Panasonic SCEN27 Operating instructions

Panasonic SCEN27 Operating instructions
Vážený zákazník!
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Aby ste mohli zariadenie používať bezpečne a
optimálnym spôsobom, pozorne si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Návod je určený pre tento systém:
Zariadenie
SC-EN27
Hlavné zariadenie
SA-EN27
Reproduktory
SB-EN25
Zadná strana zariadenia
CLASS 1
LASER PRODUCT
Laserový výrobok triedy 1
Vnútri výrobku
UPOZORNENIE!
TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANÍM OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO
NASTAVENÍ ALEBO ZAOBCHÁDZANÍM SO
ZARIADENÍM INÝM SPÔSOBOM, AKO JE
OPÍSANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU,
SA MÔŽETE VYSTAVIŤ PÔSOBENIU
NEBEZPEČNÉHO ŽIARENIA.
ZARIADENIE NEOTVÁRAJTE ANI SA HO
NESNAŽTE SVOJPOMOCNE OPRAVIŤ. OPRAVU
ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU
ODBORNÍKOVI.
UPOZORNENIE!
• ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ANI
NEVKLADAJTE DO NÁBYTKU, VSTAVANÝCH
SKRINIEK ANI DO INÝCH TESNÝCH
PRIESTOROV. DBAJTE NA TO, ABY BOLO
ZARIADENIE DOBRE VETRANÉ. DBAJTE NA
TO, ABY NEBOLI JEHO VETRACIE OTVORY
ZAKRYTÉ ZÁCLONAMI ANI INÝMI LÁTKAMI.
PREDÍDETE TÝM ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU V
DÔSLEDKU PREHRIATIA ZARIADENIA.
• VETRACIE OTVORY ZARIADENIA
NEZAKRÝVAJTE NOVINAMI, OBRUSMI,
ZÁCLONAMI ANI INÝMI PODOBNÝMI
PREDMETMI.
• NA ZARIADENIE NEUMIESTŇUJTE ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA, AKO NAPRÍKLAD
HORIACE SVIECE.
• BATÉRIE LIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM
SPÔSOBOM.
VÝSTRAHA:
ZARIADENIE NEVYSTAVUJTE PÔSOBENIU
VODY, VLHKOSTI ANI DAŽĎA. NA ZARIADENIE
NEUMIESTŇUJTE NÁDOBY NAPLNENÉ
KVAPALINOU, AKO NAPRÍKLAD VÁZY, Z
KTORÝCH BY NAŇ MOHLA KVAPKAŤ VODA
ALEBO KTORÝMI BY STE HO MOHLI OBLIAŤ.
PREDÍDETE TÝM VZNIKU POŽIARU, ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŠKODENIU
ZARIADENIA.
Zariadenie umiestnite v blízkosti ľahko prístupnej
sieťovej zásuvky. Zabezpečte možnosť jednoduchej
manipulácie so zástrčkou sieťového prívodu a
zásuvkou na zariadení.
TOTO ZARIADENIE JE URČENÉ NA POUŽÍVANIE V
MIERNOM KLIMATICKOM PÁSME.
2
Bezpečnostné upozornenia
Umiestnenie
Zariadenie umiestnite na rovný povrch tam, kde
nebude vystavené pôsobeniu priameho slnečného
svetla, vysokých teplôt, vlhkosti a nadmerných otrasov.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
zariadenia a jeho súčastí alebo k skráteniu jeho
životnosti. Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety.
Napätie
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje vysokého
napätia. Mohlo by dôjsť k jeho prehriatiu a následnému
vzniku požiaru.
Na napájanie zariadenia nepoužívajte zdroje
jednosmerného napätia. Ak chcete zariadenie používať
na lodi alebo na miestach, kde sa používa jednosmerné
napätie, starostlivo skontrolujte zdroj napájania.
Ochrana sieťového prívodu
Skontrolujte, či je sieťový prívod správne zapojený a či
nie je poškodený. Nesprávne zapojenie a poškodenie
sieťového prívodu môžu spôsobiť požiar alebo zapríčiniť
zásah elektrickým prúdom. Neťahajte za sieťový prívod,
neohýbajte ho ani naň neklaďte ťažké predmety.
Sieťový prívod pri odpájaní pevne uchopte za zástrčku.
Neťahajte za sieťový prívod. Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom. Zástrčku nechytajte mokrými
rukami. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Dodávané príslušenstvo
Skontrolujte si, prosím, dodané príslušenstvo.
Ak budete žiadať o výmenu niektorej z
položiek, použite označenia uvedené v
zátvorkách.
(Platné v decembri 2005.)
 Diaľkový ovládač (1 ks)
(N2QAGB000038)
 Sieťový prívod (1 ks)
(RFA2699)
 Batérie do diaľkového ovládača (2 ks)
 FM/AM anténa (1 ks)
(N1DADYY00003)
 Kábel na pripojenie externého zariadenia do
hudobného portu (1 ks)
(K2KC39A00002)
Poznámka:
Dodaný sieťový prívod je určený na použitie len s
týmto zariadením. Nepoužívajte ho na napájanie iných
zariadení.
Na napájanie tohto zariadenia nepoužívajte sieťový
prívod z iných zariadení.
Diaľkový ovládač
 Batérie
4
3
1
2
Cudzie predmety
(R6, AA)
Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostali kovové
predmety. Môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom
alebo poruchu zariadenia.
Zabráňte vniknutiu kvapalín do zariadenia. Môžu
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poruchu
zariadenia. V prípade, že sa do zariadenia dostane
kvapalina, okamžite ho odpojte od sieťovej zásuvky a
obráťte sa na svojho predajcu.
Nestriekajte na zariadenie alebo do jeho vnútra
prostriedky proti hmyzu. Obsahujú horľavé plyny, ktoré
by sa mohli vznietiť.
Servis
Nepokúšajte sa zariadenie opraviť svojpomocne. Ak na
zariadení nefunguje zvuk, nesvietia na ňom indikátory,
vychádza z neho dym alebo nastane akýkoľvek iný
problém, ktorý nie je opísaný v tomto návode na
obsluhu, odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky a
obráťte sa na predajcu alebo autorizovaný servis. V
prípade, že by zariadenie opravovala, rozoberala alebo
prerábala nekvalifikovaná osoba, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho
od sieťovej zásuvky. Predĺžite tým jeho životnosť.
• Batérie vložte tak, aby sa označenia polarity na
batériách (+ a –) zhodovali s označeniami polarity
vnútri ovládača.
• Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
 Používanie diaľkového ovládača
Senzor signálu diaľkového
ovládača
• Diaľkový ovládač namierte priamo
na senzor signálu diaľkového
ovládača na prednom paneli
zariadenia. Dbajte na to, aby
medzi diaľkovým ovládačom a
zariadením neboli žiadne prekážky.
Účinný dosah diaľkového ovládača
je najviac 7 m.
• Funkčnosť diaľkového ovládača
môžu ovplyvniť silné svetelné
zdroje (napríklad priame slnečné
svetlo) alebo sklené dvierka
nábytku.
3
Umiestnenie reproduktorov
Zariadenie umiestnite v priestore, ktorý má na výšku
minimálne 240 mm.
Ak by sa kryt priestoru na vkladanie diskov nemohol
úplne otvoriť, mohol by sa poškodiť.
Umiestnenie reproduktorov
Reproduktory sú rovnaké, a preto nie je potrebné
rozlišovať medzi pravým a ľavým.
Poznámky:
• Na zabezpečenie dostatočného vetrania umiestnite
reproduktory vo vzdialenosti aspoň 10 mm od
zariadenia.
• Reproduktory nie sú magneticky tienené.
Neumiestňujte ich v blízkosti televízorov, osobných
počítačov ani iných zariadení, ktoré môžu byť
ovplyvnené magnetickým poľom.
• Po zložení ochranného krytu sa nedotýkajte
vnútorných častí reproduktorov. Mohli by ste ich
poškodiť.
Upozornenie:
• Reproduktory používajte len
s odporúčaným zariadením. V
opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu zosilňovača a/alebo
reproduktorov a vzniku požiaru. V
prípade poškodenia alebo náhlej
zmeny výkonu sa obráťte na
kvalifikovaného odborníka.
• Reproduktory nepripevňujte na
stenu ani na strop.
4
Informácie o diskoch
Poznámky k CD-R a CD-RW diskom
• Na zariadení môžete prehrávať CD-R a CD-RW disky
vo formáte CD-DA (digitálne audio) alebo MP3, ktoré
boli po ukončení záznamu finalizované. Na vytvorenie
audiozáznamu vo formáte CD-DA použite audiodisky a
disk finalizujte*.
• V závislosti od podmienok pri vytváraní disku
prehrávač nemusí niektoré disky prehrať.
* Finalizácia je proces vykonávaný po ukončení
záznamu na disk, ktorý umožňuje prehrávačom CD-R/
CD-RW diskov prehrávať audio CD-R a CD-RW disky.
Upozornenie
Používajte disky s týmto symbolom:
V žiadnom prípade:
• Nepoužívajte CD disky nepravidelného tvaru.
• Na disky nelepte žiadne nálepky ani etikety.
• Nepoužívajte CD disky s nálepkami ani etiketami,
ktoré sa odlepujú alebo sú prilepené lepidlom, ktoré by
sa mohlo uvoľňovať z CD disku dovnútra zariadenia.
• Nepoužívajte ochranné kryty proti poškrabaniu ani
žiadne iné doplnky.
• Na CD disky nepíšte.
• Nečistite CD disky kvapalinami (disky čistite mäkkou
suchou handričkou).
1
2
R
L
Medený (+)
Strieborný (–)
Strieborný (–)
AM anténa
FM anténa
Spustite prehrávanie na
prenosnom audiozariadení.
Kábel na pripojenie externého
zariadenia do hudobného portu
Konektor: stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm
2
AC IN
PHONES
HAUT-PARLEURS
R
L
SPEAKERS(6 �)
Note
Poznámka:
Dlhodobé počúvanie pomocou slúchadiel
vám môže poškodiť sluch.
Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť.
Konektor: stereofónny minikonektor s
priemerom 3,5 mm
FM/AM ANT
Zapojte do elektrickej siete
Systém zapojte do elektrickej siete až po vykonaní všetkých
ostatných zapojení.
Note
Poznámka:
Ak zariadenie necháte odpojené od elektrickej siete približne
2 týždne, obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.
V takom prípade pred začatím používania zariadenia znova
nastavte rozhlasové stanice a ostatné položky, ktoré boli
uložené do pamäte.
3 Sieťový prívod
Slúchadlá
(Nie sú súčasťou
príslušenstva.)
Pri odpájaní konektora antény
uchopte anténu za spoj.
Spoj
2 FM/AM anténa
Postavte anténu na podstavec.
Poznámky:
• Hlasitosť a vlastnosti zvuku môžete nastaviť na tomto
zariadení aj na externom zariadení.
• Prečítajte si aj návod na obsluhu externého zariadenia.
Zvoľte položku
„MUSIC P“.
MUSIC PORT
Používanie
Diaľkový ovládač
Prenosný
audioprehrávač
Prenosné audiozariadenie
(Kábel je súčasťou príslušenstva.)
Červený
Čierny
Čierny
Červený
Medený (+)
1 Reproduktory
Ak sa na koncoch
káblov reproduktorov
nachádza izolácia,
otočte ju a stiahnite.
Zapojenia
5
6
OPEN/
CLOSE
Diaľkový ovládač
Poznámky:
Note
• Na otváranie a zatváranie krytu priestoru na
vkladanie diskov používajte len tlačidlo [OPEN/
CLOSE].
• Ak by ste kryt zatvárali nasilu, mohol by sa poškodiť.
Preskočenie/
vyhľadávanie
Zapnutie
zariadenia
q/h
CD
Diaľkový ovládač
Uplynutý čas prehrávania stopy
Číslo stopy
SLEEP
7
4
1
>10
=
0
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
VOL
CD
9
6
3
OPEN/
CLOSE
8
5
2
MUSIC PORT
ALBUM
VOL
TUNER/
BAND
-AUTO PRESET
PGM/CLEAR
TIMER
SET/CHECK
CLOCK/
TIMER ADJ
DISPLAY
Nastavenie hlasitosti
2
Zadanie pomocou číselných
tlačidiel
Voľba dvojmiestneho čísla
napr. 16: [≥10] → [1] → [6]
Voľba trojmiestneho čísla
napr. 226
[≥10] → [≥10]
→ [2] → [2] → [6]
1
Poznámka:
Ak je už v zariadení vložený disk, zariadenie sa zapne a spustí sa
prehrávanie. (Spustenie prehrávania jedným dotykom)
Zariadenie
2 Spustite prehrávanie.
50
(Maximum)
Zastavenie prehrávania
0
(Minimum)
Nastavenie hlasitosti
Disk vložte tak, aby potlačená
strana smerovala nahor.
Disk zatlačte na upínaciu hlavu tak, aby
s cvaknutím zapadol.
Opätovným stlačením tlačidla
[] zatvorte kryt priestoru na vkladanie diskov.
Pri zatváraní krytu priestoru na vkladanie diskov si dávajte pozor, aby vám nepricvikol prsty.
Zariadenie sa zapne a otvorí sa kryt priestoru
na vkladanie diskov.
Zariadenie
1 CD disk upevnite na upínaciu hlavu.
CD prehrávač
CD prehrávač
Počet stôp
Celkový čas
prehrávania
Zariadenie Diaľkový ovládač
Zastavenie
prehrávania
g
Počet albumov
Počet stôp
MP3
ALBUM
TRACK MP3
Zariadenie Diaľkový ovládač
Pozastavenie
prehrávania
CD
q/h
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
prehrávanie.
Zariadenie
Diaľkový ovládač
Stlačením tlačidla preskočíte stopu/stlačením a
podržaním tlačidla spustíte vyhľadávanie.
Preskočenie/
Poznámky:
vyhľadávanie • Vyhľadávať môžete počas prehrávania alebo
pozastaveného prehrávania.
• Pri MP3 súboroch nemôžete funkciu vyhľadávania použiť.
• Pri prehrávaní v naprogramovanom poradí, opakovanom
prehrávaní jednej stopy alebo prehrávania v náhodnom poradí
môžete funkciu vyhľadávania použiť len v rámci aktuálnej stopy.
Prehrávanie
s priamym
prístupom
Prehrávanie
sa spustí od
zvolenej stopy.
Zvoľte požadovanú stopu.
Opakované
prehrávanie/
prehrávanie
v náhodnom
poradí
1-& :
Opakovanie
jednej stopy
&:
Opakovanie
všetkých stôp
RND:
Prehrávanie
v náhodnom
poradí
Zvoľte režim prehrávania
PGM
Po každom stlačení tlačidla:
1-& → & → RND (počas zastaveného
prehrávania) → Žiadne zobrazenie (funkcia
zrušená)
Poznámky:
• Počas prehrávania v náhodnom poradí
nemôžete preskočiť na predchádzajúcu
stopu.
• Pri prehrávaní MP3 súborov nemôžete zvoliť
režim prehrávania v náhodnom poradí (RND).
• Režimy prehrávania v náhodnom a
naprogramovanom poradí nemôžete použiť
súčasne.
PGM
Tlačidlo
stlačte počas
PGM
zastaveného
prehrávania
Zvoľte stopy
(maximálne
24 stôp)
Spustite
prehrávanie
PGM
Prehrávanie
Číslo stopy
v naprograPoradové číslo
movanom
poradí
Číslo stopy
PGM
Táto funkcia
(len CD disky)
Celkový čas
umožňuje
programu
naprogramovať Vymazanie
PGM
prehrávanie až (Počas zastaveného prehrávania)
24 stôp.
Poznámka:
Obsah programu zostáva uložený v pamäti
zariadenia aj po prepnutí na inú funkciu alebo
vypnutí zariadenia.
Ak stlačíte tlačidlo [PGM/CLEAR] alebo
otvoríte kryt priestoru na vkladanie diskov,
vymaže sa celý obsah programu.
Potvrdenie
naprogramovanej stopy
(Počas zastaveného prehrávania)
Pridanie stopy do
programu
(Počas zastaveného prehrávania)
Zvoľte stopu,
ktorú chcete
pridať do
programu.
Poznámka:
• Režimy prehrávania v náhodnom a
naprogramovanom poradí nemôžete použiť
súčasne.
7
Rozhlasový prijímač
Rozhlasové stanice môžete naladiť manuálne zvolením frekvencie staníc alebo ich môžete uložiť do pamäte
predvolieb. Uľahčíte si tým ladenie.
Do pamäte predvolieb môžete uložiť až 20 staníc v pásme FM a 12 staníc v pásme AM.
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
3
SLEEP
Nastavenie hlasitosti
1
2
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
Zadanie pomocou
číselných tlačidiel
Voľba
dvojmiestneho
čísla
napr. 11: [≥10] →
[1] → [1]
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
0
(Minimum)
50
(Maximum)
MUSIC PORT
TUNER/
BAND
CD
VOL
VOL
Nastavenie
hlasitosti
SOUND
LIVE
PLAY
EQ
VIRTUALIZER MODE
ALBUM
Nastavenie ladiaceho kroku
Každá krajina rozdeľuje rozhlasové pásma podľa
vlastného systému. Na tomto zariadení môžete zmeniť
ladiaci krok v pásme AM. Predvolené nastavenie
ladiaceho kroku je 9 kHz. Ladiaci krok však môžete
zmeniť na 10 kHz, aby ste mohli prijímať vysielania
rozmiestnené v krokoch po 10 kHz.
Všetky predvolené frekvencie v pásme AM sa zmenia v
závislosti od tohto nastavenia. Nastavte ich znova.
1. Pomocou tlačidla [TUNER/BAND] zvoľte pásmo
FM.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [TUNER/BAND] na
zariadení.
V priebehu niekoľkých sekúnd sa na displeji zobrazí
minimálna frekvencia. Tlačidlo držte stlačené.
Minimálna frekvencia a ladiaci krok sa zmenia.
Ak chcete obnoviť pôvodný ladiaci krok, zopakujte
uvedený postup.
Poznámka:
Po zmene nastavenia ladiaceho kroku sa nastavené
predvoľby staníc vymažú z pamäte.
8
Zlepšenie príjmu
FM
Po pripojení antény
nalaďte rozhlasové
stanice. Potom prilepte
anténu na stenu
alebo stĺp na mieste s
najlepším príjmom.
AM
Zmeňte nasmerovanie
alebo umiestnenie
antény.
Ak je v pásme FM nadmerný šum
Ak zvolíte monofónny príjem, môžete zlepšiť kvalitu
príjmu v pásme FM.
MONO
Stlačením tlačidla zapnete/
vypnete monofónny príjem.
7
8
9
0
>10
=
PGM
Rozhlasový prijímač
Zariadenie
Manuálne
ladenie
Zvoľte frekvenciu.
Zvoľte pásmo
FM alebo AM.
DiaľkovýTUNER/
ovládač
3
3
u
3
3
u
BAND
TUNER/
BAND
TUNER/
TUNER/
BAND
BAND
pásmo
u
Zvoľte pásmo
FM alebo AM.
Zvoľte kanál.
4
i
4
i
4
4
i
ufrekvenciu.
i
Zvoľte
Zvoľte
FM alebo AM.
Voľba kanálov
Zvoľte pásmo
FM alebo AM.
Zvoľte kanál.
Zariadenie
Zvoľte pásmo FM
alebo AM.
Automatické
ladenie
DiaľkovýTUNER/
ovládač
Stlačte tlačidlo a podržte
ho stlačené, kým sa
frekvencia nezačne
rýchlo meniť. 4
BAND
TUNER/
BAND
Zvoľte pásmo
FM alebo AM.
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
u
3
3
i
4
u
i
Stlačte tlačidlo a podržte
ho stlačené, kým sa
frekvencia
4
3 nezačne
rýchlo meniť.
u
i
4
3
u
i
u
i
• Automatické ladenie sa zastaví, keď
4
3
zariadenie
TUNER/ nájde stanicu.
BAND
u
i
• Ak chcete
automatické ladenie
zrušiť,
znova
4
3
stlačteTUNER/
to isté tlačidlo.
BAND
TUNER/
Poznámka:
BAND
4
3
TUNER/
TUNER/
4
3 automatické
BAND
u
i
TUNER/
• Ak je BAND
príjem
nadmerne rušený,
BAND
u
i
ladenie nemusí fungovať.
Postup uskutočnite zvlášť pre stanice v pásme
FM a AM.
TUNER/
Automatické
nastavenie
predvolieb
Tuner uloží vo
vzostupnom
poradí do
pamäte
predvolieb
stanice, ktoré
dokáže zachytiť.
Manuálne
nastavenie
predvolieb
Postupné
uloženie staníc
do pamäte
predvolieb.
BAND
TUNER/
BAND
Zvoľte pásmo
TUNER/
BAND
FM alebo
AM
TUNER/
BAND
Stlačte a podržte tlačidlo,
kým sa nezobrazí
hlásenie AUTO
(automatické nastavenie).
1
TUNER/
2
3
Poznámka:
BAND
TUNER/
BAND
Počas automatického
nastavovania predvolieb
bliká indikátor pamäte ( PGM ) a na displeji
roluje frekvencia. Keď je nastavená predvoľba
PGM
stanice, na chvíľu sa zobrazí
indikátor pamäte
PGM
a čísla kanálov. Po skončení nastavovania
predvolieb sa zobrazí prvá predvolená stanica.
Nalaďte
stanicu,
ktorú chcete
uložiť do
pamäte
predvolieb
PGM
PGM
PGM
1
4
52
4
7
5
8
6
9
7
8
0
>910
=
3
6
0
>10
=
1
2
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
1
8
0
2
9
>3
=10
V priebehu 10 sekúnd
4
0
5
>10
=
1
7
2
8
3
9
4
5
0
>610
=
1
7
1
4
2
8
2
5
0
5
8
>610
=
6
3
9
3
Vyvolajte režim
Zvoľte kanál
nastavenia
PGM
predvolieb
4
7
7
6
9
8
0
>10
=
0
>10
=
9
PGM
PGM
Poznámka:
Stanica uložená na určitom kanáli je
premazaná novou uloženou stanicou.
9
Časovač a ostatné nastavenia
SOUND
EQ
DISPLAY
Stlačením tlačidla []
zapnite zariadenie.
Zvoľte nastavenie
vlastností zvuku
EQ
EQ
SOUND
• Po každom
EQstlačení tlačidla:
SOUND
SLEEP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
CLOCK/
TIMER ADJ
TUNER/
BAND
3
CD
4
u
i
CLOCK/
TIMER ADJ
Vlastnosti
zvuku
Môžete si
vybrať zo
štyroch
nastavení
zvuku
Set the clock
VOL
VOL
LIVE
SOUND
PLAY
EQ
VIRTUALIZER MODE
CLOCK/
TIMER ADJ
ALBUM
TIMER
SET/CHECK
V priebehu 10 sekúnd
CLOCK/
TIMER ADJ
CLOCK/
TIMER ADJ
Nastavenie
času
Zariadenie
pracuje v
24-hodinovom
časovom
formáte
EQ
OPEN/
CLOSE
Set the clock
Nastavenie
Set the
clock
CLOCK/
hodín
TIMER ADJ
Set the clock
u
3
3
i
4
u
i
4
CLOCK/
TIMER ADJ
CLOCK/
TIMER ADJ
Nastavte čas
CLOCK/
4
3
• Stlačením
a podržaním
TIMER ADJ
u
i
tlačidiel
sa čas bude meniť
CLOCK/
rýchlejšie.
TIMER ADJ
CLOCK/
• Zobrazenie hodín, keď
je zariadenie zapnuté.
• Kontrola času, keď je
zariadenie vypnuté.
Virtuálny
priestorový
zvuk
Pri prehrávaní
stereofónnych
záznamov
môžete
vytvoriť
trojrozmerné
zvukové pole.
EQ
SOFT
(Určené pre
EQ
sprievodnú
hudbu)
XBS
CLEAR
(Zvýrazní
(Zjasňuje
SOUND
EQ
bicie nástroje
zvuky
v rockovej
vyšších
hudbe)
frekvencií)
EQ OFF
(Nepoužije
LIVE
sa žiadny
VIRTUALIZER
zvukový efekt)
VOCAL
(Zvýrazní
spev)
LIVE
VIRTUALIZER
LIVE
VIRTUALIZER
Stlačením tlačidla
zapnete/vypnete
LIVE
VIRTUALIZER
funkciu virtuálneho
priestorového
zvuku
CLOCK/
3
4
u
i
TIMER ADJ
Poznámka:
Skutočný účinok závisí od prehrávaného
zdroja.
PLAY
ON
Príprava: Nastavte čas (pozri vľavo).
TIMER ADJ
CLOCK/
3
1 Nastavte
časovač
TIMER ADJ
TIMER
CLOCK/
SET/CHECK
TIMER
TIMER
ADJ
SET/CHECK
CLOCK/
TIMER ADJ
4
u
i
 Nastavte čas spustenia
Kým je zobrazený čas
TIMER
SET/CHECK
PLAY
OFF
CLOCK/
TIMER
ADJ
CLOCK/
TIMER ADJ
CLOCK/
TIMER
ADJ
CLOCK/
ZvoľteTIMER
nastavenie
ADJ
Poznámka:
Hodiny sa v priebehu jedného mesiaca
môžu odchýliť o ±60 sekúnd. V prípade
potreby upravte nastavenie času.
Po odpojení sieťového prívodu alebo
výpadku v napájaní hodiny nastavte znova.
PLAY
ON
MUSIC PORT
TUNER/
BAND
PLAY
ON
PLAY
ON
PLAY
ON
PLAY
ON
CD
q/h
V priebehu 10 sekúnd
3
3
3
Zvoľteu
3čas
u
u
4
4
i
i
4
spustenia
4
i
u
i
prehrávania
• Ak tlačidlo
stlačíte
a
VOL 3
4 VOL
podržíte, čas sa bude
meniť rýchlejšie.
 CLOCK/
Nastavte čas ukončenia
SLEEP
Časované
vypnutie
zariadenia
Časované
vypnutie
umožňuje
zariadenie
automaticky
vypnúť po
uplynutí
nastaveného
času.
Po každom stlačení tlačidla
SLEEP 30
SLEEP
SLEEP 60
SLEEP
SLEEP 90
OFF (funkcia
(Canceled)
zrušená)
SLEEP 120
SLEEP
SLEEP
• Kontrola zostávajúceho
času
SLEEP
Stlačte raz
SLEEP
Poznámka:
SLEEP
Funkcie časovaného spustenia prehrávania a
časovaného vypnutia môžete použiť súčasne.
Uprednostní sa funkcia časovaného vypnutia.
Dávajte pozor, aby sa nastavenia časovačov
neprekrývali.
Časované
spustenie
prehrávania
Táto funkcia
umožňuje v
zvolený čas
automaticky
spustiť
prehrávanie.
TIMER
ADJ
CLOCK/
TIMER
TIMER ADJ
SET/CHECK
CLOCK/
TIMER
ADJ
CLOCK/
ADJ
ZvoľteTIMER
nastavenie
PLAY OFF
PLAY
OFF
PLAY
PLAY
OFF
PLAY
OFF
PLAY
OFF
3
3
3
3
u
u
u
4
4
i
i
4
4
i
CLOCK/
TIMER
ADJ
CLOCK/
TIMER ADJ
CLOCK/
TIMER
ADJ
CLOCK/
TIMER ADJ
Zvoľte
čas ukončenia
u
i
prehrávania
• Ak tlačidlo stlačíte a
podržíte, čas sa bude
meniť rýchlejšie.
MUSIC PORT
2 Zvoľte
zdroj a nastavte hlasitosť
MUSIC PORT
TUNER/
BAND MUSIC PORT
TUNER/
BAND MUSIC PORT
TUNER/
BAND
TUNER/
BAND
q/h
VOL 3
VOL 3
4 VOL
4 VOL
q/h
VOL 3
4 VOL
CD
CD
CD
q/h
CD
q/h
Zvoľte zdroj
TIMER
SET/CHECK
TIMER časovač
3 Zapnite
SET/CHECK
VOL 3
4 VOL
Nastavte hlasitosť
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
PLAYindikátor
Vyvolajte
PLAY
PLAY
PLAY
Vypnite
zariadenie
PLAY
Aby časovač fungoval, zariadenie musí
byť
TIMER
SET/CHECK
vypnuté.
Poznámka:
Pri časovači prehrávania môžete zvoliť ľubovoľný
TIMER
zdroj. Keď zmeníte ladiaci krok, funkcia časovača
sa
TIMER
SET/CHECK
TIMER
zruší. Zopakujte krok 3, kým je zariadenieSET/CHECK
zapnuté.
SET/CHECK
10
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
PLAY
MUSIC PORT
TIMER
TUNER/
BAND
PLAY
SET/CHECK
VOL 3
4 VOL
CD
q/h
TIMER
PLAY
SET/CHECK
Časovač a ostatné nastavenia
PLAY
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
PLAY
PLAY
• Zrušenie
časovača,
kým je zariadenie
zapnuté
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
Zrušte
indikátor
TIMER
SET/CHECK
PLAY
TIMER
SET/CHECK
TIMER
TIMER
Časované
spustenie
prehrávania
Táto funkcia
umožňuje v
zvolený čas
automaticky
spustiť
prehrávanie.
SET/CHECK
Poznámka:
SET/CHECK
Funkcia časovača sa zruší, no nastavenia
TIMER
zostanú uložené v pamäti. Ak je časovač
SET/CHECK
TIMER
zapnutý, aktivuje sa každý deň.
SET/CHECK
TIMER
TIMER
• Zmena nastavenia
časovača
• Kontrola nastavenia
časovača kým je
zariadenie zapnuté
SET/CHECK
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
ZrušteTIMER
indikátor
SET/CHECK
TIMER
PLAY
SET/CHECK
TIMER a
TIMER
SET/CHECK
znovaSET/CHECK
nastavte
časovač
TIMER
TIMER
SET/CHECK
SET/CHECK
TIMER
SET/CHECK
TIMER
Poznámky:
SET/CHECK
Ak počas fungovania časovača zariadenie
vypnete a znova zapnete, čas ukončenia
prehrávania sa neaktivuje.
Ak ako zdroj zvolíte hudobný port (MUSIC P),
nastavte časovač na pripojenom zariadení na
rovnaký čas.
Zobrazenie na
displeji
Môžete
zmeniť druh
zobrazovaných
informácií na
displeji.
DISPLAY
DISPLAY
Môžete nastaviť zobrazovanie
týchto
informácií:
• Pôvodné zobrazenie
• Zobrazenie času
11
Prehľad ovládacích prvkov
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
3
SLEEP
1
2
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
ALBUM
Tlačidlá, ako napríklad tlačidlo , majú rovnakú funkciu
ako tlačidlá na hlavnom zariadení.
12
 Prepínač pohotovostného/prevádzkového režimu
[, /I]
Pomocou tohto tlačidla stereosystém prepnete z
prevádzkového do pohotovostného režimu alebo
naopak. Aj v pohotovostnom režime spotrebúva
systém malé množstvo energie.
 Časované vypnutie [SLEEP]
 Výber nastavenia hodín/časovača [CLOCK/
TIMER ADJ]
 Nastavenie/kontrola nastavenia časovača [TIMER
SET/CHECK]
 Prehrávanie v naprogramovanom poradí/
vymazanie programu (CD disk), nastavenie
predvolieb [PGM/CLEAR, –AUTO PRESET]
 Tlačidlo [MUSIC PORT]
 Tlačidlo voľby rozhlasového prijímača/výberu
frekvenčného pásma [TUNER/BAND]
 Ovládanie hlasitosti [VOL –, + VOL, – VOLUME +]
 Tlačidlo ekvalizéra [SOUND EQ]
 Preskočenie albumu, výber predvolených
kanálov [∨, ∧,  ALBUM ]
 Otvorenie/zatvorenie krytu priestoru na
vkladanie diskov [, OPEN/CLOSE]
 Tlačidlo voľby režimu zobrazenia [DISPLAY]
 Číselné tlačidlá [1 – 9, 0, ≥10]
 Prehrávanie/pozastavenie prehrávania CD disku
[CD /]
 Zastavenie prehrávania na CD disku []
 Režim prehrávania [PLAY MODE]
 Tlačidlo virtuálneho priestorového zvuku [LIVE
VIRTUALIZER]
 Preskočenie/vyhľadávanie na CD diskoch, voľba
frekvencie, nastavenie času [, , –, +,
/–, +/]
 Senzor signálu diaľkového ovládača
 Displej
Prehrávanie MP3 diskov
Toto zariadenie umožňuje prehrávanie súborov vo formáte MP3.
MP3 je spôsob kompresie dát, ktorý umožňuje znížiť veľkosť zvukových záznamov bez znateľného zníženia kvality.
Vytváranie MP3 súborov, ktoré sa budú prehrávať na tomto zariadení
• Maximálny počet stôp a albumov: 999 stôp a 256 albumov.
• Kompatibilná miera kompresie: 64 kb/s až 320 kb/s (stereo);
odporúčané nastavenie 128 kb/s (stereo).
• Formát disku: ISO 9660 úroveň 1 a úroveň 2 (okrem rozšírených formátov).
• Odporúča sa nevytvárať zložky (albumy) v inej zložke (pozri 004album nižšie).
• Čas potrebný na načítanie informácií z disku závisí od počtu stôp, zložiek alebo štruktúry zložiek.
CD-ROM mechanika
Pomenovanie stôp a albumov
001album
002album
001stopa.mp3
002stopa.mp3
003stopa.MP3
004stopa.mp3
005stopa.mp3
004album
008stopa.MP3
009stopa.MP3
3
003album
006stopa.mp3
007stopa.MP3
SLEEP
CLOCK/
TIMER ADJ
TIMER
SET/CHECK
PGM/CLEAR
DISPLAY
OPEN/
CLOSE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
=
-AUTO PRESET
MUSIC PORT
CD
TUNER/
BAND
VOL
VOL
SOUND
LIVE
PLAY
VIRTUALIZER MODE
EQ
CD
Pred názov stopy alebo albumu vložte trojciferné číslo v
závislosti od toho, v akom poradí ich chcete prehrávať
Prípona
001stopa.mp3 (alebo .MP3)
Ak ste vytvorili album, ako je album 004 na obrázku, súbory
sa nemusia prehrávať v poradí, ako sú očíslované.
Albumy sa prehrajú v poradí , , , .
Na zariadení nie je možné zobraziť názvy skladieb a názvy
albumov.
Prehrávanie
albumu
Môžete tiež
prehrávať
stopy v rámci
albumov.
u ALBUM i
PLAY
MODE
CD
q/h
Zvoľte album
Zvoľte režim
alebo
Spustite
prehrávanie
&
PLAY MODE
ALBUM
ALBUM
Prehrávanie
albumu
Opakované
prehrávanie
albumu
ALBUM
• Preskočenie
albumu
u ALBUM i
Obmedzenia pri MP3 súboroch
• Prehrávač prehráva aj disky s viacerými reláciami (multisession). Ak je na disku veľa relácií, môže spustenie
prehrávania trvať dlhší čas. Aby ste tomu predišli, snažte sa minimalizovať počet relácií na jednom disku.
• Tento prehrávač neprehráva súbory vytvorené paketovým zápisom.
• Ak sú na disku zaznamenané súbory vo formáte MP3 aj CD-DA, zariadenie prehrá súbory zaznamenané na
vnútornej strane disku. Ak sú na disku zaznamenané súbory vo formáte MP3 a iné druhy zvukových dát (napr.
WMA alebo WAV), zariadenie prehrá len súbory vo formáte MP3.
• V závislosti od spôsobu, akým boli MP3 súbory vytvorené, sa stopy nemusia prehrávať v očíslovanom poradí alebo
sa nemusia prehrať vôbec.
13
Riešenie problémov
Skôr ako navštívite servis, skontrolujte zariadenie podľa nasledujúcich pokynov. Ak problém neviete pomocou týchto
pokynov vyriešiť alebo ak sa vyskytne problém, ktorý v tejto tabuľke nie je opísaný, obráťte sa na autorizovaný servis
alebo svojho predajcu.
Nepočuť žiadny zvuk.
• Disk nie je správne uchytený.
• Disk je špinavý alebo poškrabaný. (Preskakujú stopy.)
• Snímacia šošovka prehrávača je zarosená. Počkajte približne 1 hodinu a
znova sa pokúste spustiť prehrávanie.
Disk s MP3 súbormi nie je možné
načítať.
• Ak ste skopírovali disk s viacerými reláciami (multisession), na ktorom
sa medzi reláciami nachádzajú oblasti bez údajov, môže sa stať, že
prehrávač disk neprehrá.
• Pri vytváraní disku s viacerými reláciami je potrebné uzatvoriť relácie.
• Množstvo dát na disku je príliš malé. Na disku by sa malo nachádzať
aspoň 5 MB dát.
Zvuk je kolísavý, obrátený
alebo ho počuť len z jedného
reproduktora.
• Skontrolujte zapojenia reproduktorov.
Pri prehrávaní nepočuť zvuk
alebo počuť šum.
• Ak je kvalita prehrávaných MP3 súborov nízka, pri ich prehrávaní môže
byť počuť šum.
• Zväčšite odstup medzi mobilným telefónom a zariadením. Telefonovaním
z mobilného telefónu môžete rušiť zariadenie.
• Zvýšte hlasitosť.
• Vypnite zariadenie, zistite príčinu šumu, odstráňte ju a zariadenie
znova zapnite. Môže sa stať, že pozitívne a negatívne vodiče káblov
reproduktorov sú skratované, reproduktory sú preťažené v dôsledku príliš
vysokej hlasitosti alebo príkonu, prípadne zariadenie používate v príliš
teplom prostredí.
Počas prehrávania počuť
bzučanie.
• V blízkosti káblov sa nachádza sieťový prívod alebo silný svetelný zdroj
(žiarivka). Do blízkosti káblov zariadenia neumiestňujte žiadne iné
zariadenia ani káble.
Počas rozhlasového vysielania
počuť šum alebo praskanie.
• Vypnite televízny prijímač alebo iný audioprehrávač alebo zväčšite ich
vzdialenosť od zariadenia.
• Vypnite prenosný audioprehrávač zapojený do konektora MUSIC PORT.
Pri počúvaní AM vysielania počuť
slabé bzučanie alebo šum.
• Oddeľte kábel antény od ostatných káblov a vodičov.
• Kábel AM antény umiestnite vo väčšej vzdialenosti od zariadenia.
Obraz na TV prijímači, ktorý sa
nachádza v blízkosti zariadenia
zmizne alebo sa na obrazovke
objavia pruhy.
• Umiestnenie a nasmerovanie antény je nesprávne.
• Kábel televíznej antény sa nachádza príliš blízko zariadenia. Kábel antény
televízneho prijímača umiestnite ďalej od zariadenia.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
• Ak sú batérie slabé, vymeňte ich.
Telefonovaním z mobilného telefónu môžete zariadenie rušiť. V prípade takéhoto rušenia zväčšite odstup medzi
mobilným telefónom a zariadením.
14
Riešenie problémov
Zobrazenia na displeji
– –:– –
• Zariadenie ste zapojili do sieťovej zásuvky prvýkrát alebo v poslednom
čase došlo k výpadku elektrického prúdu. Nastavte čas (pozri stranu 5).
• Celkový čas programu je dlhší než 200 minút. Naďalej môžete
programovať a prehrávať stopy.
FULL
• Naprogramovať môžete maximálne 24 stôp. Ďalšie stopy nebudete môcť
pridať do programu.
NO/MP3
• Do zariadenia ste vložili disk, ktorý nie je vo formáte CD-DA alebo MP3.
Disk nie je možné prehrať.
ERROR
• Vykonali ste nepovolený úkon. Prečítajte si príslušné pokyny a pokúste sa
vykonať daný úkon znova.
F76
• Porucha v napájaní. Obráťte sa na svojho predajcu.
Starostlivosť a údržba
Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
• V žiadnom prípade zariadenie nečistite liehom, riedidlom ani benzínom.
• Pred použitím chemicky napustenej čistiacej handričky si pozorne prečítajte pokyny, ktoré k nej boli pribalené.
Starostlivosť o snímaciu šošovku
• Pravidelným čistením snímacej šošovky predídete poruchám pri čítaní diskov. Na čistenie použite fúkací balónik. V
prípade silného znečistenia použite vatovú tyčinku.
Odporúčame: Sada na čistenie šošoviek (obj. č. SZZP1038C).
• Na čistenie šošovky nepoužívajte čističe v tvare CD disku.
Technické údaje
Všeobecné informácie
 Hlavné zariadenie
Rozhlasový prijímač
Frekvenčný rozsah
Pásmo FM
Pásmo AM
87,50 MHz až 108,00 MHz
(50 kHz ladiaci krok)
522 kHz až 1 629 kHz
(ladiaci krok 9 kHz)
520 kHz až 1 630 kHz
(ladiaci krok 10 kHz)
CD prehrávač
Vzorkovacia frekvencia
44,1 kHz
Dekódovanie
16-bitové, lineárne
Zdroj lúča
Polovodičový laser (vlnová dĺžka 795 nm)
Počet kanálov
2 kanály (stereo)
Skreslenie a odchýlka
Pod hranicou merateľnosti
D/A prevodník
MASH (1-bitový DAC)
Konektory
Vstup
Výstup
MUSIC PORT, stereofónny konektor s
priemerom 3,5 mm (33 kΩ)
PHONES, stereofónny konektor
s priemerom 3,5 mm (32 Ω)
Napájanie
Striedavé napätie 230 V – 240 V, 50 Hz
Spotreba
15 W
Rozmery (Š x V x H)
241 mm x 206 mm x 206 mm
Hmotnosť
S reproduktormi
3,1 kg
Bez reproduktorov
1,8
 Reproduktory
Celorozsahové
Rozmery (Š x V x H)
8 cm, kužeľovitý (6 Ω x 2)
91 mm x 206 mm x 176 mm
Spotreba v pohotovostnom režime:
1,6 W
Poznámky:
Zmena technických údajov a vyhotovenia zariadenia
bez predchádzajúceho upozornenia vyhradená. Údaje o
hmotnosti a rozmeroch systému sú približné.
Technológia dekódovania zvuku MPEG Layer-3 je
použitá v súlade s licenciou spoločností Fraunhofer
IIS a Thomson multimedia.
15
Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement