spausdami [◄, ►], pasirinkite nuostatą, tada
USB
CD
USB
USB
:
USB įrenginys,
kuriame
yra MP3 failai.
paspauskite
[OK]
(gerai).
BLUETOOTH
USB
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
En.fm Page 9 Tuesday,
March 1, 2016
8:47
AM
BLUETOOTH
CD
CD
BLUETOOTH
: „Bluetooth®“ įrenginys:
CD
BLUETOOTH
MEMORY
BLUETOOTH
MEMORY
CD
USB
CD
USB
IŠJUNGTI
ATKŪRIMO
Atšaukia nustatymą.
: Vidinė
atmintisE.GN
(žr. skyrių
„Įrašymas“,
MEMORY
USB
MEMORY
SC-AKX660
RQT0A62-B
En.fm kuriame
Page 9 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
USB
CD
BLUETOOTH
USB
CD
REŽIMĄ
pateikiama daugiau informacijos apie vidinę
BLUETOOTH
BLUETOOTH
BLUETOOTH atmintį).
USB
MEMORY
BLUETOOTH
USB
MEMORY
1 GARSO TAKELIS
Leidžiamas vienas pasirinktas
MEMORY
CD
MEMORY
BLUETOOTH
MEMORY
BLUETOOTH
CD
USB
CD
USB
11
11
MEMORY
MEMORY
Pagrindinis
atkūrimas
BLUETOOTH
BLUETOOTH
CD USB
1
1
garso takelis.
Spausdami skaičių mygtukus,
pasirinkite garso takelį.
1
1
1
R
1
1
MEMORY
CD
USB BLUETOOTH MEMORY
11
11 ALBUMAS
Leidžiamas vienas pasirinktas
1
MEMORY
USB BLUETOOTH
1
1
MP3 albumas.
1
CD
BLUETOOTH
MEMORY
Groti
Paspauskite [▲, ▼], kad
Paspauskite
[►/].
RND
1
RND
USB
1
MEMORY
1
RND
MP3 albumą.
1
1
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday,
March 1, 2016
8:47 pasirinktumėte
AM
1
RND
1
Sustabdyti Paspauskite
CD BLUETOOTH
[].
1
ATSITIKTINĖ
TVARKA
Visi
garso
takeliai
leidžiami
1
1
USB MEMORY
RND
RND
1
RND
SC-AKX660
E.GN
RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday,
1, 2016 8:47 AM atsitiktinai parinkta tvarka.
RND
11
Padėtis
išsaugota
atmintyje.
RND March
BLUETOOTH
RND
RND
RND
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
1, 2016
8:47 AM
1
1 ALBUMO
LEIDIMAS
Visi vieno pasirinkto MP3
Rodoma
(tęsti). En.fm Page 9 Tuesday, 11March
RND
1
RND
MEMORY „RESUME“
RND
Spauskite dar kartą, jei norite visiškai išjungti.
Pristabdyti
Paspauskite [►/].
Paspauskite dar kartą, jeigu norite tęsti
atkūrimą.
Praleisti
CD [] arba [] (pagrindiniame
Paspauskite
įrenginyje:USB
[/] arba [/]), kad
BLUETOOTH
garsoCDtakelis
būtų praleistas.
CD USB MEMORY
1
ATSITIKTINE
TVARKA
RND
1
1
RND
1
1RND
1
RND
RND
RND
1
RND
1
1
RND
RND
1
1
RND
1
RND
11
KARTOTI VISUS 1
RND
11
RND
1
RND
1
RND
1
1 GARSO TAKELIO
RND
1
1
RND
1
1
11
1
KARTOJIMAS
RND
1
11
RND
1
RND
1
1
albumo garso takeliai leidžiami
atsitiktinai parinkta tvarka.
Paspauskite [▲, ▼], kad
pasirinktumėte MP3 albumą.
R
1
1
Kartojami visi garso takeliai.
1
1
Kartojamas 1 GARTO
TAKELIS.
R
RND
Paspauskite
[▲, ▼],
kadRQT0A62-B
būtų praleistas
USB BLUETOOTH
1
Kartojamas 1 ALBUMAS.
1 ALBUMO
RNDAM
1 8:47
SC-AKX660
E.GN
En.fmMP3
Page 9 Tuesday,
MarchKARTOJIMAS
1, 2016
1
1
albumas.
1
1
BLUETOOTH
MEMORY
RND
1
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March
RND
1 1, 2016 8:47 AM
RND
MEMORY
Ieškoti
RND
1
Paspauskite
ir palaikykite
[] March 1, 2016
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
En.fm nuspaudę
Page 9 Tuesday,
8:471 AM 1 RND 1
1
1
Kartojama atsitiktinai parinkta
KARTOJIMAS
1
arbaRQT0A62-B
[]
SC-AKX660 E.GN
En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 2016ATSITIKTINE
8:47
AM
1
R
RND
tvarka.
TVARKA
RND
RND
1
(pagrindiniame įrenginyje: [/] arba
1
RND
1 1
RND
[/]).
1
11
RND
1 RQT0A62-B
RND
RND
1
RND
SC-AKX660
E.GN
En.fm
Page 9 kartojamas
Tuesday, March 1, 2016 8:47
1
ALBUMO
KARTOJIMAS
1 ALBUMAS
1
11
1RND
RND
ATSITIKTINE TVARKA
ATSITIKTINAI PARINKTA
Pastaba.
1
RND
1 RND
1
RND
Atsižvelgiant į „Bluetooth®“ įrenginį, kai kurios funkcijos gali
1
RND TVARKA.
1
RND
1
RND
RND RND 1
neveikti.
11
RND
1
Pastaba.
CD
RND
1
RND
1Atkuriant
RND įrašus atsitiktine
RND
•RND
eilės tvarka, galite praleisti
USB
CD
RND
Esamos
informacijos
peržiūra
leidžiamus garso
takelius.
1
RND
1
BLUETOOTH
CD USB
1
RND
1
RND
• Nustatymas atšaukiamas
atidarius diskų dėklą arba
RND
CD USB BLUETOOTH MEMORY
1
RND
atjungus USB įrenginį.
RND
1
Galite
peržiūrėti
MEMORYesamą informaciją, pavyzdžiui MP3 albumo ir
USB BLUETOOTH
1
RND
1
RND RND
garso
takelio numerį ekrane.
BLUETOOTH
MEMORY
1
RND
MEMORY
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pavyzdys: rodomas MP3 albumo ir garso takelio numeris.
CD
Ryšio
režimas 1
USB
1
BLUETOOTH1
1RND
Galite
MEMORY
1 pakeisti ryšio režimą ir pasirinkti norimą ryšio tipą.
1
1
1RND
1
Paruošimas 1
1
1
Jeigu ši sistema
yra prijungta prie „Bluetooth® įrenginio,
1
atjunkite
ją ( „Įrenginio
RND atjungimas“).
Albumo numeris
Takelio numeris
Pastaba.
• Maksimalus rodomų simbolių skaičius: maždaug 32
• Ši sistema palaiko 1.0, 1.1 ir 2.3 ID3 žymų versijas.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali būti
rodomi kitaip.
1
RND
[PLAYRND
MENU] (atkūrimo meniu), kad
pasirinktumėte „LINK MODE“ (ryšio režimą).
RND
2
1
1
1
1
Paspauskite
RND
1
RND
1
RND
Spausdami
[◄,
►], pasirinkite režimą, tada
RND
1
RND[OK] (gerai).
paspauskite
RND
1
RND
MODE 1 (1 REŽIMAS)
1
MODE 2 (2 REŽIMAS,
1
RND
1
numatytasis) 1
RND
1
Akcentuojamas ryšys.
Akcentuojama garso kokybė.
Pastaba.
1
•1 Atsižvelgiant į įrenginį, atkūrimo vaizdas ir garsas gali būti
1
nesinchroniški. Tokiu atveju pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą).
1
• Pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą), jei garsas trūkinėja.
1
1
RND
RND
RND
RND
RQT0A62
1
1
99 1
9
9
9
9
R
█ Pastaba dėl disko
• Ši sistema gali atkurti CD-DA formato CD-R/RW diską arba
CD-R/RW diską, kuriame yra MP3 formato failai.
• Prieš atkurdami diską, pabaikite visus veiksmus tame
įrenginyje, kuriuo jį įrašėte.
• Kai kurių CD-R/RW diskų neįmanoma atkruti dėl įrašymo
sąlygų.
Išsaugojimas atmintyje
Galite išsaugoti iki 30 FM ir 15 AM stočių.
█ Automatinis išsaugojimas
1
█ Pastaba dėl USB įrenginio
• Ši sistema gali veikti ne su visais USB įrenginiais.
• Ši sistema palaiko spartųjį USB 2.0 režimą.
• Šioje sistemoje galima naudoti iki 32 GB USB įrenginius.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
█ Pastaba dėl MP3 failų
• Failai vadinami garso takeliais, o aplankai – albumais.
• Garso takeliai privalo turėti plėtinį “.mp3” arba “.MP3”.
• Garso takeliai nebūtinai atkuriami ta eilės tvarka, kuria jie
buvo įrašyti.
• Kai kurie failai gali būti nepaleidžiami dėl sektoriaus dydžio.
MP3 failai diske
• Ši sistema gali atkurti iki:
–255 albumų (įskaitant šakninį aplanką)
–999 garso takelių
–20 seansų
• Diskas privalo atitikti standarto ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
MP3 failai USB įrenginyje
• Ši sistema gali atkurti iki:
–800 albumų (įskaitant šakninį aplanką)
–8000 garso takelių
–999 garso takelių viename albume
Radijas
Paruošimas
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas / papildomas
įrenginys), kad pasirinktumėte „FM“ arba „AM“.
2
Prietaiso naudojimas
1
RQT0A62
2
10
Paspauskite [TUNE MODE] (nustatymo režimas), kad
pasirinktumėte „MANUAL“ (rankinis).
Spausdami [/] arba [/], nustatykite
stotį.
LOWEST
(žemiausias)
Nustatymas pradedamas nuo
žemiausio radijo dažnio.
CURRENT
(dabartinis)
Nustatymas pradedamas nuo esamo
radijo dažnio.
Paspauskite [OK] (gerai), kad būtų pradėtas
išsaugojimas.
Imtuvas didėjimo tvarka išsaugo visas stotis, kurių
kanalus gali priimti.
Norėdami atšaukti, paspauskite [].
█ Rankinis išsaugojimas
1
2
3
Paspauskite [] arba [] (pagrindiniame
įrenginyje: [/] arba [/]), kad
nustatytumėte stotį.
Paspauskite [OK] (gerai).
Spausdami skaičių mygtukus, pasirinkite išsaugotos
stoties numerį.
Kartodami 1–3 veiksmus, išsaugokite daugiau radijo
stočių.
Nauja stotis pakeis stotį, turinčią tokį patį išsaugojimo
numerį.
█ Išsaugotos stoties pasirinkimas
Spausdami mygtukus [] arba [], pasirinkite
išsaugotą stotį.
Prietaiso naudojimas
1
2
Rankinis nustatymas
Spausdami [] arba [], nustatykite stotį.
Norėdami nustatyti automatiškai, paspauskite ir laikykite
nuspaudę mygtuką tol, kol pradės greitai keistis radijo dažnio
vertės.
Priimant transliuojamą stereofoninio garso signalą, rodoma
„STEREO“ (stereofoninis).
Paspaudę [AUTO PRESET] (automatinis
išsaugojimas), pasirinkite „LOWEST“ (žemiausias)
arba „CURRENT“ (dabartinis).
Paspauskite [TUNE MODE] (nustatymo režimas), kad
pasirinktumėte „PRESET“ (išsaugota stotis).
Spausdami [/] arba [/]], pasirinkite
išsaugotą stotį.
Garso kokybės gerinimas
Pasirinkus „FM“
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), kad
pasirinktumėte „FM MODE“ (FM režimą).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite „MONO“
(monofoninis), tada paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „STEREO“
(stereofoninis).
„MONO“ (monofoninis) taip pat atšaukiamas perjungus
kitą radijo dažnį.
Kaip išsaugoti nuostatą
Tęskite nuo 2 veiksmo, parašyto skyriuje „Rankinis
išsaugojimas“.
Pasirinkus „AM“
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), kad
pasirinktumėte „B.PROOF“ (A. PATVIRTINTI).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite nuostatą, užtikrinančią
geriausią priėmimą, tada paspauskite [OK] (gerai).
4/9
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Kitoms šalims
Spaudinėdami [DISPLAY] (rodyti), pasirinkite „FM
STATUS“ (FM būsena).
FM – – – –
FM signalas yra silpnas.
Sistema nėra tinkamai nustatyta priimti
stoties signalus.
FM ST
Priimamas stereofoninis FM signalas.
FM MONO
Pasirinkta „FM MODE“ (FM režimo)
nuostata „MONO“ (monofoninis).
Priimamas monofoninis FM signalas.
RDS transliacija
Išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją
Ši sistema gali rodyti kai kuriuose regionuose radijo duomenų
sistemos (RDS) transliuojamus tekstinius duomenis.
Spaudinėkite [DISPLAY] (rodyti).
PS
Programos paslaugos teikėjas
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba.
RDS gali neveikti esant prastam signalų priėmimui.
AM nustatymo nuostata
Tik atsižvelgiant į pagrindinį įrenginį
Ši sistema taip pat gali priimti AM stotis, keičiant dažnį 10 kHz
padalomis.
1
2
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
papildomas įrenginys), kad pasirinktumėte „FM“ arba
„AM“.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX]
(diskas / radijas / papildomas įrenginys).
Po kelių sekundžių ekrane bus rodomas esamas mažiausias
radijo dažnis. Atleiskite mygtuką, kai mažiausias dažnis
pasikeis.
• Norėdami perjungti pradinę nuostatą, dar kartą atlikite
pirmiau aprašytus veiksmus.
• Pakeitus nuostatą, išsaugoti radijo dažniai bus ištrinti.
Įrašymas
USB A
Ši sistema gali įrašyti iki 800 aplankų (maksimaliai 999 garso
takelius viename albume) arba iš viso 8000 garso takelių,
atsižvelgiant į esamą vidinės atminties arba USB įrenginio
talpą USB B .
Kaip patikrinti, kiek liko vietos atmintyje
Išjungę sistemą, paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pavyzdys: vidinėje atmintyje likęs įrašymo laikas.
Šaltinis: vidinė
atmintis
Likęs įrašymo laikas
USB A
• Sistemai nuskaitant įrenginį, ekrane rodoma „UPDATE“
(naujinama).
• Jeigu neprijungtas joks USB įrenginys, ekrane rodoma
„NO DEVICE“ (nėra prietaiso) USB B .
Pastaba.
• Visi įrašai yra „.mp3“ formato.
• Įrašyti negalima, jei tuo metu veikia atkūrimo atsitiktine eilės
tvarka režimas.
• Įrašymo metu didžėjaus funkcija neveikia.
• Įrašymo metu išjungiamas atkūrimo kartojimo režimas.
• Kiekvieną kartą įrašant, pridedamas naujas albumas.
• Albumo garso takelių atkūrimo eiliškumas gali skirtis nuo
įrašymo eilės tvarkos.
• Įrašai išsaugomi USB įrenginio arba vidinės atminties
aplanke, pavadiname „REC_DATA“ (įrašymo duomenys).
• Įrašant USB, mirksi raudona kontrolinė USB būsenos
lemputė.
Pagrindinis įrašymas
1
Pasirinkite šaltinį, kurį norite įrašyti.
CD-DA
Įjunkite disko atkūrimo režimą.
2
Visiems garso
takeliams įrašyti
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(IŠJUNGTI ATKŪRIMO REŽIMĄ)
( „Atkūrimo meniu“).
Konkrečiam
garso takeliui
įrašyti
Pasirinkite „1-TRACK“ (1 garso
takelis)
( „Atkūrimo meniu“).
Įsitikinkite, kad diskas yra sustabdytas.
Radijas
Įjunkite radijo stotį.
Išoriniai įrenginiai
Prijunkite ir paleiskite įrenginį.
( „Išoriniai įrenginiai“).
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite [MEMORY
REC /] (išsaugoti atmintyje) arba [USB REC /]
(išsaugoti USB įrenginyje).
Rodomas aplanko, kuriame yra išsaugomas įrašas,
pavadinimas.
RQT0A62
Pasirinkus „FM“
RQT0A62
Patikrinkite signalo būseną
11
11
Įrašymui
sustabdyti
Paspauskite []. Ekrane rodoma „WRITING“
(įrašyta).
Įrašymui
pristabdyti
Įrašymo metu paspauskite [MEMORY REC
/] (išsaugoti atmintyje) arba [USB REC
/] (išsaugoti USB įrenginyje).
Spauskite dar kartą, kad įrašymas vėl būtų
tęsiamas.
Pastaba.
Galite pristabdyti įrašant iš radijo, AUX 1
(1 išorinio įrenginio) arba AUX 2 (2 išorinio
įrenginio) (išskyrus režimą „SYNCHRO“
(sinchronizuoti)). Kiekvieną kartą
pristabdžius, pridedama garso takelio žyma
( „Garso takelio žymų pridėjimas“).
USB A
USB A
USB Agarso takelių įrašymas
MP3
Galite įrašyti MP3 garso takelius iš:
• MP3 disko į USB B arba vidinę atmintį
• USB A į USB B arba vidinę atmintį
• USB B į vidinę atmintį arba atvirkščiai
1
takeliams įrašyti
3
Įdėkite diską, kurį norite įrašyti.
Paspaudę [REC MODE] (įrašymo režimas), pasirinkite
„NORMAL“ (įprastas) arba „HI-SPEED“ (greitasis),
tada paspauskite [OK] (gerai).
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite [USB REC
/] (išsaugoti USB įrenginyje) arba [MEMORY REC
/] (išsaugoti atmintyje).
Pastaba.
• Jeigu negalite įrašyti greitai dėl disko būsenos, įrašykite
įprastu greičiu.
• Greitojo įrašymo metu garsas nutildomas.
█ Garso takelio žymų pridėjimas
Įrašydami iš radijo arba išorinio įrenginio, garso takelius galite
padalyti, naudodami įvairius režimus.
RQT0A62
Prieš įrašant
Paspaudę [REC MODE] (įrašymo režimas), pasirinkite režimą.
12
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(IŠJUNGTI ATKŪRIMO REŽIMĄ)
( „Atkūrimo meniu“).
Konkrečiam
Pasirinkite „1-ALBUM“ (1 albumas)
albumui arba garso arba „1-TRACK“ (1 garso takelis)
takeliui įrašyti
( „Atkūrimo meniu“).
2
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite [MEMORY
REC /] (išsaugoti atmintyje) arba [USB REC /]
(išsaugoti USB įrenginyje).
Norėdami patikrinti įrašymo eigą, paspauskite [DISPAY] (rodyti).
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite [].
Įrašymas sustabdomas ties paskutiniu iki galo
įrašytu albumo garso takeliu. Pavyzdžiui, jeigu
įrašymą
sustabdysite En.fm
nebaigus
įrašyti
ketvirto garso
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
Page
9 Tuesday,
March 1, 201
takelio, bus įrašyti tik pirmieji trys garso takeliai.
Neįrašius jokio garso takelio, ekrane rodoma
„NO FILE RECORDED“ (neįrašytas joks failas).
█ Greitasis įrašymas
1
2
Paruoškite šaltinį, kurį norite įrašyti.
garso
USBVisiems
B
Pastaba.
• Prieš pradėdami įrašymą, palaukite kelias sekundes, kol
sistema paruoš USB įrenginį.
• Įrašant kitą disko garso takelį, jis bus rodomas ekrane.
CD-DA diskų įrašymo sparta:
CD, CD-R: Tris kartus (3×) didesnė, nei įprasta atkūrimo
sparta.
CD-RW: Du kartus (2×) didesnė, nei įprasta atkūrimo sparta.
4/9
Pastaba.
• Kai kuriems garso takeliams įrašyti reikia daugiau laiko.
• Kai kurių garso takelių neįmanoma įrašyti dėl šaltinio sąlygų.
• Įrašyto failo pavadinimas yra toks pats kaip ir originalaus
4/9
failo (maksimaliai 32 simboliai).
CD
USB garso takelių trynimas
Įrašytų
1
2
3
4
BLUETOOTH
USB A
MEMORY
Paspauskite [MEMORY] (atmintis) (pagrindiniame
įrenginyje: [MEMORY] (atmintis)), kad pasirinktumėte
„MEMORY“ (atmintis).
USB B
Paspauskite [USB] (pagrindiniame įrenginyje:
[MEMORY/USB] (atmintis / USB)), kad pasirinktumėte
„USB B“.
Paspauskite [▲, ▼], kad pasirinktumėte albumą.
Paspauskite [] arba [], kad pasirinktumėte
garso takelį.
Paspaudę [EDIT MODE] (redagavimo režimas),
pasirinkite režimą.
MANUAL
(rankinis)
Garso takelio žyma pridedama rankiniu
būdu.
Įrašymo metu paspauskite [OK] (gerai),
kad pridėtumėte garso takelio žymą.
TRACK DEL (trinti
garso takelį)
Ištrinamas vienas garso takelis.
ALBUM DEL (trinti
albumą)
Ištrinamas vienas albumas
(maksimaliai 99 garso takeliai).
SYNCHRO
(sinchronizuoti)
(AUX 1 arba AUX
2 šaltiniui)
Įrašymas automatiškai pradedamas,
kai tik pradeda groti kitas įrenginys.
Įrašymas pristabdomas aptikus
3 sekundes tylos.
FORMAT (formatuoti)
Suformatuojamas USB
įrenginys.
ALL DEL (trinti viską)
TIME MARK
(laiko žyma)
Garso takelis automatiškai padalijamas
į 5 minučių trukmės dalis.
Ištrinami visi vidinėje atmintyje
išsaugoti albumai.
Pastaba.
• Jeigu įrašymo metu paspausite [OK] (gerai) arba įrašymą
pristabdysite naudodami režimą „TIME MARK“ (laiko žyma),
5 minučių trukmės skaitiklis bus išjungtas.
• Negalite pridėti garso takelių rankiniu būdu veikiant
„SYNCHRO“ (sinchronizavimo) režimui.
5
Paspauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodomas trynimui pasirinktas elementas.
Paspauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodoma „SURE? NO“ (Esate tikri? Ne).
Paspauskite [◄, ►], kad pasirinktumėte „SURE? YES“
(Esate įsitikinę? Taip), tada paspauskite [OK] (gerai).
Ekrane rodoma „WRITING“ (įrašyta).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „SURE? NO“ (Esate tikri? Ne).
6
7
Garso ir apšvietimo efektai
Didžėjaus funkcijos
Garso efektai
Galite naudotis didžėjaus funkcijomis, kad tarp dainų
pridėtumėte garso efektą arba garso pavyzdį.
Išsaugota ekvalaizerio nuostata
Programėlės „Panasonic MAX Juke“ naudojimas
Iš „Google Play™“ galite atsisiųsti ir įdiegti nemokamą
„Android™“
programėlę
„Panasonic
MAXPage
Juke“
ir naudotiMarch 1, 2016
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B
En.fm
9 Tuesday,
papildomas funkcijas, pavyzdžiui leisti dainą iš kelių
prietaisų
vienu
metu.
Daugiau
apie
programėlę
sužinosite
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 2016 8:47
2 Spausdami [◄, ►], pasirinkite norimą ekvalaizerio
apsilankę toliau nurodytoje tinklavietėje.
nuostatą, tada paspauskite [OK] (gerai).
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/
Arba įjunkite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis),
SC-AKX660
E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 2016audio/app/max_juke/android/index.html
8:47 AM
(Ši tinklavietė
kad pasirinktumėte norimą išsaugotą ekvalaizerio nuostatą.
pateikiama tik anglų kalba.)
Rankiniu būdu pasirinkta ekvalaizerio nuostata
Pastaba.
1 Paspauskite [EQ] (ekvalaizeris) (pagrindiniame
Didžėjaus funkcija išjungiama išjungus sistemą, perjungus
įrenginyje: [LOCAL EQ] (įdiegtasis ekvalaizeris)),
kitą garso
CD šaltinį arba įrašymo metu.
kad
pasirinktumėte
„MANUAL
EQ“
(rankiniu
būdu
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday, March 1, 2016 8:47 AM
USB
pasirinkta ekvalaizerio nuostata).
1
Paspauskite [EQ] (ekvalaizeris) (pagrindiniame įrenginyje:
[LOCAL EQ] (įdiegtasis ekvalaizeris)), kad pasirinktumėte
„PRESET EQ“ (išsaugota ekvalaizerio nuostata).
2
Paspauskite [▲, ▼], kad pasirinktumėte norimą garso efektą.
Arba įjunkite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis),
CD kad pasirinktumėte garso efektą.
3USB
Spausdami [◄, ►], pasirinkite nuostatą, tada
BLUETOOTH
Automatinis
CD BLUETOOTH didžėjaus patefonas
USB MEMORY
Galite
naudotis automatinio didžėjaus patefono funkcija, kad
BLUETOOTH
pridėtumėte
garso nutildymo-perėjimo efektą arba tarp dainų
MEMORY
pridėtumėte įvairių garso pavyzdžių.
paspauskite [OK] (gerai).
Paspauskite
[JUKEBOX]
SC-AKX660 E.GN RQT0A62-B En.fm Page 9 Tuesday,
March 1, 2016
8:47 AM (automatinis didžėjaus
MEMORY
Arba paspauskite [/] ar [/], kad
patefonas), kad pasirinktumėte „ON JUKEBOX“ (įjungti
pasirinktumėte nuostatą.
automatinį didžėjaus patefoną).
CD
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF JUKEBOX“ (išjungti
BASS (žemieji tonai) /
-4–+4
USB
automatinį
didžėjaus patefoną).
1
MID (vidurinieji tonai) /
BLUETOOTH
TREBLE (aukštieji tonai)
Pagrindiniame įrenginyje
MEMORY
Paspauskite [JUKEBOX/SAMPLER] (automatinis
ERDVINIS GARSAS
„ON SURROUND“ (erdvinis garsas
didžėjaus
patefonas / rinktuvas), kad pasirinktumėte
1
įjungtas) arba „OFF SURROUND“
„JUKEBOX“ (automatinis didžėjaus patefonas).
(erdvinis garsas išjungtas).
Jeigu
norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
1
RND
CD
D.Bass (žemieji būgnų tonai)
Pastaba.
1
2
USB
PaspauskiteBLUETOOTH
[D.BASS] (žemieji būgnų tonai) ir
pasirinkite „D.BASS
MEMORY LEVEL“ (būgnų žemųjų tonų lygis)
arba „D.BASS BEAT“ (būgnų žemųjų tonų mušimas).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF D.BASS“ (išjungti
žemuosius būgnų tonus).
Spausdami [▲, ▼], pasirinkite nuostatą, tada
spauskite [OK] (gerai).
Arba įjunkite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis),
kad pasirinktumėte nuostatą.
Pastaba. D.BASS BEAT (būgnų žemųjų tonų mušimas): ši
funkcija pabrėžia būgnų mušimo stiprumo lygį ir sukuria trankų
garsą. Atsižvelgiant į garso takelį, efektas gali būti mažas.
1
1
RND
1
Įjungus automatinį didžėjaus patefoną, sistema automatiškai
pradeda veikti kartojimo režimu.
1
1
R
RND
█ Kartojimo nuostatos keitimas
1RND
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu).
1
2 Spausdami [◄, ►], pasirinkite nuostatą, tada
1
1
1
paspauskite [OK] (gerai).
RND
Prietaiso naudojimas
1
Išjungę prietaisą, įjunkite [MULTI CONTROL]
(daugiafunkcis valdiklis), kad pasirinktumėte nuostatą,
RND[►/].
1
tada
paspauskite
1
RND
KARTOJIMAS
Kartojama atsitiktinai parinkta
ATSITIKTINE TVARKA tvarka.
1
Apšvietimo efektai
RND
Šviečia viena spalva.
AUTO
(automatinis)
Šviečia viena spalva. Spalva
automatiškai pakeičiama kita.
OFF (išjungti)
Efektas atšaukiamas.
Taip pat galite spausti [▲, ▼], kad pasirinktumėte kitą arba
ankstesnį efektą.
Prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [–ILLUMINATION]
(apšvietimas).
Įjunkite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcis valdiklis),
kad pasirinktumėte nuostatą.
RND
Kartojami visi garso takeliai.
1
KARTOJIMAS
Kartojama atsitiktinai parinkta tvarka.
1
RND
ATSITIKTINE
TVARKA Tarp visų garso takelių įterpiamas
RND
garso pavyzdys.
1
█ Automatinio didžėjaus patefono efekto keitimas
1
1
2
Paspauskite1 [JUKEBOX] (automatinis didžėjaus
RND
patefonas),
kad pasirinktumėte „ON JUKEBOX“
(įjungti automatinį didžėjaus patefoną).
Arba pagrindiniame įrenginyje paspauskite [JUKEBOX/
RND
SAMPLER] (automatinis didžėjaus patefonas / rinktuvas), kad
pasirinktumėte „JUKEBOX“ (automatinis didžėjaus patefonas).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite efektą, tada
paspauskite [OK] (gerai).
1
RND
Arba pagrindiniame įrenginyje paspauskite [/] ar
[/], kad pasirinktumėte efektą.
RQT0A62
COLOR (spalva)
1
VISŲ KŪRINIŲ
1
KARTOJIMAS
Galite pakeisti sistemos apšvietimo efektą.
Paspaudę [ILLUMINATION] (apšvietimas), pasirinkite
norimą efektą.
13
R
Pastaba.
Naudojant režimą „RANDOM MIX REPEAT“ (kartojimas
atsitiktine eilės tvarka), automatinio didžėjaus patefono efekto
pasirinkti negalima.
Programėlės „Panasonic MAX Juke“ naudojimas
Naudodamiesi programėle, galite iškviesti garso takelius,
kuriuos norite paleisti.
Didžėjaus rinktuvas
Tik pagal pagrindinį įrenginį
Sukdami [MULTI CONTROL] (daugiafunkcį valdiklį), prie
leidžiamo garso takelio galite pridėti dreskiantį garsą arba
garso pavyzdį.
2
3
(Išskyrus „Bluetooth®“, AUX 1 ir AUX 2 šaltinį)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru metu įsijungtų ir:
• Jus pažadintų (įjungimo laikmatis).
• Įrašytų iš radijo (įrašymo laikmatis).
Negalima vienu metu naudoti ir įjungimo laikmačio, ir įrašymo
laikmačio.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
(Išskyrus AUX 1 arba AUX 2 šaltinį)
1
Įjungimo laikmatis ir įrašymo laikmatis
Paspauskite [JUKEBOX/SAMPLER] (automatinis
didžėjaus patefonas / rinktuvas), kad pasirinktumėte
„SAMPLER“ rinktuvas).
Spausdami [/] arba [/], pasirinkite
išsaugotą stotį.
Sukite [MULTI CONTROL] (daugiafunkcį valdiklį).
Kaip atšaukti didžėjaus rinktuvą
Paspauskite [JUKEBOX/SAMPLER] (automatinis
didžėjaus patefonas / rinktuvas), kad pasirinktumėte
„OFF“ (išjungti).
1
2
3
4
5
6
Paspauskite [SETUP] (sąranka), kad pasirinktumėte
„TIMER ADJ“ (nustatyti laikmatį).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite „PLAY“ (įjungti) arba
„REC“ (įrašyti), tada paspauskite [OK] (gerai).
Spausdami [◄, ►], nustatykite įjungimo laiką, tada
paspauskite [OK] (gerai).
Atliktie 3 veiksmą dar kartą, kad nustatytumėte
išjungimo laiką.
Spausdami [◄, ►], pasirinkite šaltinį, kurį norite
paleisti arba įrašyti, tada paspauskite [OK] (gerai).
Įrašymo laikmačiui nustatyti spauskite [◄, ►] ir
pasirinkite „MEMORY“ (atmintis) arba „USB B“, tada
paspauskite [OK] (gerai).
Kaip įjungti laikmatį
Laikrodis ir laikmačiai
1
Laikrodžio nustatymas
Paruoškite šaltinį.
Paruoškite šaltinį, kurio norite klausytis
(diską, USB, vidinę atmintį arba radiją) ir
nustatykite garso lygį.
Įrašymo
laikmatis
Prijunkite USB įrenginį prie USB B (įrašymui
į USB) ir nustatykite radijo stotį.
Tai 24 valandų formato laikrodis.
1
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka), kad pasirinktumėte
„CLOCK“ (laikrodis).
Spausdami [◄, ►], nustatykite laiką, tada
paspauskite [OK] (gerai).
Kaip patikrinti laiką
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „CLOCK“
(laikrodis), tada paspauskite [OK] (gerai).
Išjungę prietaisą, paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
2
3
Pastaba.
Reguliariai nustatykite laikrodį, kad jis rodytų tikslų laiką.
Išjungimo laikmatis
Paspauskite SLEEP (miegas), kad pasirinktumėte norimą
nuostatą (minutėmis).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
SLEEP 30
1
(išjungti po
30 min.)
(išjungti po
60 min.)
SLEEP 90
(išjungti po
90 min.)
SLEEP 120
(išjungti po
120 min.)
OFF (išjungti)
RQT0A62
Kaip patikrinti likusį laiką
Spauskite SLEEP (miegas).
14
Pastaba.
• Ekrane kas minutę kelias sekundes parodoma, kiek liko
laiko. Likus vos 1 minutei, ekrane be perstojo rodoma
„SLEEP 1“ (1 minutė iki išjungimo).
• Vienu metu galima naudoti įjungimo ir išjungimo laikmačius
arba įrašymo ir išjungimo laikmatį.
• Pirmiausiai visada suveikia išjungimo laikmatis. Nustatykite
laikmačius taip, kad jų laikas nesutaptų.
Paspauskite [SETUP] (sąranka), kad pasirinktumėte
„TIMER SET“ (nustatyti laikmatį).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite nuostatą, tada
paspauskite [OK] (gerai).
PLAY ON (įjungti įjungimo
laikmatį)
Paleidžiamas įjungimo
laikmatis.
PLAY OFF (išjungti
įjungimo laikmatį)
Įjungimo laikmatis
atšaukiamas.
REC ON (įjungti įrašymą)
Paleidžiamas įrašymo
laikmatis.
REC OFF (išjungti įrašymą) Įrašymo laikmatis
atšaukiamas.
Išjungimo laikmačio funkcija gali išjungti sistemą praėjus iš
anksto nustatytam laikui.
SLEEP 60
USB A
Atkūrimo
laikmatis
Ekrane rodoma „“.
Sistema privalo būti išjungta, kad laikmatis veiktų.
Kaip patikrinti nuostatą
2
Paspauskite [SETUP] (sąranka), kad pasirinktumėte
„TIMER ADJ“ (nustatyti laikmatį).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite „PLAY“ (įjungti) arba
„REC“ (įrašyti), tada paspauskite [OK] (gerai).
Išjungę prietaisą, du kartus paspauskite [DISPLAY] (rodyti).
Pastaba.
• Įjungimo laikmatis paleidžiamas mažu garsu ir palaipsniui
garsas didinamas iki nustatyto lygio.
• Įrašymo laikmatis įsijungia begarsiu režimu likus
30 sekundžių iki nustatyto laiko.
• Jeigu laikmatis yra įjungtas, jis įsijungia kasdien tam tikru metu.
• Jeigu laikmačiui veikiant išjungsite ir vėl įjungsite sistemą,
laikui pasibaigus, jis neišsijungs.
1
Išorinė įranga
Paruošimas
• Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo.
• Išjunkite visus įrenginius ir perskaitykite atitinkamą
naudojimo instrukciją.
Pastaba.
Sudedamosios dalys ir kabeliai parduodami atskirai.
Išorinio įrenginio įvesties naudojimas
Galite prijungti vaizdo grotuvą, DVD grotuvas ir kt. prietaisus
bei klausytis garso per šią sistemą.
DVD grotuvas (nepateikiamas)
Šio pagrindinio įrenginio galinis skydas
2
3
Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
Kištuko tipas: Ø 3,5 mm stereofoninis
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
papildomas įrenginys), kad pasirinktumėte „AUX1“
(2 išorinis įrenginys).
Paleiskite nešiojamąjį garso įrenginį.
Kaip nustatyti įvesties lygį
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] (atkūrimo meniu), kad
pasirinktumėte „INPUT LEVEL“ (įvesties lygis).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite „NORMAL“ (įprastas)
arba „HIGH“ (aukštas), tada paspauskite [OK] (gerai).
Pastaba.
• Įrašymo metu įvesties lygio reguliuoti negalima.
• Pasirinkite „NORMAL“ (įprastas), jei pasirinkus įvesties lygį
„HIGH“ (aukštas) garsas yra iškraipomas.
• Perskaitykite nešiojamojo garso įrenginio naudojimo
instrukcijoje pateiktą išsamią informaciją.
Kitos funkcijos
Garso kabelis
(nepateikiamas)
3
Prijunkite išorinį įrenginį.
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
papildomas įrenginys), kad pasirinktumėte „AUX1“
(1 išorinis įrenginys).
Paleiskite išorinį įrenginį.
Pastaba.
• Jeigu norite prijungti kitokius įrenginius, nei pirmiau
minėtieji, pasitarkite su įrangos pardavėju.
• Naudojant adapterį, garsas gali būti iškraipomas.
Nešiojamojo garso įrenginio prijungimas
Galite leisti muziką iš nešiojamojo garso įrenginio.
Paruošimas
• Išjunkite nešiojamojo garso įrenginio ekvalaizerį (jei jis yra),
kad nebūtų iškraipomas garsas.
• Prieš prijungdami arba išjungdami nešiojamąjį garso
įrenginį, sumažinkite sistemos ir nešiojamojo garso įrenginio
garso lygį.
Ši sistema automatiškai išjungiama, jeigu jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „AUTO OFF“
(automatinis išjungimas).
Spausdami [Y, U], pasirinkite „ON“ (įjungti), tada
paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Pastaba.
Ši funkcija neveikia, jei klausotės radijo arba esate prijungę
„Bluetooth®“ įrenginį.
„Bluetooth®“ parengtis
Ši funkcija automatiškai įjungia sistemą, kai tik nustatomas
susieto prietaiso „Bluetooth®“ ryšys.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite
„BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengtis).
Spausdami [◄, ►], pasirinkite „ON“ (įjungti), tada
paspauskite [OK] (gerai).
Jeigu norite atšaukti, pasirinkite „OFF“ (išjungti).
Pastaba.
Kai kuriems įrenginiams aptikti prireikia daugiau laiko. Jeigu
„Bluetooth®“ buvo įrenginys yra prijungtas prieš išjungiant
sistemą, palaukite mažiausiai 5 sekundes, prieš vėl
prisijungdami prie šios sistemos šiuo „Bluetooth®“ prietaisu.
Nešiojamasis
garso įrenginys
(nepateikiamas)
Garso kabelis
(nepateikiamas)
Programinės įrangos versija
Galite patikrinti esamą sistemos programinės įrangos versiją.
1
2
Paspaudę [SETUP] (sąranka), pasirinkite „SW VER.“
(programinės įrangos versija), tada paspauskite [OK]
(gerai).
Ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Dar kartą paspauskite [OK] (gerai), kad išjungtumėte.
RQT0A62
RQT0A62
RQT0A62
1
2
Automatinis išjungimas
15
15
15
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl remonto, atlikite toliau nurodytus patikrinimo darbus. Jeigu nesate tikri dėl tam tikrų patikros punktų arba
šiame vadove pateikti sprendimo būdai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į pardavėją dėl nurodymų.
█ Dažniausiai pasitaikančios problemos
█ „Bluetooth®“
Įrenginys neveikia.
• Suaktyvintas apsauginis įtaisas. Atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1.Paspauskite pagrindinio įrenginio [/], kad jį
išjungtumėte. Jeigu įrenginys neišsijungia:
–Paspauskite ir mažiausiai 10 sekundžių palaikykite
nuspaudę šį mygtuką. ARBA
–Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą.
2.Dar kartą paspauskite [/], kad įjungtumėte įrenginį.
Jeigu problemos pašalinti nepavyktų, kreipkitės į
pardavėją.
Nepavyksta pabaigti susiejimo.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ prietaisą.
• Įrenginys yra už 10 m veikimo zonos ribų. Patraukite
įrenginį arčiau sistemos.
Ekranas įsijungia ir be perstojo keičiami, nors įrenginys
yra išjungtas.
• Paspauskite ir laikykite nuspaudę pagrindinio įrenginio [],
kad pasirinktumėte „DEMO OFF“ (išjungti demonstracinį
režimą).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
• Patikrinkite, ar tinkamai įdėta baterija.
Garsas iškraipytas arba nėra garso.
• Sureguliuokite sistemos garso lygį.
• Išjunkite sistemą, nustatykite tinkamą priežastį ir vėl ją
įjunkite. Galimos priežastys: garsiakalbių perkrova dėl per
didelio garso lygio arba galios; sistema naudojama karštoje
aplinkoje.
Atkūrimo metu girdimas dūzgimas.
• Šalia kabelių yra maitinimo laidas arba dienos šviesos lempa.
Patraukite kitus prietaisus ir laidus nuo šios sistemos kabelių.
Sumažėja garso lygis.
• Dėl nuolatinio klausymosi dideliu garsu įsijungė apsauginė
grandinė. Ji apsaugo sistemą ir palaiko garso kokybę.
█ Diskas
Netinkamai rodomas vaizdas.
Atkūrimas nevyksta.
• Netinkamai įdėjote diską. Įdėkite jį tinkamai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, įtrūkęs arba yra
nestandartinės formos
• Susidarė kondensatas. Palaukite 1–2 valandas, kol sistema
išdžius.
Ekrane rodomas neteisingas garso takelių skaičius.
Nepavyksta nuskaityti disko.
Girdimas iškraipytas garsas.
• Įdėjote diską, kurio sistema paleisti negali. Įdėkite tinkamą diską.
• Įdėjote diską, kuris nėra pabaigtas.
RQT0A62
█ USB
16
Nepavyksta nuskaityti USB įrenginio arba jame esančių
duomenų.
• USB įrenginio formatas arba jo duomenys yra nesuderinami
su šia sistema.
• Didesnės nei 32 GB talpos USB įrenginiai tam tikromis
sąlygomis gali neveikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Dideliam failui arba didelės talpos USB įrenginiui nuskaityti
reikia daugiau laiko.
Nepavyksta aptikti prietaiso.
• Prietaisas nebuvo susietas. Susiekite iš naujo.
• Prietaiso susiejimas buvo pakeistas. Susiekite iš naujo.
• Ši sistema gali būti prijungta prie kito įrenginio.
Atjunkite kitą prietaisą ir pabandykite iš naujo susieti
prietaisą.
• Įvyko sistemos veikimo sutrikimas. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
Prietaisas prijungtas, bet nėra garso iš sistemos.
• Kai kuriems įdiegtiems „Bluetooth® “ įrenginiams reikia
rankiniu būdu nustatyti garso išvestį į „SC-AKX660“.
Perskaitykite įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktą
išsamią informaciją.
Garsas iš prietaiso trūkinėja.
• Įrenginys yra už 10 m veikimo zonos ribų. Patraukite
įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis, esančias tarp šios sistemos ir
prietaiso.
• Kiti prietaisai, naudojantys 2,4 GHz dažnio juostą,
(belaidžiai kelvedžiai, mikrobangų krosnelės, belaidžiai
telefonai ir pan.) kelia ryšio trukdžių. Padėkite prietaisą
arčiau šios sistemos ir patraukite jį nuo kitų prietaisų.
• Norėdami užtikrinti stabilų ryšį, pasirinkite „MODE 1“ (1 režimą).
█ Radijas
Garsas iškraipytas.
• Naudokite papildomą FM lauko anteną. Anteną privalo
įrengti kvalifikuotas meistras.
Girdimas pašalinis mušimo garsas.
• Išjunkite televizorių arba patraukite nuo jo sistemą.
• Jeigu kyla trukdžių, patraukite mobiliuosius telefonus nuo
šios sistemos.
• Veikiant AM imtuvo režimui, pasirinkite nuostatą „B.PROOF“
(apsauga nuo mušimo), kad pagerėtų priėmimas.
Transliuojant AM stotis, girdimas žemas dūzgimas.
• Patraukite anteną nuo kitų kabelių ir laidų.
█ Pagrindinio įrenginio rodiniai
„ADJUST CLOCK“ (nustatykite laikrodį)
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“ (nustatykite laikmatį)
• Nenustatytas įjungimo laikmatis ir (arba) įrašymo laikmatis.
Tinkamai nustatykite įjungimo ir (arba) įrašymo laikmatį.
„ALB FULL“ (maksimalus albumų skaičius)
• Albumų skaičius viršija leistiną limitą.
„AUTO OFF“ (automatinis išjungimas)
• Sistema buvo palikta įjungta ir nenaudota 20 minučių,
po vienos minutės ji bus išjungta. Norėdami atšaukti,
paspauskite bet kurį mygtuką.
„ERROR“ (klaida) (rodoma įrašant)
• Įrašymo metu negalima pasirinkti kita atkūrimo šaltinio
(pavyzdžiui radijo, USB ir pan.) arba paspausti [] ar
[]. Išjunkite įrašymo funkciją.
• Įrašant iš AM šaltinio, negalima atidaryti diskų dėklo.
„F61“
• Patikrinkite ir tinkamai prijunkite garsiakalbių laidus.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„F703“
• Patikrinkite „Bluetooth®“ ryšį.
• Atjunkite „Bluetooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„F76“
• Elektros tiekimo sistemos sutrikimas.
• Atjunkite maitinimo laidą ir pasitarkite su pardavėju.
4/9
„F77“ USB A
• Atjunkite maitinimo laidą ir pasitarkite su pardavėju.
„NO DEVICE“ (nėra prietaiso)
• Negalite įrašyti arba patikrinti, kiek liko laisvos vietos, nes
prie USB B neprijungtas joks USB įrenginys.
„USB A NO DEVICE“ (nėra A USB įrenginio)
„USB B NO DEVICE“ (nėra B USB įrenginio)
• Neprijungtas USB įrenginys. Patikrinkite, ar tinkamai
prijungėte.
„USB OVER CURRENT ERROR“ (per stiprios USB srovės
klaida)
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite USB
įrenginį, išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„VBR“ (kintamoji sparta bitais)
• Sistema negali rodyti kintamosios spartos garso takelių
(VRB) likusio atkūrimo laiko.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Jeigu į pateikto nuotolinio valdymo pulto signalus reaguoja
kiti „Panasonic“ įrenginiai, pakeiskite šios sistemos nuotolinio
valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Paspauskite [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas / papildomas
įrenginys), kad pasirinktumėte „AUX1“ arba „AUX2“.
█K
aip nustatyti kodą „REMOTE 2“ (2 nuotolinio
valdymo pultas)
1
„NO DISC“ (nėra disko)
• Neįdėjote disko.
„NO PLAY“ (neatkuriama)
„UNSUPPORT“ (nepalaikoma)
• Patikrinkite turinį. Galima leisti tik palaikomą formatą.
• USB įrenginyje esantys failai gali būti sugadinti.
Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite dar kartą.
• Įvyko sistemos veikimo sutrikimas. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„NO TRACK“ (nėra garso takelio)
• USB įrenginyje arba vidinėje atmintyje nėra albumų arba
garso takelių.
„PLAYERROR“ (atkūrimo klaida)
• Paleistas nepalaikomas MP3 failas. Sistema praleis tą
garso takelį ir paleis kitą.
„REC ERROR“ (įrašymo klaida)
• Įrašymo metu atjungėte USB įrenginį.
Vėl prijunkite USB įrenginį ir įrašykite iš naujo.
• Įrašant į USB įvyko klaida. Atjunkite ir vėl prijunkite USB
įrenginį.
„REMOTE 1“ (1 nuotolinis valdymo pultas)
„REMOTE 2“ (2 nuotolinis valdymo pultas)
• Nesutampa nuotolinio valdymo pulto ir šio įrenginio kodai.
Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto kodą.
–Kai ekrane rodoma „REMOTE 1“, paspauskite ir bent 4
sekundes palaikykite nuspaudę [OK] (gerai) bei [1].
–Kai ekrane rodoma „REMOTE 2“, paspauskite ir bent 4
sekundes palaikykite nuspaudę [OK] (gerai) bei [2].
„TEMP NG“ (per aukšta temperatūra)
• Įsijungė apsaugos nuo aukštos temperatūros grandinė;
sistema bus išjungta. Palaukite, kol įrenginys atvės, tada vėl
jį įjunkite.
• Patikrinkite ,ar neužblokuotos įrenginio ventiliacijos angos.
• Užtikrinkite tinkamą šio įrenginio ventiliaciją.
2
Pagrindiniame įrenginyje paspauskite ir palaikykite
nuspaudę [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
papildomas įrenginys), o nuotolinio valdymo pulte –
[2], kol ekrane bus rodoma „REMOTE 2“ (2 nuotolinio
valdymo pultas).
Paspauskite ir mažiausiai 4 sekundes palaikykite
nuspaudę [OK] (gerai) bei [2].
█K
aip nustatyti kodą „REMOTE 1“ (2 nuotolinio
valdymo pultas)
1
2
Pagrindiniame įrenginyje paspauskite ir palaikykite
nuspaudę [CD/RADIO/AUX] (diskas / radijas /
papildomas įrenginys), o nuotolinio valdymo pulte –
[1], kol ekrane bus rodoma „REMOTE 1“ (2 nuotolinio
valdymo pultas).
Paspauskite ir mažiausiai 4 sekundes palaikykite
nuspaudę [OK] (gerai) bei [1].
Sistemos atminties atkūrimas
Atkurkite atmintį esant tokioms situacijoms:
• Spaudžiant mygtukus, įrenginys nereaguoja.
• Norite ištrinti ir atkurti numatytuosius parametrus.
1
2
3
RQT0A62
„ERROR“ (klaida)
• Atliktas netinkamas veiksmas. Perskaitykite instrukciją ir
bandykite dar kartą.
„TRK FULL“ (maksimalus garso takelių skaičius)
• Garso takelių skaičius viršija leistiną limitą.
7
Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo lizdo.
Įrenginyje paspaudę ir laikydami nuspaudę [/], vėl
prijunkite maitinimo laidą.
Laikykite nuspaudę mygtuką, kol ekrane bus rodoma „– –
– – – – – – –“.
Atleiskite [/].
Bus atkurti visi gamykliniai parametrai.
Atminties elementus reikės nustatyti iš naujo.
RQT0A62
„CAN’T REC“ (negalima įrašyti)
„DEVICE FULL“ (įrenginys pilnas)
• Negalima įrašyti, nes USB įrenginyje liko mažiau vietos,
nei reikia visam muzikos šaltiniui įrašyti. Įdėkite kitą USB
įrenginį, kuriame pakaktų vietos, ir įrašykite iš naujo.
17
Techniniai duomenys
█ Stiprintuvo skyrius
█ Vidinės atminties skyrius
RMS galia veikiant stereofoniniam režimui
Atmintis
Priekinis aukštas (naudojant abu kanalus)
Atminties dydis
4 GB
350 W / kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30 % THD
Laikmenos failų formato palaikymas
MP3 (*.mp3)
Priekinis žemas (naudojant abu kanalus)
Išsaugojimas atmintyje
500 W / kanalui (2 Ω), 100 Hz, 30 % THD
Sparta bitais
128 kbps
Bendroji RMS galia veikiant stereofoniniam režimui Įrašymo į atmintį sparta
1×, 3× (tik kompaktinis diskas)
1 700 W
Failo įrašymo formatas
MP3 (*.mp3)
█ Radijo imtuvo, gnybtų skyrius
█ „Bluetooth®“ skyrius
Programuojamoji atmintis
30 FM stočių
15 AM stočių
Dažnio moduliacija (FM)
Dažnių diapazonas
87.50–108.00 MHz (50 kHz padalomis)
Antenos gnybtai
75 Ω (nesubalansuoti)
Amplitudės moduliacija (AM)
Dažnio juosta
522–1 629 kHz (9 kHz padalomis)
520–1 630 kHz (10 kHz padalomis)
„AUX 1“ lizdas
Garso įvesties
Kištukinis lizdas (1 sistema)
„AUX 2“ lizdas
Jautrumas
100 mV, 4,7 kΩ
Versija
Klasė
Palaikomos aplinkos
Dažnių juosta
Veikimo zona
█ Diskų skyrius
Leidžiamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*※)
※
MPEG-1 3 sluoksnių
Išrankos dažnis
Bangos ilgis
790 nm (CD)
█ USB skyrius
USB prievadas
USB standartas
spartusis USB 2.0
Laikmenos failų formato palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
Įrašymas į USB
Sparta bitais
128 kbps
Įrašymo į USB sparta
1×, 3× (tik kompaktinis diskas)
Failų įrašymo formatas
MP3 (*.mp3)
Bluetooth® 2.1 + EDR vers.
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
2,4 GHz juosta FH-SS
10 m regėjimo linijos kryptimi
█ Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbis (-iai)
Super žemųjų dažnių kolonėlė
20 cm kūgio tipo
Žemųjų dažnių kolonėlė
8 cm kūgio tipo
Aukštųjų dažnių kolonėlė
6 cm kūgio tipo
Tariamoji varža
Didelė 3 Ω / maža 2 Ω
Matmenys (P × A × I)
313 mm × 425 mm × 264 mm
Svoris
6,9 kg
█ Bendroji informacija
Maitinimo tinklas
KS 220–240 V, 50 Hz
Energijos sąnaudos
190 W
Matmenys (P × A × I)
348 mm × 193 mm × 251 mm
Svoris
3,2 kg
Darbo aplinkos temperatūra0–+40°C
Darbo aplinkos drėgnumas
35–80 % RH (be kondensacijos)
Energijos sąnaudos veikiant parengties režimu
(apytiksliai)
0,5 W
Energijos sąnaudos veikiant parengties režimu
(apytiksliai)
(Kai „BLUETOOTH STANDBY“ („Bluetooth“ parengties
režimas) yra „ON“ (įjungtas)
0,6 W
RQT0A62
Pastaba.
• Techniniai duomenys gali būti pakeisti neįspėjus. Svoris ir
matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonijos iškraipymas matuojamas skaitmeniniu
spektro analizatoriumi.
18
Ribota garantija (Australijai)
Panasonic garantija
1. Gaminiui yra suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Atsižvelgiant į šios garantijos sąlygas, „Panasonic“ ar jo įgaliotas
techninės priežiūros centras atliks reikiamą gaminio remontą be mokesčio už dalis ar darbą, jei „Panasonic“ nuomone gaminys yra
brokuotas garantinio laikotarpio metu.
2. Ši garantija yra taikoma tik Panasonic gaminiams, pirktiems Australijoje ir parduotiems Panasonic Australijoje ar jo įgaliotųjų atstovų, ar
pardavėjų, ir tik ten, kur gaminai yra naudojami ir taisomi Australijoje ar jos teritorijose. Garantija taikoma tik paslaugoms, kurias atliko
„Panasonic“ įgaliotas techninės priežiūros centras ir tik tuo atveju, jei prašant garantinio aptarnavimo pateikiamas galiojantis pirkimo
įrodymas.
3. Ši garantija taikoma tik tuo atveju, jei gaminys buvo įrengtas ir naudojamas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas (kaip nurodyta
naudojimo instrukcijoje), gaminį įprastai naudojant ir tinkamai prižiūrint („Panasonic“ nuomone). Garantija taikoma tik įprastam
naudojimui namuose ir netaikoma pažeidimui, gedimui ar sutrikimui, kuris atsirado dėl netinkamos įtampos, netinkamo įrengimo,
nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, nepriežiūros, nešvarumų ar dulkių susikaupimo, piktnaudžiavimo, netinkamo vartotojo
valdymo dalies reguliavimo, maitinimo tiekimo problemų, perkūnijos, vabzdžių ir kenkėjų padarytos žalos, neįgaliotųjų asmenų bandymų
taisyti ar taisymo (įskaitant draudžiamus pakeitimus), smėlio, drėgmės ar skysčių patekimo, komercinio gaminio naudojimo, pavyzdžiui
viešbutyje, biure, restorane ar kitame versle, ar nuomojimo, nesaugojimo nuo neįprastų korozinių sąlygų ar bet kokio svetimkūnio arba
medžiagos patekimo į gaminį.
4. Ši garantija netaikoma toliau nurodytiems punktams, nebent sutrikimas ar defektas egzistuoja pirkimo metu:
(a) Korpuso daliai (-ims)
(f) Vaizdo / garso galvutėms dėl nusidėvėjimo ir įplėšimo,
(b) Vaizdo ar garso juostoms
normalaus naudojimo metu
(c) SD kortelėms ar USB įrenginiams
(g) Informacijai, saugomai kietajame diske, USB atmintyje ar SD
kortelėje
(d) Naudotojo pakeičiamoms baterijoms
(e) DVD, Blu-ray ar įrašomiems diskams
(h) DTV priėmimo problemoms, kurias sukelia televizoriaus
antena / kabeliai / sienos lizdas (-ai) ir pan.
5. Kai kurie gaminiai gali būti pateikiami su „Ethernet“ ryšio technine įranga. Ši garantija yra ribota tokiems gaminiams ir nebus taikoma:
(a) Interneto ir (arba) DLNA ryšiui / problemoms, susijusioms su sąranka
(b) Prieigos mokesčiams ir (arba) išlaidoms už interneto ryšį
(c) Nesuderinamam programinės įrangos naudojimui ar programinei įrangai, kuri nėra specialiai nustatyta gaminio naudojimo
vadove; ir
(d) Bet kokioms netiesioginėms ar pasekminėms išlaidomis, susijusioms su netinkamu techninės įrangos panaudojimu ar netinkamu
jos naudojimu, jos prijungimu prie interneto ar bet kokio kito įrenginio.
6. Jeigu prireiktų garantinio aptarnavimo, turėtumėte:
•
Paskambinti į „Panasonic“ klientų aptarnavimo centrą tel. 132600 arba apsilankyti toliau nurodytame mūsų internetiniame
puslapyje ir, naudodami aptarnavimo centro vietos ieškiklį, rasti artimiausio įgaliotojo techninės priežiūros centro pavadinimą /
adresą.
•
Išsiųsi ar nuvežti gaminį į „Panasonic“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą kartu su pirkimo kvitu, kaip pirkimo datos įrodymu.
Nepamirškite, kad jūs turite patys pasirūpinti daiktų pervežimu ir draudimu į ir (arba) iš savo artimiausio įgaliotojo techninės
priežiūros centro.
•
Nepamirškite, kad namų ar paėmimo / pristatymo paslauga yra galima tolesniems gaminiams daugumoje Australijos didmiesčių
vietų ar įprastai veikiančiose artimiausių įgaliotųjų techninės priežiūros centrų vietose:
–
Plazminiams / skystųjų kristalų televizoriams / vaizduokliams (ekrano dydis didesnis nei 103 cm)
7. Čia pateikta garantija netaikoma ir neapima jokių išlaidų, susijusių su gaminio įrengimu, išmontavimu ar įrengimu iš naujo, įskaitant
išlaidas, susijusias su bet kokio ekrano tvirtinimu, nuėmimu ar tvirtinimu iš naujo (ir bet kokiais kitais pagalbiniais veiksmais), pristatymu,
tvarkymu, nuvežimu, pervežimu ar gaminio, ar bet kurios dalies draudimu, ar pakeitimu, ir nėra taikoma bei neapima jokios žalos ar
nuostolių dėl įrengimo, išmontavimo, įrengimo iš naujo ar pervežimo, taip pat atliekant tokius ar su tuo susijusius darbus.
„Panasonic“ įgaliotieji centrai yra daugumoje didmiesčių vietų ir daugumoje Australijos regioninių centrų, tačiau garantijos taikymo
galimybės skirsis atsižvelgiant į gaminį. Norėdami gauti informacijos apie tikslias įgaliotųjų techninės priežiūros centrų vietas savo
gaminiui, skambinkite į mūsų klientų aptarnavimo centrą tel. 132600 arba apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje ir pasinaudokite
aptarnavimo centro vietos ieškikliu.
Be to, pagal šią garantiją, „Panasonic“ gaminiams suteikiama vartotojo garantija, kuri yra privaloma pagal Australijos vartotojų įstatymą.
Jei gaminys turi didelį defektą, galite atsisakyti gaminio ir atgauti pinigus arba reikalauti pakeisti gaminį, arba, jei norite, galite pasirinkti
pasilikti prekę ir gauti kompensaciją už prekės vertės sumažėjimą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad gaminys būtų suremontuotas arba
pakeistas tuo atveju, jeigu gaminys yra nepriimtinos kokybės, bet gedimas nėra nepataisomas.
Jei gaminyje yra didelis gedimas, kuris negali būti pašalinamas, privalote mums pranešti per priimtiną laikotarpį, susisiekdami su
„Panasonic“ klientų aptarnavimo centru. Jei gaminio gedimas nėra nepataisomas, „Panasonic“ gali nuspręsti taisyti arba pakeisti gaminį, ir
padarys tai per priimtiną laikotarpį nuo panešimo gavimo iš jūsų.
Panasonic Australia Pty. Limited
PRO-031-F11 leidimas: 4,0
ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113
01-01-2011
RQT0A62
KLIENTAS VISADA PRIVALO IŠSAUGOTI GARANTIJOS KORTELĘ IR PIRKIMO KVITAĄ (AR PANAŠŲ PIRKIMO ĮRODYMĄ)
Jei jums reikalinga pagalba dėl garantijos sąlygų ar bet kokių kitų klausimų, prašome apsilankyti Panasonic Australia interneto svetainėje
www.panasonic.com.au arba susisiekite, paskambinę 132 600
Jei skambinsite, turėkite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte pateikti joje esančią reikiamą informaciją.
19
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Atitikties deklaracija (DoC)
Bendrovė „Panasonic Corporation“ atsakingai pareiškia,
kad šis gaminys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas
susijusias Direktyvos 1999/5/EB nuostatas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE originalios DoC kopijas iš
mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11,
22525 Hamburg, Germany (Vokietija)
Senos įrangos ir baterijų išmetimas Taikytina tik
Europos Sąjungai ir šalims su atliekų rūšiavimo ir
perdirbimo sistemomis
Šito simbolio atvaizdas ant gaminių, pakuočių,
ir (arba) pridėtų dokumentų reiškia, kad
naudotus elektrinius ir elektroninius gaminius
bei baterijas draudžiama išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis.
Kad seni gaminiai ir baterijos būti tinkamai
surenkami, išrūšiuojami bei perdirbami,
juos reikia atiduoti į surinkimo punktus,
atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami, padėsite
tausoti vertingus išteklius bei užkirsti kelią
neigiamiems poveikiams žmonių sveikatai ir
aplinkai.
Dėl papildomos informacijos apie surinkimą ir
perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę.
Už netinkamą šitų atliekų išmetimą gresia
baudos, atsižvelgiant į nacionalinius teisės
aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (apačioje
esančio simbolio):
Šitas simbolis gali būti naudojamas su
cheminio elemento simboliais. Tokiu būdu
įgyvendinami nustatyti Europos Sąjungos
direktyvoje reikalavimai dėl cheminių
medžiagų.
Manufactured
by:
Panasonic
Corporation
Manufactured
by:
Panasonic
Corporation
Gamintojas:
„Panasonic
Corporation“
Osaka,
Japan
Kadoma,
Osaka,
JapanJapan (Japonija)
Kadoma,
Osaka,
Manufactured by: Kadoma,
Panasonic
Corporation
Importer
for
Panasonic
Marketing
Europe
GmbH
Importer
for Europe:
Panasonic
Marketing
Europe
GmbH
Kadoma,
Osaka,
Japan
Importuotojas
įEurope:
Europos
Panasonic
Marketing
Europe
GmbH
Manufactured
by: šalis:
Panasonic
Corporation
Testing
Centre
Panasonic
Testing
Centre
Importer for Europe:Panasonic
Panasonic
Marketing
Europe
Panasonic
Testing
Centre GmbH
Kadoma,
Osaka,
Japan
Winsbergring
11,
Hamburg,
Germany
Winsbergring
11, 22525
22525
Hamburg,
Germany
Testing
Centre
Winsbergring
11,
22525
Hamburg,
Importer for Europe: Panasonic
Panasonic
Marketing
Europe
GmbHGermany (Vokietija)
Winsbergring
11, 22525
Panasonic
Testing
CentreHamburg, Germany
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany
„Panasonic Corporation
Corporation“
Panasonic
Panasonic
Corporation
Panasonic
Corporation
Web
Site:
Web
Site: http://www.panasonic.com
http://www.panasonic.com
Interneto
svetainė:
http://www.panasonic.com
Panasonic
Corporation
Web Site: http://www.panasonic.com
©
Panasonic
2016
©©
Panasonic
Corporation
2016m.
PanasonicCorporation
Corporation 2016
Web
Site:
http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2016
© Panasonic Corporation 2016
En
En
En
RQT0A62-B
RQT0A62-B
RQT0A62-B
En
L0316LC0
L0316LC0
RQT0A62-B
L0316LC0
L0316LC0
RQT0A62-B
L0316LC0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement