Panasonic SCHC05 Operating instructions

Panasonic SCHC05 Operating instructions
Käyttöopas
CD-minisarja
M-SC-HC-05
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä
oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Lue käyttöohje kokonaan ennen kytkentöjä ja käyttöä.
Säilytä ohje.
Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.
Myynnissä olevat laitteet saattavat olla erilaisia.
1
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA:
TULIPALO-, SÄHKÖISKU- JA LAITEVAHINGON
RISKIN VÄHENTÄMISEKSI,
• Suojaa laite sateelta, kosteudelta,
tippu- ja roiskevedeltä. Älä laita laitteen
päälle nestettä sisältävää esinettä, kuten
maljakkoa.
• Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
• Älä avaa suojakuorta (tai takalevyä).
Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huolettavia osia. Mikäli laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
• Älä asenna tai laita tätä laitetta
kirjahyllyyn, kabinettityppiseen
kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan,
jotta tuuletus onnistuisi. Varmista, että
laitteen ympärillä on riittävän hyvä
ilmankierto. Ylikuumenemisesta aiheutuvan
sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi
sinun on varmistettava, ettei verho tai muu
materiaali peitä ilmanvaihtoaukkoja.
• Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja
lehdellä, liinalla, verholla tai muulla
vastaavalla.
• Älä sijoita laitteen lähelle avotulta,
kuten kynttilää.
• Hävitä paristot ympäristöystävällisesti.
Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä
ja sen luo on oltava helppo pääsy.
Verkkojohdon pistokkken on oltava heti
käsiteltävissä. Jos haluat irrottaa
laitteen sähköverkosta kokonaan, irrota
verkkolaite pistorasiasta.
Tämä laite voi vastaanottaa matkapuhelimen
lähettämiä radiotaajuisia häiriöitä
käytön aikana. Jos häiriö on selvä, vie
matkapuhelin kauemmas tästä laitteesta.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa
räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain
samanlaisella tai vastaavalla valmistajan
suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä
käytetyt akut/paristot valmistajan ja
jätehuolto-ohjeiden mukaan.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen
vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60
°C-asteeseen tai polta.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden
ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja
hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa,
pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat,
että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä
paristoja/akkuja ei saa hävittää
sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot
käsitellään, kerätään ja kierrätetään
oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen
suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin
on säädetty kansallisessa laissa ja
direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot
asianmukaisesti, autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia,
joita vääränlainen jätteenkäsittely voi
aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja
paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä
saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen
myyjältä. Kansallisessa lainsäädännössä on
voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta
jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet
EU:ssa
Lisätietoja käytöstä
poistettavien laitteiden
hävittämisestä saat
laitemyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä
vain EU:ssa. Kysy oikea
jätteenhävitystapa viranomaisilta
tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä
(kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen
symbolin yhteydessä. Siinä tapauksessa
se vastaa kyseiseen aineeseen liittyvän
direktiivin vaatimuksia.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Säilytä nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Älä missään tapauksessa
laita paristoa suuhun. Jos joku nielee
pariston, ota yhteys lääkäriin.
Laitteen tunnistemerkintä on laitteen
pohjalevyssä.
2
TURVALLISUUSTIETOJA
sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää
irrottamalla verkkojohto pistorasiasta,
mikäli laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan.
Sijoittaminen
Laita soitin tasaiselle alustalle.
Suojaa laite auringonpaisteelta,
korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja
tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen
suojakuoren tai laiteosia, minkä
seurauksena laitteen käyttöikä voi
lyhentyä. Älä sijoita mitään raskasta
laitteen päälle.
MUKANA TOIMITETUT
TARVIKKEET
Tarkasta, että sait seuraavat
tarvikkeet laitteen mukana.
Tarvittaessa voit hankkia korvaavan
varusteen (pyydä vastaavaa osanumeroa).
Tuotenumerot on tarkistettu
maaliskuussa 2011. Niitä voidaan
muuttaa.
Jännite/kapasiteetti
Älä käytä suurjännitevirtalähdettä.
Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta
ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä
laitetta tasasähköllä. Tarkasta
sähkötyyppi erityisesti silloin,
jos olet laivalla tai muualla, jossa
tasasähkön käyttö on yleistä.
AC-virtajohto
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta,
että se on ehjä. Huonosti kytketty
tai viallinen johto voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä
tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle. Kun irrotat johdon
pistorasiasta, vedä pistokkeesta,
älä johdosta. Jos vedät johdosta,
voit saada sähköiskun. Älä käsittele
verkkojohdon pistoketta, jos kätesi
ovat märät. Voit saada sähköiskun.
1 x Kauko-ohjain
(RAK-SC989ZM)
1 x Litium-nappiparisto
(asennettu valmiiksi kauko-ohjaimeen)
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen
sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku
tai laitteen toimintahäiriö. Älä
laita nestettä laitteen sisään. Siitä
voi aiheutua sähköisku tai laitteen
toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota
heti verkkojohto pistorasiasta ja ota
yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta
hyönteismyrkkyä laitteen lähellä.
Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja,
jotka voivat syttyä palamaan laitteen
sisällä.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse.
Jos ääni "pätkii", etulevyyn ei
tule toimintatilan tietoja, laite
savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei
ole mainintaa tässä käyttöoppaassa,
irrota verkkojohto pistorasiasta
ja ota yhteys laitemyyjään tai
valtuutettuun huoltoon. Muun kuin
tehtävään valtuutetun huoltajan
suorittama korjaus, laitteen purku tai
uudelleen kokoaminen saattaa johtaa
3
KÄYTTÖÖNOTTO
Kytke virtajohto
Takaa
Kauko-ohjain
Ennen käyttöä:
Poista eristekalvo, ennen kuin käytät
kauko-ohjainta.
Pistorasiaan
Eristekalvo
• Älä kytke tämän laitteen virtajohtoa
muihin laitteisiin.
• Älä kytke tähän laitteeseen muiden
laitteiden virtajohtoja.
Pariston vaihtaminen
Vaihda kauko-ohjaimen paristo, kun se
lakkaa toimimasta tai käyttöetäisyys
lyhenee. Vaihda tilalle uusi CR2025paristo.
Lukitsin
Virransäästö
Tämä laite kuluttaa valmiustilassa n.
0,2 W. Jos et aio käyttää laitetta,
irrota virtajohto pistorasiasta.
Silloin jotkin asetukset pyyhkiytyvät
laitteen muistista, ja sinun tulee
tehdä ne uudelleen.
Kaiuttimet
Paristoteline
• Älä irrota kaiutinverkkoja.
• Kaiuttimet eivät ole
magneettisuojatut. Älä sijoita niiden
lähelle televisiota, tietokonetta tai
muuta laitetta, johon magneettikenttä
vaikuttaa herkästi.
• Pitkäkestoinen toisto suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
laitetta ja lyhentää sen käyttöikää.
• Vaimenna äänenvoimakkuus aina, kun
toistat säröytynyttä ääntä. Näin estät
laitteen vaurioitumisen.
1 Paina lukitsinta samalla, kun vedät
paristotelineen ulos.
2 Laita paristo paristotilaan (+)-puoli
ylöspäin.
3 Työnnä paristoteline takaisin
paikalleen.
VAROITUS
• Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä
tulta.
• Älä jätä paristoja autoon suoraan
auringonpaisteeseen pitkäksi aikaa, jos
ovet ja ikkunat ovat kiinni.
• Poista paristot, ellei kauko-ohjainta
aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä
paristot viileässä ja valottomassa
paikassa.
4
LAITTEEN RAKENNE
- Tämä toiminto ei toimi silloin,
kun laite muodostaa parhaillaan
pariliitosta tai odottaa yhteyttä
Bluetooth®-laitteeseen.
- Peruuta toiminto painamalla
painiketta uudelleen.
- Mykistys poistuu käytöstä myös
silloin, kun sammutat laitteen tai
säädät äänenvoimakkuutta.
Ylhäältä
1 Valmiustila/toimintatila [O]
Kytke laite valmiustilaan/
toimintatilaan.
- Valmiustilassa laite käyttää vähän
sähköä.
2 iPod/iPhone-valikon tarkastelu
3 Valitse asetuskohta.
4 Vahvistaa valinnan.
Auto off-toiminto käyttöön/pois
käytöstä.
5 Valitse ohjelmalähteeksi iPod,
Internet radio, Bluetooth® tai AUXliitin.
- Oletusasetuksena on Bluetooth®,
paitsi silloin, kun kytkettynä on iPod/
iPhone.
6 Käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen
muodostus
Valitse Bluetooth®-yhteyden tila
Säädä AUX-laitteen tulotaso
7 Säädä laitteen äänenvoimakkuutta
- Äänenvoimakkuus palautuu
oletustasolle, kun irrotat virtajohdon.
8 Äänen mykistys
iPod: Vaaleansininen ja vihreä
toimintatilan ilmaisin vilkkuvat
vuorotellen.
Bluetooth®: Vaaleansininen ja sininen
toimintatilan ilmaisin vilkkuvat
vuorotellen.
AUX: Vaaleansininen toimintatilan
ilmaisin vilkkuu jatkuvasti.
9 Toisto/Toiston keskeytys (tauko,
pause)
10 Ohita raita/haku raidan sisällä
11 Virran merkkivalo
Valo palaa: Laite on toimintatilassa.
Valo ei pala: Laite on valmiustilassa.
12 iPod/iPhone-telakka
13 Toimintatilan ilmaisin
Vihreä: ohjelmalähteenä iPod
Sininen: ohjelmalähteenä Bluetooth®
Vaaleansininen: Auto off -toiminto
käyttöön/pois käytöstä
Ääni on mykistetty.
Ei pala: ohjelmalähteenä AUX
- Vihreä toimintatilan ilmaisin
vilkahtaa aina, kun jotakin kaukoohjaimen painiketta painetaan.
14 [PUSH CLOSE]
Paina samalla, kun suljet iPod/iPhonetelakan.
15 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Osoita kauko-ohjaussignaalien
vastaanotinta enintään 7 metrin päässä
suoraan laitteen edestä. Kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välissä ei saa olla
5 esteitä.
Telakan sulkeminen
iPODIN JA iPHONEN
KÄYTTÖ
1 Irrota iPod/iPhone.
2 Paina [PUSH CLOSE] samalla kun suljet
telakan.
iPodin ja iPhonen
kytkeminen
Valmistelu
Päivitä iPodiin/iPhoneen uusin
ohjelmistoversio. Poista iPod/iPhone
kotelostaan.
1 Avaa telakka painamalla [p, iPod].
Huom!
• Kun kytket iPodin/iPhonen, kohdista
iPodin/iPhonen liitin telakan
liittimeen huolellisesti.
• Kun suljet telakan, paina [PUSH
CLOSE]. Näin vältät laitevauriot.
• Kun iPod/iPhone on kytkettynä,
vaihda toimintatilaa(Internet radio,
Bluetooth®, AUX tai iPod) painamalla
[SELECTOR].
• Laite kytkeytyy automaattisesti
toimintatilaan, kun kytket siihen
toistotilassa olevan iPodin/iPhonen (ei
kaikissa laitemalleissa).
• Jos tarvitset telakkasovittimen, ota
yhteys iPod/iPhone-jälleenmyyjään.
Toiston ohjaus
2 Laita telakkaan yhteensopiva
telakkasovitin.
1 Kytke iPod/iPhone laitteeseen.
2 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
3 Kytke iPod/iPhone. Toimintatilan
iPhone (ei
ilmaisin muuttuu vihreäksi.
Telakkasovitin
mukana)
(ei mukana)
Toiston keskeytys (pause)
Paina [>/II].
Jatka toistoa painamalla painiketta
uudestaan.
Raidan ohitus
Paina [I<<] tai [>>I]
Haku
Pidä painettuna [I<<] tai [>>I]
Liitin
iPod/iPhone-valikon tarkastelu
Paina [iPod MENU].
Valitse asetuskohta
Paina [p] tai [q], ja sitten [OK].
Pidä kiinni keskusyksikön telakasta,
kun kytket/irrotat iPodin/iPhonen.
Huom!
• Joidenkin laitemallien käytön
yhteydessä voit joutua irrottamaan
6
iPodin/iPhonen laitteesta ja
valitsemaan albumin, artistin jne.
iPodin/iPhonen valikosta.
• Käyttö vaihtelee eri iPod/iPhonemallien kohdalla.
• Lisää käyttöohjeita iPodin/iPhonen
käyttöohjeessa.
ei takaa edellä kuvattuja iPhonetoimintoja. Toiminnot voivat olla
erilaiset uusissa iPhone-malleissa
tai iPhoneissa, joissa on uudempi
ohjelmistoversio.
Yhteensopivat iPodit ja
iPhonet (Maaliskuussa 2011)
iPodin/iPhonen akku latautuu
automaattisesti, kun se on kytkettynä
tähän laitteeseen, vaikka tämä laite
olisi valmiustilassa.
iPodin ja iPhonen lataus
• iPod touch 4th generation (8GB, 32GB,
64GB)
• iPod nano 6th generation (8GB, 16GB)
• iPod touch 3rd generation (32GB,
64GB)
• iPod nano 5th generation (video
camera)
(8GB, 16GB)
• iPod touch 2nd generation (8GB, 16GB,
32GB)
• iPod classic [120GB, 160GB (2009)]
• iPod nano 4th generation (video)
(8GB, 16GB)
• iPod classic (160GB) (2007)
• iPod touch 1st generation (8GB, 16GB,
32GB)
• iPod nano 3rd generation (video)
(4GB, 8GB)
• iPod classic (80GB)
• iPod nano 2nd generation (aluminum)
(2GB, 4GB, 8GB)
• iPod 5th generation (video) (60GB,
80GB)
• iPod 5th generation (video) (30GB)
• iPod nano 1st generation (1GB, 2GB,
4GB)
• iPhone 4 (16GB, 32GB)
• iPhone 3GS (8GB, 16GB, 32GB)
• iPhone 3G (8GB, 16GB)
• iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
• Tarkasta lataustila iPodin tai
iPhonen näytöstä.
• Irrota iPod/iPhone tästä laitteesta
akun latauduttua täyteen, jos et aio
käyttää sitä pitkään aikaan.
• Latautuminen loppuu kun akku on
täynnä. Akku tyhjenee ajan myötä
itsestään.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone”
tarkoittavat, että elektroniikkalaite
on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin
tai iPhoneen, merkinnän mukaisesti, ja
että valmistaja on sertifioinut laitteen
täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen
käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta
turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaa, että tämän laitteen käyttö
iPodin tai iPhonen kanssa saattaa
vaikuttaa langattomaan toimivuuteen.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Yhteensopivuus riippuu iPodin/iPhonen
ohjelmistoversiosta.
Huom!
• Eri iPod-mallien yhteensopivuuksista
johtuen iPodin näyttötietueet voivat
olla erilaiset.
• Kaikkia puhelimen toimintoja voi
ohjata vain iPhonen kosketusnäytöstä.
• Laite ei näytä saapuvia puheluja eikä
puhelimen toimintatilaa.
• Kun iPhoneen tulee puhelu, toisto
päättyy. Irrota iPhone tästä laitteesta
vastataksesi puheluun.
• Puhelu ei katkea, kun irrotat/kytket
iPhonen tähän laitteeseen.
• Mikään Apple Inc:in spesifikaatio
7
INTERNET-RADION
KUUNTELU
Pariliitoksen muodostus/
yhteyden luominen
Voit kuunnella radiolähetystä
internetin kautta, jos asennat "vTuner
for Panasonic" -sovelluksen iPod
touchiin tai iPhoneen. Lataa sovellus
App Storesta.
1 Valitse Bluetooth®-toimintatila
painamalla [SELECTOR].
Toimintatilan ilmaisin on sininen.
2 Etsi Bluetooth®-laitteen valikosta
tämä laite, "SC-HC05".
Huom!
Yhteensopivat iPod touch/iPhone -mallit
ja "vTuner for Panasonic" -sovelluksen
käyttöohjeita:
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
3 Muodosta pariliitos/yhteys
laitteeseen "SC-HC05". Jos laite pyytää
salasanaa, näppäile “0000”.
Yhteys laitteiden välille muodostuu
automaattisesti, kun pariliitos on
valmis.
Valmistelu
Asenna iPod touchin/iPhoneen "vTuner
for Panasonic" -sovellus.
Kytke iPod touch/iPhone internetiin.
Avaa iPod touchin/iPhonen Home-valikko.
Huom!
• Pariliitos on muodostettava, jotta
laitteiden välille voidaan luoda
yhteys.
• Tämä laite voi muodostaa yhteyden
vain yhteen Bluetooth®-laitteeseen
kerrallaan.
• Yhteys säilyy, vaikka laite
asetettaisiin iPod- tai AUXtoimintatilaan.
1 Kytke iPod touch tai iPhone
laitteeseen.
2 Käynnistä sovellus painamalla
[SELECTOR].
BLUETOOTH®-KÄYTTÖ
Muodosta pariliitos
useisiin Bluetooth®laitteisiin
Voit muodostaa tämän laitteen ja
audiolaitteen välille langattoman
Bluetooth®-yhteyden ja toistaa sen
kautta musiikkia.
Huomaa, ettei Panasonic ole vastuussa
datasta ja/tai tiedoista, jotka
saattavat vaarantua langattoman siirron
aikana.
1 Valitse Bluetooth®-toimintatila
painamalla [SELECTOR].
2 Pidä painettuna [
, -PAIRING].
3 Etsi Bluetooth®-laitteen valikosta
tämä laite, "SC-HC05".
Valmistelu
Kytke laitteen Bluetooth®-toiminto
käyttöön ja tuo se tämän laitteen
lähelle. Lisätietoja Bluetooth®laitteen käyttöohjeessa.
4 Muodosta pariliitos/yhteys
laitteeseen "SC-HC05".
Voit rekisteröidä tämän laitteen
muistiin pariliitokset 6 laitteeseen.
Jos muodostat pariliitoksen
seitsemänteen laitteeseen, laite,
jota ei ole käytetty pisimpään aikaan
pyyhkiytyy muistista.
Sininen toimintatilan merkkivalo
viestii erilaisista Bluetooth®tilanteista:
Vilkkuu nopeasti
Laite on valmis muodostamaan
pariliitoksen.
Pariliitos pitää muodostaa vain kerran,
paitsi seuraavissa tilanteissa:
• Pariliitos laitteeseen on korvattu
toisella
• Olet palauttanut laitteeseen
perusasetukset.
• Pariliitos tähän laitteeseen, "SCHC05", on poistettu Bluetooth®laitteesta.
Vilkkuu hitaasti
Laite odottaa yhdistämistä.
Palaa jatkuvasti
Bluetooth®-laite on kytkettynä.
8
Bluetooth®-yhteyden
katkaiseminen
2 Paina [ , LINK MODE]. Valinta
vaihtuu joka painalluksella.
Yhteys laitteeseen katkeaa seuraavissa
tapauksissa:
• Tämä laite tai Bluetooth®-laite
kytketään pois toimintatilasta.
• Bluetooth®-laite on viety liian
kauas tästä laitteesta (Katso
"Käyttöetäisyys").
• Bluetooth®-tiedonsiirto lopetetaan
tai estetään.
Mode 1* - Mode 2
(*perusasetus)
MODE 1 > MODE 2: Vaaleansininen
toimintatilan ilmaisin vilkahtaa 4
kertaa.
MODE 2 > MODE 1: Vaaleansininen
toimintatilan ilmaisin vilkahtaa 2
kertaa.
Toiston ohjaus
Kun valitset MODE 1, yhteys on vakaa.
Kun valitset MODE 2, äänen laatu
on hyvä, mutta yhteys voi katketa
helpommin. Jos niin käy, valitse MODE
1.
1 Valitse ohjelmalähteeksi Bluetooth®
painamalla [SELECTOR].
2 Luo yhteys laitteiden välille.
3 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
Bluetooth®
Toiston keskeytys (pause)
Paina [>/II].
Jatka toistoa painamalla painiketta
uudestaan.
Taajuusalue
• Tämä laite käyttää taajuusaluetta 2.4
GHz.
Sertifioinnit
• Tämä laite täyttää taajuusrajoitukset
ja on saanut sertifioinnin
taajuuskaistoja koskevien lakien
nojalla, joten langattoman laitteen
käyttölupaa ei tarvita.
• Seuraavat seikat ovat kuitenkin lain
mukaan rangaistavia:
- Laitteen avaaminen/muuttaminen.
- Laitteen takalevyssä olevien
tunnistemerkkien poistaminen.
Raidan ohitus
Paina [I<<] tai [>>I].
Huom!
• Kun toistat keskusyksiköllä iPod/
iPhone-laitteen sisältämää ohjelmaa
Bluetooth®-yhteyden kautta, ääni
saattaa pätkiä, mikäli jätät iPodin/
iPhonen Bluetooth®-valikon auki tai
kun teet Bluetooth-rekisteröintiä ja
-yhteydenmuodostusta. Jos niin käy,
sulje iPodin/iPhonen Bluetooth®valikko.
• Jos toisto ei ala, katkaise tai estä
Bluetooth®-tiedonsiirto, ja muodosta
yhteys uudelleen.
• Jos kytket iPodin/iPhonen laitteen
telakkaan Bluetooth®-toiston aikana,
laite valitsee automaattisesti
toimintatilaksi "iPod", ja toisto
keskeytyy. Paina [>/II] jatkaaksesi
toistoa.
Käytön rajoitukset
• Langaton signaalinvälitys ja/tai
käyttö kaikkien Bluetooth(r)-laitteiden
kanssa ei ole taattua.
• Kaikkien laitteiden tulee olla
Bluetooth(r) SIG, Inc. asettamien
standardien mukaisia.
• Laitteen asetukset ja tekniset
ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, että
yhteyttä ei voi muodostaa tai toiminnot
ovat erilaiset kuin yleensä.
• Tämä laite tukee Bluetoothin(r)
turvatoimintoja, mutta käyttöympäristö
ja/tai asetukset voivat aiheuttaa sen,
että turvataso ei ole riittävä. Ole
varovainen, kun siirrät dataa tähän
laitteeseen.
• Tämä laite ei pysty siirtämään dataa
Bluetooth-laitteeseen.
Bluetooth®-yhteyden
asetukset
Voit valita haluamasi yhteystyypin
laitteiden välille.
1 Lopeta tai estä Bluetooth®tiedonsiirto laitteiden välillä.
9
Käyttöalue
• Suurin mahdollinen käyttöetäisyys
tästä laitteesta on 10 m.
• Käyttöympäristö, häiriöt ja esteet
voivat lyhentää käyttöetäisyyttä.
Häiriöt muista laitteista
• Muut laitteet voivat käyttää samaa
taajuusaluetta tämän laitteen kanssa,
ja aiheuttaa toimintahäiriöitä ja äänen
säröytymistä.
• Estä häiriöt muista laitteista:
- Pidä tämä laite kaukana muista
radiotaajuuksia käyttävistä laitteista.
- Älä käytä tätä laitetta ja langatonta
LAN-laitetta samaan aikaan. Kytke
kaikki langattomat LAN-laitteet pois
toimintatilasta.
Rajoituksia laitteen tarkoitettuun
käyttöön
• Tämä laite on tarkoitettu vain
normaaliin, yleiseen käyttöön.
• Älä käytä laitetta sellaisten
laitteiden lähellä tai sellaisessa
ympäristössä, jossa radiotaajuiset
häiriöt voivat olla haitaksi (esim.
lentokentät, sairaalat, laboratoriot,
jne.).
AUTO OFF –
AUTOMAATTISESTI
VALMIUSTILAAN
Laite kytkeytyy automaattisesti pois
toimintatilasta, jos siihen ei tule
audiosignaalia etkä käytä sitä n. 30
minuuttiin.
1 Valitse AUX-toimintatila painikkeella
[SELECTOR].
Toimintatilan merkkivalo: Ei pala
2 Pidä painettuna [OK].
ON* - OFF
(*perusasetus)
ON: Toiminto käytössä. Vaaleansininen
toimintatilan ilmaisin vilkahtaa
kahdesti.
OFF: Toiminto pois käytöstä.
Vaaleansininen toimintatilan ilmaisin
vilkahtaa kerran.
Huom!
• Tämä toiminto ei toimi silloin, kun
kytkettynä on Bluetooth®-laite.
• Virran merkkivalo vilkkuu 1
minuuttia ennen kuin laite kytkeytyy
valmiustilaan.
• Jos irrotat virtajohdon
pistorasiasta, tähän asetuskohtaan
palautuu perusasetus.
Bluetooth®-sana, -merkki ja -logo ovat
Bluetooth SIG (Inc.):in omistamia
ja kaikkien näiden merkkien käyttö
Panasonic Corporationin osalta on
lisensoitua. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat niiden omistajien
omaisuutta.
10
AUX ERILLISLAITTEET
Erillislaitteen
tulotason säätäminen
Voit kytkeä AUX-liittimeen kannettavan
musiikkisoittimen ja kuunnella sen
ääntä tämän laitteen kautta.
Paina [ , LINK MODE/-PAIRING]. Valinta
vaihtuu joka painalluksella.
Valmistelu
Jos kytkemässäsi laitteessa on
taajuuskorjain, vältä äänen
säröytyminen kytkemällä taajuuskorjain
pois käytöstä.
Vaimenna kytkemäsi laitteen ja tämän
laitteen äänenvoimakkuus ennen, kuin
kytket/irrotat laitteet.
NORMAL (perusasetus) > HIGH
Huom!
• Valitse "NORMAL", jos ääni säröytyy
asetuksen "HIGH" aikana.
• Kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta, asetukseksi palautuu
perusasetus.
1 Kytke kannettava audiolaite.
Liitintyyppi: Ø 3,5 mm stereo
2 Valitse erillislaite (AUX)
keskusyksikön ohjelmalähteeksi
painamalla [SELECTOR].
Toimintatilan ilmaisin: Ei pala
3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen
toisto.
Huom!
• Lisätietoja kannettavan audiolaitteen
käyttöohjeessa.
• Kaikki erillislaitteet ja kaapelit
myydään erikseen.
Takaa
Audiokaapeli
(ei mukana)
Kannettava audiosoitin
(ei mukana)
11
VIANMÄÄRITYS
Kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita.
Tämä laite tottelee muiden Panasoniclaitteiden kauko-ohjaimia.
• Vaihda toisen Panasonic-laitteen
kauko-ohjainkoodi.
Ennen kuin otat yhteyttä
huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän
kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin
kohta jää epäselväksi tai ohjeista
ei ole apua, pyydä lisätietoja
laitemyyjältä.
iPod/iPhone
Yleistä
iPod /iPhone ei kytkeydy
toimintatilaan.
• Varmista, että iPodin/iPhonen akku ei
ole tyhjä. Lataa iPod/iPhone.
• Sammuta laitteen virta hetkeksi.
Virran merkkivalo vilkkuu, ja laite
kytkeytyy automaattisesti pois
toimintatilasta.
• Laitteen sisäinen virhe. Irrota
verkkojohto. Odota muutamia sekunteja,
kytke virtajohto takaisin ja kytke
laite uudelleen toimintatilaan.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
iPod /iPhone ei tottele ohjausta.
• Varmista, että laite on iPodtoimintatilassa.
• iPod/iPhone on kytketty väärin.
Irrota iPod/iPhone ja kytke se
uudelleen.
Ei ääntä.
• Tarkista kytkennät.
• Lisää äänenvoimakkuutta.
• Tarkista iPodin/iPhonen, Bluetooth®laitteen tai kannettavan audiolaitteen
äänenvoimakkuus.
• Varmista, että iPod/iPhone,
Bluetooth®-laite tai kannettava
audiolaite toistaa ohjelmaa.
iPod /iPhone ei lataudu.
• Tarkista kytkennät.
Bluetooth®
Pariliitosta ei voi muodostaa.
• Laite on käyttöalueen (10 m)
ulkopuolella. Siirrä Bluetooth®-laite
lähemmäs tätä laitetta.
Ääni on säröinen.
• Vaimenna tämän laitteen
äänenvoimakkuutta.
• Ääni voi säröytyä, jos tallenteen
laatu on heikko.
• Varmista, että iPodin/iPhonen,
Bluetooth®-laitteen tai kannettavan
audiolaitteen taajuuskorjain on
kytketty pois toimintatilasta.
• Siirrä kännykkä kauemmas tästä
laitteesta.
Yhteyttä ei voi muodostaa.
• Pariliitoksen muodostus epäonnistui.
Lue käyttöohje ja yritä uudelleen.
• Kyseinen pariliitos on korvattu
toisella. Muodosta pariliitos
uudelleen.
• Varmista, että laite ei ole
yhteydessä johonkin toiseen Bluetooth®laitteeseen.
Toiston aikana kuuluu hurinaa.
• Laitteen johtojen lähellä on
verkkojohto tai loisteputkivalaisin.
Siirrä laitteet ja verkkojohdot
etäämmälle.
Mitään ei tapahdu, vaikka kaukoohjaimen painikkeita painetaan.
• Poista eristekalvo, ennen kuin käytät
kauko-ohjainta.
• Tarkista, että paristo on asennettu
oikein.
• Paristo on heikko. Vaihda se uuteen.
12
Yhteys on muodostettu, mutta ääni ei
kuulu tämän laitteen kaiuttimista.
• Joidenkin sisäänrakennettujen
Bluetooth®-laitteiden kohdalla
äänilähdöksi on erikseen määritettävä
"SC-HC05". Lisätietoja Bluetooth®laitteen käyttöohjeessa.
Äänentoisto on katkonaista.
• Laite on käyttöalueen ulkopuolella
(10 m). Siirrä Bluetooth®-laite
lähemmäs tätä laitetta.
• Tämän laitteen ja Bluetooth®-laitteen
välissä ei saa olla esteitä.
• Kytke kaikki langattomat LAN-laitteet
pois toiminnasta.
• Valitse "MODE 1", vakaa yhteys.
PERUSASETUSTEN
PALAUTTAMINEN
Tyhjennä laitteen muisti ja palauta
perusasetukset seuraavissa tilanteissa:
• Painikkeet eivät toimi.
• Haluat poistaa kaikki tekemäsi
asetukset ja tyhjentää laitteen
muistin.
Palauta perusasetukset ja tyhjennä
laitteen muisti näin:
1 Irrota verkkojohto pistorasiasta.
2 Pidä painettuna keskusyksikön painike
[O/I] ja kytke samalla verkkojohto
takaisin pistorasiaan. Odota, että
virran merkkivalo syttyy.
3 Päästä irti [O/I]-painikkeesta.
Kaikkiin asetuskohtiin palautuu
perusasetus. Laite on valmiustilassa.
Kytke laite uudelleen toimintatilaan ja
tee haluamasi asetukset.
HUOLTO
Puhdista laite pyyhkimällä sitä
pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Älä puhdista laitetta alkoholilla,
ohentimella tai bensiinillä.
• Jos puhdistat laitteen kemiallisesti
käsitellyllä liinalla, lue liinan
käyttöohjeet huolellisesti.
13
TEKNISET TIEDOT
VAHVISTINOSA
YLEISTÄ
RMS-lähtöteho (stereo)
Etukanavat (molemmat kanavat): 20 W /
kanava (6 ohm), 1 kHz, 10 % THD
RMS-kokonaisteho (stereo):
AC 220 - 240 V, 50 Hz
Virrankulutus 40 W
LIITTIMET
AUX (takana): Stereo, 3,5 mm miniliitin
KAIUTINOSA
Tyyppi: Käyttöjännite
Mitat (l x k x s):
370 mm x 176 mm x 85 mm
(S = 121 mm telakka auki)
(S = 59 mm ilman jalustaa)
Paino: 2-tie, 2-kaiutinjärjestelmä
(passiivisäteilijä)
Kaiutinelementit:
Bassoelementti
6,5 cm kartio x 1/kanava,
Diskanttielementti 1,5 cm pietso x 1/kanava,
Passiivisäteilijät 8 cm x 2/kanava
Impedanssi: 6 ohm
BLUETOOTH®-OSA
Bluetooth®-järjestelmän spesifikaatio:
Versio 2.1 + EDR
Langattoman laitteen luokitus:
Luokka 2 (2,5 mW)
Tukee profiileja A2DP, AVRCP
Taajuusalue 2402 MHz - 2480
MHz(Mukautuva taajuusvalinta)
Hakuetäisyys: 10 m näköyhteys
(iPhone 4, 1 metrin korkeudella,
toimintatila MODE 1)
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
14
1,8 kg
Käyttöympäristön lämpötila:
0 °C - +40 °C
Käyttöympäristön ilmankosteus:
35 % - 80 % RH (ei kondensoitumista)
Virrankulutus valmiustilassa:
0,2 W (noin)
Huom!
1. Teknisiä ominaisuuksia saatetaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino
ja mitat ovat suuntaa antavia.
2. Harmoninen kokonaissärö on mitattu
digitaalispektrianalysaattorilla.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (Doc)
“Panasonic Corporation” vakuuttaa,
että tämä laite täyttää sitä
koskevat oleelliset vaatimukset
ja muut direktiivin 1999/5/
EY (EU). Asiakkaat voivat ladata
R&TTE-tuotteiden alkuperäisen
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
osoitteesta http://www.doc.panasonic.de
Valtuutettu edustaja: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic
Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hampuri, Saksa.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
seuraavissa maissa:
DE, FR, IT, NL, BE, AT, LU, CH, SE, DK,
FI, NO, IS, ES, PT, GR, MT, CY
Tämä laite on tarkoitettu yleiseen
myyntiin. (Kategoria 3)
Panasonic Corporation
Panasonic Nordic
16 W
Verkkosivu: http://panasonic.net
RQTX1318-1B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement