Panasonic | SCEN36 | Operating instructions | Panasonic SCEN36 Kasutusjuhend

Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Lugupeetud klient
Mudel nr.
Täname Teid käesoleva toote ostmise eest.
Enne selle seadme ühendamist, kasutamist või seadistamist
lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Palun hoidke kasutusjuhend alles.
Kaasasolevad tarvikud
Käesolevad instruktsioonid sobivad järgmistele süsteemidele.
Süsteem
SC-EN36
Põhiseade
SA-EN36
Kõlarid
SB-EN36
Kaugjuhtimispult
Palun kontrollige, kas seadmega on kaasas
kõik komplekti kuuluvad tarvikud.
1
4
Juhul kui tekib vajadus varuosade järele, kasutage sulgudes
olevaid numbreid. (Toote numbrid alates 2008. a. veebruarist.
Need võivad muutuda.)
3
2
R6/LR6, AA
1 Kaugjuhtimispult
(N2QAYB000269)
1 FM/AM antenn
1 M3 valge juhe
(K2KC39A00002)
1 Vahelduvvoolu toitejuhe
�
Patareid
• Sisestage nii, et poolused (+ ja – )
ühtiksid vastavate tähistustega
kaugjuhtimispuldil.
• Ärge kasutage laetavaid patareisid.
• Ärge kuumutage patareisid ega jätke
tule lähedale.
• Ärge jätke patareisid autosse otsese
päikesevalguse kätte pikaks ajaks, kui
auto uksed ja aknad on suletud.
HOIATUS
Plahvatusoht, juhul kui patarei on valesti sisestatud. Sisestage ainult tootja
poolt soovitatud ühesuguseid või ekvivalentseid patareisid.
Utiliseerige kasutatud patareid vastavalt tootja poolt antud juhistele.
�
(N1DADYY00003)
Kasutamine
• Suunake kaugjuhtimispult seadme
(K2CT3CA00004)
1 Tugialus
SC-EN36
2 Patareid
Kaugjuhtimispuldi signaaliandur.
esiküljest mitte kaugemalt kui 7 m
kauguselt seadme anduri poole nii, et
nende vahele ei jääks takistusi.
• Kasutamist võib mõjutada tugev
valgusallikas, näiteks otsene
päikesevalgus ja kapi klaasuksed.
(RGKX0474-H)
Märkus
Informatsioon müügi ja klienditoe kohta
• Kaasasolev toitejuhe on ainult käesoleva seadmega kasutamiseks.
Ärge kasutage seda teiste seadmetega.
• Ärge kasutage käesoleva seadmega teiste seadmete vahelduvvoolu toitejuhet.
Klienditoe Keskus
• Ühendkuningriigis olevatele klientidele: 0844 844 3852
• Iiri Vabariigis olevatele klientidele: 01 289 8333
• Tooteinfo saamiseks külastage meie kodulehekülge
• E-mail: customer.care@panasonic.co.uk
Otsemüük Ühendkuningriigi Panasonicu esinduses
• Tellige lisaseadmeid ja teisi kaubaartikleid hõlpsalt helistades meie
Klienditoe Keskusesse
Esmaspäevast reedeni 9.00 – 17.30. (väljaarvatud riiklikel pühadel)
Või tellige internetist täites tellimustaotluse leheküljel www.panasonic.co.uk
Me aktsepteerime enamikku krediit- ja deebetkaarte.
Panasonic UK Ltd kannab hoolt kõikide tehingute päringute ja kauba
levitamisvahendite eest.
• See ei saaks olla enam lihtsam!
• Meie internetileheküljelt saate otse osta meie tooteid, täpsema
informatsiooni saamiseks sirvige meie veebilehte.
•
•
•
•
Kas Te olete huvitatud pikendatud garantiiajast?
Palun helistage 0870 240 6284 või külastage meie kodulehekülge
www.panasonic.co.uk/guarantee.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. EB
Veebilehekülg: http://panasonic.net
RQTX0143-B
H0108VC0
Nuppude juhend
1 [SLEEP] (5)
Unetaimeri seadistamine
2 Ooterežiimi / sisselülitamisnupp
(3, 5)
Vajutage sisselülitatud seadme ooterežiimile
lülitamiseks või vastupidi. Ooterežiimil tarbib seade
ikkagi vähesel määral elektrienergiat.
1
14
2
15
3
3 [CLOCK/TIMER] (5)
Kellaaja ja taimeri seadistamine
(5)
14
Esitamise sisse- / väljalülitamistaimer
15
(3)
CD-kaane avamine („open”) ja
sulgemine („close”)
(3, 4) Numbrinupud [1-9, 0, ҈10] 16
Kahekohalise numbri valimiseks
nt.16: [҈10] � [1] � [6]
Kolmekohalise numbri valimiseks
nt. 226: [҈10] � [҈10] � [2] � [2] � [6]
16
4
4 [PGM, -AUTO PRESET] (3, 4)
CD/MP3 Programmeerimine, Tuuneri
eelhäälestamine (Käsitsi)
[Pikk vajutus] Tuuneri eelhäälestamine
(Automaatne)
5
5 [CLEAR] (3)
CD/MP3: Kustutab kõik programmid
6
6 [DEL] (3)
Kustutab viimati programmeeritud raja
7
(3)
17
CD-le lülitumine
CD otse esitamine /
CD paus
17
(3, 5) [MUSIC PORT] 18
Muusikapesale lülitumiseks
18
(3) [ ] 19
Stopp nupp
19
7 [FM/AM] (4)
Tuuneri FM/AM valimise nupp
(3, 4, 5)
8 [VOL-], [+VOL], [VOLUME -, +] (3, 5)
Helitugevuse reguleerimine alla („-”) / üles („+”)
CD: Vahelejätmine / Otsing
MP3: Raja vahelejätmine
Tuner: Üles / alla häälestamine
[Pikk vajutus] Automaatne häälestamine
8
9 [ , , ALBUM] (3, 4)
MP3: Eelmine / Järgmine album
10 [ENTER] (3, 5)
MP3: Kinnitab programmeerimisrežiimis
raja valiku
11 [PRESET EQ] (5)
Ekvalaiseri häälestamine
9
20
10
11
12
13
21
22
23
24
20
(4) [PLAY MODE] 21
Esitusrežiimi nupp
(5) [SURROUND] 22
Surround režiim sisse / välja
(3) [REPEAT] 23
Kordamisrežiimi sisse- / väljalülitamine
12 [REMASTER] (5)
Remaster sees („on”) / väljas („off”)
(4) [DISPLAY] (displei) 24
CD: CD ekraan (Kulunud esitusaeg /
Järelejäänud esitusaeg)
MP3: MP3 ekraan [Kulunud esitusaeg /
Albumi nimi / Raja nimi / ID3 (Album) /
ID3 (Rada) / ID3 (Esitaja)]
13 [D.BASS] (5)
D.BASS sees („on”) / väljas („off”)
Kaugjuhtimispuldi signaaliandur 25
26
Ekraan 26
Muusikaport 27
2
25
15
Kaane avamiseks
vajutage.
8
7
18
19
27
20
17
Seadme paigaldamine alusele
Põhiseadme tagakülg
Veenduge, et põhiseade on turvaliselt ja stabiilselt
alusele kinnitatud.
Märkus
• Komplekti kuuluv alus on spetsiaalselt projekteeritud
Kinnitage alus korralikult seadmele,
kuni kuulete klõpsatust.
Tugialus
(kuulub komplekti)
kasutamiseks käesoleva seadmega.
• Kasutage alust ainult nii nagu on näidatud käesolevas
juhendis.
Kõlarite paigaldamine
Märkus
• Korraliku õhutuse tagamiseks hoidke kõlareid
põhiseadmest vähemalt 10 mm kaugusel.
• Käesolevatel kõlaritel ei ole magnetilist varjestust.
Kõlarid on projekteeritud identselt, mistõttu ei
ole tingimata vajalik vasaku või parema kanali
valik.
2
Ärge asetage neid televiisori, lauaarvuti ega teiste
kergesti magnetvälja toimele alluvate seadmete
lähedusse.
• Te ei tohi kõlarite esivõret eemaldada.
Ettevaatust
• Kasutage kõlareid ainult koos ettenähtud
süsteemiga. Vastasel juhul võivad võimendi ja
kõlarid kahjustuda ning põhjustada tulekahju.
Kahjustuse tekkimisel või seadme töökvaliteedi
ootamatul muutumisel, pöörduge kvalifitseeritud
teeninduspersonali poole.
• Ärge kinnitage käesolevaid kõlareid seintele
ega lakke.
Lk. 2 kaugjuhtimispuldi nuppude asukohad ja põhiseade.
Ühendused
1
Kõlarid
2
FM/AM antenn
Vahelduvvoolu toitejuhe
3
Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe alles siis, kui kõik teised
ühendused on tehtud.
Seadke antenn alusele püsti.
Punane Must
ENNE ÜHENDAMIST LUGEGE PEATÜKKI
„OHUTUSTINGIMUSED” LEHEKÜLJEL 8.
2
3
Teibitud osa
FM
antenn
Kodusesse seinakontakti. Ühendage vahelduvvoolu
toitejuhe alles siis, kui kõik teised ühendused on tehtud.
Märkus
Kui seade jätta kauemaks kui kaheks nädalaks seinakontaktist välja, siis
taastub tehaseseadistus.
Enne seadme uuesti kasutuselevõttu seadistage uuesti raadio
saatejaamad ning teised mälu punktid.
1
Must (-)
AM antenn
Punane (+)
Ühendage teibitud osast hoides antenni
konnektor lahti.
Kõrvaklapid
(ei kuulu komplekti)
1
2
3
Vähendage helitugevust ja
ühendage kõrvaklapid.
Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo.
Kaasaskantav audioseade
(Juhtmed ja seade ei kuulu komplekti)
PÕHISEADE
M3 valge juhe (komplektis)
Kaasaskantav audiopleier
Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo
Alustage portatiivse
audioseadme taasesitust.
KAUGJUHTIMISPULT
Märkus
• Reguleerige käesoleva seadme ja lisaseadme helitugevust ja heli kvaliteeti.
• Lugege täpsemalt lisaseadme kasutusjuhendist.
Märkus
• Kuulmiskahjustuste vältimiseks
ärge kuulakse kõrvaklappidega
pikka aega järjest.
• Kuularitest ja kõrvaklappidest
tulev liigne helisurve võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
Plaatide kasutamine
Põhiesitus
Programmeeritud taasesitus
� Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule
.
� CD kaane avamiseks vajutage nupule
PEN/CLOSE] ning seejärel asetage kohale CD plaat.
Kaane sulgemiseks vajutage uuesti nupule
.
Vigastuste vältimiseks hoidke sõrmed CD kaane sulgumisel sellest eemale.
See funktsioon võimaldab Teil programmeerida kuni 24 rada.
PGM
CD
� Vajutage seisurežiimis [PGM, -AUTO PRESET].
� Radade valimiseks vajutage numbrinuppe. (Maksimaalselt 24 rada)
Teiste radade programmeerimiseks korrake seda etappi.
� Taasesituse alustamiseks vajutage [CD
]
Etiketiga pool peab jääma üles.
Vajutage, kuni kuulete plõksatust.
Raja number
� Taasesituse alustamiseks
vajutage
� Reguleerige helitugevust.
Programmi number
MP3
Märkus
• CD kaane avamiseks ja sulgemiseks vajutage kindlasti nuppu [ , OPEN/CLOSE].
• Kaane jõuga sulgemisel võib tekkida kahjustusi.
• Kui CD on ooterežiimi ajal juba seadmes, siis lülitub seade sisse ning esitus algab.
(Esitus ühe nupuvajutusega)
� Vajutage seisurežiimis [PGM, -AUTO PRESET].
� Soovitud albumi valimiseks vajutage [ või , ALBUM].
� Vajutage ühe korra [
] ja seejärel vajutage raja valimiseks
numbrinuppe. (Maksimaalselt 24 rada)
� Vajutage [ENTER].
Albumi number Raja number
Teiste radade programmeerimiseks
korrake etappe 2 kuni 4.
Stopp
Vajutage [
� Taasesituse alustamiseks vajutage [
Paus
Vajutage [
Vahelejätmine /
Otsing
Vahelejätmiseks vajutage [
] või [
Otsinguks hoidke allavajutatuna nuppu [
].
].
] või [
]
Märkus
• Otsingut saab teostada esituse või pausi ajal.
• Te ei saa otsida MP3 faile.
• Te saate otsingut teostada ainult aktiivse raja piire
programmeeritud esituse ajal, ühe raja kordamise ja
juhujärjestuses esitamise ajal.
Albumi vahelejätmine Vajutage taasesitusrežiimis [ või , ALBUM ].
Vajutage ühe korra [ või , ALBUM] ja seejärel vajutage
MP3
seisurežiimil olles numbrinuppe.
Otsene juurdepääs
taasesitusele
(Taasesitus algab
valitud rajalt.)
].
■ Kinnita
] Taasesituse jätkamiseks vajutage uuesti.
CD Soovitud raja valimiseks vajutage numbrinuppe.
MP3
� Albumi valimiseks vajutage [ või , ALBUM].
� Vajutage ühe korra
, ALBUM ja seejärel vajutage
seisurežiimil olles numbrinuppe.
Vajutage [
] või [
] kui seisurežiimis kuvatakse
programmeeritud “PGM”. Programmeerimise ajal selle kontrollimiseks vajutage
rajad
pärast „PGM” kuvamist kaks korda [PGM, -AUTO PRESET]
Ja seejärel vajutage [
] või [
]
■ Kustuta viimane
Vajutage seisurežiimis [DEL].
■ Kustuta kõik
Vajutage seisurežiimis [CLEAR].
Kuvatakse “CLR ALL”.
rada
programmid
■ Tühista
„PGM” indikaatori displeilt kustutamiseks vajutage
programmeerimis- seisurežiimis [PGM, -AUTO PRESET].
režiim
Märkus
Programmi sisu säilib seadme mälus isegi pärast teisele funktsioonile lülitumist või
pärast seadme välja lülitamist. Kogu programmi sisu kustutatakse, kui vajutate
[CLEAR] või avate CD kaane.
Korduv esitus
Te saate korrata programmeeritud esitust või muud valitud esitusrežiimi.
Vajutage enne taasesitust või taasesituse ajal [REPEAT].
Kuvatakse “REPEAT ON” (kordamine sees) ja
.
Tühistamiseks
Vajutage uuesti [REPEAT].
Kuvatakse “REPEAT OFF” (kordamine väljas) ja “
” kaob.
3
Lk. 2 kaugjuhtimispuldi nuppude asukohad ja põhiseade.
Plaatide kasutamine (järg)
Displei funktsioon
Taasesitamisrežiimi funktsioon
Soovitud režiimi valimiseks vajutage [PLAY MODE].
See funktsioon võimaldab kuvada aktiivse raja informatsiooni.
Vajutage taasesitamise või pausi ajal korduvalt [DISPLAY].
Režiim
Et taasesitada
1-TRACK
CD
Kulunud taasesitusaeg
Jäänud taasesitusaeg
1-ALBUM
1ALBUM
MP3
Kulunud aeg
Albumi nimi
ID3 (Esitaja)
Raja nimi
ID3 (Rada)
ID3 (Album)
Märkus
• Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv: umbes 30.
• Käesolev seade toetab ver. 1.0 & 1.1 ID3 märgistust. Toetust mitte omavaid
teksti andmeid ei kuvata.
• ID3 on märgistus, mis on MP3 rajale lisatud, et anda raja kohta informatsiooni.
Märkused CD-R ja CD-RW plaatide kohta
ühte valitud rada plaadil.
Raja valimiseks vajutage numbrinuppe.
1TR
MP3
ühte valitud albumit plaadil.
Albumi valimiseks vajutage [
või
, ALBUM].
RANDOM
ühte plaati juhujärjestuses.
1-ALBUM MP3
RANDOM
kõiki radasid ühel valitud albumil juhujärjestuses.
Albumi valimiseks vajutage [ või , ALBUM].
RND
1ALBUM RND
Märkus
Juhujärjestuses taasesitamise ajal ei saa Te eelmisele rajale hüpata.
MP3
Käesolev seade esitab CD-DA või MP3 andmetega CD-R ja CD-RW plaate.
CD-DA salvestamiseks kasutage audioplaate ning salvestamise lõpetamisel
vormistage* plaat lõplikult.
Sõltuvalt salvestustingimustest ei pruugi seade mõningaid plaate esitada.
* See on protsess, mis võimaldab pärast salvestamist CD-R/CD-RW pleieritel
esitada audio CD-R ja CD-RW plaate.
Käesolev seade taasesitab MP3 (audio kokkusurumise tehnoloogia, mis ei
kahjusta liigselt heli kvaliteeti) faile.
Ettevaatust
• Plaadi formaadid: ISO9660 tase 1 ja tase 2 (väljaarvatud laiendatud formaadid).
• Sisukorra lugemise aeg sõltub radade, kaustade arvus või kaustade struktuurist.
Valige selle markeeringuga plaate:
Ärge:
• kasutage ebaregulaarse kujuga plaate.
• kinnitage lisaetikette ja kleebiseid.
• kasutage plaate, mille kleebis hakkab maha tulema või millele on pärast
kleebiste või etikettide äratõmbamist jäänud liimi.
• kinnitage kriipimiskindlat katet või muud taolist lisatarvikut.
• kirjutage midagi plaadile.
• puhastage CD-plaati vedelikega (pühkige pehme, kuiva lapiga).
Kui loote MP3 faile käesolevas seadmes taasesitamiseks
• Maksimaalne radade ja albumite arv: 999 rada ja 256 albumit.
• Ühilduv tihendusmäär: 64 kbps ja 320 kbps vahel (stereo).
Soovitatav on 128 kbps (stereo).
MP3 piirangud
• See seade on ühilduv multi-sessioonidega, kuid kui selles on palju sessioone,
siis võtab taasesitamise alustamine kauem aega. Selle vältimiseks hoidke sessiooni
arv minimaalsena.
• Käesolev seade ei esita faile, mis on salvestatud kokkupakkimist kasutades.
• Kui plaat sisaldab nii MP3 kui ka tavalisi audio andmeid (CD-DA), siis esitab seade
tüüpi, mis on salvestatud plaadi sisemisele osale. Kui plaat sisaldab nii MP3 kui ka
muud tüüpi audio andmeid (nt. WMA või WAV), siis esitab seade ainult MP3.
• Sõltuvalt MP3 failide loomise viisist ei pruugi nende esitus olla Teie määratud
järjekorras või ei ole neid üldse võimalik esitada.
Raadio kasutamine
Manuaalne häälestamine
Sagedusala jaotamise seadistused
Iga riik jaotab edastuse lainealad vastavalt nende erisüsteemile.
Te saate muuta AM sammu. Tehase poolt on samm seadistatud 9 kHz-le, kuid Te
saate seda muuta, et vastu võtta 10 kHz sammule määratud edastusi.
Kõik kanalitele eelhäälestatud FM/AM sagedused muutuvad selle toimingu käigus.
Eelhäälestage need uuesti.
� Valige FM laineala seadmel nupuga [FM/AM/MUSIC P.].
� Hoidke seadmel allavajutatuna nuppu [FM/AM/MUSIC P.].
Mõne sekundi pärast ekraan muutub näidates väikseimat aktiivset sagedust.
Jätkake nupu allhoidmist. Väikseim sagedus muutub ning samm vahetub.
Originaalsammule naasmiseks korrake eelmainitud samme.
Märkus
Sageduse sammu muutmisel eelhäälestatud mälu lähtestatakse.
Vastuvõtu parandamiseks
FM
AM
� ”FM” või „AM” valimiseks vajutage [FM/AM/MUSIC P.].
�“MANUAL” (käsitsi režiim) valimiseks vajutage [PLAY MODE].
� Soovitud saatejaama sageduse valimiseks vajutage [
või
Automaatseks häälestamiseks
� ”FM” või „AM” valimiseks vajutage [FM/AM/MUSIC P.].
� “MANUAL” (käsitsi režiim) valimiseks vajutage PLAY MODE].
või
] allavajutatuna seni, kuni sagedus
� Hoidke nuppu [
hakkab kiiresti muutuma.
• Saatejaama leidmisel automaatne häälestamine seiskub.
• Automaatse häälestamise katkestamiseks vajutage
vai
]
veelkord [
Märkus
Liigsete häirete korral ei pruugi automaatne häälestamine toimida.
Mälu eelhäälestamine
FM lainealale saab häälestada 30 ja AM lainealale 15 kanalit.
Ettevalmistus: ”FM” või „AM” valimiseks vajutage FM/AM/MUSIC P.].
Automaatne eelhäälestamine
Raadiojaamad võetakse vastu pärast
antenni ühendamist. Seejärel kinnitage
antennijuhe seinale või püsttoele, hea
vastuvõtuga kohta.
Muutke antenni suunda ja asukohta.
FM helikvaliteedi parandamiseks
Hoidke allavajutatuna nuppu [PLAY MODE]
kuni kuvatakse “MONO”.
Tühistamiseks
Hoidke uuesti allavajutatuna nuppu [PLAY MODE] kuni
“MONO” kaob.
• “MONO” režiim tühistatakse samuti sageduse vahetamisel.
• Tavapärasel kuulamisel lülitage “MONO” välja.
4
Eelhäälestamise alustamiseks hoidke allavajutatuna nuppu
[PGM, -AUTO PRESET].
Manuaalne eelhäälestamine
� “MANUAL” (käsitsi režiim) valimiseks vajutage [PLAY MODE].
või
].
� Soovitud saatejaamale häälestamiseks vajutage [
� Vajutage nupule [PGM, -AUTO PRESET].
� Kanali valimiseks vajutage numbrinuppe.
Kanalil olev saatejaam kustutatakse, kui teine saatejaam on häälestatud
samale kanalile.
� Rohkemate saatejaamade eelhäälestamiseks korrake etappe 2 kuni 4.
Eelhäälestatud saatejaama valimine
Kanali valimiseks vajutage numbrinuppe.
Kanalite 10 kuni 30 valimiseks vajutage ҈
[ 10], seejärel kahele numbrile.
VÕI
� ”PRESET” (eelhäälestus) valimiseks vajutage [PLAY MODE].
või
].
�Kanali valimiseks vajutage [
].
Lk. 2 kaugjuhtimispuldi nuppude asukohad ja põhiseade.
Taimer
Taasesitustaimer
Kellaaja seadistamine
See on 24-tunnine kell.
� Kellaaja seadistamiseks vajutage [CLOCK/TIMER].
� Kellaaja valimiseks vajutage 5 sekundi jooksul [
] või [
(Kellaaja kiiremaks kerimiseks hoidke nuppu allavajutatuna.)
� Vajutage uuesti nupule [CLOCK/TIMER].
Kella kuvamiseks ajal, mil seade on sees
]
Vajutage [CLOCK/TIMER]
Märkus
• Kellaaeg püsib ±60 sekundilise täpsusega õige umbes üks kuu.
Vajadusel seadistage see uuesti.
• Peale vahelduvvoolu toitejuhtme eemaldamist või voolukatkestuse korral
seadistage kellaaeg uuesti.
60MIN
90MIN
OFF (Tühistatud)
Järelejäänud aja vaatamiseks
� Taasesitustaimeri valimiseks vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER].
CLOCK
PLAY
Algne kuva
� Algusaja seadistamiseks vajutage 5 sekundi
jooksul [
] või [
],
� Kinnitamiseks vajutage [CLOCK/TIMER].
� Lõpuaja seadistamiseks korrake etappe 2 ja 3.
Taimeri aktiveerimiseks
� Taimeri sisselülitamiseks vajutage [ PLAY].
� Seadme väljalülitamiseks vajutage [ ].
Unetaimer
UNEtaimer lülitab seadme valitud ajal välja.
SLEEP funktsiooni sisse- / väljalülitamiseks vajutage
nupule [SLEEP].
• Igal nupuvajutusel:
30MIN
Te saate seada taimeri Teid määratud ajal äratama.
Ettevalmistus:
• Lülitage seade sisse ning seadistage kellaaeg.
• Seadke valmis muusikaallikas (plaat, raadio, iPod või muusikaport) ja seadke
helitugevus sobivaks.
Selleks, et
120MIN
Toimige järgmiselt
Seadistusi muuta
Korrake etappe 1 kuni 4 ja 6.
Muuta heliallikat
või helitugevust
�Ekraanilt PLAY indikaatori kustutamiseks
vajutage [ PLAY]
� Muutke heliallikat või helitugevust.
� Teostage etapid 5 ja 6.
Kontrollida seadistusi
(kui seade on sees või
ooterežiimil)
PLAY valimiseks vajutage korduvalt nupule
[CLOCK/TIMER].
Tühistada
Taimeri indikaatori ekraanilt kustutamiseks
vajutage [ PLAY].
Vajutage üks kord nupule [SLEEP]
Märkus
Taasesitus- ja unetaimerit saab kasutada samaaegselt. Prioriteediks on alati
unetaimer. Veenduge, et taimeri seadistused ei kattuks.
Märkus
• Taimer alustab määratud ajal, helitugevus suureneb järkjärgult eelseatud
tasemeni.
• Kui taimer on aktiivne, siis hakkab see iga päev seadistatud ajal sisse lülituma.
• Taimeri funktsioneerimiseks peab seade olema ooterežiimil.
• Kui Te lülitate seadme välja ning uuesti sisse taimeri töötamise ajal, siis
lõpuaja seadistus ei aktiveeru.
• Kui Te valite taimeri sisselülitumisel signaaliallikaks lisaseadme, siis taimeri
aktiveerumisel lülitub seade sisse ja kasutab signaaliallikana lisaseadet.
Kui Te soovite taasesitada kaasaskantavalt audioseadmelt, siis aktiveerige
seadme taasesitamisrežiim ja suurendage helitugevust.
(Vaadake kaasaskantava audioseadme kasutusjuhendit.)
Heli seadistamine
Heli kvaliteet
Bassiheli võimendamine
Te saate valida ühe neljast helikvaliteedi tüübist.
Heli kvaliteedi valimiseks vajutage [PRESET EQ].
• Igal nupuvajutusel:
HEAVY
(Lisab rockile
särtsu)
CLEAR
(Puhastab kõrgemaid
helisid)
EQ-OFF
(Tühistatud)
EQ
SOFT
(Taustamuusikale)
Annab Teile võimaluse nautida võimast bassiefekti.
D.BASS funktsiooni sisse- / väljalülitamiseks vajutage [D.BASS].
Märkus
Tegelik efekt sõltub plaadist.
VOCAL
(Ilustab vokaali)
Live Virtualizer
Stereoheli kuulamisel saate luua kolmemõõtmelise helivälja.
Live Virtualizer´i sisse- / väljalülitamiseks vajutage [SURROUND].
Märkus
Tegelik efekt sõltub taasesitatavast signaaliallikast.
Re-master Nautige ehedamat heli
MP3
Digitaalne remaster CD (MP3) esituse ajal
Analoog remaster Music Port esituse ajal
See funktsioon taastab salvestamise ajal kaduma läinud helisagedused, mille
tulemusena saavutatakse originaalilähedasem heli.
“RE-MASTER ON” valimiseks vajutage taasesituse ajal [REMASTER].
• Igal nupuvajutusel:
RE-MASTER ON (remaster sees)
RE-MASTER OFF (remaster väljas)
Põhiseadme ja kaugjuhtimispuldi režiimi muutmine
Kaugjuhtimispult ja põhiseade on tehase poolt seatud režiimile “REMOTE 1”.
Kui Teie kaugjuhtimispult mõjutab kasutamise ajal ka teisi seadmeid, saate
kaugjuhtimispuldi lülitada režiimile “REMOTE 2”.
“REMOTE 2” režiimile lülitamiseks
�(Ajal, mil hoiate põhiseadmel allavajutatuna nuppu [MUSIC P.])
Hoidke allavajutatuna nuppu [2], kuni põhiseadme ekraanil kuvatakse
“REMOTE 2”.
� Hoidke nuppe [ENTER] ja [2] allavajutatuna vähemalt 2 sekundit.
Põhiseade ja kaugjuhtimispult on nüüd seatud töötama režiimil “REMOTE 2”.
“REMOTE 1” režiimile naasmiseks
Teostage ülaltoodud etapid 1 ja 2, kuid mõlema etapi puhul kasutage [2] asemel [1].
(Etapi 1 ajal kuvatakse põhiseadmele “REMOTE 1”.)
Kaugjuhtimispulti ei saa põhiseadmel kasutada, kui nende režiimid on erinevad.
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel kuvatakse põhiseadmel “REMOTE 1”
või “REMOTE 2”.*
* “REMOTE 1” kuvamisel (Põhiseade on “REMOTE 1” režiimil.)
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [ENTER] ja [1] allavajutatuna vähemalt 2 sekundit.
“REMOTE 2” kuvamisel (Põhiseade on “REMOTE 2” režiimil.)
Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppe [ENTER] ja [2] allavajutatuna vähemalt 2 sekundit.
5
Veaotsingu juhend
Enne teeninduse poole pöördumist teostage järgnevad kontrolltoimingud. Kui Te mõne alltoodud punkti tähenduses kindel ei ole või juhul, kui tabelis kirjeldatud
abinõud probleemi lahendada ei aita, siis konsulteerige edasiste juhiste saamiseks seadme müüjaga.
Taasesitamist ei toimu.
• Plaat ei ole õigesti sisestatud.
• Plaat on kriimustatud või määrdunud. (Rajad jäetakse vahele.)
• Läätsedel on niiskust. Oodake umbes tund aega ja seejärel proovige uuesti.
MP3 ei saa lugeda.
• Kui Te olete kopeerinud mitmesessioonilise plaadi, millel sessioonide vahel andmed puuduvad, ei pruugi MP3 taasesitamine õnnestuda.
• Mitmesessioonilise plaadi loomisel peab sessiooni lõpetama.
• Plaadil olevate andmete hulk on liiga väike. Seadke plaadi andmete hulgaks vähemalt ligikaudu 5 MB.
Heli on katkendlik, moonutatud või
heli tuleb ainult ühest kõlarist.
• Kontrollige kõlari ühendusi. (
Heli puudub või see on kahisev.
•
•
•
•
lehekülg 3)
Kahin võib tekkida, kui taasesitate halva salvestuskvaliteediga MP3-e.
Häirete tekkimisel hoidke käesolev seade mobiiltelefonist eemal.
Keerake helitugevust juurde.
Lülitage seade välja, määrake kindlaks ja kõrvaldage põhjus ning seejärel lülitage seade uuesti sisse. Põhjuseks võib olla kõlari
positiivse ja negatiivse juhtme lühis, liiga suurest helitugevusest või toitest tingitud kõlarite ülepinge ning seadme kuumas
keskkonnas kasutamine.
Seadme juhtmete lähedal on vahelduvvoolu toitejuhe või päevavalguslamp. Hoidke teised seadmed ja juhtmed käesoleva seadme
kaablitest eemal.
Taasesituse ajal kostub surin.
•
Raadiosaate edastamisel kostub
tümpsuvat heli.
• Lülitage televiisor või muu audiopleier välja või viige need seadmest kaugemale.
• Lülitage välja „MUSIC PORT” pesasse ühendatud kaasaskantav audiopleier.
AM-raadiojaamade kuulamise ajal
on kuulda madalsageduslik surin.
• Hoidke antenn teistest kaablitest ja juhtmetest eemal.
• Hoidke AM antenn käesolevast seadmest eemal.
Seadme lähedal asuval teleriekraanil
• Antenni paigutus või suund on vale.
kaob pilt või ilmuvad ekraanile
• Televiisori antennikaabel on seadmele liiga lähedal. Seadke televiisori antennikaabel seadmest kaugemale.
triibud.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Kontrollige, kas patareid on õigesti sisestatud. (
• Vahetage patareid, kui need on tühjenenud.
lehekülg 1)
Ekraan
Kuvatakse „--:--”
• Ühendasite vahelduvvoolu toitejuhtme vooluvõrku esimest korda või oli hiljuti voolukatkestus. Seadistage kellaaeg. (
Kuvatakse „PGM FULL”
• Programmeerida saab kuni 24 rada. Sellest rohkem radasid programmeerida ei saa.
Kuvatakse „NO PLAY”
• Sisestatud on CD-ROM plaat, mis ei ole CD-DA või MP3 formaadis. Seda ei saa taasesitada.
Kuvatakse „ERROR”
• Teostatud on vale toiming. Lugege kasutusjuhendit ning proovige uuesti.
Kuvatakse „F76”
• Probleem on elektritoites. Konsulteerige müüjaga.
lehekülg 5)
Tehnilised andmed
VÕIMENDI
RMS VÄLJUNDVÕIMSUS mõlemad kanalid töötavad
samaaegselt 10 % harmooniline kogumoonutus (THD)
1 kHz
3 W kanali kohta (6 Ω)
Muusikapordi sisendpesa
Tundlikkus
100 mv, 15 kΩ
Terminal
Stereo, 3,5 mm pesa
Kõrvaklappide väljund
Terminal
Stereo, 3,5 mm pesa
(16 Ω kuni 32 Ω)
TÜÜNER
FM
Sagedusulatus
87.50 MHz kuni 108.00 MHz (50 kHz)
Antenni terminalid
75 Ω (ebasümmeetriline)
AM
Sagedusulatus
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz)
CD
Taasesitatavad plaadid [8 cm või 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3
Diskreetimissagedus
CD
MP3
Bitikiirus
MP3
Dekodeerimine
Laserpea
Lainepikkus
Laservõimsus
44.1 kHz
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
32 kbps kuni 384 kbps
16/20/24 bitti lineaarne
785 nm
1 klass
Audioväljund (Plaat)
Kanalite arv
Audiotöö
Sagedustundlikkus (CD-Audio)
2 kanalit
20 Hz līdz 20 kHz
Madal- ja kõrgsageduslik detonatsioon
Allapoole mõõtmisandmeid
Digitaalfilter
8
Digitaal-analoogmuundur
MASH (1-bitt DAC)
KÕLARID
Tüüp
Kõlar(id)
Täisulatusega kõlar
7 cm koonustüüpi
Takistus
6Ω
Sisendvõimsus
3 W (Max)
Mõõtmed (L x K x S)
120 mm x 202.8 mm x 133.5 mm
ÜLDANDMED
Toide
AC 230 kuni 240 V, 50 Hz
Voolutarve
19 W
Mõõtmed (L x K x S)
252.5 mm x 202.8 mm x 133.5 mm
Kaal
Koos kõlaritega
Umbes 3.20 kg
Ilma kõlariteta
Umbes 1.90 kg
Töötamistemperatuur
0 °C kuni +40 °C
Töötamisniiskus
35 % kuni 80 % RH (kondensatsioon puudub)
Energia tarbimine ooterežiimis: umbes 2.6 W
1-suunaline, 1 kõlari süsteem
(Bassi peegeldusega)
Märkused:
• Tehnilisi andmeid on õigus muuta ette teatamata.
• Harmooniline kogumoonutus on mõõdetud
digitaalse spektraalanalüüsija abil.
Hooldus
Kui seadme pind on määrdunud
Seadme puhastamiseks pühkige seda pehme, kuiva lapiga.
• Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks alkoholi, värvilahustit ega bensiini.
• Enne kemikaaliga töödeldud puhastuslapi kasutamist lugege tähelepanelikult
lapiga kaasas olnud kasutusjuhendit.
6
CD-läätse hooldamine
• Rikete ärahoidmiseks puhastage läätsesid regulaarselt. Tolmu eemaldamiseks
kasutage puhurit ning, kui lääts on väga määrdunud, kasutage vatipulka.
• Soovitatav toode: Läätse puhastuskomplekt (nr. SZZP1038C).
Ärge kasutage CD-tüüpi läätse puhastajat.
Ohutustingimused
(Toote tagaosa)
Asukoha valik
Asetage seade tasasele pinnale ning kaitske seda otsese päikesevalguse,
kõrge temperatuuri, kõrge õhuniiskuse ja tugeva vibratsiooni eest.
Mainitud tingimused võivad seadme korpust ja muid detaile kahjustada
ning seeläbi lühendada seadme tööiga.
Ärge pange seadmele raskeid esemeid.
KLASS 1 LASERTOODE
Pinge
Ärge kasutage liiga kõrge pingega vooluallikat. See võib seadmele tekitada
ülepinge ja põhjustada tulekahju.
Ärge kasutage alalisvoolu toiteallikat. Kontrollige toiteallikat, kui kasutate
seadet näiteks laeval või teises kohas, kus kasutatakse alalisvoolu.
Vahelduvvoolu toitejuhtme kaitse
Veenduge, et vahelduvvoolu toitejuhe oleks korralikult ühendatud ega oleks
kahjustatud. Halb ühendus ja juhtme vigastus võivad põhjustada tulekahju või
elektrilöögi. Ärge sikutage ja painutage juhet ega asetage sellele raskeid
esemeid.
Hoidke voolujuhtme väljatõmbamisel alati tugevalt pistikust kinni.
Toitejuhtme sikutamine võib põhjustada elektrilöögi.
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
Võõrkehad
Ärge laske metallesemetel seadme sisse kukkuda. See võib põhjustada
elektrilöögi või häireid seadme töös.
Ärge laske vedelikel seadme sisse sattuda. See võib põhjustada elektrilöögi
või häireid seadme töös. Kui seadmesse satub ikkagi vedelikke, tõmmake
toitepistik kohe vooluvõrgust välja ning võtke ühendust seadme müügifirmaga.
Ärge pihustage seadmele või selle sisse putukatõrjevahendeid. Need
sisaldavad kergestisüttivaid gaase, mis võivad seadmesse pihustamisel süttida.
Hooldus
Ärge üritage käesolevat seadet iseseisvalt parandada. Kui heli katkeb,
näidikud ei põle, seadmest tuleb suitsu või ilmnevad muud probleemid,
mida käesolevas kasutusjuhendis ei kirjeldata, tõmmake seadme pistik
seinakontaktist välja ja pöörduge müügifirmasse või volitatud
hoolduskeskusesse. Kui seadet parandab, võtab lahti ning rekonstrueerib
kvalifitseerimata isik, tekib elektrilöögi ja seadme kahjustamise oht.
Seadme tööea pikendamiseks tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja,
kui Te seda pikemat aega ei kasutata.
Informatsioon elektri- & elektroonikaseadmete
Jäätmete kõrvaldamise kohta
(eramajapidamine)
Selline sümbol tootel ja / või dokumentidel tähendab seda,
et kasutatud elektrilist toodet ei tohi koos olmeprahiga ära
visata. Õigeks töötlemiseks, utiliseerimiseks ja
ümbertöötlemiseks viige palun need tooted vastavasse
kogumispunkti, kus need võetakse Teilt tasuta vastu.
Teise võimalusena saab mõnedes piirkondades toote viia sellesse
kauplusesse, kust ostate samaväärse uue toote.
Seadmest õigesti vabanedes aitate säilitada loodust ja väldite
võimalikku negatiivset mõju inimtervisele ning keskkonnale, mida vale
jäätmete käsitlemine võib tekitada. Täpsema informatsiooni saamiseks
võtke ühendust lähima, selleks volitatud kogumispunktiga.
Jäätmete vale kõrvaldamise korral võidakse määrata karistus vastavalt
siseriiklikule õigusaktile.
Euroopa Liidu eraettevõtetele
Kui Te soovite elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ära visata, võtke
edasise informatsiooni saamiseks ühendust müüjaga või tarnijaga.
Euroopa Liitu mittekuuluvatele riikidele
See sümbol kehtib ainult Euroopa Liidu piires.
Kui Te soovite toodet ära visata, võtke palun ühendust kohalikke
ametiasutustega või kaupmehega ning küsige, kuidas oleks võimalik
seadmest õigesti vabaneda.
(Toote sees)
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGUTAGE EGA ASETAGE KÄESOLEVAT SEADET
RAAMATURIIULISSE, SISSEEHITATUD KAPPI VÕI MÕNDA
TEISE KITSASSE KOHTA.
VEENDUGE, ET SEADE OLEKS HÄSTI VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISEST TINGITUD ELEKTRILÖÖGI VÕI TULEKAHJU
OHU VÄLTIMISEKS JÄLGIGE, ET SEADME VENTILATSIOONIAVASID
EI BLOKEERITAKS KARDINATE
VÕI MUUDE MATERJALIDE POOLT.
.
• ÄRGE KATKE SEADME VENTILATSIOONIAVASID AJALEHTEDEGA,
LAUALINADEGA, KARDINATE VÕI SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE TULE ALLIKAID, NÄITEKS
PÕLEVAID KÜÜNLAID.
• HÄVITAGE PATAREID KESKKONNASÕBRALIKUL VIISIL
HOIATUS:
TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI JA SEADME KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS
• ÄRGE JÄTKE KÄESOLEVAT SEADET VIHMA, NIISKUSE,
TILKUVATE VÕI PRITSIVATE VEDELIKE KÄTTE. JÄLGIGE, ET
SEADMELE EI ASETATA MINGEID VEDELIKKE SISALDAVAID
ESEMEID, NAGU NÄITEKS VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD LISASEADMEID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (VÕI TAGUST); SELLE SEES
EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE
HOOLDUSEKS KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.
ETTEVAATUST!
KÄESOLEV TOODE ERALDAB LASERKIIRGUST.
KASUTADES SEADET JUHTIMISEL, REGULEERIMISEL VÕI MUUDEL
TOIMINGUTEL TEISITI, KUI ON KIRJELDATUD KASUTUSJUHENDIS,
VÕIB SEE PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST.
ÄRGE VÕTKE SEADET LAHTI EGA REMONTIGE SEDA ISE.
PÖÖRDUGE HOOLDUSESSE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTI
POOLE.
Seinakontakt peab asuma seadme lähedal ning olema kergesti ligipääsetav
Toitejuhtme pistik peaks olema hõlpsasti kättesaadav.
Seadme täielikult vahelduvvooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake toitejuhe
vahelduvvoolu pistikupesast välja.
See toode võib mobiiltelefoni kasutamise ajal vastu võtta raadiohäireid.
Selliste häirete ilmnemise korral palun suurendage seadme ja
mobiiltelefoni vahelist kaugust.
KÄESOLEV SEADE ON ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS TROOPILISE
KLIIMAGA MAADES.
Vastavalt direktiivile 2004/108/EC, artikkel 9(2)
Panasonicu Testimiskeskus
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
7
Vahelduvvoolu toitejuhet puudutav hoiatus
Teie turvalisuse huvides soovitame Teil lugeda hoolikalt järgnevat teksti.
Teie turvalisuse ja mugavuse huvides kuulub käesoleva seadme juurde
valatud kolmeharuline pistik.
Sellesse pistikusse on sobitatud 5-ampriline kaitse.
Kui tekib vajadus kaitsme vahetamiseks, veenduge et asendatav kaitse
on samuti 5-ampriline ning see on BS1362 nõuetele vastav ASTA või
BSI kaitse.
Kontrollige, et ASTA kaitsmel oleks märgistus ( ) või BSI kaitsmel
märgistus ( ).
Kui pistik sisaldab eemaldatavat kaitsme kaant veenduge, et see pannakse
tagasi ka pärast kaitsme vahetamist.
Juhul, kui Te kaotate kaitsme kaane, ei tohi Te pistikut kasutada seni,
kuni on olemas vahetuskaas.
Kaitsme vahetuskaane saab osta seadme müüjalt.
HOIATUS!
KUI PAIGALDATUD VALATUD PISTIK EI SOBI TEIE KODU
PISTIKUPESSA, SIIS TULEKS KAITSE EEMALDADA, PISTIK ÄRA
LÕIGATA NING TURVALISELT HÄVITADA.
VÕIB TEKKIDA ELEKTRILÖÖGI OHT JUHUL, KUI ÄRALÕIGATUD PISTIK
PANNAKSE ÜKSKÕIK MILLISESSE 13-AMPRILISSE PISTIKUPESASSE.
ETTEVAATUST: ÄRGE ÜHENDAGE KUMBAGI TRAATI MAANDUSE
KLEMMI KÜLGE, MIS KANNAB MÄRGISTUST E, MAANDUSE
SÜMBOLIT
VÕI ON ROHELIST VÕI ROHELIST / KOLLAST VÄRVI.
SEE PISTIK EI OLE VEEKINDEL—HOIDKE KUIVAS.
Enne kasutamist
Eemaldage ühendusklemmi kaas.
Kuidas asendada kaitset
Kaitsme asukoht on vahelduvvoolu pistiku tüüpidel erinev (joonised A ja B)
Kinnitage vahelduvvoolu pistik ja järgige allpool olevaid juhiseid.
Illustratsioonid võivad erineda tegelikust vahelduvvoolu pistikust.
1. Avage kruvikeerajaga kaitsme kaas.
Joonis B
Joonis A
Kaitsme
kaas
Kui Te paigaldate uut pistikut, uurige palun traatide märgistust, mis on
näidatud allpool.
Vähimagi kahtluse korral konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.
TÄHTIS
Toitejuhtme traadid on värvitud vastavalt järgnevale markeeringule:
Sinine: Neutraalne („N”), Pruun: Pingestatud („L”).
Kuna need värvid ei pruugi vastata Teie pistiku klemmide markeeringutele,
toimige järgnevalt:
Sinise värvusega traat tuleb ühendada klemmiga, mis kannab märgistust N
või on Musta või Sinist värvi.
Pruuni värvusega traat tuleb ühendada klemmiga, mis kannab märgistust L
või on Pruuni või Punast värvi.
8
2. Asendage kaitse ja sulgege või kinnitage kaitsme kaas
Joonis A
Joonis B
Kaitse
(5 amprit)
Kaitse
(5 amprit)
Download PDF

advertising