Panasonic SCEN35 Návod na používanie

Panasonic SCEN35 Návod na používanie
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Skôr ako zariadenie zapojíte, budete obsluhovať alebo
nastavovať, dôkladne si prečítajte tento návod na
obsluhu.
Ponechajte si tento návod ako referenciu pre ďalšie
použitie.
Ak nie je inak uvedené, na obrázkoch je model SCEN35.
Tento návod na obsluhu sa dá použiť pre nasledujúce
systémy.
Systém
SC-EN35
SC-EN33
Hlavná jednotka
SA-EN35
SA-EN33
SB-EN35
SB-EN35A
SB-EN33
SB-EN33A
Reproduktory
(Zadná časť zariadenia)
TRIEDA 1
LASEROVÉ ZARIADENIE
�
�
Vnútri zariadenia
UPOZORNENIE!
• NEINŠTALUJTE A NEUMIESTŇUJTE
ZARIADENIE DO KNIHOVNIČIEK, VSTAVANÝCH
SKRÍŇ A INÝCH OHRANIČENÝCH PRIESTOROV.
ZABEZPEČTE PRE ZARIADENIE DOSTATOČNÉ
PRÚDENIE VZDUCHU. ZABEZPEČTE, ABY
ZÁVESY A INÉ PREDMETY NEZAKRÝVALI
VENTILAČNÉ OTVORY, PREDÍDETE TAK
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŽIARU Z
PREHRIATIA.
• VENTILAČNÉ OTVORY ZARIADENIA
NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, OBRUSMI,
ZÁVESMI ANI INÝMI PODOBNÝMI PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO PLAMEŇA, AKO SÚ NAPR.
HORIACE SVIEČKY.
• BATÉRIE ZLIKVIDUJTE SPÔSOBOM
NEZAŤAŽUJÚCIM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
UPOZORNENIE!
TENTO VÝROBOK VYUŽÍVA LASER.
NESPRÁVNYM POUŽITÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV
A INÝMI POSTUPMI NEŽ JE UVEDENÉ V TOMTO
NÁVODE SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZO ZARIADENIA NESKLADAJTE KRYTY A ANI
SA NESNAŽTE ZARIADENIE SVOJPOMOCNE
OPRAVIŤ. OPRAVY PRENECHAJTE
KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM V SERVISE.
VÝSTRAHA:
V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU, ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŠKODENIA
ZARIADENIA:
• NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE DAŽĎU,
NADMERNEJ VLHKOSTI, KVAPKAJÚCEJ A
STRIEKAJÚCEJ TEKUTINE A NEUMIESTŇUJTE
NA NEHO ŽIADNE PREDMETY NAPLNENÉ
TEKUTINOU, AKO SÚ NAPR. VÁZY,
• POUŽÍVAJTE LEN ODPORÚČANÉ VOLITEĽNÉ
DOPLNKY,
• NESKLADAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ
ZARIADENIA), NENACHÁDZAJÚ SA TAM
ŽIADNE SVOJPOMOCNE OPRAVITEĽNÉ ČASTI;
SERVIS PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
PRACOVNÍKOM SERVISU.
Činnosť zariadenia môže rušiť prevádzka mobilného
telefónu. V prípade takéhoto rušenia zväčšite
vzdialenosť medzi mobilným telefónom a zariadením.
Zariadenie umiestnite v blízkosti sieťovej zásuvky,
ktorá ja ľahko prístupná.
Zástrčka sieťového prívodu by mala byť ľahko
dostupná.
Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej
siete, odpojte sieťový prívod zo sieťovej zásuvky.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA PREVÁDZKU
V MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
2
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie zariadenia
Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch mimo
dosahu priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt,
vlhkosti a prílišných vibrácií. Takéto prostredie by mohlo
poškodiť skrinku alebo iné časti zariadenia a skrátiť tak
jeho životnosť.
Zariadenie umiestnite aspoň 15 cm od steny, aby ste
predišli skresleniu a nechceným zvukovým efektom.
Na prístroj neumiestňujte ťažké predmety.
Napätie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte vysoké napätie.
Mohlo by to viesť k preťaženiu zariadenia a spôsobiť
požiar.
Na napájanie nepoužívajte jednosmerný zdroj. Dôkladne
skontrolujte zdroj, ak zapájate prístroj na lodi alebo
podobnom mieste, kde sa používa jednosmerný prúd.
Ochrana sieťového prívodu
Presvedčte sa, že sieťový prívod je správne zapojený
a že nie je poškodený. Nesprávne pripojenie alebo
poškodenie prívodu môže zapríčiniť požiar alebo
úraz elektrickým prúdom. Sieťový prívod neťahajte,
neohýbajte ho a neumiestňujte na prívod ťažké
predmety.
Pri odpájaní prívodu vždy pevne uchopte zástrčku.
Ťahanie za prívod môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Nechytajte prívod mokrými rukami. Mohlo by to
zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.
Cudzie predmety
Zabráňte vniknutiu kovových predmetov do prístroja.
Mohlo by to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom alebo
poruchu zariadenia.
Zabráňte vniknutiu kvapaliny do prístroja. Mohlo by
to zapríčiniť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia. Ak takáto situácia nastane, okamžite odpojte
prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na predajcu.
Nerozprašujte žiadne prostriedky proti hmyzu na prístroj
ani do prístroja. Obsahujú horľavý plyn, ktorý by sa
mohol pri styku s prístrojom vznietiť.
Obsah
Bezpečnostné upozornenia ......................................... 3
Dodávané príslušenstvo .............................................. 4
Diaľkový ovládač .......................................................... 4
Ovládacie prvky ............................................................ 5
Umiestnenie reproduktorov ......................................... 6
Zapojenia ...................................................................... 7
CD prehrávač ................................................................ 8
Prehrávanie - základné funkcie ................................................. 8
Programované prehrávanie ...................................................... 8
Režimy prehrávania .................................................................. 9
Opakované prehrávanie ........................................................... 9
Zobrazenie informácií ............................................................... 9
Rádioprijímač .............................................................. 10
Pridelenie frekvenčného kroku ................................................ 10
Vylepšenie kvality príjmu ......................................................... 10
Ručné ladenie ......................................................................... 11
Predvoľby ............................................................................... 11
Vysielanie RDS ........................................................... 12
Zmena režimu hlavnej jednotky a diaľkového
ovládania ..................................................................... 12
USB zariadenie ............................................................ 13
Časovače a iné funkcie ............................................... 14
Nastavenie hodín .................................................................... 14
Časovač vypnutia ................................................................... 14
Kvalita zvuku ........................................................................... 14
Akustický virtualizér trojrozmernej reprodukcie ....................... 14
Časovač zapnutia ................................................................... 14
Údržba ......................................................................... 15
Riešenie problémov ................................................... 16
Technické údaje .......................................................... 18
Servis
Nepokúšajte sa prístroj opraviť sami. Ak prístroj
prestane prehrávať, displej prestane svietiť, objaví sa
dym alebo nastane iný problém, ktorý nie je uvedený v
tomto návode, odpojte prístroj od siete a obráťte sa na
predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Ak sa
nekvalifikovaná osoba pokúsi rozobrať alebo opraviť
prístroj, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k
poškodeniu prístroja.
Ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho od
elektrickej siete, predĺžite tak jeho životnosť.
3
Dodávané príslušenstvo
Ak budete žiadať náhradné diely, použite
čísla uvedené v zátvorke.
Diaľkový ovládač
�
�
�
�
(Platí k januáru 2007)
 Diaľkový ovládač 1 ks
������� (N2QAYB000107)
������� (N2QAYB000108)
����������
 Anténa pre FM/AM pásmo 1 ks
 Batérie do diaľkového ovládača 2 ks
�������
�������
 Sieťový prívod 1 ks
Senzor signálu diaľkového ovládania
• Dodávaný sieťový prívod patrí výlučne k tomuto
zariadeniu. Nepoužívajte ho s iným zariadením.
• Nepoužívajte sieťový prívod z iného zariadenia.
 Batérie
• Batérie vložte do diaľkového ovládača tak, aby
zodpovedali označenej polarite (+ a –).
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
 Použitie
• Diaľkový ovládač nasmerujte na senzor diaľkového
ovládania tak, aby medzi diaľkovým ovládačom a
zariadením neboli žiadne prekážky. Maximálny dosah
diaľkového ovládača je 7 m pred prístrojom.
• Ovládanie môže byť ovplyvnené silným zdrojom
svetla, napr. priamym slnečným svetlom a sklenenými
dvierkami na skrinkách.
4
Ovládacie prvky
Časovač vypnutia [SLEEP]
Zapnutie/vypnutie časovača vypnutia alebo nastavenie časovača
vypnutia
Prepínač pohotovostného režimu a zapnutia []
Nastavenie hodín/časovača [CLOCK/TIMER]
CD/MP3 programovanie, predvoľby rádioprijímača (ručné)
[PGM, -AUTO PRESET] (dlhé stlačenie) Predvoľby rádioprijímača
(automatické)
CD/MP3/USB: Mazanie všetkých programov [CLEAR]
Vymazanie poslednej naprogramovanej stopy [DEL]
�������
�������
[TUNER/BAND]
Prepínač pásma
FM a AM
[FM/AM]
Prepínač pásma
FM a AM
Tlačidlo výberu USB, priameho prehrávania z USB
zariadenia /prerušenia prehrávania z USB zariadenia [USB /]
Zvyšovanie a znižovanie úrovne hlasitosti [VOL -], [VOL +]
�������
Predchádzajúci/nasledujúci album [ , ALBUM]
Potvrdenie výberu stôp počas režimu programovania
MP3/USB [ENTER]
Voľba predvolieb ekvalizéra [PRESET EQ]
�������
�������
Tlačidlo výberu FM/AM/MUSIC PORT [FM/AM/MUSIC P.]
Tlačidlo výberu FM/AM [TUNER/BAND]
Displej
Prepínač pohotovostného
režimu a zapnutia [/I]
Stlačením tohto tlačidla sa
zariadenie prepína z aktívneho
stavu do pohotovostného režimu
a naopak. V pohotovostnom
režime prístroj spotrebováva
malé množstvo energie.
USB port
[ PLAY] Zapnutie/vypnutie časovača
zapnutia
[ OPEN/CLOSE] Zatvorenie a
otvorenie krytu priestoru pre CD disk
[1-9, 0, ≥10] Číslicové tlačidlá
Voľba 2-miestneho čísla
napr. 16: [≥10] → [1] → [6]
Voľba 3-miestneho čísla
napr. 226: [≥10] → [≥10] → [2] → [2] → [6]
[CD /] Tlačidlo výberu CD prehrávača
Priame prehrávanie z CD prehrávača/
prerušenie prehrávania
[MUSIC PORT] Tlačidlo výberu hudob. portu
[] Tlačidlo zastavenia
[∨/, ∧/] CD: Preskočenie/
vyhľadávanie
MP3/USB: Preskočenie stopy
TUNER: Ladenie nahor/nadol, (dlhé
stlačenie) automatické ladenie
[PLAY MODE] Tlačidlo režimu prehrávania
[SURROUND] Tlačidlo zap./vyp. priest.efektu
[REPEAT] Tlačidlo zapnutia/vypnutia
opakovania
[DISPLAY]
CD: Zobrazenie informácií o prehrávaní CD
disku (uplynulý čas/zostávajúci čas)
MP3: Zobrazenie informácií o prehrávaní
MP3 záznamov (uplynulý čas/názov
albumu/názov stopy/značka (ID3) albumu//
značka (ID3) stopy/značka (ID3) interpreta)
USB: Zobrazenie informácií o prehrávaní z
USB zariadenia (uplynulý čas/zostávajúci
čas/názov albumu/názov stopy/značka
(ID3) albumu//značka (ID3) stopy/značka
(ID3) interpreta)
RDS: Zobrazenie informácií RDS (názov
stanice/typ vysielaného programu/
frekvencia)
������� [USB /] Tlačidlo výberu USB
zariadenia, priameho prehrávania z USB
zariadenia/prerušenia prehrávania z USB
zariadenia
������� [MUSIC PORT] Tlačidlo výberu
hudobného portu
[] Tlačidlo zastavenia
[CD /] Tlačidlo výberu CD prehrávača, priameho
prehrávania z CD prehrávača/prerušenia prehrávania
[ OPEN/CLOSE] Zatvorenie/otvorenie krytu priestoru pre CD disk
[∨/, ∧/] CD: Preskočenie/vyhľadávanie
�������
�������
Senzor diaľkového ovládania
MP3/USB: Preskočenie stopy TUNER: Ladenie nahor/
nadol, (dlhé stlačenie) automatické ladenie
[- VOLUME +] Nastavenie hlasitosti
0
(minimum)
50
(maximum)
Konektor hudobného portu
5
Umiestnenie reproduktorov
Pravý reproduktor
Ľavý reproduktor
�
�
Sieťový
��
�prívod
� �
Jednosmerný
kábel na
pripojenie k
hlavnej jednotke
Ľavý a pravý reproduktor sú rozdielne.
Poznámky
• Reproduktory umiestnite aspoň 10 mm od jednotky, aby
sa zabezpečila správna ventilácia vzduchu.
• Tieto reproduktory nie sú magneticky tienené.
Neumiestňujte ich do blízkosti televízora, osobného
počítača alebo iného zariadenia, ktorého činnosť je
ovplyvnená magnetickým poľom.
• Sieťka z reproduktorov sa nedá dať dole.
6
Varovanie
• Reproduktory používajte len s doporučeným
zariadením. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu zosilňovača a/alebo reproduktorov
alebo môže vzniknúť požiar. Ak došlo k
poškodeniu zariadenia alebo k zmene výkonu
prístroja, obráťte sa na kvalifikovaného
servisného pracovníka.
• Reproduktory nepripevňujte na steny a stropy.
Zapojenia
3. Sieťový prívod
1. Reproduktory
Striebro (-)
Striebro (-)
Meď (+)
Meď (+)
���
Červená
�����
Čierna
�����
Čierna
���
Červená
�
�
�
�
 Pripojte jednosmerný kábel z ľavého reproduktora
do hlavnej jednotky.
Feritové jadro ( ������� )
 Pripojte sieťový prívod.
Sieťový prívod pripojte až keď sú
urobené všetky ostatné zapojenia.
�����
Do zásuvky elektrickej siete
Poznámka
Ak sa zariadenie nechá
odpojené od elektrickej siete
dlhšie ako približne dva
týždne, všetky nastavania
sa vrátia k pôvodným
nastaveniam od výrobcu.
Pred používaním si
nezabudnite opäť naladiť
rozhlasové stanice a iné
položky do pamäte.
2. Anténa pre FM/AM pásmo
Postavte anténu na jej podstavec.
Spojená časť páskou
Anténa pre
FM pásmo
�������
�������
�
�
Anténa pre
AM pásmo
Anténu odpojte ťahaním za časť spojenú
páskou.
Prenosné audiozariadenie (káble a zariadenie nie sú súčasťou
príslušenstva)
Slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva)
Znížte hlasitosť a pripojte slúchadlá.
Typ konektora: 3,5 mm
stereokonektor
Poznámka
Vyhnite sa dlhodobému posluchu
cez slúchadlá, predídete tak
poškodeniu sluchu.
Prenosné
audio zariadenie
Použitie
Hlavná jednotka
�������
�������
Typ konektora: 3,5 mm
stereokonektor
Diaľkový ovládač
Prehrávanie
spustite z
�����������������������
� prenosného audiozariadenia.
����������������������
����
Poznámky
• Nastavte hlasitosť a kvalitu zvuku tejto jednotky aj pripojeného zariadenia.
• Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu pripojeného zariadenia.
7
CD prehrávač
Prehrávanie - základné funkcie
 Stlačením tlačidla [/I] zapnite zariadenie.
 Stlačením tlačidla [ OPEN/CLOSE] otvorte kryt
priestoru pre CD disk a vložte disk. Opäť stlačte
tlačidlo [ OPEN/CLOSE], aby sa kryt zavrel.
Pri zatváraní krytu si dávajte pozor na prsty, aby ste
sa nezranili.
Potlač musí smerovať von
Zatlačte, aby kryt zasadol s
kliknutím na miesto.
Priame
prehrávanie
(prehrávanie
sa spustí od
zvolenej stopy)
�� �� Číslicovými tlačidlami zvoľte
želanú stopu.
���
 Tlačidlom [ALBUM alebo ]
zvoľte album.
 Jedenkrát stlačte tlačidlo
[∧/] a potom číslicovými
tlačidlami zvoľte želanú stopu.
Programované prehrávanie
Táto funkcia umožňuje naprogramovať až 24 stôp.
���
 Stlačením tlačidla [CD /] spustite prehrávanie.
 Nastavte hlasitosť.
Poznámky
• Ak chcete otvoriť alebo zavrieť kryt priestoru pre CD
disk, použite tlačidlo [ OPEN/CLOSE].
• Ak sa kryt zavrie nasilu, môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Ak je zariadenie v pohotovostnom režime a je v ňom
vložený CD disk, zariadenie sa zapne a spustí sa
prehrávanie.
�� ��
 V zastavenom režime stlačte tlačidlo [PGM,
-AUTO PRESET].
 Želanú stopu vyberte stlačením príslušných
číslicových tlačidiel. (Maximálne 24 stôp)
Zopakovaním tohto kroku naprogramujte ostatné
stopy.
 Stlačením tlačidla [CD /] spustite prehrávanie.
Číslo stopy Číslo programu
(Prehrávanie jedným dotykom)
Zastavenie
Stlačte tlačidlo [].
Pozastavenie
(pauza)
Stlačte tlačidlo [CD /].
Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte prehrávanie.
Preskakovanie/
prehľadávanie
stôp
Stlačením tlačidla [∨/] alebo
[∧/] sa preskočí stopa.
Stlačením a pridržaním tlačidla
[∨/] alebo [∧/] sa spustí
prehľadávanie stopy.
Poznámky
• Prehľadávať sa dá počas
prehrávania alebo počas pauzy.
• V záznamoch formátu MP3 sa
nedá prehľadávať.
• Počas programovaného
prehrávania, opakovania jednej
stopy a náhodného prehrávania
sa dá prehľadávať len v rámci
aktuálnej stopy.
Preskočenie
albumu
���
8
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
[ALBUM alebo ].
V zastavenom režime jedenkrát
stlačte tlačidlo [ALBUM alebo ]
a potom stlačte číslicové tlačidlá.
���
 V zastavenom režime stlačte tlačidlo [PGM,
-AUTO PRESET].
 Želaný album vyberte tlačidlom [ALBUM alebo
].
 Jedenkrát stlačte tlačidlo [∧/] a potom
numerickými tlačidlami zvoľte želanú stopu.
(Maximálne 24 stôp)
 Stlačte tlačidlo [ENTER].
Ostatné stopy naprogramujte zopakovaním 2. až 4.
kroku.
 Stlačením tlačidla [CD /] spustite prehrávanie.
Číslo albumu Číslo stopy
Potvrdenie
Keď je v zastavenom
režime zobrazená indikácia
programovaného prehrávania
„PGM“, stlačte tlačidlo [∨/]
alebo [∧/]. Ak chcete
skontrolovať obsah počas
programovania, dvakrát stlačte
tlačidlo [PGM, -AUTO PRESET]
po tom, čo sa zobrazila indikácia
programovaného prehrávania
„PGM“ a potom stlačte tlačidlo
[∨/] alebo [∧/].
CD prehrávač
Vymazanie
všetkých
programov
V zastavenom režime stlačte
tlačidlo [CLEAR].
Zobrazí sa indikácia pre
zmazanie „CLEAR ALL“.
���
Zrušenie režimu
programovaného
prehrávania
V zastavenom režime stlačte
tlačidlo [PGM, -AUTO PRESET],
aby sa z displeja zmazala
indikácia programovaného
prehrávania „PGM“.
Poznámka
Program ostane uložený v pamäti zariadenia aj po
zmene na iný režim, alebo po vypnutí zariadenia. Všetky
programy sa vymažú stlačením tlačidla [CLEAR] alebo
otvorením krytu priestoru pre disk.
Režimy prehrávania
Tlačidlom [PLAY MODE] vyberte želaný režim.
Režim
Funkcia
1-TRACK
Prehrávanie jednej zvolenej stopy
na disku
Stopu zvolíte stlačením
príslušných číslicových tlačidiel.
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
���
Prehrávanie jedného zvoleného
albumu na zvolenom disku
Album vyberiete stlačením tlačidla
[ALBUM alebo ].
RANDOM
Náhodné prehrávanie disku
1- ALBUM
RANDOM
Náhodné prehrávanie všetkých
stôp zvoleného albumu
Album vyberiete stlačením tlačidla
[ALBUM alebo ].
RND
1ALBUM RND
���
Poznámka
• Počas náhodného prehrávania sa nedá preskočiť na
predchádzajúcu stopu.
Opakované prehrávanie
Táto funkcia umožňuje zopakovať programované
prehrávanie alebo iný zvolený režim prehrávania.
Stlačte tlačidlo [REPEAT] pred alebo počas
prehrávania.
Zobrazí sa indikácia opakovaného prehrávania
„REPEAT ON“ a indikátor „ ��“.
Zrušenie
Znovu stlačte tlačidlo [REPEAT].
Zobrazí sa indikácia vypnutia opakovaného prehrávania
„REPEAT OFF“ a indikátor „ ��“ zmizne.
Zobrazenie informácií
Táto funkcia umožňuje zobraziť informácie aktuálnej
stopy.
Počas prehrávania alebo pauzy opakovane stláčajte
tlačidlo [DISPLAY].
�� ��
Uplynulý čas prehrávania ↔ Zostávajúci čas
prehrávania
���
Uplynulý čas prehrávania → Názov albumu → Názov
stopy → Značka (ID3) albumu → Značka (ID3) stopy →
Značka (ID3) interpreta
Poznámky
• Maximálne sa dá zobraziť približne 30 znakov.
• Tento prístroj podporuje verziu 1.0 a 1.1 ID3 značiek.
Textové dáta, ktoré nepodporuje sa nezobrazia.
• ID3 je značka uložená v stope MP3 a poskytuje
informácie o danej stope.
Informácie o CD-R a CD-RW diskoch
Tento prístroj môže prehrávať súbory formátu MP3
a záznamy formátu CD-DA na CD-R a CD-RW
diskoch. Pre záznamy formátu CD-DA použite disk pre
audiozáznam a po ukončení záznamu ho finalizujte*.
V závislosti od stavu záznamu sa nemusia dať niektoré
disky prehrávať.
* Finalizácia je proces, ktorý sa urobí po zázname,
aby sa dali CD-R/CD-RW disky s audiozáznamom
prehrávať na prehrávačoch, ktoré podporujú CD-R/
CD-RW disky.
Upozornenia
Vyberte disk s nasledujúcim označením.
Vyvarujte sa
• používaniu diskov nepravidelných tvarov,
• lepeniu prídavných štítkov a nálepiek na disky,
• použitiu diskov s odlepenými štítkami a nálepkami
alebo s takými štítkami a nálepkami, z ktorých sa
uvoľňuje lepidlo,
• pripevňovaniu krytov proti poškriabaniu a iných druhov
doplnkov na disky,
• písaniu na disky,
• čisteniu diskov tekutinami (čistite ich jemnou, suchou
handričkou).
���
Toto zariadenie dokáže prehrávať záznamy formátu
MP3. Formát MP3 je formát kompresie audiodát, ktorý
neznižuje veľmi kvalitu audiozáznamu.
9
CD prehrávač
Vytváranie MP3 súborov, aby sa dali prehrávať na
tomto zariadení
• Maximálny počet stôp je 999 a albumov 256.
• Kompatibilná rýchlosť kompresie:
64kb/s až 320 kb/s (stereo)
Odporúčaná hodnota je 128 kb/s (stereo).
• Formáty diskov: ISO9660 úroveň 1 alebo 2 (okrem
rozšírených formátov)
• Čas čítania záznamového súpisu TOC (Table of
Content) závisí od počtu stôp, zložiek a štruktúry
zložiek.
Obmedzenia pre MP3 záznamy
• Táto jednotka je kompatibilná s diskami s viacerými
reláciami, ale ak sú na disku viaceré relácie, spustenie
prehrávania dlhšie trvá. Aby ste sa tomuto vyhli,
snažte sa, aby bol počet relácií čo najmenší.
• Toto zariadenie nedokáže prehrávať súbory
zaznamenané paketovým zapisovacím softvérom.
• Ak sú na disku dáta formátu MP3 aj normálne
audiodáta (CD-DA), zariadenie bude prehrávať typ
formátu zaznamenaný pri strede disku.
Ak disk obsahuje dáta formátu MP3 a iný typ audiodát
(napr. WMA alebo WAV), zariadenie bude prehrávať
len dáta formátu MP3.
• V závislosti od toho ako vytvoríte súbory formátu MP3,
nemusia sa dať prehrávať v poradí, v ktorom ste ich
očíslovali alebo sa nemusia dať vôbec prehrávať.
Rádioprijímač
Pridelenie frekvenčného kroku
Každá krajina prideľuje vysielacie pásma podľa
vlastného systému.
Na tomto zariadení môžete zmeniť frekvenčný krok.
Frekvenčný krok je z výroby nastavený na hodnotu
9 kHz, ale môžete ho zmeniť, aby ste mohli prijímať
vysielania pridelené pre frekvenčný krok 10 kHz.
Týmto postupom sa zmenia všetky frekvencie pásma
FM/AM uložené v predvoľbách.
Opäť ich nastavte.
 Tlačidlom [FM/AM/MUSIC P.] ������� /[TUNER/
BAND] ������� na hlavnej jednotke zvoľte pásmo
FM.
 Stlačte a držte tlačidlo [FM/AM/MUSIC P.] �������
/[TUNER/BAND] ������� na hlavnej jednotke
stlačené.
Po pár sekundách sa na displeji zobrazí aktuálna
minimálna frekvencia. Naďalej držte tlačidlo
stlačené. Zmení sa minimálna frekvencia a
frekvenčný krok.
Ak chcete zvoliť pôvodné nastavenie, zopakujte
predchádzajúci postup.
Poznámka
Keď zmeníte frekvenčný krok, inicializuje sa pamäť
predvolieb.
Vylepšenie kvality príjmu
FM
Pripojte anténu a až potom nalaďte stanice. Potom
pripevnite kábel antény k stene alebo k stĺpu kde je
najlepší príjem.
AM
Zmeňte nasmerovanie a umiestnenie antény.
Vylepšenie kvality FM príjmu
Stlačte a podržte tlačidlo [PLAY MODE] stlačené,
kým sa nezobrazí indikácia monofónnej reprodukcie
„MONO“.
�
10
Rádioprijímač
Zrušenie
Opäť stlačte a podržte tlačidlo [PLAY MODE]
stlačené, kým nezmizne indikácia monofónnej
reprodukcie „MONO“.
• Nastavenie monofónnej reprodukcie MONO sa zruší aj
pri zmene frekvencie.
• Pri normálnom posluchu vypnite nastavenie
monofónnej reprodukcie „MONO“.
Ručné ladenie
Výber predvoľby
Stlačte zodpovedajúce číslicové tlačidlá predvoľby.
Ak chcete zvoliť predvoľby 10 až 20, stlačte najprv
tlačidlo [≥10] a potom dve číslice.
ALEBO
1 Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte nastavené
predvoľby „PRESET“.
2 Tlačidlom [∨/] alebo [∧/] vyberte
predvoľbu.
 Tlačidlom [FM/AM] ������� /[TUNER/BAND] �������
zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
 Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte ručné ladenie
„MANUAL“.
 Frekvenciu želanej stanice zvoľte stláčaním
tlačidla [∨/] alebo [∧/].
Automatické ladenie
 Tlačidlom [FM/AM] ������� /[TUNER/BAND] �������
zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
 Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte ručné ladenie
„MANUAL“.
 Stlačte a držte tlačidlo [∨/] alebo [∧/]
stlačené, až kým sa nezačne frekvencia rýchlo
meniť.
• Automatické ladenie sa zastaví, keď nájde stanicu.
• Ak si želáte zrušiť automatické ladenie, opäť stlačte
tlačidlo [∨/] alebo [∧/].
Poznámka
• Ak dochádza k nadmernému rušeniu, automatické
ladenie nemusí fungovať.
Predvoľby
V pásme FM môžete do predvolieb nastaviť 20 staníc a
v pásme AM 12 staníc.
Príprava:
Tlačidlom [FM/AM] ������� /[TUNER/BAND]
zvoľte pásmo „FM“ alebo „AM“.
�������
Automatické nastavenie predvolieb
Stlačením a podržaním tlačidla [PGM, -AUTO
PRESET] spustite automatické ladenie do
predvolieb.
Manuálne nastavenie predvoľby
 Tlačidlom [PLAY MODE] zvoľte ručné ladenie
„MANUAL“.
 Tlačidlom [∨/] alebo [∧/] nalaďte želanú
stanicu.
 Stlačte tlačidlo [PGM, -AUTO PRESET].
 Číslicovými tlačidlami zadajte číslo predvoľby.
Ak sa do predvoľby naladí nová stanica, pôvodná
stanica sa vymaže.
 Zopakovaním 2. až 4. kroku nastavte ďalšie
predvoľby.
11
Vysielanie RDS
Táto funkcia umožňuje zobrazovať názov vysielacej
stanice alebo typ programu.
Ak sa prijíma signál RDS, indikátor „RDS“ svieti.
Stlačte tlačidlo [DISPLAY] aby sa
zobrazilo nasledujúce zobrazenie:
Názov stanice (PS) → Typ programu (PTY) →
Zobrazenie frekvencie
Zmena režimu hlavnej
jednotky a diaľkového
ovládania
Diaľkový ovládač a hlavná jednotka sú nastavené z
výroby na režim „REMOTE 1“.
Ak tento diaľkový ovládač počas ovládania ovplyvňuje aj
iné zariadenia, môžete ho prepnúť do režimu „REMOTE
2“.
�������
�������
Ak je príjem slabý, údaje systému RDS nemusia byť
dostupné.
Zobrazenie typu programu
NEWS
Správy
AFFAIRS
Aktuality
INFO
Informácie
SPORT
Šport
EDUCATE
Vzdelávacie relácie
DRAMA
Rozhlasové hry
CULTURE
Kultúra
SCIENCE
Veda
VARIED
Rôzne
POP M
Populárna hudba
ROCK M
Rocková hudba
M.O.R.M
Hudba stredného prúdu
LIGHT M
Nenáročná hudba
CLASSICS
Klasická hudba
OTHER M
Iná hudba
WEATHER
Počasie
FINANCE
Financie
CHILDRN
Detské relácie
SOCIAL A
Spoločenské udalosti
RELIGION
Náboženské relácie
PHONE IN
Kontaktné relácie
TRAVEL
Cestovanie
LEISURE
Voľný čas
JAZZ
Džezová hudba
COUNTRY
Country hudba
NATIONAL
Domáca hudba
OLDIES
Staré piesne
FOLK M
Folková hudba
DOCUMENT
Dokumentárne relácie
TEST
Testovacie vysielanie
ALARM
Bezpečnostné hlásenia
12
Prepnutie do režimu „REMOTE 2“
 Tlačidlom [FM/AM/MUSIC P.] zvoľte možnosť
„AM“. �������
 (Držte stlačené tlačidlo [FM/AM/MUSIC P.] �������
/[MUSIC PORT] ������� na hlavnej jednotke)
Stlačte a pridržte tlačidlo [2], kým sa nezobrazí
na displeji „REMOTE 2“.
 Stlačte a pridržte tlačidlo [ENTER] a [2] stlačené
aspoň 2 sekundy.
Hlavná jednotka a diaľkový ovládač sú teraz
nastavené na ovládanie v režime „REMOTE 2“.
Návrat do režimu „REMOTE 1“
Postupujte podľa vyššie uvedeného 1. a 2. kroku, ale v
oboch krokoch použite tlačidlo [1] namiesto tlačidla [2].
(V 1. kroku sa na displeji zobrazí „REMOTE 1“.)
Diaľkový ovládač nemôže ovládať hlavnú jednotku,
ak sú ich režimy rozdielne.
Pri používaní diaľkového ovládača sa na displeji hlavnej
jednotky zobrazí „REMOTE 1“ alebo „REMOTE 2“.*
* Ak sa zobrazí „REMOTE 1“ (Hlavná jednotka je v
režime „REMOTE 1“.)
Stlačte a pridržte stlačené tlačidlo [ENTER] a [1] na
diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy.
Ak sa zobrazí „REMOTE 2“ (Hlavná jednotka je v režime
„REMOTE 2“.)
Stlačte a pridržte stlačené tlačidlo [ENTER] a [2] na
diaľkovom ovládači aspoň 2 sekundy.
USB zariadenie
�������
���
USB konektor umožňuje pripojenie a prehrávanie
súborov formátu MP3 z USB zariadení, typicky z
USB pamäťových zariadení. (Bulk only transfer – Len
hromadný prenos)
Príprava
Skôr ako pripojíte USB pamäťové zariadenie k tejto
jednotke, skontrolujte, či ste si údaje z USB zariadenia
zálohovali.
Neodporúčame používať USB predlžovací kábel. V
opačnom prípade nebude USB zariadenie rozpoznané
touto jednotkou.
 Znížte úroveň hlasitosti a pripojte USB pamäťové
zariadenie.
 Zobrazenie informácií
Počas prehrávania alebo pauzy stlačte tlačidlo
[DISPLAY].
Uplynulý čas prehrávania → Zostávajúci čas
prehrávania → Názov albumu → Názov stopy → Značka
(ID3) albumu → Značka (ID3) stopy → Značka (ID3)
interpreta
Ostatné funkcie ovládania sú podobné ako funkcie
opísané v časti „CD prehrávač“.
Odpojenie USB pamäťového zariadenia
Zvoľte iný zdroj signálu ako „USB“.
Ak odpojíte USB pamäťové zariadenie keď je zvolené
ako zdroj signálu, môžete poškodiť dáta v zariadení.
 Kompatibilné zariadenia
USB zariadenie
(nie je súčasťou výbavy)
 Prehrávanie spustite stlačením tlačidla [USB
/].
Prerušenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [USB /].
Prehrávanie obnovíte opätovným
stlačením tlačidla.
Zastavenie
prehrávania
Stlačte tlačidlo [].
Zobrazí sa „RESUME“. Pozícia sa
zapamätá.
Ak chcete obnoviť prehrávanie,
stlačte tlačidlo [USB /].
ALEBO
Ak chcete vymazať zapamätanú
pozíciu, opäť stlačte tlačidlo [].
Preskočenie
stopy
Stlačte tlačidlo [∨/] alebo
[∧/].
Preskočenie
albumu
V režime prehrávania stlačte
tlačidlo [ALBUM alebo ].
V zastavenom režime stlačte
jedenkrát tlačidlo [ALBUM
alebo ] a potom číslicové
tlačidla.
Priame
prehrávanie
(prehrávanie
sa spustí od
zvolenej stopy)
 Tlačidlom [ALBUM alebo ]
zvoľte album.
 Jedenkrát stlačte tlačidlo
[∧/] a potom číslicovými
tlačidlami zvoľte želanú stopu.
Zariadenia, ktoré sú definované ako USB pamäťové
zariadenia:
• USB zariadenia, ktoré podporujú len hromadný prenos
(bulk only transfer),
• USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 Full speed.
 Podporované formáty
Súbory musia mať príponu „.mp3“ alebo „.MP3“.
Poznámky:
• Špecifikácia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie je
podporovaná.
• Zariadenie, ktoré podporuje súborový systém NTFS
nie je podporované [podporovaný je len súborový
systém FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32)].
• V závislosti od veľkosti sektora sa niektoré súbory
nemusia dať prehrať.
• Toto zariadenie dokáže sprístupniť až 255 albumov a 2
500 stôp.
• Maximálny počet stôp v jednej zložke je 999.
• Ak sa pripojí USB čítačka s viacerými portami, vyberie
sa len jedna pamäťová karta. Typicky je to prvá
vložená pamäťová karta.
• Keď vyberiete pamäťovú kartu, odpojte USB čítačku.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k nesprávnemu
fungovaniu jednotky.
• Keď pripojíte digitálny audioprehrávač do USB
konektora, bude sa nabíjať okrem prípadu, keď je
jednotka v pohotovostnom režime.
13
Časovače a iné funkcie
Nastavenie hodín
Toto zariadenie zobrazuje hodiny v 24-hodinovom
systéme.
�
 Tlačidlom [CLOCK/TIMER] nastavte hodiny.
 Počas cca 5 sekúnd urobte nastavenie času
tlačidlami [∨/] a [∧/].
(Ak chcete meniť čas rýchlejšie, držte tlačidlo
stlačené.)
 Nastavenie potvrďte opätovným stlačením
tlačidla [CLOCK/TIMER].
Zobrazenie hodín, keď je
jednotka zapnutá
Stlačte tlačidlo
[CLOCK/TIMER].
Skontrolovanie času, keď
je jednotka vypnutá
Stlačte tlačidlo
[CLOCK/TIMER].
Poznámka
Hodiny majú presnosť ±60 sekúnd za mesiac. V prípade
potreby ich opäť nastavte.
Ak odpojíte zariadenie od elektrickej siete, alebo dôjde
k prerušeniu dodávky elektrickej energie, hodiny opäť
nastavte.
Táto funkcia umožňuje vypnutie prístroja po uplynutí
nastaveného času.
Tlačidlom [SLEEP] zapnite (ON) alebo vypnite (OFF)
funkciu časovača vypnutia SLEEP.
• Každým stlačením tlačidla sa mení nastavenie:
30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → OFF (Vyp.)
Jedenkrát stlačte
tlačidlo [SLEEP].
Poznámka
Časovač zapnutia môže byť použitý naraz s časovačom
vypnutia. Časovač vypnutia má vždy prednosť.
Skontrolujte, či sa nastavenia časovačov nepresahujú.
Kvalita zvuku
Môžete si vybrať jednu zo štyroch možností kvality
zvuku.
Tlačidlom predvolieb ekvalizéra
�� ��
[PRESET EQ] zvoľte želané nastavenie.
Každým stlačením tlačidla sa mení nastavenie:
HEAVY (Pridanie údernosti rocku) → CLEAR
(Vyjasnenie vyšších frekvencií) → SOFT (Vytvorenie
hudobného pozadia) → VOCAL (Pridanie zreteľnosti
spevu) → EQ-OFF (Vyp.)
14
Táto funkcia umožňuje vytvoriť trojrozmerné zvukové
pole pri posluchu stereofónneho zvuku.
Tlačidlom priestorového efektu
�
[SURROUND] zapnite (ON) alebo vypnite
(OFF) túto funkciu.
Poznámka
Skutočný výsledok závisí od prehrávaného zdroja.
Časovač zapnutia
Časovač je možné nastaviť tak, aby v určitý čas zapol
zariadenie a napr. Vás zobudil.
Príprava
Zapnite prístroj a nastavte hodiny.
Pripravte zdroj signálu, ktorý chcete počúvať: disk,
rádioprijímač, USB zariadenie alebo zariadenie
pripojené do hudobného portu a nastavte hlasitosť.
 Funkciu časovača zapnutia zvoľte opakovaným
stláčaním tlačidla [CLOCK/TIMER].
CLOCK → PLAY → Pôvodné zobrazenie
Časovač vypnutia
Kontrola zostávajúceho
času
Akustický virtualizér trojrozmernej
reprodukcie
 V priebehu 5 sekúnd urobte nastavenie času
spustenia tlačidlom [∨/] alebo [∧/].
 Voľbu potvrďte stlačením tlačidla [CLOCK/
TIMER].
 Čas ukončenia nastavte zopakovaním 2. a 3.
kroku.
Aktivácia časovača
 Časovač zapnite stlačením tlačidla
[ PLAY].
 Zariadenie vypnite stlačením
tlačidla [].
Funkcia
Postup
Zmena
nastavenia
Opakujte 1. až 4. a 6. krok.
Zmena zdroja
signálu alebo
hlasitosti
 Ak si želáte vymazať indikáciu
časovača „ PLAY“ z displeja,
stlačte tlačidlo [ PLAY].
 Zmeňte zdroj signálu alebo
hlasitosť.
 Postupujte podľa 5. a 6. kroku.
Časovače a iné funkcie
Údržba
Kontrola
nastavenia (keď
je jednotka
zapnutá
alebo je v
pohotovostnom
režime)
Opakovaným stláčaním tlačidla
[CLOCK/TIMER] zvoľte časovač
zapnutia PLAY.
Znečistený povrch
Zrušenie
Ak si želáte
vymazať indikátor
časovača z displeja, stlačte a
podržte tlačidlo [PLAY].
Poznámky
• Časovač zapnutia spustí zariadenie vo vopred
určenom čase a zvuk sa bude postupne zosilňovať až
po vopred zadanú úroveň.
• Ak je časovač nastavený, spustí sa každý deň v
rovnakom čase.
• Aby časovač fungoval, prístroj musí byť v
pohotovostnom režime.
• Ak vypnete a znovu zapnete prístroj v čase, keď je
časovač aktivovaný, čas vypnutia sa neaktivuje.
• Ak zvolíte zdroj signálu hudobný port MUSIC PORT
alebo USB zariadenie, tak aj časovač aktivuje
príslušný zdroj signálu. Ak si želáte prehrávať z
pripojeného prístroja, aktivujte režim prehrávania
na pripojenom zariadení a zvýšte úroveň hlasitosti.
(Pozrite si návod na obsluhu prenosného
audiozariadenia.)
Na čistenie zariadenia použite jemnú a suchú
handričku.
• Na čistenie zariadenie nikdy nepoužívajte lieh, riedidlo
alebo technický benzín.
• Pred použitím chemicky impregnovanej handričky si
prečítajte priložený návod na jej použitie.
Starostlivosť o CD šošovku
• Šošovku pravidelne čistite, aby ste predišli
nesprávnemu fungovaniu. Prach odstráňte dúchadlom
a ak je šošovka nadmerne znečistená použite vatovú
tyčinku.
Odporučený produkt: čistič šošoviek (SZZP1038C)
• Nepoužívajte čistič šošoviek typu CD disku.
15
Riešenie problémov
Skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, urobte nižšie uvedené kontroly. Ak máte nejaké pochybnosti,
alebo sa zariadenie nedá podľa uvedených postupov opraviť, obráťte sa na svojho predajcu.
Zariadenie neprehráva.
• Disk nie je správne vložený.
• Disk je poškriabaný alebo znečistený (preskakujú stopy).
• Na šošovke je kondenzát. Asi hodinu počkajte a potom skúste opäť
prehrávať.
MP3 záznamy sa nedajú čítať.
• Ak ste prekopírovali disk s viacerými reláciami, ktorý medzi jednotlivými
reláciami nemá žiadne dáta, MP3 záznamy sa nemusia dať prehrávať.
• Pri vytváraní diskov s viacerými reláciami je potrebné reláciu uzavrieť.
• Na disku sa nachádza málo dát. Nastavte množstvo dát na viac ako 5 MB.
Zvuk je nelokalizovateľný,
kanály sú prehodené alebo
zvuk vychádza len z jedného
reproduktora.
• Skontrolujte pripojenie reproduktorov.
Bez zvuku alebo veľa šumu
• Ak je MP3 záznam nekvalitný, pri prehrávaní môže vznikať šum.
• Ak dochádza k interferencii s mobilným telefónom, držte zariadenie ďalej
od mobilného telefónu.
• Zvýšte hlasitosť.
• Vypnite zariadenie, určite a napravte príčinu a potom zariadenie
opäť zapnite. Príčina môže byť skratovanie kladného a záporného
reproduktorového kábla, zaťaženie reproduktorov nadmernou hlasitosťou
alebo výkonom a používanie zariadenia v horúcom prostredí.
Počas prehrávania počuť
bzučanie.
• V blízkosti káblov je sieťový prívod alebo žiarivka. Udržujte ostatné
prístroje a káble v dostatočnej vzdialenosti od káblov tohto zariadenia.
Počuť zázneje alebo šum počas
prijímania vysielania v pásme
AM.
• Vypnite televízor alebo iné audiozariadenie alebo ho umiestnite ďalej od
prístroja.
• Vypnite prenosné audiozariadenie pripojené k hudobnému portu MUSIC
PORT.
Počas vysielania v pásme AM sa
ozýva slabé bzučanie.
• Anténu umiestnite ďalej od ďalších káblov a šnúr.
• Anténu pre pásmo AM umiestnite ďalej od zariadenia.
Obraz na TV prijímači zmizne
alebo sa na obrazovke objavujú
pruhy.
• Anténa nie je správne umiestnená a nasmerovaná.
• Prívod TV antény je veľmi blízko prístroja. Umiestnite prívod TV antény
ďalej od prístroja.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
• Ak sú batérie vybité, vymeňte ich.
Zobrazenie na displeji
–:–
• Zariadenie ste pripojili do elektrickej siete prvýkrát alebo nedávno došlo k
výpadku elektrického prúdu. Nastavte čas.
PGM FULL (Preplnený program)
• Naprogramovať sa dá 24 stôp. Ďalšie stopy sa už naprogramovať nedajú.
NO PLAY (Nedá sa prehrávať)
• V zariadení je CD-ROM disk, ktorý nie je formátu MP3 alebo CD-DA.
Takýto disk sa nedá prehrávať.
ERROR (Chyba)
• Postupovali ste nesprávne. Prečítajte si príslušný postup a postupujte
podľa neho.
F76
• Problém je v napájaní. Poraďte sa s predajcom.
16
Riešenie problémov
USB �������
Žiadna odozva, keď sa stlačí
tlačidlo [USB /].
• Odpojte USB zariadenie a potom ho opäť pripojte. Alebo vypnite jednotku
a potom ju opäť zapnite.
Pamäťový USB kľúč alebo jeho
obsah sa nedá čítať.
• Formát pamäťového USB kľúča alebo jeho obsah nie je kompatibilný s
týmto systémom.
• USB funkcia tejto jednotky nemusí správne pracovať s niektorými USB
zariadeniami.
• USB zariadenie s pamäťovou kapacitou väčšou ako 8 gigabajtov nemusí
za istých okolností pracovať.
Pomalá operácia pamäťového
USB kľúča
• Veľké súbory alebo USB kľúče s veľkou kapacitou sa môžu čítať dlhšie.
„USB OVER CURRENT ERROR“
(Presiahnutie prúdového odberu
USB)
• USB pamäťové zariadenie potrebuje viac ako 500 mA. Odpojte USB
zariadenie. Vypnite jednotku a potom ju opäť zapnite.
„NO PLAY“ (Neprehráva)
• Skontrolujte obsah.
• Prehrávať sa dajú len súbory formátu MP3.
17
Technické údaje
 ZOSILŇOVAČ
Efektívny výstupný výkon pri budení oboch kanálov
10% celkové harmonické skreslenie
�������
3 W/kanál
�������
2 W/kanál
Výstupná impedancia
Slúchadlá
16 Ω až 32 Ω
Hudobný port
14 kΩ
Konektor slúchadiel
Konektor
3,5 mm stereokonektor
Konektor hudobného portu
Konektor
3,5 mm stereokonektor
 REPRODUKTORY
Typ
1-pásmový 1-reproduktorový systém
Reproduktor(y)
Širokopásmový reproduktor
8 cm kužeľ. typu 6 Ω
Impedancia
6Ω
Max. výkon
6W
Rozmery (š x v x h)
121 mm x 236 mm x 146 mm
 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Napájanie
Spotreba
�������
�������
230 V stried., 50 Hz
32 W
16 W
220 mm x 236 mm x 146 mm
 TUNER
Frekvenčný rozsah
FM
87,50 MHz až 108,00 MHz (s krokom 50 kHz)
AM
522 až 1 629 kHz (s krokom 9 kHz)
520 až 1 630 kHz (s krokom 10 kHz)
Rozmery (š x v x h)
Hmotnosť
S reproduktormi
 CD PREHRÁVAČ
Prehrávaný disk [8 cm alebo 12 cm]
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3
Vzorkovacia frekvencia
CD
44,1 kHz
MP3
32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
Rýchlosť dátového toku
MP3
32 kb/s až 384 kb/s
Dekódovanie
16/20/24 bitov lineárne
Snímanie
Vlnová dĺžka
785 nm
Výkon lasera
TRIEDA 1
Audiovýstup (disk)
Počet kanálov
2 kanály
Frekvenčná charakteristika
20 Hz až 20 kHz
(+1 dB, -2 dB)
Kolísanie
pod hranicou merateľnosti
Digitálny filter
8–nás. prevzorkovanie
D/A prevodník
1-bitový D/A prevodník MASH
1,30 kg
1,26 kg
Rozsah prevádzkových teplôt
+5 až +35 ˚C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti 5 až 90% relat. vlhkosť
(nekondenzujúca)
 USB ČASŤ
Prehrávateľné USB zariadenia
1) Pevný disk (HDD)
2) USB MP3 prehrávač/digitálny audioprehrávač
3) Pamäťový USB kľúč
Podporovaný audioformát
MP3
USB pamäťový port
Maximálny prúd
500 mA
Rýchlosť dátového toku
MP3
32 kb/s, 128 kb/s, 320 kb/s
Audiovýstup (MP3)
Počet kanálov
2 kanály
Frekvenčná charakteristika (MP3)
20 Hz až 20 kHz
18
3,60 kg
3,33 kg
�������
�������
Bez reproduktorov
�������
�������
Spotreba v pohotovostnom režime:
cca 2,0 W
Poznámky
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Údaje o hmotnostiach a rozmeroch sú približné.
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement