Panasonic SCBTT865EG Návod na používanie

Panasonic SCBTT865EG Návod na používanie
Návod na obsluhu
Audiosystém domáceho kina s Blu-ray prehrávačom
Model SC-BTT885
SC-BTT865
SC-BTT505
Pokiaľ nie je uvedené inak, na obrázkoch v tomto návode na obsluhu je uvedený model SC-BTT885.
Aktualizácia firmvéru
Spoločnosť Panasonic neustále vylepšuje firmvér zariadení, aby sa
zabezpečilo, že naši zákazníci získajú najnovšiu technológiu.
Spoločnosť Panasonic odporúča aktualizáciu firmvéru hneď po upovedomení.
Podrobnosti nájdete v časti „Aktualizácia firmvéru“ ( 15) alebo na stránke
http://panasonic.jp/support/global/cs/ (Táto stránka je len v angličtine.)
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny a návod si ponechajte na ďalšie použitie.
M-SCBTT885/505-SK
VQT5F69
Upozornenia
UPOZORNENIE
Zariadenie
●● Toto zariadenie používa laser. Používaním ovládacích
prvkov alebo nastavení alebo zaobchádzaním so
zariadením iným spôsobom, než ako je popísané
v tomto návode na obsluhu, sa môžete vystaviť
pôsobeniu nebezpečného žiarenia.
●● Na zariadenie neklaďte zdroje otvoreného ohňa, ako
napríklad horiace sviece.
●● Toto zariadenie môže byť rušené rádiofrekvenčným
vyžarovaním mobilných telefónov. V prípade takéhoto
rušenia zväčšite odstup medzi mobilným telefónom
a týmto zariadením.
●● Toto zariadenie je určené na používanie v miernom
klimatickom pásme.
VÝSTRAHA
Zariadenie
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo poškodenia zariadenia:
●● Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti,
kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
●● Na toto zariadenie neklaďte predmety naplnené
kvapalinami, ako sú vázy.
●● Používajte len odporúčané príslušenstvo.
●● Neodstraňujte kryty.
●● Zariadenie neopravujte svojpomocne. Opravu
zariadenia prenechajte kvalifikovaným servisným
odborníkom.
●● Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali žiadne
kovové predmety.
●● Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch.
Sieťový prívod
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo poškodenia zariadenia:
●● Uistite sa, či napájacie napätie zodpovedá napätiu
uvádzanému na tomto zariadení.
●● Zástrčku zasuňte na doraz do elektrickej zásuvky.
●● Neťahajte za sieťový prívod, neohýbajte ho ani naň
neklaďte ťažké predmety.
●● So zástrčkou nemanipulujte mokrými rukami.
●● Pri vyťahovaní zástrčky z elektrickej zásuvky ťahajte za
telo zástrčky.
●● Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo zásuvku.
Sieťová zástrčka slúži na odpojenie od siete.
Toto zariadenie nainštalujte tak, aby mohla byť sieťová
zástrčka okamžite odpojená od elektrickej zásuvky.
Reproduktory
Aby sa predišlo zraneniu, toto zariadenie sa musí
bezpečne pripevniť k stene v súlade s návodom na
montáž.
Malé predmety
●● Skrutky uchovávajte mimo dosahu detí. Mohli by ich
prehltnúť.
Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo poškodenia zariadenia:
●● Zariadenie neumiestňujte ani nevkladajte do nábytku,
vstavaných skríň ani do iných tesných priestorov.
Zabezpečte dostatočné vetranie zariadenia.
●● Neblokujte vetracie otvory zariadenia novinami,
obrusmi, závesmi ani inými materiálmi.
●● Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
vysokým teplotám, vysokej vlhkosti a nadmerným
vibráciám.
Reproduktory
●● Používajte len dodané reproduktory
Hlavné zariadenie a dodané reproduktory používajte
len spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu.
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k poškodeniu
zosilňovača alebo reproduktorov a spôsobiť riziko
vzniku požiaru. V prípade poškodenia alebo náhlej
zmeny v činnosti zariadenia vyhľadajte kvalifikovaného
odborníka.
●● Dávajte pozor, aby ste vodiče reproduktorových
káblov neprekrížili (neskratovali), a aby ste ich
nezapojili s opačnou polaritou, pretože by mohlo dôjsť
k poškodeniu reproduktorov.
●● Pri prenášaní držte reproduktor pevne, aby nedošlo
k zraneniu spôsobenému pádom reproduktora.
●● Dlhodobé prehrávanie zvuku pri vysokej hlasitosti môže
mať za následok poškodenie reproduktorov a skrátenie
ich životnosti.
●● Nedotýkajte sa prednej časti reproduktorov. Uchopte
ich za bočné strany.
●● Reproduktory umiestnite na pevný rovný povrch.
●● Aby ste predišli zraneniu spôsobenému pádom
alebo zhodením reproduktora, reproduktorové káble
starostlivo umiestnite na miesta, kde o ne nezakopnete
a nič sa o ne nezachytí.
●● Nestúpajte na reproduktor. Dávajte pozor, keď sú
v blízkosti deti.
-2-
Batérie
Nesprávne použitie batérií môže viesť k úniku elektrolytu
a spôsobiť požiar.
●● Pri nahradení batérie nesprávnym typom hrozí riziko
výbuchu. Batériu vymeňte len za typ odporúčaný
výrobcom.
●● Pri likvidácii batérií sa, prosím, obráťte na miestne
úrady alebo predajcu a informujte sa o správnom
spôsobe likvidácie.
●● Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie alebo
batérie rôznych typov.
●● Batérie nezahrievajte a nevystavujte ohňu.
●● Batérie nenechávajte dlhší čas v automobile so
zatvorenými dverami a oknami, kde by boli vystavené
pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
●● Batérie nerozoberajte a neskratujte.
●● Nepokúšajte sa nabíjať alkalické alebo mangánové
batérie.
●● Nepoužívajte batérie s poškodeným obalom.
Likvidácia alebo odovzdanie
tohto zariadenia
Zariadenie môže uchovávať informácie o nastaveniach
používateľa. Ak likvidujete toto zariadenie alebo ho
odovzdávate inej osobe, vykonajte obnovenie všetkých
výrobných nastavení, čím vymažete používateľské
nastavenia. ( 38, „Obnovenie všetkých nastavení
z výroby“)
●● V pamäti tohto zariadenia môže byť uložená história
používania.
Likvidácia starého zariadenia a opotrebovaných batérií
Platí len pre Európsku úniu a krajiny so systémami
recyklácie
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, obale
alebo v sprievodnej dokumentácii informujú
o tom, že použité elektrické a elektronické
výrobky, a batérie, sa nesmú miešať s bežným
komunálnym odpadom.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu
likvidácie, spracovania a recyklácie
odovzdajte opotrebované výrobky a batérie
na špecializovanom zbernom mieste, v súlade
s celoštátnou legislatívou.
Správnym spôsobom ich likvidácie predídete
zbytočnému plytvaniu cennými zdrojmi
a prípadným negatívnym dopadom na ľudské
zdravie a životné prostredie.
Ďalšie informácie o zbere a recyklácii si
vyžiadajte od svojej miestnej samosprávy.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s miestnymi predpismi
udelené pokuty.
Ak neplánujete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie. Batérie skladujte na chladnom
a tmavom mieste.
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
LAN
Je potrebné zohľadniť nasledujúce obmedzenia týkajúce
sa používania tohto zariadenia.
Tieto obmedzenia je potrebné brať do úvahy pred začatím
používania tohto zariadenia.
Spoločnosť Panasonic nie je žiadnym spôsobom
zodpovedná za žiadne náhodné škody, ktoré môžu
vzniknúť v dôsledku nedodržania týchto obmedzení,
alebo podmienok pri používaní alebo nepoužívaní tohto
zariadenia.
●● Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom
rádiových vĺn môžu byť zachytené a sledované.
●● Toto zariadenie obsahuje citlivé elektronické
komponenty.
●● Z ariadenie používajte predpísaným spôsobom
a dodržiavajte nasledujúce pokyny:
– Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt
ani priameho slnečného žiarenia.
– Zariadenie neohýbajte ani nevystavujte pôsobeniu
silných nárazov.
– Zariadenie nevystavujte vlhkosti.
– Zariadenie nerozoberajte ani žiadnym spôsobom
neupravujte.
Tento výrobok je určený pre bežného spotrebiteľa.
(Kategória 3)
Funkcia bezdrôtovej lokálnej siete WLAN tohto výrobku sa
smie používať výlučne vnútri budov.
Tento výrobok by sa mal pripojiť k prístupovému bodu
2,4 GHz alebo 5 GHz bezdrôtovej lokálnej siete WLAN.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (symbol
v spodnej časti):
Tento symbol môže byť použitý spolu so
symbolom chemickej značky. V takom prípade
to znamená, že boli dodržané smernice
týkajúce sa daného chemického prvku.
Obmedzenie používania
neoprávnene skopírovaného
obsahu
Toto zariadenie využíva nasledujúcu technológiu ochrany
autorských práv.
Upozornenie na technológiu Cinavia
Toto zariadenie používa technológiu Cinavia, ktorá
obmedzuje použitie neoprávnených kópií niektorých
komerčne vytvorených filmov alebo videozáznamov
a ich zvukových stôp. Ak bolo rozpoznané neoprávnené
použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa hlásenie
a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.
Viac informácií o technológii Cinavia nájdete
v informačnom centre „Cinavia Online Consumer
Information Center“ na adrese http://www.cinavia.com.
Ak si chcete vyžiadať doplnkové informácie o technológii
Cinavia poštou, zašlite nám pohľadnicu s vašou spätnou
adresou na adresu:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
-3-
Obsah
Upozornenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Začíname
Obsah balenia a priložené príslušenstvo. . . . . . . . . . . 5
Starostlivosť o zariadenie a médiá. . . . . . . . . . . . . . . . 6
Médiá, ktoré je možné prehrávať. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Prehľad ovládacích prvkov a súčastí. . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vkladanie alebo vyberanie médií. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Používanie televízora s reproduktormi tohto systému.15
Menu HOME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Režim viacerých používateľov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prehrávanie
Prehrávanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používanie iPodu/iPhonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Používanie funkcie Bluetooth ®. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TV a rádio
„HDMI CEC“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Počúvanie rozhlasového prijímača . . . . . . . . . . . . . . 24
Pokročilé úkony
Využívanie sieťovej služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Funkcia Home Network (Domáca sieť). . . . . . . . . . . 26
Menu Option (Voliteľné možnosti). . . . . . . . . . . . . . . 27
Menu Setup (Nastavenie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Možnosť montáže reproduktorov. . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ďalšie informácie
Riešenie problémov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
-4-
Začíname
Začíname
Obsah balenia a priložené príslušenstvo
Skôr ako začnete zariadenie používať, skontrolujte obsah balenia a priložené príslušenstvo.
Obsah balenia
Hlavné zariadenie
(SA-BTT885)
PREDNÉ
(SB-HFS5810)
PRIESTOROVÉ
(SB-HFS5810)
Hlavné zariadenie
(SA-BTT865)
PREDNÉ
(SB-HFS5810)
PRIESTOROVÉ
(SB-HFS5310)
Hlavné zariadenie
(SA-BTT505)
PREDNÉ
(SB-HFS5310)
PRIESTOROVÉ
(SB-HFS5310)
(Reproduktory)
(Reproduktory)
(Reproduktory)
(Stojany)
(Stojany)
(Stojany)
(Reproduktorové
káble)
(Reproduktorové káble)
(Základne)
(Základne)
(Základne)
(Spodné kryty)
(Spodné kryty)
(Spodné kryty)
(Skrutky)
(Skrutky)
(Skrutky)
STREDNÝ
(SB-HC5810)
SUBWOOFER
(SB-HW8010)
(Reproduktorové
káble)
Bezdrôtový systém
(SH-FX82)
STREDNÝ
(SB-HC5810)
SUBWOOFER
(SB-HW8010)
(Reproduktorové
káble)
Bezdrôtový systém
(SH-FX82)
-5-
STREDNÝ
(SB-HC5810)
(Reproduktorové
káble)
SUBWOOFER
(SB-HW8010)
Začíname
Príslušenstvo
 1 diaľkový ovládač
(N2QAYB000971)
Starostlivosť o zariadenie
a médiá
Zariadenie čistite mäkkou, suchou
handričkou
 2 batérie do diaľkového ovládača

2 sieťové prívody
1 sieťový prívod
●● Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte lieh, riedidlo
ani benzín.
●● Pred použitím chemicky napustenej handričky si
pozorne prečítajte návod na jej použitie.
 Šošovka tohto zariadenia
Čistič šošoviek: RP-CL720AE
●● Tento čistič šošoviek nemusí byť na predaj
vo všetkých krajinách, napr. nie je dostupný
v Nemecku, preto sa, prosím, obráťte na svojho
predajcu výrobkov značky Panasonic.
●● Tento čistič šošoviek je primárne určený pre
zariadenia DIGA, je však vhodný aj pre toto
zariadenie.
 1 izbová anténa pre pásmo FM
 2 hárky s nálepkami na reproduktorové káble
 1 CD-ROM disk
 Čistenie diskov
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
●● Čísla výrobkov uvedené v tomto návode na obsluhu
platili k februáru 2014. Môžu sa však zmeniť.
●● Sieťový prívod nepoužívajte na napájanie iného
zariadenia.
Disk najprv utrite vlhkou handričkou a následne ho suchou
handričkou utrite dosucha.
 Upozornenia týkajúce sa manipulácie
s diskami
●● Disky chytajte len za okraje, aby ste predišli
poškriabaniu alebo odtlačkom prstov na povrchu disku.
●● Na disk nelepte žiadne nálepky ani etikety.
●● Nepoužívajte spreje na čistenie diskov, benzín, riedidlá,
antistatické prostriedky ani iné rozpúšťadlá.
●● Nepoužívajte nasledujúce disky:
– disky, na ktorých ostali zvyšky lepiacej hmoty po
odlepení nálepiek (napríklad disky z požičovní
a podobne),
– deformované alebo prasknuté disky,
– disky nepravidelných tvarov, napr. v tvare srdca.
-6-
Začíname
Médiá, ktoré je možné prehrávať
Typ
Označenia médií
Typy diskov
BD-Video
BD-RE
BD-R
DVD-Video
Formát obsahu
Video
Video, JPEG, MPO
Video, MKV, Xvid
Video
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
—
Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG,
MPO, AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
Video, AVCHD
+R/+RW/+R DL
Hudobné CD
Hudba [CD-DA]
—
CD-R
CD-RW
MKV, Xvid, JPEG, MPO, AAC,
FLAC, MP3, hudobné [CD-DA],
WAV, WMA
—
USB zariadenia (až 2 TB)
MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG,
MPO, AAC, FLAC, MP3, WAV,
WMA
●● Viac informácií o typoch obsahu, ktoré je možné prehrávať, nájdete uvedené na stranách 8 a 45.
-7-
Začíname
 Disky, ktoré nie je možné prehrávať
v tomto zariadení
Akékoľvek iné disky, ktoré nie sú výslovne podporované
alebo predtým popísané.
●● DVD-RAM
●● Super Audio CD
●● Photo CD
●● DVD-Audio
●● Video CD a Super Video CD
●● HD DVD
 Informácie o regionálnych kódoch
Toto zariadenie umožňuje prehrávanie diskov BD-Video/
DVD-Video s nasledujúcimi regionálnymi kódmi, vrátane
„ALL“:
Príklad:
BD-Video
DVD-Video
 Hudobné CD
Možnosť prehrávania a kvalita zvuku CD diskov, ktoré
nezodpovedajú štandardu CD-DA (CD disky chránené
proti kopírovaniu systémom Copy Control atď.), sa nedá
zaručiť.
 USB zariadenie
●● Nie je možné zaručiť, že k tomuto zariadeniu bude
možné pripojiť všetky USB zariadenia.
●● Toto zariadenie nepodporuje funkciu nabíjania USB
zariadenia.
●● Podporované sú systémy súborov FAT16, FAT32
a NTFS.
●● Toto zariadenie podporuje rozhranie USB 2.0 High
Speed.
●● Toto zariadenie podporuje pevné disky so systémom
súborov FAT32 a NTFS. Ak sa pevný disk nerozpozná,
je možné, že nie je napájaný energiou. Zabezpečte jeho
napájanie z externého zdroja.
 Finalizácia
Aby bolo možné DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL
a CD-R/RW disky zaznamenané v rekordéri alebo
podobnom zariadení prehrávať v tomto prehrávači, je
potrebné ich finalizovať.
Podrobnejšie informácie si, prosím, prečítajte v návode na
obsluhu rekordéra.
 BD-Video
Toto zariadenie podporuje zvuk s vysokým bitovým
tokom (Dolby ® Digital Plus, Dolby ® TrueHD, DTS-HD
High Resolution Audio™ a DTS-HD Master AudioTM) na
diskoch BD-Video.
 BD-RE, BD-R
Zvuk z diskov so záznamom vykonaným v režime DR
pomocou Blu-ray rekordérov značky Panasonic sa nemusí
prehrávať správne.
●● Môže sa stať, že niektoré typy médií, podmienky pri
zázname, spôsoby záznamu alebo spôsoby vytvorenia
súborov neumožnia v niektorých prípadoch prehrávanie
vyššie uvedených druhov médií.
●● Výrobcovia diskov môžu určiť spôsob prehrávania
diskov, a preto nie vždy bude možné ovládanie ich
prehrávania tak, ako je to uvedené v tomto návode na
obsluhu. Pozorne si prečítajte pokyny týkajúce sa disku.
 3D
●● Keď toto zariadenie pripojíte prostredníctvom
vysokorýchlostného HDMI kábla k televízoru
kompatibilnému s technológiou 3D zobrazovania
obrazu, budete môcť prehrávať 3D videozáznamy
a prehliadať 3D statické snímky.
●● 2D videozáznamy sa dajú sledovať ako virtuálne 3D.
( 29)
-8-
Začíname
Prehľad ovládacích prvkov
a súčastí
Diaľkový ovládač
Používanie diaľkového ovládača
Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity batérií (+ a –)
zhodovali s označeniami v diaľkovom ovládači.
1
2
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Voľba čísiel titulov atď./Zadávanie čísiel alebo
znakov
3
Zrušenie
4
Voľba funkcie Bluetooth ®/Povolenie párovania ( 21)
5
Voľba zdroja zvuku alebo obrazu
6
Ovládacie tlačidlá základných funkcií prehrávania
( 18)
7
Voľba predvolieb rozhlasových staníc ( 24)
8
Zobrazenie stavových hlásení ( 18)
9
Zobrazenie domovskej obrazovky sieťovej služby
( 25)
10 [▲, ▼, ◄, ►]: Zvýraznenie požadovanej voľby
[OK]: Potvrdenie voľby
(): Prehrávanie po jednotlivých snímkach ( 18)
11 Zobrazenie menu Option (Voliteľné možnosti) ( 27)
12 Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté, modré)
Používajú sa na rôzne účely v závislosti od
zobrazeného menu
13 Nastavenie zvukových efektov ( 29)
14 Nastavenie funkcie časovaného vypnutia
1
Stlačte tlačidlo [SLEEP].
“ na
2Počas zobrazenia indikátora „SLEEP
displeji zariadenia niekoľkonásobným stlačením
tlačidla [SLEEP] zvoľte požadovaný čas
(v minútach).

Časovač umožňuje voľbu až do 120 minút.
Funkciu vypnete voľbou „OFF“ (Vyp.) na
displeji zariadenia.

Overenie zostávajúceho času
Znova stlačte tlačidlo.
15 Tlačidlá na ovládanie televízora
[ TV]: Zapnutie a vypnutie televízora
[AV, INPUT]: Prepínanie voľby vstupu
[+ – VOL]: Nastavenie úrovne hlasitosti
16 Nastavenie hlasitosti hlavného zariadenia
17 Zmena zvuku ( 18)
18 Vypnutie zvuku
Keď je táto funkcia aktívna, na displeji
zariadenia bliká „MUTE“ (vypnutý zvuk).
Vypnutie zvuku zrušíte opätovným stlačením
tohto tlačidla alebo nastavením požadovanej
úrovne hlasitosti.
Vypnutie zvuku sa zruší po vypnutí zariadenia.
19 Zapnutie/vypnutie sekundárneho videozáznamu
(Obraz v obraze) ( 28)
20 Manuálna voľba rozhlasových staníc ( 24)
21 Ukončenie činnosti v zobrazenom menu
22 Zobrazenie menu HOME ( 16)
23 Zobrazenie kontextového menu/hlavného menu
( 18)
24 Návrat na predchádzajúce zobrazenie
25 Zobrazenie obrazovky Miracast™ ( 26)
26 Zobrazenie menu Setup (Nastavenie) ( 30)
(alkalické alebo
mangánové batérie)
Diaľkový ovládač namierte na snímač signálu diaľkového
ovládača na tomto zariadení. ( 10)
-9-
Začíname
Hlavné zariadenie (predný panel)
1
2
3
Priestor na vkladanie diskov
USB port ( 15, 20)
Snímač signálu diaľkového ovládača
Vzdialenosť: približne do 7 m
Uhol: približne 20° hore a dole a 30° doľava
a doprava
Displej
Zastavenie prehrávania ( 18)
Spustenie prehrávania ( 18)
4
5
6
7
10
Otvorenie alebo zatvorenie priestoru na vkladanie
diskov ( 15)
Nastavenie hlasitosti hlavného zariadenia
Prepínač pohotovostného/prevádzkového režimu
(/) ( 14)
Dotykom sa zariadenie prepína z prevádzkového
do pohotovostného režimu a naopak. Zariadenie
spotrebováva aj v pohotovostnom režime malé
množstvo energie.
Dotyková oblasť NFC ( 22)
6
7
8
9
10
11
Konektor DIGITAL AUDIO IN
Konektor HDMI1 IN ( 12)
Konektor HDMI2 IN ( 12)
Konektor HDMI AV OUT (ARC)
Konektor AUX
Konektor rozhlasovej antény pre pásmo FM
8
9
Hlavné zariadenie (zadný panel)
napr.
1
2
3
4
5
Konektor vstupu sieťového napájania AC IN
Konektory reproduktorov
Chladiaci ventilátor
LAN port ( 13)
USB port ( 15)
Bezdrôtový systém
Zhora
Zozadu
1
Kontrolka bezdrôtového pripojenia
Zelená svieti:Bezdrôtové pripojenie sa
aktivovalo.
bliká (pomaly):Režim vyhľadávania
bliká (rýchlo):Režim párovania
Červená svieti:Režim časovaného
vypnutia
2
Povolenie párovania
3
Konektory reproduktorov
4
Konektor vstupu sieťového napájania AC IN
- 10 -
Začíname
Nastavenie systému
HDMI
Pri prvom nastavovaní systému postupujte podľa pokynov
v príručke „Návod na obsluhu <Nastavenie>“.
Upozornenia
●● Použite vysokorýchlostné HDMI káble kompatibilné
s funkciou ARC*. Na pripojenie nepoužívajte káble,
ktoré nie sú kompatibilné so štandardom HDMI.
Odporúčame vám používať HDMI kábel značky
Panasonic. Pri vysielaní signálu 1080p alebo 24p (4K)
použite HDMI káble s dĺžkou maximálne 5 metrov.
* ARC je skratka pre funkciu „Audio Return Channel“,
známu tiež ako HDMI ARC. Táto funkcia umožňuje
systému domáceho kina prijímať a prehrávať zvuk
z televízora prostredníctvom jedného HDMI kábla bez
toho, aby ste museli robiť iné prepojenia.
 Reproduktory
●● Aby ste sa vyhli šumu spôsobenému rezonanciou,
umiestnite reproduktory vo vzdialenosti aspoň 10 mm
od systému.
●● Informácie o voliteľnej montáži na stenu nájdete na
strane 36.
 DIGITAL AUDIO IN
●● Duálny zvuk nie je možné zmeniť. Zmeňte nastavenie
na pripojenom zariadení.
Stredný reproduktor
●● Reproduktor umiestnite na podstavec alebo policu,
aby nerušil rôzne snímače televízora (napr. okolitého
svetla).
Pokiaľ by bol reproduktor umiestnený priamo na
televízore, mohli by vibrácie vytvárané reproduktorom
pôsobiť rušivo na obraz.
 Anténa pre pásmo FM
●● Ak je príjem rozhlasového vysielania slabý, použite
vonkajšiu anténu FM.
 Sieťový prívod
Priestorové reproduktory
●● Reproduktory umiestnite do úrovne uší alebo vyššie.
●●
Zvuk priestorového reproduktora môžete
prehrávať bezdrôtovo. Použite voliteľný bezdrôtový
systém Panasonic (SH-FX82).
Bezdrôtový systém
●● Aby ste sa vyhli rušeniu, bezdrôtový systém umiestnite
do dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických
zariadení, ktoré používajú rovnakú rádiovú frekvenciu
(pásmo 2,4 GHz).
●● Bezdrôtový systém umiestnite do vzdialenosti
maximálne približne 10 m od hlavného zariadenia.
●● Aby sa zabezpečilo správne vetranie, a aby sa
zachovalo dobré prúdenie vzduchu okolo bezdrôtového
systému, umiestnite ho tak, aby bola na všetkých jeho
stranách medzera aspoň 5 cm.
●● Bezdrôtový systém nepoužívajte v kovovej skrinke ani
na kovovej poličke.
●● Bezdrôtový systém (
) a toto zariadenie
spotrebovávajú malé množstvo elektrickej energie
( 43, 44), aj keď sú v pohotovostnom režime. Kvôli
šetreniu energie by ste toto zariadenie mali odpojiť od
elektrickej siete, ak sa nebude dlhší čas používať.
- 11 -
Začíname
Zapojenie ďalších zariadení
 Keď pripojené zariadenia majú HDMI konektor
Napr.
AV OUT
AV OUT
Externý prijímač atď.
Videohra atď.
HDMI kábel (nie je
súčasťou dodaného
príslušenstva)
AV IN
(ARC)
HDMI kábel (nie je
súčasťou dodaného
príslušenstva)
HDMI - prechod signálu v pohotovostnom režime
Aj keď sa tento systém nachádza v pohotovostnom režime, zvukový a/alebo obrazový signál zo zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI1 IN (CABLE/SAT) alebo HDMI2 IN sa bude odosielať do televízora pripojeného ku konektoru HDMI
AV OUT (zvuk sa z tohto systému nebude reprodukovať). Aj keď sa toto zariadenie nachádza v pohotovostnom režime,
môžete zmeniť vstupný signál HDMI1 IN (CABLE/SAT) alebo HDMI2 IN stlačením tlačidla [SELECTOR] na diaľkovom
ovládači.
 Keď pripojené zariadenia nemajú HDMI konektor
Napr.
OPTICAL
OUT
Externý prijímač atď.
- 12 -
Optický digitálny
audio kábel (nie je
súčasťou dodaného
príslušenstva)
Začíname
Pripojenie do dátovej siete
Po pripojení tohto zariadenia k širokopásmovej sieti je možné využívať nasledujúce služby.
●● A ktualizácia firmvéru ( 15)
●● Funkcia BD-Live ( 19)
●● Sieťová služba ( 25)
●● Môžete získať prístup k ostatným zariadeniam (prostredníctvom domácej siete) ( 26)
●● Toto zariadenie podporuje funkciu Wi-Fi Direct™ a dokáže vytvoriť bezdrôtové pripojenie k bezdrôtovým zariadeniam
bez potreby smerovača. Túto funkciu môžete použiť na prístup k domácej sieti a pod. Po pripojení prostredníctvom
funkcie Wi-Fi Direct™ nie je dostupný internet. ( 26, 32)
Podrobnosti týkajúce sa spôsobu pripojenia nájdete uvedené v návode na obsluhu pripájaného zariadenia.
Pripojenie bezdrôtovej lokálnej siete LAN
Toto zariadenie má vstavanú funkciu Wi-Fi ® a môže sa pripojiť k bezdrôtovému smerovaču.
Bezdrôtový smerovač a pod.
Internet
●● Najnovšie informácie týkajúce sa kompatibility vášho bezdrôtového smerovača nájdete uvedené na stránke
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
●● Toto zariadenie nie je kompatibilné s verejnými lokálnymi bezdrôtovými sieťami LAN, ktoré sú dostupné na letiskách,
staniciach, kaviarňach atď.
●● Upozornenia k pripojeniu do bezdrôtovej lokálnej siete LAN nájdete na strane 3.
Pripojenie pevnej lokálnej siete LAN
LAN kábel (nie je súčasťou
dodaného príslušenstva)
Širokopásmový smerovač a pod.
●● Na pripojenie periférnych zariadení použite priame LAN káble (STP) kategórie 5 alebo vyššej.
●● Ak k LAN portu pripojíte akýkoľvek iný kábel než LAN kábel, môžete poškodiť zariadenie.
- 13 -
Internet
Začíname
Nastavenia
 Informácie o bezdrôtovom pripojení
Pred nastavením pripojenia k bezdrôtovej sieti
●● Získajte názov svojej siete (SSID*).
●● Ak je vaše bezdrôtové pripojenie šifrované, uistite sa,
že poznáte svoj šifrovací kľúč.
Nasledovné nastavenia môžete kedykoľvek nastaviť
v menu nastavení. ( 32, 33)
Jednoduché nastavenia
Po prvom pripojení vášho nového domáceho kina do
elektrickej siete a stlačení tlačidla [] sa objaví obrazovka
so základnými nastaveniami.
Príprava
Zapnite televízor a vyberte správny vstup obrazového
signálu.
1
2
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
Pokračujte s nastaveniami podľa pokynov na
obrazovke.
●● Na používanie bezdrôtového systému je potrebné
párovanie.
Párovanie zariadenia s bezdrôtovým systémom
vykonajte podľa pokynov na obrazovke.
●● Po bezdrôtovom prepojení zariadenia a bezdrôtového
systému sa kontrolka bezdrôtového pripojenia na
bezdrôtovom systéme rozsvieti nazeleno.
Jednoduché nastavenie siete
Po dokončení jednoduchých nastavení (Easy Settings)
môžete vykonať jednoduché nastavenie siete (Easy
Network Setting).
Zvoľte možnosť „Wired (Káblová sieť)“ alebo
„Wireless (Bezdrôtová sieť)“ a stlačte tlačidlo [OK].
Ak sa vaše SSID nezobrazí:
●● Vyhľadajte ho znova stlačením červeného tlačidla na
diaľkovom ovládači.
●● Skryté SSID sa nezobrazia; v takom prípade voľbu
zadajte manuálne pomocou položky „Manual setting
(Manuálne nastavenie)“.
Počas zobrazenia menu HOME stlačte tlačidlo
[SETTINGS]:
 zvoľte „Network (Sieť)“ a stlačte [OK],
 zvoľte „Network Settings (Nastavenie siete)“
a stlačte [OK],
 zvoľte „Wireless Settings (Nastavenie bezdrôtovej
siete)“ a stlačte [OK],
 zvoľte „Connection Setting (Nastavenie pripojenia)“
a stlačte [OK],
 zvoľte „Manual setting (Manuálne nastavenie)“
a stlačte [OK].
Ak je vaša bezdrôtová sieť zašifrovaná:
Zobrazí sa obrazovka na zadanie šifrovacieho kľúča.
Zadajte šifrovací kľúč svojej siete.
Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje WPS (Wi-Fi
Protected Setup™):
Pripojenie môžete jednoducho vytvoriť stlačením zeleného
tlačidla na diaľkovom ovládači.
●● Pozrite si návod na obsluhu rozbočovača alebo
smerovača.
●● Toto zariadenie nepoužívajte na pripojenie
k bezdrôtovým sieťam, ku ktorým nemáte oprávnený
prístup.
Používanie takýchto sieti môže byť považované za
nezákonné.
●● Ak máte po vykonaní sieťových nastavení na tomto
zariadení problém dostať sa s počítačom online,
vykonajte sieťové nastavenia na počítači.
●● Majte na pamäti, že pripojenie sa do siete bez
šifrovacieho kľúča môže mať za následok únik dát, ako
sú napríklad osobné alebo tajné informácie.
* SSID:
SSID (Service Set IDentification) je názov, ktorý
bezdrôtová sieť LAN používa na identifikáciu konkrétnej
siete. Prenos je možný, ak sa SSID oboch zariadení
zhoduje.
Nastavenia pripojenia vykonajte podľa pokynov na
obrazovke.
- 14 -
Začíname
Vkladanie alebo vyberanie
médií
Aktualizácia firmvéru
Príležitostne môže spoločnosť Panasonic vydať
aktualizovaný firmvér pre toto zariadenie, ktorý môže
pridať alebo zdokonaliť spôsob činnosti určitých funkcií.
Tieto aktualizácie sú k dispozícii bezplatne.
Toto zariadenie umožňuje automatickú kontrolu
aktualizácií firmvéru, keď je prostredníctvom
širokopásmového pripojenia pripojené k internetu.
Ak je dostupná nová verzia firmvéru, zobrazí sa
nasledujúce hlásenie.
* (Podrobnejšie informácie  20)
●● Pri vkladaní média dávajte pozor, aby smerovalo
správnym smerom, t. j. správnou stranou nahor.
●● Na pripojenie iPodu/iPhonu použite predný USB port.
Počas prebiehajúcej aktualizácie firmvéru NEODPÁJAJTE
zariadenie od sieťového napájania ani nevykonávajte
žiadne úkony.
Po inštalácii firmvéru sa na displeji zariadenia zobrazí
„FIN (Ukončené)“. Zariadenie sa reštartuje a zobrazí sa
nasledujúca obrazovka.
Používanie televízora
s reproduktormi tohto
systému
Niekoľkonásobným stlačením tlačidla [SELECTOR]
zvoľte vhodný režim externého vstupu. ( 16)
●● Hlasitosť na televízore znížte na minimum a potom
upravte hlasitosť na hlavnom zariadení.
●● Ak bolo preberanie aktualizácií na tomto zariadení
neúspešné, alebo ak zariadenie nie je pripojené
na internet, môžete najnovší firmvér prevziať
z nasledujúcej webovej stránky, napáliť ho na CD-R
disk a firmvér aktualizovať prostredníctvom tohto
disku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
Zobrazenie verzie firmvéru v tomto zariadení. ( 35,
„Firmware Version Information (Informácie o verzii
firmvéru)“)
●● Preberanie potrvá niekoľko minút. V závislosti od
spôsobu pripojenia môže trvať dlhšie alebo nemusí
fungovať správne.
●● Ak nechcete, aby sa vykonávala kontrola najnovšej
verzie firmvéru, nastavte položku „Automatic Update
Check (Automatická kontrola aktualizácie)“ na možnosť
„Off (Vyp.)“. ( 35)
- 15 -
Začíname
Menu HOME
Setup (Nastavenie)
Väčšinu funkcií tohto zariadenia je možné ovládať z menu
HOME.
Príprava
Zapnite televízor a vyberte správny vstup obrazového
signálu.
1
2
Zariadenie zapnite stlačením tlačidla [].
●● Po zobrazení nadpisu uvedenia sieťovej služby sa
zobrazí domovské menu HOME.
– Po pripojení k sieti je možné zmeniť obsah
nadpisu.
– Môžete vypnúť „Start-up Banner (Spúšťací
nadpis)“. ( 34)
●● Ak sa menu HOME nezobrazí, stlačte tlačidlo
[HOME].
Tlačidlom [OK] alebo [▲, ▼, ◄, ►] zvoľte
požadovanú položku.
●● Ak sa v menu nachádzajú ešte aj iné položky,
zopakujte uvedený postup.
Network (Sieť)
Network Service Zobrazí sa domovská obrazovka
(Sieťová služba) Sieťovej služby. ( 25)
Home Network
(Domáca sieť)
DLNA Client (Klient DLNA)
( 26)
Miracast ( 26)
Media Renderer (Zariadenie na
vykresľovanie médií) ( 27)
Disc (Disk)
iPod*
( 30)
USB
Management
(Správa USB)
( 19)
Wallpaper
(Pozadie)
Zmena pozadia domovského
menu HOME.
Vyvolanie zobrazenia domovského menu HOME
Stlačte tlačidlo [HOME].
 Voľba vstupu
1
2
Počas zobrazenia menu HOME stlačte tlačidlo
[OPTION].
Zvoľte zdroj a stlačte tlačidlo [OK].
●● Ak chcete prehrávať zvuk z externého komponentu
prostredníctvom tohto zariadenia, zvoľte konektor,
ku ktorému ste komponent pripojili.
Bluetooth
( 21)
FM Radio (FM
rádio)
( 24)
AUX
Konektor AUX
ARC
Konektor HDMI AV OUT (ARC)
DIGITAL IN
Konektor DIGITAL AUDIO IN
HDMI IN1
HDMI IN2
Konektor HDMI1 IN (CABLE/SAT)
a/alebo HDMI2 IN ( 12)
●● Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od média.
●● Po prepnutí prepínača môže spustenie prehrávania
zvoleného videozáznamu alebo zvuku chvíľu trvať.
●● Keď je to potrebné, nastavte položku „Mixed Data Disc
Option (Možnosti disku so zmiešanými typmi dát)“ pri
použití disku s dátovými súbormi (MP3, JPEG, MKV
atď.) aj videozáznamami (BDAV a AVCHD). ( 34)
●● Kvôli šetreniu energiou sa zariadenie automaticky
vypne, ak sa 20 minút nič neprehráva a nebolo stlačené
žiadne tlačidlo (napr. bolo pozastavené prehrávanie
alebo zobrazené menu, statická snímka a pod.).
Videos/Photos/Music (Videozáznamy/Fotografie/
Hudba)
USB
Settings
(Nastavenia)
Prehrávanie obsahu.
( 18, 20)
●● Keď sú zaznamenané
rôzne druhy obsahu, zvoľte
požadovaný druh alebo titul.
* Zobrazí sa iba keď je zvolená
možnosť „Music (Hudba)“.
- 16 -
Začíname
Režim viacerých
používateľov
Režim viacerých používateľov umožňuje jednotlivcom
prispôsobiť si nastavenia a jednoducho sa prepnúť do
svojich uložených nastavení.
Toto zariadenie môžu používať až štyri osoby s vlastnými
nastaveniami.
Prispôsobiť sa dajú nasledujúce nastavenia:
●● Symbol používateľa
●● Pozadie menu HOME
●● Konkrétne nastavenia ( 27, 30)
AAktuálne zvolené používateľské meno a symbol
BPrispôsobenie nastavení pre nového používateľa
a prepínanie medzi používateľmi farebnými tlačidlami.
Prispôsobenie nastavení pre
nového používateľa
1
2
3
Stlačte tlačidlo [HOME].
Stlačte farebné tlačidlo, ktoré označuje
prispôsobenie nastavení pre nového používateľa.
Podľa označenia zvoľte požadovanú položku
a zmeňte nastavenia.
Dajú sa nastaviť nasledujúce položky.
Input Nickname
(Zadanie
prezývky)
Prispôsobenie používateľského
mena.
Select Icon
(Voľba
symbolu)
Prispôsobenie symbolu používateľa.
Select from Illustrations
(Voľba z ilustrácií)
Obrázok je možné zvoliť
z pripravených ilustrácií.
Create from Photos (Vytvoriť
z fotografií)
Ako symbol môžete tiež zvoliť
fotografiu zo záznamového média.
( 28, „Icon Registration (Registrácia
symbolu)“)
Prispôsobenie pozadia menu HOME.
Select
●● Okrem predvolených pozadí
Wallpaper
môžete ako pozadie tiež zvoliť
(Voľba pozadia)
fotografiu zo záznamového média.
( 28, „Wallpaper (Pozadie)“)
4
Zvoľte položku „Confirm (Potvrdiť)“ a stlačte
tlačidlo [OK].
Zmena prispôsobených informácií o používateľovi
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte položku „Edit User
Information (Úprava informácií o používateľovi)“. ( 34)
Prepnutie informácií
o používateľovi
Informácie o používateľovi priradené farebnému
tlačidlu prepnete stlačením príslušného farebného
tlačidla v menu HOME.
- 17 -
Prehrávanie
Prehrávanie
Prehrávanie
1
2
Preskočenie
Počas prehrávania alebo pozastavenia prehrávania
stlačte tlačidlo [] alebo [].
Preskočenie na požadovaný titul, kapitolu alebo stopu.
Vložte médium.
Pri niektorých médiách sa spustí prehrávanie.
Zvoľte položku, ktorú chcete prehrať a stlačte
tlačidlo [OK].
V prípade potreby tento krok zopakujte.
Prehrávanie po jednotlivých
snímkach
●● POČAS ZOBRAZENIA MENU SA DISKY NAĎALEJ
OTÁČAJÚ. Po ukončení prehrávania stlačte tlačidlo
[ STOP]. Predĺžite tým životnosť hnacieho motorčeka,
obrazovky televízora a pod.
●● Keď sú splnené nasledovné podmienky, statické zábery
sa zobrazia v rozlíšení 4K. Rozlíšenie statických
záberov sa bude meniť automaticky.
– Toto zariadenie je pripojené k televízoru
kompatibilnému s rozlíšením 4K.
– „HDMI Video Format (Formát HDMI obrazového
signálu)“ je nastavený na možnosť „Automatic“
(Automaticky). ( 30)
– Statické zábery sa prehliadajú v 2D.
●● Nie je možné prehrávať videozáznamy vo formátoch
AVCHD a MPEG2, ktoré boli presunuté myšou, alebo
skopírované a prenesené na dané médium.
Obsluha počas prehrávania
Počas pozastavenia prehrávania stlačte [►] (►).
●● Stlačením a podržaním aktivujete rýchly posun
dopredu.
●● Stlačením tlačidla [► PLAY] obnovíte normálnu
rýchlosť prehrávania.
Zmena kanála alebo jazyka
zvukovej stopy
Stlačte tlačidlo [AUDIO].
Môžete zmeniť zvukový kanál alebo jazyk zvukovej stopy
atď.
Zobrazenie hlavného/
kontextového menu
Stlačte tlačidlo [POP-UP MENU/TOP MENU].
Zvoľte položku a stlačte tlačidlo [OK].
V závislosti od média a jeho obsahu sa môže stať, že sa
nasledujúce funkcie nebudú dať použiť.
Zobrazenie stavových hlásení
Zastavenie prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [STATUS].
Stavové hlásenia vám podávajú informácie o tom, čo sa
práve prehráva. Po každom stlačení tlačidla [STATUS] sa
môžu informácie na displeji meniť alebo môžu z obrazovky
zmiznúť.
●● V závislosti od média a obsahu sa zobrazenie môže
meniť alebo sa nemusí vôbec objaviť.
Napr. BD-Video
Stlačte tlačidlo [ STOP].
Bod, v ktorom sa prehrávanie zastavilo, sa uloží do
pamäte.
Obnovenie funkcie prehrávania
Stlačením tlačidla [►PLAY] obnovíte prehrávanie od
uloženého bodu.
●● Daný bod sa vymaže, ak sa dané médium odoberie.
●● Na BD-Video diskoch, vrátane BD-J, funkcia
obnovenia prehrávania nefunguje.
Pozastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo [ PAUSE].
●● Opätovným stlačením tlačidla [ PAUSE] alebo [►
PLAY] prehrávanie obnovíte.
AT: Titul, C: Kapitola, PL: Zoznam na prehrávanie
BOdohraný čas titulu
CAktuálna pozícia
DCelkový čas
Napr. JPEG
Vyhľadávanie/Spomalené
prehrávanie
Vyhľadávanie
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [SEARCH ]
alebo [SEARCH ].
Spomalené prehrávanie
Počas pozastavenia prehrávania stlačte
[SEARCH ].
Rýchlosť môžete zvyšovať v piatich krokoch.
●● Hudba a formát MP3 atď.: Rýchlosť je pevne nastavená
na jednu úroveň.
●● Stlačením tlačidla [► PLAY] obnovíte normálnu
rýchlosť prehrávania.
- 18 -
Prehrávanie
Sledovanie 3D videozáznamov
a fotografií
Prezentácia
Prehrávanie prezentácie fotografií a zmena rôznych
nastavení počas prehrávania.
Príprava
Zariadenie pripojte k televízoru kompatibilnému
s technológiou 3D zobrazovania obrazu.
●● Vykonajte potrebné nastavenia pre televízor.
●● Spustite prehrávanie podľa zobrazovaných pokynov.
●● 3D nastavenia ( 29, 31)
1
2
3
●● Ak sa necítite dobre, alebo ak pri sledovaní 3D obsahu
pociťujete únavu očí, prestaňte tento obsah sledovať.
Ak pri sledovaní 3D obsahu pociťujete závrat, nutkanie
na zvracanie alebo akékoľvek iné nepríjemné pocity,
prestaňte tento obsah sledovať a nechajte oči
oddýchnuť.
●● 3D obraz sa nemusí zobrazovať spôsobom
nastaveným v položke „HDMI Video Format (Formát
HDMI obrazového signálu)“ a „24p(4K)/24p Output
(Výstup s riadkovaním 24p(4K)/24p)“. ( 30)
●● Pri prezeraní 3D fotografií z obrazovky „Photos
(Fotografie)“ zvoľte zoznam „3D“. (Statické snímky
v zozname „2D“ sa budú prehrávať vo formáte 2D.)
Ak sa nezobrazia indikátory „2D“ a „3D“, stlačením
červeného tlačidla na diaľkovom ovládači prepnite
zobrazenie prehrávaného obsahu.
Sledovanie BD-Live
2
3
Zvoľte položku „Photos (Fotografie)“.
Zvoľte požadovanú položku a stlačte zelené
tlačidlo.
Dajú sa nastaviť nasledujúce položky.
Spustenie prezentácie.
Start Slideshow
Statické snímky vo zvolenom
(Spustiť
priečinku môžete zobrazovať jednu
prezentáciu)
po druhej v určenom intervale.
Interval
(Interval
zobrazenia)
Tu môžete zmeniť interval
zobrazovania.
Transition
Effect
(Prechodový
efekt)
Zvoľte efekt, ktorý sa použije pri
zmene snímok.
Repeat Play
(Opakované
prehrávanie)
Nastavte, či sa má prezentácia
opakovať.
●● Statické snímky zobrazené ako „
“ sa
prostredníctvom tohto zariadenia nedajú prehliadať.
Pri diskoch s funkciami „BD-Live“ môžete sledovať
bonusový obsah, ktorý využíva pripojenie k internetu.
Pri využívaní funkcie BD-Live budete musieť okrem
pripojenia k internetu pripojiť aj USB zariadenie.
1
Vložte médium.
Zariadenie pripojte do dátovej siete a vykonajte
potrebné nastavenia.
( 13, 14)
Pripojte USB zariadenie, na ktorom je aspoň 1 GB
voľného miesta.
●● USB zariadenie sa používa ako lokálne úložisko.
Vložte disk.
 Vymazanie dát z USB zariadenia
V domovskom menu HOME zvoľte položku „USB
Management (Správa USB)“ ( 16) a potom „BD-Video
Data Erase (Vymazanie dát pre BD-Video)“ a stlačte
[OK].
●● Použiteľné funkcie a spôsob ovládania sa pri
jednotlivých diskoch môžu meniť, preto dodržiavajte
návod na obsluhu daného disku alebo navštívte
príslušnú webovú stránku.
●● Pri niektorých diskoch môže byť potrebné zmeniť
položku „BD-Live Internet Access (Prístup funkcií BDLive na internet)“. ( 33)
- 19 -
Prehrávanie
Používanie iPodu/iPhonu
Pripojenie iPodu/iPhonu
Kompatibilné iPody/iPhony (k februáru 2014)
●● Pred použitím tohto zariadenia aktualizujte svoj iPod/
iPhone na najnovšiu verziu softvéru.
●● Kompatibilita závisí od verzie softvéru vášho iPodu/
iPhonu.
●● Kompatibilita iPodu/iPhonu zaručuje funkcie
prehrávania hudby a nabíjania batérie prostredníctvom
tohto zariadenia ako systému domáceho kina.
iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone
4 / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Príprava
●● Vypnite hlavné zariadenie alebo znížte hlasitosť
hlavného zariadenia na minimum.
Pripojte iPod/iPhone.
Ak si chcete zakúpiť určený USB kábel, obráťte sa na
svojho predajcu iPodov/iPhonov.
Napr.
iPod/iPhone (nie je súčasťou dodaného príslušenstva)
iPod touch:
1., 2., 3., 4. a 5. generácia
iPod classic
iPod nano:
1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. generácia
Určený USB kábel
(nie je súčasťou dodaného
príslušenstva)
iPod: 5. generácia
●● Keď je iPhone pripojený k tomuto zariadeniu, na
niektorých miestach môže byť jeho príjem slabý.
●● Keď iPhone príjme volanie počas pripojenia k tomuto
zariadeniu, prehrávanie iPhonu sa môže zastaviť.
●● A k chcete uprednostniť používanie iPhonu pripojeného
k tomuto zariadeniu, vykonajte nastavenie tak, aby
iPhone neprijímal volania.
●● Režim Wi-Fi nepoužívajte na iPhone v nasledujúcom
prípade:
– keď sa sieťové funkcie na tomto zariadení používajú
bezdrôtovo,
– keď sa priestorové reproduktory na tomto zariadení
používajú bezdrôtovo.
Informácie o dobíjaní batérie
●● Po zapnutí tohto zariadenia sa spustí dobíjanie iPodu/
iPhonu.
●● iPod/iPhone sa nebude po skončení nabíjania batérie
dobíjať.
Prehrávanie záznamov z iPodu/
iPhonu
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo [HOME].
Zvoľte položku „Music (Hudba)“.
Zvoľte položku „iPod“.
Na zariadení iPod/iPhone spustite hudbu.
●● Dostupný je aj efekt priestorového zvuku a režim zvuku.
- 20 -
Prehrávanie
Používanie funkcie
Bluetooth®
Používanie Bluetooth®
Pomocou pripojenia Bluetooth ® môžete bezdrôtovo
počúvať zvuk zo zariadenia s funkciou Bluetooth ®.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu
zariadenia s funkciou Bluetooth ®.
●● Ak chcete použiť zariadenie s funkciou Bluetooth ®
kompatibilné s funkciou NFC (Near Field
Communication), prejdite na časť „Pripojenie jedným
dotykom (pripojenie pomocou funkcie NFC)“.
Spoločnosť Panasonic nenesie žiadnu zodpovednosť
za dáta a/alebo informácie, ktoré sú ohrozené počas
bezdrôtového prenosu.
 Obmedzenia použitia
●● V
šetky zariadenia musia vyhovovať štandardom
stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
●● Nie je zaručené, že bude možné používanie všetkých
zariadení s funkciou Bluetooth ®.
●● V závislosti od špecifikácií a nastavení zariadenia môže
dôjsť k zlyhaniu pripojenia, alebo niektoré úkony môžu
byť odlišné.
●● Tento systém podporuje bezpečnostné funkcie
Bluetooth ®. V závislosti od prevádzkového prostredia
a/alebo nastavení však nemusí byť toto zabezpečenie
dostatočné. Dávajte pozor pri bezdrôtovom prenose dát
do tohto systému.
●● Tento systém neumožňuje prenos dát do zariadenia
s funkciou Bluetooth ®.
●● Prostredie, prekážky a rušenie môžu skrátiť
komunikačný dosah alebo viesť k nesprávnej činnosti,
napríklad k výpadkom zvuku.
●● Nepoužívajte tento systém blízko zariadenia alebo
prostredia, ktoré je citlivé na rádiofrekvenčné rušenie
(napríklad: letiská, nemocnice, laboratóriá atď.).
1
2
3
4
5
Zapnite funkciu Bluetooth ® pripájaného
zariadenia.
Stlačte tlačidlo [ ].
●● Ak sa v menu Bluetooth ® pripájaného zariadenia
zobrazí „Panasonic BTT“, pokračujte krokom 4.
Podržte stlačené tlačidlo [- PAIRING].
●● Na displeji tohto zariadenia sa zobrazí „PAIRING
(Párovanie)“ a toto zariadenie prejde do
pohotovostného režimu párovania.
●● Ak je už pripojené iné zariadenie s funkciou
Bluetooth ®, pripojenie sa automaticky ukončí.
Zvoľte „Panasonic BTT“ v menu Bluetooth ®
pripájaného zariadenia.
●● Ak je už pripojené iné zariadenie s funkciou
Bluetooth ®, odpojte ho.
●● Na displeji tohto zariadenia sa zobrazí
„CONNECTED (Pripojené)“ a vytvorí sa pripojenie.
Spustite prehrávanie na zariadení s funkciou
Bluetooth ®.
●● Ak sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kľúča
(passkey), zadajte „0000“.
●● S týmto systémom môžete zaregistrovať až 8 zariadení.
Ak spárujete 9. zariadenie, nahradí sa jedno zo
zaregistrovaných zariadení.
●● Tento systém je možné súčasne pripojiť len k jednému
zariadeniu.
●● Tento systém sa automaticky pokúsi pripojiť
k poslednému pripojenému zariadeniu s funkciou
Bluetooth ®.
●● Ak prepnete zdroj, zariadenie s funkciou Bluetooth ® sa
odpojí.
●● Ak nie je počas prehrávania zosynchronizovaný zvuk
s obrazom, reštartujte aplikáciu, ktorú používate na
prehrávanie. Ak tento problém pretrváva, pripojte
zariadenie s funkciou Bluetooth ® k tomuto zariadeniu
pomocou zvukového kábla.
●● “Bluetooth Standby Mode (Pohotovostný režim
Bluetooth)“ ( 34)
●● “Transmission Speed (Rýchlosť prenosu)“ ( 34)
- 21 -
Prehrávanie
Pripojenie jedným dotykom
(pripojenie pomocou funkcie
NFC)
Len pre zariadenia so systémom Android™
kompatibilné s funkciou NFC (Android™ verzia 4.1
alebo vyššia)
Jednoduchým priložením zariadenia s funkciou Bluetooth ®
kompatibilného s funkciou NFC môžete vykonať celú
prípravu, od registrácie zariadenia s funkciou Bluetooth ®
až po zriadenie pripojenia.
1
2
3
Zapnite funkciu NFC pripájaného zariadenia.
Podržte svoje zariadenie priložené k dotykovej
oblasti NFC tohto zariadenia. ( 10)
●● Ak je toto zariadenie v pohotovostnom režime,
zapne sa, a na displeji tohto zariadenia sa zobrazí
„NFC“. Pripájané zariadenie ponechajte v kontakte
s týmto zariadením.
●● Keď sa zariadenie s funkciou Bluetooth ® spáruje
a pripojí, na displeji tohto zariadenia sa zobrazí
„CONNECTED (Pripojený)“. Po dokončení
registrácie a pripojenia zariadenia s funkciou
Bluetooth ® oddiaľte dané zariadenie od tohto
zariadenia.
●● Ak sa „CONNECTED (Pripojený)“ nezobrazí,
zmeňte miesto dotyku.
Spustite prehrávanie na zariadení s funkciou
Bluetooth ®.
●● V závislosti od typu používaného zariadenia sa
po nadviazaní spojenia môže prehrávanie spustiť
automaticky.
●● Pripojenie jedným dotykom nemusí fungovať správne,
a to v závislosti od typu používaného zariadenia.
- 22 -
TV a rádio
TV a rádio
„HDMI CEC“
Toto zariadenie podporuje funkciu „HDMI CEC“
(Consumer Electronics Control).
Podrobnosti o obsluhe nájdete v návode na obsluhu
príslušného zariadenia.
Príprava
Funkciu „HDMI CEC“ nastavte na „On (Zap.)“ ( 34).
(Predvolené nastavenie je „On (Zap.)“.)
Prepojené zapnutie napájania
Používanie televízora
s reproduktormi domáceho kina
Nastavením menu televízora môžete rozhodnúť o tom,
či bude zvuk vychádzať z reproduktorov tohto zariadenia
alebo z reproduktorov televízora. Zvukový výstup
televízora prepnite na reproduktory tohto zariadenia.
Voľba zvuku televízora
Po zapnutí televízora sa automaticky zapne aj toto
zariadenie.
Keď sa na tomto zariadení spustí prehrávanie, televízor
sa automaticky zapne a zobrazí sa zobrazenie z tohto
zariadenia.
●● Táto funkcia nie je účinná, keď je zvolený volič iPodu/
iPhonu. ( 20)
Napr.
OPTICAL
OUT
Optický digitálny audio kábel
(nie je súčasťou dodaného
príslušenstva)
Prepojené vypínanie napájania
Všetky pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou
„HDMI CEC“ sa po vypnutí televízora automaticky vypnú.
Pokračovanie v prehrávaní hudby aj po vypnutí
televízora
V položke „Power Off Link (Prepojené vypínanie
napájania)“ zvoľte možnosť „Video“. ( 34)
●● Fungovanie tejto funkcie sa nedá zaručiť pri všetkých
zariadeniach s funkciou HDMI CEC.
1Počas zobrazenia menu HOME stlačte tlačidlo
[SETTINGS].
2Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte položku „Sound (Zvuk)“
a stlačte tlačidlo [OK].
3Tlačidlami [▲, ▼] zvoľte položku „TV Audio Input (Vstup
zvukového signálu televízora)“ a stlačte tlačidlo [OK].
4Tlačidlami [▲, ▼] prepnite na „AUX“, „ARC“ alebo
„DIGITAL IN“ a stlačte tlačidlo [OK].
●● Zvoľte zvukový vstup pripojený k tomuto zariadeniu.
- 23 -
TV a rádio
Počúvanie rozhlasového
prijímača
 Manuálne ladenie a uloženie staníc
do predvolieb
Zvoľte rozhlasové vysielanie.
1Tlačidlami [SEARCH ] alebo [SEARCH ] zvoľte
požadovanú frekvenciu.
●● Ak chcete spustiť automatické ladenie, podržte stlačené
tlačidlo [SEARCH ], [SEARCH ] dovtedy, kým
nezačne vyhľadávanie frekvencie. Ladenie sa zastaví
po nájdení stanice.
Môžete predvoliť až 30 kanálov.
Príprava
Opakovaným stláčaním tlačidla [SELECTOR] zvoľte
„FM“.
Automatické uloženie staníc do
predvolieb
1
2
Stlačením a podržaním tlačidla [STATUS] zvoľte
možnosť „LOWEST (Najnižšia)“ alebo „CURRENT
(Aktuálna)“.
LOWEST (Najnižšia)
Automatické ladenie predvolieb sa začne od najnižšej
frekvencie (FM 87,50).
CURRENT (Aktuálna)
Automatické ladenie predvolieb sa začne od aktuálnej
frekvencie.*
* A k chcete zmeniť frekvenciu, prečítajte si časť
„Manuálne ladenie a uloženie staníc do predvolieb“.
Predvolenie kanála
2Počas príjmu rozhlasového vysielania
Stlačte tlačidlo [OK].
3Počas blikania indikátora „P“ na displeji
Číselnými tlačidlami zvoľte požadovaný kanál.
 Vysielanie RDS
Ak stanica, ktorú počúvate, vysiela signály RDS, na
displeji sa môže zobrazovať názov alebo typ programu.
Počas príjmu rozhlasového vysielania
Stláčaním tlačidla [STATUS] sa zobrazia textové údaje.
PS: Názov programu
PTY: Typ programu
OFF (Vyp.): Zobrazenie frekvencie
Podržte stlačené tlačidlo [OK].
Keď sa zobrazí hlásenie „AUTO“, tlačidlo uvoľnite.
Vo vzostupnom poradí sa do predvolieb uložia všetky
stanice, ktoré prijímač dokáže zachytiť.
Počúvanie predvoleného kanála
Číselnými tlačidlami zvoľte želaný kanál.
Napr. 1
: [1]  [OK].
12: [1]  [2].
Prípadne stlačte [˄, ˅] alebo [▲, ▼].
- 24 -
Pokročilé úkony
Pokročilé úkony
Využívanie sieťovej služby
Sieťová služba vám umožňuje prístup na niektoré webové
stránky podporované spoločnosťou Panasonic.
Sieťová služba ponúka rôzne internetové služby,
ako napríklad:
●● online požičovňu filmov,
●● službu prezerania videozáznamov.
Internet
* Obrázky slúžia len na ilustráciu, obsah sa môže meniť
bez upozornenia.
Príprava
●● Pripojenie do dátovej siete ( 13)
●● Nastavenia dátovej siete ( 14)
1
2
Stlačte tlačidlo [INTERNET].
Zvoľte položku a stlačte tlačidlo [OK].
Ukončenie funkcie Network Service (Sieťová služba)
Stlačte tlačidlo [HOME].
●● Počas prehrávania obsahu z média nie je možné
stlačením tlačidla [INTERNET] pristupovať k sieťovej
službe.
●● V nasledujúcich prípadoch je možné meniť nastavenia
v menu Setup (Nastavenie):
– pri obmedzení používania funkcie Sieťová služba
( 33, „Network Service Lock (Uzamknutie sieťovej
služby“),
– pri korigovaní zobrazeného času
( 33, „Time Zone (Časové pásmo)“, „Summer Time
(Letný čas)“),
– pri použití iného zariadenia, ako je napríklad
smartfón, v kombinácii s týmto zariadením pomocou
určitej aplikácie v danom zariadení
( 33, „Remote Device Operation (Diaľkové
ovládanie zariadenia)“).
●● Pri používaní sieťovej služby nie je možné prepnúť zdroj
stlačením tlačidla [SELECTOR] alebo [ ] na diaľkovom
ovládači alebo použitím pripojenia jedným dotykom vo
funkcii NFC.
●● Pri pomalom internetovom pripojení sa obraz nemusí
zobrazovať správne. Odporúča sa vysokorýchlostné
pripojenie na internet s rýchlosťou aspoň 6 Mb/s.
●● Hneď ako sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu
firmvéru, aktualizujte firmvér. Ak firmvér neaktualizujete,
je možné, že sa funkcia Sieťová služba nebude dať
používať správne. ( 15)
●● Domovská obrazovka Sieťová služba podlieha zmenám
bez upozornenia.
●● Služby, ku ktorým pristupujete prostredníctvom funkcie
Sieťová služba, prevádzkujú príslušní poskytovatelia
služieb a poskytovanie služby môže byť dočasne
pozastavené alebo úplne ukončené bez upozornenia.
Spoločnosť Panasonic preto nepreberá zodpovednosť
za obsah alebo trvanie poskytovania služieb.
●● Niektoré funkcie internetových stránok alebo obsah
služieb nemusia byť dostupné.
●● Niektoré druhy obsahu môžu byť pre účastníkov
nevhodné.
●● Niektoré druhy obsahu môžu byť dostupné len
v určitých krajinách a nemusia byť ponúkané v určitých
jazykoch.
- 25 -
Pokročilé úkony
Funkcia Home Network
(Domáca sieť)
Príprava
1Zariadenie pripojte do dátovej siete ( 13) a nastavte
jeho sieťové parametre. ( 14)
2Obsah a priečinok pridajte do knižníc prehrávača
Windows Media ® Player alebo smartfónu atď.
 Zoznam na prehrávanie (playlist) programu Windows
Media ® Player umožňuje prehrávanie len tých
záznamov, ktoré sú uložené v knižniciach.
●● Pri pripojení k zariadeniu DIGA zaregistrujte toto
zariadenie do vášho zariadenia DIGA.
Pred použitím nasledovných funkcií nezabudnite
nakonfigurovať pripojené zariadenie vo vašej domácej
sieti.
Používanie funkcie Miracast™
Obsah, ktorý sledujete na displeji smartfónu
kompatibilnom s funkciou Miracast, môžete sledovať aj na
veľkej obrazovke vášho televízora.
●● Kompatibilné so zariadeniami so systémom Android™,
ver. 4.2 a novšej a Miracast certified.
Informácie o tom, či daný smartfón atď. podporuje
funkciu Miracast, získate od výrobcu daného
zariadenia.
1
2
3
4
5
6
Domáce kino
1
2
Zariadenie
kompatibilné
s funkciou Miracast
Stlačte tlačidlo [MIRACAST].
Môžete obsluhovať zariadenie kompatibilné
s funkciou Miracast.
●● Na danom zariadení aktivujte funkciu Miracast
a zvoľte toto zariadenie ako zariadenie, ktoré sa
má pripojiť.
Podrobnejšie informácie nájdete uvedené v návode
na obsluhu dodanom s daným zariadením.
Zvoľte položku „Network (Sieť)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca sieť)“.
Zvoľte položku „DLNA Client (Klient DLNA)“.
●● Zoznam môžete aktualizovať stlačením červeného
tlačidla na diaľkovom ovládači.
●● Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači
môžete priamo prepnúť na spôsob pripojenia Wi-Fi
Direct.
Zvoľte zariadenie a stlačte tlačidlo [OK].
Zvoľte položku, ktorú chcete prehrať a stlačte
tlačidlo [OK].
●● V závislosti od obsahu môžete po stlačení tlačidla
[OPTION] zvoliť ďalšie praktické funkcie.
●● Po spustení prehrávania sa zobrazí ovládací panel
(Control Panel).
Ak sa ovládací panel (Control Panel) nezobrazil,
stlačte tlačidlo [OK]. Ovládací panel (Control
Panel) skryjete stlačením tlačidla [RETURN].
Napr.
Ukončenie funkcie Home Network (Domáca sieť)
Stlačte tlačidlo [HOME].
Ukončenie funkcie Miracast
Stlačte tlačidlo [HOME].
Prehrávanie obsahu na serveri
DLNA
Môžete zdieľať fotografie, videozáznamy a hudbu uloženú
na certifikovanom mediálnom DLNA serveri [počítač
s nainštalovaným operačným systémom Windows 7,
smartfón, rekordér (DIGA) a pod.] pripojenom do vašej
domácej siete.
●● Informácie o podporovanom formáte DLNA ( 45)
Domáce kino
Stlačte tlačidlo [HOME].
Server
- 26 -
Pokročilé úkony
Menu Option
(Voliteľné možnosti)
Používanie digitálneho ovládača
médií
Smartfón alebo tablet môžete používať ako digitálny
ovládač médií (DMC) a prehrávať obsah servera DLNA
prostredníctvom prehrávača médií (tohto zariadenia).
Prostredníctvom tohto menu je možné ovládať rôzne
funkcie prehrávania a nastavenia.
Dostupné voľby závisia od prehrávaného obsahu a stavu
zariadenia.
Možné spôsoby využitia:
Prehrávač médií
*
Server
Ovládač
*
Informácie o režime viacerých používateľov
: Nastavenia položiek s týmto označením ukladajú
príslušní používatelia zaregistrovaní v menu HOME. ( 17)
1
Stlačte tlačidlo [OPTION].
●● Pri prehrávaní hudby zvoľte položku „Playback
Settings (Nastavenia prehrávania)“ a stlačte
tlačidlo [OK].
Napr. BD-Video
Prehrávač médií
Server
+
ovládač
*
* Mal by byť nainštalovaný softvér kompatibilný
s digitálnym ovládačom médií.
Príprava
Vykonajte kroky 1 a 2. ( 26)
3Vykonajte „Remote Device Settings (Nastavenie
zariadenia na diaľkové ovládanie)“. ( 33)
 Môžete zaregistrovať až 16 zariadení.
1
2
3
4
5
6
Stlačte tlačidlo [HOME].
2
Zvoľte položku „Network (Sieť)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca sieť)“.
Zvoľte položku „Media Renderer (Prehrávač médií)“.
Zvoľte položku „Home Network (Domáca sieť)“
alebo „Wi-Fi Direct (Priame pripojenie Wi-Fi)“
a stlačte tlačidlo [OK]. Potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Zvoľte požadovanú položku a zmeňte nastavenia.
Ukončenie činnosti na tejto obrazovke
Stlačte tlačidlo [OPTION].
Ohľadom položky Language (Jazyk): ( 46)
Menu Operation (Ovládanie)
Môžete začať obsluhovať zariadenia kompatibilné
s digitálnym ovládačom médií.
 Soundtrack (Zvuková stopa)
Zobrazenie alebo zmena zvukovej stopy.
 Audio channel (Zvukový kanál)
Voľba zvukového kanála.
Ukončenie činnosti na obrazovke prehrávača médií
Stlačte tlačidlo [HOME].
 Subtitle (Titulky)
Zmena nastavení titulkov.
Informácie o DLNA a prehrávači médií (Media
Renderer)
Viac informácií sa dozviete na nasledujúcej webovej
stránke a v návodoch na obsluhu príslušných zariadení.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 Angle (Uhol pohľadu)
Voľba čísla uhla pohľadu.
●● Pripojenie Wi-Fi Direct pri používaní funkcie Home
Network (Domáca sieť) je iba dočasné. Po ukončení sa
nastaví štandardné sieťové pripojenie.
●● V závislosti od zariadenia alebo prostredia pripojenia sa
rýchlosť prenosu dát môže znížiť.
●● V závislosti od obsahu a pripojeného zariadenia nemusí
byť prehrávanie možné.
●● Položky, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie je možné
prehrať na tomto zariadení.
 Repeat Play (Opakované prehrávanie)
Zvoľte položku, ktorú chcete zopakovať.
●● Môžete opakovať prehrávanie kapitoly, zoznamu na
prehrávanie, celého disku a podobne, no zobrazené
položky sa budú odlišovať v závislosti od druhu média.
●● Voľbou možnosti „Off (Vyp.)“ funkciu zrušíte.
- 27 -
Pokročilé úkony
 Random (Náhodné poradie)
Aktivovanie/deaktivovanie prehrávania v náhodnom
poradí.
Picture Settings
(Nastavenia obrazu)
 Start Slideshow (Spustenie prezentácie)
Spustenie prezentácie.
 Status (Stav)
Zobrazenie stavových hlásení.
 Picture Mode (Režim obrazu)
Zvoľte režim kvality obrazu počas prehrávania.
●● Ak zvolíte možnosť „User (Používateľský)“, môžete
zmeniť nastavenia „Picture Adjustment (Úprava
obrazu)“.
 Rotate RIGHT (Otočenie doprava)
 Rotate LEFT (Otočenie doľava)
Otočenie statickej snímky.
 Picture Adjustment (Úprava obrazu)
Týmto je možné zmeniť špecifické parametre, ktoré
ovplyvnia kvalitu obrazu.
 Wallpaper (Pozadie)
Nastavenie požadovanej statickej snímky ako pozadia
menu HOME. ( 16)
 Progressive (Progresívny výstup)
Zvoľte spôsob konverzie pre progresívny výstup tak,
aby vyhovoval typu prehrávaného materiálu.
●● Ak dôjde k prerušeniu videozáznamu po voľbe možnosti
„Auto (Automaticky)“, zvoľte možnosť „Video“ alebo
„Film“ v závislosti od materiálu, ktorý sa má prehrávať.
 Icon Registration (Registrácia symbolu)
Nastavenie statickej snímky ako symbolu používateľa.
( 17)
 Video (Videozáznam)
Zobrazenie spôsobu záznamu pôvodného videozáznamu.
 Primary Video (Primárny videozáznam)
Zobrazenie spôsobu záznamu pôvodného primárneho
videozáznamu.
 Secondary Video (Sekundárny videozáznam)
Video
(Videozáznam)
Zvoľte zapnutie/vypnutie
obrazového záznamu. Zobrazenie
spôsobu záznamu pôvodného
videozáznamu.
●● Počas vyhľadávania/
spomaleného prehrávania
alebo prehrávania po
jednotlivých snímkach
sa zobrazí len primárny
videozáznam.
Soundtrack
(Zvuková stopa)
Zvoľte zapnutie/vypnutie
sprievodného ozvučenia a jazyka.
 24p
Filmy a iný materiál zaznamenaný na DVD-Video diskoch
pri snímkovej frekvencii 24p sa vysiela pri rovnakej
snímkovej frekvencii 24p.
●● Len keď ste zvolili možnosť „24p(4K)“ alebo „24p“
v položke „24p(4K)/24p Output (Výstup s riadkovaním
24p(4K)/24p)“ ( 30) a prehrávate disky zaznamenané
pri snímkovej frekvencii 60 polsnímok za sekundu.
●● Nemusí fungovať pri obsahu vo formáte PAL.
 Reset to Default Picture Settings (Obnovenie
štandardných nastavení obrazu)
Obnovenie všetkých predvolených továrenských nastavení
obrazu.
 Zoom
Zväčšenie videozáznamov a statických záberov.
 Top Menu (Hlavné menu)
Zobrazenie hlavného menu.
 Pop-up Menu (Kontextové menu)
Zobrazenie kontextového menu.
 Menu
Zobrazenie menu.
- 28 -
Pokročilé úkony
 Sound Effects (Zvukové efekty)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Sound Settings
(Nastavenia zvuku)
Equalizer (Ekvalizér)
Táto funkcia vám umožňuje zvoliť nastavenie kvality
zvuku.
Položky „Surround Effects (Priestorové zvukové efekty)“
a „Sound Effects (Zvukové efekty)“ je možné nastaviť aj
tlačidlom [SOUND] na diaľkovom ovládači.
Subwoofer
Táto funkcia vám umožňuje nastaviť úroveň basových
tónov.
Level 1 (najslabší efekt) až Level 4 (najsilnejší efekt)
 Pre každý zdroj je možné nastaviť inú úroveň.
 Surround Effects (Priestorové zvukové efekty)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
BD/DVD (viackanálový zdroj):
3D Cinema
Surround
(Filmový
priestorový 3D
zvuk)
Rozšírenie priestorového
zvukového poľa dopredu,
dozadu, hore, doprava
a doľava a vytvorenie zvuku
s hĺbkou a energiou, ktoré sa
lepšie hodia k 3D obrazu.
2ch Stereo
(2-kanálový
stereo zvuk)
Záznamy z akéhokoľvek
zdroja môžete prehrávať
stereofónne. Zvuk sa bude
prenášať len do predných
reproduktorov a subwoofera.
TV/CD (2-kanálový zdroj):
Multi
Channel Out
(Viackanálový
výstup)
Aj pri prehrávaní
stereofónneho zvuku môžete
získať zvuk tak z predných
ako aj priestorových
reproduktorov.
Dolby Pro Logic
II Movie
Vhodný pre filmové záznamy
alebo záznamy vo formáte
Dolby Surround
(okrem Xvid).
Dolby Pro Logic
II Music
Pridáva 5.1-kanálové efekty
do stereofónnych zdrojových
signálov (okrem Xvid).
H.Bass
Táto funkcia umožňuje zvýrazniť zvuk nízkofrekvenčných
tónov tak, že aj veľmi hlboké tóny budú znieť zreteľne,
a to aj v prípade, že akustické vlastnosti miestnosti nie
sú ideálne.
Whisper-Mode Surround
Táto funkcia vám umožňuje vylepšiť priestorový
efekt zvuku s nízkou úrovňou hlasitosti (užitočné
predovšetkým pri prehrávaní v neskorých večerných
hodinách).
●● Nie každý efekt je možné nastaviť individuálne.
●● Zvukové efekty nemusia byť pri niektorých zdrojoch
k dispozícii alebo nemusia byť účinné.
●● V prípade niektorých zdrojov signálov sa môže stať, že
pri použití týchto efektov dôjde k zníženiu kvality zvuku.
V takom prípade zvukové efekty vypnite.
3D Settings (3D nastavenia)
 Signal Format (Formát signálu)
Original
(Pôvodný
formát)
Zachová sa pôvodný formát
obrazu.
Side by side
(Vedľa seba)
Formát 3D obrazu, ktorý sa skladá
z ľavej a pravej obrazovky.
2D to 3D
(2D na 3D)
Konverzia 2D obrazu na 3D efekt.
 Distance (Vzdialenosť)
Nastavenie miery vnímania hĺbky.
 Graphic Display Level (Úroveň grafického
zobrazenia)
Pri prehrávaní 3D obrazu môžete upraviť 3D pozíciu menu
Option (Voliteľné možnosti), hlásení a podobne.
- 29 -
Pokročilé úkony
Menu Setup (Nastavenie)
24p(4K)/24p Output (Výstup s riadkovaním
24p(4K)/24p)
Toto nastavenie slúži na voľbu spôsobu výstupu obsahu
zaznamenaného vo formáte 24p*1, ako sú napríklad
filmy.
Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia zariadenia.
Vykonané nastavenia sa nezmenia ani po prepnutí
zariadenia do pohotovostného režimu.
Menu Setup (Nastavenie) a Option (Voliteľné možnosti)
zdieľajú niektoré položky. Rovnaký efekt dosiahnete
nastavením príslušnej položky v oboch menu.
Informácie o režime viacerých používateľov
: Nastavenia položiek s týmto označením ukladajú
príslušní používatelia zaregistrovaní v menu HOME. ( 17)
1
Počas zobrazenia menu HOME stlačte tlačidlo
[SETTINGS].
24p(4K)
Výstup signálov po ich konverzii
na vyššiu úroveň formátu 4K*2.
24p
Výstup s riadkovaním 24p.
 Pripojte kompatibilný televízor pre každý (4K alebo
1080/24p) výstup ku konektoru HDMI AV OUT tohto
zariadenia.
 „24p(4K)“ funguje len pri prehrávaní v 2D.
 Pri prehrávaní DVD-Video disku prepnite toto
nastavenie na „24p(4K)“ alebo „24p“ a potom „24p“
v položke „Picture Settings (Nastavenia obrazu)“
( 28) na „On (Zap.)“.
 Pri prehrávaní obrazových záznamov uložených na
BD-Video/DVD-Video disku v inom formáte ako 24p
sa na výstup budú obrazové záznamy privádzať pri
snímkovej frekvencii 60p.
HDMI Colour Mode (Farebný režim HDMI)
Toto nastavenie slúži na voľbu konverzie farebného
priestoru obrazového signálu.
2
Deep Colour Output (Výstup v režime Deep
Colour)
Týmto nastavením sa zvolí použitie výstupu v režime
Deep Colour, keď je pripojený televízor, ktorý
podporuje režim Deep Colour.
Zvoľte požadovanú položku a zmeňte nastavenia.
Ukončenie činnosti na tejto obrazovke
Stlačte tlačidlo [HOME].
Picture (Obraz)
 Picture Mode (Režim obrazu)
Contents Type Flag (Označenie typu obsahu)
Keď je pripojený televízor podporujúci funkciu Contents
Type Flag (Označenie typu obsahu), v závislosti od
prehrávaného obsahu sa použije optimálny spôsob
reprodukcie.
( 28)
 Picture Adjustment (Úprava obrazu)
( 28)
 HDMI Output (HDMI výstup)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
HDMI Video Format (Formát HDMI obrazového
signálu)
Položky podporované pripojenými zariadeniami sú
na obrazovke vyznačené ako „ “. Ak sa zvolí nejaká
položka bez vyznačenia „ “, obraz môže byť skreslený.
 Ak je zvolené nastavenie „Automatic (Automaticky)“,
automaticky sa vyberie výstupné rozlíšenie, ktoré
najviac vyhovuje pripojenému televízoru.
 Aby ste si mohli vychutnať videozáznam s vysokým
rozlíšením prevedený až na rozlíšenie 1080p,
musíte zariadenie pripojiť priamo k HDTV prijímaču
(televízor s vysokým rozlíšením), ktorý je kompatibilný
s rozlíšením 1080p. Ak je toto zariadenie pripojené
k HDTV prijímaču cez iné zariadenie, aj dané
zariadenie musí byť kompatibilné s rozlíšením 1080p.
- 30 -
HDMI Standby Pass-Through (HDMI - prechod
signálu v pohotovostnom režime)
Aj keď je tento audiosystém v pohotovostnom režime,
zo zariadenia pripojeného k tomuto audiosystému sa do
televízora môže privádzať obraz a zvuk.
Navyše, vstupný konektor HDMI môžete prepnúť
stlačením tlačidla [SELECTOR] na diaľkovom ovládači.
 Zvuk sa nebude reprodukovať z reproduktorov tohto
audiosystému.
*1Obraz s progresívnym neprekladaným riadkovaním
zaznamenaný pri snímkovej frekvencii 24 snímok
za sekundu (filmový záznam). Mnoho filmového
obsahu na BD-Video diskoch je zaznamenaného pri
snímkovej frekvencii 24 snímok za sekundu rovnako
ako na filmových materiáloch.
*2Technológia obrazu/zobrazenia vo vysokom rozlíšení
s približne 4000 (šírka) × 2000 (výška) obrazovými
bodmi.
Pokročilé úkony
Sound (Zvuk)
 Surround Effects (Priestorové zvukové efekty)
( 29)
 Sound Effects (Zvukové efekty)
( 29)
 Dynamic Range Compression (Kompresia
dynamického rozsahu)
Jej cieľom je zabezpečenie zrozumiteľnosti dialógov aj pri
nízkych úrovniach hlasitosti.
(Len Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD)
●● Nastavenie „Automatic (Automaticky)“ je účinné len pri
prehrávaní záznamov vo formáte Dolby TrueHD.
 Digital Audio Output (Digitálny audio výstup)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
Zvoľte zvukový signál, ktorý sa bude privádzať na
výstup.
 Ak pripojené zariadenie neumožňuje dekódovanie
signálu v príslušnom formáte, zvoľte možnosť „PCM
(Impulzne kódovaná modulácia)“. Toto zariadenie
dekóduje daný formát zvukového signálu a prenáša
ho do pripojeného zariadenia.
 Ak nevykonáte vhodné nastavenia, v zvuku sa môže
ozývať praskanie alebo šum.
 Downmix (Zmiešavanie kanálov)
Zvoľte spôsob zmiešavania viackanálového zvuku do
dvojkanálového.
●● Voľbou možnosti „Surround encoded (So zakódovaným
priestorovým zvukom)“ získate priestorový zvuk.
●● Pri zvukovom signále vo forme dátového toku
(bitstream) sa žiadny účinok zmiešavania kanálov
neprejaví.
●● Zvukový signál sa bude vysielať vo formáte „Stereo“
v nasledujúcich prípadoch:
– prehrávanie záznamov vo formáte AVCHD,
– prehrávanie záznamov vo formáte Dolby TrueHD,
– prehrávanie sekundárnej zvukovej stopy (vrátane
zvuku klikania tlačidiel).
 Audio Delay (Oneskorenie zvuku)
Synchronizácia obrazu a zvuku nastavením oneskorenia
zvukového výstupu.
 Speaker (Reproduktor)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Speaker Distance (Vzdialenosť reproduktorov)
Nastavte vzdialenosť medzi jednotlivými reproduktormi
a posluchovou polohou.
 Ak nastavíte funkciu „Test Tone (Testovací tón)“ na
„On (Zap.)“, jednotlivé reproduktory budú postupne
vydávať zvuk testovacieho signálu.
Speaker Level (Úroveň reproduktorov)
Nastavte hlasitosť jednotlivých reproduktorov.
 Ak nastavíte funkciu „Test Tone (Testovací tón)“ na
„On (Zap.)“, jednotlivé reproduktory budú postupne
vydávať zvuk testovacieho signálu.
BD-Video Secondary Audio (Sekundárna zvuková
stopa disku BD-Video)
Zvoľte, či sa má alebo nemá zmiešavať primárna
a sekundárna zvuková stopa (vrátane zvuku kliknutia
tlačidiel).
Ak je zvolená možnosť „Off (Vyp.)“, zariadenie bude
privádzať na výstup len primárnu zvukovú stopu.
Wireless System Pairing (Párovanie bezdrôtového
systému)
Spárujte bezdrôtový systém s týmto zariadením.
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
HDMI Audio Output (HDMI audio výstup)
Týmto nastavením zvolíte, či sa má alebo nemá zvukový
signál vysielať z HDMI.
 TV Audio Input (Vstup zvukového signálu
televízora)
Zvoľte vstup zvukového signálu z televízora, ktorý bude
fungovať s úkonmi funkcie HDMI CEC.
3D
 3D BD-Video Playback (Prehrávanie 3D BD-Video
diskov)
Zvoľte spôsob prehrávania obrazových záznamov
kompatibilných s technológiou 3D zobrazovania obrazu.
 3D Playback Message (Hlásenie pri 3D prehrávaní)
Nastavenie zobrazenia alebo skrytia výstražného
zobrazenia o sledovaní 3D obrazu pri prehrávaní
obrazových záznamov kompatibilných s technológiou 3D
zobrazovania obrazu.
 Graphic Display Level (Úroveň grafického
( 29)
zobrazenia)
- 31 -
Pokročilé úkony
Language (Jazyk)
Network (Sieť)
 Soundtrack Preference (Predvolená zvuková stopa)
Zvoľte jazyk zvukovej stopy.
●● Ak zvolíte možnosť „Original (Pôvodný)“, pre každý disk
sa zvolí pôvodný jazyk.
●● Zadajte kód ( 46), ak zvolíte možnosť „Other
(Iný jazyk)“.
 Easy Network Setting (Jednoduché nastavenie
siete) ( 14)
 Network Settings (Nastavenia siete)
Nastavenia týkajúce sa siete vykonajte osobitne.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
 Subtitle Preference (Predvolené titulky)
Zvoľte jazyk titulkov.
●● Ak je zvolená možnosť „Automatic (Automaticky)“,
jazyk zvolený pre položku „Soundtrack Preference
(Predvolená zvuková stopa)“ nie je k dispozícii,
a na disku sa nachádzajú titulky v danom jazyku,
automaticky sa zobrazia.
●● Zadajte kód ( 46), ak zvolíte možnosť „Other
(Iný jazyk)“.
LAN Connection Mode (Režim pripojenia
k lokálnej sieti LAN)
Zvoľte spôsob pripojenia do lokálnej siete LAN.
 Ak chcete vytvoriť priame bezdrôtové prepojenie
tohto zariadenia a zariadenia v domácej sieti, zvoľte
možnosť „Wireless Master“. Ak je zvolená táto
možnosť, pripojenie k internetu nebude dostupné.
Wireless Settings (Nastavenia bezdrôtovej siete)
Táto položka umožňuje nastaviť bezdrôtový smerovač
a parametre pripojenia. Je možné skontrolovať aj
aktuálne nastavenia pripojenia a stav pripojenia.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
 Menu Preference (Predvolené menu)
Zvoľte jazyk menu na disku.
●● Zadajte kód ( 46), ak zvolíte možnosť „Other
(Iný jazyk)“.
 Subtitle Text (Text titulkov)
Zvoľte požadovanú položku podľa jazyka používaného pre
text titulkov MKV/Xvid.
●● Táto položka sa zobrazí len po spustení prehrávania
súboru.
 On-Screen Language (Jazyk na obrazovke)
Zvoľte jazyk menu a zobrazovaných hlásení.
Connection Setting (Nastavenie pripojenia)
Zobrazí sa sprievodca pripojením bezdrôtového
smerovača.
Double Speed Mode Setting (2.4GHz) (Nastavenie
dvojnásobnej rýchlosti (2,4 GHz))
Rýchlosť pripojenia nastavte pre 2,4 GHz formát
bezdrôtovej siete.
 Ak sa pripájate s použitím režimu „Double Speed
Mode (40MHz) (Režim dvojnásobnej rýchlosti (40
MHz))“, dva kanály používajú to isté frekvenčné
pásmo, takže hrozí väčšie riziko rušenia príjmu.
V dôsledku toho môže poklesnúť rýchlosť pripojenia
alebo sa zhorší jeho stabilita.
IP Address / DNS Settings (Nastavenie IP adresy /
DNS)
Tu môžete skontrolovať stav sieťového pripojenia
a nastavenia súvisiace s IP adresou a DNS serverom.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte príslušné nastavenie.
Proxy Server Settings (Nastavenia proxy servera)
Tu môžete skontrolovať stav spojenia s proxy serverom
a zmeniť nastavenia.
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte príslušné nastavenie.
- 32 -
Pokročilé úkony
Network Service Settings (Nastavenia sieťovej
služby) ( 25)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Time Zone (Časové pásmo)
Nastavte čas zariadenia tak, aby zodpovedal
miestnemu času.
 Niektoré obsahy funkcie Sieťová služba vyžadujú
nastavenie časového pásma. V prípade potreby
nastavte časové pásmo.
Ratings (Úroveň ochrany)
Nasledujúce položky používajú rovnaké heslo.
Nezabudnite svoje heslo.
 DVD-Video Ratings (Úroveň ochrany DVD-Video
diskov)
Nastavením úrovne ochrany obmedzíte možnosti
prehrávania DVD-Video diskov.
Summer Time (Letný čas)
Keď práve platí letný čas, zvoľte možnosť „On (Zap.)“.
Network Drive Connection (Pripojenie sieťového
disku)
Týmto prehrávačom je možné pristupovať aj k zdieľaným
priečinkom zariadení, ktoré nie sú kompatibilné s DLNA
(napríklad operačný systém Windows XP) a prehrávať
videozáznamy, statické snímky a hudbu.
Podrobnejšie informácie o nastaveniach a spôsobe
ovládania pripojených zariadení nájdete uvedené na
nasledujúcej webovej stránke.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Stránka je k dispozícii len v angličtine.)
 BD-Video Ratings (Úroveň ochrany BD-Video
diskov)
Nastavte vekové obmedzenie pre prehrávanie BD-Video
disku.
 Network Service Lock (Uzamknutie sieťovej služby)
Môžete obmedziť používanie funkcie Sieťová služba.
System (Systém)
 Easy Settings (Jednoduché nastavenia)
Môžete vykonať základné nastavenia.
 TV Settings (Nastavenia televízora)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Remote Device Settings (Nastavenie zariadenia
na diaľkové ovládanie) ( 25, 27)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce
nastavenia:
TV Aspect (Zobrazovací pomer televízora)
Zvoľte nastavenie, ktoré zodpovedá typu pripojeného
televízora.
Pri pripojení televízora so zobrazovacím pomerom 4:3
a prehrávaní obrazového záznamu s pomerom strán 16:9:
Remote Device Operation (Diaľkové ovládanie
zariadenia)
Umožňuje ovládať toto zariadenie pomocou DMC atď.
 Ak je vybrané nastavenie „On (Zap.)“, aktivuje sa
funkcia „Quick Start (Rýchle spustenie)“.
Device Name Entry (Zadanie názvu zariadenia)
Zadajte názov tohto prehrávača, ktorý sa bude
zobrazovať na pripojenom zariadení.
4:3
Pan & Scan
Obraz sa bude
prehrávať
s orezanými
bočnými
okrajmi tak,
aby zodpovedal
rozmerom
obrazovky.
Pri prehrávaní disku BD-Video sa
obrazový signál bude privádzať na
výstup vo formáte „4:3 Letterbox“.
4:3
Letterbox
V hornej a dolnej
časti obrazu budú
čierne pásy.
Registration Type (Typ registrácie)
Automatic
(Automaticky)
Umožnenie pripojenia ku
všetkým zariadeniam,
ktoré pristupujú k tomuto
prehrávaču.
Manual
(Manuálne)
Nastavenie možnosti
pripojenia k jednotlivým
zariadeniam, ktoré pristupujú
k tomuto prehrávaču.
Remote Device List (Zoznam zariadení na diaľkové
ovládanie)
Zobrazené zariadenie je možné zaregistrovať alebo
jeho registráciu zrušiť v prípade, ak je položka
„Registration Type (Typ registrácie)“ nastavená na
„Manual (Manuálne)“.
Pri pripojení televízora so zobrazovacím pomerom 16:9
a prehrávaní obrazového záznamu s pomerom strán 4:3:
BD-Live Internet Access (Prístup funkcií BD-Live
na internet) ( 19)
Pri používaní funkcií BD-Live môžete obmedziť prístup
na internet.
 Ak je zvolená možnosť „Limit (Obmedziť)“, prístup na
internet je povolený len pre obsah funkcie BD-Live,
ktorý má povolenie vlastníka obsahu.
- 33 -
16:9
Videozáznam sa zobrazuje ako
obraz s pomerom strán 4:3 v strede
obrazovky.
16:9 full
Obraz sa zobrazí horizontálne
roztiahnutý so zobrazovacím
pomerom 16:9.
TV System (TV norma)
Zvoľte také nastavenie, aby zodpovedalo TV norme
pripojeného televízora.
Pokročilé úkony
Screen Saver Function (Funkcia šetriča
obrazovky)
Táto funkcia zabraňuje retencii obrazu na obrazovke.
 Ak je táto funkcia nastavená na možnosť „On (Zap.)“:
Ak je zobrazený zoznam prehrávaného obsahu
a 10 minút alebo dlhšie sa nevykoná žiadny úkon,
obrazovka sa automaticky prepne do menu HOME.
 Počas prehrávania, pozastavenia a podobne nie je
táto funkcia dostupná.
 Unit Settings (Nastavenia zariadenia)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Mixed Data Disc Option (Možnosti disku so
zmiešanými typmi dát)
Umožňuje voľbu prehrávania obsahu na diskoch
s dátovými súbormi aj videozáznamami.
 Ak sa zvolí možnosť „MP3/JPEG/MKV“, bude možné
zobraziť dátové súbory.
 Ak sa zvolí možnosť „BDAV/AVCHD“, bude možné
zobraziť záznamy BDAV a AVCHD.
On-Screen Messages (Hlásenia na obrazovke)
Zvoľte, či sa majú stavové hlásenia zobrazovať
automaticky.
Front Panel Display (Zobrazenie predného panela)
Umožňuje zmeniť jas displeja zariadenia.
 Ak zvolíte možnosť „Automatic (Automaticky)“,
nastaví sa vysoký jas displeja, ktorý stmavne iba
počas prehrávania.
HDMI CEC
Túto možnosť nastavte v prípade, ak chcete používať
funkciu „HDMI CEC“ pri zapojení zariadenia, ktoré
podporuje funkciu „HDMI CEC“ prostredníctvom HDMI
kábla.
 Ak nechcete používať funkciu „HDMI CEC“, zvoľte
možnosť „Off (Vyp.)“.
Power Off Link (Prepojené vypínanie napájania)
Zvoľte želané nastavenie prepojeného vypínania
tohto zariadenia pomocou funkcie „HDMI CEC“
( 23). (Funguje v závislosti od nastavení pripojeného
zariadenia kompatibilného s funkciou „HDMI CEC“.)
Video/Audio (Obraz/Zvuk)
Pri vypnutí televízora sa toto zariadenie automaticky
vypne.
Video (Obraz)
Pri prehrávaní záznamu, ktorý obsahuje iba zvuk, sa
toto zariadenie automaticky nevypne.
Edit User Information (Úprava informácií
o používateľovi)
Zmena informácií o používateľovi zaregistrovanom
v menu HOME.
 Start-up Banner (Spúšťací nadpis)
Zvoľte možnosť zobrazenia tohto nadpisu po zapnutí tohto
zariadenia. ( 16)
 Bluetooth Settings (Nastavenia Bluetooth)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Bluetooth Standby Mode (Pohotovostný režim
Bluetooth)
Keď pripojíte zaregistrované zariadenie s funkciou
Bluetooth ®, toto zariadenie sa automaticky zapne
z pohotovostného režimu.
Transmission Speed (Rýchlosť prenosu)
Môžete zmeniť rýchlosť prenosu, aby sa uprednostnila
kvalita prenosu alebo kvalita zvuku.
- 34 -
Mode 1 (Režim 1)
Dôraz na pripojiteľnosť
Mode 2 (Režim 2)
Dôraz na kvalitu zvuku
Pokročilé úkony
 Quick Start (Rýchle spustenie)
Zvýši sa rýchlosť spustenia z pohotovostného režimu.
●● Ak je vybraná možnosť „On (Zap.)“, interná riadiaca
jednotka bude neustále napájaná a v režime
nečinnosti sa spotreba elektrickej energie v porovnaní
s nastavením „Off (Vyp.)“ zvýši.
 Firmware Update (Aktualizácia firmvéru) ( 15)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Automatic Update Check (Automatická kontrola
aktualizácie)
Ak toto zariadenie zostane pripojené k internetu, po
zapnutí skontroluje dostupnosť najnovšej verzie firmvéru
a, ak je to potrebné, môžete firmvér aktualizovať.
Update Now (Aktualizovať teraz)
Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, môžete ho
aktualizovať manuálne.
 System Information (Informácie o systéme)
Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte nasledujúce nastavenia:
Software Licence (Softvérová licencia)
Zobrazia sa informácie o softvéri, ktorý používa toto
zariadenie.
Firmware Version Information (Informácie o verzii
firmvéru)
Zobrazenie verzie firmvéru tohto zariadenia a modulu
bezdrôtovej lokálnej siete LAN.
 Default Settings (Predvolené nastavenia)
Táto položka slúži na obnovenie všetkých nastavení
v menu Setup (Nastavenie) a Option (Voliteľné možnosti)
na predvolené nastavenia, okrem niektorých nastavení
siete, úrovne ochrany, jazyka zobrazenia a pod.
- 35 -
Pokročilé úkony
Možnosť montáže
reproduktorov
PREDNÉ, PRIESTOROVÉ
Pripevnite ich na stenu so spodným krytom.
D50 mm
E106 mm
F150 mm
Pri pripevňovaní reproduktorov na stenu sa poraďte
s kvalifikovaným stavebným odborníkom. Nesprávne
pripevnenie môže mať za následok poškodenie steny,
reproduktorov, a následné zranenie osôb.
Pripevnenie na stenu
Všetky reproduktory (okrem subwoofera) sa dajú pripevniť
na stenu.
●● Stena alebo stĺpik, na ktoré budú reproduktory
pripevnené, by mali byť schopné udržať 10 kg na jednej
skrutke.
1
Skrutku (nie je súčasťou dodaného príslušenstva)
zaskrutkujte do steny.
A
B
C
D
E
2
Minimálne 30 mm
Ø 4,0 mm
Ø 7,0 mm až Ø 9,4 mm
Stena alebo stĺpik
5,5 mm až 7,5 mm
PREDNÉ, PRIESTOROVÉ
PREDNÉ
●● Opätovné pripojenie reproduktorového kábla k stojanu
Reproduktor bezpečne zaveste na skrutky cez
otvory.
Napr. predný reproduktor
NESPRÁVNE
SPRÁVNE
Kábel narovnajte
a prevlečte cez stojan.
Kábel vytiahnite cez
otvor.
●● V tejto polohe
●● Reproduktor posuňte
reproduktor pri pohybe
tak, aby bola skrutka
doľava alebo doprava
v tejto polohe.
pravdepodobne spadne.
Pozície pre montáž skrutiek na
stenu
Použite nižšie uvedené rozmery.
●● Ponechajte aspoň 20 mm medzeru nad reproduktorom
a 10 mm na každej strane, aby bol dostatočný priestor
na umiestnenie reproduktora.
STREDNÝ
A33 mm
B75 mm
C200 mm
- 36 -
Pokročilé úkony
Predchádzanie prevráteniu/pádu
reproduktorov
Zaistite reproduktor.
Použitím miesta na uviazanie na zadnej strane
reproduktora a lanka (nie je súčasťou dodaného
príslušenstva) bezpečne pripevnite reproduktor k stenovej
kotve (nie je súčasťou dodaného príslušenstva) trvale
pripevnenej k stene.
1
Lanko prevlečte otvorom v reproduktore.
●● Použite lanko s priemerom menším ako 2,0 mm,
ktoré je schopné udržať viac ako 10 kg.
Napr. predný reproduktor
A Lanko (nie je súčasťou dodaného príslušenstva)
2
Lanko natiahnite od steny až k reproduktoru
a pevne ho zaviažte.
Pri umiestnení na podlahu
Pri uchytení na stenu
B Stenová kotva (nie je súčasťou dodaného
príslušenstva)
C Stena alebo stĺpik
D Pribl.150 mm
E Pribl.100 mm
- 37 -
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Všeobecná prevádzka
Obnovenie predvolených nastavení z výroby.
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte pre položku „Default
Settings (Predvolené nastavenia)“ možnosť „Yes (Áno)“.
( 35)
Skôr, ako požiadate o opravu zariadenia, vykonajte,
prosím, nasledujúce kroky.
Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na svojho predajcu.
 Zariadenie nereaguje na tlačidlá
diaľkového ovládača ani na tlačidlá
na zariadení.
Obnovenie všetkých nastavení z výroby.
Vykonaním nasledujúcich úkonov obnovíte predvolené
nastavenia zariadenia:
1Zapnite zariadenie.
2Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „08 FIN“.
4Podržte stlačené tlačidlo [OK] najmenej na 5 sekúnd.
Odpojte sieťový napájací prívod, počkajte 1 minútu
a potom ho znova pripojte.
Máte nainštalovaný najnovší firmvér?
Spoločnosť Panasonic neustále vylepšuje firmvér
zariadení, aby sa zabezpečilo, že naši zákazníci
získajú najnovšiu technológiu. ( 15)
Nasledujúce javy neznamenajú problém zariadenia:
– pravidelné zvuky spôsobené otáčaním disku,
– rušenie obrazu počas vyhľadávania,
– rušenie obrazu pri vymieňaní 3D diskov.
Diaľkový ovládač nefunguje správnym spôsobom.
Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. ( 9)
V závislosti od stavu zariadenia tlačidlá [SELECTOR]
a [ ] nemusia reagovať.
Vyvolajte zobrazenie menu HOME a skúste to znovu.
 Disk sa nedá vysunúť.
1Zapnite zariadenie.
2Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „06 FTO“.
4Stlačte tlačidlo [OK].
Po zapnutí televízora sa nezobrazuje režim TV tunera.
Tento jav sa môže vyskytnúť pri určitých nastaveniach
televízora, keď je položka „Quick Start (Rýchle
spustenie)“ nastavená na možnosť „On (Zap.)“.
Zabudli ste heslo pre úroveň ochrany.
Chcete zrušiť nastavenie úrovne ochrany.
Obnovte pôvodné nastavenie úrovne ochrany.
1Zapnite zariadenie.
2Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „03 VL“.
4Stlačte tlačidlo [OK].
TV obrazovka stmavne.
V nasledujúcich prípadoch prebieha overovanie HDMI,
pri ktorom sa zobrazuje čierna obrazovka:
– keď je položka „24p(4K)/24p Output (Výstup
s riadkovaním 24p(4K)/24p)“ nastavená na možnosť
„24p(4K)“ alebo „24p“,
– keď sa zobrazenie prepína medzi 2D a 3D obrazom,
– keď ukončíte zobrazenie statického záberu
s rozlíšením 4K tak, že zobrazíte iné zobrazenie,
vrátane menu HOME.
- 38 -
Ďalšie informácie
Toto zariadenie nedokáže správnym spôsobom
rozpoznať USB pripojenie.
Odpojte a znovu pripojte USB kábel. Ak ani potom
toto zariadenie nerozpoznalo dané pripojenie, vypnite
a znovu zapnite toto zariadenie.
Ak sú USB zariadenia pripojené nasledujúcim
spôsobom, toto zariadenie ich nemusí rozpoznať:
– prostredníctvom USB rozbočovača,
– prostredníctvom predlžovacieho USB kábla.
Ak ste k tomuto zariadeniu pripojili USB pevný disk,
použite USB kábel, ktorý bol priložený k pevnému
disku.
Záznamy na diskoch zaznamenané v TV norme PAL sa
nebudú na televízoroch pracujúcich v TV norme NTSC
zobrazovať správne.
Keď je položka „3D BD-Video Playback (Prehrávanie
3D BD-Video diskov)“ v menu Setup (Nastavenie)
nastavená na možnosť „Automatic (Automaticky)“,
obraz sa pri niektorých spôsoboch pripojenia nemusí
zobraziť. Disk vyberte zo zariadenia a v menu Setup
(Nastavenie) zvoľte položku „Set before play (Nastaviť
pred prehrávaním)“ a potom zvoľte možnosť „2D
Playback (Prehrávanie v 2D)“ na obrazovke nastavenia,
ktorá sa zobrazí pri prehrávaní 3D diskov. ( 31)
Pri výstupe obrazového signálu vo formáte 24p (4K)
môže byť obraz skreslený, a to v závislosti od HDMI
kábla. Použite HDMI kábel, ktorý podporuje výstup
formátu 4K.
Ak sa na obrazovke vášho televízora vyskytne
nepravidelná farebnosť, vypnite televízor približne na
30 minút.
Ak problém pretrváva, zväčšite vzdialenosť
reproduktorov od televízora.
Systém sa prepne do pohotovostného režimu.
Po 20 minútach nečinnosti sa toto zariadenie
automaticky prepne do pohotovostného režimu. ( 16)
Po uplynutí času pre automatické vypnutie sa hlavné
zariadenie vypne. ( 9)
Aktivoval sa niektorý z bezpečnostných prvkov
zariadenia.
Tlačidlom [/I] na hlavnom zariadení zariadenie
zapnite.
Obraz sa nevysiela vo vysokom rozlíšení.
Skontrolujte, či je položka „HDMI Video Format (Formát
HDMI obrazového signálu)“ v menu Setup (Nastavenie)
nastavená správne. ( 30)
Obraz
Obrazový záznam prehrávaný prostredníctvom tohto
zariadenia sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
Obraz je skreslený.
Dochádza ku chveniu obrazu.
V položke „HDMI Video Format (Formát HDMI
obrazového signálu)“ je zvolené nesprávne rozlíšenie.
Nastavenie obnovte nasledovným spôsobom:
1Zapnite zariadenie.
2Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „04 PRG“.
4Podržte stlačené tlačidlo [OK] najmenej na 5 sekúnd.
Znova nastavte túto položku. ( 30)
– Keď sa zvukové signály formátu Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD a DTS-HD ® neprehrávajú správne,
v položke „Default Settings (Predvolené nastavenia)“
zvoľte možnosť „Yes (Áno)“ ( 35) a potom vykonajte
správne nastavenia.
Toto zariadenie a televízor používajú odlišné TV normy.
1Zapnite zariadenie.
2Na minimálne 5 sekúnd podržte súčasne stlačené
tlačidlo [OK], žlté tlačidlo a modré tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
– Na displeji zariadenia sa zobrazí „00 RET“.
3Opakovane stláčajte tlačidlo [►] (doprava) na
diaľkovom ovládači dovtedy, kým sa na displeji
zariadenia nezobrazí hlásenie „05 P/N“.
4Podržte stlačené tlačidlo [OK] najmenej na 5 sekúnd.
TV norma sa prepne z PAL na NTSC alebo naopak.
Nezobrazuje sa 3D obraz.
Vykonajte pripojenie k televízoru s rozlíšením full highdefinition.
Skontrolujte, či sú nastavenia tohto zariadenia
a televízora správne. ( 19)
V závislosti od pripojeného televízora sa v dôsledku
zmeny rozlíšenia a podobne môže prehrávaný obraz
prepnúť na 2D. Skontrolujte 3D nastavenia televízora.
Skontrolujte, či je na televízore zvolený správny HDMI
video vstup.
3D obraz sa nezobrazuje správne ako 2D.
V menu Setup (Nastavenie) zvoľte položku „Set before
play (Nastaviť pred prehrávaním)“ a na obrazovke
nastavenia, ktorá sa zobrazí pri prehrávaní 3D diskov
následne možnosť „2D Playback (Prehrávanie v 2D)“.
( 31, „3D BD-Video Playback (Prehrávanie 3D BDVideo diskov)“)
Disky so záznamom titulov vo formáte Side by side
(vedľa seba), ktoré je možné prehrávať v 3D, sa budú
prehrávať podľa nastavení televízora.
Okolo okraja obrazovky sa zobrazuje čierny pruh.
Zobrazovací pomer obrazovky nie je normálny.
Skontrolujte, či je položka „TV Aspect (Zobrazovací
pomer televízora)“ nastavená správne. ( 33)
Vykonajte nastavenie zobrazovacieho pomeru na
televízore.
- 39 -
Ďalšie informácie
Zvuk
Prehrávanie
Nepočuť žiadny zvuk.
Úroveň hlasitosti je nízka.
Zvuk je skreslený.
Nereprodukuje sa požadovaný formát zvukového
signálu.
Skontrolujte zapojenie reproduktorov a ostatných
zariadení.
Skontrolujte, či sú nastavenia reproduktorov správne.
( 31)
Ak chcete vysielať zvukový signál zo zariadenia, ktoré
je pripojené prostredníctvom HDMI kábla, nastavte
položku „HDMI Audio Output (HDMI audio výstup)“
v menu Setup (Nastavenie) na možnosť „On (Zap.)“.
( 31)
Ak je možnosť „BD-Video Secondary Audio
(Sekundárna zvuková stopa BD-Video disku)“
nastavená na „On (Zap.)“, signál Dolby TrueHD, Dolby
Digital Plus, DTS-HD Master Audio™ a DTS-HD High
Resolution Audio™ sú na výstupe vo formáte DTS
Digital Surround™.
V závislosti od zariadenia pripojeného cez HDMI kábel
môže byť prehrávaný zvuk skreslený.
Viackanálový zvuk zo zariadenia pripojeného
k televízoru sa nebude prehrávať vo svojej pôvodnej
viackanálovej forme.
– Ak má zariadenie optický audio výstup, zariadenie
pripojte ku konektoru DIGITAL AUDIO IN tohto
zariadenia. ( 12)
Nereprodukuje sa žiadny priestorový zvuk.
Pomocou tlačidla [SOUND] zvoľte priestorový zvukový
efekt. ( 29)
Nie možné prepnúť zvukový kanál.
Keď sa zvukový signál privádza na výstup z konektora
HDMI AV OUT, nastavte položku „Dolby D/Dolby D +/
Dolby TrueHD“ alebo „DTS/DTS-HD“ na „PCM“. ( 31)
Disk sa nedá prehrávať.
Disk je znečistený. ( 6)
Disk nie je finalizovaný. ( 8)
Skontrolujte, či je položka „Mixed Data Disc Option
(Možnosti disku so zmiešanými typmi dát)“ nastavená
správne. ( 34)
Statické snímky (vo formáte JPEG) sa nezobrazujú
správne.
Obrazové záznamy, ktoré boli upravované v počítači,
(a uložené napr. vo formáte Progressive JPEG)
a podobne sa nemusia dať zobraziť.
Nie je možné prehrávanie prostredníctvom funkcie
BD-Live.
Presvedčte sa, či je toto zariadenie pripojené
k širokopásmovému internetu. ( 13)
Overte si nastavenie položky „BD-Live Internet Access
(Prístup funkcií BD-Live na internet)“. ( 33)
Skontrolujte, či je USB zariadenie pripojené k USB
portu. ( 15)
Pripojte toto zariadenie k internetovej sieti pomocou
kábla.
Nie je možné zvoliť alternatívny jazyk dialógov
a titulkov.
Požadované jazyky nie sú na disku zaznamenané.
V prípade niektorých diskov sa nedajú meniť jazyky
dialógov alebo titulkov pomocou menu Option (Voliteľné
možnosti). Zmeny preto vykonajte pomocou menu
disku. ( 18)
Používanie iPodu/iPhonu
Z televízora nepočuť zvuk.
Pomocou tlačidla [SELECTOR] zvoľte príslušný zdroj.
( 15)
Skontrolujte, či je HDMI konektor na televízore
označený ako „HDMI (ARC)“. Ak nie je takto označený,
zapojenie vykonajte pomocou HDMI kábla v kombinácii
s optickým digitálnym audio káblom.
Ak zariadenie pripojené k vstupu DIGITAL AUDIO
IN tohto zariadenia neprehráva zvuk, uistite sa, že je
optický zvukový výstup zariadenia nastavený na
možnosť PCM.
Nedá sa nabíjať alebo používať.
Skontrolujte, či je iPod/iPhone pevne pripojený. ( 20)
Batéria iPodu/iPhonu je vybitá.
Nabite iPod/iPhone. Po nabití ho budete môcť znova
používať.
Keď sa počas používania iPodu/iPhonu vyskytne
neočakávaná reakcia, znovu ho pripojte alebo sa ho
pokúste reštartovať.
- 40 -
Ďalšie informácie
Bluetooth®
Rozhlasový prijímač
Párovanie sa nedá uskutočniť.
Skontrolujte stav zariadenia s funkciou Bluetooth ®.
Zvuk je skreslený alebo počuť šum.
Zmeňte umiestnenie antény.
Zariadenie sa nedá pripojiť.
Skúste zariadenie znovu spárovať.
Je možné, že tento systém je pripojený k inému
zariadeniu. Odpojte iné zariadenie a skúste znova
párovanie zariadení.
Ozýva sa dunenie.
Snažte sa zachovať určitú vzdialenosť medzi anténou
a televízorom.
Vysielanie je rušené nadmerným šumom.
Zmeňte nastavenie zvuku na monofónny výstup.
Stlačte tlačidlo [AUDIO] a zvoľte „MONO“.
Zvuk bude monofónny.
 Funkciu zrušíte opätovným stlačením tlačidla alebo
zmenou frekvencie.
Za normálnych okolností zvoľte „AUTO STEREO“.
Dané zariadenie je pripojené, ale cez tento systém sa
nereprodukuje žiadny zvuk.
V prípade niektorých zariadení so zabudovanou
funkciou Bluetooth ® je potrebné nastaviť zvukový
výstup na možnosť „Panasonic BTT“ manuálne.
Podrobnejšie informácie si prečítajte v návode na
obsluhu daného zariadenia.
Zvuk je prerušovaný.
Komunikačný dosah je 10 m. Umiestnite zariadenie
s funkciou Bluetooth ® bližšie k hlavnému zariadeniu.
Dochádza k rušeniu s inými zariadeniami využívajúcimi
frekvenčné pásmo 2,4 GHz (bezdrôtový smerovač,
mikrovlnná rúra, bezdrôtový telefón a pod.). Umiestnite
zariadenie s funkciou Bluetooth ® bližšie k hlavnému
zariadeniu a do väčšej vzdialenosti od iných zariadení.
Aby ste zabezpečili stabilnú komunikáciu, zvoľte režim
„Mode 1“ (Režim 1). ( 34)
Pripojenie jedným dotykom (funkcia NFC) nefunguje.
Zapnite funkciu NFC pripájaného zariadenia.
V závislosti od stavu tohto zariadenia dotyková oblasť
NFC nemusí reagovať. Vyvolajte zobrazenie menu
HOME a skúste to znovu.
V závislosti od stavu pripájaného zariadenia funkcia
NFC nemusí fungovať správne. V takých prípadoch
spustite funkciu Bluetooth ® pripájaného zariadenia
a vytvorte s ním pripojenie.
Sieť
Nie je možné pripojiť sa k sieti.
Skontrolujte pripojenie a nastavenia siete. ( 13, 14, 32)
Môže sa vyskytovať rušenie, ktoré bráni tomuto
zariadeniu v nájdení vašej domácej siete. Zmenšite
vzdialenosť medzi týmto zariadením a bezdrôtovým
smerovačom. Toto zariadenie dokáže zistiť názov vašej
domácej siete. ( 14, „SSID“)
Prečítajte si návody na obsluhu pre jednotlivé
zariadenia a zapojenia uskutočnite podľa pokynov
v návodoch.
Pri použití bezdrôtového pripojenia do siete LAN
nie je možné prehrať videozáznam zo servera
s certifikátom DLNA Certified, prípadne dochádza
počas prehrávania k výpadku snímok.
Problém by mohlo vyriešiť použitie bezdrôtového
smerovača s vysokou prenosovou rýchlosťou, ktorý
používa štandard 802.11n (2,4 GHz alebo 5 GHz). Ak
použijete bezdrôtový smerovač, ktorý používa štandard
802.11n (2,4 GHz alebo 5 GHz), je potrebné nastaviť typ
šifrovania na „AES“.
Ak pri použití bezdrôtového pripojenia súčasne
používate mikrovlnnú rúru, bezdrôtový telefón alebo
iné zariadenie pracujúce na frekvencii 2,4 GHz,
môže dochádzať k rušeniu pripojenia alebo k iným
problémom.
Príjem je stabilný, ak na obrazovke „Wireless
Settings (Nastavenia bezdrôtovej siete)“ ( 32) v časti
„Reception (Príjem)“ nepretržite svietia aspoň 4 dieliky
stupnice.
Ak svietia 3 alebo menej dielikov, alebo ak je
spojenie rušené, zmeňte pozíciu alebo nasmerovanie
bezdrôtového smerovača a skontrolujte, či sa stav
pripojenia zlepší. Ak nedošlo k zlepšeniu, pripojte sa do
káblovej siete a znova zopakujte „Easy Network Setting
(Jednoduché nastavenie siete)“. ( 14)
- 41 -
Ďalšie informácie
Bezdrôtový systém
Hlásenia na displeji zariadenia
Indikátor bezdrôtového pripojenia nesvieti.
Skontrolujte, či je sieťový prívod riadne pripojený.
NET (Sieť)
Počas pripájania k sieti.
Párovanie sa nedá uskutočniť.
Odpojte a znovu pripojte sieťový prívod hlavného
zariadenia a bezdrôtového systému, a znovu vykonajte
párovanie. ( 31, „Wireless System Pairing (Párovanie
bezdrôtového systému)“)
NO PLAY (Prehrávanie nie je možné)
Je nastavené obmedzenie sledovania BD-Video diskov
alebo DVD-Video diskov. ( 33)
Médium je znečistené alebo veľmi poškrabané.
Zariadenie ho nemôže prehrať.
PLEASE WAIT (Počkajte, prosím)
V zariadení prebiehajú interné procesy. Nejde
o poruchu. Počas zobrazenia hlásenia „PLEASE WAIT
(Počkajte, prosím)“ nie je možná obsluha zariadenia.
Hlásenia na obrazovke
Cannot play. (Prehrávanie nie je možné).
Vložili ste nekompatibilný disk.
Cannot play on this unit. (Zvolený súbor nie je možné
prehrať prostredníctvom tohto zariadenia.)
Pokúsili ste sa prehrať nekompatibilný obrazový súbor.
Znova vložte dané médium.
No disc inserted. (Nie je vložený žiadny disk.)
Disk je pravdepodobne vložený hornou stranou nadol.
This operation is not available. (Tento úkon nie je
dostupný.)
Tento prehrávač nepodporuje niektoré úkony.
(Napríklad spomalené prehrávanie dozadu, atď.)
IP address is not set. (IP adresa nie je nastavená.)
Nastavenie „IP Address (IP adresa)“ v položke „IP
Address / DNS Settings (Nastavenie IP adresy / DNS)“
je „---. ---. ---. ---“. Nastavte položky „IP Address (IP
adresa)“, „Subnet Mask (Maska podsiete)“ a „Gateway
Address (Adresa brány)“. (Ak je to potrebné, zvoľte
automatické pridelenie IP adresy.)
The wireless access point currently has a low network
security setting. It is recommended to change the
setting. (Bezdrôtový prístupový bod má v súčasnej
dobe nízku úroveň zabezpečenia siete. Odporúčame
vám nastavenie zabezpečenia zmeniť na vyššiu
úroveň.)
Nastavte vyššiu úroveň zabezpečenia siete podľa
návodu na obsluhu bezdrôtového smerovača.
REMOVE (Odpojte)
USB zariadenie má nadmerný prúdový odber.
Odpojte USB zariadenie.
U59
Teplota tohto zariadenia je vysoká a preto sa toto
zariadenie z bezpečnostných dôvodov prepne do
pohotovostného režimu. Počkajte približne 30 minút,
kým hlásenie nezmizne.
Toto zariadenie nainštalujte alebo umiestnite tak, aby
malo dobré vetranie.
alebo F
H
(„ “ predstavuje číslo.)
Skontrolujte a prípadne opravte zapojenia káblov
reproduktorov.
Niektoré z prvkov alebo funkcií zariadenia nefungujú
zvyčajným spôsobom.
Skontrolujte zariadenie podľa pokynov uvedených
v časti Riešenie problémov. Ak servisné číslo zostane
zobrazené aj po vykonaní nápravných opatrení,
postupujte nasledujúcim spôsobom.
1Odpojte zariadenie od zásuvky sieťového napájania,
počkajte niekoľko sekúnd a opäť ho zapojte.
2Stlačením tlačidla [/I] zariadenie zapnite.
Ak servisné číslo zostane zobrazené aj po vykonaní
uvedeného postupu, obráťte sa na najbližší servis alebo
predajcu.
Nezabudnite opísať problém a uviesť zobrazované
servisné číslo.
- 42 -
Ďalšie informácie
FIN (Ukončené)
Aktualizácia firmvéru je dokončená.
Technické údaje
SET OK (Nastavenie prebehlo úspešne)
Stanice sú uložené. Naladí sa posledná uložená
stanica.
ERROR (Chyba)
Automatické uloženie staníc do predvolieb neprebehlo
úspešne. Nastavenie predvolieb staníc vykonajte
manuálne.
TUNED/STEREO (Naladené/stereofónne)
Je zvolené stereofónne vysielanie alebo stereofónna
zvuková stopa.
TUNED (Naladené)
Je zvolené monofónne vysielanie alebo monofónna
zvuková stopa.
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Spotreba
Približne 82 W
Približne 85 W
Príkon
v pohotovostnom
režime
Približne 0,5 W
(Keď sú ostatné pripojené
zariadenia vypnuté)
Napájanie
220 až 240 V stried., 50 Hz
Rozmery (Š×V×H)
430 mm × 65 mm × 326 mm
Hmotnosť
Približne 2,9 kg
Približne 3,0 kg
Rozsah
prevádzkových
teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah
prevádzkových
vlhkostí
35 % až 80 % relatívna vlhkosť
(bez kondenzácie)
Technické
parametre
laserového snímača
LASEROVÝ výrobok triedy 1
Vlnová dĺžka: 790 nm (CD
disky)/658 nm (DVD disky)/405
nm (BD disky)
Výkon lasera: Zariadenie
vďaka bezpečnostnej ochrane
neprodukuje nebezpečné žiarenie.
ZOSILŇOVAČ
CELKOVÝ
EFEKTÍVNY
VÝKON:
1200 W
1 kHz, celkové harmonické skreslenie
10 %
PREDNÝ KANÁL: 200 W na kanál (3 Ω)
STREDNÝ KANÁL: 200 W na kanál (3 Ω)
55 Hz, celkové harmonické
skreslenie 10 %
SUBWOOFER: 200 W na kanál (3 Ω)
CELKOVÝ
EFEKTÍVNY
VÝKON
1200 W
1 kHz, celkové harmonické skreslenie
10 %
PREDNÝ KANÁL: 200 W na kanál (3 Ω)
STREDNÝ KANÁL: 200 W na kanál (3 Ω)
PRIESTOROVÝ KANÁL: 200 W na
kanál (3 Ω)
55 Hz, celkové harmonické
skreslenie 10 %
SUBWOOFER: 200 W na kanál (3 Ω)
Zvukový vstup
1 × AUX
Digitálny
zvukový vstup
1 × optický
Vzorkovacia frekvencia:
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
Formát zvukového signálu:
PCM, Dolby Digital, DTS®
- 43 -
Ďalšie informácie
KONEKTORY
Bluetooth®
USB konektor
USB 2.0
2 sady
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
1 sada
Bezdrôtová sieť Kompatibilné štandardy:
LAN
IEEE802.11 n/g/b/a
Frekvenčný rozsah:
2,4 GHz pásmo/5 GHz pásmo
●● Zabezpečenie: WPA™/WPA2™
(typ šifrovania: TKIP/AES, typ
overenia: PSK), WEP (64 bitov/128
bitov)
Bezdrôtový
Frekvenčný rozsah: Pásmo 2,4 GHz
reproduktor
REPRODUKTORY
Hlbokotónový
reproduktor
KUŽEĽOVÝ TYP (cm)
Vysokotónový
reproduktor
Typ Dome (cm)
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
8×2
6,5 × 2
8×2
20
2
2
2
–
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
8×2
6,5 × 2
8×2
20
2
2
2
–
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
8×2
6,5 × 2
8×2
20
2
2
2
–
Rozmery (Š
(mm)×V (mm)×H (mm))
Hmotnosť
(pribl. kg)
Bluetooth®
Verzia 3.0
Trieda 2
2,4 GHz pásmo FH-SS
Podporované profily:
A2DP/AVRCP
Podporovaný kodek:
SBC/AAC/aptX® Low Latency (Nízka
latencia)
FM TUNER
Frekvenčný
rozsah
87,50 MHz až 108,00 MHz (krok
ladenia 50 kHz)
Konektory
antény
75 Ω (nesymetrický)
OBRAZ
TV normy
PAL/NTSC
Výstup HDMI
AV*
Výstupný konektor:
Typ A (19-pinový) 1 systém
Vstup HDMI AV* Vstupný konektor:
Typ A (19-pinový) 2 systémy
* Toto zariadenie podporuje funkciu „HDMI CEC“.
BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM
<ZOSILŇOVAČ>
CELKOVÝ
EFEKTÍVNY
VÝKON:
270 × 1300 × 270
349 × 89 × 94
270 × 1300 × 270
258 × 424 × 334
4,0
1,2
4,0
9,0
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
270 × 1300 × 270
349 × 89 × 94
157 × 537 × 155
258 × 424 × 334
4,0
1,2
1,9
9,0
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
157 × 537 × 155
349 × 89 × 94
157 × 537 × 155
258 × 424 × 334
1,9
1,2
1,9
9,0
* Všetky reproduktory majú impedanciu 3 Ω.
1 kHz, celkové harmonické
skreslenie 10 %
PRIESTOROVÝ KANÁL: 200
W na kanál (3 Ω)
<RÁDIOFREKVENČNÁ ČASŤ>
Bezdrôtový modul
Predné
Stredný
Priestorové
Subwoofer
400 W
Frekvenčný rozsah: Pásmo 2,4
GHz
<VŠEOBECNÉ ÚDAJE>
Napájanie
220 až 240 V stried., 50 Hz
Spotreba
36 W
Príkon vo vypnutom
režime
0,5 W
Rozmery (Š×V×H)
123 mm × 176 mm × 146 mm
Hmotnosť
Približne 0,83 kg
Rozsah
prevádzkových
teplôt
0 °C až 40 °C
Rozsah
prevádzkových
vlhkostí
35 % až 80 % relatívna vlhkosť
(bez kondenzácie)
Zmena technických údajov bez predchádzajúceho
upozornenia vyhradená.
- 44 -
Ďalšie informácie
Podporované formáty súborov
Formát
súboru
Prípona
MKV
„.MKV“, „.mkv“
Textový súbor
titulkov
„.SRT“, „.srt“,
„.SSA“, „.ssa“,
„.ASS“, „.ass“
Xvid
„.AVI“, „.avi“
Textový súbor
titulkov
„.SRT“, „.srt“,
„.SUB“, „.sub“,
„.TXT“, „.txt“
mp4
„.MP4“, „.mov“,
(H.264+AAC)
MPEG „.mpg“,
(TS/PS) „.mpeg“,
„.m2ts“, „.mts“,
„.ts“
JPEG
„.JPG“, „.jpg“,
„.jpeg“
Ďalšie informácie
●● Video súbor a súbor
titulkov sa musia
nachádzať v rovnakom
priečinku a musia mať
rovnaký názov (okrem
prípony).
●● Niektoré súbory
vo formáte MKV/
Xvid sa nemusia dať
prehrať správne, a to
v závislosti od rozlíšenia
videozáznamu, stavu
snímkovej frekvencie,
formátu titulkov
a podobne.
Niektoré súbory vo formáte
mp4/MPEG sa nemusia
dať prehrať správne, a to
v závislosti od rozlíšenia
videozáznamu, stavu
snímkovej frekvencie
a podobne.
●● Formáty MOTION JPEG
a Progressive JPEG nie
sú podporované.
●● Je možné, že sa daný
súbor nebude dať
prehrať, ak ste v počítači
alebo prostredníctvom
iného zariadenia
vykonali úpravu štruktúry
priečinkov alebo názvov
súborov.
MP3
„.MP3“, „.mp3“
Toto zariadenie podporuje
identifikáciu ID3, zobraziť
je však možné iba názvy
skladieb, mená interpretov
a názvy albumov.
FLAC
„.FLAC“, „.flac“
Maximálna vzorkovacia
frekvencia: 192 kHz/24 bitov
WAV
„.WAV“, „.wav“
Maximálna vzorkovacia
frekvencia: 192 kHz/24 bitov
MPO
„.MPO“, „.mpo“ 3D statické snímky
AAC
„.M4A“, „.m4a“, Toto zariadenie podporuje
„.AAC“, „.aac“ identifikáciu ID3.
Maximálna vzorkovacia
frekvencia: 48 kHz/320 kb/s
WMA
„.WMA“,
„.wma“
Podporovaný formát pre DLNA
●● F
ormáty súborov, ktoré nepodporuje server DLNA, sa
nedajú prehrávať.
Video
Obrazový
kodek
Obsah
MKV
H.264
Xvid*
MPEG-4
Advanced
Simple
Profile
(ASP)
AVCHD
H.264
MP4
PS
MPEG2
TS
MPEG2
H.264
Príklad
prípony
súboru
Zvukový
kodek
.mkv
AAC DTS®
PCM FLAC
Vorbis
.avi
Dolby Digital
.mts
AAC
.mp4, .mov
Dolby Digital
.mpg, .mpeg
Linear PCM
AAC Dolby
Digital
.m2ts, .ts
Fotografie
Formát
Príklad prípony súboru
JPEG
.jpg, .jpeg
Zvukový kodek
Príklad prípony súboru
MP3
.mp3
Zvuk
FLAC
.flac
AAC
.m4a, .aac
WMA
.wma
Linear PCM
—
* Len ak je súbor prekódovaný DLNA serverom.
Toto zariadenie podporuje
identifikáciu ID3.
Maximálna vzorkovacia
frekvencia: 48 kHz/355 kb/s
●● P
ri určitých záznamových stavoch a štruktúrach
priečinkov sa poradie prehrávania môže meniť, alebo
prehrávanie nemusí byť možné.
- 45 -
Ďalšie informácie
“AVCHD“ je ochranná známka spoločnosti Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
Zoznam jazykov zobrazenia
Zobrazenie
Jazyk Zobrazenie
ENG
angličtina JPN
FRA
francúzština CHI
DEU
nemčina KOR
ITA
taliančina MAL
ESP
španielčina VIE
NLD
holandčina THA
SVE
švédčina POL
NOR
nórčina CES
DAN
dánčina SLK
POR
portugalčina HUN
RUS
ruština FIN
Jazyk
japončina
čínština
kórejčina
malajčina
vietnamčina
thajčina
poľština
čeština
slovenčina
maďarčina
fínčina
Zobrazenie
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Jazyk
arabčina
hindčina
perzština
indonézčina
maorčina
bulharčina
rumunčina
gréčtina
turečtina
Iné jazyky
Kód
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
Jazyk
gudžarátčina:
hauština:
hebrejčina:
hindčina:
maďarčina:
islandčina:
indonézčina:
interlingua:
írčina:
taliančina:
japončina:
jávčina:
kannadčina:
kašmírčina:
kazaština:
kirgizština:
kórejčina:
kurdčina:
laoština:
latinčina:
lotyština:
lingalčina:
litovčina:
macedónčina:
malgaština:
malajčina:
malajálamčina:
maltčina:
maorčina:
maráthčina:
moldavčina:
mongolčina:
nauruština:
nepálčina:
nórčina:
uríjčina:
paštčina:
perzština:
poľština:
portugalčina:
pandžábčina:
kečuánčina:
Kód
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Jazyk
rétorománčina:
rumunčina:
ruština:
samojčina:
sanskrit:
škótska gaelčina:
srbčina:
srbochorvátčina:
šončina:
sindhčina:
singhálčina:
slovenčina:
slovinčina:
somálčina:
španielčina:
sundčina:
svahilčina:
švédčina:
tagalčina:
tadžičtina:
tamilčina:
tatárčina:
telugčina:
thajčina:
tibetčina:
tigriňa:
tongčina:
turečtina:
turkménčina:
twi:
ukrajinčina:
urdčina:
uzbečtina:
vietnamčina:
volapük:
waleština:
wolofčina:
xhoština:
jidiš:
jorubčina:
zuluština:
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Informácie o patentoch spoločnosti DTS nájdete na stránke
http://patents.dts.com. Vyrobené v licencii od spoločnosti DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS spolu so symbolom
sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio |
Essential je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
Zoznam jazykových kódov
Jazyk
abcházčina:
afarčina:
afrikánčina:
albánčina:
amharčina:
arabčina:
arménčina:
asámčina:
aymarčina:
azerbajdžančina:
baškirčina:
baskičtina:
bengálčina:
bhutánčina:
biharčina:
bretónčina:
bulharčina:
barmčina:
bieloruština:
kampučtina:
katalánčina:
čínština:
korzičtina:
chorváčtina:
čeština:
dánčina:
holandčina:
angličtina:
esperanto:
estónčina:
faerčina:
fidžijčina:
fínčina:
francúzština
frízština:
galícijčina:
gruzínčina:
nemčina:
gréčtina:
grónčina:
guaraníjčina:
Java je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
Kód
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Tento výrobok je vyrobený v súlade s balíkom patentov AVC a VC-1,
ktorý konečného používateľa oprávňuje využívať ho na osobné
a nekomerčné účely zamerané na (i) kódovanie videozáznamov
v súlade so štandardom AVC a VC-1 („AVC/VC-1 Video“) a/alebo
(ii) dekódovanie videozáznamov vo formáte AVC/VC-1, ktoré boli
používateľom vytvorené na osobné a nekomerčné účely alebo
boli poskytnuté inou osobou podnikajúcou v súlade s licenciou
zameranou na poskytovanie videozáznamov vo formáte AVC/VC-1.
Licencia sa nevzťahuje na žiadne iné použitie.
Ďalšie informácie môžete získať od spoločnosti MPEG LA, LLC.
Pozrite si webovú stránku http://www.mpegla.com.
Licencia na technológiu kódovania zvukového signálu MPEG Layer-3
udelená spoločnosťou Fraunhofer IIS a Thomson.
Logo DVD je ochranná známka spoločnosti DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“, „WPA“
a „WPA2“ sú značky alebo registrované značky organizácie Wi-Fi
Alliance.
Logo Wi-Fi CERTIFIED je označenie certifikácie od organizácie
Wi-Fi Alliance.
Značka Wi-Fi Protected Setup je značka organizácie Wi-Fi Alliance.
DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED sú ochranné známky,
servisné známky alebo certifikačné značky organizácie Digital Living
Network Alliance.
Windows je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou
Panasonic Corporation je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.
Softvér aptX® je chránený vlastníckymi právami spoločnosti CSR plc
alebo jej skupinových spoločností. Všetky práva vyhradené.
Značka aptX® a logo aptX sú ochranné známky spoločnosti CSR plc
alebo jednej z jej skupinových spoločností a môžu byť zaregistrované
v jednej alebo viacerých jurisdikciách.
Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
„Made for iPod“ (vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (vyrobené
pre iPhone) znamená, že dané elektronické príslušenstvo bolo
navrhnuté výslovne pre pripojenie k iPodu resp. iPhonu a jeho
konštruktér ho certifikoval ako zariadenie spĺňajúce výkonové normy
spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za
jeho zhodu s bezpečnostnými a zákonnými normami.
Používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo iPhone
môže mať vplyv na činnosť bezdrôtových zariadení.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.
Lightning je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
- 46 -
Ďalšie informácie
Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Cinavia™ je ochranná
známka spoločnosti Verance Corporation. Chránené patentom
USA č. 7,369,677 a inými vydanými patentmi a patentmi v procese
schvaľovania na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation. Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér:
(1) softvér vyvinutý spoločnosťou alebo pre spoločnosť Panasonic
Corporation,
(2)softvér, ktorého vlastníkom je tretia strana a bol poskytnutý
spoločnosti Panasonic Corporation na základe licencie,
(3)softvér poskytnutý na základe licencie GNU General Public
License, Version 2,0 (GPL V2.0),
(4)softvér poskytnutý na základe licencie GNU LESSER General
Public License, verzia 2.1 (LGPL V2.1), a/alebo
(5)softvér s otvoreným zdrojovým kódom (OSS), ktorý je iný ako
softvér poskytovaný na základe licencie GPL V2.0 a/alebo LGPL
V2.1
Softvér zaradený do kategórie (3) - (5) sa distribuuje v nádeji, že
bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, dokonca aj bez
mlčky predpokladanej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚČEL. Podrobné zmluvné podmienky nájdete
uvedené v menu Settings (Nastavenia).
Najmenej tri (3) roky od dodania tohto výrobku poskytne spoločnosť
Panasonic akejkoľvek tretej strane, ktorá nás kontaktuje (kontaktné
informácie sú uvedené nižšie), za poplatok, ktorý nebude
väčší než naše náklady na fyzickú distribúciu zdrojového kódu,
kompletnú strojovo čitateľnú kópiu zodpovedajúceho zdrojového
kódu zastrešeného licenciou GPL V2.0, LGPL V2.1 alebo ďalšími
licenciami s povinnosťou takéhoto konania, ako aj upozornením
o príslušných autorských právach.
Kontaktné informácie: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Zdrojový kód a upozornenie o autorských právach sú tiež k dispozícii
bezplatne na našej webovej stránke nižšie.
http://panasonic.net/avc/oss/theater/AWTHT14A.html
(1) MS/WMA
Tento výrobok je chránený právami na ochranu duševného
vlastníctva, ktorých vlastníkmi sú spoločnosť Microsoft Corporation
a ďalší. Používanie alebo rozširovanie takejto technológie mimo
rámca tohto produktu bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo
jej autorizovanej sesterskej spoločnosti, či iných spoločností, je
zakázané.
(2)MS/PlayReady/Označenie finálneho výrobku
Tento výrobok obsahuje technológiu, ktorá podlieha niektorým
právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie
alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku sú bez licencie
od spoločnosti Microsoft zakázané.
(3)MS/PlayReady/Oznámenia pre koncového používateľa
Vlastníci obsahu využívajú technológiu na sprístupnenie obsahu
Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva,
vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie
využíva technológiu PlayReady na sprístupnenie obsahu chráneného
technológiou PlayReady alebo WMDRM. Pokiaľ zariadenie prestane
správne presadzovať obmedzenia použitia obsahu, môžu vlastníci
obsahu požiadať spoločnosť Microsoft, aby odvolala schopnosť
zariadenia sledovať obsah s ochranou PlayReady.
Toto odvolanie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah alebo
na obsah chránený inými technológiami na sprístupnenie obsahu.
Vlastníci obsahu môžu podmieniť prístup k ich obsahu aktualizáciou
technológie PlayReady. Ak aktualizáciu odmietnete, nebudete môcť
pristupovať k obsahu, ktorý vyžaduje aktualizáciu.
(4)Žiadateľ FLAC, WPA
Licencie k softvéru sa zobrazia pri voľbe položky „Software Licence
(Softvérová licencia)“ v menu Setup (Nastavenie). ( 35)
- 47 -
LASEROVÝ
VÝROBOK TRIEDY 1
POZOR -
- PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K VIDITEĽNÉMU
A NEVIDITEĽNÉMU LASEROVÉMU VYŽAROVANIU.
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO LÚČA.
POZOR -
PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K VIDITEĽNÉMU
A NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU LASERA TRIEDY 2.
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO LÚČA.
FDA 21 CFR/Trieda II (IIa)
IEC60825-1/Trieda 2
(Vo vnútri zariadenia)
Vyrobila spoločnosť:
Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japonsko
Dovozca pre Európu:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Panasonic Corporation
Webová stránka: http://panasonic.net
VQT5F69
F0214YS0
© Panasonic Corporation 2014
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement