Panasonic | SCEN36 | Operating instructions | Panasonic SCEN36 Valdymo instrukcijos

Naudojimo instrukcija
Kompaktinių diskų
stereosistema
Gerbiamasis pirkėjau!
Dėkojame, kad įsigijote šį įrenginį.
Prieš jungdami įrenginį į tinklą, naudodami jį ir derindami,
nuodugniai susipažinkite su šia instrukcija.
Saugokite šį aprašymą, kad prireikus galėtumėte juo
pasinaudoti.
Pastaba
Simbolis „EB“ ant pakuotės rodo, kad gaminys priklauso
Jungtinei Karalystei.
Priedai, esantys pakuotėje
Modelio Nr.
Ši instrukcija taikytina tokioms sistemoms:
Sistema
SC-EN36
Pagrindinis įrenginys
SA-EN36
Garsiakalbiai
SB-EN36
Nuotolinio valdymo pultas
Prašom patikrinti, ar yra visi į komplektą
įeinantys priedai.
Kreipdamiesi dėl detalių pakeitimo, nurodykite
skliausteliuose esančius numerius.
(Produktų numeriai yra tokie, kokie buvo
nustatyti 2008 metų vasario mėnesį. Vėliau jie
gali keistis.)
1 nuotolinio valdymo
pultas
■
Baterijos
• Baterijas įdėkite taip, kad
teigiamas ir neigiamas
polius (+ ir -) atitiktų
simbolius, pažymėtus ant
nuotolinio valdymo pulto.
• Nenaudokite pakartotinai
įkraunamų baterijų.
• Baterijų nekaitinkite ir
nedeginkite.
• Baterijų nepalikite
automobilyje su uždarytais
langais ir durimis, kai ant
baterijų krinta tiesioginiai
saulės spinduliai.
1 M3 laidas, baltas
(K2KC39A00002)
(N2QAYB000269)
1 FM/AM antena
1 kintamosios
srovės maitinimo
laidas
(N1DADYY00003)
SC-EN36
PERSPĖJIMAS
Netinkamai įdėjus bateriją, kyla sprogimo pavojus.
Bateriją galima pakeisti tik analogiška (gamintojo
rekomenduojama) baterija. Norint išmesti panaudotą
bateriją, reikia vadovautis gamintojo nurodymais.
(K2CT3CA00004)
1 atraminis stovas
■
2 Baterijos
(RGKX0474-H)
Nuotolinio valdymo
pultelio signalo jutiklis
Pastabos
• Į komplektą įeinantis kintamosios srovės laidas skirtas
naudoti tik su šiuo įrenginiu. Nejunkite juo jokių kitų prietaisų.
• Nenaudokite kitam įrenginiui skirto kintamosios srovės
laido.
Naudojimas
• Nuotolinio valdymo pultą
nukreipkite tiesiai į
nuotolinio valdymo pulto
jutiklį ant grotuvo iki 7 m
atstumu.
• Jei įrenginį laikote spintoje
su stiklinėmis durelėmis ar
vietoje, apšviestoje
tiesioginių saulės spindulių,
veikimo atstumas tarp
nuotolinio valdymo pulto bei
įrenginio gali sutrumpėti.
Valdymo mygtukų aprašymas
[SLEEP] (5)
Išsijungimo laikmačio nustatymas
Parengties režimo / įjungimo
] (3, 5)
mygtukas [ ], [
Paspauskite jį, norėdami perjungti
įrenginį iš veikimo į parengties
režimą ir atvirkščiai. Įrenginiui
veikiant parengties režimu vis tiek
eikvojama šiek tiek energijos.
[CLOCK/TIMER] (5)
Laikrodžio ir laikmačio nustatymas
[PGM, -AUTO PRESET] (3, 4)
CD/MP3 programavimas, imtuvo
nustatymas (rankinis)
Ilgas paspaudimas – imtuvo
nustatymas (automatinis)
[CLEAR] (3)
CD/MP3: Ištrinti visas programas
[DEL] (3)
Ištrinti paskutinį užprogramuotą
takelį
[FM/AM] (4)
FM / AM pasirinkimo mygtukas
[VOL-], [+VOL], [VOLUME -, +] (3, 5)
Garsumo reguliavimas
[
,
ALBUM] (3, 4)
MP3: Ankstesnis / kitas albumas
[ENTER] (3, 5)
MP3: Patvirtinti takelių pasirinkimą
programavimo režimu
[PRESET EQ] (5)
Pasirinkti iš anksto nustatytą
vienodintuvo režimą
[REMASTER] (5)
Funkcijos „Remaster“ įjungimas /
išjungimas
[D.BASS] (5)
Funkcijos „D.BASS“ įjungimas /
išjungimas
(5) [ PLAY]
Atkūrimo pagal laikmatį įjungimas / išjungimas
(3) [ OPEN/CLOSE]
CD dėtuvės dangtelio atidarymas ir uždarymas
(3, 4) Mygtukai su skaičiais [1-9, 0, 10]
Kaip pasirinkti dviženklį skaičių:
Pvz., 16: [ 10] → [1] → [6]
Kaip pasirinkti triženklį skaičių:
Pvz., 226: [ 10] → [ 10] → [2] → [2] → [6]
(3) [CD
]
Selektoriaus perjungimas į CD
Tiesioginis CD atkūrimas / CD pauzė
(3, 5) [MUSIC PORT]
Selektoriaus perjungimas į prievadą
MUSIC PORT
(3) [ ]
Sustabdymo mygtukas
(3, 4, 5) [ , ], [ , ], [ / ], [ / ]
CD: Praleidimas / ieškojimas
MP3: praleisti takelį
Kanalų nustatymo priemonė: imtuvo
derinimas
[Ilgas paspaudimas] Automatinis imtuvo
derinimas
(4) [PLAY MODE]
Atkūrimo režimo mygtukas
(5) [SURROUND]
Erdvinio garso režimo įjungimas/ išjungimas
(3) [REPEAT]
Kartojimo įjungimas / išjungimas
(4) [DISPLAY]
CD: CD ekranas (praėjęs atkūrimo
laikas / likęs atkūrimo laikas)
MP3: MP3 ekranas (praėjęs
laikas / albumo pavadinimas /
takelio pavadinimas / ID3
(albumas) / ID3 (takelis) / ID3
(atlikėjas))
Paspauskite norėdami
atidaryti dangtelį.
Nuotolinio valdymo pulto signalo
jutiklis
Ekranas
Muzikos prievado lizdas
Pritvirtinkite atraminį stovą prie įrenginio
Užpakalinė pagrindinio
įrenginio pusė
Atraminis stovas
(įeina į įrenginio komplektą)
Įstumkite stovą iki galo (turi
pasigirsti spragtelėjimas).
Įsitikinkite, kad stovas saugiai pritvirtintas
prie pagrindinio įrenginio ir gali užtikrinti jo
stabilumą.
Pastabos
• Komplekte esantis stovas pritaikytas
naudoti tik su šiuo įrenginiu.
• Naudokite tik taip, kaip nurodyta
instrukcijoje.
Garsiakalbių išdėstymas
Garsiakalbiai yra vienodi, todėl
nesvarbu, kuris bus kairėje, kuris –
dešinėje.
2
Pastabos
• Garsiakalbius laikykite mažiausiai 10 mm
atstumu nuo sistemos, kad aparatūra
tinkamai vėdintųsi.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio
ekranavimo. Nestatykite jų prie televizorių,
asmeninių kompiuterių ar kitų elektros
prietaisų, kuriuos lengvai veikia
elektromagnetiniai trukdžiai.
• Garsiakalbių grotelių nuimti negalima.
Dėmesio!
• Garsiakalbius junkite tik prie
rekomenduojamos sistemos.
Priešingu atveju galite sugadinti
stiprintuvą ir / arba garsiakalbius bei
sukelti gaisrą. Jeigu aparatūrą
sugadinote arba ji ėmė keistai veikti,
susisiekite su kvalifikuotu remonto
specialistu.
• Netvirtinkite šių garsiakalbių prie
sienų arba lubų.
Nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio mygtukų išdėstymas aprašytas 2 psl.
Sujungimas
Garsiakalbiai
Raudonas Juodas
FM/AM antena
Sutvirtinta
dalis
Juodas (–) Raudonas (+)
Kintamosios srovės maitinimo laidas
Kintamosios srovės laidą junkite tik prijungę kitus
laidus.
PRIEŠ PRIJUNGDAMI PAGRINDINĮ
Pastatykite anteną
ant pagrindo.
FM
antena
AM antena
Ištraukite antenos jungiklį
laikydami sutvirtintą dalį.
KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO LAIDĄ,
NEPAMIRŠKITE PERSKAITYTI
INFORMACIJOS APIE DARBO SU TOKIAIS
LAIDAIS ATSARGUMO PRIEMONES.
Į kintamosios srovės
maitinimo tinklo lizdą
Pastabos
Jei įrenginį paliksite neprijungtą prie maitinimo tinklo ilgiau nei
maždaug dvi savaites, visiems nustatymams bus grąžintos
gamyklinės reikšmės.
Prieš vėl pradėdami naudoti įrenginį, neužmirškite iš naujo
nustatyti radijo stočių ir kitų atmintyje saugomų elementų.
Ausinės (įsigyjamos
atskirai)
Sumažinkite garso
stiprumą ir prijunkite
ausines.
Kištuko tipas: 3,5 mm,
stereo-
Nešiojamasis garso įrenginys (įrenginys į komplektą neįeina)
M3 laidas, baltas (įeina į komplektą)
Nešiojamasis garso grotuvas Kištuko tipas: 3,5 mm, stereo-
Paleiskite atkūrimą
nešiojamajame
garso grotuve.
Pastabos
• Garso stiprumą ir kokybę galite reguliuoti ir šiame įrenginyje, ir prijungtame įrenginyje.
• Daugiau informacijos rasite prijungto įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Pastabos
• Nuolatinis ilgas įrašų
klausymasis per ausines gali
pakenkti klausai.
• Per stiprus garsas iš ausinių
gali pakenkti klausai.
Diskų naudojimas
Pagrindinės atkūrimo operacijos
1 Paspausdami [ ] įjunkite šį įrenginį.
2 Norėdami atidaryti CD dėtuvės dangtelį paspauskite
[ OPEN/CLOSE] ir įdėkite diską.
Dar kartą paspauskite [ OPEN/CLOSE] ir dangtelis užsidarys.
Saugokite pirštus, kad užsidarydamas CD dangtelis jų neprivertų ir
nesužeistų.
Disko pusė su etikete turi būti
atgręžta į išorę.
Spauskite, kol diskas užsifiksuos
(išgirsite spragtelėjimą).
3 Paspausdami [CD
] mygtuką,
pradėkite atkūrimą.
4 Nustatykite norimą garsumą.
Pastabos
• Norėdami atidaryti arba uždaryti CD dėtuvės dangtelį, būtinai paspauskite
[ OPEN/CLOSE] mygtuką.
• Jei dangtelį uždarysite per jėgą, galite sugadinti įrenginį.
• Jei kompaktinį diską įdėsite įrenginiui veikiant parengties režimu, įrenginys
įsijungs ir prasidės atkūrimas. (Atkūrimas vienu mygtuko paspaudimu)
Sustabdymas
Pauzė
Praleidimas /
ieškojimas
Albumo
praleidimas
Tiesioginis
atkūrimas
(Atkūrimas
prasidės nuo Jūsų
pasirinkto takelio)
Paspauskite [ ] mygtuką.
Paspauskite [CD
] mygtuką. Paspaudus dar
kartą, atkūrimas tęsiamas toliau.
, ] arba [
, ], norėdami praleisti.
Paspauskite [
Nuspauskite ir laikykite nuspaudę [
, ] arba
, ], norėdami atlikti paiešką.
[
Pastabos
• Paiešką galite atlikti atkūrimo arba pauzės metu.
• MP3 rinkmenų paieška negalima.
• Kai vyksta programuotas atkūrimas, vieno įrašo
kartojimas arba atsitiktinis atkūrimas, paiešką
galėsite atlikti tik atkuriamo įrašo ribose.
ALBUM].
Atkūrimo režimu paspauskite [ ,
Sustabdymo režimu paspauskite [ ,
ALBUM],
tada skaičių mygtukus.
Skaičių mygtukais pasirinkite norimo takelio
numerį.
1 Spausdami [ ,
ALBUM], pasirinkite albumą.
2 Paspauskite [
, ], tada skaičių mygtukais
pasirinkite norimą takelį.
Programuojamas atkūrimas
Ši funkcija leidžia užprogramuoti iki 24 takelių.
Kompaktiniai diskai
1 Sustabdę atkūrimą, paspauskite [PGM, -AUTO PRESET].
2 Skaičių mygtukais pasirinkite takelius. (Daugiausia 24 takeliai)
Kartodami šį žingsnį užprogramuokite kitus
Takelio Programos
takelius.
numeris
numeris
3 Paspausdami [CD
] mygtuką,
pradėkite atkūrimą.
1 Sustabdę atkūrimą, paspauskite [PGM, -AUTO PRESET].
2 Norėdami pasirinkti albumą, paspauskite [ ,
ALBUM].
3 Paspauskite [
, ] ir skaičių mygtukais pasirinkite garso takelius.
(Daugiausia 24 takeliai)
4 Paspauskite [ENTER].
Albumo Takelio
Norėdami užprogramuoti kitus
numeris numeris
takelius, pakartokite 2–4 žingsnius.
5 Paspausdami [CD
] mygtuką,
pradėkite atkūrimą.
Patvirtinti
Paspauskite [
, ] arba [ , ] sustabdymo
užprogramuotą
režimu, kai ekrane rodoma „PGM“. Norėdami
takelį
patikrinti programavimo metu, pasirodžius „PGM“ du
kartus paspauskite [PGM, -AUTO PRESET], tada
paspauskite [
, ] arba [ , ].
Ištrinti paskutinį
Paspauskite [DEL] sustabdę atkūrimą.
takelį
Ištrinti visas
Paspauskite [CLEAR]
programas
sustabdymo režimu.
Ekrane pasirodys „CLR ALL“ užrašas.
Paspauskite [PGM, -AUTO PRESET] sustabdymo
Nutraukti
režimu, kad indikatorius „PGM“ dingtų iš ekrano.
programavimo
režimą
Pastabos
Programos turinys saugomas įrenginio atmintyje net pakeitus funkciją arba
išjungus įrenginį. Paspaudus [PGM/CLEAR] arba atidarius CD dėtuvės
dangtelį, visa programavimo atmintis ištrinama.
Atkūrimo kartojimas
Galima pakartoti programuotą ar kitą pasirinktą atkūrimo režimą. Prieš
įrašo atkūrimą arba atkūrimo metu paspauskite [REPEAT].
Bus rodoma „REPEAT ON“ ir „ “.
Atšaukimas
Dar kartą paspauskite [REPEAT].
Bus rodoma „REPEAT OFF“, o „ “ dings.
3
Nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio mygtukų išdėstymas aprašytas 2 psl.
Diskų naudojimas (tęsinys)
Atkūrimo režimo funkcija
Ši funkcija leidžia ekrane matyti informaciją apie atkuriamą takelį.
Atkūrimo arba pauzės metu kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
Praėjęs atkūrimo
Likęs atkūrimo
laikas
laikas
Praėjęs
Albumo
Takelio
atkūrimo laikas
pavadinimas
pavadinimas
ID3 (atlikėjas)
ID3 (takelis)
ID3 (albumas)
Pastabos
• Maksimalus rodomų simbolių skaičius: apie 30.
• Šis įrenginys suderinamas su ver. 1.0 & 1.1 ID3 žymomis. Nesuderinami
tekstiniai duomenys nerodomi.
• ID3 yra MP3 takeliams priskiriama žyma, teikianti informacijos apie takelį.
Pastabos apie CD-R ir CD-RW diskus
Šis įrenginys gali atkurti CD-R ir CD-RW diskus, kuriuose yra CD-DA arba
MP3 rinkmenos. CD-DA rinkmenoms įrašyti naudokite garso įrašomąjį diską
ir baigę įrašymą atlikite disko užbaigimo operaciją*.
Įrenginys gali neatkurti kai kurių diskų, priklauso nuo įrašymo sąlygų.
* Ši operacija atliekama įrašius. Ji leidžia CD-R / CD-RW grotuvams atkurti
garso takelius CD-R ir CD-RW diskuose.
Perspėjimas!
Pasirinkite diskus su šiuo ženklu:
Negalima:
• naudoti netaisyklingos formos diskų;
• klijuoti papildomų etikečių ar lipdukų;
• naudoti kompaktinių diskų su tokiomis etiketėmis ir lipdukais, kurie atplyšę
ar iš po jų išsilieję klijai;
• tvirtinti nesubraižomų dangtelių ar kitokių priedų;
• rašyti ant kompaktinio disko;
• kompaktinių diskų valyti skysčiais. (Diskus šluostykite sausu minkštu
skudurėliu.)
Paspausdami [PLAY MODE], pasirinkite pageidaujamą režimą
Režimas
„1-TRACK“
1TR
„1-ALBUM“
1ALBUM
„RANDOM“ (atkūrimas
atsitiktine tvarka) RND
„1-ALBUM“
„RANDOM“ (atkūrimas
atsitiktine tvarka)
1ALBUM RND
Atkurti
Atkuriamas vienas pasirinktas disko takelis.
Norėdami pasirinkti takelį, paspauskite skaičių
mygtukus.
Atkuriamas vienas pasirinktas disko albumas.
Spausdami [ ,
ALBUM], pasirinkite albumą.
Atkuriamas atsitiktinai pasirinktas diskas.
Atsitiktine tvarka atkuriami visi pasirinkto albumo
takeliai.
Spausdami [ ,
ALBUM], pasirinkite albumą.
Pastabos
Atsitiktinio atkūrimo metu negalėsite grįžti į ankstesnį takelį.
Šiuo įrenginiu galima perklausyti MP3 rinkmenas: suglaudintas įrašas
atkuriamas per daug nepakenkiat garso kokybei.
MP3 rinkmenų kūrimas ir paleidimas šiuo įrenginiu
• Maksimalus takelių ir albumų skaičius: 999 takeliai ir 256 albumai.
• Suderinami suglaudinimo dažniai: tarp 64 Kb/s ir 320 Kb/s (stereo-).
Rekomenduojama 128 Kb/s (stereo-).
• Disko formatas: ISO9660 1 lygis ir 2 lygis (išskyrus išplėstus formatus).
• TOC nuskaitymo laikas priklauso nuo įrašų ir aplankų skaičiaus arba
aplankų struktūros.
MP3 rinkmenų apribojimai
• Šis įrenginys suderinamas su daugkartinio įrašymo kompaktiniais diskais,
bet jei į juos įrašyta daug seansų, gali praeiti šiek tiek laiko, kol įrenginys
pradės atkurti. Kad šito išvengtumėte, pasistenkite seansų kiekį apriboti iki
minimumo.
• Šis įrenginys negali atkurti paketiniu būdu įrašytų rinkmenų.
• Jei į diską įrašyta ir MP3, ir įprastinių garso duomenų (CD-DA), įrenginys
atkurs įrašus, esančius vidinėje disko pusėje.
Jei į diską įrašyta ir MP3, ir kitokio tipo garso duomenų (pvz., WMA arba
WAV), įrenginys atkurs tik MP3.
• Priklausomai nuo to, kaip buvo sukurtos MP3 rinkmenos, jos gali būti
neatkuriamos Jūsų pasirinkta tvarka arba iš viso neatkuriamos.
Radijas
Išdėstymo nustatymas
Stočių paieška rankiniu būdu
Kiekvienoje šalyje radijo transliavimo dažniai išdėstyti pagal tam tikrą tos
šalies sistemą.
Jūs galite keisti AM žingsnį. Numatytasis žingsnis yra 9 kHz, tačiau,
norėdami priimti transliacijas, išdėstytas 10 kHz žingsniais, galite jį pakeisti.
Tai atlikdami, pakeisite visus FM/AM dažnių išankstinius nustatymus,
įrašytus kanaluose.
Nustatykite juos iš naujo.
1 Pasirinkite FM dažnių juostą įrenginio mygtuku
[FM/AM].
2 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įrenginio
mygtuką [FM/AM].
Po kelių sekundžių ekranas pasikeis ir jame bus rodomas dabartinis
mažiausias dažnis.
Toliau laikykite nuspaudę mygtuką. Mažiausias dažnis pasikeičia, intervalas
pakeičiamas. Norėdami vėl taikyti pradinį intervalą, pakartokite aukščiau
aprašytą procedūrą.
Pastabos
Pakeitus dažnio žingsnį, išankstinio nustatymo atmintis bus išvalyta.
1 Paspauskite [FM/AM] norėdami pasirinkti „FM“ arba „AM“.
2 Paspauskite [PLAY MODE] norėdami pasirinkti „MANUAL“.
3 Paspausdami mygtuką [
, ] arba [ , ], pasirinkite norimos
stoties dažnį.
Automatinis derinimas
1 Paspauskite [FM/AM] norėdami pasirinkti „FM“ arba „AM“.
2 Paspauskite [PLAY MODE] norėdami pasirinkti „MANUAL“.
3 Nuspauskite [
, ] arba [ , ] ir palaikykite, kol dažniai pradės
greitai keistis.
• Automatinė stoties paieška baigsis, kai bus rasta stotis.
• Norėdami atšaukti automatinės stočių paieškos funkciją, dar kartą
paspauskite [
, ] arba [ , ] mygtuką.
Pastabos
Esant daug trukdžių, automatinės stočių paieškos funkcija gali veikti
netinkamai.
Kaip pagerinti stoties priėmimą
Stočių įrašymas į atmintį
Šiame įrenginyje galite nustatyti iki 30 FM kanalų ir iki 15 AM kanalų.
Parengimas: paspauskite [FM/AM] norėdami pasirinkti „FM“ arba „AM“.
Automatinis derinimas
Palaikykite nuspaudę [PGM, -AUTO PRESET], kad įsijungtų derinimas.
Rankinis derinimas
Radijo stotys geriau priimamos
prijungus anteną. Aptikę vietą, kur
priėmimas geriausias, pritvirtinkite
anteną prie sienos arba atramos.
Pakeiskite antenos padėtį ir vietą.
FM signalo kokybės gerinimas
Nuspauskite [PLAY MODE] ir palaikykite, kol ekrane
pasirodys „MONO“.
Atšaukimas
Nuspauskite [PLAY MODE] ir palaikykite, kol „MONO“ pradings.
• Monorežimas taip pat panaikinamas, pakeitus dažnį.
• Įprastam klausymui „MONO“ funkciją išjunkite.
4
1 Paspauskite [PLAY MODE] norėdami pasirinkti „MANUAL“.
2 Paspausdami [
, ] arba [ , ] mygtuką pasirinkite norimos
stoties dažnį.
3 Paspauskite [PGM, -AUTO PRESET].
4 Mygtukais su skaičiais pasirinkite kanalą.
Anksčiau buvusi stotis ištrinama, jei tuo pačiu kanalu užprogramuojama
nauja stotis.
5 Kartodami žingsnius nuo 2 iki 4, užprogramuokite kitas stotis.
Numatytos stoties pasirinkimas
Paspausdami skaičių mygtukus, pasirinkite kanalą.
Norėdami pasirinkti kanalą nuo 10 iki 30, paspauskite [ 10], tada reikiamus
du skaičių mygtukus.
ARBA
1 Paspauskite [PLAY MODE] norėdami pasirinkti „PRESET“.
2 Paspausdami [
, ] arba [ , ] mygtuką pasirinkite kanalą.
Nuotolinio valdymo pulto ir pagrindinio įrenginio mygtukų išdėstymas aprašytas 2 psl.
Laikmatis
Atkūrimo laikmatis
Laikas skaičiuojamas 24 valandų formatu.
1 Norėdami nustatyti laikrodį, paspauskite [CLOCK/TIMER].
2 Norėdami pasirinkti laiką, per 5 sekundes paspauskite [
, ].
[
(Nuspaudus ir laikant mygtuką, laikas keisis greičiau.)
3 Dar kartą paspauskite [CLOCK/TIMER].
,
] arba
Paspauskite [CLOCK/TIMER].
Kaip pamatyti laikrodį, kai
įrenginys įjungtas
Pastabos
Laikrodžio paklaida yra apie ± 60 sekundžių per mėnesį. Jei reikia, laikrodį
pakoreguokite. Nustatykite laikrodį iš naujo, jei buvo atjungtas kintamosios
srovės maitinimo laidas arba buvo nutrūkęs elektros tiekimas.
Išsijungimo laikmatis
Išsijungimo laikmatis gali išjungti įrenginį praėjus nustatytam laikui.
Paspauskite [SLEEP] norėdami įjungti / išjungti išsijungimo laikmačio
funkciją.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
30MIN → 60MIN → 90MIN →120MIN
OFF (atšauktas)
Kaip patikrinti, kiek liko laiko
Vieną kartą paspauskite [SLEEP].
Pastabos
Atkūrimo laikmatis ir išsijungimo laikmatis gali būti naudojami kartu.
Išsijungimo laikmačiui visada teikiama pirmenybė. Laikmačius nustatykite
taip, kad laikas nesutaptų.
Laikmatį galite naudoti kaip žadintuvą – nustatykite, kad tam tikru metu Jus
pažadintų.
Parengimas
• Įjunkite įrenginį ir nustatykite laikrodį.
• Paruoškite muzikos šaltinį (diską, radiją arba muzikos įrenginį) ir
nustatykite garso stiprumą.
1 Kelis kartus paspausdami [CLOCK/TIMER], pasirinkite atkūrimo
laikmačio funkciją.
CLOCK→ PLAY→ Įprastinis ekrano režimas
2 Per 5 sekundes paspauskite [
, ] arba [ , ] mygtuką,
norėdami nustatyti pradžios laiką.
3 Norėdami patvirtinti, paspauskite
[CLOCK/TIMER].
4 Norėdami nustatyti išsijungimo laiką, pakartokite
2 ir 3 žingsnį.
Kaip suaktyvinti laikmatį
5 Paspausdami [ PLAY] įjunkite laikmatį.
6 Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite [ ].
Norite
Veiksmas
Pakeisti nustatymus
Pakartokite 1–4 ir 6 žingsnį.
Pakeisti šaltinį arba garso
1 Paspaudus [ PLAY], indikatorius
stiprumą
PLAY dings iš ekrano.
2 Pakeiskite šaltinį arba garso stiprumą.
3 Atlikite 5 ir 6 žingsnį.
Kelis kartus paspausdami [CLOCK/TIMER]
Patikrinti nustatymus (kai
pasirinkite PLAY.
įrenginys paleistas arba
veikia parengties režimu)
Atšaukti nustatymus
Paspaudus [ PLAY], laikmačio indikatorius
dings iš ekrano.
Pastabos
• Laikmatis įsijungia nustatytu laiku, o garsas laipsniškai stiprėja, kol
pasiekiamas nustatytas lygis.
• Jei laikmatis įjungtas, jis veiks kiekvieną dieną nustatytu laiku.
• Įrenginys turi veikti parengties režimu, kad laikmatis funkcionuotų.
• Jei laikmačio veikimo metu įrenginį išjungsite ir vėl įjungsite, išsijungimo
laikmatis nebus aktyvus.
• Jei išorinį muzikos įrenginį pasirinkote kaip papildomą garso šaltinį,
įsijungus laikmačiui stereosistema įsijungia ir pradeda veikti papildomas
garso šaltinis. Jei norite atkurti įrašą iš nešiojamojo garso įrenginio,
suaktyvinkite to įrenginio atkūrimo režimą ir padidinkite garso stiprumą. (Žr.
nešiojamojo garso įrenginio naudojimo instrukciją.)
Garso nustatymas
Žemų dažnių sustiprinimas
Galite pasirinkti vieną iš keturių garso kokybės tipų.
Norėdami pasirinkti garso kokybę, paspauskite
[PRESET EQ].
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
(sustiprinamas bosų
skambesys)
(Atšaukta)
(paryškinami
aukšti garsai)
Galėsite mėgautis galingu žemųjų dažnių efektu.
Paspauskite [D.BASS] norėdami įjungti / išjungti skaitmeninę žemųjų
dažnių stiprinimo (D.BASS) funkciją.
Pastabos
Realus efektas priklauso nuo atkuriamo disko.
(tinka fono
muzikai)
(Paryškinamas vokalas)
Virtualus erdvinio garso skambėjimas
Galima sukurti trimatį garso lauką klausantis stereofoninio garso.
Norėdami įjungti / išjungti virtualaus erdvinio garso skambėjimo
funkciją, paspauskite [SURROUND].
Pastabos
Tikrasis efektas priklauso nuo atkuriamo šaltinio.
„Re-master“ režimas.
Tikroviškesnis garsas
Skaitmeninis įrašo atnaujinimas atkuriant šaltinio dažnį yra
veiksmingas su CD (MP3) formato įrašais.
Analoginis apdorojimas veiksmingas su „Music Port“ (muzikos
prievadu).
Ši funkcija atkuria garso dažnius, prarastus įrašymo metu, ir taip leidžia
girdėti garsą, panašesnį į originalų pradinį garsą.
Atkūrimo metu paspauskite [REMASTER] mygtuką ir pasirinkite „REMASTER ON“.
• Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
RE-MASTER ON ↔ RE-MASTER OFF
Pagrindinio įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto režimų keitimas
Nuotolinio valdymo pultas ir pagrindinis įrenginys gamykloje nustatomi veikti
režimu „REMOTE 1“.
Jeigu nuotolinio valdymo pultas veikia kitus įrenginius, įjunkite režimą
„REMOTE 2“.
Kaip įjungti režimą „REMOTE 2“
1 (Nuspauskite pagrindinio įrenginio mygtuką [MUSIC P.] ir laikykite
nuspaustą.)
Nuspauskite ir laikykite nuspaudę [2], kol pagrindinio įrenginio ekrane
atsiras „REMOTE 2“.
2 Paspauskite [ENTER] ir [2] ir laikykite mažiausiai 2 sekundes.
Nuotolinio valdymo pultas ir pagrindinis įrenginys dabar nustatyti veikti
režimu „REMOTE 2“.
Kaip įjungti režimą „REMOTE 1“
Atlikite 1 ir 2 aukščiau aprašytus žingsnius, tačiau abiem atvejais vietoj [2]
naudokite [1]. (Atliekant 1 žingsnį, pagrindinio įrenginio ekrane pasirodys
„REMOTE 1“)
Nuotolinio valdymo pultas neveiks su pagrindiniu įrenginiu, jeigu bus
nustatyti skirtingi jų režimai.
Naudojant nuotolinio valdymo pultą, pagrindinio įrenginio ekrane atsiranda
„REMOTE 1“ arba „REMOTE 2“.*
* Jeigu rodomas „REMOTE 1“ (pagrindinis įrenginys veikia režimu
„REMOTE 1“).
Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite [ENTER] ir [1] ir laikykite nuspaudę
mažiausiai 2 sekundes.
Jeigu rodomas „REMOTE 2“ (pagrindinis įrenginys veikia režimu
„REMOTE 2“).
Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite [ENTER] ir [2] ir laikykite nuspaudę
mažiausiai 2 sekundes.
5
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi į remonto tarnybą, imkitės toliau nurodytų veiksmų. Jeigu dėl kurių nors nurodymų abejojate ar nurodymai trikties pašalinti
nepadėjo, daugiau informacijos teiraukitės savo pardavėjo.
Įrenginys neatkuria įrašo.
• Netinkamai įdėtas diskas.
• Diskas gali būti subraižytas arba nešvarus. (Praleidžiami garso takeliai.)
• Sudrėko lęšis. Palaukite valandą ir pabandykite dar kartą.
Nenuskaitomi MP3 įrašai.
• MP3 įrašų nepavyks atkurti, jei nukopijavote keleto seansų diską, kuriame tarp seansų nėra duomenų.
• Sukūrus keleto seansų diską, būtina užbaigti seansą.
• Diske per mažai duomenų. Duomenų turi būti daugiau kaip 5 MB.
Garsas yra neaiškus arba
sklinda tik iš vieno garsiakalbio.
• Patikrinkite garsiakalbių sujungimą. (Žr. 3 psl.)
Nėra garso arba girdimas
didelis triukšmas.
• Triukšmas galimas atkuriant prastos kokybės MP3 rinkmenas.
• Jei trukdžiai yra akivaizdūs, laikykite šį įrenginį atokiau nuo mobiliųjų telefonų.
• Padidinkite garso stiprumą.
• Išjunkite įrenginį, nustatykite veikimo sutrikimo priežastį ir ją pašalinkite, tada vėl įjunkite įrenginį. Priežastys gali būti
tokios: teigiamo ir neigiamo garsiakalbio laidų trumpasis sujungimas (susilietę neizoliuoti laidai); naudojami garsiakalbiai,
kurių varža mažesnė nei nustatyta šiam įrenginiui; garsiakalbiai sugadinti dėl per didelio garsumo arba galingumo;
įrenginys naudojamas karštoje aplinkoje.
Klausantis girdimas ūžimas.
• Netoli laidų yra kintamosios srovės laidas arba fluorescencinės šviesos šaltinis. Perkelkite laidus ir kitus prietaisus toliau
nuo įrenginio laidų.
Klausantis radijo girdimas
ošimas arba triukšmas.
• Išjunkite televizorių arba kitą garso grotuvą arba pastatykite juos toliau nuo šio įrenginio.
• Išjunkite nešiojamąjį garso grotuvą, prijungtą prie prievado „MUSIC PORT“.
AM dažnio transliacijų metu
girdimas žemas burzgimas arba
triukšmas.
• Laikykite anteną toliau nuo kitų laidų ir kabelių.
• Laikykite AM anteną toliau nuo šio įrenginio.
Šalia šio komplekto stovinčio
televizoriaus ekrane dingsta
vaizdas arba atsiranda juostos.
• Netinkama antenos vieta ir nustatymas.
• Televizoriaus antenos laidas per arti šio įrenginio. Patraukite televizijos antenos laidą nuo įrenginio.
Neveikia nuotolinio valdymo
pultas.
• Patikrinkite, ar į pultą tinkamai įdėjote baterijas. (Žr. viršelį)
• Pakeiskite baterijas, jei jos išsieikvojo.
Ekranas
• Maitinimo laidas prie elektros energijos šaltinio buvo prijungtas pirmą kartą arba neseniai buvo nutrūkęs elektros
energijos tiekimas. Nustatykite laiką. (Žr. 5 psl.)
--:-„PGM FULL“
• Galima užprogramuoti iki 24 garso takelių. Daugiau garso takelių užprogramuoti negalima.
„NO PLAY“ (atkurti negalima)
• Įdėtas ne CD-DA arba MP3 formato CD-ROM diskas. Jis negali būti atkuriamas.
„ERROR“ (klaida)
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukciją ir bandykite dar kartą.
F76
• Maitinimo šaltinio problema. Pasitarkite su pardavėju.
Techniniai duomenys
STIPRINTUVAS
Abiejų kanalų RMS išėjimo galia
10% bendrasis harmoninis iškraipymas
(THD)
1 kHz
3 W kiekvienam kanalui (6 Ω)
„Music Port“ įėjimas
Jautris
100 mV, 15 kΩ
Lizdas
3,5 mm, stereofoninis
Ausinių išėjimas
Lizdas
3,5 mm, stereofoninis
(nuo 16 Ω iki 32 Ω)
IMTUVAS
FM
Dažnių diapazonas
87,50–108,00 MHz (50 kHz)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
AM
Dažnių diapazonas 522–1629 kHz (9 kHz)
520–1630 kHz (10 kHz)
KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVAS
Atkuriami diskai (8 cm arba 12 cm)
(1) Muzikiniai kompaktiniai diskai (CD-DA)
(2) CD-R/RW diskai (CD-DA, MP3)
(3) MP3 diskai
Diskretizavimo dažnis
Kompaktiniai diskai
44,1 kHz
MP3
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Informacijos perdavimo greitis
MP3
Nuo 32 Kb/s iki 384 Kb/s
Dekodavimas
16 / 20 / 24 bitų, linijinis
Signalo nuskaitymas
Bangos ilgis
785 nm
Lazerio galia
1 KLASĖS
Garso išėjimas (iš disko)
Kanalų skaičius
2 kanalai
Garso charakteristikos
Dažnių diapazonas (muzikiniai
kompaktiniai diskai) nuo 20 Hz iki 20
kHz
Detonacija ir vibracija
Mažesni nei galima išmatuoti
Skaitmeninis filtras
8
Skaitmeninis analoginis keitiklis
MASH (1 bito DAC)
GARSIAKALBIAI
Tipas
1 juostos, 1 garsiakalbio sistema
(bosų reflektorius)
Garsiakalbis (-iai)
Viso diapazono garsiakalbiai
7 cm, kūgio tipo
Tariamoji varža
6Ω
Įėjimo galia
3 W (daugiausia)
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)
120 mm x 202,8 mm x 133,5 mm
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis
230–240 V kintamoji srovė, 50 Hz
Energijos sunaudojimas
19 W
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)
252,5 mm x 202,8 mm x 133,5 mm
Svoris
Su garsiakalbiais
Maždaug 3,20 kg
Be garsiakalbių
Maždaug 1,90 kg
Darbinės temperatūros diapazonas
0°C – +40°C
Leistinos oro drėgnumo ribos
nuo 35 % iki 80 % santykinė drėgmė
(be kondensacijos)
Parengties režimu sueikvojamos energijos
kiekis: 2,6 W (apytiksliai)
Pastabos
• Techniniai duomenys gali būti keičiami iš
anksto neįspėjus.
• Bendrasis harmoninis iškraipymas
matuojamas skaitmeniniu spektro
analizatoriumi.
Priežiūra
■
Jeigu paviršiai nešvarūs
Įrenginį valykite sausa minkšta skiaute.
• Įrenginiui valyti nenaudokite spirito, dažų skiediklio arba benzino.
• Prieš naudodami chemikalais apdorotas servetėles, įdėmiai perskaitykite
su tomis servetėlėmis pateikiamas instrukcijas.
6
■
CD lęšio priežiūra
• Reguliariai valykite lęšį, kad būtų išvengta sutrikimų. Jeigu jis labai
nešvarus, dulkes ir medvilnės pūkelius pašalinkite pūstuvu.
Rekomenduojamas gaminys: lęšio valymo komplektas (dalies nr.
SZZP1038C).
• Nenaudokite CD disko tipo lęšio valiklių.
Atsargumo priemonės
Užpakalinė gaminio pusė
Vietos parinkimas
Įrenginį statykite ant lygaus paviršiaus, atokiau nuo tiesioginių saulės
spindulių. Saugokite nuo aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir
intensyvios vibracijos, nes tai gali pažeisti įrenginio korpusą ir kitus
komponentus bei sutrumpinti jo veikimo laiką.
Nestatykite ant įrenginio sunkių daiktų.
1 KLASĖS
LAZERINIS GAMINYS
Elektros įtampa
Nenaudokite aukštos įtampos maitinimo šaltinių, nes įrenginys gali perkaisti
ir užsidegti.
Nenaudokite nuolatinės srovės (DC) maitinimo šaltinio. Prieš įjungdami šį
prietaisą, visuomet atidžiai patikrinkite elektros srovės šaltinį, ypač laivuose
ar kitose vietose, kur naudojama nuolatinė elektros srovė.
Kintamosios srovės laido apsauga
Patikrinkite, ar kintamosios srovės laidas nepažeistas ir prijungtas tinkamai.
Blogai prijungus laidą arba jį apgadinus gali kilti gaisras arba ištikti elektros
smūgis. Netraukite, nelankstykite laido, nestatykite ant jo sunkių daiktų.
Laidą atjunkite tvirtai suėmę už kištuko. Traukdami kintamosios srovės laidą
galite sukelti elektros smūgį.
Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti
elektros smūgį.
Pašalinės medžiagos
Saugokite, kad į įrenginį neįkristų metalinių daiktų, nes tai gali sukelti
elektros smūgį arba įrenginio veikimas gali sutrikti.
Saugokite, kad į vidų nepatektų skysčių, nes tai gali sukelti elektros smūgį
arba įrenginio veikimas gali sutrikti. Jeigu taip nutiko, iš karto atjunkite
įrenginio maitinimo laidą nuo maitinimo šaltinio ir susisiekite su pardavėju.
Nei į įrenginio vidų, nei ant jo viršaus nepurkškite apsauginių priemonių nuo
vabzdžių. Jose gali būti degių dujų, kurios, patekusios į įrenginį, gali
užsidegti.
Remontas
Niekada nebandykite įrenginio remontuoti patys. Jeigu garsas trūkinėja,
nešviečia indikatoriai, rūksta dūmai ar vyksta kokie nors kiti šioje
instrukcijoje neaprašyti dalykai, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
ir susisiekite su pardavėju arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.
Jeigu įrenginį remontavo, ardė ar modifikavo nekvalifikuotas asmuo, galima
patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
Jeigu įrenginio ilgesnį laiką neketinate naudoti, atjunkite jo laidą nuo
maitinimo šaltinio – taip pailginsite bendrą įrenginio veikimo laiką.
Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų
naikinimą (privačiuose namų ūkiuose)
Jei ant įrenginio ir / arba prie jo pridedamuose
dokumentuose nurodytas šis simbolis, reiškia, kad
elektros ar elektroninių įrenginių negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis.
Tinkamam jų apdorojimui ir perdirbimui šiuos
įrenginius prašom atiduoti į numatytus priėmimo
punktus, kuriuose jie bus priimami nemokamai. Kai
kuriose šalyse, perkant naują panašų gaminį, senąjį
galima grąžinti pardavėjui.
Tinkamai pašalindami gaminį, padėsite išsaugoti vertingus resursus ir
apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo potencialaus neigiamo poveikio,
kuris gali atsirasti dėl netinkamo atliekų apdorojimo. Smulkesnės
informacijos apie numatytus priėmimo punktus prašom teirautis vietinės
valdžios įstaigų.
Jei šios atliekos bus naikinamos ne įstatymų numatyta tvarka, gali būti
taikomos baudos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius įrenginius, smulkesnės
informacijos prašom teirautis savo tiekėjo ar pardavėjo.
Informacija apie atliekų šalinimą šalyse, nepriklausančiose Europos
Sąjungai
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, apie
tinkamą naikinimo būdą susižinosite susisiekę su vietinės valdžios
įstaigomis ar pardavėju.
Gaminio viduje
PERSPĖJIMAS!
• NEMONTUOKITE IR NESTATYKITE ŠIO ĮRENGINIO Į KNYGŲ
LENTYNĄ, ĮSTIKLINTĄ SPINTELĘ AR KITĄ UŽDARĄ RIBOTĄ VIETĄ.
UŽTIKRINKITE GERĄ ĮRENGINIO VENTILIACIJĄ. KAD IŠVENGTUMĖTE
ELEKTROS SMŪGIO ARBA GAISRO DĖL ĮRENGINIO PERKAITIMO,
SAUGOKITE, KAD UŽUOLAIDOS AR KITOS MEDŽIAGOS NEDENGTŲ
VENTILIACINIŲ ANGŲ.
• NEUŽDENKITE VENTILIACINIŲ ĮRENGINIO ANGŲ LAIKRAŠČIAIS,
STALTIESĖLĖMIS, UŽUOLAIDOMIS IR PANAŠIAIS DAIKTAIS.
• ANT ĮRENGINIO NESTATYKITE DAIKTŲ, KURIE DEGA ATVIRA
LIEPSNA, PAVYZDŽIUI, UŽDEGTŲ ŽVAKIŲ.
• PANAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI
APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ.
ĮSPĖJIMAS!
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ IR
NESUGADINTUMĖTE ĮRENGINIO:
• SAUGOKITE JĮ NUO LIETAUS, DRĖGMĖS, VANDENS LAŠŲ IR
PURSLŲ IR NESTATYKITE ANT JO INDŲ SU VANDENIU, PAVYZDŽIUI,
VAZŲ.
• NAUDOKITE TIK REKOMENDUOJAMUS PRIEDUS.
• NENUIMKITE DANGČIŲ (UŽPAKALINĖS SIENELĖS); VIDUJE NĖRA
DALIŲ, KURIAS VARTOTOJAS GALĖTŲ TAISYTI PATS. REMONTĄ
ARBA TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI ATLIKTI TIK KVALIFIKUOTAS
SPECIALISTAS.
PERSPĖJIMAS!
ŠIS GAMINYS NAUDOJA LAZERĮ.
NAUDOJANT MYGTUKUS IR REGULIATORIUS ARBA NAUDOJANT ŠĮ
ĮRENGINĮ NE PAGAL ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKTUS
NURODYMUS, KYLA KENKSMINGO APŠVITINIMO PAVOJUS.
NEARDYKITE GAMINIO IR NEBANDYKITE TAISYTI JO PATYS.
KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ.
Maitinimo tinklo šakutės lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai
pasiekiamas.
Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
Norėdami atjungti įrenginį nuo kintamosios srovės šaltinio, ištraukite
maitinimo laido kištuką iš šakutės lizdo.
Gaminys gali priimti radijo signalų trukdžius, skleidžiamus naudojamų
mobiliųjų telefonų. Jeigu atsiranda tokių trukdžių, padidinkite atstumą tarp
įrenginio ir mobiliojo telefono.
ŠIS ĮRENGINYS SKIRTAS NAUDOTI VIDUTINIO KLIMATO SĄLYGOMIS.
Remiantis direktyvos 2004/108/EC 9(2) straipsniu patvirtinta „Panasonic“
testavimo centre „Panasonc Marketing Europe GmbH“, Winsbergring 15,
22525 Hamburgas, Vokietijos Federacinė Respublika
7
Darbo su kintamosios srovės pagrindiniais jungiamaisiais laidais
atsargumo priemonės
Dėl Jūsų pačių saugumo atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Į šį įrenginį jūsų patogumui ir saugumui įmontuotas laidas su trijų jungčių
kištuku.
Kištuke įtaisytas 5 amperų saugiklis.
Jeigu saugiklį reikėtų pakeisti, įsitikinkite, kad pakaitinis kištukas yra 5
amperų ir kad jį patvirtino ASTA, BSI arba BS1362.
ASTA [ ] arba BSI [ ] ženklą rasite ant saugiklio korpuso.
Jeigu ant kištuko yra nuimamas saugiklio dangtelis, kai pakeičiate saugiklį,
nepamirškite jo vėl uždėti.
Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, nenaudokite kištuko, kol neįsigysite kito
dangtelio.
ĮSPĖJIMAS! NEPRIJUNKITE NĖ VIENO IŠ ŠIŲ LAIDŲ PRIE ĮŽEMINIMO
JUNGTIES, PAŽYMĖTOS RAIDE E, ĮŽEMINIMO SIMBOLIU [ ] ARBA
NUSPALVINTO ŽALIA AR ŽALIA / GELTONA SPALVA. KIŠTUKAS
NEATSPARUS VANDENIUI – LAIKYKITE JĮ SAUSAI.
Parengimas naudoti
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta gali skirtis priklausomai nuo maitinimo laido tipo (pav. A ir B).
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės (maitinimo) laidas tinkamai prijungtas, ir
vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais. Iliustracijoje vaizduojamas
maitinimo laidas gali skirtis nuo Jūsų turimo.
PERSPĖJIMAS!
1. Atsuktuvu atsukite ir atidarykite saugiklio dangtelį.
JEIGU ESAMAS KIŠTUKAS NETINKA JŪSŲ NAMUOSE
ĮMONTUOTIEMS ELEKTROS LIZDAMS, SAUGIKLĮ REIKĖTŲ NUIMTI,
KIŠTUKĄ NUPJAUTI IR LAIKANTIS TAISYKLIŲ IŠMESTI. ĮKIŠUS
KIŠTUKĄ Į 13 AMPERŲ ELEKTROS LIZDĄ, GALIMA SUKELTI PAVOJŲ
ARBA PAVOJINGĄ ELEKTROS SMŪGĮ.
A pav.
B pav.
Saugiklio
dangtelis
Atsarginį saugiklio dangtelį galima nusipirkti iš vietinio pardavėjo.
Jeigu reikia pritaikyti naują kištuką, vadovaukitės žemiau pateikiama
jungimo informacija.
Jeigu kilo klausimų, susisiekite su kvalifikuotu elektriku.
SVARBU
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar prisukite saugiklio dangtelį.
Pagrindinio maitinimo kabelio laidai yra atitinkamai pažymėti spalvomis,
laikantis tam tikrų žymėjimo taisyklių:
Mėlynas: neutralus, rudas: aktyvus.
Jeigu čia nurodytos spalvos neatitinka terminalų spalvinio žymėjimo ant
Jūsų kištuko, vadovaukitės šiomis nuorodomis:
Mėlynos spalvos laidą junkite prie kištuko jungties, pažymėtos raide N arba
nuspalvintos juoda arba mėlyna spalva.
Rudos spalvos laidą junkite prie kištuko jungties, pažymėtos raide L arba
nuspalvintos raudona arba ruda spalva.
A pav.
8
B pav.
Saugiklis
(5 amperų)
Saugiklis
(5 amperų)
Download PDF

advertising