Panasonic SCCMAX5 Operating instructions

Panasonic SCCMAX5 Operating instructions
EESTI
Kasutusjuhend
Aktiivkõlarisüsteem
ČESKY
Mudeli nr SC-CMAX5
Täname, et ostsite selle toote!
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
E
RQT0A52-R
Ohutusnõuded
Patarei
● Plahvatusoht patarei valesti asendamisel.
Asendage ainult tootja soovitatud tüüpi patareiga.
HOIATUS!
Seade
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid nagu
vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge katteid eemaldage.
– Ärge seadet ise remontige. Laske vajalikud tööd teha
pädeval hooldustehnikul.
● Ärge laske metallesemetel seadmesse kukkuda.
Toitejuhe
● Toitepistik on lahtiühendamisseade.
Paigaldage seade nii, et toitepistiku saab viivitamata
elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
ETTEVAATUST!
Seade
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumisohu vähendamiseks:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
– Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud kappi
ega muusse umbsesse kohta.
Tagage seadmele hea ventilatsioon.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehe, laudlina,
kardina ega muu sellisega.
– Ärge pange seadmele lahtise leegi allikaid nagu
põlevaid küünlaid.
– Hoidke seadet otsese päikesevalguse, kõrge
temperatuuri, suure niiskuse ja liigse vibratsiooni eest.
Seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
Seade võib võtta vastu mobiili kasutamisega
kaasnevat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi ilmnemisel kasutada
mobiili seadmest kaugemal.
Ärge lubage lastel seadmele ronida.
Ärge pange midagi seadme peale.
Pange seade tasasele pinnale.
Olge seadet tõstes ettevaatlik.
– Vajadusel tõsta vähemalt kahekesi.
Ärge puudutage kõlarikoonuste peegeldavaid pindu, sest:
– kõlarikoonused võivad muidu kahjustuda.
– kõlarikoonused võivad olla kuumad.
Ärge pange jalgu seadme alla ega rataste lähedale.
Seade võib valesti käsitsemisel ja transportimisel kukkuda
jne. See põhjustab kahjustus- ja/või kehavigastuste ohtu.
Olge eriti tähelepanelik ja ettevaatlik laste juuresolekul.
● Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole info
saamiseks patareide nõuetekohase kõrvaldamise meetodi kohta.
● Ärge kuumutage. Hoidke leegist eemal.
● Ärge jätke patareid kauaks ajaks otsese päikesevalguse
●
●
●
●
kätte suletud uste ja akendega autos.
Ärge võtke koost lahti ega lühistage.
Ärge laadige leelis- ega mangaanpatareisid.
Ärge kasutage mahakoorunud kattega patareid.
Võtke patarei välja, kui te ei kasuta pulti kaua aega.
Hoidke jahedas ja pimedas kohas.
Hoiatus toitejuhtme kohta
(Kolmekontaktilisele toitepistikule)
Ohutuse tagamiseks lugege järgmine tekst hoolikalt läbi.
Seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse tagamiseks
valatud kolmekontaktiline toitepistik.
Pistiku sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on ASTA
või BSI
heakskiidutähis.
Kui pistikul on eemaldatav kaitsmekate, siis tuleb see
kaitsme väljavahetamisel kindlasti tagasi paigaldada.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult edasimüüjalt.
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht erineb toitepistiku tüübist (joonised
A ja B) sõltuvalt. Kontrollige paigaldatud toitepistikut
ja järgige järgmisi juhiseid.
Tegelik toitepistik võib joonistel kujutatust pisut erineda.
1. Avage kruvitsaga kaitsmekate.
Joonis B
Joonis A
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis A
2
2
RQT0A52
Joonis B
Kaitse (5 A)
Kaitse (5 A)
Sisukord
Audioallikad
Ohutusnõuded ...................................................2
Hoiatus toitejuhtme kohta ................................2
Tarvikud..............................................................3
Audioallikad .......................................................3
Litsentsid............................................................3
Seadme hooldus ................................................4
Info Bluetooth®-i kohta ......................................4
Seadme liigutamine ...........................................5
Juhtseadised......................................................6
Vahelduvvooluvõrku ühendamine ...................7
USB-seadme ühendamine ................................8
Bluetooth®-i kasutamine ...................................8
Andmekandjate esitusnupud ...........................9
Heli- ja valgusefektid .......................................11
Salvestamine ( USB , AUX ) .........................11
Kell ja taimerid .................................................13
Välisseadmed...................................................14
Mikrofoni või kitarri kasutamine.....................15
Muu ...................................................................16
Rikkeotsing ......................................................17
Tehnilised andmed ..........................................20
Järgmised tähised näitavad funktsiooni
kasutatavust.
USB :
■
Ühilduvad USB-seadmed
● Seadme ühendumist kõikide USB-seadmetega
EESTI
MP3-failidega USB-seadmed
(→ allpool)
Bluetooth :Ühendunud Bluetooth®-iga seade (→ 8)
AUX IN 1 või AUX IN 2 pessa
AUX :
ühendatud välisseade (→ 14)
ei saa tagada.
● Toetatud on FAT12, FAT16 ja FAT32
failisüsteemid.
● Seade toetab USB 2.0 täiskiirust.
● Seade toetab kuni 32 GB mälumahuga
USB-seadmeid.
● Mitme pordiga USB-kaardilugeja ühendamisel
valitakse ainult üks mälukaart – tavaliselt
esimene sisestatud mälukaart.
■
Ühilduvad MP3-failid
● Toetatud vorming:
Failid laiendiga “.mp3” või “.MP3”.
Info kirjelduste kohta selles juhendis
● MP3-failide loomise viisist sõltuvalt ei pruugi
● Viiteleheküljed on tähistatud nii: “→ OO”.
● Kui muud öeldud ei ole, siis on toimingute tegemist
seade neid üldse või teie nummerdatud
järjekorras esitada.
● Faile käsitatakse radade ja kaustu
albumitena.
● Süsteemiga saab esitada või salvestada kuni
800 albumit (kuni 999 rada ühes albumis) või
kokku 8000 rada olemasolevast mälumahust
sõltuvalt.
kirjeldatud pulti kasutades.
Tarvikud
Kontrollige enne seadme kasutamist, et sellega
on kaasas kõik näidatud tarvikud.
2 toitejuhet
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
(K2CT2YY00097)
Mandri-Euroopale
(K2CQ2YY00119)
1 puldi patarei
1 pult
(N2QAYB001000)
Litsentsid
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentsitud
Fraunhofer IISilt ja Thomsonilt.
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG Inc’i
registreeritud kaubamärgid ja Panasonic Corporation kasutab
neid märke litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja -nimed kuuluvad nende omanikele.
Google Play ja Android on Google Inc’i kaubamärgid.
● Kasutage teie majapidamise pistikupesa jaoks sobivat
komplekti kuuluvat toitejuhet.
● Ärge kasutage toitejuhet muude seadmetega.
● Juhendis antud tootenumbrid on õiged 2015 mai seisuga.
Neid võidakse muuta.
3
3
RQT0A52
Seadme hooldus
Kõlari kahjustamise vältimiseks
● Pikaajaline muusika kõrgel helitugevusel
esitamine võib kõlareid kahjustada ja nende
eluiga lühendada.
● Vähendage järgmistel juhtudel kahjustuste
vältimiseks helitugevust:
– kui heli on moonutatud.
– kui reguleerite helikvaliteeti.
Puhastage seadet kuiva pehme
riidega.
Ühendage toitejuhe enne seadme puhastamist
pistikupesast lahti.
● Kui seade on väga määrdunud, siis tehke nii:
tehke riie märjaks, väänake hoolikalt kuivaks,
puhastage seade mustusest ja kuivatage siis
kuiva riidega.
● Ärge kasutage seadme puhastamiseks alkoholi,
värvivedeldit ega bensiini.
● Enne keemiliselt töödeldud lapi kasutamist
lugege hoolikalt selle juhiseid.
■
Info Bluetooth®-i kohta
Panasonic ei vastuta raadio teel edastamisega
kaasneva andmelekkeohu eest.
■
■
Seadme sertifikaat
● Süsteem vastab sageduspiirangutele ja on
sertifitseeritud sagedusseaduste alusel.
Seega ei ole raadioluba vaja.
● Järgmised tegevused on osades riikides
seadusega karistatavad:
– süsteemi koost lahti võtmine ja muutmine.
– andmesildi eemaldamine.
■
Kasutuspiirangud
● Raadio teel edastus ja/või kasutamine
●
●
●
Seadme kasutuselt kõrvaldamiseks
või ära andmiseks
Seadmes võib olla kasutajasätete info.
Lähtestage kõik sätted tehasesätetele
kasutajasätete kustutamiseks enne seadme
kasutuselt kõrvaldamist või kellelegi teisele
andmist.
(→ 17, “Kõikide sätete tehasesätetele
lähtestamiseks”)
● Seadme mällu võib olla salvestatud
kasutusajalugu.
Kasutatav sagedusriba
● Süsteem kasutab 2,4 GHz sagedusriba.
●
koos kõikide Bluetooth®-iga seadmetega
ei ole tagatud.
Kõik seadmed peavad vastama
Bluetooth SIG Inc’i standarditele.
Tehnilistest andmetest ja sätetest
sõltuvalt ei pruugi seade ühenduda ja
osad toimingud võivad olla erinevad.
Süsteem toetab Bluetooth®-i turbefunktsioone.
Töökeskkonnast ja/või sätetest sõltuvalt ei
pruugi see turve olla piisav.
Olge ettevaatlik süsteemile raadio teel
andmeid edastades.
Süsteemiga ei saa edastada andmeid
Bluetooth®-iga seadmele.
■
Tööulatus
● Kasutage kuni 10 m ulatuses.
Tööulatus võib väheneda keskkonnast,
takistustest ja häiretest sõltuvalt.
■
Interferents muudelt seadmetelt
● Kui süsteem on liiga lähedal muudele
Bluetooth®-iga seadmetele või 2,4 GHz
sagedusriba kasutavatele seadmetele, siis ei
pruugi see nõuetekohaselt töötada ja esineda
võib häireid nagu müra ja heli hakkimine.
● Süsteem ei pruugi korralikult töötada, kui
lähedase saatja jms raadiolained on liiga
tugevad.
■
Kavandatud kasutus
● Süsteem on ettenähtud kasutamiseks
tavatarbijale.
● Ärge kasutage seda raadiosagedushäirete
4
4
RQT0A52
suhtes tundlike seadmete lähedal ega tundlikus
keskkonnas (nt lennujaam, haigla, labor jne).
Seadme liigutamine
Seadet on tänu ratastele lihtne liigutada.
Ratastel
teisaldussüsteemi
pide
Tõmmake lõpuni
välja, kuni kostab
klõps.
●
●
●
●
●
●
EESTI
Ettevalmistused
● Eemaldage seadme küljest kindlasti kõik ühendatud seadmed ja juhtmed.
Olge ettevaatlik järskudel nõlvadel.
Vältige üle konarliku ja ebatasase pinna tõmbamist.
Ärge tõmmake üle trepiastmete.
Tõstke seade takistustest üle.
Pärast transporti lükake kindlasti ratastel teisaldussüsteemi pide lõpuni alla.
Kõlarisüsteemil ei ole magnetilist varjestust. Ärge pange seda teleri, arvuti ega muu sellise lähedale.
Seadme tõstmine
Võtke seadme tõstmiseks kinni ülemistest
pidemetest (
).
Tarvikutasku kasutamine (
)
Sellesse taskusse on transportimise ajaks
mugav tarvikuid panna.
5
5
RQT0A52
Juhtseadised
Tagantvaade
Pult
Pealtvaade
■
Puldi kasutamine
Sisestage patarei nii, et tähised + ja - langevad
kokku puldile märgitud samade tähistega.
Suunake pult seadme kaugjuhtimissignaali
andurile.
● Ärge pange interferentsi vältimiseks mingeid esemeid
signaalianduri ette.
6
6
RQT0A52
(Leelis- või
mangaanpatarei)
Ooteoleku-/töörežiimi lüliti [ ], [ /I ]
Vajutage sisselülitatud seadme ooteolekusse
või vastupidi lülitamiseks. Seade tarbib ka
ooteolekus pisut energiat.
Audioallika valimine
Seadmel:
Kui allikaks on valitud Bluetooth®, siis hoidke
[ -PAIRING] vajutatuna Bluetooth®-iga
seadme paaristamise alustamiseks.
Peamised esitusnupud
Seadistusmenüü avamine
Kuvatava info muutmine
Valik/OK
Unetaimeri seadmine
Näidiku hämardamine ja valgustuse
väljalülitamine
2
3
4
5
6
7
8
Vajutage tühistamiseks uuesti.
9
Helitugevuse reguleerimine (0 (min.) kuni
50 (maks.))
10 Heliväljundi katkestamine
11
12
13
14
15
16
Vajutage tühistamiseks uuesti. Heliväljund taastub ka
helitugevuse reguleerimisel ja seadme väljalülitamisel.
Esitusmenüü elemendi seadmine
Helimenüü avamine
Mikrofonipesa 2/kitarrisisendi pesa
Mikrofonipesa 1
AUX IN 2 pesa
AUX IN 1 pesa
17 AUDIO OUT pesa
18 Karaokerežiimi sisenemine
19 Vokaali ärajätmise, kaja või helistikukontrolli
valimine
20 Heliefektide valimine
21 Salvestustoimingute nupud
22 USB A
USB-port esitamiseks
USB-olekutähis
23 USB B
USB-port salvestamiseks/esitamiseks
USB-olekutähis
24 Kaugjuhtimissignaali andur
Kaugus: kuni umbes 7 m otse seadme eest
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30° vasakule ja
paremale
25 Mikrofoni 1 helitugevuse reguleerimine
26 Mikrofoni 2 või kitarri helitugevuse reguleerimine
27 Mikrofoni 2 või kitarri lüliti (→ 15)
28 DJ plaadimasina valimine (→ 10)
29 MP3-albumi või -raja sirvimisrežiimi valimine
(→ 9)
30 Valgustussätte muutmine (→ 11)
MP3-radade või -albumite sirvimine (→ 9)
DJ plaadimasina esitusrežiimi muutmine (→ 10)
31 Näidik
EESTI
1
Vahelduvvooluvõrku ühendamine
See seade (tagapaneel)
Ühendage toitejuhe.
Elektrivõrgu
pistikupessa
Toitejuhe (kuulub komplekti)
Energia säästmine
Süsteem tarbib ka ooteolekus pisut energiat (→ 20). Ühendage elektrivõrgust lahti, kui te ei kasuta süsteemi.
Osad sätted kustuvad mälust süsteemi lahtiühendamisel. Peate need uuesti seadistama.
7
7
RQT0A52
USB-seadme
ühendamine
Ettevalmistused
● Varundage kindlasti andmed, enne kui
USB-seadme süsteemiga ühendate.
Bluetooth®-i kasutamine
Saate kuulata Bluetooth®-iga audioseadme raadio
teel edastatud heli läbi selle süsteemi.
● Detailne info Bluetooth®-iga seadme
kasutusjuhendist.
Ühendamine Bluetooth®-i menüü
kaudu
See seade (pealispaneel)
Ettevalmistused
● Lülitage seadmel Bluetooth® sisse ja pange
seade süsteemi lähedale.
■
Bluetooth®-iga seadmega paaristamine
1
Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
 Kui näidikule ilmub “PAIRING”, siis jätkake punktiga 4.
Paaristamisrežiimi sisenemiseks 
USB-seade
(ei kuulu komplekti)
2
3
Vajutage [PLAY MENU], et valida “PAIRING”.
Vajutage [▲,▼], et valida “OK? YES”,
ja vajutage siis [OK].
Seadmega paaristamiseks
1
Vähendage helitugevust ja ühendage
USB-seade USB-porti.
2
Vajutage [USB], et valida “USB A” või “USB B”.
Vastav USB-olekutähis süttib valimisel
roheliselt põlema.
● Sisestage USB-seade otse porti.
Ärge USB-pikendusjuhet kasutage.
● Ühendage USB-seade lahti, kui lõpetate selle kasutamise.
● Seisake USB-talitlus, enne kui USB-seadme lahti ühendate.
4
Valige “SC-CMAX5” Bluetooth®-iga seadme
Bluetooth®-i menüüs.
 Enne kui ilmub “SC-CMAX5”, võib ilmuda
MAC-aadress (nt 6C:5A:B5:B3:1D:0F).
 Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
5
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
 Paaristamisrežiimi saab siseneda ka seadmel
[ -PAIRING] vajutades.
■
1
Paaristatud Bluetooth®-iga seadme
ühendamine
Vajutage [
], et valida “BLUETOOTH”.
 Näidikule ilmub “BLUETOOTH READY”.
2
Valige “SC-CMAX5” Bluetooth®-iga seadme
Bluetooth®-i menüüs.
 Ühendunud seadme nimi ilmub mõneks sekundiks
näidikule.
3
Alustage Bluetooth®-iga seadmel esitust.
● Kui on vaja sisestada parool, siis sisestage “0000”.
● Süsteemi juurde saab registreerida kuni 8 seadet.
8
8
RQT0A52
9nda seadme paaristamisel asendatakse seade,
mida ei ole kõige kauem kasutatud.
● Süsteem saab olla korraga ühendunud ainult ühe
seadmega.
● Kui allikaks valitakse “BLUETOOTH”, siis püüab süsteem
automaatselt ühenduda viimati ühendatud Bluetooth®-iga
seadmega. (Sel ajal on näidikul “LINKING”.)
Kui ühendumine ebaõnnestub, siis proovige uuesti.
● Selle funktsiooniga videosisu nautimisel ei pruugi
video- ja audioväljund olla sünkroonis.
Edastusrežiimi saab muuta, et seada prioriteediks
edastus- või helikvaliteet.
Ettevalmistused
● Vajutage [ ], et valida “BLUETOOTH”.
● Kui mõni Bluetooth®-iga seade on juba
ühendunud, siis ühendage see lahti.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“LINK MODE”.
2
Vajutage [▲,▼] režiimi valimiseks ja
vajutage siis [OK].
MODE 1: Prioriteediks on ühenduvus.
MODE 2: Prioriteediks on helikvaliteet.
● Valige “MODE 1”, kui heli katkeb.
● Tehasesäte on “MODE 2”.
Bluetooth®-iga seadme
lahtiühendamine
1
Kui Bluetooth®-iga seade on ühendunud:
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“DISCONNECT?”.
2
Vajutage [▲,▼], et valida “OK? YES”,
ja vajutage siis [OK].
● Bluetooth®-iga seadme saab ühendada lahti ka seadmel
[
-PAIRING] vajutatuna hoides.
● Bluetooth®-iga seade ühendatakse lahti muu audioallika
(nt “USB A”) valimisel.
Andmekandjate
esitusnupud
Ettevalmistused
● Lülitage seade sisse.
● Sisestage USB-seade või ühendage
Bluetooth®-iga seade.
● Vajutage [USB] või [ ] audioallika valimiseks.
Põhitoimingud ( USB , Bluetooth )
Esitus
Vajutage [►/II].
Vajutage [■]
Seiskamine
● USB Seiskamisasend jääb mällu ja
näidikule ilmub “RESUME”.
– Vajutage jätkamiseks [►/II].
– Vajutage uuesti [■] seiskamisasendi
kustutamiseks.
Vajutage [►/II].
Vajutage uuesti esituse jätkamiseks.
Paus
Vajutage [I◄◄/◄◄] või [►►/►►I]
raja vahelejätmiseks.
Skip
USB Vajutage [▲] või [▼]
MP3-albumi vahelejätmiseks.
Hoidke esituse või pausi ajal
[I◄◄/◄◄] või [►►/►►I] vajutatuna.
Otsing
■
EESTI
Bluetooth®-i edastusrežiim
MP3-radade või -albumite
sirvimiseks ( USB )
Ainult seadmelt
1 Vajutage [ALBUM/TRACK] albumi või raja
sirvimisrežiimi valimiseks.
2 Keerake “ ”(album) või “ ”(rada) vilkumise
ajal sirvimiseks [ILLUMINATION/CONTROL].
■
Info kuvamiseks
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
● Süsteemi puldiga Bluetooth®-iga seadme töö kaugjuhtimiseks
peab Bluetooth®-iga seade toetama AVRCPd
(Audio Video Remote Control Profile).
Ühendunud seadme olekust sõltuvalt ei pruugi kõik
toimingud olla tehtavad.
● Kuvatavate tärkide maksimaalne arv:
USB
Bluetooth
: umbes 32
: umbes 16
● Süsteem toetab versioonide 1 ja 2 ID3-silte. Toetamata
tekstiandmeid ei kuvata või kuvatakse muudmoodi.
● MP3-failide albumi- ja rajatähis:
Nt
Albumi number Raja number
9
9
RQT0A52
DJ plaadimasin ( USB )
Esitusrežiimid ( USB )
Saate kasutada DJ plaadimasina funktsiooni
risthääbumisefekti lisamiseks laulude vahele.
“Panasonic MAX Juke” äpiga (→ allpool) on
kasutatavad veel mitmed muud lisafunktsioonid.
Valige esitusrežiim.
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU],
et valida “JUKEBOX”.
1
2
Vajutage [▲,▼] sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
2
OFF
CROSSFADE
ON
CROSSFADE
OFF
DJ plaadimasina sisselülitamiseks
ilma risthääbumisefektita.
DJ plaadimasina sisselülitamiseks
koos risthääbumisefektiga.
DJ plaadimasina väljalülitamiseks.
Seadmelt
Vajutage korduvalt [DJ JUKEBOX] sätte
valimiseks.
■
DJ plaadimasina esitusrežiim
DJ plaadimasina sisselülitamisel lülitub
esitusrežiim automaatselt korduvesitusele.
Soovitud kordamissätete valimiseks
1
Vajutage korduvalt [PLAY MENU],
et valida “PLAYMODE”.
2
Vajutage [▲,▼] sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
RANDOM
REPEAT
ALL TITLE
REPEAT
Kõikide radade juhuesituseks ja
kõikide radade kordamiseks.
● “
RND” ilmub näidikule.
Kõikide radade korduvesituseks.
● “
” ilmub näidikule.
Seadmelt
Keerake seisatud olekus [ILLUMINATION/
CONTROL].
Ettevalmistused
● Lülitage DJ plaadimasin sättele “OFF”.
Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“PLAYMODE” (esitusrežiim) või “REPEAT”
(kordamine).
Vajutage [▲,▼] sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
PLAYMODE ehk esitusrežiim
OFF
Tühistab esitusrežiimi sätte.

PLAYMODE
1-TRACK

1-ALBUM
Esitab ainult valitud rada.
● “1-TR” ilmub näidikule.
(Liikuge vahelejätmisega soovitud
rajale.)

RANDOM
1-ALBUM
RANDOM
Esitab ainult valitud MP3-albumit.
● “1-ALB” ilmub näidikule.
Sisu juhuesituseks.
● “RND” ilmub näidikule.
Valitud MP3-albumi radade
juhuesituseks.
● Vajutage [▲] või [▼] MP3-albumi
valimiseks.
● “1-ALB”, “RND” ilmuvad näidikule.
REPEAT ehk kordamine
ON
REPEAT
Kordamisrežiimi sisselülitamiseks.
OFF
REPEAT
Kordamisrežiimi väljalülitamiseks.
● “
” ilmub näidikule.
 See säte on kasutatav ka salvestamisel.
Valige säte enne salvestamise alustamist.
OFF
PLAYMODE: Kõikide radade salvestamiseks.
1-TRACK:
Valitud raja salvestamiseks.
1-ALBUM:
Valitud albumi salvestamiseks.
● DJ plaadimasina efekt tühistatakse süsteemi
väljalülitamisel, muu allika valimisel või karaokerežiimi
lülitumisel.
● DJ plaadimasin ei tööta koos salvestamisega.
● Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega eelmisele
“Panasonic MAX Juke” äpi kasutamine
Google Play™-st saab laadida alla ja installida
tasuta Android™-i äpi “Panasonic MAX Juke”
lisafunktsioonide kasutamiseks, nagu laulu
esituse korraga mitmelt seadmelt tellimine.
10
10
RQT0A52
rajale.
● Juhuesituse režiimis ei saa salvestada.
● Korduvesituse režiim lülitub salvestamise ajaks välja.
Heliefektid
Audioväljundile saab lisada järgmisi heliefekte.
1
Vajutage korduvalt [SOUND] heliefekti
valimiseks.
2
Vajutage [▲,▼] sätte valimiseks ja
vajutage siis [OK].
Eelseadistatud ekvalaiseri soovitud
sätte valimiseks.
PRESET EQ ● Valige “FLAT” eelseadistatud ekvalaiseri
väljalülitamiseks.
Seadmelt
Vajutage [
Salvestamine ( USB ,
)
Saate salvestada:
● MP3-radu USB A pordi kaudu USB B porti.
● AUX IN 1 või AUX IN 2 audiot USB B porti.
Ettevalmistused
● Ühendage USB-seade salvestise tarvis
USB B porti.
● Valmistage ette salvestatav allikas.
– Ühendage USB-seade USB A porti või ühendage
välisseade.
1
Valige salvestatav allikas.
(“USB A”, “AUX 1” või “AUX 2”)
2
Vajutage seadmel [USB REC ●/II]
salvestamise alustamiseks.
● AUX Alustage välisseadmel esitust.
PRESET EQ].
Nt salvestamiseks USB A pordist
BASS
MID
AUX
EESTI
Heli- ja valgusefektid
-4 kuni +4
TREBLE
INPUT
LEVEL ehk
sisendi tase
(“AUX 2”
allikale)
SUPER
WOOFER
ehk
superbassikõlar
Salvestatav album
“NORMAL” (tavaline) või “HIGH”
(kõrge)
Protsentuaalne
salvestamistulemus
● Valige “NORMAL”, kui heli on moonutatud
sisendi sättel “HIGH”.
“SW1”, “SW2”, “SW3” või “OFF”
(väljas)
Seadmelt
1 Hoidke [D.BASS, -SUPER
WOOFER] vajutatuna aktiivse
sätte vaatamiseks.
2 Vajutage [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I] sätte muutmiseks.
““D.BASS BEAT” (rütm),
“D.BASS OFF” (väljas) või
“D.BASS ON” (sees)
D.BASS
Seadmelt
ehk
Vajutage [D.BASS, -SUPER
dünaamilised WOOFER].
bassid
● D.BASS BEAT: See funktsioon muudab
trummirütmi rõhutatust ja tagab võimsa
heli. Rajast sõltuvalt võib toime olla väike.
● Mõne allikaga kasutamisel võivad need efektid põhjustada
helikvaliteedi langust. Lülitage sel juhul heliefektid välja.
Valgustussätted
Ainult seadmelt
Saate muuta valgustuse värvi seadmel.
Keerake [ILLUMINATION/CONTROL].
Tühistamiseks valige “OFF”.
Salvestamise Vajutage [■].
seiskamine ● “WRITING” ilmub näidikule.
Vajutage salvestamise ajal seadmel
[USB REC ●/II]. (“
” vilgub.)
Salvestuspaus ( AUX ) Vajutage uuesti salvestamise
jätkamiseks.
REC
Seda ei saa teha “SYNCHRO” režiimis.
(→ 12)
USB
● Kui seiskate salvestamise enne raja lõppu, siis seda rada
ei salvestata. USB-seadmesse kirjutatakse ainult lõpuni
salvestatud rajad. (“NO FILE RECORDED” ilmub näidikule,
kui ühtki rada ei salvestatud.)
● Salvestada saab ka valitud esitusrežiimides
(v.a juhuesituse ja kordamisrežiimis). (→ 10)
AUX
● Rajatähis lisatakse iga kord, kui lülitate salvestamise pausile.
Rajatähiseid saab lisada ka muudmoodi. (→ 12)
■
Mälumahu kontrollimiseks
Vajutage seisatud olekus üks kord [DISPLAY].
Näidikule ilmub USB B porti sisestatud
USB-seadme kasutatav mälumaht või
järelejäänud salvestusaeg.
● “UPDATE” on näidikul sellal, kui süsteem loeb seadet.
● Kui USB B porti ei ole USB-seadet ühendatud, siis ilmub
mõneks sekundiks näidikule “NODEVICE”.
11
11
RQT0A52
●
●
●
●
●
●
●
●
Kõik salvestised on “.mp3” vormingus.
Igal salvestamise korral lisandub uus album.
Albumi järjestus võib pärast salvestamist muutuda.
Salvestised on USB-seadmes “REC_DATA” kaustas.
USB B olekutähis vilgub punaselt salvestamise ajal.
Mõne raja salvestamiseks võib kuluda rohkem aega.
Mõnd rada ei saa salvestada allika seisundi tõttu.
Salvestatud kausta nimi võib erineda originaalkausta
nimest automaatse ümbernimetamise funktsiooni tõttu.
● Heliväljund puudub salvestamisel USB A pordist
USB B porti.
Panasonicut ei saa pidada vastutavaks,
kui klient salvestab autoriõigusega kaitstud
sisu autoriõigusi rikkudes.
Salvestatud radade kustutamine
( USB )
1
2
3
Vajutage [USB], et valida “USB B”.
Vajutage [▲,▼] albumi valimiseks.
Vajutage [I◄◄/◄◄] või [►►/►►I] raja
valimiseks.
4
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“EDIT MODE”.
5
Vajutage [▲,▼] režiimi valimiseks.
TRK DEL
Rajatähiste lisamine ( AUX )
Välisseadmelt salvestades saab radasid jagada
erinevaid režiime kasutades.
Enne salvestamist
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“REC MODE”.
2
Vajutage [▲,▼] sätte valimiseks ja vajutage
siis [OK].
MANUAL
SYNCHRO
Rajatähise käsitsi lisamiseks.
Salvestamine algab automaatselt
välisseadmel esituse alustamisel.
Salvestamine lülitub pausile 3 s
vaikuse tuvastamisel.
Rada jagatakse automaatselt
TIME MARK 5 min intervalliga.
● Rajatähiseid saab lisada ka käsitsi. 
 Rajatähise käsitsi lisamiseks
(V.a “SYNCHRO” režiimis)
Vajutage salvestamise ajal soovitud punktis
[OK].
Raja pikkuse limiit
MANUAL: 60 min
TIME MARK: 5 min
Kui rada saavutab maksimaalse pikkuse, siis lisatakse
rajatähis ja salvestamine jätkub.
(Raja pikkuse limiidi loendur lähtestub rajatähise käsitsi
lisamisel ja salvestamise pausile lülitamisel.)
12
12
RQT0A52
Ühe raja kustutamiseks.
ALB DEL
Ühe albumi kustutamiseks.
FORMAT
USB-seadme vormindamiseks.
6
Vajutage [OK].
Valitud kustutatav element ilmub näidikule.
7
Vajutage [OK].
“SURE? NO” ilmub näidikule.
● Tühistamiseks vajutage uuesti [OK].
8
Vajutage [▲,▼], et valida “SURE? YES”,
ja vajutage siis [OK].
“WRITING” ilmub näidikule.
Taimeri sisselülitamine
1
Kellaaja seadmine
Seadmel on 24 h süsteemiga kell.
1
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “CLOCK”.
Vajutage [▲,▼] kellaaja seadmiseks ja
vajutage siis [OK].
Valmistage ette kuulatav
Esitustaimer muusikaallikas (USB-seade või
välisseade) ja seadke helitugevus.
Salvestustaimer
Unetaimer
Unetaimeriga saab seadme seatud aja möödudes
välja lülitada.
Vajutage [SLEEP] aja (minutites) seadmiseks.
SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP120
↑←
OFF (tühistatud)
←↓
● Järelejäänud aja kontrollimiseks vajutage üks kord [SLEEP].
● Esitustaimer ja unetaimer või salvestustaimer ja unetaimer
on koos kasutatavad. Unetaimer on alati seadme
põhitaimer.
Esitus- ja salvestustaimer
Saate seada taimeri süsteemi kindlal ajal sisse
lülitama, et:
– teid üles äratada (esitustaimer).
– välisseadmelt salvestada (salvestustaimer).
Esitustaimerit ja salvestustaimerit ei saa koos
kasutada.
Ettevalmistused
Ühendage USB-seade USB B
porti ja valmistage ette
välisseade.
2
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“TIMER SET”.
3
Vajutage [▲,▼], et valida “PLAY ON”
(esitustaimer sees) või “REC ON”
(salvestustaimer sees), ja vajutage siis [OK].
● Vajutage kellaaja vaatamiseks korduvalt [SETUP],
et valida “CLOCK”, ja vajutage siis üks kord [OK].
(Ooteolekus vajutage üks kord [DISPLAY].)
● Kell lähtestub elektrikatkestuse korral ja toitejuhtme
lahtiühendamisel.
● Seadke kellaaeg täpsuse säilitamiseks korrapäraselt uuesti.
Valmistage ette valitud muusikaallikas.
EESTI
Kell ja taimerid
● Valitakse “PLAY” või “REC”.
● Taimeri väljalülitamiseks vajutage [▲,▼], nii et “PLAY”
või “REC” kaob näidikult, ja vajutage siis [OK].
4
Vajutage [ ] seadme ooteolekusse
lülitamiseks.
(Seade tuleb enne taimeri algusaega välja
lülitada, et taimer saaks toimida.)
Sätte kontrollimiseks
1 Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“TIMER ADJ”.
2 Vajutage [▲,▼], et valida “PLAY” või
“REC”, ja vajutage siis [OK].
(Ooteolekus vajutage kaks korda [DISPLAY].)
● Esitustaimer lülitab süsteemi sisse madalal helitugevusel ja
suurendab siis helitugevuse järk-järgult eelseatud tasemele.
● Salvestustaimer käivitab süsteemi 30 s enne seatud aega
katkestatud heliväljundiga.
● Taimer toimib iga päev seatud ajal, kui on sisselülitatud.
● Kui lülitate taimeri talitluse ajal süsteemi välja ja siis uuesti
sisse, siis ei seiska taimer süsteemi tööd seatud lõpuajal.
 Järgmised valikud on seatavad muusikaallikaks.
Esitustaimerile: “AUX 1”, “AUX 2”, “USB A”, “USB B”
Salvestustaimerile: “AUX 1”, “AUX 2”
Seadke kellaaeg.
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“TIMER ADJ”.
2
Vajutage [▲,▼], et valida “PLAY”
(esitustaimer) või “REC” (salvestustaimer),
ja vajutage siis [OK].
3
Vajutage [▲,▼] algusaja seadmiseks ja
vajutage siis [OK].
4
Vajutage [▲,▼] lõpuaja seadmiseks ja
vajutage siis [OK].
5
Vajutage [▲,▼] esitatava või salvestatava
muusikaallika  valimiseks ja vajutage siis [OK].
13
13
RQT0A52
Välisseadmed
Ettevalmistused
● Ühendage toitejuhe lahti.
● Lülitage kõik seadmed välja ja lugege nende
kasutusjuhendeid.
Videomaki, DVD-mängija jms
kasutamine
Saate ühendada videomaki, DVD-mängija vms
audio kuulamiseks läbi selle süsteemi.
Nt
See seade (tagapaneel)
Kantava audioseadme
kasutamine
Saate esitada muusikat kantavast
audioseadmest.
Ettevalmistused
● Lülitage helimoonutuste vältimiseks kantaval
audioseadmel ekvalaiser välja (selle olemasolul).
● Vähendage süsteemi ja kantava audioseadme
helitugevust enne kantava audioseadme
ühendamist või lahtiühendamist.
Nt
Kantav audioseade
(ei kuulu komplekti)
See seade (tagapaneel)
DVD-mängija
(ei kuulu komplekti)
Audiojuhe
(ei kuulu komplekti)
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
1
Ühendage välisseade audiojuhet
(ei kuulu komplekti) kasutades.
2
Vajutage [AUX], et valida “AUX 1”,
ja alustage ühendatud seadmel esitust.
● Konsulteerige audioseadme müüjaga siin kirjeldatust
erineva seadme ühendamiseks.
● Adapteri kasutamisel võib heli olla moonutatud.
14
14
RQT0A52
1
Ühendage kantav audioseade audiojuhet
(ei kuulu komplekti) kasutades.
● Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo (ei kuulu komplekti)
2
Vajutage [AUX], et valida “AUX 2”, ja alustage
ühendatud seadmel esitust.
Täiendava SC-CMAX5-ga
ühendamine
Süsteemi heli esitamiseks saab ühendada
täiendava SC-CMAX5-e.
See seade (tagapaneel)
Mikrofoni või kitarri
kasutamine
Ettevalmistused
● Vähendage süsteemi helitugevus miinimumile,
enne kui mikrofoni või kitarri ühendate või lahti
ühendate.
EESTI
Nt
See seade
(tagapaneel)
Audiojuhe
(ei kuulu
komplekti)
Täiendav SC-CMAX5
(tagapaneel)
Mikrofon või kitarr
(ei kuulu komplekti)
Mikrofon
(ei kuulu
komplekti)
Ainult seadmelt
1
Ühendage mikrofon või kitarr.
● Pistiku tüüp: Ø 6,3 mm mono
● Kitarr tuleb kindlasti ühendada MIC 2/
Audiojuhe (ei kuulu komplekti)
1
Ühendage täiendav SC-CMAX5 audiojuhet
(ei kuulu komplekti) kasutades.
2
Täiendaval SC-CMAX5-l:
Vajutage [AUX], et valida “AUX 1”.
3
Sellel seadmel:
Alustage soovitud esitust.
● Kumbki seade kontrollib heliefekti eraldi.
Seadke vajadusel täiendaval seadmel samad helisätted.
2
(Ainult MIC 2/
Vajutage [ ■ MIC ■
valimiseks.
pessa.
pesa kasutamisel)
] õige sisendsätte
Nupu asend vaheldub järgmiselt igal vajutuskorral:
allavajutatud ja vabastatud.
● Kitarri ühendamisel:
Hoolitsege, et nupp on allavajutatud asendis. ( ■
)
● Mikrofoni ühendamisel:
Hoolitsege, et nupp on vabastatud asendis. ( ■ MIC)
Valel sättel võib heli olla liiga vali või pehme.
3
Reguleerige mikrofoni või kitarri helitugevust.
Mikrofon 1: Keerake [MIC1-VOL].
Mikrofon 2 või kitarr: Keerake [VOL-MIC2/
4
].
Kui soovite laulda taustamuusika saatel:
Esitage muusikaallikat ja reguleerige süsteemi
helitugevust.
● Vt “Karaoke” karaokefunktsioone kasutades laulmiseks.
(→ 16)
● Imeliku heli (undamise) puhul liigutage mikrofon/kitarr
kõlaritest eemale või vähendage mikrofoni/kitarri
helitugevust.
● Reguleerige mikrofoni/kitarri helitugevus sättele “MIN”
ning ühendage mikrofon/kitarr pärast kasutamist lahti.
● Süsteemiga ei saa mikrofoni ega kitarri heli salvestada.
15
15
RQT0A52
Muu
Karaoke
Saate kasutada karaokefunktsioone nagu vokaali
ärajätmine, kaja või helistikukontroll.
Ettevalmistused
● Pange mikrofon(id) ja muusikaallikas
kaasalaulmiseks valmis. (→ 15)
Ainult seadmelt
Lülitage [ ■ MIC ■
asendisse ( ■ MIC).
1
2
] vabastatud
Automaatse väljalülitumise
funktsioon
Tehasesättena lülitub süsteem automaatselt
ooteolekusse, kui umbes 20 min jooksul puudub
heli ja seda ei kasutata.
Selle funktsiooni tühistamiseks
Nupu asend vaheldub järgmiselt igal vajutuskorral:
allavajutatud ja vabastatud.
1
Tehke nii karaokerežiimi lülitumiseks:
vajutage [KARAOKE], et valida
“ON KARAOKE”.
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“AUTO OFF”.
2
Vajutage [▲,▼], et valida “OFF”, ja vajutage
siis [OK].
● Tühistamiseks valige “OFF KARAOKE”.
3
Vajutage korduvalt [VOCAL CANCEL/ECHO/
KEY-CON], et vaadata vokaali ärajätmise,
kaja või helistikukontrolli aktiivset sätet.
4
● Selle funktsiooni sisslülitamiseks valige punktis 2 “ON”.
● See funktsioon ei toimi, kui süsteemiga on ühendunud
Bluetooth®-iga seade.
(Aktiivse sätte kuvamise ajal)
Vajutage [I◄◄/◄◄] või [►►/►►I] sätte
muutmiseks.
Vocal cancel “OFF VOCAL CANCEL” (tühistatud),
ehk vokaali “VOCAL CANCEL” (vokaal ärajäetud), “L” (vasak) või “R” (parem)
ärajätmine
“ECHO OFF” (kaja väljalülitatud),
Echo ehk
“ECHO 1”, “ECHO 2” või “ECHO 3”
kaja
Key control “KEYCON-6” kuni “KEYCON+6”
ehk helistiku- ● Allika muutmisel aktiveerub uuesti
kontroll
“KEYCON 0”.
5
Alustage karaokeesitusega.
Bluetooth®-i ooteolek
“SC-CMAX5” valimisel paaristatud Bluetooth®-iga
seadme Bluetooth®-i menüüs lülitub see süsteem
ooteolekust automaatselt sisse ja Bluetooth®-i
ühendus aktiveerub.
1
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida
“BLUETOOTH STANDBY”.
2
Vajutage [▲,▼], et valida “ON”, ja vajutage
siis [OK].
● Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige punktis 2 “OFF”.
● Karaokefunktsioon lülitub välja:
– salvestamisel.
– DJ plaadimasina sisselülitamisel.
– [ MIC ■
] lülitamisel allavajutatud asendisse
(■
).
– süsteemi väljalülitamisel.
■
16
16
RQT0A52
Panasonic võib aeg-ajalt värskendada selle
seadme tarkvara mõne funktsiooni toimimise
parandamiseks. Sellised värskendused on
saadaval tasuta.
Detailsem info järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
■
Tarkvaraversiooni kontrollimine
Tehke nii installitud tarkvara versiooni kuvamiseks:
Vajutage korduvalt [SETUP], et valida “SW VER.”,
ja vajutage siis [OK].
● Väljumiseks vajutage [OK].
Kaugjuhtimiskood
Kui mõni muu Panasonicu seade reageerib selle
süsteemi puldile, siis muutke süsteemi
kaugjuhtimiskoodi.
Ettevalmistused
Vajutage [AUX], et valida “AUX 1” või “AUX 2”.
■
1
2
■
Rikkeotsing
Kontrollige alltoodut enne hoolduse tellimist.
Kui kahtlete mõne kontrollpunkti osas või kui
probleemi ei õnnestu lahendada, siis
konsulteerige juhiste saamiseks müüjaga.
Kõikide sätete tehasesätetele lähtestamiseks
Lähtestage mälu, kui:
EESTI
Tarkvara värskendamine
● süsteem ei reageeri juhtnuppude vajutamisele,
● soovite mälu sisu kustutada ja lähtestada.
 Ühendage toitejuhe lahti. (Oodake vähemalt
3 min, enne kui jätkate punktiga .)
 Hoidke seadmel [ /I] vajutatuna ja
ühendage toitejuhe samal ajal uuesti.
● Hoidke [ /I] vajutatuna, kuni näidikule
ilmub “--------”.
 Vabastage [ /I].
● Kõik sätted lähtestuvad tehasesätetele.
Mäluelemendid tuleb uuesti seada.
Et seada koodiks “REMOTE 2”
Hoidke seadmel [USB] vajutatuna ning hoidke
samal ajal puldil [AUX] vajutatuna, kuni
näidikule ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke puldil [OK] ja [USB] vähemalt 4 s
vajutatuna.
Et seada koodiks “REMOTE 1”
1
Hoidke seadmel [USB] vajutatuna ning
hoidke samal ajal puldil [USB] vajutatuna,
kuni näidikule ilmub “REMOTE 1”.
2
Hoidke puldil [OK] ja [
vajutatuna.
] vähemalt 4 s
Üldist
Esitamisel on kuulda undamist.
● Kui toitejuhe või luminofoorlamp on juhtmete
lähedal, siis pange muud seadmed ja juhtmed
süsteemi juhtmetest eemale.
Seade ei tööta.
● Seadme mõni ohutusseade võib olla
aktiveerunud.
Tehke nii seadme lähtestamiseks:
 Vajutage seadmel [ /I] selle ooteolekusse
lülitamiseks.
● Kui seade ei lülitu ooteolekusse, siis hoidke
seadmel [ /I] umbes 10 s vajutatuna.
Seade lülitub sunnitult ooteolekusse.
Või ühendage toitejuhe lahti, oodake
vähemalt 3 min ja ühendage see siis
uuesti.
 Vajutage seadmel [ /I] selle
sisselülitamiseks. Konsulteerige
müüjaga, kui seade ikka ei tööta.
Näidik muutub ooteolekus valgustatuks ja
kuva muutub pidevalt.
● Hoidke seadmel [■] vajutatuna, et valida
“DEMO OFF”.
17
17
RQT0A52
Heli on moonutatud või puudub.
● Reguleerige süsteemi helitugevust.
● Lülitage süsteem välja, tehke kindlaks ja
kõrvaldage põhjus, ja lülitage siis süsteem
uuesti sisse. Seda võib põhjustada kõlarite
kurnamine liigse helitugevuse või võimsusega
või süsteemi kasutamine kuumas keskkonnas.
Helitugevus väheneb.
● Kaitseahel on pideva kõrge helitugevusega
väljundi tõttu aktiveerunud.
Nii juhtub süsteemi kaitsmiseks ja helikvaliteedi
säilitamiseks.
Pult
Pult ei tööta nõuetekohaselt.
● Patarei on tühi või valesti sisestatud. (→ 6)
USB
[►/II] vajutamisele ei järgne reaktsiooni.
● Ühendage USB-seade lahti ja siis uuesti
süsteemiga. Või lülitage seade välja ja siis
uuesti sisse.
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
● USB-seadme ja/või selle sisu vorming on
süsteemiga ühildumatu (→ 3).
● Süsteemi USB-hosti funktsioon ei pruugi
kõikide USB-seadmetega töötada.
USB-seadme talitlus on aeglane.
● Suure faili või suure mälumahuga USB-seadme
lugemiseks kulub rohkem aega.
Kuvatud möödunud aeg erineb tegelikust
esitusajast.
● Kopige andmed teise USB-seadmesse või
varundage andmed ning vormindage siis
USB-seade uuesti.
18
18
RQT0A52
Bluetooth®
Seadet ei saa paaristada.
● Kontrollige Bluetooth®-iga seadme olekut.
Seadet ei saa ühendada.
● Seadme paaristamine ebaõnnestus või selle
registreering on asendatud. Proovige seade
uuesti paaristada. (→ 8)
● Süsteem võib juba olla muu seadmega ühendunud.
Ühendage muu seade lahti ja proovige soovitud
seade uuesti paaristada. (→ 8)
● Kui probleem ei lahene, siis lülitage süsteem
välja ja sisse ning proovige siis uuesti.
Seade on ühendunud, aga selle heli ei ole läbi
süsteemi kuulda.
● Osadel sisseehitatud Bluetooth®-iga seadmetel
tuleb audioväljund käsitsi sättele “SC-CMAX5”
seada. Detailne info ühendunud seadme
kasutusjuhendist.
Heli katkeb.
● Seade on väljaspool 10 m sideulatust.
Pange Bluetooth®-iga seade süsteemile
lähemale.
● Eemaldage takistused süsteemi ja ühendunud
seadme vahelt.
● Muud 2,4 GHz sagedusriba kasutavad
seadmed (juhtmeta ruuter või telefon,
mikrolaineahi jms) põhjustavad häireid.
Pange Bluetooth®-iga seade süsteemile
lähemale ja muudest seadmetest kaugemale.
● Valige “MODE 1” stabiilse side tagamiseks.
(→ 9)
Süsteemi näidikule võivad ilmuda järgmised
teated või hooldusnumbrid.
“A NO DEV”
“B NO DEV”
● USB-seade ei ole korrektselt sisestatud.
Lugege juhiseid ja proovige uuesti (→ 8).
“ADJUST CLOCK”
● Kell on õigeks panemata. Seadke kellaaeg.
“ADJUST TIMER”
● Esitus- ja/või salvestustaimer on seadmata.
Seadistage esitus- ja/või salvestustaimer.
“AUTO OFF” (vilgub)
● Süsteemi ei ole umbes 20 min kasutatud ja
see lülitub minuti jooksul välja.
Vajutage tühistamiseks mis tahes nuppu.
“INVALID”
● Te ei saa valida vokaali ärajättu, kaja ega
helistikukontrolli, kui karaokerežiim on
väljalülitatud.Vajutage seadmel [KARAOKE],
et valida “ON KARAOKE”. (→ 16)
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
● Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut. (→ 3)
● USB-seadme failid võivad olla rikutud.
Vormindage USB-seade ja proovige uuesti.
● Süsteemi probleem. Lülitage süsteem esmalt
välja ja siis uuesti sisse.
“NO TRACK”
● USB-seadmes ei ole ühtki albumit ega rada.
“PLAYERROR”
● Esitasite toetamata MP3-faili. Süsteem jätab
selle raja vahele ja esitab järgmist.
“CAN’T REC”
● Salvestada ei saa, kui USB-seade on lukustatud.
Vabastage USB-seade lukustusest ja proovige
uuesti.
“REC ERROR”
● Ühendasite USB-seadme salvestamise ajal
lahti. Ühendage USB-seade ja salvestage
uuesti.
“DEVICE FULL”
● Salvestada ei saa, sest USB-seadme vaba
mälumaht on muusikaallika kogukestusest
lühem. Ühendage piisava vaba mälumahuga
USB-seade ja salvestage siis.
“REMOTE ” (“ ” asemel on number.)
● Pult ja süsteem kasutavad erinevaid koode.
Muutke puldil koodi.
“ERROR”
● Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja
proovige uuesti.
“ERROR” (salvestamise ajal)
● Salvestamise ajal ei saa valida muud esitusallikat
(nt USB jne) ega vajutada [I◄◄/◄◄] või
[►►/►►I]. Seisake salvestamine.
“F
” (“ ” asemel on number.)
● Süsteemi probleem.
● Kirjutage kuvatud number üles, ühendage
toitejuhe lahti ja konsulteerige müüjaga.
“GUITAR SWITCH ON”
● Karaokefunktsiooni ei saa kasutada, kui
[ ■ MIC ■
] on allavajutatud asendis.
Lülitage see vabastatud asendisse. (→ 16)
EESTI
Teated
– Kui näidikul on “REMOTE 1”, siis hoidke puldil [OK] ja
[
] vähemalt 4 s vajutatuna.
– Kui näidikul on “REMOTE 2”, siis hoidke puldil [OK] ja
[USB] vähemalt 4 s vajutatuna.
“TEMP NG”
● Rakendunud on termokaitseahel ja süsteem
lülitub välja. Laske seadmel maha jahtuda,
enne kui selle uuesti sisse lülitate.
● Kontrollige, et seadme õhuava ei ole kinni
kaetud.
● Tagage seadmele hea ventilatsioon.
“USB OVER CURRENT ERROR”
● USB-seade võtab liiga palju voolu.
Eemaldage USB-seade ja lülitage süsteem välja.
“VBR”
● Süsteem ei saa näidata muutuva bitikiirusega
radade järelejäänud esitusaega.
19
19
RQT0A52
Tehnilised andmed
■
■
ÜLDIST
Energiatarve
Energiatarve ooteolekus
92W
Umbes 0,4 W
(Kui “BLUETOOTH STANDBY” on sättel “ON”)
Umbes 0,6 W
Toide
220–240 V vahelduvpinge, 50 Hz
Mõõdud (LxKxS) 
Kaal
Töötemperatuur
378 mmx724 mmx436 mm
Umbes 19,8 kg
0 °C kuni +40 °C
Tööniiskus
35–80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
■
VÕIMENDI
Väljundvõimsus
Monorežiimi ruutkeskmine väljundvõimsus
Esikanal, kõrged helid
300 W kanali kohta (3 Ω), 10 kHz, 30% THD
Esikanal, keskmised helid
300 W kanali kohta (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Bassikanal
400 W kanali kohta (2 Ω), 100 Hz, 30% THD
Monorežiimi ruutkeskmine koguvõimsus
1000 W (30% THD)
ÜHENDUSED
USB-port
USB standard
Meediumifaili vormingu tugi
USB 2.0 täiskiirus
MP3 (.mp3)
USB-seadme failisüsteem
FAT12, FAT16, FAT32
USB-pordi toide
500 mA (maks.)
USB salvestamine
Bitikiirus
128 kbit/s
USB salvestuskiirus
1x
Salvestatava faili vorming
MP3 (.mp3)
Mikrofonipesa/kitarripesa (2 süsteemi)
Mono, 6,3 mm pesa
Mic 1
Mono, 6,3 mm pesa
Mic 2/Guitar
Audiosisend
AUX IN 1
Stereo, kontaktpesa (1 süsteem)
AUX IN 2
Stereo, 3,5 mm pistik
Audioväljund (väljundliin)
AUDIOOUT
Stereo, kontaktpesa (1 süsteem)
■
BLUETOOTH®
Versioon
Klass
Toetatud profiilid
Bluetooth®-i versioon 2.1+EDR
Klass 2
A2DP, AVRCP, SPP
Töösagedus
2,4 GHz FH-SS riba
Töökaugus
10 m otsenähtavuse puhul
■
KÕLAR
Esikanal, kõrged helid
Valjuhääldi(d)
Kõrgsagedusvaljuhääldi
6 cm koonusetüüpi
Esikanal, keskmised helid
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi
10 cm koonusetüüpi x 2
Bassikanal
Valjuhääldi(d)
Supermadalsagedusvaljuhääldi
25 cm koonusetüüpi
● Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
● Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
● Koguharmoonmoonutust (THD) mõõdeti digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
 Ratastel teisaldussüsteemi pide lõpuni allavajutatud asendis
20
20
RQT0A52
EESTI
21
21
RQT0A52
Eesti
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
Kliendid saavad laadida meie raadio- ja telekommunikatsiooni
valdkonna toodete vastavusdeklaratsiooni originaali koopia
alla järgmisest serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
See toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale. (Kategooria 3)
22
RQT0A52
Vanade seadmete ja patareide kasutuselt kõrvaldamine
Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtusüsteemidega riikidele
Need sümbolid tootel, pakendil ja/või kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud
elektri- ja elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vanad tooted ja patareid tuleb vastavalt siseriiklikele õigusaktidele viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja vältida
võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.
Lisainfot kogumise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikust omavalitsusest.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete valesti kasutuselt kõrvaldamine
olla karistatav.
Märkus patareisümboli (alumine sümbol) kohta:
Seda sümbolit võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.
23
RQT0A52
EL
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2015
ET
RQT0A52-R
F0615BM0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement