Panasonic SCHC05EG, SCHC05 Operating instructions

Panasonic SCHC05EG, SCHC05 Operating instructions
iciue
Kullan›m K›lavuzu
Kompakt Müzik Sistemi
Model No.
SC-HC05
Say›n Müflterimiz
Bu cihaz› sat›n ald›¤›n›z için teflekkür ederiz.
Maksimum performans ve güvenlik için bu cihaz› ba¤lamadan, çal›flt›rmadan veya ayarlamadan önce kullan›m k›lavuzunu iyice okuyun.
K›lavuzu ileride baflvurmak üzere saklay›n.
Cihaz›n›z ile bu k›lavuzdaki flekiller birbirinden farkl› görünebilir.
Not:
Ambalaj›n üzerindeki “EB” iflareti ‹ngiltere’yi belirtir.
Panasonic Corporation
Web Sitesi: http://panasonic.net
TR
RQTX1318-1B
© Panasonic Corporation 2011
L0311HH1041
Eski Cihazlar›n ve Kullan›lm›fl Pillerin Toplanmas› ve
Elden Ç›kar›lmas› ile ‹lgili Bilgi
UYARI:
ELEKTR‹K ÇARPMASI, YANGIN R‹SK‹N‹ VEYA
ÜRÜN HASARINI AZALTMAK ‹Ç‹N,
• C‹HAZI YA⁄MURA, RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN, ÜZER‹NE SU DÖKMEY‹N YA DA SIÇRATMAYIN
VE VAZO G‹B‹ ‹Ç‹ SIVIYLA DOLU HERHANG‹ C‹SM‹
C‹HAZIN ÜSTÜNE KOYMAYIN.
• SADECE BEL‹RT‹LEN AKSESUARLARI KULLANIN.
• KAPA⁄I (VEYA ARKA KAPA⁄I) AÇMAYIN; C‹HAZIN ‹Ç‹NDE KULLANICININ BAKIMINI YAPAB‹LECE⁄‹ PARÇA YOKTUR. BAKIM ‹Ç‹N YETK‹L‹ SERV‹S PERSONEL‹NE DANIfiIN.
Ürün, ambalaj ve/veya ilgili dokümanlar
üzerindeki bu semboller, eski elektrik ve
elektronik cihazlar›n ve pillerin normal evsel at›kla birlikte at›lmamas› gerekti¤i anlam›na gelir.
Eski ürünlerin ve pillerin uygun flekilde ifllenmesi ve geri dönüfltürülmesi için, yerel
düzenlemelere ve 2002/96/EC ve
2006/66/ EC Yönergelerine uygun bir flekilde ilgili toplama noktalar›na götürün.
Bu ürünlerin ve pillerin düzgün bir flekilde
elden ç›kar›lmas› de¤erli kaynaklar› koruyacak, çevre ve insan sa¤l›¤› üzerindeki
olumsuz etkileri önleyecektir.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanmas› ve geri dönüfltürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi
için, belediyeye, at›k toplama merkezine
veya bu ürünleri sat›n ald›¤›n›z yere baflvurun.
Bu ürünün yerel düzenlemelere uygun
olarak elden ç›kar›lmamas› cezalara çarpt›r›lman›za sebep olabilir.
D‹KKAT!
• BU C‹HAZI K‹TAPLI⁄A, KAB‹N ‹Ç‹NE VEYA KAPALI B‹R
ALANA YERLEfiT‹RMEY‹N. C‹HAZIN HAVALANDIRMASININ ‹Y‹ OLDU⁄UNDAN EM‹N OLUN. AfiIRI ISINMADAN DOLAYI ELEKTR‹K ÇARPMASI R‹SK‹N‹ VEYA YANGIN TEHL‹KES‹N‹ ÖNLEMEK ‹Ç‹N, HAVALANDIRMA DEL‹KLER‹N‹N PERDE VEYA D‹⁄ER C‹S‹MLER TARAFINDAN ENGELLENMED‹⁄‹NDEN EM‹N OLUN.
• C‹HAZIN HAVALANDIRMA DEL‹KLER‹N‹ GAZETE,
MASA ÖRTÜSÜ, PERDE VEYA BENZER C‹S‹MLERLE ENGELLEMEY‹N.
• MUM G‹B‹ ÇIPLAK ATEfi KAYNAKLARINI C‹HAZIN
ÜSTÜNE YERLEfiT‹RMEY‹N.
• P‹LLER‹, ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK fiEK‹LDE ‹MHA ED‹N.
Avrupa Birli¤indeki Kullan›c›lar için
Elektrik ve elektronik cihazlar› atmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinize veya
sat›c›n›za baflvurun.
(Avrupa Birli¤i D›fl›ndaki Ülkelerde Cihazlar›n Elden Ç›kar›lmas› ile ‹lgili Bilgi)
Bu semboller sadece Avrupa Birli¤i ülkelerinde geçerlidir. Bu ürünleri elden ç›karmak isterseniz, do¤ru elden ç›karma yöntemi için yerel birimlere veya bayinize baflvurun.
‹ngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda için
BU C‹HAZ, NORMAL ‹KL‹MLERDE KULLANILMAK
‹Ç‹N TASARLANMIfiTIR.
Di¤erleri için
C‹HAZ, TROP‹KAL ‹KL‹MLERDE KULLANILMAK ‹Ç‹N
TASARLANMIfiTIR.
Kullan›lan prizin cihaza yak›n ve kolayca eriflilebilir olmas› gerekir.
Elektrik fifli çal›fl›r durumda olmal›d›r.
Cihaz›n elektrik ba¤lant›s›n› tamamen kesmek için, fifli
prizden çekin.
Batarya sembolü ile ilgili not (alttaki iki
sembol örnekleri):
Bu sembol bir kimyasal sembol ile birlikte
kullan›labilir. Bu durumda, cihaz içerdi¤i
kimyasal›n yönergesi taraf›ndan belirtilen
gereksinimlere uygundur.
Bu cihaz, kullan›m s›ras›nda cep telefonlar›n›n yaratt›¤›
radyo parazitlerini alabilir. Bu tür bir parazit göründü¤ünde, cihaz ile cep telefonu aras›ndaki mesafeyi artt›r›n.
D‹KKAT!
Pilin yanl›fl yerlefltirilmesi patlama tehlikesine yol açar.
Üretici taraf›ndan önerilenle ayn› veya eflde¤er tipte pillerle de¤ifltirin. Eski pilleri üreticinin talimatlar›na göre at›n.
UYARI
Yang›n, patlama veya yanma riski. fiarj etmeyin, sökmeyin, 60°C’nin üstünde ›s›tmay›n veya yakmay›n.
UYARI
Dü¤me tipi pili çocuklardan uzakta tutun. Asla dü¤me tipi pili a¤z›n›za koymay›n. Yutulursa doktora baflvurun.
Ürün tan›t›m iflareti cihaz›n alt taraf›ndad›r.
2
Güvenlik önlemleri
Yerlefltirme
Yabanc› madde
Cihaz›, günefl ›fl›nlar›ndan, yüksek s›cakl›ktan, yüksek nemden ve afl›r› titreflimden uzak düz bir zemin
üzerine yerlefltirin. Bu durumlar, kabine ve di¤er parçalara zarar verebilir ve böylece cihaz›n ömrü k›salabilir.
Cihaz›n içine metal cisimlerin girmesine izin vermeyin. Bu, elektrik çarpmas›na veya ar›zalara neden
olabilir.
Cihaz›n içine s›v›lar›n girmesine izin vermeyin. Bu,
elektrik çarpmas›na veya ar›zalara neden olabilir.
Böyle bir durum meydana geldi¤inde, fifli prizden çekin ve bayiye baflvurun.
Cihaz›n üzerine a¤›r cisimler yerlefltirmeyin.
Cihaz›n üzerine böcek ilaçlar›n› püskürtmeyin. Bunlar, cihaz›n üstüne püskürtüldü¤ünde alev alabilecek
yan›c› maddeler içerebilir.
Voltaj
Yüksek voltajl› güç kaynaklar›n› kullanmay›n. Bu, cihaz›n afl›r› yüklenmesine ve yang›na sebep olabilir.
DC güç kaynaklar›n› kullanmay›n. Cihaz›, DC kayna¤›n›n kullan›ld›¤› bir gemiye veya di¤er bir yere yerlefltirdi¤inizde, kayna¤› dikkatlice kontrol edin.
Bak›m
Cihaz› kendi bafl›n›za tamir etmeye çal›flmay›n. Ses
kesildi¤inde, göstergeler yanmad›¤›nda, duman ç›kt›¤›nda veya bu kullanma k›lavuzunda belirtilmeyen
baflka bir sorun meydana geldi¤inde, fifli prizden çekin ve bayiye veya servis merkezine dan›fl›n. Cihaz›n yetkisiz kifliler taraf›ndan onar›lmas›, sökülmesi
veya de¤ifltirilmesi elektrik çarpmas›na veya cihaz›n
hasar görmesine sebep olabilir.
AC elektrik kablosu korunumu
AC elektrik kablosunun düzgün ba¤land›¤›ndan ve
hasar görmedi¤inden emin olun. Kötü ba¤lant› ve
kablo hasar›, yang›na veya elektrik çarpmas›na sebep olabilir. Kabloyu çekmeyin, bükmeyin veya üzerine a¤›r cisimler koymay›n.
Cihaz uzun bir süre kullan›lmayaca¤› zaman, fifli
prizden çekerek cihaz›n çal›flma ömrünü uzat›n.
Fifli, prizden çekerken fiflten iyice tutun. Kablonun
çekilmesi, elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
Fifle ›slak elle dokunmay›n. Bu, elektrik çarpmas›na
neden olabilir.
3
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar› kontrol ve teyit edin.
Yedek parça sipariflinde bulunurken parantez içinde belirtilen rakamlar› kullan›n. (Ürün numaralar› Mart
2011 tarihi itibariyle do¤rudur. Bu numaralar de¤ifltirilebilir.)
Elektrik fifli
1x Uzaktan kumanda
‹ngiltere, Suudi Arabistan ve Kuveyt için
1x Lityum Dü¤me Tipi pil
(Pil uzaktan kumandaya tak›lm›fl olacakt›r.)
Avustralya ve Yeni Zelanda için
Tayland için
Di¤erleri için
4
Çal›flt›rma
Uzaktan kumanda
Elektrik fiflini tak›n
Kullanmadan önce
Uzaktan kumanday› ilk kez kullanmadan önce yal›t›m›n› ç›kar›n.
‹ngiltere, Suudi Arabistan ve Kuveyt için
BA⁄LANTIYI YAPMADAN ÖNCE ELEKTR‹K F‹fi‹
‹LE ‹LG‹L‹ ÖNLEMLER‹ OKUYUN.
Arkadan görünüm
Yal›t›m
Pilin de¤ifltirilmesi
Uzaktan kumanda çal›flmad›¤›nda veya çal›flt›rma
mesafesi azald›¤›nda pilini de¤ifltirin. Sadece yeni
pille de¤ifltirin (CR2025).
Prize
• Verilmifl olan elektrik fiflini sadece bu cihazla birlik-
te kullan›n.
• Di¤er cihazlar›n fiflini kullanmay›n.
T›rnak
Güç tasarrufu
Cihaz standby modunda yaklafl›k 0.2 W güç tüketir.
Cihaz› kullanmad›¤›n›z zaman fiflini prizden çekin.
Fifli prizden çektikten sonra baz› ayarlar kaybolacakt›r. Bu ayarlar› yeniden yapman›z gerekir.
Pil yuvas›
1 T›rna¤› bast›r›rken pil yuvas›n› çekerek ç›kar›n.
2 (+) taraf› yukar› gelecek flekilde yeni bir pil
yerlefltirin.
Hoparlörler
• Hoparlör ›zgaralar›n› ç›karmay›n.
• Hoparlörlerin manyetik kaplamas› yoktur. Televiz-
3 Pil yuvas›n› yerine iyice itin.
yonlar›n, bilgisayarlar›n veya manyetik dalgadan
kolayca etkilenen di¤er cihazlar›n yak›n›na koymay›n.
• Uzun süre yüksek sesle müzik çalmak sisteme zarar verebilir ve sistemin kullan›m ömrünü k›saltabilir.
• Bozuk ses çald›¤›n›zda hasar› önlemek için sesi
düflürün.
D‹KKAT!
• Pilleri ›s›ya veya atefle maruz b›rakmay›n.
• Pilleri, kap›lar› ve camlar› kapat›lm›fl günefl alt›nda-
ki bir arac›n içinde uzun süre b›rakmay›n.
• Uzaktan kumanday› uzun bir süre kullanmayacak-
san›z pili ç›kar›n. Serin ve karanl›k bir yerde saklay›n.
5
Tufllar/göstergeler
! Standby/açma dü¤mesi [2], [2/I]
Sistem efllefltirme yaparken veya bir Bluetooth®
cihaz›na ba¤lanmak için beklerken bu fonksiyon
çal›flmaz.
‹ptal etmek için bu tufla bir daha bas›n.
Ses seviyesini ayarlad›¤›n›zda veya sistemi kapatt›¤›n›zda ses kesme özelli¤i iptal edilir.
Cihaz› kapatmak veya açmak için bas›n.
Standby modunda, cihaz az miktarda elektrik çekecektir.
@ iPod veya iPhone menüsünü görüntüler
# Bir maddeyi seçer
( ‹fllemi bafllat›r veya duraklat›r
$ Seçimi onaylar
) Parçay› atlar veya arar
Otomatik kapatma fonksiyonunu ayarlar veya iptal eder
Q Çal›flma lambas›
Aç›k : Sistem aç›k
Kapal› : Sistem bekleme (standby) modunda
% iPod, ‹nternet radyo, Bluetooth® veya AUX modu-
nu seçer
iPod veya iPhone ba¤land›¤› zamanlar d›fl›nda
Bluetooth® varsay›lan moddur.
W iPod veya iPhone dock’u
E Durum göstergesi
^ Bluetooth® efllefltirme modunu bafllat›r
Yeflil: iPod modu
Mavi: Bluetooth® modu
Aç›k mavi: Otomatik kapatma fonksiyonunu ayarlar veya iptal eder
Ses kesme (mute) fonksiyonu aç›k
Kapal›:
AUX modu
Bir uzaktan kumanda tufluna her bas›ld›¤›nda
yeflil durum gösterge lambas› yan›p söner.
Bluetooth® ba¤lant› modunu seçer
AUX modunda ses girifl seviyesini ayarlar
& Sistemin ses seviyesini ayarlar
Fifli prizden çekti¤inizde ayarlama varsay›lan konuma döner.
* Sistemin sesini kapat›r
iPod modunda:
Aç›k mavi ve yeflil durum
gösterge lambalar› s›rayla
yan›p söner.
Bluetooth® modunda: Aç›k mavi ve mavi durum
gösterge lambalar› s›rayla
yan›p söner.
AUX modunda:
Aç›k mavi durum gösterge
lambas› sürekli yan›p söner.
R [PUSH CLOSE]
Dock’u kapat›rken bas›n.
T Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumanday›, cihaz›n maksimum yaklafl›k
7 metre uza¤›nda, aralar›nda engel olmayacak
flekilde uzaktan kumanda sensörüne yönlendirin.
6
iPod veya iPhone’un Kullan›lmas›
Dock’u kapatmak için
iPod veya iPhone’un Ba¤lanmas›
Haz›rl›k
iPod veya iPhone’unuzu en son yaz›l›m ile güncelleyin.
iPod’u veya iPhone’u kutusundan ç›kard›¤›n›zdan emin olun.
1
1
iPod’u veya iPhone’u ay›r›n.
2
Dock’u kapat›rken [PUSH CLOSE] tufluna bas›n.
Dock’u açmak için [î, iPod] tufluna bas›n.
Not:
• Yerlefltirirken iPod veya iPhone’unuzu konnektörle hizalad›¤›n›zdan emin olun.
• Hasar› önlemek için dock’u kapat›rken [PUSH CLOSE]
tufluna bast›¤›n›zdan emin olun.
• iPod veya iPhone ba¤land›¤›nda, modlar (‹nternet radyo, Bluetooth®, AUX veya iPod) aras›nda geçifl yapmak
için [SELECTOR] tufluna bas›n.
• Çalma modunda olan bir iPod veya iPhone ba¤lad›¤›n›zda sistem otomatik olarak aç›l›r (baz› modeller hariç).
• Bir dock adaptörü sat›n almak için yerel iPod veya iPhone bayinize baflvurun.
2
Uyumlu bir dock adaptörü yerlefltirin.
3
iPod’u veya iPhone’u ba¤lay›n.
Durum gösterge lambas› yeflile döner.
iPhone
(verilmemifltir)
Temel ifllem
Dock adaptörü
(verilmemifltir)
1
iPod’u veya iPhone’u ba¤lay›n.
2
Çalma ifllemini bafllatmak için [û/â] tufluna bas›n.
‹fllemi
duraklatma
[û/â] tufluna bas›n.
Kal›nan yerden devam etmek için
tekrar bas›n.
Parça atlama
[À] veya [à] tufluna bas›n.
Parça arama
[À] veya [à] tufluna bas›n ve bas›l› tutun.
2 iPod veya
[iPod MENU] tufluna bas›n.
iPhone menüsünü görüntüleme
Bir maddeyi
seçme
Konnektör
[왖] veya [왔] tufluna, ard›ndan da
[OK] tufluna bas›n.
iPod veya iPhone’u ba¤larken veya ay›r›rken dock’tan tutun.
Not:
• Modele ba¤l› olarak, iPod veya iPhone’u ç›karmak ve
iPod ya da iPhone üzerinde albümü, sanatç›y› vs. seçmek gerekebilir.
• iPod veya iPhone modellerine ba¤l› olarak ifllem sonuçlar› farkl› olabilir.
• Talimatlar için iPod veya iPhone’un Kullan›m K›lavuzunu okuyun.
7
iPod veya iPhone’un Kullan›lmas›
devam›
Uyumlu iPod ve iPhone
iPod veya iPhone’un fiarj Edilmesi
(Mart 2011 tarihi itibariyle)
• iPod touch 4. nesil (8GB, 32GB, 64GB)
• iPod nano 6. nesil (8GB, 16GB)
• iPod touch 3. nesil (32GB, 64GB)
• iPod nano 5. nesil (video kamera) (8GB, 16GB)
• iPod touch 2. nesil (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod classic [120GB, 160GB (2009)]
• iPod nano 4. nesil (video) (8GB, 16GB)
• iPod classic (160GB) (2007)
• iPod touch 1. nesil (8GB, 16GB, 32GB)
• iPod nano 3. nesil (video) (4GB, 8GB)
• iPod classic (80GB)
• iPod nano 2. nesil (alüminyum) (2GB, 4GB, 8GB)
• iPod 5. nesil (video) (60GB, 80GB)
• iPod 5. nesil (video) (30GB)
• iPod nano 1. nesil (1GB, 2GB, 4GB)
• iPhone 4 (16GB, 32GB)
• iPhone 3GS (8GB, 16GB, 32GB)
• iPhone 3G (8GB, 16GB)
• iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
iPod veya iPhone sisteme ba¤land›¤›nda otomatik olarak
flarj olur (sistem standby (bekleme) modunda olsa bile).
• Pilin flarj durumu için iPod veya iPhone’nun göstergesine bak›n.
• fiarj tamamland›¤›nda, uzun süre kullan›lmayacaksa
iPod veya iPhone’u ay›r›n.
• Pil doldu¤unda flarj ifllemi durur. Pil do¤al flekilde boflalacakt›r.
"Made for iPod" ve "Made for iPhone", bir elektronik
aksesuar›n özellikle iPod ve iPhone’a ba¤lanmak üzere tasarland›¤› ve üretici taraf›ndan Apple performans
standartlar›yla uyumlu oldu¤u anlam›na gelir.
Uyumluluk iPod veya iPhone’unuzun yaz›l›m sürümüne ba¤l›d›r.
Apple, bu cihaz›n çal›flmas›ndan veya güvenlik standartlar›na ve yasal standartlara uyumlulu¤undan sorumlu de¤ildir.
Not:
• iPod modellerinin uyumlulu¤undan dolay› iPod’daki
gösterge farkl› görünebilir.
• Tüm telefon özellikleri sadece iPhone’un dokunmatik
ekran› ile kontrol edilebilir.
• Sistem gelen aramalar› veya telefonun durumunu göstermez.
• Bir ça¤r› al›nd›¤›nda çalma ifllemi durur.
Ça¤r›y› cevaplamak için iPhone’u ay›r›n.
• iPhone’u sisteme ba¤lad›¤›n›zda veya sistemden ay›rd›¤›n›zda arama iptal edilmez.
• Yukar›daki iPhone tepkisini garantileyen herhangi bir
Apple Inc. özelli¤i yoktur. iPhone’un tepkileri yeni modellerde veya yeni yaz›l›m ile farkl› olabilir.
Bu cihaz› iPod veya iPhone ile birlikte kullanman›n
kablosuz ba¤lant› performans›n› etkileyebilece¤ini
unutmay›n.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch
Apple Inc. firmas›n›n ABD’deki ve di¤er ülkelerdeki
tescilli ticari markalar›d›r.
‹nternet radyonun dinlenilmesi
Haz›rl›k
“vTuner for Panasonic” program›n› iPod touch veya
iPhone’unuza kurun.
iPod touch veya iPhone’u internete ba¤lay›n. iPod
touch veya iPhone’un bafllang›ç ekran›na gidin.
iPod touch veya iPhone’unuza “vTuner for Panasonic” program›n› kurduysan›z internette bir radyo kanal›n› dinleyebilirsiniz. Bu program› App Store sitesinden indirin.
Not:
Uyumlu iPod touch ve iPhone modelleri ve “vTuner
for Panasonic” program›n›n kullan›m› ile ilgili talimatlar için flu web sitesine baflvurun:
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
1 iPod touch veya iPhone’u ba¤lay›n.
2 Uygulamay› bafllatmak için [SELECTOR)
tufluna bas›n.
8
Bluetooth®’un Kullan›lmas›
Bir müzik cihaz›n› Bluetooth® vas›tas›yla kablosuz
olarak ba¤layabilir ve çalabilirsiniz.
Cihaz›n ayr›lmas›
Afla¤›daki durumlarda cihaz›n ba¤lant›s› kesilir:
• Sistemi veya cihaz› kapatt›¤›n›zda.
• Cihaz› maksimum kullan›m mesafesinin d›fl›na ç›kard›¤›n›zda.
(· “Kullan›m mesafesi”).
• Cihaz›n Bluetooth® aktar›m›n› durdurdu¤unuzda veya iptal etti¤inizde.
Panasonic, kablosuz aktar›m s›ras›nda verilerin
ve/veya bilgilerin riske girmesinden dolay› herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Haz›rl›k
Cihaz›n Bluetooth® özelli¤ini aç›n ve cihaz› sistemin
yak›n›na yerlefltirin. Detaylar için cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Mavi durum göstergesi farkl› Bluetooth® durumlar›n›
belirtebilir:
Temel ifllem
1 Bluetooth® modunu seçmek için [SELECTOR]
H›zl› yan›p sönme Sistem efllefltirmeye haz›rd›r.
Yavafl yan›p sönme
Sistem ba¤lanmak için bekliyor.
Yan›k
Bir Bluetooth® cihaz› ba¤lanm›fl.
tufluna bas›n.
2 Cihaz› ba¤lay›n.
3 Çalma ifllemini bafllatmak için [û/â] tufluna bas›n.
Bir cihaz›n efllefltirilmesi ve ba¤lanmas›
1 Bluetooth® modunu seçmek için [SELECTOR]
tufluna bas›n.
Durum göstergesi: Mavi
2 Cihaz›n Bluetooth® menüsüne eriflin ve
‹fllemi
duraklatma
[û/â] tufluna bas›n.
Kal›nan yerden devam etmek için
tekrar bas›n.
Parça atlama
[À] veya [à] tufluna bas›n.
“SC-HC05”i aray›n.
Not:
• iPod veya iPhone Bluetooth® vas›tas›yla ana cihaz
ile çald›¤›n›zda, iPod veya iPhone Bluetooth® menü
ekran›n› aktif b›rak›rsan›z ya da Bluetooth® kayd›n›
ve ba¤lant›s›n› yaparken seste kesilmeler meydana
gelebilir. Bu durum meydana gelirse, iPod veya
iPhone Bluetooth® menü ekran›ndan ç›k›n.
• Çalma ifllemi bafllamazsa, cihaz›n Bluetooth® aktar›m›n› durdurun veya iptal edin ve daha sonra cihaz› yeniden ba¤lay›n.
• Bluetooth® vas›tas›yla müzik çalarken bir iPod veya
iPhone ba¤larsan›z, sistem iPod moduna geçer ve
çalma ifllemi duraklat›l›r. Kald›¤›n›z noktadan devam etmek için [û/â] tufluna bas›n.
3 Cihaz› “SC-HC05” ile efllefltirin veya ba¤lay›n.
fiifre girmeniz istenirse, “0000” girin.
Efllefltirme tamamland›ktan sonra cihaz bu sisteme otomatik olarak ba¤lan›r.
Not:
• Bir cihaz›n ba¤lanabilmesi için efllefltirilmesi gerekir.
• Bu sistem bir seferde sadece bir cihaza ba¤lan›labilir.
• Sistem iPod veya AUX moduna al›nsa bile cihaz
ba¤l› kal›r.
‹lave cihazlarla efllefltirme
1 Bluetooth® modunu seçmek için [SELECTOR]
tufluna bas›n.
2[
–PAIRING] tuflunu bas›l› tutun.
3 Cihaz›n Bluetooth® menüsüne eriflin ve
“SC-HC05”i aray›n.
4 Cihaz› “SC-HC05” ile efllefltirin veya ba¤lay›n.
Bu sistemle yaklafl›k 6 cihaz efllefltirebilirsiniz. 7. cihaz efllefltirilirse, en eski ba¤lanan cihaz›n efllefltirilmesi iptal olur.
Afla¤›daki durumlar d›fl›nda efllefltirmeyi sadece bir
kez yapman›z gerekir:
• Cihaz›n efllefltirmesi iptal edildi¤inde.
• Cihaz›n haf›zas› s›f›rland›¤›nda.
• “SC-HC05”in efllefltirmesi cihazdan silindi¤inde.
9
Bluetooth®’un Kullan›lmas›
• Tüm cihazlar Bluetooth SIG, Inc. firmas›n›n stan-
Ba¤lant› modu
dartlar›yla uyumlu olmal›d›r.
Ba¤lant› tipine uygun olarak farkl› modlar seçebilirsiniz.
• Cihaz›n teknik özelliklerine ve ayarlar›na ba¤l› olarak,
1 Cihaz›n Bluetooth® aktar›m›n› durdurun veya
cihaz ba¤lanmayabilir veya baz› ifllemler farkl› olabilir.
• Bu sistem Bluetooth® güvenlik özelliklerini destekler.
iptal edin.
2[
Ancak, çal›flma ortam›na ve/veya ayarlara ba¤l› olarak bu güvenlik muhtemelen yeterli de¤ildir.
Verileri kablosuz olarak bu sisteme aktar›rken dikkatli olun.
• Bu sistem verileri bir Bluetooth® cihaz›na aktaramaz.
, LINK MODE] tufluna bas›n.
MOD 1 ↔ MOD 2
(varsay›lan)
MOD 1 → MOD 2: Aç›k mavi durum gösterge lambas› 4 defa yan›p söner.
MOD 2 → MOD 1: Aç›k mavi durum gösterge lambas› 2 defa yan›p söner.
MOD 1
Dengeli iletiflim için.
MOD 2
Yüksek kaliteli ses için.
‹letiflim kolayca kesilebilir.
Bu durumda “MOD 1”i seçin.
devam›
Kullan›m mesafesi
• Bu cihaz› maksimum 10 m mesafe içinde kullan›n.
• Bu mesafe ortama, engellere vs. ba¤l› olarak azalabilir.
Di¤er cihazlardan al›nan parazit
• Di¤er cihazlar bu sistemle ayn› frekans› kullanabilirler ve sistemin düzgün çal›flmas›n› engelleyebilir
veya sesin bozulmas›na sebep olabilirler.
• Di¤er cihazlardan al›nan paraziti önlemek için:
– Sistemi, radyo frekans› kar›flt›rma sinyali yayan
di¤er cihazlardan uzaklaflt›r›n.
– Bu sistemi bir kablosuz LAN cihaz›n› ayn› anda
kullanmay›n. Kablosuz LAN cihazlar›n› kapat›n.
Bluetooth® hakk›nda
Frekans band›
• Bu sistem 2.4 GHz frekans band›n› kullan›r.
Onaylama
• Bu sistem frekans s›n›rlamalar›na uyar ve frekans
yasalar›na göre sertifika alm›flt›r.
Böylece, kablosuz iletiflim izni gerekmez.
• Afla¤›daki ifllemler yasalarca yasaklanm›flt›r:
– Ana cihaz›n da¤›t›lmas› veya de¤ifltirilmesi.
– Teknik özellikler etiketinin ana cihaz›n alt taraf›ndan sökülmesi.
Amaçlanan kullan›m
• Bu sistem sadece normal, genel kullan›m içindir.
• Bu sistemi, radyo frekans› etkileflimine duyarl› bir
cihaz›n yak›n›nda veya ortamda kullanmay›n (örne¤in: hava alanlar›, hastaneler, laboratuarlar vs.).
Bluetooth® iflareti ve logolar› Bluetooth SIG, Inc.
firmas›na aittir ve bu iflaretlerin Panasonic
Corporation firmas› taraf›ndan kullan›m› lisansl›d›r.
Di¤er ticari markalar ve ticari isimler kendi hak
sahiplerine aittir.
Kullan›m s›n›rlamalar›
• Kablosuz iletiflim ve/veya tüm Bluetooth® cihazlar›n›n kullan›m› garanti edilmez.
10
Otomatik kapatma fonksiyonunun kullan›lmas›
Sistem, ses girifli olmad›¤›nda ve yaklafl›k 30 dakika
kadar kullanmad›¤›n›zda otomatik olarak kapan›r.
Not:
• Bu fonksiyon, bir Bluetooth® cihaz› ba¤land›¤›nda
çal›flmaz.
• Sistem kapanmadan 1 dakika önce çal›flma lambas›
yan›p söner.
• Fifli prizden çekti¤inizde ayarlama varsay›lan konuma
döner.
1 AUX modunu seçmek için [SELECTOR] tufluna bas›n.
Durum göstergesi: Kapal›
2 [OK] tuflunu bas›l› tutun.
AÇIK
(varsay›lan)
↔
KAPALI
AÇIK: Aç›k mavi durum gösterge lambas› 2 defa
yan›p söner.
KAPALI: Aç›k mavi durum gösterge lambas› 1 defa
yan›p söner.
Harici giriflin kullan›lmas›
Tafl›nabilir bir müzik cihaz›n› ba¤layabilir ve sesi bu
sistemden dinleyebilirsiniz.
Arkadan görünüm
Haz›rl›k
Sesin bozulmas›n› önlemek için tafl›nabilir müzik cihaz›n›n equalizer’›n› (varsa) kapat›n.
Tafl›nabilir müzik cihaz›n› ba¤lamadan veya ay›rmadan önce sistemin ve tafl›nabilir müzik cihaz›n›n ses
seviyesini düflürün.
1 Tafl›nabilir müzik cihaz›n› ba¤lay›n.
Fifl tipi: Ø 3.5 mm stereo
Ses kablosu
(verilmemifltir)
2 AUX modunu seçmek için [SELECTOR] tufluna
bas›n.
Durum göstergesi: Kapal›
Tafl›nabilir müzik cihaz›
(verilmemifltir)
Ses girifl seviyesini ayarlama
[ , LINK MODE/–PAIRING] tufluna bas›n.
3 Tafl›nabilir müzik cihaz›n› çal›n.
NORMAL
(varsay›lan)
Not:
• Detaylar için tafl›nabilir müzik cihaz›n›n kullan›m k›-
↔
YÜKSEK
Not:
• "HIGH" (YÜKSEK) girifl seviyesi s›ras›nda ses
bozuk ise "NORMAL" opsiyonunu seçin.
• Fifli prizden çekti¤inizde ayarlama varsay›lan konuma döner.
lavuzuna bak›n.
• Parçalar ve kablolar ayr› sat›l›r.
11
Ar›za giderme
Servis ça¤›rmadan önce afla¤›daki noktalar› kontrol
edin.
Baz› kontrol noktalar› ile ilgili endifleleriniz varsa veya belirtilen ifllemler sorunu çözmüyorsa en yak›n
bayiye dan›fl›n.
iPod veya iPhone
Genel sorunlar
iPod veya iPhone yan›t vermiyor.
• Sistemin iPod modunda oldu¤undan emin olun.
• iPod veya iPhone düzgün ba¤lanmam›fl.
iPod’u veya iPhone’u ay›r›p yeniden ba¤lay›n.
iPod veya iPhone aç›lm›yor.
• iPod veya iPhone pilinin bitmedi¤ini kontrol edin.
iPod veya iPhone’u flarj edin.
• Sistemi kapat›p yeniden aç›n.
Çal›flma lambas› yan›p sönüyor ve sistem kendili¤inden kapan›yor.
• Bir hata meydana gelmifltir. Elektrik fiflini prizden
çekin. Birkaç saniye bekleyin, fifli prizde tak›n ve
sistemi tekrar aç›n. Sorun devam ederse yetkili
servise baflvurun.
iPod veya iPhone flarj olmuyor.
• Ba¤lant›lar› kontrol edin.
Bluetooth®
Ses yok.
• Ba¤lant›lar› kontrol edin.
• Sistemin ses seviyesini art›r›n.
• iPod, iPhone, Bluetooth® cihaz›n›n veya tafl›nabilir
müzik cihaz›n›n ses seviyesini kontrol edin.
• iPod, iPhone, Bluetooth® cihaz›n›n veya tafl›nabilir
müzik cihaz›n›n bir fleyler çald›¤›ndan emin olun.
Efllefltirme yap›lam›yor.
• Cihaz 10 m’lik iletiflim mesafesinin d›fl›ndad›r.
Cihaz› sisteme yaklaflt›r›n.
Cihaz ba¤lanm›yor.
• Cihaz›n efllefltirmesi baflar›s›z olmufl. Talimatlar›
okuyun ve tekrar deneyin.
• Cihaz›n efllefltirmesi iptal edilmifl. Efllefltirmeyi yeniden yap›n.
• Sistemin farkl› bir cihaza ba¤lanmad›¤›ndan emin
olun.
Ses bozuk.
• Sistemin ses seviyesini düflürün.
• Düflük kaliteli müzikleri çalarsan›z gürültü duyulabilir.
• iPod, iPhone, Bluetooth® cihaz›n›n veya tafl›nabilir
müzik cihaz›n›n equalizer fonksiyonunun kapal› oldu¤undan emin olun.
• Parazit belirgin ise, cep telefonlar›n› ana cihazdan
uzaklaflt›r›n.
Cihaz ba¤lan›yor ancak, sistemden ses duyulmuyor.
• Baz› dahili Bluetooth® cihazlar› için, ses ç›k›fl›n›
manuel olarak “SC-HC05”e ayarlamal›s›n›z. Detaylar için cihaz›n kullan›m k›lavuzuna bak›n.
Çalma s›ras›nda bir “u¤ultu” duyuluyor.
• Kablonun yak›n›nda elektrik fifli veya floresan lambas› var. Di¤er cihazlar› ve kablolar› bu cihaz›n
kablosundan uzak tutun.
Cihaz›n sesinde kesilmeler oluyor.
• Cihaz 10 m’lik iletiflim mesafesinin d›fl›ndad›r.
Cihaz› sisteme yaklaflt›r›n.
• Sistem ile cihaz aras›ndaki engelleri kald›r›n.
• Kablosuz LAN cihazlar›n› kapat›n.
• Dengeli iletiflim için “MOD 1”i seçin.
Uzaktan kumanda tufllar›na bas›ld›¤›nda cihaz
tepki vermiyor.
• Uzaktan kumanday› ilk kez kullanmadan önce yal›t›m›n› ç›kar›n.
• Pilin düzgün yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol
edin.
• Pil zay›flam›fl. Pili yenisiyle de¤ifltirin.
Di¤er Panasonic cihazlar› bu sistemin uzaktan
kumandas›na yan›t veriyor.
Bu sistem di¤er Panasonic cihazlar›n uzaktan
kumandas›na yan›t veriyor.
• Di¤er Panasonic cihazlar›n uzaktan kumanda kodunu de¤ifltirin.
12
Ar›za giderme
devam›
Haf›zay› s›f›rlama
Afla¤›daki durumlarda, haf›zay› s›f›rlamak için belirtilen ad›mlar› takip edin:
• Tufllara bas›ld›¤›nda yan›t olmad›¤›nda.
• Haf›zadaki verileri silmek ve s›f›rlamak istedi¤inizde.
Haf›zay› s›f›rlamak için
1 Fifli prizden çekin.
2 Ana cihazdaki [2/I] dü¤mesini bas›l› tutarken
fifli tekrar prize tak›n.
Çal›flma lambas›n›n yanmas›n› bekleyin.
3
[2/I] tuflunu b›rak›n.
Bütün ayarlar fabrika de¤erine döner.
Sistem bekleme (standby) moduna girer.
Haf›za maddelerini yeniden ayarlamak için cihaz›
aç›n.
Bak›m
Cihaz› yumuflak ve kuru bir bezle temizleyin.
• Kesinlikle cihaz› temizlemek için alkol, tiner veya benzin kullanmay›n.
• Kimyasal özellikleri olan bir bez kullan›yorsan›z, bezi kullanmadan önce verilen kullanma talimatlar›n›
dikkatlice okuyun.
13
Teknik özellikler
Amplifikatör bölümü
RMS ç›k›fl gücü, stereo modu
Ön kanal (her iki kanal çal›fl›rken)
Her kanal için 20 W (6 Ω), 1 kHz, %10 THD
Toplam RMS stereo modu gücü
40 W
‹ngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda hariç
PMPO ç›k›fl gücü
450 W
Girifl/Ç›k›fl bölümü
AUX (arka)
Ç›k›fl
Stereo, 3.5 mm jak›
Hoparlör bölümü
Tipi
2-yollu 2 hoparlör sistemi (pasif so¤utucu)
Hoparlör(ler)
Woofer
6.5 cm konik tip x 1/kanal
Tweeter
1.5 cm piezo tipi x 1/kanal
Pasif so¤utucular
8 cm x 2/kanal
Empedans
6Ω
Bluetooth® bölümü
Bluetooth® sistemi teknik özellikleri Ver. 2.1 + EDR
Kablosuz cihaz s›n›f›
2. s›n›f (2.5 mW)
Destek profilleri
A2DP, AVRCP
Frekans band›
2402 MHz ile 2480 MHz aras›
(Uyarlamal› Frekans Atlamas›)
Çal›flma mesafesi
10 m, görüfl hatt›
(iPhone 4, 1 m yükseklikte, MOD 1’de)
14
Uygunluğu Test Eden Kuruluş
Üretici Firma
Panasonic Services (Europe) GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergning 15 D-22525
Hamburg Germany
Tel : +49 (0) 40 8549 – 0
Faks : +49 (0) 40 8549 – 3561
E-Mail : [email protected]
Panasonic Corporation
Professional AV Systems Business Unit Systems
Business Group, I
AVC Networks Company
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571/8503 Japan
Phone : +81 6 6901 1161 / Fax : +81 6 6908 5960
http://panasonic.net/avc
BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR
EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement