Panasonic | SCBT205 | Operating instructions | Panasonic SCBT205 Operativní instrukce

Panasonic SCBT205 Operativní instrukce
Prvodce Snadným Nastavením
Zvuková aparatura domácího kina Blu-ray Disc
Model No. SC-BT205
Postup nastavování
1
1
2
Sestavte
reproduktory
Viz níže
3
Rozmístěte
reproduktory
Viz níže
4
2
Zapojte kabely
Zapnìte hlavní
jednotku
Viz zadní strana/panel
Čelní/
Prostorové
reproduktory
5
Zasunout do
drážky.
2
Krok 2
Zasuňte vedení důkladně
(“na doraz”), ale přitom
tak, abyste nepoškodili
jeho izolaci.
Umístěte kabel
mezi drážky.
3
3
Pevně utáhnout.
4
Přední panel hlavní jednotky
SETUP MIC
ZELENÝ
R
FIALOVÝ
L
10
Zasunout do drážky.
C
MODRÝ
SW
8
Pevně utáhnout.
Základny
LS
Krok 3
Přilepte příslušné
očíslované nálepky
na jednotlivé kabely
podle obrázku vpravo.
Dále se ujistěte, že
zakroužkované číslo na
nálepce odpovídá číslu
uvedenému na obrázku
vpravo.
BÍLÝ
STISKNĚTE!
Ponechte
přibližně
120 mm.
2
1
ČERVENÝ
+: Bílý
-: Modrý
7
Stojany
1
Rozmístěte reproduktory
9
6
4
Viz obrazovka SMART SETUP
(CHYTRÉ NASTAVENÍ)
Viz zadní strana/panel
Sestavte reproduktory
Krok 1
SMART SETUP
např., Čelní reproduktory Lch
Čelní
reproduktory
Lch
BÍLÝ
BÍLÝ
Rch
ČERVENÝ
Prostorové
reproduktory
Lch
Rch
MODRÝ
ŠEDÝ
Centrální
reproduktor
Subwoofer
ZELENÝ
FIALOVÝ
FRONT
Lch
→
reproduktor
1
Mikrofon nastavení
(součást dodávky)
Krok 4
Zapojte kabely reproduktorů.
Zasuňte vedení důkladně (“na
doraz”), ale přitom tak, abyste
nepoškodili jeho izolaci.
+: Bílý
-: Modrý
ŠEDÝ
Modrý
Umístte mikrofon nastavení
reproduktor na úrove polohy sezení
(Poloha pi poslechu).
5
Bílý
1
2
3
4
RS
6
STISKNĚTE!
Před připojením vhodného kabelu konzultujte štítek v zadní části reproduktoru.
Nepoužívejte čelní reproduktor jako prostorový reproduktor a opačně.
Zkontrolujte druh reproduktoru podle štítku na zadní části reproduktoru.
Doporučuje se
Čelní reproduktory
(L, R)
Prostorové reproduktory
(LS, RS)
45° – 60°
120°
RQCA1851
F0309AC0
SC_BT205EP_ESG-PSG_cze0321.indd 1
2009/03/26 10:56:01
3
Zapojte kabely
Pokojová anténa FM
(součást dodávky)
Pipojte kabely podle barvy nebo podle ísel uvedených v nákresu viz výše ke
správným terminálm na zadním panelu jednotky.
FIALOVÝ
ZELENÝ ČERVENÝ
Ostatní zapojení
Podrobnější informace jsou uvedeny v návodu k použití.
BÍLÝ
ŠEDÝ
Zapojení širokopásmové sítě
(Volitelné příslušenství)
Lepicí páska
MODRÝ
Po připojení tohoto zařízení do sítě můžete používat funkce BD-Live a
VIERA CAST.
Hlavní jednotka
R
SPEAKERS
R
SPEAKERS
AUX(TV)
AUX(TV)
L
L
(
Y
)
+
-
Terminály reproduktor
hlavní jednotky
(zadní panel)
2
1
6
5
3Ω
R 3Ω L
SUB- 3Ω
WOOFER CENTER FRONT
4
3
AV OUT
R 3Ω L
SURROUND
PB
VIDEO
OUT
PR
COMPONENT
VIDEO OUT
OPTICAL
2(STB)
(není součástí
dodávky)
RF IN
Y
AV IN
RF OUT
VIDEO
OUT
Internet
Stíněný kabel
LAN
(není součástí
dodávky)
Zvukový kabel
(není součástí dodávky)
Komponentní video kabel
(není součástí dodávky)
RF IN
AUDIO OUT
AV OUT
Video kabel
(součást dodávky)
Televizor
L
4
3
R 3Ω L
SURROUND
1(TV)
DIGITAL IN
Kabel HDMI (není součástí dodávky)
RF-kabel
2
1
6
5
3Ω
R 3Ω L
SUB- 3Ω
WOOFER CENTER FRONT
FM ANT
75Ω
Pomocí kabelu HDMI
(Doporuené pipojení)
Do vaší přípojky kabelové
televize nebo antény
Zařízení Set
Top Box,
VCR apod.
Y
+
-
R
COMPONENT
VIDEO IN
PB
OPTICAL OUT
PR
Optický digitální zvukový kabel
(není součástí dodávky)
VIDEO IN
Telekomunikaèní
zaøízení (modem apod.)
Rozboèovaè, tj. hub, nebo
širokopásmový router
NEBO s kabel pro komponentní video
4
1
Zapnìte hlavní jednotku
Zapojte hlavní přívodní šňůru
SPEA
AC IN
Pipojte šru k hlavní jednotce
pedtím, než ji zapojíte do
elektrické zásuvky.
2
Zapněte televizi
Zapněte televizi a zvolte v ní vhodný video vstup pro
(např., VIDEO 1, AV 1, HDMI, atd.).
3
TV
SMART SETUP (Chytré nastavení)
se spustí
Informace zobrazené na displeji vás provedou jednotlivými kroky.*
VOL
AV
1 2abc 3def
4ghi 5jkl 6mno
7qrsp 8tuv 9xyzw
CANCEL 0
PIP
6
5
3Ω
SUB- 3Ω
WOOFER CENTER
Hlavní jednotka
Sít’ový kabel
(součást dodávky)
BD/SD
SEARCH
iPod
PLAY
VOL
MUTE
RADIO
EXT-IN
SEARCH
Příprava dálkového
ovládání
Do elektrické zásuvky
(AC 220 V do 240 V, 50 Hz)
2
Stisknutím [, ] zvolte [Yes].
1
R6/LR6, AA
SC_BT205EP_ESG-PSG_cze0321.indd 2
4
Zapnìte hlavní jednotku
Stisknte [ ] pro
návrat na hlavní
jednotku.
* Když si přejete znovu spustit SMART SETUP,
stiskněte [BD/SD] za účelem volby “BD/DVD” a
stiskněte [SMART SETUP] na hlavním zařízení.
2009/03/26 10:56:02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising