Panasonic SCHC25 Operating instructions

Panasonic SCHC25 Operating instructions
Käyttöopas
Kompakti stereojärjestelmä
M-SC-HC25
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat
sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot.
1
Hyvä asiakas
Kiitos, kun valitsit tämän tuotteen.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen
ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säily­tä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
HUOLTO
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni on katkonaista, etulevyyn
ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu jotain
mistä ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto
pisto­rasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun
huoltoon. Muun kuin valtuutetun huoltajan suorittama korjaus,
laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa
sähköiskuvaa­raan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Ostamasi laite ja käyttöohjeen kuvissa oleva laite voivat olla
erilaiset.
Käytä laitetta kauko-ohjaimella. Mikäli painikkeet ovat samat,
voit käyttää myös keskusyksikön painikkeita.
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
HUOLTO
Varmista ennen laitteen käyttöä, että sait laitteesi mukana
seuraavat tarvikkeet.
Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä puhdista alkoholilla, tinnerillä tai bensiinillä, koska ne
voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
- Jos puhdistat laitteen kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue sen
käyttöohjeet huolellisesti.
1 verkkojohto
1 FM-sisäantenni
1 AM-kehäantenni
1 kauko-ohjain
1 paristo kauko-ohjaimeen
1 KYTKENNÄT
TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSOHJEITA
Virran säästäminen
Laitteen virrankulutus valmiustilassa on n. 0,2 W. Jos et aio
käyttää laitetta, irrota virtajohto pistorasiasta.
Jotkin asetukset häviävät muistista, kun virtajohto irrotetaan.
Tee asetukset uudelleen.
LAITTEEN SIJOITTAMINEN
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta,
korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat
rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, jolloin laitteen
käyttö­ikä lyhenee. Sijoita laite vähintään 15 cm päähän
seinäpinnoista. Näin vältät äänen säröytymisen ja akustiikan
haittatekijät.
Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
1 Kytke FM-sisäantenni.
Sijoita antenni paikkaan, joka antaa hyvän kuuluvuuden.
JÄNNITE/KAPASITEETTI
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittu­
essaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta
tasasähköllä (DC). Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos
olet laivalla tai muualla, missä tasasähkön käyttö on yleistä.
Teippi
VERKKOJOHTO
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkista, että se on ehjä. Huo­
nosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle.
Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä
johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada sähköiskun. Älä koske
johtoon, jos kätesi ovat märät, koska voit saada sähkö­iskun.
2 Kytke AM-kehäantenni.
VIERASESINEET
Huolehdi siitä, ettei mitään metalliesineitä pääse laitteen sisään.
Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäi­riö.
Älä päästä nestettä valumaan laitteen sisään. Siitä voi aiheutua
sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteeseen kuitenkin
pääsee nestettä, irrota heti verkkojohto pistorasias­ta ja ota
yhteys laitemyyjään.
Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt
sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan
laitteen sisällä.
3 Kytke virtajohto.
Älä kytke tämän laitteen virtajohtoa muihin laitteisiin.
Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden virtajohtoja.
Huom:
- Kaiuttimet eivät ole magneettisuojatut. Älä sijoita niiden
lähelle televisiota, tietokonetta tai muuta laitetta, johon magneettikenttä vaikuttaa herkästi.
- Kaiuttimen etuverkkoa ei voi irrottaa.
2
2 KAUKO-OHJAIN
3 LAITTEEN RAKENNE
Käytä vain alkali- tai mangaaniparistoja.
Laita paristot paristotilaan kauko-ohjaimessa olevien
napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
Osoita kauko-ohjaimella laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanotinta suoraan laitteen edestä ja korkeintaan 7 m
etäisyydeltä. Kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ei saa olla
esteitä.
VAARA!
- Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
- Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja.
- Älä käytä paristoa, jonka kuori on vähänkin irti.
- Älä altista paristoja kuumuudelle tai tulelle.
- Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen pitkäksi
aikaa, jos auton ovet ja ikkunat ovat kiinni.
- Jos paristoja käsitellään väärin, niistä voi vuotaa elektrolyyttiä. Se voi aiheuttaa tulipalon.
- Poista paristot, jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkään
aikaan. Säilytä paristot viileässä, valottomassa paikassa.
VAARA!
Vääränlainen tai väärin asennettu paristo voi aiheuttaa
räjähdysvaaran. Korvaa tyhjentynyt paristo vain samalla tai
vastaavantyyppisellä, valmistajan suosittelemalla paristolla.
Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Suluissa oleva numero kertoo käyttöohjeen luvun, jossa on
lisätietoja painikkeen toiminnasta.
1 Valmiustila - toimintatila [O] [O/I] (7, 11)
Kytke laite toimintatilaan/valmiustilaan. Valmiustilassa laite
kuluttaa vähän sähköä.
2 Numeropainikkeet [1 - 9, 0, ≧10]
Kaksinumeroisen luvun valinta, esim. 16: paina [≧10] > [1] >
[6]
3 [DEL] Poista ohjelmoitu raita (4)
4 Ohjelmalähteen valinta
[iPod] Ohjelmalähteeksi iPod (5)
[CD] Ohjelmalähteeksi levy (4)
[RADIO, EXT-IN] Ohjelmalähteeksi radio, USB tai AUX (6,
9)
5 Perusohjaus
[>/II] Toiston käynnistys/tauko
[n] Toiston lopettaminen
[I<<] [>>I] Raidan ohitus, radioaseman valinta muistipaikalta
[<<] [>>] Haku, radioaseman virittäminen kuuluviin
[I<</<<] [>>/>>I] Raidan ohitus ja haku, radioaseman valinta
muistipaikalta
6 Valitse äänen tehosteet (8)
7 iPod-valikon ohjaus (5)
8 [DISPLAY-DIMMER] Tarkastele näyttötietueita.
Etulevyn näytön himmentäminen: Pidä tämä painike
painettuna. Palauta tavanomainen kirkkaus pitämällä painike
3
painettuna uudelleen.
Ylhäältä
9 [CLOCK/TIMER]
Aseta uniajastin (7)
Aseta kellonaika ja ajastin (7)
10 [PROGRAM] Soitto-ohjelma (4, 6)
11 Säädä äänenvoimakkuutta
12 [MUTE]
Äänen mykistäminen: Paina [MUTE]. Palauta ääni kuuluviin
painamalla uudelleen.
Mykistys peruuntuu myös silloin, kun äänenvoimakkuutta
säädetään tai laite kytketään pois toimintatilasta.
Edestä
13 [PLAY MENU] Toistotapa (4)
14 [RADIO MENU] Radiolähetyksen ääni (6)
15 [qp] Ohita albumi, Säädä kellon asetusta
[tu] Valitse asetuskohta valikosta
[OK] Vahvista valinta
16 [AUTO OFF]
Toiminto kytkee laitteesta virran pois (paitsi jos toimintatilana
on radio), jos sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Peruuta
toiminto painamalla painiketta kahdesti.
4 LEVYT
17 Kuulokeliitin: 3,5 mm stereo
- Pitkäkestoinen kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa
kuulovaurioita.
- Kuulokkeiden käyttö äänenvoimakkuuden ollessa suuri voi
aiheuttaa kuulonmenetystä.
- Pitkäkestoinen kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella voi
vahingoittaa käyttäjän korvia. Käytä vain mukana toimitettuja
tai suositeltuja kuulokkeita.
LEVYJEN TOISTO
1 Avaa levytilan liukuovi painamalla keskusyksikön painiketta
[CD p OPEN/CLOSE].
Laita levy levytilaan niin, että etikettipuoli on sinua itseäsi
kohti.
Sulje liukuovi painamalla uudelleen [CD p OPEN/CLOSE].
18 AUX-liitin
19 USB-liitin
20 [CD/OPEN CLOSE] Liukuoven avaaminen/sulkeminen
21 Etulevyn näyttö
22 Levytilan liukuovi
23 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
24 [p iPod] iPod/iPhone-telakan avaaminen/sulkeminen
2 Käynnistä toisto painamalla ensin [CD] ja sitten [>/II].
Varo jättämästä sormiasi sulkeutuvan liukuoven väliin.
Toiston pysäyttäminen:
Paina [n] toiston aikana.
Toiston keskeyttäminen:
Paina [>/II] toiston aikana.
Jatka toistoa painamalla uudelleen.
Ohita albumi:
[MP3] Paina [qp].
4
Ohita raita:
Paina [I<<] tai [>>I]. Keskusyksikkö: [I<</<<] tai [>>/>>I].
Haku raidan sisällä:
[CD] Pidä painettuna [<<] tai [>>]. Keskusyksiköstä: [I<</<<]
tai [>>/>>I].
PLAY MODE – TOISTOTAPA
1 Valitse ”PLAYMODE” painikkeella [PLAY MENU].
2 Paina [tu]. Valitse sitten haluamasi toistotapa painamalla
[OK].
OFF PLAYMODE - Ei toistotapaa
Kaikkien raitojen toisto.
1TR - Yksi raita
Toistaa yhden valitsemasi raidan levyltä.
Valitse raita numeropainikkeilla. Toisto alkaa valitsemastasi
raidasta.
1ALBUM - Yksi albumi
[MP3]
Toistaa yhden valitsemasi albumin levyltä.
Valitse albumi painamalla [qp].
RND - Satunnaistoisto
Toistaa levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
1ALBUM RND - Albumin satunnaistoisto
[MP3]
Toistaa valitsemasi albumin raidat satunnaisessa järjestyksessä.
Valitse albumi painamalla [qp].
Huom:
- Satunnaistoiston aikana et voi ohittaa raitoja taaksepäin
(palata edellisiin raitoihin) tai valita raitaa numeropainikkeilla.
- Tätä toimintoa ei voi käyttää soitto-ohjelman toiston aikana.
- Kun avaat levytilan liukuoven, asetukseksi palautuu
oletusasetus ”OFF PLAYMODE”.
REPEAT – UUSINTATOISTO
Voit asettaa uusintatoiston kohteeksi soitto-ohjelman tai
valitsemasi toistotavan.
1 Valitse ”REPEAT” painamalla [PLAY MENU].
2 Valitse ”ON REPEAT” painamalla [tu]. Paina sitten [OK].
Näkyviin tulee
.
Toiminnon peruuttaminen: Valitse ”OFF REPEAT”.
PROGRAM – SOITTO-OHJELMA
Soitto-ohjelmassa voi olla enintään 24 raitaa.
[CD]
1 Paina [PROGRAM] perustilan (stop) aikana.
Näkyviin tulee ”PGM”.
2 Valitse haluamasi raita numeropainikkeilla.
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla tätä vaihetta.
3 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
[MP3]
1 Paina [PROGRAM] perustilan (stop) aikana.
2 Valitse haluamasi albumi painikkeilla [qp].
3 Paina [>>I] ja valitse haluamasi raita numeropainikkeilla.
4 Paina [OK].
Ohjelmoi lisää raitoja toistamalla vaiheita 2 – 4.
5 Käynnistä toisto painamalla [>/II].
Soitto-ohjelman toiston kytkeminen pois käytöstä:
Paina [PROGRAM], kun soitin on perustilassa (stop).
Soitto-ohjelman toistaminen uudelleen:
Paina [PROGRAM]. Paina sitten [>/II].
Soitto-ohjelman sisällön tarkastelu:
- Perustilan (stop) aikana: Paina [I<<] tai [>>I] silloin, kun
”PGM” näkyy.
- Ohjelmoinnin aikana: Paina kahdesti [PROGRAM] sen
jälkeen, kun ”PGM” on tullut näkyviin. Paina sitten [I<<] tai
[>>I].
Poista viimeinen raita:
Paina [DEL] perustilassa (stop).
Kaikkien raitojen poistaminen ohjelmasta:
Paina [n], kun soitin on perustilassa (stop). Näkyviin tulee
”CLR ALL”.
Paina viiden sekunnin kuluessa uudelleen [n].
Huom:
Soitto-ohjelma häviää laitteen muistista, kun avaat levytilan
liukuoven.
DISPLAY – NÄYTÖN TIETUEET
Voit tarkastella näyttötietueita etulevyn näytöstä.
Paina [DISPLAY].
Huom:
- Näytössä näkyy enintään n. 30 merkkiä.
- Tukee 1.0, 1.1 ja 2.3 ID3-tunnisteita.
- Jos datatyyppi ei ole laitteen tukema, teksti voi näkyä eri
tavalla.
Lisätietoja CD-levyistä
- Tämä laite voi näyttää enintään 99 raitaa.
- Tämä laite toistaa MP3-tiedostoja ja CD-DA -formaatin
audio-CD-R/RW -levyjä, jotka on viimeistelty.
- Tallennustapa voi aiheuttaa sen, että laite ei pysty toistamaan
CD-R/RW –levyä.
Lisätietoja MP3-tiedostoista
5
- Laite käsittelee tiedostot raitoina ja kansiot albumeina.
- Tämä laite voi näyttää enintään 999 raitaa, 255 albumia
(mukaan lukien root-hakemisto) ja 20 sessiota.
- Levyformaatti: ISO9660 level 1 tai level 2 (ei extended
format).
- Jos haluat toistaa raidat tietyssä järjestyksessä, numeroi
kansio- ja tiedostonimet 3-lukuisilla numeroilla haluamassasi
toistojärjestyksessä.
irrottaa laitteesta ja albumi/esittäjä tms. pitää valita suoraan
iPodista/iPhonesta.
- Lue iPodin/iPhonen käyttöohjeet.
iPodin/iPhonen LATAAMINEN
iPodin tai iPhonen akku alkaa latautua automaattisesti,
kun se kytketään tähän laitteeseen (myös laitteen ollessa
valmiustilassa).
- iPodin/iPhonen akun lataustilan näet iPodin/iPhonen näytöstä.
- Jos et aio käyttää iPodia/iPhonea hetkeen, irrota se tästä
laitteesta täyteen latautumisen jälkeen.
- Latautuminen päättyy, kun akku on latautunut täyteen. Akku
tyhjenee ajan myötä itsekseen.
MP3-toiston rajoitukset
- Jos levyllä on MP3-tiedostojen lisäksi normaalia audiodataa
(CD-DA), laite toistaa vain ensimmäisellä tallennuskerralla
tallennetun formaatin datan.
- Tallennustapa tai levyn ominaisuudet voivat estää joidenkin
MP3-tiedostojen toiston.
- Tallenteet eivät välttämättä toistu tallentamisjärjestyksessä.
YHTEENSOPIVAT iPod/iPhone -MALLIT
- Päivitä iPodisi/iPhonesi ohjelmisto uusimpaan saatavilla
olevaan ohjelmistoon ennen kuin käytät sitä tämän laitteen
kanssa.
- Yhteensopivuus riippuu iPodisi/iPhonesi ohjelmistoversiosta.
5 iPodin TAI iPhonen KÄYTTÖ
1 Avaa iPod-telakka painamalla [p iPod].
iPod touch 4th generation (8GB, 32GB, 64GB)
iPod nano 6th generation (8GB, 16GB)
iPod touch 3rd generation (32GB, 64GB)
iPod nano 5th generation (video camera) (8GB, 16GB)
iPod touch 2nd generation (8GB, 16GB, 32GB)
iPod classic [120GB, 160GB (2009)]
iPod nano 4th generation (video) (8GB, 16GB)
iPod classic (160GB) (2007)
iPod touch 1st generation (8GB, 16GB, 32GB)
iPod nano 3rd generation (video) (4GB, 8GB)
iPod classic (80GB)
iPod nano 2nd generation (aluminum) (2GB, 4GB, 8GB)
iPod 5th generation (video) (60GB, 80GB)
iPod 5th generation (video) (30GB)
iPod nano 1st generation (1GB, 2GB, 4GB)
iPhone 4 (16GB, 32GB)
iPhone 3GS (8GB, 16GB, 32GB)
iPhone 3G (8GB, 16GB)
iPhone (4GB, 8GB, 16GB)
2 Laita telakkaan yhteensopiva telakkasovitin.
(ei mukana)
Liitäntäpaikka
Telakkasovitin (ei
mukana)
3 Kytke iPod/iPhone tukevasti telakkasovittimeen.
Muista poistaa iPod/iPhone kotelostaan.
4 Käynnistä toisto painamalla ensin [iPod] ja sitten [>/II].
iPhone
- Kaikkia puhelintoimintoja voi ohjata vain iPhonen
kosketusnäytöstä.
- Laite ei näytä saapuvia puheluja eikä puhelimen toimintatilaa
näytössään.
- Kun iPhoneen tulee puhelu, toisto päättyy.
- iPhonen kytkeminen/irrottaminen tästä laitteesta ei katkaise
puhelua.
- Ei ole olemassa Apple Inc:in teknisiä määrityksiä, jotka
takaisivat iPhonen edellä kuvatun toiminnan. Uudet iPhonemallit ja iPhone-päivitykset saattavat toimia eri tavoin.
Tauko
Paina [>/II] tai [n].
Raidan ohitus
Paina [I<<] tai [>>I]. (Keskusyksiköstä: [I<</<<] tai [>>/>>I])
Haku nykyisen raidan sisällä
Pidä painettuna [<<] tai [>>]. (Keskusyksiköstä: [I<</<<] tai
[>>/>>I])
Näytä iPodin/iPhonen valikko/palaa edelliseen valikkoon
Paina toistotilassa [iPod MENU].
6 RADIO
Valitse sisältöä iPodin/iPhonen valikosta
Paina [qp] ja sitten [OK].
KÄYTTÄJÄN OHJAAMA VIRITYS
Huom:
- Kun kytket iPodin/iPhonen laitteeseen, varmista, että iPod/
iPhone on suoraan kosketuksessa liittimiin.
- iPhonen/iPodin malli voi aiheuttaa sen, että toiminnot
vaihtelevat tai eivät toimi.
- iPhonen/iPodin malli voi aiheuttaa sen, että iPod/iPhone pitää
1 Valitse ”FM” tai ”AM” painamalla painiketta [RADIO, EXT-IN].
2 Valitse haluamasi radioaseman taajuus painikkeilla [<<] [>>].
Automaattiviritys: Pidä painike painettuna, kunnes
taajuuslukema alkaa muuttua nopeasti.
6
RADIOLÄHETYKSEN ÄÄNEN LAADUN
PARANTAMINEN
Kun valittuna on ”FM”:
1 Valitse ”FM MODE” painamalla [RADIO MENU].
2 Valitse ”MONO” nuolipainikkeilla [tu]. Paina sitten [OK].
Toiminnon peruuttaminen: Valitse ”ST”.
- Toiminto ”MONO” peruuntuu myös silloin, kun vaihdat
kuuntelemaasi taajuutta.
- Normaalikuuntelussa kytke toiminto ”MONO” pois käytöstä.
Kun valittuna on ”AM”:
1 Valitse ”B.PROOF” painamalla [RADIO MENU].
Muutaman sekunnin kuluttua näyttöön tulee nykyinen mini­
mitaajuus. Kun minimitaajuus vaihtuu, päästä irti painikkeesta.
- Kun haluat palauttaa alkuperäisen tarkkuuden, toista edelli­set
vaiheet.
- Kun muutat tätä asetusta, aiemmin tallennetut muistipaik­kaasemat häviävät muistista.
RDS-TOIMINTO
Tämä laite näyttää radiodatan mukana lähetetyn tekstidatan
(RDS) niillä alueilla, joilla RDS-dataa on saatavilla.
Painele [DISPLAY]. Valinta vaihtuu joka painalluksella.
PS > PTY > FREQ
RDS-dataa ei voi vastaanottaa, jos lähetyksen kuuluvuus on
heikko.
2 Valitse ”BP 1” tai ”BP 2” nuolipainikkeilla [tu]. Paina
sitten [OK].
7 KELLO JA
AJASTINTOIMINNOT
ASEMIEN AUTOMAATTITALLENNUS
MUISTIPAIKOILLE
Voit tallentaa muistipaikoille 30 FM-asemaa ja 15 AM-asemaa.
Valmistelu:
Valitse ”FM” tai ”AM” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
1 Valitse [OK] -painikkeella “CURRENT” (nykyinen taajuus)
tai “LOWEST” (pienin taajuus).
2 Valitse ”A.PRESET” painikkeella [RADIO MENU], ja paina
sitten [OK].
Näkyviin tulee ”START?”.
3 Aloita tallennus painamalla [OK].
KÄYTTÄJÄN OHJAAMA TALLENNUS
MUISTIPAIKOILLE
Voit tallentaa muistipaikoille 30 FM-asemaa ja 15 AM-asemaa.
Valmistelu:
Valitse ”FM” tai ”AM” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
PS: Aseman nimi, PTY: Ohjelmatyyppi, FREQ: Taajuus
KELLON ASETTAMINEN AIKAAN
Laitteessa on 24 tunnin kello.
1 Valitse ”CLOCK” painamalla [CLOCK/TIMER].
2 Aseta kello aikaan 10 sekunnin kuluessa. Tee se painikkeilla
[qp].
3 Paina [OK].
- Kellonajan tarkastaminen: Paina [CLOCK/TIMER].
Kellonaika näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan.
- Säädä kello oikeaan aikaan säännöllisesti.
UNIAJASTIN
Voit ajastaa laitteen sammumaan tietyn ajan kuluttua.
1 Viritä asema kuuluviin painikkeilla [<<] ja [>>].
Valitse jäljelle jäävä toiminta-aika (minuuteissa) painelemalla
[SLEEP].
Asetuksen peruuttaminen: Valitse ”OFF”.
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
2 Paina [PROGRAM].
30 MIN > 60 MIN > 90 MIN > 120 MIN > OFF
3 Valitse muistipaikkanumero numeropainikkeilla.
Tallenna lisää asemia suorittamalla vaiheet 1 – 3 uudelleen.
Jos muistipaikalla on jo jokin asema, uusi asema tallentuu sen
tilalle.
Jäljellä olevan toiminta-ajan tarkastaminen: Paina [SLEEP].
MUISTIPAIKKA-ASEMAN KUUNTELU
Valitse muistipaikka numeropainikkeilla, painikkeilla [I<<]
[>>I] tai keskusyksikön painikkeilla [I<</<<] [>>/>>I].
AM-TAAJUUSTARKKUUS (vain keskusyksikön
painikkeilla)
Viritin pystyy hakemaan AM-taajuuksia 10 kHz:n tarkkuudella.
1 Valitse “FM” tai “AM” painamalla [RADIO, EXT IN].
Huom:
- Voit yhdistää uniajastimen toiston ajastimeen.
- Laite noudat­taa ensisijaisesti uniajastimen asetusta. Älä
ohjelmoi aikoja päällek­käin.
TOISTON AJASTIN
Voit ajastaa laitteiston kytkeytymään toimintatilaan tiettyyn
aikaan, esim. aamulla.
Kytke laite toimintatilaan ja aseta laitteen kello aikaan.
Valmistele haluamasi toiston kohde (levy, radio, iPod/iPhone,
USB-laite, AUX-laite) ja säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
2 Pidä painettuna [RADIO, EXT IN].
7
Pois käytöstä: valitse ”OFF SURROUND”.
1 Valitse haluamasi toiston ajastin ”¿PLAY 1”, ”¿PLAY 2”
tai ”¿PLAY 3” painikkeella [CLOCK/TIMER].
INPUT LEVEL – Erillislaitteen taso (AUX-lähde)
Tavallinen: valitse ”NORMAL”
Korkea: valitse ”HIGH”
2 Aseta aloitusaika 10 sekunnin kuluessa. Tee se painikkeilla
[qp].
PRESET EQ – TAAJUUSKORJAIN
Valitse asetus painikkeella [PRESET EQ].
3 Paina [OK].
4 Aseta toiston päättymisaika suorittamalla vaiheet 2 ja 3
uudelleen.
Heavy: Korostaa rockin bassoja.
Clear: Selkeyttää korkeita ääniä.
Soft: Taustamusiikille
Vocal: Korostaa lauluääntä
Flat: Normaali toisto
Ajastuksen käynnistäminen:
5 Käynnistä ajastin ”¿PLAY 1”, ”¿PLAY 2” tai ”¿PLAY 3”
painamalla [¿, PLAY].
D.BASS – BASSON TEHOSTUS
Voimista halutessasi äänen matalia taajuuksia eli bassoja.
6 Kytke laite pois toimintatilasta painamalla [O].
Ajastin toimii vain silloin, kun laite on ensin kytketty pois
toimintatilasta.
Kytke tehostus käyttöön ”ON D.BASS” tai pois käytöstä
”OFF D.BASS” painamalla [D.BASS]-painiketta.
Asetuksien muuttaminen
Suorita yllä olevat vaiheet 1 – 4 ja 6 uudelleen.
9 ULKOISET ERILLISLAITTEET
Ohjelmalähteen tai äänenvoimakkuuden vaihtaminen
1 Poista ajastinmerkki etulevyn näytöstä painamalla [¿,
PLAY] kahdesti.
2 Muuta ohjelmalähdettä/äänenvoimakkuutta.
3 Suorita yllä olevat vaiheet 5 ja 6 uudelleen.
USB
[MP3]
Voit kuunnella USB-massamuistilaitteeseen tallennettuja MP3musiikkitiedostoja.
Tarkasta asetukset
Valitse tarkasteltava ajastin ”¿PLAY 1”, ”¿PLAY 2” tai
”¿PLAY 3” painamalla [CLOCK/TIMER].
Älä käytä USB-jatkokaapelia. Tämä laite ei tunnista
jatkokaapelin välityksellä kytkettyä USB-massamuistilaitetta.
Peruuta ajastus
Poista ajastinmerkki etulevyn näytöstä painamalla [¿, PLAY]
kahdesti.
1 Vaimenna äänenvoimakkuus ja kytke USB-massamuistilaite
keskusyksikön USB-liittimeen.
2 Valitse ”USB” painikkeella [RADIO, EXT-IN], ja käynnistä
toisto painikkeella [>/II].
Huom:
- Ajastin käynnistyy asettamallasi hetkellä ja nostaa äänenvoi­
makkuuden vähitellen määrätylle tasolle.
- Kun ajastintoiminto on käytössä, ajastin käynnistyy joka
päivä asettamaasi aikaan.
- Jos sammutat laitteen ja kytket sen takaisin toimintatilaan
ajastimen toimiessa, toisto ei pääty asettamallasi
lopetushetkellä.
Toiston lopetus
Paina [n] toiston aikana.
- Kun näytössä näkyy ”RESUME”, lopetuskohta jää laitteen
muistiin.
Jatka toistoa lopetuskohdasta painamalla [>/II].
TAI
Poista lopetuskohta muistista painamalla uudelleen [n].
8 ÄÄNEN TEHOSTEET
Muu toiston ohjaus tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa
”LEVYT”.
SOUND - ÄÄNEN LAATU
Yhteensopivat laitteet
- USB-laitteet, jotka tukevat vain ns. bulk-siirtoa (bulk only
transfer).
- USB-laitteet, jotka tukevat täyttä USB 2.0 –nopeutta (full
speed).
1 Valitse toiminto painamalla [SOUND].
2 Valitse haluamasi asetus 3 sekunnin kuluessa painamalla
[tu].
BASS – Matalat taajuudet
Säätöalue -4 - +4
Tuetut tiedostoformaatit:
- Kansiot käsitellään albumeina.
- Tiedostot käsitellään raitoina.
- Raidan tiedostopäätteen on oltava ”.mp3” tai ”.MP3”.
- CBI (Control/Bulk/Interrupt) ei ole tuettu toiminto.
- NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävä laite ei ole tuettu (tämä
laite tunnistaa vain FAT12/16/32-tiedostojärjestelmän).
- Sektorikoko voi aiheuttaa sen, että jotkin tiedostot eivät toimi
TREBLE – Korkeat taajuudet
Säätöalue -4 - +4
SURROUND – Tilaääni
Käyttöön: valitse ”ON SURROUND”.
8
11 VIANMÄÄRITYS
tässä laitteessa.
Huom:
- Albumien enimmäismäärä: 255 albumia (mukaan lukien roothakemisto)
- Raitojen enimmäismäärä: 2500 raitaa
- Raitojen enimmäismäärä yhdessä albumissa: 999 raitaa
AUX – KANNETTAVAT AUDIOLAITTEET
Ennen kuin otat yhteyden huoltoon, tarkasta seuraavat kohdat.
Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä näiden ohjeiden avulla
tai jos toimintahäiriöstä ei ole mainintaa tässä luettelossa, ota
yhteys huoltoon tai laitemyyjään.
YLEISTÄ
Voit kuunnella kannettavan audiolaitteen ääntä tämän laitteen
kaiuttimista.
Kauko-ohjain ei toimi.
- Tarkista, että paristot ovat paristotilassa oikein.
Valmistelu:
Sammuta kannettavan laitteen taajuuskorjain ja säädä
kummankin laitteen ää­nisignaali hiljaiseksi, ennen kuin teet
kytkennän. Jos tulosignaalin taso on liian suuri, ääni säröytyy.
Ääni on säröytynyt.
Ei ääntä.
- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Kytke laitteesta virta pois, paikanna ja korjaa vika, kytke
laite toimintaan. Vika voi johtua kaiuttimien liian kovasta
rasituksesta suuren äänenvoimakkuuden seurauksena tai
laitteen käyttämisestä kuumassa ympäristössä.
1 Kytke kannettava audiolaite tämän laitteen AUX-liittimeen.
Liitintyyppi: 3,5 mm stereo
2 Valitse ”AUX” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
3 Käynnistä ohjelman toisto kannettavasta laitteesta.
Audiotulon tason muuttaminen: Ks. ”ÄÄNEN LAATU”.
Jos asetus ”HIGH” säröyttää äänen, valitse ”NORMAL”.
Huom:
- Lisätietoja kannettavan audiolaitteen käyttöohjeessa.
- Laitteet ja kaapelit myydään erikseen.
10 KAUKO-OHJAUSKOODI
Jos tämän laitteen kauko-ohjain ohjaa muita Panasonic-laitteita,
vaihda tämän järjestelmän kauko-ohjauskoodia.
Valmistelu:
Valitse ”AUX” painikkeella [RADIO, EXT-IN].
Koodin ”REMOTE 2” valitseminen:
1 Pidä painettuna keskusyksikön painike [RADIO, EXT-IN]
ja kauko-ohjaimen numeropainike [2], kunnes näkyviin tulee
”REMOTE 2”.
2 Pidä painettuna painikkeet [OK] ja [2] vähintään 4 sekunnin
ajan.
Koodin ”REMOTE 1” valitseminen:
1 Pidä painettuna keskusyksikön painike [RADIO, EXT-IN]
ja kauko-ohjaimen numeropainike [1], kunnes näkyviin tulee
”REMOTE 1”.
2 Pidä painettuna painikkeet [OK] ja [1] vähintään 4 sekunnin
ajan.
Laite hurisee toiston aikana.
- Laitteen johtojen lähellä on verkkojohto tai
loisteputkivalaisin. Siirrä muut laitteet ja verkkojohdot
kauemmas tämän laitteen johdoista.
LEVYT
Näyttötietue ei näy oikein.
Toisto ei käynnisty.
- Et ole laittanut levyä oikein: laita se oikein.
- Levy on likainen. Puhdista levy.
- Älä käytä levyä, joka on naarmuinen, taipunut tai ei vastaa
standardeja.
- Laitteeseen on tiivistynyt kosteutta. Anna laitteen kuivua 1 –
2 tuntia.
Näytössä näkyvä raitojen kokonaismäärä on väärä.
Laite ei lue levyä.
Kuuluu häiriöääniä.
- Laitoit laitteeseen epäyhteensopivan levyn. Vaihda levy.
- Laitoit laitteeseen levyn, jota ei ole viimeistelty.
RADIO
Kuuluu takovaa ääntä.
- Kytke televisio pois toimintatilasta tai vie se kauemmas tästä
laitteesta.
AM-lähetyksen aikana kuuluu matalaa huminaa.
- Siirrä radioantenni kauemmas muista johdoista ja kaapeleista.
iPod/iPhone
iPodia/iPhonea ei voi kytkeä toimintatilaan.
- Varmista, että iPodin/iPhonen akku ei ole tyhjentynyt.
- Kytke sekä iPod/iPhone että tämä laite pois toimintatilasta
ennen kuin kytket iPodin/iPhonen. Kytke sitten iPod/iPhone ja
yritä uudelleen.
Ei ääntä.
9
TEKNISET TIEDOT
- Kytke iPod/iPhone pois toimintatilasta ja irrota se tästä
laitteesta. Kytke se sitten takaisin. Kytke iPod/iPhone
toimintatilaan ja käynnistä toisto uudelleen.
VAHVISTINOSA
RMS-lähtöteho (stereo)
Etukanavat (molemmat kanavat)
5 W / kanava (6 ohm), 1 kHz, 10 % THD
RMS-kokonaisteho (stereo)
10 W
USB
Laite ei lue USB-massamuistilaitetta tai sen sisältöä.
- USB-laitteen tyyppi tai sen sisällön formaatti ei ole
yhteensopiva tähän laitteeseen.
- Jos USB-laitteen tallennuskapasiteetti on yli 32 gigatavua,
laite ei välttämättä toimi kaikissa käyttötilanteissa.
FM/AM-RADIO, LIITTIMET
Muistipaikat
FM 30 asemaa
AM 15 asemaa
USB-massamuistilaite toimii hitaasti.
- Suuren tiedostokoon tai suurikapasiteettisen USBmuistilaitteen lukeminen kestää tavallista kauemmin.
Taajuusmodulaatio (FM)
Taajuusalue 87,50 MHz - 108,00 MHz (tarkkuus 50 kHz)
Antenniliittimet 75 ohm (balansoimaton)
Amplitudimodulaatio (AM)
Taajuusalue 522 kHz - 1 629 kHz (tarkkuus 9 kHz)
520 kHz - 1630 kHz (tarkkuus 10 kHz)
Näytössä näkyvä toistoon kulunut aika ei vastaa
todellisuutta.
- Siirrä data toiseen USB-laitteeseen. Vaihtoehtoisesti ota
datasta varmuuskopiot ja formatoi USB-massamuistilaite.
NÄYTTÖTIETUEET
Kuulokeliitin AUX-liitin (takana)
”NO PLAY”
- Tarkista tallenne. Voit toistaa vain tuettuja formaatteja.
- Tämä laite voi lukea enintään 255 albumia tai kansiota
(audiodataa tai muuta dataa).
Stereo, 3,5 mm jakki
Stereo, 3,5 mm jakki
LEVYOSA
Levyt, joita soitin toistaa (8 cm tai 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3* formatoitu levyke)
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Lukupää
Aallonpituus 790 nm (CD)
Laserteho LUOKKA 1 (CD)
Audiolähtö (levy)
Kanavien lukumäärä 2 (FL, FR)
(FL = vasen etukanava, FR = oikea etukanava)
”F76 tai F61”
- Virransyöttöongelma.
”ERROR”
- Väärä toiminto. Lue käyttöohje ja yritä uudelleen.
”NOT MP3/ERROR”
- Tätä MP3-formaattia ei tueta. Laite ohittaa raidan ja toistaa
seuraavan raidan.
USB-OSA
USB-standardi Mediatiedostojen tuki USB-laitteen tiedostojärjestelmä USB-liitinteho ”VBR-”
- Laite ei pysty näyttämään jäljellä olevaa toistoaikaa, jos
kyseessä on vaihtelevalla bittinopeudella (VBR) tallennettu
raita.
KAIUTINOSA
Tyyppi ”NODEVICE”
- USB-laite ei ole kytkettynä. Tarkista kytkentä.
Elementit
Kokoäänialue Impedanssi Taajuusalue
PERUSASETUSTEN PALAUTTAMINEN
Jos kohtaat jonkin seuraavista tilanteista, palauta laitteen
perusasetukset alla olevien ohjeiden mukaisesti:
- Painikkeet eivät toimi.
- Haluat tyhjentää ja nollata laitteen muistin kokonaan.
USB 2.0 (Full Speed)
MP3 (*.mp3)
FAT 12/16/32
enint. 500 mA
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä
(bassorefleksi)
8 cm kartio
6 ohm
60 Hz - 25 kHz (-16 dB)
90 Hz - 22 kHz (-10 dB)
MUUTA
Virtalähde AC 220-240 V, 50 Hz
Sähkönkulutus 19 W
Mitat (l x k x s) 400 mm x 221 mm x 110 mm
s: 69 mm minimi
s: 149 mm levykelkka auki
Paino n. 2,1 kg
Käyttöympäristön lämpötila 0 °C - +40 °C
Käyttöympäristön kosteus 35 % - 80 % RH
(ei kondensoitumista)
Palauta perusasetukset näin:
1 Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota 3 minuuttia.
2 Pidä painettuna keskusyksikön painike [O] ja kytke samalla
virtajohto takaisin.
Näkyviin tulee ”-----------”.
3 Päästä irti painikkeesta [O].
Kaikkiin asetuskohtiin palautuu perusasetus.
Kaikki muistiasetukset on tehtävä uudelleen.
Virrankulutus valmiustilassa 10
n. 0,2 W
Huom:
- Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoil­
moitusta.
- Laitteen paino ja mitat ovat likiarvoja.
Harmoninen kokonaissärö on mitattu digitaalispektrianalysaat­
torilla.
Laitteen
pohjassa
Laitteen sisällä
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE.
LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN
NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON
SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUN­
TA.
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAA­
LI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPA­
LOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI
MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
- ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT YMPÄRISTÖÄ
VAHINGOITTAMATTOMAL­LA TAVALLA.
VAROITUS!
LAITTEESSA ON LASER.
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYT­
TÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN VAARALLISELLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ AVAA SUOJAKUORTA, ÄLÄ KORJAA LAITETTA ITSE.
TOIMITA LAITE VALTUUTETTUUN HUOLTOON.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrotta­malla
verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEU­
DOSSA ILMASTOSSA.
Tuotteen tunnistemerkintä on laitteen pohjalevyssä.
“Made for iPod” ja ”Made for iPhone” tarkoittavat, että
elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin/
iPhoneen ja valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen
suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin/iPhonen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
iPod, iPhone, iPod Classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in
tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
MPEG Layer-3 -audiodekoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin lisenssi.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytetty­jen
paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat,
että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi
hävittää sekajätteenä. Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään
ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita
luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsit­tely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat
paikal­lisviranomaisilta, paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen
myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä ran­gaistus epäasianmukaisesta
jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämi­sestä saat laitemyyjältä tai
tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhä­vitystapa
viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa
se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Tämä laite voi vastaanottaa matkapuhelimen lähettämiä radiotaajuisia
häiriöitä käytön aikana. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin
kauemmas tästä laitteesta.
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Verkkosivu: http://panasonic.net
RQTX1256-B
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement