Panasonic SCDV290 Návod na používanie

advertisement

Panasonic SCDV290 Návod na používanie
DVD
stereosystém
Návod na obsluhu
Model č.
SC–DV290
Regionálny
kód
prehrávačom
Obrázok ilustruje model pre Európu.
podporovaný
týmto
Podľa miesta predaja je DVD prehrávačom
a programovej výbave pre DVD médiá
prideľované regionálne číslo.
• Regionálny kód tohto prehrávača je „2“.
• Prehrávač je schopný reprodukovať
DVD-Video záznamy označené nálepkou
s „2“ alebo všeobecným určením „All“.
Príklad:
Pred pripojením, nastavením alebo
spustením si dôkladne prečítajte tento
návod. Prosíme tiež, aby ste si tento návod
na obsluhu zariadenia odložili.
RQT6894-B
Vážený zákazník!
Dovoľte nám vyjadriť našu vďaku za to, že ste si kúpili
tento výrobok. Aby Vám spoľahlivo fungoval a v záujme
Vašej bezpečnosti Vás prosíme, aby ste si podrobne
prečítali tento návod.
Systém komponentov
Akustický procesor
Stereofónny tuner/zosilňovač
DVD/Video-CD/CD menič
Stereo kazetový magnetofón
predné
Reproduktory
stredný
efektové
SC-DV290
SH-DV290
SA-DV290
SL-DV290
RS-DV290
SB-DV290
SB-PC95
SB-PS95
Dodané príslušenstvo
Prosíme, aby ste si skontrolovali dodané príslušenstvo podľa
nasledujúceho prehľadu. Pri objednávaní náhradných častí
udávajte vždy čísla, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
□ Sieťový prívod
Poznámka: Dodaný sieťový prívod je určený výhradne pre
použitie s týmto prehrávačom a nesmie sa za žiadnych
okolností používať na napájanie iných zariadení.
Diaľkový ovládač (EUR7702290)……………...
1 ks
Batérie do diaľkového ovládača …………………..
2 ks
Vnútorná anténa pre príjem v pásme VKV (FM)
(RSA0007) ………………….…………………
1 ks
Rámová anténa pre SV (AM) (RSA0022-L)............. 1 ks
Reproduktorové káble
červený/čierny (REE1234-1).....2
ks
2
šedý/modrý (REE1233-1)..2
ks
Videokábel (VJA0815-A) …………………........
1 ks
RC-AJ adaptér (VFA0151-2) ……………...........
1 ks
OBSAH
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA ....................................................3
INFORMÁCIE O DISKOCH ...............................................................4
STRUČNÝ ÚVOD DO ZAPOJENIA ....................................................5
PRÍPRAVA A OBSLUHA
OVLÁDACIE PRVKY NA PREDNOM PANELI.....................................9
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ .................................................................11
NASTAVENIE ČASUPAGEREF11................................................12
ZÁKLADNÉ OPERÁCIE
DISKY.........................................................................................18
PRÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA: ........................................26
MANUÁLNE LADENIE..................................................................26
PRÍJEM ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA: ........................................27
ULOŽENIE STANÍC DO PAMÄTE PREDVOLIEB ...............................27
ÚPRAVY ZVUKOVÉHO POĽA
FUNKCIA ZDÔRAZNENIA HĹBOK .................................................28
POUŽITIE EKVALIZÉRA SUPER SOUND EQ..............................29
NASTAVENIA ZVUKOVÉHO POĽA/CHARAKTERU ZVUKU..............29
REPRODUKCIA S PRIESTOROVÝM EFEKTOM ................................31
PRIESTOROVÉ EFEKTY ................................................................33
FUNKCIE ZÁZNAMU
PRED NAHRÁVANÍM (IBA KAZETOVÁ MECHANIKA Č. 2)..............34
NAHRÁVANIE ZÁZNAMOV Z DISKOV ...........................................35
NAHRÁVANIE ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA ...............................36
KOPÍROVANIE Z KAZETY NA KAZETU..........................................36
FUNKCIE ČASOVAČA
POUŽÍVANIE FUNKCIE SPÍNACÍCH HODÍN ....................................37
NAČASOVANÉ PREHRÁVANIE .....................................................37
NAČASOVANÉ NAHRÁVANIE .......................................................38
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ SPÍNACÍCH HODÍN .....................................39
NAPROGRAMOVANÉ VYPÍNANIE (SLEEP) ..................................39
SPOLOČNÉ POUŽITIE FUNKCIÍ SPÍNACÍCH HODÍN .........................39
TYPY ZOBRAZENIA SPEKTRÁLNEJ ANALÝZY ...............................40
OKAMŽITÉ STÍŠENIE HLASITOSTI.................................................40
POUŽITIE SLÚCHADIEL................................................................40
PRIPOJENIE EXTERNÝCH ZARIADENÍ ...........................................41
VOLITEĽNÉ DOPLNKOVÉ PRIPOJENIA ANTÉNY ............................42
INÉ ZARIADENIA .........................................................................42
PREHRÁVANIE Z EXTERNÉHO ZDROJA SIGNÁLU ..........................42
NAHRÁVANIE Z EXTERNÉHO ZDROJA SIGNÁLU ...........................42
NAHRÁVANIE NA EXTERNOM ZARIADENÍ....................................42
PREHĽAD ZÁKLADNÝCH NASTAVENÍ ..........................................43
ĎALŠIE INFORMÁCIE
SLOVNÍČEK POJMOV ...................................................................45
PROBLÉMY A PORUCHY ..............................................................49
TECHNICKÉ ÚDAJE......................................................................46
Bezpečnostné odporúčania
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na plochý rovný podklad mimo miest s priamym slnečným
žiarením, s vysokou teplotou, s vysokou vlhkosťou a s veľkými vibráciami.
Uvedené nevyhovujúce podmienky môžu zapríčiniť poškodenie skrinky alebo
iných súčastí jednotlivých komponentov a skrátiť životnosť systému. Nikdy
neukladajte na povrch zariadenia alebo na sieťový prívod žiadne ťažké predmety.
Napájanie
Na napájanie nepoužívajte zdroj vysokého napätia. V dôsledku takéhoto
pripojenia môže nastať požiar.
Pre tento systém nie je možné používať zdroj jednosmerného napätia. Starostlivo
overte sieťový zdroj najmä na miestach, kde sa zvykne využívať jednosmerné
napätie, napr. na lodi a podobných miestach.
Ochrana sieťového prívodu
Dbajte na ochranu sieťového prívodu, aby nedošlo k jeho prerezaniu,
poškriabaniu alebo nedokonalému pripojeniu, pretože by mohlo dôjsť
k zasiahnutiu elektrickým prúdom, alebo vzniku požiaru. Prívod príliš
neohýbajte, nenaťahujte ani nezamotávajte, a neukladajte naň ťažké predmety.
Pri odpájaní zariadenia od siete neťahajte za prívodnú šnúru, lebo môže dôjsť
k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Pri odpájaní zo siete uchopte pevne zástrčku.
Aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte zástrčky
mokrými rukami.
Cudzie predmety
Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali kovové telesá ako ihly, mince, spinky
a pod. V opačnom prípade môžu zapríčiniť zranenie elektrickým prúdom alebo
poruchu zariadenia.
Zvláštny pozor si dávajte najmä na to, aby sa na zariadenie nevyliala voda alebo
iná tekutina a aby sa nedostala dovnútra. Môže to zapríčiniť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar. Ak by sa Vám také niečo prihodilo, okamžite
odpojte zariadenie zo siete, a obráťte sa na servisné stredisko. Na zariadenie
nestriekajte prípravky na hubenie hmyzu, pretože obsahujú zápalné plyny, ktoré
sa môžu vznietiť.
Servis
Ak sa Vám zdá byť Vaše zariadenie pokazené, nikdy sa ho nepokúšajte
opravovať, rozoberať alebo upravovať. Neuposlúchnutie tohto bezpečnostného
opatrenia môže viesť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
Ak počas prevádzky zariadenia vznikne porucha (preruší sa reprodukcia zvuku,
nerozsvietia sa indikačné svetielka, zacítite dym alebo nastane akýkoľvek iný
problém, ktorý sa neuvádza v tomto návode), odpojte ho od sieťového zdroja a
ihneď sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
Nekvalifikovaní technici môžu pri odkrytovaní, oprave a spätnom skladaní
systému utrpieť úraz alebo spôsobiť zničenie zariadenia.
Ak nemienite zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte ho zo siete. Inak sa môže
skrátiť jeho doba životnosti.
Údržba
Ak sa povrch zariadenia znečistí
Na čistenie tohto systému používajte jemnú suchú handričku.
•
Na čistenie nepoužívajte nikdy lieh, riedidlo na farby ani benzín.
•
Pred použitím chemicky impregnovaných látok si podrobne prečítajte
návod na ich použitie.
Pre krištáľovo čistý zvuk
Aby ste dosiahli dobrú kvalitu prehrávania a nahrávania, pravidelne čistite
magnetofónové hlavy. Používajte čistiacu kazetu (nie je súčasťou výbavy)
Výber typu magnetofónových kaziet
Zariadenie dokáže prehrávať a nahrávať na nasledujúce typy kaziet.
Ich identifikácia v zariadení je automatická.
9
Normal –Typ I
9
High /Typ II
9
Metal / Typ IV
•
Kazety presahujúce kapacitu 100 minút sú tenké a môžu sa pretrhnúť alebo
zamotať do mechanizmu.
•
Voľná páska v kazete sa môže zamotať do mechanizmu a môže sa ľahko
poškodiť, preto je potrebné ju ešte pred prehraním napnúť.
•
Ak sa pásky s nekonečnou slučkou používajú nesprávnym spôsobom, môžu
sa dostať medzi pohybujúce sa časti mechanizmu a uviaznuť. Použite kazety
zodpovedajúce zariadeniu s autoreverzom
3
Disky, ktoré nie sú prehrávateľné na prehrávači tohto systému:
DVD-RAM
RAM
DVD-Audio
DVD-A
DVD-RAM (2,6 GB, TYPE 1), DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, +RW,
DVD-RW, CVD, SVCD, SACD, Video disky Divx a Photo CD.
Štruktúra disku
Štruktúra disku a názvy dané položkám na disku závisia od typu disku.
Stopa:
Najmenšia jednotka delenia na DVD-Audio disku, CD
a VIDEO CD alebo v jednom WMA/MP3 súbore
Kapitola:
Najmenšia jednotka delenia na DVD-Video disku
Skupina:
Súbor stôp na DVD-Audio disku a ekvivalent ku zložkám
alebo albumom na dátových diskoch
Titul:
Najväčšia časť DVD-Video disku, obvykle celý film
Program:
Delenie na DVD-RAM zodpovedajúce jednej nahrávke
Obraz:
Jeden súbor formátu JPEG
Zostrih:
Skupina scén na DVD-RAM
Scéna:
Dané časti DVD-RAM programu zoskupené do zostrihov
na DVD videorekordéri.
DVD-Video
Prehrávanie DVD a Video CD
Výrobca týchto diskov môže riadiť spôsob prehrávania, takže nemusíte byť
vždy schopný riadiť prehrávanie podľa popisu v návode na obsluhu
(napríklad pokiaľ nie je zobrazená doba prehrávania alebo pokiaľ má Video
CD svoju ponuku menu). Pozorne si prečítajte pokyny k diskom.
DVD-V
Disky CD-R a CD-RW
Tento prehrávač je schopný prehrávať CD-R/RW audiodisky zaznamenané vo
formáte CD-DA, Video CD, WMA, MP3 alebo JPEG. Po nahraní je potrebné
disk uzavrieť.
DVD-R
Disky DVD-R
Disk DVD-R Panasonic zaznamenaný a uzavretý na videorekordéri DVD
Panasonic tento prehrávač prehráva ako Video CD.
Disky DVD-RAM
Video CD
VCD
CD
CD
Disky DVD-RAM musia spĺňať nasledujúce podmienky, inak nebude možné ich
prehrávanie na tomto prehrávači.
Typ
Disky bez kaziet
Disky, ktoré sa dajú vybrať z kazety (TYP 2 a TYP 4)
Kapacita
12 cm 9,4 GB (obojstranné) a 4,7 GB (jednostranné)
8 cm 2,8 GB (obojstranné).
Formát
Disky nahrané vo videorekordéroch pre DVD-Video,
záznamu
kamerách pre DVD-Video, v osobných počítačoch a pod.
pomocou formátu záznamu obrazu „Video Recording
Format“ verzie 1.1 (zjednotený formát pre záznam obrazu).
• Pred použitím je potrebné disky typu 2 a typu 4 vybrať z kazety. Po skončení ich vráťte
naspäť. Pozorne si prečítajte pokyny k disku.
• Disk sa nesmie zašpiniť ani poškriabať. Disky ukladajte do kaziet tak, aby malo označenie
disku a označenie kazety rovnakú orientáciu.
• Niektoré časti disku, napríklad miesta, kde jeden program končí a ďalší začína, sa nemusia
plynulo prehrávať.
Poznámka
Prehrávanie diskov CD-R, CD-RW, DVD-R a DVD-RAM nemusí byť vždy
možné kvôli typu disku alebo podmienkam záznamu.
Systémy pre prehrávanie videozáznamov
CD-R/RW
–
WMA
MP3
JPEG
Tento systém umožňuje prehrávanie videozáznamov v systémoch PAL a NTSC. Televízor
však pre prehrávanie PAL alebo NTSC musí zodpovedať systému na disku.
Disky PAL sa nedajú správne zobrazovať na televízore so systémom NTSC. Systém NTSC sa
dá správne zobrazovať na televízore PAL po prevode obrazového signálu na PAL 60 (strana
43, Video – NTSC Disk Output).
Čistenie diskov
Audio DVD, Video DVD, Video CD, CD
Poutierajte navlhčenou handričkou a do sucha utrite.
DVD-RAM, DVD-R
Čistite pomocou čističa diskov DVD-RAM/PD (LF-K200DCA1, ak je k dispozícii).
Nepoužívajte látky alebo čistidlá na CD a podobne.
Informácie o diskoch
A Prehrávateľné disky
•
•
•
Používajte disky so značkami uvedenými vľavo na obrázku,
ktoré z odpovedajú technickým parametrom.
Iné disky zariadenie správne neprehrá.
Nepoužívajte disky s nepravidelnými tvarmi (napr. v tvare
srdca), pretože môže dojsť k poškodeniu prehrávača.
Bezpečnostné opatrenia
•
•
•
•
•
4
Nepíšte na stranu so značkou guličkovým perom alebo iným nástrojom na písanie.
Nepoužívajte čistiace spreje, riedidlá, antistatické roztoky ani rozpúšťadlá.
Nelepte na disk nálepky a samolepky. (Nepoužívajte disky so zvyškami po odstránenej
samolepke).
Nepoužívajte ochranné prostriedky proti poškriabaniu ani iné ochranné prostriedky.
Nepoužívajte disky s etiketami z tlačiarní, ktoré sú bežne na trhu k dispozícii.
Jednoduché zapojenie
Krok 1 Umiestnenie komponentov
Komponenty
DVD/Video CD/CD menič
Reproduktory
Zvukový procesor
Optimálne umiestnenie
Vzdialenosť: A=B=C=D=E
predný reproduktor (ľavý)
predný reproduktor (pravý)
centrálny reproduktor
Stereofónny kazetový
magnetofón
Stereofónny
prijímač/zosilňovač
Zvukový procesor
Stereofónny
prijímač/zosilňovač
DVD/Video CD/CD menič
Stereofónny kazetový
magnetofón
zadný reproduktor (ľavý)
zadný reproduktor
(
ý)sústavu, ktorá sa
Do systému zapojte výhradne tú reproduktorovú
dodáva spolu so systémom.
V zapojení s inými reproduktormi môže dôjsť k zníženiu kvality reprodukcie
zvuku alebo poškodeniu reproduktorov.
Upozornenie
DVD/Video-CD/CD menič neklaďte na tuner resp. zosilňovač, pretože by
teplo vystupujúce zo zosilňovača mohlo zničiť disky.
Upozornenie
• Reproduktory tohto systému zapojte výhradne k tomuto systému. Inak
by sa mohol poškodiť zosilňovač, reproduktory a mohlo by dôjsť
k vzniku požiaru. Ak by nastala náhla zmena funkčnosti systému alebo
došlo k poškodeniu niektorých častí, obráťte sa na kvalifikovaných
servisných technikov.
nepokúšajte namontovať na stenu iným než
• Reproduktory sa
odporúčaným spôsobom.
Predné reproduktory
Oba predné reproduktory sú zhodné, takže ich môžete ľubovoľne osadiť na
ľavú alebo pravú stranu.
Efektové reproduktory
Efektové reproduktory umiestnite po stranách alebo mierne za poslucháča vo
vzdialenosti približne jeden meter nad úroveň uší tak, aby značka Technics
smerovala ku miestu posluchu.
Efekt sa v závislosti od reprodukovanej hudby a hudobného zdroja líši.
Ak sa nedá realizovať odporúčané umiestnenie efektových reproduktorov, dá
sa efekt podobný priestorovému vnemu dosiahnuť aj napriek tomu, že sa
efektové reproduktory umiestnia do blízkosti predných (viď. funkcia
VIRTUAL REAR SURROUND na str. 33).
Upevnenie na stenu
Reproduktory osaďte na skrutky a posuňte ich tak, aby dobre dosadli na svoje
miesto.
Upozornenia týkajúce sa reproduktorov
● Dlhodobým nepretržitým budením reproduktorov signálom s vysokou
úrovňou hlasitosti sa môžu reproduktory poškodiť a ich životnosť rapídne
skrátiť.
● Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, znížte úroveň hlasitosti, aby
nedošlo k poškodeniu reproduktorov:
- pri reprodukcii zvuku s vysokou mierou šumu,
- ak nastáva spätná väzba pri použití mikrofónu alebo gramofónu, vzniká šum
pri príjme VKV vysielania alebo sa reprodukuje súvislý signál z oscilátora,
testovacieho disku alebo elektronického hudobného nástroja,
- pri nastavovaní charakteru reprodukcie,
- pri zapínaní a vypínaní systému.
Ak nastanú poruchy v reprodukcii farieb pri príjme TV vysielania
Tieto reproduktory sú koncipované tak, aby mohli byť v prevádzke v priamej
blízkosti TV prijímača, avšak pri niektorých typoch TV prijímačov môže od
nich dochádzať k rušeniu obrazu. V takom prípade je potrebné vypnúť TV
prijímač približne na 30 minút.
Vo väčšine prípadov stačí demagnetizovať TV prijímač. Ak by to ale
nepomáhalo, je potrebné umiestniť reproduktory do väčšej vzdialenosti od
TV prijímača.
Upozornenie
Stena alebo pilier, na ktorý mienite zavesiť reproduktory, musí uniesť na
každej skrutke hmotnosť najmenej 5 kg.
5
Napájací kábel nezapájajte, kým nie sú dokončené všetky
ostatné zapojenia.
Krok 2 Reproduktorové vodiče
Stredový a efektové
(surround)
Vodiče predných reproduktorov
Zapojte káble ku konektorom rovnakej
farby.
Skratka „LF” znamená „nízke frekvencie” a
„HF” znamená „vysoké frekvencie”.
Zapojenie pre ľavý a pravý kanál urobte
rovnakým spôsobom.
Upozornenie
• Vodiče s označením (+) a (-) sa nesmú
navzájom skratovať.
• Dbajte na to, aby ste zapojili vodiče
s označením (+) (tj. červené alebo šedé)
výhradne ku svorke s označením (+) a
vodiče s označením (-) (tj. čierne alebo
modré) výhradne ku svorke s označením
(-).
• Nesprávnym zapojením môže dôjsť
k poškodeniu reproduktorov.
Efektový reproduktor
(pravý)
Centrálny
d k
Efektový reproduktor (ľavý)
Na reproduktore
Na tuneri/zosilňovači
Sivý
Červený
Modrý
Sivý
Sivý
Červený
Čierny
Modrý
Červený
Čierny
Modrý
Sivý
Čierny
Modrý
Červený
Čierny
6
Krok 3 Antény
VKV (FM) anténa
Otáčaním odstráňte izoláciu.
Samolepiaca páska
AM rámová anténa
Snažte sa vodič antény viesť
v čo najväčšej vzdialenosti od
iných vodičov.
Otáčaním odstráňte izoláciu.
Krok 4 Ploché vodiče
Pripojenie
Snažte sa viesť tieto vodiče naplocho pozdĺž zadnej steny tak,
ako je to najviac možné.
Konektory pripojte do zdierok rovnakej farby.
Nesprávne pripojenie môže poškodiť reproduktory.
7
Odpojenie
Krok 5 Videokábel
Videokábel
Do televízora
Pokiaľ je televízor vybavený 21-pinovým konektorom SCART, použite
adaptér RCAJ, ktorý je súčasťou výbavy. K audiokonektorom nemusíte
nič pripájať.
DVD / Video CD / CD menič
K televíznemu
prijímaču
Videokonektory
Audiokonektory
RCAJ adaptér
Krok 6 Sieťový prívod
Do sieťovej zásuvky
Zasunutie sieťovej zástrčky
Pri niektorých typoch zástrčiek sa môže stať, že
i po dôkladnom zasunutí zástrčka zo zariadenia
vyčnieva tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Toto však nie je závada a zariadenie môžete bez
problémov používať.
Pre vašu informáciu:
Po odpojení zariadenia od siete zostáva
nastavenie zariadenia okrem nastavenia času
zachované po dobu dvoch týždňov.
8
Zásuvka na systéme
Konektor
Približne 6 mm
Ovládacie prvky
A Stereotuner/ zosilňovač
1
Prepínač prevádzk. a pohotovost. stavu (
/ I)
Týmto tlačidlom sa prepína zo stavu ON (zapnutý) do stavu
STANDBY (pohotovostný režim) a naopak..
V pohotovostnom režime má systém malý odber.
Indikátor pohotovostného stavu
Keď je zariadenie zapojené do siete striedavého prúdu, tento
indikátor v pohotovostnom režime svieti a po zapnutí zhasne.
Tlačidlo načasovaného prehrávania (¥
¥ PLAY) /
načasovaného nahrávania (¥
¥ REC)
Tlačidlo nastavenia reálneho času / časovača
(CLOCK/TIMER)
Tlačidlo ukážok (-DEMO)
Tlačidlo režimu FM pásma (FM AUTO/MONO)
Ovládací prvok pre voľbu zdroja vstupného signálu
(INPUT SELECTOR)
Tlačidlo voľby tunera / pásma (TUNER/BAND)
Tlačidlo a kontrolka hlbokotónového reproduktora pre
pásmo superhĺbok (DIGITAL S.WOOFER)
Regulácia hlasitosti (VOLUME)
Konektor pre slúchadlá (PHONES)
Ovládací prvok režimu ladenia (TUNING MODE)
Tlačidlo potvrdenia zadania (SET)
Ladiace prvky (∧
∧, ∨ TUNING)
Tlačidlo indikácií RDS
(RDS, PS-DISP MODE – PTY)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
37
38
11, 37,
38
10
26
42
26
29
13
40
26
11, 27
11, 26
26
Tlačidlá 16 – 22 a 76 – 84 slúžia pre iné verzie.
B DVD/Video-CD/CD menič
23
Tlačidlo opakovaného prehrávania zvoleného úseku
(A-B REPEAT)
Tlačidlo opakovaného prehrávania (REPEAT)
Tlačidlo kopírovania z CD (CD EDIT)
Tlačidlo priameho prístupu k diskom
(DIRECT OPEN, DISC 1 – DISC 5)
Tlačidlo otvárania/zatvárania priehradky pre disk
(▲ OPEN/CLOSE)
Tlačidlá preskakovania/ prehľadávania
(ι◄◄⁄◄◄‚►►⁄►►ι)
Ovládacie prvky a indikátory diskov (DISC, 1-5)
Zelená kontrolka indikuje pripravenosť na reprodukciu alebo
otvorenie.
Priehradka pre disk
Tlačidlo režimu úprav obrazu (CINEMA)
Tlačidlo a indikátor funkcie digitálneho spracovania
zvukového signálu (DOUBLE RE-MASTER)
Tlačidlo zastavenia (■)
Tlačidlo prerušenia - pauza (ιι)
Tlačidlo a indikátor prehrávania (►)
Farba indikátora závisí od prevádzkového stavu.
STOP: oranžová/ Prehrávanie: zelená
Prerušenie: bliká zelená / Pri aktivovanej funkcii pokračovania po
prerušení bliká oranžová.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
C
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
9
18
18
35
13
13
14
13
16
29
13
13
13
Stereofónny kazetový magnetofón
Tlačidlo otvárania kazetového priestoru 1 (▲ OPEN)
Kazetový priestor 1
Rýchle prevíjanie vzad / vpred, TPS (◄◄, ►►)
Kazetový priestor 2
Tlačidlo otvárania kazetového priestoru 2 (▲ OPEN)
Ovládací prvok počítadla, nulovania, indikácií
(COUNTER, RESET, DISPLAY)
Tlačidlo ovládania kazet. mechaniky 1 a 2 (DECK 1/2)
Tlačidlá reprodukcie a indikátor posuvu pásky (
)
Farba indikátora závisí od prevádzkového stavu.
STOP, rýchle prevíjanie vpred alebo vzad: oranžová
Prehrávanie alebo nahrávanie: zelená/ Pri aktivovanej funkcii
vyhľadávania na základe lokalizácie začiatkov alebo v
pohotovostnom stave pre nahrávanie kontrolka bliká.
Tlačidlo zastavenia STOP (■)
Tlačidlo redukcie šumu (Dolby NR)
Tlačidlo reverznej reprodukcie (REV MODE)
Tlačidlo kopírovania záznamov pásky (TAPE EDIT)
Tlačidlo prerušenia nahrávania (● REC PAUSE)
28
28
28
34
28
28
28
28
28
36
35
A Akustický procesor
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
B
Tlačidlo režimu indikácií (DISPLAY MODE)
Displej
Tlačidlo zvuk. ekvalizéra (SUPER SOUND EQ)
Tlačidlo grafického ekvalizéra (SUPER 3D AI EQ)
Otočný ovládač (JOG) a naklápateľný ovládač (Joystick)
(◄►▲▼, MULTI JOG)
Tlačidlo DOLBY PRO LOGIC a indikátor
Tlačidlo a kontrolka priestorovej reprodukcie
(SUPER SURROUND)
Tlačidlo a kontrolka centrovania stredového reproduktora
(CENTER FOCUS)
Tlačidlo a kontrolka virtuálneho efektu zadnej priestor.
reprodukcie (VIRTUAL REAR SURROUND)
Tlačidlo a kontrolka virtuálneho efektu viacreproduktorovej
zadnej priestorovej reprodukcie
(MULTI REAR SURROUND)
Tlačidlo a kontrolka nastavenia optimálneho posluchu
v neoptimálnej polohe (SEAT POSITION)
40
29
30
29
32
32
33
33
33
33
Diaľkové ovládanie
Funkcie ovládacích. prvkov označených (1), (8), (9), (10), (54) a (55) zodpovedajú funkciám
na jednotlivých komponentoch systému.
60 Tlačidlo načasovaného vypnutia reprodukcie (SLEEP)
39
61 Tlačidlá numerickej klávesnice (1-9, 0, ≥10/-/--)
13
62 Tlačidlo voľby kanála / testovacieho signálu
32
(CH SELECT/ TEST)
63 Tlačidlo voľby hlavného menu / priameho vstupu / režimu
13, 21,
29
ekvalizéra (TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR / EQ)
64 Ovládacie prvky kurzora (◄►▲▼)
13, 44
65 Tlačidlo zobrazenia na displeji / graf. akustického ekvalizéra
18, 31
(DISPLAY, S.3D AI EQ)
66 Tlačidlo voľby vstup. signálu [VCR (EXT) / VDP (AUX)]
41
67 Tlačidlo voľby funkcie magnetofónu / kazet. mechaniky 1 alebo
29
2 (TAPE/ DECK 1/2)
68 Tlačidlo režimov prehrávania / storno
18, 19
(PLAY MODE/ CANCEL)
69 Tlačidlo preruš. disku / reverzného prehrávania pásky (◄│, ιι)
14, 29
70 Tlačidlo voľby zvukovej stopy / dvojkanálového zmiešavania
17, 33
(AUDIO, MIX 2CH)
71 Preraďovač (SHIFT) – obsluha funkcií označených oranžovou
13
farbou – stlačí sa SHIFT a súčasne aj zvolené tlačidlo
72 Tlačidlo prudkého stíšenia hlasitosti (MUTING)
41
73 Tlačidlo ukladania pozície do pamäte / voľby titulkov
16, 17
(POSITION MEMORY / SUBTITLE)
74 Tlačidlo skupinovej funkcie, základných nastavení
13, 16,
47
(GROUP / SETUP)
75 Tlačidlo voľby disku (DISC)
20
77 Tlačidlo menu / zostrihu / akustického superekvalizéra
14, 22,
30
(MENU, / PLAY LIST, / SUPER SOUND EQ)
78 Tlačidlo potvrdenia zadania (ENTER)
13, 47
79 Tlačidlo návratu / AV efektov
13, 34
(RETURN / AV EFFECT)
80 Tlačidlo funkcií DVD (DVD)
13
81 Tlačidlo spúšťania reprodukcie záznamov disku / pásky (►)
14, 29
82 Tlačidlo zastavenia disku/ pásky (■)
14, 29
83 Spomalené prehrávanie / prehľadávanie
15
(◄◄,►► SLOW/SEARCH)
84 Tlačidlá preskakovania (
15
◄◄‚ ►►
 SKIP)
Vypnutie režimu DEMO
Pokiaľ nemáte nastavené hodiny, na displeji beží demo-prezentácia.
Vypnutím DEMO-režimu môžete znížiť spotrebu el. energie v móde
STANDBY (pohotovostný režim).
Pokiaľ je zariadenie zapnuté:
Stlačte a podržte stlačené (-DEMO) tlačidlo, pokiaľ sa na displeji
nezobrazí „NO DEMO“.
Po každom stlačení a podržaní tlačidla sa funkcia DEMO prepne do opačného
stavu:
NO DEMO (vyp. ukážka) <–> DEMO (zapnutá ukážka)
10
Diaľkový ovládač
A Batérie
•Batérie vkladajte do diaľkového ovládača vždy v zhode s polaritami
(+) a (-).
•Nepoužívajte akumulátorové batérie.
•Nepoužívajte súčasne staré aj nové batérie.
•Nepoužívajte naraz rozličné typy batérií.
•Batérie nevystavujte nadmerným teplotám alebo žiaru ohňa.
•Nepokúšajte sa ich rozoberať a zabezpečte, aby sa neskratovali.
•Mangánové alebo alkalické batérie sa nepokúšajte nabíjať.
•Nepoužívajte batérie s odlúpeným obalom.
•Batérie neskladujte spolu s kovovými predmetmi (spinkami).
Ak sa pri manipulácii s batériami nedodržujú uvedené pokyny, môžu
vytiecť a spôsobiť poškodenie častí, s ktorými sa elektrolyt dostane do
styku alebo vznik požiaru. Ak sa stane, že z batérií vytečie do
vnútorných častí ovládača elektrolyt, obráťte sa na servisné stredisko.
Ak sa dostane Vaša pokožka do styku s elektrolytom, dôkladne si
zasiahnuté miesto umyte vodou.
Ak nemienite diaľkový ovládač dlhšiu dobu používať, batérie vyberte a
uložte ich na chladnom a tmavom mieste.
Ak systém nereaguje na povely diaľkového ovládača ani z blízkej
vzdialenosti od senzora, je potrebné vymeniť batérie.
B Správny spôsob používania diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač nasmerujte na senzor z maximálnej vzdialenosti
7 metrov. Medzi diaľkovým ovládačom a senzorom diaľkového
ovládania nesmú byť žiadne prekážky, ktoré by bránili šíreniu
vyslaného signálu.
• Senzor diaľkového ovládania a časť ovládača s okienkom vysielača
udržiavajte v čistote a dbajte na to, aby neboli zaprášené. Nadmerná
prašnosť môže mať nepriaznivý dopad na jeho funkčnosť.
• Senzor pre príjem signálu diaľkového ovládania negatívne
ovplyvňuje silné osvetlenie – napr. priame slnečné žiarenie a
stojanová Hi-Fi skrinka so sklenenými dvierkami.
Ochrana pred poškodením
• Na diaľkový ovládač nikdy neklaďte ťažké predmety.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte ani neupravujte.
• Dbajte na to, aby ste diaľkový ovládač neobliali vodou ani inými
tekutinami.
Nastavenie času
Na displeji sa zobrazuje čas v cykle 24 hodín.
Na príklade z obrázka je uvedený postup pri nastavovaní času
16:25.
1 Stlačením vypínača [
/ I] zapnite systém.
2 c Stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] si zvoľte funkciu
„CLOCK" (čas).
Stláčaním tohto tlačidla sa cyklicky prepínajú tieto funkcie:
CLOCK (čas) →
¥ PLAY (načasované prehrávanie)
→
¥ REC (načasované nahrávanie) →
predchádzajúce zobrazenie na displeji ...
d Asi do 5 sekúnd:
stlačte tlačidlo [SET].
3 c Ovládacím prvkom [TUNING (∧
∧ alebo∨
∨)]
nastavte indikáciu presného času.
Stláčaním tohto tlačidla sa indikácia časových údajov zvyšuje
resp. znižuje v 1-minútových skokoch. Ak sa tlačidlo podrží
stlačené, mení sa indikácia časových údajov rýchlejším
tempom.
d Stlačte tlačidlo [SET].
Nastavovanie času je ukončené, hodiny s nastaveným časom sa
uvedú do činnosti a zobrazovanie na displeji sa vráti k tomu, čo sa
na ňom zobrazovalo pred začatím nastavovania času.
Indikácia času
Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER].
11
Asi na 5 sekúnd sa na displeji zobrazí údaj o čase. Presnosť hodín pravidelne kontrolujte.
Rýchle nastavenie
Prostredie rýchleho nastavenia sa zobrazí po stlačení [SHIFT] + [SETUP] po
prvom zapojení zariadenia a umožní zmeniť najnutnejšie nastavenia. Toto
prostredie môžete opätovne vyvolať i neskôr, ak je to potrebné (strana 46:
Ďalšie informácie – Rýchle nastavenie).
Len pre diaľkový ovládač
Príprava
Zapnite TV prijímač a zvoľte si videokanál, ktorý zodpovedá prepojeniu
prehrávača a TV prijímača.
1
2
3
4
5
6
7
Stlačením tlačidla [
] zapnite prehrávač.
Stlačením tlačidla [DVD] si zvoľte ako zdroj reprodukcie „DVD" .
Stlačte tlačidlá [SHIFT] + [SETUP].
Vyvolá sa základné menu QUICK SETUP. [A]
Tlačidlami [◄,►,▲,▼] si zvoľte jazyk z ponuky a stlačte tlačidlo
potvrdenia zadania [ENTER].
Tlačidlami [▲,▼] vyberte možnosť „Yes“ a stlačte tlačidlo
potvrdenia zadania [ENTER].
Tlačidlami [◄,►,▲,▼] si zvoľte položku a stlačte tlačidlo
potvrdenia [ENTER].
•
Jazyk dialógov (strana 43)
•
Jazyk titulkov (strana 43)
•
Typ TV (nižšie)
•
Pomer strán TV (nižšie)
Stlačením tlačidla [ENTER] a [SHIFT] + [SETUP] ukončíte
nastavovanie.
Návrat do predchádzajúceho prostredia
Stlačte [RETURN].
•
Typ TV
Vyberte si typ televízora.
o
Standart (Direct View TV) – východ. nastavenie
o
Projektor
o
LCD TV/Projektor
o
Projekčná televízia
o
Plazmová televízia
•
Pomer strán televízora (TV Aspect)
Zvoľte pomer strán „4:3“ (bežný) alebo „16:9“ (širokouhlý) pre
televízor. Ak máte bežný televízor s pomerom 4:3, tak môžete zvoliť
spôsob zobrazenia videomateriálu uloženého na niektorých diskoch.
(strana 43, Video-TV Aspect)
[B] 4:3 Pan&Scan (štandardné nastavenie)
Širokouhlý formát je rozšírený tak, aby vyplnil obrazovku o pomere
strán 4:3 (pokiaľ to nie je obmedzené výrobcom disku).
[C] 4:3 Letterbox
Širokouhlý formát sa na televízore s pomerom strán 4:3 zobrazuje vo
formáte „Letterbox“.
12
Disky
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Numerické
tlačidlá
Príprava
•
Stlačením vypínača [
/ I] zapnite systém.
•
Zapnite TV prijímač a zvoľte si videokanál, ktorý zodpovedá
prepojeniu prehrávača a TV prijímača.
1
Stlačením [DVD] zvoľte ako zdroj signálu „DVD“.
Ak disk obsahuje aj audiodáta (WMA a MP3) aj JPEG,
skontrolujte nastavenie „Mixed Disc – Audio & Stills“ v menu SETUP
(strana 43). Vyberte „Audio (MP3/WMA)“ alebo „Stills (JPEG)“(stat.
obrázky).
2
Stlačte tlačidlo DIRECT OPEN [DISC 1] – [DISC 5], aby sa
vysunula priehradka pre disk. Vložte do nej disk.
•
RAM disky TYPU 2 a 4 pred použitím vyberte z kazety.
•
Štítok s popisom musí smerovať nahor. Pri vkladaní
obojstranného disku musí smerovať štítok tej strany, ktorej
záznam mienite prehrávať, nahor.
3
Stlačením tlačidla [▲OPEN/CLOSE] sa priehradka s diskom
zavrie.
Uzavretá priehradka pre disk je teraz v pozícii určenej pre prehrávanie
a indikátor stavu disku svieti zeleným svetielkom.
Pri niektorých typoch diskov sa prehrávanie spustí automaticky samé.
Ak si želáte povkladať aj ďalšie disky do ostatných priehradok,
postupujte podľa opisu v bode 2 a 3.
4
Stlačením niektorého z tlačidiel [DISC 1-5] sa zvolí želaná
priehradka a spustií prehrávanie zvoleného disku.
CD (len CD text) WMA MP3
Na televíznej obrazovke sa zobrazí informácia o stope.
Indikáciu na displeji môžete vypnúť resp. zapnúť stlačením
kombinácie tlačidiel [SHIFT]+[SUBTITLE].
5
Nastavte si želanú úroveň hlasitosti.
Pozícia disku určeného na reprodukciu
Disk v pozícii určenej pre reprodukciu je pripravený pre okamžitú
reprodukciu po stlačení tlačidla spúšťania prehrávania [ ].
Prerušenie prehrávania záznamu
V priebehu prehrávania záznamu môžete stlačiť tlačidlo [ιι]. Ak si želáte
v prehrávaní pokračovať, stlačte tlačidlo [ ].
Zastavenie prehrávania záznamu
Stlačte tlačidlo [■]. Akonáhle zariadenie zaznamená pozíciu, v ktorej ste
zastavili prehrávanie, na displeji sa zobrazí správa „RESUME”
(pokračovanie po prerušení).
Opätovným stlačením tlačidla [ ] spustíte prehrávanie od posledného
miesta.
DVD-V Stláčaním tlačidla [ ] je možné prezerať kapitoly (strana 15).
•
Stlačením tlačidla [■] sa zapamätaná pozícia vymaže.
•
Pozícia sa taktiež vymaže po vypnutí, zmene zdroja signálu, otvorení
priehradky pre disk alebo pri výmene disku.
Upozornenia
• Ak sa po stlačení niektorého tlačidla na obrazovke znázorní symbol
„
“ : zvolený postup ovládania je blokovaný zo strany prehrávača alebo
disku.
• Spustenie prehrávania môže trvať určitú dobu, ale to je normálne.
............Keď sa na obrazovke objaví menu..............
DVD-A DVD-V VCD
Len pre diaľkový ovládač
Na voľbu želaného záznamu použite numerickú klávesnicu
Výber dvojmiestneho čísla
Príklad: Voľba záznamu č. 23: [≥10/-/--] → [2] → [3]
• Pri prehrávaní DVD môžete na voľbu položiek menu použiť aj kurzorové
tlačidlá [▲,▼,◄,►]. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla [ENTER].
Návrat k zobrazeniu s ponukou
DVD-A DVD-V [TOP MENU]: Prvé zobrazenie ponuky
DVD-V [MENU]: Zobrazenie ponuky
VCD [MENU]: Zobrazenie ponuky
Poznámka
Keď je aktivované menu na obrazovke, rotuje disk vo vnútri prehrávača aj vtedy, keď sa
už skončilo prehrávanie záznamu. Po skončení prehrávania stlačte vždy tlačidlo [■] –
šetríte tým mechaniku prehrávača a obrazovku.
13
Disky
Funkcia preskakovania (SKIP)
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Počas prehrávania alebo počas prerušenia
Na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo [SKIP ( |◄◄ alebo ►►| )].
Na meniči
stlačte tlačidlo [ |◄◄/◄◄ ] alebo [►►/►►|].
JPEG
Na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo [▲] alebo [▼] - preskočenie skupiny.
Každé stlačenie jedného z týchto tlačidiel zvýši počet skokov o 1.
Funkcia prehľadávania
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
Počas prehrávania
Na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo [SLOW/SEARCH (◄◄ alebo ►► )].
Na meniči
podržte stlačené tlačidlo [ |◄◄/◄◄ ] alebo [►►/►►|].
Poznámka
• Pri prehľadávaní záznamov sa u väčšiny diskov reprodukuje zvuk.
Pokiaľ si želáte, môžete ho vypnúť (strana 23).
• Pre DVD-V je možné spomaliť alebo zrýchliť prehrávanie.
Funkcia časovej lupy – spomalené prehrávanie
RAM DVD-V VCD
DVD-A (Len časti spomaleného obrazu)
Počas prerušenej činnosti
Na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo [SLOW/SEARCH (◄◄ alebo ►► )].
Na meniči
podržte stlačené tlačidlo [ |◄◄/◄◄ ] alebo [►►/►►| ].
Prezeranie po snímkach
RAM DVD-V VCD
DVD-A (Len časti spomaleného obrazu)
Len pre diaľkový ovládač
Počas prerušeného prehrávania
stláčajte tlačidlo kurzora [◄ ] alebo [►].
• Pri každom stlačení jedného z týchto tlačidiel sa záznam posunie o jednu
celú snímku dopredu resp. dozadu.
• Podržaním jedného z týchto tlačidiel sa zrýchli prehrávanie jednotlivých
snímok.
• Prezeranie záznamu po snímkach je k dispozícii aj stláčaním tlačidla
[◄/ιι] na diaľkovom ovládači alebo [ιι] na meniči diskov.
Upozornenia
• Rýchlosť prehľadávania resp. spomaleného prehrávania sa mení až
v rozsahu 5 úrovní.
• V normálnej rýchlosti prehrávania sa bude pokračovať po stlačení tlačidla
[►] (prehrávanie).
• Video-CD neumožňuje posun záznamu po snímkach vzad ani spomalené
prehrávanie v spätnom smere.
Pri prehrávaní Video-CD disku s interaktívnym ovládaním prehrávania
Stlačenie tlačidla za účelom preskočenia, vyhľadávania alebo spomalenej
reprodukcie môže aktivovať návrat k menu.
14
Disky
Len pre diaľkový ovládač
Zapamätanie polohy na disku
Numerické
tlačidlá
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Počas prehrávania
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [POSITION MEMORY]. Do pamäte
sa uloží práve prehrávané miesto na disku.
Opätovným stlačením tohto tlačidla sa pozícia z pamäte vymaže a uloží
nová.
Táto pozícia ostane uložená, aj keď prehrávač vypnete, zmeníte zdroj
signálu, otvoríte priehradku pre disk alebo vymeníte disk. Po zapnutí
prehrávača zvoľte opäť „DVD“ alebo vložte disk, ktorého pozícia je
zapamätaná. Na displeji bude svietiť „RESUME“ (pokračovanie po
prerušení). Stlačte tlačidlo spúšťania prehrávania [ ]. Prehrávanie začne od
zapamätanej pozície, ktorá sa vymaže.
• Naraz si môžete uložiť pozície až piatich diskov. Zapamätaním ďalšej
pozície sa najstaršia pozícia vždy vymaže.
• Táto funkcia nefunguje pri prehrávaní niektorých diskov DVD alebo
zostrihov (Playlist) uložených na DVD-RAM.
Rekapitulácia
[DVD-V]
Zobrazuje sa výzva uvedená v obrázku [B]:
Tlačidlom PLAY spustite rekapituláciu.
Stlačte opäť [►]. Zrekapituluje sa prvých niekoľko sekúnd zo všetkých
kapitol, ktoré boli prehraté po miesto uložené v pamäti. Následne sa
pokračuje v prehrávaní od miesta prerušenia.
Ak si neželáte rekapituláciu, tlačidlo spúšťania prehrávania [►] netlačte.
Výber skupín určených na prehrávanie
DVD-A WMA MP3 JPEG
Príklad [MP3]
1
2
3
Stlačte tlačidlo [GROUP]. [C]
Stláčaním číselných tlačidiel vyberte skupinu a stlačte [ENTER].
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte číslo stopy resp. obrázka
a potom opäť stlačte [ENTER].
DVD-A
Číslo stopy (skladby) v skupine
Číslo skupiny
Prehrávanie všetkých skupín v poradí
(strana 18, Prehrávanie všetkých skupín)
Bonusové skupiny
Niektoré disky obsahujú bonusové skupiny. Pokiaľ sa zobrazí pri výbere
skupiny výzva na zadanie hesla, pomocou číselných tlačdiel zadajte heslo.
Pozrite si tiež inštrukcie na obale disku.
15
Disky
A Zvukové stopy
RAM DVD-A DVD-V
(Disky obsahujúce viac zvukových stôp)
Len pre diaľkový ovládač
Počas prehrávania
Stlačte tlačidlo [AUDIO].
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení číslo na obrazovke.
• Pokiaľ na disku nie je zaznamenaný žiaden jazyk, miesto čísla jazyka sa
zobrazí „-“ alebo „- -“.
• Toto tlačidlo je taktiež možné použiť na vypnutie alebo zapnutie
vokálov na diskoch typu „karaoke“. Podrobnosti nájdete na disku.
DVD-A
• Ak si ku statickým obrázkom zvolíte iný zvukový záznam, prehrávanie
zvuku sa spustí od začiatku.
• Dve čísla zvukových záznamov sa indikuje dokonca aj v tom prípade,
keď žiadna ďalšia zvuková stopa nie je nahratá. Prehráva sa zvuková
stopa č.1.
Typ signálu/parametre
LPCM/PCM/
Digital/DTS/MPEG: Typ signálu
k (kHz): Vzorkovacia frekvencia
b (bit): Počet bitov
ch (chanel): Počet kanálov
Typ signálu/ záznamu
(n
n vpravo)
Zvolené dialógy
Aktuálne dialógy
Príklad:
3/2 . 1ch
.1 Efekt hĺbok
(bez signálu sa nezobrazuje)
0: Žiadny priestorový zvuk
1: Monofónny priestorový zvuk
2. Stereofónny priestorový zvuk (lavý/pravý)
1: Stredový (centrálny)
2. Predný ľavý + predný pravý
3. Predný ľavý + predný pravý + stredový
Počet kanálov
(n
n vpravo)
Jazyk
dialógov
B Voľba jazykovej mutácie titulkov
Príklad [DVD-V]
DVD-A (Len časti s obrazom) DVD-V
(Disky obsahujúce titulky vo viacerých jazykoch)
Touto funkciou môžete zmeniť jazyk titulkov a zobrazovanie titulkov
zapnúť alebo vypnúť.
RAM
Zobrazovanie titulkov sa dá zapnúť alebo vypnúť.
Len pre diaľkový ovládač
Počas prehrávania
stlačte tlačidlo [SHIFT]+ [SUBTITLE].
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení číslo na obrazovke.
• Pokiaľ na disku nie sú zaznamenané titulky v žiadnom jazyku, namiesto
čísla jazyka sa zobrazí „-“ alebo „- -“.
• V niektorých prípadoch sa zmena jazyka vybraných titulkov namiesto
pôvodných uskutoční až po chvíli.
Aktivácia a vyradenie zobrazovania titulkov
1. Stlačte tlačidlo [SHIFT]+ [SUBTITLE].
2. Stlačte tlačidlo [►]. (DVD-A DVD-V)
3. Pri stláčaní tlačidiel [▲,▼] sa na obrazovke indikuje „ON“ (zapnuté)
resp. „OFF“ (zobrazovanie vypnuté).
Zmena polohy a jasu titulkov (pozri str. 25)
C Režim úprav obrazu CINEMA
RAM DVD-A DVD-V VCD JPEG
CINEMA je režim zmien v podaní obrazu pri sledovaní filmov.
Stlačte tlačidlo [CINEMA].
Rozsvieti sa indikátor „CINEMA“.
Po každom stlačení : Cinema1
Cinema2
Normal
Cinema1: vytvára mäkší obraz a zdôrazňuje detaily v tmavých scénach
Cinema2: zaostruje obraz a zdôrazňuje detaily v tmavých scénach
Normal: bežný režim (prednastavený výrobcom)
•
Na detailnejšie nastavenie použite menu obrazu (strana 25).
16
Disky
Len pre diaľkový ovládač
Priame značenie pre opätovné prehrávanie
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Týmto postupom si môžete poznačiť pozíciu, ku ktorej sa neskôr môžete
vrátiť.
1
Stlačením tlačidla [DISPLAY] sa zobrazí stránka s informáciami
o zariadení (strana 25).
Tlačidlami [▲,▼] si zvoľte požadovaný program. A
Stlačením [◄,►] vyberte „MARKER” a stlačte [ENTER].
RAM
Stlačením [►] vyberte hviezdičku (*).
Stlačte [ENTER] na mieste, kde chcete umiestniť značku.
2
3
4
Označenie inej pozície
Až 5 bodov (len RAM: max 999 bodov)
1
Stlačením [►] vyberte hviezdičku (*).
2
Stlačte [ENTER]v danom bode.
Príklad [DVD-V]
Vyvolanie alebo vymazanie značenia
1
Stlačením [◄,►] vyberte značku. [B]
2
Stlačením [ENTER] sa vyvolá, stlačením [SHIFT]+[CANCEL]
vymaže.
Pokiaľ je aktuálna skupina plná, môžete vybrať ďaľšiu skupinu.
Poznámka
Značky pridané k záznamom na tomto zariadení sa pri vypnutí zariadenia,
zmene zdroja signálu, otvorení priehradky pre disk alebo pri výmene disku
zmažú.
Príklad [DVD-V]
Nastaviteľné zväčšenie
RAM DVD-V VCD
DVD-A (Len časti spomaleného obrazu)
Aby sa obrázky zväčšili na optimálnu veľkosť a zaplnili celú obrazovku,
môžete zmeniť mieru ich zväčšenia.
Príprava
Prispôsobte nastavenie „TV Aspect“ podľa použitého televízora (strana 43).
1
2
3
4
5
Počas prehrávania
Stlačením [DISPLAY] sa zobrazí stránka s informáciami o
zariadení (strana 25).
Stlačením [▲,▼] vyberte ponuku zobrazenia. C
Stlačením [◄,►] vyberte „ZOOM” a stlačte [ENTER].
Stlačením [◄,►] vyberte potrebnú mieru zväčšenia.
4:3 Standard
↔ European Vista ↔ 16:9 Standard
↕
↕
Cinemascope2 ↔ Cinemascope1 ↔ American Vista
Pomer strán obrazu zistíte v pokynoch k disku a v časti „Veľkosť
zobrazenia”.
Tlačidlá [▲,▼] použite na jemné nastavenie a stlačte [ENTER].
Miera zväčšenia sa mení v krokoch po 0,01 v rozsahu 1,00 až 1,60
a v krokoch po 0,02 v rozsahu medzi 1,60 až 2,00.
Obnovenie pôvodnej veľkosti
Stlačením [◄,►] vráťte mieru zväčšenia na hodnotu 1,00.
• Zväčšenie sa taktiež vráti na hodnotu 1,00 pri vypnutí zariadenia, zmene
zdroja signálu, otvorení priehradky pre disk alebo pri výmene disku.
• Zväčšenie sa môže vrátiť k hodnote 1,00 aj pri zobrazení menu.
D Veľkosť zobrazenia
Filmy sa vyrábajú s rôznymi veľkosťami zobrazenia.
17
Disky
A Opakované prehrávanie
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Počas prehrávania
Stlačte [REPEAT].
Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, mení sa ponuka:
RAM
Program → All (celý disk) → Off (vyradené)
Počas prehrávania zostrihu Playlist
Scene (scéna) → Playlist (zostrih) → Off (vyradené)
DVD-V
Chapter (kapitola) → Title (titul) → Off (vyradené)
DVD-A
[WMA] [MP3] (bez indikácií na obrazovke)
Track (stopa) → Group (skupina) → Off (vyradené)
Počas prehrávania celej skupiny sa zobrazuje symbol „All“ [DVD-A]
[JPEG]
Group (skupina) → Off (vyradené)
[VCD] [CD] (bez indikácií na obrazovke)
Entire disk (celý disk) → Off (vyradené)
Pokiaľ chcete prehrávať všetky disky opakovane, použite funkciu PLAY
MODE (→ str. 21, mód ALL DISC) [VCD] [CD]
Prehrávanie vybraných skladieb VCD CD
1
2
3
Naprogramujte si skladby, ktoré chcete prehrávať (→ str. 19).
Stlačte [►]. Prehrávanie sa začne.
Stláčajte [REPEAT] dovtedy, kým sa zobrazí symbol slučky „
”.
B Opakované prehrávanie určitého úseku
(opakovanie od A po B)
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA
Počas prehrávania
1
Stlačte [A-B REPEAT] v bode začiatku (A).
2
Stlačte [A-B REPEAT] v bode, kde sa má opakované
prehrávanie skončiť (B).
Zrušenie opakovaného prehrávania od A po B
Stlačte [A-B REPEAT] tak, aby sa zrušila indikácia „
zosilňovači.
” na tuneri resp.
C Prehrávanie celej skupiny
DVD-A
Platí len pre diaľové ovládanie
Príprava
Skontrolujte, či je vložené DVD-Audio.
V režime zastavenej činnosti
1
Stláčajte [PLAY MODE], pokým sa nezobrazí „ALL
GROUP” (celá skupina) na tuneri resp. zosilňovači.
Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, zmení sa režim:
ALL GROUP (celá skupina) ↔ (vyradené)
2
Stlačte [►] (prehrávanie).
Poznámka
Pokiaľ si zvolíte bonusovú skupinu, bude sa žiadať zadanie hesla (→ str.
15).
18
Práca s diskami
Programované prehrávanie
VCD CD
Numerické
tlačidlá
Platí len pre diaľkové ovládanie
Do pamäte môžete uložiť až 24 skladieb ľubovolných Video CD alebo CD
diskov pre prehrávanie v poradí, v akom si želáte.
Príprava:
Skontrooujte, či je v CD priehradke vložené Video-CD alebo Audio-CD.
(Programované prehrávanie nie je možné, pokiaľ je CD priehradka prázdna
alebo obsahuje iný typ disku ako Video-CD alebo Audio-CD).
V režime zastavenej činnosti
1
Stláčajte [PLAY MODE], pokiaľ sa nezobrazí
indikácia „PRGM” na tuneri resp. zosilňovači.
Opakovane stláčajte tlačidlo:
ALL DISC →
PRGM
→ RANDOM → (vyradené)
(všetky disky) (programový výber) (náhod. výber)
2
Stlačte [DISC] a do desiatich sekúnd numerické
tlačidlo voľby disku [1]-[5] .
Zvoľte číslo skladby na numerickej klávesnici.
3
Pre skadby s číslom 10 a vyšším stlačte [≥10/-/--] a následne zadajte
dve zodpovedajúce číslice. Tuner resp. zosilňovač zobrazí číslo disku,
číslo skladby a programovú pozíciu (poradie v programe).
Opakujte kroky 2 a 3 dovtedy, kým naprogramujete všetky želané skladby
v požadovanom poradí.
4
Stlačte [►] (prehrávanie).
Ukončenie programovacieho režimu
V režime zastavenej činnosti stláčajte [PLAY MODE], pokiaľ z displeja
nezmizne indikácia „PRGM”.
Obsah programu sa uloží do pamäte.
V režime zastavenej činnosti môžete uskutočniť
nasledujúce operácie:
Ak je aktivovaná funkcia pokračovania po prerušení (resume), stlačte [■],
aby sa zrušila (→ str. 13).
•
Kontrola obsahu programu
Zakaždým, ak stlačíte [SKIP (|◄◄ alebo ►►|)], zobrazí sa číslo
disku, skladby a programovej pozície.
•
Pridávanie ďalších skladieb do programu
Opakujte kroky 2 a 3.
•
Zrušenie určitej skladby z programu
Navoľte požadovanú skladbu stláčaním [SKIP (|◄◄ alebo ►►|)],
následne stlačte [SHIFT]+[CANCEL].
•
Zrušenie všetkých skladieb z programu
Stlačte tlačidlo [■] a podržte ho stlačené cca 3 sekundy.
Ak sa zobrazí hlásenie „FULL”
24 skladieb už je naprogramovaných. Žiadne ďalšie skladby už nie je možné
pridávať do programu.
Poznámka:
•
Disky a skladby, ktoré zariadenie nemôže lokalizovať, sa počas
prehrávania preskočia. To sa môže stať aj vtedy, pokiaľ zaradíte do
programu aj disky iného typu ako Video-CD a Audio-CD.
•
Preskakovanie skladieb prebieha v následnosti určenej
naprogramovaním poradia.
•
Vyhľadávanie môže prebiehať len v rámci práve prehrávanej skladby.
19
Práca s diskami
Platí len pre diaľkové ovládanie
Prehrávanie s náhodným výberom
Numerické
tlačidlá
VCD CD
Prehrá všetky disky jedenkrát v náhodnom poradí.
Skontrolujte, či je v priehradke pre disk vložené Video-CD alebo Audio-CD.
(Programované prehrávanie nie je možné, pokiaľ je priehradka prázdna
alebo obsahuje iný typ disku ako Video-CD alebo Audio-CD.)
V režime zastavenej činnosti
1
Stláčajte [PLAY MODE], pokiaľ sa na tuneri resp.
zosilňovači nezobrazí indikácia „RANDOM”. A
Opakované stláčanie tohto tlačidla mení režimy takto:
ALL DISC → PRGM → RANDOM → (vyradené)
2
Stlačte [►] (prehrávanie).
Ukončenie prehrávania s náhodným výberom
V režime zastavenej činnosti stláčajte [PLAY MODE] pokiaľ nezmizne
symbol „RANDOM” na tuneri resp. zosilňovači.
Poznámka:
•
Pokiaľ je vložené Video-CD s interaktívnym ovládaním (PBC), menu
prehrávania sa počas náhodného prehrávania automaticky zruší.
•
V tomto móde sa ignorujú iné disky než Video-CD a Audio-CD.
•
Nedá sa preskočiť na skladbu, ktorá už bola prehraná
•
Vyhľadávanie môže prebiehať len v rámci práve prehrávanej skladby.
Prehrávanie všetkých diskov
VCD CD
Touto funkciou môžete prehrávať až.5 diskov v následnosti od aktuálneho k
finálnemu. Skontrolujte, či je v priehradke pre disk vložené Video-CD alebo
Audio-CD. (Prehrávanie všetkých diskov nie je možné, pokiaľ je priehradka
pre disk prázdna alebo obsahuje iný typ disku ako Video-CD alebo AudioCD.)
V režime zastavenej činnosti
3
Stláčajte [PLAY MODE], pokiaľ sa na tuneri resp.
zosilňovači nezobrazí indikácia „ALL DISC”. B
Opakované stláčanie tohto tlačidla mení režim takto:
ALL DISC → PRGM → RANDOM → (vyradené)
4
Stlačte [►] (prehrávanie).
Ukončenie režimu
V režime zastavenej činnosti stláčajte [PLAY MODE], pokiaľ na tuneri resp.
zosilňovači nezmizne indikácia „ALL DISC”.
Finálny disk
Pokiaľ prehrávanie začína napr. od disku 4, disk 3 bude finálnym diskom.
Poradie prehrávania: Disk 4 → 5 → 1 → 2 → 3
Spustenie prehrávania od zvolenej položky
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
1
Stlačte [DISC] a do 10-tich sekúnd zvoľte disk
numerickým tlačidlom spomedzi [1]-[5].
Prehrávanie začne od prvej položky.
Pokiaľ sa objaví menu (Video-CD s interaktívnym ovládaním PBC),
stlačením [■] zrušte menu prehrávania.
2
Zvoľte číslo položky na numerickej klávesnici.
Prehrávanie sa začne od zvolenej položky.
Pre voľbu 2-ciferného čísla
Príklad: Pri voľbe položky s číslom 23 stlačte [≥10/-/--] →[2] →[3].
WMA MP3 JPEG: [2] →[3] →[ENTER].
Poznámka:
Pre niektoré typy diskov je táto funkcia k dispozícii len v režime zastavenej
činnosti.
20
Prehrávanie programov alebo zostrihov (Playlist)
zaznamenaných na DVD-RAM
RAM
Numerické
tlačidlá
Platí len pre diaľové ovládanie
Voľba programu –
DIRECT NAVIGATOR
Použitie prehľadu programov pre nájdenie požadovaných programov
1
2
Stlačte[DIRECT NAVIGATOR]. A
Na voľbu požadovaného programu použite [▲,▼].
Program môžete zadávať aj pomocou numerickej klávesnice.
Voľba 2-ciferného čísla
Napríklad 23: [≥10/-/--] →[2] →[3].
3
Stlačte [ENTER].
Zvolený program sa začne prehrávať.
Zrušenie prehľadu programov
Stlačte [DIRECT NAVIGATOR].
Poznámka
•
Názvy titulov sa zobrazujú, len pokiaľ sa vstúpi do prostredia titulov.
•
Názvy (tituly) programov a diskov sa nedajú meniť.
Použitie menu zostrihu
V tomto prostredí si môžete prehrávať skupinu scén vytvorenú v zostrihu
Playlist prostredníctvom iného zariadenia - ako napríklad DVD
videorekordéra.
1
2
Stlačte [PLAY LIST]. B
Tlačidlom [▲,▼] si zvoľte požadovaný
zostrih scén tzv. Playlist.
Zostrih Playlist si môžete zvoliť aj pomocou numerickej klávesnice.
Voľba 2-ciferného čísla
Napríklad 23: [≥10/-/--] →[2] →[3].
3
Tlačidlom [ENTER] spustite prehrávanie.
Zrušenie prostredia zostrihov
Stlačte [PLAY LIST].
Navigačné menu
Pokiaľ disk obsahuje aj audiodáta (WMA a MP3) a JPEG, skontrolujte
v menu nastavení SETUP zadanie pre „Mixed Disc–Audio & Stills” (→ str.
43). Zvoľte „Audio (MP3/WMA)“ alebo „Stills (JPEG)“.
WMA MP3 CD (iba CD text) JPEG
Platí len pre diaľové ovládanie
Menu Vám pomôže nájsť položky, ktoré chcete prehrať.
1
Stlačte [TOP MENU].
C WMA MP3 Audio navigačné menu
Symbol ruky „ “ indikuje skladbu, ktorá sa práve prehráva.
D JPEG Indikácia albumu
2
Tlačidlom [▲,▼] si zvoľte skladbu alebo
[▲,▼,◄,►]obrázok a následne stlačte
[ENTER].
Pri zobrazení iných stránok stlačte [▲,▼,◄,►] a zvoľte „Prev“
(predchádzajúci) alebo „Next“ (nasledujúci) a stlačte [ENTER].
Po zobrazení všetkých stôp alebo obrázkov v jednej skupine sa
zobrazí zoznam pre nasledujúcu skupinu.
Ukončenie práce v menu
Stlačte [TOP MENU].
21
Navigačné menu
Platí len pre diaľové ovládanie
Vyhľadávanie skladieb podľa názvu
Numerické
tlačidlá
WMA MP3 CD (iba CD text)
Príklad: nájdenie skladby, ktorej názov obsahuje slovo
„LOVE“
Počas zobrazenia navigačného menu (→ strana 21)
Stlačením [▲,▼] zvoľte „Find” a následne
stlačte [ENTER]. A
Stlačením [▲,▼] zvoľte „L” a následne stlačte
[ENTER].
1
2
Znaky sa menia postupne v abecednom poradí zakaždým, keď stlačíte
[▲]. Opakujte krok pre zadanie ďalších znakov „O”, „V” a „E”.
•
Tlačidlom [SKIP (|◄◄ alebo ►►|)] môžete preskakovať
medzi písmenami A, E, I, O a U.
•
Na displeji sa zobrazia len veľké písmená, ale vyhľadávanie
zahŕňa aj malé písmená.
•
Stlačením [◄] sa vymaže písmeno.
•
Hviezdička (*) môže pri vyhľadávaní nahradiť prvé slovo v
názve skladby.
•
Čísla môžete zadávať pomocou numerických tlačidiel.
3
Stlačením [►] zvoľte „Find” a následne stlačte
[ENTER].
4
Stlačením [▲,▼] zvoľte požadovanú skladbu a
následne stlačte [ENTER].
Zobrazí sa zoznam nájdených skladieb.
Príklad
Návrat do menu
Stlačte [RETURN].
Zobrazenie stromovej štruktúry pre nájdenie skupiny
WMA MP3 JPEG
Počas zobrazenia navigačného menu (→ strana 21)
1
WMA MP3
Stlačte [►] pri zvýraznenej skladbe, čím
zobrazíte stromovú štruktúru. B
JPEG
Stlačením [▲,▼,◄,►] zvoľte „Tree” a stlačte
[ENTER].
Stlačením [▲,▼,◄,►] zvoľte požadovanú
skupinu a stlačte [ENTER].
Skupiny, ktoré obsahujú nekompatibilné súbory, sa nedajú
zvoliť.
2
Zobrazí sa navigačné audiomenu resp. indikácia albumov pre zvolenú
skupinu.
Návrat do menu
Stlačte [RETURN].
Zobrazenie obsahu pre vyhľadanie skladby/stopy
CD (iba CD text)
Na vyhľadanie skladby môžete využiť textové informácie zaznamenané na
disku.
Počas zobrazenia navigačného menu (→ strana 21)
Stlačte [►] pri zvýraznenenej skladbe, čím
zobrazíte obsah. C
Použite [◄,►] na pohyb medzi skladbami a
stlačte [ENTER].
1
2
Návrat do menu
Stlačte [RETURN].
Viac informácií o formátoch WMA, MP3 a JPEG – str. 45.
22
Grafické užívateľské rozhranie
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3 JPEG
Platí len pre diaľkové ovládanie
Numerické
tlačidlá
Grafické užívateľské rozhranie tvorí menu obsahujúce informácie o disku
alebo samotnom prístroji. Tieto menu umožňujú vykonávať operácie
prostredníctvom zmeny volieb.
Všeobecný postup
1 Stlačte [DISPLAY].
Opakovane stláčajte tlačidlo:
Informácie o disku (→ strana 24) → Indikátor postupu (nižšie)
↑
↓
Pôvodné zobrazenie na displeji ← Informácie o zariadení
2 Iba informácie o zariadení
Pokiaľ je zvýraznená ikona úplne vľavo
Stlačením [▲,▼] zvoľte menu.
Menu prehrávania
↕
Obrázkové menu
↔
↔
Zobrazovacie menu
↕
Audio menu
3 Stlačením [◄,►] zvoľte položku.
4 Tlačidlom [▲,▼] urobte nastavenie.
Funkcie, nad a pod ktorými sú symboly „▲” alebo „▼”,
sa dajú meniť prostredníctvom [▲,▼].
Pokiaľ sa nastavenia nemenia po stlačení [▲,▼] , stlačte [ENTER].
Niektoré nastavenia vyžadujú zvláštne zaobchádzanie. Prečítajte si
vysvetlenie na nasledujúcich stranách.
Príklad [DVD-V]
Ďalšie informácie
V závislosti od okolností a stavu (prehrávanie, zastavený stav a pod.) ako aj
typu softvéru, ktorý prehrávate, sa môžu objaviť niektoré položky, ktoré
nemožno meniť alebo nastavovať. Pokiaľ sú zobrazené čísla (napríklad číslo
skladby), je tiež možné použiť pre zadanie čísla tlačidlá na číselnej
klávesnici. Po vložení čísla stlačte [ENTER] , aby sa zadanie potvrdilo.
Zrušenie menu
Stlačte [RETURN]. Zobrazovanie menu sa zruší.
■ Zmena pozície ikony
1
2
Stlačením [◄,►] označte ikonu úplne vpravo.
Stlačením [▲,▼] premiestnite ikony.
(Je možné zvoliť 5 pozícií).
A Indikátor prebiehajúceho procesu
Indikuje, v akej pozícii sa momentálne nachádza reprodukcia.
1
Momentálna pozícia RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
JPEG
2
PG:
Číslo programu RAM
PL:
Číslo zostrihu RAM
T:
Číslo titulu DVD-V
Číslo skladby VCD CD
G:
Číslo skupiny DVD-A WMA MP3 JPEG
3
T:
Číslo skladby v skupine DVD-A WMA MP3
C:
Číslo kapitoly DVD-V
P:
Číslo obrázka JPEG
4
V závislosti od režimu – prehrávanie, prerušenie alebo pomalé
prehrávanie resp. vyhľadávanie
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
Rýchlosť prehrávania (→ viď nižšie)
5
Zmena zobrazenia času RAM DVD-A DVD-V VCD CD
Použite [▲,▼] pre zobrazenie odohraného času alebo zostávajúceho
času do konca programu, zostrihu, stopy alebo titulu.
Odohraný čas WMA MP3 (iba toto zobrazenie, nie je možné meniť)
Zmena rýchlosti prehrávania
DVD-A (Iba časť dynam. obraz. záznamov) DVD-V (Iba Dolby Digital)
Počas prehrávania môžete spomalovať alebo zrýchlovať reprodukciu.
Počas prehrávania
Stlačte [◄] (pomalšie) alebo [►] (rýchlejšie).
Je možné zvoliť 5 rýchlostí:
X 0.8 ↔ X 0.9 ↔ X 1.0 (normálna rýchlosť) ↔ X 1.2 ↔ X 1.4
Po zmene rýchlosti prehrávania je zvuk v režime stereo. Zvuk sa
reprodukuje stereo dovtedy, pokým je indikácia X 1.0 oranžová. Pre
návrat ku normálnej rýchlosti (priestorový zvuk) stlačte [►]
(prehrávanie) alebo [ENTER]. Normálne prehrávanie sa tiež obnoví,
keď rýchlosť vrátite na úroveň X 1.0 a zrušíte indikátor
prebiehajúceho procesu.
23
Ak nie je uvedené inak, položky vyberiete pomocou [◄,►] a zmeňte ju pomocou [▲,▼]
Informácie o disku
PG: Číslo programu RAM
PL: Číslo zostrihu skladieb RAM
G: Číslo skupiny DVD-A WMA MP3
1
JPEG
T: Číslo názvu DVD-V
Číslo stopy VCD CD
T: Číslo stopy v skupine DVD-A WMA MP3
2 C: Číslo kapitoly DVD-V
P: Číslo obrazu JPEG
Čas RAM DVD-A DVD-V
Zadaním času vyberte miesto, odkiaľ začne
prehrávanie.
Číslo stopy a obrazu na disku
WMA MP3 JPEG
[▲,▼]
7
[▲,▼]
[ENTER]
8
[ENTER]
Číselné
tlačidlá
[ENTER]
Zmena zobrazenia času
RAM DVD-A DVD-V VCD CD
(WMA MP3 len zobrazenie)
Uplynutá doba programu, zostrihu skladieb, názvu
3
alebo stopy
Celkový počet stôp/obrazov na disku
WMA MP3 JPEG
Len
zobrazenie
na displeji
9
Vokály v „Karaoke“ zap/vyp
DVD-V (len Karaoke DVD)
Pokiaľ je DVD duet, vyberte si V1 alebo V2, aby ste
vytvorili duet so zariadením.
10
Aktuálna bitová rýchlosť (kb/s) WMA
MP3
Aktuálna vzorkovacia frekvencia (kHz)
WMA MP3
Len
zobrazenie
na displeji
Zvukový režim RAM (strana 16)
LR
L
R
11
Zostávajúci čas pre skupinu DVD-A alebo disk
( VCD CD )
12
Zostávajúca doba programu, zostrihu skladieb,
názvu alebo stopy
4 Zvuková stopa (strana 16 ) DVD-A DVD-V
Jazyk pre titulky (strana 16) DVD-A DVD-V
Titulky zap/vyp RAM DVD-A DVD-V
Informácie o stope zap/vyp
CD WMA MP3 (len CD text)
Informácie o obraze JPEG
5 Full: Názov skupiny, názov obrázka, veľkosť súboru,
veľkosť obrázka, dátum zhotovenia a model použitého
fotoaparátu.*
Date: Zobrazený je iba dátum zhotovenia obrázku.
OFF: Zobrazenie informácií je vypnuté.
* Vlastné zobrazenie závisí od typu fotoaparátu a stavu dát.
Číslo uhla multikamer. záznamu DVD-A DVD-V
Otáčanie obrazu JPEG
0
90
180
270
6
13
14
Menu prehrávania
VCD (len s ovládaním prehrávania)
Len
zobrazenie
na displeji
Číslo statického obrazu DVD-A
• Návrat na stranu 1
[◄,►] vyberte „RETURN” [ENTER]
Prezeranie záberov (SlideShow) DVD-A
Číslo obrazu
Len
zobrazenie
na displeji
Nastavenie prezerania záberov (SlideShow) zap./vyp.
JPEG
Rýchlosť výmeny obrázkov pri prezeraní záberov JPEG
0- 30 sekúnd
Jazyk dialógov a titulky
ENG: Angličtina
FRA: Francúzština
DEU: Nemčina
ITA: Taliančina
ESP: Španielčina
NLD: Holandčina
24
SVE: Švédčina
NOR: Nórčina
DAN: Dánčina
POR: Portugalčina
RUS: Ruština
JPN: Japončina
CHI: Čínština
KOR: Kórejčina
MAL: Malajčina
VIE: Vietnamčina
THA: Thajčina
*: Iné
Grafické užívateľské rozhranie
Informácie o zariadení
Menu prehrávania
1
2
3
4
A-B opakovanie (→ str. 18)
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
Opakované prehrávanie (→ str. 18)
RAM DVD-A DVD-V JPEG
Režim prehrávania (→ str. 18) DVD-A
- - - : Normálne prehrávanie
ALL: Prehrávanie celej skupiny
Značky
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
JPEG
Menu obrazu RAM DVD-A DVD-V VCD JPEG
1
[ENTER]
Len
zobrazenie
Strana
17
Režim obrazu (strana 16, Kino)
•
N: Normálny režim
•
S: Mäkký obraz (menej artefaktov)
F: Jemné rozlíšenie (ostrejšie detaily)
•
•
C1: Zjemnený obraz a zvýraznené detaily
v tmavých scénach
C2: Ostrý obraz a zvýraznené detaily v tmavých
•
scénach
•
U1/U2: Užívateľský režim (opísané nižšie)
Zmena užívateľského režimu:
1 Vyberte užívateľský režim a stlačením tlačidla
[►] zvýraznite číslo.
2 Stlačením [▲,▼] vyberte „1” alebo „2”.
Audiomenu
U1 MPEG D.N.R. (Digitálna redukcia šumu)
1
2
Digit. spracovanie sig. Double RE-MASTER (strana 29)
RAM DVD-A DVD-V CD WMA MP3
Zlepšenie zrozumiteľnosti dialógov DVD-A
(Disky so záznamom dialógu v stredovom kanáli)
Vylepšuje zrozumiteľnosť dialógov vo filme.
2
3
Menu zobrazenia
4
1
2
5
Priblíženie (strana 17) RAM DVD-A DVD-V VCD
Umiestnenie a jas titulkov DVD-A DVD-V
Pozícia 0-60 v krokoch po 2
Jas (Auto*/0 až -9)
*Jas sa nastavuje automaticky proti pozadiu.
U2
6
7
Záznam bitovej rýchlosti
Aktuálna bitová
pre vzorku
rýchlosť
Priemerná bitová rýchlosť
3
4
Depth Enhancer (zdokonalené zobraz. hĺbky) (0 až 4)
Redukcia hrubého šumu na pozadí zlepšuje dojem hĺbky
3D-NR (0 až +4)/Dot NR (On)
Redukcia celkového šumu / redukcia bodového šumu na
prechodoch medzi farbami
Block NR (redukcia blok. šumu) (0 až +3)
Vyhladenie blokového šumu
Mosquito NR (šum vo forme lietaj. hmyzu) (0 až +3)
Redukcia škvŕn okolo kontrastných častí obrazu
8
9
Indikácia bitovej rýchlosti zap./vyp.
RAM DVD-A DVD-V VCD
Počas prehrávania: je zobrazená bitová rýchlosť
(približnej hodnoty) prehrávaného videozáznamu
Počas prerušenia: zobrazí sa objem dát snímky a typ
obrázka (strana 45, Slovníček – I/P/B)
10
Jas OSD (-3 až 3)
Nastavenie jasu indikácií
25
Kontrast (-7 až +7)
Zvýšenie kontrastu medzi svetlými a tmavými časťami
obrazu.
Jas (0 až +15)
Zvýšenie jasu obrazu
Ostrosť (-7 až +7)
Nastavenie ostrosti okrajov horizontálnych línií
Farba (-7 až +7)
Úprava sýtosti farieb
Gamakorekcia (0 až +5)
Zdôraznenie rozhraní
Príjem rozhlasového vysielania:
Manuálne ladenie
Želanú rozhlasovú stanicu môžete naladiť buď manuálnym nastavením
zodpovedajúcej frekvencie stanice alebo uložením frekvencie do pamäte
predvoľby pre následnú pohodlnejšiu obsluhu (→ str. 27).
Príprava: Zapnite zariadenie stlačením tlačidla [ / | ].
1
Stlačte tlačidlo [TUNER/BAND]. Na displeji tunera
resp. zosilňovača sa indikuje „FM“ (VKV) resp. „AM“
(SV).
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
FM
AM
2
Stlačte tlačidlo [TUNING MODE]. Na displeji tunera
resp. zosilňovača sa indikuje „MANUAL“.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
MANUAL
PRESET
3
Tlačidlami [TUNING (∧
∧ alebo ∨)] nastavte frekvenciu
želanej rozhlasovej stanice.
Ak podržíte tlačidlo [TUNING (∧ alebo ∨)] chvíľu stlačené, začne
automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc. Akonáhle prijímač
naladí stanicu, frekvencia sa viac nemení.
Vyhľadávanie sa môže zastaviť aj v prípade príjmu silne rušeného
šumom. Ak v takomto prípade chcete vo vyhľadávaní pokračovať,
opätovne použite tlačidlo [TUNING (∧ alebo ∨)]. Hľadanie
rozhlasovej stanice môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla
[TUNING (∧ alebo ∨)].
Po naladení stanice sa objaví hlásenie:
„TUNED“ (naladené).
Pri príjme stereofónnej stanice VKV svieti indikátor „ST“.
4
Nastavte želanú úroveň hlasitosti.
A
Príjem vysielania stanice so silným šumom (VKV)
Stlačením tlačidla [FM AUTO/MONO] zvoľte režim „MONO“.
Výberom tohto módu sa môže zlepšiť slabý príjem alebo príjem rušený
šumom v pásme VKV, avšak reprodukcia bude monofónna.
Opätovným stlačením tlačidla [FM AUTO/MONO] sa monofónny
režim zruší a indikátor „MONO“ zhasne.
MONO režim sa zruší aj po zmene frekvencie.
V normálnom prípade by nemal svietiť indikátor „MONO“. Podľa
režimu prevádzky vysielania sa všetky naladené stanice automaticky
prijímajú stereofónne resp. monofónne.
Stanice môžete uložiť do pamäte predvolieb aj s režimom monofónnej
prevádzky. V takomto prípade uložte stanicu manuálne (→ str. 14).
B
Príjem RDS vysielania
Tento systém poskytuje možnosť využívať funkcie RDS (Radio Data
System) - systému rádiového prenosu rozhlasových údajov
v oblastiach, ktoré sú pokryté vysielaním RDS.
Ak momentálne prijímaná stanica vysiela RDS signály, na displeji svieti
„RDS“.
Zobrazenie textových údajov
Po stlačení tlačidla [PS-DISP MODE] sa na displeji zobrazí názov
momentálne prijímanej stanice.
Po stlačení tlačidla [DISP MODE-PTY] sa zobrazí typ programu
(indikácia PTY).
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
Frekvencia
PS- alebo PTY-indikácia
Upozornenie
Pri nevhodných podmienkach pre príjem signálu sa nemusí zobraziť
RDS indikácia.
„M.O.R.M“ = „Middle of the road music“ (zábavná hudba stredného
prúdu)
26
Príjem rozhlasového vysielania:
Uloženie staníc do pamäte predvolieb
Stanice je možné uložiť do pamäte dvoma spôsobmi.
Automatické ladenie do predvolieb:
Tuner uloží do pamäte predvolieb vo vzostupnom poradí všetky
dostupné stanice.
Manuálne ladenie do predvolieb:
Do predvolieb si môžete zadať želané stanice s vlastným priradením
pamäťových miest.
K dispozícii je 39 pamäťových miest na uloženie rozhlasových staníc do
predvolieb.
A
Automatické ladenie staníc do predvolieb
Nasledujúci postup vykonajte ako pre rozsah VKV, tak aj pre rozsah
stredných vĺn (SV) (t.j. FM aj AM).
Príprava:
Nastavte frekvenciu, od ktorej sa má začať automatické ladenie staníc
do pamäte predvolieb (→ str. 26).
Podržte tlačidlo [SET] stlačené.
Ak sa na displeji tunera resp. zosilňovača objaví indikácia „AUTO
MEMORY“, tlačidlo uvoľnite.
Tuner potom zabezpečí uloženie staníc lokalizovaných pri
automatickom vyhľadávaní do pamäťových miest predvolieb vo
vzostupnom poradí. Pamäťové miesta predvolieb 1 až 39 sú určené pre
stanice pásma VKV (FM) a predvoľby 21 až 39 pre stanice pásma
stredných vĺn (SV) (AM).
Po skončení prednastavenia pamäte predvolieb sa zobrazí hlásenie „SET
OK“ a nastaví sa príjem poslednej naladenej stanice.
Ak nie je možné naladiť žiadnu stanicu, objaví sa na displeji hlásenie
„ERROR“ (chyba). V takomto prípade musíte požadovanú stanicu
uložiť manuálne (pozri nižšie).
Upozornenie
Ak sú pamäťové miesta predvolieb 21 až 39 už obsadené stanicami
pásma VKV (FM), uložením staníc SV sa ich nastavenie zruší.
B
Manuálne ladenie do predvolieb
Pri tomto postupe sa ladí a ukladá každá stanica samostatne.
c Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.
d Stlačte tlačidlo [SET].
e Stlačením tlačidla [TUNING (∧
∧ alebo ∨)] si zvoľte číslo
požadovaného pamäťového miesta predvoľby.
f Stlačte tlačidlo [SET].
Uložením novej frekvencie do pamäte obsadenej predvoľby sa pôvodné
nastavenie stanice zruší a nahradí novou.
C
Naladenie prednastavených staníc
Príprava: Zapnite zariadenie stlačením tlačidla [
/ | ].
Len pre diaľkový ovládač
1
2
Stlačte tlačidlo [TUNER/BAND].
Stlačením tlačidiel numerickej klávesnice zvoľte želané
pamäťové miesto predvoľby.
Pamäťové miesto niektorej z predvolieb 1 až 9 sa volí stlačením
zodpovedajúcej číslice.
Dvojmiestne pamäťové miesto predvoľby sa zadáva najprv
tlačidlom [≥10/-/--] a potom tlačidlami desiatkovej a jednotkovej
číslice.
(Príklad) Voľba stanice predvoľby č. 21:
[≥10/-/--] → [2] → [1]
3
Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.
Na hlavnom zariadení
c Stlačením tlačidla [TUNING MODE] si zvoľte „PRESET“.
d Stlačením tlačidla [TUNING (∧ alebo ∨)] si zvoľte predvoľbu.
27
Prehrávanie záznamov kazetových pások
Na strane 3 sú uvedené typy pások kompatibilné s týmto kazetovým
magnetofónom.
Príprava: Zapnite zariadenie stlačením tlačidla [ / | ].
1.
Stlačte tlačidlo otvárania kazet. mechaniky 1 alebo 2 [▲
OPEN] a vložte do priehradky nahranú kazetu s páskou
smerom nadol.
Predná
strana
Kazetový priestor uzavrite ručne.
2.
3.
4.
5.
Stlačením tlačidla [DOLBY NR] zapnite alebo vypnite redukciu
šumu Dolby.
(Na displeji tunera/zosilňovača sa indikuje „
NR“)
Stláčaním tlačidla [REV MODE] si zvoľte želaný režim smeru
posuvu pásky.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia na displeji
tunera/zosilňovača zmení nasledovne:
: Prehrá sa iba jedna strana kazety.
: Prehrajú sa obe strany kazety.
: Obe strany kazety sa 8-krát prehrajú.
Stlačte tlačidlo [<
<] (prehrávanie zadnej strany) alebo [ >]
(prehrávanie prednej strany).
Začne prehrávanie a farba indikátora prehrávania sa zmení na
zelenú.
Nastavte želanú úroveň hlasitosti.
Zastavenie posuvu pásky
Stlačte tlačidlo [■].
A Voľba kazetovej mechaniky
Stlačením tlačidla [DECK 1/2] sa volí kazetová mechanika.
Nadväzné prehrávanie dvoch kaziet
Do oboch kazetových priestorov vložte kazety a zvoľte režim obratu
posuvu pásky „
“. Obe kazety sa 8-krát prehrajú.
B
Hľadanie želanej pozície na kazete
Rýchle prevíjanie pásky vpred a vzad
Keď je prehrávanie zastavené, použite tlačidlo [◄◄] alebo
[►►].
Skok na začiatok stopy (funkcia TPS)
Počas prehrávania stlačte tlačidlo [◄◄] alebo [►►].
Prehrávanie sa spustí od začiatku.
Smer posuvu pásky Prevíjanie dozadu
Prevíjanie dopredu
◄◄
►►
►►
◄◄
• Smer posuvu pásky oboch kazetových mechaník sa uloží do pamäte.
• Pásku je možné prevíjať dopredu a dozadu aj vtedy, ak sa kazeta
v druhej mechanike prehráva alebo nahráva.
• Stlačením tlačidla [DECK 1/2] prepnite na momentálne nepoužívanú
kazetovú mechaniku a stlačte tlačidlo [◄◄] alebo [►►]. Po
skončení prevíjania stlačte opäť tlačidlo [DECK 1/2], aby sa
aktivovala kazetová mechanika, ktorú práve využívate na prehrávanie.
Upozornenie
V nasledujúcich situáciách nemusí funkcia TPS pracovať správne:
ak sú úseky medzi jednotlivými skladbami kratšie ako 4 sekundy,
ak tieto úseky obsahujú šum,
ak skladby obsahujú tiché úseky (dlhšie pauzy).
Systém redukcie šumu Dolby
Redukuje vlastný šum pásky v oblasti vysokých frekvencií. Dosiahne sa
to zvýšením úrovne signálu v oblasti vysokých frekvencií počas
nahrávania a jej znížením v rovnakej miere počas prehrávania. Tento
kazetový magnetofón je vybavený systémom redukcie šumu Dolby-B,
ktorým sa dosiahne potlačenie vlastného šumu pásky približne na
tretinu. Systém redukcie šumu Dolby-B sa používa pri komerčne
distribuovaných hudobných záznamoch a zariadeniach označených „
NR“.
Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojité D sú ochrannými značkami Dolby Laboratories.
28
A Funkcia zdôraznenia hĺbok
Zvýšením hlasitosti superhĺbkového reproduktora sa dosiahnu sýtejšie
basy.
Stlačte tlačidlo [DIGITAL S.WOOFER].
Indikátor svieti zeleným svetlom.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení indikácia na tuneri resp.
zosilňovači nasledovne:
MID
→
MAX
→
žiadna indikácia
(stredná hlasitosť)
(vysoká hlasitosť)
(vypnuté)
Pri prehrávaní cez slúchadlá je k dispozícii iba jeden stupeň zvýšenia
úrovne superhĺbok.
Zrušenie tejto funkcie
Stláčajte tlačidlo [DIGITAL S.WOOFER] dovtedy, kým indikácia
nezmizne.
B Použitie ekvalizéra SUPER SOUND EQ
Aktivovaním funkcie ekvalizéra SUPER SOUND EQ sa dosiahne
dynamickejšia reprodukcia zvuku.
Stlačte tlačidlo [SUPER SOUND EQ].
Indikátor sa rozsvieti zeleným svetlom.
Zrušenie tejto funkcie
Stláčajte tlačidlo [SUPER SOUND EQ] dovtedy, až indikátor začne
svietiť oranžovým svetlom.
C Double RE-MASTER – prirodzenejší zvuk
RAM DVD-A DVD-V CD
Disky s dvojkanálovými LPCM záznamami so vzorkovacou
frekvenciou 44,1 kHz alebo 48 kHz
Táto funkcia poskytuje prirodzenejší zvuk obohatením signálu o zložky
vyšších frekvencií, ktoré nie sú zaznamenané na disku.
WMA MP3
Záznamy diskov navzorkované s frekvenciou 44,1 kHz alebo 48 kHz
Táto funkcia reprodukuje frekvencie stratené počas záznamu
a poskytuje taký zvuk, ktorý sa podobá originálu.
Počas prehrávania
Stlačte tlačidlo [DOUBLE RE-MASTER].
Indikátor DOUBLE RE-MASTER sa rozsvieti zeleným svetlom.
Po každom stlačení tlačidla:
Nasta- RAM DVD-A DVD-V CD
WMA MP3
venie
Druh hudby
Efekty
1
Vysoké tempo
(napr. POP alebo ROCK)
Slabý
2
Rôzne tempá (napr. JAZZ)
Stredný
3
Pomalé tempo (napr. klasická hudba)
Silný
OFF
Vypnuté
Vypnuté
D Nastavenia zvukového poľa/charakteru zvuku
Otáčaním ovládacieho prvku [MULTI JOG] si zvoľte
požadované nastavenie.
Pri otáčaní ovládacieho prvku sa mení indikácia na displeji zvukového
procesora v nasledujúcom poradí:
HEAVY:
CLEAR:
SOFT:
HALL:
AI-EQ:
M.EQ:
FLAT:
umocní pocit z rockovej hudby,
výšky urobí transparentnejšími,
pre hudbu na pozadí,
vytvorí atmosféru veľkej koncertnej sály,
pomocou ekvalizéra akustického obrazu umožní
požadované nastavenie charakteru zvuku (→ str. 15),
umožňuje vytvoriť vlastné zvukové efekty (→ str. 15),
obnoví konštantnú frekvenčnú charakteristiku
(žiadne zvukové efekty).
Na diaľkovom ovládači
Stlačte tlačidlo [SHIFT]+[EQ].
Zrušenie tejto funkcie
Otočným ovládačom [MULTI JOG] zvoľte režim „FLAT“.
Upozornenie
Ak má použitie efektu HALL negatívny vplyv na
reprodukovaného zvuku, vypnite ho.
29
kvalitu
Reprodukcia s priestorovým efektom
Nižšie uvedená tabuľka ponúka prehľad systémov reprodukcie priestorového efektu tohto zariadenia spolu s ďalším vybavením určeným na
zlepšenie kvality reprodukcie zvuku.
Po aktivovaní niektorého zo systémov reprodukcie
Upozornenia
priestorového zvuku sa rozsvieti aj indikácia ďalších
•
Opísané zvukové efekty sa prejavia iba pri prehrávaní cez
efektov.
reproduktory.
•
Použitie systémov a efektov priestorovej reprodukcie môže
ovplyvniť kvalitu niektorých zdrojov signálu.
V takomto prípade vypnite systém resp. efekt priestorovej
reprodukcie alebo znížte úroveň efektu.
Ďalšie efekty
Systém reprodukcie
Softvér
Charakteristika
Bližšie informácie sú pod tabuľkou.
priestorového zvuku
DOLBY DIGITAL
a DTS
DVD disky kódované vo
formáte Dolby Digital
označené nasledujúcim
symbolom.
• Dolby Digital a DTS sú digitálne
kódovacie systémy, ktoré sa používajú
na DVD diskoch k prehrávaniu
priestorového zvuku. Obidva systémy
sú určené pre kiná.
• Zariadenie automaticky rozpozná DVD
disky kódované systémom Dolby
Digital alebo DTS a dekóduje ich.
Disky nahrané vo formáte
DTS sú označené týmto
logom:
(→ STR. 32)
A CENTER FOCUS
(centrovanie zvuku stredového kanála)
B VIRTUAL REAR SURROUND
(virtuálny priestorový efekt zo zadných
reproduktorov umiestnených vpredu)
C MULTI REAR SURROUND
(priestorový efekt virtuálnej zadnej
viacreproduktorovej zostavy)
D SEAT POSITION
(optimalizácia parametrov
pre neoptimálnu polohu)
DOLBY PRO LOGIC
(→ str. 32)
• Pretože je toto zariadenie vybavené
systémom Dolby Pro Logic, dojem
priestorovosti je možné dosiahnuť vo
forme Dolby Surround.
• Tento dekódovací systém bol vyvinutý
za účelom zdokonalenia reprodukcie
záznamov kódovaných vo formáte
Dolby Surround. Pridaním dodatočného
kanála pre stredný reproduktor sa vo
zvukovom poli dosiahne lepšia
lokalizácia hudobných nástrojov.
MOVIE
• Tento režim dodá dojem priestorovosti
tým hraným filmom, ktoré nie sú
kódované horeuvedenými systémami.
• V režime MOVIE môžete zmenou
hlasitosti efektových reproduktorov
nastaviť želaný priestorový efekt.
MUSIC
Tento režim dodá bežným stereozáznamom priestorový efekt.
SUPER
(film)
SURROUND
(→ STR. 32)
(HUDBA)
Ďalšie zvukové efekty
• DVD
• Video-CD
• CD
• Laserový disk
• Videokazeta
Všetky typy stereofónnych
záznamov s výnimkou
rozhlasového vysielania.
A CENTER FOCUS
(centrovanie zvuku stredového kanála)
B VIRTUAL REAR SURROUND
(virtuálny priestorový efekt zo zadných
reproduktorov umiestnených vpredu)
C MULTI REAR SURROUND
(priestorový efekt virtuálnej zadnej
viacreproduktorovej zostavy)
D SEAT POSITION
(optimalizácia parametrov
pre neoptimálnu polohu)
B VIRTUAL REAR SURROUND
(virtuálny priestorový efekt zo zadných
reproduktorov umiestnených vpredu)
C MULTI REAR SURROUND
(priestorový efekt virtuálnej zadnej
viacreproduktorovej zostavy)
D SEAT POSITION
(optimalizácia parametrov
pre neoptimálnu polohu)
C MULTI REAR SURROUND (→ str. 18)
V tomto režime vzniká dojem, že v priestore je
rozmiestnených viac efektových reproduktorov,
čím sa dosiahne rozloženie zvuku podobné kinu.
A CENTER FOCUS (→ str. 34)
• V tomto režime vzniká dojem, že zvuk
stredného reproduktora vychádza zo stredu
obrazovky televízora.
• V tomto prípade musí byť stredný
reproduktor umiestnený na televíznom
prijímači.
B VIRTUAL REAR SURROUND (→ str. 17)
• Tento režim sa odporúča použiť vtedy, ak sú
efektové reproduktory umiestnené
z priestorových dôvodov blízko predných
reproduktorov.
• V tomto režime vzniká dojem, že zvuk z
efektových reproduktorov prichádza k miestu
poslucháča zozadu.
Záznamy kódované vo
formáte Dolby Surround
označené nasledujúcim
symbolom.
Virtuálne reproduktory
Virtuálne
reproduktory
D SEAT POSITION (→ str. 18)
• Táto funkcia pomáha zachovávať pôvodnú
charakteristiku akustického obrazu aj pre
zmenenú polohu poslucháča.
• Pri použití spolu s režimom VIRTUAL REAR
SURROUND je k dispozícii nastavenie pre
polohu poslucháča v 3 úrovniach.
31
Nastavenia zvukového poľa/charakteru zvuku
A
Použitie ekvalizéra akustického obrazu
(AI EQ)
Ekvalizér akustického obrazu používa na dosiahnutie subtílnych
zvukových efektov zvukové atribúty s nastavením: mäkký resp. ostrý,
ťažký resp. ľahký.
1
2
Otáčajte ovládacím prvkom [MULTI JOG] dovtedy, až sa na
displeji zvukového procesora objaví indikácia „AI-EQ“
(ekvalizér akust. obrazu).
Stlačením tlačidla [SUPER 3D AI EQ] zvoľte požadovanú
úroveň priestorového efektu.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení indikácia nasledovne:
AI EQ→ SUPER 3D AI 1 → SUPER 3D AI 2
SUPER 3D AI 1:
SUPER 3D AI 2:
3
Akustickému obrazu dodá priestorový efekt.
Akustickému obrazu dodá výraznejší priestorový
efekt.
Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] nastavte požadovaný
charakter zvuku.
Tlačidlami [◄,►] sa nastavuje mäkké resp. ostré podanie zvuku.
Tlačidlami [▲,▼] sa nastavuje ťažké resp. ľahšie podanie zvuku.
Pôvodná indikácia displeja sa zobrazí po cca. 5 sekundách.
Zrušenie tejto funkcie
Ovládacím prvkom [MULTI JOG] zvoľte režim „FLAT“.
Nastavenie charakteru zvuku sa uchová v pamäti a automaticky obnoví
vždy pri opätovnej voľbe režimu „AI-EQ“.
Upozornenia
•
Ak má použitie efektu SUPER 3D AI EQ nežiaduci vplyv na
kvalitu reprodukovaného zvuku, vypnite tento efekt.
Nastavenia „SUPER 3D AI 1“ a „SUPER 3D AI 2“ nie sú
•
v nasledujúcich prípadoch k dispozícii:
• ak je aktivovaný systém reprodukcie priestorového zvuku
( → str. 31),
• pri príjme rozhlasového vysielania,
• pri prehrávaní DVD disku (s výnimkou režimu zmiešanej
reprodukcie 2 kanálov MIX 2CH, viz → str. 32),
• pri použití slúchadiel.
B
Použitie manuálneho ekvalizéra (M.EQ)
Táto funkcia Vám umožní vytvoriť zvukové efekty ušité na mieru.
1
Otáčajte ovládacím prvkom [MULTI JOG], až sa na displeji
zvukového procesora objaví indikácia „M.EQ“.
2
Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] si nastavte požadovaný
charakter zvuku.
c Tlačidlami [◄] alebo [►] zvoľte frekvenčný rozsah, ktorého
úroveň chcete nastaviť.
d Tlačidlami [▲] alebo [▼] nastavte požadovanú úroveň.
Pri zadávaní požadovaného charakteru zvuku opakujte podľa
potreby krok 2.
Pôvodná indikácia displeja sa zobrazí po cca. 5 sekundách.
Zrušenie tejto funkcie
Ovládacím prvkom [MULTI JOG] zvoľte režim „FLAT“.
Upozornenie
Nastavenie charakteru zvuku sa uchová v pamäti a automaticky obnoví
vždy pri opätovnej voľbe režimu „M-EQ“.
30
SUPER SURROUND
Stlačením tlačidla [SUPER SURROUND]
„MOVIE“ (film) alebo „MUSIC“ (hudba).
si
zvoľte
Indikátor sa rozsvieti zeleným svetlom.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa zmení indikácia na displeji
tunera/zosilňovača nasledovne:
MUSIC → MOVIE → STEREO SOUND* (vypnuté)
*Východisková indikácia pri prehrávaní DVD diskov
Upozornenie
Pri prehrávaní DVD disku nahranom v 5.1-kanálovom formáte Dolby
Digital vypnite funkciu SUPER SURROUND. V opačnom prípade sa
nebudú efekty priestorového zvuku správne uplatňovať.
Zrušenie tejto funkcie
Tlačidlom [SUPER SURROUND] si zvoľte „STEREO SOUND“.
Indikátor zhasne.
Vyrobené v licencii od spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochrannými značkami Dolby Laboratories.
Nastavenie hlasitosti reproduktorov
Len pre diaľkový ovládač
DOLBY DIGITAL a DTS, DOLBY PRO LOGIC
Ak majú pri prehrávaní záznamu jednotlivé reproduktory rôznu
hlasitosť, môžete ju pre každý reproduktor nastaviť tak, aby ste v mieste
posluchu dosiahli rovnakú hladinu zvuku od všetkých reproduktorov.
DOLBY DIGITAL a DTS
Prehráva DVD disky so záznamom kódovaným vo formáte
Dolby Digital, alebo DTS
Na displeji tunera/zosilňovača sa zobrazí indikácia:
„
DIGITAL“ alebo DTS.
Zmiešanie 5.1-kanálových signálov formátu Dolby Digital do
dvoch kanálov
Stlačte tlačidlo [SHIFT] + [MIX 2CH].
Zrušenie tejto funkcie
Opätovne stlačte tlačidlo [SHIFT] + [MIX 2CH].
Pokiaľ na displeji svieti „D.MIX“
Disk DVD Audio obsahuje signály viacerých kanálov, ktoré sa
nedajú zlúčiť.
DOLBY PRO LOGIC
1
Stlačte tlačidlo [
PRO LOGIC, OFF/ON].
Indikátor sa rozsvieti zeleným svetlom.
2
Spustite prehrávanie záznamu nahraného vo
formáte Dolby Surround.
Zrušenie tohto režimu
Stlačte tlačidlo [
PRO LOGIC, OFF/ON]. Indikátor zhasne.
Upozornenie
Funkcia sa nedá použiť, pokiaľ je zvuk Dolby Digital
prehrávaný z viacerých kanálov.
Pri prehrávaní DVD disku kódovanom v 5.1-kanálovom formáte
Dolby Digital vypnite funkciu Dolby Pro Logic. Ak sa táto
funkcia nechá aktivovaná, nebudú sa priestorové efekty správne
uplatňovať.
Príprava: Nastavte hlasitosť predných reproduktorov na normálnu
posluchovú úroveň.
c Počas režimu zastavenia
Stlačením tlačidla [SHIFT]+[TEST] spustite reprodukciu
testovacieho signálu. Opätovným stlačením tlačidiel [SHIFT] +
[TEST] sa reprodukcia testovacieho signálu zruší. Testovací signál
sa prehráva jednotlivými reproduktormi v nasledujúcom poradí.
Lch:
Predný reproduktor (ľavý)
Cch:
Stredný reproduktor
Rch:
Predný reproduktor (pravý)
RSch: Pravý efektový reproduktor
LSch:
Ľavý efektový reproduktor
(Cez subwoofer sa testovací signál nereprodukuje.)
• Pretože je efektový kanál systému Dolby Pro Logic
monofónny, zobrazí sa v tomto prípade indikácia „Sch“.
d Keď sa cez nastavovaný reproduktor prehráva testovací signál,
použite tlačidlo [▲] (na zvýšenie hlasitosti) alebo
[▼] (na zníženie hlasitosti).
Hlasitosť reproduktora sa zodpovedajúco mení. Podľa potreby
opakujte krok 2.
Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
n Stláčaním tlačidla [CH SELECT] si zvoľte reproduktor.
Pri každom stlačení tlačidla:
Dolby Digital a DTS
LCH → CCH → RCH → RSCH → LSCH → SWCH
SWch: Subwoofer
(nastavuje sa iba vtedy, ak je zapojený subwoofer)
Dolby Pro Logic
LCH → CCH → RCH → SCH
o Stláčaním tlačidiel [▲] alebo [▼] nastavte želanú úroveň hlasitosti.
SUPER SURROUND
Pri prehrávaní zdroja zvuku:
1
Stlačte tlačidlo [CH SELECT] (voľba kanála).
2
Použite tlačidlo [▲] (na zvýšenie hlasitosti) alebo [▼] (na
zníženie hlasitosti).
Vyrábané v licencii firmy Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky firmy Dolby Laboratories.
Vyrobené v licencii Digital Theater Systems, Inc. US patent č. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762 a ostatné patenty vo svete schválené, alebo v schvaľovacom konaní. „DTS“ a „DTS
Digital Surround“ sú registrované obchodné značky Digital Theater Systems, Inc.
© 1996, 2000 Digital Theater Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.
32
Priestorové efekty
Tieto efekty je možné pridať k systémom priestorového zvuku opísaným
na str. 31.
Tieto efekty sú k dispozícii vtedy, keď sú zobrazené zodpovedajúce
indikátory.
A CENTER FOCUS
(centrovanie stredového reproduktora)
(platí pre disky, ktoré obsahujú dialógy nahrané v stredovom
kanáli.)
Stlačte tlačidlo [CENTER FOCUS].
Indikátor začne svietiť zeleným svetlom.
Pri aktivovaní tohto efektu sa zruší funkcia zlepšenia zrozumiteľnosti
dialógov DIALOGUE ENHANCER (→ str. 9).
Zrušenie tohto režimu
Stlačte tlačidlo [CENTER FOCUS], aby sa indikátor rozsvietil
oranžovým svetlom.
B VIRTUAL REAR SURROUND
(virtuálny priestorový efekt zo zadných reproduktorov umiestnených
vpredu)
Stlačte tlačidlo [VIRTUAL REAR SURROUND].
Indikátor začne svietiť zeleným svetlom.
Zrušenie tohto režimu
Stlačte tlačidlo [VIRTUAL REAR SURROUND], aby sa indikátor
rozsvietil oranžovým svetlom.
C MULTI REAR SURROUND
(virtuálny efekt virtuálnej zadnej viacreproduktorovej zostavy)
Stlačte tlačidlo [MULTI REAR SURROUND].
Indikátor začne svietiť zeleným svetlom.
Zrušenie tohto režimu
Stlačte tlačidlo [MULTI REAR SURROUND], aby sa indikátor
rozsvietil oranžovým svetlom.
D SEAT POSITION
(optimálny posluch v neoptimálnej polohe)
1
Stlačte tlačidlo [SEAT POSITION].
2
Indikátor začne blikať zeleným svetlom.
Počas blikania indikátora (do 10 sekúnd)
stláčaním tlačidiel
poslucháča.
[◄,►,▲,▼]
zadajte
polohu
Indikátor bliká 10 sekúnd a potom sa rozsvieti zeleným svetlom.
Zrušenie tohto režimu
1. Stlačte tlačidlo [SEAT POSITION]. Indikátor začne blikať.
2. Ak počas blikania indikátora opäť stlačíte tlačidlo [SEAT
POSITION], začne svietiť oranžovým svetlom.
Na diaľkovom ovládači
c Stlačte tlačidlo [SHIFT] + [AV EFFECT].
d Stláčaním tlačidiel [◄] alebo [►] začnú blikať
indikátory priestorových efektov.
e Stlačte tlačidlo [▲] (zapnuté).
f Pri voľbe „SEAT POSITION“
Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] zadajte polohu poslucháča.
Po vykonaní krokov c a d tento režim zrušíte stlačením tlačidla [▼].
Farba indikátora sa zmení na oranžovú.
33
Pred nahrávaním (iba kazetová mechanika č. 2)
Údaje o kazetách kompatibilných s týmto magnetofónom nájdete na
str. 3.
Nahrávanie nie je ovplyvnené zmenou nastavenia hlasitosti,
charakteru zvuku ani priestorových efektov. Charakter zvuku
a priestorové efekty sa pri nahrávaní automaticky nahradia
normálnou frekvenčnou charakteristikou.
A Zobrazenie stavu počítadla pri zázname
Stlačte tlačidlo [COUNTER, DISPLAY].
Údaj počítadla sa zobrazí na displeji približne na 5 sekúnd.
• Stlačením tlačidla [COUNTER, RESET] sa počítadlo vynuluje.
• Stlačením tlačidla [DECK 1/2] sa zobrazí údaj počítadla pre kazetovú
mechaniku č. 1.
B Vymazanie záznamu
c Tlačidlom [INPUT SELECTOR] si zvoľte „TAPE“.
d Nahranú kazetu vložte do mechaniky č. 2.
e Stlačte tlačidlo [DOLBY NR] tak, aby sa indikátor
„
NR“ prestal zobrazovať.
f Zvoľte požadovaný smer posuvu pásky.
g Stlačte tlačidlo [ ● REC PAUSE].
h Stlačte tlačidlo [< ] alebo [>].
Ochrana pred zápisom na pásku
Odstránenie ochranných jazýčkov zabráni nežiadúcemu vymazaniu
záznamu na kazete.
Strana A
Ochranný jazýček pre stranu „B“
Ochranný jazýček pre stranu „A“
Ak budete chcieť na takto zabezpečenú kazetu opäť nahrávať, prelepte
lepiacou páskou otvory, na ktorých sa nachádzali ochranné jazýčky. Pri
kazetách typu II (High-Position) dbajte na to, aby ste neprelepili otvor
pre rozpoznanie pásky.
Normálna páska
Páska High-Position
Otvor pre rozpoznanie pásky
Záznam komerčne distribuovaných alebo iných publikovaných
materiálov môže byť považovaný za porušenie autorských práv.
C Prípravné kroky
Pred každým nahrávaním na kazetu vykonajte nasledujúce kroky.
Pretočte pásku o taký kus dopredu, aby sa dalo ihneď spúšťať
nahrávanie.
1
Na kazetovej mechanike č. 2 stlačte tlačidlo
[▲ OPEN] a vložte do nej kazetu páskou dole.
2
Stlačením tlačidla [DOLBY NR] zapnite alebo vypnite
systém redukcie šumu Dolby.
(Na displeji tunera/zosilňovača sa indikuje „
(→„Systém redukcie šumu Dolby“ na str. 28.)
3
NR“).
Tlačidlom [REV MODE] si zvoľte požadovaný režim
zmeny smeru posuvu pásky.
Pri každom stlačení tlačidla [REV MODE] sa indikácia zmení
nasledovne:
:
Nahrá sa iba jedna strana kazety.
alebo
: Nahrajú sa po sebe obe strany kazety
(predná strana → zadná strana).
Po stlačení tlačidla [● REC PAUSE], [CD EDIT] alebo [TAPE
EDIT] sa indikácia „
“ automaticky zmení na „ “.
34
Nahrávanie záznamov z diskov
Príprava:
• Urobte prípravné kroky (→ strana 34).
• Vložte disky, z ktorých budete nahrávať (→ str. 13).
• Tlačidlom [DISC, 1-5] si zvoľte disk, z ktorého má začať nahrávanie.
Dvoma stlačeniami tlačidla [■] zastavte prehrávanie príslušného
disku.
A
Normálne nahrávanie
RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
1
2
Na kazetovom magnetofóne stlačením tlačidla [ ] alebo
[ ] zvoľte smer posuvu pásky a potom ho tlačidlom [■]
potvrďte.
Stlačte tlačidlo [● REC PAUSE].
Kazetový magnetofón sa prepne do pohotovostného režimu pre
nahrávanie a začne blikať indikátor smeru posuvu pásky „ “
resp. „ “.
3
Na DVD/Video-CD/CD meniči stlačte tlačidlo [ ].
Automaticky sa spustí nahrávanie.
Štyri sekundy po skončení prehrávania disku sa kazetový magnetofón
prepne do pohotovostného režimu pre nahrávanie.
Ukončenie nahrávania
Na meniči diskov stlačte tlačidlo [■]. Po uplynutí štyroch sekúnd sa
kazetový magnetofón prepne do pohotovostného režimu pre nahrávanie.
ALEBO
Na kazetovom magnetofóne stlačte tlačidlo [■]. Nahrávanie okamžite
skončí, no prehrávanie disku pokračuje.
Nahrávanie naprogramovaných stôp (skladieb) VCD CD
Pred vykonaním kroku 1 naprogramujte požadované skladby
(→ str. 19).
B
Kopírovanie spúšťané jedným dotykom
VCD CD
Táto funkcia zjednodušuje nahrávanie z Video-CD a CD diskov.
• Ak sa počas nahrávania skladby dosiahne koniec pásky, tak sa po
prepnutí na zadnú stranu kazety začne príslušná skladba nahrávať od
začiatku.
(Režim zmeny smeru posuvu pásky musí byť nastavený na „
“.)
• Nahrávanie sa zastaví na konci zadnej strany pásky, aj keď to vyjde
uprostred skladby.
Skontrolujte, či je v priehradke nachádzajúcej sa v pozícii na
prehrávanie vložený Video-CD alebo CD disk.
Stlačením tlačidla [ ] alebo [ ] a potom tlačidla [■] zvoľte smer
posuvu pásky. Stlačením tlačidla [INPUT SELECTOR] zvoľte ako
vstupné zariadenie „DVD“.
Stlačte tlačidlo [CD EDIT] (kopírovanie z CD).
Začne nahrávanie. Zároveň sa na displeji pohybuje indikácia „CD
EDIT“.
Po skončení nahrávania sa kazetový magnetofón zastaví.
Zastavenie kopírovania
Na meniči diskov stlačte tlačidlo [■]. Súčasne sa kazetový magnetofón
zastaví. Objaví sa indikácia „EDIT OUT“.
Kopírovanie naprogramovaných stôp
Naprogramujte požadované stopy (→ str. 10) a stlačte [CD EDIT].
Pre Vašu informáciu
• Pri nahrávaní je taktiež možné zvoliť režim prehrávania všetkých
diskov (ALL-DISC) (→ str. 20).
• Ak sa jedná o Video-CD disk s interaktívnym ovládaním prehrávania,
riadenie prehrávania bude automaticky vyradené.
• Ak sa jedná o DVD disk alebo ak je zapnutá funkcia pokračovania po
prerušení (→ str. 13), objaví sa na displeji tunera/zosilňovača hlásenie
chyby „ERROR“.
35
A Nahrávanie rozhlasového vysielania
Príprava: Urobte prípravné kroky (→ str. 34).
1
Nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu (→ str. 26,27).
2
Stlačte tlačidlo [● REC PAUSE].
Kazetový magnetofón sa prepne do pohotovostného režimu pre
nahrávanie a začne blikať indikátor smeru posuvu pásky „ “ resp.
„ “.
3
Nahrávanie spustite stlačením tlačidla
[ ] (prehrávanie zadnej strany) alebo
[ ] (prehrávanie prednej strany).
Ukončenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [■].
Dočasné prerušenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [● REC PAUSE].
Kazetový magnetofón sa prepne do pohotovostného režimu pre
nahrávanie.
V nahrávaní sa pokračuje po opätovnom stlačení príslušného tlačidla
[ ] alebo [ ], ktorého indikácia bliká.
B Kopírovanie z kazety na kazetu
Príprava:
• Urobte prípravné kroky 1 a 3 (→ str. 34).
• Do kazetovej mechaniky č. 1 vložte tú kazetu, z ktorej sa má
kopírovať záznam.
1
Pre obe kazetové mechaniky nastavte smer posuvu
pásky.
c Tlačidlom [DECK 1/2] zvoľte „DECK 2“.
d Najprv stlačte tlačidlo [ ] alebo [ ] a potom [■].
Kroky c a d zopakujte aj pre mechaniku 1.
2
Proces kopírovania spustite stlačením tlačidla [TAPE
EDIT].
Indikácia smeru posuvu pásky „ “ alebo „ “ znázorňuje smer
posuvu pásky v kazetovej mechanike č. 2.
Akonáhle sa jedna z mechaník (č. 1 alebo 2) zastaví, druhá
mechanika sa taktiež zastaví.
Ukončenie kopírovania
Stlačte tlačidlo [■]. Obe mechaniky ukončia svoju činnosť.
Prehrávanie iného zdroja signálu počas kopírovania kaziet
Spustite prehrávanie iného zdroja signálu.
Nastavenie hlasitosti a charakteru reprodukcie zvuku neovplyvňuje
kopírovanie záznamov kaziet.
Upozornenie
Záznam na kopírovanej kazete bude mať rovnakú hlasitosť a rovnaké
nastavenie redukcie šumu aké má originálna kazeta.
36
Používanie funkcie spínacích hodín
Načasované prehrávanie
Táto funkcia umožňuje v nastavenom čase začať prehrávanie zvoleného
zdroja signálu. Obrázky znázorňujú, ako sa nastavujú spínacie hodiny
pre spustenie prijímania rozhlasovej stanice uloženej v predvoľbe č. 1
v čase medzi 6:30 a 7:40 s úrovňou hlasitosti – 48 dB.
Príprava: Zapnite zariadenie, nastavte čas (→ str. 11) a ak majú byť
spínacie hodiny použité na načasovaný príjem rozhlasového
vysielania, uložte na pamäťové miesto frekvenciu
požadovanej stanice (→ str. 27).
1
c Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER], aby sa na displeji
tunera/zosilňovača objavil indikátor „¥PLAY“.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení
nasledovne:
CLOCK → ¥PLAY → ¥REC → pôvodná indikácia
d V priebehu 3 sekúnd stlačte tlačidlo [SET].
2 Zadajte údaje a až d podľa nasledujúcich krokov.
c Stláčaním tlačidla [TUNING (∧
∧ alebo ∨)] urobte
nasledujúce zadania.
a
b
c
d
Čas zapnutia
Čas vypnutia
Zdroj signálu
TUNER ↔ DVD ↔ TAPE (páska)
Vložte disk alebo kazetu, ak ste zvolili zodpovedajúci
zdroj signálu.
Pri voľbe „TUNER“
zvoľte číslo predvoľby požadovanej stanice.
Hlasitosť
d Potom stlačte tlačidlo [SET].
Týmto sa spínacie hodiny prepnú do pohotovostného stavu. Na
displeji sa za sebou zobrazí čas zapnutia, čas vypnutia, zvolený
zdroj signálu a hlasitosť. Následne sa obnoví pôvodná indikácia
displeja.
3
Vypnite zariadenie stlačením vypínača [
/ I].
Svietiaca indikácia ¥PLAY/ ¥REC značí aktivované načasované
prehrávanie resp. nahrávanie.
V nastavený čas zapnutia spínacie hodiny zapnú zariadenie s nízkou
hlasitosťou, ktorá sa postupne zvýši na prednastavenú úroveň.
Zrušenie funkcie spínacích hodín
Stlačte tlačidlo [¥PLAY/ ¥REC], aby indikátor „¥PLAY“ zhasol.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
¥PLAY → ¥REC → ¥PLAY ¥REC → žiadna indikácia
(vypnuté)
Načasované prehrávanie sa vyradí, ale nastavenie ostane uložené.
Pre Vašu informáciu
Ak sú v oboch kazetových mechanikách vložené kazety, prednosť má
mechanika č. 1.
37
Používanie funkcie spínacích hodín
Načasované nahrávanie
Funkcia spínacích hodín umožňuje urobiť záznam rozhlasového
vysielania v nastavenom čase bez prítomnosti používateľa.
Na obrázkoch je znázornené, ako sa nastavujú spínacie hodiny pre
nahrávanie vysielania rozhlasovej stanice uloženej v predvoľbe číslo 1
v čase medzi 18:30 a 19:30.
Príprava: Zapnite zariadenie, nastavte čas (→ str. 11) a uložte na
pamäťové miesto predvoľby frekvenciu požadovanej stanice
(→ str. 27).
1
c Stlačte tlačidlo [CLOCK/TIMER], aby sa na displeji
tunera/zosilňovača objavil indikátor „¥REC“.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení
nasledovne:
CLOCK → ¥PLAY → ¥REC → pôvodná indikácia
2
d V priebehu 3 sekúnd stlačte tlačidlo [SET].
Nastavte údaje a až c podľa nasledujúcich krokov.
c Stláčaním tlačidla TUNING (∧
∧ alebo ∨)] urobte
nasledujúce zadania.
a
b
c
Čas zapnutia
Čas vypnutia
Pamäťové miesto rozhlasovej stanice
d Potom stlačte tlačidlo [SET].
Týmto sa spínacie hodiny prepnú do pohotovostného stavu. Na
displeji sa za sebou zobrazí čas zapnutia, čas vypnutia
a pamäťové miesto zvolenej rozhlasovej stanice. Následne sa
obnoví pôvodná indikácia displeja.
3
Vykonajte prípravu pre nahrávanie.
4
Vypnite zariadenie stlačením vypínača [
c Do kazetovej mechaniky č. 2 vložte kazetu.
d Podľa potreby nastavte redukciu šumu Dolby.
e Zvoľte požadovaný režim otočenia pásky.
f Zvoľte požadovaný smer posuvu pásky.
/ I].
Svietiaca indikácia ¥PLAY/ ¥REC značí aktivované načasované
nahrávanie resp. prehrávanie.
Nahrávanie prostredníctvom spínacích hodín sa začne 30 sekúnd pred
dosiahnutím prednastaveného času zapnutia. Počas nahrávania sa
hlasitosť zníži na minimum.
Zrušenie funkcie spínacích hodín
Stlačte tlačidlo [¥PLAY/ ¥REC], aby indikátor „¥REC“ zhasol.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
¥PLAY→¥REC→¥PLAY ¥REC→ ŽIADNA INDIKÁCIA
(VYPNUTÉ)
Načasované nahrávanie sa vyradí, ale nastavenie ostane uložené.
38
Používanie funkcií spínacích hodín
Zapnutie a vypnutie funkcií spínacích hodín
Ak svieti indikácia ¥PLAY/ ¥REC, zodpovedajúca funkcia spínacích
hodín sa aktivuje v prednastavenom čase. Túto indikáciu je možné
vypnúť a zapnúť stlačením tlačidla [¥PLAY/ ¥REC].
Kontrola naprogramovania spínacích hodín
Stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER] si zvoľte „¥PLAY“ (resp.
„¥REC“).
Na displeji sa zobrazia v nasledujúcom poradí jednotlivé nastavenia
zodpovedajúceho naprogramovania spínacích hodín:
Načasované prehrávanie:
Čas zapnutia→ Čas vypnutia→ Zdroj signálu→ Hlasitosť
Načasované nahrávanie:
Čas zapnutia→ Čas vypnutia→ Predvoľba rozhlasovej stanice
Naprogramovanie spínacích hodín je možné preveriť aj po vypnutí
zariadenia.
Prehrávanie požadovaného zdroja zvuku po naprogramovaní
spínacích hodín
Zariadenie je možné normálne používať aj po naprogramovaní
spínacích hodín. Pred dosiahnutím naprogramovaného času nezabudnite
zariadenie vypnúť (prepnúť ho do pohotovostného stavu).
Upozornenia
• Ak sa pri aktivovanej funkcii spínacích hodín zariadenie vypne a opäť
zapne, tak sa nastavenie času vypnutia nebude aktivovať.
• Ak je zariadenie zapnuté, spínacie hodiny sa neaktivujú. Zariadenie
musí byť v pohotovostnom stave.
• Naprogramované časy zapnutia a vypnutia ostanú zachované, dokiaľ
tieto údaje nezmeníte. Ak zmeníte čas zapnutia, musíte taktiež nanovo
nastaviť čas vypnutia.
• Po naprogramovaní spínacích hodín nezapínajte DEMO-funkciu. Pri
zapnutej DEMO-funkcii nefungujú funkcie spínacích hodín.
B Naprogramované vypínanie (SLEEP)
Len pre diaľkový ovládač
Táto funkcia umožňuje automatické vypnutie zariadenia po uplynutí
nastaveného času (vhodné pre zaspávanie).
Pri prehrávaní zdroja signálu
stlačením tlačidla [SLEEP] nastavte požadovanú dobu do
vypnutia (v minútach).
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90
SLEEP OFF ← SLEEP 120
(funkcia vyradená)
Zrušenie funkcie naprogramovaného vypínania
Stlačením tlačidla [SLEEP] zvoľte „SLEEP OFF“.
Indikátor „SLEEP“ zhasne.
Kontrola zvyšného času do vypnutia
(v režime s aktivovanými spínacími hodinami)
Stlačte tlačidlo [SLEEP].
Čas ostávajúci do vypnutia sa na displeji zobrazí v dĺžke približne 5
sekúnd.
Zmena nastavenia
Stlačením tlačidla [SLEEP] zobrazíte ostávajúci čas do vypnutia.
Ďalším tlačením môžete zmeniť požadovaný čas do vypnutia.
Spoločné použitie funkcií spínacích hodín
Je možné využívať ľubovoľné funkcie spínacích hodín spoločne. Musíte
však dbať na to, aby zariadenie bolo pred naprogramovaným časom
zapnutia v pohotovostnom stave.
39
A Typy zobrazenia spektrálnej analýzy
Zvukový procesor zobrazuje úroveň každého frekvenčného pásma
nasledujúcimi troma indikátormi spektrálneho analyzátora.
Stlačte tlačidlo [DISPLAY MODE].
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia spektrálneho analyzátora
zmení v nasledujúcom poradí.
a Normálne zobrazenie
Hladina zvuku sa zobrazí osobitne pre jednotlivé frekvenčné pásma.
b Zobrazenie špičkovej hodnoty
Zobrazí sa špičková hodnota jednotlivých frekvenčných pásiem v
dĺžke 1 sekundy po jej výskyte.
c Zobrazenie Aurora
V invertovanej forme sa zobrazí špičková hodnota jednotlivých
frekvenčných pásiem.
B Okamžité stíšenie hlasitosti
Len pre diaľkový ovládač
Stlačte tlačidlo [MUTING].
Hlasitosť sa zníži na minimum.
Zrušenie tejto funkcie
Stlačte opäť tlačidlo [MUTING].
Zhasne indikátor „MUTING“ a obnoví sa pôvodná úroveň hlasitosti.
Na tuneri resp. zosilňovači zrušíte stíšenie hlasitosti tak, že otočíte
ovládač [VOLUME] najprv do minimálnej polohy ( - - dB) a potom
nastavíte požadovanú úroveň hlasitosti.
Pri vypnutí zariadenia sa stíšenie hlasitosti automaticky zruší.
C Použitie slúchadiel
(v predaji ako samostatný doplnok)
Pred zapojením slúchadiel znížte hlasitosť.
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepoužívajte slúchadlá na
dlhodobý posluch s vysokou intenzitou zvuku.
Typ konektora: 3,5 mm stereokonektor
40
Pripojenie externých zariadení
• Pred vzájomným prepájaním vypnite všetky zariadenia.
• Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu jednotlivých
zariadení.
(Prípojky a prídavné zariadenia sú v predaji osobitne.)
S-videokábel (v predaji osobitne)
Videokábel (1 kus súčasťou dodávky)
Stereokábel (v predaji osobitne)
Biely
(Ľ)
Červený
(P)
A
Televízny prijímač s konektorom S-VIDEO
Ak sa urobí prepojenie cez výstupný S-VIDEO konektor
DVD/Video-CD/CD meniča, môže sa v porovnaní s VIDEOvýstupom dosiahnuť živší obraz, pretože luminančný signál
a farbonosný signál sa pred prenosom do televízneho prijímača
rozdelia a vedú samostatne. (Skutočný výsledok však závisí od
použitého televízora.)
B Laserový prehrávač diskov (bez 5.1-kanálového výstupu) a pod.
Takéto prídavné zariadenie pripojte cez konektor „VDP (AUX)“ na
zvukovom procesore.
Pretože tento systém je vybavený systémom Dolby Pro Logic, zvuk
bude reprodukovaný s rovnakými dynamickými stereoefektmi ako
v kine.
C Kazetový videorekordér
Videorekordér pripojte cez konektor „VCR (EXT)“ na zvukovom
procesore.
Zvuk z videorekordéra je možné prehrávať cez reproduktory tohto
systému a zvuk prehrávaný týmto systémom je možné nahrať na
videokazetu.
Subwoofer (subbasový reproduktor)
V predných reproduktoroch tohto systému sú zabudované
subbasové reproduktory, avšak na dosiahnutie reprodukcie plnších
basov môžete do zásuvky „SUBWOOFER OUT“ na zadnom paneli
zvukového procesora pripojiť osobitne zakúpený voliteľný
doplnkový subbasový reproduktor.
41
Voliteľné doplnkové pripojenia antény
Ak sa s dodanými izbovými anténami nepodarí dosiahnuť uspokojivý
príjem rozhlasového vysielania, pripojte cez anténne svorky
tunera/zosilňovača vonkajšie antény (A).
B
Vonkajšia anténa pre príjem VKV (FM)
75 Ω koaxiálny kábel (a) vonkajšej antény pripojte ku svorke „FM“.
Príprava 75 Ω koaxiálneho kábla
• Odpojte izbovú VKV anténu.
• Vonkajšiu VKV anténu smie nainštalovať výhradne kvalifikovaný
technik.
C
Vonkajšia anténa pre príjem SV (AM)
Ako vonkajšiu SV anténu použite izolovaný drôt. Tento vodič pripojte ku
anténnej svorke „AM ANT EXT“ a umiestnite ho vodorovne nad okno
alebo na iné vhodné miesto.
Rámovú anténu nechajte pripojenú.
Upozornenie
Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte vonkajšiu anténu.
Vonkajšiu anténu nepoužívajte počas búrky.
D Iné zariadenia
Prehrávanie z externého zdroja signálu
1
Stláčaním tlačidla [INPUT SELECTOR] si zvoľte externý
zdroj signálu.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa indikácia zmení nasledovne:
TUNER → DVD → TAPE → VCR (EXT) → VDP (AUX)
Na diaľkovom ovládači
Stlačte tlačidlo [VCR (EXT)/VDP (AUX)].
2
Spustite pripojené prídavné zariadenie.
Bližšie informácie o pripojení a ovládaní nájdete v návode na obsluhu
prídavného zariadenia.
Nahrávanie z externého zdroja signálu
1
2
3
4
5
Stláčaním tlačidla [INPUT SELECTOR] si zvoľte externý
zdroj signálu.
Podľa potreby nastavte redukciu šumu Dolby a zvoľte
režim otočenia pásky (→ str. 34).
Stlačte tlačidlo [● REC PAUSE].
Stlačením tlačidla [ ] alebo [ ] spustite nahrávanie.
Spustite prehrávanie externého zdroja signálu určeného na
záznam.
Bližšie informácie o pripojení a ovládaní nájdete v návode na obsluhu
prídavného zariadenia.
Ukončenie nahrávania
Na kazetovom magnetofóne stlačte tlačidlo [■].
Dočasné prerušenie nahrávania
Stlačte tlačidlo [● REC PAUSE].
Kazetový magnetofón sa prepne do pohotovostného stavu.
V nahrávaní pokračujte stlačením tlačidla [ ] alebo [ ], ktorého indikátor
bliká.
Nahrávanie na externom zariadení
c Stláčaním tlačidla [INPUT SELECTOR] zvoľte zdroj, z ktorého sa má
nahrávať.
d Na externom zariadení zapnite nahrávanie a na zdrojovom zariadení
spustite prehrávanie.
42
Prehľad základných nastavení
Táto tabuľka obsahuje zhrnutie základných nastavení prehrávača. Zmeňte nastavenia tak, aby vyhovovali vaším požiadavkám, a aby
zariadenie bolo prispôsobené prostrediu, v ktorom sa bude používať. Nastavenia zostanú uložené v pamäti aj po vypnutí zariadenia až
dovtedy, kým ich nezmeníte. Podrobnosti k spôsobu nastavenia nájdete na str. 44.
Menu
Položky
Audio (dialógy)
voľba preferovaného jazyka
Subtitle (titulky)
voľba jazyka pre titulky
Disk
Menus (menu disku)
voľba jazyka, v ktorom majú byť zobrazované
menu funkcií pre obsluhu disku
Ratings (rodičovský zámok, strana 44)
kategorizácia pre obmedzenie resp.
zablokovanie prehrávania DVD diskov
•
Prostredie zadávania hesla sa zobrazí, ak
zvolíte úroveň od 0 do 7, alebo ak zvolíte
„RATINGS“ po vybraní úrovne 0 až 7.
•
Vybraním úrovne 0 zabránite prehrávaniu
diskov bez zaznamenaného hodnotenia.
Nastavenia
(Podčiarknuté položky predstavujú východiskové nastavenie)
English
French
German
Italian
Spanish
Portuguese
Swedish
Dutch
Original
Other ****
Original: Bude zvolený pôvodný jazyk každého disku.
Other ****: Zadajte číslo kódu pomocou číselných tlačidiel (strana 45)
Automatic
English
French
German
Italian
Spanisch
Portuguese
Swedish
Dutch
Other ****
Automatic: Pokiaľ nie je k dispozícii jazyk, ktorý by bol vybraný pre „Audio“,
budú automaticky zobrazené titulky v jazyku, ktorý sa nachádza na disku.
English
French
German
Italian
Spanish
Portuguese
Swedish
Dutch
Other ****
Nastavenia pre kategorizáciu
(ak je práve zvolená kateg. 8)
8 No Limit Je možné prehrávať všetky disky Video DVD
1 až 7
Zakázané prehrávanie diskov Video DVD s príslušným hodnotením
0 Lock All Zakázané prehrávanie všetkých diskov Video DVD
Zmena nastavenia pre kategorizáciu (ak je práve zvolené nastavenie medzi 1 a
7)
Change Level (zmena úrovne)
Temporary Unlock (dočas.odblokovanie)
Change Password (zmena hesla)
4:3 Pan&Scan
4:3 Letterbox
16:9
Standard (štandardný televízor)
CRT Projector
LCD TV/Projector
Projection TV
Plasma TV
Unlock Player (odblokovanie)
TV Aspect (TV-formát)
nastavenie pomeru strán pripojeného televízora
(→ str. 12)
Video
TV Type (strana 12)
voľba zodpovedajúceho typu televízora
Automatic
Audio
Display
(zobrazenia)
Ostatné
Still Mode (statické zobrazovanie)
voľba typu statického obrazu
Field (polsnímka)
Frame (snímka)
NTSC Disc Output
(výstupný signál pre disk v NTSC norme)
voľba normy PAL 60 alebo NTSC pre
reprodukciu NTSC záznamov (→ str. 4)
Speaker Setting (nastavenie reproduktorov)
nastavenie oneskorenia pre reprodukciu pre
stredový a efektové reproduktory
(→ str. 44)
D. Range Compression
(kompresia dynamického rozsahu)
(iba záznamy vo formáte Dolby Digital)
kompresia dynamického rozsahu pri prehrávaní
s nízkou hlasitosťou a
pre zlepšenie kvality zvuku
Audio during Search DVD VCD
(zvuk počas rýchleho prehľadávania)
určuje, či bude počas rýchleho hľadania počuť
zvuk alebo nie
Menu Language (jazyk menu)
voľba jazyka pre menu a pre indikácie na
displeji
On-Screen Messages
(hlásenia na obrazovke)
určuje, či sa majú zobrazovať hlásenia alebo nie
Mixed Disc – Audio & Stills
Voľba typu prehrávaného súboru u diskov, ktoré
obsahujú JPEG alebo WMA / MP3 súbory.
(Aby bolo nastavenie efektívne, je potrebné disk
vybrať a opäť vložiť do zariadenia.)
DVD-Video Mode
Výber spôsobu prehrávania na niektorých
diskoch Audio DVD.
Nastavenie sa vráti do stavu „Off“ akonáhle
vyberiete disk, vypnete zariadenie alebo zmeníte
zdroj signálu.
QUICK SETUP (strana 12)
Základné nastavenie s navádzaním
PAL60 pre pripojenie k televízoru PAL
NTSC pre pripojenie k televízoru NTSC
Oneskorenie stredného reproduktora:
0/1,3/2,6/3,9/5,3 ms
Oneskorenie efektových reproduktorov (Ľ/P):
0/5,3/10,6/15,9 ms
Off (bez kompresie)
On
umožní lepšiu zreteľnosť dialógov pri nízkej hlasitosti
On (so zvukom)
Off (bez zvuku)
(táto funkcia u niektorých diskov nefunguje)
English
Portuguese
French
Swedish
On (zobrazené)
German
Dutch
Italian
Spanish
Off (nezobrazené)
Audio (MP3-WMA)
Stills (JPEG) – statické obrázky
Off: Disky Audio DVD sa budú prehrávať ako Audio DVD.
On : Je možné prehrávať obsah disku Video DVD na disku Audio DVD.
Yes (áno)
43
No (nie)
Zadanie hesla (Ratings)
DVD-V
Výzva na zadanie hesla sa objaví počas aktivácie úrovne
kategorizácie v rozsahu medzi 0 a 7.
1
Číselnými tlačidlami zadajte štvorciferné heslo a stlačte
[ENTER].
•
Ak zadáte nesprávne číslo, vymažte ho stlačením
[SHIFT]+[CANCEL] skôr, ako stlačíte [ENTER].
•
Uzamknutie sa indikuje symbolom zámku.
•
Nezabudnite heslo.
2
Stlačením [ENTER] tieto štyri čísla potvrďte.
Pokiaľ teraz vložíte disk Video DVD, ktorý prekračuje
limit kategorizácie, na televízore sa zobrazí hlásenie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Numerické
tlačidlá
Určenie miery oneskorenia
DVD-V
(Len stredový a priestorové reproduktury)
Optimálny posluch 5.1-kanálovej reprodukcie zvuku sa dosiahne
umiestnením všetkých reproduktorov mimo subwooferu do
rovnakej vzdialenosti od miesta posluchu.
Ak z priestorových dôvodov nie je možné realizovať odporúčané
umiestnenie reproduktorov, podľa obrázka naľavo zadajte
oneskorenie.
1 Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] zvoľte okno pre dobu
oneskorenia a stlačte [ENTER].
2 Stláčaním tlačidiel [▲] alebo [▼] nastavte požadované
oneskorenie a stlačte [ENTER].
Všeobecné postupy
Len s diaľkovým ovládačom
Oneskorenie stredného kanála
Podrobnosti k ponuke a voľbe nájdete na strane 43.
Príprava: stlačte [DVD]
1
Stlačte [SHIFT]+[SETUP] pre zobrazenie ponuky.
Odchod
z menu
Oneskor. efekt. kanálov
2
Stláčaním [◄,►] zvoľte položku menu.
Zobrazenie menu sa zmení a zobrazí zvolené podmenu.
Disk
Video
Audio
Zobrazenie Ostatné
3
Stláčaním tlačidiel [▲,▼] zvoľte položku, ktorú chcete
zmeniť a stlačte [ENTER].
4
Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] vyberte možnosť
a stlačte [ENTER].
Na obrazovke opäť zobrazuje menu.
Ak je A alebo B rovnaké alebo väčšie ako C, nastavte pre
oneskorenie 0 ms.
Ak je A alebo B menšie ako C, nastavte oneskorenie podľa
nasledujúcej tabuľky.
Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu
Stlačte [RETURN].
Po dokončení
Stlačte [SHIFT]+[SETUP].
(a) Stredový reproduktor
Rozdiel medzi
Oneskorenie
50 cm
1,3 ms
100 cm
2,6 ms
150 cm
3,9 ms
200 cm
5,3 ms
(b) Priestorové efektové reproduktory
Rozdiel
Oneskorenie
200 cm
5,3 ms
400 cm
10,6 ms
600 cm
15,9 ms
Po dokončení
Stláčaním tlačidiel [◄,►,▲,▼] zvoľte „EXIT” a stlačte [ENTER].
44
WMA/MP3/JPEG
•
Disky musia zodpovedať norme ISO9660 úroveň 1 alebo 2 (s
výnimkou rozšírených formátov).
•
Toto zariadenie umožňuje prehrávať „multisession“ disky, ale
pokiaľ sa na disku nachádza viac relácií (session), čas potrebný na
spustenie prehrávania je dlhší. Preto by mal byť počet relácií čo
najmenší.
WMA
•
Pri prehrávaní súborov typu WMA môže dochádzať k šumu.
•
Súbory WMA chránené pred kopírovaním sa nedajú prehrávať.
•
WMA súbory musia mať príponu „.WMA” alebo „.wma”
MP3
•
Toto zariadenie nepodporuje ID3 informácie.
•
Ak prehrávate stopu MP3, obsahujúcu statický obraz, spustenie
hudby chvíľku potrvá a po túto dobu nebude zobrazený uplynulý čas.
Správny čas prehrávania nebude k dispozícií ani potom, čo prehrávač
začne stopu prehrávať.
•
MP3 súbory musia mať príponu „.MP3” alebo „.mp3”.
JPEG
Zobrazenie JPEG súborov na tomto zariadení:
Súbory vytvorte na digitálnom fotoaparáte, ktorý spĺňa normu
DCF (Design rule for Camera File system). Niektoré digitálne
fotoaparáty ponúkajú funkcie, ktoré štandard DCF
nepodporuje, napríklad automatické otočenie obrazu.
Výsledkom je nesprávna interpretácia obrazu , ktorý sa nedá
zobraziť.
Súbory nemeňte, ani ich neukladajte pod iným názvom.
Zabezpečte, aby mali príponu „.JPG”, „.jpg”, „.JPEG”, alebo
„.jpeg”.
•
Toto zariadenie nemôže zobrazovať pohyblivé obrázky vo formáte
MOTION JPEG a v podobných formátoch, statické obrázky v iných
formátoch ako JPEG (t.j. TIFF) a ani prehrávať s nimi súvisace
zvukové záznamy.
Slovníček pojmov
Dekodér
Dekodér obnovuje kódované zvukové signály uložené na DVD disku do
ich pôvodného stavu. Tento proces sa nazýva dekódovanie.
Dolby Digital
Tento proces kódovania digitálnych signálov vyvinula spoločnosť Dolby
Laboratories. Môže sa tu jednať o bežné (2-kanálové) stereosignály alebo
o viackanálové signály. Pomocou tejto metódy je možné zaznamenať na
jeden disk veľké množstvo informácií.
DTS (Digital Theater Systems)
Tento priestorový systém sa používa v kinosálach na celom svete. Kanály
sú dobre rozlíšené, takže sa dajú realizovať verné zvukové efekty.
Dynamický rozsah
Jedná sa tu o rozdiel medzi najtichším zvukom, ktorý ešte nie je prehlušený
prevádzkovým ruchom zariadenia, a najhlasnejším zvukom, ktorý môže
byť reprodukovaný bez skreslenia.
Statické snímkové a polsnímkové zobrazovanie
Snímky pozostávajú zo statických obrázkov, ktoré spolu tvoria pohybujúci
sa obraz. Za sekundu sa zobrazí približne 30 snímok. Jedna snímka je
tvorená dvoma polsnímkami. Bežný televízor zobrazuje postupne
polsnímky a vytvorí snímku. Statický obrázok sa zobrazí po zastavení
dynamickej snímky. Statická snímka sa skladá z dvoch polsnímok, takže
snímka môže vyzerať rozostrene, ale kvalita zostane vysoká.
Statická polsnímka nie je rozmazaná, ale obsahuje iba polovicu informácií
statickej snímky, takže kvalita obrázka je nižšia.
I/P/B
Norma kompresie obrazových záznamov MPEG 2 používaná na DVD
diskoch využíva na kódovanie jednej snímky nasledujúce tri typy obrazu:
I-obraz (intrakódovanie)
I:
Jedná sa o štandardný typ obrazu, pri ktorom je každá snímka
kódovaná osobitne. Pretože sa týmto docieli najlepšia kvalita obrazu,
odporúča sa použiť ako merítko pre nastavenie kvality obrazu.
P-obraz (predikčné kódovanie)
P:
Pri tomto type obrazu sa vykonáva kódovanie na základe
predchádzajúceho I- a P-obrazu.
B-obraz (obojsmerné predikčné kódovanie)
B:
Pri tomto type obrazu sa vykonáva kódovanie porovnaním
predchádzajúceho I- a P-obrazu s nasledujúcim. Tento typ obsahuje
najmenšie množstvo informácií.
Lineárna PCM (pulzná kódová modulácia)
PCM je štandardným procesom pri zázname digitálnych zvukových
signálov v nekomprimovanom tvare (podobné ako na Audio-CD disky).
Ovládanie prehrávania (PBC)
Pokiaľ Video-CD disky ponúkajú túto možnosť interaktívneho riadenia
prehrávania, môžete vybrať scény pomocou menu v interaktívnom režime.
Vytváranie názvov zložiek a súborov
Pri zázname dajte názvom zložiek a súborov trojcifernú predponu v poradí,
v ktorom ich chcete prehrávať (v niektorých prípadoch toto ale neplatí).
Technológia pre dekódovanie
zvukových záznamov vo formáte
MPEG Layer-3 (MP3) sa využíva
v licencii od Fraunhofer IIS a Thomson
Windows Media a logo Windows sú
registrovanými obchodnými značkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných
krajinách.
WMA je formát kompresie vyvinutý spoločnosťou
Microsoft Corporation. Zachováva rovnakú kvalitu zvuku
ako formát MP3 ale súbor má menšiu veľkosť.
Kódy jazykov
Kód
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6588
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
Jazyk
Afar
Abcházština
Afrikánčina
Amharčina
Arabčina
Assančina
Aymarčina
Azerbajdžančina
Baškirčina
Bieloruština
Bulharčina
Bihárske dialekty
Bengálčina, Bangla
Tibetčina
Bretónčina
Katalánčina
Korzický jazyk
Čeština
Waleština
Dánčina
Nemčina
Kód
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
Jazyk
Bhutani
Gréčtina
Angličtina
Esperanto
Španielčina
Estónčina
Baskičtina
Peržtina
Fínčina
Fidžijština
Faroese
Francúzština
Frízština
Írčina
Škótčina
Galicijčina
Guaraníjčina
Gudžarátčina
Hauština
Hindčina
Chorvátčina
Kód
7285
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
Jazyk
Maďarčina
Arménčina
Interlingua
Indonézština
Islandčina
Taliančina
Hebrejčina
Japončina
Jidiš
Jávčina
Gruzínčina
Kazaština
Grónština
Kambodčina
Kannadčina
Kórejčina
Kašmírčina
Kurdčina
Kirgizština
Latinčina
Lingala
Kód
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
Jazyk
Laoština
Litovčina
Lotyština
Malgaština
Maorijčina
Macedónština
Malajálamčina
Mongolčina
Moldavčina
Maráthčina
Malajčina
Maltčina
Burum
Nauruština
Nepálčina
Holandčina
Nórčina
Oriya
Pandžábčina
Polština
Paštčina
45
Kód
8084
8185
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
Jazyk
Portugalčina
Kečuánčina
Rétorománčina
Rumunčina
Ruština
Sanskrit
Sindhčina
Srbo-chorvátčina
Sinhalčina
Slovenčina
Slovinčina
Samojčina
Šona
Somálčina
Albánčina
Srbština
Sundčina
Švédčina
Swahilčina
Tamilčina
Telugčina
Kód
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Jazyk
Tadžičtina
Thajčina
Tigriňa
Turkménčina
Tagalčina
Tongčina
Turečtina
Tatárčina
Twi
Ukrajinčina
Urdčina
Uzbečtina
Vietnamčina
Volapük
Wolof
Xhosa
Jorubčina
Čínština
Zuluština
Technické údaje
ZVUKOVÝ PROCESOR
■ EQ/SFP
MANUAL GEQ
5-pásmový ekvalizér
Deliace frekvencie
70/300/1 k/3,15 k/10 kHz
Rozsah regulácie úrovne signálu
±2,0/4,0/6,0 dB
Ekvalizér/priestorový efekt
4 režimy
HEAVY, CLEAR, SOFT, HALL
Ekvalizér Super-3D akustického obrazu
3 režimy
AI EQ, SUPER 3D AI 1, SUPER 3D AI 2
■ Predzosilňovač
Vstupná citlivosť/vstupná impedancia
250 mV/15 kΩ
VCR (EXT)
250 mV/15 kΩ
VDP (AUX)
Úroveň výstupného signálu
150 mV/1,5 kΩ
VCR REC OUT
■ DOLBY PRO LOGIC
SURROUND
Režim PRO LOGIC
NORMAL
Režim CENTER
20 ms
Oneskorenie
(pevne nastavené)
■ AV priestorový efekt
Režim AV SURROUND
SUPER SURROUND (MUSIC, MOVIE)
■ DSP - digitálne spracovanie signálov
Režimy DSP
SUPER SOUND EQ
CENTER FOCUS
VIRTUAL REAR SURROUND
MULTI REAR SURROUND
SEAT POSITION
■ Spektrálny analyzátor
Módy zobrazenia
NORMAL, PEAKHOLD (špičky), AURORA
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h)
293×89×270 [mm]
1,5 kg
Hmotnosť
TUNER/ZOSILŇOVAČ
■ Zosilňovač
Výstupný výkon
(budený ľavý a pravý kanál)
Režim stereo
Výkon podľa normy DIN
pri 1 kHz, skreslenie 1 % , 6 Ω
(VF)
2×25 W
pri 100 Hz, skreslenie 1 % , 8 Ω
(NF)
2×45 W
Efektívna hodn. výkonu
pri 1 kHz, skreslenie 10 % , 6 Ω
(VF)
2×35 W
pri 100 Hz, skreslenie 10 % , 8 Ω
(NF)
2×65 W
Režim PRO LOGIC
Výkon podľa normy DIN
FRONT – predné kanály
pri 1 kHz, skreslenie 1 % , 6 Ω
(VF)
2×25 W
pri 100 Hz, skreslenie 1 % , 8 Ω
(NF)
2×45 W
(v 1-minútových krokoch)
SURROUND – efektové kanály
pri 1 kHz, skreslenie 1 % , 8 Ω
2×30 W
CENTER – stredný kanál
pri 1 kHz, skreslenie 1 % , 8 Ω
60 W
Efektívna hodn. výkonu (RMS)
FRONT – predné kanály
pri 1 kHz, skreslenie 10 % , 6 Ω
(VF)
2×35 W
pri 100 Hz, skreslenie 10 % , 8 Ω
(NF)
2×65 W
SURROUND – efektové kanály
pri 1 kHz, skreslenie 10 % , 8 Ω
2×40 W
CENTER – stredný kanál
pri 1 kHz, skreslenie 10 % , 8 Ω
80 W
Špičkový výkon pri 1 kHz, VF 6 Ω,
NF 8 Ω, CENTER stredový 8 Ω,
SURROUND efektový 8 Ω (PMPO)
3000 W
Celkový činiteľ nelineárneho
skreslenia
Pri menovitom výkone/ pri 1 kHz
1 % ( 6 Ω)
Pri polovičnom výkone/ pri 1 kHz
0,1 % ( 6 Ω)
Zaťažovacia impedancia
6Ω
PREDNÉ (VF)
8Ω
(NF)
8Ω
SURROUND
8Ω
CENTER – stred
Digitálny S.WOOFER
60 Hz
Medzná frekvencia
MID +3 dB
Úroveň (VOL –20 dB)
MAX +6 dB
■ Tuner pre pásmo VKV (FM)
Frekvenčný rozsah
87,50 – 108,00 MHz
(krokovanie 0,05 MHz)
Využiteľná citlivosť
1,8 µV (podľa normy IHF)
Odstup signál/šum 26 dB
1,5 µV
Odstup signál/šum
MONO
70 dB (75 dB podľa normy IHF)
Anténne svorky
75 Ω (nesymetricky)
■ Tuner pre pásmo SV (AM)
Frekvenčný rozsah
522 - 1629 kHz (krokovanie 9 kHz)
520 - 1630 kHz (krokovanie 10 kHz)
Citlivosť
Odstup signál/šum 20 dB
500 µV/m
■ Spínacie hodiny
riadené kryštálom
Hodiny
Funkcie
naprogramované prehrávanie
(1-krát, denne)
naprogramované nahrávanie
(1-krát, denne)
načasované vypnutie
(až 120 min, v 30-minútových
krokoch)
Nastavenie času
(prehrávanie/záznam)
1 min až 23 hod 59 min
46
■ Všeobecné údaje
230 V stried. napätie,
Napájanie
50 Hz
230 W
Príkon
0,5 W
v pohotovostnom stave
Rozmery (š×v×h)
Hmotnosť
293×118,5×343 [mm]
5,3 kg
MENIČ DVD /
VIDEO-CD / CD DISKOV
■
Prehrávateľné formáty diskov
(8 cm a 12 cm)
DVD-Video/DVD-Audio
DVD-RAM/R (DVD-Video format)
Video CD, CD (CD-DA)
CD-R/RW (CD-DA/Video-CD,
MP3/WMA/JPEG)
■ Audio
Počet kanálov
5.1-k (FL (predný ľavý), FR (predný pravý), SL
(efektový ľavý),
SR (efektový pravý), C (stredový),
SW (subwoofer)
■ Video
Norma
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
Úroveň výstupného signálu
1 Všš (75 Ω)
Kompozitný
1 Všš (75 Ω)
S-Video Y:
0,300 Všš (75 Ω) PAL
S-Video C:
0,286 Všš (75 Ω) NTSC
■ Snímač
Zdroj
Vlnová dĺžka
polovodičový laser
658/790 nm
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h)
293×89×288 [mm]
2,5 kg
Hmotnosť
47
KAZETOVÝ MAGNETOFÓN
Typ
stereofónny kazetový magnetofón
Konfigurácia stôp
4 stopy, 2 kanály
Záznamový systém
striedavá predmagnetizácia
100 kHz
Frekvencia
Systém mazania záznamu
striedavým prúdom
Zvukové hlavy
Kazetová mechanika č. 1 (reprodukcia)
permalloyová
Kazetová mechanika č. 2
(reprodukcia/záznam)
permalloyová
(mazacia hlava)
dvojštrbinová feritová
Motory
Kazetová mechanika č. 1, 2
Kapstan
jsm. servomotor
Rýchlosť posuvu pásky
4,8 cm/s
Kolísanie otáčok
0,16 % (váhov. efekt. h.)
Čas potrebný na previnutie kazety
asi 110 sekúnd pre kazetu C-60
Frekvenčný rozsah
(vypnutá redukcia šumu DOLBY)
TYP I (NORMAL)
20 Hz až 16 kHz (podľa normy DIN)
TYP II (HIGH)
20 Hz až 16 kHz (podľa normy DIN)
TYP III (METAL)
20 Hz až 16 kHz (podľa normy DIN)
Odstup signál/šum (pri max. úrovni vstupného
signálu, páska TYPU II)
Vypnutá redukcia šumu
56 dB (podľa krivky A/ váhov.)
Zapnutá redukcia šumu DOLBY B
66 dB (podľa krivky A/ váhov.)
Vstupná citlivosť a impedancia
150 mV / 23 kΩ
REC (IN)
Výstupná citlivosť a impedancia
280 mV / 360 Ω
PLAY (OUT)
■
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h) 294×118,5×281 [mm]
2,1 kg
Hmotnosť
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h)
190×99×166 [mm]
1,8 kg
Hmotnosť
PREDNÉ
REPRODUKTORY
EFEKTOVÉ
REPRODUKTORY
Konštrukcia
3-pásmový systém, 3 reproduktory,
basreflexový typ
Reproduktory
17 cm, kónický
Superhĺbkový
12 cm, kónický
Hĺbkový
6 cm, kopulovitý,
Výškový
prstencový
Celková impedancia
Celková zaťažiteľnosť
(hudobný výkon)
VF 6 Ω
NF 8 Ω
VF 60 W
NF 120 W
Hladina akustického tlaku
87 dB/W (1,0 m)
Medzné frekvencie
120 Hz, 4 kHz
Frekvenčná charakteristika
42 Hz až 50 kHz (-16 dB)
46 Hz až 36 kHz (-10 dB)
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h)
240×412×259 [mm]
5,8 kg
Hmotnosť
STREDNÝ
REPRODUKTOR
Konštrukcia
2-pásmový systém, 3 reproduktory,
basreflexový typ
Reproduktory
8 cm, kónické
Hĺbkový (×
×2)
6 cm, kónický
Výškový
8Ω
Impedancia
Zaťažiteľnosť (hudobný výkon)
160 W
Hladina akustického tlaku
86 dB/W (1,0 m)
4 kHz
Medzná frekvencia
Frekvenčná charakteristika
100 Hz až 22 kHz (-16 dB)
115 Hz až 20 kHz (-10 dB)
48
Konštrukcia
1-pásmový systém, 1 reproduktor,
uzavretý
Reproduktor
8 cm, kónický
Širokopásmový
8Ω
Impedancia
Zaťažiteľnosť (hudobný výkon)
70 W
Hladina akustického tlaku
84 dB/W (1,0 m)
Frekvenčná charakteristika
130 Hz až 20 kHz (-16 dB)
150 Hz až 18 kHz (-10 dB)
■ Všeobecné údaje
Rozmery (š×v×h)
140×99×118 [mm]
0,9 kg
Hmotnosť
* Skratka
„NF“ znamená „nízke frekvencie“ a
„VF“ znamená „vysoké frekvencie“.
Poznámky
1. Zmeny technických parametrov sú
vyhradené.
Uvedené údaje o rozmeroch
a hmotnosti sú približné.
2. Celkové nelineárne skreslenie bolo
merané digitálnym spektrometrom.
Problémy a poruchy
Pred tým, než sa pri probléme so systémom obrátite na servisné stredisko, overte možné riešenia uvedené v nasledujúcom prehľade. Ak sa
problém alebo porucha nepodarí odstrániť pomocou uvedených opatrení alebo ak porucha nie je uvedená v tabuľke, skontaktujte sa s
predajcom alebo vyhľadajte najbližšie servisné stredisko.
Všeobecné problémy
Nereprodukuje sa zvuk.
Zvuk kolíše, kanály sú
zamenené alebo sa zvuk
šíri iba cez jeden
reproduktor.
Pri prehrávaní sa
reprodukuje brum.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „ERROR“.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „U70“.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „F61“.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „- - : - -“.
Napriek tomu, že je systém
vypnutý, sa na displeji
zobrazujú hlásenia.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „DVD U11“.
Na displeji sa zobrazuje
hlásenie „DVD H ††“
(kde „††“ značí číslo).
Na obrazovke sa
nezobrazuje menu
základného nastavenia.
Tuner
Príjem rozhlasového
vysielania ruší šum.
STEREO-indikátor bliká
alebo vôbec nesvieti.
Zvuk je skreslený.
Je počuť zázneje.
Pri príjme vysielania
v pásme SV je počuť
nízkofrekvenčný brum.
Nie je možné naladiť
požadovanú SV stanicu.
Kazetový magnetofón
Zlá kvalita zvuku.
Nie je možné nahrávať.
Zvýšte hlasitosť.
Vypnite zariadenie, ak treba, napravte pripojenia a zariadenie opäť zapnite. Príčinou: môžu byť skratované
reproduktorové vodiče, preťaženie nadmerným výkonom alebo prevádzkované v prostredí s vysokou
teplotou.
Skontrolujte pripojenie reproduktorov. (Str. 6)
V blízkosti káblov sa nachádza sieťový kábel alebo žiarivka. Oddiaľte káble tohto systému od iných
elektrozariadení a ich káblov.
Ak to Vaše zariadenie umožňuje, zmeňte polaritu sieťového kábla obráteným zasunutím vidlice sieťového
prívodu do zásuvky v stene.
Chyba obsluhy.
Prečítajte si, prosím, zodpovedajúci odsek návodu na obsluhu a obsluhujte zariadenie správne.
Ploché káble zapojte pevne do zásuviek.
Ak ani potom nezmizne hlásenie „U70“, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Jedná sa o poruchu tunera/zosilňovača. Obráťte sa prosím na autorizované servisné stredisko.
Toto hlásenie sa zobrazí pri prvotnom pripojení sieťového kábla ako aj po výpadku elektrickej energie.
Nastavte hodiny. (Str. 11)
Je zapnutá demonštračná funkcia (-DEMO). Ak túto funkciu nepotrebujete, vypnite ju. (Str. 10)
Disk je znečistený. Disk očistite mäkkou handričkou. (Str. 4)
Jedná sa o poruchu. Zariadenie vypnite a vytiahnite sieťový kábel. Chvíľku počkajte, sieťový kábel opäť
pripojte a zariadenie zapnite.
Ak zariadenie napriek tomu nezačne pracovať správne, obráťte sa na autorizovaného predajcu
Ako zdroj signálu zvoľte „DVD“. (Str. 18 -20)
Zrušte prehrávanie všetkých skupín, prehrávanie programového výberu alebo náhodného výberu, všetkých
diskov (ALL-DISC),.
Nainštalujte vonkajšiu anténu. (Str. 44)
Vypnite televízor nachádzajúci sa v prípadnej blízkosti tohto zariadenia alebo zväčšite vzájomnú
vzdialenosť oboch zariadení.
Anténny kábel neveďte v blízkosti iných káblov a vodičov.
Zmeňte frekvenčné rozlíšenie pre pásmo SV. Držte tlačidlo [TUNER/BAND] stlačené 10 sekúnd,
čím sa prepína 9 kHz a 10 kHz krokovanie. Zmeňte ladiaci krok na 9 kHz
Vyčistite zvukové hlavy. (Str. 3)
Skontrolujte nastavenie redukcie šumu Dolby. (Str. 28)
Ak sú ochranné jazýčky odstránené, prelepte diery lepiacou páskou. (Str. 34)
49
Pri prehrávaní záznamov diskov
Pri prehrávaní DVD disku nahranom vo formáte Dolby Digital je možné skreslenie potlačiť kompresiou
Zvuk je skreslený.
dynamického rozsahu. Pozrite položku „Audio–Dynamic Range Compression“ v menu nastavení „SETUP“.
(Str. 34)
Na displeji sa zobrazuje
Vo zvolenej priehradke pre disk sa žiadny disk nenachádza alebo je nesprávne vložený.
hlásenie „NO DISC“.
Na displeji sa zobrazuje
Formát disku nie je kompatibilný s týmto zariadením, preto ho nie je možné prehrať. (Str. 4)
hlásenie „NO PLAY“.
Vo vnútri meniča diskov sa mohol kvôli náhlej zmene okolitej teploty vytvoriť kondenzát.
Na displeji sa nezobrazujú V zariadení sa nemôžu prehrávať iné disky ako sú uvedené medzi parametrami.
Zariadenie neumožňuje prehrávať disky Video DVD s iným číslom regiónu ako „2“, „All“, alebo
správne indikácie alebo sa
s viacnásobným číslom regiónu obsahujúcim „2“. (Str. 1)
nespustí prehrávanie.
Disk môže byť vložený do priehradky obrátene. (Str. 13)
Pretrite disk čistou handričkou. (Str. 4)
Skontrolujte, či je na disku DVD-RAM záznam.
Jedná
sa o poruchu mechaniky meniča diskov. (Mohlo dôjsť k výpadku elektrickej siete.)
Na displeji sa zobrazuje
Priehradka pre disk sa automaticky vysunie. Vyberte disk, skontrolujte, či sa v priehradke nenachádzajú
hlásenie
ďalšie disky a priehradku pre disk zavrite. Niekoľko sekúnd by mala byť počuť zvuk podobný výmene
„TAKE OUT/DISC“.
diskov, po ktorej by zariadenie malo opäť bezchybne pracovať.
Skontrolujte pripojenia. (Str. 8)
Na obrazovke sa nezjaví
Presvedčte sa, či je zapnutý televízor.
obraz.
Prepnite televízor na videovstup.
Obraz na televízore nie je
Prejdite do ponuky Video v menu SETUP a zmeňte „TV Aspect“ tak, aby vyhovoval televízoru. (Str. 43)
normálny. (Obraz je po
Pomocou televízora (ak to umožňuje) zmeňte podľa potreby pomer strán.
stranách orezaný,
Presvedčte sa, či je zariadenie pripojené správne k televízoru, a či nie je pripojené cez videorekordér.
vodorovne natiahnutý
alebo sa v hornej a dolnej
Zmeňte veľkosť pomocou funkcie lupy (Zoom). (Str. 17)
časti obrazovky objavili
cierne pruhy.)
Zmeňte lupu na zväčšenie „x1,00“. (Str. 17)
Nesprávne zobrazenie
Na obrazovke grafického užívateľského rozhrania (GUI) zmeňte „Subtitle Position“ na „0“. (Str. 25)
ponuky MENU
Anténa je nevhodne umiestnená alebo nevhodne nasmerovaná. Ak treba, nainštalujte vonkajšiu anténu. (Str.
Obraz zmizne alebo sa
42)
objavujú pásy.
Kábel televíznej antény je blízko tohto zariadenia. Zväčšite odstup zariadenia od kábla televíznej antény.
Nesprávna poloha titulkov Polohu titulkov môžete zmeniť v ponuke „Subtitle position“ v prostredí užív. rozhrania GUI. (Str. 25)
Značky sa nedajú pridať počas prehrávania zoznamu skladieb alebo keď na displeji nie je zobrazený čas
Nedajú sa pridať značky
prehrávania disku.
Zariadenie číta a zobrazuje značky vytvorené videorekordérom DVD. Môžete ich vymazať, ale znovu sa
Značky už existujú
objavia po vypnutí zariadenia, zmene zdroja signálu, otvorení zásuvky pre disk alebo výmene disku.
RAM
Čísla pridaných značiek sú
Zariadenie po pridaní alebo zmazaní značky prečísluje, takže dochádza ku zmenám.
iné ako pri ich zavolaní
RAM
Zložky, ktoré sa
Zložky nachádzajúce sa pod ôsmou vrstvou budú zobrazené ako ôsma vrstva.
nachádzajú pod ôsmou
vrstvou na dátovom CD, sa
nezobrazujú správne.
Zabudli ste heslo pre
Aby ste obnovili nastavenia od výrobcu, postupujte nasledovne.
obmedzenie prehrávania
Pri zvolenom zdroji signálu „DVD“ držte približne 3 sekundy na meniči diskov stlačené tlačidlo [■] a
zadanou kategorizáciou.
(Všetky nastavenia zmeňte súčasne na diaľkovom ovládači tlačidlo [≥10/-/- -] dovtedy, až z obrazovky zmizne hlásenie „Initialized“.
na nastavenia od výrobcu.)
Ak je disk poškodený alebo znečistený, zariadenie nemusí pracovať správne. Stlačte vypínač a ihneď ako
Nedá sa vysunúť disk
obsah displeja zanikne, počkajte niekoľko sekúnd. Potom opäť stlačte vypínač a disk vysuňte.
Kopírovanie z disku spúšťané jedným dotykom (str. 18)
Na displeji sa zobrazuje
Do kazetovej mechaniky č. 2 vložte kazetu. (Str. 34)
hlásenie
„DECK NO TAPE“.
Na displeji sa zobrazuje
Ak boli odstránené ochranné jazýčky, prelepte vzniknuté otvory lepiacou páskou. (Str. 34)
hlásenie
„DECK CHANGE TAPE“.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač
nefunguje.
Skontrolujte správnu polaritu vložených batérií.
Vyčerpané batérie nahraďte novými. (Str. 11)
V prípade opravy potrebuje servisné stredisko všetky prvky systému. Ak by bol niekedy potrebný servis systému, je potrebné do servisu
priniesť kompletný systém so všetkými komponentmi.
50
UPOZORNENIE
TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER.
INÉ SPÔSOBY OVLÁDANIA, NASTAVENIA ALEBO VYUŽITIA NEŽ SÚ UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽU VIESŤ
K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU.
KRYTY NEODNÍMAJTE A ZARIADENIE SAMI NEOPRAVUJTE.
SERVIS ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
VÝSTRAHA
Prehrávač chráňte pred dažďom, vlhkosťou, striekajúcou alebo kvapkajúcou vodou, aby nenavlhol a nedošlo k vzniku požiaru alebo
zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. Na prehrávač neklaďte nádoby s vodou (napr. vázy).
POZOR!
• ABY BOLI ZABEZPEČENÉ PODMIENKY PRE DOSTATOČNÉ PRÚDENIE VZDUCHU, NEUMIESTŇUJTE TOTO
ZARIADENIE DO KNIŽNÍC, VSTAVANÝCH SKRINIEK ALEBO DO INÝCH STIESNENÝCH PRIESTOROV.
• V ZÁUJME OCHRANY PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO POŽIAROM DBAJTE NA TO, ABY ZÁVESY,
ZÁCLONY A INÉ MATERIÁLY NEBRÁNILI PRÚDENIU VZDUCHU.
• VENTILAČNÉ OTVORY NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, DEČKAMI, OBRUSMI, ZÁCLONAMI ANI ŽIADNYMI INÝMI
PREDMETMI ALEBO LÁTKAMI.
• ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA (HORIACU SVIEČKU APOD.) NEKLAĎTE NA ZARIADENIE.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S NARIADENIAMI PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Tento systém môže byť citlivý na interferenciu v dôsledku prevádzky mobilných komunikácií v bezprostrednej blízkosti
zariadenia. Ak dochádza k rušeniu, odseparujte mobilný telefón a tento systém na väčšiu vzdialenosť od seba.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ PRE PREVÁDZKU V MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1
DVD/ Video CD/ CD menič
(zadná časť zariadenia)
Štítok vo vnútri zariadenia:
POZOR
PRI OTVORENÍ SA EMITUJE VIDITEĽNÉ AJ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE.
CHRÁŇTE SA PRED PRIAMYM OŽIARENÍM
LASEROVÝM LÚČOM!
51
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement