Panasonic SCEN33, SCEN35 Operating instructions

Panasonic SCEN33, SCEN35 Operating instructions
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
SC-EN35
SC-EN33
Távvezérelhetô sztereó audiorendszer
CD-játszóval
Az útmutató ábrái az SC-EN35 típust mutatják,
az ettôl eltérô típust külön jelezzük.
A készülék használatbavétele elôtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.
A készülék csatlakoztatása, üzembe helyezése és beállítása elôtt kérjük, figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót.
Kérjük, hogy ôrizze meg ezt a kezelési útmutatót.
A kezelési útmutató az alábbi audiorendszerre vonatkozik:
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Az RDS mûsorszórás . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figyelmeztetô felirat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
A távirányító kódjának megváltoztatása . . 14
Biztonsági óvintézkedések . . . . . . . . . . . . .
2
Kezelôszervek ismertetése . . . . . . . . . . . . .
4
Távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
A hangsugárzók elhelyezése . . . . . . . . . . . .
6
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
USB-tároló csatlakoztatása
és tartalmának lejátszása . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az USB-tároló eltávolítása . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatható berendezések . . . . . . . .
Fájlnév formázása . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
15
Lemezmûveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alapmûveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programozott lejátszás . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás üzemmód funkció . . . . . . . . . . .
Ismételt lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kijelzô funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az írható (CD-R) és az újraírható (CD-RW)
lemezekre vonatkozó megjegyzések . . . .
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az MP3-ra vonatkozó korlátozások . . . . .
8
8
9
10
10
11
Idôzítô és egyéb funkciók . . . . . . . . . . . . . .
Az óraidô beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . .
Késleltetett kikapcsolás . . . . . . . . . . . . . .
Hangzásképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtuális élôhangzás . . . . . . . . . . . . . . . .
Idôzített lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
17
A rádió kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frekvencialépték beállítások . . . . . . . . . .
A vétel javítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kézi hangolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatikus hangolás . . . . . . . . . . . .
Rádióadó-programozás . . . . . . . . . . . . . .
Automatikus programozás . . . . . . . . .
Kézi programozás . . . . . . . . . . . . . . .
Programcsatorna kiválasztása . . . . . .
12
12
12
13
13
13
13
13
13
Mielôtt a szervizhez fordulna… . . . . . . . . . 18
11
11
11
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . 20
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mellékelt tartozékok
Kérjük, ellenôrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékokat. Hivatkozzon a zárójelben lévô jelölésre, ha valamelyik tartozékot pótolni kívánja. (2007. januári állapot)
❏
Hálózati csatlakozókábel . . . . . . . . 1 db
❏
Távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
SC-EN35 (N2QAYB000107)
SC-EN33 (N2QAYB000108)
❏
FM/AM keretantenna . . . . . . . . . . . 1 db
❏
Elem a távvezérlôbe . . . . . . . . . . . . 2 db
• Csak ezzel a készülékkel használja a tartozék hálózati csatlakozókábelt. Ne használja másik készülékkel.
• Ne használja másik készülék hálózati csatlakozókábelét ezzel a készülékkel.
Figyelmeztetô felirat
VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK.
VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL, HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTÁK.
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A JAVÍTÁST BÍZZA
KÉPZETT SZAKEMBERRE.
(A készülék hátlapja)
A készülék hátoldalán lévô „CLASS 1 PRODUCT” felirat jelzi, hogy
a CD-játszó 1-es kategóriába tartozik és kis teljesítményû lézersugárral mûködik.
(A készülék belsejében)
A készülék belsejében lévô, többnyelvû figyelmeztetô
felirat jelentése:
FIGYELEM! A BURKOLAT NYITÁSAKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRVESZÉLY.
ÓVAKODJON A SUGÁRZÁSTÓL!
1
Biztonsági óvintézkedések
Elhelyezés
Elhelyezés
A készüléket rezgésektôl és magas páratartalomtól
mentes, közvetlen napfénytôl és magas hômérséklettôl távoli egyenletes felületre helyezze. A fent felsorolt helyzetek a készülék burkolatát és egyéb alkatrészeit károsíthatják, ezáltal a készülék élettartama rövidülhet.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
Tápfeszültség
Tápfeszültség
A hálózati feszültségtôl eltérô nagyfeszültségû
áramforrások használata nagyon veszélyes. Ilyen
csatlakoztatás tüzet okozhat.
Egyenfeszültségû áramforrás nem használható.
Hajón, vagy bárhol, ahol egyenfeszültségû csatlakozók is elôfordulhatnak, feltétlenül ellenôrizze a
tápfeszültséget.
AAhálózati
csatlakozókábel
védelmevédelme
hálózati
csatlakozókábel
Ellenôrizze, hogy a hálózati csatlakozókábel nem
sérült-e, és hogy a csatlakoztatás tökéletes-e.
A sérült szigetelés és a laza csatlakoztatás tûz- és
áramütésveszélyes.
Ne hajlítsa meg, és ne húzza meg a hálózati csatlakozókábelt erôsen és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez áramütésveszélyes. A hálózati
csatlakozódugót határozottan fogja meg, amikor kihúzza a fali aljzatból. A hálózati csatlakozókábel
meghúzása áramütésveszélyes.
Ne fogja meg a hálózati csatlakozódugót nedves
kézzel, mert ez áramütésveszélyes.
Idegen
tárgyak
(szerszámok,
tisztítószerek stb.)
Idegen
tárgyak
(szerszámok,
tisztítószerek stb.)
Gondoskodjon arról, hogy fémtárgyak még véletlenül se kerüljenek a készülék belsejébe.
A készülék belsejébe kerülô fémtárgyak áramütésveszélyt vagy meghibásodást okozhatnak.
Különös gondossággal kerülje, hogy kifreccsenô
víz vagy folyadék kerüljön a készülék burkolatára,
vagy a készülékbe, mert ez tûz- és áramütésveszélyes.
Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali
konnektorból és forduljon a márkakereskedôjéhez,
ha ez mégis megtörtént.
Ne érje a készüléket rovarirtó spray, mert némelyik
spray gyúlékony gázokat tartalmaz, és ez tûzveszélyes.
Szerviz
Szerviz
Üzemzavar esetén se kísérelje meg szétszedni,
megjavítani vagy átalakítani a készüléket.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból és forduljon szakképzett szervizhez, ha mûködés közben üzemzavar lép fel például a hang
megszûnik, a jelzôk nem világítanak, kellemetlen
szagot érez, vagy bármilyen olyan probléma lép fel,
amit ez a kezelési útmutató nem említ.
Áramütés érheti vagy a készülék meghibásodhat,
ha azt nem szakképzett személy szedi szét, javítja
vagy átalakítja.
Meghosszabbítja a készülék élettartamát, ha olyankor kihúzza a csatlakozódugót a hálózatból, amikor
azt hosszabb ideig nem fogja használni.
VIGYÁZAT!
• A KELLÔ SZELLÔZÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN NE HELYEZZE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCRA, SZEKRÉNYSORBA VAGY BÁRMILYEN MÁS ZÁRT TÉRBE. A KÉSZÜLÉKET JÓL
SZELLÔZÔ HELYRE ÁLLÍTSA. ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT
NE TAKARJA LE FÜGGÖNY VAGY SEMMILYEN MÁS ANYAG, MERT ÍGY MEGELÔZHETI A TÚLMELEGEDÉS MIATT BEKÖVETKEZÔ TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLYT.
• NE TAKARJA LE A KÉSZÜLÉK SZELLÔZÔNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL, TERÍTÔVEL, FÜGGÖNNYEL
VAGY MÁS HASONLÓ ANYAGGAL.
• NE HELYEZZEN NYÍLT LÁNGGAL MÛKÖDÔ FÉNYFORRÁST, MINT PÉLDÁUL ÉGÔ GYERTYÁT
A KÉSZÜLÉKRE.
• A HASZNÁLT ELEMEKTÔL KÖRNYEZETBARÁT MÓDON SZABADULJON MEG.
2
FIGYELMEZTETÉS:
TÛZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
• NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESÔNEK, MAGAS PÁRATARTALOMNAK VAGY FRECCSENÔ
VÍZNEK ÉS NE HELYEZZEN FOLYADÉKKAL TÖLTÖTT TÁRGYAT, PÉLDÁUL VIRÁGVÁZÁT
A KÉSZÜLÉKRE.
• KIZÁRÓLAG A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
• A FELSÔ (VAGY AZ ALSÓ) FEDELET NE SZEDJE LE. A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCS
OLYAN EGYSÉG, AMELY HÁZILAG JAVÍTHATÓ LENNE. A JAVÍTÁST BÍZZA A SZAKSZERVIZRE.
A készülék érzékeli a mobiltelefonok által okozott rádiófrekvenciás zavart. Kérjük növelje a készülék és
a mobiltelefon közötti távolságot, ha nyilvánvaló, hogy a zavart a mobiltelefon okozza.
A készüléket a hálózati csatlakozóaljzat közelébe, könnyen hozzáférhetô helyre telepítse.
Ügyeljen a hálózati csatlakozókábel és a villásdugó épségére.
A készülék teljes áramtalanítása, csak a hálózati csatlakozókábel konnektorból történô kihúzásával
érhetô el.
EZT A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT ÉGHAJLATRA TERVEZTÉK.
– Ha ezt a szimbólumot látja –
A magánháztartásokban feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
újrahasznosítására, hulladék eltakarításra vonatkozó információk.
Ez a szimbólum amelyet a termékeken és/vagy a kísérô dokumentációban talál, azt jelöli,
hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási szeméttel keverni.
A megfelelô feldolgozás, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket
a termékeket a kijelölt gyûjtôhelyre vigye, ahol a készülékeket díjmentesen átveszik.
Számos országban a helyi kiskereskedô lehet, hogy egy új termék vásárlásakor beszámítja a készülékét.
A termék helyes hulladékhasznosítása értékes anyagi eszközöket segít megmenteni, és megóv az
egészségre és a környezetre ható ártalmaktól, amit a nem megfelelô hulladék eltakarítás okoz. A legközelebbi gyûjtôhelyre vonatkozó bôvebb információ érdekében, kérjük forduljon helyi hatósághoz.
A nemzeti törvényektôl függôen a helytelen szemét- és hulladékeltakarítás büntethetô.
Az Európai Unióban üzleti tevékenységet folytató felhasználókhoz
Kérjük a további információk érdekében, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a forgalmazóhoz, ha az
elektromos vagy elektronikus berendezésétôl meg kíván szabadulni.
3
Kezelôszervek ismertetése
1
2
11
12
3
4
13
5
6
Hullámsávváltó
gomb
14
15
16
Hullámsávváltó
gomb
7
8
1 [SLEEP]
Késleltetett kikapcsolás idôzítô ki-/bekapcsoló
gomb vagy a késleltetési idô beállító gomb
9
2 [ ] készenlét/bekapcsoló gomb
3 [CLOCK/TIMER] óra/idô beállító gomb
10
17
18
19
20
21
4 [PGM, -AUTO PRESET] CD/MP3 program,
rádióvevô beállító gomb (kézi)
(hosszan nyomva):
rádióvevô beállító gomb (automatikus)
5 [CEAR] CD/MP3/USB: törlôgomb (összes
programlépés)
6 [DEL] törlôgomb (utolsó programozott mûsorszám)
7 SC-EN35 [USB E/❙❙] USB választógomb
USB-lejátszás/USB pillanat állj
8 [VOL–], [VOL+] hangerôszabályzó gombok
9 [
ALBUM] albumválasztó gombok
[ENTER] mûsorszám kiválasztást megerôsítô
gomb (MP3/USB programmódban)
16 [■] Állj gomb.
17 [∨/❘FF, ∧/EE❘] CD: léptetés/keresés
MP3/USB: mûsorszámléptetés
TUNER: hangolás (felfelé/lefelé), hosszan
nyomva: automatikus hangolás
18 [PLAY MODE] lejátszás üzemmód gomb
19 [SURROUND] virtuális élôhangzás gomb
10 [PRESET EQ] hangzáskép választógomb
20 [REPEAT] ismétlés ki-/bekapcsoló gomb
11 [
PLAY] idôzített lejátszás ki-/bekapcsoló
gomb
21 [DISPLAY]
CD: CD kijelzések (eltelt idô/hátra lévô idô)
MP3: MP3 kijelzések
(eltelt idô/albumnév/mûsorszám/ID3 [album]/
ID3 [mûsorszám]/ID3 [elôadó])
USB: USB kijelzések
(eltelt idô/hátra lévô idô/ albumnév/mûsorszám/ID3 [album]/ID3 [mûsorszám]/
ID3 [elôadó])
RDS: RDS kijelzések
(állomásnév/adásfajta/frekvencia)
12 [▲, OPEN/CLOSE] CD-fedél nyitó/záró gomb
13 [1-9, 0, ≥10] számgombok
Kétjegyû szám megadása
Például 16: [≥10] → [1] → [6]
Háromjegyû szám megadása
Például 226: [≥10] → [≥10] → [2] → [2] → [6]
14 [CD E/❙❙] CD választógomb.
CD-lejátszás/CD pillanat állj
4
15 [MUSIC PORT] MUSIC PORT (bemenet külsô
készülék számára) választógomb
1
6
2
7
8
9
3
10
11
4
12
5
1 SC-EN35 [FM/AM/MUSIC P.] hullámsáv és
MUSIC PORT (bemenet külsô készülék számára) választógomb
SC-EN33 [TUNER/BAND] hullámsáv-választógomb
2 Kijelzô
3 [
] Készenlét/bekapcsoló gomb
Készenléti állapotból bekapcsolja a készüléket
és fordítva. A berendezés készenléti állapotban
is vesz fel (kis mértékû) áramot.
4 USB-csatlakozó
5 Távvezérlôjel-érzékelô
6 SC-EN35 [USB E/❙❙] USB választógomb.
USB-lejátszás/USB pillanat állj
7 [■] Állj gomb
8 [CD E/❙❙] CD választógomb
CD-lejátszás/CD pillanat állj
9 [▲, OPEN/CLOSE] CD-fedél nyitó/záró gomb
10 [∨/❘FF, ∧/EE❘] CD: léptetés/keresés
MP3/USB: mûsorszámléptetés
TUNER: hangolás (felfelé/lefelé), hosszan
nyomva: automatikus hangolás
11 [– VOLUME +] hangerôszabályzó gomb
12 Music port csatlakozó
SC-EN33 [MUSIC PORT] MUSIC PORT (bemenet külsô készülék számára) választógomb
Távvezérlô
■ Elemek
• Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (+ és –) egyezzen meg a távvezérlôben lévô jelzésekkel.
• Ne használjon akkumulátort.
• Az elhasználódott elemektôl környezetbarát módon szabaduljon meg.
■ A távvezérlô használata
• A távvezérelhetôség maximális távolsága közvetlenül a készülék elôlapjától mérve 7 m, irányítsa a készülék érzékelôjére és távolítsa el az útban lévô tárgyakat.
• Erôs fény, mint például a közvetlen napfény és a szekrény
üvegajtaja befolyásolhatja a mûködést.
Távvezérlôjel-érzékelô
5
A hangsugárzók elhelyezése
Jobb hangsugárzó
Bal hangsugárzó
Hálózati csatlakozókábel
Csatlakozókábel, a készülékhez
és a hangsugárzó összekötéséhez
A bal és a jobb oldali hangsugárzók kialakítása eltér egymástól.
Vigyázat!
• A hangsugárzókat csak a javasolt audiorendszerhez használja, mert ellenkezô esetben az erôsítô és/vagy a hangsugárzó meghibásodhat és tûzveszélyt okozhat. Forduljon szakképzett szervizszakemberhez, ha
meghibásodás történt vagy a hangminôség
hirtelen leromlott.
• Ne szerelje ezeket a hangsugárzókat a falra
vagy a mennyezetre.
Megjegyzés
• A kellô szellôzés biztosítása érdekében legalább 10 mm-re helyezze a hangsugárzókat az audiorendszertôl.
• A hangsugárzóknak nincs mágneses árnyékolásuk. Ezért ne helyezze televízió, személyi számítógép,
vagy egyéb mágneses térre érzékeny berendezés közelébe.
• A hangsugárzók károsodásának az elkerülése érdekében ne érintse meg a hangsugárzók membránját, ha a védôhálót levette.
6
Csatlakoztatások
3 Hálózati csatlakozókábel
1 Hangsugárzók
Megjegyzés
Az összes beállítás
visszatér a gyári
a Csatlakoztassa a bal oldali hangbeállításhoz, ha a
sugárzót a készülékhez
készülék 2 hétnél
a mellékelt kábellel.
tovább marad kihúzva a hálózatból.
Mielôtt ismét haszVasmag SC-EN35
nálná a készüléket,
b Dugja be a hálózati csatlakozókábelt. ne feledje újra beállítani a rádióállomáA hálózati csatlakozókábelt sokat és a memócsak az összes többi kábel és riában tárolt valavezeték bekötése után csatla- mennyi programot.
koztassa.
Hálózati csatlakozóaljzathoz
2 FM/AM antenna
Állítsa az antennát a talpára.
Szalaggal jelölt rész
FM-antenna
AM-antenna
Az antenna csatlakozóját a szalaggal jelölt
résznél fogva húzza ki.
Felhallgató
(nem tartozék)
Mielôtt csatlakoztat, csökkentse
a hangerôt.
Csatlakozódugó típusa:
3,5 mm sztereó jack dugó.
Megjegyzés
Ne hallgassa a mûsort fejhallgatóval folyamatosan sokáig, mert
halláskárosodást okozhat.
Hordozható audiokészülék
(Az illusztráción lévô berendezés és kábel nem mellékelt
tartozék)
Csatlakozódugó típusa:
Ø 3,5 mm sztereó jack dugó
Hordozható audiolejátszó
Használat
Indítsa a lejátszást
a hordozható
audiokészüléken.
Megjegyzés
• Állítsa be a készülék és a külsô berendezés hangerejét és a hangszínét.
• A további részleteket a külsô berendezés használati útmutatójában talál.
7
Lemezmûveletek
Lásd a 4–5. oldalon a távvezérlô kezelôgombjait.
Alapmûveletek
a Kapcsolja be a készüléket a [
] gombbal.
b Nyissa ki a lemeztartó-rekesz fedelét az [▲, OPEN/CLOSE] gombbal és helyezze be a lemezt.
Nyomja meg ismét az [▲, OPEN/CLOSE] gombot, hogy a lemeztartó-rekesz fedele bezáródjon.
A sérülések elkerülése végett, tartsa távol az ujjait a mozgó CD-fedéltôl.
A címke kifelé nézzen.
Addig nyomja, amíg a helyére nem kattan.
c A lejátszás elindításához, nyomja meg a [CD E/❙❙] gombot.
d Állítsa be a hangerôt.
Megjegyzés
• Az [▲, OPEN/CLOSE] gomb megnyomásával nyissa és zárja a CD-fedelet.
• A berendezés megsérülhet, ha erôlteti a bezárást.
• Ha készenléti állapotban, a készülékbe CD-t helyez, a berendezés bekapcsolódik és a lejátszás megkezdôdik. (Egyérintôs lejátszás)
Állj
Nyomja meg a [■] gombot.
Pillanat állj
Nyomja meg a [CD E/❙❙] gombot. A gomb ismételt megnyomása a lejátszás folytatását eredményezi.
Léptetés/keresés
Nyomja meg a [∨/❘FF❘] vagy [∧/EE❘] gombot, ha léptetni /
nyomja meg és tartsa lenyomva a [∨/❘FF❘] vagy [∧/EE❘]
gombot, ha keresni kíván.
Megjegyzés
• Keresni lehet mind lejátszás, mind állj üzemmódban.
• MP3 állományokban nem lehet keresni.
• Programozott, ismételt vagy véletlenszerû lejátszás esetén
csak az aktuális mûsorszámon belül lehet keresni.
Albumléptetés
Nyomja meg az [ALBUM vagy ] gombot lejátszás üzemmódban.
Nyomja meg az [ALBUM vagy ] gombot egyszer, majd a
megfelelô számgombokat állj üzemmódban.
Közvetlen lejátszás
(A lejátszás a kijelölt mûsorszámtól
kezdôdik.)
Használja a számgombokat, a kívánt mûsorszám kiválasztásához.
a Nyomja meg az [ALBUM vagy ] gombot, a kívánt album kiválasztásához.
b Nyomja meg a [∧/EE❘] gombot egyszer, majd a megfelelô
számgombokat, a kívánt mûsorszám kiválasztásához.
8
Lemezmûveletek (folytatás)
Lásd a 4–5. oldalon a távvezérlô kezelôgombjait.
Programozott lejátszás
A programba legfeljebb 24 mûsorszám kerülhet be.
a Nyomja meg a [PGM, -AUTO PRESET] gombot állj üzemmódban.
b Használja a számgombokat, a kívánt mûsorszám kiválasztásához.
(Legfeljebb 24 mûsorszám.)
Ismételje meg a b lépést, további mûsorszámok beprogramozásához.
c A lejátszás elindításához, nyomja meg a [CD E/❙❙] gombot.
Mûsorszám sorszáma
A programlépés sorszáma
a Nyomja meg a [PGM, -AUTO PRESET] gombot állj üzemmódban.
b Nyomja meg az [ALBUM vagy ] gombot, a kívánt album kiválasztásához.
c Nyomja meg az [∧/EE❘] gombot egyszer, majd a megfelelô számgombokat, a kívánt mûsorszámok kiválasztásához (legfeljebb 24 mûsorszám).
d Nyomja meg az [ENTER] gombot.
Ismételje meg a b–d lépéseket, további mûsorszámok beprogramozásához.
e A lejátszás elindításához, nyomja meg a [CD E/❙❙] gombot.
Album sorszáma
Mûsorszám sorszáma
■ Program jóváhagyása
Nyomja meg a [∨/❘FF❘] vagy [∧/EE❘] gombot állj üzemmódban, ha látszik a kijelzôn a „PGM" szimbólum. Ellenôrzés, programozás közben: nyomja meg kétszer a [PGM,
-AUTO PRESET] gombot miután megjelenik a „PGM”
szimbólum, majd nyomja meg a [∨/❘FF❘] vagy [∧/EE❘]
gombot.
■ A program törlése
Nyomja meg a [CLEAR] gombot állj
üzemmódban. Ennek hatására az
összes programlépés törlésre kerül és
a kijelzôn megjelenik a „CLR ALL” üzenet.
■ Kilépés a programozási
funkcióból
Nyomja meg a [PGM, -AUTO PRESET] gombot állj
üzemmódban, a „PGM” szimbólum eltûnik a kijelzôrôl.
Megjegyzés
A program tartalma akkor is megmarad a készülék memóriájában, ha funkciót vált vagy kikapcsolja
a berendezést. A program tartalma a [CLEAR] gomb megnyomásával vagy a CD-fedél kinyitásával
lehetséges.
9
Lemezmûveletek (folytatás)
Lásd a 4–5. oldalon a távvezérlô kezelôgombjait.
Lejátszás üzemmód funkció
Válassza ki a kívánt üzemmódot a lejátszás üzemmód [PLAY MODE] gombbal.
Üzemmód
1-mûsorszám
1TR
1-album
Lejátszás
Egy, a lemezrôl kiválasztott mûsorszám. Válasszon mûsorszámot a számgombokkal.
1ALBUM
Egy, a lemezrôl kiválasztott album.
Válasszon albumot az [ALBUM vagy
Véletlenszerû
A lemez teljes tartalma véletlenszerûen.
] gombbal.
RND
1-album véletlenszerûen
A kiválasztott album összes mûsorszáma véletlenszerûen.
Válasszon albumot az [ALBUM vagy ] gombbal.
1ALBUM RND
Megjegyzés
• Véletlenszerû lejátszás közben, csak az éppen lejátszott mûsorszámon belül tud elôre vagy hátra mûsorrészletet keresni.
Ismételt lejátszás
Programozott lejátszás esetén vagy egyéb lejátszási módban a lejátszás ismételhetô.
Nyomja meg a [REPEAT] gombot lejátszás üzemmódban.
A kijelzôn megjelenik a „REPEAT ON” felirat és a „
” szimbólum.
Kilépés az ismétlési funkcióból
Nyomja meg a [REPEAT] gombot ismét.
A kijelzôn megjelenik a „REPEAT OFF” felirat és eltûnik a „
10
” szimbólum.
Lemezmûveletek (folytatás) Lásd a 4–5. oldalon a távvezérlô kezelôgombjait.
Kijelzô funkció
Ez a funkció engedélyezi az éppen lejátszott mûsorszámra vonatkozó információk
megjelenítését.
Nyomja meg ismételten a [DISPLAY] gombot lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban.
Megjegyzés
• A megjeleníthetô karakterek maximális száma: kb. 30.
• Ez a készülék az 1.0 & 1.1 ID3 elôtag verziót támogatja. A nem támogatott adatformátumú szöveget nem lehet megjeleníteni.
• Az ID3 az MP3 mûsorszámba beágyazott címke (elôtag), amely a mûsorszámról nyújt információt.
Az írható (CD-R) és az újraírható (CD-RW)
lemezekre vonatkozó megjegyzések
Ez a készülék a CD-DA vagy MP3 formátumban
rögzített CD-R vagy CD-RW lemezeket tudja lejátszani. CD-DA felvételre alkalmas audio lemezt
használjon és zárja le ✻, ha a felvételt befejezte.
A felvételtôl függôen lehet, hogy a készülék
bizonyos lemezeket nem képes lejátszani.
✻
A felvétel végén végrehajtott eljárás, amely lehetôvé teszi a CD-R/CD-RW lejátszók számára az
audio CD-R és a CD-RW lemezek lejátszását.
Figyelmeztetés
Az ábrán látható jelzéssel ellátott
lemezt válasszon.
Ne tegye a következôket:
• ne használjon szabálytalan
alakú (szív alakú, nyolcszögletû) CD-t.
• ne ragasszon rá címkét vagy matricát.
• ne használjon olyan CD-t, amelyrôl a címke
vagy a matrica levált,
vagy ragasztó maradványok vannak.
• ne rögzítsen rá védôborítót vagy bármilyen más
tartozékot.
• ne írjon semmit a CD-re.
• ne tisztítsa a CD-t folyadékkal. (Törölje át egy
puha száraz kendôvel.)
A készülék az MP3-t le tudja játszani. Az MP3 csekély
hangminôségromlást eredményezô audio tömörítési
módszer.
Néhány, a berendezésen lejátszani kívánt, az MP3
fájlokat tartalmazó adathordozók elôállítására vonatkozó megjegyzés.
• A mûsorszámok és az albumok maximális száma:
999 mûsorszám és 256 album.
• Kompatibilis tömörítési tényezô:
64 kbit/s és 320 kbit/s (sztereó) között.
Javasolt érték: 128 kbit/s (sztereó).
• Lemezformátum: ISO9660 1 és 2 szint (a kiterjesztett formátumokat kivéve).
• A tartalomjegyzék (TOC) kiolvasási ideje függ a mûsorszámok és az albumok számától, valamint az albumok szerkezetétôl.
Az MP3-ra vonatkozó korlátozások
• A készülék kezeli a többszekciós lemezeket, de a
lejátszás elindítása több idôt vesz igénybe, ha nagyon sok szekció van.
Ennek elkerülése érdekében csökkentse minimálisra a szekciók számát.
• A készülék a csomagírás formátumban rögzített fájlokat nem tudja lejátszani.
• Csak a belsô rész formátumával megegyezô felvételeket tudja lejátszani, ha ugyanarra a lemezre normál audio (CD-DA) és MP3 formátumban is készített felvételt.
A készülék csak az MP3 fájlokat játssza le, ha a lemez MP3-at és más típusú audio (például WMA
vagy WAV) adatokat is tartalmaz.
• Az elkészítés a módjától függôen lehet, hogy a fájlokat egyáltalán nem tudja lejátszani, vagy nem az
Ön által számozott sorrendben fogja lejátszani.
11
A rádió kezelése
Frekvencialépték beállítások
Egyes országok a rádiófrekvenciás hullámsávokat saját rendszerük szerint osztották ki. Az AM frekvencialéptéket megváltoztathatja. A lépték gyári beállítása 9 kHz, de a 10 kHz-es* léptékben kiosztott
rádióállomások vétele érdekében meg tudja ezt változtatni. Ezzel a mûvelettel valamennyi programhelyre beállított AM frekvenciát megváltoztatja. Programozza be azokat ismét.
* Magyarországon a 9 kHz-es lépték a használatos.
a Válassza ki az FM-sávot az SC-EN35 [FM/AM/MUSIC P.], illetve SC-EN33 [TUNER/BAND]
gombbal a készüléken.
b Tartsa nyomva a készüléken az SC-EN35 [FM/AM/MUSIC P.], illetve az SC-EN33 [TUNER/
BAND] gombot.
Néhány másodperc múlva a kijelzô megváltozik, és az adott sáv legkisebb frekvenciáját mutatja.
Tartsa tovább nyomva a gombot. Az alsó frekvencia és a lépték meg fog változni.
Visszatérés az eredeti léptékhez: ismételje meg a fenti lépéseket.
Megjegyzés
A frekvencialépték megváltoztatásakor az eltárolt adók adatai törlésre kerülnek.
A vétel javítása
FM (URH)
A rádióállomásokat az antenna csatlakoztatása
után tudja venni.
Utána ott rögzítse az antenna vezeték másik
végét a falon vagy oszlopon, ahol a vétel a legjobb.
AM (KH)
Változtassa az antenna helyzetét és irányát.
Ha az FM vétel túl zajos
Javíthatja az FM vételt, ha azt MONO üzemmódba kapcsolja.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [PLAY MODE] gombot, amíg megjelenik a kijelzôn a
„MONO” szimbólum.
Kilépés a funkcióból
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [PLAY MODE] gombot ismét,
amíg eltûnik a kijelzôrôl a „MONO” szimbólum.
• A MONO üzemmód akkor is kikapcsolásra kerül, ha elhangolja a rádióvevôt (ha megváltozik a frekvencia).
• Kapcsolja ki ezt az üzemmódot, ha megszokott hangzást akar elérni (sztereó mûsor esetén).
12
A rádió kezelése (folytatás)
Kézi hangolás
a Válassza ki az [FM/AM] SC-EN35 / [TUNER/BAND] SC-EN33 gombbal az FM (URH) vagy
az AM (KH) hullámsávot.
b Válassza ki a [PLAY MODE] gombbal a MANUAL üzemmódot.
c Állítsa be a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gombbal a behangolni szánt rádióadó frekvenciáját.
Automatikus hangolás
a Válassza ki az [FM/AM] SC-EN35 / [TUNER/BAND] SC-EN33 gombbal az FM (URH) vagy
az AM (KH) hullámsávot.
b Válassza ki a [PLAY MODE] gombbal a MANUAL üzemmódot.
c Nyomja meg és tartsa lenyomva a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gombot, hogy az állomáskeresés elinduljon (a kijelzett frekvenciaérték gyorsan változik).
• Az automatikus hangolás leáll, ha a készülék rádióadót észlel.
• A funkcióból a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gomb ismételt megnyomásával lehet kilépni.
Megjegyzés
• Az automatikus hangolás, erôszavar esetén nem mûködik.
Rádióadó-programozás
Legfeljebb 20 FM és 12 AM adó hangolási adatai tárolható el.
Elôkészület: Válassza ki az [FM/AM] SC-EN35 / [TUNER/BAND] SC-EN33 gombbal az „FM”
(URH) vagy az „AM” (KH) hullámsávot.
Automatikus programozás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [PGM, -AUTO PRESET] gombot, a programozás elindításához.
Kézi programozás
a
b
c
d
Válassza ki a [PLAY MODE] gombbal a MANUAL üzemmódot.
Állítsa be a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gombbal a behangolni szánt rádióadó frekvenciáját.
Nyomja meg a [PGM, -AUTO PRESET] gombot.
Számgombokkal adja meg a programcsatorna számát.
Ha az adott helyen már volt rádióadó tárolva, az eredeti érték felülírásra kerül.
e Ismételje meg a b–d lépéseket, további csatornák beprogramozásához.
Programcsatorna kiválasztása
Számgombokkal adja meg a programcsatorna számát.
Két számjegyû csatornák esetén, használja a [≥10] gombot.
VAGY
a Válassza ki a [PLAY MODE] gombbal a „PRESET” üzemmódot.
b Válassza ki a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gombbal a hallgatni kívánt programcsatornát.
13
Az RDS mûsorszórás
A kijelzôn az „RDS” jelzés jelenik meg, ha RDS jeleket is sugárzó rádióadó mûsorát hallgatja.
A megjelenítés érdekében nyomja meg a kijelzô
[DISPLAY] gombot:
Lehet, hogy az RDS-jelzések nem láthatók, ha a
vétel gyenge.
Mûsorszámtípus kijelzései
Hírek (NEWS)
Események
(AFFAIRS)
Információ
(INFO)
Sport (SPORT)
Oktatás
(EDUCATE)
Dráma
(DRAMA)
Kultúra
(CULTURE)
Tudomány
(SCIENCE)
Vegyes
(VARIED)
Popzene
(POP M)
Rockzene
(ROCK M)
Szórakoztató
zene (M.O.R.M)✳
Klasszikus
könnyûzene
(LIGHT M)
Klasszikus
komolyzene
(CLASSICS)
Egyéb zene
(OTHER M)
Idôjárás-jelentés
(WEATHER)
Pénzügyek
(FINANCE)
Gyermekmûsorok (CHILDREN)
Társasági hírek
(SOCIAL A)
Vallás
(RELIGION)
Telefonos mûsor
(PHONE IN)
Utazás
(TRAVEL)
Szabadidô
(LEISURE)
Dzsessz
(JAZZ)
Country zene
(COUNTRY)
Nemzetiségi
mûsor
(NATIONAL)
Örökzöldek
(OLDIES)
Népzene
(FOLK M)
Dokumentummûsor
(DOCUMENT)
Kísérleti mûsor
(TEST)
Riasztás
(ALARM)
✳ M.O.R.M = Zene útközben (Middle of the road music)
14
A távirányító kódjának
megváltoztatása
Gyárilag a készülék is és a távirányító is „REMOTE
1” értékre van állítva. Ha a használat során elôfordul, hogy más készüléket is vezérelne a távirányító, a kód átállítható „REMOTE 2” értékre.
Átkapcsolás „REMOTE 2” értékre
a Az [FM/AM/MUSIC P.] gomb megnyomásával
válassza ki az „AM” hullámsávot.
( SC-EN35 )
b (Miközben megnyomja és nyomva tartja
SC-EN35 az [FM/AM/MUSIC P.] / SC-EN33
[MUSIC PORT] gombot a készüléken.)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [2] gombot, amíg a „REMOTE 2” üzenet feltûnik a kijelzôn.
c Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENTER]
és a [2] gombot, legalább 2 másodpercig.
A fenti lépések befejeztével mind a készülék,
mind a távirányító „REMOTE 2” kódra áll át.
Visszatérés „REMOTE 1” értékre
Ismételje meg a fenti lépéseket azzal a különbséggel, hogy [2] helyett [1]-et adjon meg a b–c lépésben. (A b lépésben „REMOTE 1” üzenet látszik a
kijelzôn.)
Ha a készülék és a távirányító kódja eltérô, a
távirányítóval nem mûködtethetô a berendezés.
„REMOTE 1” vagy „REMOTE 2” üzenet látszik a kijelzôn, ha használja a távirányítót.*
* Ha „REMOTE 1” látszik (A készülék „REMOTE
1” értéken áll.)
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENTER] és
az [1] gombot, legalább 2 másodpercig.
Ha „REMOTE 2” látszik (A készülék „REMOTE
2” értéken áll.)
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [ENTER] és
a [2] gombot, legalább 2 másodpercig.
USB-tároló csatlakoztatása
és tartalmának lejátszása SC-EN35
Az USB-csatlakozóaljzat lehetôvé teszi, hogy USBcsatlakozóval rendelkezô, hangállományok tárolására szolgáló adattároló egységet, a készülékhez
köthessen és a rajta tárolt hangfájlokat a készüléken keresztül lejátszhassa.
Elôkészület
Mielôtt a két berendezést összeköti, gyôzôdjön
meg róla, hogy az adattároló egységen lévô állományokról biztonsági másolatot készített. Nem javasoljuk, hogy az adattároló egységet hosszabbító
kábelen keresztül csatlakoztassa a készülékhez.
Elôfordulhat, hogy az USB-tárolót a készülék nem
ismeri fel.
a Állítsa be a kívánt hangerôt és csatlakoztassa az USB-tárolót.
USB-tároló (megvásárolható tartozék)
b Nyomja meg az [USB E/❙❙] gombot, a lejátszás megkezdéséhez.
A lejátszás
megszakítása
Nyomja meg az [USB E/❙❙] gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást, ismételten nyomja meg a
gombot.
A lejátszás
leállítása
Nyomja meg a [■] gombot. A kijelzôn a „RESUME” felirat látszik. Ez
a lejátszási pont tárolásra kerül.
Ha folytatni kívánja a lejátszást,
nyomja meg az [USB E/❙❙] gombot. Nyomja meg ismét a [■] gombot, ha lejátszási pont helyét törölni kívánja.
Mûsorszám
átugrása
Nyomja meg a [∧ /EE❘] vagy
[∨/❘FF] gombot.
Album
átugrása
Lejátszás üzemmódban nyomja
meg az [ALBUM ( vagy )]
gombot. Állj üzemmódban nyomja
meg egyszer az [ALBUM ( vagy
)] gombot, majd a számjegy
gombokat.
Lásd a 4–5. oldalon a távvezérlô
kezelôgombjait.
Közvetlen
a Nyomja meg az [ALBUM (
lejátszás
vagy )] gombot.
(A lejátszás
b Nyomja meg egyszer a
a kiválaszott
[∧ /EE❘] gombot, majd vámûsorszámmal
lassza ki a kívánt mûsorszákezdôdik.)
mot a számgombokkal.
■ Kijelzô
Nyomja meg lejátszás vagy pillanat állj üzemmódban a [DISPLAY] gombot.
A további mûveletek megegyeznek a lemeznél leírtakkal. (➜ 8–11. o.)
Az USB-tároló eltávolítása
Válasszon az „USB”-tôl eltérô mûsorforrást.
Ha mûsorforrásként „USB” van kijelölve és kihúzza
az USB-eszközt a készülékbôl, a tárolt állományok
megsérülhetnek.
■ Csatlakoztatható berendezések
Az USB-tárolóként megjelölt készülékek, amelyek:
• USB „Bulk only” átvitelre képesek.
• megfelelnek az USB 2.0 szabványnak.
■ Fájlnév formázása
Az MP3 fájlok neveinek .MP3 vagy .mp3 kiterjesztéssel kell rendelkezniük.
Megjegyzés
• A CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
• A készülék nem támogatja az NTFS-t (csak a FAT
16/32 fájlrendszert).
• A fájlrendszer szektorméretétôl függôen, bizonyos
MP3-lejátszók állományait nem lehet lejátszani a
készüléken keresztül.
• A készülék legfeljebb 255 album (beleértve az üres
mappákat is), valamint 2500 mûsorszám kezelésére alkalmas.
• Egy mappában legfeljebb 999 mûsorszám lehet.
• Többféle memóriakártya olvasására alkalmas USBeszköz esetén, csak egy kártya lejátszása lehetséges. Általában az elsôként behelyezett kártya.
• Válassza le az USB-kártyaolvasót a készülékrôl, ha
a kártyát kihúzza az olvasóból. Ha nem teszi, hibás
mûködés fordulhat elô.
• Ha digitális hanglejátszót csatlakoztat USB-aljzaton
keresztül, a lejátszó akkumulátora feltöltôdik kivéve,
ha a készülék készenléti üzemmódban van.
15
Idôzítôk és egyéb funkciók
Az óraidô beállítása
A készülék az idôt 24 órás formában jelzi ki.
a Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot, az óra beállításához.
b Állítsa be az aktuális idôpontot (5 másodperces lépésekben) a [∨/❘FF❘] vagy
[∧/EE❘] gombbal. (Ha nyomva tartja a gombot, a léptetés üteme felgyorsul.)
c Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot ismét.
■ Az idôpont megjelenítése (bekapcsolt állapotban)
Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot.
■ Az idôpont megjelenítése (kikapcsolt állapotban)
Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot.
Megjegyzés
Az óra pontossága: ±60 s havonta. Állítsa utána az órát, ha szükséges.
Hálózatkiesést követôen vagy ha kihúzta a hálózati csatlakozókábelt, az órát ismét be kell állítani.
Késleltetett kikapcsolás
A beállított idôtartam leteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
Nyomja meg a [SLEEP] gombot, a késleltetés funkció be-/kikapcsolásához.
• A gomb minden egyes megnyomására, megváltozik a késleltetési idôtartam:
■ A késleltetési idôtartam megjelenítése
Nyomja meg a [SLEEP] gombot egyszer.
Megjegyzés
A lejátszási és a kikapcsolási idôzítô együtt is használható. A kikapcsolási idôzítô elsôbbséget élvez.
Gyôzôdjön meg róla, hogy az idôzítési idôszakok nincsenek átfedésben.
Hangzásképek
Négy (elôre beállított) hangzáskép közül választhat.
Nyomja meg a [PRESET EQ] gombot, a hangzáskép kiválasztásához.
• A gomb minden egyes megnyomására, megváltozik a hangzáskép:
Virtuális élôhangzás
Sztereó hangfelvételbôl 3 dimenziós hangzásteret hoz létre.
Nyomja meg a [SURROUND] gombot, a virtuális élôhangzás funkció
be-/kikapcsolásához.
Megjegyzés
Az így elérhetô hatás eltérô lehet, a felvételtôl függôen.
16
Idôzített lejátszás
Az idôzítôvel adott idôpontban kapcsolható be a készülék, így ébresztésre használhatja.
Elôkészület:
Kapcsolja be a készüléket és állítsa be az órát. Válassza ki a mûsorforrást (lemez, rádió, USB vagy
külsô bemenet) és állítsa be a kívánt hangerôt.
a Nyomja meg ismételten a [CLOCK/TIMER] gombot, a lejátszás idôzítô kiválasztásához.
b Öt másodpercen belül nyomja meg a [∨/❘FF❘] vagy a [∧/EE❘] gombot, a kezdési idôpont
beállításához.
c Nyomja meg a [CLOCK/TIMER] gombot, a beállított érték megerôsítésére.
d Ismételje meg a b–c lépéseket, a befejezési idôpont beállításához.
Az idôzített lejátszás üzemmód aktiválása
e Nyomja meg a [
PLAY] gombot, az idôzítô bekapcsolásához.
f Kapcsolja ki a készüléket a [
Mûvelet
] gombbal.
Teendô
A beállítások megváltoztatása.
Hajtsa végre az a–d és a f lépést.
A mûsorforrás vagy a hangerô
megváltoztatása
a Nyomja meg a [ PLAY] gombot, az idôzítô kikapcsolásához (a
PLAY szimbólum eltûnik a kijelzôrôl).
b Változtassa meg a mûsorforrást vagy a hangerôt.
c Hajtsa végre az e–f lépést.
A beállítások ellenôrzése (a készülék készenléti állapotában)
Nyomja meg ismételten a [CLOCK/TIMER] gombot, a lejátszás
idôzítô kiválasztásához.
Törlés
Nyomja meg a [ PLAY] gombot, az idôzítô kikapcsolásához (a
PLAY szimbólum eltûnik a
kijelzôrôl).
Megjegyzés
• Az idôzítô a kezdési idôpontban elindul, a hangerô fokozatosan növekszik, a beállított mértékig.
• Az idôzítô minden nap mûködésbe lép, ha a funkció aktiválása megtörtént.
• Az idôzítô csak akkor mûködik, ha a berendezés készenléti állapotban van.
• Ha idôzítô funkcióval bekapcsolt berendezést kapcsol ki, majd be, az idôzítô kikapcsolásra vonatkozó idôpontja hatástalan lesz.
• Ha idôzítô funkcióval bekapcsolt berendezésen elôzôleg MUSIC PORT vagy USB bemenetet választott, a készülék bekapcsolódik és a MUSIC PORT-ra vagy az USB bemenetre kötött berendezés lesz a mûsorforrás. Ha a külsô mûsorforráson rögzített mûsort kívánja hallgatni, kapcsolja a
hordozható berendezést lejátszás üzemmódra és állítsa be a hangerejét. (Olvassa el a hordozható berendezés használati útmutatóját.)
17
Mielôtt a szervizhez fordulna…
Mielôtt a szervizhez fordulna, ellenôrizze az alábbi pontokat. Ha a különbözô ellenôrzô pontok után
kétségei maradnak, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem vezet eredményre, kérjük, forduljon szervizhálózatunkhoz.
18
A lejátszás nem mûködik.
• A lemez nincs pontosan behelyezve.
• A lemez karcos vagy piszkos. (A mûsorszámokat átlépi.)
• A lencse bepárásodott. Várjon kb. 1 órát és próbálja meg ismét.
Az MP3 fájlok nem olvashatók.
• Lehet, hogy nem képes MP3-t lejátszani, ha olyan többszekciós
lemezt másolt, ahol a szekciók között nincs adat.
• Többszekciós lemez készítésekor a szekciót le kell zárni.
• A lemezen lévô adatmennyiség kevés. Az adatmennyiséget kb.
5 MB-nál nagyobbra készítse.
A hang bizonytalan, a csatornák
fordítottak vagy csak egy hangsugárzó szól.
• Ellenôrizze a hangsugárzó csatlakoztatásokat. (➜ 7. oldal,
Csatlakoztatások)
Nincs hang vagy sok a zaj.
•
•
•
•
Lejátszás közben búgás
hallható.
• Hálózati kábel vagy fénycsô van a csatlakozókábelek közelében. A többi készüléket és vezetéket helyezze távolabbra a készüléke vezetékeitôl.
Rádióadás vételekor interferenciás hang vagy zaj hallható.
• Kapcsolja ki a tévét vagy a másik audiolejátszó készüléket, vagy
válassza külön a készüléktôl.
• Kapcsolja ki a MUSIC PORT-bemenethez csatlakoztatott hordozható audiolejátszót.
Középhullámú vétel közben
alacsonyfrekvenciás
búgás
vagy zaj hallható.
• Tartsa távol az antennát a többi kábeltôl és vezetéktôl.
• Tartsa távol az AM antennát a készüléktôl.
A készülék közelében elhelyezett tévén, a képen csíkok látszanak, vagy eltûnik a kép.
• Az antenna elhelyezése vagy iránya nem megfelelô. Ha szobaantennát használ, cserélje kültéri antennára.
• A televízió antennája túl közel van a készülékhez. Válassza el
a televízió antennáját a készüléktôl.
A távvezérlô nem mûködik.
• Ellenôrizze, hogy az elemeket megfelelôen helyezte-e be. (➜ 5.
oldal)
• Cserélje ki az elemeket, ha azok lemerültek.
MP3 lejátszáskor zaj léphet fel, ha a felvétel minôsége gyenge.
A készüléket tartsa távol a mobiltelefonoktól.
Növelje a hangerôt.
Kapcsolja ki a készüléket, határozza meg és javítsa ki a hibát.
Utána kapcsolja be ismét a készüléket. A hibát okozhatja a hangsugárzó vezetékek rövidzárlata, a túlzott hangerô miatt túlterhelt
hangsugárzók, vagy forró környezetben történô használat.
Mielôtt a szervizhez fordulna…
(folytatás)
Kijelzô
– –:– –
• Elôször csatlakoztatta a hálózati csatlakozókábelt, vagy idôközben hálózati feszültség kimaradás történt. Állítsa be az órát. (➜
16. oldal)
PGM FULL
• A beprogramozott mûsorszámok száma a 24-et túllépte.
Több mûsorszámot nem lehet beprogramozni.
NO PLAY
• Nem CD-DA vagy MP3 formátumú CD-ROM lemezt helyezett
be.
Az eltérô formátumú lemezeket ezen a készüléken nem lehet lejátszani.
ERROR
• Hibás mûveletet hajtott végre. Olvassa el az útmutatót és próbálja meg ismét.
F76
• Tápfeszültség probléma lépett fel. Forduljon a márkaszervizhez.
USB
SC-EN35
Nem reagál a készülék, ha megnyomja az [USB E/❙❙] gombot.
• Húzza ki az USB-egységet, majd csatlakoztassa újra. Esetleg
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Az USB egység vagy a rajta
tárolt tartalom, nem olvasható.
• A készülék nem képes az általa olvashatótól eltérô formátumú
egység vagy adat olvasására. (➜ 15. o.)
• A készülék USB host (vezérlô) funkciója, bizonyos USB-egységekkel nem mûködik.
• A készülék bizonyos esetben nem kezelik a 8 GB-nál nagyobb
kapacitású USB-egységeket.
Az USB-egység olvasása
sokáig tart.
• Nagyméretû fájlok vagy nagy kapacitású egységek olvasása,
jelentôs idôbe kerül.
„USB OVER CURRENT
ERROR”
(túláram hibajelzés)
• Az USB-egység használata során 500 mA-nál nagyobb áram
folyik. Húzza ki az USB-egységet. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
„NO PLAY"
(nem játszható le)
• Ellenôrizze a fájl tartalmát.
• Csak MP3 formátumú állományokat lehet lejátszani.
19
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy
a Panasonic SC-EN35 és SC-EN33 típusú távvezérelhetô sztereó audiorendszer CD-játszóval
megfelel az alábbi mûszaki jellemzôknek.
■ Erôsítô rész
RMS kimeneti teljesítmény, mindkét csatornán egy idôben mérve
10%-os teljes harmonikus torzítással (TDH)
SC-EN35
3 W csatornánként
SC-EN33
2 W csatornánként
Kimenô impedancia
Fejhallgató
16 – 32 Ω
MUSIC PORT
14 kΩ
Fejhallgató-csatlakozó
3,5 mm sztereó jack
MUSIC PORT csatlakozó
3,5 mm sztereó jack
Rádió
■■ Rádió
Vételi sávok
URH (FM)
Középhullám (AM)
87,50 –108,00 MHz (50 kHz-es lépések)
522 – 1629 kHz (9 kHz-es lépések)
520 – 1630 kHz (10 kHz-es lépések)
■■ CD-játszó
CD-játszó rész
rész
Lejátszható lemezek (8 cm és 12 cm átmérôjûek)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3)
(3) MP3
Mintavételi frekvencia
CD
MP3
Bitsebesség
MP3
Dekódolás
Hangszedô
Hullámhossz
Lézerteljesítmény
Hang kimenet (lemez)
Csatornák száma
Frekvenciamenet
Nyávogás
Digitális szûrô
D/A átalakító
20
44,1 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
32 kilobit/s – 384 kilobit/s
16/20/24 bit lineáris
785 nm
CLASS 1
2 csatornás sztereó
20 Hz – 20 kHz (+1, –2 dB)
nem mérhetô
8
MASH (1 bit DAC)
■■ USB
USB rész
rész
Használható USB-tároló eszközök
(1) HDD
(2) USB MP3 lejátszó / Digitális hangrögzítô
(3) USB-tároló eszköz
Kezelhetô hangfájl formátum
USB-csatlakozó
Maximális terhelhetôség
Bitsebesség
MP3
Hang kimenet (MP3)
Csatornák száma
Frekvenciamenet
MP3
500 mA
32 kilobit/s, 128 kilobit/s, 320 kilobit/s
2 csatornás sztereó
20 Hz – 20 kHz
■■ Hangsugárzók
Hangsugárzók
Típus
Hangszóró
Szélessávú hangszóró
Impedancia
Terhelhetôség
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
1-utas, 1-hangszórós
8 cm átmérôjû, kerek, 6 Ω
6Ω
6 W (max)
121 mm × 236 mm × 146 mm
■■ A
A készülék
készülék általános
általános adatai
adatai
Tápegység
Teljesítményfelvétel
SC-EN35
SC-EN33
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg
Hangsugárzókkal együtt
SC-EN35
SC-EN33
230 V~, 50 Hz
32 W
16 W
220 mm × 236 mm × 146 mm
3,60 kg
3,33 kg
Hangsugárzók nélkül
SC-EN35
SC-EN33
Üzemi hômérséklet
Üzemi légnedvesség
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
Megjegyzés
A változtatás jogát a gyártó fenntartja.
A tömeg- és méretadatok közelítô értékûek.
1,30 kg
1,26 kg
+5 °C – +35 °C
5 % – 90 % relatív páratartalom
(páralecsapódás nélkül)
2,0 W
Karbantartás
A készülék burkolatát puha száraz kendôvel tisztítsa.
• A tisztításhoz ne használjon alkoholt, festékhígítót, benzint.
• Mielôtt vegyszerrel kezelt tisztítókendôt használ, feltétlenül olvassa el a tisztítókendôhöz mellékelt figyelmeztetéseket és használati útmutatásokat.
A CD-lencse karbantartása
• A hibás mûködés elkerülése érdekében, a lencsét rendszeresen tisztítsa. A por eltávolítására légfúvó
ecsetet használjon, vagy vatta-rudacskát, ha a lencse különösen piszkos.
Javasolt gyártmány: Lencsetisztító készlet (termékszám: SZZP1038C).
• Ne használjon CD lencsetisztítót.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://panasonic.net
Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. • Minden jog fenntartva
Szedés, tördelés: Szignet Kft. • Nyomás, kötés: Prime Rate Kft.
Bor4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement