Panasonic SCHC35, SCHC55 Operating instructions

Panasonic SCHC35, SCHC55 Operating instructions
Kasutusjuhend
Kompaktne stereosüsteem
Mudeli nr SC-HC55
SC-HC35
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite selle toote!
Seadme optimaalse talitluse ja ohutuse tagamiseks lugege see
juhend hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.
Lisatud paigaldusjuhised ( 2, 6)
Seadme tohib paigaldada ainult pädev paigaldustehnik.
Nõuetekohase paigalduse tagamiseks tuleb enne tööle asumist
lugeda hoolikalt läbi käesolevad paigaldusjuhised ja
kasutusjuhised.
(Hoidke juhend alles. Võite selles sisalduvaid juhiseid vajada
seadet hooldades või teisaldades.)
EG EP
RQTX1265-1R
Ohutusnõuded
HOIATUS!
Seade
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta teha pädeval
hooldustehnikul.
– Hoolitsege, et seadmesse ei kuku mõni metallese.
– Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.
Toitejuhe
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:
– Hoolitsege, et toitepinge vastab seadme andmesildil näidatud nimipingele.
– Sisestage toitejuhtme pistik lõpuni pistikupessa.
– Toitejuhet ei tohi tõmmata ega painutada ja toitejuhtmele ei tohi asetada
raskeid esemeid.
– Toitejuhtme pistikut ei tohi puudutada märgade kätega.
– Seadet elektrivõrgust lahti ühendades tuleb võtta kinni pistikust (otse
juhtmest ei tohi tõmmata).
– Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhtme pistik on kahjustatud. Seadet
ei tohi ühendada kahjustatud pistikupessa.
 Paigaldage seade nii, et toitejuhtme pistiku saab probleemide esinemisel
viivitamata elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
ETTEVAATUST!
Seade
 See seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis kirjeldatust erinev
juhtseadiste kasutamine, seadme reguleerimine või toimingute tegemine võib
põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
 Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega muid lahtise tule allikaid.
 See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt kasutamise ajal tekitatavat
raadiointerferentsi. Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
 See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate klimaatiliste tingimustega
piirkonnas.
Paigutamine
 Paigutage see seade tasasele pinnale.
 Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on hästi
ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede, laudlinade, kardinate ega
muude sarnaste esemetega.
– Kaitske seda seadet otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri, kõrge
niiskustaseme ja liigse vibratsiooni eest.
RQTX1265
Patareid
2
 Plahvatusoht patarei valesti asendamisel! Patarei tohib asendada ainult tootja
soovitatud tüüpi patareiga.
 Patareide valesti käsitsemisel võib elektrolüüt lekkida, põhjustades tuleohtu.
– Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patareid ei puutu
kokku lahtise tulega.
– Patareisid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste
ja akendega autos.
– Ärge võtke patareisid lahti ja ärge patareisid lühistage.
– Ärge püüdke leelis- ega mangaanpatareisid laadida.
– Ärge kasutage patareisid, kui nende kate on maha koorunud.
– Võtke puldist patareid välja, kui te ei kasuta seda kaua aega. Hoidke
patareisid jahedas ja pimedas kohas.
 Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusesse või seadme müüja poole info saamiseks nõuetekohase
kõrvaldamismeetodi kohta.
Kirjeldused käesolevas kasutusjuhendis
 Kasutusjuhendis kirjeldatakse toimingute tegemist peamiselt
kaugjuhtimispuldiga, ent kui põhiseadmel on samad juhtnupud, siis saate
teha samu toiminguid ka põhiseadme juhtnuppe vajutades.
Seade võib joonistel kujutatust pisut erineda.
 Käesolev kasutusjuhend kehtib järgmistele mudelitele: SC-HC55 ja SCHC35. Kui muud öeldud ei ole, siis on joonistel SC-HC55.
[HC55]: tähistab ainult mudelile SC-HC55 iseloomulikku funktsionaalsust.
[HC35]: tähistab ainult mudelile SC-HC35 iseloomulikku funktsionaalsust.
 Viiteleheküljed on tähistatud järgmiselt: “ ”.
 [CD]: tähistab CD-DA (v.a MP3) plaate.
[MP3]: tähistab MP3-faile.
(Toote sees)
Tähised “Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline
tarvik on konstrueeritud spetsiaalselt vastavalt iPod’i või iPhone’i
ühendamiseks ning et arendaja on kinnitanud selle vastavust Apple’i
talitlusstandarditele.
Apple ei ole vastutav selle seadme talitluse ega vastavuse eest ohutus- ja
muudele standarditele.
Teadke, et selle tarviku kasutamine koos iPod’i või iPhone’iga võib
mõjutada juhtmeta talitlust.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on firma Apple Inc
Ameerika Ühendriikides ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid.
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide kogumise
ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil ja/või
toodetega kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid ei tohi visata
ära koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja patareid viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks
sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku negatiivset
mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mis
võib nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja patareide
kogumise ja ringlussevõtu kohta saate
kohalikust omavalitsusest, oma prügifirmalt või
toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib
selliste jäätmete nõuetevastane kasutuselt
kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada,
siis pöörduge edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Sõnamärk Bluetooth® ja vastavad logod kuuluvad firmale Bluetooth SIG Inc
ning Panasonic Corporation kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud
kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on litsentseeritud firmadelt
Fraunhofer IIS ja Thomson.
Andmesilt asub toote põhjal.
HC55
Ohutusinfo Euroopa Liidu klientidele
Vastavusdeklaratsioon
“Panasonic Corporation” deklareerib käesolevaga, et see toode vastab
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele tingimustele.
Kliendid saavad laadida alla meie R&TTE toodete vastavusdeklaratsiooni
originaali järgmisest DoC-serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
See toode on ettenähtud kasutamiseks järgmistes riikides:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IS, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
See toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale. (3. kategooria)
Cd
Märkus patareisümboli kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada koos
keemilise elemendi sümboliga. Sellisel juhul
vastab see antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
RQTX1265
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
3
Tarvikud
Sisukord
Kontrollige enne seadme kasutamist, et sellega on kaasas kõik
järgmised tarvikud.
1 AM-raamantenn
1 kaugjuhtimispult
1 toitejuhe
([HC55] N2QAYB000643)
1 patarei
([HC35] N2QAYB000641)
kaugjuhtimispuldile
1 FM-siseantenn
Ohutusnõuded
Tarvikud
Seadme ja andmekandjate hooldus
Ühendused
Seadme seinale paigaldamine (fakultatiivne)
Juhtseadised
Liugukse avamine ja sulgemine
Plaadimängija kasutamine
Raadio kasutamine
Heli reguleerimine
Taimer
Audio kuulamine iPod’ist või iPhone’ist
[HC55] Bluetooth®-seadme kasutamine
Audio kuulamine USB-seadmelt
Muu info
Rikkeotsing
Tehnilised andmed
Seinale paigaldamise tarvikud
2 turvahoidikut E
1 turvahoidik D
2 turvahoidiku kruvi
(mustad) C
2 seinale paigaldamise
toendit konsoles
1 turvahoidiku kruvi
(hõbedane) B
2 tagumist kaitset
 Tootenumbrid on õiged 2011. aasta jaanuari seisuga. Neid võidakse muuta.
 Toitejuhet ei tohi kasutada koos muude seadmetega.
2
4
4
5
6
8
9
9
11
12
12
12
13
16
16
17
19
 Info kaugjuhtimispuldi kohta
Sisestage patarei nii, et polaarsused (+ ja -) langevad kokku
kaugjuhtimispuldile märgitud polaarsustega.
Sisestage see ots kõigepealt.
Seadme ja andmekandjate
hooldus
Enne hooldustööde tegemist tuleb seadme toitejuhtme pistik
pistikupesast lahti ühendada.
 Puhastage seda seadet pehme kuiva riidega.
 Raskestieemaldatava mustuse puhul tehke nii: niisutage riiet
vees, väänake see hoolikalt kuivaks ja puhastage siis seadet.
Kuivatage viimaks kõik pinnad hoolikalt.
 Puhastage kõlarikatteid peenekoelise riidega.
Ärge kasutage puhastamiseks pabersalvrätte ega muid
materjale (rätikuid jne), mis annavad ebemeid. Väikesed
osakesed võivad kõlarikatte sisse kinni jääda.
 Seda seadet ei tohi puhastada alkoholi, värvivedeldi ega
bensiiniga.
 Enne keemiliselt töödeldud puhastuslapi kasutamist lugege
hoolikalt selle kasutusjuhiseid.
 Läätse puhastamine
 Puhastage läätse korrapäraselt talitlushäirete vältimiseks.
Kasutage tolmu eemaldamiseks puhurit. Kasutage vatitoppi,
kui lääts on väga määrdunud.
 Kasutada ei tohi CD-tüüpi läätsepuhastajat.
 Ärge jätke liugust kauaks ajaks lahti. Vastasel korral lääts
määrdub.
 Ärge läätse sõrmega puudutage.
RQTX1265
Lääts
4
R6/LR6, AA
 Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
 Plaatide puhastamine
TEHKE NII:
ÄRGE NII TEHKE:
Pühkige niiske riidega ja kuivatage siis.
 Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel
 Hoidke plaati kinni servadest, et salvestisega pinda mitte
kriimustada ning et sellele ei jääks sõrmejälgi.
 Plaatidele ei tohi kinnitada silte ega kleebiseid.
 Ärge kasutage vinüülplaatide jaoks ettenähtud pihustatavaid
puhastusvahendeid, bensiini, vedeldit, staatilise elektri teket
vältivaid vedelikke ega mis tahes muid lahusteid.
 Ärge kasutage järgmisi plaate:
- Plaadid, millele on pärast kleebiste või siltide eemaldamist
jäänud liimainet (laenutatud plaadid jne).
- Väga kõverad või mõranenud plaadid.
- Mittestandardse kujuga plaadid nagu südamekujulised
plaadid.
Ühendused
 Märkused kõlarite kohta
 Need kõlarid on magnetiliselt varjestamata. Ärge paigutage neid teleri,
personaalarvuti ega muude seadmete lähedale, mida magnetväli mõjutab.
Tagantvaade
D
Lisaühendused
Avage ühenduspesade kate kuularite, USB-seadme või välise
muusikaseadme (nt MP3-mängija) ühendamiseks.
Vajutage eendile katte A avamiseks.
C
Pealtvaade
B
ユヹヵノリワ
EXT-IN AUX ehk
välisseadme sisend
Kuularite/USB-pesa
kate
Eenduv osa
ユヹヵノリワ
 Kuularite (ei kuulu komplekti) ühendamine
Õhuavad
3
A
2
1
 Kuulamine kõrgel helitugevusel kaua aega järjest võib põhjustada
kuulmiskahjustusi.
 Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulareid kaua aega järjest kasutage.
Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib põhjustada kurdistumist.
Põhiühendused
1 Ühendage FM-siseantenn.

 Välise muusikaseadme ühendamine (AUXrežiimi kasutamiseks)
Kleepige antenn teibiga seina või posti külge parima
vastuvõtuga kohas, kus esineb kõige vähem häireid.
1 Ühendage audiojuhe (ei kuulu komplekti) välisseadme
sisendi pessa EXT-IN AUX C.
Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo
AUX
2 Vajutage korduvalt [EXT-IN, RADIO], et
valida “AUX”, ja alustage esitust ühendatud
seadmel.
Teip
FM-siseantenn
Saate valida välisseadme helisisendi taseme.
1 Vajutage korduvalt [SOUND], et valida “INPUT LEVEL”.
2 Vajutage [,], et valida “HIGH” (kõrge) või “NORMAL”
(tavaline).
Vajutage korduvalt [INPUT LEVEL], et valida “HIGH” (kõrge)
või “NORMAL” (tavaline).
2 Ühendage AM-raamantenn.
Hoidke raamantenni juhe eemal muudest juhtmetest ja
kaablitest.
A Seadke antenn alusele klõpsuga püsti.
B AM-raamantenn

A
B
Vähendage helitugevuse taset ja ühendage
kuularid.
Pistiku tüüp: 3,5 mm stereo B
 Sisendsignaali taseme vähendamiseks lülitage ekvalaiser välja või alandage
helitugevust välisseadmel. Sisendsignaali kõrge taseme puhul on heli
moonutatud.
 Üksikasjaliku info saamiseks lugege ühendatud seadme kasutusjuhendit.
 Juhtmed ja välisseadmed ei kuulu komplekti.
 USB-seadme (ei kuulu komplekti)
ühendamine
1 Alandage helitugevuse taset ja ühendage
USB-seade A USB-pessa D.
2 Vajutage korduvalt [EXT-IN, RADIO], et
valida “USB”, ja alustage esitust. ( 16)
3 Ühendage toitejuhe.
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude ühenduste
tegemist.
Lülitage seade mõne sekundi pärast sisse.
A
ユヹヵノリワ
Energiatarve ooteolekus:
umbes 0,2 W
RQTX1265
Majapidamise pistikupessa
5
Seadme seinale paigaldamine (fakultatiivne)
Paigaldustarvikud
 Komplekti kuuluvad tarvikud
 1 turvahoidiku kruvi B (hõbedane)
 2 turvahoidiku kruvi C (mustad)
 1 turvahoidik D ( 4)
 2 turvahoidikut E ( 4)
 2 seinale paigaldamise toendit
 2 tagumist kaitset
 Müügilolevad tarvikud (ei kuulu komplekti)
 4 seinale paigaldamise toendi kinnituskruvi F
 1 turvahoidiku kinnituskruvi G
 Hoidke seinale paigaldamise toendeid allaneelamise vältimiseks
lastele kättesaamatult.
 Hoidke tagumisi kaitsmeid allaneelamise vältimiseks lastele
kättesaamatult.
 Hoidke kruvisid allaneelamise vältimiseks lastele kättesaamatult.
 Hoidke turvahoidikut allaneelamise vältimiseks lastele
kättesaamatult.
 Kasutage seina materjalile (nt puit, teras, betoon jne) sobivaid 4 mm
nimiläbimõõduga kruvisid.
Ohutusnõuded
HOIATUS!
 Selle seadme tohib seinale paigaldada ja seinalt eemaldada ainult
pädev ehitaja.
– Valesti paigaldamisel võib seade kukkuda, põhjustades vigastusi.
 Vigastuste vältimiseks tuleb seade vastavalt paigaldusjuhistele
kindlalt seina külge kinnitada.
 Seadet ei tohi kinnitada sellise seina külge, mis ei ole piisavalt tugev
seadme raskuse kandmiseks.
– Kui tugipind ei ole piisavalt tugev, siis võib seade kukkuda, põhjustades
vigastusi.
 Rakendada tohib ainult käesolevas juhendis kirjeldatud
paigaldusmeetodeid.
– Selle nõude eiramisel võib seade kukkuda, kahjustuda ja põhjustada
vigastusi.
 Seadme tohib paigaldada ainult püstisele seinale.
– Selle nõude eiramisel võib seade kukkuda, kahjustuda ja põhjustada
vigastusi.
 Kinnitustugevus tuleb tagada koos ohutusvaruga.
– Kui seadet ei kinnitata piisavalt tugevalt, siis võib see kukkuda,
põhjustades vigastusi.
 Sein, mille külge seade kinnitatakse, peab kandma 33 kg kruvi kohta.
– Kui sein ei suuda nõutud raskust kanda, siis võib seade varem või
hiljem kukkuda.
 Seinale paigaldamise ripptoendit ei tohi koost lahti võtta ega muuta.
– Selle tagajärjel seade kukuks, kahjustuks ja põhjustaks vigastusi.
 Märkused paigaldamise kohta
 Enne paigaldamist tuleb nõuetekohase paigaldamise tagamiseks
lugeda läbi peatükid “Ohutusnõuded” ja “Seinale paigaldamise
juhised”.
 Optimaalse talitluse tagamiseks ja võimalike probleemide
vältimiseks ei tohi seda seadet paigaldada järgmistesse
kohtadesse:
– muu tugipinna külge peale püstise seina;
– sprinkleri või anduri lähedale;
– kõrgepingeliinide või kõrgepingetoiteallikate lähedale;
– kütteseadme lähedale;
– kohta, kus seadet mõjutavad vibratsioon või põrutused;
– magnetvälja tekitava, soojuse, auru, õhku paiskuvate rasvaineosakeste
jms allika lähedale;
– kohta, kus võib vesi tilkuda (nt konditsioneeri alla).
 Ärge paigaldage seda seadet laevalgustite alla (nt kohtvalgustid,
halogeenlambid jne).
– Selle nõude eiramine võib põhjustada seadmele soojuskahjustusi.
 Rakendage seina konstruktsioonile ja materjalile sobivat
paigaldusmeetodit.
 Kasutage pehmet tekki või riiet, et vältida seadme ja põranda
kahjustamist paigaldamise ajal.
 Hoolitsege kruvisid pingutades, et need ei ole liiga nõrgalt
pingutatud ega ülepingutatud.
 Kindlustage endale töö tegemiseks ohutu ümbrus ja pöörake
paigaldamise ajal tähelepanu ohutusele.
 Panasonic ei ole vastutav valesti paigaldamise või kasutamise
põhjustatud ettenägematute ega kaudsete kahjude eest.
Seinale paigaldamise juhised
Enne paigaldamist tuleb seade välja lülitada ning selle toitejuhtme
pistik elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada.
1 Eemaldage seadme küljest alus.
1 Keerake seadme põhjalt lahti kinnituskruvid A (4 tk).
Seadme põhi
Alus
Kinnituskruvid
Pehme tekk või riie
2 Tõmmake ettevaatlikult alusest ja eemaldage see
seadme küljest.
 Paigutage eemaldatud kruvid ja alus ohutusse kohta hoiule.
RQTX1265
ETTEVAATUST!
6
 Seda seadet ei tohi paigaldada niiskesse ega tolmusesse kohta ega
kohta, kus õhus leiduvad rasvaine osakesed või aur võivad
seadmega kokku puutuda, ega konditsioneeri alla, millest võib
seadmele tilkuda vett.
– Sellistesse kohtadesse paigaldamine võib seadet negatiivselt
mõjutada, põhjustades tulekahju või elektrilööki.
 Seadme ümber peab jääma piisavalt vaba ruumi järgmiselt: üle 30
cm põhiseadme kohale ning üle 10 cm selle vasakule ja paremale
küljele. Seina ja seadme tagapaneeli vahel ei tohi olla takistusi.
– Põhiseadme õhuavade kinnikatmine võib põhjustada tulekahju.
 Paigaldamiseks tuleb kasutada ettenähtud komponente.
– Vastasel korral võib põhiseade kukkuda, kahjustuda ja põhjustada
vigastusi.
 Hoolitsege, et kinnituskruvid ja toitejuhe ei puutu paigaldamise ajal
vastu seinas olevaid metallosi.
– Kokkupuude põhjustaks elektrilööki.
 Põhiseadet seinalt eemaldades eemaldage ka seina külge
kinnitamise kruvid.
– Vastasel korral võivad kruvid põhjustada vigastusi.
 Paigaldage seade kõrgusele, mis tagab USB-pordi ja juhtnuppude
ohutu kasutamise.
– Sobimatusse asendisse paigaldatud seadme kasutamisel võib seade
kukkuda, kahjustuda ja põhjustada vigastusi.
2 Mõõdistage ja märgistage seinale paigaldamise
toendite asukoht (mõlemad küljed).
 Kasutage järgmisel joonisel antud mõõte kruvide asukohtade
kindlaksmääramiseks.
Seinale paigaldamise toendite kinnitamise asend
5 Riputage seade seinale.
Riputage seade kindlalt seinale paigaldamise toenditele.
 Ühendage seadmega FM-/AM-antenn ja toitejuhe, enne kui selle seinale
paigaldate. ( 5)
 Pärast seadme seinale riputamist laske käed seadmest ettevaatlikult lahti,
kuni olete kindel, et seade on turvaliselt riputatud.
12.5 mm
229 mm
Sein
Vajalik ruum
300 mm
89 mm
6 Kinnitage turvahoidikud E seinale paigaldamise
toenditesse turvahoidikute kruvidega C (mõlemad
küljed).
48.5 mm
118 mm
139 mm
133 mm
 Kruvi pingutusmoment: 80 N*cm kuni 120 N*cm.
Turvahoidiku
kruvi C
229 mm
480 mm
680 mm
3 Kinnitage seinale paigaldamise toend seina
külge 2 kruviga F. (Mõlemad küljed)
 Kasutage vesiloodi, et mõlemad seinale paigaldamise toendid oleks täiesti
rõhtsad.
 Kasutage kruvi, mis on piisavalt tugev vähemalt 33 kg raskuse kandmiseks.
Turvahoidik E
7 Pingutage turvahoidiku kinnituskruvi G
turvahoidiku D seina külge kinnitamiseks.
 Vt punkti 3 kruviga kinnitamise suhtes kehtivate nõuete kohta info saamiseks.
Turvahoidik
Vähemalt 30 mm
D
7,5 mm kuni 9,4 mm
4 mm
Seinale paigaldamise toend
Fikseeritakse
seina külge
4 Kinnitage turvahoidik D seadme külge
turvahoidiku kruviga B.
Turvahoidiku kinnituskruvi G
 Enne turvahoidiku paigaldamist kleepige tagumised kaitsmed (kuuluvad
komplekti) punktidesse A seadmel.
 Kruvi pingutusmoment: 50 N*cm kuni 70 N*cm.
Turvahoidiku
kruvi B
RQTX1265
A
7
Juhtseadised
Eestvaade
Kaugjuhtimispult
[HC55]
1
18
2
19
20
3
21
31 32
4
22
5
6
7
8
9
23
10
24
11
12
25
13
26
7
9
14
[HC35]
15
27
16
17
28
29
5
8
24
13
16
Põhiseade
Mustas ringis nupud nagu 2 funktsioneerivad samamoodi nagu
vastavad kaugjuhtimispuldi nupud. Võite seega kasutada neid
puldi juhtnuppude asemel ja vastupidi.
Pealtvaade
2
17
5 6 23
24 8
7 9
21
ヰヱユワバヤロヰヴユ
ヰヱユワバヤロヰヴユ
RQTX1265
ンモュリリヰ
8
30
29
ヷヰロヶヮユ
[HC35]
33
34 35 36 37
30º
1 [SLEEP] ( 12)
2 Ooteoleku/töörežiimi lüliti
( 9, 10, 16)
Vajutage seda nuppu
sisselülitatud seadme lülitamiseks
ooteolekusse või vastupidi.
Ooteolekus tarbib seade siiski
vähesel määral energiat.
3 Numbrinupud
[1-9, 0, 10] ( 10, 11, 16)
2-kohalise numbri
valimiseks
Nt 16: [10]  [1]  [6]
3-kohalise numbri
valimiseks
Nt 226: [10]  [10]  [2]
 [2]  [6]
4 [DEL] ( 10)
5 [HC55] [ , iPod] ( 13,
14)
[HC35] [iPod] ( 13)
6 [CD] ( 10)
7 [I], [I] ( 10, 11,
13, 14, 16)
8 [/II] ( 10, 13, 14, 16)
[HC55] [ ] ( 15)
9 [], [] ( 10, 11, 13)
10 [SOUND] ( 5, 9, 12, 14)
11 [D.BASS] ( 12)
12 [PLAY MENU] ( 10)
13 [iPod MENU] ( 13)
[HC55] [ MENU] ( 15)
14 [,,,], [OK] ( 5, 10,
11, 12, 13, 15, 16)
15 [DISPLAY] ( 10, 14)
[-DIMMER]
32 31
30º
19 [CLOCK/TIMER] ( 12)
20 [PROGRAM] ( 10, 11)
21 [+, VOL ,–]
[– VOLUME +] ( 15)
Helitugevuse reguleerimiseks.
22 [MUTE] ( 15)
Heliväljundi ajutiselt
katkestamiseks. Heliväljundi
taastamiseks vajutage uuesti.
See funktsioon tühistatakse ka
helitugevuse reguleerimisel või
seadme väljalülitamisel.
23 [EXT-IN, RADIO]
[RADIO/EXT-IN] ( 11,
16)
24 [] ( 10, 13, 14, 16)
[HC55] [ ] ( 15)
25 [PRESET EQ] ( 12)
26 [RADIO MENU] ( 11)
27 [AUTO OFF]
See funktsioon lülitab seadme
automaatselt välja (välja arvatud
raadio kuulamise ajal), kui seda ei
kasutata umbes 30 min.
Kui see funktsioon on
sisselülitatud, siis põleb näidikul
tähis “A.OFF”.
28 [AUTO PRESET] ( 11)
29 [CD ] ( 9)
[CD , OPEN/CLOSE]
[HC55] Anduri talitluse
tähis*
30 Ooteoleku tähis
31 [HC55]
Avamise/sulgemise
andur ( 9)
32 Kõlar
33 Näidik
Hoidke vajutatuna näidiku vähem 34 Liuguks
valgustatuks muutmiseks. Hoidke
35 [HC55] Mikrofon ( 15)
uuesti vajutatuna, et näidik jälle
36 [HC55] Bluetooth®‘i tähis
heledalt valgustatud oleks.
( 14)
16 [HC55] [OPEN/CLOSE
37 Kaugjuhtimissignaali
SENSOR] ( 9)
andur
[HC35] [INPUT LEVEL] (
Kaugus: kuni umbes 7 m ulatuses
5)
otse seadme eest.
17 [iPod ] ( 9)
[iPod , OPEN/CLOSE]
* Anduri talitluse tähis süttib põlema
avamise/sulgemise anduri
[HC55] Anduri talitluse
aktiveerumisel.
tähis*
Üks tähistest vilgub liugukse
18 [PLAY] ( 12)
avanemise ja sulgumise ajal.
Liugukse
avamine/sulgemine
 Avamise/sulgemise anduri heliefekti sätte
muutmine
1 Vajutage korduvalt [SOUND], et valida “BUZZER”.
2 Vajutage [] või [] soovitud sätte valimiseks. Sätted on
järgmised:
LOW: Heliefekti madala helitugevuse seadistamiseks.
MID: Heliefekti keskmise helitugevuse seadistamiseks.
HIGH: Heliefekti kõrge helitugevuse seadistamiseks.
OFF: Heliefekti väljalülitamiseks.
Ettevalmistamine
Vajutage [O] seadme sisselülitamiseks.
Liugukse avamine
Plaadimängija kasutamiseks:
A Kui liuguks on suletud, siis vajutage [CD ]
selle avamiseks.
iPod’i/iPhone’i kasutamiseks:
B Kui liuguks on suletud, siis vajutage [iPod ]
selle avamiseks.
A
B
 Punane tähis süttib anduri juures anduri aktiveerumisel. See on normaalne.
 Avamise/sulgemise andur võib tahtmatult aktiveeruda, kui mõni ese, käsi või
käsivars liigub üle seadme (ka lemmikloomad või lapsed võivad anduri
tahtmatult aktiveerida).
 Kui avamise/sulgemise andur ei reageeri, siis liigutage peopesa lähemalt üle
seadme ning muutke peopesa liigutamise kiirust.
 Kui avamise/sulgemise andur ei tööta, siis proovige muuta anduri sätet. Kui
see ikka tööle ei hakka, siis vajutage liugukse avamiseks/sulgemiseks
juhtnuppu seadmel või kaugjuhtimispuldil.
 Kui valite anduri sätteks “MODE 1”, siis liigutage kätt lähemalt (umbes 3 cm
kõrguselt) üle seadme.
 Liugukse plaadimängija poolne osa ei avane CD esituse ega pausi ajal.
Plaadimängija kasutamine
 Liugukse sulgemine
Vajutage uuesti [CD ] või [iPod ].
 Võimalike väikeste vigastuste vältimiseks hoidke sõrmed liuguksest eemal
selle sulgumise ajal.
 Liugukse jõuga sulgemine põhjustab kahjustusi.
 Olge ettevaatlik, et CD eemaldamisel ukse vastu ei läheks.
 Liuguks ei sulgu, kui doki lülitushoob on algasendisse tagasi seadmata.
[HC55] Avamise/sulgemise andur
See funktsioon võimaldab liugust avada ilma nuppu vajutamata.
Liuguks avaneb või sulgub, kui liigutate peopesa üle seadme
peal asuvate andurite.
Plaadimängija kasutamiseks:
Seadke peopesa anduri B kohale ja liigutage see
siis üle anduri A.

Liugukse sulgemiseks seadke peopesa anduri A kohale ja
liigutage see siis üle anduri B.
iPod’i/iPhone’i kasutamiseks:
Seadke peopesa anduri A kohale ja liigutage see
siis üle anduri B.

Liugukse sulgemiseks seadke peopesa anduri B kohale ja
liigutage see siis üle anduri A.
Plaadi sisestamine
1 Vajutage [O] seadme
sisselülitamiseks.
2 Avage liuguks. ( vasakul)
3 Hoidke plaati nii, et etikett on teie
poole, ja kallutage plaat
plaadialusesse liugukse all.
4 Seadke plaat aluse keskel olevale
võllile ja kinnitage klõpsuga sellele.

Hoolitsege, et seade ei kuku maha plaadi
sisestamise ajal.
5 Sulgege liuguks. ( vasakul)
 Plaadi eemaldamine
1 Avage liuguks.
2 Hoidke kinni plaadi keskelt ja paremalt ülaservast ning
tõmmake plaati paremast ülaservast, et see võllilt vabastada.
3 Kallutage plaati nii, et see ei puuduta liugust ega läätse, ja
eemaldage plaat.
ヷヰロヶヮユ
A
B
 Avamise/sulgemise anduri sätte muutmine
Anduri tundlikkus on muudetav, et suurendada või vähendada
avamise/sulgemise anduri aktiveerumisala.
Valige režiim, mis tagab nõuetekohase talitluse.
 Tehasesäte: “MODE 2”
 Avamise/sulgemise anduri väljalülitamiseks valige “OFF
SENSOR”.
RQTX1265
Vajutage korduvalt [OPEN/CLOSE SENSOR], et
valida “MODE 1”, “MODE 2”, “MODE 3” või “OFF
SENSOR”.
9
Tavaesitus
1 Nospiediet [O], lai ieslēgtu ierīci.
2 Ievietojiet atskaņojamo disku ( 9).
3 Nospiediet [CD] (Kompaktdisks).
4 Nospiediet [/II], lai sāktu atskaņošanu.
Seiskamine
Paus
Vahelejätmine
Otsing [CD]
Otsejuurdepääsuga esitus
(Esitus algab
valitud rajast.)
Info vaatamine
sisu kohta
Vajutage [].
Vajutage [/II]. Vajutage uuesti
esituse jätkamiseks.
Vajutage [I] või [I] raja
vahelejätmiseks.
Vajutage [,] albumi
vahelejätmiseks. (MP3)
Hoidke vajutatuna [] või [].
[CD]: Vajutage numbrinuppe raja
valimiseks.
[MP3]:
1 Vajutage [,] albumi valimiseks.
2 Vajutage üks kord [I] ja siis
numbrinuppe raja valimiseks.
 See funktsioon ei ole kasutatav
juhuesituse ja programmi esituse
ajal.
Vajutage esituse või pausi ajal
korduvalt [DISPLAY].
Näidikule ilmub info aktiivse raja kohta
jms andmed.
 Maksimaalne kuvatavate tähemärkide arv:
umbes 30.
 See seade toetab versioonide 1.0, 1.1 ja 2.3
ID3-silte.
Selliseid tekstiandmeid, mida seade ei toeta,
ei kuvata või need ilmuvad originaalist
erinevalt.
Korduvesitus
Pärast peatüki “Tavaesitus” punktides 1-3 kirjeldatud toimingute
tegemist
1 Vajutage korduvalt [PLAY MENU], et valida
“REPEAT”.
2 Vajutage [, ], et valida “ON REPEAT”, ja
vajutage siis [OK].
3 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
 Korduvesituse tühistamiseks valige “OFF REPEAT” punktis 2.
Esitusrežiimi funktsioon
Pēc “Pamatatskaņošanas” 1.-3. darbības veikšanas
1 Atkārtoti nospiediet [PLAY MENU], lai atlasītu
“PLAY MODE” (ATSKAŅOŠANAS REŽĪMS).
2 Nospiediet [,], lai izvēlētos nākamo režīmu
un nospiediet [OK].
1-TRACK 1TR:
1-ALBUM 1ALBUM:
[MP3]
RANDOM RND:
1-ALBUM
RANDOM 1ALBUM
RND: [MP3]
Esitab plaadilt üht valitud rada.
Esitab plaadilt üht valitud albumit.
 Vajutage [,] albumi valimiseks.
Esitab kõiki plaadile salvestatud
radasid juhuslikus järjestuses.
Esitab kõiki valitud albumi radasid
juhuslikus järjestuses.
 Vajutage [,] albumi valimiseks.
3 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
 Juhuesituse ajal ei saa liikuda vahelejätmisega eelmisele rajale.
 Liugukse avamisel tühistatakse aktiivne esitusrežiim.
 Programmi esituse või valitud esitusrežiimi kordamiseks valige “ON
REPEAT” nupuga [PLAY MENU].
Programmi esitus
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24 rada.
Pärast peatüki “Tavaesitus” punktides 1-3 kirjeldatud toimingute
tegemist
1 Vajutage [PROGRAM] seisatud
olekus.
2 [CD]:
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
 Muude radade programmeerimiseks jätkake numbrinuppude
vajutamist.
[MP3]:
1 Vajutage [,] albumi valimiseks.
2 Vajutage üks kord [I] ja siis numbrinuppe raja
valimiseks.
3 Vajutage [OK].
Järgmiste radade programmeerimiseks korrake toiminguid 1-3.
3 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
Programmi esituse
tühistamine
Programmi sisu
kontrollimine
Viimase raja
kustutamine
programmist
Kogu programmi
kustutamine
Vajutage [PROGRAM] seisatud
olekus, nii et “PGM” kaob näidikult.
Vajutage [I] või [I] seisatud
olekus, kui “PGM” on näidikul.
Vajutage [DEL] seisatud olekus.
1 Vajutage [] seisatud olekus.
2 Vajutage uuesti [], sellal kui “CLR
ALL” vilgub näidikul.
RQTX1265
 Programm kustub mälust ka liugukse avamisel.
10
 Selle seadmega saab esitada CD-R ja CD-RW plaate, millele on
salvestatud CD-DA või MP3-vormingus rajad.
 Kasutage CD-DA jaoks audio salvestamise plaati ja vormistage see
lõplikult* pärast salvestamist.
* Pärast salvestamist tehtav toiming, mis võimaldab CD-R või CD-RW
mängijatel esitada CD-R ja CD-RW audioplaate.
 Seade ei pruugi suuta kõiki plaate esitada salvestise seisundi tõttu.
 Ärge kasutage tavatu kujuga plaate.
 Ärge kleepige plaatidele etikette ega kleebiseid.
 Ärge kasutage plaate, millelt kleebised hakkavad lahti tulema või millel on
etikettidest liimijääke.
 Ärge kasutage kriimustuskindlaid katteid ega muid tarvikuid.
 Ärge plaatidele kirjutage.
 Ärge puhastage plaate vedelikuga. (Pühkige plaati pehme kuiva riidega.)
Selle seadmega esitatavate MP3-failide loomine
 Maksimaalne radade ja albumite arv: 999 rada ja 254 albumit (välja
arvatud juurkaust).
 Ühilduv tihendusmäär: 64 kbit/s kuni 320 kbit/s (stereo). 128 kbit/s
(stereo) on soovitav.
 Plaadivormingud: ISO9660 tase 1 ja tase 2 (välja arvatud laiendatud
vormingud).
 Sisukorra lugemiseks kuluv aeg sõltub radade, kaustade ja
kaustastruktuuride arvust.
MP3 esitamise piirangud
 See seade on ühilduv mitmikseanssidega, ent nende kasutamisel kulub
esituse alustamiseks tavalisest rohkem aega.
 Selle seadmega ei saa esitada pakettkirjutades salvestatud faile.
 Kui plaadil on nii MP3-faile kui tavalisi audioandmeid (CD-DA), siis esitab
seade ainult vormingut, mis on salvestatud plaadi sisemisele osale. Kui
plaadil on nii MP3-faile kui muud tüüpi audioandmeid (nt WMA või WAV),
siis esitab seade ainult MP3-faile.
 MP3-failide loomise viisist sõltuvalt ei pruugi seade esitada neid teie
nummerdatud järjekorras või ei pruugi neid üldse esitada.
Raadio kasutamine
Käsitsi häälestamine
1 Vajutage korduvalt [EXT-IN, RADIO], et valida
“FM” või “AM”.
2 Vajutage [] või [] soovitud jaama
sageduse valimiseks.


“ST” on näidikul FM-stereosaate vastuvõtmise ajal.
Automaatselt häälestamiseks hoidke [] või []
vajutatuna, kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.
- Automaatse häälestamise tühistamiseks vajutage uuesti
[] või [].
- Automaatne häälestumine ei pruugi õnnestuda liigsete
häirete korral.
 FM-saadete helikvaliteedi parandamine
1 Vajutage [RADIO MENU], et valida “FM MODE” FM-saadete
kuulamise ajal.
2 Vajutage [,], et valida “MONO”, ja vajutage siis [OK].
 Valige “STEREO” punktis 2 tagasi stereovastuvõtule lülitumiseks.
 “MONO” tühistatakse sageduse muutmisel.
 AM-saadete helikvaliteedi parandamine
1 Vajutage [RADIO MENU], et valida “B.PROOF” AM-saate
kuulamise ajal.
2 Vajutage [,] tuiklemisvastase sätte (“BP 1” või “BP 2”)
valimiseks ja vajutage siis [OK].
 See funktsioon lähtestatakse sättele “BP 1” muudatuste tegemisel (nt
sageduse muutmisel).
Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab kuni 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Ettevalmistamine
Vajutage korduvalt [EXT-IN, RADIO], et valida “FM” või “AM”.
 Automaatne eelhäälestamine
1 Vajutage [OK], et valida vaheldumisi madalaim “LOWEST” või
aktiivne “CURRENT” sagedus.
2 Vajutage [AUTO PRESET].
“PGM” hakkab vilkuma ning tuuner alustab kõikide
vastuvõetavate jaamade eelhäälestamist kanalitele kasvavas
järjekorras.
 Käsitsi eelhäälestamine
1 Vajutage [] või [] soovitud jaamale häälestumiseks.
2 Vajutage [PROGRAM].
3 Sellal kui “PGM” vilgub, vajutage numbrinuppe kanali
valimiseks.
 Kui kanalile on juba jaam salvestatud, siis kirjutatakse see eelhäälestamisel
uue jaamaga üle.
 Ülejäänud jaamade eelhäälestamiseks korrake toiminguid 1-3.
 Eelhäälestatud jaama valimine
Vajutage [I] või [I] kanali valimiseks.
 Alternatiivina võite kanali valida numbrinuppudega.
AM-sagedussamm
Tehases on AM-sagedussammuks seadistatud 9 kHz, ent see
on muudetav, et saaksite võtta vastu 10 kHz sagedussammuga
AM-saateid.
Sagedussammu muutmiseks
1 Vajutage [EXT-IN, RADIO], et valida “AM”.
2 Hoidke põhiseadmel vajutatuna [RADIO/EXT-IN].
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse näit.
3 Hoidke põhiseadmel jätkuvalt vajutatuna [RADIO/EXT-IN].
Vähima sageduse muutudes vabastage nupp.
 Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake toiminguid 1-3.
 Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud jaamad.
RDS-saated
Selle seadme näidikult saab vaadata raadioandmesüsteemiga
(RDS) edastatavaid tekstiandmeid, mida teatud piirkondades
kasutatakse.
Kui valitud on “FM”
Vajutage [DISPLAY] tekstiandmete kuvamiseks.
Iga kord, kui nuppu vajutate:
PS: Jaama nimi
PTY: Programmi tüüp
(Sagedusekuva)
 Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete kuvamine olla võimalik.
RQTX1265
 Märkused CD-R/CD-RW plaatide kohta
11
Heli reguleerimine
 Taimer lülitab seadistatud ajal seadme sisse madalal helitugevusel ning
suurendab siis helitugevuse järkjärgult seadistatud tasemele.
Heliväljundile saab lisada järgmisi heliefekte.
Preset EQ
(eelhäälestatud
ekvalaiser)
Bass (bassid)
või Treble
(kõrged helid)
Surround Sound
(ruumiheli)
D.Bass (basside
võimendamine)
Vajutage korduvalt [PRESET EQ], et valida
“HEAVY” (rokile), “SOFT” (taustamuusikale),
“CLEAR” (kõrgete helide selgemaks
muutmiseks), “VOCAL” (vokaalidele kõla
lisamiseks) või “FLAT” (efekte ei lisata).
1 Vajutage korduvalt [SOUND], et valida “BASS”
või “TREBLE”.
2 Vajutage [,] taseme reguleerimiseks (-4
kuni +4).
1 Vajutage korduvalt [SOUND], et valida
“SURROUND”.
2 Vajutage [,], et valida “ON SURROUND”.
 Ruumiheli tühistamiseks valige “OFF
SURROUND” punktis 2.
 Kui FM-stereosaadete vastuvõtul interferents
suureneb, siis tühistage ruumiheliefekt.
Vajutage [D.BASS] esituse ajal sätte “ON
D.BASS” (sees) või “OFF D.BASS” (väljas)
valimiseks.
 Teatud allikatega kasutamisel võivad need efektid põhjustada helikvaliteedi
langust. Lülitage heliefektid välja, kui nii juhtub.
Taimer
Unetaimer
Unetaimer lülitab seadme välja seadistatud aja möödudes.
1 Vajutage [SLEEP] unetaimeri sisse või välja
lülitamiseks.
30MIN # 60MIN # 90MIN # 120MIN
^--------------- OFF (Cancel) (------------}(väljas)
2 Vajutage üks kord [SLEEP] seadme
unetaimeriga väljalülitamiseni jäänud aja
kontrollimiseks.
 Esitustaimer ja unetaimer on koos kasutatavad. Unetaimeril on eelisõigus.
Ärge seadistage taimeritele kattuvaid aegu.
 Kui “AUTO OFF” on sättel “ON” ja seadet ei kasutata umbes 30 min, siis
lülitub seade automaatselt välja ka siis, kui esitustaimeri või unetaimeriga
seadistatud vastav aeg ei ole veel kätte jõudnud.
Audio kuulamine iPod’ist
või iPhone’ist
iPod’i/iPhone’i
dokkimine/eemaldamine
Kella seadistamine
Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1 Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
2 10 s jooksul vajutage [,] kellaaja
seadistamiseks.
3 Vajutage [OK].
 iPod’i/iPhone’i dokkimine
1 Avage liuguks. ( 9)
2 Sisestage iPod’i/iPhone’i jaoks sobiv
dokiadapter (ei kuulu komplekti).

 Kellaaja kuvamiseks vajutage [CLOCK/TIMER].
 Täpsuse säilitamiseks seadistage kell korrapäraselt uuesti.
A Kinnitid
B Dokiadapter
C iPod’i/iPhone’i doki
lülitushoob
D Konnektor
Esitustaimer
Saate seadistada taimeri lülitama seadme kindlal kellaajal sisse,
et teid üles äratada.
Sellel seadmel on 3 fakultatiivset esitustaimerit.
Ettevalmistamine
 Lülitage seade sisse ja seadistage kellaaeg ( ülal).
 Valmistage ette muusikaallikas (plaat, raadio, iPod/iPhone,
USB või AUX) ja seadistage helitugevus.
1 Vajutage korduvalt [CLOCK/TIMER], et valida
“PLAY 1”, “PLAY 2” või “PLAY 3”.
2 10 s jooksul vajutage [,] algusaja
seadistamiseks.
3 Vajutage [OK].
Sisestage esmalt iPod’i/iPhone’i dokiadapteri kinnititega pool
(kinnitid peavad olema teie poole suunatud) ja vajutage siis
vastaspoolele, kuni see klõpsuga kohale lukustub.
A
RQTX1265
12
Sätete
kontrollimine (kui
seade on
sisselülitatud või
ooteolekus)
Tühistamine
Vajutage kaks korda [CLOCK/TIMER].
(Säte ilmub näidikule.)
Vajutage kaks korda [PLAY], nii et
taimeritähis kaob näidikult.
Klõps!
3 Vajutage [], et
C D
vabastada iPod’i/iPhone’i
dokk lukustusest ning
tõmmake siis doki
lülitushooba
iPod’i/iPhone’i doki
kallutamiseks.
4 Ühendage iPod/iPhone (ei
kuulu komplekti) kindlalt.

iPod/iPhone tuleb kestast eemaldada.
4 Seadistage lõpuaeg punktides 2 ja 3 kirjeldatud 5 Lükake doki lülitushooba
toiminguid korrates.
 Taimeri sisselülitamine
5 Vajutage korduvalt [PLAY] soovitud
esitustaimeri sisselülitamiseks.
6 Vajutage [O] seadme väljalülitamiseks.
B
tagasi, kuni see lukustub
klõpsuga kohale.
6 Sulgege liuguks. ( 9)
 iPod’i/iPhone’i eemaldamine
C
Klõps!
1 Korrake toiminguid 1 ja 3 ( ülal).
2 Eemaldamiseks tõmmake iPod/iPhone lihtsalt otse välja.
3 Korrake toiminguid 5 ja 6 ( ülal).
 Konnektor võib kahjustuda, kui iPod’i/iPhone’i dokk ei ole kallutatud
iPod’i/iPhone’i ühendamise või lahtiühendamise ajal.
 Kasutada tuleb teie iPod’i/iPhone’iga kasutamiseks ettenähtud
dokiadapterit. Dokiadapteri ostmiseks konsulteerige oma iPod’i/iPhone’i
müüjaga.
 Vähendage helitugevus põhiseadmel miinimumile, enne kui iPod’i/iPhone’i
ühendate või lahti ühendate.
Ettevalmistamine
Vajutage korduvalt [iPod] ([HC55]: [ , iPod]), et valida “IPOD”.
Esitus
Vajutage [/II].
Paus
Vajutage [/II] või []. Vajutage
uuesti esituse jätkamiseks.
Raja vahelejätmine
Vajutage [I] või [I].
Aktiivse raja sisene
Hoidke vajutatuna [] või [].
otsing
iPod’i/iPhone’i
Vajutage [iPod MENU]
menüü
esitusrežiimis. (Ainult
kuvamine/eelmisesse kaugjuhtimispuldiga)
menüüsse naasmine
iPod’i/iPhone’i
Vajutage [,] ja siis [OK].
menüüst sisu
(Ainult kaugjuhtimispuldiga)
valimine
 iPod’i/iPhone’i mudelist sõltuvalt võivad vajalikud toimingud varieeruda või
need ei pruugi olla kasutatavad.
 Ühilduvad iPod’id/iPhone’id (2011. a jaanuari
seisuga)
 Installige oma iPod’ile/iPhone’ile värskeim tarkvara enne koos selle seadmega
kasutamist.
 Ühilduvus sõltub iPod’i/iPhone’i tarkvaraversioonist.
Nimetus
Mälumaht
iPod touch 4th generation
8 GB, 32 GB, 64 GB
iPod nano 6th generation
8 GB, 16 GB
iPod touch 3rd generation
32 GB, 64 GB
iPod nano 5th generation (video camera)
8 GB, 16 GB
iPod touch 2nd generation
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod classic
120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano 4th generation (video)
8 GB, 16 GB
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch 1st generation
8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano 3rd generation (video)
4 GB, 8 GB
 iPod’i/iPhone’i laadimine

Põhiseadme näidikul on teade “IPOD CHARGING”, sellal kui
ooteolekus toimub iPod’i/iPhone’i laadimine.
 Kontrollige iPod’i/iPhone’i, et näha, kas aku on täiesti täis
laetud. Kui te ei kasuta iPod’i/iPhone’i pikka aega pärast
laadimise lõppu, siis ühendage see selle seadme küljest lahti,
sest vastasel korral aku tühjeneb. (Pärast täislaadimist ei
toimu enam täiendavat laadimist.)
[HC55]
Interneti-raadio kuulamine
Selle seadme kõlarite kaudu saab väljastada Interneti-raadiot,
kui iPhone’i/iPod touch’i on installitud “vTuner for Panasonic”.
 Külastage järgmist veebisaiti lisainfo saamiseks “vTuner for
Panasonic” tarkvara kohta:
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
(Ühilduvad iPhone’i/iPod touch’i mudelid ja tarkvaraversioonid,
ostuinfo, installi- ja kasutusjuhised.)
Ettevalmistamine
Installige “vTuner for Panasonic” iPhone’i/iPod touch’i.
1 Dokkige iPhone/iPod touch sellesse
seadmesse.
2 Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida
“INTERNET RADIO”.
“vTuner for Panasonic” käivitub.
[HC55] Bluetooth®-seadme
kasutamine
Info Bluetooth®’i kasutamise kohta
Mis on Bluetooth®?
Bluetooth®-tehnoloogia võimaldab luua raadioühenduse
teise elektroonikaseadmega.
iPod classic
80 GB
iPod nano 2nd generation (aluminum)
2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod 5th generation (video)
60 GB, 80 GB
 Kasutatav sagedusala
iPod 5th generation (video)
30 GB
iPod nano 1st generation
1 GB, 2 GB, 4 GB
iPhone 4
16 GB, 32 GB
See seade kasutab 2,4 GHz sagedust, ent ka teised seadmed võivad seda
sagedust kasutada. Interferentsi vältimiseks muude raadioseadmetega järgige
allpool antud juhiseid.
iPhone 3GS
8 GB, 16 GB, 32 GB
 Selle seadme sertifikaat
iPhone 3G
8 GB, 16 GB
iPhone
4 GB, 8 GB, 16 GB
 Mudelist sõltuvalt võib olla vaja iPod/iPhone eemaldada ning valida album,
esitaja jms iPod’il/iPhone’il.
See seade vastab sageduse suhtes kehtivatele piirangutele ning on
sertifitseeritud sageduse suhtes kehtivate seaduste kohaselt, mistõttu ei ole
raadioluba vajalik.
Ent teatud riikides on järgmised tegevused karistatavad:
 Seadme koost lahti võtmine ja muutmine.
Märkused iPhone’i kohta:
 Kasutuspiirangud
 Telefoni kõik funktsioonid on juhitavad ainult iPhone’i puuteekraanilt.
 Seade ei kuva sissetulevaid kõnesid ega telefoni olekut.
 Sissetuleva kõne kutsung on kuulda iPhone’i kõlarist.
Kui seade on iPod’i/iPhone’i režiimis, siis on kutsung kuulda ka läbi selle
seadme kõlarite.
 iPhone’i seadmega ühendamisel või seadme küljest lahti ühendamisel kõne
ei katke.
 Eespool kirjeldatud iPhone’i reaktsiooni tagavaid Apple Inc spetsifikatsioone
ei ole olemas. iPhone’i reaktsioon võib varieeruda uutel iPhone’i mudelitel ja
iPhone’i tarkvara uutel värskendustel.
 Raadioedastust ja/või kasutamist koos kõigi Bluetooth®‘iga ühilduvate
seadmetega ei saa tagada.
 Raadioedastuse suutlikkusega ühilduvad mobiiltelefonid vastavad Bluetooth
SIG Inc kehtestatud standarditele. Kõik funktsioonid ei pruugi siiski töötada,
kui mobiiltelefon on optimeeritud vastama standardsetele
spetsifikatsioonidele. Kõigele sellele vaatamata ei pruugi õnnestuda
ühendust luua ning kasutus- ja kuvamismeetodite toimimine ei pruugi olla
võimalik mobiiltelefoni spetsifikatsioonidest ja seadistustest sõltuvalt.
 See seade toetab Bluetooth®‘i turvafunktsioone, ent kasutuskeskkonnast
ja/või sätetest sõltuvalt ei pruugi sellest turvalisusest piisata. Olge ettevaatlik
andmeid raadio teel edastades.
 Teadke, et Panasonic ei vastuta raadioedastuse käigus kompromiteeritud
andmete ja/või info eest.
RQTX1265
iPod’i/iPhone’i kasutamine
13
 Tööulatus
Kasutage seda seadet ilma takistusteta 10 m ulatuses. Tööulatus või
perimeeter võib lüheneda takistuste, interferentsi põhjustavate seadmete,
teiste ruumisviibivate isikute ja hoone konstruktsiooni tõttu. Teadke, et eespool
täpsustatud tööulatust ei saa tagada.
 Muude seadmete mõju
 See seade ei pruugi nõuetekohaselt töötada ning te võite kogeda muid
ebastabiilsuse ilminguid nagu katkev heli jne, kui selle lähedal asub mõni
muu seade. Seetõttu soovitame paigutada selle seadme kasutamise ajaks
eemale järgmistest seadmetest, et vältida signaalihäireid:
mikrolaineahjud, raadiokohtvõrgu seadmed, elektroonikaseadmed, audio- ja
videoseadmed, kontoriseadmed, digitaalsed juhtmeta telefonid, faksid jms.
 Kui elate saatejaama lähedal ning selle signaal on liiga tugev, siis ei pruugi
see seade nõuetekohaselt töötada.
 Kui teil on raadiokohtvõrgu saatjaga sülearvuti, siis ärge kasutage seda
seadet ja raadiokohtvõrgu seadet samal ajal.
 Kui koguni vähemalt 5 m kaugusel raadiokohtvõrgu seadmest takistab müra
selle seadme kasutamist, siis katkestage raadiokohtvõrgu seadme toitega
varustamine.
 Kavandatud kasutuse piirangud
See seade on ettenähtud tavaliseks, üldisel eesmärgil
kasutamiseks. See seade ei ole konstrueeritud ega toodetud
kasutamiseks “kõrget turvalisust eeldavas”§ ega ohuolukorras.
Ärge kasutage seda seadet sellistes keskkondades ega selliseid
nõudmisi esitavatel ametikohtadel.
Järgmiste näidete puhul on nõutav äärmine ettevaatlikkus ning vastavates
keskkondades võib selle seadme kasutamine otseselt ohustada inimelusid ja
põhjustada raskeid kehavigastusi.
Nt tuumatehnika ja tuumareaktsiooni kontroll, õhusõidukite automatiseeritud
kontroll, lennuliikluse korraldamine, raskete süsteemide liikumise kontroll,
elutähtsate funktsioonide säilitamise ja lisasüsteemide kontroll,
relvade/rakettide kontrollsüsteemid jms.
§
Bluetooth®-seadmete paaristamine
Ettevalmistamine
Audioühenduse loomiseks paaristage soovitud Bluetooth®seade selle seadmega.
1 Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida
“BLUETOOTH”.
Selle funktsionaalsuse esmakordsel kasutamisel lülitub seade
automaatselt paaristamisrežiimi.
2 Kui see seade on paaristamisrežiimis, siis
avage Bluetooth®-seadme Bluetooth®-menüü ja
teostage selle seadme leidmiseks Bluetooth®otsing (SC-HC55).

Lugege paaristatava Bluetooth®-seadme kasutusjuhendit
lisajuhiste saamiseks Bluetooth®-seadmega ühenduse loomise
kohta.
 Kui teilt küsitakse parooli, siis sisestage “0000”.
3 Eduka paaristamise puhul ilmub paaristatud
seadme nimi 2 s selle seadme näidikule.
Bluetooth®‘i tähis süttib põlema. See seade on
nüüd valmis kasutamiseks Bluetooth®-seadmega.
RQTX1265
 Hoolitsege, et kasutataval Bluetooth®-seadmel on A2DP (Advance Audio
Distribution Profile) tugi.
 See seade toetab SCMS-T meetodil kopikaitstud A2DP vastuvõttu.
 A2DP võimaldab striimida stereoheli audioallikalt (mobiiltelefon, arvuti või
sülearvuti) sellele seadmele Bluetooth®-ühenduse kaudu.
 Mobiiltelefonide spetsifikatsioonidest ja seadistustest sõltuvalt ei pruugi
ühenduse loomine õnnestuda ning kasutamine ja kuva võivad varieeruda.
 Saate registreerida selle seadme juurde kuni 6 Bluetooth®-seadet.
Katkestage aktiivse Bluetooth®-seadme ühendus selle seadmega ja lugege
peatükki “Muude seadmete registreerimine” ( 15).
 Kui registreerite ettenähtust rohkem seadmeid, siis kirjutatakse uute
registreeringutega üle ajaliselt kõige varem selle seadmega ühenduses olnud
seadmete registreeringud.
 Registreeritud seadme uuesti registreerimisel kirjutatakse selle andmed üle.
14
Põhiesitus
Paaristage audioühenduse loomiseks selle seadmega soovitud
Bluetooth®-seade.
1 Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida
“BLUETOOTH”.
2 Bluetooth -seadmel:
®
Valige see seade (SC-HC55) Bluetooth®‘i
seadistuskuval ühenduse loomiseks.
3 Bluetooth -seadmel:
®
Alustage muusikaallika esitust.
 Kui seade on ühendatud, siis kuulete muusikat läbi selle seadme kõlarite.
 Bluetooth®’i tähis põleb, kui ühendus on aktiivne.
 Lugege vajadusel kasutatava Bluetooth®-seadme kasutusjuhendit.
4 Lisaks on järgmised toimingud juhitavad selle
seadme kaugjuhtimispuldiga.
Esitus
Seiskamine
Paus
Raja
vahelejätmine
Info kuvamine
Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
Vajutage [].
Vajutage [/II]. Vajutage uuesti
esituse jätkamiseks.
Vajutage [I] või [I].
Vajutage korduvalt [DISPLAY].
 Nende funktsioonide kasutamiseks peab Bluetooth®-seadmel olema AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) tugi.
 Sellelt seadmelt ei saa andmeid edastada Bluetooth®-seadmele.
 Kui esitate iPod’i/iPhone’i salvestatud muusikat Bluetooth®-ühenduse kaudu
läbi selle seadme kõlarite, siis võib heli olla katkendlik, kui jätate
iPod’i/iPhone’i Bluetooth®-menüükuva aktiivseks ning Bluetooth®‘i
registreerimise ja ühenduse loomise ajal. Kui nii juhtub, siis sulgege
iPod’i/iPhone’i Bluetooth®-menüükuva.
 Kui esitate muusikat iPod’ist/iPhone’ist Bluetooth®-ühenduse kaudu ning
iPod/iPhone on ühendatud selle seadme iPod’i/iPhone’i dokki, siis ei esitata
heli, kui valitud on “BLUETOOTH”. Valige “IPOD” muusika nautimise
jätkamiseks.
Sisendi tase
Saate valida Bluetooth®-seadme helisisendi taseme.
1 Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida
“BLUETOOTH”.
2 Vajutage korduvalt [SOUND], et
valida “INPUT LEVEL”.
3 Vajutage [,], et valida “0”, “+1” või “+2”.
 Valige “0”, kui heli on moonutatud.
Kuvamisfunktsioon
Vajutage korduvalt [DISPLAY], et vaadata infot
hetkel ühendatud seadme kohta.
BLUETOOTH ---------------------# Ühendatud seadme nimi
^-------------------------- Ühendatud profiilid (------------------------}
Käed-vabad profiil (HFP)
See seade toimib Bluetooth® käed-vabad seadmena
mobiiltelefoni jaoks.
Kõnele
Vajutage [ ]. Näidikul hakkab vilkuma
vastamiseks
poolelioleva kõne teade “CALLING”
(näidikul vilgub
(rääkige selle seadme mikrofoni).
sissetuleva kõne Vajutage uuesti [ ] kõne
teade “IN
ülekandmiseks mobiiltelefonile. (Näidikul
CALL”)
vilgub edastusteade “TRANSFER”.
Saate nüüd vestlust jätkata
mobiiltelefonilt.)
Kõne
Vajutage [ ].
lõpetamiseks
Helitugevuse
Vajutage [+, VOL ,–] (reguleeritav
reguleerimiseks
vahemikus “TEL VOL 1” kuni “TEL VOL
10”).
Mikrofoni
Vajutage [MUTE]. Vajutage uuesti
ajutiselt
mikrofoni tagasi sisselülitamiseks.
väljalülitamiseks
(Kui mikrofon on ajutiselt väljalülitatud
(“MIC MUTE”), siis ei kuule vastaspool
teid.)
 Sellel seadmel puudub peakomplekti profiil (HSP).
 Kui mobiiltelefon on selle seadme mikrofonile liiga lähedal, siis võib esineda
müra. Hoidke kõne ajal mobiiltelefoni eemal selle seadme mikrofonist.
 Käed-vabad režiimis telefonikõnede ajaks lülitub plaadiesitus pausile.
 Sidekvaliteedi valimine
1 Vajutage korduvalt [ MENU], et valida “LINK
MODE”.
2 Vajutage [,] soovitud režiimi valimiseks ja
vajutage siis [OK].
MODE 1: Ühendus, mille puhul on rõhuasetus side stabiilsusel
MODE 2: Suure bitikiirusega ühendus hea audiokvaliteedi
tagamiseks (Selles režiimis võib ühendus kergesti katkeda.
Valige “MODE 1”, kui nii juhtub.)
 Automaatse lingi režiimi valimine
1 Vajutage korduvalt [ MENU], et valida “AUTO
LINK”.
2 Vajutage [,] soovitud režiimi valimiseks ja
vajutage siis [OK].
ON:
OFF
See seade lülitub automaatselt “BLUETOOTH”
režiimi Bluetooth®-seadmega ühenduse loomisel.
(väljas)
 Kui näidikul on linkimisteade “LINKING”, siis ei ole [ MENU] kasutatav.
 Automaatne linkimine toimib ainult juhul, kui kasutataval seadmel on A2DP
tugi.
 Sidekvaliteedi sätted sõltuvad ka ühendatud seadme sätetest. Kui ühendatud
seadmel on sidekvaliteet seadistatud stabiilsust tagavale sättele, siis on heli
kvaliteet madal isegi juhul, kui seadistate selle seadme sättele “MODE 2”.
Bluetooth®-seadme
lahtiühendamine
1 Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida
“BLUETOOTH”.
2 Vajutage [ MENU], nii et näidikule ilmub
“DISCONNECT?” , ja vajutage siis [OK].
Näidikule ilmub kinnitusteade.
3 Vajutage [,], et valida “YES”, ja vajutage siis
[OK].
 Ühenduse saab katkestada ka ühendatud Bluetooth®-seadmel Bluetooth®edastust blokeerides.
Lisafunktsioonid
Ettevalmistamine
Vajutage korduvalt [ , iPod], et valida “BLUETOOTH”.
 Need funktsioonid ei ole kasutatavad, kui parajasti on aktiivne ühendus mõne
seadmega. Nende funktsioonide kuvamiseks katkestage Bluetooth®seadmete ühendus.
 Muude seadmete registreerimine
1 Vajutage korduvalt [ MENU], et valida “NEW
DEV.”, ja vajutage siis [OK].
Seade lülitub paaristamisrežiimi ning näidikul hakkab vilkuma
“PAIRING”.
2 Kui see seade on
paaristamisrežiimis, siis avage
Bluetooth®-seadme Bluetooth®menüü ja teostage selle seadme
leidmiseks Bluetooth®-otsing (SCHC55).

Kui teilt küsitakse parooli, siis sisestage “0000”.
RQTX1265

15
Audio kuulamine USBseadmelt
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
Ainult massedastust toetavad USB-seadmed
USB 2.0 täiskiirust toetavad USB-seadmed
Märkused USB-seadme kohta
 Toetatud vorming: failid laiendiga “.mp3” või “.MP3”.
 CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
 See seade toetab FAT12, FAT16 ja FAT32 failisüsteeme.
 Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõiki faile olla võimalik kasutada.
 See seade suudab lugeda kuni 254 albumit (välja arvatud juurkaust) ja
2500 rada.
 Maksimaalne lubatud radade arv kaustas on 999.
 Mitme pordiga USB-kaardilugeja ühendamisel valitakse ainult üks
mälukaart, milleks on tavaliselt esimene sisestatud mälukaart.
 Ühendage USB-kaardilugeja selle seadme küljest lahti, enne kui
eemaldate mälukaardi. Selle tegemata jätmine võib põhjustada seadme
talitlushäireid.
 Digitaalse audiopleieri USB-porti ühendamisel laetakse selle akut kogu
aeg, kui seade on sisselülitatud.
USB-seadme kasutamine
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USB-seadme ja esitada
sellesse salvestatud MP3-faile.
Ettevalmistamine:
 Enne mis tahes USB-seadme selle seadmega ühendamist
varundage USB-seadmesse salvestatud andmed.
 USB-pikendusjuhet ei ole soovitav kasutada. See seade ei
suuda tuvastada juhtmega ühendatud seadet.
1 Ühendage USB-seade selle seadmega. ( 5)
2 Vajutage korduvalt [EXT-IN, RADIO], et valida
“USB”.
3 Vajutage [/II] esituse alustamiseks.
Seiskamine
Vajutage [].
 Seiskamispositsioon on seadme mälus, kui
näidikul on “RESUME”.
Paus
Vahelejätmine
Otsejuurdepääsuga
esitus (esitus algab
valitud rajast)

Vajutage [/II] esituse jätkamiseks.
Vajutage uuesti []
seiskamispositsiooni mälust
kustutamiseks.
Vajutage [/II].
 Vajutage uuesti [/II] esituse jätkamiseks.
Vajutage [I] või [I]. (Rada)
Vajutage [,]. (Album)
1 Vajutage [,] albumi valimiseks.
2 Vajutage üks kord [I] ja siis
numbrinuppe raja valimiseks.
Enne USB-seadme lahtiühendamist valige muu allikas
peale “USB”.
 Kui see seade on USB-seadme lahtiühendamise ajal USB-režiimis, siis
võivad USB-seadmesse salvestatud andmed kahjustuda.
RQTX1265
Muud kasutatavad funktsioonid on sarnased peatükis
“Plaadimängija kasutamine” kirjeldatutele.
16
Muu info
Põhiseadme ja kaugjuhtimispuldi
töörežiimi muutmine
Kui juhite selle seadme tööd komplekti kuuluva
kaugjuhtimispuldiga, siis võivad juhtnuppude vajutamisele
reageerida muud Panasonicu audio-/videoseadmed.
Saate kasutada seda seadet teises režiimis. Seadistage
kaugjuhtimisrežiimiks “REMOTE 2”.
Põhiseade ja kaugjuhtimispult peavad olema seadistatud
samale režiimile.
1 Vajutage [EXT-IN, RADIO], et valida “AUX”.
2 Hoidke korraga vajutatuna [RADIO/EXT-IN]
põhiseadmel ja [2] kaugjuhtimispuldil, kuni
põhiseadme näidikule ilmub “REMOTE 2”.
3 Hoidke kaugjuhtimispuldil korraga [OK] ja [2]
vähemalt 4 s vajutatuna.
Et lülituda tagasi režiimile “REMOTE 1”, korrake eespool
kirjeldatud toiminguid, asendades nupu [2] vajutamise nupu [1]
vajutamisega.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu järgmistes olukordades:
 Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
 Te soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
1 Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti. (Oodake vähemalt 3 min, enne
kui jätkate punktiga 2.)
2 Hoidke põhiseadmel vajutatuna [O/I] ja
ühendage samal ajal toitejuhtme pistik uuesti
elektrivõrgu pistikupessa.
Näidikule ilmub “--------”.
3 Vabastage [O/I].
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele. Peate need uuesti
seadistama.
Kontrollige alltoodut enne hoolduskeskusesse pöördumist. Kui
kahtlete mõne punkti osas või kui pakutud lahendused ei
kõrvalda probleemi, siis pöörduge juhiste saamiseks seadme
müüja poole.
Tavalised probleemid
Vale kuva või esitus ei alga.
 Plaat on valesti sisestatud. Sisestage see nõuetekohaselt.
 Plaat on kriimustatud või määrdunud (seade jätab esitamisel
radu vahele).
 Läätsel on niiskus. Oodake umbes 1 h ja proovige siis uuesti.
MP3-andmeid ei saa lugeda.
 MP3-andmeid ei pruugi olla võimalik esitada, kui olete kopinud
mitmeseansilise plaadi, millel puuduvad andmed seansside
vahel.
 Mitmeseansilise plaadi loomisel tuleb seanss sulgeda.
 Andmehulk plaadil on liiga väike. Seadistage andmehulk
suuremaks kui 5 MB.
Kostab müra või heli puudub.
 MP3-andmete esitamisel võib esineda müra salvestise viletsa
seisundi puhul.
 Häirete ilmnemisel kasutage mobiiltelefoni sellest seadmest
kaugemal.
 Suurendage helitugevust.
 Lülitage seade välja, kontrollige ühendusi, ühendage
vajadusel uuesti ning lülitage siis seade uuesti sisse.
Võimalike põhjuste hulka kuuluvad kõlarite kurnamine liigse
helitugevuse või võimsusega ning seadme kasutamine
kuumas keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
 Juhtmete lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp. Paigutage
muud seadmed ja juhtmed selle seadme juhtmetest eemale.
Raadiosaadete kuulamist segab tuikav heli või müra.
 Lülitage teler või muu audiopleier välja või paigutage sellest
seadmest kaugemale.
 Lülitage kaasaskantav audiopleier välja, kui see on ühendatud
EXT-IN AUX porti.
AM-saadete kuulamist segab madal undamine või müra.
 Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest eemale.
 Paigutage AM-antenn seadmest eemale
Seadme lähedal asuva teleri ekraanilt kaob pilt või ekraanile
ilmuvad triibud.
 Antenni asukoht ja suund on sobimatud.
 Teleri antennijuhe on sellele seadmele liiga lähedal. Paigutage
teleri antennijuhe sellest seadmest eemale.
Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi nuppude vajutamisele.
 Kontrollige, et patarei on nõuetekohaselt sisestatud ( 4).
[HC55] Avamise/sulgemise andur
Liuguks ei avane (või ei funktsioneeri nõuetekohaselt).
 Kontrollige, et seade on sisselülitatud.
 Kontrollige, et avamise/sulgemise andur ei ole väljalülitatud.
( 9)
 CD esituse või esituspausi ajal ei avane liugukse
plaadimängija poolne osa.
 Avamise/sulgemise andur ei pruugi reageerida tumedatele
esemetele.
 Valgustusest sõltuvalt võib esineda avamise/sulgemise anduri
talitlushäireid.
Paigutage sel juhul seade teise kohta. (Ärge paigutage seda
seadet tugeva valguse kätte, näiteks otsese päikesevalguse
kätte, luminofoorlambi alla jne.)
 Kui avamise/sulgemise andur on sisselülitatud, siis võib
liuguks avaneda/sulguda seadme peal asuvate nuppude
vajutamisel.
Kasutage sel juhul kaugjuhtimispulti.
Avamise/sulgemise anduri tähised vilguvad.
 Kui mõlema avamise/sulgemise anduri lähedal on mõni ese,
siis mõlemad avamise/sulgemise anduri tähised vilguvad ning
avamise/sulgemise andur ei funktsioneeri.
Proovige sel juhul teha nii:
- Lülitada anduri sättele “MODE 1”. ( 9)
- Liigutada seadme esemest eemale või vastupidi. (Seadmel
kulub mõni sekund, et kontrollida, kas uuest vahemaast
piisab.)
Avamise/sulgemise anduri heliefekt ei ole kuulda
liugukse avamise/sulgemise ajal.
 See on normaalne raadio kuulamise ajal, esituse ajal jne ning
Bluetooth®-seadmega ühenduses oleku ajal.
iPod’i/iPhone’i kasutamine
iPod/iPhone ei lülitu sisse.
Ei saa juhtida toiminguid nupuga [iPod MENU].
 Kontrollige enne Pod’i/iPhone’i seadmega ühendamist, et
iPod’i/iPhone’i aku ei ole tühi.
 Enne iPod’i/iPhone’i dokkimist lülitage nii see seade kui
iPod/iPhone välja. Lülitage siis see seade sisse ja valige sobiv
allikas.
Kõlaritest ei kosta helisid.
 iPod/iPhone ei ole nõuetekohaselt dokki sisestatud. Lülitage
iPod/iPhone välja ja eemaldage dokist. Sisestage iPod/iPhone
uuesti dokki ja lülitage uuesti sisse.
 Hoolitsege, et iPod/iPhone tegelikult esitab midagi.
 Reguleerige helitugevust.
Moonutatud helid või helitase on liiga madal.
 Hoolitsege, et iPod’il/iPhone’il on ekvalaiserifunktsioon
väljalülitatud.
iPod’i/iPhone’i tööd ei saa juhtida kaugjuhtimispuldi ega
põhiseadme juhtnuppudega.
 Kontrollige, et iPod/iPhone on nõuetekohaselt dokitud.
 Kontrollige dokiühendust ja hoolitsege, et iPod/iPhone on
valitud muusikaallikaks ( 12).
iPod’i/iPhone’i akut ei laeta.
 Kontrollige kõiki ühendusi ( 5, 12).
RQTX1265
Rikkeotsing
17
[HC55] Bluetooth®‘i kasutamine
Ühendatud seadme nime asemel on näidikul “*”.
 Tähemärgid, mida ei saa kuvada, asendatakse tärniga “*”.
 Tuvastatud on tundmatu seade ja selle kuvaks on “*****”.
Kostab müra või heli katkeb.
 Bluetooth®-ühenduse kaugus on ületanud 10 m. Liigutage
seade sellele seadmele lähemale.
 Bluetooth®-seadme ja selle seadme vahel on mingi takistus.
Eemaldage takistus. Vältige takistusi.
 Valige “MODE 1” ühenduse kvaliteedi parandamiseks ( 15).
 Mobiiltelefonid põhjustavad interferentsi.
USB kasutamine
Seade ei reageeri [/II] vajutamisele.
 Ühendage USB-seade lahti ja ühendage see siis uuesti selle
seadmega. Alternatiivina lülitage see seade esmalt välja ja siis
uuesti sisse.
See seade ei saa lugeda USB-seadet või selle sisu.
 USB-seadme vorming või sisu ei ühildu selle seadmega (
16).
 Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi töötada kõigi
USB-seadmetega.
 Teatud juhtudel ei pruugi olla võimalik kasutada USBseadmeid mälumahuga üle 8 GB.
USB-välkmälu talitlus on aeglane.
 Suurte failide ja suure mälumahuga USB-välkmälu lugemiseks
kulub rohkem aega.
Möödunud esitusaja kuva erineb tegelikust esitusajast.
 Kopige andmed teise USB-seadmesse või varundage andmed
ja vormindage USB-seade uuesti.
Seadme näidikule ilmuvad teated
Järgmised teated või hooldusnumbrid ilmuvad seadme
näidikule, kui seade tuvastab midagi tavatut sisselülitumise
või kasutamise ajal.
“--:--”
 Ühendasite toitejuhtme pistiku esmakordselt pistikupessa või
teie majapidamises oli elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg
( 12).
“ADJUST CLOCK” (Seadistage kell.)
 Kell on seadistamata. Seadistage kell.
“ADJUST TIMER” (Seadistage taimer.)
 Esitustaimer on seadistamata. Seadistage esitustaimer.
RQTX1265
“PGM FULL” (Programm on täis.)
 Programmeerida saab ainult kuni 24 rada. Kuna programm on
täis, siis ei saa sellesse enam radu lisada.
18
“NO PLAY” (Ei saa esitada.)
 Seadmesse on sisestatud CD-ROM, millele salvestatud
andmed ei ole CD-DA või MP3-vormingus. Seda ei saa
esitada.
 Kontrollige sisu. Esitada saab ainult MP3-vormingus faile.
 Kui USB-seadmesse on salvestatud on üle 255 albumi või
kausta (audio ja muud andmed), siis ei pruugi seade suuta
kõiki MP3-faile neist albumitest lugeda ja esitada. Teisaldage
need muusikaalbumid teise USB-seadmesse. Alternatiivina
vormindage USB-seade uuesti ning salvestage need
muusikaalbumid enne muude andmetega kaustade
salvestamist.
“ERROR” (Viga)
 Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige uuesti.
“F61” või “F76”
 Tegemist on toiteprobleemiga. Konsulteerige seadme
müüjaga.
 Ühendage USB-seade lahti. Lülitage see seade esmalt välja ja
siis uuesti sisse.
“AUTO OFF” (Automaatne väljalülitumine)
 Seadet ei ole umbes 30 min kasutatud ning see lülitub minuti
pärast automaatselt välja. Automaatse väljalülitumise
tühistamiseks vajutage mis tahes nuppu.
“ILLEGAL OPEN” (Lubamatu avamine)
 Liuguks ei ole nõuetekohases asendis. Lülitage seade välja ja
siis uuesti sisse.
“NODEVICE” (Seade puudub.)
 iPod/iPhone ei ole nõuetekohaselt dokitud. Lugege juhiseid ja
proovige uuesti ( 12).
 USB-seade on sisestamata. Kontrollige ühendust.
“REMOTE 1”
 Põhiseade on “REMOTE 1” režiimis. Lülitage kaugjuhtimispult
“REMOTE 1” režiimi ( 16).
“REMOTE 2”
 Põhiseade on “REMOTE 2” režiimis. Lülitage kaugjuhtimispult
“REMOTE 2” režiimi ( 16).
[HC55] “F70”
 Bluetooth®-mooduli probleem. Ühendage toitejuhe lahti ja
konsulteerige seadme müüjaga.
“NO DISC” (Puudub plaat.)
 Sisestage esitatav plaat ( 9).
“NOT SUPPORTED” (Puudub tugi.)
 Dokitud on iPod/iPhone, mida ei saa esitada ( 12).
[HC55] “START ERROR” (Käivitumisviga)
 Kontrollige iPhone’i/iPod touch’i.
Külastage järgmist veebisaiti täpsema info saamiseks:
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
“UNLOCKED” (Lukustamata)
 iPod’i/iPhone’i doki lülitushoob on kohale lukustamata.
Hoolitsege, et iPod’i/iPhone’i doki lülitushoob on
nõuetekohaselt lükatud tagasi oma kohale ( 12).
[HC55] “CANNOT SET” (Ei ole kasutatav.)
 Valige muu audioallikas peale sätte “BLUETOOTH” või
“INTERNET RADIO”.
Tehnilised andmed
VÕIMENDI
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Esikanal (üheaegselt testitud) 20 W kanali kohta (6 ),
1 kHz, 10% THD
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus 40 W
TUUNER
Eelhäälestatud jaamad 30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond 87,50 kuni 108,00 MHz
(50 kHz sammuga)
Antennipesad 75  (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond 522 kuni 1629 kHz
(9 kHz sammuga)
520 kHz kuni 1630 kHz
(10 kHz sammuga)
PLAADIMÄNGIJA
Esitatavad plaadid [8 cm või 12 cm]
CD, CD-R/RW
(CD-DA, MP3§)
Lugemisseade
Lainepikkus 790 nm
Laseri võimsus KLASS 1, KLASS 1M
Audioväljund (plaat)
Kanalite arv Vasak esikanal, parem esikanal, 2 kanalit
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
KÕLARID
[HC55]
Tüüp 2-ribaline, 2 valjuhääldit
(passiivkoonus)
Valjuhääldi(d)
Madalsagedusvaljuhääldi 6,5 cm koonusetüüpi 1 kanali kohta
Kõrgsagedusvaljuhääldi 1,5 cm piesotüüpi 1 kanali kohta
Passiivkoonus 8 cm 2 kanali kohta
Impedants 6 
HC55] BLUETOOTH
Bluetooth®-süsteemi spetsifikatsioon V2.1 + EDR
Raadioseadme liigitus Klass 2 (2,5 mW)
Toetatud profiilid A2DP, AVRCP, HFP
Sagedusala 2402 MHz kuni 2480 MHz
(Adaptiivne sageduse hüpitamine)
Kasutuskaugus 10 m otsenähtavusega
(iPhone 4, kõrgusel 1 m, režiimis “MODE 1”)
ÜHENDUSPESAD
Kuularite pesa
Ühenduspesa Stereo, 3,5 mm pistik
AUX (tagapaneelil)
Ühenduspesa Stereo, 3,5 mm pistik
USB-port
USB-standard USB 2.0 täiskiirus
Meediumifaili vormingu tugi MP3 (*.mp3)
USB-seadme failisüsteem FAT12, FAT16, FAT32
USB-pordi voolutugevus Kuni 500 mA
ÜLDIST
Energiatarve 28 W
Energiatarve ooteolekus
Umbes 0,2 W
Toide Vahelduvvool 220-240 V, 50 Hz
Mõõdud (LxKxS) Koos alusega
480 mm x 194 mm x 84 mm
Ilma aluseta
480 mm x 194 mm x 69 mm
Kaal Umbes 2,4 kg
Töötemperatuur 0°C kuni +40°C
Tööniiskus 35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
 Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
 Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse spektrianalüsaatoriga.
RQTX1265
[HC35]
Tüüp 1-ribaline, 1 valjuhääldi
(passiivkoonus)
Valjuhääldi(d)
Täisvahemik 6,5 cm koonusetüüpi 1 kanali kohta
Passiivkoonus 8 cm 2 kanali kohta
Impedants 6 
19
Ainult mudelile SC-HC55
EU
Euroopa Liit
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Pb
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2011
RQTX1265-1R
F0211MT1031
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement