Panasonic SCHC18EC Instrucțiuni de utilizare

Panasonic SCHC18EC Instrucțiuni de utilizare
Model Nr. SC-HC28
SC-HC18
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi păstraţi acest
manual pentru consultări ulterioare.
EC
RQT9734-1R
M-SCHC28-18-RO
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de operare
Sistem Stereo Compact
Măsuri de siguranţă
AVERTISMENT
Aparat
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
− Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau
stropiri.
− Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu
trebuie să fie aşezat pe aparat.
− Folosiţi numai accesoriile recomandate.
− Nu scoateţi capacele.
− Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
− Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul
aparatului.
− Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Cablu de alimentare cu curent alternativ
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
− Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde
tensiunii specificate pe acest aparat.
− Introduceţi fişa de alimentare complet în priza de
alimentare.
− Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele pe
cablu.
− Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude.
− Când deconectaţi cablul de alimentare, ţineţi de fişa
cablului.
− Nu utilizaţi o fişă deteriorată sau o priză slăbită.
• Fişa de alimentare este dispozitivul de deconectare.
Instalaţi acest aparat astfel încât fişa de alimentare să
poată fi deconectată imediat de la priză.
Baterie de tip buton (baterie cu Litiu)
• Pericol de incendiu, explozii sau arsuri.
Nu reîncărcaţi, dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură
mai mare de 60° C şi nu incineraţi.
• Nu lăsaţi bateria de tip buton la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateria de tip buton în gură. În cazul în
care aceasta este înghiţită, apelaţi imediat la un medic.
ATENŢIE
Aparat
• Acest aparat utilizează un laser. Utilizarea elementelor de
control sau a reglajelor sau efectuarea de proceduri altele
decât cele specificate aici pot avea ca rezultat o expunere
periculoasă la radiaţii.
• Nu amplasaţi surse de flăcări deschise, precum lumânări
aprinse, pe aparat.
• Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio cauzate
de telefoanele mobile în timpul utilizării. Dacă apar
asemenea interferenţe, măriţi distanţa dintre aparat şi
telefonul mobil.
• Acest aparat este destinat utilizării în locaţii cu climă
moderată.
2
RQT9734
Amplasare
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
− Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o
bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii închise.
Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.
− Nu obstrucţionaţi deschiderile de aerisire ale
aparatului cu ziare, feţe de masă, perdele şi obiecte
similare.
− Nu expuneţi acest aparat la lumina directă a soarelui,
temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau vibraţii
excesive.
Baterie de tip buton (baterie cu Litiu)
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a
bateriei. Se va înlocui numai cu un tip recomandat de
producător.
• Introduceţi cu polii aliniaţi.
• Manipularea incorectă a bateriilor poate cauza scurgerea
electrolitului, existând pericolul producerii unui incendiu.
− Scoateţi bateria dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
telecomanda pentru o lungă perioadă de timp.
Depozitaţi-le într-un loc răcoros şi întunecos.
− Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
− Nu lăsaţi bateria(bateriile) într-un autovehicul expus la
lumină solară directă pentru o lungă perioadă de timp,
cu uşile şi geamurile închise.
• Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla
care este metoda de eliminare corespunzătoare a
acumulatoarelor.
Marcajul de identificare a produsului este situat pe placa
de bază a aparatului.
Cuprins
Accesorii
Măsuri de siguranţă.................................................. 2
Verificaţi accesoriile furnizate înainte de a utiliza
aparatul.
Ghid de referinţă comenzi........................................ 4
Conexiuni................................................................... 5
… 1 Telecomandă
(cu baterie)
SC-HC28
Întreţinerea aparatului şi a suporturilor media ...... 5
(N2QAYC000079)
Introducerea suporturilor media ............................. 6
SC-HC18
Operaţii de redare de pe suporturi media .............. 7
Ascultarea radioului ................................................. 8
Reglări sunet ............................................................. 9
… 1 Cablu de alimentare
cu curent alternativ
… 1 Antenă FM
de interior
(N2QAYC000080)
… SC-HC28
ROMÂNĂ
Accesorii.................................................................... 3
1 Suport (€15)
Ceas şi temporizator ................................................ 9
Altele ........................................................................ 10
Identificarea şi remedierea problemelor .............. 10
Suporturi media care pot fi redate ........................ 12
Licenţe ..................................................................... 12
Specificaţii ............................................................... 13
SC-HC28 Ataşarea suportului la aparat................ 15
•
•
Nu utilizaţi un cablu de alimentare cu curent alternativ provenit
de la alte echipamente.
Numerele de produse furnizate în aceste instrucţiuni de operare
sunt valabile începând din decembrie 2012. Acestea se pot
modifica.
Despre descrierile din aceste instrucţiuni de operare
•
•
Paginile la care se face referire sunt indicate prin „
”.
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt aplicabile modelelor
SC-HC28 şi SC-HC18. În lipsa unor alte specificaţii,
ilustraţiile din aceste instrucţiuni de operare se aplică
modelului SC-HC28.
SC-HC28: indică funcţiile disponibile doar pentru SC-HC28.
SC-HC18: indică funcţiile disponibile doar pentru SC-HC18.
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a echipamentelor
vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice
şi electronice, precum şi bateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să le
depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi
cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi acumulatoare, veţi ajuta la salvarea
resurselor valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului
care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi acumulatoarelor vechi, vă rugăm
contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de
unde aţi achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau
furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse, vă rugăm
să contactaţi autorităţile locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de acumulator (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele
stabilite de Directiva pentru elementul chimic în cauză.
3
RQT9734
Ghid de referinţă comenzi
Dacă nu se precizează altfel, operaţiile descrise sunt
efectuate cu ajutorul telecomenzii.
1
Întrerupător de standby/pornire (
)(
)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în
modul standby şi invers. În modul standby, aparatul
continuă să consume o cantitate redusă de energie.
2
Selectarea sursei audio
3
Butoane de comandă redare de bază
4
Intrare în meniul de configurare
5
Modificarea informaţiilor afişate
SC-HC28 Intrare în meniul iPod/iPhone
6
Setare temporizator de stare inactivă
7
Modificarea luminozităţii panoului de afişare
8
Reglaţi volumul la (0 (min) - 50 (max))
9
Dezactivare sunet Dezactivează sunetul. Apăsaţi din
nou pentru a anula. Funcţia „MUTE” (Dezactivare sunet)
este, de asemenea, anulată când volumul este reglat
sau când aparatul este oprit.
Vedere de sus
10 Intrare în meniul de redare
11 Intrare în meniul de sunet
12 Selectare/OK
13 SC-HC28
„IPOD_PORT” pentru iPod/iPhone/iPad (€6)
Port USB (€6)
SC-HC18 Port USB (€6)
14 Deschiderea sau închiderea uşii glisante
15 Uşă glisantă
16 Afişaj
17 Senzor de semnal telecomandă
Distanţă: Aproximativ 7 m direct în faţă.
• Pentru a evita interferenţele, vă rugăm să nu aşezaţi
obiecte în faţa senzorului de semnal.
18 SC-HC28 „IPOD_DOCK” pentru iPod/iPhone/
iPad mini (€6)
ƒ
Înainte de prima utilizare
Îndepărtaţi folia de izolare
4
RQT9734
.
ƒ
Pentru a înlocui o baterie de tip buton
Tip baterie: CR2025 (baterie cu litiu)
•
Fixaţi bateria de tip buton cu marcajul (+) orientat în sus.
•
Nu lăsaţi bateria de tip buton la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să o înghită.
Conexiuni
Antenă FM de interior
(furnizată)
Conectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ după ce au fost realizate toate conexiunile.
ROMÂNĂ
Bandă adezivă
(nu este furnizată)
Acest aparat consumă o cantitate mică de curent alternativ (€13) chiar şi atunci când este oprit.
Cablu de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
La priza de alimentare de la domiciliu
•
Pentru a economisi curentul, vă recomandăm să deconectaţi de la priză aparatul în cazul în care nu îl veţi utiliza
pentru o perioadă lungă de timp.
•
Aceste difuzoare nu au ecranare magnetică. Nu le amplasaţi lângă un televizor, calculator personal sau alte dispozitive care sunt uşor
influenţate de magnetism.
Folosind bandă adezivă, fixaţi antena pe un perete sau pe un stâlp într-o poziţie cât mai lipsită de interferenţe.
(Utilizaţi antena exterioară dacă recepţia radio FM este slabă.)
•
Întreţinerea aparatului
şi a suporturilor media
ƒ
Curăţarea discurilor
AŞA DA
AŞA NU
Înainte de întreţinere, scoateţi cablul de alimentare cu curent
alternativ din priză.
ƒ
Curăţaţi acest aparat cu o lavetă moale şi
uscată
Când este foarte murdar, stoarceţi bine cârpa umezită în apă
pentru a şterge murdăria şi apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a
curăţa acest aparat.
Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
•
•
•
ƒ
•
•
•
•
Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
ƒ
•
•
•
Întreţinerea lentilei
Curăţaţi lentila în mod regulat pentru a preveni
defecţiunile. Folosiţi un instrument de suflare pentru a
îndepărta praful sau un pămătuf din bumbac când lentila
este foarte murdară.
Nu trebuie să utilizaţi un produs de curăţare pentru lentile
tip CD.
Nu lăsaţi deschisă uşa glisantă pentru perioade prelungite
de timp. Acest lucru va cauza murdărirea lentilei.
Aveţi grijă să nu atingeţi lentila cu degetele.
Lentilă
Măsuri de precauţie la manipularea
discurilor
Ţineţi discurile de margini, pentru a evita zgârieturi
accidentale sau amprente pe disc.
Nu lipiţi pe discuri etichete sau autocolante.
Nu folosiţi sprayuri de curăţare a discurilor de pick-up,
benzină, diluant, lichide de prevenire a electricităţii statice
sau orice alt solvent. Nu folosiţi următoarele discuri:
− Discuri cu adeziv expus în urma îndepărtării
autocolantelor sau a etichetelor
(discuri închiriate etc.).
− Discuri grav îndoite sau crăpate.
− Discuri de formă neregulată, cum sunt cele în formă
de inimă.
ƒ
Pentru depunerea la deşeuri sau transferul
acestui aparat
Acest aparat poate păstra informaţiile privind setările de
utilizator. Dacă eliminaţi acest aparat fie prin depunere la
deşeuri, fie prin transferul proprietăţii, urmaţi procedurile pentru
a readuce toate setările la valorile implicite, în vederea ştergerii
setărilor de utilizator.
(€10, „Pentru revenirea la setările din fabrică”)
5
RQT9734
Introducerea suporturilor media
SC-HC28
Selectaţi „IPOD_PORT” ca sursă „
Selectaţi „CD” ca sursă
USB” este afişat când este introdus un dispozitiv USB
compatibil.
SC-HC18
Selectaţi „USB” ca sursă
SC-HC28 Ataşaţi suportul înainte de a utiliza aparatul. (€15)
SC-HC28
Selectaţi „IPOD_DOCK” ca sursă
Conectaţi cu ajutorul conectorului Lightning *1
Suport
(furnizat)
ÎMPINGEŢI
*1: Consultaţi „Suporturi media care pot fi redate” pentru modele
compatibile. (€12)
− Nu conectaţi un iPad (a 4-a generaţie) la conexiunea
„IPOD_DOCK”. Aparatul poate cădea. Folosiţi conexiunea
„IPOD_PORT”.
*2: Când utilizaţi conexiunea „IPOD_PORT”, nu conectaţi
următoarele modele la acest aparat:
•
•
•
•
Nu deschideţi uşa glisantă cu mâna.
Asiguraţi-vă că aparatul nu cade atunci când introduceţi sau
îndepărtaţi suporturi media.
Când mutaţi acest aparat, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate
suporturile media şi aduceţi aparatul în modul standby.
Pentru a scoate dispozitivul USB de stocare în masă, selectaţi o
sursă alta decât „USB”.
− iPod classic, iPod [a 4-a (afişaj color) şi a 5-a (video)
generaţie] Este posibil ca aparatul să se comporte ciudat.
*3: Conectaţi cu ajutorul cablului USB dedicat (nu este furnizat).
*4: Introduceţi direct dispozitivul USB. Nu utilizaţi un cablu de
prelungire USB.
*5: Când utilizaţi conexiunea „IPOD_DOCK”:
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă ca aţi scos iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul mini din
cutia sa.
Asiguraţi-vă că iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul mini este introdus complet.
Dacă iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul mini este împins spre stânga
sau dreapta, asiguraţi-vă că este introdus complet.
Aveţi grijă să ţineţi staţia de cuplare atunci când scoateţi
iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul mini.
Nu uitaţi să închideţi corespunzător staţia de cuplare după
utilizare. În caz contrar,
− Uşa glisantă nu se va deschide.
− Consumul de energie în modul standby va creşte.
*6: Asiguraţi-vă că înclinaţi discul astfel încât să nu atingeţi
uşa glisantă.
6
RQT9734
SC-HC28
Încărcarea unui iPod/iPhone/iPad
Încărcarea începe când un iPod*2/iPhone/iPad este conectat la aparat.
• În modul standby, încărcarea nu va începe de la conexiunea
„IPOD_PORT”, însă va începe ca de obicei de la conexiunea
„IPOD_DOCK”.
− Pentru a încărca de la conexiunea „IPOD_PORT”, începeţi
încărcarea înainte de a comuta aparatul în modul standby.
•
•
Verificaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul pentru a verifica dacă bateria
este complet încărcată. (Acumulatorul nu mai poate fi reîncărcat
dacă este deja încărcat complet.)
Dacă aparatul este comutat în modul standby, „IPOD
CHARGING” (Încărcare iPod) apare pe afişaj.
Operaţii de redare
de pe suporturi media
Următoarele marcaje indică disponibilitatea funcţiei.
ƒ
Deschideţi aplicaţia pentru muzică pentru a utiliza această
funcţie cu iPod touch/iPhone.
: Pentru a naviga prin elementele de meniu.
−
CD audio în format CD-DA şi un CD care
conţine fişiere MP3 (€12)
iPod:
iPod/iPhone/iPad compatibil (€12)
USB:
Dispozitive USB ce conţin fişiere MP3 (€12)
•
iPod este disponibil doar pentru SC-HC28.
În funcţie de model (de exemplu, generaţia a 7-a de iPod nano etc.),
ar putea fi necesară selectarea albumului, artistului etc. pe
iPod/iPhone.
Moduri de redare (CD, USB)
Pregătire
• Porniţi aparatul.
• Introduceţi suportul media. (€6)
• Apăsaţi [CD], [iPod/USB] (SC-HC28) sau
[USB] (SC-HC18) pentru a selecta sursa audio.
Selectaţi modul de redare.
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„PLAYMODE” (Mod redare) sau „REPEAT” (Repetare)
2 Apăsaţi
Când utilizaţi iPod/iPhone/iPad, modul de funcţionare poate varia
în funcţie de model.
Redare de bază (CD, iPod, USB)
Redare
Apăsaţi
Oprire
Apăsaţi
.
• USB Poziţia este memorată şi este
afişat „RESUME” (Reluare).
Apăsaţi
.
Pauză
.
Apăsaţi din nou pentru a reîncepe redarea.
Salt
Apăsaţi
sau
a sări peste o piesă.
CD, USB Apăsaţi
sau
sări peste albumul MP3.
Căutare
pentru
pentru a
În timpul redării sau pauzei
PLAYMODE (Mod redare)
OFF PLAYMODE
(Mod redare
dezactivat)
Selectaţi pentru a anula setarea
pentru modul de redare.
1-TRACK (1 piesă)
Redă doar piesa selectată.
• Este afişat „1”, „
”.
(Salt la piesa dorită.)
1-ALBUM
Redă doar albumul MP3 selectat.
• Este afişat „1”, „
”.
RANDOM
(Aleatoriu)
Redă conţinutul în mod aleatoriu.
1-ALBUM
RANDOM
(1 ALBUM
ALEATORIU)
Redă piesele de pe un album MP3
selectat în mod aleatoriu.
sau
.
Ţineţi apăsat
• iPod Căutarea înapoi este realizată doar
în cadrul piesei curente.
• Este afişat „RND” (Aleatoriu).
• Apăsaţi
sau
pentru a
selecta albumul MP3.
• Este afişat „1”, „
”, „RND”
(Aleatoriu).
REPEAT (Repetare)
ƒ
CD, USB Pentru afişarea informaţiilor
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) în mod repetat.
•
pentru a selecta setarea şi apoi
apăsaţi [OK].
•
•
ROMÂNĂ
− [OK]: Pentru a trece la meniul următor.
− [iPod MENU] (Meniu iPod): Pentru a reveni la meniul
anterior.
CD:
•
iPod Pentru a naviga prin meniul
iPod-ului/iPhone-ului
Numărul maxim de caractere care pot fi afişate: aprox. 30
Acest aparat suportă versiunea de etichete ID3 1.0, 1.1 şi 2.3.
Textul care nu este recunoscut de această versiune nu va fi
afişat sau va fi afişat diferit.
Indicaţie album şi piesă pentru fişiere MP3.
ON REPEAT
Activează modul de repetare.
(Repetare activată)
• Se afişează „
”.
OFF REPEAT
(Repetare
dezactivată)
Dezactivează modul de repetare.
•
•
•
Când utilizaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ului, folosiţi setarea de pe
iPod/iPhone/iPad.
În timpul redării aleatorii, nu puteţi sări la piesa anterioară.
Modul este anulat atunci când deschideţi uşa glisantă.
„A _ _ _”: Număr album MP3.
„T _ _ _”: Număr piesă MP3.
•„_”
reprezintă numărul albumului sau piesei.
„
„
”:
”:
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată
pentru a face referire la un album.
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată
pentru a face referire la o piesă.
7
RQT9734
Ascultarea radioului
ƒ
Puteţi preseta până la 30 de canale.
1
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod
repetat pentru a selecta „TUNEMODE” (Mod acord).
2
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi
postul dorit.
Pregătire
• Asiguraţi-vă că aţi conectat antena. (€5)
• Porniţi aparatul.
Selectaţi o transmisie radio.
• Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta „FM”.
pentru a selecta „MANUAL” şi apoi
sau
pentru a selecta
• Pentru a iniţia acordul automat, ţineţi apăsat
•
Acord şi presetare manuală
,
până când începe
derularea frecvenţei. Acordul se opreşte la
găsirea unui post de radio.
Postul care ocupă un canal va fi suprascris atunci când un
alt post este presetat pe canalul respectiv.
Presetarea automată
a posturilor
Pentru a preseta canalul
4
În timp ce ascultaţi o transmisie radio
Apăsaţi [OK].
5
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a
pentru a selecta canalul şi apoi
selecta „A.PRESET” (Presetare automată).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „LOWEST”
(Minim) sau „CURRENT” (Curent) şi apoi apăsaţi
[OK].
LOWEST (Minim):
ƒ
1
În timp ce recepţionaţi emisii FM, apăsaţi [PLAY
MENU] (Meniu redare) în mod repetat pentru a
selecta „FM MODE” (Mod FM).
Pentru a începe presetarea automată de la frecvenţa
minimă (FM 87,50).
2
pentru a selecta „MONO” şi
Apăsaţi
apoi apăsaţi [OK].
CURRENT (Curent):
• Această setare poate fi presetată şi memorată.
Pentru a începe presetarea automată cu frecvenţa
curentă.*
* Pentru modificarea frecvenţei, consultaţi
„Acord şi presetare manuală”.
Pentru a proceda astfel, continuaţi la pasul 4 din
„Acord şi presetare manuală”.
•
Tunerul presetează toate posturile de radio pe care
le poate recepţiona pe canale, în ordine crescătoare.
•
•
Ascultarea unui canal presetat
ƒ
Pregătire
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a
selecta „TUNEMODE” (Mod acord).
Apăsaţi
pentru a selecta „PRESET”
(Presetare) şi apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
canalul.
sau
pentru a selecta
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului FM
Selectaţi „STEREO” în pasul 2 pentru a reveni la transmisiile
stereo.
„MONO” este anulat la schimbarea frecvenţei.
Dacă este selectat „MONO”, indiferent de tipul de
semnal pe care îl recepţionează acest aparat, este
afişat „FM MONO”. (€ mai jos)
Pentru a afişa starea curentă a
semnalului
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a afişa „FM
STATUS” (Stare FM) şi apoi apăsaţi [OK].
„FM ST”:
Semnalul FM este în format stereo.
„FM”:
Semnalul FM este în format mono.
• „FM” este, de asemenea, afişat chiar dacă acest
aparat nu este setat la un post.
ƒ
Pentru a afişa datele text RDS
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pentru a afişa datele text.
• La fiecare apăsare a butonului:
„PS”:
„PTY”:
„FREQ”:
Serviciu program
Tip program
Afişare frecvenţă
•
•
8
RQT9734
„STEREO” este afişat când acest aparat face acordul la o
transmisie stereo.
Aparatul poate afişa informaţiile de tip text transmise prin
sistemele de informaţii radio (RDS) care sunt disponibile în
anumite zone. (Este posibil ca afişajele RDS să nu apară în
cazul în care transmisia este slabă.)
Reglarea sunetului
Temporizator de redare
Următoarele efecte de sunet pot fi adăugate la ieşirea audio.
Puteţi seta temporizatorul astfel încât aparatul să pornească
la o anumită oră în fiecare zi.
1 Apăsaţi [SOUND] (Sunet) în mod repetat pentru a
Pregătire
selecta efectul.
Setaţi ceasul (€stânga).
pentru a selecta setarea şi apoi
apăsaţi [OK].
Presetare
egalizator
(PRESET EQ)
„HEAVY” (Puternic), „SOFT” (Slab),
„CLEAR” (Clar), „VOCAL” (Vocal) sau
„FLAT” (Plat/dezactivat).
• Setarea din fabrică este „HEAVY”
ƒ
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru
a selecta „TIMER ADJ” (Reglare temporizator).
2 Apăsaţi
pentru a seta ora de pornire
(„ON TIME” (Oră pornire)) şi apoi apăsaţi [OK].
(Puternic).
Sunete joase
Reglaţi nivelul (-4 – +4).
(BASS) sau înalte
(TREBLE)
Bas dinamic
(D.BASS)
„ON D.BASS” (Bas dinamic activat) sau
„OFF D.BASS” (Bas dinamic dezactivat).
• Presetarea din fabrică este „ON
D.BASS” (Bas dinamic activat).
Surround
(SURROUND)
„ON SURROUND” (Surround activat)
sau „OFF SURROUND” (Surround
dezactivat).
3 Apăsaţi
pentru a seta ora de finalizare
(„OFF TIME” (Oră finalizare)) şi apoi apăsaţi [OK].
ƒ
2 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru a
selecta „TIMER SET” (Setare temporizator).
3 Apăsaţi
• Este afişat „
(Dezactivare).
4 Apăsaţi
•
Acesta este un ceas cu format de 24 de ore.
•
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta
•
pentru a seta ora şi apoi apăsaţi [OK].
•
•
•
Pentru a afişa ceasul, apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a
selecta „CLOCK” (Ceas) şi apoi apăsaţi [OK] o dată.
Ora este afişată timp de 10 secunde.
(În modul standby, apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) o dată.)
Ceasul este resetat atunci când există o cădere de tensiune sau
când este deconectat cablul de alimentare cu curent alternativ.
Resetaţi ceasul în mod regulat pentru păstrarea preciziei
acestuia.
pentru a opri aparatul.
Setarea ceasului
2 Apăsaţi
”.
• Pentru a dezactiva temporizatorul, selectaţi „OFF”
• Este posibilă o reducere a calităţii sunetului când aceste
„CLOCK” (Ceas).
pentru a selecta „SET” (Setare) şi apoi
apăsaţi [OK].
SURROUND” (Surround dezactivat).
Ceas şi temporizator
Porniţi temporizatorul.
1 Selectaţi sursa muzicii*1 şi setaţi volumul dorit.
• Setarea din fabrică este „OFF
efecte sunt folosite cu anumite surse. În astfel de situaţii,
dezactivaţi efectele de sunet.
Setarea temporizatorului
ROMÂNĂ
2 Apăsaţi
Pentru a afişa setările temporizatorului, apăsaţi [SETUP]
(Configurare) în mod repetat pentru a selecta „TIMER ADJ”
(Reglare temporizator) şi apoi apăsaţi [OK] o dată.
Sursa muzicii şi volumul vor fi, de asemenea, afişate dacă
temporizatorul este activat.
În modul standby, dacă temporizatorul este activat, apăsaţi
[DISPLAY] (Afişare) de două ori pentru a afişa setările.
Aparatul poate fi utilizat în mod normal după setarea
temporizatorului, însă:
− Aduceţi aparatul în modul standby înainte de ora de începere
a temporizatorului.
− Chiar dacă sursa audio sau volumul se modifică,
temporizatorul va utiliza în continuare sursa audio şi volumul
setat în momentul activării acestuia.
*1: „CD”, „USB”, „IPOD_PORT” (SC-HC28)
„IPOD_DOCK” (SC-HC28) şi „FM” pot fi setate ca sursă
de muzică.
Temporizatorul de stare inactivă
Temporizatorul de stare inactivă poate închide aparatul la o
oră setată. Apăsaţi [SLEEP] (Stare inactivă) în mod repetat
pentru a selecta ora.
(Inactiv 30) ↔ (Inactiv 60) ↔ (Inactiv 90) ↔ (Inactiv 120)
“SLEEP 30” ↔ “SLEEP 60” ↔ “SLEEP 90” ↔ “SLEEP 120”
OFF (Dezactivare)
(Cancel) (Anulare)
• Timpul rămas este indicat pe afişajul aparatului,
exceptând momentele când sunt efectuate alte operaţii.
• Temporizatorul de redare şi cel de stare inactivă pot fi
folosite împreună. Temporizatorul de stare inactivă are
întotdeauna prioritate.
9
RQT9734
Altele
Mod standby automat
Ca setare din fabrică, acest aparat se va opri întotdeauna
automat dacă nu este redat niciun sunet şi nu este efectuată
nicio operaţie timp de aproximativ 30 de minute.
Pentru a anula această funcţie
Identificarea şi
remedierea problemelor
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele verificări.
Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de verificare,
sau dacă soluţiile indicate în ghidul următor nu rezolvă
problema, consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta
Pentru a restabili toate setările la presetările
din fabrică
2 Apăsaţi
Când apar următoarele situaţii, resetaţi memoria:
• Nu există niciun răspuns atunci când butoanele sunt apăsate.
• Doriţi să ştergeţi şi să resetaţi conţinutul memoriei.
Deconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ.
(Aşteptaţi cel puţin 3 minute înainte de a trece la pasul
.)
În timp ce ţineţi apăsat
pe unitate, reconectaţi
cablul de alimentare cu curent alternativ.
• „........” este afişat pe ecran.
Eliberaţi
.
„AUTO OFF” (Oprire automată).
pentru a selecta „OFF” (Dezactivare)
şi apoi apăsaţi [OK].
•
•
Pentru a activa modul standby automat, selectaţi „ON” (Activare)
în pasul 2.
Această setare nu poate fi selectată când sursa este „FM”.
Luminozitatea afişajului
Luminozitatea afişajului aparatului poate fi modificată.
Apăsaţi [DIMMER] (Graduator luminozitate).
Schimbarea codului unităţii
principale şi al telecomenzii
Când alte echipamente Panasonic răspund la telecomanda
furnizată, schimbaţi codul telecomenzii.
1 Apăsaţi [CD] pentru a selecta „CD”.
2 Ţineţi apăsat [CD] pe unitate şi [CD] pe telecomandă
până când aparatul afişează „REMOTE 2”
(Cod telecomandă 2).
3 Ţineţi apăsat [OK] şi [CD] pe telecomandă timp de cel
puţin 4 secunde.
•
Pentru a schimba modul înapoi la „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
repetaţi paşii de mai sus, dar înlocuiţi butonul [CD] apăsat pe
telecomandă cu [RADIO].
•
Toate setările sunt readuse la valorile presetate din fabrică.
Va fi nevoie să resetaţi elementele din memorie.
Probleme frecvente
În timpul redării se aude un huruit.
• Un cablu de alimentare cu curent alternativ sau un bec
fluorescent se află în apropierea cablurilor.
Ţineţi alte echipamente şi cabluri la distanţă de cablurile
acestui aparat.
Fişierele MP3 nu pot fi citite.
• Este posibil să nu poată fi redate fişiere MP3 dacă aţi copiat
un disc cu sesiune multiplă care nu are date între sesiuni.
• Când realizaţi un disc cu sesiune multiplă, este necesar
să închideţi sesiunea.
• Cantitatea de date de pe disc este prea mică.
Setaţi cantitatea de date să fie peste 5 MB.
Operaţii pe disc
Afişajul este incorect sau redarea nu începe.
• Asiguraţi-vă că discul este compatibil cu acest aparat. (€12)
• Există umezeală pe lentilă. Aşteptaţi aproximativ o oră şi
apoi încercaţi din nou.
Operaţii USB
Niciun răspuns când este apăsat
.
• Deconectaţi dispozitivul USB şi apoi reconectaţi-l.
Opriţi şi reporniţi aparatul alternativ.
Unitatea USB sau conţinutul său nu pot fi citite.
• Formatul unităţii USB sau conţinutul său nu este
compatibil cu aparatul (€12).
• Funcţia gazdă USB a acestui produs nu funcţionează
cu unele dispozitive USB.
Funcţionare lentă a unităţii flash USB.
• Dimensiunea mare a fişierului sau unitatea flash USB de
mare capacitate necesită un timp mai mare de citire.
Timpul scurs afişat este diferit de timpul real de redare.
• Copiaţi datele pe un alt dispozitiv USB sau realizaţi copii
de rezervă ale datelor şi reformataţi dispozitivul USB.
10
RQT9734
Se aude un sunet ca de bătaie sau un zgomot în timpul
recepţiei radio.
• Confirmaţi că antena este conectată corespunzător. (€5)
• Reglaţi poziţia antenei.
• Încercaţi să păstraţi o anumită distanţă între antenă şi
cablul de alimentare cu curent alternativ.
• Încercaţi să utilizaţi o antenă de exterior dacă există
clădiri sau munţi în apropiere.
• Opriţi televizorul sau alt player audio sau separaţi-l de aparat.
• Ţineţi acest aparat la distanţă de telefoanele mobile dacă
sunt evidente interferenţe.
SC-HC28
Operaţii pe iPod/iPhone/iPad
Încărcarea sau operarea nu pot fi efectuate.
• Aţi ales selectorul corespunzător?
• Apăsaţi [iPod] pentru a selecta fie „IPOD_DOCK„,
fie „IPOD_PORT„.
• Verificaţi dacă iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este conectat
corespunzător. (€6)
• Acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului este
consumat. Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi apoi
încercaţi din nou. Conectaţi din nou iPod-ul/iPhone-ul/
iPad-ul sau încercaţi să-l reporniţi.
• Când aparatul este în modul standby, încărcarea nu va
începe când utilizaţi conexiunea „IPOD_PORT”.
Porniţi aparatul şi asiguraţi-vă că încărcarea a început
înaintea trecerii aparatului în modul standby.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează corespunzător.
• Telecomanda şi aparatul utilizează un cod diferit.
(€dreapta, „REMOTE …” (Telecomandă))
• Bateria este consumată sau introdusă incorect? (€4)
Mesaje
Următoarele mesaje sau numere de service pot apărea
pe afişajul aparatului.
• Aţi introdus pentru prima dată în priză cablul de
alimentare cu curent alternativ sau a existat recent
o cădere de tensiune. Setaţi ora (€9).
„ADJUST CLOCK” (Reglare ceas)
• Ceasul nu este setat. Reglaţi ceasul în mod corespunzător.
„ADJUST TIMER” (Reglare temporizator)
• Temporizatorul de redare nu este setat.
Reglaţi temporizatorul de redare în mod corespunzător.
„AUTO OFF” (Oprire automată)
• Aparatul a fost lăsat nefolosit de aproximativ 30 de
minute şi se va opri în aproximativ un minut.
Apăsaţi orice buton pentru a anula această funcţie.
SC-HC28 „CHECKING CONNECTION”
(Verificarea conexiunii)
• Aparatul verifică iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul conectat.
• Dacă acest afişaj continuă să apară, asiguraţi-vă că
acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului nu este
consumat şi că iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este pornit
şi conectat corespunzător (€6).
SC-HC28
„DOCK OPEN” (Bază de cuplare deschisă)
• Baza de cuplare este deschisă? Închideţi-o complet
pentru a deschide uşa glisantă.
„ERROR” (Eroare)
• S-a efectuat o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
„F……” („…” reprezintă un număr.)
• Aparatul este defect.
Notaţi numărul afişat, deconectaţi cablul de alimentare
cu curent alternativ şi contactaţi distribuitorul.
„ILLEGAL OPEN” (Deschidere ilegală)
• Uşa glisantă nu este în poziţia corectă.
Opriţi şi apoi reporniţi aparatul. Dacă acest afişaj apare
din nou, consultaţi distribuitorul.
ROMÂNĂ
Radio
SC-HC28
„IPOD_DOCK OVER CURRENT ERROR”
(Eroare supracurent bază de cuplare iPod)
„IPOD_PORT OVER CURRENT ERROR”
(Eroare supracurent port iPod)
• iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul consumă prea multă energie.
Deconectaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi opriţi şi reporniţi
aparatul.
• Dispozitivul USB consumă prea multă energie.
Comutaţi la modul „CD”, extrageţi dispozitivul USB
şi opriţi aparatul.
„NODEVICE” (Nu există un dispozitiv)
• SC-HC28 Dispozitivul iPod/iPhone/iPad nu este introdus
corect. Citiţi instrucţiunile şi încercaţi din nou (€6).
• SC-HC28 Acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului
este consumat. Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi
porniţi-l înainte de conectare.
• Dispozitivul USB nu este introdus. Verificaţi conexiunea.
„NO DISC” (Lipsă disc)
• Introduceţi discul pentru redare (€6).
„NO PLAY” (Fără redare)
• Este introdus un CD care nu este în format CD-DA sau MP3.
Acesta nu poate fi redat.
• Dacă sunt mai mult de 255 albume sau foldere (audio şi
non-audio), este posibil ca unele dintre fişierele MP3 din
aceste albume să nu poată fi citite şi redate.
Transferaţi aceste albume cu muzică pe un alt USB.
Alternativ, reformataţi dispozitivul USB şi salvaţi aceste
albume cu muzică înaintea salvării altor foldere non-audio.
SC-HC28 „NOT SUPPORTED” (Nu este suportat)
• Aţi conectat un iPod/iPhone/iPad care nu poate fi redat
(€12).
• Dacă iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este compatibil, porniţi-l
şi conectaţi-l corect.
„READING” (Citire)
• Aparatul verifică informaţiile de pe CD.
După dispariţia acestui afişaj, începeţi operarea.
„REMOTE …” (Telecomandă) („…” reprezintă un număr.)
• Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite.
Schimbaţi codul pe telecomandă.
− Când este afişat „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
ţineţi apăsat [OK] şi [RADIO] mai mult de 4 secunde.
− Când este afişat „REMOTE 2” (Cod telecomandă 2),
ţineţi apăsat [OK] şi [CD] mai mult de 4 secunde.
SC-HC18 "USB OVER CURRENT ERROR"
(Eroare de supracurent la USB)
• Dispozitivul USB consumă prea multă energie.
Comutaţi la modul „CD”, extrageţi dispozitivul USB
şi opriţi aparatul.
11
RQT9734
Suporturi media
care pot fi redate
SC-HC28
Fişiere MP3 compatibile
• Format acceptat: Fişiere cu extensia „.mp3” sau „.MP3”.
• Rată de comprimare compatibilă: Între 64 kbps şi 320
kbps (stereo).
• În funcţie de modul în care aţi creat fişierele MP3, este
iPod/iPhone/iPad compatibil
Compatibil cu conexiunea „IPOD_DOCK”
(Utilizarea conectorului Lightning)
posibil ca acestea să nu fie redate în ordinea numerotată
de dumneavoastră sau să nu fie redate deloc.
Crearea de fişiere MP3 pe un CD-R/RW
• Numărul maxim de piese şi albume: 999 de piese
iPod touch (generaţia a 5-a)
şi 254 de albume (Se exclude folderul rădăcină).
iPod nano (generaţia a 7-a)
• Formatele discurilor: ISO9660 nivel 1 şi nivel 2
iPhone 5
(cu excepţia formatelor extinse).
iPad mini
• Dacă discul cuprinde atât date MP3 cât şi date audio
Compatibil cu conexiunea „IPOD_PORT”
[Utilizează cablul USB dedicat (nu este furnizat)]
normale (CD-DA), aparatul le redă pe cele înregistrate
în partea interioară a discului.
• Acest aparat nu poate reda fişiere înregistrate folosind
scrierea pachet.
iPod touch
Prima, a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 5-a generaţie
Crearea de fişiere MP3 pe un dispozitiv USB
iPod nano
• Numărul maxim de piese şi albume: 2500 de piese
A 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a şi a 7-a generaţie
iPhone 5/iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/
iPhone 3G/iPhone
şi 254 de albume (Se exclude folderul rădăcină).
• Doar un singur card de memorie va fi selectat la
conectarea unui cititor de carduri USB multiport,
în general primul card de memorie introdus.
iPad (a 3-a şi a 4-a generaţie) /iPad 2/iPad
iPad mini
(din decembrie 2012)
•
•
Compatibilitatea depinde de versiunea software. Actualizaţi-vă iPod-ul/
iPhone-ul/iPad-ul la ultima versiune de software înainte de utilizarea cu
acest aparat.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Panasonic declină orice
responsabilitate pentru pierderea de date şi/sau informaţii.
CD compatibil
• Un disc cu logoul CD.
• Acest aparat poate reda discuri care sunt compatibile
cu formatul CD-DA.
• Aparatul poate să nu redea anumite discuri din cauza
condiţiilor acestora de înregistrare.
Dispozitive USB compatibile
• Acest aparat nu garantează conexiunea cu toate
dispozitivele USB.
• Sunt acceptate sistemele de fişier FAT12, FAT16
şi FAT32.
• Acest aparat suportă standardul USB 2.0 full speed.
• Acest aparat poate suporta dispozitive USB de până
la 32 de GB.
12
RQT9734
Licenţe
SC-HC28
Proiectat pentru
„Made for iPod” (Proiectat pentru iPod), „Made for
iPhone” (Proiectat pentru iPhone) şi „Made for iPad”
(Proiectat pentru iPad) înseamnă că un accesoriu
electronic a fost proiectat în mod specific pentru
conectare la iPod, iPhone sau iPad şi a fost certificat de
către dezvoltator ca îndeplinind standardele de
performanţă Apple.
Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui
dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de
reglementare şi siguranţă.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui
accesoriu cu un iPod, iPhone sau iPad poate afecta
performanţa wireless.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în
SUA şi în alte ţări.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub
licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Specificaţii
ƒ
ƒ
SECŢIUNE DISC
Disc redat (8 cm sau 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*2)
GENERALITĂŢI
Laser
Consum de energie electrică
Lungime de undă
SC-HC28 40 W
790 nm (CD)
SC-HC18 12 W
Consum de energie în mod standby*
Număr de canale
Aproximativ 0,2 W
2 canale (FL, FR)
SC-HC28
Consum de energie în modul standby
(Cu baza de cuplare pentru iPod deschisă)
Aproximativ 0,4 W
Sursă de alimentare
Între 220 V şi 240 V c.a., 50 Hz
ƒ
SECŢIUNE SISTEM BOXE
ROMÂNĂ
Ieşire audio (Disc)
1
Tip
Sistem cu 1 cale, 1 boxă (Bass reflex)
Boxă(e)
Gamă completă
Dimensiuni (lxHxg)
400 mm x 213 mm x 110 mm
(Adâncime minimă: 72 mm)
SC-HC28 (Adâncime cu sertarul deschis: 134 mm)
Masă
SC-HC28 Aprox. 2 kg
SC-HC18 Aproximativ 1,9 kg
8 cm Tip con x 1 per canal
6Ω
Impedanţă
ƒ
SECŢIUNE TERMINALE
SC-HC28 Conexiune „IPOD_DOCK”
DC OUT (Ieşire c.c.) 5 V 2,1 A MAX
Interval temperaturi operaţionale
între 0 °C şi +40 °C
Conexiune „IPOD_PORT” (SC-HC28) /
Conexiune „USB” (SC-HC18)
Domeniu umiditate de operare
SC-HC28 DC OUT (Ieşire c.c.) 5 V 2,1 A MAX
35 % - 80 % RH (fără condens)
SC-HC18 Ieşire c.c. 5 V 500 mA MAX
ƒ
SECŢIUNE AMPLIFICATOR
USB Standard
Putere de ieşire
USB 2.0 full speed
Putere ieşire mod stereo RMS
Format fişier media recunoscut
Canal faţă (ambele canale conduse)
MP3 (½.mp3)
5 W per canal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Sistem fişiere dispozitiv USB
Putere totală RMS în mod stereo
FAT12, FAT16, FAT32
10 W
ƒ
SECŢIUNE TUNER
Memorie presetată
•
30 posturi FM
Modulaţie în frecvenţă (FM)
Gamă de frecvenţă
87,50 MHz - 108,00 MHz (paşi de 50-kHz)
Terminale de antenă
•
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Masa şi dimensiunile sunt aproximative.
Distorsiunea armonică totală este măsurată cu analizatorul
de spectru digital.
*1: SC-HC28 Când iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul nu se încarcă
şi baza de cuplare este închisă.
*2: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
75 Ω (neechilibrate)
13
RQT9734
14
RQT9734
Ataşarea suportului la aparat
Ataşaţi suportul furnizat pentru a preveni avarierea sau zgârierea uşii glisante a aparatului sau a dispozitivului conectat
la „IPOD_DOCK”.
Ataşaţi suportul înainte de a folosi aparatul.
• Locaţia este aceeaşi pentru iPod touch, iPod nano, iPhone sau iPad mini.
ROMÂNĂ
1 Aliniaţi această foaie cu uşa glisantă şi stabiliţi poziţia în care să ataşaţi suportul.
Aliniaţi cu partea superioară a uşii glisante.
Aliniaţi cu partea laterală a uşii glisante.
Suport (furnizat)
2 Ataşaţi suportul aproape de colţul paginii.
de exemplu, iPhone 5
Va exista un spaţiu între uşa glisantă a aparatului şi dispozitivul conectat.
•
Sunt furnizate 2 suporturi împreună cu acest aparat.
Păstraţi celălalt suport în siguranţă pentru utilizare ulterioară.
15
RQT9734
APARAT LASER CLASA 1
CLASA 1
PRODUS LASER
UE
În conformitate cu legislaţia UE în vigoare
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site: http://panasonic.net
RQT9734-1R
© Panasonic Corporation 2012
F1212SR1013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement