Panasonic SCHC38EC Operating instructions

Panasonic SCHC38EC Operating instructions
Model Nr. SC-HC38
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul şi păstraţi acest
manual pentru consultări ulterioare.
Instrucţiuni de instalare incluse.
(€ 2 şi 16, 17)
Operaţiile de instalare trebuie efectuate doar de către un specialist calificat în instalare.
Înainte de a începe lucrul, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de instalare, precum şi instrucţiunile de
operare, pentru a vă asigura de efectuarea corectă a instalării.
(Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni. Este posibil să aveţi nevoie de ele la întreţinerea sau
mutarea acestui aparat.)
EC
RQT9746-R
M-SCHC38
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de operare
Sistem Stereo Compact
Măsuri de siguranţă
AVERTISMENT
Aparat
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
− Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau
stropiri.
− Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu
trebuie să fie aşezat pe aparat.
− Folosiţi numai accesoriile recomandate.
− Nu scoateţi capacele.
− Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
− Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul
aparatului.
− Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Cablu de alimentare cu curent alternativ
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
− Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare corespunde
tensiunii specificate pe acest aparat.
− Introduceţi fişa de alimentare complet în priza de
alimentare.
− Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele pe
cablu.
− Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude.
− Când deconectaţi cablul de alimentare, ţineţi de fişa
cablului.
− Nu utilizaţi o fişă deteriorată sau o priză slăbită.
• Fişa de alimentare este dispozitivul de deconectare.
Instalaţi acest aparat astfel încât fişa de alimentare să
poată fi deconectată imediat de la priză.
Baterie de tip buton (baterie cu Litiu)
• Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu reîncărcaţi,
dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de
60 °C şi nu incineraţi.
• Nu lăsaţi bateria de tip buton la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateria de tip buton în gură. În cazul în
care aceasta este înghiţită, apelaţi imediat la un medic.
ATENŢIE
Aparat
• Acest aparat utilizează un laser. Utilizarea elementelor de
control sau a reglajelor sau efectuarea de proceduri altele
decât cele specificate aici pot avea ca rezultat o expunere
periculoasă la radiaţii.
• Nu amplasaţi surse de flăcări deschise, precum lumânări
aprinse, pe aparat.
• Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio cauzate
de telefoanele mobile în timpul utilizării.
Dacă apar asemenea interferenţe, măriţi distanţa dintre
aparat şi telefonul mobil.
• Acest aparat este destinat utilizării în locaţii cu climă
moderată.
Amplasare
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau
de avariere a produsului,
2
RQT9746
− Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o
bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii închise.
Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.
− Nu obstrucţionaţi deschiderile de aerisire ale
aparatului cu ziare, feţe de masă, perdele şi obiecte
similare.
− Nu expuneţi acest aparat la lumina directă a soarelui,
temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau vibraţii
excesive.
Baterie de tip buton (baterie cu Litiu)
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei.
Se va înlocui numai cu un tip recomandat de producător.
• Introduceţi cu polii aliniaţi.
• Manipularea incorectă a bateriilor poate cauza scurgerea
electrolitului, existând pericolul producerii unui incendiu.
− Scoateţi bateria dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
telecomanda pentru o lungă perioadă de timp.
Depozitaţi-le într-un loc răcoros şi întunecos.
− Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
− Nu lăsaţi bateria(bateriile) într-un autovehicul expus la
lumină solară directă pentru o lungă perioadă de timp,
cu uşile şi geamurile închise.
• Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru a afla
care este metoda de eliminare corespunzătoare a
acumulatoarelor.
Marcajul de identificare a produsului este situat pe placa
de bază a aparatului.
Cuprins
Accesorii
Măsuri de siguranţă.................................................. 2
Verificaţi accesoriile furnizate înainte de a utiliza aparatul.
Accesorii.................................................................... 3
… 1 Telecomandă
(cu baterie)
(N2QAYC000081)
… 1 Cablu de alimentare
cu curent alternativ
Conexiuni................................................................... 5
Întreţinerea aparatului şi a suporturilor media ...... 5
Introducerea suportului media ................................ 6
Operaţii Bluetooth® ................................................... 7
Accesorii cu montare în perete
Operaţii de redare de pe suporturi media .............. 8
… 1 Suport de siguranţă
Ascultarea radio-ului ................................................ 9
Reglarea sunetului.................................................. 10
Ceas şi temporizator .............................................. 10
… 2 Suporturi cu
montare în perete
ROMÂNĂ
Ghid de referinţă comenzi........................................ 4
… 1 Antenă FM
de interior
… 1 Şurub
Altele ........................................................................ 11
Identificarea şi remedierea problemelor .............. 11
Despre Bluetooth® .................................................. 13
Suporturi media care pot fi redate ........................ 14
Licenţe ..................................................................... 14
Specificaţii ............................................................... 15
•
•
Nu utilizaţi un cablu de alimentare cu curent alternativ provenit
de la alte echipamente.
Numerele de produse furnizate în aceste instrucţiuni de operare
sunt valabile începând din decembrie 2012.
Acestea se pot modifica.
Fixarea aparatului pe un perete (opţional) ........... 16
Despre descrierile din aceste instrucţiuni de operare
•
Paginile la care se face referire sunt indicate prin „
”.
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a echipamentelor
vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice
şi electronice, precum şi bateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă rugăm să le
depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi
cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi acumulatoare, veţi ajuta la salvarea
resurselor valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului
care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi acumulatoarelor vechi, vă rugăm
contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de
unde aţi achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau
furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse, vă rugăm
să contactaţi autorităţile locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de acumulator (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele
stabilite de Directiva pentru elementul chimic în cauză.
3
RQT9746
Ghid de referinţă comenzi
Dacă nu se precizează altfel, operaţiile descrise sunt
efectuate cu ajutorul telecomenzii.
1
Întrerupător de standby/pornire (
) (
)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în
modul standby şi invers.
În modul standby, aparatul continuă să consume o
cantitate redusă de energie.
Selectarea sursei audio
2
Pe telecomandă:
[iPod/USB]: „IPOD_DOCK” ↔ „IPOD_PORT”/„USB”
[CD/RADIO]: „CD” ↔ „FM”
: „BLUETOOTH”
Pe acest aparat:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Butoane de comandă redare de bază
Intrare în meniul de configurare
Intrare în meniul iPod-ului/iPhone-ului
Modificarea informaţiilor afişate
Deschiderea sau închiderea uşii glisante
Reglaţi volumul la (0 (min) - 50 (max))
Dezactivare sunet
Dezactivează sunetul. Apăsaţi din nou pentru
a anula. Funcţia „MUTE” (Dezactivare sunet) este,
de asemenea, anulată când volumul este reglat
sau când aparatul este oprit.
Intrare în meniul de redare
Intrare în meniul de sunet
Selectare/OK
„IPOD_PORT” pentru iPod/iPhone/iPad (€6)
Port USB (€6)
Selector de efect sonor Dynamic Bass (Bas dinamic)
Indicator de alimentare
Afişaj
Uşă glisantă
Senzor de semnal telecomandă
Distanţă: Aproximativ 7 m direct în faţă.
• Pentru a evita interferenţele, vă rugăm să nu aşezaţi
obiecte în faţa senzorului de semnal.
ƒ
Înainte de prima utilizare
Îndepărtaţi folia de izolare
.
Vedere de sus
ƒ
Pentru a înlocui o baterie de tip buton
Tip baterie: CR2025 (baterie cu litiu)
Fixaţi bateria de tip buton cu marcajul (+) orientat în sus.
• Nu lăsaţi bateria de tip buton la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să o înghită.
•
4
RQT9746
Conexiuni
Bandă adezivă
(nu este furnizat)
ROMÂNĂ
Antenă FM de interior
(furnizat)
Conectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ după ce au fost realizate toate conexiunile.
Acest aparat consumă o cantitate mică de curent alternativ (€15) chiar şi atunci când este oprit.
Cablu de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
La priza de alimentare de la domiciliu
• Pentru a economisi curentul, vă recomandăm să deconectaţi de la priză aparatul în cazul în care nu îl veţi utiliza
pentru o perioadă lungă de timp.
•
Aceste difuzoare nu au ecranare magnetică. Nu le amplasaţi lângă un televizor, calculator personal sau alte dispozitive care sunt uşor
influenţate de magnetism.
Folosind bandă adezivă, fixaţi antena pe un perete sau pe un stâlp într-o poziţie cât mai lipsită de interferenţe.
(Utilizaţi antena exterioară dacă recepţia radio FM este slabă.)
•
Întreţinerea aparatului
şi a suporturilor media
Înainte de întreţinere, scoateţi cablul de alimentare cu curent
alternativ din priză.
ƒ
Curăţaţi acest aparat cu o lavetă moale şi
uscată
• Când este foarte murdar, stoarceţi bine cârpa umezită în apă
pentru a şterge murdăria şi apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
• Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a
curăţa acest aparat.
• Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
ƒ
Întreţinerea lentilei
• Curăţaţi lentila în mod regulat pentru a preveni
defecţiunile. Folosiţi un instrument de suflare pentru
a îndepărta praful sau un pămătuf din bumbac când
lentila este foarte murdară.
• Nu trebuie să utilizaţi un produs de curăţare pentru
lentile tip CD.
• Nu lăsaţi deschisă uşa glisantă pentru perioade prelungite
de timp. Acest lucru va cauza murdărirea lentilei.
• Aveţi grijă să nu atingeţi lentila cu degetele.
Lentilă
ƒ
Curăţarea discurilor
AŞA DA
AŞA NU
Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
ƒ
Măsuri de precauţie la manipularea
discurilor
• Ţineţi discurile de margini, pentru a evita zgârieturi
accidentale sau amprente pe disc.
• Nu lipiţi pe discuri etichete sau autocolante.
• Nu folosiţi sprayuri de curăţare a discurilor de pick-up,
benzină, diluant, lichide de prevenire a electricităţii statice
sau orice alt solvent.
• Nu folosiţi următoarele discuri:
− Discuri cu adeziv expus în urma îndepărtării
autocolantelor sau a etichetelor (discuri închiriate etc.).
− Discuri grav îndoite sau crăpate.
− Discuri de formă neregulată, cum sunt cele în formă
de inimă.
ƒ
Pentru depunerea la deşeuri sau transferul
acestui aparat
Acest aparat poate păstra informaţiile privind setările de
utilizator. Dacă eliminaţi acest aparat fie prin depunere la
deşeuri, fie prin transferul proprietăţii, urmaţi procedurile
pentru a readuce toate setările la valorile implicite, în
vederea ştergerii setărilor de utilizator.
(€11, „Pentru revenirea la valorile presetate din fabrică”)
• Istoricul de operare poate fi înregistrat în memoria aparatului.
5
RQT9746
Introducerea suporturilor media
Selectaţi „IPOD_PORT” ca sursă
„USB” este afişat când este introdus un dispozitiv USB
compatibil.
Selectaţi „CD” ca sursă
Selectaţi „IPOD_DOCK” ca sursă
Conectaţi cu ajutorul conectorului Lightning *1
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
*1: Consultaţi „Suporturi media care pot fi redate” pentru modele
compatibile. (€4)
*2: Când utilizaţi conexiunea „IPOD_PORT”, nu conectaţi
următoarele modele la acest aparat:
− iPod classic, iPod [a 4-a (afişaj color), şi a 5-a (video) generaţie]
Este posibil ca aparatul să se comporte ciudat.
*3: Conectaţi cu ajutorul cablului USB dedicat (nu este furnizat).
*4: Introduceţi direct dispozitivul USB.
Nu utilizaţi un cablu de prelungire USB.
*5: Când utilizaţi conexiunea „IPOD_DOCK”:
• Asiguraţi-vă ca aţi scos iPod-ul/iPhone-ul din cutia sa.
• Nu împingeţi şi nu trageţi de baza de cuplare cu mâna.
• Asiguraţi-vă că iPod-ul/iPhone-ul este introdus complet, iar
partea din spate se sprijină pe suport.
• Aveţi grijă să ţineţi de staţia de cuplare atunci când scoateţi
iPod-ul/iPhone-ul.
*6: Asiguraţi-vă că înclinaţi discul astfel încât să nu atingeţi uşa
glisantă.
• Nu deschideţi uşa glisantă cu mâna.
• Asiguraţi-vă că aparatul nu cade atunci când introduceţi sau
îndepărtaţi suporturi media.
• Când mutaţi acest aparat, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate
suporturile media şi aduceţi aparatul în modul standby.
• Pentru a scoate dispozitivul USB de stocare în masă, selectaţi
o sursă alta decât „USB”.
6
RQT9746
DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
Încărcarea unui iPod/iPhone/iPad
Încărcarea începe când un iPod*2/iPhone/iPad este conectat la
aparat.
• În modul standby, încărcarea nu va începe de la conexiunea
„IPOD_PORT”, însă va începe ca de obicei de la conexiunea
„IPOD_DOCK”.
− Pentru a încărca de la conexiunea „IPOD_PORT”,
începeţi încărcarea înainte de a comuta aparatul în
modul standby.
•
•
Verificaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul pentru a verifica dacă bateria
este complet încărcată. (Acumulatorul nu mai poate fi reîncărcat
dacă este deja încărcat complet.)
Dacă aparatul este comutat în modul standby, „IPOD
CHARGING” (Încărcare iPod) apare pe afişaj.
Operaţii Bluetooth®
Mod de transmisie Bluetooth®
Puteţi modifica viteza de transmisie pentru a stabili
prioritatea calităţii transmisiei sau a calităţii sunetului.
Folosind conexiunea Bluetooth® , puteţi asculta wireless
sunetul emis de acest aparat de la un dispozitiv audio cu
Bluetooth®.
Pregătire
• Apăsaţi
Corelarea dispozitivelor
prin Bluetooth®
• Dacă un dispozitiv Bluetooth® este deja conectat,
deconectaţi-l.
pentru a selecta „LINK MODE” (Mod de asociere).
2 Apăsaţi
pentru a selecta modul şi apoi
apăsaţi [OK].
MOD 1: Accent pe conectivitate
MOD 2: Accent pe calitatea sunetului
pentru a selecta „BLUETOOTH”.
• Dacă „PAIRING” (Corelare) apare pe afişaj, mergeţi
la pasul 3.
2 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
•
Setarea predefinită este „MODE 1” (Mod 1).
“NEW DEV.” (Dispozitiv nou) şi apoi apăsaţi [OK].
Nivel intrare Bluetooth®
„PAIRING” (Corelare) este indicat pe afişaj.
Daca nivelul de intrare a sunetului pentru transmisia
®
Bluetooth este prea jos, schimbaţi setarea pentru nivelul de
intrare.
3 Selectaţi „SC-HC38” din meniul Bluetooth® al
®
dispozitivului cu Bluetooth .
4 Începeţi redarea pe dispozitivul Bluetooth®.
Pregătire
Conectaţi un dispozitiv Bluetooth®.
•
•
®
Consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului Bluetooth
pentru detalii.
Dacă vi se solicită parola, introduceţi „0000”.
Puteţi înregistra până la 8 dispozitive pe acest aparat.
Dacă este corelat un al 9-lea dispozitiv, va fi înlocuit dispozitivul
cu cel mai mare timp de neutilizare.
Conectarea unui dispozitiv
Bluetooth® corelat
Pregătire
• Activaţi funcţia Bluetooth® a dispozitivului şi aşezaţi
dispozitivul în apropierea aparatului.
• Dacă aparatul este deja conectat la un dispozitiv cu
®
Bluetooth , deconectaţi-l.
1 Apăsaţi
ROMÂNĂ
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod repetat
Pregătire
• Activaţi funcţia Bluetooth® a dispozitivului şi aşezaţi
dispozitivul în apropierea aparatului.
• Dacă aparatul este deja conectat la un dispozitiv cu
®
Bluetooth , deconectaţi-l.
1 Apăsaţi
pentru a selecta „BLUETOOTH”.
pentru a selecta „BLUETOOTH”.
„READY” (Pregătit) este indicat pe afişaj.
2 Selectaţi „SC-HC38” din meniul Bluetooth® al
dispozitivului cu Bluetooth®.
Denumirea dispozitivului conectat este indicată
pe afişaj timp de 2 secunde.
1 Apăsaţi [PLAY SOUND] (Redare sunet) în mod repetat
pentru a selecta „INPUT LEVEL” (Nivel intrare).
2 Apăsaţi
pentru a selecta nivelul şi apoi
apăsaţi [OK].
„NIVEL 0” ↔ „NIVEL +1” ↔ „NIVEL +2”
•
•
Selectaţi „LEVEL 0” (Nivel 0) dacă sunetul este distorsionat.
Setarea predefinită este „LEVEL 0” (Nivel 0).
Deconectarea unui dispozitiv
Bluetooth®
1 În timp ce este conectat un dispozitiv Bluetooth®:
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„DISCONNECT?” (Deconectare).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „Ok? YES” (Ok? Da)
şi apoi apăsaţi [OK].
3 Începeţi redarea pe dispozitivul Bluetooth®.
•
•
Acest aparat poate fi conectat doar la câte un dispozitiv.
Când este selectat „BLUETOOTH” ca sursă, aparatul va încerca
®
automat să se conecteze la ultimul dispozitiv Bluetooth
®
conectat. Dispozitivul Bluetooth va fi deconectat dacă este
selectată o sursă audio diferită (de exemplu, [CD]).
7
RQT9746
Operaţii de redare
de pe suporturi media
Următoarele marcaje indică disponibilitatea funcţiei.
CD:
CD audio în format CD-DA şi un CD care
conţine fişiere MP3 (€14)
iPod:
iPod/iPhone/iPad compatibil (€14)
USB:
Dispozitive USB ce conţin fişiere MP3 (€14)
Bluetooth:
®
Dispozitiv Bluetooth conectat (€7)
Pregătire
• Porniţi aparatul.
• Introduceţi suportul media (€6) sau conectaţi dispozitivul
®
Bluetooth (€7).
• Apăsaţi [CD], [iPod/USB] sau
Deschideţi aplicaţia pentru muzică pentru a utiliza această
funcţie cu iPod touch/iPhone.
−
: Pentru a naviga prin elementele de meniu.
− [OK]: Pentru a trece la meniul următor.
− [iPod MENU] (Meniu iPod): Pentru a reveni la meniul
anterior.
•
•
Pentru a vizualiza modul de operare, deschideţi uşa glisantă.
În funcţie de model (de exemplu, generaţia a 7-a de iPod
nano etc.), ar putea fi necesară selectarea albumului,
artistului etc. pe iPod/iPhone.
Moduri de redare (CD, USB)
Selectaţi modul de redare.
Când utilizaţi iPod/iPhone/iPad, modul de funcţionare poate varia
în funcţie de model.
„REPEAT” (Repetare)
2 Apăsaţi
Apăsaţi
Oprire
Apăsaţi
.
• USB Poziţia este memorată şi este afişat
„RESUME” (Reluare).
.
.
Apăsaţi
Apăsaţi din nou pentru a reîncepe redarea.
Salt
Apăsaţi
sări peste o piesă.
Căutare
sau
pentru a selecta setarea şi apoi
PLAYMODE (Mod redare)
Redare
Pauză
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
apăsaţi [OK].
Redare de bază
(CD, iPod, USB, Bluetooth)
ƒ
iPod Pentru a naviga prin meniul
iPod-ului/iPhone-ului
pentru a selecta sursa audio.
•
ƒ
OFF PLAYMODE
(Mod redare
dezactivat)
Selectaţi pentru a anula setarea
pentru modul de redare.
1-TRACK
(1 piesă)
Redă doar piesa selectată.
pentru a
1-ALBUM
•
CD, USB Apăsaţi
sau
pentru a sări
peste albumul MP3.
În timpul redării sau pauzei
sau
.
Ţineţi apăsat
• iPod Căutarea înapoi este realizată doar în
cadrul piesei curente.
8
RQT9746
Este afişat „1”, „
”.
RANDOM (Aleatoriu)
Redă conţinutul în mod aleatoriu.
• Este afişat „RND” (Aleatoriu).
1-ALBUM RANDOM
(1 ALBUM
ALEATORIU)
Redă piesele de pe un album MP3
selectat în mod aleatoriu.
• Apăsaţi
sau
pentru a
selecta albumul MP3.
• Este afişat „1”, „
”, „RND”
(Aleatoriu).
CD, USB, Bluetooth Pentru a afişa informaţii
REPEAT (Repetare)
Pentru a folosi telecomanda aparatului cu un dispozitiv
®
®
Bluetooth , dispozitivul Bluetooth trebuie să fie compatibil cu
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil de Control
Audio Video de la distanţă).
În funcţie de dispozitiv sau de starea dispozitivului, este posibil
ca unele operaţii să nu funcţioneze.
Numărul maxim de caractere care pot fi afişate: aprox. 30
Acest aparat suportă versiunea de etichete ID3 1.0, 1.1 şi 2.3.
Textul care nu este recunoscut de această versiune nu va fi
afişat sau va fi afişat diferit.
Indicaţie album şi piesă pentru fişiere MP3.
„A _ _ _”:
„T _ _ _”:
•„_”
Număr album MP3.
Număr piesă MP3.
reprezintă numărul albumului sau piesei.
„
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată pentru
a face referire la un album.
„
”.
Redă doar albumul MP3 selectat.
•
•
•
Este afişat „1”, „
(Salt la piesa dorită.)
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) în mod repetat.
•
•
”:
”:
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată pentru
a face referire la o piesă.
ON REPEAT
(Repetare activată)
Activează modul de repetare.
• Este afişat „
”.
OFF REPEAT
(Repetare dezactivată)
Dezactivează modul de repetare.
•
•
•
®
Când utilizaţi un iPod/iPhone/iPad sau un dispozitiv Bluetooth ,
folosiţi setarea de pe dispozitiv, dacă este disponibilă.
În timpul redării aleatorii, nu puteţi sări la piesa anterioară.
Modul este anulat când deschideţi uşa glisantă pentru discuri.
Puteţi preseta până la 30 de canale.
Pregătire
• Asiguraţi-vă că aţi conectat antena. (€5)
• Porniţi aparatul.
• Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta „FM”.
•
Postul care ocupă un canal va fi suprascris atunci când un alt
post este presetat pe canalul respectiv.
Presetarea automată
a posturilor
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„A.PRESET" (Presetare automată).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „LOWEST” (Minim)
sau „CURRENT” (Curent) şi apoi apăsaţi [OK].
LOWEST (Minim):
Pentru a începe presetarea automată de la frecvenţa
minimă (FM 87,50).
CURRENT (Curent):
Pentru a începe presetarea automată cu frecvenţa
curentă.*
* Pentru modificarea frecvenţei, consultaţi
„Acord şi presetare manuală”.
Tunerul presetează toate posturile de radio pe care le
poate recepţiona în canale, în ordine crescătoare.
Ascultarea unui canal presetat
Pregătire
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„TUNEMODE” (Mod acord).
Apăsaţi
pentru a selecta „PRESET” (Presetare)
şi apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
sau
pentru a selecta canalul.
ƒ
Acord şi presetare manuală
Selectaţi o transmisie radio.
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod repetat
pentru a selecta „TUNEMODE” (Mod acord).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „MANUAL” şi apoi
apăsaţi [OK].
sau
pentru a selecta
3 Apăsaţi
postul dorit.
• Pentru a iniţia acordul automat, ţineţi apăsat
,
până când începe
derularea frecvenţei. Acordul se opreşte la
găsirea unui post de radio.
ROMÂNĂ
Ascultarea radioului
Pentru a preseta canalul
4 În timp ce ascultaţi o transmisie radio
Apăsaţi [OK].
5 Apăsaţi
pentru a selecta canalul şi apoi
apăsaţi [OK].
ƒ
1
2
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului FM
În timp ce recepţionaţi emisii FM, apăsaţi [PLAY
MENU] (Meniu redare) în mod repetat pentru a
selecta „FM MODE” (Mod FM).
pentru a selecta „MONO” şi apoi
Apăsaţi
apăsaţi butonul [OK].
• Această setare poate fi presetată şi memorată.
Pentru a proceda astfel, continuaţi la pasul 4 din
„Acord şi presetare manuală”.
•
•
•
ƒ
Selectaţi „STEREO” în pasul 2 pentru a reveni la transmisiile
stereo.
„MONO” este anulat la schimbarea frecvenţei.
Dacă este selectat „MONO”, indiferent de tipul de semnal pe
care îl recepţionează acest aparat, este afişat „FM MONO”.
(€mai jos)
Pentru a afişa starea curentă a semnalului
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a afişa
„FM STATUS” (Stare FM) şi apoi apăsaţi [OK].
„FM ST”:
Semnalul FM este în format stereo.
„FM”:
Semnalul FM este în format mono.
• „FM” este, de asemenea, afişat chiar dacă acest aparat
nu este setat la un post.
ƒ
Pentru a afişa datele text RDS
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pentru a afişa datele text.
La fiecare apăsare pe buton:
„PS”:
Serviciu program
„PTY”:
Tip program
„FREQ”:
Afişare frecvenţă
•
•
„STEREO” este afişat când acest aparat face acordul la o
transmisie stereo.
Aparatul poate afişa informaţiile de tip text transmise prin
sistemele de informaţii radio (RDS) care sunt disponibile în
anumite zone. (Este posibil ca afişajele RDS să nu apară în
cazul în care transmisia este slabă.)
9
RQT9746
Reglarea sunetului
Următoarele efecte de sunet pot fi adăugate la ieşirea audio.
1 Apăsaţi [SOUND] (Sunet) în mod repetat pentru a
selecta efectul.
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi apoi
apăsaţi [OK].
Direct-Vocal
Surround
(D.SURROUND)
„LEVEL 1” (Nivel 1), „LEVEL 2”
(Nivel 2) sau „OFF” (Dezactivare).
• Setarea din fabrică este „OFF”
(Dezactivare).
Presetare
egalizator
(PRESET EQ)
„HEAVY” (Puternic), „SOFT” (Slab),
„CLEAR” (Clar), „VOCAL” (Vocal) sau
„FLAT” (Plat/dezactivat).
• Setarea din fabrică este „HEAVY”
(Puternic).
Sunete joase
Reglaţi nivelul (-4 – +4).
(BASS) sau înalte
(TREBLE)
Dynamic Bass
1
(Bas dinamic)*
(D.BASS)
„ON D.BASS” (Bas dinamic activat) sau
„OFF D.BASS” (Bas dinamic dezactivat).
• Presetarea din fabrică este „ON
D.BASS” (Bas dinamic activat).
*1: Această funcţie poate fi selectată şi cu ajutorul butonului
[D.BASS] (Bas dinamic) de pe aparat.
• Este posibilă o reducere a calităţii sunetului când aceste
efecte sunt folosite cu anumite surse. În astfel de situaţii,
dezactivaţi efectele de sunet.
Temporizator de redare
Puteţi seta temporizatorul astfel încât aparatul să pornească
la o anumită oră în fiecare zi.
Pregătire
Setaţi ceasul (€stânga).
ƒ
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru
a selecta „TIMER ADJ” (Reglare temporizator).
2 Apăsaţi
pentru a seta ora de pornire
(„ON TIME” (Oră pornire)) şi apoi apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a seta ora de finalizare
(„OFF TIME” (Oră finalizare)) şi apoi apăsaţi [OK].
ƒ
selecta „TIMER SET” (Setare temporizator).
3 Apăsaţi
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta
„CLOCK” (Ceas).
2 Apăsaţi
”.
• Pentru a dezactiva temporizatorul, selectaţi „OFF”
(Dezactivare).
4 Apăsaţi
•
•
pentru a opri aparatul.
•
•
Pentru a afişa setările temporizatorului, apăsaţi [SETUP]
(Configurare) în mod repetat pentru a selecta „TIMER ADJ”
(Reglare temporizator) şi apoi apăsaţi [OK] o dată.
Sursa muzicii şi volumul vor fi, de asemenea, afişate dacă
temporizatorul este activat.
În modul standby, dacă temporizatorul este activat, apăsaţi
[DISPLAY] (Afişare) de două ori pentru a afişa setările.
Aparatul poate fi utilizat în mod normal după setarea
temporizatorului, însă:
− Aduceţi aparatul în modul standby înainte de ora de începere
a temporizatorului.
pentru a seta ora şi apoi apăsaţi [OK].
•
pentru a selecta „SET” (Setare) şi apoi
apăsaţi [OK].
• Este afişat „
Ceas şi temporizator
Acesta este un ceas cu format de 24 de ore.
Porniţi temporizatorul.
1 Selectaţi sursa muzicii*1 şi setaţi volumul dorit.
2 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru a
•
Setarea ceasului
Setarea temporizatorului
Pentru a afişa ceasul, apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a
selecta „CLOCK” (Ceas) şi apoi apăsaţi [OK] o dată.
Ora este afişată timp de 10 secunde.
(În modul standby, apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) o dată.)
Ceasul este resetat atunci când există o cădere de tensiune sau
când este deconectat cablul de alimentare cu curent alternativ.
Resetaţi ceasul în mod regulat pentru păstrarea preciziei
acestuia.
− Chiar dacă sursa audio sau volumul se modifică,
temporizatorul va utiliza în continuare sursa audio şi volumul
setat în momentul activării acestuia.
*1: „CD”, „USB”, „IPOD_PORT”, „IPOD_DOCK” şi „FM” pot fi
setate ca sursă de muzică.
Temporizatorul de stare inactivă
Temporizatorul de stare inactivă poate închide aparatul la o
oră setată.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta „SETUP”
(Configurare).
2 Apăsaţi
pentru a seta ora de pornire (în minute)
şi apoi apăsaţi [OK].
(Inactiv 30) ↔ (Inactiv 60) ↔ (Inactiv 90) ↔ (Inactiv 120)
“SLEEP 30” ↔ “SLEEP 60” ↔ “SLEEP 90” ↔ “SLEEP 120”
OFF (Dezactivare)
(Cancel) (Anulare)
• Timpul rămas este indicat pe afişajul aparatului,
exceptând momentele când sunt efectuate alte operaţii.
• Temporizatorul de redare şi cel de stare inactivă pot fi
folosite împreună. Temporizatorul de stare inactivă are
întotdeauna prioritate.
10
RQT9746
Mod standby automat
Ca setare din fabrică, acest aparat se va opri întotdeauna
automat dacă nu este redat niciun sunet şi nu este efectuată
nicio operaţie timp de aproximativ 30 de minute.
Pentru a anula această funcţie
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta
„AUTO OFF” (Oprire automată).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „OFF” (Dezactivare)
şi apoi apăsaţi [OK].
•
•
Pentru a activa modul standby automat, selectaţi „ON” (Activare)
în pasul 2.
Această setare nu poate fi selectată când sursa este „FM”.
Luminozitatea afişajului
Luminozitatea afişajului aparatului poate fi modificată.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pentru a selecta
Identificarea şi
remedierea problemelor
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele verificări.
Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de verificare,
sau dacă soluţiile indicate în ghidul următor nu rezolvă
problema, consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
Pentru a restabili toate setările la presetările
din fabrică
Când apar următoarele situaţii, resetaţi memoria:
• Nu există niciun răspuns atunci când butoanele sunt apăsate.
• Doriţi să ştergeţi şi să resetaţi conţinutul memoriei.
Deconectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ.
(Aşteptaţi cel puţin 3 minute înainte de a trece la pasul
.)
În timp ce ţineţi apăsat
pe unitate, reconectaţi
cablul de alimentare cu curent alternativ.
• „........” este afişat pe ecran.
Eliberaţi
.
ROMÂNĂ
Altele
•
Toate setările sunt readuse la valorile presetate din fabrică.
Va fi nevoie să resetaţi elementele din memorie.
„DIMMER” (Graduator luminozitate).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „ON” (Activare) şi apoi
apăsaţi [OK].
•
Pentru a anula graduatorul de luminozitate, selectaţi „OFF”
(Dezactivare) în pasul 2.
Schimbarea codului unităţii
principale şi al telecomenzii
Când alte echipamente Panasonic răspund la telecomanda
furnizată, schimbaţi codul telecomenzii.
1 Apăsaţi [CD] pentru a selecta „CD”.
2 În timp ce ţineţi apăsat [SELECTOR] pe unitate, ţineţi
apăsat [CD/RADIO] pe telecomandă până când aparatul
afişează „REMOTE 2” (Cod telecomandă 2).
3 Ţineţi apăsat [OK] şi [CD/RADIO] pe telecomandă timp
de cel puţin 4 secunde.
•
Pentru schimba modul înapoi la „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
repetaţi paşii de mai sus, dar schimbaţi butonul apăsat pe
telecomandă de la [CD/RADIO] la
.
Probleme frecvente
În timpul redării se aude un huruit.
• Un cablu de alimentare cu curent alternativ sau un bec
fluorescent se află în apropierea cablurilor.
Ţineţi alte echipamente şi cabluri la distanţă de cablurile
acestui aparat.
Fişierele MP3 nu pot fi citite.
• Este posibil să nu poată fi redate fişiere MP3 dacă aţi
copiat un disc cu sesiune multiplă care nu are date între
sesiuni.
• Când realizaţi un disc cu sesiune multiplă, este necesar
să închideţi sesiunea.
• Cantitatea de date de pe disc este prea mică.
Setaţi cantitatea de date să fie peste 5 MB.
Operaţii pe disc
Afişajul este incorect sau redarea nu începe.
• Asiguraţi-vă că discul este compatibil cu acest aparat. (€14)
• Există umezeală pe lentilă. Aşteptaţi aproximativ o oră şi
apoi încercaţi din nou.
Operaţii USB
Niciun răspuns când este apăsat
.
• Deconectaţi dispozitivul USB şi apoi reconectaţi-l.
Opriţi şi reporniţi aparatul alternativ.
Unitatea USB sau conţinutul său nu pot fi citite.
• Formatul unităţii USB sau conţinutul său nu este
compatibil cu aparatul (€14).
• Funcţia gazdă USB a acestui produs nu operează cu
unele dispozitive USB.
Funcţionare lentă a unităţii flash USB.
• Dimensiunea mare a fişierului sau unitatea flash USB de
mare capacitate necesită un timp mai mare de citire.
Timpul scurs afişat este diferit de timpul real de redare.
• Copiaţi datele pe un alt dispozitiv USB sau realizaţi copii
de rezervă ale datelor şi reformataţi dispozitivul USB.
11
RQT9746
Radio
Se aude un sunet ca de bătaie sau un zgomot în timpul
recepţiei radio.
• Confirmaţi că antena este conectată corespunzător. (€5)
• Reglaţi poziţia antenei.
• Încercaţi să păstraţi o anumită distanţă între antenă şi
cablul de alimentare cu curent alternativ.
• Încercaţi să utilizaţi o antenă de exterior dacă există
clădiri sau munţi în apropiere.
• Opriţi televizorul sau alt player audio sau separaţi-l de
aparat.
• Ţineţi acest aparat la distanţă de telefoanele mobile dacă
sunt evidente interferenţe.
Operaţii pe iPod/iPhone/iPad
Încărcarea sau operarea nu pot fi efectuate.
• Aţi ales selectorul corespunzător?
Apăsaţi [iPod] pentru a selecta fie „IPOD_DOCK”,
fie „IPOD_PORT”
• Verificaţi dacă iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este conectat
corespunzător. (€6)
• Acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului este
consumat. Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi apoi
încercaţi din nou.
• Conectaţi din nou iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul sau încercaţi
să-l reporniţi.
• Când aparatul este în modul standby, încărcarea nu va
începe când utilizaţi conexiunea „IPOD_PORT”.
Porniţi aparatul şi asiguraţi-vă că încărcarea a început
înaintea trecerii aparatului în modul standby.
Bluetooth®
Corelarea nu poate fi efectuată.
• Conectaţi starea dispozitivului Bluetooth®.
Dispozitivul nu poate fi conectat.
• Corelarea dispozitivului nu a fost efectuată cu succes sau
înregistrarea a fost înlocuită. Încercaţi să corelaţi
dispozitivul din nou. (€7)
• Este posibil ca acest aparat să fie conectat la un alt
dispozitiv. Deconectaţi celălalt dispozitiv şi încercaţi din
nou corelarea dispozitivului. (€7)
Dispozitivul este conectat, dar sunetul nu poate fi auzit
de la aparat.
• Pentru unele dispozitive Bluetooth® integrate, trebuie să
setaţi manual ieşirea audio la „SC-HC38”.
Citiţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului pentru detalii.
Sunetul este întrerupt.
• Dispozitivul este în afara domeniului de comunicare de 10 m.
®
Aduceţi dispozitivul Bluetooth mai aproape de aparat.
• Îndepărtaţi obstacolele dintre aparat şi dispozitiv.
• Alte dispozitive care folosesc banda de frecvenţă de
2,4 GHz (router wireless, dispozitive cu microunde,
telefoane fără fir, etc.) creează interferenţe.
®
Aduceţi dispozitivul Bluetooth mai aproape de aparat şi
îndepărtaţi-l de alte dispozitive.
• Selectaţi „MODE 1” pentru o comunicare stabilă. (€7)
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează corespunzător.
• Telecomanda şi aparatul utilizează un cod diferit.
(€13, „REMOTE …” - Cod telecomandă)
• Bateria este consumată sau introdusă incorect? (€4)
Mesaje
Următoarele mesaje sau numere de service pot apărea
pe afişajul aparatului.
“--:--”
• Aţi introdus pentru prima dată în priză cablul de
alimentare cu curent alternativ sau a existat recent o
cădere de tensiune. Setaţi ora (€10).
„ADJUST CLOCK” (Reglare ceas)
• Ceasul nu este setat. Reglaţi ceasul în mod corespunzător.
„ADJUST TIMER” (Reglare temporizator)
• Temporizatorul de redare nu este setat.
Reglaţi temporizatorul de redare în mod corespunzător.
„AUTO OFF” (Oprire automată)
• Aparatul este lăsat nefolosit de aproximativ 30 de minute
şi se va opri în aproximativ un minut. Apăsaţi orice buton
pentru a anula această funcţie.
„CANNOT SET” (Imposibil de setat)
• Selectaţi o altă sursă sonoră în afară de „BLUETOOTH”.
„CHECKING CONNECTION” (Verificarea conexiunii)
• Aparatul verifică iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul conectat.
• Dacă acest afişaj continuă să apară, asiguraţi-vă că
acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului nu este
consumat şi că iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este pornit şi
conectat corespunzător (€ 6).
„ERROR” (Eroare)
• S-a efectuat o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
„F……” („…” indică un număr.)
• Aparatul este defect.
Notaţi numărul afişat, deconectaţi cablul de alimentare cu
curent alternativ şi contactaţi distribuitorul.
„ILLEGAL OPEN” (Deschidere ilegală)
• Uşa glisantă nu este în poziţia corectă. Opriţi şi apoi
reporniţi aparatul. Dacă acest afişaj apare din nou,
consultaţi distribuitorul.
„IPOD_DOCK OVER CURRENT ERROR”
(Eroare de supracurent bază de cuplare iPod)
„IPOD_PORT OVER CURRENT ERROR”
(Eroare de supracurent port iPod)
• iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul consumă prea multă energie.
Deconectaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi opriţi şi reporniţi
aparatul.
• Dispozitivul USB consumă prea multă energie.
Comutaţi la modul „CD”, extrageţi dispozitivul USB
şi opriţi aparatul.
„NODEVICE” (Nu există un dispozitiv)
• Dispozitivul iPod/iPhone/iPad nu este introdus corect.
Citiţi instrucţiunile şi încercaţi din nou (€6).
• Acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului/iPad-ului este
consumat. Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul şi porniţi-l
înainte de conectare.
• Dispozitivul USB nu este introdus. Verificaţi conexiunea.
„NO DISC” (Nu există disc)
Introduceţi discul pentru redare (€6).
12
RQT9746
„NOT SUPPORTED” (Nu este suportat)
• Aţi introdus un iPod/iPhone care nu poate fi redat (€14).
• Dacă iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul este compatibil, porniţi-l şi
conectaţi-l corect.
„READING” (Citire)
• Aparatul verifică informaţiile de pe CD. După dispariţia
acestui afişaj, începeţi operarea.
„REMOTE …” (Cod telecomandă) („…” indică un număr.)
Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite. Schimbaţi
codul pe telecomandă.
− Când este afişat „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
ţineţi apăsat [OK] şi
mai mult de 4 secunde.
− Când este afişat „REMOTE 2” (Cod telecomandă 2),
ţineţi apăsat [OK] şi [CD/RADIO] mai mult de 4 secunde.
Despre Bluetooth®
Panasonic nu îşi asumă responsabilitatea pentru
datele şi/sau informaţiile compromise în timpul unei
transmisii wireless.
ƒ
Banda de frecvenţă utilizată
• Acest aparat foloseşte banda de frecvenţă de 2,4 GHz.
ƒ
Certificarea acestui dispozitiv
• Acest sistem este în conformitate cu restricţiile de frecvenţă
şi a primit certificare bazată pe legile legate de frecvenţă.
Aşadar, nu este necesar un permis wireless.
• Următoarele acţiuni sunt pedepsite prin lege în anumite ţări:
− Desfacerea sau modificarea aparatului.
− Înlăturarea indicaţiilor specifice.
ƒ
ROMÂNĂ
„NO PLAY” (Redare imposibilă)
• Este introdus un CD care nu este în format CD-DA sau
MP3. Acesta nu poate fi redat.
• Dacă sunt mai mult de 255 albume sau foldere (audio sau
non-audio), unele dintre fişierele MP3 din aceste albume
ar putea să nu fie citite şi redate. Transferaţi aceste
albume cu muzică pe un alt USB.
Alternativ, reformataţi dispozitivul USB şi salvaţi aceste
albume cu muzică înaintea salvării altor foldere non-audio.
Restricţii de utilizare
• Nu este garantată transmisia şi/sau folosirea cu orice
•
•
•
•
ƒ
®
dispozitive dotate cu Bluetooth .
Toate dispozitivele trebuie să respecte standardele stabilite
de Bluetooth SIG, Inc.
În funcţie de specificaţiile şi setările unui dispozitiv, este
posibil ca acesta să nu se conecteze sau ca unele operaţii
să fie diferite.
Acest sistem suportă funcţiile de securitate Bluetooth®.
Dar, în funcţie de mediul de operare şi/sau de setări, este
posibil ca acestea să nu fie suficiente.
Transmiteţi cu atenţie date wireless către acest sistem.
Acest sistem nu poate transmite date către un dispozitiv
®
Bluetooth .
Distanţă de utilizare
• Utilizaţi acest dispozitiv la o distanţă maximă de 10 m.
Distanţa poate fi redusă în funcţie de mediu, obstacole
sau interferenţă.
ƒ
Interferenţe de la alte dispozitive
• Este posibil ca acest aparat să nu funcţioneze corespunzător
şi să apară defecţiuni precum zgomote şi întreruperi de
sunet din cauza interferenţei undelor radio, dacă acest
®
aparat este prea aproape de alte dispozitive Bluetooth
sau de dispozitivele care folosesc banda 2,4 GHz.
• Este posibil ca acest aparat să nu funcţioneze
corespunzător dacă undele radio de la o staţie de
transmisie din apropiere etc. sunt prea puternice.
ƒ
Destinaţie de utilizare
• Acest aparat este conceput doar pentru uz normal.
• Nu utilizaţi acest sistem în apropierea unui echipament
sau într-un mediu care este sensibil la interferenţa
frecvenţei radio (de exemplu: aeroporturi, spitale,
laboratoare, etc).
13
RQT9746
Suporturi media care
pot fi redate
Fişiere MP3 compatibile
• Format acceptat: Fişiere cu extensia „.mp3” sau „.MP3”
• Rată de comprimare compatibilă: Între 64 kbps şi 320 kbps
(stereo).
iPod/iPhone/iPad compatibil
Compatibil cu conexiunea „IPOD_DOCK”
(Utilizarea conectorului Lightning)
iPod touch (generaţia a 5-a)
iPod nano (generaţia a 7-a)
iPhone 5
Compatibil cu conexiunea „IPOD_PORT”
[Utilizează cablul USB dedicat (nu este furnizat)]
iPod touch
Prima, a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 5-a generaţie
iPod nano
A 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a şi a 7-a generaţie
iPhone 5/iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/
iPhone 3G/iPhone
iPad (a 3-a şi a 4-a generaţie)/iPad 2/iPad
iPad mini
• În funcţie de modul în care aţi creat fişierele MP3, este
posibil ca acestea să nu fie redate în ordinea numerotată
de dumneavoastră sau să nu fie redate deloc.
Crearea de fişiere MP3 pe un CD-R/RW
• Numărul maxim de piese şi albume: 999 de piese
şi 254 de albume (Se exclude folderul rădăcină).
• Formatele discurilor: ISO9660 nivel 1 şi nivel 2
(cu excepţia formatelor extinse).
• Dacă discul cuprinde atât date MP3 cât şi date audio
normale (CD-DA), aparatul le redă pe cele înregistrate
în partea interioară a discului.
• Acest aparat nu poate reda fişiere înregistrate folosind
scrierea pachet.
Crearea de fişiere MP3 pe un dispozitiv USB
• Numărul maxim de piese şi albume: 2500 de piese şi 254
de albume (Se exclude folderul rădăcină).
• Doar un singur card de memorie va fi selectat la
conectarea unui cititor de carduri USB multiport, în
general primul card de memorie introdus.
(din decembrie 2012)
•
•
Compatibilitatea depinde de versiunea software. Actualizaţi-vă
iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul la ultima versiune de software înainte de
utilizarea cu acest aparat.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Panasonic declină orice
responsabilitate pentru pierderea de date şi/sau informaţii.
CD compatibil
• Un disc cu logoul CD.
• Acest aparat poate reda discuri care sunt compatibile cu
formatul CD-DA.
• Aparatul poate să nu redea anumite discuri din cauza
condiţiilor acestora de înregistrare.
Dispozitive USB compatibile
Licenţe
Proiectat pentru
„Made for iPod” (Proiectat pentru iPod), „Made for
iPhone” (Proiectat pentru iPhone) şi „Made for iPad”
(Proiectat pentru iPad) înseamnă că un accesoriu
electronic a fost proiectat în mod specific pentru
conectare la iPod, iPhone sau iPad şi a fost certificat de
către dezvoltator ca îndeplinind standardele de
performanţă Apple.
Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui
dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de
reglementare şi siguranţă.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui
accesoriu cu un iPod, iPhone sau iPad poate afecta
performanţa wireless.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch
sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în
SUA şi în alte ţări.
• Acest aparat nu garantează conexiunea cu toate
dispozitivele USB.
• Sunt acceptate sistemele de fişier FAT12, FAT16 şi
FAT32.
• Acest aparat suportă standardul USB 2.0 full Speed.
• Acest aparat poate suporta dispozitive USB de până
la 32 de GB.
Marca şi simbolul Bluetooth® sunt deţinute de Bluetooth
SIG, Inc., iar Panasonic Corporation utilizează aceste
mărci sub licenţă.
Celelalte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub
licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
14
RQT9746
Specificaţii
ƒ
ƒ
Sistem cu 1 cale, 1 boxă (Radiator pasiv)
Boxă(e)
Gamă completă
6,5 cm Tip conx1 per canal
Radiator pasiv
8 cmx2 per canal
Impedanţă
6Ω
34 W
Aproximativ 0,2 W
Consum de energie în mod standby
(Cu baza de cuplare pentru iPod deschisă)
Aproximativ 0,5 W
Sursă de alimentare
Între 220 V şi 240 V c.a., 50 Hz
ƒ
SECŢIUNE TERMINALE
Conexiune „IPOD_DOCK”
500 mmx204 mmx84 mm
(Adâncime fără suport: 75 mm)
Greutate
Aprox. 2,6 kg
Interval temperaturi operaţionale
între 0 °C şi +40 °C
Domeniu umiditate de operare
35 % - 80 % RH (fără condens)
Ieşire c.c. 5 V 1,0 A MAX
Conexiune „IPOD_PORT”
DC OUT (Ieşire c.c.) 5 V 2,1 A MAX
USB Standard
USB 2.0 full speed
Format fişier media recunoscut
MP3 (½.mp3)
Sistem fişiere dispozitiv USB
FAT12, FAT16, FAT32
ƒ
ƒ
Dimensiuni (lxHxg)
SECŢIUNE AMPLIFICATOR
Putere de ieşire
Putere ieşire mod stereo RMS
Canal faţă (ambele canale conduse)
20 W per canal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Putere totală RMS în mod stereo
40 W
ƒ
SECŢIUNE TUNER
Memorie presetată 30 posturi FM
Modulaţie în frecvenţă (FM)
Gamă de frecvenţă
87,50 MHz - 108,00 MHz (paşi de 50-kHz)
Terminale de antenă
75 Ω (neechilibrate)
ƒ
SECŢIUNE DISC
ROMÂNĂ
Tip
GENERALITĂŢI
Consum de energie
Consum de energie în mod standby*1
SECŢIUNE SISTEM BOXE
SECŢIUNE BLUETOOTH
Specificaţie sistem Bluetooth®
Clasificarea echipamentului wireless
V 3.0
Clasa 2
Profiluri suportate
A2DP, AVRCP, GAVDP
Bandă de frecvenţă
Distanţă de conducere
între 2.402 MHz şi 2.480 MHz
(Frecvenţă Adaptivă cu Salt)
10 m Linie de vizare
•
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Masa şi dimensiunile sunt aproximative.
• Distorsiunea armonică totală este măsurată cu analizatorul de
spectru digital.
*1: Când iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul nu se încarcă şi baza de cuplare
este închisă.
*2: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Disc redat (8 cm sau 12 cm)
2
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3* )
Laser
Lungime de undă
790 nm (CD)
Ieşire audio (Disc)
Număr de canale
2 canale (FL, FR)
15
RQT9746
Fixarea aparatului
pe un perete (opţional)
Baza aparatului
Suport
Acest aparat poate fi montat pe perete cu ajutorul consolelor
de montare pe perete etc. Asiguraţi-vă că şurubul utilizat şi
peretele au rezistenţa necesară pentru a susţine o greutate
de cel puţin 33 kg.
Şuruburile şi alte elemente nu sunt furnizate deoarece tipul
şi dimensiunea variază pentru fiecare instalare.
• Consultaţi pasul 3 din „Instrucţiuni de montare pe perete”
pentru detalii despre şuruburile necesare.
• Aveţi grijă să ataşaţi cablul de prevenire a căderii ca o
măsură secundară de siguranţă.
Şurub de fixare
Pătură moale sau cârpă
Accesorii de instalare
ƒ
Accesorii furnizate
• 1 Suport de siguranţă
• 1 Şurub
• 2 Suporturi cu montare în perete
ƒ
•
•
•
•
Accesorii suplimentare necesare
(disponibile în comerţ)
4 Şuruburi de fixare a suporturilor cu montare în perete
1 Şurub de fixare a suportului de siguranţă
1 Cablu de prevenire a căderii*1
1 Element de prindere
*1: Utilizaţi un cablu care poate susţine peste 33 kg
(cu un diametru de aproximativ 1,5 mm).
•
•
•
Este necesară instalarea profesională.
Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de către un
specialist în instalare calificat.
PANASONIC NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU
DAUNE ŞI/SAU ACCIDENTĂRI, INCLUSIV MOARTE
REZULTATE DIN INSTALAREA NECORESPUNZĂTOARE
SAU MANIPULAREA INCORECTĂ.
Asiguraţi-vă că instalaţi acest aparat conform indicaţiilor
din aceste instrucţiuni de operare.
Instrucţiuni de montare
pe perete
Înainte de instalare opriţi aparatul şi deconectaţi cablul de
alimentare cu curent alternativ de la priza de alimentare.
1 Demontaţi suportul de la aparat.
Deşurubaţi şuruburile de fixare (2 piese) aflate în
partea inferioară a aparatului.
Trageţi uşor suportul de pe aparat, conform figurii.
• Păstraţi şuruburile scoase într-un loc sigur.
16
RQT9746
perete (pe ambele părţi).
Folosiţi-vă de imaginile de mai jos pentru a identifica
poziţiile de înşurubare.
Poziţia de ataşare a suporturilor de montare pe perete
Nu lăsaţi suportul de siguranţă la îndemâna copiilor,
deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.
Nu lăsaţi şuruburile la îndemâna copiilor pentru a preveni
ingerarea.
Nu lăsaţi suporturile cu montare pe perete la îndemâna
copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să le înghită.
Măsuri de siguranţă
•
2 Măsuraţi şi marcaţi poziţia suporturilor cu montare în
Spaţiu necesar
suportul de montare pe perete. (pe ambele părţi)
• Utilizaţi o nivelă pentru a vă asigura că suporturile cu
montare în perete sunt la acelaşi nivel.
Cel puţin 30 mm
∅ 7,5 mm –
∅ 9,4 mm
6 Agăţaţi aparatul în siguranţă pe suporturile cu montare
cu ambele mâini.
• Conectaţi antena şi cablul de alimentare cu curent
alternativ la aparat înainte de a agăţa aparatul pe
perete. (€5)
• După agăţarea aparatului, eliberaţi-l cu atenţie pentru
a vă asigura că aparatul stă corect pe perete.
ROMÂNĂ
3 Folosind 2 şuruburi (nu sunt furnizate), ataşaţi pe perete
Suport cu montare
în perete
Perete
4 Fixaţi suportul de siguranţă pe aparat cu ajutorul
şurubului (furnizat).
Cuplu de strângere: între 50 Nxcm şi 70 Nxcm.
Şurub
(furnizat)
7 Introduceţi şurubul suportului de siguranţă (nu este
furnizat) pentru a fixa suportul de siguranţă pe perete.
• Consultaţi pasul 3 pentru cerinţe înainte de
înşurubare.
5 Ataşaţi cablul de prevenire a căderii (nu este furnizat)
Suport de siguranţă
la acest aparat.
Fixat pe perete
Cablu (nu este furnizat)
Şurub de fixare a suportului de siguranţă
(nu este furnizat)
8 Ataşaţi cablul de prevenire a căderii (nu este furnizat)
la perete.
• Asiguraţi-vă că întinderea cablului este minimă.
Element de prindere
(nu este furnizat)
Cablu (nu este furnizat)
Perete
17
RQT9746
Declaraţie de conformitate (DoC)
Prin prezentul, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Clienţii pot descărca o copie a originalului DoC pentru produsele noastre R&TTE de pe serverul nostru DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Contact reprezentant autorizat: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Germania
Acest produs este destinat consumului general. (Categoria 3)
PRODUS LASER
DIN CLASA 1
UE
În conformitate cu legislaţia UE în vigoare
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012
RQT9746-R
F1212SR0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement